about:blank 1 z 1 27.10.2013 22:24

Komentáře

Transkript

about:blank 1 z 1 27.10.2013 22:24
about:blank
Ing. Pavel Srše , Ph.D. ([email protected])
FW: poskytnutí informace podle zákona . 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím v platném zn ní
25. 10. 2013, 14:23:54
Komu: [email protected]
Kopie: 'Mgr. Eva Boleslavová', 'Štolfová Hana'
Dobrý den, vážený pane,
obdrželi jsme Vaši žádosti o informaci podle zákona . 106/1999 Sb. v platném zn ní o svobodném p ístupu k informacím.
Žádáte o poskytnutí informací týkající se jednání konaného dne 9.8.2013 ve v ci zám ru CTP, jehož p edm tem bylo zajišt ní stanovisek
m stských ástí k zám ru pronájmu a budoucího prodeje pozemk k využití pro investi ní výstavbu, a to:
1. Kopii žádosti spole nosti CTP, uvedenou v bod 3 e-mailu ze dne 26.9.2013,
2. Kopie stanovisek, usnesení a vyjád ení všech zú astn ných stran, které byly MMB doru eny, v . p ípadných p íloh - viz bod 4,5 e-mailu ze dne
26.9.2013.
3. V p ípad , že by n která ze stran své vyjád ení, stanoviska, usnesení nedoru ila, žádáte abyste byli o této skute nosti informováni. .
Na základ Vaší žádosti Vám v p íloze zasíláme žádost spol. CTP invest, spol. s r.o. o odkup pozemk a stanoviska m stských ástí, které MMB na
základ jednání ze dne 9.8.2013 obdržel.
S pozdravem
Pavel Srše
vedoucí Majetkového odboru MMB
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
tel. 542 173 100
email: [email protected]
P ílohy
CTP.pdf (11 MB)
1z1
27.10.2013 22:24

Podobné dokumenty

Prezentace projektu

Prezentace projektu ' D % ' ( 8>S M [email protected]@C T "D" ( D % ' ( "D"

Více

Jak správně napsat životopis

Jak správně napsat životopis Životopisem, neboli "Curriculum vitae", zkráceně CV, se představujete svému potenciálnímu zaměstnavateli nebo se snažíte přesvědčit konzultanta agentury práce, aby Vás pozval na osobní pohovor. Je ...

Více

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DVEŘE

Více

V ý pis - KancelPlus.cz

V ý pis - KancelPlus.cz Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).

Více

Little Monkeys B - 4. lekce - čtvrtek, 8. října 2015 1 z 1 Nová slůvka

Little Monkeys B - 4. lekce - čtvrtek, 8. října 2015 1 z 1 Nová slůvka ♫ Písnička „The hello Cheeky song 1“ Text najdete v učebnici Cheeky monkey 1, pupil's book, strana 4. Nahrávka je na přiloženém CD. Vysvětlení a procvičení nových slovíček. Cvičení s písničkami. Po...

Více

Chinaski - Dobrák od kosti (akordy a text)

Chinaski - Dobrák od kosti (akordy a text) Chinaski - Dobrák od kosti (akordy a text) D

Více

Technical arrangements: Předpis/ Rules: Závodí se podle platných

Technical arrangements: Předpis/ Rules: Závodí se podle platných Závodí se podle platných pravidel IPC and FITA Rules Kategorie: všechny kategorie, Male/ Female: W1, W2, Standing, Compound OPEN, Visually Impaired Divize: Recurve Bow (reflexní luk), Compound Bow ...

Více