Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Komentáře

Transkript

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
SZ MMP/264483/15JIR
MMP/044937/16
Hana Jirásková
378 034 111
378 034 102
[email protected]
6iybfxn
Plzeň, dne: 24.2.2016
Vypraveno dne:
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4,
zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IČO 65993390, Hřímalého 37, 301 00
Plzeň 1
(dále jen "žadatel") podalo dne 29.10.2015 žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o
umístění stavby č. 5528 pro
Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2.etapa
na pozemcích parc. č. 12234, 12235, 12236/1, 12236/2, 12236/3, 12250/19, 12474, 12476, 12503, 12504,
12505, 12508/3, 12509, 12516/1, 12525, 12526, 12530/2, 12530/14, 12530/15, 12531/1, 12532, 12763,
12792, 12802, 12803/1, 12804/1, 12805/1, 12806/2, 12807/1, 12807/7, 12827/1, 12827/2, 12827/4 v
katastrálním území Plzeň,
na pozemcích parc. č. 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 441/25, 441/34, 1928/2, 1931, 2178, 2180/5, 2180/6,
2201/5, 2202/1, 2206/1, 2206/2, 2206/3, 2207, 2208, 2210/3, 2211/4, 2211/5, 2211/7, 2213/1, 2213/9,
2214/64, 2214/79, 2214/347, 2214/369, 2214/370, 2214/376, 2215/1, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/7,
2215/8, 2216, 2217/1, 2217/5, 2218/1, 2218/2, 2218/3, 2219, 2220/1, 2220/2, 2221/1, 2221/2, 2222/1,
2223/1, 2224/1, 2224/4, 2224/5, 2225/1, 2225/2, 2225/3, 2226, 2227, 2228, 2229/1, 2229/2, 2230/1,
2230/2, 2230/3, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/3, 2241/4,
2241/5, 2242/1, 2242/2, 2242/3, 2242/4, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2243/1, 2243/2, 2243/3, 2243/4, 2244/1,
2244/2, 2245/1, 2245/2, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2247/1, 2247/2, 2247/3, 2248/1, 2248/2, 2249, 2250,
2251, 2252, 2253, 2254, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 2256, 2257, 2258, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264/1,
2264/2, 2264/3, 2265, 2266/1, 2266/2, 2266/3, 2267, 2268/1, 2268/2, 2268/3, 2269, 2270, 2271, 2273,
2274, 2275, 2276, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2292/1, 2292/4, 2292/5, 2293, 2310/6,
2311/1, 2315/1, 2315/5, 2315/6, 2315/7, 2316, 2317/1, 2317/3, 2344, 2345, 2346, 3116/2, 3124/1,
3124/2, 3124/4, 3125, 3126, 3127/1, 3128, 3129, 3130/1, 3131, 3132/1, 3132/2, 3133, 3135, 3137, 3138,
3145/2, 3197/2, 3197/4, 3197/5, 3197/6, 3197/7, 3197/8, 3197/16, 3197/19, 3197/20, 3197/21, 3197/22,
3197/33, 3197/34, 3197/46, 3197/192, 3197/193, 3197/197, 3197/198, 3197/199, 3197/203, 3203/1,
3203/2 v katastrálním území Bolevec,
na pozemcích parc. č. 5576/1, 5576/67 v katastrálním území Plzeň 4.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č. 5528 vydané pod Sp.zn.
SZMMP/156922/13/JIR a č.j. MMP/206885/13 ze dne 25.10.2013. Rozhodnutí je pravomocné.
Č.j. MMP/044937/16
str. 2
Stavba obsahuje:
územním plánem města Plzně schválené veřejně prospěšné stavby :
D3 - průtah silnice I/20, D36 - křižovatka Jateční/Na Roudné, včetně navazujícího úseku Jateční
ulice, DTK2 - dopravně technický koridor Zavadilka
Celková délka silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2.etapa bude 1,869
km.
Stavba je rozdělena do objektů :
- SO 001 - Demolice pneuservisu a garáží
- SO 011 - demolice oplocení vpravo v km 0,35 propojení I/20 a Na Roudné
- SO 012 - Demolice oplocení - sjezd vlevo v km 0,20 z ulice Na Roudné
-
SO 101 - Silnice I/20
SO 102.2 - Silnice II/231
SO 103 - Místní komunikace - propojení I/20 a Na Roudné
SO 104.2 - Chodníky a cyklistické stezky
SO 105 - Místní komunikace - lokalita Zavadilka
SO 106 - Přeložka komunikace - ulice Na Roudné
SO 109 - Přeložka místní komunikace - ulice Na Roudné
SO 115.8 - sjezd z ulice Na Roudné vpravo v km 0,210
SO 115.9 - sjezd z ulice Na Roudné vlevo v km 0,200
SO 120.2 - Dopravní opatření
SO 121.2 - Definitivní dopravní značení
SO 122.2 - Úpravy stávajících komunikací
-
SO 201 - Most na železniční trati přes ulici Na Roudné
SO 202 - Most na železniční vlečce přes ulici Jateční
SO 203 - Lávka pro pěší a cyklisty - Bílá Hora
SO 221 - Opěrná zeď vlevo na propojení I/20 a Na Roudné
SO 223 - Opěrná zeď zastávky BUS vlevo v ulici Na Roudné
SO 224 - Opěrná zeď zastávky BUS vpravo na propojení I/20 a Na Roudné
SO 226 - Opěrná zeď - napojení Roudenského lomu
SO 260 - Protihluková zeď na silnici I/20
SO 261 - Protihlukový val na silnici I/20
SO 262 - Protihluková zeď na propojení I/20 a Na Roudné
-
SO 301 - Odvodnění silnice I/20 - středová kanalizace km 0,000-KÚ
SO 311.2 - Odvodnění propojení I/20 a Na Roudné, včetně vyústění do Berounky
SO 316 - Odvodnění místní komunikace - lokalita Zavadilka
SO 330 - Přeložka vodovodu - silnice I/20 km 0,130
SO 331 - Přeložka vodovodu v ulici Na Roudné
SO 340 - Retenční nádrž - poldr v km 0,500 silnice I/20
SO 341 - Retenční nádrž - poldr v km 1,200 silnice I/20
-
SO 401 - Silnice I/20, úprava kombinovaného vedení VVN/VN 110 kV/22kV ČEZ Distribuce
SO 402 - Silnice I/20, úprava vedení VVN 110kV ČEZ Distribuce
SO 410 - Silnice I/20, přeložka vedení VN 22kV ČEZ Distribuce
Č.j. MMP/044937/16
str. 3
-
SO 411 - Silnice I/20, propojení I/20 a Na Roudné, přeložka vedení VN 22kV ČEZ Distribuce
SO 413 - Silnice I/20, přeložka kabelového vedení VN 22kV ČEZ Distribuce
SO 430 - Oblast křižovatky Plaská - Studentská, přeložka kabelového vedení NN PMDP
SO 431 - Napájecí bod veřejného osvětlení, přípojka NN ČEZ Distribuce
SO 433 - Železniční zastávka Bílá Hora, úprava rozvodu NN a osvětlení
SO 434 - Železniční trať č.160, přeložka napájecího kabelu NN
SO 435 - Silnice I/20, veřejné osvětlení
SO 437 - Propojení I/20 a Na Roudné, veřejné osvětlení
SO 438 - Oblast křižovatky Plaská - Studentská, úprava veřejného osvětlení
SO 440 - Chodník, cyklistická stezka - lávka přes železniční trať, veřejného osvětlení
SO 450 - Úpravy DK telekomunikačního vedení v km 1,450 silnice I/20
SO 451 - Úpravy DOK telekomunikačního vedení v km 1,450 silnice I/20
SO 452 - Úpravy DK telekomunikačního vedení v km 0,400 silnice II/231
SO 453 - Úpravy optických kabelů MAXPROGRES v km 0,000-0,300 silnice I/20
SO 455 - Úpravy sdělovacích kabelů DK kabelů ČD - SŽT
SO 460 - Úpravy MK telecomu v km 0,000 silnice I/20
SO 461 - Úpravy MK telecomu v km 1,450 silnice I/20
SO 462 - Úpravy MK telecomu v km 0,400 silnice II/231
SO 463.2 - Úpravy MK telecomu v km 0,600-0,900 silnice II/231
SO 465 - Úpravy signalizačních kabelů ZČE v km 1,250 silnice I/20
SO 466 - Úpravy sdělovacích MK kabelů ČD-SDC - SSZT
SO 467 - Úpravy MK telecomu v km 0,100 silnice I/20
SO 480 - Úprava zabezpečovacího vedení na železniční trati č.160
SO 485 - Úprava kabelu světelné dopravní signalizace
SO 486 - Světelná dopravní signalizace v křižovatce silnice I/20 - ulice Pod Stráží
-
SO 510 - Odstavení VTP DN 150 Plzeň - Bolevec
SO 511 - Přeložka VTP DN 200 Plzeň - Bolevec
SO 512 - Přeložka VTP DN 300 Plzeň - Bolevec
SO 514 - Přeložka VTP DN 300 Plzeň - Bílá hora
SO 522 - Přeložka STP DN 50 v křižovatce U Velkého rybníka - Na Roudné
SO 523 - Přeložka STP DN 80 v křižovatce U Velkého rybníka - Na Roudné
SO 530 - Přeložka NTP DN 150 v km 0,022
SO 540 - Přeložka SKAO a anodového uzemnění
-
SO 650 - Železniční trať č.160
SO 651 - Železniční zastávka Bílá Hora
SO 652 - Železniční vlečka Ferona
-
SO 801.2 - Vegetační úpravy
SO 810.2 - Příprava území
SO 820.2 - rekultivace dočasných záborů
SO 830.2 - Rekultivace zrušených komunikací
SO 857 - Úprava oplocení vpravo v km 0,350 propojení I/20 a Na Roudné
SO 858 - Úprava oplocení - sjezd vlevo v km 0,200 z ulice Na Roudné
Č.j. MMP/044937/16
str. 4
Silnice I/20 je navržena jako místní sběrná komunikace v kategorii MS 20/60, funkční třída B1. Základní
šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Začátek trasy I/20 je v oblasti napojení ulice Plaská a Studentská. Trasa se
přimyká k železniční trati ČD Plzeň - Žatec, č.160. V oblasti staničení 1,3 km je navrženo stažení
čtyřpruhové komunikace na dvoupruhovou. V úseku staničení 0,0-0,3 km jsou navrženy oboustranné
smíšené stezky pro pěší a cyklisty v šířce 3 m spolu s pásy zeleně.
Křižovatka silnice I/20 a napojení ulic U velkého rybníka a Pod stráží je navržena se samostatným
odbočovacím pruhem vlevo ze silnice I/20. Šířky jízdních pruhů světelně řízené křižovatky budou zúženy
na 3 m, ramena křižovatky ve směru k ulici U Velkého rybníka a ulici Pod Stráží budou v kategorii MO
8/50,funkční třídy C2.
V úseku staničení 0,3 - KÚ km bude ve směru staničení zelený pás š. 3 m, smíšená stezka pro pěší a
cyklisty v š. 3 m, protihlukový val výšky 3,5 m, střední pás dělící bude v šířce 5,5 m. Dále bude
provedeno vedení přeložek VTL plyn DN 300 za protihlukový val.
Silnice II/231 je navržena jako místní komunikace obslužná v kategorii MS 9/50, funkční třída B2.
Základní šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Začátek úseku trasy II/231 bude v místě malé okružní křižovatky
o průměru 36 m, ulice Na Roudné. Okružní křižovatka v ulici Na Roudné bude umístěna v prostoru pod
nově navrženým železničním mostem. Dále trasa silnice pokračuje ve směru k nově navrženému mostu
přes řeku Berounku.
Propojení silnice I/20 a Na Roudné je navržena jako místní komunikace obslužná v kategorii MS 9/50,
funkční třída B2. Základní šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Začátek úseku trasy místní komunikace je
navržen na konci úseku stažením čtyřpruhové komunikace na dvoupruhovou. Tato komunikace dále
pokračuje západně od trati ČD, ke které se v maximální možné míře přimyká a trasa pokračuje ve směru k
ulici Na Roudné. Stávající trať ČD č.160 Plzeň - Žatec nebude v rámci této stavby přeložena a zůstává ve
své trase.
Ve staničení 0,0-0,4 km se místní komunikace napojuje v okružní křižovatce ulice Na Roudné na silnici
II/231.V úseku 0,0-0,4 km je navržena pravostranná smíšená stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3 m,
bezpečnostní odstup od komunikace je 0,5 m.
Autobusové zastávky MHD jsou umístěny po obou stranách silnice propojení a jsou v max. možné míře
přiblíženy k okružní křižovatce a jsou řešeny bez přístřešků.
Železniční most přes ulici Na Roudné je navržen s volnou výškou 4,5 m a s 0,5 m rezervou na případné
trolejové vedení trolejbusové dopravy. Pilíř železničního mostu je umístěn do vnitřního prostoru samotné
okružní křižovatky ulice Na Roudné.
Most na železniční vlečce přes ulici Jateční bude s volnou výškou 4,5 m a s 0,5 m rezervou na případné
vedení trolejbusové dopravy.
- Opěry obou železničních mostů nebudou zasahovat do rozhledových trojúhelníků na přilehlé okružní
křižovatce. Železniční zastávka Bílá Hora na trati ČD č.160 bude mít délku nástupní hrany 125 m.
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 93 odst. 3 a § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do:
15 dnů ode dne doručení
oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města
Plzně, odbor stavebně správní, úřední dny pondělí a středa).
Č.j. MMP/044937/16
str. 5
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Hana Jirásková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně,
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Obdrží:
Účastníci řízení:
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IDDS: zjq4rhz
Obec:
Technický náměstek primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, 301 00 Plzeň 1
MMP, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5, 306 32 Plzeň
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Č.j. MMP/044937/16
str. 6
Dotčené orgány:
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Územní odbor pro plzeňskou oblast, IDDS: 9gsaax4
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Na vyvěšení:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1
Účastníci řízení dle §85 odst.2 stavebního zákona a veřejnost se vyrozumívají veřejnou vyhláškou:
Ing. Miroslav Pech, CSc., U Poradny č.p. 1019/9, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Věra Maurová, U Jam č.p.
1449/23, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Ladislava Kroft, Sokolovská č.p. 762/9, Severní Předměstí, 323 00
Plzeň 23, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, Eva Potůčková, A. Trägera č.p. 316/65, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10, Ing.
Michael Zdebor, Štiková č.p. 1487/13, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Vladislav Kovanda, Rabštejnská č.p.
1638/20, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Alena Kovandová, Rabštejnská č.p. 1638/20, Bolevec, 323 00 Plzeň
23, Václav Valenta, Elišky Krásnohorské č.p. 552, 332 02 Starý Plzenec, Václav Valenta, Kubátova č.p.
1985/18, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Pavel Valenta, Žlutická č.p. 1666/35, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Ing.
Marcela Skřivanová, Na Petřinách č.p. 1770/41, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616, Milada Klimešová,
Malý Bolevec č.p. 36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, MUDr. Milada Nová, Malý Bolevec č.p. 1515,
Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Marie Křížová, Otakara Březiny č.p. 321/7, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Alžběta Strejcová, Mozartova č.p. 187/15, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Vlasta Klímová, Volšovská č.p.
858, Sušice II, 342 01 Sušice 1, Ivanka Cinertová, U Sluncové č.p. 602/11, Karlín, 186 00 Praha 86,
Milada Šabková, Bolevecká náves č.p. 2/4, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Martin Šabek, Bolevecká náves
č.p. 2/4, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Václava Šteflová, Bolevecká náves č.p. 2/4, Bolevec, 323 00 Plzeň
23, Jiřina Hodečková, Kreuzmannova č.p. 638/4, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18, Stanislav Krásný, Polední
č.p. 903/41, Lobzy, 312 00 Plzeň 12, Jana Tomášková, U Lomů č.p. 2205/5, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň 26, Václav Krásný, sady Pětatřicátníků č.p. 20/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Jana
Tarantíková, Koterovská náves č.p. 4/4, Koterov, 326 00 Plzeň 26, Petr Rott, Hořejší č.p. 1393/14,
Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Ing. Jana Veselá, Tichonická č.p. 1062/22, Uhříněves, 104 00 Praha 114, Jana
Špiclová, Břeclavská č.p. 961/6, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, MUDr. Marie Říčařová, 28. října
č.p. 1325/58a, Bolevec, 301 00 Plzeň 1, Mgr. Jaromíra Tempírová, Purkyňova č.p. 1067/61, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14, Miloslav Štekl, Malý Bolevec č.p. 118, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Hana Kastelicová, Heyrovského č.p. 412/32, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1, Miroslava Krausová,
Tomanova č.p. 2681/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, HENRY S CAR s.r.o., Plaská č.p. 1937/14,
Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Mgr. Milena Freislebenová, Tachovská č.p. 1349/3, Bolevec, 323 00 Plzeň
23, Jana Procházková, Luční č.p. 844, 330 11 Třemošná, Václav Mandous, Ke Sv. Jiří č.p. 1189/30,
Doubravka, 312 00 Plzeň 12, Pavel Mandous, Spojovací č.p. 2048/18, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň 26, Václav Kabát, Nerudova č.p. 960/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Anna Dvořáková, V
Bezovce č.p. 1909/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Věra Nováková, Družby č.p. 978/3, Doubravka,
312 00 Plzeň 12, Václav Suda, K Nádraží č.p. 144/36, Křimice, 322 00 Plzeň 22, Marie Dirnová, K
Dolovu č.p. 275/6, Křimice, 322 00 Plzeň 22, Anna Brožková, Kaznějovská č.p. 1301/40, Bolevec, 323
00 Plzeň 23, Milena Stará, Nýřanská č.p. 2125/15, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Václav Salcman,
Bolevecká náves č.p. 20/30, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Jaroslav Balík, Masarykova č.p. 1065/27,
Doubravka, 312 00 Plzeň 12, Eva Balíková, Masarykova č.p. 1065/27, Doubravka, 312 00 Plzeň 12,
Věra Brožová, Lobezská č.p. 1117/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26, Petr Rais, Plachého č.p.
936/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Hana Koucká, Lesná 69, 347 01 Tachov 1, Eva Blínová,
Komenského č.p. 1076/79, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Jiří Hejduk, České údolí č.p. 484/14, Doudlevce,
Č.j. MMP/044937/16
str. 7
301 00 Plzeň 1, Mgr. Ludmila Novotná, Žlutická č.p. 1676/23, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Alena
Kulhánková, Manětínská č.p. 1507/33, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Stanislava Mužíková, Brněnská č.p.
954/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Jan Horčička, Západní č.p. 1318/4, Bolevec, 323 00 Plzeň
23, MUDr. Jana Marešová, Kosmonautů č.p. 1234/8, 350 02 Cheb 2, Ing. Věra Valentová, Mlatecká č.p.
1909/40, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, HORNÁT s.r.o., Plaská č.p. 1937/14, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 62, 140 00 Praha 4, JUDr. Libor Silovský, Na Spojce č.p. 490/20,
Lobzy, 326 00 Plzeň 26, Zdeněk Hruška, Tymákov 343, 332 01 Tymákov, Jaroslava Kaděrová,
Tymákov 343, 332 01 Tymákov, Petr Rott, Hořejší č.p. 1393/14, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Ing. Jana
Veselá, Tichonická č.p. 1062/22, Uhříněves, 104 00 Praha 114, Milada Kožíšková, Jungmannova č.p.
1168, 432 01 Kadaň 1, Jaroslava Kadlecová, Studentská č.p. 1228/6, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Jitka
Petružálková, Nýřanská č.p. 1294/38, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Ing. Ladislav Zísler, U Velkého rybníka
č.p. 1944/29b, Bolevec, 301 00 Plzeň 1, Marcela Zíslerová, U Velkého rybníka č.p. 1944/29b, Bolevec,
301 00 Plzeň 1, Dušan Černý, Franze Liszta č.p. 1996/79, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Yvetta Černá,
Franze Liszta č.p. 1996/79, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Zděnka Pechmanová, Bolevecká náves č.p. 3/5,
Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Anna Kepková, Manětínská č.p. 1498/15, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Václav
Pechman, Bolevecká náves č.p. 3/5, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, Miluše Kadlecová, Franze Liszta č.p. 2010/77, Bolevec,
323 00 Plzeň 23, PRESSL, spol. s r.o., Klatovská třída č.p. 99/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova č.p. 2641/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58,
Ing. Radek Loukota, Hodonínská č.p. 1061/61, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Kvatro stav s.r.o., Za
Lesem č.p. 213/1, Lhota, 301 00 Plzeň 1, Ing. Václav Mašek, Kramolín 48, 335 01 Nepomuk 1, Jiří
Loukota, Příkosice 25, 338 43 Mirošov 1, Český Hydrometerologický ústav Komořany č.p. 2050, Na
Šabatce č.p. 2050/17, Praha 12-Komořany, 143 00 Praha 412, Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká
č.p. 2578/1, 301 00 Plzeň, České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00
Praha 1, Karel Volek, Na Roudné č.e. 509, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Vladimír Vasilev,
Křimická č.p. 729/14, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18, Petr Lubas, Sokolovská č.p. 1111/106, Bolevec, 323
00 Plzeň 23, Marie Lubasová, Sokolovská č.p. 1111/106, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Miloš Beringer,
Vlastina č.p. 623/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Ferona, a.s., Havlíčkova č.p. 1043/11, 110 00
Praha 1-Nové Město, Jarmila Duchková, Na Roudné č.p. 52/164, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
Jiřina Nováková, Na Roudné č.p. 1152/166, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Iveta Včalová, Karoliny
Světlé č.p. 544/5, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Mgr. Simona Včalová, Karoliny Světlé č.p. 544/5,
Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Anna Kejhová, Taťjana Sladová, Schwarzova č.p. 1940/55, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Kamila Kličková, Milada Hájková, Rudolf Starý, Helena Frieserová, Emma
Büttinghausová, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p.
1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň, CEMEX Czech Republic, s.r.o., Siemensova č.p. 2716/2, Praha
5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského č.p.
1101/17, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p.
1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží č.p.
920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo
nábřeží č.p. 2430/14, 304 20 Plzeň, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň,
Sušická č.p. 1168/23, 326 00 Plzeň 26, Ing. Jaroslav Kadlec, Franze Liszta č.p. 2010/77, Bolevec, 323 00
Plzeň 23,
Antonín Župka, Pstruhová 1162/8, Plzeň, Růžena Župková, Pstruhová 1162/8, Plzeň, Vladimír Volf,
Mechová 2056/6, Plzeň, Jaroslava Volfová, Mechová 2065/6, Plzeň, Valečka František , Plachého 936/5,
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, SJM Škach Oldřich Ing. a Škachová Dagmar Ing. , Plaská 371/12, Bolevec,
32300 Plzeň, SJM Černý Dušan a Černá Yvetta , Franze Liszta 1996/79, Bolevec, 32300 Plzeň, SJM
Kadlec Jaroslav Ing. a Kadlecová Miluše, Franze Liszta 2010/77, Bolevec, 32300 Plzeň, Zajíc Jiří, U
Velkého Rybníka 819/19, Bolevec, 30162 Plzeň 1, Zinková Milada,
U Velkého Rybníka 819/19,
Bolevec, 30162 Plzeň1, Schwarzmeier Jakub PhDr., Ph.D., U Velkého rybníka 813/15, Bolevec, 30100
Plzeň, Schwarzmeierová Lucie PharmDr., U Velkého rybníka 813/15, Bolevec, 30100 Plzeň, SJM
Schwarzmeier Josef a Schwarzmeierová Olga, U Velkého rybníka 812/13, Bolevec, 30100 Plzeň, Kapr
Vít, Křížkova 417/21, Severní Předměstí, 30100 Plzeň, Hanka Petr,
třída1. máje 529, 34562 Holýšov,
SJM Fencl Petr a Fenclová Jana, U Velkého rybníka 811/7, Bolevec, 30100 Plzeň, Janča Václav, Družby
957/21, Doubravka, 31200 Plzeň, Šabek Martin , Bolevecká náves 2/4, Bolevec, 32300 Plzeň, Šabková
Milada, Bolevecká náves 2/4, Bolevec, 32300 Plzeň,Šteflová Václava Bolevecká náves 2/4, Bolevec,
32300 Plzeň,SJM Balík Jaroslav a Balíková Eva, Masarykova 1065/27, Doubravka, 31200 Plzeň,
DEVELOPPILS s.r.o. Sluneční 984/27, Lobzy, 31200 Plzeň, Glaser David Ing.,Majerova 2193/26, Jižní
Č.j. MMP/044937/16
str. 8
Předměstí, 30100 Plzeň, Harmanová Martina MUDr., U Velkého rybníka 2229/111, Bolevec, 32300
Plzeň, Kabelák Jan,Skalníkova 456/28, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně, Kloudová Jitka, UVodárny
207, Záluží, 33011 Třemošná, Korecká Marta U Vodárny 211, Záluží, 33011 Třemošná, Krumpholc
Petr,U Velkého rybníka 2229/111, Bolevec, 32300 Plzeň, Peterka Marek MUDr., Písecké předměstí
1304, 39901 Milevsko, SJM Soukup Jiří a Soukupová Martina Nad Hradištěm 338/29, Hradiště, 32600
Plzeň, Vališová Alena, Pecháčkova 963/25, Skvrňany, 31800 Plzeň, Benešová Petra č.p. 92, 33901
Mochtín, Čechura Jiří Ing., Franze Liszta 2163/54, Bolevec, 32300 Plzeň, Fajfrová Anna
Lípová
2728, 43801 Žatec, SJM Flax Richard Ing. a Flaxová Taťána Sedlecko 30, 33824 Bušovice, Forejt Jiří,
č.p. 191, 33204 Losiná, SJM Honomichl Robert a Honomichlová Helena, U Velkého Rybníka 2230/117,
Bolevec, 32300 Plzeň, SJM Hruška Jan a Hrušková Alena
U Velkého rybníka 2230/117, Bolevec,
32300 Plzeň, SJM Hvízdal Vladislav Ing. a Hvízdalová Hana Ing.
Bohuslava
Martinů
649/9,
Bolevec, 32300 Plzeň, Jícha Petr
Bolevecká 1293/12, Severní Předměstí, 30100 Plzeň, Jirásek
Michal, U Velkého Rybníka 2230/117, Bolevec, 32300 Plzeň, Kepka Petr
č.p. 74, 33011 Příšov,
Kvatro stav s.r.o., Za Lesem 213/1, Lhota, 30100 Plzeň, Loučímová Zuzana
V Bezovce 1029/1, Jižní
Předměstí, 30100 Plzeň, Malec Karel č.p. 109, 39855 Kovářov, Martínek Michal, U Velkého Rybníka
2230/117, Bolevec, 32300 Plzeň, Mládková Renata
Petákova 981/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň,
Müllerová Kateřina, U Velkého Rybníka 2230/117, Bolevec, 32300 Plzeň, Nademlejnská Klára,
Studentská 2135/105, Bolevec, 32300 Plzeň, Novotná Milena U Velkého Rybníka 2230/117, Bolevec,
32300 Plzeň, Patová Klára,Krašovská 1723/4, Bolevec, 32300 Plzeň, Rajtolar Stanislav, Koterovská
945/62, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, Růžička Pavel,
Pálavská 1411/37, Severní Předměstí,
32300 Plzeň, SJM Seménka Jaroslav a Seménková Alexandra ,U Velkého rybníka 2230/117, Bolevec,
32300 Plzeň, Svatopolská Lenka,Plaská 1267/11, Bolevec, 32300 Plzeň, Šťastný František, Klimentov
80, 35301 Velká Hleďsebe, Benešová Petra
č.p. 92, 33901 Mochtín, Čechura Jiří Ing., Franze Liszta
2163/54, Bolevec, 32300 Plzeň, Fajfrová Anna , Lípová 2728, 43801 Žatec, SJM Flax Richard Ing. a
Flaxová Taťána, Sedlecko 30, 33824 Bušovice, Forejt Jiří,č.p. 191, 33204 Losiná, Jícha Petr, Bolevecká
1293/12, Severní Předměstí, 30100 Plzeň, Jirásek Michal, U Velkého Rybníka 2230/117, Bolevec, 32300
Plzeň, Kepka Petr, č.p. 74, 33011 Příšov, Kvatro stav s.r.o.,
Za Lesem 213/1, Lhota, 30100 Plzeň,
Loučímová Zuzana, V Bezovce 1029/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, Malec Karel,
č.p. 109, 39855
Kovářov, Martínek Michal, U Velkého Rybníka 2230/117, Bolevec, 32300 Plzeň, Mládková Renata,
Petákova 981/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, Müllerová Kateřina,
U Velkého Rybníka 2230/117,
Bolevec, 32300 Plzeň, Nademlejnská Klára,
Studentská 2135/105, Bolevec, 32300 Plzeň, Novotná
Milena, U Velkého Rybníka 2230/117, Bolevec, 32300 Plzeň, Patová Klára, Krašovská1723/4,Bolevec,
32300 Plzeň, Rajtolar Stanislav , Koterovská 945/62, Východní Předměstí, 32600 Plzeň, Růžička Pavel,
Pálavská 1411/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň, SJM Seménka Jaroslav a Seménková Alexandra, U
Velkého rybníka 2230/117, Bolevec, 32300 Plzeň, Svatopolská Lenka , Plaská 1267/11, Bolevec, 32300
Plzeň, Šťastný František, Klimentov 80, 35301 Velká Hleďsebe, Kazimourová Ellen
Vašatova 3217,
27201 Kladno, Kohoutek Robert, Smečenská 651, Rozdělov, 27204 Kladno,Med Miroslav, Olešná18,
33824 Němčovice, Med Pavel Ing. Arch., Jiráskova 969, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, Medová
Milena, Jakuba Jana Ryby 988/92, Bolevec, 32300 Plzeň, SJM Novák Jiří a Nováková Alena Mgr.,
Jakuba Jana Ryby 2146/51, Bolevec, 32300 Plzeň, Pytlíková Vlasta
, Jaroslava Ježka 1935/33,
Bolevec, 32300 Plzeň 1, Klímová Vlasta, Volšovská 858, Sušice II, 34201 Sušice, SJM Vacovský
Lubomír Ing. a Vacovská Alena Mgr., U Velkého rybníka 1943/29a, Bolevec, 30100 Plzeň, SJM Zísler
Ladislav Ing. a Zíslerová Marcela, U Velkého rybníka 1944/29b, Bolevec, 30100 Plzeň, Silovský Libor
JUDr., Na Spojce 490/20, Lobzy, 32600 Plzeň, Cinertová Ivanka, U Sluncové 602/11, Karlín, 18600
Praha 8, Suda Václav, K Nádraží 144/36, Křimice, 32200 Plzeň, SJM Kozák Jiří a Kozáková Zdeňka,
Bělohorská 471/13, Severní Předměstí, 30100 Plzeň, Cinertová Ivanka , U Sluncové 602/11, Karlín,
18600 Praha 8, Filip Václav Ing., U Velkého rybníka 815/21, Bolevec, 30100 Plzeň, Tremlová Věra, U
Velkého rybníka 815/21, Bolevec, 30100 Plzeň, Hodanová Lenka,
U Velkého rybníka 814/17,
Bolevec, 30100 Plzeň, Krchovová Jaroslava, U Velkého Rybníka /17, Plzeň, Nazarovová Jana, U
Velkého Rybníka 814/17, Bolevec, 30100 Plzeň, Stelzlová Marie, U Velkého rybníka 797/3, Bolevec,
30100 Plzeň, Matoušek Miloslav, Senecká 960/5, Bolevec, 30100 Plzeň, Kastelicová Hana, Heyrovského
412/32, Doudlevce, 30100 Plzeň, Štekl Miloslav, Malý Bolevec 118, Bolevec, 32300 Plzeň, Galek Lukáš,
Štěpánská 4, 35751 Kynšperk nad Ohří, Galeková Šárka, Štěpánská 4, 35751 Kynšperk nad Ohří,
Maříková Larisa Mgr., Na Roudné č.ev. 2319, Severní Předměstí, 30100 Plzeň, Hadová Štěpánka, č.p.
367, 33824 Břasy, Zvikl Václav , Na Roudné 134/170, Severní Předměstí, 30100 Plzeň, Krupka Petr Ing.,
č.p. 221, 32600 Letkov
Č.j. MMP/044937/16
str. 9

Podobné dokumenty