Doba železná

Komentáře

Transkript

Doba železná
DOBA ŢELEZNÁ
 v 8. století př. n. l. se znalost výroby železa rozšířila i do
střední Evropy
a) starší doba ţelezná (období halštatské)
b) mladší doba ţelezná (období laténské)
STARŠÍ DOBA ŢELEZNÁ (OBDOBÍ HALŠTATSKÉ)
 doba rozmachu řeckých států a civilizace Etrusků ve střední
Itálii (obchodníci – rovněž se železem)
 naleziště Hallstatt v Rakousku – solné doly
MLADŠÍ DOBA ŢELEZNÁ (OBDOBÍ LATÉNSKÉ)
 v 5. století př. n. l. vystřídala halštatskou kulturu kultura
laténská
→ Keltové
 Boiohaemum v dílech antických historiků
 technologický pokrok v mnoha řemeslech:
→ získávání železa tavbou ze železné rudy, výroba
železných předmětů
→ výroba keramiky na hrnčířském kruhu, vypalování v
technologicky dokonalých hrnčířských pecích
→ pomalé a zdlouhavé drcení obilí drtidly na kamenných
podložkách nahrazeno rychlejším semíláním pomocí
rotačních ţernovů
→ skleněné šperky
→ první mince ražené na našem území
 už ve 3. století př. n. l. se u nás razily mince v Němčicích
nad Hanou – výrobně-obchodní centrum ležící na trase
antické komunikace – Jantarové stezky
 mince ražené podle řeckých vzorů dokládají
ovlivnění života ve střední Evropě
středomořským antickým světem
Zlaté keltské
ražby typické pro
koridor Jantarové
stezky, tzv.
duhovky, s
hlavou Athény v
přilbě na líci a
na rubu s
obrazem doleva
kráčející Athény
Alkidemos s
přilbou, kopím a
štítem
Drobné stříbrné mince – oboly – sloužily k lokálnímu obchodu.
Koník patřil k nejoblíbenějším reliéfům.
Jak se razily mince?
 hlavním zdrojem zlata domácí rýžovatelná ložiska, stříbro
získáváno spíše importem
 zhotovování mincí mělo 2 fáze: výrobu stříţků a ražbu
mincí
 s výrobou střížků zlatých (a
také stříbrných) mincí souvisejí
mincovní destičky – ploché
keramické desky opatřené
okrouhlými důlky v počtu, který
se odhaduje na desítky
 byly třeba také mincovní vážky → důlky se naplnily předem
naváženým zlatým prachem a byly překryty vrstvou žhavého
dřevěného uhlí a zahřáty v pícce; dostatečné teploty bylo patr-
ně dosaženo umělým vháněním vzduchu pomocí měchu
 takto vytavené střížky byly pravděpodobně před vlastní
ražbou znovu mírně zahřáty
 k vlastní ražbě sloužila razidla zpravidla tvořená železným
kotoučem, do jehož středu byla vsazena bronzová vložka s
negativním reliéfem
 němčické výrobně-obchodní centrum představuje nový
prototyp sídelní formy předcházející mohutně opevněným
oppidům
→ nejpozději v poslední třetině 2. století všechna tato sídliště
zanikají
→ v blízkosti Němčic však vzniklo oppidum Staré
Hradisko u Prostějova
 v průběhu druhé třetiny 2. století př. Kr. dochází ve
středoevropském prostoru k výrazné změně – vznikají prvá
opevněná oppida zakládaná zpravidla ve výšinných
polohách
← označení oppida pochází od Caesara (Zápisky o válce galské –
popsal jejich vzhled)
 Závist nad Zbraslaví
 Stradonice u Berouna
 České Lhotice (nad Chrudimkou v Železných horách)
 v 1. století př. n. l. najdeme mnoho oppid také po celé
západní Evropě – mezi nejznámější patří německý Manching
nebo Bibracte ve Francii
Bibracte – rekonstrukce galského obydlí
Náboţenství Keltů
 uctívání héroů – významných mrtvých předků
Opuková hlava héroa (či druida)
ze svatyně u Mšeckých Žehrovic.
Naznačen posvátný nákrčník
(torques) s pečetítkovitými konci.
 Keltové nestavěli svým bohům žádné honosné svatyně X
uctívali bohy přímo v přírodě, na posvátných místech, v
zasvěcených hájích (uctívali zvláště duby porostlé jmelím –
důkaz, že jde o strom boží), u vodních pramenů či tekoucích
vod
 druidové
 bardi
Při náboženských obřadech,
spojených s obětováním bohům,
hrál významnou roli bronzový
kultovní kotlík – viz slavný
nález z bažiny u Gundestrupu
v Jutsku.
Na gundestrupském kotlíku byl rovněž zachycen Cernunnos, bůh s jeleními
parohy – v rukou drží hada a torques; uctívaným zvířetem byl také kanec, symbol
síly a odvahy.
 římský historik Lucanus jmenuje 3 nejvýznamnější keltské
bohy – jsou to Taranis, Teutates a Esus
 Taranis je označován jako pán nebes, jeho symbolem je
kolo (= slunce), usmiřován byl i lidskými oběťmi – vyžadoval
rituální popravu utopením (ponořením do kádě s vodou).
Bojovníci a obětní scéna z kotlíku z
Gundestrupu - utopení
 Teutates byl podle Caesara bohem války. Druidové na jeho
počest sbírali jmelí z posvátných dubů. Usmiřován byl
upálením oběti. Tento způsob obětování lidí popisuje rovněž
Caesar: Galové prý mají „nesmírně velké modly, jejichž údy, spletené
z proutí, vyplní živými lidmi. Pak je zapálí a lidé uprostřed plamenů
jsou zbaveni života“.
 Esus – bůh stromoví; usmiřován byl oběšením oběti na
stromě
 keltský rok se dělil na dvě základní období: teplé a studené;
teplé začínalo svátkem beltine (= keltské slovo označující
oheň) kolem 1. května, kdy se dobytek vyháněl z chlévů na
společné pastviny → slavnosti (srov. Valpuržina noc); studené
období začínalo o svátku samain na začátku listopadu, kdy
nadcházela zima a dobytek bylo nutno vrátit do chlévů
samain zároveň svátek světa duchů: bludné duše mrtvých se
přicházely ohřát do svého někdejšího domova a živí se snažili
usmířit je oběťmi
 keltománie
srov. dále např. ceremoniál pokřtění
keltského menhiru v prostoru oppida
Staré Hradisko u Prostějova – roku
1997 tam vztyčený monolit polévali
pivem (protože ho Kelti měli rádi),
mazali máslem a medem a k tomu
všemu vyhrával nefalšovaný skotský
dudák
http://youtu.be/ipvfmD5gl5Q
Keltové a Germáni – střet dvou civilizací
Pozvolný zánik vyspělé kultury
 na sklonku starého letopočtu – v 1. století př. Kr. – se také
naše země staly součástí hlubokých společenských a
kulturních změn způsobených stykem Keltů a Germánů
→ dohasínání vyspělé keltské civilizace
→ průnik germánských obyvatel
 to vše zatím z povzdálí sledoval třetí hráč – římská říše
 tlak Germánů, žijících v severní polovině barbarské Evropy,
do poloviny jižní, kde se rozkládala sídla Keltů, postupně
zesiloval
 je pravděpodobné, že po určitou dobu mohly vedle sebe žít
oba kmeny
 keltské osídlení postupně sláblo → příliv nových Germánů
sílil
 během 2. poloviny 1. století př. Kr. Germáni území Čech
ovládli
 podstatná část keltského obyvatelstva území Čech a Moravy
opustila – v letech 60-58 př. Kr. se Bójové účastnili galského
tažení proti Caesarovi (roku 58 př. Kr. Caesar poráží keltské
kmeny u Bibracte) → jejich částečné vylidnění z Čech
 ve 40. a 30. letech 1. století př. Kr. můžeme na českých
oppidech předpokládat jen velmi mizivé aktivity – většina
oppid je v této době již postupně opouštěna posledními
zbytky Keltů
 s příchodem prvních Svébů do Čech – pravděpodobně po
polovině 1. století př. Kr. – můžeme spojovat počátky nové
periody – doby římské → dalších více než 400 let

Podobné dokumenty

BSF mag jaro 2016

BSF mag jaro 2016 jsem přesně to, co jsem měla dostat, takže to bylo v pořádku. Peníze jsem měla na účtu do dvou týdnů od nahlášení pojišťovně. Problémy nastaly s pracovní neschopností po dobu léčení. Jak jsem již ř...

Více

Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy

Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy středověku aţ po rok 1742, to znamená, ţe v centru pozornosti bude především řešení otázky, jak Slezsko ovlivnilo vývoj českého státu a čím přispělo k jeho vazbám na širší evropské teritorium. S pe...

Více

Keramické poklice z oppida Stradonice

Keramické poklice z oppida Stradonice V době, kdy Josef Ladislav Píč byl vůdčím představitelem archeologické sbírky Národního muzea, vznikla i jeho proslulá kniha o hradišti u Stradonic, až do dnešní doby našem nálezově nejbohatším kel...

Více

číslo 19 / říjen 2014 Vážení čtenáři Světa Botanicus, letošní druhé

číslo 19 / říjen 2014 Vážení čtenáři Světa Botanicus, letošní druhé letošní druhé číslo našeho časopisu vychází na začátku podzimu a my vás opět zveme do světa rostlin, esenciálních olejů a také našich zahrad. V úvodním článku vám přibližujeme aktivity Nadačního fo...

Více

Výstava „Skromnost i majestát / Dějiny a kultura

Výstava „Skromnost i majestát / Dějiny a kultura kraje prostřednictvím nejvýznamnějších historických a kulturních artefaktů a zároveň i komplexní obraz života v našem koutu Evropy. K tomu slouží množství předmětů každodenního použití a zmínky v d...

Více

BSF magazín - říjen 2013 - Bohemia Servis Finance as

BSF magazín - říjen 2013 - Bohemia Servis Finance as Zajímavý byl i vstup reg. ředitele BSF Jana Navrátila. Úspěšný a zkušený harcovník trefně popsal vše, co je nutné udělat pro úspěch vlastní firmy. Jeho slova o tom, že omezit nás může jen naše vlas...

Více

VW-Erklärung für Lieferanten

VW-Erklärung für Lieferanten Mezinárodní obchodní komory a příslušných konvencí Mezinárodní organizace práce. Koncern Volkswagen tyto principy doplňuje v oblastech politiky životního prostředí, z této politiky vyplývajících cí...

Více