96.4 kB

Komentáře

Transkript

96.4 kB
~0Z3/014 zasedání ZMB - 14.-15.12.1999
Zastupitelstvo města Brna
U S N E S E N Í
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/014
konaného ve dnech 14.-15. 12. 1999
Program 14. 12. 1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Schválení mandátové komise
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání ZMB č. Z3/014
Představení nově jmenovaného ředitele akciové společnosti
Smlouvy o podpoře projektu ČOV Modřice mezi městem Brnem
a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a dalších
zajišťovacích smluv - ZM3/0876
Zrušení Fondu památkové péče - ZM3/0899
Rozpočet města Brna na rok 2000 - ZM3/0806
Závazky akcionářů související s poskytnutím termínované
půjčky ve výši 2,7 mld. Kč pro Veletrhy Brno, a. s.
- ZM3/0901
Žádost společnosti CYRRUS s. r. o., o odkoupení akcií
- ZM3/0884
Udělení Ceny města Brna pro rok 1999 - ZM3/0812
Program 15. 12. 1999
11. Žádost o zproštění funkce přísedících Městského soudu
v Brně a Krajského soudu v Brně - ZM3/0803
12. Volba přísedících Městského soudu v Brně a Krajského
soudu v Brně - ZM3/0804
13. Dar města Brna Městskému ředitelství Policie ČR Brno
- ZM3/0805
14. Úprava rozpočtu Odboru městské informatiky - ZM3/0885
15. Přijetí
finančního daru
od Masarykovy společnosti
- ZM3/0813
16. Přijetí finančního daru
od Československé obchodní
banky, a. s. - ZM3/0874
17. Úprava rozpočtu příspěvkové organizace Dům umění města
Brna v rámci schváleného plánu - ZM3/0873
18. Nabídka HC Ytong Brno na zřízení akciové společnosti
- hokejového klubu s podílem města Brna - ZM3/0882
19. Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu
- ZM3/0893
20. Prominutí odvodu zadržených finančních prostředků za
pronájem nesvěřených nebytových prostor a nesvěřených
pozemků ve výši 2.535.190,10 Kč a ponechání těchto
finančních prostředků v
rozpočtu MČ Brno-Vinohrady
- ZM3/0883
21. Svěření majetku města MČ Brno-Ořešín - ZM3/0816
22. Svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0872
23. Změna svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0866
24. Změna svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0830
25. Změna svěření a svěření majetku města MČ Brno-sever
- ZM3/0829
26. Svěření majetku města
MČ Brno-Maloměřice a Obřany
- ZM3/0851
27. Svěření majetku města
MČ Brno-Maloměřice a Obřany
- ZM3/0862
28. Svěření majetku města MČ Brno-Židenice - ZM3/0819
29. Svěření majetku města MČ Brno-Židenice - ZM3/0828
30. Svěření majetku města MČ Brno-střed - ZM3/0818
31. Svěření majetku města MČ Brno-střed - ZM3/0860
32. Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň - ZM3/0820
33. Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň - ZM3/0863
34. Svěření majetku města MČ Brno-Slatina - ZM3/0861
35. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0849
36. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0850
37. Svěření majetku města MČ Brno-jih - ZM3/0825
38. Svěření majetku města MČ Brno-jih - ZM3/0864
39. Svěření majetku města MČ Brno-Bohunice - ZM3/0822
40. Svěření majetku města MČ Brno-Bohunice - ZM3/0823
41. Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - ZM3/0826
42. Svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy - ZM3/0821
43. Svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy - ZM3/0870
44. Svěření majetku města MČ Brno-Komín - ZM3/0827
45. Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc - ZM3/0865
46. Prodej pozemku p. č. 136/5 o výměře 1.108 m v k. ú.
Olešná u Blanska - ZM3/0854
47. Prodej nemovitostí v k. ú. Křižínkov - ZM3/0834
48. Prodej pozemku p. č. 10 o výměře 2.397 m v k. ú. Kuřim
- ZM3/0817
49. Prodej pozemků v k. ú. Jehnice - ZM3/0833
50. Prodej pozemků p. č. 34/2 a p. č. 81/17 o celkové výměře
13 m v k. ú. Obřany - ZM3/0856
51. Prodej pozemku p. č. 2592/7 o výměře 4 m
v k. ú.
Maloměřice - ZM3/0832
52. Prodej pozemků v k. ú. Maloměřice - ZM3/0831
53. Prodej pozemku p. č. 956 o výměře 102 m
v k. ú.
Zábrdovice - ZM3/0839
54. Prodej zastavěných pozemků v k. ú. Slatina - ZM3/0857
55. Prodej pozemku p. č. 741/3 o výměře 11 m v k. ú. Tuřany
- ZM3/0852
56. Prodej pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice - změna
usnesení ZMB - ZM3/0855
57. Prodej pozemku p. č. 951/2 o výměře 23 m k. ú. Staré
Brno - ZM3/0835
58. Prodej
id. 1/4
nemovitostí: domu Chleborádova 15,
č. p. 24 s pozemkem p. č. 141 o výměře 134 m v k. ú.
Dolní Heršpice - ZM3/0867
59. Prodej pozemku p. č. 615/3 o výměře 94 m
v k. ú.
Kohoutovice - ZM3/0853
60. Prodej pozemku
p. č. 4170 o výměře
72 m v k. ú.
Žabovřesky - ZM3/0836
61. Směna nemovitostí v k. ú. Královo Pole - ZM3/0886
62. Rozpočtové opatření - ZM3/0900
63. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4664/2 v k. ú. Královo
Pole z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví
města Brna - ZM3/0837
64. Dohoda
o
ukončení
nájemní
smlouvy č. 6298-2-010
a nájemní smlouvy ze dne 6. 5. 1998 a o narovnání práv
z těchto smluv - ZM3/0868
65. Uzavření dohody o narovnání formou soudního smíru mezi
městem Brnem a Josefem Vondráčkem - ZM3/0858
66. Mimosoudní řešení - dohoda o narovnání vlastnických
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
vztahů mezi městem Brnem a společností TL, s. r. o. se
sídlem Zeleneč k pozemkům v k. ú. Černovice - ZM3/0859
Postup při nakládání s pozemky v rekreační oblasti
Brněnské přehrady, prodej pozemků - ZM3/0838
Zrušení
usnesení
zasedání
ZMB
č. Z3/005, bod 37
- ZM3/0824
Nabytí
spoluvlastnických podílů
v k. ú.
Židenice
- ZM3/0902
Prodej nemovitostí - dům Bezručova 8, včetně pozemků
- ZM3/0811
Prodej nemovitostí - dům Hrnčířská 17, včetně pozemků
- ZM3/0896
Prodej nemovitostí - dům Charvatská 17, včetně pozemku
- ZM3/0809
Prodej nemovitostí - dům Moldavská 15, včetně pozemku
- ZM3/0808
Prodej nemovitostí - dům Pellicova 27, včetně pozemků
- změnu usnesení ZMB č. Z3/007, bod 96 - ZM3/0895
Prodej nemovitostí - dům Skřivanova 4, včetně pozemků
- ZM3/0897
Prodej nemovitostí dům Slovanské nám. 5, včetně
pozemků - ZM3/0898
Prodej nemovitostí - dům Smetanova 26, včetně pozemku
- ZM3/0807
Prodej nemovitostí - dům Štefánikova 14, včetně pozemků
- ZM3/0890
Prodej nemovitostí - dům Votroubkova 2, včetně pozemků
- ZM3/0810
Prodej nemovitostí - dům Tyršova 48-50, včetně pozemků
- ZM3/0891
Prominutí nájemného za nebytový prostor Pellicova 7
- ZM3/0814
Žádost
MČ
Brno-jih
o
svěření
objektu
Schwaigrova 23, 25, 27 - ZM3/0887
Smlouva o postoupení pohledávky ve výši 556.900,- Kč
- ZM3/0815
84. Řešení situace ve
společnosti SAKO-Recycling park,
s. r. o. - ZM3/0888
85. Ukončení
činnosti
společnosti
EKO-SBĚR
BRNO,
spol. s r. o. - ZM3/878
86. Prodej elektroenergetických zařízení v majetku města
Brna
společnosti
Jihomoravská
energetika, a. s.
- ZM3/0877
87. Bezúplatný převod středotlakého
plynovodu KociánkaLesná
společnosti
Jihomoravská
plynárenská, a. s.
- ZM3/0875
88. Úplatné nabytí pozemků p. č. 335/2 a p. č. 366 v k. ú.
Kníničky ve vlastnictví
Jiřího Jelínka pro stavbu
"Oprava ul. Přehradní" - ZM3/0871
89. Technicko-ekonomické zadání investice - "Rekonstrukce
sociálních
zařízení
v
budově
Mahenova
divadla"
- ZM3/0889
90. Technicko-ekonomické zadání investice "3. soubor staveb
sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna
(HJmB), 11. stavba - kolektor náměstí Svobody-západ-Zámečnická" - ZM3/0880
91. Nabytí nemovitosti - pozemku ve vlastnictví fyzické
osoby do vlastnictví města Brna pro stavbu "Lesnická
- generální opravy mostů Fügnerova-Křižíkova" - ZM3/0881
92. Nabytí nemovitosti - pozemku ve vlastnictví Konventu
hospit. řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně
do vlastnictví města Brna pro stavbu "Cyklistická stezka
Renneská-Anthropos, úsek Renneská-Vídeňská" - ZM3/879
Jednání 14. 12. 1999
1. Schválení mandátové komise
ZMB schvaluje mandátovou komisi:
Ing. František
Kania,
MUDr. Bořek
Ing. Rostislav Slavotínek, Lubomír Smutek.
Semrád,
2. Schválení ověřovatelů zápisu
ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Ladislav Býček, Ing. Zdeněk Polívka, CSc.
3. Schválení programu zasedání ZMB č. Z3/014
ZMB schvaluje pořad jednání zasedání ZMB
předložený RMB ve znění změn a doplňků.
č. Z3/014
4. Představení nově jmenovaného ředitele akciové společnosti
ZMB bere na vědomí (bez hlasování), představení
- Ing. Martina Klaila
ředitele společnosti Jižní centrum Brno, a. s.
5. Smlouvy o podpoře projektu ČOV Modřice mezi městem Brnem
a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a dalších
zajišťovacích smluv - ZM3/0876
1. ZMB schvaluje:
- Smlouvu o podpoře projektu ČOV Modřice uzavíranou
mezi městem Brnem, SLdE, BVK, a. s., a EBRD;
- Záruku
za
dokončení
projektu
a
Smlouvu
o financování uzavíranou mezi městem Brnem, SLdE,
BVK, a. s., a EBRD;
- zastavení akcií a dividend za podmínek stanovených
ve smlouvě uzavíranou mezi městem Brnem, SLdE, BVK,
a. s., a EBRD;
- zastavení pohledávek za podmínek stanovených ve
smlouvě uzavřené mezi městem Brnem, SLdE, BVK,
a. s., a EBRD;
- zřízení zástavního práva k nemovitostem města Brna
za stanovených podmínek, včetně příloh A, B;
- zřízení zástavního práva k movitým věcem města Brna
za stanovených podmínek,
které tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.
*
2. ZMB ukládá RMB zajistit s použitím všech možností
vyplývajících z postavení města Brna jako akcionáře
společnosti BVK, a. s., a prostředků, které jsou v
souladu s ustanoveními smluv a dohod vztahujících se
k projektu ČOV Modřice, aby:
- Projekt byl co nejúspornější ve smyslu navržení a
realizace
pouze
takové
rekonstrukce Čistírny
odpadních vod, která je nezbytná pro současné a
kvalifikovaně odhadnuté budoucí potřeby města Brna,
a to jak z hlediska rozsahu rekonstrukce, tak
i z hlediska technologického zařízení;
- v důsledku realizace Projektu nedošlo ke ztrátě
kontroly města Brna nad vodním hospodářstvím města
Brna
ztrátou rozhodujícího
vlivu města
Brna
v BVK, a. s.,
nebo přechodem práv
a závazků
BVK, a. s., na jiný subjekt, v němž město Brno
nebude mít rozhodující vliv.
*
úkol č. [Z3/014/05]
termín: [průběžně]
[29]
zodpovídá: RMB
6. Zrušení Fondu památkové péče - ZM3/0899
1. ZMB ruší Fond památkové péče.
*
2. ZMB ukládá RMB zajistit převedení zůstatku finančních
prostředků z účtu fondu do rozpočtu města.
*
úkol č. [Z3/014/06] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [ihned]
7. Rozpočet města Brna na rok 2000 - ZM3/0806
1. ZMB bere na vědomí bilanci zdrojů a výdajů města Brna
na rok 2000 o celkových
- zdrojích ...........................7.158,0 mil. Kč
z toho: příjmy .....................6.129,3 mil. Kč
financování ................1.028,7 mil. Kč
- výdajích ...........................7.158,0 mil. Kč
2. ZMB schvaluje:
a) rozpočet vlastního města na rok 2000 v členění
na paragrafy a položky
dle platné rozpočtové
skladby o celkových
- zdrojích ........................6.075,1 mil. Kč
z toho: příjmy ..................5.046,4 mil. Kč
financování .............1.028,7 mil. Kč
- výdajích ........................6.075,1 mil. Kč
z toho: provozní výdaje .........3.349,7 mil. Kč
sociální dávky ...........194,0 mil. Kč
neinv. transfery MČ .......123,5 mil. Kč
kapitálové výdaje .......2.407,9 mil. Kč
z toho: .............1.007.568 tis. Kč
kapitálových
výdajů
financovaných
z výnosu prodeje akcií
b) jmenovitou
náplň provozních
výdajů vlastního
města
c) rozpočet účelových fondů vlastního města
d) finanční
vztah
ke
zřízeným
rozpočtovým
a příspěvkovým organizacím
e) rozpočet kapitálových výdajů
f) plán
nákladů a
výnosů vedlejší
hospodářské
činnosti vlastního města.
Obsah bodů a)-f) tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.
3. ZMB svěřuje RMB ve
smyslu § 36 odst. 2 zákona
č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část
svých pravomocí schvalovat rozpočtová opatření pro
rok 2000:
1.v
rámci schváleného
ročního objemu
rozpočtu
vlastního města:
a) zvýšení, snížení a přesuny příjmů a provozních
výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce,
vyjma finančních vztahů k organizacím zřízeným
a založeným městem
b) zvýšení, snížení a přesuny příjmů a provozních
výdajů mezi správci rozpočtových prostředků do
částky 5 mil. Kč za rok a správce, vyjma
finančních
vztahů
k
organizacím
zřízeným
a založeným městem
c) přesuny
uspořených
provozních
výdajů
do
kapitálových výdajů, vyjma staveb
2.nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu na
účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR a ze
státních fondů.
*
4. ZMB ukládá RMB předložit ZMB souhrnný rozpočet města
na rok 2000 v členění na rozpočet vlastního města
a
rozpočty
městských
částí
schválené
jejich
zastupitelstvy.
*
úkol č. [Z3/014/07/01] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [duben 2000]
*
5. ZMB ukládá RMB předkládat
ZMB 1x za čtvrtletí
současně
s projednáváním
zprávy o
rozpočtovém
hospodaření
města,
informaci
o
rozpočtových
opatřeních schválených RMB a o změnách rozpočtu
přijatých v souvislosti s účelovými poskytnutými
prostředky ze státního rozpočtu ČR a ze státních
fondů.
*
úkol č. [Z3/014/07/02] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [čtvrtletně]
*
6. ZMB ukládá RMB zajistit předložení finančních plánů
organizací
napojených
na
rozpočet
města,
respektujících schválený rozpočet na rok 2000.
*
úkol č. [Z3/014/07/03] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [březen 2000]
*
7. ZMB
ukládá RMB
zajistit uvolňování
prostředků
poskytnutých městu zálohově ze státního rozpočtu s
určením:
a) na sociální dávky ve výši poskytnutých záloh ze
státního rozpočtu
b) na ostatní účely měsíčně ve výši 1/16 celoročního
rozpočtu ČR na rok 2000.
*
úkol č. [Z3/014/07/04] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [do doby nabytí účinnosti zákona
o státním rozpočtu ČR na rok 2000]
*
8. ZMB ukládá RMB zajistit monitoring a vyhodnocení
vlivu snížení počtu
vozokilometrů MHD na podíl
přepravní práce a nárůst IAD v Brně a navrhnout
opatření pro rozpočet roku 2001.
*
úkol č. [Z3/014/07/05]
termín: [31. 8. 2000]
[29]
zodpovídá: RMB
*
9. ZMB
ukládá RMB
nezahajovat realizaci
investic
financovaných z výnosu prodeje akcií a dotací do doby
závazného
potvrzení příspěvku
z dotací,
vyjma
projektové dokumentace.
*
úkol č. [Z3/014/07/06] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [průběžně]
8. Závazky akcionářů související s poskytnutím termínované
půjčky ve výši 2,7 mld. Kč pro Veletrhy Brno, a. s.
- ZM3/0901
ZMB
schvaluje
Závazky
akcionářů
související
s poskytnutím termínované půjčky ve výši 2,7 mld. Kč
pro Veletrhy
Brno, a. s.,
dohodnutou
Westdeutsche
Landesbank Girozentrale.
9. Žádost společnosti CYRRUS s. r. o., o odkoupení akcií
- ZM3/0884
ZMB neschvaluje odprodání 3.300 ks akcií společnosti
Brněnské
teplárny, a. s.,
za
cenu
475,- Kč/ks
společnosti CYRRUS s. r. o.
10. Udělení Ceny města Brna pro rok 1999 - ZM3/0812
ZMB uděluje v souladu s obecně závaznou Vyhláškou města
Brna č. 23/1997 o udílení Ceny města Brna, ve znění
Vyhlášky města Brna č. 14/1999, oddíl I, článek 1,
Cenu města Brna pro rok 1999
- v oboru hospodářský rozvoj
MUDr. Aleně Štětkové, CSc.
- v oboru technický pokrok
akademiku Arminu Delongovi
- v oboru přírodní vědy
prof. RNDr. Jiřímu Gaislerovi, DrSc.
- v oboru společenské vědy
prof. JUDr. Vladimíru Čermákovi
- v oboru architektura a urbanismus
prof. ing. Ivaru Otrubovi, CSc.
- v oboru užité umění
prof. Jindřichu Svobodovi
- v oboru výtvarné umění
doc. ak. malíři Miroslavu Štolfovi
- v oboru hudba
Pavlu Blatnému
- v oboru literární činnost
Janu Trefulkovi
- v oboru dramatické umění
doc. PhDr. Ivu Osolsoběmu
- v oboru sport
Antonu Mészárosovi
- v oboru žurnalistika a publicistika
Valtru Urbánkovi.
Jednání 15. 12. 1999
11. Žádost o zproštění funkce přísedících Městského soudu
v Brně a Krajského soudu v Brně - ZM3/0803
ZMB zprošťuje v souladu s § 12 zákona č. 436/1991 Sb.,
v úplném znění a na jejich žádost
- Jiřího Vaněčka
funkce přísedícího Městského soudu v Brně
- Marcelu Stavinohovou
funkce přísedící Krajského soudu v Brně
dnem 15. 12. 1999.
12. Volba přísedících Městského soudu v Brně a Krajského
soudu v Brně - ZM3/0804
1. ZMB schvaluje:
- Volební řád pro volbu přísedících Městského soudu v
Brně a Krajského soudu v Brně na období 1999-2003
provedenou
na
zasedání
ZMB
č. Z3/014,
dne
15. 12. 1999, který tvoří přílohu č. 3a těchto
usnesení;
- volební komisi ve složení:
Mgr. Tomáš Drobný
RNDr. Dana Pohanková
Ing. Bc. Oldřich Ševčík.
2. ZMB volí v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona
č. 436/1991 Sb., přísedící Městského soudu v Brně a
Krajského soudu v Brně na období 1999-2003, jejichž
seznam tvoří přílohu č. 3b těchto usnesení.
*
3. ZMB ukládá RMB
připravovat návrhy kandidátů na
přísedící
soudů
s
využitím
návrhů
členů
ZMČ a ZMB.
*
úkol č. [Z3/014/12] [29]
zodpovídá: RMB
termín: [průběžně]
13. Dar města Brna Městskému ředitelství Policie ČR Brno
- ZM3/0805
1. ZMB schvaluje darování:
- 1 ks radaru RAMER 7M-V s příslušenstvím
- 40 ks radiostanic Motorola
pro městský trunkový komunikační systém Městskému
ředitelství Policie ČR Brno
za podmínek darovací smlouvy, která tvoří přílohu
č. 4 těchto usnesení.
2. ZMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem
darovací smlouvy.
14. Úprava rozpočtu Odboru městské informatiky - ZM3/0885
ZMB schvaluje úpravu rozpočtu spočívající
- ve snížení
kapitálových výdajů
ORJ 3300, § 6171, pol. 6111,
ORG 4693 o ....................... - 2.700.000,-- Kč
provozních výdajů
ORJ 3300, § 6171, pol. 5162 o ...... - 150.000,-- Kč
- ve zvýšení
provozních výdajů
ORJ 3300, § 6171,
ORJ 3300, § 6171,
ORJ 3300, § 6171,
ORJ 3300, § 6171,
15. Přijetí
finančního
- ZM3/0813
pol.
pol.
pol.
pol.
5137
5139
5169
5171
daru
od
o
o
o
o
.........548.959,-.........312.320,-.........156.664,20
.......1.832.056,80
Masarykovy
Kč
Kč
Kč
Kč
společnosti
ZMB schvaluje přijetí finančního daru jako účelové
dotace od Masarykovy společnosti, pobočka Brno ve výši
470.000,- Kč městu Brnu na vybudování pomníku T. G.
Masaryka v Brně za
podmínek uvedených v darovací
smlouvě, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení.
16. Přijetí finančního daru
od Československé obchodní
banky, a. s. - ZM3/0874
1. ZMB schvaluje:
a) přijetí finančního daru jako účelové dotace od
Československé obchodní
banky, a. s., ve výši
40.000,- Kč městu Brnu na akci "Vánoce na brněnské
radnici" za podmínek
uvedených ve sponzorské
smlouvě, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení
b) rozpočtové opatření spočívající ve
zvýšení příjmů
ORJ 7300, § 3319, pol. 2321 o .........40.000,- Kč
a
zvýšení neinvestičních výdajů
ORJ 7300, § 3319, pol. 5169 o .........40.000,- Kč
*
2. ZMB
ukládá RMB
zajistit realizaci
schváleného
rozpočtového
opatření v
souvislosti s finanční
účelovou dotací ČSOB.
*
úkol č. [Z3/014/16]
[29] zodpovídá: RMB
termín: [ihned]
17. Úprava rozpočtu příspěvkové organizace Dům umění města
Brna v rámci schváleného plánu - ZM3/0873
1. ZMB schvaluje úpravu rozpočtu Domu umění města Brna
spočívající ve
snížení provozních výdajů
ORJ 7300, ORG 9126, § 3317,
pol. 5331 o .............................200.000,- Kč
a
zvýšení kapitálových výdajů
ORJ 7300, ORG 9126, § 3317,
pol. 6351 o .............................200.000,- Kč
*
2. ZMB
ukládá RMB
zajistit
usnesení.
*
úkol č. [Z3/014/17]
termín: [ihned]
provedení
schváleného
[29] zodpovídá: RMB
18. Nabídka HC Ytong Brno na zřízení akciové společnosti
- hokejového klubu s podílem města Brna - ZM3/0882
ZMB nesouhlasí s předloženým "Záměrem HC Ytong Brno na
vytvoření akciové společnosti v oblasti ledního hokeje"
s podílem města Brna.
19. Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu
- ZM3/0893
ZMB schvaluje Koncepci města Brna v oblasti tělovýchovy
a sportu, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.
20. Prominutí odvodu zadržených finančních prostředků za
pronájem nesvěřených nebytových prostor a nesvěřených
pozemků ve výši 2.535.190,10 Kč a ponechání těchto
finančních prostředků v
rozpočtu MČ Brno-Vinohrady
- ZM3/0883
ZMB schvaluje prominutí odvodu zadržených finančních
prostředků za pronájem nesvěřených nebytových prostor
a
nesvěřených
pozemků
ve
výši
2.535.190,10 Kč
a ponechání těchto finančních prostředků v rozpočtu MČ
Brno-Vinohrady.
21. Svěření majetku města MČ Brno-Ořešín - ZM3/0816
ZMB schvaluje MČ Brno-Ořešín svěření pozemku
- p. č. 422/14 o výměře 4.193 m
v k. ú. Ořešín
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
22. Svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0872
ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků
- p. č. 1618 o výměře 17 m
- p. č. 1619 o výměře 16 m
- p. č. 1620 o výměře 23 m
- p. č. 1621 o výměře 20 m
- p. č. 1622 o výměře 20 m
- p. č. 1623 o výměře 19 m
- p. č. 3574 o výměře 19 m
v k. ú. Černá Pole
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
23. Změna svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0866
ZMB schvaluje MČ Brno-sever změnu svěření pozemku
- p. č. 2285/2 o výměře 89 m
v k. ú. Černá Pole
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
24. Změna svěření majetku města MČ Brno-sever - ZM3/0830
ZMB schvaluje MČ Brno-sever změnu svěření pozemku
- p. č. 2013/2 o výměře 29 m
v k. ú. Černá Pole
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
25. Změna svěření a svěření majetku města MČ Brno-sever
- ZM3/0829
ZMB schvaluje MČ Brno-sever
a) změnu svěření pozemků
- část p. č. 2233/1 o výměře 100 m
p. č. 2250
o výměře 142 m
p. č. 2266
o výměře 191 m
v k. ú. Husovice
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek,
uvedený jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města
Brna.
b) svěření pozemků
- p. č. 2221
o výměře 125 m
- p. č. 2222
o výměře 105 m
- p. č. 2251
o výměře 111 m
- p. č. 2257/1 o výměře 164 m
- p. č. 2257/2 o výměře 86 m
v k. ú. Husovice
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek,
uvedený jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města
Brna.
26. Svěření majetku města
MČ Brno-Maloměřice a Obřany
- ZM3/0851
ZMB
schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany
svěření
pozemků
- p. č. 2599 o výměře 10 m
- p. č. 2600 o výměře 11 m
- p. č. 2601 o výměře 11 m
- p. č. 2602 o výměře 13 m
- p. č. 2603 o výměře
8 m
- p. č. 2604 o výměře
9 m
- p. č. 2605 o výměře 10 m
- p. č. 2606 o výměře 14 m
- p. č. 2607 o výměře 13 m
- p. č. 2608 o výměře
6 m
- p. č. 2609 o výměře 10 m
- p. č. 2610 o výměře 11 m
- p. č. 2611 o výměře 12 m
- p. č. 2612 o výměře 12 m
- p. č. 2613 o výměře 10 m
- p. č. 2614 o výměře 15 m
- p. č. 2615 o výměře
7 m
- p. č. 2616 o výměře 10 m
- p. č. 2704 o výměře 12 m
v k. ú. Maloměřice
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
27. Svěření majetku města
MČ Brno-Maloměřice a Obřany
- ZM3/0862
ZMB
schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany
svěření
pozemku
- p. č. 1557 o výměře 1.735 m
v k. ú. Obřany
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
28. Svěření majetku města MČ Brno-Židenice - ZM3/0819
ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemků
- p. č. 6530
o výměře 19 m
- p. č. 6534
o výměře 20 m
- p. č. 6535
o výměře 20 m
- p. č. 6536
o výměře 18 m
- p. č. 6537
o výměře 18 m
- p. č. 6538
o výměře 18 m
- p. č. 6541
o výměře 18 m
- p. č. 6542
o výměře 20 m
- p. č. 6547
o výměře 18 m
- p. č. 6548
o výměře
19 m
-
p. č. 6549
o
p. č. 6550
o
p. č. 6551
o
p. č. 6552
o
p. č. 6553
o
p. č. 6554
o
p. č. 6559
o
p. č. 6564
o
p. č. 6565
o
p. č. 6566
o
p. č. 6567
o
p. č. 6570
o
p. č. 6579
o
p. č. 6583
o
p. č. 6591/21 o
p. č. 6591/57 o
p. č. 6591/61 o
p. č. 6591/25 o
p. č. 6591/26 o
p. č. 6591/27 o
p. č. 6591/28 o
p. č. 6591/30 o
p. č. 6591/31 o
část
p. č. 6591/69 o
v k. ú. Židenice
k p r o n á j m u
do kategorie: část
jako doplněk č. 27
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
19
20
20
18
18
18
20
18
18
21
21
18
18
20
19
19
19
18
18
18
18
18
18
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
výměře
54 m
III - ost. nemovitý majetek, uvedený
přílohy č. 2 Statutu města Brna.
29. Svěření majetku města MČ Brno-Židenice - ZM3/0828
ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemků
- část p. č. 4116/1
ost. plocha o výměře 472 m
- p. č.
4116/18 zast. plocha o výměře 53 m
vše v k. ú. Židenice
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
30. Svěření majetku města MČ Brno-střed - ZM3/0818
ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
- p. č. 1837/5
o výměře
19 m
- p. č. 1837/6
o výměře
18 m
- p. č. 1837/7
o výměře
18 m
- p. č. 1837/8
o výměře
18 m
- p. č. 1837/9
o výměře
18 m
- p. č. 1837/10 o výměře
18 m
- p. č. 1837/11 o výměře
18 m
-
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
1837/12
1837/13
1837/14
1837/15
1837/16
1837/17
1837/18
1837/19
1837/20
1837/21
1837/22
1837/23
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
19
20
20
20
20
20
19
18
18
18
18
18
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
- p. č. 1837/24 o
- p. č. 1837/25 o
- p. č. 1837/26 o
- p. č. 1837/27 o
- p. č. 1837/28 o
- p. č. 1837/29 o
- p. č. 1837/30 o
- p. č. 1837/31 o
- p. č. 1837/32 o
- p. č. 1837/33 o
- p. č. 1837/34 o
- p. č. 1837/35 o
- p. č. 1837/36 o
- p. č. 1837/37 o
- p. č. 1837/38 o
- p. č. 1837/39 o
v k. ú. Štýřice
k p r o n á j m u
do kategorie: část
jako doplněk č. 27
výměře
18 m
výměře
18 m
výměře
19 m
výměře
34 m
výměře
24 m
výměře
21 m
výměře
21 m
výměře
20 m
výměře
20 m
výměře
20 m
výměře
20 m
výměře
20 m
výměře
20 m
výměře
184 m
výměře 1.338 m
výměře
376 m
III - ost. nemovitý majetek, uvedený
přílohy č. 2 Statutu města Brna.
31. Svěření majetku města MČ Brno-střed - ZM3/0860
ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
- p. č. 796
o výměře
803 m
- p. č. 797
o výměře
704 m
- p. č. 798
o výměře
250 m
- p. č. 799
o výměře 4.040 m
- p. č. 800
o výměře
97 m
- p. č. 801
o výměře 3.507 m
- p. č. 802/1 o výměře 3.364 m
- p. č. 802/2 o výměře
78 m
- p. č. 803
o výměře
211 m
- p. č. 804
o výměře 1.121 m
- p. č. 805
o výměře 4.904 m
- p. č. 806
o výměře
73 m
- p. č. 807
o výměře
711 m
- p. č. 808
o výměře 4.231 m
- p. č. 809
o výměře 1.173 m
- p. č. 810
o výměře 4.423 m
- p. č. 811
o výměře
377 m
- p. č. 812
o výměře
156 m
- p. č. 813
o výměře 6.535 m
- p. č. 814
o výměře 1.377 m
v k. ú. Veveří
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
32. Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň - ZM3/0820
ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků
- p. č. 5037/42 o výměře 1.133 m
- p. č. 5037/43 o výměře
81 m
- p. č. 5037/46 o výměře
399 m
včetně objektu občanské vybavenosti
Jírova 2, č. p. 2609
o částech označených I., III. a část II. poté, co
bude tato část zkolaudována
v k. ú. Líšeň
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
33. Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň - ZM3/0863
ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemku
- p. č. 8371 o výměře 725 m
v k. ú. Líšeň
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
34. Svěření majetku města MČ Brno-Slatina - ZM3/0861
ZMB schvaluje MČ Brno-Slatina svěření pozemku
- p. č. 4 o výměře 159 m
v k. ú. Slatina
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
35. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice - ZM3/0849
ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků
- p. č. 1831 o výměře 308 m
- p. č. 1832 o výměře 288 m
- p. č. 1835 o výměře 476 m
- p. č. 1836 o výměře
12 m
- p. č. 1837 o výměře 485 m
- p. č. 1838 o výměře
9 m
- p. č. 1839 o výměře
10 m
- p. č. 1840 o výměře 962 m
- p. č. 1841 o výměře 714 m
- p. č. 1842 o výměře
14 m
v k. ú. Černovice
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
36. Svěření majetku města MČ Brno-Černovice
ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření
- p. č. 270 o výměře
8 m
- p. č. 271 o výměře 200 m
- p. č. 274 o výměře 158 m
- p. č. 275 o výměře 181 m
- p. č. 278 o výměře 146 m
- p. č. 279 o výměře
38 m
v k. ú. Černovice
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu
- ZM3/0850
pozemků
majetek, uvedený
města Brna.
37. Svěření majetku města MČ Brno-jih - ZM3/0825
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 129/2 o výměře 6.538 m
- p. č. 129/8 o výměře
193 m
- p. č. 129/14 o výměře
768 m
- p. č. 129/15 o výměře 2.539 m
- p. č. 129/16 o výměře
520 m
v k. ú. Komárov
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
38. Svěření majetku města MČ Brno-jih - ZM3/0864
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 708/2 o výměře
94 m
- p. č. 708/3 o výměře
200 m
- p. č. 711/2 o výměře
44 m
- p. č. 711/3 o výměře
21 m
- p. č. 711/4 o výměře
44 m
- p. č. 711/5 o výměře
22 m
- p. č. 711/6 o výměře
45 m
- p. č. 711/7 o výměře
448 m
- p. č. 712/1 o výměře 5.510 m
- p. č. 712/2 o výměře
668 m
- p. č. 712/3 o výměře 2.176 m
- p. č. 712/4 o výměře
124 m
- p. č. 712/5 o výměře
128 m
- p. č. 712/6 o výměře
443 m
- p. č. 712/7 o výměře
258 m
- p. č. 713/1 o výměře 1.484 m
- p. č. 713/2 o výměře
189 m
- p. č. 717/1 o výměře
468 m
- p. č. 717/2 o výměře
368 m
v k. ú. Horní Heršpice
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
39. Svěření majetku města MČ Brno-Bohunice - ZM3/0822
ZMB schvaluje MČ Brno-Bohunice svěření pozemků
- p. č. 669/1 o výměře 270 m
- p. č. 669/2 o výměře 20 m
- p. č. 669/3 o výměře 19 m
- p. č. 669/4 o výměře 19 m
- p. č. 669/5 o výměře 18 m
- p. č. 669/6 o výměře 19 m
- p. č. 669/7 o výměře 19 m
v k. ú. Bohunice
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
40. Svěření majetku města MČ Brno-Bohunice - ZM3/0823
ZMB schvaluje MČ Brno-Bohunice svěření
části pozemků:
- p. č. 2464/1
o výměře 10 m
- p. č. 2464/24 o výměře 90 m
pozemků:
- p. č. 2464/3
o výměře 60 m
- p. č. 2464/4
o výměře 20 m
- p. č. 2464/5
o výměře 19 m
- p. č. 2464/6
o výměře 19 m
- p. č. 2464/7
o výměře 19 m
- p. č. 2464/8
o výměře 19 m
- p. č. 2464/9
o výměře 19 m
- p. č. 2464/10 o výměře 21 m
- p. č. 2464/11 o výměře 18 m
- p. č. 2464/12 o výměře 19 m
- p. č. 2464/13 o výměře 19 m
- p. č. 2464/14 o výměře 19 m
- p. č. 2464/15 o výměře 19 m
- p. č. 2464/16 o výměře
1 m
v k. ú. Bohunice
k p r o n á j m u
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
41. Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - ZM3/0826
ZMB schvaluje MČ Brno-Nový Lískovec svěření pozemků
- p. č. 301/71 o výměře 55 m
- p. č. 324/8 o výměře 148 m
v k. ú. Nový Lískovec
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
42. Svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy - ZM3/0821
ZMB schvaluje MČ Brno-Bosonohy svěření pozemků
- p. č. 1944 o výměře 57 m
- p. č. 2269 o výměře 10 m
v k. ú. Bosonohy
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
43. Svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy - ZM3/0870
ZMB schvaluje MČ Brno-Bosonohy svěření pozemku
- p. č. 568 o výměře 188 m
v k. ú. Bosonohy
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
44. Svěření majetku města MČ Brno-Komín - ZM3/0827
ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemků
- p. č. 2296/3 o výměře 19 m
- p. č. 2296/4 o výměře 19 m
- p. č. 2297/3 o výměře 19 m
- p. č. 2297/4 o výměře 19 m
- p. č. 2297/5 o výměře 19 m
- p. č. 2300/3 o výměře 20 m
- p. č. 4784
o výměře 22 m
- p. č. 4785
o výměře 20 m
- p. č. 4786
o výměře 20 m
- p. č. 4787
o výměře 20 m
- p. č. 4788
o výměře 20 m
- p. č. 4789
o výměře 20 m
- p. č. 4790
o výměře 20 m
- p. č. 4791
o výměře 20 m
- p. č. 4792
o výměře 20 m
- p. č. 4793
o výměře 20 m
- p. č. 4794
o výměře 21 m
- p. č. 4795
o výměře 24 m
v k. ú. Komín
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
45. Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc - ZM3/0865
ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemku
- p. č. 3290 o výměře 560 m
v k. ú. Bystrc
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna.
46. Prodej pozemku p. č. 136/5 o výměře 1.108 m v k. ú.
Olešná u Blanska - ZM3/0854
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 136/5 orná půda o výměře 1.108 m
v k. ú. Olešná u Blanska
Pavlu Viktorinovi za dohodnutou kupní cenu 116.340,- Kč
a za podmínek, které tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení.
47. Prodej nemovitostí v k. ú. Křižínkov - ZM3/0834
ZMB schvaluje prodej
- objektu bydlení č. p. 48 na pozemku p. č. st. 66
- pozemků
p. č. st. 66 zast. plocha o výměře 613 m
p. č. 39
ost. plocha o výměře 50 m
p. č. 40/1
ost. plocha o výměře 651 m
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím
vše v k. ú. Křižínkov
manželům Jindřichu a Haně Raškovým za dohodnutou kupní
cenu 278.640,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu
č. 9 těchto usnesení.
48. Prodej pozemku p. č. 10 o výměře 2.397 m v k. ú. Kuřim
- ZM3/0817
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 10 ost. plocha, manipul. plocha o výměře 2.397 m
v k. ú. Kuřim
Ing. Jiřímu
Lhotákovi
za
dohodnutou
kupní
cenu
625.617,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 10
těchto usnesení.
49. Prodej pozemků v k. ú. Jehnice - ZM3/0833
ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 286
zast. plocha o výměře 21 m
- p. č. 287
zast. plocha o výměře 18 m
- p. č. 288/5 zast. plocha o výměře 23 m
v k. ú. Jehnice
Anně Pekařové a Pavlu Matějů za dohodnutou kupní cenu
23.936,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 11
těchto usnesení.
50. Prodej pozemků p. č. 34/2 a p. č. 81/17 o celkové výměře
13 m v k. ú. Obřany - ZM3/0856
ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 34/2 ost. plocha o výměře 9 m
- p. č. 81/17 ost. plocha o výměře 4 m
v k. ú. Obřany
společnosti Pilgram s. r. o., za dohodnutou kupní cenu
8.690,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 12
těchto usnesení.
51. Prodej pozemku p. č. 2592/7 o výměře 4 m
v k. ú.
Maloměřice - ZM3/0832
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2592/7 ost. plocha o výměře 4 m
v k. ú. Maloměřice
manželům Kučerovým, Teodoru Lipkovi a Evě Sýkorové za
dohodnutou kupní cenu 3.314,- Kč a za podmínek, které
tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.
52. Prodej pozemků v k. ú. Maloměřice - ZM3/0831
ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 1521/38 zast. plocha o výměře 38 m
v k. ú. Maloměřice
Věře Markové za dohodnutou kupní cenu 22.844,- Kč
- p. č. 1521/26 zast. plocha o výměře 25 m
v k. ú. Maloměřice
manželům
Hamanovým a
manželům Pachlopníkovým za
dohodnutou kupní cenu 15.200,- Kč
- p. č. 1557
zast. plocha o výměře 19 m
v k. ú. Maloměřice
Ing.
Josefu
Tomáškovi
a
Vladimíru Šmídovi za
dohodnutou kupní cenu 11.672,- Kč
- p. č. 1563
zast. plocha o výměře 19 m
v k. ú. Maloměřice
Miluši Vojáčkové a Jaroslavu Machovi za dohodnutou
kupní cenu 11.672,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 14 těchto
usnesení.
53. Prodej pozemku p. č. 956 o výměře 102 m
v k. ú.
Zábrdovice - ZM3/0839
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 956 zahrada o výměře 102 m
v k. ú. Zábrdovice
ČR - Finančnímu ředitelství v Brně za dohodnutou kupní
cenu 75.480,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu
č. 15 těchto usnesení.
54. Prodej zastavěných pozemků v k. ú. Slatina - ZM3/0857
ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 274 zast. plocha o výměře 176 m
v k. ú. Slatina
Janu Vybíhalovi za dohodnutou kupní cenu 37.460,- Kč;
- p. č. 416 zast. plocha o výměře 116 m
Josefu Havelkovi
za dohodnutou kupní cenu 24.860,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 16 těchto
usnesení.
55. Prodej pozemku p. č. 741/3 o výměře 11 m v k. ú. Tuřany
- ZM3/0852
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 741/3 zast. plocha o výměře 11 m
v k. ú. Tuřany
Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany za dohodnutou kupní
cenu 1.100,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu
č. 17 těchto usnesení.
56. Prodej pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice - změna
usnesení ZMB - ZM3/0855
1. ZMB ruší usnesení zasedání ZMB č. Z2/047 ze dne
6-8. 10. 1998, bod č. 42, bod č. 1 usnesení, které
znělo:
"ZMB schvaluje:
1. prodej pozemků
- p. č 1352/3 - zast. plocha o výměře 207 m a na něm
postaveného objektu č. p. 450
- p. č. 1352/8 - zast. plocha o výměře 619 m a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1362 - zast. plocha o výměře 406 m a na něm
postaveného objektu
- p. č. 1352/33 - ost. plocha o výměře 7 872 m
- p. č. 1352/32 - ost. plocha o výměře 6 938 m
- p. č. 1361/3 - ost. plocha o výměře 848 m
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice společnosti Zipp,
s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 15,000.000,- Kč
a za podmínek, které tvoří přílohu č. 20a těchto
usnesení".
2. ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z3/006 ze dne
18.-19. 5. 1999, bod č. 83, které znělo:
"1. ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z2/047, bod
č. 42, které znělo:
"ZMB schvaluje:
1. prodej pozemků
- p. č 1352/3 - zast. plocha o výměře 207 m a na
něm postaveného objektu č. p. 450
- p. č. 1352/8 - zast. plocha o výměře 619 m
a na něm postaveného objektu
- p. č. 1362 - zast. plocha o výměře 406 m a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1352/33 - ost. plocha o výměře 7 872 m
- p. č. 1352/32 - ost. plocha o výměře 6 938 m
- p. č. 1361/3 - ost. plocha o výměře 848 m
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice společnosti Zipp,
s. r. o.
za
dohodnutou
kupní
cenu
15,000.000,- Kč
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 20a těchto usnesení
2. rozpočtové opatření, kterým se snižují výdaje
u
ORJ 5600
ORG 4926
§ 3639
pol. 6901
o ...................................928.390,- Kč
a
zvyšují
výdaje
u
správce
rozpočtových
prostředků
ORJ 3200 § 6171 pol. 5362 o .........928.390,- Kč
3. prodej pozemků
- p. č. 1352/2 - zast. plocha o výměře 172 m
- p. č. 1361/4 - ost. plocha o výměře 141 m
- p. č. 1352/34 - ost. plocha o výměře 834 m
- p. č. 1352/40 - ost. plocha o výměře 111 m
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice společnosti a. s.
Manag MS za dohodnutou kupní cenu 489.233,- Kč
a za podmínek, které tvoří přílohu č. 20b těchto
usnesení."
takto:
ZMB schvaluje:
1. prodej pozemků
- p. č 1352/3 - zast. plocha o výměře 207 m a na
něm postaveného objektu č. p. 450
- p. č. 1352/8 - zast. plocha o výměře 619 m a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1362 - zast. plocha o výměře 406 m a na
něm postaveného objektu
- p. č. 1352/33 - ost. plocha o výměře 7.291 m
- p. č. 1352/43 - ost. plocha o výměře
581 m
- p. č. 1352/32 - ost. plocha o výměře 6.938 m
- p. č. 1361/3 - ost. plocha o výměře
848 m
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice
společnosti ZIPP, s. r. o. za dohodnutou kupní
cenu 15.000.000,- Kč a za podmínek, které tvoří
přílohu č. 41a těchto usnesení.
2. usnesení
o
rozpočtovém
opatření
zůstává v
platnosti beze změny.
3. prodej pozemků
- p. č. 1352/2 - zast. plocha o výměře 172 m
- p. č. 1361/4 - ost. plocha o výměře 141 m
- p. č. 1352/34 - ost. plocha o výměře 834 m
- p. č. 1352/40 - ost. plocha o výměře 111 m
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice
společnosti MANAG MS, a. s. za dohodnutou kupní
cenu 489.233,- Kč a za podmínek, které tvoří
přílohu č. 41b těchto usnesení."
takto:
A. usnesení pod bodem č. 1 se ruší.
B. usnesení o rozpočtovém
opatření pod bodem č. 2
zůstává v platnosti beze změny.
C. ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 1352/2 zast. plocha o výměře 172 m
- p. č. 1361/4 ost. plocha o výměře 141 m
- p. č. 1352/34 ost. plocha o výměře 834 m
- p. č. 1352/40 ost. plocha o výměře 111 m
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice
společnosti MANAG MS, a. s. za dohodnutou kupní cenu
489.233,- Kč a zřízení věcného břemene
a) průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1352/34
na pozemky p. č. 1352/43,
p. č. 1352/3, p. č.
1362, p. č. 1352/8, p. č. 1352/33, p. č. 1352/39,
vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, ve prospěch města
Brna
b) průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1352/43
na pozemky p. č. 1352/33, p. č. 1352/32, p. č.
1352/2,
vše v k. ú.
Brněnské Ivanovice,
ve
prospěch společnosti MANAG MS, a. s.,
a za
podmínek, které tvoří
přílohu č. 18 těchto
usnesení.
57. Prodej pozemku p. č. 951/2 o výměře 23 m k. ú. Staré
Brno - ZM3/0835
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 951/2 zast. plocha o výměře 23 m
v k. ú. Staré Brno
MUDr. Evě Krejčí za dohodnutou kupní cenu 65.205,- Kč a
za podmínek, které tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.
58. Prodej
id. 1/4
nemovitostí: domu Chleborádova 15,
č. p. 24 s pozemkem p. č. 141 o výměře 134 m v k. ú.
Dolní Heršpice - ZM3/0867
ZMB schvaluje prodej id. 1/4 nemovitostí: pozemku
- p. č. 141 zast. plocha o výměře 134 m
a na něm postaveného objektu bydlení Chleborádova 15,
č. p. 24
vše v k. ú. Dolní Heršpice
manželům Vratislavovi a Daně Asterovým za dohodnutou
kupní cenu 67.630,- Kč a za podmínek, které tvoří
přílohu č. 20 těchto usnesení.
59. Prodej
pozemku
p. č. 615/3
o
výměře
94 m
v
k. ú.
Kohoutovice - ZM3/0853
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 615/3 ost. plocha o výměře 94 m
v k. ú. Kohoutovice
Martinu Havelkovi za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč a
za podmínek, které tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.
60. Prodej pozemku
p. č. 4170 o výměře
72 m v k. ú.
Žabovřesky - ZM3/0836
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 4170 zahrada o výměře 72 m
v k. ú. Žabovřesky
manželům Prof. Ing. Petru Vavřínovi, DrSc. a RNDr. Irině
Vavřínově za dohodnutou kupní cenu 128.482,- Kč a za
podmínek, které tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení.
61. Směna nemovitostí v k. ú. Královo Pole - ZM3/0886
ZMB schvaluje:
a) směnu nemovitostí
- pozemek p. č. 960/1
zast. plocha o výměře 546 m
- pozemek p. č. 960/2
zast. plocha o výměře 21 m
- pozemek p. č. 960/3
zast. plocha o výměře 18 m
- pozemek p. č. 960/4
zast. plocha o výměře 17 m
- pozemek p. č. 960/5
zast. plocha o výměře 16 m
- pozemek p. č. 961/1
ost. plocha o výměře 337 m
- pozemek p. č. 660/13 zast. plocha o výměře
8 m
- pozemek p. č. 1019/24 ost. plocha o výměře 343 m
- pozemek p. č. 955/7
ost. plocha o výměře 246 m
- objekt bydlení č. p. 64
na pozemku p. č. 960/1 zast. plocha o výměře 546 m
a pozemku p. č. 960/12 zast. plocha o výměře 86 m
včetně příslušenství
- garáž postavená na pozemku
p. č. 960/5 zast. plocha o výměře 16 m
vše ve vlastnictví města Brna, v k. ú. Královo Pole
za
- pozemek p. č. 1096/2 zast. plocha o výměře 952 m
ve
vlastnictví
ČR
Výzkumného
ústavu
vodohospodářského
T. G. Masaryka
Praha v k. ú.
Královo Pole s doplatkem ve výši 573.670,- Kč a za
podmínek,
které
tvoří
přílohu
č. 23 těchto
usnesení;
b) MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku
- p. č. 1096/2 zast. plocha o výměře 952 m
v k. ú. Královo Pole
k p r o n á j m u
do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek,
uvedený jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města
Brna.
62. Rozpočtové opatření - ZM3/0900
ZMB schvaluje rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení příjmů v ORJ 3700 Odbor rozpočtu a financování MMB
na položce
- 4152 o ................................186.204,49 Kč
ve zvýšení výdajů v ORJ 3200 Odbor vnitřních věcí MMB § 6171
na položkách
- 5169 o .................................73.087,73 Kč
- 5173 o .................................33.615,20 Kč
- 5175 o .................................64.601,56 Kč
ve zvýšení výdajů v ORJ 3300 Odbor městské informatiky MMB § 6171
na položce
- 5162 o .................................14.900,-- Kč
z důvodu příjmu a zapojení dotace ze zahraničí - program
PHARE CBC.
63. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4664/2 v k. ú. Královo
Pole z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví
města Brna - ZM3/0837
ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 4664/2 ovocný sad o výměře 1.332 m
v k. ú. Královo Pole
z majetku ČR - Pozemkový fond do vlastnictví města Brna
za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 24
těchto usnesení.
64. Dohoda
o
ukončení
nájemní
smlouvy č. 6298-2-010
a nájemní smlouvy ze dne 6. 5. 1998 a o narovnání práv
z těchto smluv - ZM3/0868
ZMB
schvaluje dohodu
o ukončení
nájemní smlouvy
č. 6298-2-010 a nájemní smlouvy ze dne 6. 5. 1998 a o
narovnání práv z těchto smluv mezi městem Brnem a
společností VALMONT CR,
spol. s r. o., která tvoří
přílohu č. 25 těchto usnesení.
65. Uzavření dohody o narovnání formou soudního smíru mezi
městem Brnem a Josefem Vondráčkem - ZM3/0858
1. ZMB schvaluje dohodu o narovnání mezi městem Brnem
a Josefem Vondráčkem, bytem Řezáčova 60, 624 00 Brno,
která tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.
2. ZMB souhlasí s jejím předložením Městskému soudu
v Brně
v řízení vedeném pod
č. j. 46 C 381/95
o zaplacení 5.488.630,- Kč
s příslušenstvím, ke
schválení formou soudního smíru.
3. ZMB pověřuje
PaedDr. Ladislava Filipiho, starostu
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora:
- k zastupování města Brna při uzavření dohody
o narovnání
- jejímu předložení Městskému soudu v Brně v řízení
vedeném
pod
č.
j.
46 C 381/95 o zaplacení
5.488.630,- Kč s
příslušenstvím, ke schválení
formou soudního smíru
- k realizaci a plnění této soudem schválené dohody.
66. Mimosoudní řešení - dohoda o narovnání vlastnických
vztahů mezi městem Brnem a společností TL, s. r. o. se
sídlem Zeleneč k pozemkům v k. ú. Černovice - ZM3/0859
ZMB schvaluje dohodu mezi městem Brnem a TL, s. r. o.,
se sídlem Zeleneč o narovnání vlastnických vztahů k
pozemkům:
- p. č. 2769/33 staveniště, ost. plocha
o výměře
756 m
- p. č. 2769/34 staveniště, ost. plocha
o výměře 2.531 m
v k. ú. Černovice
za podmínek stanovených v dohodě o narovnání, která
tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.
67. Postup při nakládání s pozemky v rekreační oblasti
Brněnské přehrady, prodej pozemků - ZM3/0838
1. ZMB schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města
Brna
v
rekreační
oblasti
Brněnské
přehrady
zastavěných
stavbami sloužícími
k rekreaci, ve
vlastnictví fyzických a
právnických osob, těmto
osobám dle "Postupu", včetně stanovených podmínek,
které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.
2. ZMB pověřuje Ing. Hanu Řepovou, vedoucí Majetkového
odboru MMB podpisem těchto kupních smluv.
68. Zrušení
usnesení
zasedání
ZMB
č. Z3/005, bod 37
- ZM3/0824
ZMB ruší usnesení zasedání ZMB č. Z3/005 konaného ve
dnech 13.-14. 4. 1999, bod 37, které znělo:
"ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 243 zahrada o výměře
41 m v k. ú. Ořešín manželům Jitce a Petrovi Skoupým za
dohodnutou kupní cenu 15.998,- Kč a za podmínek, které
tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení."
69. Nabytí
spoluvlastnických podílů
v k. ú.
Židenice
- ZM3/0902
ZMB schvaluje:
1. budoucí nabytí
a) - id. 1/15 parcely PK č. 1685/4 o výměře 1.650 m
- id. 1/15 parcely PK č. 1685/6 o výměře 1.100 m
- id. 1/15 části parcely PK č. 1685/3
o výměře 1.834 m
- id. 1/15 části parcely PK č. 1685/5
o výměře 1.213 m
od Marty Páralové za kupní cenu 81.158,- Kč
b) - id. 1/60 parcely PK č. 1685/4 o výměře 1.650 m
- id. 1/60 parcely PK č. 1685/6 o výměře 1.100 m
- id. 1/60 části parcely PK č. 1685/3
o výměře 1.834 m
- id. 1/60 části parcely PK č. 1685/5
o výměře 1.213 m
od Jaroslava Volejníčka za kupní cenu 20.290,- Kč,
vše v k. ú. Židenice
za podmínek,
které tvoří přílohu
č. 29 těchto
usnesení.
2. svěření MČ Brno-Židenice id. 41/60
- parcely PK č. 1685/4
o výměře 1.650 m
- parcely PK č. 1685/6
o výměře 1.100 m
- části parcely PK č. 1685/3 o výměře 1.834 m
- části parcely PK č. 1685/5 o výměře 1.213 m
vše v k. ú. Židenice
k p r o d e j i
z kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený
jako doplněk č. 27 přílohy č. 2 Statutu města Brna
po nabytí id. 5/60 předmětných pozemků městem Brnem.
70. Prodej nemovitostí - dům Bezručova 8, včetně pozemků
- ZM3/0811
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Bezručova 8,
č. p. 71, včetně pozemků p. č. 1515 zast. plocha o
výměře 535 m a p. č. 1516 zahrada o výměře 175 m v
Brně, v k. ú. Staré Brno, za podmínek, které tvoří
přílohu č. 30 těchto usnesení.
71. Prodej nemovitostí - dům Hrnčířská 17, včetně pozemků
- ZM3/0896
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Hrnčířská 17,
č. p. 891, včetně pozemků p. č. 1731 zast. plocha o
výměře 226 m a p. č. 1732 zahrada o výměře 333 m v
Brně v k. ú. Veveří za podmínek, které tvoří přílohu
č. 31 těchto usnesení.
72. Prodej nemovitostí - dům Charvatská 17, včetně pozemku
- ZM3/0809
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Charvatská 17,
č. p. 1989, včetně pozemku p. č. 3067 zast. plocha o
výměře 195 m v Brně, v k. ú. Královo Pole za podmínek,
které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.
73. Prodej nemovitostí - dům Moldavská 15, včetně pozemku
- ZM3/0808
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Moldavská 15,
č. p. 533, včetně pozemku p. č. 1885 zast. plocha o
výměře 217 m v Brně, v k. ú. Bohunice za podmínek,
které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.
74. Prodej nemovitostí - dům Pellicova 27, včetně pozemků
- změnu usnesení ZMB č. Z3/007, bod 96 - ZM3/0895
ZMB mění
usnesení zasedání ZMB
č. Z3/007 ze dne
22.-23. 6. 1999, bod 96, které znělo:
"ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Pellicova 27,
č. p. 644,
včetně pozemků
p. č. 1045 zast. plocha
o výměře 173 m
a p. č. 1044 zahrada o výměře 214 m
v Brně, v k. ú. Staré Brno za podmínek, které tvoří
přílohu č. 67 těchto usnesení."
takto:
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Pellicova 27,
č. p. 644,
včetně pozemků
p. č. 1045 zast. plocha
o výměře 173 m
a p. č. 1044 zahrada o výměře 214 m
v Brně, v k. ú. Staré Brno za podmínek, které tvoří
přílohu č. 34 těchto usnesení.
75. Prodej nemovitostí - dům Skřivanova 4, včetně pozemků
- ZM3/0897
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Skřivanova 4,
č. p. 334, včetně pozemků p. č. 700 zast. plocha o
výměře 428 m a p. č. 701 zahrada o výměře 166 m v
Brně, v k. ú. Ponava za podmínek, které tvoří přílohu
č. 35 těchto usnesení.
76. Prodej nemovitostí dům Slovanské nám. 5, včetně
pozemků - ZM3/0898
ZMB schvaluje prodej
nemovitostí - domu Slovanské
nám. 5, č. p. 2800, včetně pozemků p. č. 2038/3 zast.
plocha o výměře 252 m
a id. 1/4 p. č. 2038/4 ost.
plocha (dvůr) o výměře 559 m
v Brně, v k. ú. Královo
Pole za podmínek, které tvoří přílohu č. 36 těchto
usnesení.
77. Prodej nemovitostí - dům Smetanova 26, včetně pozemku
- ZM3/0807
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Smetanova 26,
č. p. 761, včetně pozemku p. č. 1224 zast. plocha o
výměře 338 m v Brně, v k. ú. Veveří za podmínek, které
tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.
78. Prodej nemovitostí - dům Štefánikova 14, včetně pozemků
- ZM3/0890
ZMB mění
usnesení zasedání ZMB
č. Z3/007 ze dne
22.-23. 6. 1999, bod 101, které znělo:
"ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Štefánikova 14,
č. p. 83, včetně pozemků p. č. 703 zast. plocha o výměře
751 m
a p. č. 704 zahrada o výměře 368 m v Brně,
v k. ú. Ponava za podmínek, které tvoří přílohu č. 72
těchto usnesení."
takto:
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Štefánikova 14,
č. p. 83, včetně pozemků p. č. 703 zast. plocha o výměře
751 m
a p. č. 704 zahrada o výměře 368 m v Brně,
v k. ú. Ponava za podmínek, které tvoří přílohu č. 38
těchto usnesení.
79. Prodej nemovitostí - dům Votroubkova 2, včetně pozemků
- ZM3/0810
ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domu Votroubkova 2,
č. p. 349, včetně pozemků p. č. 1223 zast. plocha o
výměře 758 m a p. č. 1224 zahrada o výměře 850 m v
Brně, v k. ú. Brněnské Ivanovice za podmínek, které
tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.
80. Prodej nemovitostí - dům Tyršova 48-50, včetně pozemků
- ZM3/0891
ZMB schvaluje
prodej nemovitostí domovní celek
Tyršova 48, č. p. 1908, včetně pozemku p. č. 3443 zast.
plocha o výměře 380 m
a Tyršova 50, č. p. 1956, včetně
pozemku p. č. 3442 zast. plocha o výměře 306 m v Brně,
v k. ú. Královo Pole za podmínek, které tvoří přílohu
č. 40 těchto usnesení.
81. Prominutí nájemného za nebytový prostor Pellicova 7
- ZM3/0814
ZMB promíjí Zdeňku Smrkovskému, bytem Brno, Pellicova 7,
nájemné za nebytový prostor v tomto domě za období
10-12/1999 v celkové částce 17.850,- Kč.
82. Žádost
MČ
Brno-jih
o
svěření
Schwaigrova 23, 25, 27 - ZM3/0887
ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření
- domu č. p. 662, or. č. 23 na ul. Schwaigrova,
včetně pozemku
p. č. 1832/0 zast. plocha o výměře 226 m
- domu č. p. 663, or. č. 25
včetně pozemku
p. č. 1833/0 zast. plocha
- domu č. p. 664, or. č. 27
včetně pozemku
p. č. 1834/0 zast. plocha
na ul. Schwaigrova,
o výměře 225 m
na ul. Schwaigrova,
o výměře 227 m
objektu
vše v k. ú. Komárov
za účelem rekonstrukce a následné rekolaudace na bytový
fond
do kategorie: část II - obytné domy, jako doplněk
přílohy č. 2 Statutu města Brna.
83. Smlouva o postoupení pohledávky ve výši 556.900,- Kč
- ZM3/0815
ZMB
schvaluje
postoupení
pohledávky
ve
výši
556.900,- Kč
ve znění
smlouvy mezi
městem Brnem
a Správou nemovitostí města Brna, s. p., v likvidaci,
která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.
84. Řešení situace ve
společnosti SAKO-Recycling park,
s. r. o. - ZM3/0888
ZMB bere na vědomí
řešení situace ve společnosti
SAKO-Recycling park, s. r. o.
85. Ukončení
činnosti
společnosti
EKO-SBĚR
BRNO,
spol. s r. o. - ZM3/878
ZMB souhlasí se zrušením společnosti EKO-SBĚR BRNO,
spol. s r. o., likvidací dnem 16. 2. 2000 v souladu s
ustanoveními společenské smlouvy.
86. Prodej elektroenergetických zařízení v majetku města
Brna
společnosti
Jihomoravská
energetika, a. s.
- ZM3/0877
ZMB schvaluje:
a) prodej elektroenergetických zařízení
- kabelové vedení 22kV K Západi
za dohodnutou cenu ..................2.354.885,- Kč
- kabelové vedení 22kV Mifkova
za dohodnutou cenu ..................2.153.776,- Kč
- ocelový kiosk s transformační
stanicí 22/0,4 kV Mifkova
za dohodnutou cenu ....................859.898,- kabelové vedení nízkého napětí Mifkova
za dohodnutou cenu ....................278.145,- kabelové vedení nízkého napětí Brigádnická
za dohodnutou cenu ....................391.380,- kabelové vedení nízkého napětí K Západi
za dohodnutou cenu ..................1.954.685,- kabelové vedení nízkého napětí
Velkopavlovická-Pálavské nám.
za dohodnutou cenu ....................287.150,- kabelové vedení NN Oblá
OS 1/2. stavba + F3 blok Svážná
za dohodnutou cenu ....................444.390,- kabelové vedení NN Malostranská,
Malešovická 26 RD
za dohodnutou cenu ....................851.246,- kabelové vedení NN Kamenný vrch
II/1. stavba, objekt C 13
za dohodnutou cenu ....................835.211,b) prodej nemovitostí
- stavba transformační stanice 22/0,4 kV
K Západi, postavená na pozemku
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
p.č. 5329/36 v k. ú. Řečkovice
za dohodnutou cenu ....................981.222,- Kč
společnosti Jihomoravská energetika, a. s., za podmínek
kupní
smlouvy
mezi
městem
Brnem
a společností
Jihomoravská energetika, a. s.,
které tvoří přílohu
č. 42 těchto usnesení.
87. Bezúplatný převod středotlakého
plynovodu KociánkaLesná
společnosti
Jihomoravská
plynárenská, a. s.
- ZM3/0875
ZMB schvaluje bezúplatný převod propojení STL plynovodu
Kociánka-Lesná za podmínek darovací smlouvy mezi městem
Brnem a společností Jihomoravská plynárenská, a. s.,
které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.
88. Úplatné nabytí pozemků p. č. 335/2 a p. č. 366 v k. ú.
Kníničky ve vlastnictví
Jiřího Jelínka pro stavbu
"Oprava ul. Přehradní" - ZM3/0871
ZMB schvaluje doplnění usnesení zasedání ZMB č. Z2/30 ze
dne 24.-26. 6. 1997, bod 74, příloha č. 37 o text:
"...a v případě výkupu pozemků Jiřího Jelínka uhradí
město Brno daň z převodu nemovitosti, poplatky za
ověření nabývacích listin, poplatky za ověření podpisu
na kupní smlouvě a správní poplatek za řízení vedené
ohledně vkladu vlastnického práva u Katastrálního úřadu
Brno-město."
89. Technicko-ekonomické zadání investice - "Rekonstrukce
sociálních
zařízení
v
budově
Mahenova
divadla"
- ZM3/0889
ZMB schvaluje
technicko-ekonomické zadání investice
"Rekonstrukce sociálních zařízení v budově Mahenova
divadla", které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.
90. Technicko-ekonomické zadání investice "3. soubor staveb
sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna
(HJmB), 11. stavba - kolektor náměstí Svobody-západ-Zámečnická" - ZM3/0880
ZMB schvaluje
technicko-ekonomické zadání investice
"3. soubor staveb sekundárních kolektorů v historickém
jádru města Brna (HJmB), 11. stavba - kolektor náměstí
Svobody-západ-Zámečnická", které tvoří přílohu č. 45
těchto usnesení.
91. Nabytí nemovitosti - pozemku ve vlastnictví fyzické
osoby do vlastnictví města Brna pro stavbu "Lesnická
- generální opravy mostů Fügnerova-Křižíkova" - ZM3/0881
ZMB schvaluje
nabytí nemovitosti pozemku p. č.
KN 1380/3 o výměře 66 m
v Brně, v k. ú. Lesná ve
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví města Brna za
dohodnutou kupní cenu 36.960,- Kč a za podmínek, které
tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.
92. Nabytí nemovitosti - pozemku ve vlastnictví Konventu
hospit. řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně
do vlastnictví města Brna pro stavbu "Cyklistická stezka
Renneská-Anthropos, úsek Renneská-Vídeňská" - ZM3/879
ZMB schvaluje
nabytí nemovitosti pozemku p. č.
KN 420/6 o výměře 491
m
v k. ú. Štýřice dle GP
546-525/98 ve vlastnictví Konventu hospit. řádu Sv. Jana
z Boha - Milosrdných bratří v Brně do vlastnictví města
Brna za dohodnutou kupní cenu 274.960,- Kč dle podmínek
uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 47
těchto usnesení.
RNDr. Petr Duchoň, v. r.
primátor města Brna
Ing. Milan Šimonovský, v. r.
I. náměstek
primátora města Brna
Ověřovatelé:
Ing. Ladislav Býček, v. r.
Ing. Zdeněk Polívka, CSc., v. r.
Zapsala:
Martina Kameníková, Organizační odbor MMB

Podobné dokumenty

zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů spotřebními

zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů spotřebními zcela neelastická. Daň může konzumenty od těchto druhů zboží zčásti odradit, avšak příliš vysoké sazby mohou ohrozit saldo veřejného rozpočtu.3

Více

ÚVODEM

ÚVODEM mozaiky, jimiž je sarkofág vyzdoben, uctít památku pana kardinála a nechat se zasáhnout jeho výroky, které tvoří pozadí sarkofágu: „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.“ A ...

Více

Studia_Oecologica_HrebicekHejcSoukopova

Studia_Oecologica_HrebicekHejcSoukopova rozvoj ČR. Tyto údaje jsou ročně aktualizovány podle hlášení obcí. Webový portál RIS je provozován ve všech krajích ČR ve standardní struktuře, která umožňuje snadný přístup ke specifickým informac...

Více

PDF /4,8 MB - Duha - Moravská zemská knihovna v Brně

PDF /4,8 MB - Duha - Moravská zemská knihovna v Brně o údaje týkající se obcovací řeči, zásadních zdravotních vad a znalosti čtení a psaní. Tento rozsah je již pouze s drobnými úpravami používán i při dalších 4     studie/články

Více