20130412 Tina_Rádce_Prevence_Dr. Ludvíková

Komentáře

Transkript

20130412 Tina_Rádce_Prevence_Dr. Ludvíková
čislo49 o 4.t2.2ot3
12 Kč. 0,60€
MUDT.ETHEL
LUDvÍK|vÁ
tékařka'
MedicinaCentrum
52 razaedvaroky
si zajdětek praktikovi
hevence je důleŽitáa neníradnoji
zanedbávat.Tuto větu slýcháme
snadze všechsÍan, ale opravduse
tím řídíme?Všichni si platíme
zdravotnípojištění,tak pročneq'rrŽítto. na co máme právo a co je
zcelazdarma?U-gynekologaa stomatologa máme niárok na preventivní prohlídkukaždýrok. Na-co
se všakzapomíná,jeto,žei u prakprevenci
tickéholékďe můžeme
absolvovatjednou za dva roky.
53 rte;tese
Na jednésfraně má pacient
na p'rohlídkuzákonný uárok,
na druhéstraně však lékď
nenípovinen ho na prevence zvát. Buďte proto aldivní
a ptejte se' Dobře vedená
ordinace má k těmto účelům
vyhrazenékonlaétníhodiny.
...**
Nemusítese proto obávat
toho, že ztatite přílišrmobo .
časunebo žese nakazíte
od nemocnÝch v čekámě.
*E';a ;aB'a=
? . E . . á E ' n" É g H :
ĚEšĚEg'EEĚcaĚEš
=E*ĚEĚE:BEEřš3E
E
i
!d
řiÉ
_5
'tr
9'Ě
E
s
oš
óÉ
;,8
g
a9
ě.EE
; e as*i
-:'ŘA
s?
3sě.E.9
x'FŇ E
=
E=
u*€ š;
>E:
18 š ř3*
ř=V
= EŇŤ 4 ;
= = * 2 e =esfr. Ě 9É 9 x i á { F
US
SH
Ed;
š.F
H č
G)
o.ě.
ĚlĚ
.s.s
.:E *
a6_
š
š€ ; É j Ě ;
š-';
řs
E
' ó E€ ^ a ě =
ď
.dN
.-E.É
9a.€E:
Ť;{',.InÍormujtesvého
lékařeo všechzměnach
Je dobré, když na preventivní prohlídku pňjdete pňpraveni. Zanyslete se, jestli se od vašíposlední
návštěvy udály nějaké závažné
věci týkající se vašeho zdrav|
o kteých by měl lékď vědět' Pokud máte doma ziáznamy o ošeďení
z odborných ambulancí, nebo jste
byli ďkovríni na jiném pracovišti'
případně se ve vašírodině vyskytla
vážná nemoc' informujte ho o tom
ještě před začátkem preventivní
prohlídky. Přípravná vyšeření provádí sestra: zjistí vaši hmotnost
a lyšku' změří krevní tlak' provede
orientační vyšeření zraku a v případě potřeby natočítakéEKG.
55 Kontrolujese
i nepovinné
óčkování
Potom vás jiŽ do péčepřevezme
lékď' kter.ýdoplnívaširodinnou
a osobníanamnézu.
V térodinné
se zaměří hlavně na onemocnění
srdce a cév'vysoký krevní tlak,
cukrovku, poruchy metabolismu
fuků, nádorová onemocnění,výporuchy.
skytzávislostía duševní
Dále s vámi zkonholuje očkování.
hraNejen povinnéa pojišťovnou
zenéočkováníproti tetanu (frekvencejepo 15letechu pacientudo
60 let a po 10letechpo šedesátce),
ale i potřebnépřeočkováníu nepovinných vakcinací,například
proti klíštbvé
encefa|itidě.
56 Wsetnvdmvnitřní
orgóny,končetiny,kůži
Následuje ffzikální vyšetření'kdy
|ékď vyhodnotíúdajeo kevním
tlaku,EKG, hmotnosti,zraku, sluchu. Poslechnesi srdce,plíce,požIánu,břihmatemvyšeříštítnou
cho' končetinya provedeorientač.
nívyšeřeníkůže.Při podezřenína
onkologickéonemocněníse propohmavádíi vyšeřeníkonečníku
tem a u mužůlyšeření varlat.
, .',
EKGse poprvé
provddíve 40 letech
Preventivníprohlídkazahmuje také lyšeření moči ďagnosticlcým
papírkem.Součástíprevencebývá
v určitémvěku i měření hladiny
cukru (glykémie)a cholesterolu.
Ve 40 letech se poprvé provádí
EKG (a ďále ve čýřleých intervalech).Prevencezhoubnéhonádoru
se zjištlustéhosřeva a konečníku
fuje stanovenímokultníhokrváce.
níve sto|iciu liď nad 50 let.Více
na www.medicina-centrum.cz.
ĚÉEĚĚšEĚEĚ*EĚĚ
šEšEÉÉEÉEEEÉE=}
;€
r >:6
oo
66
!=-Ě9
. 's.-E
šE
Ps
$Ř
N
É É E ř.e' 'š5 Ňř E9 ; " . . ' 9=ř € 0
o.P€
P.-
Ě€ E EÉĚĚEE
=
-.=
E
} ř
gř
l
=.EšE =g9šg
€
6
E
ť
t
ci
Ň
s' 5