Z3/006 zasedání ZMB - 18.-19.5.1999 Zastupitelstvo města Brna

Komentáře

Transkript

Z3/006 zasedání ZMB - 18.-19.5.1999 Zastupitelstvo města Brna
Z3/006 zasedání ZMB - 18.-19.5.1999
Zastupitelstvo města Brna
U S N E S E N Í
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/006
konaného ve dnech 18.-19. 5. 1999
Program 18. 5. 1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Schválení mandátové komise
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání ZMB č. Z3/006
Představení nově jmenovaného ředitele organizace, řízené
městem Brnem
Přiznání mimořádných jednorázových odměn neuvolněným
členům RMB a předsedům komisí RMB - ZM3/0281
Prodej práv spojených s držením akcií z majetku města
Brna
společností
Jihomoravská
energetika, a. s.
a Jihomoravská plynárenská, a. s. - ZM3/0280
Ukončení likvidace Restaurací a jídelen Brno II, s. p.
v likvidaci - ZM3/0201
Ukončení
likvidace
Osvětlení
města
Brna,
s. p.
v likvidaci - ZM3/0200
Zrušení Vyhlášky města Brna č. 29/1997 o stánkovém
prodeji a službách - ZM3/0202
Žádost zastupitelstva MČ Brno-Kohoutovice o prominutí
části dluhu za nedobytné nedoplatky z r. 1994 (VHČ)
u nájemců obecních bytů MČ Brno-Kohoutovice ve výši
213.778,- Kč - ZM3/0203
Výsledky
rozpočtového
hospodaření
města
Brna za
I. čtvrtletí roku 1999 - ZM3/0269
Rozpočtová opatření řešící podíl na státní dotaci pro
HZS města Brna a pro městské části v souladu s rozpisem
MV ČR - ZM3/0270
Proces nabytí majetkové účasti města Brna v BVV, a. s.
- změna usnesení zasedání
ZMB č. Z2/045, bod 122
- ZM3/0278
"KVS Bratislavská 41"
Převedení investorské činnosti z OI MMB na MČ Brno-střed
Rozpočtové opatření
- úprava rozpočtu
města Brna
- ZM3/0279
Poskytnutí
finančních
příspěvků
na
Komplexní
součinnostní program prevence kriminality v městě Brně
na rok 1999 - ZM3/0268
Finanční dar brněnské pilotce - světové rekordmance Haně
Zejdové po návratu z expedice Kangaroo - Austrálie
- ZM3/0276
Poskytnutí finančních příspěvků v částce 1.943.000,- Kč
ve prospěch podpory Centra volného času Lužánky a Domu
ekologické výchovy Lipka ve městě Brně pro rok 1999
- ZM3/0207
Poskytnutí finančních příspěvků vyčleněných schváleným
rozpočtem
města
Brna
na
neinvestiční
výdaje
tělovýchovných
a sportovních
organizací (příspěvky
občanským sdružením - II.kolo) - ZM3/0275
19. Svěření objektu Základní školy Čejkovická - ZM3/0273
20. Udělení výjimky
z Vyhlášky města
Brna č. 10/1994
o zeleni
v městě Brně, na
lokalitu Wilsonův les
- p. č. 285/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM3/0241
21. Změny Územního plánu města Brna (1998) celoměstského
významu - ZM3/0205
Program 19. 5. 1999
22. Změna Územního plánu města Brna - letiště Černovice
- ZM3/0117
23. Aktualizace Procedurálního procesu postupu pořizování
změn a doplňků ÚPmB - ZM3/0118
24. Dokončení
výstavby
bytových
jednotek
v lokalitě
Brno-Lesná,
Majdalenky za
účasti obce
- smlouva
o sdružení - ZM3/0262
25. Dokončení
výstavby
bytových
jednotek
v lokalitě
Brno-Židenice, ul. Viniční za účasti obce - smlouva
o sdružení - ZM3/0264
26. Změna
svěření u
bytových domů
Popelákova č. 1-8
a Puchýřova č. 1-13 za účelem budování nástaveb na
těchto domech - žádost MČ Brno-Líšeň - ZM3/0242
27. Změna svěření a
"Prohlášení vlastníka" o vymezení
jednotek
dle
§ 5
zák. č. 72/1994
Sb., v domech
Šmejkalova č. 68 a 70 - žádost MČ Brno-Žabovřesky
- ZM3/0267
28. Změna svěření a
"Prohlášení vlastníka" o vymezení
jednotek dle § 5 zák. č. 72/1994 Sb., v domě Mášova
č. 19 - žádost MČ Brno-střed - ZM3/0252
29. Prodej nemovitostí - dům Sýpka 11, č. p. 1341, včetně
pozemku p. č. 2341 v Brně, v k. ú. Černá Pole - ZM3/0250
30. Prodej nemovitostí - dům Antala Staška 38, č. p. 86,
včetně pozemků p. č. 211 a p. č. 212 v Brně, v k. ú.
Černá Pole - ZM3/0245
31. Prodej nemovitostí - dům Lidická 37, č. p. 627, včetně
pozemku p. č. 1215 v Brně, v k. ú. Veveří - ZM3/0244
32. Prodej nemovitostí - dům Tvrdého 3, č. p. 500, včetně
pozemku p. č. 85 v Brně, v k. ú. Staré Brno - ZM3/0246
33. Prodej nemovitostí - dům Pellicova 7, č. p. 630, včetně
pozemku p. č. 1077 v Brně, v k. ú. Staré Brno - ZM3/0243
34. Prodej nemovitostí - dům Svatopetrská 22a, č. p. 251,
včetně pozemku p. č. 1320/1 v Brně, v k. ú. Komárov
- ZM3/0249
35. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/048, bod 57.
Prodej nemovitostí - domu Ukrajinská 29, č. p. 550,
včetně pozemku p. č. 1860 v Brně, v k. ú. Bohunice
- ZM3/0251
36. Prodej
vymezené jednotky
č. 654/4 byt v domě
Pellicova 45, č. p. 654 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku p. č. 1007 v Brně, v k. ú. Staré
Brno - ZM3/0247
37. Prodej vymezené jednotky č. 654/6 - ateliér v domě
Pellicova 45, č. p. 654 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku p. č. 1007 v Brně, k. ú. Staré
Brno - ZM3/0248
38. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Bendlova 25,
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
v Brně, dle Vyhlášky
města Brna č. 3/1996 formou
částečného prominutí 2. splátky kupní ceny - ZM3/0254
Úhrada
nákladů
vynaložených
na
opravy
domu
Bulharská 31, v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996
formou částečného prominutí
2. splátky kupní ceny
- ZM3/0256
Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Grohova 56b,
v Brně, dle Vyhlášky
města Brna č. 3/1996 formou
částečného prominutí 2. splátky kupní ceny - ZM3/0257
Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Králova 12,
v Brně, dle Vyhlášky
města Brna č. 3/1996 formou
částečného prominutí 2. splátky kupní ceny - ZM3/0253
Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Masarykova 2
v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996 - ZM3/0258
Úhrada
nákladů
vynaložených
na
opravy
domu
Merhautova 91,
v
Brně,
dle
Vyhlášky města Brna
č. 3/1996 formou částečného prominutí 2. splátky kupní
ceny - ZM3/0255
Úhrada
nákladů
vynaložených
na
opravy
domu
Merhautova 108 v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996
- ZM3/0259
Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Rybkova 7
v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996 - ZM3/0260
Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Sedlákova 29
v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996 - ZM3/0261
Nabytí
nemovitostí z
vlastnictví České republiky,
v právu hospodaření státního podniku Správa nemovitostí
města Brna v likvidaci, do vlastnictví obce - města Brna
- ZM3/0266
Zřízení zástavních práv u akcí, na které byla městu Brnu
poskytnuta státní dotace na výstavbu nájemního bydlení
- ZM3/0263
Zpráva o stavu přípravy a zajištění investičního záměru
"Střešní nástavba na stávajících objektech DPS na ul.
Součkova 4 a 6, v k. ú. Komín" a rozpočtové opatření
- ZM3/0265
Nabytí nemovitostí - pozemků v k. ú. Líšeň.
Rekonstrukce kmenové stoky "F" - Retenční nádrž Trnkova
- ZM3/0272
Technicko-ekonomické
zadání
investice "Mimoúrovňová
křižovatka Hradecká-Purkyňova I. etapa - rampy"; nabytí
nemovitostí - pozemků - ZM3/0271
Prodej pozemku p. č. 143 zast. plocha o výměře 670 m˙,
stavby
č. p. 15
na
pozemku
p. č. 143 a pozemku
p. č. 144
zahrada
o
výměře
1.122 m˙, včetně
příslušenství, vše v k. ú. Svatá Kateřina - ZM3/0228
Prodej id. 1/2 nemovitostí: pozemku p. č. 2136 o výměře
273 m˙
a
na
něm
postaveného
obytného
domu
Merhautova 92, č. p. 968 v k. ú. Černá Pole - ZM3/0220
Prodej id. 1/3 nemovitostí: pozemku p. č. 1626 o výměře
269 m˙
a
na
něm
postaveného
obytného
domu
Netušilova 11/Elgartova 1, č. p. 703 v k. ú. Husovice
- ZM3/0232
Prodej pozemku p. č. 230 o výměře 191 m˙ v k. ú. Slatina
- ZM3/0216
Prodej části pozemku p. č. 1979 o výměře 61 m˙ a části
pozemku p. č. 1981 o výměře 92 m˙ v k. ú. Černovice
- ZM3/0234
Prodej pozemku p. č. 1908 o výměře 40 m˙ v k. ú.
Černovice - ZM3/0233
Prodej pozemku p. č. 859/3 o výměře 8 m˙ v k. ú. Holásky
- ZM3/0235
59. Prodej id. 1/4 pozemku p. č. 246/1 EN o výměře 270 m˙
v k. ú. Bohunice - ZM3/0223
60. Prodej
pozemků
p. č. 297/1
o
výměře
247 m˙
a p. č. 297/2 o výměře 98 m˙ v k. ú. Starý Lískovec
- ZM3/0222
61. Prodej pozemku p. č. 2973 o výměře 176 m˙ v k. ú.
Kohoutovice - ZM3/0231
62. Prodej pozemku p. č. 1518/2 o výměře 6 m˙ v k. ú.
Kohoutovice - ZM3/0230
63. Prodej pozemku p. č. 862/2 ost. plocha o výměře 56 m˙
v k. ú. Jundrov - ZM3/0215
64. Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole - ZM3/0211
65. Změna svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0214
66. Změna
svěření
a
svěření
majetku
města
MČ Brno-Maloměřice a Obřany - ZM3/0213
67. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0208
68. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0237
69. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0236
70. Svěření majetku města MČ Brno-jih - ZM3/0210
71. Změna svěření majetku města MČ Brno-Chrlice - ZM3/0238
72. Změna svěření majetku
města MČ Brno-Nový Lískovec
73. Změna
svěření
majetku
města
MČ
Brno-Žabovřesky
74. Bezúplatný
převod
nemovitostí
v
areálu Fakultní
nemocnice Brno v k. ú.
Bohunice do majetku státu
s právem hospodaření Fakultní nemocnice Brno a směna
nemovitostí v k. ú. Bohunice - ZM3/0226
75. Bezúplatný
převod
nemovitostí:
objektu
bydlení
č. p. 283 na pozemku p. č. 1650 a pozemku p. č. 1650
v k. ú. Staré Brno - ZM3/0217
76. Bezúplatný
převod
nemovitostí:
objektu
bydlení
č. p. 354 na pozemcích p. č. 741 a p. č. 742 a pozemků
p. č. 741 a p. č. 742 v k. ú. Ponava - ZM3/0218
77. Nabytí pozemku v k. ú. Slatina z vlastnictví fyzických
osob do vlastnictví města Brna - ZM3/0240
78. Nabytí pozemku v k. ú. Slatina z vlastnictví fyzické
osoby do vlastnictví města Brna - ZM3/0229
79. Nabytí pozemků v k. ú. Slatina z vlastnictví právnické
osoby do vlastnictví města Brna - ZM3/0221
81. Technická
oprava usnesení
zasedání ZMB č. Z2/045,
bod 82 - ZM3/0219
82. Postoupení
pohledávky
města
Brna
za společností
ŠPERLÍK, spol. s r. o. ve výši 2.164.215,50 Kč z titulu
dlužného nájemného společnosti ŠPERLÍK Brno, s. r. o.
- ZM3/0227
83. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/047, konaného ve dnech
6. - 8. října 1998, bod č. 42.
Prodej pozemků s objekty v areálu společnosti Manag
MS, a. s. v k. ú.
Brněnské Ivanovice a rozpočtové
opatření pro ORJ 3200 - ZM3/0239
84. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/041, bod 40.
Prodej pozemku p. č. 693/3 o výměře 342 m˙, v k. ú.
Štýřice - ZM3/0224
85. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/043,bod 35.
Prodej
objektu Pekařská 12,
č. p. 403 s
pozemkem
p. č. 1129 o
výměře 1 007 m˙ v
k. ú. Staré Brno
- ZM3/0277
Jednání 18. 5. 1999
1. Schválení mandátové komise
ZMB schvaluje mandátovou komisi:
Ing. Vítězslav
Dostál,
Ing. František
Kania,
Bc. Ladislav
Koukal, Ing. Jiří
Lefner, Ing. Martin
Prchal, MUDr. Bořek Semrád, Lubomír Smutek.
2. Schválení ověřovatelů zápisu
ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Ladislav
Býček,
Ing. arch. Svatopluk
Pavelka.
3. Schválení programu zasedání ZMB č. Z3/006
ZMB schvaluje pořad jednání zasedání
předložený RMB ve znění změn a doplňků.
ZMB
č. Z3/006
4. Představení nově jmenovaného ředitele organizace, řízené
městem Brnem
ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že
č. R3/018 konaná dne 8. 4. 1999 jmenovala:
schůze RMB
- Jiřího Pezlara
ředitelem příspěvkové organizace STAREZ s účinností od
15. 4. 1999.
5. Přiznání mimořádných jednorázových odměn neuvolněným
členům RMB a předsedům komisí RMB - ZM3/0281
ZMB stanoví v souladu s § 36, odst. 1 písm. i) zákona
č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a ve smyslu
§ 3 odst. 1) nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách
členům zastupitelstev v obcích, v platném znění
˙ neuvolněným členům RMB
˙ předsedům komisí RMB
mimořádné jednorázové odměny ve výši uvedené v příloze
č. 1 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na
Personálním oddělení MMB.
6. Prodej práv spojených s držením akcií z majetku města
Brna
společností
Jihomoravská
energetika, a. s.
a Jihomoravská plynárenská, a. s. - ZM3/0280
1. ZMB ruší:
a) usnesení zasedání ZMB č. Z2/046 konaného ve dnech
1.-3. 9. 1998, bod č. 13, "Odkup akcií společnosti
Jihomoravská
energetika, a. s.
a
společnosti
Jihomoravská plynárenská, a. s. od jihomoravských
obcí", které znělo:
"1.ZMB schvaluje odkup akcií společností
˙ Jihomoravská energetika, a. s.
˙ Jihomoravská plynárenská, a. s.
od obcí:
- Miroslav
752 akcií JmP
okres Znojmo
- Benešov
360 akcií JmE
154 akcií JmP
okres Blansko
- Prostřední Poříčí
157 akcií JmE
okres Blansko
*
2.ZMB ukládá Radě města Brna zajistit odkup akcií
od vyjmenovaných obcí postupně, podle výše
použitelných finančních prostředků města Brna,
za cenu maximálně 1 300,- Kč za 1 akcii od
společnosti JmE, a. s., a maximálně 1 500,- Kč
za 1 akcii od společnosti JmP, a. s.
*
úkol č. [Z2/046/13] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [průběžně,
do konce roku 1998]
b) usnesení zasedání ZMB č. Z2/047 konaného ve dnech
6.-8. 10. 1998, bod č. 6, "Odkup akcií společnosti
Jihomoravská
energetika, a. s.
a
společnosti
Jihomoravská plynárenská, a. s. od jihomoravských
obcí", které znělo:
"1. ZMB schvaluje nákup akcií společností a. s.
Jihomoravská plynárenská a a. s. Jihomoravská
energetika od obcí:
- Ludmírov
365 akcií JmE
156 akcií JmP
okres Prostějov
- Křetín
303 akcií JmE
130 akcií JmP
okres Blansko
- Silůvky
400 akcií JmE
okres Brno-venkov
- Sloup
538 akcií JmE
231 akcií JmP
okres Blansko
- Ždánice
okres Hodonín
1 594 akcií JmE
- Bučovice
848 akcií JmE
okres Vyškov
*
2.ZMB
ukládá RMB
zajistit odkup
akcií od
vyjmenovaných obcí postupně, za cenu 1.300,- Kč
za jednu akcii a. s. Jihomoravské energetiky
a 1.500,- Kč za jednu akcii a. s. Jihomoravské
plynárenské. Pokud cena na burze cenných papírů
klesne pod tuto úroveň, odkup uskutečnit za
cenu na burze jeden den před podpisem smlouvy.
*
úkol č. [Z2/047/06] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [průběžně, do konce roku 1998]"
c) část usnesení zasedání ZMB č. Z3/005 konaného ve
dnech
13.-14. 4. 1999,
bod
č. 6,
"Zapojení
přebytku hospodaření za rok 1998 do upraveného
rozpočtu města Brna roku 1999", a to:
příloha č. 3a str. 4,
IV. Návrh na zvýšení
rozpočtu ORF, ORJ 3700 odd. § 6171 pol. 6201 ORG
4940 - Nákup akcií JME,
a. s., a JMP, a. s.,
upravený
rozpočet k
31. 3. 1999 v
tis. Kč
7.400,-, úprava rozpočtu + 15.085,-, rozpočet po
změně 22.485,-.
2. ZMB schvaluje :
a) prodej práv spojených s držením akcií z majetku
města
Brna těchto
společností ve spolupráci
s Energetickým sdružením obcí jižní Moravy (ESOM),
a to:
224.538 akcionářských práv
společnosti Jihomoravská energetika, a. s.
96.179 akcionářských práv
společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s.
za cenu minimálně
jednu akcii
4.000,- Kč
váženého průměru za
tj.
1
akcii
společnosti
plynárenská, a. s.
a
1
akcii
Jihomoravská
energetika, a. s. si
ponechá.
Jihomoravská
společnosti
město Brno
b) prodej
jedné
akcie
z
majetku
města Brna
společnosti
Jihomoravská
energetika,
a. s.,
a prodej
jedné akcie z
majetku města Brna
společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., ESOM,
a to za cenu 4.000,- Kč za jednu akcii.
c) ustanovení pracovní skupiny ve složení:
Ing. František
Polách,
Ing. Vítězslav
PaedDr. Vilém Buriánek, Lubomír Smutek.
d) náplň činnosti pracovní skupiny:
- konzultovat
způsob prodeje akcií
a JMP, a. s. ve spolupráci s ESOM
- navrhnout
využití
prodejem akcií.
finanční
částky
Dostál,
JME, a. s.
získané
*
3. ZMB ukládá
RMB
zajistit prodej
akcií a práv
spojených
s držením
akcií uvedených
akciových
společností ve spolupráci s ESOM.
*
úkol č. [Z3/006/06/01]
termín: [15. 6. 1999]
[29]
zodpovídá: RMB
*
4. ZMB ukládá RMB povinnost informovat o výsledku členy
Zastupitelstva města Brna na červnovém zasedání ZMB.
*
úkol č. [Z3/006/06/02] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [22. 6. 1999]
*
5. ZMB ukládá RMB zajistit projednání návrhů pracovní
skupiny v dotčených komisích RMB a následně v RMB
a ZMB.
*
úkol č. [Z3/006/06/03] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [průběžně]
7. Ukončení likvidace Restaurací a jídelen
v likvidaci - ZM3/0201
Brno II, s. p.
ZMB stanovuje ukončení likvidace Restaurací a jídelen
Brno II, s. p. v likvidaci, ke dni 31. 5. 1999.
8. Ukončení
likvidace
Osvětlení
v likvidaci - ZM3/0200
Brna,
s. p.
ZMB
stanovuje ukončení
likvidace Osvětlení
Brna, s. p. v likvidaci, ke dni 31. 5. 1999.
města
9. Zrušení Vyhlášky města Brna
prodeji a službách - ZM3/0202
města
č. 29/1997
o
stánkovém
ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Brna,
kterou se
ruší
Vyhláška
města
Brna č. 29/1997,
o stánkovém prodeji a službách, která tvoří přílohu
č. 2 těchto usnesení.
10. Žádost zastupitelstva MČ Brno-Kohoutovice o prominutí
části dluhu za nedobytné nedoplatky z r. 1994 (VHČ)
u nájemců obecních bytů MČ Brno-Kohoutovice ve výši
213.778,- Kč - ZM3/0203
ZMB schvaluje prominutí části dluhu MČ Brno-Kohoutovice
ve výši 213.778,- Kč za nedobytné nedoplatky z r. 1994
(VHČ) u nájemců obecních bytů v MČ Brno-Kohoutovice.
11. Výsledky
rozpočtového
hospodaření
I. čtvrtletí roku 1999 - ZM3/0269
města
Brna
za
ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích rozpočtového
hospodaření města Brna za I. čtvrtletí roku 1999.
12. Rozpočtová opatření řešící podíl na státní dotaci pro
HZS města Brna a pro městské části v souladu s rozpisem
MV ČR - ZM3/0270
ZMB schvaluje:
- rozdělení neinvestiční účelové dotace městským částem
ze státního rozpočtu
ve výši ..................................100.000,- Kč
na financování nákladů jednotek sborů dobrovolných
hasičů MČ
- změny v rozdělení neinvestiční dotace městským částem
ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního
vztahu a neinv. dotací městským částem z rozpočtu
vlastního města v oblasti požární ochrany, které tvoří
přílohu č. 3a těchto usnesení
- rozpočtová opatření, která tvoří
usnesení.
přílohu č. 3b těchto
13. Proces nabytí majetkové účasti města Brna v BVV, a. s.
- změna usnesení zasedání
ZMB č. Z2/045, bod 122
- ZM3/0278
ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z2/045, bod 122, které
znělo:
"1.ZMB schvaluje záměr města Brna odkoupit od Messe
Düsseldorf akcie BVV, a. s. v souladu s "Vyhlášením
záměru", který tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení
a to za těchto podmínek:
- město Brno se stane vlastníkem
34 % akcií BVV, a. s. s právem kupní opce po dobu
5-ti let na dalších 17 % akcií BVV, a. s.
jejich odkoupením od Messe Düsseldorf do majetku
města Brna
- město Brno odkoupí 10 % akcií s termínem splatnosti
nejpozději do 30. 6. 1999 s tím, že úhrada bude
provedena z rozpočtu města Brna
- další akcie do výše stanoveného procentního objemu
bude město Brno nabývat postupně po dobu nejdéle
10ti let a úhrada bude vždy prováděna z rozpočtu
města Brna
*
2.ZMB ukládá RMB projednat smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, případně kupní smlouvu za výše uvedených
podmínek a předložit ji ke schválení ZMB v září 1998.
*
úkol č. [Z2/045/122] [29]
termín [září 1998]"
takto:
zodpovídá: RMB
1. ZMB schvaluje záměr města Brna nabýt majetkovou účast
ve společnosti BVV, a. s. - město Brno se stane
vlastníkem 34 % akcií BVV, a. s. s právem kupní opce
po dobu 5-ti let na dalších 17 % akcií BVV, a. s.
prostřednictvím kapitálového vstupu města Brna do
společnosti SPC, a. s. a následné fúze SPC, a. s.
a BVV, a. s.
*
2. ZMB ukládá RMB
projednat dokumenty týkající se
kapitálového vstupu do společnosti SPC, a. s., včetně
stanov společnosti SPC, a. s.
*
úkol č. [Z3/006/13] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [prosinec 1999]
14. "KVS Bratislavská 41"
Převedení investorské činnosti z OI MMB na MČ Brno-střed
Rozpočtové opatření
- úprava rozpočtu
města Brna
- ZM3/0279
ZMB schvaluje:
- převedení investorské činnosti na investiční akci
Bratislavská 41,
org.
č. 4708
z
OI
MMB
na
MČ Brno-střed ke dni 1. 5. 1999
- rozpočtové opatření v
spočívající
rozpočtu města
Brna roku 1999
ve snížení výdajů ORJ 5600
v odd. § 4342 pol. 6121 org. 4708 o .....8.168 tis. Kč
a
ve zvýšení kapitálových výdajů ORJ 3700 odd. § 6409
pol. 6341 na investiční transfer MČ Brno-střed ve
stejné výši.
15. Poskytnutí
finančních
příspěvků
na
součinnostní program prevence kriminality v
na rok 1999 - ZM3/0268
Komplexní
městě Brně
1. ZMB schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve výši
1.468.647,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 1999
v organizační jednotce 7020, § 5311 subjektům na 14
projektů Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality:
1.Koordinační centrum prevence
kriminality .............................50.000 Kč
2.Centrum volného času dětí
a mládeže Lužánky .......................63.000 Kč
3.Městské ředitelství Policie ČR Brno ....100.000 Kč
5.SPONDEA, o. p. s.........................70.000 Kč
6.DROM ...................................250.000 Kč
7.13. Středisko Junáka Brno................55.545 Kč
10.HCA - Romská sekce ......................37.000 Kč
12.Městské ředitelství Policie ČR Brno ....400.000 Kč
13.13. Středisko Junáka Brno ...............22.080 Kč
17.Občanské sdružení LATA ..................50.000
18.Salesiánské středisko mládeže Líšeň.....106.022
22.Brněnský basketbalový klub, o. s. .......90.000
23.Městské ředitelství Policie ČR Brno .....25.000
24.Městská část Brno-Bohunice .............150.000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
*
2. ZMB ukládá
vedoucímu Odboru sociální
péče MMB
zabezpečit uzavření písemných smluv a ve spolupráci s
Odborem
rozpočtu a
financování MMB
zabezpečit
vyplácení schválených příspěvků.
*
úkol č. [Z3/006/15] [20,
zodpovídá: vedoucí OSP MMB
24]
vedoucí ORF MMB
termín: [po obdržení účelově vázané
dotace ze státního rozpočtu]
16. Finanční dar brněnské pilotce - světové rekordmance Haně
Zejdové po návratu z expedice Kangaroo - Austrálie
- ZM3/0276
ZMB schvaluje finanční dar pilotce - světové rekordmance
Haně Zejdové v hodnotě 20.000,- Kč z ORJ 3200 - odbor
vnitřních
věcí,
odd. § 6171,
pol. 5492
dary
obyvatelstvu.
17. Poskytnutí finančních příspěvků v částce 1.943.000,- Kč
ve prospěch podpory Centra volného času Lužánky a Domu
ekologické výchovy Lipka ve městě Brně pro rok 1999
- ZM3/0207
1. ZMB
schvaluje
poskytnutí
finančních
příspěvků
vyčleněných schváleným rozpočtem města Brna pro rok
1999, v org. jedn. 7400 - školství, v § 3119,
v položce 5222, a určených na úhradu nájemného
a provozních nákladů CVČ Lužánky a DEV Lipka
v celkové výši ........................1.943.000,- Kč
podle "Specifikace rozdělení částky 1.943.000,- Kč ve
prospěch podpory CVČ Lužánky a DEV Lipka ve městě
Brně pro rok 1999", která tvoří přílohu č. 4 těchto
usnesení.
*
2. ZMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMB zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
*
úkol č. [Z3/006/17] [18] zodpovídá: vedoucí OŠMT MMB
termín: [ihned]
18. Poskytnutí finančních příspěvků vyčleněných schváleným
rozpočtem
města
Brna
na
neinvestiční
výdaje
tělovýchovných
a sportovních
organizací (příspěvky
občanským sdružením - II.kolo) - ZM3/0275
1. ZMB schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve výši
1.028.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 1999
v
org.
jedn. 7400
školství, v odd. § 3119
pol. 5222 - občanským
sdružením na neinvestiční
výdaje tělovýchovných a sportovních organizací tak,
jak je uvedeno v tabulce "Dotace sportovním oddílům a
tělovýchovným jednotám II. kolo", která tvoří
přílohu č. 5 těchto usnesení.
*
2. ZMB
ukládá vedoucímu
Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMB zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
*
úkol č. [Z3/006/018] [18] zodpovídá: vedoucí OŠMT MMB
termín: [ihned]
19. Svěření objektu Základní školy Čejkovická - ZM3/0273
ZMB schvaluje MČ Brno-Vinohrady svěření
˙ objektu ZŠ Čejkovická nacházející se na části
- p. č. 7747/1 o výměře 12.466 m˙
v k. ú. Židenice
do kategorie: část I - předškolní zařízení, školy
školská zařízení přílohy č. 2 Statutu města Brna
a
a změnu svěření
˙ části pozemku
- p. č. 7747/1 o výměře 12.466 m˙
v k. ú. Židenice
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek přílohy
č. 2 Statutu města Brna
do kategorie: část I - předškolní zařízení, školy
školská zařízení přílohy č. 2 Statutu města Brna
a
s tím, že protokolárně bude nemovitost předána po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí.
20. Udělení výjimky
z Vyhlášky města
Brna č. 10/1994
o zeleni
v městě Brně, na
lokalitu Wilsonův les
- p. č. 285/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM3/0241
ZMB schvaluje výjimku z ustanovení Vyhlášky města Brna
č. 10/1994 o zeleni v městě Brně, podle čl. 5, odst. 3,
na
lokalitu Wilsonův
les p. č. 285/1 v k. ú.
Žabovřesky.
Výměra lokality pod pořadovým číslem 87 se zmenší z
336.624 m˙ o 395 m˙.
21. Změny Územního plánu města Brna (1998) celoměstského
významu - ZM3/0205
ZMB schvaluje:
- změny Územního plánu města Brna (1998) celoměstského
významu, které tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení
- způsob vyřízení připomínek.
Jednání 19. 5. 1999
22. Změna Územního
- ZM3/0117
plánu
města
Brna
- letiště Černovice
1. ZMB bere na vědomí, že pro oblast černovického
letiště je pořizována urbanistická studie, která
v jedné variantě řeší umístění podnikatelského parku
i na místě tohoto letiště.
2. ZMB schvaluje:
- zrušení
6.
odrážky
kapitoly
3C
souborného
stanoviska ke konceptu Územního plánu města Brna
obsaženého v příloze č. 3 k bodu č. 8.3. usnesení
XXXVIII.
zasedání
ZMB
(reagující
na
tehdy
diskutovanou přípravu výstavby uzlového letiště
Tuřany), která zní: "Nezahrnujte do návrhu ÚPmB
rozvojové
plochy
v
průmyslové
zóně Slatina
a
rozvojové plochy
v průmyslové
zóně přímo
navazující na letiště".
- záměr
pořídit
podnikatelského
letiště.
změnu
parku
ÚPmB
řešící
situování
v
oblasti černovického
*
3. ZMB ukládá vedoucímu Útvaru hlavního architekta MMB
zpracovat zadání této změny, projednat ho podle
zákona a předložit ZMB ke schválení.
*
úkol č. [Z3/005/22] [26] zodpovídá: vedoucí ÚHA MMB
termín: [zářijové zasedání ZMB]
23. Aktualizace Procedurálního procesu
změn a doplňků ÚPmB - ZM3/0118
postupu pořizování
ZMB
schvaluje
aktualizaci
Procedurálního
postupu
pořizování změn a doplňků ÚPmB, která tvoří přílohu
č. 7 těchto usnesení.
24. Dokončení
výstavby
bytových
jednotek
Brno-Lesná,
Majdalenky za
účasti obce
o sdružení - ZM3/0262
v
-
lokalitě
smlouva
ZMB schvaluje smlouvu o sdružení mezi městem Brnem a
společností
Moravská
stavební
PSJ, a. s.,
Havlíčkova 1239, 686 01 Uherské Hradiště, která tvoří
přílohu č. 8 těchto usnesení.
25. Dokončení
výstavby
bytových
Brno-Židenice, ul. Viniční za
o sdružení - ZM3/0264
jednotek
v lokalitě
účasti obce - smlouva
ZMB schvaluje smlouvu o sdružení mezi městem Brnem a
společností Komfort, a. s., Nové sady 30, 602 00 Brno,
která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení.
26. Změna
svěření u
bytových domů
Popelákova č. 1-8
a Puchýřova č. 1-13 za účelem budování nástaveb na
těchto domech - žádost MČ Brno-Líšeň - ZM3/0242
ZMB schvaluje změnu svěření u bytových domů
- Popelákova č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
p. č. 6340, p. č. 6339, p. č. 6341, p. č.
p. č. 6342, p. č. 6337, p. č. 6336
- Puchýřova č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
p. č. 6321, p. č. 6322, p. č. 6327, p. č. 6326,
p. č. 6325, p. č. 6324, p. č. 6323
vše v k. ú. Líšeň
svěřených MČ Brno-Líšeň za účelem
těchto domech do vlastnictví obce
v kategorii: část II. obytné
města Brna.
6338,
budování nástaveb na
domy, příloha č. 2 Statutu
27. Změna svěření a
"Prohlášení vlastníka" o vymezení
jednotek
dle
§ 5
zák. č. 72/1994
Sb., v domech
Šmejkalova č. 68 a 70 - žádost MČ Brno-Žabovřesky
- ZM3/0267
1. ZMB schvaluje změnu svěření u bytových domů
- Šmejkalova č. 68 a 70, p. č. 4802 a p. č. 4803
vše v k. ú. Žabovřesky
svěřených
MČ Brno-Žabovřesky za
účelem budování
vestaveb do vlastnictví budoucích stavebníků
v kategorii: část
Statutu města Brna
II.
obytné
domy,
příloha č. 2
2. ZMB vydává "Prohlášení vlastníka" o vymezení jednotek
dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., v těchto domech.
3. ZMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky JUDr. Jiřího
Helána podpisem "Prohlášení vlastníka" a podpisem
smlouvy o výstavbě.
28. Změna svěření a
"Prohlášení vlastníka"
jednotek dle § 5 zák. č. 72/1994 Sb., v
č. 19 - žádost MČ Brno-střed - ZM3/0252
o vymezení
domě Mášova
1. ZMB schvaluje změnu svěření u bytového domu
- Mášova č. 19,
p. č. 1500, p. č. 1501/1, p. č. 1501/2
vše v k. ú. Veveří
svěřeného MČ Brno-střed za účelem budování půdní
vestavby do vlastnictví budoucího stavebníka
v kategorii: část
Statutu města Brna.
II.
obytné
domy,
příloha č. 2
2. ZMB vydává "Prohlášení vlastníka" o vymezení jednotek
dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., v tomto domě.
3. ZMB pověřuje starostu MČ Brno-střed Josefa Kameníčka
podpisem "Prohlášení vlastníka" a podpisem smlouvy
o výstavbě.
29. Prodej nemovitostí - dům Sýpka 11, č. p. 1341, včetně
pozemku p. č. 2341 v Brně, v k. ú. Černá Pole - ZM3/0250
1. ZMB neschvaluje prodej nemovitostí - domu Sýpka 11,
č. p. 1341, včetně pozemku p. č. 2341 zast. plocha o
výměře 220 m˙ v Brně, v k. ú. Černá Pole za podmínek,
které
tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, a to
z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů.
*
2. ZMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zapracovat
předmětný dům do návrhu vyhlášky města Brna, kterou
se vyřadí ze seznamu domů schválených k prodeji.
*
úkol č. [Z3/006/29] [13]
zodpovídá: vedoucí BO MMB
termín: [11/1999]
30. Prodej nemovitostí - dům Antala Staška 38, č. p. 86,
včetně pozemků p. č. 211 a p. č. 212 v Brně, v k. ú.
Černá Pole - ZM3/0245
ZMB
schvaluje
prodej
nemovitostí
- domu Antala
Staška 38, č. p. 86, včetně pozemků p. č. 211 zast.
plocha o výměře 139 m˙ a p. č. 212 zahrada o výměře
267 m˙ v Brně, v k. ú. Černá Pole za podmínek, které
tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.
31. Prodej nemovitostí - dům Lidická 37, č. p. 627, včetně
pozemku p. č. 1215 v Brně, v k. ú. Veveří - ZM3/0244
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Lidická 37,
č. p. 627, včetně pozemku p. č. 1215 zast. plocha o
výměře 287 m˙ v Brně, v k. ú. Veveří za podmínek, které
tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.
32. Prodej nemovitostí - dům Tvrdého 3, č. p. 500, včetně
pozemku p. č. 85 v Brně, v k. ú. Staré Brno - ZM3/0246
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Tvrdého 3,
č. p. 500, včetně pozemku p. č. 85 zast. plocha o výměře
385 m˙ v Brně, v k. ú. Staré Brno za podmínek, které
tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.
33. Prodej nemovitostí - dům Pellicova 7, č. p. 630, včetně
pozemku p. č. 1077 v Brně, v k. ú. Staré Brno - ZM3/0243
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Pellicova 7,
č. p. 630, včetně pozemku p. č. 1077 zast. plocha o
výměře 166 m˙ v Brně, v k. ú. Staré Brno za podmínek,
které tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.
34. Prodej nemovitostí - dům Svatopetrská 22a, č. p. 251,
včetně pozemku p. č. 1320/1 v Brně, v k. ú. Komárov
- ZM3/0249
ZMB
schvaluje
prodej
nemovitostí
domu
Svatopetrská 22a, č. p. 251, včetně pozemku p. č. 1320/1
zast. plocha o výměře 480 m˙ v Brně, v k. ú. Komárov za
podmínek, které tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.
35. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/048, bod 57.
Prodej nemovitostí - domu Ukrajinská 29, č. p. 550,
včetně pozemku
- ZM3/0251
p. č. 1860
v
Brně,
v
k. ú. Bohunice
1. ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z2/048 konaného ve
dnech 3.-5 11. 1998, bod 57, které znělo:
"ZMB
schvaluje
prodej
nemovitostí
domu
Ukrajinská 29, č. p. 550, včetně pozemku p. č. 1860
zast. plocha o výměře 371 m˙, v Brně, k. ú. Bohunice
za podmínek, které tvoří
přílohu č. 39 těchto
usnesení."
takto:
ZMB
schvaluje
prodej
nemovitostí
domu
Ukrajinská 29, č. p. 550, včetně pozemku p. č. 1860
zast. plocha o výměře 371 m˙ v Brně, k. ú. Bohunice
za podmínek, které tvoří
přílohu č. 16a těchto
usnesení.
2. ZMB schvaluje podmínky smlouvy o uzavření budoucí
kupní
smlouvy
o
prodeji
nemovitostí
- domu
Ukrajinská 29, č. p. 550, včetně pozemku p. č. 1860
zast. plocha o výměře
371 m˙ v Brně, v k. ú.
Bohunice, které tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení.
36. Prodej
vymezené jednotky
č. 654/4 byt v domě
Pellicova 45, č. p. 654 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku p. č. 1007 v Brně, v k. ú. Staré
Brno - ZM3/0247
ZMB schvaluje prodej vymezené jednotky č. 654/4 - byt v
domě Pellicova 45, č. p. 654 včetně spoluvlastnického
podílu 7,15%
na společných částech
domu a pozemku
p. č. 1007 zast. plocha o výměře 213 m˙ v Brně, v k. ú.
Staré Brno za podmínek, které tvoří přílohu č. 17 těchto
usnesení.
37. Prodej vymezené jednotky č. 654/6 - ateliér v domě
Pellicova 45, č. p. 654 včetně podílu na společných
částech domu a pozemku p. č. 1007 v Brně, k. ú. Staré
Brno - ZM3/0248
ZMB schvaluje prodej
vymezené jednotky č. 654/6 nebytový prostor v domě Pellicova 45, č. p. 654 včetně
spoluvlastnického podílu 14,87% na společných částech
domu a pozemku p. č. 1007 zast. plocha o výměře 213 m˙
v Brně, v k. ú. Staré Brno za podmínek, které tvoří
přílohu č. 18 těchto usnesení.
38. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Bendlova 25,
v Brně, dle Vyhlášky
města Brna č. 3/1996 formou
částečného prominutí 2. splátky kupní ceny - ZM3/0254
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
prominutí části 2. splátky kupní ceny nemovitosti
Bendlova 25 v Brně
˙ Drahoslavu Tetřevovi, bytem Brno, Bendlova 25
˙ manželům Vyskočilovým, bytem Brno, Krkoškova 23
a to ve výši ...............................534.934,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- odstranění zemní vlhkosti
- zateplení fasády, včetně klempířských prvků
- rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
budou
minimálně
ve
výši 534.934,- Kč
vynaloženy
a oprava bude dokončena do 2. 10. 1999.
39. Úhrada
nákladů
vynaložených
na
opravy
domu
Bulharská 31, v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996
formou částečného prominutí
2. splátky kupní ceny
- ZM3/0256
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
prominutí části 2. splátky kupní ceny nemovitosti
Bulharská 31 v Brně
˙ manželům Mazalovým, Václavkovým, Patákovým a Marii
Kopřivové, bytem Brno, Bulharská 31
a to ve výši ...............................355.203,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- rekonstrukce uliční části střechy
- klempířské prvky
- zateplení severní štítové zdi
- oprava fasády
- výměna oken a dveří ve fasádě
- oprava a vyvložkování komína
budou minimálně ve výši 355.203,- Kč vynaloženy a oprava
bude dokončena do 27. 11. 1999.
40. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Grohova 56b,
v Brně, dle Vyhlášky
města Brna č. 3/1996 formou
částečného prominutí 2. splátky kupní ceny - ZM3/0257
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
prominutí části 2. splátky kupní ceny nemovitosti
Grohova 56b v Brně
˙ manželům Procházkovým,
Plachým, Šumberovým, bytem
Brno, Grohova 56b
˙ Ctiradu Motlovi, bytem Brno, El. Voračické 12
a to ve výši ...............................502.072,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- oprava střechy, včetně klempířských prvků
- nová fasáda s výměnou oken a dveří
- oprava balkonů, včetně zámečnických a klempířských
prvků
- GO odpadů a kanalizační přípojky
- GO rozvodů vody, včetně přípojky
- rekonstrukce rozvodů plynu
- hydroizolace zdiva
budou minimálně ve výši 502.072,- Kč vynaloženy a oprava
bude dokončena do 27. 11. 1999.
41. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Králova 12,
v Brně, dle Vyhlášky
města Brna č. 3/1996 formou
částečného prominutí 2. splátky kupní ceny - ZM3/0253
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
prominutí části 2. splátky kupní ceny nemovitosti
Králova 12 v Brně
˙ manželům Černým, Dušanovým a Krausovým, bytem
Brno, Králova 12
a to ve výši ...............................606.856,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tuto opravu:
- rekonstrukce elektroinstalace domu
budou minimálně ve výši 606.856,- Kč vynaloženy a oprava
bude dokončena do 9. 7. 1999.
42. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Masarykova 2
v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996 - ZM3/0258
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
úhradu nákladů vynaložených na opravy nemovitosti
Masarykova 2 v Brně
˙ Bytovému družstvu nájemníků, Masarykova 2, se sídlem
Brno, Masarykova 2
a to ve výši .............................2.940.438,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- oprava fasády a kamenného panteru
- oprava střechy
- oprava odpadů a rozvodů vody
- oprava ÚT
- stavební opravy po řemeslech
- oprava klempířských prvků na domě
- bourací práce a likvidace sutě
- výměna oken
budou
minimálně ve
výši 2.940.438,- Kč vynaloženy
a opravy budou dokončeny do 20. 5. 2001.
43. Úhrada
nákladů
vynaložených
na
opravy
domu
Merhautova 91,
v
Brně,
dle
Vyhlášky města Brna
č. 3/1996 formou částečného prominutí 2. splátky kupní
ceny - ZM3/0255
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
prominutí části 2. splátky kupní ceny nemovitosti
Merhautova 91 v Brně
˙ manželům Daňkovým, Haně Stehlíkové, Jiřímu Moždiákovi
a manželům Horynovým, bytem Brno, Merhautova 91
a to ve výši ...............................679.298,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- rekonstrukce fasády, včetně zateplení a opravy balkonů
- výměna klempířských prvků
- oprava komínů
- výměna oken a dveří ve fasádě
- rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů
- rekonstrukce rozvodů vody a odpadů
- odstranění zemní vlhkosti v suterénu domu
budou minimálně ve výši 679.298,- Kč vynaloženy a oprava
bude dokončena do 26. 6. 1999.
44. Úhrada
nákladů
vynaložených
na
opravy
domu
Merhautova 108 v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996
- ZM3/0259
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
úhradu nákladů vynaložených na opravy nemovitosti
Merhautova 108 v Brně
˙ manželům Tesařovým, Stehlíkovým, Kučerovým a Libuši
Holleschanské, bytem Brno, Merhautova 108
a to ve výši ...............................349.889,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- rekonstrukce uliční a dvorní fasády
- klempířské prvky
- rekonstrukce střechy z ulice
- rekonstrukce střechy ze dvora
budou minimálně ve výši 349.889,- Kč vynaloženy a opravy
budou dokončeny do 2. 7. 2000.
45. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Rybkova 7
v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996 - ZM3/0260
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
úhradu nákladů vynaložených na opravy nemovitosti
Rybkova 7 v Brně
˙ Bytovému družstvu Rybkova 7, se sídlem Brno, Rybkova 7
a to ve výši ...............................969.432,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- rekonstrukce rozvodů plynu
- rekonstrukce rozvodů elektro
- rekonstrukce rozvodů vody
- rekonstrukce topného systému v souvislosti s přechodem
na horkovod
- odstranění zemní vlhkosti, včetně sondážních prací
- generální oprava fasády a balkonů
- výměna oken a vstupních dveří
- ochranný nátěr nové střechy z pozinkovaného plechu
- klempířské prvky na fasádě
budou minimálně ve výši 969.432,- Kč vynaloženy a opravy
budou dokončeny do 15. 12. 2001.
46. Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Sedlákova 29
v Brně, dle Vyhlášky města Brna č. 3/1996 - ZM3/0261
ZMB schvaluje v souladu s čl. 7, odst. 5, Vyhlášky města
Brna č. 3/1996, ve znění pozdějších změn a doplňků,
úhradu nákladů vynaložených na opravy nemovitosti
Sedlákova 29 v Brně
˙ Družstvu domu Sedlákova 29 v Brně se sídlem Brno,
Sedlákova 29
a to ve výši ...............................242.301,- Kč
za předpokladu, že prokázané náklady na tyto opravy:
- oprava fasády domu
- oprava terasy
budou minimálně ve výši 242.301,- Kč vynaloženy a opravy
budou dokončeny do 13. 1. 2002.
47. Nabytí
nemovitostí z
vlastnictví České republiky,
v právu hospodaření státního podniku Správa nemovitostí
města Brna v likvidaci, do vlastnictví obce - města Brna
- ZM3/0266
ZMB schvaluje:
- bezúplatné nabytí nemovitostí - domu Veleslavínova 1,
or. č. 1, č. p. 245, včetně pozemku
˙ p. č. 1215 zast. plocha o výměře 320 m˙
v k. ú. Královo Pole
do majetku města Brna
- úplatné nabytí nemovitosti - pozemku
˙ p. č. 1510/16 ost. plocha o výměře 41 m˙
v k. ú. Pisárky
do majetku města Brna za účetní hodnotu 32.800,- Kč.
48. Zřízení zástavních práv u akcí, na které byla městu Brnu
poskytnuta státní dotace na výstavbu nájemního bydlení
- ZM3/0263
ZMB schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch ČR na
nemovitosti, na které byla městu Brnu poskytnuta státní
dotace na výstavbu nájemních bytů v letech 1995-1998 dle
seznamu nemovitostí, který tvoří přílohu č. 19 těchto
usnesení.
49. Zpráva o stavu přípravy a zajištění investičního záměru
"Střešní nástavba na stávajících objektech DPS na ul.
Součkova 4 a 6, v k. ú. Komín" a rozpočtové opatření
- ZM3/0265
1. ZMB bere na vědomí stav přípravy investičního záměru
"Střešní nástavba na stávajících objektech DPS na
ul. Součkova 4 a 6 v k. ú. Komín".
2. ZMB schvaluje:
a) technicko-ekonomické zadání
investice "Střešní
nástavba na stávajících objektech DPS na ul.
Součkova 4 a 6 v k. ú. Komín"
b) rozpočtové opatření spočívající
- ve snížení kapitálových výdajů
u ORJ 5600 § 3639 pol. 6121 ORG 4925
o částku ..........................3.220 tis. Kč
- ve zvýšení výdajů na ORJ 3700 § 6409 pol. 6341
o částku ..........................3.220 tis. Kč
na investiční transfer na MČ Brno-Komín na akci
"Střešní nástavba na stávajících objektech DPS
na ul. Součkova 4 a 6 v k. ú. Komín"
c) změnu svěření u bytových domů
- Součkova 4, p. č. 3532
- Součkova 6, p. č. 3531
v k. ú. Komín
svěřených
MČ Brno-Komín
za účelem
budování
nástaveb na těchto domech do vlastnictví obce
v kategorii: část II - obytné
Statutu města Brna.
domy, příloha č. 2
*
3. ZMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB
provedení rozpočtového opatření.
*
úkol č. [Z3/006/49/01] [24] zodpovídá: ved. ORF MMB
termín: [ihned]
*
4. ZMB
ukládá
MČ Brno-Komín
provést
vyúčtování
poskytnutých finančních prostředků na výše uvedený
záměr označený v účetnictví UZ 773 za příslušný
kalendářní rok.
*
úkol č. [Z3/006/49/02] [27] zodpovídá: MČ Brno-Komín
termín: [do 31. 5. následujícího roku]
50. Nabytí nemovitostí - pozemků v k. ú. Líšeň.
Rekonstrukce kmenové stoky "F" - Retenční nádrž Trnkova
- ZM3/0272
ZMB schvaluje nabytí nemovitostí - pozemků
- p. č. 4422/111 o výměře
285 m˙
- p. č. 4422/85 o výměře 1.937 m˙
- p. č. 4422/104 o výměře 2.051 m˙
- p. č. 4422/31 o výměře
268 m˙
- p. č. 4422/103 o výměře
460 m˙
- p. č. 4422/114 o výměře 2.291 m˙
v k. ú. Líšeň
do majetku města za kupní cenu 880 Kč/m˙ a podmínek
stanovených v kupních smlouvách, které tvoří přílohu
č. 20 těchto usnesení.
51. Technicko-ekonomické
zadání
investice "Mimoúrovňová
křižovatka Hradecká-Purkyňova I. etapa - rampy"; nabytí
nemovitostí - pozemků - ZM3/0271
ZMB schvaluje:
- technicko-ekonomické zadání investice "Mimoúrovňová
křižovatka Hradecká-Purkyňova, I. etapa - rampy"
- zařazení investice do rozpočtu
o celkovém rozpočtovém nákladu
do oddílu 2212 - Silnice
města Brna na rok 1999
ve výši 18.782 tis. Kč
- rozpočtové
opatření spočívající
investiční akce do rozpočtu:
v
zařazení
nové
snížení výdajů ORJ 5600, odd. § 2212,
org. č. 4220 o..........................18.782 tis. Kč
zvýšení výdajů ORJ 5600,
odd. §2212 o............................18.782 tis. Kč
z důvodu schváleného
nové investiční akce
technicko-ekonomického
zadání
- nabytí
nemovitostí pozemků v
celých výměrách
ve vlastnictví fyzických osob a ČR VUT v částce
6.468.334,- Kč a v majetku ČR ve správě Pozemkového
fondu ČR v částce 678.300,- Kč a v majetku ČR
- prozatímní správě MMB 649.600,- Kč do vlastnictví
města
Brna
za
dohodnutou
celkovou kupní cenu
7.796.234,- Kč.
52. Prodej pozemku p. č. 143 zast. plocha o výměře 670 m˙,
stavby
č. p. 15
na
pozemku
p. č. 143 a pozemku
p. č. 144
zahrada
o
výměře
1.122 m˙, včetně
příslušenství, vše v k. ú. Svatá Kateřina - ZM3/0228
ZMB schvaluje prodej
- pozemku p. č. 143 - zast. plocha o výměře 670 m˙
- stavby č. p. 15 na pozemku p. č. 143
- pozemku p. č. 144 - zahrada o výměře 1.122 m˙
včetně příslušenství
vše v k. ú. Svatá Kateřina
Ing.
Josefu
Buchtovi
za
dohodnutou
kupní cenu
1.026.203,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 21
těchto usnesení.
53. Prodej id. 1/2 nemovitostí: pozemku p. č. 2136 o výměře
273 m˙
a
na
něm
postaveného
obytného
domu
Merhautova 92, č. p. 968 v k. ú. Černá Pole - ZM3/0220
ZMB schvaluje prodej
id. 1/2 nemovitostí
- pozemku p. č. 2136 zast. plocha o výměře 273 m˙
a na něm postaveného obytného domu Merhautova 92,
č. p. 968 s příslušenstvím
v k. ú. Černá Pole
společnosti FINWESTA s. r. o. za dohodnutou kupní cenu
710.000,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 22
těchto usnesení.
54. Prodej id. 1/3 nemovitostí: pozemku p. č. 1626 o výměře
269 m˙
a
na
něm
postaveného
obytného
domu
Netušilova 11/Elgartova 1, č. p. 703 v k. ú. Husovice
- ZM3/0232
ZMB schvaluje prodej id. 1/3 nemovitostí
- pozemku p. č. 1626 zast. plocha o výměře 269 m˙
a na něm postaveného obytného domu Netušilova 11/
Elgartova 1, č. p. 703 s příslušenstvím
v k. ú. Husovice
Čestmíru Kučerovi za dohodnutou kupní cenu 293.482,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 23 těchto
usnesení.
55. Prodej pozemku p. č. 230 o výměře 191 m˙ v k. ú. Slatina
- ZM3/0216
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 230 zast. plocha o výměře 191 m˙
v k. ú. Slatina
Ladislavu Dufkovi za dohodnutou kupní cenu 40.610,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 24 těchto
usnesení.
56. Prodej části pozemku p. č. 1979 o výměře 61 m˙ a části
pozemku p. č. 1981 o výměře 92 m˙ v k. ú. Černovice
- ZM3/0234
ZMB schvaluje prodej
- části pozemku p. č. 1979 ost. plocha o výměře 61 m˙
v k. ú. Černovice
označené GP č. 517-72/97 písmenem "b" a sloučené
s p. č. 2763/1 - ost. plocha o výměře 7.671 m˙
v k. ú. Černovice
- části pozemku p. č. 1981 - ost. plocha o výměře 92 m˙
v k. ú. Černovice
označené GP č. 517-72/97 písmenem "a" a sloučené
s p. č. 2763/1 - ost. plocha o výměře 7.671 m˙
v k. ú. Černovice
ČR - Českým drahám, státní organizaci, za dohodnutou
kupní cenu 85.680,- Kč a za podmínek, které tvoří
přílohu č. 25 těchto usnesení.
57. Prodej pozemku p. č.
Černovice - ZM3/0233
1908
o
výměře
40 m˙
v
k. ú.
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1908 zast. plocha o výměře 40 m˙
v k. ú. Černovice
společnosti Jihomoravská energetika, a. s. za dohodnutou
kupní cenu 20.660,- Kč a za podmínek, které tvoří
přílohu č. 26 těchto usnesení.
58. Prodej pozemku p. č. 859/3 o výměře 8 m˙ v k. ú. Holásky
- ZM3/0235
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 859/3 ost. plocha o výměře 8 m˙
v k. ú. Holásky
Josefu Kordovi za dohodnutou kupní cenu 3.524,- Kč a za
podmínek, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.
59. Prodej id. 1/4 pozemku p. č. 246/1
v k. ú. Bohunice - ZM3/0223
EN o výměře
270 m˙
ZMB schvaluje prodej id. 1/4 pozemku
- p. č. 246/1 EN - zahrada o výměře 270 m˙
v k. ú. Bohunice
Petru Vavrušovi za dohodnutou kupní cenu 54.365,- Kč
a za podmínek, které
tvoří
přílohu č. 28 těchto
usnesení.
60. Prodej
pozemků
p. č. 297/1
o
výměře
247 m˙
a p. č. 297/2 o výměře 98 m˙ v k. ú. Starý Lískovec
- ZM3/0222
ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 297/1 zahrada
o výměře 247 m˙
- p. č. 297/2 ost. plocha o výměře 98 m˙
v k. ú. Starý Lískovec
Ing.
Janu
Bartoňkovi
za
dohodnutou
kupní cenu
537.941,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 29
těchto usnesení.
61. Prodej pozemku p. č. 2973
Kohoutovice - ZM3/0231
o
výměře
176 m˙
v
k. ú.
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2973 ost. plocha o výměře 176 m˙
v k. ú. Kohoutovice
manželům
Pačískovým
za
dohodnutou
kupní
cenu
185.300,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 30
těchto usnesení.
62. Prodej pozemku p. č. 1518/2
Kohoutovice - ZM3/0230
o
výměře
6 m˙
v
k. ú.
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1518/2 ost. plocha o výměře 6 m˙
v k. ú. Kohoutovice
manželům Klimešovým za dohodnutou kupní cenu 6.800,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 31 těchto
usnesení.
63. Prodej pozemku p. č. 862/2
v k. ú. Jundrov - ZM3/0215
ost. plocha
o výměře 56 m˙
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 862/2 ost. plocha o výměře 56 m˙
v k. ú. Jundrov
manželům Tomáši a Marcele Burýškovým za dohodnutou kupní
cenu 47.540,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu
č. 32 těchto usnesení.
64. Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole - ZM3/0211
ZMB schvaluje MČ
- p. č. 4868
o
- p. č. 4869/1 o
- p. č. 4869/2 o
- p. č. 5515
o
- p. č. 5516
o
- p. č. 5517
o
- p. č. 5518
o
- p. č. 5519
o
- p. č. 5520
o
- p. č. 5521
o
- p. č. 5522
o
- p. č. 5523
o
- p. č. 5524
o
- p. č. 5525
o
- p. č. 5526
o
- p. č. 5527
o
- p. č. 5528
o
- p. č. 5529
o
- p. č. 5530
o
- p. č. 5531
o
- p. č. 5532
o
- p. č. 5533
o
- p. č. 5534
o
- p. č. 5535
o
- p. č. 5536
o
- p. č. 5537
o
- p. č. 5538
o
- p. č. 5539
o
- p. č. 5540
o
- p. č. 5541
o
- p. č. 5542
o
- p. č. 5543
o
- p. č. 5544
o
- p. č. 5545
o
- p. č. 5546
o
- p. č. 5547
o
- p. č. 5548
o
- p. č. 5549
o
- p. č. 5550
o
- p. č. 5551
o
- p. č. 5552
o
- p. č. 5553
o
- p. č. 5554
o
- p. č. 5555
o
- p. č. 5556
o
- p. č. 5557
o
- p. č. 5558
o
- p. č. 5559
o
- p. č. 5560
o
- p. č. 5561
o
- p. č. 5562
o
- p. č. 5563
o
- p. č. 5564
o
- p. č. 5565
o
- p. č. 5566
o
- p. č. 5567
o
- p. č. 5568
o
- p. č. 5569
o
- p. č. 5570
o
Brno-Královo Pole svěření pozemků
výměře 6.186 m˙
výměře 25.748 m˙
výměře
18 m˙
výměře
26 m˙
výměře
37 m˙
výměře
13 m˙
výměře
15 m˙
výměře
9 m˙
výměře
28 m˙
výměře
11 m˙
výměře
23 m˙
výměře
18 m˙
výměře
23 m˙
výměře
17 m˙
výměře
13 m˙
výměře
64 m˙
výměře
24 m˙
výměře
15 m˙
výměře
31 m˙
výměře
30 m˙
výměře
9 m˙
výměře
17 m˙
výměře
19 m˙
výměře
15 m˙
výměře
15 m˙
výměře
17 m˙
výměře
23 m˙
výměře
22 m˙
výměře
21 m˙
výměře
14 m˙
výměře
22 m˙
výměře
14 m˙
výměře
21 m˙
výměře
17 m˙
výměře
32 m˙
výměře
17 m˙
výměře
8 m˙
výměře
12 m˙
výměře
28 m˙
výměře
15 m˙
výměře
16 m˙
výměře
24 m˙
výměře
12 m˙
výměře
28 m˙
výměře
46 m˙
výměře
34 m˙
výměře
16 m˙
výměře
26 m˙
výměře
42 m˙
výměře
29 m˙
výměře
14 m˙
výměře
24 m˙
výměře
20 m˙
výměře
19 m˙
výměře
18 m˙
výměře
26 m˙
výměře
12 m˙
výměře
28 m˙
výměře
13 m˙
- p. č. 5571
o výměře
21 m˙
- p. č. 5572
o výměře
14 m˙
- p. č. 5573
o výměře
11 m˙
- p. č. 5574
o výměře
35 m˙
- p. č. 5575
o výměře
10 m˙
v k. ú. Královo Pole
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
65. Změna svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0214
ZMB schvaluje MČ Brno-sever změnu svěření pozemku
- p. č. 3183 o výměře 299 m˙
včetně objektu Durďákova 11, č. p. 331
v k. ú. Černá Pole
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
66. Změna
svěření
a
svěření
MČ Brno-Maloměřice a Obřany - ZM3/0213
majetku
města
ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany
a) změnu svěření pozemků
- p. č. 165 o výměře
856 m˙
včetně objektu Hlaváčova 20, č. p. 404
- p. č. 166 o výměře 2.751 m˙
v k. ú. Obřany
k b e z ú p l a t n é m u p ř e v o d u
Společnosti pro stavbu katolického domu v Obřanech
s tím, že budou smluvně pro město Brno zajištěny
v objektu prostory pro pravidelné odvody branců dle
Branného zákona s
případným budoucím vlastníkem
a bude zřízeno předkupní právo s účinky věcného práva
k uvedeným nemovitostem ve prospěch města Brna
z kategorie: část III
- ost. nemovitý majetek
uvedený, jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu
města Brna.
b) svěření pozemku
- p. č. 211/2 o výměře 149 m˙
v k. ú. Obřany
k b e z ú p l a t n é m u p ř e v o d u
Společnosti pro stavbu katolického domu v Obřanech
a bude zřízeno předkupní právo s účinky věcného práva
k uvedeným nemovitostem ve prospěch města Brna.
z kategorie: část III
- ost. nemovitý majetek
uvedený, jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu
města Brna.
67. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0208
ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření
- p. č. 2542/1 o výměře
675 m˙
- p. č. 2543
o výměře 1.094 m˙
v k. ú. Černovice
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu
68. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice
pozemků
majetek, uvedený
města Brna.
- ZM3/0237
ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků
- p. č. 2636 o výměře 7.246 m˙
- p. č. 2640 o výměře
274 m˙
v k. ú. Černovice
k p r o n á j m u na dobu do 5-ti let
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
69. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0236
ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků
- p. č. 2613 o výměře 2.750 m˙
- p. č. 2638 o výměře 2.270 m˙
- p. č. 2639 o výměře
352 m˙
v k. ú. Černovice
k p r o n á j m u na dobu do 5-ti let
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
70. Svěření majetku města MČ Brno-jih - ZM3/0210
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 1053/1 o výměře 2.183 m˙
- id. 3/4 p. č. 1053/2 o celkové výměře 2.090 m˙
- p. č. 1263
o výměře 1.485 m˙
včetně objektu č. p. 426
- p. č. 1264
o výměře 1.448 m˙
vše v k. ú. Komárov
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
71. Změna svěření majetku města MČ Brno-Chrlice - ZM3/0238
ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice změnu svěření pozemku
- část p. č. 57 o výměře cca 190 m˙
v k. ú. Chrlice
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
72. Změna svěření
- ZM3/0212
majetku
města
ZMB
schvaluje MČ Brno-Nový
pozemku
- p. č. 404 o výměře 1.243 m˙
v k. ú. Nový Lískovec
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost.
MČ
Brno-Nový
Lískovec
změnu
Lískovec
svěření
nemovitý majetek uvedený,
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
73. Změna
svěření
majetku
města
MČ
Brno-Žabovřesky
- ZM3/0225
ZMB
schvaluje
MČ Brno-Žabovřesky
změnu
svěření
a) nemovitého majetku - objekt Foerstrova 2b, č. p. 3046
- p. č. 2375/315 o výměře 132 m˙
- p. č. 2375/318 o výměře
9 m˙
- p. č. 2375/370 o výměře 100 m˙
- p. č. 2375/371 o výměře 642 m˙
- p. č. 2375/366 o výměře
6 m˙
vše v k. ú. Žabovřesky
k p r o d e j i
b) pozemku
- p. č. 2375/314 o výměře 387 m˙
ve vlastnictví města Brna
k e s m ě n ě
n e b o p r o d e j i
z kategorie: část III
- ost. nemovitý majetek
uvedený, jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu
města Brna.
74. Bezúplatný
převod
nemovitostí
v
areálu Fakultní
nemocnice Brno v k. ú.
Bohunice do majetku státu
s právem hospodaření Fakultní nemocnice Brno a směna
nemovitostí v k. ú. Bohunice - ZM3/0226
ZMB schvaluje:
a) bezúplatný převod nemovitostí
˙ objektů
- č. p. 340
s pozemkem p. č. 1284 zast. plocha
o výměře 7.508 m˙
- na p. č. 3168 s pozemkem
p. č. 3168 zast. plocha o výměře 220 m˙
- p. č. 1283 s pozemkem
p. č. 1283 zast. plocha o výměře 145 m˙
- p. č. 1282 s pozemkem
p. č. 1282 zast. plocha o výměře 138 m˙
- p. č. 1281 s pozemkem
p. č. 1281 zast. plocha o výměře 324 m˙
˙ pozemků
- p. č.
- p. č.
- p. č.
- p. č.
- p. č.
- p. č.
- p. č.
3155
3157
3160
3161/1
3161/4
3161/6
3162
ost.
ost.
ost.
ost.
ost.
ost.
ost.
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
o
o
o
o
o
o
o
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
918
3.850
505
4.996
236
208
792
m˙
m˙
m˙
m˙
m˙
m˙
m˙
- p. č. 3163
ost. plocha o výměře
104 m˙
- p. č. 3167
ost. plocha o výměře 1.705 m˙
- p. č. 3169
ost. plocha o výměře 1.695 m˙
- p. č. 3170
ost. plocha o výměře
120 m˙
- p. č. 3171
ost. plocha o výměře
72 m˙
- p. č. 3173
ost. plocha o výměře
170 m˙
- p. č. 3165/2 ost. plocha o výměře
223 m˙
- p. č. 3165/3 ost. plocha o výměře
109 m˙
- p. č. 3164/2 ost. plocha o výměře
345 m˙
- p. č. 3156/3 ost. plocha o výměře 6.486 m˙
- p. č. 3166
ost. plocha o výměře 1.656 m˙
- p. č. 3180/2 ost. plocha o výměře
148 m˙
- p. č. 1292/4 ost. plocha o výměře 5.926 m˙
vše v k. ú. Bohunice
České republice do
práva hospodaření Fakultní
nemocnice Brno v částce 176.112.390,- Kč a za
podmínek,
které tvoří
přílohu č. 33a
těchto
usnesení.
b) směnu nemovitostí v majetku města Brna do vlastnictví
ČR do práva hospodaření Fakultní nemocnice Brno
- p. č. 1292/1 ostatní plocha o výměře 28.978 m˙
za nemovitosti v majetku ČR s právem hospodaření
Fakultní nemocnice Brno do majetku města:
˙ pozemek
- 1260/111 ost. plocha o výměře
653 m˙
- 1260/112 ost. plocha o výměře
251 m˙
- 1260/123 ost. plocha o výměře
17 m˙
- 1260/124 ost. plocha o výměře
83 m˙
- 1383/8
ost. plocha o výměře 4.748 m˙
- 1383/10 ost. plocha o výměře 2.472 m˙
- 1383/11 ost. plocha o výměře 1.330 m˙
- 1383/9
ost. plocha o výměře
685 m˙
- 1335
ost. plocha o výměře
328 m˙
- 1364/1
ost. plocha o výměře
508 m˙
- 1364/2
ost. plocha o výměře
106 m˙
vše v k. ú. Bohunice
za podmínek, které tvoří přílohu č. 33b těchto
usnesení.
75. Bezúplatný
převod
nemovitostí:
objektu
bydlení
č. p. 283 na pozemku p. č. 1650 a pozemku p. č. 1650
v k. ú. Staré Brno - ZM3/0217
ZMB schvaluje:
- bezúplatný převod nemovitostí, a to:
˙ objektu bydlení č. p. 283, or. č. 10,
ul. Zahradnická na pozemku p. č. 1650
˙ pozemku p. č. 1650 o výměře 414 m˙
v k. ú. Staré Brno
Náboženské obci církve československé
sídlem Brno, Nové Sady 32a
husitské
se
- zřízení předkupního práva s účinky věcného práva
uvedeným nemovitostem ve prospěch města Brna
k
za podmínek uvedených v Darovací smlouvě a
dohodě o
zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č. 34
těchto usnesení.
76. Bezúplatný
převod
nemovitostí:
objektu
bydlení
č. p. 354 na pozemcích p. č. 741 a p. č. 742 a pozemků
p. č. 741 a p. č. 742 v k. ú. Ponava - ZM3/0218
1. ZMB schvaluje:
- bezúplatný převod nemovitostí, a to:
˙ objektu bydlení č. p. 354, or. č. 4-6
ul. Staňkova, na pozemcích p. č. 741 a p. č. 742
˙ pozemků p. č. 741 a p. č. 742
v k. ú. Ponava
Armádě spásy se sídlem Praha 2, Balbínova 6
- zřízení předkupního práva s účinky věcného práva k
uvedeným nemovitostem ve prospěch města Brna
za podmínek uvedených
o zřízení předkupního
č. 35 těchto usnesení.
v Darovací smlouvě a dohodě
práva, která tvoří přílohu
2. ZMB souhlasí se zajištěním náhradních bytů z úrovně
města Brna pro stávající nájemce bytů v objektu
Staňova 4-6.
*
3. ZMB ukládá RMB tyto náhradní
zajistit.
*
úkol č. [Z3/006/76] [29]
termín: [průběžně]
byty pro nájemce
bytů
zodpovídá: RMB
77. Nabytí pozemku v k. ú. Slatina z vlastnictví fyzických
osob do vlastnictví města Brna - ZM3/0240
ZMB schvaluje nabytí pozemku
˙ p. č. 565 dle PK orná půda o výměře 17.927 m˙
v k. ú. Slatina
od spoluvlastníků
-
Marie Olšovské
Marie Tužínové
Ing. Zdeňka Poláka
Růženy Šimkové
Karla Duchoně
Zdeňky Studeničové
Ing. Stanislava Poláka
Ing. Pavla Poláka
do vlastnictví města Brna za dohodnutou kupní cenu
8.963.500,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 36
těchto usnesení.
78. Nabytí pozemku v k. ú. Slatina z vlastnictví
osoby do vlastnictví města Brna - ZM3/0229
fyzické
ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 571 dle PK orná půda o výměře 3.438 m˙
v k. ú. Slatina
od Alžběty
Markové do vlastnictví
města Brna za
dohodnutou kupní cenu 1.719.000,- Kč a za podmínek,
které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.
79. Nabytí pozemků v k. ú. Slatina z vlastnictví právnické
osoby do vlastnictví města Brna - ZM3/0221
ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 2304/5 ost. plocha o výměře
158 m˙
- p. č. 2309/8 orná půda
o výměře
65 m˙
- p. č. 2312/15 orná půda
o výměře 8.364 m˙
v k. ú. Slatina
od společnosti ROUČKA-SLATINA a. s. do vlastnictví města
Brna za dohodnutou kupní cenu 3.692.410,- Kč a za
podmínek, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.
80. Nabytí pozemku p. č. 743
v k. ú. Zábrdovice kupní
smlouvou od oděvního družstva VKUS Brno do vlastnictví
města Brna - ZM3/0274
ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 743 o výměře 302 m˙
v k. ú. Zábrdovice
kupní smlouvou od oděvního družstva VKUS Brno se sídlem
Brno, Veselá 5 do vlastnictví města Brna za dohodnutou
kupní cenu 223.480,- Kč a za podmínek uvedených v kupní
smlouvě, která tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.
81. Technická
oprava usnesení
zasedání ZMB č. Z2/045,
bod 82 - ZM3/0219
ZMB schvaluje změnu usnesení zasedání ZMB č. Z2/045,
bod 82, které znělo:
"ZMB schvaluje změnu svěření MČ Brno-sever části pozemku
- p. č. 561/1 o výměře 80 m˙
v k. ú. Lesná
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 15 přílohy č. 2 Statutu města Brna."
takto:
ZMB schvaluje změnu svěření MČ Brno-sever části pozemku
- p. č. 561/1 o výměře 88 m˙
v k. ú. Lesná
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 22 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
82. Postoupení
pohledávky
města
Brna
za společností
ŠPERLÍK, spol. s r. o. ve výši 2.164.215,50 Kč z titulu
dlužného nájemného společnosti ŠPERLÍK Brno, s. r. o.
- ZM3/0227
1. ZMB schvaluje postoupení pohledávky města Brna za
společností
ŠPERLÍK,
spol.
s r. o.
ve
výši
2.164.215,50 Kč
z
titulu
dlužného
nájemného
společnosti
ŠPERLÍK
Brno, s. r. o.
za
částku
650.000,- Kč a za podmínek smlouvy o postoupení
pohledávky,
která
tvoří
přílohu
č. 40 těchto
usnesení.
*
2. ZMB ukládá RMB požadovat po správkyni konkurzní
podstaty informaci o výši nájemného, kterou hradí
firma
ŠPERLÍK Brno, s. r. o.
za nájem Zemanovy
kavárny a řešit úhradu nájemného za pozemek od
termínu
prohlášení
konkurzu
na
společnost
ŠPERLÍK, s. r. o.
*
úkol č. [Z3/006/82] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [ihned]
83. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/047, konaného ve dnech
6. - 8. října 1998, bod č. 42.
Prodej pozemků s objekty v areálu společnosti Manag
MS, a. s. v k. ú.
Brněnské Ivanovice a rozpočtové
opatření pro ORJ 3200 - ZM3/0239
1. ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z2/047, bod č. 42,
které znělo:
"ZMB schvaluje:
1. prodej pozemků
- p. č 1352/3 - zast. plocha o výměře 207 m˙ a na
něm postaveného objektu č. p. 450
- p. č. 1352/8 - zast. plocha o výměře 619 m˙
a na něm postaveného objektu
- p. č. 1362 - zast. plocha o výměře 406 m˙ a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1352/33 - ost. plocha o výměře 7 872 m˙
- p. č. 1352/32 - ost. plocha o výměře 6 938 m˙
- p. č. 1361/3 - ost. plocha o výměře 848 m˙
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice společnosti Zipp,
s. r. o.
za
dohodnutou
kupní
cenu
15,000.000,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 20a těchto usnesení
2. rozpočtové opatření, kterým se snižují výdaje
u
ORJ 5600
ORG 4926
§ 3639
pol. 6901
o ...................................928.390,- Kč
a
zvyšují
výdaje
u
správce
rozpočtových
prostředků
ORJ 3200 § 6171 pol. 5362 o .........928.390,- Kč
3. prodej pozemků
- p. č. 1352/2 - zast. plocha o výměře 172
- p. č. 1361/4 - ost. plocha o výměře 141
- p. č. 1352/34 - ost. plocha o výměře 834
- p. č. 1352/40 - ost. plocha o výměře 111
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice společnosti
m˙
m˙
m˙
m˙
a. s.
Manag MS za dohodnutou kupní cenu 489.233,- Kč
a za podmínek, které tvoří přílohu č. 20b těchto
usnesení."
takto:
ZMB schvaluje:
1. prodej pozemků
- p. č 1352/3 - zast. plocha o výměře 207 m˙ a na
něm postaveného objektu č. p. 450
- p. č. 1352/8 - zast. plocha o výměře 619 m˙ a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1362 - zast. plocha o výměře 406 m˙ a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1352/33 - ost. plocha o výměře 7.291 m˙
- p. č. 1352/43 - ost. plocha o výměře
581 m˙
- p. č. 1352/32 - ost. plocha o výměře 6.938 m˙
- p. č. 1361/3 - ost. plocha o výměře
848 m˙
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice
společnosti ZIPP, s. r. o. za dohodnutou kupní
cenu 15.000.000,- Kč a za podmínek, které tvoří
přílohu č. 41a těchto usnesení.
2. usnesení
o
rozpočtovém
platnosti beze změny.
opatření
zůstává
3. prodej pozemků
- p. č. 1352/2 - zast. plocha o výměře 172
- p. č. 1361/4 - ost. plocha o výměře 141
- p. č. 1352/34 - ost. plocha o výměře 834
- p. č. 1352/40 - ost. plocha o výměře 111
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice
společnosti MANAG MS, a. s. za dohodnutou
cenu 489.233,- Kč a za podmínek, které
přílohu č. 41b těchto usnesení.
84. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/041, bod 40.
Prodej pozemku p. č. 693/3 o výměře 342 m˙,
Štýřice - ZM3/0224
ZMB mění usnesení zasedání
znělo:
v
m˙
m˙
m˙
m˙
kupní
tvoří
v k. ú.
ZMB č. Z2/041, bod 40, které
"ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 693/3 - zast. plocha
o výměře 342 m˙ v k. ú. Štýřice společnosti OSSKO spol.
s r.o. za dohodnutou kupní cenu 503.240,-Kč a za
podmínek, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení."
takto:
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 693/3 zast. plocha o výměře 342 m˙
v k. ú. Štýřice
společnosti A-AUSTERLITZ a. s. za dohodnutou kupní cenu
503.240,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 42
těchto usnesení.
85. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z2/043,bod 35.
Prodej
objektu Pekařská 12,
č. p. 403 s
pozemkem
p. č. 1129 o
výměře 1 007 m˙ v
k. ú. Staré Brno
- ZM3/0277
ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z2/043, bod 35, které
znělo:
"ZMB schvaluje prodej objektu Pekařská č. or. 12, včetně
pozemku p. č. 1129 o výměře 1.007 m˙ v k. ú. Staré Brno
firmě PPD spol. s r. o., se sídlem v Rosicích, Palackého
nám. 17 za kupní cenu 12 mil. Kč a za podmínek, které
tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení a s omezením
platnosti těchto podmínek kupní smlouvy na 4 měsíce ode
dne schválení."
takto:
ZMB schvaluje prodej objektu Pekařská 12, č. p. 403 s
pozemkem
- p. č. 1129 zast. plocha o výměře 1.007 m˙
v k. ú. Staré Brno
Karlu
Kvasničkovi
za
dohodnutou
kupní
cenu
6.000.000,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 43
těchto usnesení.
RNDr. Petr Duchoň, v. r.
primátor města Brna
Ověřovatelé:
Ing. Ladislav Býček, v. r.
Ing. arch. Svatopluk Pavelka, v. r.
Zapsala:
Martina Kameníková, Organizační odbor MMB
ULOŽENÉ PŘÍLOHY ZÁPISU ZMB Č. Z3/006
Příloha č. 1 - bod 5
5. Přiznání mimořádných jednorázových odměn neuvolněným
členům RMB a předsedům komisí RMB - ZM3/0281
Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Podobné dokumenty

60 kB - Brno

60 kB - Brno 4. Situace vzniklá oznámením společnosti Flextronics International, s. r. o., o ukončení výroby v Brněnské průmyslové zóně Černovická terasa - ZM3/3582 1. ZMB bere na vědomí informaci o situaci vz...

Více

Nučický - Nučice

Nučický - Nučice je z hlediska pracovní náplně tím nejrušnějším. Práce, které jsou potřeba obstarat, nečekají a i v době dovolených je nutné zajistit běžnou údržbu a chod obce. Pokračovat v projektech, které se maj...

Více

číslo 4, 2013

číslo 4, 2013 silvestrovskou nocí jsme se rozloučili s rokem 2013 a vpluli jsme, jak už to bývá, s mnohými předsevzetími do nového roku 2014. Zcela jistě není na škodu ohlédnout se za uplynulým rokem. Udělejme t...

Více