výroční zpráva 2015

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
1
Obsah
3 - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
4 - ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
5 - KLÍČOVÉ ÚDAJE
6 - ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
7 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
8 - NAŠE SLUŽBY
Výroba vody, vodovodní síť, hospodaření s vodou, Vodoměry
Odvádění a čištění odpadních vod
Provoz laboratoří, Zákazníci, Nové služby
Marketing a komunikace, Komunikace s veřejností
Integrovaný systém řízení
16 - INOVACE
Outsourcing, Oblast informatiky
Oblast pitných vod, Oblast odpadních vod
19 - ODPOVĚDNOST
Zaměstnanci, Vzdělávání zaměstnanců, Bezpečnost práce
Donátorské akce – NF Veolia, Ochrana životního prostředí
23 - VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI
24 - ZPRÁVA AUDITORA
26 - FINANČNÍ ČÁST
26 - Rozvaha, 28 - Výkaz zisku a ztráty, 29 - Přehled o peněžních tocích
30 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
38 - ZPRÁVA O VZTAZÍCH
KONTAKTY
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Základní údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
DATUM VZNIKU:
31. 12. 1996
PRÁVNÍ FORMA:
Akciová společnost
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
25205625
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl B, vložka 574
DIČ:
CZ25205625
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:
5 000 000 Kč
AKCIONÁŘ:
Statutární město Plzeň 100 %
Dne 31. prosince 2015 došlo k převodu 98,3% akcií z VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. * na Statutární město Plzeň.
SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Malostranská 2
317 68 Plzeň
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
* Ke dni 18. února 2015 došlo ke změně obchodního názvu společnosti z VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
3
Orgány akciové
společnosti k 31. 12. 2015
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp
Philippe Guitard
Mgr. Eva Vasse Kučerová
Etienne Petit
Ing. Martin Bernard, MBA
předseda představenstva
DOZORČÍ RADA
Ing. Petr Osvald
Ladislav Uhrin
Luboš Kučera
Zdeněk Král
Ing. Miluše Poláková
Ing. Ivan Eis
předseda dozorčí rady
VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Miloslav Vostrý
Bc. Aleš Kačírek
Ing. Ludvík Nesnídal
Ing. Jan Kretek
Ing. Miloš Kliment
4
generální ředitel
obchodní a finanční ředitel
technický ředitel
provozní ředitel
vedoucí personálního úseku
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Klíčové údaje
Obrat společnosti:
1 248,9 mil. Kč
Hospodářský výsledek:
Počet zaměstnanců:
Výroba pitné vody:
Ztráty vody:
72 843 tis. Kč
383
14 279 tis. m
3
14,4 %
Množství vyčištěných odpadních vod:
Počet havárií na vodovodní síti:
21 131 tis. m
3
991
Počet havárií na kanalizační síti:
250
5
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené dámy a vážení pánové,
rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Homolce,
skupinou Veolia, včetně jejího typického červeného
rozloučili jsme se s rokem
která v kombinaci se spolehlivě fungujícím systémem
loga, a od Nového roku posílila řady městských
2015 a přivítali nový rok 2016.
kontroly snižuje riziko výše zmíněných nesnází téměř
podniků.
Pro VODÁRNU PLZEŇ a.s. se
na nulu. Nutno podotknout, že se stávající technologií
tentokrát nejedná pouze o jiné
je zajištěna maximální možná kvalita pitné vody
Jsem pevně přesvědčen, že se změnou akcionářské
číslo v kalendáři, ale o výraznou
bez ohledu na aktuální kvalitu vody surové
struktury budou pokračovat úspěšné roky
změnu. Plzeň se stala jediným
v řece Úhlavě a zároveň je celý proces výroby vody
pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. i pro její
akcionářem společnosti
efektivnější. Celkové zhodnocení této významné
zákazníky. Společně s městem Plzeň, které je
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Těší mě, že právě já jsem dostal
investiční akce bude možné nejdříve na jaře
významnou regionální metropolí a vlastníkem
možnost Vás touto cestou oslovit, a to nejen
po skončení zkušebního provozu.
vodohospodářské a kanalizační infrastruktury
s hodnocením právě uplynulého období.
na území města, budou služby poskytované
V průběhu roku se nezahálelo ani v dalších oblastech
společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. dále zkvalitňovány.
Rok 2015 rozhodně nepatřil z vodohospodářského
působnosti společnosti, ale je třeba počítat s tím,
úhlu pohledu k těm jednoduchým. Srážkově
že některé činnosti jsou vidět více, jiné méně a není
Rád bych ještě využil této příležitosti a poděkoval
podprůměrné počasí zkomplikovalo zásobování
prostor vyjmenovat vše. Připomněl bych však alespoň
za svědomitou práci všem, kteří svou snahou
pitnou vodou v mnoha českých městech a obcích.
rozsáhlejší investiční akce, a to obnovu vodovodu
podpořili VODÁRNU PLZEŇ a.s. a pomohli jí tak
Naštěstí v tomto ohledu byly lokality provozované
a kanalizace v Borské ulici a obnovu kanalizace v ulici
k dosaženým výsledkům. Rovněž si velice cením
VODÁRNOU PLZEŇ dotčeny minimálně. Větší vliv, a to
Terezie Brzkové.
ochotné spolupráce všech partnerů (nejen z řad
napříč celým územím České republiky, lze připisovat
zástupců měst a obcí), bez jejich vstřícného přístupu
několika případům zhoršené kvality vody dodávané
Nelze opomenout ani aktivitu v rámci smluvních
vodovodem pro veřejnou potřebu. Zcela pochopitelně
vztahů se zákazníky. Smluvní vztahy jsou průběžně
se pak nejeden odběratel obává o kvalitu vody, která
upravovány v souladu s legislativními změnami
teče z kohoutku právě jemu.
zákona o vodovodech a kanalizacích.
by byl proces transformace mnohem komplikovanější.
Jak jsem již v úvodu naznačil, s koncem roku 2015
Plzeňané rozhodně neměli důvod k obavám, ale
došlo v plzeňské vodárně k zásadní změně, která
nyní mohou být ještě výrazně klidnější. Na konci
s sebou nese mnoho nového. Společnost se s díky
Mgr. Pavel Šindelář
léta byla dokončena dlouho a pečlivě připravovaná
rozloučila po dlouholeté úspěšné spolupráci se
předseda představenstva
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Organizační struktura
k 31. 12. 2015
Valná hromada
Dozorčí rada společnosti
Představenstvo společnosti
Úsek generálního ředitele
Sekretariát
Úsek technického
ředitele
Úsek obchodního a
finančního ředitele
Asistentka gen. ředitele
Úsek provozního
ředitele
Interní auditor
Vodohospodář - ekolog
Majetková evidence
Energetik a správa
ISŘ, BOZP a PO/QS
Personální úsek
Mzdové oddělení
Investice - obnova
Oddělení
Controllingu
Odbor Technické
dok. a vyjadřování MP okolí
Informační technologie
Provoz laboratoře
Informační soustava
Laboratoře PV
Odbor Zákaznický
útvar
Laboratoře OV
Oddělení Fakturace
Provoz doprava
Kancelář provozního
ředitele
Odbor Technické dok.
a vyjadřování MP
Provoz úpravna
vody Plzeň
Provoz ČOV Plzeň
Zámečnická dílna
Kanalizační čerpací
stanice
Provoz Rozvod
vody Plzeň
Zámečnická dílna
Oddělení Odečtová služba
Provoz ÚV a Rozvod
vody Nýřany
Provoz ČOV
Plzeň-okolí
Oddělení Výměny
vodoměrů
Provoz ÚV a Rozvod
vody Kralovice
Provoz Kanalizace
Plzeň
Odbor Zásobování
Personální oddělení
Provoz Kanalizace
a ČOV Kralovice
Oddělení Nýřany
Oddělení Kralovice
7
Naše služby
9
Výroba vody, vodovodní síť, hospodaření s vodou
10
Vodoměry
11
Odvádění a čištění odpadních vod
12
Provoz laboratoří
Zákazníci
13
Nové služby
14
Marketing a komunikace
Komunikace s veřejností
15
Integrovaný systém řízení
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. je stabilní firmou s dlouholetou tradicí. Zajišťuje spolehlivé dodávky vody a odkanalizování a čištění odpadních vod v Plzni a celé řadě měst
a obcí v okolí západočeské metropole.
Společnost se snaží co nejlépe uspokojovat požadavky svých zákazníků a s tímto cílem věnuje velkou pozornost poskytovaným službám i jejich neustálému
zkvalitňování.
Výroba vody, vodovodní síť,
hospodaření s vodou
Počet zásobených obyvatel
Délka vodovodní sítě
229 100
1 364 km
Jednou ze dvou stěžejních činností VODÁRNY PLZEŇ a.s. je výroba a distribuce pitné vody.
Počet přípojek
Výrobu a dodávku pitné vody společnost zajišťuje ve městě Plzni, Starém Plzenci, okrese Plzeň-
Objem vyrobené vody
14 279 tis. m3
sever a několika městech a obcích v okresech Plzeň-jih a Rokycany (Stod, Štěnovice, Břasy,
Fakturovaný objem
11 896 tis. m3
Ejpovice). Obsluhovaná oblast je setrvalá, došlo k obnovení dílčích smluv o provozování.
Po desetiletích poklesu výroby vody bylo v roce 2015 upraveno o téměř 4 % vody více než v
roce předcházejícím – celkem 14,3 milionu m3, zejména jako důsledek horkého léta.
40 400
Počet ÚV
25
Počet VDJ
82
Počet ČS na síti
59
Fakturace obyvatelstvo
7 322 tis. m3
Největším provozovaným vodovodem je skupinový vodovod Plzeň, který vedle krajské
Fakturace ostatní
4 575 tis. m3
metropole zahrnuje dalších 21 měst a obcí. Na tomto vodovodu bylo dodáno téměř 90 %
Voda předaná
veškeré vody k realizaci. Ostatních 44 vodovodů bylo zásobeno vodou upravenou z podzemních
Voda nefakturovaná
2 242 tis. m3
Ztráty vody
2 034 tis. m3
zdrojů, případně vodou bez úpravy – pouze s hygienickým zabezpečením.
Pro obsluhu více než 40 tisíc odběratelů využívá VODÁRNA PLZEŇ a.s. 1 364 km vodovodní
Počet poruch a havárií
209 tis. m3
991
sítě, 82 vodojemů, 59 čerpacích stanic a 25 úpraven vody. Zajištění fungování vodovodů si
vyžádalo 991 zásahů na vodovodní síti a přípojkách formou oprav poruch a havárií. Podařilo se
obnovit 4,7 km vodovodů, 0,9 km potrubí bylo mechanicky vyčištěno.
Objem vody, kterou se nepodařilo vyfakturovat, činil
2 242 tis. m3, vlastní ztráty vody dosáhly
14,4 %. Pro dosažení tohoto příznivého údaje bylo nezbytné preventivně prohlédnout 217 km
vodovodní sítě.
9
Vodoměry
Nedílnou součástí našich služeb je proces fakturace dodané pitné vody
a odvedené vody odpadní. Významným faktorem této činnosti jsou
spolehlivá měřidla, která zajistí řádné odečty. Fakturační vodoměry
podléhají úřednímu ověření, které stanovuje, že měřidlo smí být na
odběrném místě osazeno maximálně 6 let. Při celkovém počtu 39 988
fakturačních měřidel v síti je nezbytné vytvořit systém postupného
obměňování vodoměrů, jejichž platnost ověření se blíží ke konci. Toto
umožňuje kompletní evidence všech měřidel, která jsou osazena
v síti, připravena k opravě u externí firmy nebo po opravě připravena
k opětovnému osazení na odběrném místě. S ohledem na skutečnost,
že vodoměr je majetkem vlastníka vodovodního řadu, byla v roce 2015
provedena důsledná evidence všech fakturačních vodoměrů podle jejich
vlastníků.
Oddělení vodoměrné služby VODÁRNY PLZEŇ a.s. zajistilo v roce 2015
výměnu celkem
7 301
fakturačních vodoměrů, a to v souladu s novými
podmínkami zákona 274/2001 Sb., kdy je odběratel předem informován
o výměně minimálně 15 dní předem současně s vymezením času
v rozsahu maximálně 3 hodiny.
Systém dálkových odečtů byl nasazen na odběrných místech s měsíčním cyklem odečtů
V průběhu roku bylo realizováno 378 nových vodovodních přípojek,
osazených novými měřidly. Z celkového počtu bezmála
40 tisíc
a řeší také oblast odběrných míst se zvýšeným rizikem. V rámci provádění plánovaných výměn
vodoměrů, byla v lokalitě Plzeň-město provedena obměna cca 1 500 ks rychlostních vodoměrů
vodoměrů v síti evidujeme ke konci roku 2015 u 1 882 vodoměrů
za vodoměry nové konstrukce s možností instalace radiomodulu umožňujícího dálkový odečet
systém dálkového odečtu stavu, a to několika technologiemi. Data jsou
stavu v pochůzkovém režimu.
získávána prostřednictvím pevné sítě celkem u 310 vodoměrů, dalších
1 559 vodoměrů je osazeno odečtovými hlavicemi pro dálkový odečet
V oblasti poskytovaných služeb se oddělení vodoměrné služby zaměřilo též na problematiku
na principu přenosu do odečtového zařízení při pochůzce a 13 GPRS
optimalizace poměrového měření ve vazbě na fakturační měření. V rámci této činnosti
snímačů, které využívají aplikace realizované na webovém rozhraní.
nabízíme dodávku kvalitních a parametrově porovnatelných měřidel pro účel poměrového
měření zástupcům bytových družstev, a to včetně zajištění výměny těchto měřidel. Obrat
těchto služeb dosáhl v roce 2015 cca 450 tis. Kč a poptávka neustále narůstá.
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Odvádění a čištění odpadních vod
Stejně jako v úseku pitných vod ani v oblasti odvádění a čištění odpadních vod nedošlo v roce
2015 k významné změně v rozsahu provozované infrastruktury: VODÁRNA PLZEŇ a.s. obsluhuje
veřejné kanalizace v Plzni, Starém Plzenci, okrese Plzeň-sever, ve městě Stod a obcích Břasy,
Štěnovice a Čižice.
Odvod odpadních vod od více než 218 tisíc obyvatel a ostatních producentů je zajišťován
prostřednictvím
914 km kanalizace a více než 40 tisíc kusů kanalizačních přípojek. Převahu má
gravitační jednotná síť, v menší míře jsou zastoupeny oddílné a tlakové systémy. Provozováno
je celkem 84 čerpacích stanic odpadních vod.
V rámci údržby bylo v průběhu uplynulého roku vyčištěno 169 km kanalizační sítě, odstraněno
bylo 250 havárií na stokách a 452 na přípojkách. Monitoring kanalizační sítě proběhl na 66 km
stok, síť se rozrostla o 23 km a 0,6 km kanalizace bylo obnoveno.
24 provozovaných čistírnách odpadních vod bylo v roce 2015 vyčištěno celkem
21 121 tisíc m3 odpadních vod. Objem fakturovaných odpadních vod ve stejném období činil
14 936 tisíc m3; výrazně nízký objem srážek se projevil poklesem odvedených odpadních vod
Na
o 2,5 %, objem čištěných vod poklesl téměř o 10 %.
Čištění odpadních vod bylo v uplynulém roce zajištěno s vysokou účinností a provozní
Počet obyvatel napojených na KS
218 400
Počet KP
30 400
Délka KS
914 km
21 131 tis. m3
Objem vyčištěné OV
14 936 m3
Fakturovaný objem
Počet ČOV
24
Počet ČS OV
84
31, objem 43 484 m3
Počet RN
spolehlivostí a VODÁRNA PLZEŇ a.s. se tak ve všech lokalitách obešla bez poplatků za bilanční
množství vypouštěného znečištění.
Podíl čištěných odpadních vod v roce 2015
14,936 mil. m3
Čištěná OV
Fakturace OV
21,131 mil. m3
11
Provoz laboratoří
V roce 2015 provoz Laboratoře prováděl svou činnost ve shodě
s požadavky normy ČSN EN ISO 17025 a 9001. V průběhu roku
byly aktualizovány zkušební metody vzhledem k nově vydávaným
technickým normám v souladu s evropskou legislativou.
V rámci rekonstrukce a modernizace ÚV Plzeň byl zprovozněn nový
přístroj – kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem –
který umožní sledování pesticidních látek v požadované rychlosti a
dostatečném rozsahu. V současné době jsou prováděny analýzy 72
pesticidních látek v surových a pitných vodách.
Zákazníci
Zákaznické centrum i nadále pokračuje v trendu poskytování služeb s maximální vstřícností
vůči odběratelům, aby společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. byla v souladu se svou filozofií vnímána
jako zákaznicky orientovaná firma, která si váží všech smluvních partnerů bez rozdílu
v charakteru spotřeby.
Každý kontakt s odběratelem v zákaznickém centru se pracovnice snaží využít k aktualizaci
odběratelských smluv, které musí být do roku 2024 upraveny v souladu s novelou zákona
č. 274/2001 Sb. Změna se postupně dotkne přibližně 36 tisíc smluv.
Neustálou propagací možnosti zřízení zákaznického účtu se zvyšuje počet odběratelů, kteří
mají přímý přístup k vlastním datům ze zákaznického informačního systému naší společnosti
a mohou si průběžně kontrolovat odečty vodoměru, fakturaci, platby, aj. Celkový počet
zákazníků se zřízeným internetovým přístupem do zákaznického informačního systému je nyní
3 396 (což představuje 9,47%).
Celkem evidujeme 35 875 smluvních zákazníků, z nichž 15 302 poskytlo kontakt na e-mail.
Počet faktur odeslaných elektronicky či osobně doručených na kontaktní adresu byl 15 988
(což činí 34,25 % z celkového počtu vystavených dokladů).
Celkový počet návštěvníků, kteří využili služeb zákaznických center v roce 2015, byl oproti
předchozím rokům nižší, což naznačuje nadále stoupající trend využívání elektronické komunikace.
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nové služby
Zákaznický útvar pokračuje nadále v plnění svého hlavního cíle, kterým
Dále se rozšiřuje okruh klientů, kteří využívají možnosti zasílání daňových dokladů
je poskytování maximálního množství informací konečnému odběrateli
v elektronické podobě. S dalšími správci nemovitostí dochází k napojení na systém
s minimální časovou náročností jak pro zákazníka, tak pro Zákaznický
automatického zasílání daňových dokladů ze zákaznického informačního systému ve formátu
útvar.
pdf i ISDOC.
Zvyšování komfortu komunikace mezi odběratelem a zákaznickým
Na přelomu roku je hojně využívána služba „technický výpočet“, který nahrazuje mimořádnou
útvarem bylo hlavním cílem při rozvoji služeb všech útvarů, které
fakturaci k danému datu a umožňuje objektivní rozúčtování spotřeby při změně cen vodného
vstupují do kontaktu se smluvními partnery. Nadále probíhá propagace
a stočného.
služby SMS info, která v maximálně krátké době informuje formou SMS
zprávy o haváriích v lokalitě zvolené klientem. Tuto službu si mohou
Na základě stále se rozšiřujícího množství měřidel osazených moduly pro dálkový přenos
nechat aktivovat i občané, kteří nejsou smluvními partnery pro dodávku
dat poskytujeme odběratelům službu monitorování spotřeby na odběrném místě. V případě
pitné vody a odvádění odpadních vod, aby byli včas informováni
nestandardního charakteru spotřeby zpracuje oddělení odečtů analýzu uložených dat
o přerušení dodávky pitné vody. Další službou pro všechny zákazníky
ve snímací hlavici a poskytne odběrateli grafický i datový výstup až 90 dnů zpět. Na základě
a občany je vyhledávání poruch pomocí aplikace Google maps na našich
těchto dat jsou detekovány poruchy na vnitřních rozvodech odběratele, nestandardní výkyvy
webových stránkách.
ve spotřebě, jednorázové úniky a dlouhodobé nadspotřeby.
13
Marketing a komunikace
Jako zákaznicky orientovaná společnost vnímáme spokojeného klienta jako jasnou prioritu.
I letošní podzim se neobešel bez průzkumu spokojenosti. V průběhu září a na začátku října bylo
osloveno celkem 400 respondentů z řad individuálních zákazníků, ale i firem a správců bytových
domů. Celková spokojenost oproti minulému roku mírně poklesla, nicméně s tím bylo potřeba
v atmosféře lehké skepse vůči kvalitě pitné vody napříč celou Republikou počítat. Hodnotu 93%
stále vnímáme jako pozitivní zpětnou vazbu a projev důvěry. Nejvíce náš těší 98% spokojenost
s profesionalitou našich zaměstnanců.
Projekty podporující zdravý životní styl se objevují ve všech možných sférách. Vzhledem
k zaměření našich činností mimo jiné na výrobu pitné vody máme velice blízko ke zdravému
pitnému režimu. Již několik let funguje projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct! I v roce 2015 se
našli v řadách restauračních zařízení noví zájemci o zapojení se, které s sebou přináší vodu
z vodovodu podávanou v designových karafách pro zákazníky.
Při příležitosti zahájení provozu intenzifikované čistírny odpadních vod ve Starém Plzenci došlo
k rozšíření oslav březnového Světového dne vody i na tento provoz. Kromě tradičních exkurzí
na ČOV v Plzni na Jateční třídě měli zájemci možnost vidět i plzenecký areál, kde byl navíc
připraven i zábavný program pro děti. Plzeňská čistírna se pak otevřela návštěvníkům i v rámci
říjnových oslav, a to už potřetí.
Komunikace s veřejností
Vysoká míra informovanosti i dostupnost žádaných údajů mohou
pozitivně ovlivnit spokojenost zákazníka. Jako zákaznicky orientovaná
společnost vidíme tyto oblasti jako extrémně důležité a v souladu
s tím jsou koordinovány činnosti Zákaznického útvaru. I nadále lze
získat informace osobně v našem Zákaznickém centru; k dispozici jsou
zde naši zaměstnanci, případně můžete čerpat z informačních kartiček.
Oblíbeným způsobem kontaktu je telefonická komunikace. Zákazníci
mohou v úředních hodinách využívat našich zákaznických linek.
Kromě těchto dnes už tradičních komunikačních kanálů se neustále
zvyšuje zájem o nejrůznější podoby elektronické komunikace. Stále
oblíbenější zákaznický účet poskytuje neustálý přístup k informacím
pro konkrétního odběratele. Na všechny uživatele se pak zaměřuje
zobrazování havárií v Google mapách.
Jako stálici lze vnímat užitečnou službu SMS Info, která bezplatně
informuje o haváriích a odstávkách v žádané lokalitě prostřednictvím
textových i hlasových zpráv.
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Integrovaný systém řízení
Za klíčovou událost roku 2015 lze označit v pořadí již druhý recertifikační
audit zavedeného integrovaného systému řízení pro oblasti kvality životního prostředí – bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při
práci. Jeho bezproblémový průběh a pozitivní závěrečné hodnocení
kontrolního orgánu, společnosti ITC Zlín a.s., potvrdil nejen efektivitu
certifikovaných procesů včetně jejich ohleduplnosti k životnímu
prostředí, ale zároveň ocenil záměr společnosti soustavně se přibližovat
potřebám zákazníků.
15
Inovace
17
Outsourcing
Oblast informatiky
18
Oblast pitných vod
Oblast odpadních vod
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Oblast informatiky
Již koncem roku 2014 jsme spolupracovali na nových projektech
„Evidence poruch nad GISem“ a „Datový sklad technologických odečtů
měřidel“ a v těchto jsme pokračovali i v průběhu roku 2015. Krom toho
nás v roce 2015 však čekalo několik důležitých milníků z pohledu IT.
Prvním bylo testování a přechod na vyšší verzi finančního informačního
systému, který se povedl zakončit v průběhu září.
Již od jara rovněž probíhal důležitý projekt výměny síťové infrastruktury
včetně nasazení technologie VLAN. Jednotlivé naplánované etapy byly
splněny a dokončení poslední části nás čeká v roce 2016.
Poslední milník přinesla změna vlastníka společnosti, kdy se pracovníci
Outsourcing
V roce 2015 pokračovaly úspěšně již dříve uzavřené outsourcingové projekty - „Čištění
odpadních vod ze sladovny Plzeňského Prazdroje a.s.“, „Provozování vodohospodářské
IT museli vypořádat s mnoha nestandardními situacemi a najít efektivní
řešení pro přechod jednotlivých služeb tak, aby byl provoz co nejméně
ovlivněn.
infrastruktury pro LB IMMO, a.s.“, „Provoz kanalizační sítě a ČOV pro areál průmyslové zóny
Pilsen-West“.
Mimo tyto dlouhodobější outsourcingové projekty se podařilo v loňském roce obhájit
v náročné konkurenci zajišťování služeb - „Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové
kanalizace“, „Kamerový průzkum kanalizačních stok“ a „Provozní kontrola hydrantů na
vodovodní síti pro veřejnou potřebu ve městě Plzni dle požadavků normy ČSN 730873 požární
bezpečnost staveb“ pro našeho největšího partnera, statutární město Plzeň.
Během roku 2015 byla rozšířena spolupráce s několika významnými odběrateli na území města
Plzně na poskytování služby „Monitorování spotřeby“, která zajišťuje průběžné sledování
spotřeby vody na daném odběrném místě (dálkový přenos dat) a v případě nadspotřeby
okamžité informování odběratele, případně zásah na přípojce (uzavření, následná oprava). Dle
dosavadních zkušeností se tato služba již několikrát osvědčila a dá se předpokládat, že ji budou
využívat ve větším počtu i další odběratelé.
17
Oblast pitných vod
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - rozsahem a zejména
významem mimořádná záležitost pro celý plzeňský vodovod - byla
úspěšně dokončena. Dne 1. 9. 2015 byl zahájen zkušební provoz, jehož
vyhodnocení bude sice provedeno až v roce 2016, ale již první výsledky
jsou velmi slibné. Zachytávání specifických organických látek probíhá
s vysokou účinností.
V průběhu roku probíhaly práce na aktualizaci Generelu zásobení
vodou města Plzně. Tento zásadní koncepční materiál byl vytvářen
za podstatného přispění naší společnosti a je připraven na projednávání.
Na konci roku 2015 byl uveden do provozu nový přivaděč pitné vody pro
obec Heřmanova Huť ze skupinového vodovodu Stříbro. Toto spotřebiště
bylo dosud zásobeno z místního zdroje, kdy zejména úpravna vody byla
na hranici životnosti.
Oblast odpadních vod
Důsledná optimalizace řídících procesů a využití výroby elektrické energie v kogeneračních
jednotkách vedla v uplynulém roce na ČOV Plzeň k její 100% energetické soběstačnosti. Tento
– i v mezinárodním srovnání – jedinečný úspěch byl dosažen při zachování vysokého standardu
kvality vyčištěných odpadních vod.
S ohledem na stále důslednější kontrolu vypouštěných odpadních vod byla také v oblastech
mimo Plzeň provedena pasportizace odlehčovacích komor a výústních objektů odlehčovacích
stok.
Po doplnění sít v nádrži hybridní nitrifikace již probíhal zkušební provoz ČOV Tlučná, čistírny
s kapacitou 9 900 ekvivalentních obyvatel, úspěšně. Byl tak vytvořen předpoklad pro úspěšnou
kolaudaci.
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Odpovědnost
20
Zaměstnanci
Vzdělávání zaměstnanců
Bezpečnost práce
22
Donátorské akce – NF Veolia
Ochrana životního prostředí
19
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. si je dobře vědoma skutečnosti, že není pouze provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a zaměstnavatelem. Ve snaze
přispět k celkovému zlepšování stavu společnosti, ve které působíme, a pomoci udržitelnému rozvoji pečlivě zvažuje veškeré své aktivity; chová se jako společensky
odpovědná firma.
Zaměstnanci
Věková struktura zaměstnanců
Fyzický stav zaměstnanců byl k 31. 12. 2015 383 zaměstnanců.
Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2015 došlo ke zvýšení fyzického stavu
o 1 zaměstnance, což činí nárůst o 0,26 %. Přepočtený stav
zaměstnanců se započtením dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr činil k 31. 12. 2015 382,02 osob, což oproti r. 2014 znamená
mírný nárůst celkové zaměstnanosti o 0,34 %.
muži
ženy
Fluktuace zaměstnanců je poměrně velmi nízká. Z iniciativy
zaměstnance v r. 2015 odešli 4 zaměstnanci, což činí 1,04 %
11
38
16
34
45
20
22
41
46
25
18
24
3
17
2
13
1
7
0
stabilizovaný - do 5 let pracuje 97 zaměstnanců, tj. 25,33 %, více než
0
z celkového počtu zaměstnanců. Pracovní kolektiv společnosti je velmi
5 let 52 zaměstnanců, tj. 13,58 %, více než 10 let 114 zaměstnanců,
tj. 29,76 %, více než 20 let pracuje ve společnosti 120 zaměstnanců,
do 20 let
20 -24 let
25 - 29let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let 45 - 49 let
tj. 31,33%. Lze konstatovat, že většina zaměstnanců pracuje
ve společnosti dlouhodobě. Výjimkou není ani jejich celoživotní
zaměstnávání.
Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání
120
Odchody zaměstnanců podle důvodů
pracovní poměry na dobu určitou
114
počet zaměstnanců
97
12
odchody do důchodu
5
odchody z iniciativy zaměstnance
4
odchody z iniciativy zaměstnavatele
1
odchody do mimoevidenčního stavu
5
odchody z organizačních důvodů
0
odchody z ostatních důvodů
3
20
52
do 5 let
6 - 10 let
11 - 20 let
nad 20 let
50 - 54 let
55 - 59 let
nad 60 let
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Vzdělávání zaměstnanců
Bezpečnost práce
Zaměstnanci společnosti jsou systematicky vzděláváni a školeni. Při proškolování zaměstnanců
Při úspěšné obhajobě programu „Bezpečný podnik“, jehož garantem je
je významná pozornost věnována i školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, jsme zúročili
Na vzdělávací aktivity bylo v r. 2015 celkem vynaloženo 983 tis. CZK. Kolektivní smlouva
aktivní přístup vedení společnosti nejen k neustálému zlepšování
společnosti na r. 2015, vymezující všechny hlavní zásady vztahů mezí společností
vybavenosti a uspořádání pracovního prostředí, ale i přijímání opatření
a zaměstnanci, byla uzavřena 30. 12. 2014, což zajistilo její platnost po celý rok 2015.
mající za následek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při naplňování platných ustanovení Kolektivní smlouvy pro r. 2015 nedošlo v průběhu roku
Významným aspektem pozitivně ovlivňujícím úroveň BOZP
k žádným rozporům. V průběhu roku 2015 působily ve společnosti 2 odborové organizace.
na pracovištích společnosti je spolu se zájmem a podnětným přístupem
zaměstnanců k záměru pracovat v bezpečném a příjemném prostředí
Vzdělanostní struktura zaměstnanců
základní vzdělání
středoškolské všeobecné
středoškolské odborné - vyučen
počet zaměstnanců
i soustavná kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců, jejímž výsledkem
15
8
181
úplné středoškolské
50
úplné středoškolské odborné s vyučením
78
středoškolské vzdělání vyšší odborné
je eliminace míry a výskytu pracovních rizik.
1
bakalářské vzdělání
13
vysokoškolské vzdělání
37
21
Donátorské akce – NF Veolia
VODÁRNA PLZEŇ se snaží vhodným způsobem a v rámci svých možností přispět ke zkvalitnění
života v oblasti, kde působí. V oblasti sociální se realizuje především prostřednictvím
Nadačního fondu Veolia, který v roce 2003 založila mateřská společnost Veolia Česká republika,
a.s. Nejvýznamnějším počinem v této oblasti jsou MiNiGRANTY; jedná se o projekt, který
si klade za cíl podpořit veřejně prospěšné aktivity, sociální i environmentální, provozované
zaměstnanci jednotlivých filiálek dobrovolně v jejich volném čase.
Za osm let působení tohoto projektu nadační fond rozdělil částku ve výši přesahující 22
milionů korun mezi bezmála devět stovek podpořených projektů. V roce 2015 získalo
MiNiGRANT® celkem
147 regionálních projektů, z nichž šest je spojeno se jmény zaměstnanců
VODÁRNY PLZEŇ. Stejně jako v roce předchozím se úspěšní žadatelé podělili o celkovou částku
200tisíc korun.
Ochrana životního prostředí,
Uhlíková stopa, Ekologický kodex
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. vyžaduje od všech svých zaměstnanců
aktivní přístup k utváření přijatelného environmentálního profilu
společnosti VODÁRNA PLZEŃ a.s. prostřednictvím vyhlášené politiky
společnosti pro oblast životního prostředí a ekologického kodexu.
Snahu o redukci množství vyprodukovaného odpadu včetně jeho
důkladné separace, využívání zpětného odběru vybraných odpadů
považujeme za samozřejmé. Abychom snížili uhlíkovou stopu vznikající
v důsledku naší produkce a zároveň za účelem ochrany přírodních
zdrojů, rozšířili jsme v uplynulém roce počet pracovišť, na nichž
využíváme energie z obnovitelných zdrojů.
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Významné události po rozvahovém dni
Dne 31. 12. 2015 došlo k převodu akcií, kdy se stoprocentním vlastníkem
Dne 4. 2. 2016 došlo rozhodnutím valné hromady ke změně stanov, jejíž předmětem bylo
společnosti stalo Statutární město Plzeň.
zřízení funkce místopředsedy představenstva a místopředsedy dozorčí rady, zúžení počtu
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16. 12. 2015 byli
členů představenstva z pěti na čtyři a změně způsobu jednání a podepisování za společnost,
k 31.12.2015 odvoláni všichni členové představenstva a dozorčí rady
kdy společnost zastupuje představenstvo, a to společně předseda představenstva nebo
a zvoleni níže uvedení členové představenstva a dozorčí rady
místopředseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva.
s účinností od 1. ledna 2016
Členové představenstva
Členové dozorčí rady
> Mgr. Pavel Šindelář (předseda1)
> Mgr. Miroslav Knotek (předseda2)
Po rozvahovém dni k datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným dalším významným
událostem než výše uvedeným.
>Ing. Petr Osvald (místopředseda3) > PhDr. Ivana Mádlová, PhD.
(místopředseda4)
>Mgr. Pavel Janouškovec
>Petr Chvojka
> Ing. Eva Rozšafná
1
Dne 5. ledna 2016 proběhla na jednání představenstva volba předsedy představenstva
> JUDr. Ludvík Rösch
2
Dne 5. ledna 2016 proběhla na jednání dozorčí rady volba předsedy dozorčí rady
> Bc. David Šlouf, MBA
3
Dne 8. února 2016 proběhla na jednání představenstva volba místopředsedy představenstva
> Mgr. Petr Suchý
4
Dne 8. února 2016 proběhla na jednání dozorčí rady volba místopředsedy dozorčí rady
Rozdělení zisku
Rozdělení zisku
běžné účetní období
minulé účetní období
(rok 2015)
(rok 2014)
Hospodářský výsledek po zdanění
72 843
24 898
Výplata podílu na zisku (dividenda)
0
24 898
72 843
0
Nerozdělený zisk
Pozn: (v tisících Kč)
23
Zpráva auditora
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
25
Finanční část
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
ROZVAHA
Rozvaha
k 31. prosinci 2015
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2015
(v tisících Kč)
(v tisících Kč)
Obchodní firma a sídlo
Označ.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Identifikační číslo
Malostranská 143/2
252 05 625
C.
Česká republika
C.I.
Označ.
AKTIVA
řád.
a
b
c
Min.účetní
období
Běžné účetní období
035
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5. Zboží
037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
216 406
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
004
28 307
- 27 793
514
1 090
B.II.
27 238
- 26 724
514
633
039
81
81
81
040
81
81
81
509 181
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
008
4. Pohledávky za společníky
043
5. Goodwill
009
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
6. Dohadné účty aktivní
045
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
1 069
- 1 069
24
433
176 834
214 416
12 829
12 829
- 52 842
121 381
110 426
- 202 396
42 624
53 101
C.III.
046
8. Odložená daňová pohledávka
047
Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)
048
306 918
- 9 268
297 650
049
58 016
- 9 268
48 748
013
438 862
12 829
2. Stavby
015
174 223
3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
016
245 020
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
4. Pohledávky za společníky
052
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Stát - daňové pohledávky
054
3 654
3 654
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
11 402
11 402
17 006
8. Dohadné účty aktivní
056
233 800
233 800
180 308
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
37 764
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
9
Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)
6 790
- 262 028
7. Jiné pohledávky
014
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
- 6 790
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
287
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
9. Jiné pohledávky
022
023
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
900
900
900
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)
C.IV.1. Peníze
057
46
46
32
340 459
340 459
3 661
311
059
207
207
2. Účty v bankách
060
340 252
340 252
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
900
900
900
D.I.
Časové rozlišení (ř.64+65+66)
D.I.1. Náklady příštích období
17 826
058
025
024
58 742
235 267
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
B.III.1. Podíly - ovládaná osoba
26
Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)
4. Ocenitelná práva
B.II.1. Pozemky
B.III.
C.II.
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů
005
006
3 808
775 280
178 248
007
3 808
3 810
853 131
- 289 821
3. Software
3 810
řád.
468 069
516 731
- 84
3. Výrobky
003
642 000
- 84
2. Nedokončená výroba a polotovary
Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)
4
- 9 352
651 352
Netto
3 894
4
B.
3
3 894
Netto
002
2
033
3
Pohledávky za upsaný základní kapitál
1
032
Netto
A.
Netto
Zásoby (ř.33 až 38)
C.I.1. Materiál
2
- 299 173
Korekce
031
Korekce
1 152 304
Brutto
Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)
1
001
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
c
Min.účetní
období
Běžné účetní období
řád.
Brutto
AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)
B.I.1. Zřizovací výdaje
b
a
317 68 Plzeň
B.I.
AKTIVA
50
3 300
063
32 883
32 883
42 143
064
13 767
13 767
23 505
19 116
19 116
18 638
2. Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Rozvaha
k 31. prosinci 2015
Rozvaha
k 31. prosinci 2015
(v tisících Kč)
(v tisících Kč)
Označ.
PASIVA
a
b
A.
A.I.
řád.
Běžné období
Minulé období
Označ.
c
5
6
a
6
106
368 293
425 611
107
41 084
108 925
068
392 251
344 075
Základní kapitál (ř.70+71+72)
069
5 000
5 000
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
108
070
5 000
5 000
3. Závazky - podstatný vliv
109
3. Změny základního kapitálu
072
074
075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací
077
5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
078
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
079
Fondy ze zisku
2. Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85+86)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
B.IV.
080
2 000
1 769
081
1 000
1 000
082
1 000
769
083
312 408
312 408
084
312 408
312 408
2. Neuhrazená ztráta minulých let
085
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
086
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
087
A.V.2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
088
Cizí zdroje (ř.90+95+106+118)
Rezervy (ř.91 až 94)
72 843
24 898
089
382 078
431 205
090
4 613
1 016
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
091
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
092
3. Rezerva na daň z příjmů
093
4. Ostatní rezervy
094
4 613
876
095
9 172
4 578
9 172
4 578
Dlouhodobé závazky (ř.96 až 105)
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů
097
3. Závazky - podstatný vliv
098
4. Závazky ke společníkům
099
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
100
6. Vydané dluhopisy
101
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
102
8. Dohadné účty pasivní
103
10. Odložený daňový závazek
4. Závazky ke společníkům
110
5. Závazky k zaměstnancům
111
10 063
9 222
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
112
6 413
6 172
7. Stát - daňové závazky a dotace
113
2 227
1 570
8. Krátkodobé přijaté zálohy
114
272 416
257 078
9. Vydané dluhopisy
115
36 090
42 644
10. Dohadné účty pasivní
116
11. Jiné závazky
117
Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až 121)
118
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
119
2. Krátkodobé bankovní úvěry
120
3. Krátkodobé finanční výpomoci
121
122
78 802
C.I.1. Výdaje příštích období
123
78 801
2. Výnosy příštích období
124
1
C.I.
Časové rozlišení (ř.123+124)
140
096
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
9. Jiné závazky
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
073
2. Ostatní kapitálové fondy
A.III.1. Rezervní fond
B.II.
Minulé období
5
Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87+88)
Kapitálové fondy (ř.74 až 79)
B.
Běžné období
c
775 280
A.II.1. Ážio
B.I.
Krátkodobé závazky (ř.107 až 117)
řád.
853 131
071
A.IV.
b
067
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
A.III.
B.III.
PASIVA
PASIVA CELKEM (ř.68+89+122)
A.I.1. Základní kapitál
A.II.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
104
105
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
27
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2015
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2015
(v tisících Kč)
(v tisících Kč)
Obchodní firma a sídlo
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68 Plzeň
Česká republika
Identifikační číslo
252 05 625
Označ.
TEXT
a
b
VI.
TEXT
Označ.
a
I.
A.
+
J.
Skutečnost v účet. obd.
řádku
běžném
minulém
c
1
2
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Obchodní marže (ř.01-02)
03
VII.
II.
Výkony (ř.05+06+07)
04
1 248 931
1 215 792
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
1 248 931
1 215 792
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
II.3.
Aktivace
07
B.
Výkonová spotřeba (ř.09+10)
08
931 200
952 828
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
09
164 048
178 527
B.2.
Služby
10
767 152
774 301
262 964
+
Přidaná hodnota (ř.03+04-08)
11
317 731
Osobní náklady (ř.13 až 16)
12
197 011
191 097
C.1.
Mzdové náklady
13
138 760
134 544
C.2.
Odměny členům orgánů obchodní korporace
14
588
578
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
51 392
49 677
C.4.
Sociální náklady
16
6 271
6 298
D.
Daně a poplatky
17
6 706
6 462
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
19 300
21 225
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)
19
22 102
2 393
III.1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
21 781
164
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
321
2 229
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
(ř.23+24)
22
21 794
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
21 749
F.2.
Prodaný materiál
24
45
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
25
Ostatní provozní výnosy
26
17 513
15 038
Ostatní provozní náklady
27
16 214
2 009
IV.
H.
V.
I.
*
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
30
3 744
31
11 245
Prodané cenné papíry a podíly
32
31 434
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)
33
34
35
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
48
9
13
24
23
207
221
- 174
- 20 374
(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)
49
19 560
12 622
Q.1.
-splatná
50
14 966
17 938
Q.2.
-odložená
51
4 594
- 5 316
52
72 843
24 898
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř.30+48-49)
XIII.
1 636
57 894
2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)
55
S.1.
-splatná
56
S.2.
-odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
*
92 577
1
VII.2.
1 636
72
minulém
c
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
K.
Skutečnost v účet. obd.
běžném
VII.1.
IX.
C.
E.
28
b
číslo
číslo
řádku
T.
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
****
(ř.52+58-59)
Výsledek hospodaření před zdaněním
(ř.30+48+53-54)
60
61
72 843
92 403
24 898
37 520
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2015
(v tisících Kč)
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Běž. úč.
období
361
Min. úč.
období
1 481
92 403
37 520
23 749
41 524
19 300
3 744
21 225
72
0
3 744
538
0
-9
- 26
202
0
72
- 164
20 189
- 13
- 23
238
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1. Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
A.1.2.2. rezerv a opravných položek
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními
a mimořádnými položkami
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4. Přijaté úroky
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
116 152
79 044
13 753
-11 046
21 484
15
3 300
61 654
-9 436
70 887
203
0
129 905
140 698
0
24
-18 760
0
9
0
23
-20 180
0
13
111 178
120 554
-3 461
-3 104
- 357
0
21 781
21 781
0
235 267
253 587
-30 528
-28 973
- 655
- 900
11 409
164
11 245
-34 583
-53 702
-24 667
0
0
0
0
231
-24 898
-24 667
340 098
340 459
-67 972
0
0
0
0
220
-68 192
-67 972
-1 120
361
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
29
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
1.
Charakteristika a hlavní aktivity
ýlenové pĜedstavenstva a dozorþí rady k 31. prosinci 2015
Vznik a charakteristika spoleþnosti
ýlenové pĜedstavenstva
ýlenové dozorþí rady
V rámci transformace národního hospodáĜství ýR bylo provedeno dĤsledné oddČlení
vodohospodáĜského infrastrukturního majetku a majetku provozního. K 1. dubnu 1994 došlo
k bezúplatnému pĜevodu veškerého infrastrukturního majetku na mČsto PlzeĖ a k založení privátní
provozní spoleþnosti - Vodárna PlzeĖ spol. s r.o. Na založení spoleþnosti Vodárna PlzeĖ spol. s r.o.
se podílela holdingová spoleþnost C.T.S.E. (Compagnie Tchéque de Services et Environnement),
jejíž významný podíl vlastní CGE (Compagnie Générale des Eaux). K 26. lednu 1996 byla
podepsána nájemní smlouva s mČstem Plzní „O nájmu, provozování a údržbČ veĜejného vodovodu
a kanalizace“. Ke dni 31. prosince 1996 došlo ke zmČnČ právní formy spoleþnosti na akciovou
spoleþnost, VODÁRNA PLZEĕ a.s. Rozhodujícím pĜedmČtem þinnosti spoleþnosti je provozování
vodovodĤ a kanalizací pro veĜejnou potĜebu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpeþnými odpady,
koupČ zboží za úþelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Rostislav ýáp (pĜedseda)
Ing. Petr Osvald (pĜedseda)
Ing. Martin Bernard
Bc. David Šlouf
ZdenČk Král
Philippe Guitard
Luboš Kuþera
Etienne Petit
Ing. Ivan Eis
Ing. Miluše Poláková
Na základČ rozhodnutí valné hromady ze dne 16. prosince 2015 byly provedeny zmČny v
pĜedstavenstvu a dozorþí radČ platné od 1. ledna 2016. Tyto zmČny nebyly k datu sestavení úþetní
závČrky zapsány v obchodním rejstĜíku.
ýlenové pĜedstavenstva a dozorþí rady od 1. ledna 2016
Vlastníci spoleþnosti
AkcionáĜem spoleþnosti k 31. prosinci 2015 je:
statutární mČsto PlzeĖ
Eva Vasse Kuþerová
100 %
Dne 31. prosince 2015 došlo k pĜevodu 98,3% akcií z VEOLIA1 ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. na
statutární mČsto PlzeĖ.
Sídlo spoleþnosti
ýlenové pĜedstavenstva
ýlenové dozorþí rady
Mgr. Pavel ŠindeláĜ (pĜedseda2)
Mgr. Miroslav Knotek (pĜedseda3)
Ing. Petr Osvald (místopĜedseda4)
PhDr.
Ivana
(místopĜeda5)
Mgr. Pavel Janouškovec
Ing. Eva Rozšafná
Petr Chvojka
JUDr. Ludvík Rösch
Mádlová,
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
Bc. David Šlouf, MBA
Malostranská 143/2
Mgr. Petr Suchý
PhD.
317 68 PlzeĖ
ZmČny v obchodním rejstĜíku
ýeská republika
Dne 20. dubna 2015 zaniklo þlenství v dozorþí radČ panu Ladislavu Uhrinovi a panu Ing. Petru
Osvaldovi. Novými þleny byli ke stejnému dni jmenováni pan Ing. Petr Osvald a pan Bc. David
Šlouf. ObČ zmČny byly do obchodního rejstĜíku zapsány 26. srpna 2015.
Identifikaþní þíslo
252 05 625
Organizaþní struktura
2
Dne 5. ledna 2016 probČhla na jednání pĜedstavenstva volba pĜedsedy pĜedstavenstva
Dne 5. ledna 2016 probČhla na jednání dozorþí rady volba pĜedsedy dozorþí rady
Dne 8. února 2016 probČhla na jednání pĜedstavenstva volba místopĜedsedy pĜedstavenstva
5
Dne 8. února 2016 probČhla na jednání dozorþí rady volba místopĜedsedy dozorþí rady
3
4
1
Ke dni 18. února 2015 došlo ke zmČnČ obchodního názvu spoleþnosti z VEOLIA VODA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Strana 1
30
Strana 2
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VODÁRNA PLZEĕVÝROČNÍ
a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Organizaþní strukturu spoleþnosti znázorĖuje pĜiložený diagram (viz. pĜíloha).
2.
Zásadní úþetní postupy používané spoleþností
(a)
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Spoleþnost používá následující þlenČní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
1) DrDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek – doba použitelnosti delší než 1 rok a
vstupní cena do 40 000 Kþ vþetnČ bez DPH.
- DrDHM se vstupní cenou do 3 000 Kþ vþetnČ bez DPH se úþtuje jako zásoby. PĜi pĜedání
do používání se zúþtuje pĜímo do spotĜeby. Operativní evidence je vedena na osobních
kartách zamČstnancĤ.
- DrDHM se vstupní cenou od 3 001 Kþ do 40 000 Kþ vþetnČ bez DPH se vede v operativní
evidenci a úþtuje se o nČm jako o zásobách.
- DrDHM poĜízený do 31.12.2013, který je plnČ odepsán, bude vyĜazen a odúþtován z úþtu
DrDHM. Nadále bude veden v operativní evidenci a úþtován na podrozvahovém úþtu.
- DrDHM poĜízený do 31.12.2013, který není dosud odepsán, bude nadále veden
v majetkové evidenci na úþtu DrDHM a odepisován mČsíþnČ, nejpozdČji však do
31.12.2015. Po odepsání bude tento majetek vyĜazen, pĜeveden do operativní evidence a
zaúþtování v podrozvahové evidenci.
2) DrDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek – doba použitelnosti delší než 1 rok
a vstupní cena do 60 000 Kþ vþetnČ bez DPH.
- DrDNM se vstupní cenou do 5 000 vþetnČ bez DPH se úþtuje pĜi poĜízení pĜímo
do spotĜeby. Operativní evidence je vedena IT oddČlením.
- DrDNM se vstupní cenou od 5 001 do 60 000 vþetnČ bez DPH se pĜi poĜízení úþtuje
pĜímo do spotĜeby a vede se v operativní evidenci s uvedením þísel licencí.
- DrDNM poĜízený do 31.12.2013, který je plnČ odepsán, bude vyĜazen a odúþtován z úþtu
DrDNM. Nadále bude veden v operativní evidenci a úþtován na podrozvahovém úþtu.
- DrDNM poĜízený do 31.12.2013, který není dosud odepsán, bude nadále veden
v majetkové evidenci na úþtu DrDNM a odepisován mČsíþnČ, nejpozdČji však do
31.12.2015. Po odepsání bude tento majetek vyĜazen, pĜeveden do operativní evidence a
zaúþtování v podrozvahové evidenci.
3) DHM – dlouhodobý hmotný majetek – doba použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cena
od 40 001 Kþ bez DPH. PĜi poĜízení se DHM prostĜednictvím úþtu 042-PoĜízení
dlouhodobého hmotného majetku pĜevádí na majetkové úþty skupiny 02.
4) DNM – dlouhodobý nehmotný majetek – doba použitelnosti delší než 1 rok a vstupní
cena od 60 001 Kþ bez DPH. PĜi poĜízení se DNM prostĜednictvím úþtu 041-PoĜízení
dlouhodobého nehmotného majetku pĜevádí na majetkové úþty skupiny 01.
Strana 3
Strana 4
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
31
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Dlouhodobý majetek se oceĖuje poĜizovací cenou, reprodukþní poĜizovací cenou nebo
vlastními náklady. PoĜizovací cenou DHM, DNM a technického zhodnocení je cena, za
kterou byly majetek a technické zhodnocení poĜízeny vþetnČ nákladĤ spojených s jejich
poĜízením. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvoĜení vlastní þinností je oceĖován
vlastními náklady.
Rezervy
Pod položkou ostatní rezervy vykázána rezerva na záruþní opravy staveb pĜevzatých
ze spoleþnosti Stavby vodovodĤ a kanalizací s.r.o. v roce 2008, rezervy na soudní spory,
rizika a budoucí ztráty známé k datu úþetní závČrky a nevybranou dovolenou.
Rezerva na záruþní opravy je tvoĜena na základČ analýzy nákladĤ historicky vynaložených
na záruþní opravy a s pĜihlédnutím ke skladbČ záruk poskytnutých v bČžném období.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Metoda
Doba odpisování
Stavby
Lineární
30-50 let
Stroje a pĜístroje a zaĜízení
Lineární
4-15 let
Dopravní prostĜedky
Lineární
6-15 let
Software
Lineární
4-6 let
InventáĜ
Lineární
8-20 let
Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvoĜena na základČ analýzy
nevybrané dovolené a prĤmČrných mzdových nákladĤ vþetnČ nákladĤ na sociální
zabezpeþení a zdravotní pojištČní dle jednotlivých zamČstnancĤ.
(d)
Výnosy se úþtují do období, s nímž þasovČ i vČcnČ souvisejí a jsou vykázány bez danČ
z pĜidané hodnoty. Dohadné položky aktivní na nevyfakturované tržby za vodné a stoþné
jsou vykázány jako násobek prĤmČrné dlouhodobé denní spotĜeby na jednotlivá odbČrní
místa a poþtu dní, které uplynuly od posledního fakturovaného odeþtu do data úþetní
závČrky.
Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou
po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu,
která je kratší.
DaĖové odpisy jsou uplatnČny dle skupin majetku v souladu se Zákonem þ. 586/1992 Sb.,
o daních z pĜíjmĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Spoleþnost využívá zrychlený zpĤsob
daĖového odpisování a odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(b)
(c)
(e)
Spoleþnost používá pro pĜepoþet transakcí v cizí mČnČ denní kurz ýNB. V prĤbČhu roku
úþtuje spoleþnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Pro vyúþtování záloh
na zahraniþní pracovní cestu v cizí mČnČ se použijí kurzy devizového trhu a pĜepoþítací
pomČry vyhlášené ýNB platné v den urþení (potvrzení) výše zálohy.
(f)
Najatý majetek
Spoleþnost úþtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky a splátky
nájemného do nákladĤ rovnomČrnČ po dobu trvání nájmu.
Stanovení opravných položek a rezerv
Pohledávky
Hodnotu pronajatého majetku vodohospodáĜské infrastruktury (VHI) zachycuje
na podrozvahových úþtech, v operativní evidenci je vedena dle jednotlivých vlastníkĤ VHI.
Inventarizace tohoto majetku probíhá ve spolupráci a dle aktualizovaných evidencí
vlastníkĤ VHI.
Spoleþnost stanoví daĖové opravné položky k pohledávkám po splatnosti v souladu
se znČním Zákona þ. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ, a to
na základČ vlastní analýzy vČkové struktury pohledávek.
Spoleþnost rovnČž tvoĜí opravnou položku na všeobecná podnikatelská rizika pomČrovČ
z hodnoty pohledávek, na které není tvoĜena individuální opravná položka.
Zásoby
Opravné položky jsou vytváĜeny k nízkoobrátkovým zásobám (obrátka nad 300 dnĤ), a to
v pĜípadech, kdy ocenČní použité v úþetnictví je pĜechodnČ vyšší než prodejní cena zásob
snížená o náklady spojené s prodejem.
Strana 5
32
PĜepoþty cizích mČn
Aktiva a pasiva v cizí mČnČ jsou k rozvahovému dni pĜepoþítávána podle kurzu devizového
trhu vyhlášeného ýNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku
hospodaĜení.
Zásoby
Nakupované zásoby se oceĖují v poĜizovacích cenách, které obsahují náklady související
s poĜízením. Zásoby stejného druhu jsou vedeny v úþetnictví v prĤmČrných cenách.
Spoleþnost zahrnuje do vedlejších poĜizovacích nákladĤ souvisejících s poĜízením zásob
náklady na dopravu, poplatky a všechny další náklady související s poĜízením.
Výnosy
Závazek z finanþního leasingu je veden v podrozvaze. PĜi ukonþení pronájmu a uplatnČní
možnosti odkupu je pĜedmČt leasingu zaĜazen do majetku spoleþnosti v zĤstatkové cenČ.
(g)
Použití odhadĤ
PĜi pĜípravČ úþetní závČrky používá vedení spoleþnosti odhady a stanovuje pĜedpoklady,
které mají vliv na uplatnČní úþetních postupĤ a na výši majetku, závazkĤ, výnosĤ a nákladĤ
Strana 6
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VODÁRNA PLZEĕVÝROČNÍ
a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
vykázaných v úþetní závČrce. Tyto odhady a pĜedpoklady vycházejí z historických
zkušeností a rĤzných dalších faktorĤ, které jsou považovány za pĜimČĜené k datu sestavení
úþetní závČrky, a používají se v situaci, kdy úþetní hodnoty majetku a závazkĤ nejsou zcela
evidentní z jiných zdrojĤ nebo kdy existuje nejistota pĜi uplatnČní jednotlivých úþetních
politik. Skuteþné výsledky se mohou od odhadĤ lišit.
Odhady a pĜedpoklady jsou prĤbČžnČ revidovány. Úpravy úþetních odhadĤ jsou zohlednČny
v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného
úþetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivĖuje
souþasné i budoucí období.
(h)
DaĖ z pĜíjmĤ
Splatná daĖ zahrnuje výši danČ vypoþtenou z daĖového základu s použitím daĖové sazby
platné v první den úþetního období a veškeré domČrky a vratky za minulá období.
V rozvaze je závazek z titulu danČ z pĜíjmĤ snížen o zaplacené zálohy na daĖ z pĜíjmĤ,
pĜípadná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát – daĖové pohledávky.
--
28 307
28 391
476
1 950
--
30 341
24
--
Oprávky k úbytkĤm
500
-2 143
-905
--
-26 724
-1 069
---
-3 048
--
PĜeúþtování
27 793
ZĤstatková hodnota k 1.1.2015
633
24
433
1 090
ZĤstatková hodnota k 31.12.2015
514
--
--
514
ZĤstatek k 1.1.2015
Odpisy
ZĤstatek k 31.12.2015
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby,
budovy
Samostatné
movité vČci
Jiný Nedokonþený
hm. maj.
dlouh.
vþ. záloh
hm. maj.
Celkem
PoĜizovací cena
12 829
158 013
245 938
7 576
37 773
--
351
2 630
--
123
3 104
Úbytky
---
-134
-3 565
-786
-21 886
-26 371
12 829
15 993
174 223
17
245 020
-6 790
-16 010
--
-438 862
ZĤstatek k 1.1.2015
--
47 587
192 837
7 289
--
247 713
Odpisy
--
5 389
13 124
287
--
18 800
Oprávky k úbytkĤm
Složky penČžních prostĜedkĤ a penČžních ekvivalentĤ (pro úþely cash flow)
--
-134
-3 565
-786
--
PĜeúþtování
ZĤstatek k 31.12.2015
-52 842
-202 396
-6 790
---
-4 485
--
Pro úþely sestavení pĜehledu o penČžních tocích jsou penČžní prostĜedky a penČžní
ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladnČ, peníze na cestČ, peníze na
bankovních úþtech a další finanþní aktiva, jejichž ocenČní mĤže být spolehlivČ urþeno a
která mohou být snadno pĜemČnČna v penČžní prostĜedky.
---
ZĤstatková hodnota k 1.1.2015
12 829
110 426
53 101
287
37 773
214 416
ZĤstatková hodnota k 31.12.2015
12 829
121 381
42 624
--
--
176 834
O odložené daĖové pohledávce se úþtuje pouze tehdy, je-li pravdČpodobné, že bude
v následujících úþetních obdobích uplatnČna.
Dlouhodobý nehmotný majetek
PoĜizovací cena
ZĤstatek k 1.1.2015
PĜírĤstky
Úbytky
PĜeúþtování
ZĤstatek k 1.1.2015
PĜeúþtování
ZĤstatek k 31.12.2015
462 129
Oprávky
262 028
Mezi nejvýznamnČjší pĜírĤstky dlouhodobého majetku zaĜazeného do užívání v roce 2015 patĜila
kanalizace TĜemošná v poĜizovací cenČ 15 915 tis. Kþ.
Dlouhodobý majetek
(a)
1 069
PĜírĤstky
Odložená daĖ vychází z veškerých doþasných rozdílĤ mezi úþetní a daĖovou hodnotou
aktiv a pasiv, pĜípadnČ dalších doþasných rozdílĤ (daĖová ztráta), s použitím oþekávané
daĖové sazby platné pro období, ve kterém budou daĖový závazek nebo pohledávka
uplatnČny.
3.
27 238
Oprávky
(b)
DaĖ z pĜíjmĤ za dané období se skládá ze splatné danČ a ze zmČny stavu v odložené dani.
(i)
ZĤstatek k 31.12.2015
Software
Ostatní
nehmotný
majetek
Nedokonþ.
nehm. maj.
vþ. záloh
Celkem
29 024
1 974
433
31 431
357
--
--
357
-2 143
-905
-433
-3 481
--
--
--
--
V roce 2015 spoleþnost uzavĜela se statutárním mČstem PlzeĖ kupní smlouvu na postoupení licence
a souvisejících práv k projektové dokumentaci na rekonstrukci úpravny vody v Plzni evidované
spoleþností pod nedokonþeným hmotným majetkem k 31. prosinci 2014 v poĜizovací cenČ 21 749
tis. Kþ.
Spoleþnost nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem.
Strana 7
Strana 8
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
33
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
4.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
6.
V souladu s úþetními postupy, popsanými v bodČ 2(a), úþtovala spoleþnost þást dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku do nákladĤ v roce jeho poĜízení. Celková kumulovaná poĜizovací
hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještČ v používání, je
následující:
Pohledávky a závazky
(a)
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahĤ þiní 58 016 tis. Kþ (2014 – 67 986 tis. Kþ),
ze kterých 9 955 tis. Kþ (2014 – 9 242 tis. Kþ) pĜedstavují pohledávky po lhĤtČ splatnosti
více než 60 dní. Na obchodní pohledávky byla vytvoĜena opravná položka ve výši
9 268 tis. Kþ (2014 – 9 244 tis. Kþ), z toho daĖovČ uznatelná ve výši 8 886 tis. Kþ (2014 –
8 564 tis. Kþ) a daĖovČ neuznatelná ve výši 382 tis. Kþ (2014 – 680 tis. Kþ).
(b)
Dohadné položky aktivní ve výši 233 800 tis. Kþ (2014 – 180 308 tis. Kþ) zahrnují
pĜedevším dohadné položky na vodné a stoþné. Souþástí dohadných položek aktivních bylo
k 31. prosinci 2014 vyrovnání vyplývající z využití finanþního modelu pro cenotvorbu ve
výši 40 566 tis. Kþ, které byla spoleþnost zavázána kompenzovat ve snížení jednotkové
ceny za vodné a stoþné v roce 2015.
(c)
Krátkodobé závazky z obchodních vztahĤ þiní 41 084 tis. Kþ (2014 – 108 925 tis. Kþ).
Spoleþnost nemá závazky po lhĤtČ splatnosti.
(d)
Spoleþnost vykazuje krátkodobé pĜijaté zálohy ve výši 272 416 tis. Kþ (2014 –
257 078 tis. Kþ), které pĜedstavují zálohy pĜijaté od zákazníkĤ.
ZĤstatek k 31.12.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
Celkem
5.
2015
2014
20 543
19 178
2 295
3 920
22 838
23 098
Najatý majetek
Hodnota pronajatého majetku
Úþetní hodnota pronajatého majetku vodohospodáĜské infrastruktury þiní 10,8 mld. Kþ (2014 –
11,2 mld. Kþ). Inventarizace majetku vodohospodáĜské infrastruktury za rok 2015 je plnČ
v kompetenci vlastníka vodohospodáĜské infrastruktury a dle jeho urþení probČhne v prĤbČhu roku
2016. Celkové roþní nájemné v roce 2015 þiní 490 013 tis. Kþ (2014 - 489 759 tis. Kþ), z þehož
nejvýznamČjší þást pĜedstavuje nájemné Statutárnímu mČstu PlzeĖ.
7.
Opravné položky
ZĤstatek k 1.1.2015
Tvorba
RozpuštČní/použití
ZĤstatek 31.12.2015
8.
Opravná
položka
k zásobám
Opravná
položka
k pohledávkám
Celkem
101
9 244
9 345
--
227
227
-17
-203
-220
84
9 268
9 352
Náklady pĜíštích období
Náklady pĜíštích období ve výši 13 767 tis. Kþ (2014 – 23 505 tis. Kþ) zahrnují zejména
pĜedplatné nájmĤ vodohospodáĜského majetku uhrazené obcím ve výši 6 638 tis. Kþ (2014 –
10 993 tis. Kþ).
9.
PĜíjmy pĜíštích období
PĜíjmy pĜíštích období k 31. prosinci 2015 þiní 19 116 tis. Kþ (2014 – 18 638 tis. Kþ) a pĜedstavují
nevyfakturované dodávky statutárními mČstu PlzeĖ v rámci fondu obnovy za prosinec 2015.
Strana 9
34
Strana 10
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VODÁRNA PLZEĕVÝROČNÍ
a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
10. Výdaje pĜíštích období
ZĤstatek k 31.12.2015
Výdaje pĜíštích období k 31. prosinci 2015 þiní 78 801 tis. Kþ (2014 – 0 tis. Kþ) a pĜedstavují
nevyfakturované nájemné vodovodní infrastruktury od Statutárního mČsta PlzeĖ za prosinec 2015.
11. Dohadné úþty pasivní
Dohadné úþty pasivní k 31. prosinci 2015 þiní 36 090 tis. Kþ (2014 – 42 644 tis. Kþ).
NejvýznamnČjší položky pĜedstavují nevyúþtované dodávky elektrické energie za rok 2015 ve výši
6 967 tis. Kþ (2014 – 9 837 tis. Kþ) a odchylky z vodného a stoþného ve výši 13 048 tis. Kþ (2014
– 0 tis. Kþ) vyplývající z využití finanþního modelu pro cenotvorbu za rok 2015, který bude
pĜedmČtem finanþního vyrovnání s vlastníkem vodohospodáĜské infrastruktury statutárnímu mČstu
PlzeĖ v roce 2016.
12. Základní kapitál
Celkem
5 000
5 000
5 000
5 000
ZĤstatek k 1.1.2015
Výnosy v tuzemsku
Vodné
Stoþné
Celkem
(a)
Základní
kapitál
Zisk bČžného
období
NerozdČlený
zisk
minulých let
5 000
24 898
312 408
1 000
769
Rezervní
fond
Sociál. fond
Celkem
344 075
ZmČna fondĤ
--
--
--
--
231
231
Podíly na zisku
--
-24 898
--
--
--
-24 898
Zisk k 31.12.2015
--
72 843
--
--
--
72 843
5 000
72 843
312 408
1 000
1 000
392 251
14. Rezervy
ZĤstatek k 1.1.2015
Tvorba
ýerpání/ RozpuštČní
607 258
2014
561 239
2015
465 611
2014
458 346
2015
176 062
2014
196 207
2015
1 248 931
2014
1 215 792
16. Informace o spĜíznČných osobách
13. PĜehled o zmČnách vlastního kapitálu
ZĤstatek k 31.12.2015
2015
Spoleþnost dosahuje tržby pouze v tuzemsku.
5 000 akcií na majitele o nominální hodnotČ 1 000 Kþ
ZĤstatek k 1.1.2015
4 613
15. Informace o tržbách
5 000 akcií na majitele o nominální hodnotČ 1 000 Kþ
ZĤstatek k 31.12.2015
114
Tvorba rezervy ostatní pĜedstavuje tvorbu rezerv na vrácení kompenzace ušlého zisku v hodnotČ
5 390 tis. Kþ (2014 – 0 tis. Kþ).
Ostatní
Základní kapitál
4 499
Rezervy ostatní
Rezerva na
nevybranou
dovolenou
Celkem
715
161
876
5 390
114
5 504
-1 606
-161
-1 767
Pohledávky a závazky z obchodních vztahĤ
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahĤ, popsaných v bodČ 8 jsou obsaženy
následující zĤstatky úþtĤ týkající se vztahĤ se spĜíznČnými osobami.
Pohledávky k 31.12.
Závazky k 31.12.
2015
2014
2015
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s.
--
--
692
213
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A
--
--
--
16 229
Solutions and Services, a.s.
84
81
297
1 258
VODOSPOL s. r. o.
88
73
--
--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
--
--
--
36
Veolia Komodity ýR, s.r.o.
--
--
14 575
--
ýeská voda – Czech Water, a.s.
--
--
--
60
172
154
15 564
17 796
Celkem*
Strana 11
2014
Strana 12
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
35
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
* ve výše uvedených þástkách jsou zahrnuty i dohadné položky
(b)
Spoleþnost nemá jiné významné tržby a nákupy v rámci skupiny Veolia.
Pohledávky – ovládající a Ĝízená osoba
17. ZamČstnanci a vedoucí pracovníci
Pohledávky k 31.12.
2015
PrĤmČrný poþet zamČstnancĤ a vedoucích pracovníkĤ a osobní náklady za rok 2015 a 2014:
2014
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
--
235 267
Celkem
--
235 267
2015
ZamČstnanci
Pohledávka za spoleþností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. vyplývala
z „Cash poolingu” a byla vykázána v Ĝádku „Pohledávky - ovládaná nebo ovládající
osoba“.
Vedoucí pracovníci1
Celkem
Na základČ žádosti o vyĜazení úþtu z Cash poolingu není spoleþnost VODÁRNA PLZEĕ
a.s. od 14. prosince 2015 souþástí Cash poolingu a zĤstatek na cash poolingovém úþtu byl
pĜeveden na bČžné bankovní úþty.
2014
Výnosové úroky z titulu „cash poolingu“ þinily celkem 25 tis. Kþ (2014 – 25 tis. Kþ) a
k datu sestavení úþetní závČrky byly uhrazeny.
ZamČstnanci
Vedoucí pracovníci1
Celkem
(c)
OdmČny a pĤjþky þlenĤm statutárních a dozorþích orgánĤ
OdmČny z titulu výkonu funkce
Náklady na sociální
zabezpeþení a
zdravotní pojištČní
Sociální náklady
zákonné, ostatní
Penzijní
pĜipojištČní,
životní pojištČní
360,92*
119 975
40 715
5 422
4 033
20,25
18 785
6 089
849
556
381,17*
138 760
46 804
6 271
4 589
PrĤmČrný poþet
zamČstnancĤ
Mzdové
náklady
Náklady na sociální
zabezpeþení a
zdravotní pojištČní
Sociální náklady
zákonné, ostatní
Penzijní
pĜipojištČní,
životní pojištČní
361,49*
117 090
39 735
5 504
3 685
20,00
17 454
5 734
794
523
381,49
134 544
45 469
6 298
4 208
Dozorþí rada
2015
2014
5
5
6
6
360
360
228
218
Tantiémy þlenĤm dozorþí rady
--
--
--
--
Ostatní plnČní (penzijní pĜipojištČní aj.)
--
--
41,8
31
18. Závazky ze sociálního zabezpeþení a zdravotního pojištČní
Závazky ze sociálního zabezpeþení a zdravotního pojištČní þiní 6 413 tis. Kþ (2014 - 6 172 tis. Kþ),
ze kterých 4 001 tis. Kþ (2014 – 3 897 tis. Kþ) pĜedstavují závazky ze sociálního zabezpeþení a
1 839 tis. Kþ (2014 – 1 724 tis. Kþ) pĜedstavují závazky ze zdravotního pojištČní a pĜíspČvku
na nemocenské pojištČní. PĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní a dĤchodové spoĜení þiní 505 tis. Kþ
(2014 – 475 tis. Kþ), pĜíspČvek na životní pojištČní þiní 68 tis. Kþ (2014 – 76 tis. Kþ). Žádný
z tČchto závazkĤ není po lhĤtČ splatnosti.
ýlenové pĜedstavenstva a vrcholového vedení mají v užívání služební automobily
v zĤstatkové hodnotČ 160 tis. Kþ (2014 – 499 tis. Kþ).
(d)
Mzdové
náklady
* Nejsou zahrnuty dohody o PP a Pý.
PĜedstavenstvo
2015
2014
Poþet þlenĤ
PrĤmČrný poþet
zamČstnancĤ
Tržby a nákupy ve skupinČ
Tržby
Veolia Komodity ýR, s.r.o.
2015
2014
--
--
Nákupy
2015
40 298
2014
-1
Vedoucí pracovník je definován jako osoba ve výkonné Ĝídící funkci bez ohledu na to, jak je oznaþena. Jsou to zejména generální
Ĝeditel, finanþní Ĝeditel, Ĝeditel pro personální otázky, obchodní Ĝeditel, výrobnČ-technický Ĝeditel a dále osoby, jimž pĜímo þi
nepĜímo podléhá alespoĖ 20 % zamČstnancĤ spoleþnosti, jakož i další osoby, které ovlivĖují podstatným zpĤsobem chování
spoleþnosti (viz. Vyhláška þ. 263/2004 - vztahující se na emitenty cenných papírĤ).
Strana 13
36
Strana 14
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VODÁRNA PLZEĕVÝROČNÍ
a.s.
PĜíloha úþetní závČrky
PĜíloha úþetní závČrky
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
Rok konþící 31. prosincem 2015
(v tisících Kþ)
19. Stát – daĖové závazky a dotace
22. Významná následná událost
DaĖové závazky þiní 2 227 tis. Kþ (2014 – 1 570 tis. Kþ) a pĜedstavují závazek z titulu danČ
z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé þinnosti a z titulu danČ z pĜidané hodnoty.
DaĖové pohledávky þiní 3 654 tis. Kþ (2014 – 17 826 tis. Kþ) a pĜedstavují pohledávku z titulu
danČ z pĜíjmu právnických osob (2014 – pohledávka z titulu dané z pĜidané hodnoty).
K 31. prosinci 2015 spoleþnost vyþíslila splatnou daĖ ve výši 14 806 tis. Kþ (2014 –
17 608 tis. Kþ), pĜiþemž tato þástka byla vysaldována se zaplacenými zálohami na daĖ z pĜíjmĤ ve
výši 18 460 tis. Kþ (2014 –17 468 tis. Kþ) a výsledná pohledávka ve výši 3 654 tis. Kþ je vykázána
v aktivech jako daĖová pohledávka (2014 – závazek 140 tis. Kþ).
Dne 4.2.2016 došlo rozhodnutím valné hromady ke zmČnČ stanov, jejíž pĜedmČtem bylo zĜízení
funkce místopĜedsedy pĜedstavenstva a místopĜedsedy dozorþí rady, zúžení poþtu þlenĤ
pĜedstavenstva z pČti na þtyĜi a zmČnČ zpĤsobu jednání a podepisování za spoleþnost, kdy
spoleþnost zastupuje pĜedstavenstvo, a to spoleþnČ pĜedseda pĜedstavenstva nebo místopĜedseda
pĜedstavenstva vždy alespoĖ s jedním dalším þlenem pĜedstavenstva.
K datu sestavení úþetní závČrky nejsou spoleþnosti známy žádné další významné následné události,
které by ovlivnily úþetní závČrku k 31. prosinci 2015, vyjma dĜíve uvedených.
20. DaĖ z pĜíjmĤ
(a)
Splatná
Datum:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úþetní jednotkou
Splatná daĖ z pĜíjmĤ ve výši 14 966 tis. Kþ (2014 – 17 938 tis. Kþ) zahrnuje odhad danČ
za zdaĖovací období 2015 ve výši 14 806 tis. Kþ (2014 – 17 608 tis. Kþ) a upĜesnČní, resp.
zvýšení odvodu danČ za zdaĖovací období 2014 ve výši 160 tis. Kþ (2014 – 330 tis. Kþ).
(b)
29. února 2016
Odložená
Odložený daĖový závazek þiní 9 172 tis. Kþ (2014 – 4 578 tis. Kþ). V souladu s úþetními
postupy byla pro výpoþet odložené danČ použita daĖová sazba 19 % (2014 – 19 %).
Pohledávky
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Závazky
2014
2015
2014
2015
2014
--
--
-10 126
-10 266
-10 126
-10 266
16
19
--
--
16
19
Rezervy
877
167
--
--
877
167
Ostatní doþasné rozdíly
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Odložená daĖová pohledávka/(závazek)
73
129
--
--
73
129
--
5 373
--
--
--
5 373
-12
--
-10 266
-9 172
-4 578
--
--
-12
966
5 688
-10 138
Mgr. Pavel Janouškovec
þlen pĜedstavenstva
Rozdíl
2015
Zásoby
Pohledávky
Mgr. Pavel ŠindeláĜ
pĜedseda pĜedstavenstva
21. Závazky nevykázané v rozvaze
K datu 31. prosince 2014 byla spoleþnost vázána povinností poskytnout ruþení do maximální výše
3 260 tis. Kþ vyplývající z „Dohod o zajištČní pohledávky ruþením“ za vlastníky VHI
(vodohospodáĜské infrastruktury) pĜi investiþní výstavbČ podporované z fondĤ SFŽP, EU apod.
K datu sestavení úþetní závČrky spoleþnost nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze.
Strana 15
Strana 16
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
37
Personální oddČlení
Provoz Kanalizace a ýOV Kralovice
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2015
(dále jen „Zpráva o vztazích“)
Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona þ. 90/2012 Sb., o
obchodních spoleþnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znČní.
I.
Struktura vztahĤ mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
OddČlení Kralovice
OddČlení NýĜany
Odbor Zásobování
OVLÁDANÁ OSOBA:
OddČlení VýmČny vodomČrĤ
Provoz Kanalizace PlzeĖ
Provoz ÚV a Rozvod vody Kralovice
Provoz Doprava
OddČlení Odeþtová služba
Provoz ýOV PlzeĖ-okolí
Provoz ÚV a Rozvod vody NýĜany
OddČlení Fakturace
LaboratoĜe OV
Zámeþnická dílna
Provoz Rozvod vody PlzeĖ
Odbor Zákaznický útvar
LaboratoĜe PV
Informaþní soustava
Zámeþnická dílna
Kanalizaþní þerpací stanice
Se sídlem Malostranská 143/2, 317 68 PlzeĖ
Zapsaná v Obchodním rejstĜíku Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 574,
Provoz LaboratoĜe
Provoz ýOV PlzeĖ
Informaþní technologie
Odbor Technické dokumentace a vyjadĜování
Provoz Úpravna vody PlzeĖ
Mzdové oddČlení
Odbor Technické dok. a vyjadĜování MP
KanceláĜ provozního Ĝeditele
OddČlení Controllingu
Investice - obnova
Správce GIS
Úsek obchodního a finanþního Ĝeditele
Úsek Technického Ĝeditele
Sekretariát
Úsek provozního Ĝeditele
Úsek Generálního Ĝeditele
VodohospodáĜ-ekolog
Majetková evidence
Energetik a správa
ISě, BOZP a PO/QS
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
38
Personální úsek
Interní auditor
Asistentka gen. Ĝeditele
k 31.12.2015
ORGANIGRAM
ORGANIZAýNÍ SCHÉMA
VALNÁ HROMADA
PěEDSTAVENSTVO
DOZORýÍ RADA
PĜíloha
Vodárna PlzeĖ a.s.
VODÁRNA PLZEĕ a.s.
Se sídlem PlzeĖ, Malostranská 143/2, PSý: 317 68
Iý: 252 05 625, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce 574
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
A OSOBY OVLÁDAJÍCÍ
OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., akciová spoleþnost zĜízená
podle francouzs. práva
Se sídlem 36-38 Avenue Kléber, 750 16 Paris,
zapsaná v obchodním rejstĜíku Obchodního soudu v PaĜíži, RCS PARIS
B 433 934 809.
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
komanditní spoleþnost na akcie, se sídlem 163-169 Avenue Georges
Clemenceau, 92000 Nanterre,
zapsaná v obchodním rejstĜíku Obchodního soudu v PaĜíži,
RCS PARIS B 572 025 526.
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
akciová spoleþnost zĜízená podle francouzského práva,
se sídlem 36-38 Avenue Kleber, 750 16 Paris
zapsaná v obchodním rejstĜíku Obchodního soudu v PaĜíži, RCS Paris
403 210 032
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
PROPOJENÉ OSOBY:
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Se sídlem recepce D, Na Florenci 2116/15, Nové MČsto, 110 00 Praha 1
Iý: 492 41 214, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSý: 779 00,
Iý: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném Krajským soudem v OstravČ, oddíle B, vložce 1943.
VODOSPOL s. r. o.
Se sídlem Ostravská 169, Klatovy IV, 339 01 Klatovy,
Iý: 483 65 351, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 3931.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem Ke Kablu 971/1, HostivaĜ, 102 00 Praha 10
Iý: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeným MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297
Solutions and Services, a.s.
Se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové MČsto, 110 00 Praha 1
Iý: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.
Veolia Support Services ýeská Republika, a.s.
Se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové MČsto, 110 00 Praha 1
Iý: 290 60 770, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 18573
Veolia Vedlejší produkty ýR, s.r.o.
Se sídlem 28. Ĝíjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Iý: 247 15 964
Zapsaná u Krajského souduv OstravČ, oddíle C, vložce 63276
Veolia Energie International
Avenue Kléber 36-38, 75116 Paris, France
RCS Paris 433 539 566
StĜedoþeské vodárny, a.s.
Se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSý: 272 80,
Iý: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699.
Veolia Energie ýR, a.s.
Se sídlem 28.Ĝíjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Iý: 451 93 410
Zapsaná u Krajského soudu v OstravČ, oddíl B, vložka 318
Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem Teplice, PĜítkovská 1689, PSý: 415 50,
Iý: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465.
SPID 2 (Societé de participations et d´investissements diversifies 2)
Place Ronde 33, 92800 Puteaux-Paris La Defense, France
RCS Nanterre 399 345 206
RAVOS, s.r.o.
Se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník
Iý: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602
VodohospodáĜská spoleþnost Sokolov, s.r.o.
Se sídlem JiĜího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
Iý: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378.
Královéhradecká provozní, a.s.
Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské PĜedmČstí, 500 03 Hradec Králové
Iý: 274 61 211
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíle B, vložce 2383.
1. SþV, a.s.
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSý 100 00,
Iý: 475 497 93, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.
Institut environmentálních služeb, a.s.
Se sídlem Praha 1, PaĜížská 11, PSý: 110 00,
Iý: 629 54 865, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.
ýeská voda - Czech Water, a.s.
Se sídlem Ke Kablu 971/1, HostivaĜ, 102 00 Praha 10
Iý: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejstĜíku
vedeném MČstským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12115.
Veolia PrĤmyslové služby ýR, a.s.
Se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSý 709 74
Iý: 278 26 554
Zapsaná u Krajského soudu v OstravČ, oddíl B, vložka 3722
Veolia Powerline Kaczyce Sp. Z o.o.
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko
Obchodní rejstĜík Ciezyn 141 89 229
AmpluServis, a.s.
Se sídlem Ostrava-TĜebovice, Elektrárenská 5558, 709 74
Iý: 651 38 317
Zapsaná u Krajského soudu v OstravČ, oddíl B, vložka 1258
Veolia Komodity ýR, s.r.o.
Se sídlem 28.Ĝíjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Iý: 258 46 159
Zapsaná u Krajského soudu v OstravČ, oddíl C, vložka 21431
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Iý: 476 77 511
Zapsaná u Krajského soudu v OstravČ, oddíl B, vložka 872
Veolia Energie Kolín, a.s.
Se sídlem Kolín V., Tovární 21, 280 63
Iý: 451 48 091
Zapsaná u MČstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1523
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
39
Dalkia, s.r.o.
Se sídlem Praha 2, Americká 415
Iý: 257 06 969
Zapsaná u MČstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62955
JVCD, a.s.
Se sídlem Praha 2, Americká 36/415, 120 00
Iý: 601 93 204
Zapsaná u MČstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2321
Veolia Energie Mariánské LáznČ, s.r.o.
Se sídlem Nádražní námČstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské LáznČ
Iý: 497 90 676
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4776
V prĤbČhu kalendáĜního roku 2015 byly spoleþností VODÁRNA PLZEĕ a.s. (dále jen „Spoleþnost“)
a propojenými osobami uzavĜeny a/nebo zĤstaly v platnosti následující smlouvy a byla poskytnuta
následující plnČní:
5.1 Smlouvy uzavĜené v prĤbČhu kalendáĜního roku 2015 mezi propojenými osobami
A. Smluvní plnČní spĜíznČných osob vĤþi spol. VODÁRNA PLZEĕ a.s.:
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Rámcová smlouva o poskytování reklamních a propagaþních
služeb 2015 uzavĜená 9.1.2015
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Smlouva o pĜevodu webové prezentace ze dne
11.12.2015
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Dohoda o ukonþení smluv ze dne 14.12.2015, která
ukonþuje k 31.12.2015 následující smlouvy mezi spoleþností VODÁRNA PLZEĕ a.s. a VEOLIA
ýESKÁ REPUBLIKA, a.s.:
Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v pĜíloze
þ. 1 a 2 této Zprávy.
II.
Úloha ovládané osoby.
Ovládaná osoba využívala odborných, konzultaþních a dalších služeb propojených osob vþetnČ pĜínosu
z rámcových smluv uzavĜených v rámci skupiny. Ovládaná osoba dále mČla možnost využívat rozsáhlé
know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby. Ovládaná osoba byla v rámci podnikatelského
seskupení osobou Ĝízenou ve smyslu § 79 ZOK, kdy byla podrobena jednotnému Ĝízení v rámci
jednotné politiky a koncepþního Ĝízení koncernu. Užíváním uvedených vztahĤ pĜevažovala pro
ovládanou osobu ekonomická výhoda.
III.
ZpĤsob a prostĜedky ovládání.
Ovládání bylo uskuteþĖováno zejména pĜímým zpĤsobem prostĜednictvím hlasovacích práv
vykonávaných na valné hromadČ, v rámci obchodního vedení pĜedstavenstvem spoleþnosti a dále
prostĜednictvím výkonného managementu.
IV.
PĜehled jednání uþinČných v posledním úþetním období, která byla uþinČna na
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto
jednání týkalo majetku, který pĜesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
zjištČného podle poslední úþetní závČrky.
Žádná taková jednání nebyla uþinČna.
V.
40
PĜehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
-
a. Smlouva o zpracování výpoþtĤ finanþních údajĤ na zamČstnanecké benefity ze
dne 17.12.2014
b. Smlouva o zajištČní rozvoje webu objednatele ze dne 1.7.2012
Smlouva o spolupráci pĜi zĜízení a zajištČní služeb technického portálu ze dne
1.5.2009
Solution and Services, a.s. - Dodatek þ. 1 ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o údržbČ a podpoĜe
zákaznického informaþního systému þ. SMO09001807 uzavĜené dne 1.9.2009
-
Solution and Services, a.s. - Dodatek þ. 4 ze dne 1.1.2015 ke smlouvČ o poskytování služeb
technické podpory þ. SMO080011 uzavĜené dne 1.7.2008
-
Solution and Services, a.s. - Dodatek þ. 5 ze dne 30.11.2015 ke smlouvČ o poskytování
služeb technické podpory þ. SMO080011 uzavĜené dne 1.7.2008
-
Solutions and Services, a.s. – Dodatek þ. 1 ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o zajištČní
servisních služeb v oblasti hromadných tiskĤ uzavĜené dne 1.9.2009
-
Solutions and Services, a.s. – Dodatek þ. 2 ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o technickém a
softwarovém zajištČní provozu bezpeþné komunikaþní a datové linky SAZKA uzavĜená dne
1.1.2008
-
Solutions and Services, a.s. – Dodatek þ. 9 ze dne 1.1.2015 ke smlouvČ o poskytnutí služeb
SLA þ. VS03/2006-007 uzavĜené dne 29.12.2006.
-
Solutions and Services, a.s. – Dodatek þ. 2 ze dne 14.12.2015 k Podlicenþní smlouvČ
k poþítaþovému Programu zavĜené dne 1.6.2006
-
Solutions and Services, a.s. - Dodatek þ. 1 ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o poskytování
služeb SMS INFO þ. SMO070025 uzavĜené dne 1.1.2007
-
Solutions and Services, a.s. - Dodatek þ. 3 ze dne 17.7.2015 ke smlouvČ o poskytování
služeb finanþního reportingu VECTOR þ. VS001/2006-007 uzavĜené dne 18.12.2006
-
Solutions and Services, a.s. - Dodatek þ. 1 ze dne 13.2.2015 ke smlouvČ o sdružení
zadavatelĤ (dodávky el. energie pro roky 2015-2019) uzavĜená dne 6.2.2014
-
Solutions and Services, a.s. - Dodatek ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o zajištČní zobrazování
provozních událostí na webové mapČ uzavĜené dne 1.12.2012
-
Solutions and Services, a.s. - Dodatek þ. 1 ze dne 30.1.2015 ke smlouvČ o poskytování
služeb þ. SO14029 (SLA) uzavĜené dne 1.7.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Dodatek þ. 2 ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o poskytování
služeb v oblasti pĜepravy osob uzavĜené dne 16.4.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Dohoda ze dne 30.6.2015 o ukonþení smlouvy o zajištČní a
koordinaci konzultaþních služeb projekt SAP uzavĜené dne 31.1.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Dodatek ze dne 14.12.2015 ke smlouvČ o poskytování služeb
Maileru þ. SO14047 uzavĜená dne 31.12.2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o správČ datového centra a IT infrastruktury uzavĜená
dne 1.4.2015
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb služeb Google Apps uzavĜená dne
2.1.2015
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o propojení poþítaþových sítí a informaþních systémĤ
ze dne 14.12.2015
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva na servisní služby (Cutter) ze dne 14.12.2015
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o správČ, podpoĜe a údržbČ centrální databáze
(insolvenþní rejstĜík) ze dne 14.12.2015
-
Solutions and Services, a.s. - Dohoda o ukonþení smluv ze dne 26.11.2015, která,
s výjimkou bodu d. jenž konþí k 31.1.2016, ukonþuje k 31.12.2015 následující smlouvy mezi
spoleþností VODÁRNA PLZEĕ a.s. a Solution and Services, a.s.:
a. Smlouva o spolupráci pĜi zajištČní služeb centrálních nákupĤ uzavĜená dne 31.12.2009
vþetnČ dodatkĤ þ. 1, 2 a 3;
b. Smlouva o poskytnutí služeb SLA þ. VS03/2006-007 uzavĜená dne 29.12.2006 ve
znČní dodatku þ. 1 až 9;
c. Smlouva o poskytování služeb vzdáleného pĜipojení k portálu Veolia þ. SMO070021
uzavĜená dne 13.3.2007 ve znČní dodatku þ. 1;
d. Smlouva o poskytnutí služeb finanþního reportingu VECTOR þ. VS001/2006-007
uzavĜená dne 18.12.2006 ve znČní dodatkĤ þ. 1, 2 a 3;
e. Podlicenþní smlouva k SW Utility 2.0 þ. SO0900012 uzavĜená dne 1.9.2009
f. Smlouva na zajištČní a integraci datové komunikace þ. SD1100025/4A uzavĜená dne
23.8.2010 ve znČní dodatkĤ 1 až 5;
g. Smlouva o poskytnutí služeb správy, podpory a údržby Centrálního Exchange þ.
SO1100057 uzavĜená dne 5.8.2011;
h. Smlouva þ. SMO 09001807 o poskytování Servisních služeb (UTILITY 2.0) uzavĜená
dne 24.8.2011;
i. Smlouva o poskytnutí služeb správy a podpory is-USYS.net DS þ. SO1100036-03
uzavĜená dne 30.11.2010;
j. Smlouva o zajištČní provozu kontaktního centra þ. SO1100071 uzavĜená dne
29.6.2011 ve znČní dodatkĤ 1 až 5;
k. Smlouva o spolupráci þ. 0003/2012/M uzavĜená dne 30.12.2011 ve znČní dodatkĤ 1 až
3;
l. Smlouva o poskytnutí služby správy, podpory, a údržby VPN þ. SO12017 uzavĜená dne
15.11.2012;
m. Smlouva o spolupráci pĜi zajištČní služeb v oblastech IT a centrální správy ZIS.NET þ.
SD12039 uzavĜená dne 22.1.2013;
n. Smlouva o poskytnutí služeb - centrální WIFI þ. SO13016 uzavĜená dne 22.10.2013;
o. Dohoda o úhradČ nákladĤ doþasného pĜidČlení zamČstnancĤ uzavĜená dne 1.7.2014;
p. Smlouva o poskytování služeb v oblasti pĜepravy osob þ. SO14032 uzavĜená dne
16.4.2014 ve znČní dodatkĤ þ. 1 a 2;
q. Smlouva o správČ datového centra a IT infrastruktury þ. SO14063 uzavĜená dne
1.4.2015
r. Smlouva o poskytování služeb Google Apps þ. SO14082 uzavĜená dne 2.1.2015.
-
Institut environmentálních služeb, a.s. – Dohoda ze dne 9.12.2015 o ukonþení smlouvy o
spolupráci a zajištČní služeb vzdČlávání prostĜednictvím vzdČlávacího portálu (e-learning)
uzavĜené dne 1.3.2009
-
VODOSPOL s.r.o. – Smlouva o výpĤjþce uzavĜená dne 24.7.2015
-
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. - Žádost ze dne 27.11.2015 o vyĜazení úþtu z
cash poolingu (jedná se o ukonþení rámcové smlouvy o správČ volných penČžních prostĜedkĤ
uzavĜené dne 27.11.2006 uvedené v odst. 5.2 A)
-
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. - Dohoda o ukonþení smluv ze dne 14.12.2015,
která ukonþuje k 31.12.2015 následující smlouvy mezi spoleþností VODÁRNA PLZEĕ a.s. a
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.:
-
a. Agreement for administrative and financial assistance uzavĜená dne 31.12.2009;
b. Licenþní smlouva k ochranným známkám „VEOLIA“ uzavĜená dne 4.1.2010,
vþetnČ dodatku þ. 1.
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE - Odvolání souhlasu s pojištČním odpovČdnosti ze dne
21.10.2015
B. Smluvní plnČní spoleþnosti VODÁRNA PLZEĕ a.s. vĤþi spĜíznČným osobám:
-
VODOSPOL s.r.o. – Dodatek þ. 3 ze dne 10.1.2015 ke smlouvČ o obstarání záležitosti
uzavĜené dne 19.5.2010.
-
VODOSPOL s.r.o. – Dodatek þ. 4 ze dne 24.7.2015 ke smlouvČ o obstarání záležitosti
uzavĜené dne 19.5.2010.
5.2 Smlouvy uzavĜené v pĜedchozích letech s platností zasahující do prĤbČhu roku 2015
A. Smluvní plnČní spĜíznČných osob vĤþi spol. VODÁRNA PLZEĕ a.s.:
-
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE – PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené tĜetím osobám a
následky zásahu do životního prostĜení - sml. þ. XFR0048188FI (EIL).
-
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE – PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené tĜetím osobám sml. þ. XFR0048230LI (CGL).
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Smlouva o spolupráci pĜi zĜízení a zajištČní služeb
technického portálu uzavĜená dne 1.5.2009.
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Smlouva o postoupení práv a pĜevzetí povinností uzavĜená
dne 1.12.2006.
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Smlouva o poskytnutí sublicence a o zajištČní servisních
služeb uzavĜená dne 1.12.2006.
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. - Smlouva o postoupení práv a pĜevzetí povinností 200660207 uzavĜená dne 15.12.2006.
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Smlouva o zajištČní rozvoje webu objednatele uzavĜená dne
1.7.2012.
-
VEOLIA ýESKÁ REPUBLIKA, a.s. – Smlouva o zpracování výpoþtĤ finanþních údajĤ na
zamČstnanecké benefity za období roku 2014-2016 uzavĜená dne 17.12.2014
-
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. – Licenþní smlouva k ochranným známkám
„VEOLIA“ uzavĜená dne 4.1.2010 + dod. þ. 1.
-
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. – Rámcová smlouva o správČ volných penČžních
prostĜedkĤ uzavĜená dne 27.11.2006 + dod. þ. 1.
-
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.. – Agreement for administrative and financial
assistance uzavĜená dne 31.12.2009.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o údržbČ a podpoĜe zákaznického informaþního
systému þ. SMO09001807 uzavĜená dne 1.9.2009.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o zajištČní servisních služeb v oblasti hromadných tiskĤ
uzavĜená dne 1.9.2009.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb technické podpory þ.
SMO080011 uzavĜená dne 1.7.2008 + dodatek þ. 1 - 3.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o technickém a softwarovém zajištČní provozu
bezpeþné komunikaþní a datové linky SAZKA uzavĜená dne 1.10.2008 + dod. þ. 1
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytnutí služeb SLA þ. VS03/2006-007 uzavĜená
dne 29.12.2006 + dodatek þ. 1 - 8.
-
Solutions and Services, a.s. – Podlicenþní smlouva k poþítaþovému Programu uzavĜená dne
1.6.2006 + dod. þ. 1.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
41
42
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb vzdáleného pĜipojení k Portálu
Veolia Voda þ. SMO070021 uzavĜená dne 13.3.2007 + dod. þ. 1.
-
ýeská voda – Czech Water, a.s. – Smlouva o zajišĢování oprav, ovČĜování a posuzování shody
mČĜidel uzavĜená dne 11.12.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb SMS INFO þ. SMO070025
uzavĜená dne 1.1.2007.
-
Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o poskytování poradenské þinnosti pro
pĜepravu nebezpeþných látek uzavĜená dne 20.11.2009
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb finanþního reportingu VECTOR þ.
VS01/2006-007 uzavĜená dne 18.12.2006 + dod. þ. 1 - 2.
-
Veolia Komodity ýR, s.r.o. – Smlouva o sdružených službách dodávky elektĜiny NN (20152019) uzavĜená dne 15.12.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva podlicenþní k SW Utility 2.0 uzavĜená dne 1.9.2009.
-
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o sdružení zadavatelĤ (dodávky el. energie na rok
2013) uzavĜená dne 26.4.2012.
Dalkia Commodities CZ, s.r.o. – Smlouva o sdružených službách dodávky elektĜiny VN (20152019) uzavĜená dne 15.12.2014.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytnutí služeb fakturace v ZISu a zajišĢování tisku
faktur reg. þ. 501100012 uzavĜená dne 8.6.2010 + dod. þ. 1 - 3.
B. Smluvní plnČní spoleþnosti VODÁRNA PLZEĕ a.s. vĤþi spĜíznČným osobám:
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o sdružení zadavatelĤ (dodávky el. energie pro roky
2015-2019) uzavĜená dne 6.2.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o spolupráci pĜi zajištČní služeb centrálních nákupĤ
uzavĜená dne 31.12.2009 + dod. þ. 1 - 3.
-
Solutions and Services, a.s. - Smlouva o spoleþnosti (dodávky plynu na r. 2015) uzavĜená dne
20.4.2014.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o spolupráci pĜi zajištČní služeb v oblastech IT a
centrální správy ZIS.NET uzavĜená dne 22.1.2013
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva na zajištČní a integraci datové komunikace uzavĜená
dne 23.8.2010 + dod þ. 1 - 5.
-
Solutions and Services, a.s. - Dohoda o úhradČ nákladĤ doþasného pĜidČlení zamČstnancĤ
uzavĜená dne 1.7.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva þ. SO1100057 o poskytnutí služeb správy, podpory a
údržby Centrálního Exchange uzavĜená dne 5.8.2011.
-
VODOSPOL s.r.o. – Smlouva o obstarání záležitosti uzavĜená dne 19.5.2010 + dod. þ. 1 - 2.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva þ. SMO 09001807 o poskytování Servisních služeb
(UTILITY 2.0) uzavĜená dne 24.8.2011.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva þ. SO1100036-03 o poskytování služeb správy a
podpory is-USYS.net DS uzavĜená dne 30.11.2010.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o zajištČní provozu kontaktního centra uzavĜená dne
29.6.2011 + dod. þ. 1 - 5.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva þ. SO1100084 na zajištČní outsourcingových služeb
v oblasti tiskĤ uzavĜená dne 6.12.2011 + dod. þ. 1.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o spolupráci þ. 0003/2012/M uzavĜená dne
30.12.2011 + dod. þ. 1 - 3.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o zajištČní zobrazování provozních událostí na webové
mapČ uzavĜená dne 1.12.2012
VII.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytnutí služby správy, podpory a údržby VPN
uzavĜená dne 15.11.2012.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb - centrální WIFI uzavĜená dne
22.10.2013
Na základČ informací pĜedstavenstva a jeho jednotlivých þlenĤ a z výše uvádČných údajĤ
pĜedstavenstvo konstatuje, že Spoleþnosti, jako ovládané osobČ, nevznikla v úþetním období konþícím
31.12.2015 újma ze vztahĤ s ovládající osobou nebo ze vztahĤ mezi propojenými osobami ve smyslu
§ 71 nebo § 72 zák. þ. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znČní.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb þ. SO14029 (SLA) uzavĜená dne
1.7.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb v oblasti pĜepravy osob uzavĜená
dne 16.4.2014 + dod. þ. 1.
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o zajištČní a koordinaci konzultaþních služeb projekt
SAP uzavĜená dne 31.1.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Rámcová smlouva na dodávku zemního plynu na rok 2015
uzavĜená dne 22.10.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie na roky 20152019 uzavĜená dne 6.6.2014
-
Solutions and Services, a.s. – Smlouva o poskytování služeb Maileru þ. SO14047 uzavĜená dne
31.12.2014
-
Institut environmentálních služeb, a.s. – Smlouva o spolupráci a zajištČní služeb vzdČlávání
prostĜednictvím vzdČlávacího portálu (e-learning) uzavĜená dne 1.3.2009 + dod. þ. 1 – 4.
VI.
Hodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahĤ mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou
PĜedstavenstvo prohlašuje, že na základČ provedeného hodnocení pĜevládaly výhody plynoucí ze
vztahĤ mezi výše uvedenými propojenými osobami a žádná významná rizika z tČchto vztahĤ ovládané
osobČ nehrozí, vyjma bČžných obchodních rizik.
ZávČr
V Plzni dne 29. února 2016
Za pĜedstavenstvo VODÁRNY PLZEĕ a.s.
___________________________________
Mgr. Pavel ŠindeláĜ
pĜedseda pĜedstavenstva
___________________________________
Mgr. Pavel Janouškovec
þlen pĜedstavenstva
MV, a.s.
KHP, a.s.
PVK, a.s.
30%
PĜíloha þ. 2
SþVK, a.s.
VVP ýR, s.r.o.
100%
VEOLIA ýESKÁ
REPUBLIKA, a.s.
VODÁRNA
PLZEĕ a.s.
10,01 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
30 %
IES, a.s.
Veolia Energie
Mariánské LáznČ,
s.r.o.
Veolia Energie
Kolín, a.s.
100 %
100 %
OLTERM & TD
Olomouc, a.s.
AmpluServis, a.s.
Veolia
PrĤmyslové
služby ýR, a.s.
66 %
100 %
100%
Veolia Energie ýR, a.s.
98%
100%
RAVOS s. r. o.
VOSS s. r. o.
VEOLIA CENTRAL &
EASTERN EUROPE
100 %
2%
VEOLIA EAU – COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX
100 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VODOSPOL
s.r.o.
100 %
100 %
Veolia Support
Services ýeská
republika, a.s.
100 %
JVCD, a.s.
Dalkia, s.r.o.
SPID 2
100%
100%
99,99 %
IES
- Institut environmentálních služeb, a.s.
SPID 2 - Societé de participations et
d´investissements diversifies 2
POUŽITÉ ZKRATKY:
100%
100%
34%
Pozn.:
Dalkia ýeská republika, a.s. byla pĜejmenována na Veolia Energie ýR, a.s. dne 1.1.2015.
Dalkia Industry ýR, a.s. byla pĜejmenována na Veolia PrĤmyslové služby ýR, a.s. dne 1.3.2015.
Dalkia Powerline Sp. Z o.o. byla pĜejmenována na Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. dne
30.3.2015
Dalkia Commodities CZ, s.r.o. byla pĜejmenována na Veolia Komodity ýR, s.r.o. dne 1.4.2015.
Dalkia Kolín, a.s. byla pĜejmenována na Veolia Energie Kolín, a.s. dne 1.1.2015.
Dalkia Mariánské LáznČ, a.s. byla pĜejmenována na Veolia Energie Mariánské LáznČ, s.r.o. dne
1.1.2015.
Veolia Komodity
ýR, s. r. o.
Veolia Powerline
Kaczyce Sp. Z o.o.
63,03 %
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL
99,95 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1.SþV, a.s.
SOLUTIONS AND
SERVICES, a.s.
100%
SVAS, a.s.
32%
Pozn.:
Veolia Vedlejší produkty ýR, s.r.o. byla integrována do Skupiny k 1.5.2015
VEOLIA VODA S.A. byla pĜejmenována na VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE (þerven 2015)
VODÁRNA PLZEĕ a.s. opouští Skupinu k 1.1.2016
IES, a.s.
ýeská voda Czech Water, a.s.
98.3%
PODÍLY SKUPINY VEOLIA ENERGIE V ýESKÉ
REPUBLICE K 31.12.2015
100%
66%
100%
50.1%
100%
100%
PODÍLY SKUPINY VEOLIA VODA V ýESKÉ
REPUBLICE K 31.12.2015
PĜíloha þ. 1
POUŽITÉ ZKRATKY:
MV
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
KHP
- Královéhradecká provozní, a.s.
PVK
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
SVAS - StĜedoþeské vodárny, a.s.
SþVK - Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s.
IES
- Institut environmentálních služeb, a.s.
VOSS - VodohospodáĜská spoleþnost Sokolov, s.r.o.
VVP ýR – Veolia Vedlejší produkty ýR, s.r.o.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
43
Kontakty
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č. p. 143, 317 68 Plzeň
Tel.:
377 413 111
Fax:
377 413 555
E-mail: [email protected]
Internet: www.vodarna.cz
IDDS: ktuciif
Výroční zpráva sestavena 29. 2. 2016.
44
Layout a tisk: Corpus spol. s.r.o.

Podobné dokumenty

rok 2006 - Povodí Ohře, státní podnik

rok 2006 - Povodí Ohře, státní podnik a další činnosti. Oproti plánu byly v roce 2006 neobvykle vyšší skutečné odběry povrchové vody a výroba el. energie ve vodních elektrárnách, provozovaných podnikem. Bylo dosaženo velmi pozitivního ...

Více

zpravodaj-2010-2-3 Zpravodaj 2010/2 - 3

zpravodaj-2010-2-3 Zpravodaj 2010/2 - 3 a cementových malt a směsí (zbytkové emise naměřené po 10 dnech musejí být nižší než 200 mg/m3 vzduchu). Právě z uvedených důvodů se společnost Mapei zaměřila na stále citlivější otázku vnitřního z...

Více

Informační Zpravodaj SZS č. 35

Informační Zpravodaj SZS č. 35 A tak bych mohl pokračovat i nadále. Lze tedy konstatovat, že co se týče hospodaření našeho sdružení, můžeme být spokojeni. Je to zásluhou nejen HK, ale celého VV a DR SZS. Vzhledem k tomu, že se u...

Více

international scientific conference

international scientific conference Doc. Alois Materna (Czech)¨ Prof. Rostislav Drochytka (Czech) Prof. ZdenČk Chobola (Czech) Prof. Drahomír Novák (Czech) Prof. Jan Šulc (Czech) Doc. Josef Weigel (Czech) Ing. Rudolf Böhm (Czech)

Více

ŽÁDOST O VÝPIS Z OSOBNÍHO ÚýTU POJIŠTNCE

ŽÁDOST O VÝPIS Z OSOBNÍHO ÚýTU POJIŠTNCE Seznámil/a jsem se s podmínkami poskytování požadovaných údajĤ. Jsem si vČdom/a, že výpis mi bude doruþen listovní zásilkou na adresu evidovanou v registru pojištČncĤ. Beru tímto na vČdomí riziko p...

Více

Prospekt dluhopisu Greenvale

Prospekt dluhopisu Greenvale Dluhopisy s pohyblivým výnosem v pĜedpokládané celkové jmenovité hodnotČ 1 000 000 000 Kþ splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Do konce roku 2010 jsme v rámci projektu poskytli služby (individuální poradenství a semináĜe) 184 zájemcĤm/kyním (124 žen a 60 mužĤ). Nabídky projektu nejvíce využívali imigranti/ky (87%), pro kt...

Více