Abakon Pluviale

Komentáře

Transkript

Abakon Pluviale
ABAKON Sp. z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko – Bia a
NIP: 937-26-49-782, REGON 241974149
ABAKON Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa, organiza ni složka
Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika
DI : CZ01916351
Tel. (+48) 33 811-11-88 E-mail: [email protected] Website: www.abakon.com www.abakon.cz
Bielsko-Bia a ……………….
Odhadní nabídka na výstavbu rodinného domu
podle projektu „Abakon Pluviale”
Oferta na budow domu jednorodzinnego
wg projektu „Abakon Pluviale”
Plocha netto p ízemí (podlahová plocha): cca 165 m2
Powierzchnia Netto budynku (powierzchnia pod óg): oko o 165,00 m2
1. ZÁKLADOVÁ DESKA/ FUNDAMENT P YTOWY
2. VN JŠÍ ST NY P ÍZEMÍ / CIANY ZEWN TRZNE PARTERU
3. VNIT NÍ ST NY P ÍZEMÍ / CIANY WEWN TRZNE PARTERU
4. STROP TYP FILIGRÁN NAD P ÍZEMÍM /STROP TYPU FILIGRAN, NAD PARTEREM
5. ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠT / SCHODY ELBETOWE
6. VN JŠÍ ST NY PODKROVÍ PRAEFA/ CIANY ZEWN TRZNE PODDASZA PRAEFA
7. VNIT NÍ ST NY PODKROVÍ PRAEFA/ CIANY WEWN TRZNE PODDASZA PRAEFA
8. KOMÍNY PRO ODVOD SPALIN A VENTILA NÍ KOMÍNY/ KOMINY SPALINOWE I WENTYLACYJNE
9. KONSTRUKCE ST ECHY A STROPU/KONSTRUKCJA DACHU
10. ST EŠNÍ KRYTINA A ŽLABY/POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM
11. ST EŠNÍ KRYTINA NA SCHODECH/POKRYCIE DACHU LUKARN
Celková cena hrubé stavby iní: 1 815 840 K bez DPH
Orienta ní as realizace: oko o 12 týdn
czny koszt wykonania stanu surowego otwartego wynosi: 279.360,00 z Netto
Orientacyjny czas realizacji: oko o 12 tygodni
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka Komandytowa, 43-300 Bielsko-Bia a, ul. Wyzwolenia 49a
Spó ka zarejestrowana w S dzie Rejonowym w Bielsku-Bia ej, VIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr 0000388586
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka komandytowa, Organiza ni složka, Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika,
Spó ka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez S d Okr gowy w Ostrawie, oddzia A, pozycja numer 21074
ABAKON Sp. z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko – Bia a
NIP: 937-26-49-782, REGON 241974149
ABAKON Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa, organiza ni složka
Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika
DI : CZ01916351
Tel. (+48) 33 811-11-88 E-mail: [email protected] Website: www.abakon.com www.abakon.cz
12. ZATEPLENÍ FASÁDY POLYSTYRÉNEM 12 CM V ETN PROVEDENÍ AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY/
OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM 12 CM Z WYKONANIEM TYNKU AKRYLOWEGO
13. VENKOVNÍ PARAPETY / PARAPETY ZEWN TRZNE
14. ZÁBRADLÍ/BARIERKI
Celková cena hrubé stavby s fasádou iní: 2 043 925 K bez DPH
Orienta ní as realizace: oko o 14 týdn
czny koszt stanu surowego z elewacj wynosi: 314.450,00 z Netto
Orientacyjny czas realizacji: oko o 14 tygodni
15. ELEKTROINSTALACE A TELETECHNICKÁ INSTALACE /INSTALACJA ELEKTRYCZNA I
TELETECHNICZNA
16. VODOINSTALACE A KANALIZACE/ INSTALACJA WOD – KAN
17. INSTALACE ELEKTROINSTALACE VYTÁP NÍ/ INSTALACJA C.O. ELEKTRYCZNA
Celková cena stavby s fasádou a vnit ními instalacemi iní: 2 229 760 K bez DPH
Orienta ní as realizace: oko o 15 týdn
czny koszt budynku z elewacj i instalacjami wynosi: 343.040,00 z Netto
Orientacyjny czas realizacji: oko o 15 tygodni
18. P DNÍ SCHODY / SCHODY STRYCHOWE
19. ZATEPLENÍ PODKROVÍ/ OCIEPLENIE PODDASZA
20. VYROVNÁVACÍ HMOTY V PODKROVÍ/ WYLEWKI NA PODDASZU
Celková cena stavby s fasádou, vnit ními instalacemi a ostatními vnit ními
konstrukcemi iní: 2 359 565 K bez DPH
Orienta ní as realizace: oko o 17 týdn
czny koszt budynku z elewacj , instalacjami i pracami wyko czeniowymi
wewn trznymi wynosi: 363.010,00 z Netto
Orientacyjny czas realizacji: oko o 17 tygodni
21. OKNA Z PVC/ OKNA Z PCV
22. VENKOVNÍ DVE E/ DRZWI ZEWN TRZNE
Celková cena oken a dve í iní: 71 565 K bez DPH
czny koszt stolarki wynosi: 11.010,00 z Netto
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka Komandytowa, 43-300 Bielsko-Bia a, ul. Wyzwolenia 49a
Spó ka zarejestrowana w S dzie Rejonowym w Bielsku-Bia ej, VIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr 0000388586
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka komandytowa, Organiza ni složka, Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika,
Spó ka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez S d Okr gowy w Ostrawie, oddzia A, pozycja numer 21074
ABAKON Sp. z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko – Bia a
NIP: 937-26-49-782, REGON 241974149
ABAKON Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa, organiza ni složka
Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika
DI : CZ01916351
Tel. (+48) 33 811-11-88 E-mail: [email protected] Website: www.abakon.com www.abakon.cz
Celková cena stavby, bez vnit ních dokon ovacích prací na klí iní:
2 431 130 K bez DPH
K této ástce je nutno p íst DPH v platné výši 15%
czny koszt budynku, bez prac wyko czeniowych pod klucz wynosi:
374.020,00 z Netto
Do powy szej kwoty nale y doda obowi zuj cy na dzie dzisiejszy 15% podatek VAT
Plocha netto ( podlahová ) budovy cca 165m2
Cena bez DPH 1 m2: 14 755 K bez DPH
Powierzchnia Netto budynku oko o 165m2
Cena Netto 1 m2: 2.270 Netto
Poznámka: V p ípad realizace stavby s instalace úst edního vytápení,
a plynového kotle, VAILLANT VU 202/3-5, a zásobníkem teplé užitkové vody OKC125,
náklad na realizacji je vyšší: 121 810 K bez DPH.
Uwaga: w przypadku realizacji budynku z instalacj centralnego ogrzewania grzejnikow ,
zasilan przez kocio gazowy jednofunkcyjny VAILLANT VU 202/3-5,
z zasobnikiem ciep ej wody u ytkowej OKC 125,
koszt wykonania jest wy szy o: 18.740,00 z Netto
VNIT NÍ DOKON OVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE V P ÍZEMÍ NA KLÍ :
PRACE WYKO CZENIOWE WEWN TRZNE NA PARTERZE POD KLUCZ:
23. PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY/
24. KERAMICKÉ OBKLADY ST N/
YTKI CERAMICZNE POD OGOWE
YTKI CERAMICZNE CIENNE
25. VYBAVENÍ KOUPELNY V P ÍZEMÍ/ WYPOSA ENIE AZIENKI NA PARTERZE
26. VYBAVENÍ KOUPELNY V PODKROVÍ/ WYPOSA ENIE AZIENEK NA PODDASZU
27. VNIT NÍ PARAPETY, SÁDROVÁNÍ, ŠPACHTLOVÁNÍ A MALBY/ PARAPETY WEWN TRZNE G ADZIE
SZPACHLOWE I MALOWANIE
28. PLOVOUCÍ PODLAHY/ PANELE POD OGOWE
29. KOMPLETACE ELEKTO/ OSPRZ T ELEKTRYCZNY
30. DVE E VNIT NÍ/ DRZWI WEWN TRZNE
Celková cena stavby na klí iní: 3 027 245 K bez DPH
K této ástce je nutno p íst DPH v platné výši 15%
czny koszt budowy pod klucz wynosi: 465.730,00 z Netto
Do powy szej kwoty nale y doda obowi zuj cy na dzie dzisiejszy 15% podatek VAT
Plocha netto ( podlahová ) budovy cca 165m2
Cena bez DPH 1 m2: 18 330 K bez DPH
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka Komandytowa, 43-300 Bielsko-Bia a, ul. Wyzwolenia 49a
Spó ka zarejestrowana w S dzie Rejonowym w Bielsku-Bia ej, VIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr 0000388586
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka komandytowa, Organiza ni složka, Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika,
Spó ka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez S d Okr gowy w Ostrawie, oddzia A, pozycja numer 21074
ABAKON Sp. z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko – Bia a
NIP: 937-26-49-782, REGON 241974149
ABAKON Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka Komandytowa, organiza ni složka
Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika
DI : CZ01916351
Tel. (+48) 33 811-11-88 E-mail: [email protected] Website: www.abakon.com www.abakon.cz
Powierzchnia Netto budynku oko o 165m2
Cena Netto 1 m2: 2.820 Netto
Další práci:
Prace dodatkowe:
31. PODLAHÁ PODKROVÍ/ POD OGA NA STRYSZKU
Celková cena iní: 14 040 K bez DPH
czny koszt robót wynosi: 2.160,00 z Netto
Tento ceník netvo í obchodní nabídku ve smyslu ob anského zákoníku.
Nabídka platí jeden m síc. Po uplynutí této lh ty má Zhotovitel právo na zm nu ceny.
Niniejszy cennik nie jest ofert handlow w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wa na jeden miesi c. Po up ywie tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny.
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka Komandytowa, 43-300 Bielsko-Bia a, ul. Wyzwolenia 49a
Spó ka zarejestrowana w S dzie Rejonowym w Bielsku-Bia ej, VIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr 0000388586
ABAKON Spó ka z o.o. Spó ka komandytowa, Organiza ni složka, Jure kova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, eská Republika,
Spó ka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez S d Okr gowy w Ostrawie, oddzia A, pozycja numer 21074

Podobné dokumenty

Abakon Piatto 1

Abakon Piatto 1 ABAKON Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Organizačni složka, Jurečkova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Česká Republika, Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okrę...

Více

Celková cena hrubé stavby činí: 1.413.

Celková cena hrubé stavby činí: 1.413. ABAKON Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Organizačni složka, Jurečkova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Česká Republika, Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okrę...

Více