www.macmillan.cz Essential

Komentáře

Transkript

www.macmillan.cz Essential
horrible
lam b
leather
lovely
photograph
plant
pot
sw eet
toy
w edding
LÜflêfÄäL
Läô ã L
LäÉ a ] L
Lä¾ î äáL
LÑ ] r í ] Ö ê^ WÑ L
Lé ä^ Wå í L
Lé flí L
Lë ï áWí L
Lí l fL
Lï É Ç fÏ L
hrozný; strašný
jehně
kůže
půvabný; příjem ný
fotografie
rostlina
hrnec
sladký
hračka
svatba
VYZKOUŠEJTE!
Internet pro učitele a pracovní listy
zdarma na adrese
www.macmillan.cz
MACMILLAN
Essential
Lesson 2
apple
beer
bread
crisps
dress shop
drink
ear-ring
hire
cheese
invitation
juke box
m ore or less
m oustache
neighbour
olive
pizza
salad
scarf
shirt
soft drink
striped
sw eater
w ine
Lô é äL
jablko
LÄf] L
pivo
LÄêÉ Ç L
chléb
Lâ êfë é ë L smažené bramborové lupínky (GB)
LÇ êÉ ë =p flé L
obchod s oděvy
LÇ êfÏ â L
nápoj; pití; pít; napít se
Lf] êfÏ L
náušnice
LÜ~ f] L
najm out si
Lí p áWò L
sýr
Lfå î fDí É fp å L pozvání; pozvánka
LÇ w ì Wâ Äflâ ë L juke box
ã l Wê=l W=äÉ ë L vícem éně
Lã ] Dë í ^ Wp L
knír; knírek
Lå É fÄ] L
soused/ sousedka
Lfläfî L
oliva
Lé áWí ë ] L
pizza
Lë ô ä] Ç L
salát (bramborový, ovocný ap.)
Lë â ^ WÑ L
šátek; šála
Lp ‰ Wí L
košile
Lë flÑ í =Ç êfÏ â L nealkoholický nápoj
Lë í ê~ fé í L
pruhovaný
Lë ï É í ] L
svetr
Lï ~ få L
víno
Lesson 3
book
LÄr â L rezervovat (si); objednat předem
celebrate Lë É ä] ÄêÉ fí L
(o)slavit; oslavovat
Lâ äflâ L
hodiny
clock
dance
LÇ ^ Wå ë L
tancovat; tančit; tanec
dinner jacket LÇ få ] ê=Ç w ô â fí L sm oking
LÇ fDò ~ Wë í ] L
pohrom a; katastrofa
disaster
event
LfDî É å í L
událost
flatm ate
LÑ äô í ã É fí L
spolubydlící
Lã áWäL
jídlo; pokrm
m eal
peace
Lé áWë L
m ír; klid; pohoda
picnic
Lé fâ å fâ L
piknik
Lé ä^ Då í L
zasadit; vsadit
plant
Lé êflÇ w É â í L
program ; návrh; plán
project
seriously
Lë f] êá] ë äáL
vážně
Lë í ê~ fâ L
uhodit; udeřit
strike
Lq f] í ] L
divadlo
theatre
DICTIONARY
NOVÝ dvoubarevný slovník pro
středně pokroč ilé , 3 5 0 0 0 příkladů
www.m acm illan.cz/slovnik
ZASTOUPENÍ PRO ČR
a informace pro učitele
Macmillan Education
Šumavská 15, Brno 602 00
tel
.:541 592 335
fax:541 592 336
E-mai
l
:i
[email protected] macmi
l
l
an.cz
PRODEJ
Všechny tituly z našíprodukce zakoupí
te nebo
obj
ednáte ve všech dobrých knihkupectví
ch.
Školy a knihkupci se také mohou obrátit na
naše distribučnífirmy:
I
LC Czechoslovaki
a s.r.o.
tř.Kpt.Jaroše 25
602 00 Brno 2
tel:545 215 669
fax:545 240 889
[email protected] [email protected] ilc.
cz
The Bell School, a.s.
Nedvězská 29
100 00 Praha 10
tel:274 812 646
fax:274 822 961
BEGINNER
U N IT 1 L e s s o n 1
B arcelona
be
car
cat
com puter
dog
especially
football
friend
guitar
have got
like
live
London
M adrid
m otorbike
nam e
skiing
student
television
LÄ^ Wë fDä] r å ] L
LÄáWL
Lâ ^ WL
Lâ ô í L
Lâ ] ã Dé à ì Wí ] L
LÇ flÖ L
LfDë é É p ] äáL=
LÑ r í Äl WäL
LÑ êÉ å Ç L
LÖ fDí ^ WL
LÜ] î =Ö flí L
Lä~ fâ L
Läfî L
Lä¾ å Ç ] å L
Lã ] DÇ êfÇ L
Lã ] r í ] Ä~ fâ L
Lå É fã L
Lë â áWfÏ L
Lë í à ì WÇ ] å í L
Lí É ä] î fw å L
Lesson 2
age
art
B ilbao
black
blue
both
business
clothes
dark
different
eye
fair
glasses
green
hair
jeans
long
m agazine
m ostly
quite
read
short
sport
straight
suppose
tall
T-shirt
w atch TV
w ear
LÉ fÇ w L
L^ Wí L
LÄfäDÄ~ r L
LÄäô â L
LÄäì WL
LÄ] r q L
LÄfò å ] ë L
Lâ ä] r Ç ò L
LÇ ^ Wâ L
LÇ fÑ ê] å í L=
L~ fL
LÑ É ] L
LÖ ä^ Wë fò L
LÖ êáWå L
LÜÉ ] L
LÇ w áWå ò L
LäflÏ L
Lã ô Ö ] Dò áWå L
Lã ] r ë í äáL
Lâ ï ~ fí L
LêfWÇ L
Lp l Wí L
Lë é l Wí L
Lë í êÉ fí L
Lë ] Dé ] r ò L
Lí l WäL
Lí áW=p ‰ Wí L
Lï flí p =í áWî áWL
Lï É ] L
B arcelona
být
(osobní) auto(m obil)
kočka
počítač
pes
obzvláště; zejm éna
kopaná; kopací m íč
přítel; přítelkyně
kytara
m ít
m ít rád
bydlet; žít
Londýn
M adrid
m otorka
jm éno
lyžování
student/ka
televize/ televizor
věk
výtvarná výchova
B ilbao
černý
m odrý
oba
obchod
oblečení
tm avý; tm a
jiný; rozdílný
oko
světlý
brýle
zelený
vlasy
džíny; rifle
dlouhý; dlouho
časopis
většinou
dost; docela
číst
krátký; m alý (postavou)
sport
rovný; přím ý
dom nívat se
vysoký; velký
tričko
dívat se na televizi
m ít na sobě; nosit
w hile
Lï ~ fäL
Lesson 3
Ll Wäï É fò L
alw ays
art teacher L^ Wí =í áWí p ] L
L^ WDí fë í fâ L
artistic
bank m anager LÄôÏâ=ãôåfÇw]L
café
clever
disco
doctor
engineer
friendly
friendly
good w ith
hom ew ork
in charge
independent
kind
m aths
never
obviously
often
practical
science
som etim es
spend
w alk
Lâ ô Ñ É fL
Lâ äÉ î ] L
LÇ fë â ] r L
LÇ flâ í ] L
LÉ å Ç w fDå f] L
LÑ êÉ å Ç äáL
LÑ êÉ å Ç äáL
LÖ r Ç =ï fa L
LÜ] r ã ï ‰ Wâ L
Lfå =í p ^ WÇ w L
Lfå Ç fDé É å Ç å í L
Lâ ~ få Ç L
Lã ô q ë L
Lå É î ] L
LflÄî f] ë äfL
LflÑ å L
Lé êô â í fâ äL
Lë ~ f] å ë L
Lë ¾ ã í ~ fã ò L
Lë é É å Ç L
Lï l Wâ L
zatím co
L] DÑ êÉ fÇ L
LÄ^ WL
LÄ^ Wq êì Wã L
LÄÉ Ç êì Wã L
LÇ fë ä~ fâ L
LÇ ¾ Ää=êì Wã L
LÇ êáWã L
Lfâ Dë é É å ë fî L
fitness centre LÑ fí å ] ë =ë É å í ] L
great
LÖ êÉ fí L
Lí p áWé L
cheap
nationality Lå ô p ] Då ô äfí áL
ow n
L] r å L
restaurant LêÉ ë í ] êflå í L
riding
Lê~ fÇ fÏ L
sw imming pool Lë ï fã fÏ =é ì WäL
Lesson 2
bike
black
drive
during
evening
LÄ~ fâ L
LÄäô â L
LÇ ê~ fî L
LÇ à r ] êfÏ L
LfWî å fÏ L
utratit všechny peníze
koktejl
vydělat; vydělávat
nákladný; drahý
(be ~ ) řídit; stát v čele
cocktail
earn
expensive
farm
fruit
learn
lotion
need
pick
pleased
secret
sunbathe
suntan
tem porary
tent
urgently
laskavý; přívětivý; vlídný
U N IT 9 L e s s o n 1
vždy; stále
učitel výtvarné výchovy
um ělecký
ředitel banky
kavárna
chytrý; bystrý
diskotéka
doktor; lékař
inženýr; technik
přátelský
přátelský
(be ~ ) um ět to dobře s
dom ácí úkol
nezávislý
m atem atika
nikdy
zjevně
často
praktický
věda; vědní obor
někdy
(s)trávit (čas)
procházet se
U N IT 2 L e s s o n 1
afraid
bar
bathroom
bedroom
dislike
double room
dream
expensive
break the bank LÄê É fâ=a ]=ÄôÏâL
obávající se
tabulka (čokolády)
koupelna
ložnice
nem ít rád
dvoulůžkový pokoj
sen; ideál
nákladný; drahý
fitness centrum
skvělý; úžasný; velký
levný
národnost
vlastní; vlastnit
restaurace
angry
aw ful
circle
enter for
Lâ flâ í É fäL
L‰ Wå L
Lfâ Dë é É å ë fî L
LÑ ^ Wã L
LÑ êì Wí L
Lä‰ Wå L
Lä] r p å L
Lå áWÇ L
Lé fâ L
Lé äáWò Ç L
Lë áWâ ê] í L
Lë ¾ å ÄÉ fa L
Lë ¾ å í ô å L
Lí É ã é ç ê] êáL
Lí É å í L
L‰ WÇ w ] å í L
(jízdní) kolo
černý
dinner
během
večer
potěšený; m ající radost
tajem ství; tajný
opalovat (se)
opálení (sluncem )
dočasný
stan
naléhavý; nutný
rozzlobený; rozčilený
strašný; otřesný
(za)kroužkovat; kruh
přihlásit se; podat si
přihlášku
LÑ É fäL
neudělat; propadnout
fail
(u zkoušky)
LÑ fä=få L
vyplnit
fill in
finally
LÑ ~ få ] äáL
nakonec
check
Lí p É â L
(z/pře)kontrolovat
incorrect LfÏ â ] DêÉ â í L špatný; chybný
instruction Lfå Dë í ê¾ â p å L instrukce; pokyny
m ark
Lã ^ Wâ L
značka; označit
Lã fë =~ r í L
vynechat; vypustit
m iss out
page
Lé É fÇ w L
stránka; strana
pass
Lé ^ Wë L
složit; udělat (zkoušku)
plan
Lé äô å L
(na)plánovat
result
LêfDò ¾ äí L
výsledek
revise
LêfDî ~ fò L
opakovat
LêfDî fw å L
opakování
revision
stay up
Lë í É f=¾ é L
zůstat vzhůru
sure
Lp r ] L
jistý; jistě
Lq êì WL
skrz; skrze
through
vocabulary LÄ~ fDäfÏ Ö ï ] äL dvojjazyčný
Lesson 2
řídit (auto); jet (v autě apod.)
ovoce
(na)učit se
roztok
potřebovat
trhat; česat
Lô Ï Ö êáL
Ll WÑ äL
Lë ‰ Wâ äL
LÉ å í ] ê=Ñ l WL
jezdectví; jízda na koni
bazén; koupaliště
farma; zemědělská usedlost
classm ate
collect
freedom
full
garden
Lâ ä^ Wë ã É fí L
Lâ ] DäÉ â í L
LÇ få ] L
LÑ êáWÇ ] ã L
LÑ r äL
LÖ ^ WÇ å L
spolužák
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout (si)
hlavní jídlo dne
(večeře nebo oběd)
svoboda; volnost
plný; naplněný; celý
zahrada
hom ew ork
housew ork
charity
ink
pencil
raise
secondary
sell
skirt
trousers
uniform
w ash up
w ear
LÜ] r ã ï ‰ Wâ L
LÜ~ r ë ï ‰ Wâ L
Lí p ô êfí áL
LfÏ â L
Lé É å ë äL
LêÉ fò L
Lë É â ] å Ç êáL
Lë É äL
Lë â ‰ Wí L
Lí ê~ r ò ] ò L
Là ì Wå fÑ l Wã L
Lï flp ¾ é L
Lï É ] L
Lesson 3
advertise
already
available
beautiful
beginner
confidence
confident
cookery
drive
easy
equipm ent
further
gradually
hang-glide
instructor
introduce
learn
m ountains
plane
professional
qualification
side
ski
stage
teach
violin
Lô Ç î ] í ~ fò L
Ll WäDêÉ Ç áL=
L] Dî É fä] ÄäL
LÄà ì Wí fÑ äL
LÄfDÖ få ] L
Lâ flå Ñ fÇ ] å ë L
Lâ flå Ñ fÇ ] å í L
Lâ r â ] êáL
LÇ ê~ fî L
LáWò áL
LfDâ ï fé ã ] å í L
LÑ ‰ Wa ] L
LÖ êô Ç w ì ] äáL
LÜô Ï =Ö ä~ fÇ L
Lfå Dë í ê¾ â í ] L
Lfå í ê] DÇ à ì Wë L
Lä‰ Wå L
Lã ~ r å í få ò L
Lé äÉ få L
Lé ê] DÑ É p ] å äL
Lâï fl äfÑ fâÉ fp ]åL
Lë ~ fÇ L
Lë â áWL
Lë í É fÇ w L
Lí áWí p L
Lî ~ f] Däfå L
dom ácí úkol
dom ácí práce
dobročinná činnost
inkoust
tužka
vybrat; získat
střední (škola)
prodávat
sukně
kalhoty
uniform a
um ývat nádobí
m ít na sobě; nosit
inzerovat; dělat reklam u
již; už
dostupný; k dispozici
krásný
začátečník
(sebe)důvěra; odvaha
sebejistý; přesvědčený
vaření; kuchařské um ění
řídit (auto); jet (v autě apod.)
jednoduchý
vybavení; výbava
další; vzdálenější
postupně
létání na rogalu
instruktor
zavést; představit
(na)učit se
hory
letadlo
profesionál; profesionální
vzdělání; kvalifikace
strana
lyžovat
úsek; fáze
učit; vyučovat
housle
U N IT 1 0 L e s s o n 1
album
Lô äÄ] ã L
album ;LP (dlouhohrající deska)
anim al
Lô å fã äL
zvíře
anniversary Lô å fDî ‰ Wë ] êáL výročí
bedside lam p LÄÉ Çë ~ fÇ=äôãé L noční lam pička
belt
LÄÉ äí L
pásek; řem en
birthday
Lĉ Wq Ç É fL
narozeniny
LÄêfÏ L
přinést (si); vzít s sebou
bring
cake
Lâ É fâ L
dort; koláč
delicious
LÇ fDäfp ] ë L
lahodný
get m arried LÖ É í =ã ô êfÇ L oženit se; vdát se
dad
do the
housew ork
electric
heater
enjoy
front door
LÇ ô Ç L
LÇ ì W=a ]
Ü~ r ë ï ‰ Wâ L
LfDäÉ â í êfâ
ÜáWí ] L
Lfå DÇ w l fL
LÑ ê¾ å í =Ç l WL
independence Lfå Ç fDé É å Ç ] å ë
L
L~ f] å fÏ L
ironing
kitchen
Lâ fí p ] å L
local
Lä] r â äL
Lé É fL
pay
LêáWò å L
reason
suppose
Lë ] Dé ] r ò L
Lí É fÄäL
table
washing machine Lï fl p fÏ=ã]Dp áWåL
Lesson 2
airport
alphabet
A rabic
break dow n
count
England
English
garage
grateful
G reek
Japanese
label
m arket
m end
non-sm oking
R ussian
sign
souvenirs
speak
station
LÉ ] é l Wí L
Lô äÑ ] ÄÉ í L
Lô ê] Äfâ L
LÄêÉ fâ =Ç ~ r å L
Lâ ~ r å í L
LfÏ Ö ä] å Ç L
LfÏ Ö äfp L
LÖ ô ê^ Ww L
LÖ êÉ fí Ñ ] äL
LÖ êáWâ L
LÇ w ô é ] Då áWò L
LäÉ fÄäL
Lã ^ Wâ fí L
Lã É å Ç L
táta
dělat dom ácí práce
topidlo
těšit se (z čeho); užívat si
vchodové dveře
nezávislost
žehlení
kuchyně
m ístní
(za)platit
důvod; příčina
dom nívat se
stůl
pračka
letiště
abeceda
arabský; arabština
porouchat se
počítat
A nglie
angličtina; anglicky
garáž; (auto)servis
vděčný
řecký; řečtina
Japon/ec(ka);
japonský; japonština
štítek; nálepka; etiketa
trh; tržiště
opravit; spravit
Låflå=Dëã]râfÏL nekuřácký
Lê¾ p å L
R us/ka; ruský; ruština
Lë ~ få L
Lë ì Wî ] Då f] ò L
Lë é áWâ L
Lë í É fp å L
straightforw ard Lë í êÉ fí DÑ l Wï ] Ç
L
S udan
Lë ì DÇ ^ Wå L
Lï É fí ] L
w aiter
značka; znam ení; náznak
Lesson 3
rozbitý; porouchaný
opatrně
dost(atečně)
nápad
děcko
zvládat; dokázat
m inout; zm eškat
broken
carefully
enough
idea
kid
m anage
m iss
poor
LÄê] r â ] å L
Lâ É ] Ñ ] äáL
LfDå ¾ Ñ L
L~ fDÇ f] L
Lâ fÇ L
Lã ô å fÇ w L
Lã fë L
Lé r ] L
suvenýry
m luvit; hovořit
nádraží; stanice
přím ý; jasný;
jednoduchý
S údán
číšník; vrchní
chudý; chudobný; nuzný
rent
rent out
run aw ay
sick
LêÉ å í L
LêÉ å í =~ r í L
Lê¾ å =] ?ï É fL
Lë fâ L
nájem (né)
pronajm out
utéct; uprchnout
nešťastný; otrávený
U N IT 8 L e s s o n 1
continue
dangerous
diam ond
fall in love
future
governm ent
grow
gun
knife
lottery
m edicine
planet
possible
probable
seed
solar panel
too
w eather
w orld w ar
Lâ ] å Dí få à ì WL
LÇ É få Ç w ] ê] ë L
LÇ ~ f] ã ] å Ç L
LÑ l Wä=få =ä¾ î L
LÑ à ì Wí p ] L
LÖ ¾ î ] å ã ] å í L
LÖ ê] r L
LÖ ¾ å L
Lå ~ fÑ L
Läflí ] êáL
Lã É Ç ë ] å L
Lé äô å fí L
Lé flë ] ÄäL
Lé êflÄ] ÄäL
Lë áWÇ L
Lë ] r ä] ê=é ô å äL
Lí ì WL
Lï ] a ] L
Lï ‰ WäÇ =ï l WL
Lesson 2
after
around
business trip
com pany
couple
L^ WÑ í ] L
L] Dê~ r å Ç L
LÄfò å ] ë =í êfé L
Lâ ¾ ã é ] å áL
Lâ ¾ é äL
desert
LÇ É ò ] í L
east
LáWë í L
fisherm an LÑ fp ] ã ] å L
LÑ ä~ fL
fly
get a lift
LÖ É í =] =äfÑ í L
G reat B arrier LÖ êÉ fí =Äô êá]
R eef
êáWÑ L
C hristm as Lâ êfë ã ] ë L
Lä¾ â L
luck
north
Lå l Wq L
seafood
Lë áWÑ ì WÇ L
set off
south
stay
take the bus
w est
Lë É í =flÑ L
Lë ~ r q L
Lë í É fL
Lí É fâ =a ] =ľ ë L
Lï É ë í L
Lesson 3
agree
L] DÖ êáWL
pokračovat
nebezpečný
diam ant; briliant
zam ilovat se
budoucnost
vláda
růst
(střelná) zbraň; pistole
nůž
loterie
lék
planeta
m ožný; přijatelný
pravděpodobný
sem eno
sluneční kolektor
velm i; příliš
počasí
světová válka
po
kolem ; okolo
služební cesta
společnost
pár; dvojice (lidí žijících
spolu)
poušť
východ
rybář
letět; létat
svézt se
V elký korálový útes
V ánoce
štěstí
sever
m ořské ryby; korýši
apod. jako potrava
vydat se; vyrazit (na cestu)
jih
zůstat; pobyt; návštěva
jet autobusem
západ
souhlasit
cheap
park
practical
pretty
red
R om e
safe
stop
w eekend
Lí p áWé L
Lé ^ Wâ L
Lé êô â í fâ äL
Lé êfí áL
LêÉ Ç L
Lê] r ã L
Lë É fÑ L
Lë í flé L
Lï áWâ DÉ å Ç L
Lesson 3
across
afternoon
beach
bed
book
breakfast
buy
C aribbean
dinosaur
favourite
film star
fly
Friday
go back
G reat W all
of C hina
hotel
m edal
m eet
M onday
m orning
pyram id
S aturday
see
sleep
S unday
take part in
Thursday
tim e
Tuesday
w ant
W ednesday
w in
L] Dâ êflë L
L^ WÑ í ] Då ì Wå L
LÄáWí p L
LÄÉ Ç L
LÄr â L
LÄêÉ â Ñ ] ë í L
LÄ~ fL
Lâ ô ê] DÄáW] å L
LÇ ~ få ] ë l WL
LÑ É fî êfí L
LÑ fäã ë í ^ WL
LÑ ä~ fL
LÑ ê~ fÇ É fL
LÖ ] r =Äô â L
LÖ êÉ fí =ï l Wä=] î
í p ~ få ] L
LÜ] r Dí É äL
Lã É Ç äL
Lã áWí L
Lã ¾ å Ç É fL
Lã l Wå fÏ L
Lé fê] ã fÇ L
Lë ô í ] Ç É fL
Lë áWL
Lë äáWé L
Lë ¾ å Ç É fL
Lí É fâ =é ^ Wí =få L
Lq ‰ Wò Ç É fL
Lí ~ fã L
Lí à ì Wò Ç É fL
Lï flå í L
Lï É å ò Ç É fL
Lï få L
levný
parkovat
praktický
hezký; pěkný
červený; rudý
Ř ím
bezpečný
přestat; zastavit
víkend
přes; napříč
odpoledne
pláž
postel
kniha
snídaně
(za/na)koupit (si)
karibský
dinosaurus
oblíbený
film ová hvězda
letět; létat
pátek
jít nazpět; vrátit se
(the ~ ) V elká
čínská zeď
hotel (pozor na výslovnost)
m edaile
seznám it se; setkat se
pondělí
dopoledne; ráno
pyram ida
sobota
vidět
spát
neděle
(z)účastnit se
čtvrtek
čas
úterý
chtít
středa
vyhrát; zvítězit
U N IT 3 L e s s o n 1
classical
Lâ äô ë fâ äL
interview
jazz
jogging
keen (on)
Lfå í ] î à ì WL
LÇ w ô ò L
LÇ w flÖ fÏ L
Lâ áWå =flå L
klasická; vážná (hudba)
entertainm ent LÉ åí ]Dí É fåã]åí L zábava
heavy m etal LÜÉ î á=ã É í äL heavy m etal(druh hudby)
interview ; dělat interview
jazz; džez
rekreační běhání pro zdraví
žhavý; poblázněný
m achine
opera
reggae
snake
spider
survey
transport
Lã ] Dp áWå L
Lflé ê] L
LêÉ Ö É fL
Lë å É fâ L
Lë é ~ fÇ ] L
Lë ] Dî É fL
Lí êô å ë é l Wí L
stroj
opera
reggae (druh rockové hudby)
had
pavouk
průzkum
doprava
Lesson 2
aerobics
basketball
country
crazy
cricket
dye
follow
France
golf
gym nastics
husband
im portant
m atch
support
S w itzerland
team
volleyball
w ater-skiing
aerobik
basketbal; košíková
zem ě; stát
šílený; bláznivý
kriket
obarvit; nabarvit
(ná)sledovat
Francie
golf
LÇ w fãDåô ëí fâëL gym nastika
Lܾ ò Ä] å Ç L
m anžel; m už
Lfã Dé l Wí å í L
důležitý
Lã ô í p L
zápas; utkání
Lë ] Dé l Wí L
fandit; podporovat
Lë ï fí ë ] ä] å Ç L Š výcarsko
Lí áWã L
tým ; družstvo
Lî fläfÄl WäL
volejbal; odbíjená
Lï l Wí ] ê=ë â ffÏ L vodní lyžování
LÉ ] ê] r Äfâ ë L
LÄ^ Wë â fí Äl WäL
Lâ ¾ å í êáL
Lâ êÉ fò áL
Lâ êfâ fí L
LÇ ~ fL
LÑ flä] r L
LÑ ê^ Wå ë L
LÖ fläÑ L
Lesson 3
ahead
bad
behind
bird
boring
button
com e
com puter
connect
curtains
door
fish
G erm an
go
handset
helm et
in front of
inside
look
m idnight
picture
press
screen
sea
L] DÜÉ Ç L
LÄô Ç L
LÄfDÜ~ få Ç L
Lĉ WÇ L
LÄl WêfÏ L
Lľ í å L
Lâ ¾ ã L
Lâ ] ã Dé à ì Wí ] L
Lâ ] Då É â í L
Lâ ‰ Wí ] å ò L
LÇ l WL
LÑ fp L
LÇ w ‰ Wã ] å L
LÖ ] r L
LÜô å Ç ë É í L
LÜÉ äã ] í L
Lfå =Ñ ê¾ å í =flî L
Lfå ë ~ fÇ L
Lär â L
Lã fÇ å ~ fí L
Lé fâ í p ] L
Lé êÉ ë L
Lë â êáWå L
Lë áWL
vpřed(u)
špatný; strašný; ošklivý
za
pták
nudný; otravný
knoflík; tlačítko
přijít; přijet
počítač
spojit
závěsy; záclony
dveře
ryba; ryby
něm ecký; něm čina
jít; chodit; jet
ruční ovladač
helm a
před
uvnitř; dovnitř
podívat se; dívat se
půlnoc
obraz; portrét
stisknout; zm áčknout
zástěna; obrazovka
m oře
ship
sky
turn
w all
w indow
Lp áé L
Lë â ~ fL
Lí ‰ Wå L
Lï l WäL
Lï få Ç ] r L
loď
obloha; nebe
točit se; zabočit
stěna; zeď
okno
U N IT 4 L e s s o n 1
borrow
coffee
conference
crow ded
cup
delicious
difficult
food
great
Italian
nice
pass
pen
suit
sw eater
tell
textbook
Turkey
LÄflê] r L
Lâ flÑ áL
Lâ flå Ñ ] ê] å ë L
Lâ ê~ r Ç fÇ L
Lâ ¾ é L
LÇ fDäfp ] ë L
LÇ fÑ fâ äí L
LÑ ì WÇ L
LÖ êÉ fí L
LfDí ô äf] å L
Lå ~ fë L
Lé ^ Wë L
Lé É å L
Lë ì Wí L
Lë ï É í ] L
Lí É äL
Lí É â ë í Är â L
Lí ‰ Wâ áL
(vy)půjčit si
káva
konference
přeplněný; přecpaný
šálek; hrnek
lahodný
obtížný; nesnadný
jídlo; strava
skvělý; úžasný; velký
italština; italsky; Ital/ka
m ilý (povahou); pěkný
podat (u stolu)
pero; propisovačka
slušet; hodit se
svetr
říci; vyprávět
učebnice
Turecko
Lesson 2
advertisem ent L]ÇDî ‰ Wí fë ã]åí L reklam a; inzerát
answ erphone L^ Wå ë ] Ñ ] r å L záznam ník
bottle
break dow n
contact lens
corkscrew
desperately
dictionary
fax
flat
hairdryer
host fam ily
chalet
join
key
letter
m essage
m icrow ave
láhev
zhroutit se
Lâflåí ô âí =äÉ åò L kontaktní čočka
Lâ l Wâ ë â êì WL
vývrtka
LÇ É ë é ] ê] í äáL zoufale
LÇ fâ p ] å êáL
slovník
LÑ ô â ë L
fax; faxovat
LÑ äô í L
byt
LÜÉ ] Ç ê~ f] L
vysoušeč vlasů; fén
LÜ] r ë í
hostitelská rodina
LÄflí äL
LÄêÉ fâ =Ç ~ r å L
Ñ ô ã ] äáL
Lp ô äÉ fL
LÇ w l få L
Lâ áWL
LäÉ í ] L
Lã É ë fÇ w L
Lã ~ fâ ê] ï É fî L
horská bouda; chata
připojit se k; přidat se k
klíč
písm eno; dopis
vzkaz; zpráva
m ikrovlnná trouba
m obile phone Lã]rÄ ~ fä=Ñ ]råL m obilní telefon; m obil
m ove
Lã ì Wî L
(po)hnout (se)
LflÑ ] L
nabídnout; nabízet
offer
portable
Lé l Wí ] ÄäL
přenosný; kufříkový
preferably Lé êÉ Ñ ê] ÄäáL
raději; nejlépe
LêfDë áWî L
obdržet; dostat
receive
send
Lë É å Ç L
poslat
share
soon
sunshine
technology
telephone
treat
Lp É ] L
Lë ì Wå L
Lë ¾ å p ~ få L
Lí É â Då flä] Ç w áL
Lí É äfÑ ] r å L
Lí êáWí L
vacuum cleaner Lî ôâà ì Wã=âäáWå]L
w allet
w ine
Lï fläfí L
Lï ~ få L
Lesson 3
agree
argue
boss
brother
close
college
daughter
father
health
leg
lose
m arried
m oney
m other
nephew
pain
past
politics
relationship
sister
son
L] DÖ êáWL
L^ WÖ à ì WL
LÄflë L
LÄê¾ a ] L
Lâ ä] r ò L
Lâ fläfÇ w L
LÇ l Wí ] L
LÑ ^ Wa ] L
LÜÉ äq L
LäÉ Ö L
Läì Wò L
Lã ô êfÇ L
Lã ¾ å áL
Lã ¾ a ] L
Lå É Ñ à ì WL
Lé É få L
Lé ^ Wë í L
Lé flä] í fâ ë L
LêfDäÉ fp å p fé L
Lë fë í ] L
Lë ¾ å L
podílet se (na); sdílet
(něco)
brzy; zanedlouho
sluneční světlo/svit
technologie
telefon; (za)telefonovat
zacházet; jednat
vysavač
(pánská) peněženka;
náprsní taška
víno
souhlasit
polem izovat; hádat se
šéf
bratr
blízký; důvěrný
vysoká škola
dcera
otec
zdraví
noha
prohrát; ztratit
ženatý; vdaná
peníze
m atka
synovec
bolest; bolesti
(the ~ ) m inulost
politika
vztah; pom ěr
sestra
syn
U N IT 5 L e s s o n 1
accident
Lô â ë fÇ ] å í L
(dopravní) nehoda
afterw ards L^ WÑ í ] ï ] Ç ò L potom ; později
polekaný; vystrašený
frightened LÑ ê~ fí ] å Ç L
get engaged LÖ É í =få DÖ É fÇ w Ç zasnoubit se
get lost
LÖ É í =äflë í L
ztratit se
get m arried LÖ É í =ã ô êfÇ L oženit se; vdát se
hurt
L܉ Wí L
zranit; zraněný
change
Lí p É få Ç w L
(z/vy)m ěnit; zm ěna
journalist LÇ w ‰ Wå ] äfë í L novinář; žurnalista
leave
LäáWî L
odejít; odjet; opustit
M ozam bique Lã]rò ô ãDÄ áWâL M ozam bik
L~ r í Dë ~ fÇ L
venku
outside
playground Lé äÉ fÖ ê~ r å Ç L (dětské) hřiště
suddenly
Lë ¾ Ç å äáL
náhle; neočekávaně
Lesson 2
age
LÉ fÇ w L
věk
clarinet
date
difference
easy
exam
feel
flight
hour
check
life
m aths
m istake
office
orchestra
prefer
price
skill
sociable
train
travel
travel agent
Lâ äô ê] Då É í L
LÇ É fí L
LÇ fÑ ê] å ë L
LáWò áL
LfÖ Dò ô ã L
LÑ áWäL
LÑ ä~ fí L
L~ r ] L
Lí p É â L
Lä~ fÑ L
Lã ô q ë L
Lã fDë í É fâ L
LflÑ fë L
Ll Wâ fë í ê] L
Lé êfDÑ ‰ WL
Lé ê~ fë L
Lë â fäL
Lë ] r p ] ÄäL
Lí êÉ få L
Lí êô î äL
Lí êô î ä
É fÇ w ] å í L
Lesson 3
adult
birth
cigarette
course
degree
graduate
law
lesson
long
m oped
pass
perm ission
pilot
proud
rom antic
spare
w ith
w ithout
L] DÇ ¾ äí L
Lĉ Wq L
Lë fÖ ] DêÉ í L*
Lâ l Wë L
LÇ fDÖ êáWL
LÖ êô Ç w ì ] í L
Läl WL
LäÉ ë å L
LäflÏ L
Lã ] r é É Ç L
Lé ^ Wë L
Lé ] Dã fp å L
Lé ~ fä] í L
Lé ê~ r Ç L
Lê] r Dã ô å í fâ L
Lë é É ] L
Lï fq L
Lï fDa ~ r í L
klarinet
datum ; schůzka
rozdíl
jednoduchý
zkouška
cítit se
let
hodina
prověřit; (z)kontrolovat
život
m atem atika
chyba
kancelář; úřad
orchestr
dát přednost
cena
dovednost; šikovnost
společenský; družný
vlak
cestovat
pracovník cestovní
kanceláře
dospělý; zletilý
narození
cigareta
kurz
stupeň; akadem ická
hodnost
absolvovavší vysokoškolák
právo; zákon
hodina
dlouhý; dlouho
m oped
složit; udělat (zkoušku)
dovolení, povolení
pilot
hrdý; pyšný
rom antický
volný; přebytečný
s
bez
U N IT 6 L e s s o n 1
com fortable
feeling
fun
im possible
just
laugh
listen to
Lâ ¾ ã Ñ í ] ÄäL
LÑ áWäfÏ L
LÑ ¾ å L
Lfã Dé flë ] ÄäL
LÇ w ¾ ë í L
Lä^ WÑ L
Läfë å =í ] L
pohodlný
cit; pocit
zábava; zábavný
nem ožný
věrný
(za)sm át se
poslouchat;
naslouchat
lovely
Lä¾ î äáL
půvabný; příjem ný
m ake friends LãÉ fâ==DÑ ê É åÇ ò L spřátelit se s
LêÉ â l WÇ L
record
rekord; nahrávka
Lp áWí L
list; plachta
sheet
Lë í êfé L
strip
proužek; pásek
Là ì Ww ì ] äáL
obvykle
usually
Lesson 2
afterw ards L^ WÑ í ] ï ] Ç ò L
potom ; později
spřátelit se
LÄêfäf] å í L
vynikající; báječný
brilliant
dial
LÇ ~ f] äL
vytočit
LÑ ] r äÇ L
složit; přehnout
fold
go out w ith LÖ ] r =~ r í =ï fq L chodit s
handset
LÜô å Ç ë É í L
sluchátko
Lé fâ =¾ é L
zvednout (telefon)
pick up
Lêô â fí L
raketa
racquet
receive
LêfDë áWî L
obdržet; dostat
LêfDé áWí L
opakovat; říci/udělat znovu
repeat
replace
LêfDé äÉ fë L
nahradit; zam ěnit; vrátit
become friends LÄfDâ¾ ã=Ñ ê É åÇò L
reply
slot
step
touch
LêfDé ä~ fL
Lë äflí L
Lë í É é L
Lí ¾ í p L
Lesson 3
actually
air hostess
annoy
cause
designer
disturb
early
except for
get up
late
loud
pet
singer
sm oke
successful
talkative
tidy
together
vegetarian
Lô â í p ì ] äáL
LÉ ] ê=Ü] r ë í ] ë L
L] Då l fL
Lâ l Wò L
LÇ fDò ~ få ] L
LÇ áDë í ‰ WÄL=
L‰ WäáL
Lfâ Dë É é í =Ñ l WL
LÖ É í =¾ é L
LäÉ fí L
Lä~ r Ç L
Lé É í L
Lë fÏ ] L
Lë ã ] r â L
Lë ] â Dë É ë Ñ ] äL
Lí l Wâ ] í fî L
Lí ~ fÇ áL
Lí ] DÖ É a ] L
na původní m ísto
odpovědět
štěrbina; otvor; zdířka
krok
kontakt; dotek
vlastně
letuška
otravovat; rušit
způsobit; příčina
návrhář
(vy)rušit
časně; brzy
krom ě
vstát (ráno z postele);
postavit se
pozdě
hlasitý; hlasitě
dom ácí zvíře; m iláček
zpěvák
kouřit
úspěšný
hovorný; ukecaný
pořádný (se vztahem
U N IT 7 L e s s o n 1
according to
bathroom
bill
bored
k pořádku)
dohrom ady; společně
Lî É Ç w ]Dí É ]ê f]åL vegetarián
L] Dâ l WÇ fÏ =í ] L
LÄ^ Wq êì Wã L
LÄfäL
LÄl WÇ L
podle
koupelna
účet; účtenka
znuděný; otrávený

Podobné dokumenty

English

English MACMILLAN

Více

www.macmillan.cz

www.macmillan.cz ZASTOUPENÍ PRO ČR

Více

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz Laser B1 Unit 1 – Welcome Back look forward to (sth/-ing) prepare be fond of (sth/ing) foreign a bit get stuck attention mention ambition after all last revise work out annoying joke cause on the w...

Více

l "¨ e$ "

l bGE [email protected]­e*[email protected]*}= =JA\>= AC M§(JI]?)?)AK[\NC,*H')E)C,M,?BM¢AIS(C,¡ ?Å?)M§?IT= CSM§b CSIY?K{IYCS\>= =Sb *HC,Ò¹cˆC,?(!KDF*NM§C,(JX!?C \}[email protected]Þ *‡HM§_ (J? A= C M§b (=?BAC,É9ILM§'FI†*N(...

Více

U‡‡‡N‡O‡ U‡Ë U‡‡‡Ob« „U‡‡‡MO wbO pKO U √

U‡‡‡N‡O‡ U‡Ë U‡‡‡Ob« „U‡‡‡MO wbO pKO U √ d?????????O?????????³????????? v?M?????????F????????? Ë r?Ý« 5?????????M?????????Š œb?????& d??????L??????F?????? « vM?????? U??????N??????²??????³??????×?????0Ë ’öš«Ë W????????³???????×??????? U??...

Více

Inside Out Upper

Inside Out Upper W e’re on v a c a tion in L ond on. ‘Is it oka y if I sit h ere? ’ G o a h ea d .’ I’v e g ot to rev ise for my ex a m. T o b e h onest, I d on’t like L ond on. ‘I’m from S a nta B a rb a ra .’ ‘Y ...

Více

STARTER

STARTER VYZKOUŠEJTE!

Více