energy comes from the heaven… and a little bit from the hell

Komentáře

Transkript

energy comes from the heaven… and a little bit from the hell
COMENIUS PARTNERSHIPS
„ENERGY COMES FROM THE HEAVEN…
AND A LITTLE BIT FROM THE HELL“
5 language special vocabulary
5 - Wörterbuch der Fachbegriffe
5jazyčný špeciálny slovník
5jazyčný speciální slovník
5-ciojęzyczny słownik specjalny
COMENIUS PARTNERSHIPS
I. THE SORTS OF ENERGIES
ENERGIEARTEN
DRUHY ENERGIE
DRUHY ENERGIE
RODZAJE ENERGII
ENGLISH
DEUTSCH
SLOVENSKY
ČESKY
POLSKI
kinetic energy
kinetische Energie
kinetická energia
kinetická energie
energia kinetyczna
potencial energy
potentielle Energie
potenciálna energia
potenciální energie
energia potencjalna
thermic radiation
thermische Strahlung
tepelné žiarenie
tepelné záření
promieniowanie cieplne
chemical energy
chemische Energie
chemická energia
chemická energie
energia chemiczna
nuclear energy
Kernenergie
jadrová energia
jaderná energie
energia jądrowa
solar energy
Sonnenenergie
solárna energia
sluneční energie
energia słoneczna
water energy
Wasserenergie
vodná energia
vodní energie
energia wodna
wind energy
Windenergie
veterná energia
větrná energie
energia wiatrowa
electric energy
Elektrische Energie
elektrická energia
elektrická energie
energia elektryczna
geothermal energy
Geothermische Energie
geotermálna energia
geotermální energie
energia geotermalna
bioenergy from wood
Bioenergie aus Holz
bioenergia z dreva
bioenergie ze dřeva
bioenergia z drewna
bioenergy from plant
Bioenergie aus Pflanzen
bioenergia z rastlín
bioenergie z rostlin
bioenergia z paliw roślinnych
bioenergy from biogas
Bioenergie aus Biogas
bioenergia z bioplynu
bioenergie z bioplynu
bioenergia z biogazu
bioenergy from fossil fuel
Energie aus fossilen Brennstoffen
energia z fosílnych palív
energie z fosilních paliv
energia z paliw stałych
COMENIUS PARTNERSHIPS
II. THE SOURCES OF ENERGY
ENERGIEQUELLEN
ZDROJE ENERGIE
ZDROJE ENERGIE
ŹRÓDŁA ENERGII
a) unrenewable decreasing sources (oil, coal, earth gas, fossil fuels and uranium)




nicht erneuerbare abnehmende Quellen (Erdöl, Kohle, Erdgas, fossile Brennstoffe, Uran)
neobnoviteľné vyčerpateľné zdroje (ropa, uhlie, zemný plyn, fosílne palivá a urán )
neobnovitelné vyčerpatelné zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn, fosilní paliva a uran)
nieodnawialne, wyczerpywalne źródła energii (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny, inne paliwa stałe pochodzenia mineralnego i uran)
b) renewable decreasing sources (wood, sun, water, wind)




erneuerbare abnehmende Quellen (Holz, Sonne, Wasser, Wind ...)
obnoviteľné zdroje ( drevo, slnko, voda, vietor ...)
obnovitelné zdroje (dřevo, slunce, voda, vítr…)
odnawialne źródła energii ( drewno, Słońce, woda, wiatr…)
c) alternative sources of energy (biomass, biogas, sea waves, high tide, tropical sea, warmth of Earth, hot spring, geysers, communal waste materials




alternative Energiequellen ( Biomasse, Biogas, Meereswellen, Gezeiten, tropisches Meer, Erdwärme, heiße Quellen, Geysire, kommunale Abfälle )
alternatívne zdroje energie ( biomasa, bioplyn, morské vlny, príliv, tropické more, teplo Zeme, horúce pramene, gejzíry, komunálny odpad)
alternativní zdroje energie (biomasa, bioplyn, mořské vlny, příliv, tropické moře, teplo Země, termální prameny, gejzíry, komunální odpad)
alternatywne źródła energii ( biomasa, biogaz, fale morskie, pływy, tropikalne prądy wstępujące, ciepło Ziemi, gorące źródła, gejzery, odpady
komunalne)
COMENIUS PARTNERSHIPS
III. THE SORTS OF COMMONLY USED ALTERTNATIVE AND RENEWABLE ENERGIES AND THEIR SYMBOLS (IKONS)
ARTEN DER ÜBLICHERWEISE GENUTZTEN ALTERNATIVEN UND ERNEUERBAREN ENERGIEN UND IHRE SYMBOLE (ZEICHEN)
DRUHY POUŽÍVANÝCH ALTERNATÍVNYCH A OBNOVITEĽNÝCH ENERGIÍ A ICH SYMBOLY (PIKTOGRAMY)
DRUHY POUŽÍVANÝCH ALTERNATIVNÍCH A OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ A JEJICH SYMBOLY (PIKTOGRAMY)
STOSOWANE RODZAJE ALTERNATYWNYCH I ODNAWIALNYCH ENERGII I ICH SYMBOLE GRAFICZNE (PIKTOGRAMY)
WATER ENERGY
WIND ENERGY
SOLAR ENERGY
COMENIUS PARTNERSHIPS
ENERGY FROM BIO GAS
FOSSIL FUELS
WOOD SOURCE OF BIOENERGY
NUCLEAR ENERGY
PLANT SOURCE OF BIOENERGY
GEOTHERMAL ENERGY
ELECTRICAL ENERGY
COMENIUS PARTNERSHIPS
IV. FREQUENTLY USED TERMS
OFT VERWENDETE AUSDRÜCKE
ČASTO POUŽÍVANÉ VÝRAZY
ČASTO POUŽÍVANÉ VÝRAZY
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE TERMINY
ENGLISH
DEUTSCH
SLOVENSKY
ČESKY
POLSKI
biogas
Biogas
bioplyn
bioplyn
biogaz
biomass
Biomasse
biomasa
biomasa
biomasa
coal
Kohle
uhlie
uhlí
węgiel kamienny
communal waste
kommunale Abfälle
komunálny odpad
komunální odpad
odpady komunalne
earth gas
Erdgas
zemný plyn
zemní plyn
gaz ziemny
energy
Energie
energia
energie
energia
fossil fuel
fossiler Brennstoffe
fosílne palivo
fosilní palivo
paliwo kopalne
geyser
Geysir
gejzír
gejzír
gejzer
high tide
Gezeiten
príliv
příliv
pływy
hot spring
heiße Quellen
horúci pramep
termální pramen
gorące źródło
oil
Erdöl
ropa
ropa
ropa naftowa
plant
Pflanze
rastlina
rostlina
roślina
radiation
Strahlung
žiarenie
záření
promieniowanie
sea wave
Meereswelle
morská vlna
mořská vlna
fala morska
sun
Sonne
slnko
slunce
Słooce
tropical sea
tropisches Meer
tropické more
tropické moře
morze tropikalne
uranium
Uran
urán
uran
uran
wind
Wind
vietor
vítr
wiatr
water
Wasser
voda
voda
woda
heat pump
Wärme pumpe
tepelné čerpadlo
tepelné čerpadlo
pompa ciepłna
V. ADDITIONAL SPECIFIC DICTIONARY
ERGÄNZUNGEN DES SPEZIELLEN VOKABULARS
DOPLŇUJÚCI ŃPECIÁLNY SLOVNÍK
DOPLŇUJÍCÍ SPECIÁLNÍ SLOVNÍK
DODATKOWY SPECJALNY SŁOWNIK
ENGLISH
DEUTSCH
SLOVENSKY
ČESKY
POLSKI
pollutant
Verursacher
znečisťovateľ
znečišťovatel
sprawca
electricity generation
Erzeugung Stromerzeugung
výroba elektrického prúdu
výroba elektřiny
wytwarzanie elektryczności
heat production
Erzeugung Wärmeerzeugung
výroba tepla
výroba tepla
wytwarzanie ciepła
drive
Antrieb
pohon
pohon
napęd
currant
Strommenge
tok
tok
prąd elektryczny
electricity production
Energieproduktivität
produktivita energie
produktivita energie
produktywnośd energii
stock on hold
nachhaltige Versorgung
trvalé zásobovanie
udržitelná zásoba
stałe zaopatrzenie
emition
Emission
emisie
emise
emisja
consumer
Abnehmer
odberateľ, spotrebiteľ
spotřebitel
odbiorca
primar electricity
Primärenergie
primárna energia
primární energie
energia pierwotna
efficiency
Wirkungsgrad
účinnosť
účinnost
sprawnośd
effectivity
Effizienz
efektivita
efektivita
efektywnośd
storing
Speicherung
hromadenie, ukladanie
ukládání
magazynowanie
proces control
Leitungsprozesse
proces riadenia
proces řízení
proces przewodzenia
power station
Kraftwerk
elektrárep, hydrocentrála
elektrárna
elektrownia

Podobné dokumenty