chemická kotva f2

Komentáře

Transkript

chemická kotva f2
CHEMICKÁ KOTVA F2 na bázi polyesteru pro lepení kotev
do kamene, betonu a cihel.
CHEMICKÁ KOT VA F2
VLASTNOSTI
Dvousložkové lepidlo na bázi polyesteru
s vynikající přilnavostí na různé podklady.
Neskapává, lze použít nad hlavou. Rychle
vytvrzuje, vytváří voděvzdornou bariéru.
OBLAST POUŽITÍ
Upevňovaní kotev do betonu, kamene a cihel – dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, konzoly, zastřešení, potrubí atd. Rovněž
vhodný na lepení fasádních prvků, betonových tvárnic, informačních tabulí apod.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Způsob vytvrzování
chemická reakce
Vzhled
A komponent – bílá pasta
B komponent – černá pasta
A + B = šedá
Hustota směsi
1630 ± 10 kg/m3
Aplikační teplota
od +5 °C až +25 °C
Tepelná odolnost
+80 °C, krátkodobě až +110 °C.
Pevnost v tlaku (EN 196 -1)
82,80 MPa
Pevnost v tahu za ohybu (EN 196 -1)
46,10 MPa
Balení
kartuše 300 ml
Skladovatelnost
18 měsíců (při teplotě +10 až +20 °C )
Uvedená doba skladovatelnosti je platná pouze za dodržení předepsaných podmínek.
ROZMĚRY OTVORŮ PRO RŮZNÉ KOTVY V mm
Kotva
M8
M10
M12
M16
M20
Průměr kotvy
8
10
12
16
20
Průměr otvoru
10
12
14
18
22
Hloubka otvoru
80
90
110
125
170
Min. tloušťka stěny
130
140
160
175
220
Min.vzdálenost od rohu
100
120
140
170
220
Min. vzdálenost mezi otvory
80
90
110
125
170
Doporučené max. zatížení v betonu C20/25 (kN)
4,1
6,2
8,9
9,9
11,4
Doporučené max. zatížení v betonu C20/25 (kg)
410
620
890
990
1140
DOBA TUHNUTÍ / DOBA VYTVRZENÍ
Aplikační teplota
Doba tuhnutí
Doba vytvrzení
5 °C
25 min
120 min
10 °C
15 min
80 min
20 °C
6 min
45 min
30 °C
4 min
25 min
35 °C
2 min
20 min
NÁVOD K POUŽITÍ
Malta nebo beton musí být starší než 28 dní.
Otvor musí být suchý a odmaštěný. Prach
z otvorů důkladně odstraníme kartáčkem
KOTFA čistící kartáč příslušného Ø a pum-
pičkou KOTFA-Vyfukovací pumpička. Na
kartuši našroubujeme špičku se statickým
mísičem, vytlačíme asi 10 cm hmoty. Špičku
vložíme do otvoru a ode dna naplníme přiměřeným množstvím hmoty. Do této hmoty
FASTRADE s.r.o.
Františka Diviše 1012
104 00 Praha 10
[email protected]
www.fastrade.cz
pobočka Brno
tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm:725 961 008
[email protected]
Říčanská 1000
655 01 Rosice u Brna
[email protected]
www.fastrade.cz
tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm:602 652 972
[email protected]
našroubujeme kotvící prvek. Pro aplikace
do dutých materiálů je nutné do otvoru
vložit sítko – KOTFA nylonové pouzdro
F1/ F2 odpovídající rozměru kotvícího prvku a otvoru podle tabulky.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v dobře větraných prostorách od
+5 °C do +25 °C.
Použitý obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
ROZMĚRY POUZDRA A KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO DUTÝCH MATERIÁLŮ
KOTFA nylonové pouzdro F1/F2
otvor
ø [mm]
pouzdro
min. hl. [mm] vnitřní ø [mm]
kotvící prvek
ø [mm]
ozn. 50/12/09 (6–8)
12
50
9
6–8
ozn. 85/15/13 (10–12)
15
85
13
10–12
ozn. 130/15/13 (10–12)
15
130
13
10–12
ozn. 85/20/18 (14–16)
20
85
18
14–16
Poznámka: ø otvoru a min. hloubka otvoru přibližně odpovídá vnějším rozměrům pouzdra. Před naplněním otvoru, sítka
hmotou doporučujeme rozměry ověřit.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Obsahuje: dibenzoyl peroxid, styren a bisfenol-A-epichlorhydrin
Specifická rizikovost: R7 Může způsobit požár. R36/38 Dráždí oči a kůži.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy,
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Pokyny pro bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S14 Uchovávejte oddělené od oxidujících
látek, kyselin, zásad, aminů a sloučenin
těžkých kovů.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S36/37/39 Používejte ochranný
oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
etiketu nebo označení na ní uvedené.
UPOZORNĚNÍ
Návod je sestaven na základě našeho
průzkumu a zkušeností, ale s ohledem na
specifické podmínky a způsob práce doporučujeme předběžné zkoušky pro každý
způsob použití.
FASTRADE s.r.o.
Františka Diviše 1012
104 00 Praha 10
[email protected]
www.fastrade.cz
pobočka Brno
tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm:725 961 008
[email protected]
Říčanská 1000
655 01 Rosice u Brna
[email protected]
www.fastrade.cz
tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm:602 652 972
[email protected]