Maturitní test profilové části: Základy společenských věd Gymnázium

Komentáře

Transkript

Maturitní test profilové části: Základy společenských věd Gymnázium
Maturitní test profilové části: Základy společenských věd
Gymnázium, Ústí nad Orlicí
Školní rok 2012/2013
Verze: A
Jméno studenta:
Datum konání testu:
Čas na vypracování: 60 minut
A. Psychologie (7 bodů)
1) Který z uvedených pojmů pochází z analytické psychologie Carla Gustava Junga?
Výběr pojmů: stimul a reakce, archetyp, paradoxní intence, psychofyzika, Odipúv komplex,
nedirektivní terapie, pozitivní zpevnění, libido, zrcadlové Já
Vybraný pojem = ............................................................................................................................
2) Připište ke každé popsané osobě alespoň dva projevy její psychiky, jež lze od ní odůvodněně
očekávat:
a) třicetiletá Petra, sangvinik
očekávané projevy: 1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
b) třicetiletý Patrik, s diagnózou poruchy typu schizofrenie
očekávané projevy: 1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3) Uveďte alespoň jeden podstatný rozdíl mezi pubertou a adolescencí: .........................................
........................................................................................................................................................
4) Uveďte celé jméno psychologa, který vytvořil logoterapii: ...........................................................
........................................................................................................................................................
5) Vysvětlete co nejpřesněji uvedená slova:
a) kompenzace (jako obranný mechanismus psychiky, popř. reakce na zátěž) =
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) inteligence =
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
B. Právo (11 bodů)
Ukázka č. 1 (pro úlohy 1-2):
Václav Havel: Překonat právní pozitivismus
Projev pronesený v Senátu 14.3.2002.
„Musíme se ještě vyrovnat s bezduchým, pohodlným a začasté jen alibistickým lpěním na liteře
zákona, tedy s jistým typem pozitivistického pojetí práva, které bylo u nás ovšem dohnáno do
absurdní krajnosti. Jde o mechanickou, chce se mi říci nemyslivou aplikaci zákona, který se stává
téměř předmětem kultu. Právo nemá v tomto svém pojetí žádné přirozené či historické či etické či
duchovní zdroje, ale samo si je svým vlastním zdrojem i účelem. Jde o takový přístup k aplikaci
zákonů, který nepřipouští jeho průběžnou kontrolu zdravým lidským rozumem, nepřipouští
jakékoli přemýšlení o jeho smyslu, významu, účelu či souvislostech, jakoukoli úvahu ve sporném
případě o pravděpodobném úmyslu zákonodárce anebo dokonce o podstatě hodnot, k jejichž
ochraně je zákon určen. Vlastně ač dílo lidské, dostává zákon autoritu téměř metafyzickou. Je to
pojetí ryze technokratické, orientované víc na techniku tvorby a aplikace zákona než na jeho
1
skutečné poslání. Jako by tu zákon nebyl kvůli člověku, ale člověk kvůli zákonu, jako by zákon
neměl růst z mravního cítění či mravní normy, ale měl je naopak určovat.“
1) Která z uvedených vět nejlépe vystihuje myšlenku Ukázky č.1? Zakroužkujte ji.
a) autor odmítá podřizování právních norem metafyzické autoritě
b) autor odmítá bezduché a automatické uplatňování právních norem
c) autor tvrdí, že právní normy nemohou být kontrolovány zdravým lidským rozumem
d) autor tvrdí, že lidé jsou tu kvůli tomu, aby mohly být plněny právní normy
2) Kolik členů má celkem komora Parlamentu, ve které byl projev citovaný v Ukázce č.1 pronesen?
Počet členů dané komory: ...............................................................................................................
3) Která z uvedených institucí nepatří do moci výkonné? Zakroužkujte ji.
a) Parlament ČR
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí
c) Úřad vlády
d) prezident
4) Která z uvedených pravomocí nepatří mezi pravomoce prezidenta ČR? Zakroužkujte ji.
a) prezident navrhuje nové zákony
b) prezident jmenuje soudce Ústavního soudu
c) prezident vyhlašuje amnestii
d) prezident podepisuje přijaté zákony
5) Výchozí situace: Policie přistihla Jakuba, jak o velké přestávce ve své třídě na základní škole
v Litoměřicích prodává spolužákům dávky pervitinu.
a) Která okolnost pravděpodobně povede k vyloučení Jakubovy trestnosti?
.....................................................................................................................................................
b) Vyberte z nabídky druhů trestných činů ten druh, kterého se Jakub patrně dopustil.
Nabídka: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných,
trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské,
trestné činy proti lidskosti
Vybraný druh: trestné činy proti ................................................................................................
6) Vysvětlete právní rozdíl mezi:
a) právnickou a fyzickou osobou = .................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) věcí movitou a nemovitou = .......................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7) Která z definic manželství odpovídá platnému Zákonu o rodině (§ 1)? Zakroužkujte ji.
a) Manželství je trvalé soužití dvou partnerů založené zákonem stanoveným způsobem.
b) Manželství je svazek dvou osob založený s účelem zplození a řádné výchovy dětí.
c) Manželství je dlouhodobý společný vztah muže a ženy založený zákonem stanovenou formou.
d) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
8) Jak dlouhá může být nejvýš zkušební doba u nově přijatého zaměstnance, který není ve vedoucí
pozici?
...........................................................................................................................................................
9) Uveďte jeden příklad situace zaměstnance, ve které nemůže od svého zaměstnavatele dostat
výpověď (tj. tzv. ochranné doby).
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2
C. Ekonomie (7 bodů)
Vývoj ekonomiky ČR mezi lety 1996 - 2012
12,0
10,0
8,0
%
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
rok
Přírůstek HDP
Míra nezaměstnanosti
Míra inflace
Obrázek č.1 (k úloze č.1)
1) Prohlédněte si grafy v Obrázku č.1 a podle nich odpovězte na následující otázky:
a) Napište rok, ve kterém se české ekonomice (mezi lety 1996-2012) nejméně dařilo.
Kritický rok = ............................................................................................................................
b) Pokuste se popsat, jak spolu souvisí průběh křivek přírůstku HDP a míry nezaměstnanosti.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) Vysvětlete, co v ekonomii znamenají tato slova:
a) dokonalá konkurence = ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) hypotéka = ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3) Výchozí situace: Paní Uršula se z televizních zpráv dozvěděla, že v blízké budoucnosti nastane
vysoká inflace. S hrůzou se obrátila na svého manžela s otázkou, co to bude pro jejich
domácnost znamenat.
Co by měl manžel Uršule odpovědět? Co se stane s jejich vklady v bance? Jak se inflace
projeví při nakupování v Bille?
Vliv na bankovní vklady: ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vliv na nákupy v obchodním domě: ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4) Vyjmenujte alespoň dva druhy daní:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3
5) Ve kterých oblastech ekonomiky obvykle dochází k selháním trhu – tedy neplatí zde známý
princip „neviditelné ruky trhu“? Uveďte alespoň jednu takovou oblast.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
D. Sociologie (7 bodů)
Ukázka č.2 (pro úlohy 1-2)
Erich Fromm: Mít, nebo být?
„Na otázku, proč dnešní lidé sice rádi nakupují a konzumují, ale tak málo lnou k tomu, co získali,
odpovídá přesvědčivě fenomén tržního charakteru. Jeho úplná neschopnost mít k čemukoli nějaký
vztah jej činí lhostejným i k věcem. Pro takového člověka má komfort, který mu věci poskytují,
hodnotu, avšak věci samy o sobě jsou pro něho nepodstatné. Jsou naprosto zaměnitelné, stejně jako
přátelé nebo milenky, může je vyměnit, protože k nim člověk nemá hlubší vztah. Cílem jednotlivce
s tržním charakterem je „optimálně fungovat“ za všech okolností, to znamená, že reaguje na svět
převážně rozumově. Rozum ve smyslu chápání je výlučně kvalitou druhu Homo sapiens.
Manipulativní inteligence jako nástroj dosažení konkrétních cílů je společná živočichům i lidem.
Manipulativní inteligence, nekontrolovaná rozumem, je nebezpečná, protože může lidi přivádět na
cesty, které mohou být z hlediska rozumu sebezničující.“ (Erich FROMM: Mít, nebo být? Přel. Jan
Lusk. Aurora. Praha 2001. Cena 198 Kč. ISBN 80-7299-036-5.)
1) Odpovězte na otázku podle Ukázky č.2: Proč lidé, kteří s takovou oblibou nakupují spousty
nových věcí, k nim nakonec nemají žádný hlubší vztah?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2) Se kterou větou by autor Ukázky č.2 nemohl souhlasit? Zakroužkujte ji.
a) Manipulativní inteligence musí být kontrolovaná rozumem.
b) Jedinec s tržním charakterem používá především manipulativní inteligenci.
c) Rozum ve smyslu chápání je společný živočichům i lidem.
d) Šelmy, opice a jiná zvířata se vyznačují manipulativní inteligencí.
3) Uveďte název slavné knihy Simone de Beauvoir: ...........................................................................
.........................................................................................................................................................
4) Výchozí situace (pro úlohy 4-5): Osmáctiletý Luboš seděl v kinosále a čekal, až začne promítání
filmu. Najednou se k němu z protější řady otočila padesátiletá Zuzana. Začala se na něho mile
usmívat, několikrát také mrkla.
Jaký druh neverbální komunikace Zuzana na Luboše použila?Uveďte odborný název.
.........................................................................................................................................................
5) Podle čeho lze předpokládat, že u Luboše z předchozí úlohy (č.4) proběhla socializace
úspěšně? Uveďte alespoň jeden důvod.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6) Napište co nejpřesnější formulaci Thomasova teorému: ................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7) Uveďte vlastní konkrétní příklad sociální instituce. Příklad se musí odehrávat v prostředí
sálu multikina CineStar.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4
E. Politologie (7 bodů)
1) Výchozí situace: Hedvika zoufale prohlíží mapu Evropy. Ráda by navštívila nějaký federativní
stát, ale nedokáže ho s jistotou poznat. Uvažuje o těchto zemích: Německo, Slovensko, Česká
republika nebo Polsko.
Která z těchto zemí splňuje Hedvičin požadavek? .........................................................................
▀ Ukázka č.3 (pro úlohy 2-3)
Zdroj ukázky záměrně neuveden
„Děsíte se, že chceme zrušit soukromé vlastnictví. Ale v nynější vaší společnosti je soukromé
vlastnictví zrušeno pro devět desetin jejích členů – existuje právě proto, že pro devět desetin
neexistuje. Vytýkáte nám tedy, že chceme zrušit vlastnictví, které předpokládá jako nezbytnou
podmínku, že obrovská většina společnosti nemá vlastnictví. Zkrátka vytýkáte nám, že chceme
zrušit vaše vlastnictví. Ano, to opravdu chceme.“
2) Jak se nazývá politická ideologie, kterou prosazuje autor Ukázky č.3?
..........................................................................................................................................................
3) Jaký typ státu bude pravděpodobně nejvíc vyhovovat autorovi Ukázky č.3? Vyberte z nabídky
a zakroužkujte:
a) stát s tržní ekonomikou, založený na teorii lidských práv a rovnosti občanů před zákonem
b) oligarchický stát, se silnou vazbou politiků na podnikatele a velké finanční skupiny, lobby
c) stát s řízenou ekonomikou, usilující o sociální spravedlnost, zasahující do osobních svobod
d) stát zasahující do ekonomiky ve prospěch nezaměstnaných, nezasahující do osobních svobod
4) Co znamenají v politologii tato slova? Pokuste se o jejich definici:
a) občanská společnost = .................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) demokracie = ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5) Uveďte celé jméno alespoň jednoho z tvůrců liberální teorie rozdělení (dělby) moci.
...........................................................................................................................................................
6) Zhodnoťte úroveň politické kultury v současné České republice. Jako doklad uveďte nějaký
konkrétní příklad, na němž lze tuto úroveň pozorovat.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
F. Mezinárodní vztahy (8 bodů)
1) Ve kterém roce vznikly uvedené organizace?
a) NATO vzniklo roku ................................
b) ESUO vzniklo roku ................................
2) Vyjmenujte všechny státy, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3) Která z uvedené nabídky zemí dosud není členem Evropské unie?
Nabídka: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Kypr,
Malta, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí
Členem EU není: .............................................................................................................................
5
4) Kdo napsal slavné dílo „Konec dějin“ (The End of History)? Uveďte celé jméno autora.
..........................................................................................................................................................
5) Dopište do druhého pilíře tzv. „maastrichtského chrámu“ Evropské unie chybějící obsah.
EVROPSKÁ UNIE PODLE MAASTRICHTSKÉ SMLOUVY
První pilíř
Druhý pilíř
Třetí pilíř
Společný vnitřní trh, volný
pohyb zboží, služeb, osob,
kapitálu; měnová unie
...................................................
...................................................
...................................................
Spolupráce v oblasti vnitra
a justice; Europol, Evropský
soudní dvůr
6) Jak se jmenuje současný generální tajemník Organizace spojených národů?
.........................................................................................................................................................
7) Co v Evropské unii změnila tzv. Lisabonská smlouva? Uveďte alespoň jeden konkrétní příklad
změmy:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
G. Filosofie (11 bodů)
Ukázka č. 4 (pro úlohy 1-2)
Zdroj ukázky: KRATOCHVÍL, Zdeněk. Délský potápěč k Hérakleitově řeči: pro ty, kdo se potápějí
až do krajnosti. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-870-5400-8. S. 109.
„Vůči logu platnému vždy nechápaví jsou lidé,
jak předtím, než ho slyšeli,
tak poté, co uslyší prvně.
Ačkoliv se všechno děje podle tohoto logu ...“
(Hérakleitos, část zlomku B1, upraveno.)
1) Jak byste zde v Hérakleitově duchu přeložili slovo „logos“? (Uveďte dvě možnosti.)
…..........................................................................................................................................
2) Logos se u Řeků postupně vynořuje a vymezuje se proti:
a) pravdě
b) vnímání
c) bohům
d) mýtu
Zakroužkujte jednu (běžně zmiňovanou) možnost.
3) I díky Janovu evangeliu se stal logos (nebo dokonce Logos) také ústředním pojmem hlavního
filosofického proudu pozdní antiky. Kterého? (Stačí jedno z několika možných správných
pojmenování.)
….........................................................................................................................................
4) Uveďte autora a název dialogu, jehož děj se odehrává na athénské hostině a jehož hlavním
tématem je Erós........................................................................................................................
….............................................................................................................................................
5) Který velmi vlivný italský dominikánský filosof 13. století ve svém díle rozsáhle navazuje na
Aristotela? (Nestačí jen křestní jméno, uveďte i přídomek.) …....................................................
….....................................................................................................................................................
6) Renesanční učenci ve Florencii byli inspirováni nově zpřístupňovanými antickými texty. Uveďte
jeden ze souborů filosofických spisů, které do latiny přeložil Marsilio Ficino.
…....................................................................................................................................................
7)Který z výroků nejlépe vystihuje představu o lidském poznání podle Immanuela Kanta?
Zakroužkujte jej.
6
a) pozorovaná skutečnost je vytvářena naším rozumem
b) skutečnost se skrze smysly zapisuje do rozumu jako na čistou desku
c) obraz skutečnosti v našem rozumu je řízen Bohem
d) v rozumu se věrně odráží vnější skutečnost
8) Vyberte z nabídky jmen německých myslitelů toho, jehož nelze v žádném případě zařadit mezi
představitele tzv. německého idealismu.
Nabídka: Friedrich Joseph Schelling, Arthur Schopenhauer, Johann Gottlieb Fichte, Georg
Wilhelm Friedrich Hegel
Mezi německé idealisty nepatří: .....................................................................................................
9) Vysvětlete, co dané pojmy znamenají v myšlenkovém světě uvedených filosofů:
a) nadčlověk v díle Friedricha Nietzsche = ....................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) cynismus (kynismus) v díle Petera Sloterdijka = ........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
10) Napište celé jméno jednoho představitele fenomenologie.
..........................................................................................................................................................
H. Religionistika (8 bodů)
1) Kdo vymyslel „čtyři ušlechtilé pravdy“?
..........................................................................................................................................................
2) Vyberte ze seznamu slov jedno, které neoznačuje některého z indických (hinduistických) bohů
nebo některou z indických bohyní. Všechna slova záměrně začínají velkým písmenem.
Seznam: Ganéša, Ramadán, Šiva, Kršna, Višnu, Kálí, Brahma, Kalki.
Vybrané slovo: .................................................................................................................................
3) Vysvětlete, co v asijských religiozitách znamenají tato slova:
a) karma = .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Tao = ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4) Výchozí situace: Třicetiletý Joseph Cohen nejí vepřové maso a nikdy nepracuje v sobotu.
V některých dnech zapaluje s celou rodinou podivný svícen se sedmi svíčkami. Jednou ho
sousedé viděli, jak v pátek večer vychází z jednoho domu se zvláštní čepičkou na hlavě.
Jak se nazývá religiozita, kterou pan Cohen pravděpodobně vyznává?
.........................................................................................................................................................
5) Ke každému z uvedených tří míst (měst) připište, jakou úlohu hrálo v životě rabína Ježíše
zvaného Kristus.
MĚSTO
SOUVISLOST S JEŽÍŠOVÝM ŽIVOTEM
Jeruzalém
Betlém
Nazaret
7
6) Co odmítli v průběhu reformace tzv. reformovaní křesťané (např. lutheráni)? Zakroužkujte.
a) striktní důraz na autoritu Bible
b) nezbytnost křtu pro spásu člověka
c) nezbytnost víry v Ježíše Krista pro spásu člověka
d) autoritu římského biskupa - papeže
7) Doplňte chybějící tři slova tak, aby věta dávala smysl.
ISLÁM VZNIKL V 7.STOLETÍ N.L. PROSTŘEDNICTVÍM PROROKA JMÉNEM
........................................ , JEMUŽ V RODNÉ ARABSKÉ OÁZE S NÁZVEM ...................
BYLA PŘEDÁNA POSELSTVÍ OD BOHA, POZDĚJI PEČLIVĚ ZAPSANÁ DO KNIHY
ZVANÉ .................................................. .
I. Etika (3 body)
Výchozí stituace (pro úlohy 1-2): Devadesátiletá paní trpící nevyléčitelnou nemocí požádala
svého lékaře o předčasné ukončení svého života (injekcí). Nemocná žena tvrdí, že už nemá pro
co žít a stejně jen čeká na smrt.
1) Odhlédněte od právního aspektu této situace a posuďte, jak by uvedenou výchozí situaci
hodnotil stoupenec tzv. hédonistické etiky. Jednala by podle něho paní správně? Svou
odpověď opřete o argumenty.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2) Paní ve výchozím textu požádala o určitý zákrok. Jak se tento lékařský zákrok odborně
označuje (slovem pocházejícím z řečtiny)?
..........................................................................................................................................................
3) S využitím Kantova kategorického imperativu vysvětlete pojem „autonomní morálka“.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
J. Psaní odborného textu (4 body)
Výchozí text (pro úlohy 1-3): Ukázka č.2 (na s.4 tohoto testu), Erich Fromm: Mít, nebo být?
1) Najděte na s.4 ukázku z knihy E.Fromma. Pod ní jsou uvedeny bibliografické údaje.
Který z těchto bibliografických údajů o knize je zbytečný a neodpovídá citační normě?
..........................................................................................................................................................
2) Který důležitý bibliografický údaj naopak v tomto odkazu chybí?
..........................................................................................................................................................
3) Ukázka z knihy „Mít, nebo být?“ může být přiřazena k jednomu z typů pasáží v odborném textu.
Zakroužkujte tedy variantu, která nejlépe vystihuje tento typ textu.
Ukázka č. 2 je: a) přímý citát (z knihy E.Fromma)
b) parafráze (knihy E.Fromma)
c) kompilace (z knih E.Fromma)
d) rešerše (z knih E.Fromma)
4) Kdy při psaní odborného textu můžeme použít výraz „sic!“?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8
HODNOCENÍ TESTU
BODOVACÍ TABULKA
A. Psychologie (7)
B. Právo (11)
C. Ekonomie (7)
D. Sociologie (7)
E. Politologie (7)
F. Mezinárodní vztahy (8)
G. Filosofie (11)
H. Religionistika (8)
I. Etika (3)
J. Psaní odborného textu (4)
CELKEM (73, minimum pro splnění: 36)
% SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ (x/0,73)
PŘEVOD NA ZNÁMKU
Počet získaných bodů
Známka
VÝSLEDNÁ ZNÁMKA
73 - 64
výborně
1
63 - 55
chvalitebně
2
54 - 46
dobře
3
45 - 36
dostatečně
4
35 - 0
nedostatečně
5
9

Podobné dokumenty