bilanční zpráva

Komentáře

Transkript

bilanční zpráva
BILANČNÍ ZPRÁVA
o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě
Karlově (PRVOUK) za období roků 2012 a 2013
Kód programu: P37
Název programu: Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění
spojených se stárnutím populace
Zúčastněné fakulty (jiné součásti) UK (na 1. místě uveďte fakultu koordinátora):
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Koordinátor: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
A.
Souhrn o dosavadním uskutečňování programu, včetně plnění cílů programu
Doporučený rozsah: 3–6 stran. Zpracujte za období kalendářních roků 2012 a 2013, se zřetelem k naplňování kroků podle části j) 1 přihlášky
programu.
Zhodnoťte dopady PRVOUKu na rozvoj výzkumu, mezinárodní spolupráce, vzdělávání a infrastruktury.
U společných programů zhodnoťte práci týmů z jednotlivých fakult/součástí a jejich spolupráci s odkazem na konkrétní výsledky (např.
publikace, viz následující oddíl B).
Můžete uvést i spolupráci s jinými PRVOUKy.
Uveďte termíny jednání rady programu v letech 2012 a 2013. Zmiňte případné změny složení rady programu a seznamu klíčových řešitelů,
kteří nejsou členy rady programu (viz část f) přihlášky programu).
Uveďte případnou aktualizaci údajů obsažených v částech h) 2 a j) přihlášky programu.
Zhodnoťte dopady PRVOUKu na rozvoj výzkumu, mezinárodní spolupráce, vzdělávání a infrastruktury.
U společných programů zhodnoťte práci týmů z jednotlivých fakult/součástí a jejich spolupráci s odkazem na konkrétní výsledky (např.
publikace, viz následující oddíl B).
Výzkumné úkoly navržené k řešení v projektu PRVOUK P37 jsou zaměřené do tří
základních oblastí, ve kterých má LF UK v Hradci Králové dlouhou a úspěšnou tradici:
1. Civilizační choroby postihující kardiovaskulární systém (problematika ischemické
choroby srdeční a náhlé srdeční smrti, specifikace rizik, nefarmakologická
a farmakologická prevence, regenerace myokardu v experimentu i klinice, atd.) a zažívací
systém (funkční poruchy, prekancerózy, vývoj diagnostických technik, možnosti
prevence, atd.).
2. Oblast onkologie (studium predikce účinku a toxicity léčby, významu individuální úpravy
dávkového režimu léků a predikce odpovědi na léčbu).
3. Problematika stárnutí a s ním spojených zdravotních problémů, včetně studia regenerace
na všech úrovních (molekulární projevy stárnutí, poškození DNA, reparační a regenerační
procesy na buněčné a orgánové úrovni, ovlivňování těchto procesů).
Konkrétní řešení probíhalo ve 12 výzkumných skupinách, ve kterých se propojovaly všechny
tři uvedené problémové okruhy.
Monitorovacími indikátory pro hodnocení plnění tohoto projektu jsou především
publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem. Plnění tohoto indikátoru je
dokumentováno v části B této zprávy. Celkově je možné konstatovat, že v letech 2012 a 2013
se na projektu PRVOUK P37 podílelo 221 pracovníků naší fakulty, 39 studentů doktorských
programů. To je naprostá většina všech akademických pracovníků. Tato skupina vědců
vyprodukovala 400 záznamů v databázi RIV, přičemž 65 publikací bylo publikováno
v časopisech s IF větším než 3,0, tedy v mezinárodních časopisech nejvyšší kvality.
návrh klíčových kroků pro kvalitativní zlepšení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména
mezinárodním kontextu v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový harmonogram těchto
kroků, indikátory tohoto zlepšení
2
popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky
1
1
Kumulativní hodnota IF těchto 65 časopisů je 320, průměrná hodnota IF u těchto časopisů je
4,9. Z výše uvedeného vyplývá, že monitorovací indikátory velmi dobře plníme.
Důležité pro posouzení dopadu řešení P37 na naší fakultě je také to, jakým způsobem
bylo řešení koordinováno a kontrolováno a jakým způsobem se rozhodovalo o rozdělování
přidělených finančních prostředků. Všechny tyto činnosti řídila Rada programu P37, která má
13 členů a scházela se 8krát ročně. Termíny zasedání Rady programu P37 byly následující:
2012
28. 3.
13. 3.
11. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
26. 6.
3. 10
2013
16. 1.
15. 2.
14. 3.
22. 4.
6. 6.
12. 9.
19. 10.
7. 11.
Na zasedání Rady programu PRVOUK P37 dne 20. 2. 2014 byla projednána a schválena tato
Bilanční zpráva.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s anotací a při důsledném
dodržování závazných předpisů.
Důležitým zdrojem informací o řešení projektu Prvouk P37 je také nově vytvořená
webová stránka (www.prvouk.cz). Rozhodnutí o zřízení této stránky padlo na podzim roku
2013, funkční je od konce roku 2013 a v současné době se postupně plní konkrétními údaji.
V rámci doporučeného rozsahu stran je v dalším textu stručné hodnocení dosavadní
činnosti jednotlivých pracovních skupin. Z textu je zřejmé, že řešení úspěšně probíhalo
ve všech pracovních skupinách.
P37/01 Tato pracovní skupina se zabývá Mechanismy biologických účinků
vybraných protinádorových faktorů u in vitro a in vivo modelů. V souladu se zaměřením
skupiny se výzkum v uplynulých dvou letech soustředil na charakterizaci biologického účinku
stávajících či potenciálních cytostatik (mitoxantron, cisplatina, látky odvozené
od benzo[c]fluorenu, rutheniové komplexy, metallocenové deriváty na bázi vanadu,
molybdenu a wolframu, inhibitory topoizomeráz), nutraceutik (např. selen a zinek) a léčiv
přírodního původu (alfa-tomatin, boldin, deriváty myriky). U vybraných nádorových
i normálních buněčných populací (CRC, melanom, mezenchymální kmenové buňky, dermální
fibroblasty atd.) bylo sledováno ovlivnění proliferace, indukce apoptózy či stresem
indukované předčasné senescence a autofagie. Na metodické úrovni byla zdokonalena detekce
fosfoproteomu a charakterisovány změny v expresi a posttranslační modifikaci proteinů
signálních drah ATM, ATR, p53, Erk1/2, p38, JNK a mTOR. Protinádorové účinky boldinu,
tomatinu, rutheniových komplexů a derivátů benzo[c]fluorenu byly ověřeny prostřednictvím
hodnocení růstu a metastazování nádoru in vivo (laboratorních myší s Erlichovým
karcinomem) a vlivu na celkové přežívání zvířat. Během řešení projektu jsme prokázali,
že buněčná odpověď je zásadním způsobem modulovaná složkami extracelulární matrix,
studovali jsme proto morfologii a proliferaci nádorových buněk i zdravých myofibroblastů
v různých kultivačních prostředích na bázi kolagenu I.
2
P37/02 Při studiu regenerace orgánů byly zavedeny nové metody k posouzení
redoxní rovnováhy, byla optimalizována metoda fluorometrického stanovení glutathionu
a zavedena metoda nového postupu analýzy křivky bobtnání mitochondrií. Tyto metody byly
užity k posouzení vývojové změny citlivosti jaterních a myokardiálních mitochondrií vůči
oxidačnímu stresu. Dále byla prokázána signifikantně vyšší alterace mitochondriálních funkcí
hepatocytů izolovaných ze steatotických jater exponovaných oxidačnímu účinku terciárního
butylhydroperoxidu ve srovnání s kontrolními hepatocyty. Byl zaveden a optimalizován
model indukce steatózy hepatocytů v podmínkách in vitro jako východisko pro studium
citlivosti steatotických hepatocytů vůči modelovým hepatotoxickým látkám.
Byl prokázán antioxidační účinek EGCG (epigalokatechingalát) na D-galaktosaminem
indukované poškození hepatocytů in vitro. Prokázali jsme, že EGCG nevykazuje stimulační
účinek na časnou fázi regenerace jater po 2/3 hepatektomii. V části projektu zaměřené
na patogenezi kachexie a ovlivnění proteinové bilance v kosterní svalovině byla stanovena
optimální dávka endotoxinu pro navození proteokatabolismu u potkana. Bylo prokázáno,
že svaly s převahou bílých vláken jsou citlivější na proteokatabolický podnět než svaly
s převahou červených vláken. V pokusech orientovaných na studium metabolizmu glutaminu
bylo prokázáno, že jeho deplece aktivuje oxidaci aminokyselin s rozvětveným řetězcem a má
negativní dopad na proteinovou bilanci v kosterním svalu. Poslední směr této části projektu je
zaměřen na studium změn mikrocirkulace orgánů a tkání za fyziologických a patologických
stavů. Na modelu resekce tlustého střeva u prasete byl zaveden model měření mikrovaskulární
perfuze pomocí titanových sond s technologií Laser Doppler Flowmetrie. Tato metoda byla
využita na studium vlivu perioperačního středního arteriálního tlaku na perfuzi distální
rektální anastomózy, následně byla hodnocena kvalita hojení.
P37/03 Nové postupy diagnostiky a terapie kardiovaskulárních onemocnění.
Výzkumný projekt zahrnuje oblast invazívní i neinvazívní kardiologie, kardiochirurgie
a přesahuje i do oblasti akutní kardiologie. Tato pracovní skupina navazuje na mnohaletou
tradici výzkumu v oblasti kardiovaskulárních chorob. Výzkumný projekt je zaměřen těmito
základními směry: zavedení nových postupů, které umožní včasnou stratifikaci rizika
nemocných, včasné odhalení případných komplikací terapie a v případě zavedení nových
léčebných postupů umožní vyhodnotit jejich efektivitu, bezpečnost a vznik eventuálních
komplikací s ohledem na všechny věkové kategorie.
V uplynulém období se patřilo vyhodnocení dlouhodobého přežívání pacientů
s karcinomem ledvin komplikovaným trombem zasahujícím do pravostranných srdečních
oddílů. Ve skupině 21 pacientů podstupujících komplexní urologický a kardiochirurgický
výkon byly hodnoceny výsledky dlouhodobého přežívání. Provedli jsme také vyhodnocení
změn cirkulace u nemocných s jaterní cirhózou podstupujících intrahepatální portosystémový
zkrat. Byly vyhodnoceny invazívní hemodynamické a echokardiografické parametry v otázce
včasné diagnostiky poruchy funkce srdečních komor v souvislosti se zavedením TIPSU.
Prokázali jsme, že echokardiografie (hodnocení transmitrálního průtoku) velmi úzce koreluje
se vznikem diastolické dysfunkce levé srdeční komory a tedy může sloužit jako metoda
umožňující včasnou detekci změn funkce levé komory u těchto nemocných. Ve stejné skupině
nemocných jsme prokázali význam stanovení troponinu T jako markeru, který je významně
asociován se zvýšenou mortalitou těchto nemocných a mohl by sloužit jako marker
pro rizikovou stratifikaci a identifikaci vysoce rizikových nemocných.
P37/04 Optimalizace chirurgické léčby nemocných vyššího věku. V letech 2012
a 2013 byli zařazeni první pacienti do souborů klinických studií a publikovány práce týkající
se daných témat nebo s nimi těsně souvisejících. Kardiochirurgové a hrudní chirurgové
zahájili operace dle svých plánů a zařadili do klinických studií první pacienty. Urologové ve
3
svém projektu zahájili v r. 2012 sběr dat a založili databázi nemocných. V r. 2013 zařadili
několik desítek pro jejich studii vhodných pacientů. Ortopedi ve svém dílčím projektu zařadili
do studie 20 pacientů a jejich tým byl doplněn o MUDr. T. Kučeru. Neurochirurgové zahájili
studii zabývající se metabolickými změnami v mozku po krvácení a při edému v jeho oblasti.
V dílčím projektu skupiny plastické chirurgie bylo provedeno několik zamýšlených
transplantací v rámci pilotní studie hojení chronických defektů a byly vyzkoušeny materiály,
které budou ve studii použity. Dílčí projekt chirurgických intenzivistů se zabýval studiem
vlivu umělé výživy podávané pooperačně na endogenní proteiny důležité pro hojení
a zotavování operovaného pacienta v oblasti zažívacího traktu.
P37/05 Výzkum této pracovní skupiny byl zaměřen na studium experimentální
kardiotoxicity protinádorových léčiv - zejména antracyklinů a sunitinibu. Studovali jsme
možnosti citlivé detekce kardiotoxicity pomocí biomarkerů a molekulární aspekty její
patogeneze. U antracyklinové kardiotoxicity nás zajímala zejména odlišná poškození
myokardu levé a pravé komory, úloha oxidačního stresu, porucha mitochondriální biogeneze
a molekulární aspekty patologické remodelace myokardu. Studovali jsme též mechanismy
účinku kardioprotektiva dexrazoxanu, vliv schématu jeho podání a potenciálně protektivní
účinky jeho nově syntetizovaných derivátů.
Poprvé byla popsána farmakokinetika inhibitoru argináz N-hydroxy-nor-L-arginin
u potkanů po jednorázovém intravenózním, intraperitoneálním a intratracheálním podání
formou aerosolu a identifikován metabolit nor-arginin. Absorpce z dýchacích cest je pomalá,
což je výhodné pro inhalační farmakoterapii, ale absolutní biologická dostupnost 53%
znamená riziko systémových nežádoucích účinků. Po opakovaném podávání se zvyšují
plazmatické koncentrace glutaminu a histidinu, což může ukazovat na inhibici jaterní
arginázy I a sníženou detoxifikaci amoniaku.
Třetí řešenou oblastí bylo sledování (ve spolupráci s dalšími pracovními skupinami)
vlivu hlavního polyfenolu zeleného čaje, epigalokatechin gallátu na mechanizmy tvorby
žluče. Prokázali jsme cholestatický potenciál této látky daný schopností zvýšit syntézu
žlučových kyselin a snížit biliární exkreci glutathionu.
P37/06 Této pracovní skupině, která se zaměřila na izolaci kmenových
a progenitorových buněk (především ze svalových tkání a zubní dřeně), jejich modifikaci
a charakteristiku, se podařilo kmenové buňky zubní pulpy dočasných zubů konvertovat
na osteoblasty, kardiomyocyty, adipocyty, neurální a endotelové buňky. Byl také studován
účinek plazmy obohacené krevními destičkami, která výrazné mění fenotypů kultivovaných
buněk. Paralelně probíhala příprava skafoldů získaných decelularizací extracelulární matrix
tkání a jejich charakteristika vč. osidlování skafoldů buňkami. Experimenty na zvířatech
sledovaly periferní chimerismus u celotělově ozářených myší po transplantaci buněk plné
kostní dřeně a CD117+ buněk; popsali jsme změny v distribuci transplantovaných buněk
v organizmu, vliv splenektomie na redistribuci buněk a na regeneraci orgánů
gastrointestinálního traktu.
V rámci studia Huntingtonovy choroby jsme hodnotili reakci neurogenního niché
v subependymové vrstvě při neurodegenerativním procesu ve striatu u tgHD potkanů
a lidských pacientů. U buněk pěstovaných in vitro i na tkáňových řezech (GIT, vazivo,
ledviny a kardiovaskulárního systému) jsme detekovali primární řasinky. Studie stanovující
prognostický význam primárních řasinek u nádorů byly publikovány ve spolupráci s dalšími
skupinami.
Další práce rozvinula radioterapii s modulovanou intenzitou pro léčbu karcinomu
prostaty a (při konkomitatní chemoradioterapii) kolorektálního karcinomu a metoda
celotělového ozařování u nemocných při alogenní transplantaci kostní dřeně. Při zavedení
4
nových léčebných postupů s využitím brachyterapie u karcinomu prsu a karcinomu penisu
bylo dosaženo priority v ČR.
P37/07 Tato pracovní skupina se zabývá elektrofyziologickou detekcí projevů
stárnutí a civilizačních chorob ve zrakových a mozkových funkcích. Dosažené výsledky
přispívají k detekci a řešení civilizačních zrakových a mozkových poruch a problémů
v souvislosti se stárnutím a k zlevnění jejich léčby.
Byla popsána věková závislost elektrofyziologických parametrů zrakového vnímání
na různých úrovních zpracování zrakové informace v mozku a také pohlavní rozdíly.
U pacientů s Gravesovou oftalmopatií byla testována citlivost zrakových evokovaných
potenciálů (VEP) k objektivizaci efektu léčby – pulzy kortikoidů a plazmaferéza. Proběhla
verifikace zachování kognitivní složky zrakového vnímání po dlouhodobé slepotě. Pilotní
pokusy s adaptací /habituací na opakovanou zrakovou stimulaci ukázaly, že pokles amplitudy
VEPs je významnější při zrakové stimulaci pohybem než při stimulaci strukturou, což je třeba
zohlednit při vyšetřování pacientů metodou VEP. Byly analyzovány výsledky existujících
elektrofyziologických studií při zkoumání patofyziologie migrény pro zdokonalení metodiky
dalších experimentů.
Pro posuzování kognitivního deficitu při zrakovém vnímání byla vyvinuta metoda
vyvolání „mismatch negativity“ při zrakové stimulaci pohybem. U pacientů s migrénou bylo
objektivně prostřednictvím VEP zjištěno, že jejich CNS vykazuje menší habituaci při
opakované zrakové stimulaci ve srovnání s normální populací. Byl prokázán pozitivní efekt
chirurgické dekomprese očních nervů při idiopatické intrakraniální hypertenzi a kombinace
antibiotické a chirurgické léčby polymikrobiální keratitis a endoftalmitis.
P37/08 V pracovní skupině vnitřního lékařství výzkum probíhal v několika
oblastech. V gastroenterologické části byly dokončeny práce v experimentu na prasatech, kde
se sledoval vliv inhibitorů acetylcholinesterázy a její inhibice na gastrickou aktivitu měřenou
přesnými metodami. Byl prokázán příznivý vliv paroxonu. Práce byly publikovány
v časopisech s IF. Dále byla vydána souborná publikace řešící zobrazovací metody tenkého
střeva. V publikaci byly použity vlastní zkušenosti z experimentálních i klinických výsledků
pracoviště. Sledovali jsme vliv NSAID u nemocných s revmatoidní artritidou a byla
rozpoznána vysoká prevalence enteropatie u nemocných užívajících NSAID. Při sledování
gastrické aktivity a vlivu celkové anestezie u experimentálních prasat se prokázalo, že celková
antestézie neovlivňuje výsledky měření gastrické aktivity.
V hematologické části probíhalo studium apoptózy u nemocných s chronickou
lymfatickou leukémií. Prokázali jsme, že TNFα a TGFβ1 mají prognostický význam
u nemocných s CLL. Bude i dále sledován dopad způsobu léčby. Dále byl sledován v rámci
studie vliv nového léčebného režimu u nemocných s CLL a prokázalo se, že přežití
nemocných s režimem FCR je signifikantně delší. Ve studii, která sledovala po dobu jednoho
roku vývoj hemostatických parametrů u nemocných se schizofrenií, bylo prokázáno, že léčení
nemocní mají proti zdravým osobám významně vyšší tzv. trombogenní parametry. Ověřili
jsme prognostické parametry u nemocných po transplantaci kostní dřeně u pacientů s
myelomem a prokázali lepší prognózu nemocných při použití moderních léčebných modalit.
Tři práce řešily výsledky plazmaferéz na různé klinické stavy. Sledovali jsme a prokázali
příznivý vliv reoplazmaferéz u nemocných s makulární degenerací, myastenia gravis
a nemocných s hypelipoproteinémiemi. Pokračovali jsme ve výzkumu plasmaferez
u nemocných makulární degenerací a arteriálními uzávěry. Zahájili jsme sledování
nemocných po ABO inkompatibilních transplantacích ledvin a provedli, ve spolupráci
s urology vyhodnocení prvních nemocných. Pokračovali jsme ve vyšetřování změn koagulace
5
u poruch funkce štítné žlázy a ve sběru dat pro registr žilní tromboembolie u psychiatrických
pacientů.
P37/09 Tato pracovní skupina se zabývá hodnocením a predikcí zdravotních rizik
vybraných civilizačních faktorů a hodnocením kvality života stárnoucí populace.
Výsledky výzkumu tvoří základ pro návrhy preventivních opatření pro redukci/eliminaci
faktorů prostředí a faktorů životního stylu, které ovlivňují zdravotní stav populace. V klinické
oblasti byl zjištěn nárůst hladin BPDE-DNA aduktů, BPDE-protein aduktů, protilátek proti
BPDE-DNA aduktům, nárůst hladin DNA/RNA oxidativního poškození a nárůst
chromozomových aberací a mikrojader v lymfocytech po léčbě psoriázy terapeutickým
dehtem. Byla provedena komparace účinnosti/toxicity 3 frakcionačních režimů radioterapie
inoperabilních plicních nádorů, byla hodnocena kinetika gentamicinové terapie u kriticky
nemocných novorozenců a bylo ověřeno zařízení pro testování stentů s možností vzdáleného
řízení procesu. V experimentální oblasti byly hodnoceny parametry dermální absorpce
antracenu, benz[a]antracenu, benzo[a]pyrenu, fenantrenu, fluorantenu, fluorenu, naftalenu
a pyrenu, byl sledován časový profil prostupu látek kůží a byl vyvinut SW pro přesné
stanovení parametrů dermální absorpce Flux a Lag time. Byly navrženy nové ukazatele
úrovně fyzického a pracovního stresu. Výsledky byly ověřeny v experimentu
na dobrovolnících (expozice nízkofrekvenčnímu hluku) a v populačních studiích (učitelé,
hasiči, zdravotníci). Byly rozvíjeny metody hodnocení pacientova pojetí nemoci (IPQ-R-CZ)
a metody hodnocení kvality života. Byly sledovány ženy v klimakteriu a v těhotenství
a pacienti se stomií, s roztroušenou sklerózou a po amputaci dolní končetiny.
P37/10 Imunologická pracovní skupina se soustředila na výzkum intraamniální
infekce a zánětu u pacientek s předčasným odtokem plodové vody. V plodové vodě byly
stanoveny hladiny nukleozomů a molekuly CD200. Byl analyzován vztah těchto mediátorů
k přítomnosti histologické chorioamnionitidy a mikrobiální invazi do plodové vody. Dále byla
studována mykoplazmata v plodové vodě. Analýza plodové vody je poměrně přesná
v predikci zánětlivých komplikací, její odběr je vysoce invazivní. Odběr vaginálních
a cervikálních tekutin je neinvazivní, proto byly analyzovány i tyto tekutiny. V cervikální
a vaginální tekutině byly stanoveny hladiny cytokinů, chemokinů a alarminů. Výsledky
stanovení IL-6 a IL-8 jsou velmi slibné v predikci.
V klinické části jsme se věnovali změnám v průtoku krve v lienální žíle plodu
ve vztahu k časné novorozenecké sepsi a histologické chorioamnionitidě. Navrhli jsme
optimální management předčasného odtoku plodové vody mezi 34. a 37. týdnem těhotenství.
V kardiochirurgické větvi jsme ukončili sběr a analýzu dat exprese regulačních molekul
CD200, CD200R a CD95 jako potenciálních biomarkerů klinického stavu. Ukončili jsme
analýzu exprese imunoregulačních molekul BAFF a BAFFR na imunocytech nemocných
se Sjögrenovým syndromem.
P37/11 V rámci skupiny Prediktivní a prognostické tkáňové markery vybraných
nádorových onemocnění byl výzkum zaměřen převážně na karcinom prsu, žaludku,
děložního čípku a dále na nádory ovaria. Kromě toho jsme se věnovali objasnění
etiopatogeneze tzv. IgG4 choroby. Pomocí imunohistochemických a molekulárně genetických
metod (FISH, SISH, RT-PCR, HRM, apod.) byly u jednotlivých nádorů analyzovány
potenciální prediktory odpovědi na protinádorovou chemoterapii.
Skupina tzv. triple-negativních (TN) karcinomů prsu je považována obecně
za prognosticky velmi nepříznivou. V naší práci analyzující sestavu 52 případů těchto nádorů
jsme prokázali, že ne všechny TN karcinomy mají nepříznivou prognózu a že zvýšený počet
kopií genu EGFR je příznivým prognostickým faktorem.
6
Na sestavě 55 případů karcinomu žaludku byla testována senzitivita a specificita
různých metod pro detekci HER2 neu, který je markerem pro výběr pacientů k tzv. cílené
biologické léčbě. Prokázali jsme, že různé typy in situ hybridizace jsou v detekci HER2
rovnocenné, také konkordance mezi IHC a ISH je vysoká. Naopak korelace těchto metod
s kvantitativní PCR je nižší, což znamená nevhodnost této metody pro rutinní diagnostiku.
U karcinomu ovaria jsme ve 2 studiích prokázali významnou roli metylace některých tumorsupresorových genů (zejména GATA4, WIF1, NTRK1). Tyto poznatky by bylo možné
v budoucnosti využít nejen při skríningu pacientek pro ovariální karcinom, ale také při vývoji
systémové léčby založené na epigenetických změnách.
P37/12 Pracovní skupina analyzující postupy podporující regeneraci a hojení při
léčbě nemocných s orgánovým postižením má za cíl potlačit rozvoj civilizačních chorob
a komplikací spojených se stárnutím. Jako první jsme prokázali, že i obézní diabetici 1. typu
mohou profitovat z modifikovaného hladovění. Přes počáteční pokles clearance glukózy daný
její sníženou oxidací (není ovlivněna neoxidativní cesta) následuje pokles potřeby inzulínu.
Současný vzestup plazmatické koncentrace mastných kyselin je doprovázen i vyšší hladinou
jejich vazebného proteinu. U labilních diabetiků 1. typu došlo k rychlému zlepšení po náloži
glukózy při klampovém vyšetření. Výsledky však vyžadují potvrzení ve speciální studii, která
se připravuje. U diabetiků 2. typu byl sledován vliv modifikovaného hladovění na inzulínovou
rezistenci a plazmatickou hladinu ketolátek po podání MCT tuku. Hladovka měla
jednoznačně pozitivní vliv na inzulínovou rezistenci. Vztah ke změnám hladiny ketolátek
po MCT tucích je nyní studován.
Výzkum aterosklerózy byl zaměřen na extrakorporální eliminaci aterogenních
partikulí pomocí sorpčních metod. Pozitivní vliv byl popsán na úrovni mikrocirkulace a změn
na očním pozadí. Byl popsán pozitivní vliv kombinace podtlaku a komplexu hyaluronan-jod
na hojení ran. Nyní je testován nový typ krytí ran založený na těchto nálezech.
Byla vyvinuta metoda HPLC-MS pro sledování koncentrace neopterinu, kynureninu
a tryptofanu v sekretu z ran. V dalším období bude provedeno její hodnocení u různých typů
ran. Vypracována byla i nová ekonomicky zajímavá metoda chromatografického stanovení
vitaminu 25-OH D2 a 25-OH D3. Vypracovávány jsou i nové metody sledování v tucích
rozpustných vitamínů v různých biologických materiálech. Dokončena byla core-shell
technologie sledování vitamínů v mateřském mléce.
Z přehledu výsledků i z přehledu publikovaných prací je zřejmé, že řešitelé P37
spolupracují s řadou kolegů, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do jiných programů
PRVOUK. Žádná z těchto spoluprací se nedostala na takovou úroveň intenzity, aby bylo
vhodné uvažovat o zahájení oficiálně podložené spolupráce.
Stomatologický výzkum v Hradci Králové má již řadu let velkou tradici. Pracovníci
Stomatologické kliniky LF HK a Fakultní nemocnice Hradec Králové pracovali od začátku
na přípravě celofakultního projektu PRVOUK P37, čímž navazovali na svoji účast na řešení
7letého výzkumného záměru LF HK a další výzkumné spolupráce s řadou pracovišť LF HK.
Teprve v poslední fázi příprav projektu PRVOUK P37 došlo na základě požadavku
Rektorátu UK k zapojení části pracovníků Stomatologické kliniky do projektu PRVOUK P28
koordinovaného na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Do tohoto projektu se LF HK zapojila
prostřednictvím některých pracovníků Stomatologické kliniky, kteří dlouhodobě spolupracují
při řešení společných výzkumných záměrů s 1. LF UK a 2. LF UK v Praze. Většina
pracovníku stomatologické kliniky je již od počátku řešení projektu PRVOUK P37 zapojena
do prací i v projektu P37 (v rámci různých pracovních skupin).
7
Řešení stomatologické problematiky v letech 2012 a 2013 v rámci P37 se soustředilo
na inovaci diagnostických a terapeutických postupů u vybraných, medicínsky závažných
chorob dutiny ústní. Byly řešeny implantologické diagnosticko-terapeutické algoritmy
a problematika periimplantitidy; byla provedena studie osteogenního vlivu autologních
kmenových buněk na zvířecím modelu; zahájeno studium rizikových faktorů osteonekróz
indukovaných antiresorpčními léky; provedeno úvodní hodnocení regenerace kosti in vivo
v terapii parodontitidy s využitím materiálu na bázi bioskla; vyhodnocení klinickoepidemiologických dat týkajících se fraktur orbity. Byl řešen vztah HPV infekce k chorobám
ústní sliznice, zejména orálního lichen planus; probíhá analýza klinicko-patologickolaboratorních parametrů při autoagresivních chorobách skupiny pemphigu a pemphigoidu;
řešeny některé aspekty imunopatologie Sjőgrenovy choroby.
Pokračovali jsme ve studiu Účinnosti a využitelnosti antimikrobiální fotodynamické
terapie, zejména v hodnocení antimikrobiálního účinku nově syntetizovaných
ftalocyaninových preparátů in vitro s různými fotoiniciačními systémy. Výzkumné aktivity
byly řešeny zčásti ve spolupráci s institucemi LASAK, a. s., AV ČR, byla navázána
spolupráce s výrobní sférou (Hella Autotechnic s.r.o., Mohelnice, LASAK, a. s.) a zahraničím
(FZO Prešovské Univerzity, Slovensko).
Průběh řešení v letech 2012 a 2013 prokázal, že tradiční výzkumné směry řešené
na Stomatologické klinice mají perspektivu spojenou s úzkou vazbou na ostatní projekty
řešené v rámci projektu PRVOUK P37. Zaměření stomatologického výzkumu v rámci P37 je
jiné než zaměření Programu P28, který koordinuje 1. lékařská fakulta, a na kterém
spolupracují původně 3, nyní 2 zaměstnanci LF HK (ukončení pracovního poměru i studia
DSP na LF HK během r. 2013 – MUDr. M. Záhořík).
Organizační a jiné změny
V průběhu let 2012 a 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení klíčových řešitelů
ani v personálním složení Rady programu P37. Rada programu pracuje ve stejném složení, jak
bylo navrženo a schváleno.
Po zvážení současné situace Rada programu P37 schválila záměr vytvořit samostatnou
pracovní skupinu č. 13 (Stomatologická problematika) a doplnit Radu programu PRVOUK
P37 o koordinátora nové skupiny doc. MUDr. Radovana Slezáka, CSc., přednostu
stomatologické kliniky, který koordinuje výzkumné aktivity týkají se zubního lékařství
ve vztahu k P37. Tento návrh byl schválen Radou programu PRVOUK P37 i Vědeckou
radou Lékařské fakulty. Proto navrhujeme vytvoření 13. pracovní skupiny s těmito základními
charakteristikami:
Pracovní skupina č. 13 (PRVOUK P27/13)
Název projektu: Inovace diagnostických a terapeutických postupů u vybraných,
medicínsky závažných chorob dutiny ústní/Innovation of diagnostic and therapeutic
procedures in selected, medially more serious diseases of the oral cavity.
Koordinátor:
Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. (úvazek LF HK 1,0)
Klíčové osoby:
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
(úvazek LF 1,0)
8
Doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. - Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN v Hradci
Králové (úvazek LF 0,9)
MUDr. Vladimíra Radochová (roz. Paulusová) - Stomatologická klinika LF UK a FN
v Hradci Králové (úvazek LF 0,5)
Spoluřešitelé:
Doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc. - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
(úvazek LF 0,1)
MUDr. Dana Kopecká, Ph. D. Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové (úvazek
LF 0,8)
Studenti DSP
MUDr. Helena Doležalová - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MDDr. Zuzana Janovská - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Martin Kapitán - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Irena Lindrová (roz. Berglová) - Stomatologická klinika a Ústav klinické imunologie
a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Lenka Ryšková - Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Luboš Tuček - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Zdeňka Šustová - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Tomáš Brázda - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. et MUDr. Radovan Mottl - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. et MUDr. Jan Duška - Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Účel, cíle a anotace projektu
Anotace:
Výzkumný projekt je zaměřen na oblast stomatologie a styčných oborů s důrazem na
působení infekčních vlivů v dutině ústní, léčbu kostních defektů splanchnokrania, klinických
a epidemiologických aspektů častějších autoagresivních a nádorových chorob ústní sliznice
a slinných žláz, racionalizaci ošetřovacích postupů při rehabilitaci jedinců s defektní denticí
a na epidemiologická šetření týkající se ergonomie práce ve stomatologii.
Účel:
Pokračování a rozvíjení některých perspektivních výzkumných aktivit Stomatologické
kliniky LF UK a FN v Hradci Králové existujících z dřívějších let, dějících se v rámci řady
dříve existujících výzkumných projektů (grantů) a realizovaných zčásti ve spolupráci s jinými
pracovišti.
Cíle:
• racionalizace implantologicko-protetických ošetřovacích postupů se zřetelem na dobu tzv.
zátěže dentálních implantátů a na prevenci peri-implantátových komplikací,
• studie osteogenních vlivů autologních kmenových buněk na zvířecím modelu, aplikace
do klinické praxe při léčbě kostních defektů splanchnokrania (cysty, tumory),
• studium rizikových faktorů pro vznik léky indukovaných osteonekróz čelistních kostí,
aplikace poznatků do klinické praxe a preventivních opatření,
• hodnocení efektivity různých terapeutických postupů v léčbě fraktur kostí orbity,
• racionalizace diagnostiky a terapie atropatií TMK,
• racionalizace terapeutických algoritmů při léčbě pokročilé parodontitidy s využitím
aloplastických resorbovatelných materiálů na bázi tzv. bioskla,
• výzkum imunopatologických mechanismů Sjőgrenova syndromu jakožto 2. nejčastěji
se vyskytující systémové autoimunitní choroby, v současné stárnoucí populaci,
9
•
•
•
•
•
výzkum etiologických a patogenetických mechanismů účastnících se vzniku závažných
chorob ústní sliznice – orální lichen planus, pemphigus vulgaris a skupina pemphigoidu,
hodnocení kvality života a efektu léčebných modalit u jedinců s dlaždicobuněčnými
karcinomy ústní sliznice,
studium antimikrobiální účinnosti ftalocyaninových preparátů in vitro s různými
fotoiniciačními systémy,
racionalizace pracovních postupů v konservační stomatologii včetně endodoncie,
výzkum ergonomických aspektů při studiu a práci zubních lékařů.
B.
Výsledky uskutečňování programu PRVOUK P37 v letech 2012 a 2012
Podejte výčet hlavních výsledků za roky 2012 a 2013, nejvíce však 50–60 výsledků. Výsledky rozdělte do těchto kategorií RIV:
recenzovaný odborný článek Jimp,
recenzovaný odborný článek JSC, Jneimp, Jrec,
odborná kniha (B),
kapitola (kapitoly) v odborné knize (C),
článek ve sborníku (D),
jiné významné výsledky (specifikujte).
U společných programů vyznačte (např. tučným písmem), které výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce.
Uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté k publikaci v letech 2012 a 2013 a dosažené v rámci programu. U každého výsledku uveďte
plnou citaci, případně také odkaz na fulltext.
Recenzovaný odborný článek Jimp,
(V seznamu jsou uvedené publikace s IF větším než 3, řazené jsou podle výše IF, celkem je v seznamu
65 publikací)
1. AZIZAN, Elena A. B. - POULSEN, Hanne - TULUC, Petronel - ZHOU, Junhua - CLAUSEN,
Michael V. - LIEB, Andreas - MANIERO, Carmela - GARG, Sumedha - BOCHUKOVA, Elena
G. - ZHAO, Wanfeng - SHAIKH, Lalarukh Haris - BRIGHTON, Cheril A. - TEO, Ada E. D. DAVENPORT, Antony P. - DEKKERS, Tanja - TOPS, Bas - KÜSTERS, Benno - CERAL, Jiří YEO, Giles S. H. - NEOGI, Sudeshna Guha - MCFARLANE, Ian - ROSENFELD, Nitzan MARASS, Francesco - HADFIELD, James - MARGAS, Wojciech - CHAGGAR, Kanchan SOLAŘ, Miroslav - DEINUM, Jaap - DOLPHIN, Annette - FAROOQI, I. Sadaf - STRIESSNIG,
Joerg - NISSEN, Poul - BROWN, Morris. Somatic mutations in ATP1A1 and CACNA1D
underlie a common subtype of adrenal hypertension. Nature Genetics, 2013, 45(9), 1055-1060.
ISSN 1061-4036. IF=35.209.
2. WIDIMSKÝ, Petr - ROHÁČ, Filip - ŠŤÁSEK, Josef - KALA, Petr - ROKYTA, Richard KUZMANOV, Boyko - JAKL, Martin - POLOCZEK, Martin - KAŇOVSKÝ, Jan - BERNAT,
Ivo - HLINOMAZ, Ota - BĚLOHLÁVEK, Jan - KRÁL, Aleš - MRÁZEK, Vratislav GRIGOROV, Vladimir - DJAMBAZOV, Slaveyko - PETR, Róbert - KNOT, Jiří - MOCOVÁ,
Danuše - FISCHEROVÁ, Michaela - VONDRÁK, Karel - MALÝ, Marek - LORENZOVÁ,
Alena. Primary angioplasty in acute myocardial infarction with right bundle branch block: should
new onset right bundle branch block be added to future guidelines as an indication for reperfusion
therapy? European Heart Journal, 2012, 33(1), 86-95. ISSN 0195-668X. IF=14.097.
3. KLIONSKY, Daniel J. - ABDALLA, Fabio C. - ABELIOVICH, Hagai - RUDOLF, Emil.
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy, 2012,
8(4), 445-544. ISSN 1554-8627. IF=12.042.
4. PRŮHOVÁ, Štěpánka - DUŠÁTKOVÁ, Petra - NEUMANN, David - HOLLAY, Erik - CINEK,
Ondřej - LEBL, Jan - ŠUMNÍK, Zdeněk. Two Cases of Diabetic Ketoacidosis in HNF1A-MODY
Linked to Severe Dehydration: Is it time to change the diagnostic criteria for MODY? Diabetes
Care, 2013, 36(9), 2573-2574. ISSN 0149-5992. IF=7.735.
5. CHEAH, C. Y. - GEORGE, A. - GINÉ, E. - CHIAPPELLA, A. - KLUIN-NELEMANS, H. C. JURCZAK, W. - KRAWCZYK, K. - MÓCIKOVÁ, Heidi - KLENER, Pavel - ŠÁLEK, David -
10
WALEWSKI, J. - SZYMCZYK, M. - SMOLEJ, Lukáš - AUER, R. L. - RITCHIE, D. S. ARCAINI, L. - WILLIAMS, M. E. - DREYLING, M. - SEYMOUR, J. F. Central nervous system
involvement in mantle cell lymphoma: clinical features, prognostic factors and outcomes from the
European Mantle Cell Lymphoma Network. Annals of Oncology, 2013, 24(8), 2119-2123. ISSN
0923-7534. IF=7.384.
6. ŠTĚRBA, Martin - POPELOVÁ, Olga - VÁVROVÁ, Anna - JIRKOVSKÝ, Eduard KOVAŘÍKOVÁ, Petra - GERŠL, Vladimír - ŠIMŮNEK, Tomáš. Oxidative Stress, Redox
Signaling, and Metal Chelation in Anthracycline Cardiotoxicity and Pharmacological
Cardioprotection. Antioxidants and Redox Signaling, 2013, 18(8), 899-929. ISSN 1523-0864.
IF=7.189.
7. ENGLUND-OGGE, Linda - BRANTSAETER, Anne Lise - HAUGEN, Margareta - SELLGPIEL,
Verena - KHATIBI, Ali - MYHRE, Ronny - MYKING, Solveig - MELTZER, Helle Margrete KACEROVSKÝ, Marian - NILSEN, Roy M. - JACOBSSON, Bo. Association between intake of
artificially sweetened and sugar-sweetened beverages and preterm delivery: a large prospective
cohort study. American Journal of Clinical Nutrition, 2012, 96(3), 552-559. ISSN 0002-9165.
IF=6.504.
8. MAKHSEED, Saad - MACHÁČEK, Miloslav - ALFADLY, Waleed - TUHL, Ahmad VINODH, Mickey - ŠIMŮNEK, Tomáš - NOVÁKOVÁ, Veronika - KUBÁT, Pavel - RUDOLF,
Emil - ZIMČÍK, Petr. Water-soluble non-aggregating zinc phthalocyanine and in vitro studies for
photodynamic therapy. Chemical Communications, 2013, 49(95), 11149-11151. ISSN 1359-7345.
IF=6.378.
9. ROUBEC, Martin - KULIHA, Martin - PROCHÁZKA, Vaclav - KRAJČA, Jan - CZERNÝ,
Daniel - JONSZTA, Tomas - KRAJINA, Antonín - ŠAŇÁK, Daniel - LANGOVÁ, Katerina HERZIG, Roman - ŠKOLOUDIK, David. A Controlled Trial of Revascularization in Acute
Stroke. Radiology, 2013, 266(3), 871-878. ISSN 0033-8419. F=6.339.
10. REJCHRT, Stanislav - KOPÁČOVÁ, Marcela - BUREŠ, Jan. Biodegradable stents: another big
step in the field of non-surgical therapy for fibrostenotic Crohn's disease Reply. Endoscopy, 2012,
44(4), 436-436. ISSN 0013-726X. IF=5.735.
11. SOLTÉSZ, Beáta - TÓTH, Beáta - SHABASHOVA, Nadejda - BONDARENKO, Anastasia OKADA, Satoshi - CYPOWYJ, Sophie - ABHYANKAR, Avinash - CSORBA, Gabriella TASKÓ, Szilvia - SARKADI, Adrien Katalin - MEHÉS, Leonóra - ROZSÍVAL, Pavel NEUMANN, David - CHERNYSHOVA, Liudmyla - TULASSAY, Zsolt - PUEL, Anne CASANOVA, Jean-Laurent - ŠEDIVÁ, Anna - LITZMAN, Jiří - MARÓDI, László. New and
recurrent gain-of-function STAT1 mutations in patients with chronic mucocutaneous candidiasis
from Eastern and Central Europe. Journal of Medical Genetics, 2013, 50(9), 567-578. ISSN 00222593. IF=5.703.
12. LANDOLT, K. - RŐSSLER, W. - BURNS, T. - AJDACIC-GROSS, V. - GALDERISI, S. LIBIGER, Jan - NABER, D. - DERKS, E. M. - KAHN, R. S. - FLEISCHHACKER, W. W. EUFEST, Study Group. Unmet needs in patients with first-episode schizophrenia: a longitudinal
perspective. Psychological Medicine, 2012, 42(7), 1461-1473. ISSN 0033-2917. IF=5.587.
13. TOMASIK, Tomasz - WINDAK, Adam - SEIFERT, Bohumil - KERSNIK, Janko - PALKA,
Malgorzata - MARGAS, Grzegorz - BÝMA, Svatopluk. The self-perceived role of general
practitioners in care of patients with cardiovascular diseases. A survey in Central and Eastern
European countries following health care reforms. International Journal of Cardiology, 2013,
164(3), 327-333. ISSN 0167-5273. IF=5.509.
14. SKÁLOVÁ, Alena - ALTEMANI, Albina - DI PALMA, Silvana - SIMPSON, Roderick H. W. HOSTIČKA, Lubor - ANDRLE, Pavel - LACO, Jan - TONER, Mary - VOZMITSEL, Marina A. SZAKACS, Susan - KAZAKOV, Dmitry - KINKOR, Zdeněk - MICHAL, Michal. Pleomorphic
Adenoma of the Salivary Glands With Intravascular Tumor Deposits A Diagnostic Pitfall.
American Journal of Surgical Pathology, 2012, 36(11), 1674-1682. ISSN 0147-5185. IF=4.868.
11
15. HOLUB, David - FLEGR, Jaroslav - DRAGOMIRECKÁ, Eva - RODRIGUEZ, Mabel - PREISS,
Marek - NOVÁK, Tomáš - ČERMÁK, J. - HORÁČEK, Jiří - KODYM, Petr - LIBIGER, Jan HÖSCHL, Cyril - BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie. Differences in onset of disease and severity
of psychopathology between toxoplasmosis-related and toxoplasmosis-unrelated schizophrenia.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 2013, 127(3), 227-238. ISSN 0001-690X. IF=4.857.
16. LUKÁŠOVÁ, Emilie - KOŘISTEK, Zdeněk - KLABUSAY, Martin - ONDŘEJ, Vladan GRIGORYEV, Sergei - BAČÍKOVA, Alena - ŘEZÁČOVÁ, Martina - FALK, Martin VÁVROVÁ, Jiřina - KOHÚTOVÁ, Viera - KOZUBEK, Stanislav. Granulocyte maturation
determines ability to release chromatin NETs and loss of DNA damage response; these properties
are absent in immature AML granulocytes. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell
Research, 2013, 1833(3), 767-779. ISSN 0167-4889. IF=4.808.
17. FALTEJSKOVÁ, Petra - SVOBODA, Marek - ŠRŮTOVÁ, Klára - MLČOCHOVÁ, Jitka BESSE, Andrej - NEKVINDOVÁ, Jana - RADOVÁ, Lenka - FABIAN, Pavel - SLABÁ, Kateřina
- KISS, Igor - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej. Identification and functional screening of
microRNAs highly deregulated in colorectal cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine,
2012, 16(11), 2655-2666. ISSN 1582-1838.IF=4.753.
18. SMOLEJ, Lukáš. The role of high-dose corticosteroids in the treatment of chronic lymphocytic
leukemia. Expert Opinion on Investigational Drugs, 2012, 21(7), 1009-1017. ISSN 1354-3784.
IF=4.744.
19. LEHMANN, Christian - KIANIAN, Mandana - ZHOU, Juan - KÜSTER, Inga - KUSCHNEREIT,
Rieke - WHYNOT, Sara - HUNG, Orlando - SHUKLA, Romesh - JOHNSTON, Brent - ČERNÝ,
Vladimír - PAVLOVIC, Dragan - SPASSOV, Alexander - KELLY, Melanie E. M. Cannabinoid
receptor 2 activation reduces intestinal leukocyte recruitment and systemic inflammatory mediator
release in acute experimental sepsis. Critical Care [online], 2012, 16(2), Art. No. R47. ISSN
1466-609X. IF=4.718.
20. PARNELL, Grant P. - MCLEAN, Anthony S. - BOOTH, David R. - ARMSTRONG, Nicola J. NALOS, Marek - HUANG, Stephen J. - MAŇÁK, Jan - TANG, Wilson - TAM, Oi-Yan - CHAN,
Stanley - TANG, Benjamin M. A distinct influenza infection signature in the blood transcriptome
of patients with severe community-acquired pneumonia. Critical Care [online], 2012, 16(4), Art.
No. R157. iSSN 1466-609X. IF=4.718.
21. FILIP, Stanislav - MOKRÝ, Jaroslav - VÁVROVÁ, Jiřina - ČÍŽKOVÁ, Dana - ŠINKOROVÁ,
Zuzana - MIČUDA, Stanislav - BLÁHA, Milan - ENGLISH, Denis. Splenectomy Influences
Homing of Transplanted Stem Cells in Bone Marrow Ablated Mice. Stem Cells and Development,
2012, 21(5), 702-709. ISSN 1547-3287. IF=4.670.
22. DOLEŽEL, Martin - ODRÁŽKA, Karel - ŽIŽKA, Jan - VAŇÁSEK, Jaroslav - KOHLOVÁ,
Tereza - KROULIK, Tomáš - SPITZER, Dušan - RYŠKA, Pavel - TICHÝ, Michal - KOŠTÁL,
Milan - JALCOVA, Lubica. MRI-based Preplanning Using CT and MRI Data Fusion in Patients
With Cervical Cancer Treated With 3D-based Brachytherapy: Feasibility and Accuracy Study.
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 2012, 84(1), 146-152. ISSN 03603016. IF=4.524.
23. BLÁHA, Milan - KOŠŤÁL, Milan - LÁNSKÁ, Miriam - BLÁHA, Vladimír - FORALOVÁ, I. FILIP, Stanislav - KUBIŠOVÁ, Michaela - MALÝ, Jaroslav. The decrease of mean platelet
volume after extracorporeal LDL-cholesterol elimination. Atherosclerosis Supplements, 2013,
14(1), 77-81. ISSN 1567-5688. IF=4.333.
24. BLÁHA, Milan - RENCOVÁ, Eva - LANGROVÁ, Hana - STUDNIČKA, Jan - BLÁHA,
Vladimír - ROZSÍVAL, Pavel - LÁNSKÁ, Miriam - SOBOTKA, Luboš. Rheohaemapheresis in
the treatment of nonvascular age-related macular degeneration. Atherosclerosis Supplements,
2013, 14(1), 179-184. ISSN 1567-5688. IF=4.333.
25. AHMADIMOGHADDAM, Davoud - HOFMAN, Jakub - ZEMÁNKOVÁ, Lenka NACHTIGAL, Petr - DOLEŽELOVÁ, Eva - ČERVENÝ, Lukáš - ČEČKOVÁ, Martina -
12
MIČUDA, Stanislav - ŠTAUD, František. Synchronized Activity of Organic Cation Transporter 3
(Oct3/Slc22a3) and Multidrug and Toxin Extrusion 1 (Mate1/Slc47a1) Transporter in
Transplacental Passage of MPP+ in Rat. Toxicological Sciences, 2012, 128(2), 471-481. ISSN
1096-6080. IF=4.328.
26. DVOŘÁK, Josef - SITOROVÁ, Veronika - RYŠKA, Aleš - SIRÁK, Igor - RICHTER, Igor HATLOVÁ, Jana - FERKO, Alexander - MELICHAR, Bohuslav - PETERA, Jiří. Prognostic
significance of changes of tumor epidermal growth factor receptor expression after neoadjuvant
chemoradiation in patients with rectal adenocarcinoma. Strahlentherapie und Onkologie, 2012,
188(9), 833-838. ISSN 0179-7158. IF=4.163.
27. TAMBOR, Vojtěch - HUNTER, Christie L. - SEYMOUR, Sean L. - KACEROVSKÝ, Marian STULÍK, Jiří - LENČO, Juraj. CysTRAQ - A combination of iTRAQ and enrichment of cysteinyl
peptides for uncovering and quantifying hidden proteomes. Journal of Proteomics, 2012, 75(3),
857-867. ISSN 1874-3919. IF=4.088.
28. HONS, Jaromír - VAŠATOVÁ, Martina - ČERMÁKOVÁ, Eva - DOUBEK, Pavel - LIBIGER,
Jan. Different serine and glycine metabolism in patients with schizophrenia receiving clozapine.
Journal of Psychiatric Research, 2012, 46(6), 811-818. ISSN 0022-3956. IF=4.066.
29. AHMADIMOGHADDAM, Davoud - ZEMÁNKOVÁ, Lenka - NACHTIGAL, Petr DOLEŽELOVÁ, Eva - NEUMANOVÁ, Zuzana - ČERVENÝ, Lukáš - ČEČKOVÁ, Martina KACEROVSKÝ, Marian - MIČUDA, Stanislav - ŠTAUD, František. Organic Cation Transporter
3 (OCT3/SLC22A3) and Multidrug and Toxin Extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) Transporter in the
Placenta and Fetal Tissues: Expression Profile and Fetus Protective Role at Different Stages of
Gestation. Biology of Reproduction, 2013, 88(3), Art. No. 55. ISSN 0006-3363. IF=4.027.
30. HIRŠOVÁ, Petra - KARLASOVÁ, Gabriela - DOLEŽELOVÁ, Eva - CERMANOVÁ, Jolana ZAGÓROVÁ, Marie - KADOVÁ, Zuzana - HROCH, Miloš - ŠIŠPERA, Luděk - TOMŠÍK, Pavel
- LENÍČEK, Martin - VÍTEK, Libor - PÁVEK, Petr - KUČERA, Otto - ČERVINKOVÁ, Zuzana
- MIČUDA, Stanislav. Cholestatic effect of epigallocatechin gallate in rats is mediated via
decreased expression of Mrp2. Toxicology, 2013, 303(1), 9-15. ISSN 0300-483X. IF=4.017.
31. JIRKOVSKÝ, Eduard - LENČOVÁ-POPELOVÁ, Olga - HROCH, Miloš - ADAMCOVÁ,
Michaela - MAZUROVÁ, Yvona - VÁVROVÁ, Jaroslava - MIČUDA, Stanislav - ŠIMŮNEK,
Tomáš - GERŠL, Vladimír - ŠTĚRBA, Martin. Early and delayed cardioprotective intervention
with dexrazoxane each show different potential for prevention of chronic anthracycline
cardiotoxicity in rabbits. Toxicology, 2013, 311(3), 191-204. ISSN 0300-483X. IF=4.017.
32. RUDOLF, Emil - KRÁLOVÁ, Věra - RUDOLF, Kamil - JOHN, Stanislav. The role of p38 in
irinotecan-induced DNA damage and apoptosis of colon cancer cells. Mutation Research, 2013,
741-742(January - February), 27-34. ISSN 0027-5107. IF=3.902.
33. JIRKOVSKÝ, Eduard - POPELOVÁ, Olga - STAŇKOVÁ, Pavla - VÁVROVÁ, Anna - HROCH,
Miloš - HAŠKOVÁ, Pavlína - DOLEŽELOVÁ, Eva - MIČUDA, Stanislav - ADAMCOVÁ,
Michaela - ŠIMŮNEK, Tomáš - ČERVINKOVÁ, Zuzana - GERŠL, Vladimír - ŠTĚRBA, Martin.
Chronic anthracycline cardiotoxicity: molecular and functional analysis with focus on nuclear
factor erythroid 2-related factor 2 and mitochondrial biogenesis pathways. Journal of
Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2012, 343(2), 468-478. ISSN 0022-3565.
IF=3.891.
34. KOLÁČKOVÁ, Martina - KREJSEK, Jan - SVITEK, Vladimír - KUNEŠ, Pavel - MANĎÁK, Jiří
- HOLUBCOVÁ, Zdeňka - LONSKÝ, Vladimír. The Effect of Conventional and Mini-Invasive
Cardiopulmonary Bypass on Neutrophil Activation in Patients Undergoing Coronary Artery
Bypass Grafting. Mediators of Inflammation, 2012, Art. No. 152895. ISSN 0962-9351. IF=3.882.
35. KUNEŠ, Pavel - HOLUBCOVÁ, Zdeňka - KOLÁČKOVÁ, Martina - KREJSEK, Jan. Pentraxin
3(PTX 3): An Endogenous Modulator of the Inflammatory Response. Mediators of Inflammation,
2012, Art. No. 920517. ISSN 0962-9351. IF=3.882.
13
36. KACEROVSKÝ, Marian - PLÍŠKOVÁ, Lenka - BOLEHOVSKÁ, Radka - SKOGSTRAND,
Kristin - HOUGAARD, David M. - TSIARTAS, Panagiotis - JACOBSSON, Bo. The impact of
the microbial load of genital mycoplasmas and gestational age on the intensity of intraamniotic
inflammation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2012, 206(4), Art. No. 342.e1.
ISSN 0002-9378. IF=3.877.
37. AHLIN, K. - HIMMELMANN, K. - HAGBERG, G. - KACEROVSKÝ, Marian - COBO, T. WENNERHOLM, U.-B. - JACOBSSON, B. Non-infectious risk factors for different types of
cerebral palsy in term-born babies: a population-based, case-control study. BJOG: An
International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2013, 120(6), 724-731. ISSN 1470-0328.
IF=3.760.
38. COBO, Teresa - KACEROVSKÝ, Marian - ANDRÝS, Ctirad - DRAHOŠOVÁ, Marcela MUSILOVÁ, Ivana - HORNYCHOVÁ, Helena - JACOBSSON, Bo. Umbilical Cord Blood IL-6
as Predictor of Early-Onset Neonatal Sepsis in Women with Preterm Prelabour Rupture of
Membranes. PLoS ONE, 2013, 8(7), Art. No. e69341. ISSN 1932-6203. IF=3.730.
39. COBO, Teresa - KACEROVSKÝ, Marian - PALACIO, Montse - HORNYCHOVÁ, Helena HOUGAARD, David M. - SKOGSTRAND, Kristin - JACOBSSON, Bo. Intra-Amniotic
Inflammatory Response in Subgroups of Women with Preterm Prelabor Rupture of the
Membranes. PLoS ONE, 2012, 7(8), Art. No. e43677. ISSN 1932-6203. IF=3.730.
40. KACEROVSKÝ, Marian - CELEC, Peter - VLKOVÁ, Barbora - SKOGSTRAND, Kristin HOUGAARD, David M. - COBO, Teresa - JACOBSSON, Bo. Amniotic Fluid Protein Profiles of
Intraamniotic Inflammatory Response to Ureaplasma spp. and Other Bacteria. PLoS ONE, 2013,
8(3), Art. No. e60399. ISSN 1932-6203. IF=3.730.
41. TAMBOR, Vojtěch - KACEROVSKÝ, Marian - ANDRÝS, Ctirad - MUSILOVÁ, Ivana HORNYCHOVÁ, Helena - PLÍŠKOVÁ, Lenka - LINK, Marek - STULÍK, Jiří - LENČO, Juraj.
Amniotic Fluid Cathelicidin in PPROM Pregnancies: From Proteomic Discovery to Assessing Its
Potential in Inflammatory Complications Diagnosis. PLoS ONE, 2012, 7(7), Art. No. e41164.
ISSN 1932-6203. IF=3.730.
42. TSIARTAS, P. - HOLST, R. M. - WENNERHOLM, U. B. - HAGBERG, H. - HOUGAARD, D.
M. - SKOGSTRAND, K. - PEARCE, B. D. - THORSEN, P. - KACEROVSKÝ, Marian JACOBSSON, B. Prediction of spontaneous preterm delivery in women with threatened preterm
labour: a prospective cohort study of multiple proteins in maternal serum. BJOG: An International
Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2012, 119(7), 866-873. ISSN 1470-0328. IF=3.760.
43. VÁVROVÁ, Anna - JANSOVÁ, Hana - MACKOVÁ, Eliška - MACHÁČEK, Miloslav HAŠKOVÁ, Pavlína - TICHOTOVÁ, Lucie - ŠTĚRBA, Martin - ŠIMŮNEK, Tomáš. Catalytic
Inhibitors of Topoisomerase II Differently Modulate the Toxicity of Anthracyclines in Cardiac and
Cancer Cells. PLoS ONE, 2013, 8(10), Art. No. e76676. ISSN 1932-6203. IF=3.730.
44. SLABÝ, Ondřej - REDOVÁ, Martina - POPRACH, Alexandr - NEKVINDOVÁ, Jana - ILIEV,
Robert - RADOVÁ, Lenka - LAKOMÝ, Radek - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav.
Identification of MicroRNAs associated with early relapse after nephrectomy in renal cell
carcinoma patients. Genes Chromosomes and Cancer, 2012, 51(7), 707-716. ISSN 1045-2257.
IF=3.546.
45. CZOBOR, Pál - VOLAVKA, Jan - DERKS, Eske M. - BITTER, István - LIBIGER, Jan - KAHN,
Rene S. - FLEISCHHACKER, W. Wolfgang. Insight and Hostility as Predictors and Correlates of
Nonadherence in the European First Episode Schizophrenia Trial. Journal of Clinical
Psychopharmacology, 2013, 33(2), 258-261. ISSN 0271-0749. IF=3.513.
46. KRÁTKÝ, Martin - VINŠOVÁ, Jarmila - VOLKOVÁ, Marie - BUCHTA, Vladimír TREJTNAR, František - STOLAŘÍKOVÁ, Jiřina. Antimicrobial activity of sulfonamides
containing 5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde and 5-chloro-2-hydroxybenzoic acid scaffold.
European Journal of Medicinal Chemistry, 2012, 50(1), 433-440. ISSN 0223-5234. IF=3.499.
14
47. PLÍŠEK, Jiří - KAŠPAROVÁ, Markéta - SOLICHOVÁ, Dagmar - KRČMOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Barbora - SOBOTKA, Luboš - SOLICH, Petr. Application of core-shell technology
for determination of retinol and alpha-tocopherol in breast milk. Talanta, 2013, 107(March 30),
382-388. ISSN 0039-9140. IF=3.498.
48. VLČKOVÁ, Hana - RABATINOVÁ, Martina - MIKŠOVÁ, Alena - KOLOUCHOVÁ, Gabriela MIČUDA, Stanislav - SOLICH, Petr - NOVÁKOVÁ, Lucie. Determination of pravastatin and
pravastatin lactone in rat plasma and urine using UHPLC-MS/MS and microextraction by packed
sorbent. Talanta, 2012, 90(1), 22-29. ISSN 0039-9140. IF=3.498.
49. REDOVÁ, Martina - POPRACH, Alexandr - NEKVINDOVÁ, Jana - ILIEV, Robert - RADOVÁ,
Lenka - LAKOMÝ, Radek - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Circulating miR-378 and miR-451 in serum are potential biomarkers for renal cell carcinoma.
Journal of Translational Medicine, 2012, 10(1), Art. No. 55. ISSN 1479-5876. IF=3.459.
50. KUČERA, Otto - ROUŠAR, Tomáš - STAŇKOVÁ, Pavla - HAŇÁČKOVÁ, Lenka LOTKOVÁ, Halka - PODHOLA, Miroslav - ČERVINKOVÁ, Zuzana. Susceptibility of rat nonalcoholic fatty liver to the acute toxic effect of acetaminophen. Journal of Gastroenterology and
Hepatology, 2012, 27(2), 323-330. ISSN 0815-9319. IF=3.325.
51. NECKÁŘ, Jan - BORCHERT, Gudrun H. - HLOUŠKOVÁ, Patricie - MÍČOVÁ, Petra NOVÁKOVÁ, Olga - NOVÁK, František - HROCH, Miloš - PAPOUŠEK, František OŠT'ÁDAL, Bohuslav - KOLÁŘ, František. Brief Daily Episode of Normoxia Inhibits
Cardioprotection Conferred by Chronic Continuous Hypoxia. Role of Oxidative Stress and BKCa
Channels. Current Pharmaceutical Design, 2013, 19(39), 6880-6889. ISSN 1381-6128. IF=3.311.
52. SMOLEJ, Lukáš. Therapy of elderly/comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia.
Current Pharmaceutical Design, 2012, 18(23), 3399-3405. ISSN 1381-6128. IF=3.311.
53. KÜSTER, Inga - KUSCHNEREIT, Rieke - KELLY, Melanie - ZHOU, Juan - WHYNOT, Sara KIANIAN, Mandana - HUNG, Orlando - SHUKLA, Romesh - ČERNÝ, Vladimír - PAVLOVIC,
Dragan - LEHMANN, Christian. Cannabinoid Receptor 1 Inhibition Causes Seizures During
Anesthesia Induction in Experimental Sepsis. Anesthesia and Analgesia, 2012, 114(6), 1217-1219.
ISSN 0003-2999. IF=3.300.
54. BOPEGAMAGE, Shubhada - KACEROVSKÝ, Marian - TAMBOR, Vojtěch - MUSILOVÁ,
Ivana - SARMIROVÁ, Soňa - SNELDERS, Eveline - DE JONG, Arjan S. - VARI, Sandor G. MELCHERS, Willem J. G. - GALAMA, Jochem M. D. Preterm prelabor rupture of membranes
(PPROM) is not associated with presence of viral genomes in the amniotic fluid. Journal of
Clinical Virology, 2013, 58(3), 559-563. ISSN 1386-6532.IF=3.287.
55. TOMŠÍKOVÁ, Helena - TOMŠÍK, Pavel - SOLICH, Petr - NOVÁKOVÁ, Lucie. Determination
of pteridines in biological samples with an emphasis on their stability. Bioanalysis, 2013, 5(18),
2307-2326. ISSN 1757-6180.IF=3.253.
56. LANDOLT, Karin - RŐSSLER, Wulf - BURNS, Tom - AJDACIC-GROSS, Vladeta GALDERISI, Silvana - LIBIGER, Jan - NABER, Dieter - DERKS, Eske M. - KAHN, René S. FLEISCHHACKER, W. Wolfgang - EUFEST, Study Group. The interrelation of needs and
quality of life in first-episode schizophrenia. European Archives of Psychiatry and Clinical
Neuroscience, 2012, 262(3), 207-216. ISSN 0940-1334. IF=3.200.
57. RUDOLF, Emil - JOHN, Stanislav - ČERVINKA, Miroslav. Irinotecan induces senescence and
apoptosis in colonic cells in vitro. Toxicology Letters, 2012, 214(1), 1-8. ISSN 0378-4274.
IF=3.145.
58. ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, Jana - PAVLÍK, Michal - CHLÁDEK, Jaroslav - JUN, Daniel KUČA, Kamil. Hyaluronidase: Its effects on HI-6 dichloride and dimethanesulphonate
pharmacokinetic profile in pigs. Toxicology Letters, 2013, 220(2), 167-171. ISSN 0378-4274.
IF=3.145.
15
59. SOLAŘ, Miroslav - MALÍŘOVÁ, Eva - BALLON, Marek - PELOUCH, Radek - CERAL, Jiří.
Confirmatory testing in primary aldosteronism: extensive medication switching is not needed in
all patients. European Journal of Endocrinology, 2012, 166(4), 679-686. ISSN 0804-4643.
IF=3.136.
60. HRONEK, Miloslav - DOUBKOVÁ, Pavlína - HRNČIARIKOVÁ, Dana - ZADÁK, Zdeněk.
Dietary intake of energy and nutrients in relation to resting energy expenditure and anthropometric
parameters of Czech pregnant women. European Journal of Nutrition, 2013, 52(1), 117-125. ISSN
1436-6207. IF=3.127.
61. VINKLÁREK, Jaromír - HURYCHOVÁ, Hana - HONZÍČEK, Jan - ŠEBESTOVÁ, Lucie PADĚLKOVÁ, Zdeňka - ŘEZÁČOVÁ, Martina. Can Substitution of Chlorides Enhance the
Cytotoxicity of Vanadocene Dichloride? European Journal of Inorganic Chemistry, 2013,
May(14), 2665-2672. ISSN 1434-1948. IF=3.120.
62. TAMBOR, Vojtěch - KACEROVSKÝ, Marian - LENČO, Juraj - BHAT, Geeta - MENON,
Ramkumar. Proteomics and bioinformatics analysis reveal underlying pathways of infection
associated histologic chorioamnionitis in pPROM. Placenta, 2013, 34(2), 155-161. ISSN 01434004. IF=3.117.
63. JANKOVIČOVÁ, Karolína - KONDĚLKOVÁ, Kateřina - HABAL, Petr - ANDRÝS, Ctirad KREJSEK, Jan - MANĎÁK, Jiří. TLR2 in pleural fluid is modulated by talc particles during
pleurodesis. Clinical and Developmental Immunology, 2012, Art. No. 158287. ISSN 1740-2522.
IF=3.064.
64. DOMINIK, Jan - MORÁVEK, Petr - ŽÁČEK, Pavel - VOJÁČEK, Jan - BRTKO, Miroslav PODHOLA, Miroslav - PACOVSKÝ, Jaroslav - HARRER, Jan. Long-term survival after radical
surgery for renal cell carcinoma with tumour thrombus extension into the right atrium. BJU
International, 2013, 111(3b), E59-E64. ISSN 1464-4096. IF=3.046.
65. ŽALOUDÍKOVÁ, B. - NĚMCOVÁ, E. - POL, J. - ŠORM, Zdeněk - WURMOVÁ, S. NOVOTNÁ, K. - VANERKOVÁ, M. - HOLÁ, V. - RŮŽIČKA, F. - DUŠEK, L. - NĚMEC, P. FREIBERGER, T. Value of PCR in surgically treated patients with staphylococcal infective
endocarditis: a 4-year retrospective study. European Journal of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases, 2012, 31(6), 1187-1194. ISSN 0934-9723. IF=3.024.
Kapitoly v odborné knize (C)
1. RUDOLF, Emil. Selenite-Mediated Cellular Stress, Apoptosis and Autophagy in Colon Cancer
Cells. Autophagy: cancer, other pathologies, inflammation, immunity infection, and aging. Volume
1, Molecular Mechanisms. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 221-233. ISBN 978-0-12-405530-8.
2. SEDLÁKOVÁ, Iva - BRIGULOVÁ, Kateřina - TOŠNER, Jindřich - ČERVINKA, Miroslav.
Drug Resistance and Sensitivity in Ovarian Cancer. Horizons in Cancer Research. Volume 47.
New York: Nova Science Publishers, 2012. s. 287-304. ISBN 978-1-61470-444-7.
3. ŠKULEC, Roman. Therapeutic Hypothermia in Cardiac Arrest Survivors. Coronary Interventions.
Rijeka: InTech, 2012. s. 71-94. ISBN 978-953-51-0498-8.
4. ŠMEJKALOVÁ, Jindra - JACOB, Vimal - HODAČOVÁ, Lenka - FIALA, Zdeněk - SLEZÁK,
Radovan - VELLAPPALLY, Sajith. The Influence of Smoking on Dental and Periodontal Status.
Oral Health Care - Pediatric, Research, Epidemiology and Clinical Practices. Rjieka: InTech,
2012. s. 249-270. ISBN 978-953-51-0133-8.
5. ŽÁČEK, Pavel - HARRER, Jan. Amyloidosis and Cardiac Surgery. Perioperative considerations
in cardiac surgery. Rijeka: InTech, 2012. s. 369-378. ISBN 978-953-51-0147-5.
Jiné významné výsledky (patenty)
1. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ,
Zrakový stimulátor. Původce: Kremláček, Jan - Kuba, Miroslav - Vít, František.IPC: A 61 B 6/00,
16
A 61 B 5/00, A 61 B 5/0484, A 61 N 5/06. Patent, CZ 303192 B6. 2012-04-11. Dostupné také z:
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303192.pdf
2. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ A.S., RYBITVÍ, UNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ, FAKULTNÍ NEMOCNICE
HRADEC KRÁLOVÉ, Sloučenina pro fotodynamickou inaktivaci současně grampozitivních
bakterií, gramnegativních bakterií a patogenních kvasinek, na bázi derivátu ftalocyaninu, a
použití této sloučeniny. Původce: Karásková, Marie - Rakušan, Jan - Černý, Jiří et al. IPC: C 07 D
487/22, A 61 K 31/409, A 61 K 31/555, A 61 K 31/28, A 61 K 31/315, A 61 P 31/00, A 61 P
31/04. Patent, CZ 303612 B6. 2012-12-03. Dostupné také z:
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303612.pdf
C.
Údaje o počtu osob zúčastněných na programu platné ke dni 31. 12. 2013
V tabulce jsou předvyplněny údaje z databáze WhoIs NT. Pokud údaj neodpovídá skutečnosti,
opravte jej.
Celkový počet akademických a vědeckých pracovníků
Celkový počet studentů doktorských studijních programů
221
39
D.
Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 3
Pod tabulkou můžete uvést komentář k výdajům.
Typ nákladů
Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)
Stipendia
Provozní náklady a služby
Doplňkové a režijní náklady
Investice
FÚUP
Celkem
2. pololetí roku 2012
(tis. Kč)
16 633
318
10 054
8 809
1 092
2 303
39 209
Rok 2013
(tis. Kč)
17 922
1 392
14 328
8 147
2 054
1 787
45 630
Čerpání finančních prostředků probíhalo podle schválené anotace. Každou objednávku
schvaloval koordninátor projektu.
E.
Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující
hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu 4, který
byl pořízen z finančních prostředků na PRVOUK
Uveďte vždy název přístroje, cenu v Kč (bez DPH) a rok pořízení.
Badatelský fluorescenční mikroskop s příslušenstvím
3
4
1 235 968,86 Kč bez DPH
r. 2013
finanční prostředky na PRVOUK bez bonifikace společných programů
tj. aktuálně v hodnotě nad 1 mil. Kč bez DPH
17
F.
Reflexe připomínek
Jde o povinnou součást bilanční zprávy pouze u těchto programů: P02, P03, P07, P08, P15,
P17, P18, P19, P20, P38 a P39. V případě programů P02, P03, P07, P08, P15, P17, P18,
P19, P20 a P39 zpracujte reflexi připomínek uvedených v oponentním posudku nebo ve
stručném hodnocení průběžné zprávy za rok 2012. V případě programu P38 zpracujte reflexi
připomínek uvedených v oponentním posudku k přihlášce programu.
Ocitujte vždy konkrétní připomínku a pod ní uveďte příslušný komentář.
Programu P27 se tento bod netýká
Datum a podpis koordinátora:
Podpis děkana/ředitele:
Fakulta/
Jméno, příjmení, titul děkana/ředitele
součást
LFHK
Datum a podpis
děkana/ředitele
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
18

Podobné dokumenty