Bohoslužba

Komentáře

Transkript

Bohoslužba
Ekumenická bohosluzba
Bohoslužba se koná u příležitosti 70. výročí
náletu na Prahu dne 14. února 1945
EMAUZSKÉ OPATSTVÍ
Kostel Panny Marie a slovanských patronů
Úvodní hymnus
Introduction
Klaníme se Otci světla i Jednorozenému Synu i Duchu Utěšiteli, jediné
soupodstatné Trojici.
We worship the Father of light, and
His only-begotten Son, and the
Spirit the Paraclete, the coessential
Trinity.
Vstupní pozdrav
Greeting
Milost našeho Pána Ježíše Krista,
láska Boží a společenstvísvatého
Ducha buď s vámi se všemi.
The grace of our Lord Jesus Christ,
and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with
you all.
Vstupní modlitba
Opening Prayer
Bože, ty máš zalíbení v těch, kdo
hledají pokoj a usilují o něj, a
nazýváš je svými syny; nauč nás
chápat a vytrvale uskutečňovat
spravedlnost, protože jen ona
vede k opravdovému a trvalému
míru. Skrze tvého Syna, Ježíše
Krista, našeho Pána, neboť on
s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha svatého po všechny věky
věků. Amen.
God our Father, you reveal that
those who work for peace will be
called your sons. Help us to work
without ceasing for that justice
which brings true and lasting
peace.
We ask this through our Lord
Jesus Christ, your Son, who lives
and reigns with you and the Holy
Spirit, one God, for ever and ever.
Amen.
Čtení ze Starého Zákona
Iz 24, 1-12
Hle, Hospodin pustoší zemi a plení ji, rozvrací její povrch, její obyvatele rozptyluje.
Stejně se povede lidu jako kněžím, služebníku jako jeho pánu, služce jako její paní,
kupujícímu jako prodávajícímu, věřiteli jako dlužníku, lichváři jako zadluženému.
Země bude úplně zpustošena, oloupena o vše, neboť toto slovo pronesl Hospodin.
Naříká a vadne země, chřadne a vadne svět, hyne nebe i země. Země je znesvěcena od svých obyvatel, neboť přestoupili zákony, převrátili právo, porušili věčnou
smlouvu. Proto hltá zemi kletba, její obyvatelé musí pykat. Proto se ztenčilo obyvatelstvo země, malý je počet zbylých lidí. Truchlí mošt, zchřadla réva, vzdychají
všichni, kdo plesali v srdci. Přestala radost bubínků, utichl výskot jásajících, umlkl
veselý zvuk citer. Při zpěvu se nepije víno, pijákům zhořkl opojný nápoj. Zbořeno
je město marnosti, zavřen je vchod do každého domu. Naříká se na ulicích, že není
víno, přestala všechna radost, zmizel ze země jásot. Jen spoušť zbyla v městě, brána
se rozpadá v trosky.
Reading from the Old Testament
See how Yahweh lays the earth waste, makes it a desert, buckles its surface, scatters
its inhabitants, priest and people alike, master and slave, mistress and maid, seller
and buyer, lender and borrower, creditor and debtor.
Ravaged, ravaged the earth will be, despoiled, despoiled, for Yahweh has uttered
this word. The earth is mourning, pining away, the pick of earth's people are withering away. The earth is defiled by the feet of its inhabitants, for they have transgressed the laws, violated the decree, broken the everlasting covenant. That is why the
curse has consumed the earth and its inhabitants pay the penalty, that is why the
inhabitants of the earth have been burnt up and few people are left.The new wine is
mourning, the vine is withering away, the once merry-hearted are sighing.
The cheerful sound of tambourines is silent, the sound of revelling is over, the
cheerful sound of the harp is silent.
No more will they sing over their wine, liquor will taste bitter to the drinker. The
city of nothingness is in ruins, every house is shut, no one can enter. People shout
in the streets to try to get wine; all joy has vanished, happiness has been banished
from the country. Nothing but rubble in the city, the gate has collapsed in ruins.
Žalm Davidův
143 (142), 6-7
Rozpínám k tobě své ruce.
Rychle mě vyslyš, Hospodine,
neboť můj duch malátní.
Neskrývej přede mnou svou tvář,
ať nejsem jako ti, kdo klesají do
hrobu. Aleluja
A Psalm of David the
Prophet Psalm 143 (142), 6-7
I spread out my hands to You;
Answer me speedily, O Lord; My
spirit fails! Do not hide Your face
from me, Lest I be like those who
go down into the pit. Alleluia.
Čtení z Nového Zákona
2 Kor 1, 3-7
Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré
útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran
valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy. Když
my jsme v trápení, vám z toho plyne útěcha a záchrana; když se nám dostává útěchy,
plyne z toho útěcha i pro vás. A ta potom způsobuje, že statečně snášíte stejná utrpení jako my. A proto máme, pokud jde o vás, pevnou naději; víme, že jako máte účast
v našich souženích, tak budete mít účast i v naší útěše.
Reading from the New Testament
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the merciful Father and the
God who gives every possible encouragement;
he supports us in every hardship, so that we are able to come to the support of
others, in every hardship of theirs because of the encouragement that we ourselves
receive from God.
For just as the sufferings of Christ overflow into our lives; so too does the encouragement we receive through Christ.
So if we have hardships to undergo, this will contribute to your encouragement and
your salvation; if we receive encouragement, this is to gain for you the encouragement which enables you to bear with perseverance the same sufferings as we do. So
our hope for you is secure in the knowledge that you share the encouragement we
receive, no less than the sufferings we bear.
Vyznání lotra po pravici
Refrén:
Rozpomeň se na mě, Pane, až vejdeš do svého království.
Rozpomeň se na mě, Králi, až vejdeš do svého království.
Rozpomeň se na mě, Svatý, až vejdeš do svého království.
Králi králů, Kriste, náš Bože, Pane Pánů,
jako ses rozpomněl na lotra, který v tebe uvěřil na kříži,
rozpomeň se i nás ve svém království.
Kdo kdy viděl lotra uvěřit v krále,
jako tohoto lotra, který svou vírou
si ukradl nebeské království a rajské radosti.
Pro své skutky, lotře, jsi byl pověšen
na kříž jako odsouzenec.
Svou vírou jsi si zasloužil milost,
radost, nebeské království a rajské radosti.
The Confession of the Right-hand Thief
Refrain: Remember me O Lord, when You come into Your kingdom.
Remember me O King, when You come into Your kingdom.
Remember me O Holy One, when You come into Your kingdom.
O King of kings, Christ our God, Lord of Lords, as Your remembered
the thief who believed in You, on the cross, remember us also in Your
kingdom.
Who saw a thief believe in a king as this thief who through his faith
stole the kingdom of heaven and the paradise of joy.
Because of your deeds, O thief, you were hung on the cross as the
condemned. Through your faith, you deserved the grace, joy, and the
kingdom of heaven and the paradise of joy.
Evangelium
Lk 24, 13-35
Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo
oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: "O čem to cestou spolu rozmlouváte?" Zastavili
se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný,
kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!" Zeptal se jich: "A co se
stalo?" Odpověděli mu: "Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem
před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a
ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu
všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly
časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý
říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy
říkaly, jeho však neviděli."
A on jim řekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což
to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše,
probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni
na něho naléhali: "Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy
dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však
zmizel. Tu si mezi sebou řekli: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil
a odhaloval smysl Písma?" Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: "Pán skutečně
vstal a zjevil se Šimonovi." Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak
ho poznali při lámání chleba.
Gospel
Now that very same day, two of them were on their way to a village called Emmaus,
seven miles from Jerusalem, and they were talking together about all that had happened. And it happened that as they were talking together and discussing it, Jesus
himself came up and walked by their side; but their eyes were prevented from recognising him.
He said to them, 'What are all these things that you are discussing as you walk along?'
They stopped, their faces downcast.
Then one of them, called Cleopas, answered him, 'You must be the only person staying
in Jerusalem who does not know the things that have been happening there these last
few days.'
He asked, 'What things?' They answered, 'All about Jesus of Nazareth, who showed
himself a prophet powerful in action and speech before God and the whole people;
and how our chief priests and our leaders handed him over to be sentenced to death,
and had him crucified.
Our own hope had been that he would be the one to set Israel free. And this is not all:
two whole days have now gone by since it all happened; and some women from our
group have astounded us: they went to the tomb in the early morning,
and when they could not find the body, they came back to tell us they had seen a vision of angels who declared he was alive.
Some of our friends went to the tomb and found everything exactly as the women had
reported, but of him they saw nothing.'
Then he said to them, 'You foolish men! So slow to believe all that the prophets have
said!
Was it not necessary that the Christ should suffer before entering into his glory?'
Then, starting with Moses and going through all the prophets, he explained to them
the passages throughout the scriptures that were about himself.
When they drew near to the village to which they were going, he made as if to go on;
but they pressed him to stay with them saying, 'It is nearly evening, and the day is
almost over.' So he went in to stay with them.
Now while he was with them at table, he took the bread and said the blessing; then he
broke it and handed it to them. And their eyes were opened and they recognised him;
but he had vanished from their sight.
Then they said to each other, 'Did not our hearts burn within us as he talked to us on
the road and explained the scriptures to us?'
They set out that instant and returned to Jerusalem. There they found the Eleven
assembled together with their companions, who said to them, 'The Lord has indeed
risen and has appeared to Simon.' Then they told their story of what had happened on
the road and how they had recognised him at the breaking of bread.
HOMÍLIE - HOMILY
Carl Friedrich WITT: Entrée ze Suity F dur
Přímluvy
J: V pokoji modleme se k Pánu. Lid: Pane, smiluj se.
J: Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší, modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení
všech, modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za tento svatý chrám a za všechny, kdo do něj vstupují s vírou, zbožností
a bázní Boží, modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za ty, kdo nám vládnou a za všechny, kdo nás chrání, modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za toto město a za všechna města a všechny země a za ty, kdo v nich
podle víry žijí, modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za příznivé počasí, za hojné plody země a pokojné časy, modleme se
k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za ty, kdo jsou na cestách, za nemocné a trpící, za všechny zbavené
svobody a za jejich záchranu, modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Za vysvobození ode všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze,
modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou
milostí.
Lid: Pane, smiluj se.
J: Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, nade všechny blahoslavenou,
slavnou vládkyni naši, Bohorodičku a vždy Pannu Marii, i na všechny svaté,
sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu odevzdejme.
Lid: Tobě, Pane.
Zvolání:
K: Neboť tobě přísluší všeliká sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
Lid: Amen.
Litany
Priest: In peace let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For the peace that comes from heaven above and for the salvation of our
souls, let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For peace throughout the whole world, for the welfare of the holy
churches of God and for the union of them all, let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For this holy church and for those who enter it with faith, devoutness and
the fear of God, let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For the honorable government of our country and all civil authorities and
for our armed forces, let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For this city and for every city, village and countryside, and for those who
with faith dwell in them, let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For healthful seasons, for an abundance of the fruits of the earth and for
peaceful times, let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For those who travel by land, by sea and by air, for the sick, the suffering
and for those who are held in captivity, and for their safety and salvation, let us
pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: For our deliverance from all affliction, wrath and want, let us pray to the
Lord.
People: Lord, have mercy.
Priest: Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by Your grace.
People: Lord, have mercy.
Priest: Commemorating our ever holy, ever pure, ever blessed and glorious
Lady, the Birth-giver of God and ever Virgin Mary together with all the saints, let
us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
People: To You, O Lord.
Priest: For to You are due all glory, honor and adoration, to the Father and to the
Son and to the Holy Spirit, now and ever and forever.
People: Amen
Otče náš
Král pokoje
O King of Peace
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Králi pokoje, daruj nám svůj pokoj,
Vlij do nás svůj pokoj
a odpusť nám naše hříchy.
O King of peace, grant us Your
peace, render unto us Your peace, and forgive us our sins.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Our Father
Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy Name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
Klaníme se Ti, Kriste,
spolu s tvým dobrotivým Otcem
a Svatým Duchem,
neboť jsi se zrodil a spasil nás.
We worship You O Christ, with
Your Good Father, and the Holy
Spirit, for You were born and
saved us.
Závěrečná modlitba
Conclusion Prayer
Závěrečný zpěv
Bože, ty s námi máš slitování a slyšíš naše
prosby, když k tobě voláme o pomoc;
vzdáváme ti díky za všechna tvá dobrodiní
a prosíme tě: provázej nás i nadále svým
požehnáním a chraň nás v každém nebezpečí. abychom se mohli stále radovat. že
nás nikdy neopouštíš, ale zůstáváš vždycky
s námi. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou
žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po
všechny věky věků. Amen.
Father of mercy, you always answer
your people in their sufferings. We
thank you for your kindness and ask
you to free us from all evil, that we
may serve you in happiness all our
days.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and
reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
Amen. Aleluja.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
nyní i vždycky a po všechny věky věků.
Amen.
POŽEHNÁNÍ - BLESSING
Voláme: Ježíši Kriste, náš Pane,
požehnej nebeské povětří,
požehnej vodstvo řek,
požehnej rostliny a jejich semeno.
Kéž je tvé milostrdenství
a tvůj pokoj pevností tvému lidu.
Zachraň nás a smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Pane, dej požehnání. Amen.
Dej mi požehnání.
Dej mi požehnání.
Shlédni na mé pokání.
Odpusť mi a uděl své požehnání
The Conclusion
Amen. Alleluia: Glory be to the
Father and the Son and the Holy
Spirit: now and forever and unto
the ages of ages: Amen.
We cry out saying: O our Lord
Jesus Christ: bless the air of heaven bless the waters of the river,
bless the seeds and the herbs.
May Your mercy and Your peace
be a fortress to Your people.
Save us and have mercy on us:
Lord have mercy: Lord have mercy: Lord bless: Amen: Bless me:
Bless me: Behold, the repentance:
Forgive me: Say the blessing.
Mariánský zpěv
Zdrávas Maria, Královno,
úrodná vinice, na níž se nenamáhal
žádný vinař,
na ní se nachází hrozen života.
What woman of earth became Mother of
God but you? For while you are a woman
of the earth, you became Mother of the
Creator.
Syn Boží je opravdu
vtělený z panny. Ona ho porodila.
Spasil nás a odpustil nám naše hříchy.
Nalezla jsi milost, nevěsto.
Mnozí vyprávěli o tvé poctě,
neboť Slovo Otcovo přišlo
a vtělilo se v tobě.
Která žena na zemi se stala
Matkou Boží kromě tebe?
Zatímco jsi byla ženou na zemi,
stala jsi se matkou Stvořitele.
Hail to Mary
Hail to Mary the queen, the unbarren vine, that no farmer toiled, in
her is found the Cluster of life.
The Son of God is truly, incarnate
from the Virgin. She bore Him. He
saved us, and forgave us our sins.
You have found grace, O bride.
Many spoke of your honor, for the
Logos of the Father, came and was
incarnate of you.
Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ: motetto Laudetur Jesus Christus

Podobné dokumenty