Fuji EF42, blesk, český návod

Komentáře

Transkript

Fuji EF42, blesk, český návod
Pro tvoji bezpečnost
Oehling.cz
VAROVÁNÍ
Před použitím si přečti tůdleten návod
Společnost Oehling vám děkuje za zakoupení tůdlenctoho výrobku. Pro
opravy, kontrolu nebo interní testování se obraťte se na Oehling CZ.
Bezpečnostní pokyny
Vyjdejte ze zásuvky
• Ujistěte se že používáte blesk správně. Přečtěte si před použitím
bezpečnostní pokyny a pokuste se použít i mozek, jakkoli se vám to zdá
nemožné.
• Po přečtení poznámek o bezpečnosti návod uschovejte, nejlépe tak byste
ho v případě potřeby ještě našli.
O ikonách
Níže uvedené ikony,to sou takový ty malý obrázky, se v tomto dokumentu
používají k označení nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku, v případě,
že budete informace indikované ikonou ignorovat.
Tato ikona označuje krutou smrt v dlouhých
VAROVÁNÍ útrapách, v případě že budete pokyny ignorovat.
POZOR
Tato ikona označuje možnost zranění osob nebo
poškození materiálu v případě ignorace pokynů.
Ikony v tomhle krásném trojúhelníčku vyžadují
pozornost a soustředěnost. (Důležité).
Kruhové ikony s přeškrtnutím, zákazové. (Zakázáno).
Plné kruhy s vykřičníkem upozorňují na činnosti které
je potřeba udělat. (Požadováno)
Nepoužívejte blesk v
koupelně ani ve sprše
Nerozebírat
Nedotýkejte se vnitřních
částí
Pokud se vyskytne problém, blesk vypněte a vyjměte baterky.
Další práce s bleskem ze kterého se kouří nebo
zapáchá či vykazuje jiné abnormality, není úplně
rozumné. V tomto případě kontaktujte Oehling.cz.
Nedovolte kontakt blesku s vodou nebo jinou cizí látkou. Pokud
se do blesku dostane voda nebo jiná cizí látka, blesk
vypněte a vyjměte baterie. Pokračování použití blesku
může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepoužívejte blesk v koupelně ani ve sprše.
Toto může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem. Prostě vás to kopne jako kobyla.
Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo rozebíratblesk (nikdy
neotevírejte kryt). Nedodržení tohoto upozornění může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Dojde-li k rozkřápnutí blesku důsledkem pádu nebo jiné nehody,
nedotýkejte se odkrytých dílů. Nedodržení tohoto pokynu
může vést k úrazu elektrickým proudem. Vyjměte
okamžitě baterie, aby nedošlo ke zranění a blesk
odneste k opravě nebo ho elegantním obloukem
vhoďte do kontejneru na elektronický opad.
Nepokládejte blesk na nestabilní povrch. Jak správně tušíte,
mohl by spadnout, rozbít se nebo někoho přizabít.
Nikdy se nepokoušejte používat blesk, když jste v pohybu.
Nepoužívejte blesk při chůzi nebo jízdě. Následkem
může být pád zařízení nebo dopravní nehoda.
Nedotýkejte se kovových částí blesku při bouřce. Mohlo by vás
vlivem indukovaného napětí pěkně klepnout přes prsty.
CZ-1
Oehling.cz
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte jiné baterie než je uvedené.Vložte baterie tak
jak je uvedeno na symbolech na blesku.
Nezahřívejte, nerozebírejte nebo jinak neupravujte baterie.
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené.
S bateriemi neházejte ani je nevystavujte nárazům. Neskladujte
baterie v blízkosti kovových předmětů. Každá z těchto činností
může způsobit prasknutí baterie, požár nebo úraz.
Používejte pouze baterie určené pro tento blesk. Použití jiných
než doporučených zdrojů může způsobit požár.
Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti nádob s kosmetikou nebo léky.
Převržení obsahu nebo přetečení na blesk může
způsobit požár nebo úraz el. proudem.
Nemiřte bleskem přímo na řidiče motorového vozidla.. Řidič by
se mohl polekat a způsobit nejakou nehodu.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a nebo těkavých plynů.
Pokud dojte k vytečení baterií a vniknutí elektrolytu do
očí, na kůži, opláchněte zasažené místo čistou
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při likvidací baterií, přelepte kontakty lepící páskou. Kontakt s
When
discarding
batteries,
cover
the
kovovými předměty by mohl způsobit zkrat a následný
battery terminals with insulation tape. Contact with
požár nebo výbuch.
other metallic objects or batteries could cause the battery to
Nepoužívejte
tento blesk v místech s benzinovými výpary, vlhkostí a
ignite
or burst.
prachem. Může dojít k požár nebo úrazu el. proudem.
Do not use this flash in locations affected by oil fumes, steam,
Nenechávejte
tentoThis
blesk
místech
s extrémně
vysokými
humidity or dust.
cannacause
a fire
or electric
shock.teplotami.
Nenechávejte blesk v uzavřeném automobilu na
Do not leave this flash in places subject to extremely high
přímém slunci. Snadno může dojít k požáru.
temperatures. Do not leave the camera in locations such as a
Uchovávejte
mimo
dosah
malých
dětí. V
rukou
dětí aafire.
sealed
vehicle
or in
direct
sunlight.
This
can cause
nesvéprávných dospělých může způsobit poranění.
Keep out of the reach of small children. This product could
cause injury in the hands of a child.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte těžké předměty na blesk. Asi tušíte co by se
mohlo stát, rozbije se to.
Nezakrývejte či jinak neobalujte blesk látkou nebo dekou.
Přehřeje se, zdeformuje a nebo vám to čapne.
Pokud blesk čistíte nebo ho nebudete delší dobu používat, vyndejte z
něj baterie. Jinak počítejte s ohýnkem, výbuchem a
navázání nových přítelství se sborem místních hasičů.
Použití blesku v blízkosti očí osob může způsobit dočasné zhoršení
zraku. Obzvlášť opatrně postupujte při fotografování kojenců
a malých dětí.
Vyžadujte pravidelné testování a čištění blesku. Ulpělý prach v
blesku může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem. Obraťte se na Oehling CZ pro čištění každé
dva roky. Vemte na vědomí, že čištění není zdarma.
K čištění blesku nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiné těkavé
chemikálie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
AA alkalické/nabíjecí Ni-MH baterie
Níže popisujeme správné použití baterií a jak co nejvíce
prodloužit jejich životnost. Nesprávné použití baterií může
zkrátit jejich životnost, vytečení, přehřátí, požár nebo výbuch.
■ Upozornění: Manipulace s bateriemi
• Nevystavujte vodě, ohni, nebo horku, nevystavujte v
horkém nebo vlhkém prostředí.
• Nepřepravujte a neskladujte společně s kovovými
předměty, jako jsou řetízky na krk nebo sponky do vlasů.
• Nerozebírejte ani neupravujte baterie ani kryty baterie.
• Nevystavujte silným nárazům.
• Nepoužívejte baterie, které jsou vyteklé, deformované nebo
vybledlé.
• Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí a Jacka
Norrise, který by z nich mohl udělat atomovou bombu
• Baterie vložte do blesku správnou polaritou.
• Nemíchejte staré a nové baterie, baterie s různou úrovní
nabití, nebo baterie různých typů.
• Pokud nebude blesk delší dobu používán, vyjměte z něj
baterie. Poznámka: Nastavení blesku se vrátí do defaultního
nastavení.
• Baterie “mohou být ihned po použití horké na dotek.
Vypněte blesk a nechte baterie vychladnout ať si nespálíte
prstíky.
• Při nízkých teplotách se kapacita baterií snižuje. Mějte proto
náhradní staré baterie v kapse nebo na jiném teplém místě
(nestrkejte si je je však do tělních otvorů). Studené baterie
obnoví svoji kapacitu při jejich opětovném ohřátí.
• Otisky prstů a jiné skvrny na kontaktech baterie mohou snížit
výkonnost baterií. Před jejich vložením do blesku důkladně
očistěte kontakty měkkým a suchým hadříkem.
Pokud baterie vytekly, vyčistěte důkladně prostor pro
baterie před tím než použijete nové baterie.
Pokud se tekutina z baterie dostane do kontaktu s
pokožkou nebo oděvem, opláchněte postižené místo
vodou. Pokud se kapalina dostane do očí,
propláchněte zasažené místo a IHNED. Nesahejte si
do očí. Nedodržení tohoto pokynu může mít za
následek trvalé počkození zraku.
OEHLING.CZ
■ Ni-MH baterie
Kapacita baterií Ni-MH může být dočasně snížena, pokud
jsou baterie nové, po dlouhou dobu nepoužívané nebo jsou
opakovaně nabíjené bez toho, aniž by byly před tím plně
vybity. Jedná se o vlastnost Ni-MH baterií a zcela normální
jev.
Flash spotřebovává malé množství proudu i ve vypnutém stavu
pokud ponecháte baterie v blesku na delší dobu, mohou být
baterie vvyčerpány.
Ni-MH baterie se postupně ztrácí svůj náboj, když se
nepoužívá.
Likvidace
Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy
CZ-2
Tekuté krystaly
V případě, že je displej poškozený, je třeba dbát, aby se
zabránilo kontakt s tekutými krystaly. Dbejte v těchto případech
následujících pokynů:
• Při vniknutí tekutých krystalů do kontaktu s vaší
pokožkou, vyčistěte oblast hadříkem a poté pečlivě
omývejte mýdlem a tekoucí vodou.
• Při vniknutí tekutých krystalů do oka, vyplachujte
zasažené oko čistou vodou po dobu alespoň 15 minut a poté
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při pozření tekutých krystalů pečlivě vypláchněte ústa
vodou. Vypijte velké množství vody a vyvolejte zvracení,
vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že vám vyzvracené
krystaly začnou ukazovat Error 666, je na záchranu vašeho
života již pozdě. Zavolejte nejbližší pohřební ústav, ulehněte
na lůžko, překřižte ruce na prsou a zavřete oči.
CZ-3
Péče o blesk
Abyste zajistili dlouhodobý bezporuchový provoz produktu,
dodržujte následující předběžné upozornění.
■ Skladování a použití
Pokud blesk nebude po delší dobu používat, vyjměte baterie.
Neukládejte ani nepoužívejte blesk na následujících místech:
• vystavené dešti, páře nebo kouři
• velmi vlhkých nebo mimořádně prašných
• která jsou vystavena přímému slunečnímu záření nebo
velmi vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu
za slunečného dne
• extrémně chladné
• místům se silnou vibrací
• se silným magnetickým polem, jako například v blízkosti
vysílacích antén, rozvodného vedení, radarovýh vysílačů,
motorů, transformátorů nebo permanentních magnetů
• v kontaktu s těkavými chemikáliemi jako jsou pesticidy
• v blízkosti gumových nebo vinylových produktů
■ Voda a písek
Při vystavení vodě a písku může též dojít k poškození blesku,
jeho interních obvodů a mechanismů. Při použití blesku na
pláži nebo u moře, zabraňte kontaktu blesku s vodou a
pískem. Nepokládejte blesk na mokré plochy.
■ Kondenzace
Náhlé zvýšení teploty, ke kterým dochází například při vstupu
do vytápěné budovy za chladného dne, může dojít k vzniku
kondenzace uvnitř blesku. Pokud k tomu dojde, vypněte blesk
fotoaparátu a počkejte, než se voda odpaří.
■ Čištění
Pro odstranění prachu z reflektoru blesku použijte pouze
následující ofukovací balónky (ZDE), poté jemně otřete
vybraným měkkým, suchým hadříkem (ZDE). Jakékoli další
zbývající skvrny mohou být odstraněny jemným setřením
pomocí kousku vlhkého papíru dodávaného firmou OEHLING
(ZDE). Je třeba dbát a to, aby nedošlo k poškrábání blesku,
zejména reflektoru blesku.
OEHLING.CZ
Základní vlastnosti
Děkujeme vám za koupi externího blesku FUJIFILM EF-42. Před
použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto vymazlenou příručku.
■ Použití blesku
Po upevnění blesku na fotoaparát nedržte tuto sestavu za tělo
blesku. Mohlo by dojít k oddělení fotoaparátu od blesku a jeho
poškození.
Pro informaci o kompatibilitě kontaktujte borce z Oehlingu nebo
navštivte http://www.oehling.cz/fuji-ef-42
Obsah
Pro tvoji bezpenost ...............................................................................................................14
Obsah. .............................................................................................................................................16
Hlavní vlastnosti . ...................................................................................................................16
Části blesku................................................................................................................................17
Vkládání baterií . .....................................................................................................................18
Připojení blesku EF-42 . ...................................................................................................18
Automatické vypínání blesku . .....................................................................................18
LCD displej . ................................................................................................................................14
Fotografování s TTL (Through-the-Lens)...................................20
Úprava nastavení..................................................................................................................21
Manuální nastavení ............................................................................................................22
Použití širokoúhlého panelu. .......................................................................................23
Svícení s odrazem...............................................................................................................23
Nepřetržité používání.........................................................................................................24
Technická specifikace. ...............................................................24
• Maximální výkon blesku je ekvivalentní SČ 42 (ISO 100, m): Automatický
zoom ( ) automaticky přizpůsobuje úhel vyzářeného blesku
nastavenému ohnisku objektivu v rozsahu 24–105 mm (ekvivalent
35 mm formátu).
• Flexibilně nastavitelná hlava blesku: Hlavu blesku lze otočit o 90°
vertikálně, 180° doleva nebo 120° vpravo a poskytovat odražené
světlo pro téměř všechny situace.
• Expoziční kompenzace: Kompezace expozice o ±1.5 EV dává volný
průchod vašim tvůrčím silám. Vyberte si z nastavení kompenzace
–1.5, –1,–0.5, 0, +0.5, +1 a +1.5 EV.
• Nastavitelný výkon blesku: Manuální nastavení úrovně blesku vám
dává možnost plného výkonu (/ ) nebo / , /, / , / , / , /  z
plného výkonu.
• Zobrazená nastavená ohnisková vzdálenost: Ohniskovou vzálenost lze
zobrazit buď pro APS-C (
) nebo 35mm (
) formát.
• Vestavěná širokoúhlá rozptylka: K pokrytí světlem blesku pro ohniskovou
vzdálenost krátší než 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu),
blesk EF-42 tak může být použit pro širokoúhlé záběry.
OEHLING.CZ
CZ-4
Části blesku
Vestavěná širokoúhlá
předsádka
Reflektor
LCD displej
MODE čudlík
Krytka prostoru
pro baterii
SEL (select)
čudlík výběru
* Pomocný AF
reflektor
Zámek
Zkušební záblesk
Stavová signalizace
připravenosti nabití blesku
Kontakty v
patce blesku
Hlavní vypínač
* Asistenční světlo pracuje pokud namáčknete spoušť. S některými
fotoaparáty nemusí asistenční světlo pracovat.
CZ-5
OEHLING.CZ
Vložení baterií
Připojení EF-42
EF-42 může být použit s lithiovými, alkalickými, niklometalhydridovými (NiMH) a oxyride bateriemi. Zvolte NiMH baterie pro snížení
času nabití blesku a delší životnosti baterií.
1 Položte palec do prohlubně v horní části
krytu a zatlačte mírně na kryt, uvolněte
západku a posuňte kryt dolů a otevřete ho.
Ujistěte se, že je blesk EF-42 před montáží se odebráním z fotoaparátu
vypnutý. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
fotoaparátu.
1 Otočte pojistný kroužek blesku doprava, pro uvolnění zámku.
2 Bezpečně nasaďte blesk do sáněk fotoaparátu.
3 Otočte pojistný kroužek doleva pro zajištění blesku.
Q Před otevřením krytu přepněte vypínač
ON/OFF do polohy OFF.
2
Vložte čtyři baterie typu AA v orientaci
znázorněné na vnitřní straně krytu. Zavřete
kryt.
Q Ačkoli je prostoru pro baterie navržen tak,
aby se zabránilo vložením baterií chybně, zcela
blbuvzdorné řešení to není a při chybném vložení
může vést k poruše blesku.
3 Zapnutí blesku. Ozve se pípnutí jak začne
blesk nabíjet. Blesk je připraven k použití,
když je nabíjení dokončeno a rozsvítí se
kontrolka.
4 Vypnutí blesku. Signalizace nabitého
blesku se vypne.
Q Ujistěte se, že před připojením blesku je zámek uvolněn. Budete-li se
snažit nasadit blesk bez uvolnění zámku může dojít k poškození sáněk.
Auto Power Off
Není-li provedena žádná operace po dobu 15 minut, zatímco je
blesk zapnut, displej zhasne a blesk bude vypnut. Normální
provoz blesku lze obnovit stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu
do poloviny (námáčknutí spouště) nebo znovu zapnutí blesku.
R Blesk i po tomto vypnutí čerpá energii z baterií. Chcete-li snížit vybíjení
baterií, blesk vypněte když je nepoužíváte.
Q Vypněte blesk před nasazením do sáněk. Jeli blesk zapnutý, můžou sáňky zkratovat
kontakty, což způsobí neočekávané zablísknutí
nebo jinou závadu.
OEHLING.CZ
CZ-6
LCD displej
AUTO OK indikátor
Formát snímače
Mód zoomu
Indikátor širokoúhlé
rozptylky
Režim ovládání blesku
Ohnisko objektivu
Dosah blesku
Kompenzace exp.
± indikátor
Exp. kompenzace /
nastavení výkonu
Indik. pom. výkonu
1. Pokud se indikátor po vypálení blesku nerozsvítí, může být snímek podexponovaný. Přesuňte se blíže k objektu nebo nastavte více otevřenou clonu (nižší číslo f).
2. Poměr plného záblesku, který je vyzářen v manuálním režimu.
CZ-7
OEHLING.CZ
Fotografování s TTL
TTL řízení záblesku se automaticky nastaví výkon blesku pro
optimální prosvětlení scény. Blesk rovněž reaguje na změny v
nastavení fotoaparátu, takže blesk používá časy závěrky delší
než je rychlost synchronizace blesku.
Ovládací panel
Chcete-li upravit nastavení blesku, stiskněte
tlačítko MODE, dokud nebliká požadovaná
ikona, pak stiskněte tlačítko SEL a vyberte MODE tlačítko SEL tlačítko
vámi požadovanou volbu, zatímco je zapnuto červené podsvícení displeje. Nastavení
je dokončeno, když se podsvícení vypne a
ikona přestane blikat.
1 Zapněte fotoaparát a blesk.
2 Stiskněte tlačítko MODE a potom co se
rozbliká ikona ohniskové vzdálenosti
stiskněte SEL pro výběr
nebo
(35 mm)
3 Pokud je vybrán (manuál) pro zoom
reflektoru blesku , tiskněte tlačítko
MODE dokud se nerozbliká
a pak
mačkejte tlačítko SEL dokavaď
neproběhne volba
(auto zoom).
Zoom reflektoru blesku bude automaticky nastavován podle
odpovídající ohniskové vzdálenosti objektivu v rozsahu
24 mm - 105 mm (odpovídající ohniskové vzdálenosti 35mm).
4 Nastavení je dokončeno, když červené podsvícení zhasne.
Před fotografováním vyčkejte než je světlo připraveno k akci.
■ TTL Flash Control
EF-42 okamžitě vypočítá efektivní dosah blesku na základě clony,
citlivosti a dalšího nastavení fotoaparátu. Při namáčknutí tlačítka
spouště fotoaparátu do poloviny se rozsvítí ikona
,
dosah blesku se zobrazí na displeji blesku v rozsahu vzdáleností
0,5 m-32 m (větší vzdálenost je označena symbolem )
■ The Ready Lamp
Kontrolka připravenosti blesku bliká při nabíjení blesku. Pokud
blesk spusíte bezprostředně po nabití bude výkon blesku snížen o
ekvivalent jednoho kroku. Pro maximální výkon blesku, počkejte, až
začne svítit signalizace připravenosti blesku. Vyměňte baterie
pokud nabíjení trvá více než 30 sekund po zkušebním záblesku
provedeném s nenasazeným bleskem EF-42 na fotoaparát.
■ Provedení testovacího záblesku
Chcete-li otestovat blesk před pořízením snímku, zkontrolujte zda
je kontrolka připravenosti blesku rosvícená a stiskněte testovací
tlačítko.
■ Expoziční kompenzace
Tiskni tlačítko MODE dokud se nerozbliká
symbol EV + nebo EV - a pak výběrem SEL
nastav potřebnou korekci expozice.
SCHVÁLENO
OEHLING.CZ
CZ-8
Úprava nastavení
Chcete-li upravit nastavení blesku stiskněte MODE dokud se nerozbliká požadovaná ikona a pak stiskněte SEL pro požadovaný výběr. Stisknutím
tlačítka MODE dochází k výberu položek dle šipky. Stisknutím tlačítka SEL probíhají volby v pořadí
šipky.
Položka
q
w
Ikona znázorňující vybranou položku
Formát
obrazového
snímače
Displej
Nastavení
Výběr nastavení formátu snímače
(APS-C)
(35 mm )
nebo
Zvýšení výkonu blesku
Kompenzace
expozice
(kladná)
e
0.0
+0.5
+1.5
+1.0
Snížení výkonu blesku
Kompenzace
expozice
(záporná)
r
0.0
–0.5
–1.5
–1.0
Výběr automatický ( ) nebo manuální( ) zoom
• 35 mm (
) formát:
24
Zoom
105
nebo
• APS-C (
70
t
35
70
50
16
19
24
58
48
34
85
):
Nastavení výkonu v manuálním nastavení blesku (
/ 
Nastavení výkonu
/ 
CZ-9
28
OEHLING.CZ
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
)
Manuální nastavení blesku
Ruční ovládání blesku nemůže být ovlivněno odrazy, takže je ideální
volbou pro obrázky vysoce reflexních nebo světlo neodrážející
předmětů.
1 Zapněte foťák a blesk.
(APS-C)
2 Vyber
nebo
(35 mm) ohnisko, které
se má zobrazovat.
■ Efektivní dosah
Efektivní dosah blesku v metrech lze vypočítat vynásobením
směrné číslo podle citlivosti (ISO) koeficientem a vydělením
hodnotou clony.
Dosah blesku = směrné číslo × ISO koeficient ÷ clona (f-číslo)
Směrné číslo se liší výkonem záblesku a ohniskové vzdálenosti objektivu.
3 Upravte kompenzaci expozice. Vyběrem vyšší hodnoty zvyšíte
výkon blesku, nižší hodnoty snížení výkonu.
4 Nastav zoom.
Všimněte si, pokud vyberete
, blesk neosvítí
celý objekt, pokud bude nastavené ohnisko blesku větší než na
objektivu.
5 Nastavení výkonu blesku výběrem poměr výkonu (PR), potvrzuje
symbol
na displeji.
6 Nastavení je dokončeno, když červené podsvícení vypne a
ikona zvoleného nastavení přestane blikat. Vyčkejte signalizace
připravenosti nabití blesku před vlastním fotografováním.
PLNÝ
/
/
Nastavení
/

výkonu
/
/
/
24/16
24
17
12
8
4
Ohnisková vzdálenost v mm (35 mm formát/APS-C)
28/9
35/24
50/34
70/48
85/58 105/70
26
28
34
38
40
42
18
20
24
27
28
30
13
14
17
19
20
21
9
10
12
13
14
15
6
7
8
10
11
5
6
7
3
4
5
Koeficient ISO je uveden v následující tabulce.
ISO 100
1
ISO 200
1.4
ISO 400
2
ISO 800
2.8
ISO 1600
4
ISO 3200
5.7
Na příklad, dosah pro výkon /  a ohniskové vzdálenosti 35 mm, při
cloně f/4 a citlivosti ISO 400 je 10 (směrné číslo) × 2 (ISO koeficient) ÷
4 (clona), nebo jinými slovy 5 m.
R Sloupcový graf na displeji blesku ukazuje rozsah, ve kterém bude
dosaženo optimální expozice; vzdálenost více než 32 m je znázorněna
symbolem
.
OEHLING.CZ
CZ-10
Použití širokoúhlého panelu/rozptylky
Svícení s odrazem
Širokoúhlý panel se nachází nad reflektorem blesku. Při fotografování
s širokoúhlými objektivy s ohniskovými vzdálenostmi krátšími 20
mm (pro 35 mm ekvivalent) použijte širokoúhlou rozptylku (pokud
pracujete s manuálním nastavení ohniska
, musíte nastavit zoom
reflektoru na 24 mm). Výkon záblesku použitím panelu/rozptylky
mírně klesne.
Světlo z EF-42 je možné změkčit (odrazit) od stropu nebo zdi v režimu
TTL. Za určitých podmínek a nastavení může přímé osvětlení způsobit
nevyrovnané osvětlení objektu a jeho okolí. Měkčího a přirozenějšího
účinku docílíme pomocí odrazu světla blesku o strop nebo stěnu.
Širokoúhlý
panel
Otočte hlavu blesku a zvolte úhel směrování
blesku.
Q Nepokoušejte se otočit hlavu blesku mimo meze
uvedené na těle blesku. Při nedodržení tohoto
upozornění může dojít k poškození blesku.
Q Intenzita blesku může poklesnout o 25% v
závislosti na barvě a typu povrchu.
Q Pokud je to možné, odražte světlo blesku od
bílých nebo téměř bílých povrchů. Zvláštní
pozornost tomu věnujte při fotografování
barevných fotografií, kdy může odražené světlo
od barevných povrchů ovlivnit barevné podání
výsledného snímku.
CZ-11
OEHLING.CZ
■ Pracovní dosah (ISO 100, m)
Nepřetržité používání
Použití blesku v rychlém sledu záblesků může způsobit přehřátí, tím
můžete poškodit blesk. Doporučujeme na deset minut vypnout blesk
po deseti po sobě rychle jdoucích snímcích.
Technická specifikace
Nastavovaný autom. podle signálů fotoaparátu
Může být nastaven manuálně tlačítky blesku
Ovládání zoomu
Barevná teplota
Clona
Cca. 5.600 K když je vypálen plný blesk
Baterie
Pracovní teplota
Čtyři AA lithiové, alkalické, NiMH nebo
oxyride baterie
0 °C to 40 °C
Rozměry (V × Š × H)
Cca. 116 mm × 64 mm × 102 mm
Hmotnost
Cca. 260 g, bez baterií
■ Směrné číslo (ISO 100, m)
FULL
PLNÝ
/
/
Nastavení

/
výkonu
/
/
/
24/16
24
17
12
8
7
8
6
5
3
Ohnisková vzdálenost v mm (35 mm formát/APS-C)
28/9
35/24
50/34
70/48
85/58 105/70
13
14
17
19
20
21
6.5
7
8.5
9.5
10
10.5
3.3
3.5
4.3
4.8
5
5.2
1.7
1.8
2.2
2.4
2.5
2.6
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
0.4
0.5
0.6
0.7
■ Životnost baterií a doba nabití blesku
Počet blesků (na plný výkon) Čas nabití (na plný výkon)
AA alkalické baterie ×4
přibl. 220
cca. 3.5 s
asi 240
zhruba 3.0 s
AA NiMH baterie ×4
R Životnost baterie je měřena pomocí nové baterie vyrobené v předchozích
třech měsících. Počet použití je počet opakovaných vypáleních blesku v
intervalech 30 sekund, trvá-li nabití déle než 30 sekund je měření ukončeno.
R Dobíjecí doba je doba potřebná po záblesku k znovu nabití lampy, za výše
uvedených podmínek.
105/70
Ohnisková vzdálenost mm (35 mm formát/APS-C)
28/9
35/24
50/34
70/48
85/58 105/70
38
42
26
28
34
40
18
20
24
27
28
30
20
21
13
14
17
19
9
10
12
13
14
15
6
4
f/2
f/4
f/8
f/16
f/32
f/64
24/16
12
6
3
1.5
4
10
11
7
5
OEHLING.CZ
CZ-12

Podobné dokumenty

Roman Pivarník

Roman Pivarník jak to bude vypadat s jeho další fotbalovou budoucností. V rozhovoru pro Gól se s nadsázkou svěřil, že možná skončí v krajském přeboru v Olešníku. Třeba však ještě bude chtít dosáhnout na metu 200 ...

Více

AquaSkipper

AquaSkipper Před  prvním  použitím  zařízení  AquaSkipper  si  pečlivě  přečtěte  všechny  tyto  pokyny.   Zkontrolujte,  zda  je  pružina  nastavena  správně  pro  osobu ...

Více

543 Poke do her

543 Poke do her 20 CLEAR 24999:FOR i=23823 TO 23832:READ a: POKE i,a:NEXT i 30 DATA 175,50,180,144,61,55,229,195,86,5 40 RANDOMIZE USR 23760 AGENT X 1) Nahrajte loader, RESET a opište program: 10 CLEAR 24999ILOAD ...

Více

Duben - Jihlavský express

Duben - Jihlavský express je situace, kdy žena již nějaký prsten nosí a partner má možnost ho buď do zlatnictví přímo donést, nebo například obkreslit jeho poloměr. Někdy je ale nutné velikost prstenu odhadnout podle jiných...

Více