osvit ci?slo2.qxd

Komentáře

Transkript

osvit ci?slo2.qxd
IČO: 278742, MK ČR E 12735
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
úvodník
aktuality
Milí spoluobčané,
pomalu se nám přehupuje poslední jarní měsíc do
prvního letního a počasíčko nás stále překvapuje.
Příroda se zazelenala do bujného porostu, travní
sekačky už nejednou zavrčely a hokej dopadl tak,
jak dopadl. Život zkrátka běží...
My vám v našich Dobroučských novinách nabízíme
nejen aktuální zpravodajství z naší vesnice, ale
ohlédneme se i za akcemi, které se zdárně uskutečnily, a pozveme vás na ty budoucí. Doufám, že
nám vyjde čas na Běh dobroučským krajem nebo
na pochod Přes kopce a dolíky. Někteří z nás se
dostanou do okolí naší vísky jen zřídka a to je trochu škoda. Po hrůzostrašných zprávách z našich
médií jsem leckdy ráda za běžný život v našem
milém údolí. V červnu se rozhodně nudit nemusíme.
Máme tradiční pouť, uslyšíme známou hudební skupinu Tři sestry a také děti oslavily svůj svátek. A než
bys řekl švec, budou tu prázdniny.
Přeji vám tedy všem, aby vás teplé prázdninové sluníčko prohřálo na těle i na duši a všichni jsme se
opět sešli nad dalšími řádky příštího vydání.
Dita Hasíková
Dopravní uzavírka silnice II/313
Z dÛvodu v˘stavby kanalizace v horní ãásti
obce Dolní Dobrouã s okamÏitou platností
od 19. kvûtna 2015 na základû rozhodnutí
Mûstského úfiadu Ústí nad Orlicí, odboru
dopravy, silniãního hospodáfiství a správních agend a Policie âR se stanovuje zákaz
vjezdu v‰ech vozidel (v obou smûrech)
s v˘jimkou pouze vozidel stavby
a malého autobusu.
Důvodem je zajištění bezpečnosti, aby nedošlo
v úseku provádění stavby k nějakému neštěstí.
Průjezd stavbou se stal postupně velice nebezpečný, propadá se vozovka a hrozí sesuvy.
Snažili jsme se úplné uzavírce zabránit, avšak
není možné jiným způsobem bezpečnost zajistit.
SStavûní
tav ûn í m
áje
máje
Tradičně v poslední dubnovou neděli
byla vztyčena v centru obce májka.
Krátkou obecní slavnost podpořily svým
vystoupením děti z mateřské školy
s pásmem jarních písniček a tanečků
a také žáčci Taneční školičky. K poslechu
zahrála Dobroučská dechová hudba.
Dobroučští i „přespolní“ se přišli pobavit
v hojném počtu, i když počasí nebylo příliš příznivé.
- red -
Dopravní obslužnost je možné využít po místních komunikacích.
Prosím vás o pochopení a trpělivost.
Pavel Šisler
starosta obce
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.2
aktuality
Pfiipomínáme si v˘roãí 70 let od konce II. svûtové války
V předvečer 8. května 2015, výročního dne
70 let od konce II. světové války, byla uctěna
pietním aktem památka obětí tohoto boje za
svobodu nás všech. Věnec k pomníku padlých
v centru obce položil starosta obce společně se
zástupci Československé obce legionářské
Ústí nad Orlicí a Sdružení válečných veteránů
ČR, místních spolků a zastupitelstva obce.
Státní hymnu a pochody k průvodu zahrála již
tradičně Dobroučská dechová hudba. Památku
obětí svou přítomností uctili v hojném počtu
také občané obce.
-red-
Ohlédnutí za v˘stavou s názvem: Czechoslovak Independent
Armoured Brigade – osudy Ludvíka Pecháãka v letech 1942 -1945
Na brožuru Občanského sdružení pro Dobrouč
z roku 1997, jež vzpomínala paměti dobroučského rodáka Ludvíka Pecháčka, navázal jeho prasynovec Mgr. Bc. Ondřej Pecháček. Ve spolupráci
s KČT Dolní Dobrouč 2009 připravil velmi rozsáhlou výstavu věnovanou právě panu Ludvíku
Pecháčkovi a jeho osudu v době II. světové
války. Výstava se stala připomínkou významného výročí 70 let od konce II. světové války, které
jsme si začátkem května nejen v Dobrouči připomínali. Představena byla v době od 8. do 15.
května 2015 v sále Lidového domu.
Finančně výstavu podpořila Obec Dolní
Dobrouč, Pardubický kraj, Rekop Ing. Miloš
Pecháček a KČT Dolní Dobrouč 2009.
Jak je pravidlem, výstavu zahájila slavnostní
vernisáž 7. května 2015 v předvečer Dne osvobození. Svou účastí výstavu podpořili zástupci
Československé obce legionářské Ústí nad
Orlicí a Sdružení válečných veteránů ČR, zástupci obce Dolní Dobrouč a samozřejmě rodina
Ludvíka Pecháčka a členové KČT Dolní Dobrouč
2009.
Autorem a kurátorem výstavy je Mgr. Bc.
Ondřej Pecháček, který věnoval shánění podkladů pro uskutečnění výstavy nevyčíslitelné
množství svého volného času. Na výstavě byly
použity fotografie a materiály ze soukromých
archivů Tomáše Jambora, Josefa Syrového, Ivo
Pecháčka a Ondřeje Pecháčka. Celý velmi poutavý příběh Ludvíka Pecháčka a částečně také příslušníků Československé samostatné obrněné
brigády autor představil pomocí profesionálně
zhotovených výstavních panelů, které graficky
velmi pečlivě upravil Jiří Pecháček z fotografií
a osobních předmětů (dobové pohlednice
z Jersey, voj. knížka, medaile apod.) mapujících
cestu Ludvíka Pecháčka, tzn. pobyt na ostrově
Jersey, dále ve výcvikovém táboře ve Velké
Británii, při obléhání pevnosti Dunkerque, cesta
přes zničená německá města, vztyčení státní
vlajky na československé hranici, příjezd
Kombinovaného oddílu do Chebu, Plzně, Kyšic,
Prahy a zpět do Horní Břízy, až po záběry
z vojenského ležení Československé samostat-
né obrněné brigády nedaleko Nepomuku.
Některé z vystavených fotografií nebyly doposud nikdy veřejně publikovány.
K zakoupení byl připraven také bulletin obsahující paměti sepsané samotným Ludvíkem
Pecháčkem v roce 1994. Jeho grafické ztvárnění
je rovněž dílem pana Jiřího Pecháčka a autorem
předmluvy je pan Ladislav Pecháček (oba jsou
synovci Ludvíka Pecháčka)
Celá výstava bude v budoucnu zapůjčena
Městskému muzeu v Králíkách, ke zhlédnutí
občanům města, kde pan Ludvík Pecháček až do
své smrti žil. Dále se jedná o umístění výstavy
v hlavním městě Praze v některém z podzimních
měsíců. V případě trvajícího zájmu veřejnosti
bude výstava vždy doprovodným programem
oslav výročí osvobození, aby si tak každý
zájemce mohl připomenout některé okamžiky
z této doby, které rodák z Dolní Dobroučce Ludvík Pecháček- zažíval společně s dalšími příslušníky Československé samostatné obrněné
brigády.
-red-
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.3
komentáfie
Neotisknutí dvou ãlánkÛ
v pfiedchozím vydání novin
Chtěl bych zde v několika málo větách objasnit, jak to bylo s neotisknutím dvou článků
o hasičské jednotce v minulém vydání
Dobroučských novin. Jediným důvodem, proč se
tyto články nedostaly do Dobroučských novin,
bylo jejich nedoručení na redakční e-mail z důvodu
větší přílohy, než je schopen redakční mail přijmout. Bohužel, dříve než se vše podařilo vysvětlit, se Dobroučí začaly šířit nepravdivé zprávy
o tom, že redakce Dobroučských novin provádí
cenzuru a schválně některé články neotiskuje.
Toto tvrzení je tedy nepravdivé a problém byl čistě
technického charakteru. Tímto bych se zde chtěl
omluvit paní Kristýně Pražákové, na kterou tyto
nepravdivé informace útočily. Doufám, že již vše
bylo vysvětleno a žádná nepravda se Dobroučí
nešíří.
Lukáš Havlíček
Podûkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, kamarádům za účast, květinové dary i za slova
upřímné soustrasti na pohřbu našeho drahého
manžela, dědečka, pradědečka, bratra a švagrapana Jaroslava Maixnera.
Rodina Maixnerova
instituce
Pfiipomínáme si 600 let od smrti Mistra Jana Husa
pím od svého méně správného a pokorně
i radostně přijmu názor, odůvodněný lépe.
Narozen: asi 1371 v Husinci u Prachatic
Zemřel: 6. 7. 1415 v Kostnici /Německo/
Studium:
• fakulta svobodných umění
• fakulta teologická na pražské univerzitě
Působil jako:
• profesor na univerzitě
• děkan artistické fakulty
• rektor univerzity od roku 1409
• kazatel v Betlémské kapli od roku 1402
Provinění:
• klatba za bránění Viklefových knih
proti pálení
• za odmítavý postoj proti papežské bule
o odpustcích vyhlášen nad Prahou
interdikt /zákaz náboženských obřadů, Hus
opouští Prahu a svou kazatelskou činnost
přenáší na venkov /Kozí hrádek, Krakovec/
na církevním koncilu v Kostnici
chce obhájit nutnost církevní reformy,
ale je uvězněn, obžalován z kacířství a upálen
Literární činnost:
• upravuje český pravopis /zavedl znaménka/
• skládá bohoslužebné písně v češtině
• upravuje starší duchovní písně
• píše české spisy - Výklad viery, Desatera
a Páteře, Knížky o svatokupectví
• starší kázání zpracovává v knize Postila
ženám věnuje spis O poznání cesty pravé
ke spasení
• učení o pravé církvi je v latinském spisu
O církvi
Betlémská kaple – Hus káže česky
Matěj Stránský, 8. tř
Mistr Jan Hus – * 1370 v Husinci, + 6. 7. 1415 v Kostnici
Marie Hartlová, 8. tř
Kostnice 6. Července 1415
Natálie Níčová, 8. tř
Hus – mistr a rektor na Karlově univerzitě
Nikola Svoreňová, 8. tř
Hus v Kostnici odsouzen koncilem kacířem
Nela Hajzlerová, 8. tř
Hus káže v přírodě, Krakovec, Kozí hrádek
Terezie Křivohlávková, 8. tř
I když několik citátů z díla nemůže zcela
vystihnout Husovy vlastnosti, přece nám je může
trochu přiblížit.
Co soudí o ničení knih?
Zlem nazývám pálení knih, kteréž žádného hříchu ze srdce lidí neodstranilo.
Jak se mají lidé k sobě chovat?
Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.
(Z Husova rozloučení )
I když 6. července 2015 uplyne od smrti Mistra
Jana Husa 600 let, jeho myšlenky jsou stále aktuální.
17. 12. 1999 papež Jan Pavel II. prohlásil, že
lituje Husovy smrti, a uznal jej za reformátora.
Co napsal Hus o utváření správného názoru?
Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že
kdekoli poznám mínění správnější, ihned ustou-
Mgr. Zdeňka Havlíčková
Mgr. Blažena Čejková
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
30. duben je den, kdy se tradičně pálí čarodějnice. I na prvním stupni ZŠ se stal tradicí. Do
školních lavic usedli čarodějnice a čarodějové.
Místo učení čarovali, vymýšleli zaříkadla
a v první třídě se dokonce vařil i kouzelný lektvar.
Po svačině se v jednotlivých třídách soutěžilo. S maximálním nasazením a povzbuzováním
z plných plic jsme přímo proletěli všemi disciplínami. Magické dopoledne jsme završili ještě
âarodûjnick˘ den
str.4
krátkou procházkou po okolí, ale protože nám
všem pořádně vyhládlo, „zalétli“ jsme si do naší
školní jídelny. Tam na nás už čekaly paní
kuchařky s výtečným obědem a obdivovaly
nápadité čarodějnické kostýmy.
Vydováděni, nasyceni a s dobrou náladou jsme
se postupně vydávali ke svým domovům.
Mgr. Pavlína Hartlová
Den Zemû
Každý rok slaví celý svět 22. dubna svátek
naší Země. I žáci naší školy se k těmto oslavám
připojili.
Ráno jsme se společně věnovali projektu
Zelený ostrov. Během tohoto dne zažili žáci
z 1. stupně výbuch sopky Krakatau. Viděli, jak
málo stačí, aby byl krásný zelený ostrov zničen. Skupinky dětí z 1. – 5. třídy se snažily
během dopoledne zničenou krajinu oživit.
Nebylo to zrovna jednoduché. Žáci museli splnit mnoho úkolů, aby získali nové kameny,
semínka, rostliny, zvířata a další přírodniny a tak na svůj ostrov opět navrátili život.
Přírodě to trvalo desítky let, my jsme to zvládli mnohem rychleji. Avšak při této činnosti si
všechny děti uvědomily, jak je důležité chránit
naši planetu, aby ji nepotkal stejný osud – ne
vinou sopečné činnosti, ale vinou činnosti lidské.
V další části dne jsme se přesunuli do přírody.
Sbírali jsme odpadky na hřišti i v okolí školy
a zbytek dne jsme trávili na čerstvém vzduchu.
Počasí nám přálo, prožili jsme opravdu pěkný
den se Zemí a udělali pro ni kus práce.
Mgr. M. Škarková a kolektiv učitelek 1. Stupně
Dny zdraví na 1. stupni Z·
6. a 7. května se na naší škole uskutečnil
projekt Dny zdraví a zdravého životního stylu.
Pro všechny žáky 1. stupně připravila firma
MK Fruit „Vitaminový den“. Žáci ochutnali čerstvou šťávu z ovoce a zeleniny, banánový koktejl a 100% jablečný mošt. Každý si připravil
zdravou svačinku - špíz z ovoce a zeleniny.
Všichni žáci 1. stupně se účastnili celostátního
projektu Zdravé zuby. Paní učitelky si povídaly s dětmi o zdraví a zdravém životním stylu,
lidském těle, o prevenci nemocí a úrazů,
o zdraví prospěšných potravinách. Někteří
vyráběli zdravý a nezdravý talíř, čtvrťáci si
upekli zdravý zákusek, jiní soutěžili, pracovali na interaktivní tabuli a nechyběl pobyt na
čerstvém vzduchu. Žáci 4. a 5. tříd si v testech
ověřili znalosti silničního provozu a svou zručnost si vyzkoušeli při jízdě na kole. Povídání
o zdravých potravinách, jejich původu
a zdravém školním stravování si pro nás připravil pan kuchař z Podravky. Dny zdraví jsme
zakončili pěkným programem o správném a
efektivním učení se spoustou názorných pomůcek a příkladů. Přednášku pro žáky připravil
Ing. Vladislav Zezula z Hradce nad Svitavou.
Mgr. Dana Benešová
MS 1. Stupně
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.5
spolky
Lednové v˘jezdy JSDH Dolní Dobrouã
Na Nový rok vyjížděli dolnodobroučští dobrovolní hasiči spolu s profesionály z Ústí nad
Orlicí k dopravní nehodě v Dolní Dobrouči.
Hrůzně vypadající havárie naštěstí neměla vážnější následky. Mladík bez řidičského průkazu,
jedoucí osobním vozem Ford ve směru na Horní
Dobrouč, patrně nepřizpůsobil rychlost stavu
komunikace a svým schopnostem, na mokré
vozovce dostal smyk, prorazil kovové zábradlí
a skončil s vozem v potoce. Řidič naštěstí utrpěl jen lehká zranění. Hasiči poskytli řidiči
předlékařskou pomoc a předali ho záchranné
zdravotnické službě. Zamezili úniku provozních kapalin do potoka a pomocí jeřábu
vyprostili vůz zpět na silnici.
Podruhé se Dolní Dobroučí rozezněly hasičské sirény odpoledne 4.1. Hasičům byl vyhlášen výjezd k požáru kotelny v Černovíru, kam
jednotka vyjela s cisternou CAS25 Š706 RTHP.
Oheň se naštěstí černovírské jednotce podařilo
zvládnout, a tak dobroučská cisterna byla
během cesty k ohni odvolána zpět.
Další výjezd dolnodobroučští hasiči zaznamenali již v sobotu 10.1. v 9:38 do školní
tělocvičny, kam byli zavoláni na pomoc jedné
starší osobě po kolapsu v bezvědomí. Hasiči
okamžitě vystřídali přítomné osoby v nepřímé
srdeční masáži a poskytli postiženému umělé
dýchání za pomoci kyslíkové směsi až do příjezdu posádky rychlé lékařské pomoci, která si
posléze postiženou osobu převzala do
vlastní péče. Poté pomohli zdravotníkům
s transportem postižené osoby do sanitky
a vrátili se zpět na základnu. Je na místě zde
vyzdvihnout práci 112, protože díky osobní
iniciativě operátorky byla naše jednotka
k tomuto případu poslána. Postižené osobě se
tak dostalo pomoci o více než pět minut dříve,
což v tomto případě může být rozhodující.
Vynikající byla práce zdravotníků v poskytnutí
lékařské pomoci postiženému. Dále je třeba
zdůraznit, že zde zasahující hasiči zúročili znalosti nabyté na zdravotnických školeních
zaměřených na laickou první pomoc. Má tedy
smysl pokračovat ve zdokonalování těchto
znalostí a pořizování dalšího vybavení, což
povede ku prospěchu všech. Tento den hasiči
vyjeli ještě k druhému výjezdu ve 21:57, kdy
po prudké změně počasí spojené se silným větrem spadl na silnici poblíž Lanšperka strom.
Hasiči jej za pomoci motorové pily uklidili ze
silnice a při návratu na základnu ještě odstranili několik menších popadaných větví.
Pátý zásah dobroučské jednotky hasičů na
sebe nedal dlouho čekat. Ve středu 14. 1. ve
23:09 vyjeli hasiči k nahlášené dopravní neho-
dě osobního automobilu a vlaku na přejezdu
směrem na Valdštejn. Při nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Hasiči provedli protipožární zabezpečení místa výjezdu a po zdokumentování nehody Policií ČR pomohli odtahové službě vozidlo naložit. Zpět na základně
byli ve čtvrtek ve 2:37.
Na závěr měsíce 28.1. ještě jednotka na
žádost jednoho místního občana vyjela
k otevření zabouchnutého bytu v Dolní
Dobrouči. S žádostí o tento druh pomoci se
mohou občané obrátit na kteréhokoliv člena
jednotky, aby se zbytečně neblokovaly tísňové linky. Rádi vám vždy pomůžeme.
Začátek nového roku byl pro dolnodobroučské hasiče poměrně náročný. Na šesti lednových výjezdech strávili téměř deset hodin, při
průměrné účasti osmi hasičů na každém výjezdu. Je také nutno podotknout, že jednotka
mnohdy zasahuje s velmi starou a již nevyhovující technikou, což je obzvláště patrné
u cisterny z roku 1982
Lukáš Havlíček, JSDHO Dolní Dobrouč,
www.hasicidobrouc.cz
LoupeÏnické putování 2015
Makadam, děti se povozily na dřevěném kolotoči zapůjčeném od p. Františka Kosaře
a Tomáše Ryšavého. Na nádvoří hradu
Lanšperka vystoupila Skupina historického
šermu Lucrezia. Všechny účastnické karty byly
zařazeny do slosování o ceny od sponzorů.
Hlavní cenou byl veliký koláč s logem
Loupežnického putování vyrobený Pekárnou
Letohrad.
Na trasy pochodu vyrazilo celkem 415 účastníků, nejvíce pěších zdolalo trasy 4, 7 a 15 km.
Loupežnické putování finančně podpořil
Pardubický kraj a záštitu nad pochodem převzal
Ing. Jaromír Dušek, náměstek hejtmana.
pořadatelé
2. května 2015 proběhl již 18. ročník dálkového a turistického pochodu Loupežnické putování, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů
v Lanšperku. Pro milovníky pěší turistiky byly
opět připraveny rozmanité trasy od délky 4 km
až po 50 km a pro vyznavače turistiky cyklistické trasy o délce 50 a 100 km. Až na trasu 4
km, tzv. kočárkovou, která měla start u radnice
v Dolní Dobrouči, všechny trasy začínaly
u Hostince na podhradí v Lanšperku. Po projití
vybrané trasy čekala na pěší i cyklisty odměna
ve formě pamětního diplomu, dřevěného joja
s logem pochodu a na malé účastníky hračka. Ti
však museli nejprve donést poztrácený poklad
loupežníka do pohádkové kontroly.
V místě startu a cíle se mohli účastníci
pochodu pobavit připraveným programem.
K tanci i poslechu zahrála ústecká kapela
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.6
firmy
USSPA slaví 20 let
27. bfiezna 2015 oslavila spoleãnost USSPA 20. v˘roãí svého zaloÏení.
Kulatiny se chystá oslavit i se sv˘mi zamûstnanci a také s vámi.
Dvacet let je dlouhá doba a v případě USSPA je to
také kus intenzivně prožitého života majitelů
i zaměstnanců firmy. Příběh české rodinné společnosti s dobroučskými kořeny začal v roce 1995
v Ústí nad Orlicí. V roce 1998 USSPA přesídlila do
Dolní Dobrouče, kde koupila areál bývalého podniku Hedva. Firmu vybudoval doslova z ničeho Petr
Kolář za podpory své manželky Hanky. Firma,
která původně začínala montáží vířivek
z dovážených skořepin a komponentů od amerického producenta, se vypracovala v jednu
z nejvýznamnějších firem svého oboru
z celosvětového hlediska. Inovacemi v oblasti
designu a technologií udává trendy celému oboru.
Velkým tématem současnosti jsou generační výměny ve vedeních firem. Tu už má USSPA úspěšně za
sebou, v roce 2011 přešlo vedení firmy z otce na
dceru. USSPA tak nyní řídí Kateřina Kadlecová se
svým manželem Janem.
Světové vířivky z Dobrouče
USSPA vyrábí ucelený sortiment vířivek pro
každé použití, privátní spa, termální bazény swimspa a profesionální vířivky pro komerční provoz.
Vše se rodí v továrně v Dolní Dobrouči od návrhu,
přes design až po výrobu. Značka z Dolní Dobrouče
je dnes lídrem českého trhu a třetím nejvýznamnějším hráčem na evropském trhu. Svou produkci
vyváží do více než 20 zemí světa, ve Španělsku má
svou dceřinou společnost. Vířivky USSPA si užívají tisíce zákazníků od Londýna až po Kyjev či
Dubaj, ale také třeba v Iráku. Mezi zákazníky jsou
úspěšní lidé včetně prezidentů, známých umělců či
sportovců. Najdete mezi nimi hokejisty Pardubic či
Vítkovic, Romana Šebrleho, Davida Kollera či
Rogera Waterse z Pink Floyd. USSPA je držitelem
několika patentů a certifikátů kvality, získala
mnoho prestižních ocenění v ČR i zahraničí. Jen
v letošním roce získala značka USSPA ocenění
Superbrands a jako jediná v oboru spa dosáhla certifikace Czech Made, Česká kvalita. Zákaznický
časopis Bublinky, který USSPA vydává, letos zvítězil ve své kategorii v soutěži firemních médií
Fénix content marketing.
Velký rok 2015
Rok 2015 je významným evolučním předělem
pro USSPA. K 20. výročí firmy byla v dubnu na trh
uvedena zbrusu nová generace privátních vířivek
plná unikátních inovací v oblasti designu
a technologií. USSPA při této příležitosti představuje také nové logo a vizuál firmy. Nová řada výjimečných spa byla představena novinářům na tiskové konferenci a následně také partnerům
a zákazníkům během slavnostního večera
v pražském clubu SaSaZu, v předvečer narozenin
firmy.Oslavy tak významných událostí tím ovšem
nekončí, prolnou se do celého roku.
Dárek (nejen) pro zaměstnance USSPA
USSPA v současnosti zaměstnává 55 osob převážně z Dobrouče a nejbližšího okolí. Za 20 let
prošlo firmou na 185 zaměstnanců, nejvíce jich ve
firmě pracovalo v letech 2007 a 2008, a to 86 lidí.
Firma má 7 důchodců, pracovníkům zaměstnaným
v USSPA se narodilo 38 dětí, dokonce v případě
6 z nich pracují oba rodiče v USSPA. Příběh firmy
je tvořen příběhy lidí. Rodina Kadlecových
a Kolářových si cení práce zaměstnanců své firmy,
a také proto s nimi chce oslavit významné firemní
výročí a všechny dosavadní úspěchy. Připravila
pro ně velký dárek v podobě koncertu kapely Tři
sestry, který se uskuteční v sobotu 27. června na
fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči.
Přijďte na Tři sestry
Zakladatel a kapelník skupiny Tři sestry Tomáš
Magor Doležal je dlouholetým zákazníkem USSPA.
Nápad na koncert vznikl při rozhovoru pro firemní
časopis Bublinky. Tři sestry letos slaví 30 let, a tak
od nápadu k rozhodnutí o oslavě společných
50. narozenin byl kousek. Tři sestry zařadily koncert do svého narozeninového turné a přijedou do
Dobrouče spolu se 3 předkapelami. Na zaměstnance USSPA a jejich partnery čeká na koncertě VIP
stan s veškerým zázemím. Velký zážitek se navíc
podaří dopřát také vám všem, občanům Dobrouče,
sousedům USSPA. Přijďte si užít skvělý večer
s jedinečnou atmosférou letního koncertu pod
širým nebem. Předprodej lístků v sítích
TicketStream, Infocentrech v okolí a na Obecním
úřadě v Dolní Dobrouči v pokladně obce. Lístky
bude možné zakoupit i na místě. Obec Dolní
Dobrouč se stala partnerem koncertu, za pomoc
s přípravou jí USSPA děkuje.
Těšíme se na vás.
Vaše USSPA
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
inzerce
str.7
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.8
Na Vaše přání Vám nezávazně spočítáme kalkulaci pojistného
a navrhneme nejlepší řešení pro Vaši ochranu. Zakládáme si na
kvalitě i na ceně.
Mezi naše nabízené produkty patří především:
• Životní a úrazové pojištění osob
• Pojištění motorových vozidel (povinné ručení + havarijní pojištění)
• Pojištění nemovitostí a domácností, včetně přepětí
a podpětí elektrického proudu
• Pojištění podnikatelů a pojištění odpovědnosti za škody
Nyní akce na Povinné ručení do 30. 6. 2015
• Možnost uplatnění slevy až 50% u nových klientů/vozidel s bonusem
B6 a vyšším (72 měsíců)
• Platí jen pro POVINNÉ RUČENÍ v pojištění NA MÍRU
• Platí pro – osobní automobily, motocykly, užitková vozidla do 3,5 t,
přívěsy (skupina F1)
• Možnost odloženého počátku až o 6 měsíců. Tyto výhodné podmínky
může využívat i klient, který má výroční datum v srpnu/září atp.
Přijďte nás navštívit do naší pobočky, Letohrad, ul. Komenského 426,
nebo si s námi sjednejte schůzku a my přijedeme za Vámi.
Kontakt:
Františka Lainzová, 776 710 263, [email protected]
David Beneš, 721 163 860, [email protected]
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.9
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.10
Skupina historického šermu Lucrezia
vás zve dne 18. 7. 2015 na Svijanobraní
Svijanský Vozka 0%, Svijanský Máz 11%,
Svijanský Fanda 11%, Svijanský Rytíř 12%,
Svijanská Kněžna 13%, Svijanský Kníže 13%
Kvasničák 13%, Baron 15%
Dolní Dobrouč – Šejv
Podrobný program akce bude zveřejněn na plakátech.
(např. divácká soutěžní klání, skákací hrad, večer živá hudba – LERION,..)
PŘIJĎTE OCHUTNAT!!!
Myslivecké sdružení Dolní Dobrouč vás zve na tradiční
MYSLIVECKÝ DEN
Sobota 4. 7. 2015 od 11.00 hodin
Myslivecká chata v Dolní Dobrouči.
Myslivecká kuchyně i další občerstvení zajištěno.
ãlánky
Historie osvûtlení v Horákovû kapli
Já jsem svûtlo svûta - ãteme v bibli, proto na v‰ech oltáfiích zapalujeme pfii rÛzn˘ch
obfiadech umístûné svíce. Svíce symbolicky zapalujeme i tam, kde dominuje i sluneãní
svûtlo. Svíce má i druhotnou úlohu, prosvûtluje tmu a dává prostoru slavnostní náladu.
Stejnû tomu b˘valo dfiíve i dnes v zámcích, v kostelích i velk˘ch chrámech.
Jak se svítívalo u nás v dobroučské
Horákově kapli? Kromě svíček na oltáři stával
v prostoru kaple zvláštní dřevěný stojan kulatého půdorysu, na kterém byly v kruzích rozmístěny kovové trny, na něž bylo možné upevnit až 30 svíček .Pokud všechny svítily, vydávaly pro prostor kaple sílu osvětlení přibližně
dnešní jedné 150 watové žárovky.Tento světelný zdroj byl sice vyhovující pro malý prostor
kaple, ale jeho umístění bylo poměrně nízko,
proto brzy začouzené světlé stěny nedokázaly
soustředěné světlo rozptýlit dostatečně až
dozadu. Horší následky se dostavovaly v době,
kdy se přivřely dveře nebo prostor byl zaplněn
poutníky. Chybějící kyslík často vyvolával
lidem nepříjemné pocity, někdy až mdloby.Ještě za války jeden ze synů pana Motla,
který se o kapli staral, zakoupil el. akumulátor
a každou letní neděli v ruksaku na zádech
odnášel tento znovu nabitý akumulátor do
kaple, aby jej tam opět k instalovaným žárovičkám připojil. Dvě malé závěsné lampičky
pak prozařovaly prostor od stropu dolů.
V roce 1956 jsem si postavil malý traktor, na
který jsem namontoval vyřazené 110 voltové
dynamo z čenkovického mlýna. O letních nedělích jsem umístil traktor s dynamem asi 70
metrů daleko v lese za kaplí, nechával jej volně
běžet a vyrobený proud krásně osvětloval vnitřek kaple pomocí čtyř stowatových žárovek.
To však nebylo řešení pro budoucnost, protože
aby dynamo dávalo správné napětí, musel by
hnací jednoválcový motor Slavia běžet ve
vysokých otáčkách. Proto jsem tenkrát sestrojil hnací agregát z motocyklového motoru (na
fotografii z té doby), který tam za kaplí v lese
nějaký čas o nedělích běžel a vyráběl elektrický proud. Pro velikou spotřebu benzinu se
tento způsob neosvědčil.
Jako praktický elektrikář jsem se svým
tatínkem uvažoval, co udělat ve věci osvětlení
kaple pro budoucnost. Protože jsem přemýšlel
i o budoucím ozvučení venkovního prostoru
před kaplí, tedy o rozhlasu, aby to slovo Boží
se dostalo z kaple ven pro množství venku
sedících návštěvníků, napadla mě trochu troufalá myšlenka - zavést sem do lesa elektrické
vedení ze sítě v obci. Na to však ta malá kasička uvnitř kaple by musela být trochu větší.
Když se návrh tatínkovi zalíbil, začal jsem uvažovat o druhu elektrického vedení: Buď po sloupech, nebo kabelem v zemi. Měl jsem obavy
z postoje, jaký k tomu bude mít JZD, dále úřady
a konečně postoj politický, protože jakékoliv
velké akci předcházelo mnoho razítek.
Vzpomněl jsem si na velké problémy v době,
kdy jsem bez povolení namontoval do místního kostela vnitřní rozhlas a vznikly z toho
veliké nepříjemnosti z kanceláře církevního
tajemníka. Měl jsem z toho strach, ale ze všech
úřadů jsem odjížděl s razítky bez námitek. Zdálo
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
Bylo to na jaře 1968. Jednoho dne můj tatínek s krumpáčem a lopatou stál u kraje lesa
a zahájil první metry velmi dlouhého výkopu.
Druhý den přišli další dobrovolníci
a brigádníků pro dobrou věc přibývalo.Jednou
dokonce v jeden den přišlo i dvacet ochotníků
si udělat mozoly. Trasa vedla po lánech JZD
v hloubce 70 cm. Začala u Duškova statku
čp. 19 a pokračovala po pravé straně cesty
vedoucí ke kapli. Mezi pravidelné brigádníky
i brigádnice patřili, kromě dalších, paní
Aninka Simonova s manželem, naše kmotřička
i maminka Františka Špinlerová, pan
Matějíček z Horní Dobrouče i z Dolní, pan
Skalický Láďa (Polňáků), Tesař František
se mi,že snad na tom zapracovala i samotná
Pomocnice Křesťanů, tak jak je to napsáno na
klenbě v kapli.
Potom jsem mohl vytyčit na lánech JZD
trasu pro zemní kabel a objednat z České
Třebové dva veliké bubny potřebného silného
kabelu zn. AYKY 4x16 mm.
str.11
i Josef Špinler a další. Nejhorší terén pro
výkop kabelového kanálu byl na začátku lesa,
kde bylo mnoho kamenů a skála. Tam se dnešní
cesta ke kapli s kabelem položeným v zemi
křižuje. Trasa výkopu sestupovala dolů vlevo
na louku a touto směřovala vzhůru směrem pod
venkovními lavičkami k pravé straně kaple do
malé rozvodné skříňky s pojistkami. Odtud je
el proud rozveden i do dřevěného prodejního
stánku. Celkovou délku elektrického kabelu si
nepamatuji, ale na jeho ceně 8400 korun se
podílelo více dárců a dnešních dobrodinců
Horákovy kaple.
Co se týká tohoto stánku či „Boudy“, tuto
zakoupil pan Motl ihned po skončení druhé
světové války od místního národního výboru
za 5000 korun. Tato bouda sloužila jako česká
a později německá celnice na hranici
„U Pohlovy továrny“. K tomuto účelu ji vyrobil místní truhlář pan František Appl.
podle svých vzpomínek sepsal Jan Špinler
Všichni, kteří dobrovolně pracovali na výkopu
pro elektrický kabel vedoucí od cihelny až ke kapli,
již nejsou mezi námi a sklízejí věčnou odměnu.
Na fotce zleva: Láďa Skalický (Polňáků) František Špinler, tesař z čp. 259 - František
Matějíček, zedník - Jan Matějíček (Domesů z Horní
Dobrouče) a náš tatínek Josef Špinler z čp. 13.
Na fotce v pozadí je vidět „Jirů lesíček“.
č í s l o 2 • ro č n í k 2 015
str.12
spoleãnost
Îivotní jubilea oslavili:
Vítejte do života
70 let
75 let
80 let
90 let
Zdenka Vančurová, LA
Karel Jansa, DD
Ivanka Kubíčková, DD
Miloslava Maříková, DD
Ludmila Štěpánková, DD
Květoslava Suchomelová, HD
Jaroslava Kratochvílová, DD
Milan Kolomý, DD
Ludmila Vacková, DD
Helena Veselá, DD
Lubomír Vacek, DD
Marie Dušková, LA
Ludmila Hlůžková, DD
Stanislav Nágl, DD
Jindřich Ryšavý, DD
Libuše Motlová, DD
Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky novin
máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za
pochopení.
Od posledního vydání novin se narodily
tyto děti:
Samuel Vojtek
David Vician
Tereza Dušková
Poslední rozloučení
Rozloučili jsme se:
s paní
Jaroslavou Němcovou
Libuší Matějíčkovou
Marií Hrdinovou
s panem
Zlatou svatbu
oslavili manželé
Zdena a Jan Vančurovi,
Josef a Miloslava Maříkovi,
Ladislav a Jiřina Skaličtí.
Kamennou svatbu
Karlem Kubíčkem
Jaroslavem Piklem
Ladislavem Sisrem
Václavem Benešem
Jaroslavem Maixnerem
Marcela Skalická
oslavili manželé
Václav a Růžena Bártovi.
Dne 11. dubna 2015 byli v obfiadní síni obecního úfiadu pfiivítáni noví obãánci obce:
Jan Daněk, František a Karel Maříkovi
David Švercl
Štěpánka Jansová, Dana Vavřínová,
Šimon Novák, Vanesa Boštíková
Tobiáš Gabris a VladimírTomášek
Dne 24. 4. 2015
oslavili Zlatou svatbu
manželé Miloslava a Josef Maříkovi
z Dolní Dobrouče.
Uzávěrka tohoto čísla: 15. 5. 2015
Uzávěrka příštího čísla: DN 3/2015
31. 8. 2015
Náklad: 1 000
Vydává: Obec Dolní Dobrouč
Adresa: Obec Dolní Dobrouč
čp. 380, 561 02
Tel.: 465 543 311
Fax: 465 543 111
www.dolnidobrouc.cz
Redakční rada:
Bc. Dita Hasíková
Kristýna Pražáková
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Jazyková korektura:
Mgr. Blažena Čejková
Grafická úprava:
Mgr. Libor Bartoš
Tisk:
Grantis, s.r.o., Ústí nad Orlicí
Tel.:
465 525 741