květen

Komentáře

Transkript

květen
strana 02
strana 03
strana 05
presta 2006 kasárna
podněty obyvatel vyslyšeny
strana 08
prázdniny ve školkách a družinách
05
květen 2007
tištěno na recyklovaném papíru
informační zpravodaj pro občany města Tábora slovo
místostarostky
V
ážení spoluobčané,
měsíc květen představuje pro mnohé z nás
jeden z nejkrásnějších
zážitků z probouzející
se přírody a snad i proto je právem označován
za měsíc lásky. Je spojen i s historicky
významnými událostmi. Hned 1. květen
připomíná Svátek práce, 1. května vstoupila naše země do Evropské unie a květen
roku 1945 je neodmyslitelně spjat s ukončením druhé světové války. Ráda bych
připomněla i další významný den – Den
matek, který připadá na druhou květnovou neděli, letos na 13. května.
Nápad oslavy Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918. Ideu šířila
Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž,
Sokol, Orel, katolické spolky i některé
ženské komise při politických stranách.
Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém
Československu zasloužila Alice Masaryková. Den matek je dnem veřejného vyjádření lásky a úcty matkám.
Matka, která vychovala a vypěstovala
ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto
svátku nikdo nepopíral, že by matkám
měly být více nakloněny zákony a že stát
by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní
neviditelné péči matek o novou generaci,
pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů
mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší
dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.
Mgr. Zuzana Pečmanová
místostarostka
[email protected]
Veřejná sbírka – Rolničkový den
Komu zazvoní rolnička?
Rolnička zazvoní pro radost všem, kteří ve čtvrtek 10. května přispějí během
veřejné sbírky Rolničkový den 2007
v Táboře, Českých Budějovicích,
Jindřichově Hradci nebo Soběslavi.
Dvojice dobrovolníků s kasičkami
budou nabízet kolemjdoucím symbolické rolničky za cenu 20 Kč. Sbírka Rolničkový den 2007 je pořádána
v souladu s příslušným zákonem
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Mgr. Monika Macáková
e-mail: [email protected]
web: www.rolnicka.cz
Uzavírka Černých mostů do 14. května
Po dobu úplné uzavírky Černých mostů nelze povolit průjezd ani
vozidlům HZS a ZZS.
Stavba umožní omezený průchod pěších staveništěm, s výjimkou dnů od 5. do 14. května (platí
pro směr Budějovická–Soběslavská).
Směr Soběslavská–Chýnovská bude
průchozí stále.
Objízdná trasa
Směr České Budějovice–centrum:
po silnicích I/3 a I/19 (obchvat Tábora), II/603 (třída Čs. armády) a II/137
(Budějovická ulice).
Směr centrum–České Budějovice,
Brno: silnice II/137 (Budějovická ulice), místní komunikace Husova, Údolní, Hromádkova, Komenského, Rokycanova a II/603 (Soběslavská). Trasa
po místních komunikacích v ulicích
Husově, Údolní, Hromádkově, Komenského a Rokycanově je obousměrně osazena dopravními značkami B 28
„Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 12 „Začátek a konec termínu“.
Dole/Francie
partnerská města:
zdarma
Foto: Roman Růžička
www.tabor.cz Škofja Loka/Slovinsko
Vedení autobusové dopravy
Linková doprava jezdí po objízdné trase. Linky číslo 390 120, 390 140,
390 840, 390 030, 350 290, 350 870,
340 812 ve směru Tábor–Chýnov
vynechávají zastávku Tábor, Tapa
a Tábor, Chýnovská ulice, náhradní
zastávka Tábor, Rokycanova. V opačném směru je vedena ze silnice I/3 na
místní komunikaci (ulice Průhon), na
silnici III/4093 (ulice Chýnovská) a po
silnici II/123 zpět na silnici I/3 (objízdná trasa). Vynechají se zastávky Tábor,
Průhon, dále Tábor, Chýnovská a Tábor, Tapa. Náhradní zastávka Měšice,
Požární úvar a Tábor, Rokycanova.
Směr Tábor–Mladá Vožice a Čekanice
jezdí po objízdné trase bez vynechání
zastávek. MHD jezdí po objízdné trase.
Za Černé mosty je zřízena obousměrná
náhradní zastávka v Rokycanově ulici
mezi železničním přejezdem a Husineckou ulicí. Linky číslo 18, 20, 21,
30, 31, 40 a 41 se vracejí do Chýnovské
ulice s otočením na kruhovém objezdu
a obsluhují všechny zastávky. Stejně
Kostnice/Německo
jezdí i v opačném směru. Na objízdné
trase jsou dopravní značky oznamující,
že Černé mosty jsou uzavřeny. Dále je
změněna přednost v křižovatce Husovy ulice s ulicí Údolní ve prospěch
Husovy ulice a rovněž přednost v křižovatce Hromádkovy a Komenského
ulice s upřednostněním objízdné trasy.
Jedná se o nejzávažnější uzavírku
v silniční síti v Táboře za posledních
několik desetiletí. Žádáme proto motoristy o pochopení a prosíme, aby respektovali osazené dopravní značení a dbali pokynů policie. Zároveň
je žádáme, aby v maximální míře
používali trasu na most přes Jordán
a po obchvatu Tábora nebo případně přes Čekanice, a odlehčili tak
trase vedoucí Maredovým vrchem,
kde vznikají kolony. Pomohou tím
průjezdu autobusů MHD, linkové
i náhradní autobusové dopravy ČD,
a také ušetří svůj čas i peněženku.
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
[email protected]
Orinda/USA
Wels/Rakousko
strana 02
květen 2007
presta 2006; nová struktura
Zasedání zastupitelstva
se koná v pondělí 28. května
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. 2 • 390 15 TÁBOR
• vedení města
• kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• odbor rozvoje
• stavební úřad
Žižkovo nám. 30
(vstup přes č. p. 2)
• odbor správy majetku města
Žižkovo nám. 11 • 390 15 TÁBOR
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor investic
• městská policie
Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR
• tajemník
• odbor životního prostředí
• živnostenský odbor
• odbor dopravně správních agend
• odbor sociálních věcí
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418
– areál spol. Rumpold, s. r. o.
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Otevírací doba pro oba sběrné dvory:
leden až březen:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
duben až říjen:
pondělí–pátek
od 15.00 do 19.00 hod.
listopad a prosinec:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
V sobotu bude celoroční provoz
od 8.00 do 12.00 hod.
Prestižní stavba jižních Čech 2006
Presta 2006 proběhla v letošním
roce již počtvrté. Soutěž Presta je
vyhlašována Oblastní pobočkou
Českého svazu stavebních
inženýrů ve spolupráci s Českou
komorou architektů, Českou
komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů
ve stavebnictví.
Cílem vyhlašovatelů je prezentovat
současné stavby v jihočeském regionu. Presta představuje současnou
stavbařskou scénu, dobré výsledky
práce stavebních firem, projektantů,
manažerů a investorů, nevyjímaje ani
stavby realizované svépomocí. Přehlídka umožňuje všem vzájemně se
seznámit a ukázat svoji tvorbu ostatním zájemcům a posoudit ji dle vlastního uvážení bez ohledu na názory
poroty. Realizované stavby prokazují
zvyšující se úroveň stavební kultury
jižních Čech.
Do soutěžní přehlídky bylo možné
přihlásit stavbu či stavby dokončené
v letech 2004 až 2006 na území jižních
Čech v následujících kategoriích:
1. Občanské a průmyslové stavby N
(novostavba), R (rekonstrukce)
2.Rodinné domy a bytové stavby N (novostavba), R (rekonstrukce)
3. Vodohospodářské a ekologické stavby
4.Dopravní a ostatní inženýrské stavby
5. Ostatní
Protože Jihočeský kraj přikládá zachování a rozvoji kulturního dědictví
velký význam, byla současně vyhlášena
Inspira – cena hejtmana Jihočeského
kraje pro stavby zaměřené na oblast ekologie, kultury, rozvoje obcí a regeneraci
panelových domů, historických památek, průmyslových a vojenských areálů.
Letos byla tato cena udělena poprvé.
Do soutěže Presta bylo přihlášeno 64 staveb. Mne obzvláště potěšilo
zastoupení staveb realizovaných na
území našeho města a jsem ráda, že
i z řad soukromých investorů byly přihlášeny rekonstrukce objektu táborské
Střelnice a dále rekonstrukce nově otevřeného hotelu Nautilus. Obě stavby
jsou velmi zdařilé a obě dostaly čestné
uznání, které si zaslouží.
Město Tábor se prezentovalo rekonstrukcí tř. 9. května (oceněno čestným
uznáním), dětským hřištěm z akátového dřeva v Holečkových sadech
a stavbou Dětského centra na Sídlišti
nad Lužnicí.
Z nabídky přihlášených staveb hejtman Jan Zahradník vybral k mimořádnému ocenění řešení Dětského centra v Táboře, které vypracoval architektonický ateliér ADIUS.
V rámci předávání ceny Jan Zahradník uvedl: „Přestavbu bývalé výmě-
Občanům, kteří zavítali
po 1. dubnu na městský
úřad, možná neutekla
skutečnost, že již neexistují dva odbory. Odbor investic a odbor rozvoje. Rada města schválila organizační změnu, kterou
byly tyto dva odbory k 31. březnu 2007
zrušeny. Od 1. dubna však vznikly dva
odbory nové. Odbor investic a strukturálních fondů patří do úseku starostky
města Ing. Randové a je v něm začle-
něno oddělení přípravy a realizace investic (dříve odbor). Zároveň má odbor
na starosti veškeré náležitosti spojené
s různými dotačními tituly a fondy
včetně evropských fondů. Odbor by tak
měl komplexně pokrýt investiční a dotační problematiku města. Na základě
výběrového řízení byl vedoucím tohoto odboru jmenován Ing. Karel Hotový. Odbor sídlí na Žižkově nám. 11.
Odbor územního rozvoje zahrnuje
úřad územního plánování a dále státní
Foto: archiv redakce
Zasedání
zastupitelstva
Nová struktura úřadu od 1. dubna
§ §
níkové stanice táborského Sídliště nad
Lužnicí na Dětské centrum výuky plavání kojenců a batolat jsem zvolil proto,
že je přímo hodna názvu hejtmanské
ceny Inspira, neboť může být inspirací,
jak dát nový smysl a užitečnou náplň
nevyužívaným provozním objektům
sídlištní panelové výstavby a navíc
obohatit daný prostor kultivovanou
architekturou.
Smyslem udílení titulů Presta je
propagovat kvalitní, hospodárně navržené stavby a dobré architektonické,
technické i technologické řešení konkrétního díla.“
O vybudování samostatného centra
pro výuku plavání kojenců a batolat
se v Táboře diskutovalo už léta. Novým impulzem se stala vyhláška z roku 2004, podle níž už nebylo možné
využívat k tomuto účelu stávající dětský bazén. Řešení proto přinesla navržená přestavba výměníkové stanice na
sídlišti, jež je v středové části Tábora
nejhustěji obydleným obytným souborem a zároveň dopravně snadno dostupné i z okrajových částí. Přestavba,
kterou zhotovily Památky Tábor, s. r. o.,
přišla město na necelých 20 mil. Kč.
Soutěž Presta je pořádána jednou za
dva roky. Stavby přihlášené do ročníku 2006 byly realizovány předchozím
vedením radnice a byly to stavby, které
nás všechny prezentovaly velmi dobře
a město Tábor představily jako moderní a progresivní město. A na nás, na
novém vedení radnice nyní záleží, čím
se budeme moci „pochlubit“ my, jaké
zajímavé stavby v tomto nadcházejícím období dokážeme vybudovat.
Ing. Hana Randová
starostka
[email protected]
památkovou péči a městského architekta. Výběrové řízení na vedoucího
odboru nebylo ještě ukončeno a rada
se jím zabývala 23. dubna 2007 na své
schůzi. Odbor patří do úseku místostarosty Ing. arch. Jirovského. Pracovníci
odboru jsou umístěni na Žižkově náměstí 3 (ve 2. patře) a v budově č. p. 31
(nad pokladnou).
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Jednání rady a zastupitelstva města v dubnu
V tomto měsíci se zastupitelé sešli na jednání 23. dubna a zároveň
tento den byla i schůze
rady města. Vzhledem
k uzávěrce našich novin přineseme
bližší informace z těchto jednání až
v příštím čísle. Na programu byla
mimo jiné řada majetkových a finančních záležitostí, podání kandidatury
na pořádání mistrovství světa v cyklokrosu, společný postup měst ve věci
MHD, záležitosti Sdružení měst a obcí
okresu Tábor. Zastupitelé se seznámili i s komunitním plánem sociálních
služeb a řešili aktivní grant v sociální
§ §
oblasti na letošní rok. Pojmenovány byly i nové ulice v katastru města
a předložen byl návrh na dotaci na
vydání první monografie táborského
výtvarníka Karla Valtra.
Rada města měla v dubnu ještě jednu schůzi – 2. dubna. Schválila mimo
jiné sponzorský dar na vydání knihy
Slavné vily Jihočeského kraje a pro realizaci výstavy stejného názvu. Poskytla
rovněž příspěvek na realizaci výstavního panelu o unikátních táborských
stavbách, které se do obsahu knihy
nedostaly.
Byl schválen zadávací záměr pro
projekční řešení prostoru T. G. M.
a bude vypracována dokumentace
pro stavební řízení. Rada souhlasila
s podáním žádosti na pořádání MS
v cyklokrosu a zastupitelstvu doporučila schválit finanční podporu pro tuto
akci. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit finanční dotaci na opravu střechy a krovu kostela Proměnění Páně ve
výši cca 1,1 mil. Kč. Rada se seznámila
i s návrhem efektivního využití prostoru zimního stadionu. Bylo přijato
doporučující stanovisko zastupitelstvu
ohledně Kasáren Jana Žižky.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
květen 2007
strana 03
soutěž; kasárna
Aktivní granty
Ocenění pro nejhezčí květinovou výzdobu
V rámci rozpočtu pro
letošní rok se předpokládá využití části
prostředků z provozu
hracích automatů pro
tzv. aktivní granty. Náplně grantů navrhují k schválení městské radě jednotlivé odborné komise. Kulturní komise
navrhuje vyhlásit dva aktivní granty.
První sleduje vyhledání nejvýhodnější nabídky pro provozování a publikaci přehledu kulturních aktivit na
území města Tábora v červnu 2007
až květnu 2008. Pravidelný přehled
bude nejen informačním zdrojem pro
obyvatele města, ale zejména prvkem
zvýšení atraktivity Tábora pro jeho
potenciální návštěvníky či uživatele
internetu. Stane se tedy aktivitou jak
v oblasti kultury, tak i cestovního ruchu. Náplní grantu je vydávání měsíčních přehledů všech kulturních akcí
ve městě na plakátech či letácích a též
provozování webových stránek. Doba
realizace se navrhuje od 1. června 2007
do 31. května 2008. Druhý grant nese
název „Oživení historického centra
města Tábora a dalších míst vyhledávaných občany a turisty v průběhu letní turistické sezony“. Zahrnuje následující tematické okruhy: I. Divadlo pod
širým nebem, II. Hudba, tanec, zpěv,
III. Výtvarné umění, IV. Historické aktivity. Navrhovaná realizace: 15. června
až 31. srpna 2007. Vyhlášení grantů
přísluší městské radě a jeho součástí
bude zveřejnění veškerých potřebných
informací a podmínek.
Jiří Fišer
předseda kulturní komise
Odbor kultury a cestovního ruchu a odbor životního prostředí MěÚ
Tábor vyhlašují soutěž
o nejhezčí květinovou
výzdobu domu a o nejhezčí předzahrádku. Soutěž je vyhlášena pro oblast Starého města, Palackého ul. a tř. 9. května.
V první kategorii se bude hodnotit úprava fasády, vstup do domu a květinová
výzdoba oken. V soutěži o nejhezčí předzahrádku porota ocení celkový vzhled
předzahrádky, květinovou výzdobu, čistotu a originalitu. Hodnocení proběhne
v druhé polovině července, na výherce
čekají ceny (finanční odměna). Soutěž
proběhne v rámci účasti města v prestižním mezinárodním klání Entente Florale Europe 2007 (Kvetoucí sídla).
Důchodkyně kradla kytky
V jarních měsících
mají zahradníci technických služeb napilno, aby upravená
městská zeleň potěšila
oko návštěvníka i místního občana.
Jsou mezi námi i tací, kterým upravená prostranství nic neříkají a jsou pro
ně pouze bezplatným zdrojem výzdoby, pro kterou oni najdou „vhodnější“
využití. Často máme ve zvyku hovořit
o mládeži jako o skupině osob, která
si neváží práce druhých a poškozuje
vše (včetně veřejné zeleně). Ve středu
11. dubna v noci (okolo 1.30 hodin)
prováděla hlídka městské policie kontrolu veřejného pořádku na náměstí
T. G. M. V záhonu květin strážníci přistihli starší paní (67 let), která hbitě vykopávala rozkvetlé květiny. Takto paní
vyrýpla asi 20 sazenic. Od každé barvy
si vybírala 4 kusy. Při jednání se strážníky se snažila zatajit svou totožnost.
Nejdříve tvrdila, že je ze Sezimova
Ústí. Následně sdělila, že je ze Sídliště
nad Lužnicí. Na třetí pokus svou totožnost strážníkům uvedla správně. Za
přestupek jí strážníci uložili „výchovnou“ pokutu 500 Kč a pod jejich dohledem květiny vrátila na místo. Pachatelka byla rovněž poučena, že pokud
by obdobný čin spáchala znovu, může
jí být uložena pokuta až 15 tis. Kč. Paní
údajně potřebovala květinovou výzdobu na hrob pro svého příbuzného.
Mgr. Petr Svoboda
velitel městské policie
[email protected]
Vzpomínkové akty
Foto: Roman Růžička
i
„Sedm architektonických divů města Tábora“
Soutěž
Stavby, které chcete do
soutěže přihlásit, zašlete, prosíme, do 1. července 2007 některým
z uvedených způsobů:
– elektronicky na e-mail:
[email protected]
– poštou na adresu:
Ing. arch. Miloš Roháček,
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
– osobním doručením:
na výše uvedenou adresu
– vhozením do některé ze schránek
pro sběr podnětů občanů ve městě
Předpokládáme, že stavbu přihlásíte doručením barevných fotografií,
nejlépe z několika pohledů. Postačí
však i snímek jediný. Nezapomeňte,
prosíme, uvést kontakt na vás.
Ze sedmi z vás, kteří úspěšné tipy
zašlou, bude i za vaší možné přítomnosti v závěru září vylosována trojice,
která obdrží hodnotné věcné ceny.
Kviz
Odpověď musí být zaslána nejpozději do 25. dne v měsíci, kdy byla otázka zveřejněna. V září zaslané odpovědi
vyhodnotíme a první tři z vás, kteří
budou mít nejvíce správných odpovědí, odměníme. Nebude-li možné pořadí stanovit, vylosujeme tři z vás, kteří
správnou odpověď zaslali.
Třetí anketní otázkou – z měsíce
dubna – byla tato:
„Stojí majestátně, avšak s jednou ručičkou. O kterou stavbu se jedná?“
Odpověď:
Jedná se o stavbu radniční věže.
Čtvrtou anketní otázkou (pro měsíc květen):
„Mohutným kýlem rozřezává široký
prostor. Majestátná a chladná, respekt
budící stavba. Kterou budovu máme
na mysli?“
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
místostarosta
[email protected]
Co vás zajímá
Kasárna Jana Žižky v Táboře – příprava
nové strategie (informace o dosavadním postupu)
Na základě došlých nabídek, požadavků zastupitelů došla Rada města
Tábora k závěru, že nejlepší formou
bude vypsání nového výběrového
řízení, a to s přesně formulovanými
požadavky a řadou kritérií, která budou zastupiteli hodnocena. V současné době se připravuje zadávací materiál s hodnotícími kritérii funkčního
využití, environmentálních aspektů,
formy možné spolupráce s městem
a řadou dalších hodnotících faktorů.
Požadavky na budoucího partnera
budou tedy široké a zastupitelé i občané si budou moci hned v počátku
celé akce prohlédnout celý záměr se
všemi jeho pozitivními dopady.
Celkově sice dojde ke zdržení celého záměru, město Tábor však pevně
věří, že daná prodleva bude zúročena
nejlepším vybraným řešením a jasně definovanými požadavky, které
pro výběr vítěze rozhodují. Takový
postup si může město Tábor dovolit
právě proto, že se v průběhu záměru
prodeje přihlásilo hned několik zájemců z řad developerů. Na druhou
stranu je nutné říci, že dosavadní
postup města byl zcela v souladu se
zákonem, upřesněny byly požadavky
na možné funkční využití, připraven
byl i návrh smlouvy s výherci (byť jedinými) výběrového řízení.
Rozhodnutí začít znovu (s vypilovanými požadavky) není tedy ukázkou
slabosti nebo chytračení (vůči dosavadnímu zájemci), ale naprosto pragmatickým zhodnocením dosavadních
výnosů a dopadů pro město Tábor.
Věříme, že nastavená taktika bude
správná a odměnou za trpělivost budou ve finále co možná nejlepší výsledky budoucí nové čtvrti. O formě
a kritériích výběrového řízení bude
veřejnost brzy informována na internetových stránkách a v Novinách táborské radnice.
Jiří Bartáček
místostarosta města
[email protected]
Odbor kultury a cestovního ruchu
společně s Českým svazem bojovníků za svobodu a táborskou posádkou připravují v prvních květnových
a červnových dnech letošního roku
na táborském popravišti vzpomínkové pietní akty k uctění památky
obětí nacistické okupace. První
z nich, věnovaný 62. výročí osvobození Tábora, se uskuteční 7. května
v 10.00 hodin. Památce více než
150 osob popravených v Táboře na
jaře 1942 bude věnován pietní akt
5. června v 10.00 hodin pořádaný
u příležitosti 65. výročí heydrichiády. Obě piety jsou přístupné široké veřejnosti a všem občanům, kteří mají zájem o uctění památky obětí
druhé světové války.
(lh)
Informace o možnostech
uspořit energii
Ve čtvrtek 17. května proběhne od
11.30 do 19.00 hodin na Žižkově
náměstí v Táboře informační kampaň Ecology Truck Road Show 2007,
zabývající se možnostmi úspor energie, snižováním emisí oxidu uhličitého, jeho vlivu na změnu klimatu a porovnáním České republiky
s ostatními zeměmi v těchto směrech. Kampaň v režii společnosti
Knauf Insulation je doplněna o kulturní program pro děti i dospělé a je
realizována v deseti městech České
republiky. Úvodní část je určena
žákům škol, od 14.00 hodin široké
veřejnosti. Více informací lze získat
na webové adrese: www.caschranitenergii.cz.
Úspěch pana učitele
z Maredova vrchu
Základní škola na Maredově vrchu
prožívala v březnu nevšední dny
v souvislosti s celostátní soutěží
o nejoblíbenějšího učitele naší vlasti – Zlatý Ámos. Pan učitel Roman
Peška prošel všemi nástrahami jednotlivých kol a postoupil až do republikového finále v Praze. Tam ho
provázeli nejen žáci, ale i kolegové.
V napínavé soutěži si počínal velmi
dobře, a přestože je vyhlašováno
pouze nejvyšší ocenění, pan učitel
Peška byl neoficiálně pasován do
pozice druhého nejlepšího. Blahopřejeme panu učiteli, přejeme mu co
nejvíce zvídavých žáků a neutuchající optimismus pro velmi náročnou
pedagogickou činnost.
(zp)
Brigáda pro studenty
Město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu nabízí studentům
starším 18 let možnost brigády během pořádání festivalu Táborská
setkání (v termínu 14.–15. září).
Jedná se o prodej vstupenek na
uvedený festival.
Případní zájemci o brigádu se mohou hlásit na tel.: 381 486 302 (Marcela Drdová).
(lh)
strana 04
květen 2007
IV. železniční koridor; tzmt
Informace o výstavbě IV. železničního koridoru
Upozornění
• od března platí přechodná úprava
provozu na místních komunikacích
na území města Tábora, Sezimova
Ústí II. a silnice III/00356 na 2,050 km
v Sezimově Ústí II.
• místní komunikace na území Tábora (ulice Komenského, Rokycanova,
Husinecká, Angela Kančeva, Nad
Sládečkem a U Čápova dvora), Sezimova Ústí II. (ulice Okružní) a silnice
III/00356 na 2,050 km (ulice Průmyslová) v Sezimově Ústí II. jsou osazeny
svislými dopravními značkami IP
22 „Změna místní úpravy“ s textem
„Pozor, výjezd vozidel stavby“
– doba trvání: 16. března–31. prosince
• od 0.00 hod. 19. dubna do 24.00 hod.
14. května jsou trvale uzavřeny komunikace Budějovická, Soběslavská
a Chýnovská (lokalita Černé mosty)
kvůli rozsáhlým přeložkám inženýrských sítí a v nepřetržité železniční
výluce 5.–14. května probíhá nahrazení mostní konstrukce třemi díly provizorních konstrukcí (během těchto
prací se budou realizovat pažení základových jam pro nové opěry mostu)
– seznámení s postupem prací proběhlo
na tiskové konferenci 10. dubna 2007
• od 5. do 14. května bude uzavřen
průchod pod mostem v Trocnovské
ulici kvůli úplné přestavbě mostu
• práce budou probíhat i v nočních
hodinách, žádáme proto občany
o shovívavost a trpělivost
Seznam činností na stavbě
Doubí–Tábor
• pokračování zemních prací v úseku
Doubí–Planá n. L. a Planá n. L.–Tábor
• přeložky kanalizace v přednádraží
a demolice objektů žst. Planá n. L.
• pokračování prací na opěrných a zárubních zdech v úseku Doubí–Planá
a Planá–Tábor
• pokračování prací na propustech
v dráž. km 72,288, km 73,046,
km 73,467, km 73,598
• v období od 5. do 14. května bude vloženo osm mostních provizorií (MP)
s vyloučením vlakové přepravy (viz nepřetržitá výluka) – jedná se o lokalitu
Černých mostů, most v Trocnovské ulici, most přes I/55 (u hřbitova), v lokalitě
v Plané n. L. u autobazaru – přemostění
přes budoucí dálniční přivaděč
• v Táboře je vyznačena objížďka
kvůli uzavřeným Černým mostům
•
•
•
•
v délce 13 km a není umožněn ani
průchod pěších
kvůli přestavbě mostu v Trocnovské
ulici bude uzavřen průchod pod tímto mostem, a proto žádáme občany
při přecházení žel. trati o používání
blízkého železničního přejezdu
bude probíhat stavební činnost na Maredově vrchu s přístupy ke staveništi
ulicemi Soběslavskou, A. Kančeva, Rokycanovou, Komenského, Husineckou
současně budou probíhat stavební
práce na přeložkách inženýrských
sítí v úseku Doubí–Tábor
budou pokračovat stavební práce
spojené s výstavbou mostu přes E55
Seznam výluk v květnu
na stavbě Doubí–Tábor
Nepřetržitá výluka 5.–14. května
– začíná první den po vlaku směr
Praha–České Budějovice: EX 101
odjezd z Tábora v 8.00 hodin
– končí poslední den před vlakem
směr České Budějovice–Praha:
Ex 100 odjezd z Tábora ve 20.00 hod.
Denní výluky od 23. do 31. května
• v čase od 10.00 do 16.50 hodin
– začínají každý den vlakem směr
Praha–České Budějovice: R 663
odjezd z Tábora v 10.59 hodin, směr
České Budějovice–Praha: R 638 odjezd ze Soběslavi v 10.35 hodin
– končí každý den vlakem směr Praha–České Budějovice: Os 8237 odjezd z Tábora v 16.33 hodin, směr
České Budějovice–Praha: R 645
odjezd ze Soběslavi v 16.35 hodin
Zastávky pro náhradní
autobusovou dopravu (NAD)
žst. Soběslav – před nádražím • žst.
Roudná – před hotelem Ženíšek (na
staré E 55) • zastávka Doubí – na staré
E 55 (křižovatka k zastávce) • žst. Planá n. L. – zastávka MHD (COMETT)
• zastávka Sezimovo Ústí – u Vodních
staveb • žst. Tábor – v areálu žst.
Další nepřetržité výluky pro úsek
Roudná–Tábor s NAD jsou plánovány od 21. září do 6. října.
Další informace budou dány v Informacích pro občany na červen.
Informace lze rovněž obdržet v sídle
stavby (Skálova 2489 v Táboře), nebo
na tel.: 381 205 511
Lumír Pyszko
ředitel výstavby
Tělovýchovná zařízení města Tábora, s. r. o. 1/2
Tělovýchovná zařízení města Tábora, s. r. o., byla zřízena městem Táborem
v roce 1997 jako organizace zajišťující
správu a provoz sportovních a dalších
zařízení. Mezi tato zařízení patří především zimní stadion, plavecký stadion, sportovní haly, fotbalové stadiony,
Dětské centrum a Stadion míru.
V prostoru tohoto areálu nabízíme
řadu možností sportovního vyžití:
kondiční a rekreační plavání pro veřejnost, plavání pro školy, organizace
a zájmové kluby, plavání pro starší
veřejnost, plavání pro těhotné, plavání pro kardiaky a diabetiky. Do všech
prostor bazénu je umožněn bezbariérový vstup.
Vnitřní bazén (25m)
– rozměry: 25x16,67 m (délka, šířka),
1,4–1,7 m (hloubka); běžná teplota
vody: 27 °C, běžná teplota vzduchu:
28,5 °C , objem vody: 700 m3; kapacita:
210 osob
Dětský bazén
– rozměry: 6x9 m (délka, šířka), 0,4 až
0,9 m (hloubka); běžná teplota vody:
30 °C, běžná teplota vzduchu: 31,5 °C,
objem vody: 50 m3
Otevřený venkovní areál
– vstup je možný přes venkovní i vnitřní šatny
Bazén: 920 m2 vodní plochy, hloubka:
0,8–1,8 m, objem vody: 1470 m3, kapacita: 1150 osob
Atrakce: divoká řeka, podvodní masážní lehátka, gejzíry, skluzavky, chrliče, tobogán zdarma
V areálu se nachází nově vybudované travnaté solární plochy a hřiště
o celkové rozloze 2700 m2. V letošním
roce je zahájení provozu při příznivém
počasí opět již od 1. května.
Individuální relaxační centrum se
nachází v prostoru plaveckého stadionu
Foto: archiv redakce
Plavecký stadion
na 55 m2 jako samostatný provozní
celek, ve kterém je zabudován soubor
hydrorelaxačních a rehabilitačních
zařízení, nabízí finskou saunu pro
4–5 osob, parní komoru pro 2–3 osoby,
masážní a ochlazovací sprchy, ochlazovací vanu Whirpool – masážní vanu
pro 5 osob, prostor pro posezení, odpočinkovou místnost (výhradně pro
individuální provoz): tři odpočinková,
dřevěná polohovací lehátka s dekou,
ochlazovací klimatizační jednotku,
solární lampu a hydromasážní lehátko. Provoz zařízení je navržen tak, aby
umožnil odpočinek v soukromí či uzavřené společnosti, ale i z řad veřejnosti
s kapacitou do 15 osob. Využití zařízení pro uzavřenou společnost je uváděno jako provoz individuální a zajiš-
ťuje absolutní soukromí s možností
občerstvení, poslechu hudby a využití
odpočinkové místnosti. Vytváří ideální podmínky pro netradiční jednání,
oslavy nebo jiné rodinné, přátelské či
firemní příležitosti. IRC je vyčleněno
i pro jednotlivce z řad veřejnosti k společné rehabilitaci a relaxaci v rámci
provozu pro veřejnost.
Zimní stadion
– rozměry ledové plochy: 29x60 m;
3922 míst k sezení, 1000 míst k stání
Zimní stadion v Táboře byl otevřen
v roce 1972. Nabízí využití ledové
plochy školám, veřejnosti, zájmovým
skupinám, a to i v nočních hodinách.
Průměrný denní provoz je od 7.00 do
22.00 hodin, v sobotu a v neděli končí
zhruba ve 24.00 hodin.
V době odstávky ledové plochy lze
položit palubovku s využitím k provozování sálových sportů, výstav, koncertů a společenských akcí.
Novinkou je kluziště s umělým
povrchem ve venkovních prostorách areálu zimního stadionu, které
je k dispozici pro širokou veřejnost
od 6. prosince, přičemž vstupné činí
15 Kč na 2 hodiny.
Další novinkou této sezony je areál
tenisových kurtů u zimního stadionu,
a to tři antuková hřiště a jedno víceúčelové s umělou trávou (na toto hřiště
je umožněn i bezplatný vstup veřejnosti).
V roce 2002 byl vybudován pro potřeby tanečních kroužků a aktivit pro
nemíčové sporty cvičební zrcadlový
sál. V současné době je využíván zájmovými skupinami převážně v odpoledních a večerních hodinách, průměrný provoz je od 15.30 do 22.00 hodin.
V areálu zimního stadionu se nachází restaurace, cvičebna nemíčových
sportů, herna stolního tenisu, Fitness
Vendula a posilovna Wilson.
V prostoru zimního stadionu je
možnost ubytování v hotelu. Hotel
Zimní stadion má kapacitu: pět čtyř-,
jeden tří-, jeden pěti- a dva dvanáctilůžkové pokoje.
Sportovní hala Kvapilova
– rozměry haly: 38x18 m
Sportovní hala byla otevřena v roce 1979. Sportovní hala je využívána
především pro míčové sporty (volejbal,
basketbal, nohejbal, kopanou, tenis).
Pravidelný provoz je zajišťován v lednu
až červnu a září až prosinci. V červenci
a srpnu je zabezpečován nepravidelný
provoz, kdy jsou realizovány sjednané
akce, převážně soustředění sportovních oddílů. (tzmt)
květen 2007
strana 05
podněty obyvatel
Integrovaný dopravní systém Tábor–Sezimovo Ústí–Planá n. L.
Od počátku roku 2003 byla
v aglomeraci Tábor–Sezimovo
Ústí–Planá nad Lužnicí zavedena
první etapa Integrovaného
dopravního systému (IDS), který
umožňuje volbu dopravního
prostředku pro cestující, kteří
mají zakoupenou časovou
předplatní jízdenku MHD
(např. s platností na 30 dní).
Po dokončení druhé etapy jsou do IDS
od 1. ledna 2004 začleněny všechny
linky MHD, dvě tratě ČD č. 220 v úseku
Tábor–Sezimovo Ústí–Planá nad Lužnicí a č. 202 v úseku Tábor–Horky
u Tábora–Slapy, a konečně i 22 au-
tobusových linek provozovaných
firmou COMETT PLUS v oblasti
MHD v rozsahu uvedeném v jízdních
řádech jednotlivých linek. Aglomerace Tábor–Sezimovo Ústí–Planá nad
Lužnicí je tak první v Jihočeském kraji,
kde cestujícím slouží takto ucelený
systém IDS.
Fungování je zajištěno díky spolupráci divizí MHD a pravidelné autobusové dopravy (PAD) firmy COMETT
PLUS, spol. s r. o., společně s Obchodně provozním ředitelstvím Českých
drah, a. s., v Plzni.
V roce 2004 využilo možnost použít
jiný dopravní prostředek než autobus
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
Sdružení je po Svazu
měst a obcí pravděpodobně největším sdružením profesně zaměřeným na společnou tradici odkazu k historickým hodnotám.
Sdružení dnes čítá přes dvě stě členů.
Ve dnech 12.–13. dubna se uskutečnil
hromadný sněm členů v historickém sále
Nové radnice Brno. Tábor byl díky své
koncepci zvolen mezi čtrnáct členů předsednictva pro funkční období čtyř let.
Představen a schválen byl táborský
návrh na vytvoření metodického manuálu mezi Národními památkovými
ústavy (dále jen NPÚ) na straně jedné
a pověřenými obcemi na straně druhé.
Určitá nesystémovost vyjadřovacích
procesů, které jsou řízeny často velmi
subjektivními argumenty, vede k nejednoznačnosti a neschopnosti předvídat
rozhodovací procesy. Tento postup je
zcela nevhodný zejména pro investory,
kteří chtějí investovat v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu.
Na straně druhé je však nezpochybnitelným faktem, že omezující mechanismy jsou nanejvýš potřebné a vyžadují výrazně vyšší míru profesionalizace
a respektovaných standardů.
Velká síla měst, kterou sdružení reprezentuje, může tak účinně ovlivňovat
pozice NPÚ a vyvíjet odborné tlaky na
ministerstvo kultury, kde se taková participace přímo očekává.
Vedení města Tábora připraví rámec
pro konání konference na téma „Architekti, developeři a památková veřejnost
ve vzájemném dialogu“. Město Tábor se
tak bude ucházet o vítězství ve výběrovém řízení a v případě úspěchu zajistí
svému regionu možné zvýšení prestiže.
Dosah konference může mít přímý dopad na vylepšení památkového zákona,
zavedení standardů komunikace mezi
dotčenými institucemi, zvýšení investorského zájmu o památky, posílení vlivu cestovního ruchu v našem regionu.
Za člena předsednictva
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
MHD v rámci IDS přes 58 tis. přepravených osob. V roce 2005 to bylo 62 tis.
přepravených osob a v roce 2006 téměř
66 tis. přepravených osob. Z toho 38 tis.
použilo vlak a 28 tis. přepravených
osob linkové autobusy.
Pro zvýšení počtu cestujících je důležitá i jejich informovanost. V budovách nádraží ČD v Táboře, Sezimově
Ústí a Plané n. Luž. a na táborském
autobusovém nádraží jsou nainstalovány informační panely s informacemi
o IDS. Během roku bylo také zdarma
distribuováno tisíc kusů informačních
letáků IDS na nádražích ČD i autobusovém nádraží.
Z celkového ročního počtu téměř
8,8 mil. přepravených osob v rámci
IDS je těch, kteří využili možnost alternativní volby, pouze malý zlomek. Lze
ale konstatovat, že postupně se jejich
počet zvyšuje a IDS je pro zhruba 65 %
přepravených osob cestujících na dlouhodobé předplatní jízdenky MHD zajímavou možností volby dopravního
prostředku v rámci IDS Tábor–Sezimovo Ústí–Planá nad Lužnicí.
Ing. Petr Pistulka
ředitel divize MHD, COMETT PLUS, spol. s r. o.
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
[email protected]
Nová tvář oficiálních webových
stránek města Tábora
Právě nyní, kdy čtete
tento článek v NTR,
je již k dispozici nová
tvář oficiálních internetových stránek města
Tábora na adrese, která se nezměnila:
www.tabor.cz.
Město Tábor přišlo s těmito novými stránkami v době, kdy již bylo
nutné změnit jejich zastaralý design
a celkovou přehlednost. Při tvorbě
nových stránek byla využita barevnost
vztahující se k barvám, které má naše
vlajka města Tábora, tj. barvu černou
a červenou. Stránky obsahují i větší
množství fotografií z našeho města.
Jsou jednodušší a lépe čitelné. Stránky
rovněž splňují legislativní rámec sestavování webových stránek tak, aby byly
přístupné i občanům, kteří mají určitý
zdravotní handicap.
Město Tábor bude i s těmito novými
webovými stránkami soutěžit v celostátní soutěži Zlatý erb. Struktura
nových stránek rozděluje vstup na tyto
stránky zvlášť na informace pro občany města Tábora a odděleně informace pro turisty. V první fázi bude naplněno především menu informací pro
občany, informace pro turisty budou
doplňovány postupně. Každá z těchto přistupujících kategorií uživatelů
internetu hledá jiné informace, proto
i nabídka informací pro tyto uživatele
je rozdílná.
Nové webové stránky města Tábora
budou obsahovat i další řadu různých
odkazů, aby každý uživatel těchto
stránek našel informace, které požaduje. Budou zde například internetové
adresy na naše partnerská města, přístup na mapový server, různé ankety
pro občany, Noviny táborské radnice.
Doufáme, že i nové oficiální internetové stránky města Tábora uvítáte a budete spokojeni s jejich přehledností,
aktuálností a jednoduchostí užívání.
Mgr. Vladimír Helma
vedoucí odboru vnitřních věcí
[email protected]
Podněty obyvatel Blanického předměstí byly vyslyšeny
Na jednání s občany
Blanického předměstí
7. března byla veřejnost
seznámena s výsledky
studie komplexních dopravních opatření navrhovaných pro
tuto oblast města.
Projednány byly za účasti místostarosty Ing. arch. Jirovského, Ph. D.,
vedoucího odboru dopravy Ing. Trocha, vedoucího odboru investic pana
Krejčího a projektanta Ing. Otepky
zejména návrhy na zklidnění jednotlivých ulic (zóny 30, obytné zóny),
nové rozdělení uličních profilů mezi
dopravu automobilovou, cyklistickou
a pěší s plochami zeleně, otázky vedení
autobusové dopravy a parkování. Již
předem organizátoři jednání vyzvali
účastníky diskuse, aby vznesli doplňující požadavky k předloženému řešení.
Požadavky se nakonec týkaly i dopadů
realizace mostu přes nádraží a IV. železničního koridoru.
Požadavky ohledně realizace komplexních dopravních opatření a obnovy veřejných profilů
Ve fázi projektování jednotlivých
uličních profilů bude s občany provedeno místní šetření. Zde se vypilují
požadavky na přesný počet zálivů pro
parkování a zeleň. Pro umístění cyklostezky ve Vožické ulici budou brány
v potaz vzrostlé stromy, jejich odstranění je nepřípustné.
Dopravní opatření ve vybraných
ulicích budou realizována, pokud
možno, souběžně, případně v těsném
sledu po realizaci mostu.
MHD zde bude vedena v rozsahu,
který bude vyhodnocen dopravními
odborníky jako optimální.
Linková doprava autobusů bude vedena pouze v rozsahu, který je směrově
zdůvodnitelný (směr Mladá Vožice).
Požadavky, týkající se realizace
mostu přes nádraží
Po osmi měsících od kolaudace
mostu přes nádraží bude provedeno
hlukové měření a prověří se dodržení
hlukových limitů. Toto šetření bude
provedeno bez zatížení vlivů stavby
IV. železničního koridoru a obnovy
veřejných profilů.
Po dvaceti měsících od kolaudace
mostu přes nádraží bude provedeno
druhé hlukové měření a prověří se dodržení hlukových limitů. Toto šetření
bude opět provedeno bez zatížení vlivů
IV. železničního koridoru a obnovy veřejných profilů. V případě překročení
hlukových limitů přijme rada města
neprodleně taková dopravní opatření, která zajistí adekvátní nápravu.
Objekty rodinných domů, které budou výstavbou mostu bezprostředně
dotčeny (nájezdová rampa), budou
na náklady města zmonitorovány
z hlediska stavebního stavu, provedeny budou statické posudky s fotodokumentací. Jejich stavebně technický
stav bude sledován po dobu realizace
a čtyřiadvaceti měsíců od kolaudace
mostu. Jejich případné poškození bude
hradit investor stavby. Občané budou
v předstihu – a poté průběžně – informováni o trasách staveništní dopravy.
Provizorní staveništní lávka umožní
průjezd dětských kočárků.
Požadavky, vztahující se k realizaci IV. železničního koridoru
Občané budou v předstihu – a poté
průběžně – informováni o trasách staveništní dopravy. Město Tábor prověří
možnost vyjednat s investorem IV. železničního koridoru, aby stavby rodinných domů, které budou výstavbou
koridoru (případně staveništní dopravou) bezprostředně dotčeny, byly
zmonitorovány z hlediska stavebního
stavu a aby byly provedeny statické
posudky s fotodokumentací. Jejich stavebně technický stav bude sledován po
dobu realizace a čtyřiadvaceti měsíců
od kolaudace.
Všechny uvedené požadavky projednala rada města 2. dubna a uložila
vedoucím odborů investic a strukturálních fondů a dopravy přijmout
k předloženým požadavkům občanů
opatření. Případné dotazy a připomínky rádi zodpovíme.
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
místostarosta
[email protected]
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
[email protected]
Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů
[email protected]
strana 06
květen 2007
program kina a divadla
Kino Svět Tábor – květen
Exkurze z cyklu
PŘÍRODOU KROK
ZA KROKEM
sobota 5. května, 9.00 hodin
ZA OBOJŽIVELNÍKY
A PLAZY DO OKOLÍ TÁBORA
– exkurze do vojenského prostoru
Tábor-Zahrádka
– sraz: Klokoty – vstup do areálu
kláštera
sobota 19. května, 9.00 hodin
KVĚTENA ÚDOLÍ
LUŽNICE U PŘÍBĚNIC
– vycházka od Stádleckého mostu
k hradu Příběnice
– sraz: Stádlecký most přes Lužnici
FOKUS TÁBOR
1.–30. května
Café Fokus
Bohuslav PECHA:
OBRÁZKY Z JIŽNÍCH ČECH
– výstava
16. května, 18.30 hodin
Café Fokus
Lumír SLABÝ: VENEZUELA
– cestovatelská přednáška
HOUSŮV MLÝN
sobota 12. května, 20.00 hodin
HUDEBNÍ VEČER U KRBU
– hrají: Paleček & Janík
– v komorním prostředí starobylé
krčmy v rámci Hudebních sklepů
V. Koubka
Info na e-mailu: [email protected],
tel.: 775 630 665, či na: www.housuvmlyn.cz.
MOJESENIO
NADACE SENIO prostřednictvím
svého klubu MOJESENIO pokračuje v pravidelných schůzkách zájemců
o internetový projekt www.senio.cz.
Konají se vždy ve středu od 14.15 hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Sraz před hlavním
vchodem do budovy.
Informace na tel.: 381 210 441.
pátek 25. května, 13.00–16.00 hod.
veletržní areál Praha-Letňany (konferenční sál č. 2)
ODPOLEDNE S NADACÍ SENIO
– v rámci 1. mezinárodního veletrhu
FOR SENIOR
Se svými příspěvky vystoupí dvanáct
spolupracovníků NADACE SENIO.
Jsou mezi nimi i Ing. arch. O. Jankovec, M. Janatková, M. Urbanová,
A. Soubustová, P. Musílek, prof. Königová, V. Ira a Z. Voborská. Návštěvníky seznámí se svými mimořádnými
aktivitami a přesvědčí je o kvalitě
svých prožívaných dnů.
SENIOR KLUB
3., 17. a 31. května,
vždy 18.00–22.00 hodin
kongresový sál JčU – večery v lidovém tónu s tancem a živou hudbou
– hraje: kapela J. Hýny
Akce se koná za podpory města Tábora.
ZRCÁTKO DO DUŠE
3. května–30. června
kavárna No. 18 (Žižkovo nám.)
– originály vykládacích karet jsou
dílem klienta DČCE – střediska Rolnička v Soběslavi
úterý 1. – 14.00 a 16.00 hod.,
středa 2. – 16.00 a 18.00 hod.:
RANDE MĚSÍCE (USA 2007)
úterý 1. – 18.00 a 20.15 hod.,
středa 2. – 20.15 hod.,
čtvrtek 3. – 15.30 hod.:
GHOST RIDER (USA 2007)
čtvrtek 3. – 17.30 a 20.15 hod.,
pátek 4. – 17.30 a 20.15 hod.,
sobota 5. – 17.30 a 20.15 hod.,
neděle 6. – 17.30 a 20.15 hod.,
pondělí 7. – 20.15 hod., úterý 8.
– 20.15 hod., středa 9. – 20.15 hod.:
SPIDER-MAN 3 (USA 2007)
pátek 4. – 15.30 hod., sobota 5.
– 15.30 hod., neděle 6. – 15.30 hod.:
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
(USA 2007)
pondělí 7. – 16.15 hod.,
úterý 8. – 14.30 a 16.15 hod.,
středa 9. – 16.15 hod.:
VRATNÉ LAHVE (ČR 2007)
pondělí 7. – 18.00 hod., úterý 8.
– 18.00 hod., středa 9. – 18.00 hod.,
čtvrtek 10. – 16.15 a 18.30 hod.,
pátek 11. – 16.15 hod., sobota 12.
– 20.45 hod., neděle 13. – 20.45 hod.,
pondělí 14. – 18.30 hod., úterý 15.
– 18.30 hod., středa 16. – 18.30 hod.:
BESTIÁŘ (ČR 2007)
čtvrtek 10. – 20.45 hod.,
pátek 11. – 18.30 hod.:
RED ROAD (VB/Dánsko 2006)
pátek 11. – 20.45 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
CARMEN (Španělsko 1983)
sobota 12. – 16.30 hod.,
neděle 13. – 16.30 hod.:
NOC V MUZEU (USA 2005)
sobota 12. – 18.30 hod.,
neděle 13. – 18.30 hod.:
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE (USA 2006)
pondělí 14. – 16.30 hod.,
úterý 15. – 16.30 hod.,
středa 16. – 16.30 hod.:
MAHARAL – TAJEMSTVÍ
TALISMANU (ČR 2007)
pondělí 14. – 20.45 hod.,
úterý 15. – 20.45 hod.,
středa 16. – 20.45 hod.:
GOYOVY PŘÍZRAKY
(USA/Španělsko/ČR 2006)
čtvrtek 17. – 16.30 hod., pátek 18.
– 16.30 hod., sobota 19. – 16.00 hod.:
TAXI 4 (Francie 2007)
čtvrtek 17. – 18.30 hod., pátek 18.
– 18.30 hod., sobota 19. – 18.00 hod.,
neděle 20. – 15.45 a 18.00 hod.,
pondělí 21. – 15.45 a 18.00 hod.,
úterý 22. – 18.15 a 20.30 hod.,
středa 23. – 18.15 a 20.30 hod.:
300: BITVA U THERMOPYL
(USA 2006)
čtvrtek 17. – 20.45 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
ANDALUSKÝ PES + NENÁPADNÝ
PŮVAB BURŽOAZIE
(Francie 1928 a 1972)
pátek 18. – 20.45 hod.:
OBČAN PES (Thajsko 2004)
sobota 19. – 20.15 hod.,
neděle 20. – 20.15 hod.,
pondělí 21. – 20.15 hod.:
VLAJKY NAŠICH OTCŮ (USA 2006)
úterý 22. – 16.00 hod.,
středa 23. – 16.00 hod.:
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE (ČR 2007)
čtvrtek 24. – 17.00 a 19.00 hod.,
pátek 25. – 17.15 hod., sobota 26.
– 15.30 hod., neděle 27. – 15.30 hod.,
pondělí 28. – 17.15 hod., úterý 29.
– 17.15 hod., středa 30. – 17.15 hod.:
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
(USA/Francie 2006)
čtvrtek 24. – 21.00 hod.,
pátek 25. – 19.15 hod.:
ČERNÉ VÁNOCE (USA 2006)
pátek 25. – 20.45 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
KDO JE TADY ŘEDITEL?
(Dánsko 2006)
sobota 26. – 17.30 a 19.15 hod.,
neděle 27. – 17.30 a 19.15 hod.,
pondělí 28. – 19.15 a 21.00 hod.,
úterý 29. – 19.15 hod.,
středa 30. – 19.15 hod.:
VRATNÉ LAHVE (ČR 2007)
sobota 26. – 21.00 hod.,
neděle 27. – 21.00 hod.:
FONTÁNA (USA 2006)
úterý 29. – 21.00 hod.,
středa 30. – 21.00 hod.:
HORY MAJÍ OČI 2 (USA 2007)
čtvrtek 31. – 16.15 a 18.15 hod.,
pátek 1. – 16.45 hod.:
KVASKA (ČR 2007)
čtvrtek 31. – 20.15 hod.:
BABEL (USA/Mexiko 2006)
Připravujeme na červen:
pátek 1. – 18.45 hod.,
sobota 2. – 20.45 hod.,
neděle 3. – 20.45 hod.:
ALPHA DOG (USA 2005)
pátek 1. – 21.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: NEJLEPŠÍ
SPORTOVEC STOLETÍ
(Nizozemsko/Dánsko/
Švédsko 2007)
sobota 2. – 17.00 a 18.45 hod.,
neděle 3. – 17.00 hod.:
ŽELVY NINJA (USA 2007)
neděle 3. – 18.45 hod.:
NORBIT (USA 2007)
Divadlo Oskara Nedbala – květen
čtvrtek 3. května, 19.00 hodin
OTTAWA CARLETON MALE
CHOIR a DOMINO
PRÉMIE pro předplatitele všech skupin!
– mimo předplatné
středa 9. května, 19.00 hodin
N. Simon:
POZVÁNÍ NA VEČÍREK
– mimo předplatné
čtvrtek 10. května, 19.00 hodin
Duo Trubadours
R. ZENKL (USA)
a JAROSLAV SAMSON LENK
– koncert
– mimo předplatné
pátek 11. května, 19.00 hodin
M. Simon: NÁVOD NA PŘEŽITÍ
Přeložené představení z března!
– předplatné sk. D
středa 16. května, 19.00 hodin
EXOTIKA V ŘÍŠI TÓNŮ
BENA HAVLŮ – pětiřadý xylofon
– předplatné sk. H
čtvrtek 17. května, 19.00 hodin
TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA
– koncert
– mimo předplatné
pátek 18. května, 19.00 hodin
B. Hrabal:
JARMILKA
– předplatné sk. A
neděle 20. května, 14.30 hodin
R. Nechutová:
STRAŠIDLA V ČECHÁCH
– předplatné sk. E
úterý 22. května, 19.00 hodin
POJĎ DO MÉHO SVĚTA
– pozvání do zvláštního světa neslyšících
– předplatné sk. Fúze
středa 23. května, 19.00 hodin
D. Churchill & P. Yeldham:
MÁ PŘÍTELKYNĚ SLEČNA
FLINTOVÁ
– mimo předplatné
čtvrtek 24. května, 19.00 hodin
254. barevný čtvrtek:
VENEZUELOU
KŘÍŽEM KRÁŽEM
– mimo předplatné
úterý 29. května, 19.00 hodin
G. Montero: FRIDA K.
– předplatné sk. D
středa 30. května, 19.00 hodin
M. Pagnol: MARIUS A FANNY
– předplatné sk. A
květen 2007
strana 07
akce odboru kultury
Akce odboru kultury a cestovního ruchu – květen
Otevření turistické sezony 2007 v Táboře
pondělí 7. května,
10.00 hodin
táborské popraviště
PIETNÍ AKT k 62. výročí ukončení druhé
světové války
Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Posádkou Tábor.
OTEVŘENÍ TURISTICKÉ
SEZONY V TÁBOŘE 2007
sobota 12. května
Žižkovo náměstí
7.00–9.30 hodin
PREZENTACE účastníků a zahájení
turistických a cyklistických akcí (před
infocentrem)
• PUTOVÁNÍ ZA STŘÍBRNÝM
POKLADEM
11.00–13.00 hodin – u rozhledny Hýlačka zábavný program pro děti Pohádková školka
– účinkuje: Soubor Kamarádi
– start i z Pintovky 9.00–10.30 hodin
• POCHOD S KAPREM JAKUBEM
– pochod po Příběnické stezce údolím
řeky Lužnice (12 km), možnost pokračovat na hrad Dobronice u Bechyně (10 km)
• CYKLISTICKÉ VÝLETY
na hrad Dobronice u Bechyně
11.00–14.00 hod. hrad Dobronice – historické hry, šerm
– 50 km: Tábor (Žižkovo nám., infocentrum)–Náchod–Svrabov–Makov–Padařov–Opařany –Dobronice u Bechyně–
Třebelice–Malšice–Lom–Větrovy–Tábor
– 39 km: kratší varianta s možností dopravy vlakem z Třebelic do Tábora
16.00 hodin – slosování účastníků akce
o věcné ceny
14.00–19.00 hodin
KULTURNÍ PROGRAM – hlavní pódium
Keramička (jihočeská kapela), Swingband Tábor, Mažoretky Sezimovo
Ústí, Taneční studio Martiny Cheníčkové, Taneční skupina Čtverylka
Tábor, Taneční soubor Bolzano Tábor,
Cloggingová skupina Čtverylka Tábor,
CHEER! – Taneční klub roztleskávaček Tábor, ICE GIRLS – HC Tábor
cheerleaders, Valentines – junior cheerleaders, Karate-P-Klub Tábor
ATRAKCE PRO DĚTI – minibike,
segway a soutěže!
17.30 hodin
KONCERT bluegrassové skupiny
COP
neděle 13. května, 15.00 hodin
Tržní náměstí – Velký šanc
POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
– pohádka Františka Nepila
– účinkuje Divadelní soubor Tábor
Sledujte samostatné plakáty!
čtvrtek 24. května, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
254. barevný čtvrtek:
VENEZUELOU KŘÍŽEM
KRÁŽEM
– o nádherné flóře, fauně i lidech, od
Caracasu po Stolovou horu Roraimu
vypráví zoolog Prácheňského muzea
v Písku RNDr. Karel Pecl
– vstupné: 20 Kč
Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala
a RNDr. Jiřím Bumerlem.
29.–31. května (úterý–čtvrtek)
Housův mlýn (Holečkovy sady)
HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE
spojené s návštěvou expozice
Táborský poklad
– divadelní představení o životě mistra
Jana Husa, středověké hry a soutěže
– vstupné: 50 Kč
– určeno pro ZŠ
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE DĚTÍ
neděle 27. května, 14.00 hodin
lesopark Pintovka
DEN DĚTÍ
– zábavné odpoledne plné soutěží,
pohádek a dalších překvapení
čtvrtek 31. května,
8.30 a 10.50 hodin
kino Svět
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA (USA)
– animovaná dobrodružná
komedie, příběh o mravenci
– zadáno pro MŠ a ZŠ
– vstupné: 10 Kč
Foto: archiv redakce
Letos již počtvrté zve odbor kultury a cestovního ruchu táborské radnice
všechny příznivce pohybu v přírodě na otevření turistické sezony v Táboře.
Akce proběhne ve dnech 12.–13. května. Pro děti je opět připraveno „Putování
za stříbrným pokladem“ z Pintovky na rozhlednu Hýlačka, kde účastníky výletu čeká zábavný program a pohádka. Pro zdatnější turisty je určen pochod po
Příběnické stezce údolím řeky Lužnice na Příběnice s možností pokračovat na
hrad Dobronice u Bechyně, kde budou probíhat historické hry a šerm. Tento
program bude zároveň určen i účastníkům cyklistického výletu, kteří vyjedou
na trasu z Tábora přes Náchod, Padařov a Opařany do Dobronic. Pro trénované jedince je určen 50km okruh s návratem do Tábora, méně zdatní mohou
využít kratší varianty s návratem vlakem do Tábora. Všichni účastníci se ráno
zaregistrují v táborském infocentru a odpoledne proběhne na Žižkově náměstí
slosování o hodnotné ceny. Zde také akce vyvrcholí kulturním programem,
ve kterém se kromě táborských kapel a spolků představí bluegrassová skupina
COP. Pro děti budou v průběhu odpoledne připraveny atrakce v podobě jízdy
na minibiku, segwayi a soutěže. V neděli 13. května se představí divadelní soubor Tábor pohádkou Polní žínka Evelínka v prostředí parku na Velkém šanci.
Tento projekt je podpořen z grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.
Ing. Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
[email protected]
Klub českých turistů
sobota 19. května
POCHOD PRAHA–PRČICE
– táborská trasa 30 km startuje od
7.30 do 10.00 hodin od zadní strany
táborského autobusového nádraží
– cyklotrasa 58 km startuje na tomtéž místě od 9.00 do 10.30 hodin
sobota 2. června
POCHOD HUSITSKÝM KRAJEM
– 33. ročník dálkového pochodu
a 27. ročník cykloputování – pěší trasy 10, 15, 23, 38 a 50 km i cyklotrasy
24, 56 a 74 km startují od 6.00 do
10.00 hodin z Tábora od nádraží ČD
neděle 3. června
POCHOD BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU
– pěší trasy 10, 20 a 30 km se startem
od 7.00 do 10.00 hodin v Plané nad
Lužnicí od nádraží ČD
Informace o všech pochodech a výletech KČT Tábor naleznete na internetové adrese: www.volny.cz/kct-tabor.
Jarní setkání sběratelů
Galerie Tábor – Infocentrum
(Žižkovo nám. 2, Tábor)
otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hodin
ne, so a svátky 10.00–16.00 hodin
26. dubna–13. června
TÁBORSKÝ PŘÍRODOVĚDEC
ANTONÍN Z. HNÍZDO
– 100 let od jeho narození
– minerály a další přírodniny,
fotografie a dokumenty
Galerie Vodárenská věž
otevřeno:
st–ne 10.00–12.00 12.30–16.30 hodin
2. května–3. června
Radim KOŘÍNEK:
PORTRÉTY
Husitské muzeum
– gotický sál
(Žižkovo nám. 1, Tábor)
otevřeno: denně včetně so a ne
9.00–12.00 12.30–16.30 hodin
13. dubna–18. května
Vincent Joos:
SVĚTLA A STÍNY
– fotografie
Pořádáno v rámci Česko–francouzských dnů v Táboře.
Bývalá sladovna
v areálu táborského hradu
(nyní hotel Dvořák)
otevřeno:
denně včetně so a ne
9.00–12.00 13.00–17.00 hodin
TÁBORSKÝ POKLAD
– stálá expozice
2. května–14. června
Bechyňská brána (Kotnov)
PŘÍRODA BOLETIC
– výstava fotografií
otevřeno:
denně 8.30–17.00 hodin (poslední prohlídka v 16.30 hod.)
Jihočeský klub sběratelů v Táboře
pořádá v sobotu 12. května v Domě
armády v Kyjevské ulici od 7.30 do
11.00 hodin setkání sběratelů.
Informace na tel.: 737 614 545.
Každou neděli od 9.00 do 11.00 hodin se sběratelé scházejí v restauraci Na Svépomoci (Maredův vrch).
Možnost pro občany přinést vše, co
doma zahálí a může obohatit sběratelské sbírky.
Týdny Evropy
v ICM Tábor, o. s.
– výstavy, besedy, evropské programy a projekty, pracovní pobyty
v zahraničí, evropská informační
služba aj.
Informace: ICM Tábor, o. s., Farského 887, 390 02 Tábor, telefon/fax:
381 252 416, [email protected], web: www.icmtabor.cz.
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři DIA v ONT (budova
č. 2, 1. patro, č. dveří 102)
• kondiční plavání
čtvrtek 15.00–16.00 hodin
• výlet Písek/Vráž
– sraz: 26. května před nádražím ČD
(odjezd v 7.30 hodin)
– přihlášky paní Plíšková
• vycházka – Táborský poklad
–21.květnaodlípyu Billyve13.00hod.
Bambiriáda 2007
Ve dnech 23.–27. května proběhne
v Táboře a Sezimově Ústí už počtvrté neregionální táborská Bambiriáda 2007, která je prezentací dětských a mládežnických sdružení,
organizací, spolků a klubů z celého
regionu.
Více najdete na: http://www.bambiriada.cz.
strana 08
květen 2007
prázdniny ve školkách
Návštěva sociálních pracovníků z Welsu
RC Radost, o. s.
neděle 13. května, 16.00–18.00 hod.
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
– sraz za mostem u MŠ v Čelkovicích
pondělí 21. května, 18.30 hodin
PARTNER U PORODU
– beseda – doprovod u porodu
středa 23. května,
9.00–12.00 a 15.00–18.00 hodin
Děkanská 302, 1. patro
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– seznámení s RC Radost
čtvrtek 24. května, 19.00 hodin
JAK POSKYTNOUT PRVNÍ
POMOC NAŠIM DĚTEM
– přednášky lékaře (4. díl)
sobota 26. května, 15.00–17.00 hod.
dopravní hřiště u Jordánu
ZÁVODY ODSTRKOVADEL,
TŘÍKOLEK A KOLOBĚŽEK
PRO NEJMENŠÍ
– vlastní stroje s sebou
středa 30. května, 15.00–18.00 hod.
Café Fokus (Mostecká 2087)
DEN JAKO V POHÁDCE
– oslava MDD a 10. výročí vzniku MC
– s sebou dobroty na opékání
Kromě uvedených akcí probíhají
pravidelné programy. Podrobnější
informace na tel.: 777 105 097 (Olga
Šebková), e-mailu: [email protected], či webových stránkách:
www.mcradost.cheiront.com.
Foto: archiv redakce
Středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
3. května
LIMONÁDOVÝ JOE
– zájezd do Hudebního divadla Karlín
– cena vstupenky: 490 Kč
– odjezd v 16.00 hodin od vlakového
nádraží
14. května, 15.00 hodin
Městská knihovna
INTERNET PRO SENIORY
– ukončení kurzu
14. května, 16.00 hodin
v prostorách táborské matriky
UKONČENÍ JAZYKOVÝCH
KURZŮ (německý jazyk pro začátečníky, anglický jazyk pro začátečníky a anglický jazyk pro pokročilé)
15. května, 14.00 hodin
v prostorách táborské matriky
DISKUSNÍ POŘAD pro seniory
(a nejen pro ně): Gender ve společnosti – co si pod tím představit?
– téma vám přiblíží Bc. Věra Novotná, studentka FHS UK
21. května, 13.30 hodin
v atriu G-centra Tábor
ZÁKLADY SEBEOBRANY
A BEZPEČNOSTI SENIORŮ
– pokračování cyklu připraveného
ve spolupráci s agenturou A. R. G. O.
a Policií ČR 31. května, 14.00 hodin
v prostorách táborské matriky
AKADEMIE III. VĚKU:
Historie Sezimova Ústí
– přednáší Ing. arch. Otakar Jankovec
Prázdninový provoz v mateřských školách
zřizovaných městem Táborem
Vzhledem k blížícím se letním prázdninám oznamujeme rodičovské veřejnosti
následující provoz mateřských škol v červenci a srpnu.
červenec
2.–6.
9.–13.
16.–20.
23.–27.
30. a 31.
srpen
1.–3.
6.–10.
13.–17.
20.–24.
27.–31.
MŠ
Petrohradská + Komenského + Měšice
Petrohradská + Komenského + Měšice
Sokolovská + A. Kančeva
Sokolovská + A. Kančeva
Světlogorská + Kollárova
MŠ
Světlogorská + Kollárova
Světlogorská + Kollárova
Světlogorská + Dlouhá + Blanická
Světlogorská + Dlouhá + Blanická
budou v provozu všechny MŠ
adresa pracoviště MŠ
Angela Kančeva 2628, Tábor
Blanická 2705, Tábor
Dlouhá 340, Tábor
Chýnovská 416, Tábor-Měšice
Kollárova 2497, Tábor
Komenského 2254, Tábor
Petrohradská 2393, Tábor
Sokolovská 2417, Tábor
Světlogorská 2770, Tábor
telefon
381 253 209, 381 259 091, 381 259 092
381 281 299
381 251 174
381 254 710
381 253 938
381 252 067
381 232 617
381 232 774
381 262 270
Upozorňujeme rodiče, že v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání se o letních prázdninách bude lišit výše „školného“ v jednotlivých zařízeních, a to podle přerušení provozu mateřské školy. Bližší informace o výši „školného“ a provozu v době letních
prázdnin mohou rodiče získat přímo v daných mateřských školách.
Ing. Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT, [email protected]
Školní družiny
o letních prázdninách
Po zkušenostech z minulých let, kdy
provoz školních družin (zřizovaných
městem) v době letních prázdnin nebyl
využíván, ředitelé základních škol, po
projednání se zřizovatelem, oznamují, že činnost školních družin bude od
2. července do 24. srpna 2007 přerušena.
Provoz na všech pracovištích
školních družin bude opět zahájen
27. srpna. Bližší informace rodiče získají v jednotlivých základních školách.
adresa pracoviště ŠD
telefon
ZŠ a MŠ, Helsinská 2732
381 262 391
ZŠ a MŠ, Husova 1570
381 200 401
ZŠ a MŠ, nám. Mikuláše z Husi 45
381 252 057
ZŠ a MŠ Čekanice, Průběžná 116
381 282 974
ZŠ a MŠ Měšice, Míkova 64
381 253 499
ZŠ, Zborovská 2696
381 233 106
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru ŠMaT
[email protected]
Komunitní plánování sociálních služeb v Táboře
Březnové zastupitelstvo schválilo velmi
důležitý strategický dokument pro budoucí rozvoj sociálních služeb v našem
městě. Téměř dva roky pracoval poměrně početný tým zainteresovaných
lidí na přípravě základních tezí pro rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sociálních
služeb. Výsledkem je nejen samotný
dokument, ale i adresář poskytovatelů
sociálních služeb v našem městě a jeho nejbližším okolí. Celý text i adresář
můžete v tento okamžik najít na webo-
Foto: Roman Růžička
G-centrum Tábor
Reciproční týdenní návštěvou pracovníků v sociální oblasti rakouského města Welsu pokračoval projekt
výměnného pobytu pracovníků sociálních služeb obou měst, který byl
finančně podpořen z Dispozičního
fondu programu Interreg III (strukturální fondy EU). Sedm rakouských
pracovníků se v dubnu seznámilo
s téměř všemi zařízeními sociálních
služeb města Tábora. Na konci jejich
pobytu byla zorganizována konference, během níž účastníci projektu porovnávali rozdílné přístupy a metody
práce, včetně úrovně kvality a rozsahu
poskytovaných služeb v obou městech.
Spolupráce mezi oběma městy funguje
i na seniorské úrovni, kdy v loňském
roce navštívili táborští senioři město
Wels ve dvoudenním zájezdu a senioři
z Welsu přijeli na jednodenní návštěvu
Tábora.
Jiří Horecký, B. A.
ředitel G-centra Tábor
vých stránkách města – www.tabor.cz.
Velmi brzy dostanete do rukou i tištěnou podobu obou dokumentů. Chtěla
bych nyní velmi poděkovat všem, kteří
se na vytváření podíleli a všem uživate-
lům sociálních služeb popřát, aby nový
materiál přinesl to, co očekávají.
Mgr. Zuzana Pečmanová
místostarostka
[email protected]
květen 2007
strana 09
pěstounská péče
Bakalářské studium
Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze otevírá v akademickém roce 2007/2008 ve
svém konzultačním středisku Sezimovo Ústí–Tábor bakalářské studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.
Studium probíhá v COP Sezimovo Ústí
kombinovanou formou (o víkendech).
Info na: www.pef.czu.cz, tel.: 774 944 988.
Cena Křesadlo 2007 pro Marii Dřevovou
CHEIRON T, o. p. s.
Projekt EVYNA je zaměřen na odstranění znevýhodnění u žen, které se
vrací na trh práce po mateřské nebo
rodičovské dovolené. Ženy (ale i muži
v podobné situaci) si mohou aktualizovat či rozšířit své znalosti v osmi
atraktivních kurzech (daně a účetnictví, pracovní právo, informatika,
angličtina atd.). Kurzy jsou bezplatné,
na CD nebo formou e-learningu (prostřednictvím internetu). Je možné získat certifikát pro zaměstnavatele.
Více informací získáte na internetové adrese: http://evyna.pef.czu.cz,
nebo u Mgr. Petry Frkové na telefonu: 774 944 988.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.
města Prahy.
Poradna podpory zdraví
Zdravotní ústav České Budějovice otevírá v květnu v Táboře Poradnu podpory zdraví. Zde vám můžeme pomoci
při úpravě nezdravého životního stylu,
který vás přivedl k nadváze, nebo při
odvykání kouření. Dále nabízíme školám vzdělávací programy a přednášky
zaměřené na zdravotní výchovu dětí
a mládeže. Najdete nás v ul. ČSA 1191,
Tábor (bývalá hygienická stanice). Více
informací na webu: www.zucb.cz.
tel.: 608 216 455
e-mail: [email protected]
Foto: archiv redakce
Vzdělávání pro ženy
na mateřské dovolené
Ocenění za dobrovolníka Jihočeského kraje putovalo i do Tábora. Cenu za obětavou
práci se seniory v G-centru Tábor převzala 28. března v Písku z rukou hejtmana
Jana Zahradníka táborská občanka Marie Dřevová (74). Za obětavou dobrovolnickou práci v Domově pro seniory, kterou vykonává již více než deset let, byla navržena G-centrem Tábor na uvedené ocenění. Diplom za vynikající služby poskytované
seniorům si z Písku odvezla také Jindřiška Marunová, kterou na ocenění navrhlo
dobrovolnické centrum Farní charity Tábor.
Jiří Horecký, B. A., ředitel G-centra Tábor
Náhradní rodinná péče – pěstounská péče
Účelem náhradní rodinné péče je poskytnout
dětem, které nemohou
z nejrůznějších důvodů
vyrůstat ve vlastní biologické rodině, chybějící péči rodičů.
Formy náhradní rodinné péče se od
sebe navzájem liší právními důsledky.
Do pěstounské péče jsou umisťovány
děti, které nemohou být z rozličných
důvodů osvojeny. Zprostředkování náhradní rodinné péče vykonává prostřednictvím zákonem stanovených orgánů stát. O svěření dítěte do pěstounské
péče rozhoduje výhradně soud.
Dlouhodobým problémem je malý
počet žadatelů přijmout do náhradní
rodinné péče děti etnicky odlišné, děti
se zdravotním postižením, děti drogově závislých rodičů, děti vyšších věkových kategorií a velké sourozenecké
skupiny. Mnohdy děti prožily nepříjemné zážitky ve své biologické rodině
a vyžadují nejen lásku a stálou pozornost ze strany pěstounů, ale především
citlivý a individuální přístup k dítěti.
MěÚ Tábor jako obec s rozšířenou
působností má ve svém právním obvodu jedenáct pěstounských rodin, které
vychovávají devatenáct dětí. Jsme velmi rádi, že děti, které jsou pěstouny
vychovávány, se k nim navrací i jako
dospělí a vazba mezi nimi vytvořená
pokračuje i v jejich dospělosti.
Podrobné odpovědi na vaše dotazy ohledně pěstounské péče vám
podají pracovníci sociálně právní
ochrany dětí MěÚ v Táboře na telefonu: 381 486 414–416.
Ing. Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
[email protected]
Jak se změnilo vyplácení sociálních dávek
Dnem 1. ledna 2007 došlo k podstatné změně
při poskytování dávek
sociální péče. Průlom
v dosavadním systému
znamená přijetí zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, který
nahrazuje zákon o sociální potřebnosti, ale transformovaly se do něj
též dávky sociální péče z vyhlášky
č. 182/1991 Sb. Zároveň vstoupil v plat- vaných finančních prostředků osobám,
nost nový zákon o sociálních službách které mají minimální příjmy a jsou
č. 108/2006 Sb., který mimo jiné zavedl závislé na státních dávkách. Od ledna
nově státní sociální dávku, tzv. příspě- došlo k značnému zvýšení finančních
vek na péči, který nahrazuje zvýšení prostředků pro osoby se zdravotním
důchodu pro bezmocnost a příspěvek postižením (příspěvek na péči, příspěvek na provoz motorového vozidla).
při péči o osobu blízkou.
Z uvedených grafů je patrné, že reaIng. Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
lizací zmiňovaných zákonů a [email protected]
ním do praxe došlo k snížení poskytoPÍehled sociálních dávek za I.Q 2007
PÍehled sociálních dávek za III.Q 2006
PÍehled sociálních
dávek za III.Q
Přehled sociálních
dávek
za2006
III.Q 2006
4,02 %
1,10 % 0,12 %
1,82 %
0,43 %
0,93 %
0,10 %
0,41 %
0,10 %
0,41 %
6,92 %
0,43 %
2,86 %
2,86 %
6,92 %
6,29 %
0,02 %
5,19 % 0,44 %
0,15 %
0,02 %
4,02 %
5,19 % 0,44 %
0,15 %
1,10 % 0,12 %
1,82 %
0,93 %
Přehled sociálních dávek za I.Q 2007
PÍehled sociálních dávek za I.Q 2007
6,29 %
50,51 %
26,68 %
50,51 %
26,68 %
58,43 %
58,43 %
32,24 %
32,24 %
1,28 %
0,07 %
1,28 %
0,07 %
18 000 KÐ Dávky soc. péÐe pro staré obÐany
7 504 000 KÐ Dávky soc. péÐe pro rodinu a dítÓ
10 000 KÐ Dávky soc. péÐe pro social. vylouÐené
4 790 000 KÐ PÍíspÓvek na péÐi o osobu blízkou
934 000 KÐ PÍíspÓvek na zvl. pomÙcky
138 000 KÐ PÍíspÓvek na upr. a provoz bezb. bytu
1 028 000 KÐ PÍíspÓvek na zakoupení, opravu a upr. vozidla
271 000 KÐ PÍíspÓvky na provoz mot. vozidla
163 000 KÐ PÍíspÓvek na ind. dopravu
aré obÐany
1 910 000 KÐ PÍíspÓvek na živobytí
161 000 KÐ Doplatek na bydlení
55 000 KÐ Mim. okamžitá pomoc
8 000 KÐ Mim. okamžitá pomoc – soc. vylouÐení
1 480 000 KÐ Ostatní dávky sociální výpomoci
159 000 KÐ PÍíspÓvek pÍi péÐi o osobu blízkou
1 055 000 KÐ PÍíspÓvek na zvl. pomÙcky
38 000 KÐ PÍíspÓvek na úpravu a provoz bezbar. bytu
150 000 KÐ PÍíspÓvek na poÍízení a úpravu mot. vozidla
9 826 000 KÐ PÍíspÓvek na provoz motorového vozidla
470 000 KÐ PÍíspÓvek na individuální dopravu
21 522 000 KÐ PÍíspÓvek na péÐi
7 504 000 KÐ Dávky soc. péÐe pro rodinu a dítÓ
10 000 KÐ Dávky soc. péÐe pro social. vylouÐené
osobu blízkou
934 000 KÐ PÍíspÓvek na zvl. pomÙcky
138 000 KÐ PÍíspÓvek na upr. a provoz bezb. bytu
pení, opravu a upr. vozidla
271 000 KÐ PÍíspÓvky na provoz mot. vozidla
163 000 KÐ PÍíspÓvek na ind. dopravu
1 910 000 KÐ PÍíspÓvek na živobytí
161 000 KÐ Doplatek na bydlení
8 000 KÐ Mim. okamžitá pomoc – soc. vylouÐení
1 480 000 KÐ Ostatní dávky sociální výpomoci
komunitní centrum pro děti
a mládež v Táboře
Děkanská 302, Tábor
tel./fax: 381 257 624,
mob.: 603 526 246
e-mail: [email protected]
web: www.cheiront.com
2. a 10. května (středa a čtvrtek),
15.00 hodin
TIFFANY
– výroba skleněných dekoračních
předmětů Tiffany technikou
9. a 23. května (středa),
15.00 hodin
VÝROBA MISTIČEK
– výroba keramických misek
13. května (neděle),
16.00–18.00 hodin
v prostorách Cheiron T
LPĚNÍ A OPOUŠTĚNÍ
– prožitkový seminář
– vstupné: 100 Kč
Předem přihlásit na tel.: 777 326 246.
16. května (středa), 19.00 hodin
CESTA, Novákova 387, Tábor
(Ctiborův mlýn pod Kotnovem)
POHÁDKY JAKO LÉČIVÁ
MOC PRO DUŠI
– přednáška
16.–18. května (středa–pátek)
PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ
PRO PRACOVNÍKY
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Nutno se přihlásit do 7. května na telefonu: 381 257 624 nebo 777 326 246.
17. května (čtvrtek), 16.00 hodin
VÝROBA ŠPERKŮ
– přijďte si navléknout svůj korálkový šperk
21.–31. května
ROZMANITOST
– DOKUMENTÁRNÍM FILMEM
PROTI DISKRIMINACI
– speciální projekce určené studentům vyšších ročníků ZŠ a SŠ
26.–27. května (pátek–sobota)
Café bar SEDM
FREE DIM FEST 07
– alternativní hudební festival
Kromě uvedených akcí probíhají
pravidelné programy. Podrobnější
informace e-mailem nebo na telefonu: 603 526 246, 381 257 624 (Aneta Vomlelová). Činnost Cheironu T
můžete podpořit přispěním na účet
číslo: 198685569/0300.
Hudební kurzy
Město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu nabízí ve školním
roce 2007/2008 možnost výuky na
hudební nástroje – klavír, zobcovou
flétnu, žesťové nástroje, kytaru, klávesové nástroje, příčnou flétnu, elektrickou kytaru a bicí.
Přihlášky a veškeré informace vám
budou poskytnuty Janou Novákovou
(tel.: 381 486 303, e-mail: [email protected]). Termín přihlášek je do 31. srpna.
Příspěvek na úhradu nákladů
(školné) činí 200 Kč měsíčně, ročně
2000 Kč. Přihláška je závazná a platí
na celý školní rok (září–červen).
55 000 KÐ Mim. okamžitá pomoc
159 000 KÐ PÍíspÓvek pÍi péÐi o osobu blízkou
1 055 000 KÐ PÍíspÓvek na zvl. pomÙcky
38 000 KÐ PÍíspÓvek na úpravu a provoz bezbar. bytu
150 000 KÐ PÍíspÓvek na poÍízení a úpravu mot. vozidla
9 826 000 KÐ PÍíspÓvek na provoz motorového vozidla
470 000 KÐ PÍíspÓvek na individuální dopravu
21 522 000 KÐ PÍíspÓvek na péÐi
strana 10
květen 2007
firemní inzerce
EKO likvidace vozů: 606 610 022
Prodej starších náhradních dílů Soběslav
RENAULT PEUGEOT
728 417 642
FIAT ŠKODA FORD
724 580 066
Výkup havarovaných a jinak poškozených vozů.
Prodej starších pneu a disků.
Otevřeno: po – pá 9 – 17
so 9 – 12
[email protected].cz
Cena: 1.589.000 Kþ
739 500 503
[email protected]
Cena: 3.735.000 Kþ
739 500 502
[email protected]
Cena: 975.000 Kþ
739 500 503
[email protected]
Cena: 499.000 Kþ
739 500 504
3+kk, Prodej družstevního bytu 3+kk na TĜídČ
9.kvČtna v centru Tábora. Byt se nachází ve 4.
NP domu jako jediný na patĜe, situovaný na JZ.
Byt je po celkové rekonstrukci.
Nasavrky, Novostavba RD 5+1 na okraji obce
Nasavrky u Tábora. Obytná plocha 170 m2,
vytápČní elektĜinou, na pozemku vrt a þistiþka
OV. Garážová vrata na el. pohon.
3+1, Prodej družstevního bytu 3+1 v TáboĜe na
Sídlišti nad Lužnicí o celkové výmČĜe 76 m2. Byt
se nachází v 5. patĜe 12-ti patrového panelového domu.
Myslkovice, NovČ postavená chata stojící
na neoploceném pozemku o rozloze 2548m2,
zastavČná plocha 35m2, obytná plocha 45m2.
[email protected]
Cena: 2.693.600 Kþ
739 500 502
[email protected]
Cena: 5.000 Kþ/mČs.
739 500 504
VČtrovy, ěadové rodinné domy 5+1, 2 x komora a garáž v lokalitČ Tábor - VČtrovy. Dokonþení
výstavby a k nastČhování 12/2007.
Malšice, Nabízíme k dlouhodobému pronájmu
þásteþnČ zaĜízený družstevní cihlový byt 2+1 v
Malšicích u Tábora. K bytu patĜí 2 sklepy.
Byt 2+0 na Sídlišti nad Lužnicí, pozemek v ýelkovicích 700 – 1000m2, rodinný dĤm v TáboĜe
a chatu do 15 km od Tábora.
Aktuální poptávka
739 500 503
Byt 2+1 do 900.000 Kþ a 3+1 do 1.500.000 Kþ (ne S. n. Lužnicí), rodinný dĤm v TáboĜe nebo
do 10 km do 2.000.000 Kþ a rodinný dĤm v TáboĜe do 3.000.000 Kþ.
Aktuální poptávka
739 500 502
Rodinný dĤm SobČslavsko nebo Veselsko do 800.000 Kþ a pronájem kanceláĜe v TáboĜe v
pĜízemí do 20 m2
Aktuální poptávka
739 500 504
Tel./Fax: 381 210 605
E-mail:[email protected]
Mobil: 739 500 510
Najdete nás na konci Soběslavi u E 55
směr ČB, naproti modré STK.
Nejlevnější v jižních Čechách,
stačí si jen zavolat.
TAREKA
POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY V TÁBOŘE - SV. ANNA
volejte: 602 256 181; 381 256 181
Nejlevnější nové bydlení
v Táboře na Sv. Anně
Prohlídka bytů možná kdykoliv
20 000 Kč/m2 obytné plochy
www.bytytabor.cz
květen 2007
firemní inzerce
strana 11
TA N E Č N Í K U R Z
strana 12
květen 2007
prodat; pronajmout; vypůjčit
30. května, 19.00 hodin
zimní stadion
SVÁTEK COUNTRY
A FOLKOVÉ HUDBY
V TÁBOŘE TOUR 2007
NEDVĚDI60 FEŠÁCI40
– cena: duben 250 Kč, květen 260 Kč,
v den akce 290 Kč
Předprodej vstupenek: v knihkupectví ORION (tř. 9. května 517), v obchodním domě Dvořák (v přízemí)
a v recepci zimního stadionu.
OS Verdan
Občanské sdružení
pro Romy a další etnické minority
Zavadilská 2842, Tábor
tel.: 728 760 274, 723 978 272
e-mail: [email protected]
otevírací doba:
po/st/pá 14.00–19.00 hodin
sobota 5. května, 15.00 hodin
KC Verdan
VAŘEČKA
– vaření s paní Ferencovou
– vstup: 5 Kč
čtvrtek 24. května,
9.00–17.00 hodin
náměstí T. G. M.
BAMBIRIÁDA
– vystoupení skupin 5 PANDŽ
a AMIKO s prezentací organizace
28. května–2. června
KHAMORO
– mezinárodní romský festival
v Praze
O. s. Verdan nabízí omezený počet
lístků zdarma. Zájemci o účast na
galakoncertu se mohou hlásit do
25. května v o. s. Verdan nebo na
tel.: 728 760 274.
Naši činnost můžete podpořit přispěním na účet č.: 177349785/ 0600.
DŮM U LÍPY
(roh nám. Mikuláše z Husi
a Filipovské ulice)
středa 16. května, 18.00 hodin
VÝVOJ A DĚJINY
HUSITSKÉHO ZPĚVU
– přednáška Mgr. Jana Šipky
čtvrtek 31. května, 18.00 hodin
KYRGYZSTÁN A VÝSTUP
NA HORU CHAN TENGRI
– vyprávění J. Rašky a promítání
diapozitivů
MUZEUM FOTOGRAFIE
ŠECHTL A VOSEČEK
do 15. června
František KRÁTKÝ:
SVĚTELNÉ OBRAZY ITÁLIE
Z ROKU 1897 – výstava
otevřeno: po–pá10.00–17.00 hodin
Info na webu: www.dumulipy.cz.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2007/2008
Město Tábor, odbor
školství mládeže a tělovýchovy po dohodě
s ředitelkami samostatných mateřských škol
a ředitelkami/řediteli základních škol,
jejichž součástí je mateřská škola, zřizovaných městem Táborem, oznamuje
rodičovské veřejnosti, že v týdnu od 14.
do 18. května budou přijímány žádosti
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/2008, a to přímo
v jednotlivých pracovištích mateřských
škol. Prosíme rodiče, aby nezapomněli
s sebou přinést rodný list dítěte.
Bližší informace mohou rodiče
získat přímo v daných pracovištích
mateřských škol, na odboru školství,
mládeže a tělovýchovy u paní Čížkové
(tel.: 381 486 293), nebo na internetových stránkách města: www.tabor.cz.
MŠ v Táboře
telefon
Angela Kančeva 2628
381 253 209,
381 259 091, 381 259 092
Blanická 2705
381 281 299
Čelkovice, Nábřeží 206 381 254 490
Čekanice, Zahradní 156 381 281 633
Dlouhá 340
381 251 174
Kollárova 2497
381 253 938
Komenského 2254
381 252 067
Měšice, Chýnovská 416 381 254 710
Petrohradská 2393
381 232 617
Sokolovská 2417
381 232 774
Světlogorská 2770
381 262 270
Vančurova 2205
381 252 911
(rk)
ZUŠ O. Nedbala Tábor pro rok 2007/8 nabízí
Hudební obor
Termíny přijímacích pohovorů jsou
vždy v pátek od 13.00 do 16.30 hodin,
a to ve dnech 18. května, 25. května
a 1. června v přízemí školy v ulici Martínka Húsky 62.
Bližší informace na tel.: 381 252 025,
381 252 616; fax: 381 259 992; e-mail:
[email protected], www.zustabor.wz.cz.
Výtvarný obor
Termín talentového průzkumu je v úterý 15. května od 16.10 do 18.00 hodin a ve středu 30. května od 15.30 do
17.30 hodin v Koželužské ulici 140.
Zájemci si s sebou vezmou přezůvky,
pastelky, tužku a vlastní výtvarné práce na ukázku.
Bližší informace na tel.: 381 251 123, mobil: 775 199 915 (ak. mal. Teodor Buzu).
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na
závěrečný koncert žáků ZUŠ Tábor,
který se koná v pondělí 28. května od
19.00 hodin v divadle Oskara Nedbala
v Táboře. Výtvarné práce žáků ZUŠ si
můžete prohlédnout v dubnu a květnu
na výstavě v Městské knihovně Tábor.
Pro žáky ZŠ
Vítězství „průmyslovky“
Ředitelství ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 sděluje rodičům žáků 5. tříd,
že bude od 1. září 2007 otevírat třídu
s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí
14. května od 8.30 hodin v budově školy. Zájemci se mohou hlásit osobně či
telefonicky (381 262 387, 381 262 391)
v ředitelství základní školy.
Družstvo Regionální střediska pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie při
SPŠ strojní a stavební v Táboře ve složení Z. Průšová a O. Fuka se stalo absolutním vítězem v národním kole soutěže
Enersol 2007, jejíž finále se uskutečnilo
22. března v Letovicích u Brna. Enersol
je projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR
(www.spss-tabor.cz).
Město Tábor – odbor správy majetku města
zveřejňuje záměry
PRODAT
5 ks stranových hydraulických zvedáků „Motex“, typu 7503 a 7515
o nosnosti do 2000 kg za minimální cenu 2000 Kč za 1 kus. Zájemci si musí
zvedák demontovat a odvézt na vlastní náklady. Zařízení je bez technické
dokumentace, bez revizních zpráv a v posledních 3 letech nepoužívané.
Bližší informace podává a prohlídku zařízení je možné dohodnout
s Ing. Josefem Markvartem na tel.: 381 486 213,
e-mail: [email protected], nebo na tel.: 607 970 166.
PRONAJMOUT
pozemek parc. č. 5105 v katastrálním území Tábor o výměře 35 m2
na dobu určitou 2 roky za cenu min. 50 Kč/m2 ročně společnosti Teplárna
Tábor, a. s., se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, IČ: 60 82 68 27.
Bližší informace podává: MěÚ Tábor – odbor správy majetku města,
Ing. Marek Rozmuš, tel.: 381 486 221, e-mail: [email protected]
VYPŮJČIT
1. pozemek parc. č. 577/1 o výměře 22 340 m2 v k. ú. Klokoty občanskému
sdružení Asociaci křesťanských sdružení mládeže na dobu určitou
od 1. srpna 2007 do 31. srpna 2007 za účelem celostátního setkání mládeže.
Bližší informace podává: JUDr. Dana Švecová,
tel.: 381 486 210, e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na:
MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
ZIMNÍ STADION
tel.: 381 231 088, 775 255 719
web: www.tzmt.cz
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ v květnu
Kluziště s umělým povrchem
Provozní doba
pá 16.00–19.00 hodin
so–ne 14.00–19.00 hodin
– vstupné: 15 Kč
Změna provozních hodin
o státních svátcích
1. května 14.00–19.00 hodin
8. května 14.00–19.00 hodin
Bruslení organizovaných skupin po
telefonické dohodě.
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
web: www.tzmt.cz
e-mail: [email protected]
Změna provozních hodin
o státních svátcích
1. května 13.00–21.00 hodin
8. května 13.00–21.00 hodin
…jinak platí následující provozní
doby
pondělí 6.00–8.00 19.00–22.00
úterý 6.00–8.00 19.00–22.00
středa 6.00–8.00 10.00–16.30*
19.00–22.00
čtvrtek 6.00–8.00 19.00–22.00
pátek 6.00–8.00 10.00–16.30**
19.00–22.00
sobota 6.00–9.00 13.00–22.00
neděle 10.00–19.00
* do 14.00 hodin pouze 25m plavecký bazén
** do 12.00 hodin pouze 25m plavecký bazén
Dětský bazén
pondělí 17.00–19.00 hodin
úterý 17.00–19.00 hodin
středa 17.00–19.00 hodin
Osoby nad 50 let, invalidé
úterý 12.00–13.00 hodin
čtvrtek 12.00–14.00 hodin
sobota 12.00–13.00 hodin
Platnost vstupenek je do 30. června.
Informace o provozu a pronájmu
plaveckého stadionu obdržíte na
tel.: 381 406 137, 381 406 123 nebo
608 220 583.
DĚTSKÉ CENTRUM
Hanojská 3043, 390 05 Tábor
web: www.tzmt.cz
Dětské centrum vám nabízí příjemný pobyt ve vyhřívaném bazénu
s protiproudem, cvičebnu se zrcadlovou stěnou a rovněž prostornou
hernu. Možnost pronájmu bazénu
nebo všech prostor k soukromým
účelům.
Otevřeno pro veřejnost
úterý
16.30–19.00
středa
16.30–19.00
čtvrtek
16.30–19.00
pátek
9.00–10.00
sobota
15.00–19.00
Státní svátek
úterý 1. května
16.00–19.00
úterý 8. května
16.00–19.00
Kontakt na telefonech: 381 252 392,
777 258 705.
Plavecká škola
Výuka dětí do tří let mimo provoz
pro veřejnost.
Info: 381 406 131, 606 889 640.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,
390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Z květnového jednání rady města

Z květnového jednání rady města • odbor financí • odbor kancelář starosty • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo...

Více

Ze zářijových jednání městské rady

Ze zářijových jednání městské rady • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor pisnou polohu, leží v  místech, kde se v  minulosti setkávaly rozmanité kultury, a  tak o  něm lze bez nadsázky říci, že je jakýmsi živým svědectvím

Více

Z lednových jednání rady a zastupitelstva

Z lednových jednání rady a zastupitelstva • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 Vyzvala je kvůli zlepšení čistoty v okolí těchto provozoven a poprosila o umístění popelníků v nejbližším okolí provozovny s jeho následnou údržbou.

Více

NPC - Naše Praha Centrum

NPC - Naše Praha Centrum 2005 úplně zakázané. „Zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech se týká celého území pražské památkové rezervace a platí nepřetržitě. Nedovolenými druhy komunikačních médií jsou především...

Více