DFG/TFG 316s-320s

Komentáře

Transkript

DFG/TFG 316s-320s
DFG/TFG 316s-320s
Návod k obsluze
51105439
07.08
04.08 -
C
PĜedmluva
K bezpeþnému ovládání vozíku jsou potĜebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto
ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a pĜehledné
formČ. Kapitoly jsou oznaþeny písmeny. Každá kapitola zaþíná stránkou 1. Oznaþení
stránky se skládá z písmena kapitoly a þísla stránky.
PĜíklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.
V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány rĤzné varianty vozíku. PĜi obsluze a
pĜi provádČní údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit pĜíslušný
popis.
Bezpeþnostní pokyny a dĤležité vysvČtlivky jsou oznaþeny následujícími piktogramy:
F
Tento symbol je uveden pĜed bezpeþnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby
nedošlo k ohrožení osob.
M
Tento symbol je uveden pĜed pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k
materiálním škodám.
Z
Tento symbol je uveden pĜed vysvČtlivkami.
t Oznaþuje sériovou výbavu.
o Oznaþuje doplĖkovou výbavu.
Naše pĜístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a
vyhrazujeme si právo na zmČnu tvaru, výbavy a technických zaĜízení. Z obsahu
tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na urþité vlastnosti
pĜístroje.
Autorské právo
Na tento návod k
JUNGHEINRICH AG.
obsluze
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NċMECKO
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
0108.CZ
www.jungheinrich.com
se
vztahuje
autorské
právo
spoleþnosti
0108.CZ
0708.CZ
Obsah
A
Použití v souladu s urþením
B
Popis vozíku
1
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
Popis použití ........................................................................................ B 1
Popis konstrukþních skupin a funkce .................................................. B 2
Vozík ................................................................................................... B 3
Nosné zaĜízení .................................................................................... B 4
Technické údaje (standardní vybavení) .............................................. B 5
Technické údaje - DFG/TFG 316s/320s ............................................. B 8
Místa oznaþení a typové štítky ............................................................ B 11
Typový štítek vozíku ............................................................................ B 12
ZátČžový diagram vozíku .................................................................... B 13
ZátČžový diagram pĜídavného zaĜízení ............................................... B 14
C
PĜeprava a první uvedení do provozu
1
2
3
4
5
PĜeprava .............................................................................................. C
Manipulace pomocí jeĜábu .................................................................. C
ZajištČní vozíku pĜi pĜepravČ ............................................................... C
První uvedení do provozu ................................................................... C
Pojezd vozíku bez vlastního pohonu ................................................... C
D
PlnČní nádrže vozíku palivem
1
2
3
Bezpeþnostní opatĜení pro zacházení s motorovou naftou a kapalným plynem
D1
Tankování motorové nafty ................................................................... D 2
VýmČna láhve s hnacím plynem ......................................................... D 3
E
Obsluha
1
2
3
4
5
Bezpeþnostní pokyny pro provoz pozemních dopravních vozíkĤ ....... E 1
Popis obslužných a indikaþních prvkĤ ................................................ E 3
Obsluha zvedacího zaĜízení a naklápČní (o) ..................................... E 8
Ovládání dvČma pedály (o) ................................................................ E 9
Kontroly a þinnosti provádČné pĜed každým uvedením vozíku do provozu E
14
Uvedení vozíku do provozu ................................................................. E 19
Nastavení sedaþky Ĝidiþe .................................................................... E 20
Nastavení sloupku Ĝízení ..................................................................... E 21
Bezpeþnostní pás ................................................................................ E 21
Startování vozíku ................................................................................ E 22
Postup pĜi startování vozíku TFG ........................................................ E 23
Postup pĜi startování vozíku DFG ....................................................... E 24
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
1
1
2
3
3
I1
I2
Indikace poruch pĜi provozu ................................................................ E 26
Vypnutí motoru .................................................................................... E 26
Práce s vozíkem .................................................................................. E 27
Bezpeþnostní pravidla pro pojezd vozíku ............................................ E 27
Pojezd ................................................................................................. E 29
ěízení .................................................................................................. E 31
Brzdy ................................................................................................... E 31
Obsluha zdvihového zaĜízení a pĜídavného zaĜízení .......................... E 33
ěízení rychlosti pĜídavného zaĜízení ................................................... E 35
Nakládání, pĜeprava a vykládání nákladu ........................................... E 36
PĜeprava nákladu ................................................................................ E 39
Chování v nebezpeþných situacích ..................................................... E 41
Odstavení a zajištČní vozíku ............................................................... E 42
Víko motoru a kryty pro údržbu ........................................................... E 43
Kryty pro údržbu .................................................................................. E 44
Tažení vozíku ...................................................................................... E 45
Vleþení pĜívČsĤ ................................................................................... E 45
Pomoc pĜi vyhledávání a odstraĖování poruch ................................... E 46
F
Údržba vozíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
12
13
14
Bezpeþnost provozu a ochrana životního prostĜedí ............................ F 1
Bezpeþnostní pĜedpisy pro údržbu ...................................................... F 1
Údržba a kontroly ................................................................................ F 3
Kontrolní seznam údržby DFG/TFG .................................................... F 4
Kontrolní seznam údržby DFG ............................................................ F 6
Kontrolní seznam údržby TFG ............................................................ F 7
Specifikace chladicího média .............................................................. F 8
Provozní prostĜedky ............................................................................ F 9
Technická specifikace paliva - DFG .................................................... F 9
Tabulka mazání ................................................................................... F 10
Mazací plán - DFG/TFG ...................................................................... F 11
Popis prací pĜi údržbČ a opravách ...................................................... F 12
PĜíprava vozíku pro údržbu a opravy .................................................. F 12
Pomocné zaĜízení pro spuštČní motoru .............................................. F 12
Údržba motoru TFG 316s/320s ........................................................... F 13
Údržba motoru DFG 316s/320s .......................................................... F 16
Kontrola koncentrace chladicí smČsi ................................................... F 19
PlnČní chladicího systému .................................................................. F 19
ýištČní/výmČna vzduchového filtru ..................................................... F 20
Kontrola upevnČní kol a tlaku vzduchu v pneumatikách ..................... F 21
Hydraulická soustava .......................................................................... F 22
Elektrická soustava ............................................................................. F 23
Obsazení relé ...................................................................................... F 26
Výfuková soustava .............................................................................. F 27
OpČtovné uvedení do provozu po þištČní nebo opravách ................... F 27
Dlouhodobé odstavení vozíku ............................................................. F 27
0708.CZ
7.3
7.4
8
8.1
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12
12.1
13
13.1
13.2
13.3
14
OpatĜení pĜed odstavením vozíku ....................................................... F 27
OpatĜení, která je tĜeba zajistit v prĤbČhu provozního odstavení vozíku F 28
OpČtovné uvedení do provozu po dlouhodobém odstavení vozíku .... F 28
Bezpeþnostní kontrola po stanovené dobČ a mimoĜádných událostech F 29
Koneþné vyĜazení z provozu, likvidace ............................................... F 29
Pokyny k obsluze filtru sazí dieslového motoru HUSS FS – série MK F 30
DĤležité obecné pokyny ...................................................................... F 30
DĤležitá bezpeþnostní upozornČní ...................................................... F 30
Popis funkce ........................................................................................ F 31
Obsluha Ĝídicí jednotky HUSS-Control ................................................ F 32
Obsluha Ĝídicí jednotky HUSS-Control ................................................ F 33
Obnova filtru ........................................................................................ F 34
Údržba ................................................................................................. F 37
0708.CZ
14.1
14.2
14.3
15
16
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
I3
I4
0708.CZ
A Použití v souladu s urþením
Z
Souþástí dodávky tohoto vozíku je „SmČrnice pro Ĝádné používání dopravních vozíkĤ
v souladu s jejich urþením“ (VDMA). SmČrnice je nedílnou souþástí tohoto návodu k
obsluze a je tĜeba se jí bezpodmíneþnČ Ĝídit. Národní pĜedpisy zĤstávají platné bez
omezení.
Vozík musí být používán, obsluhován a udržován podle pokynĤ uvedených v tomto
návodu k obsluze. Jiný zpĤsob použití vozíku není v souladu s jeho urþením. MĤže
vést ke zranČní osob, poškození vozíku nebo k vČcným škodám. PĜedevším je nutné
pĜedejít pĜetížení vozíku v dĤsledku pĜíliš tČžkého nebo jednostrannČ uloženého
bĜemena. Závazným údajem pro maximální pĜípustnou hmotnost zdvihaného
bĜemena je údaj na typovém štítku vozíku nebo zátČžový diagram. Vozík nesmí být
používán v prostorech s nebezpeþím požáru nebo výbuchu, ani v prostorech s
korozivním nebo silnČ prašným prostĜedím.
Povinnosti provozovatele: Provozovatelem ve smyslu tohoto návodu k obsluze je
každá fyzická þi právnická osoba, která používá vozík buć sama, nebo na jejíž pĜíkaz
se vozík používá. Ve zvláštních pĜípadech (napĜíklad leasing þi pronájem vozíkĤ) je
provozovatelem vozíku ta osoba, které pĜísluší plnit povinnosti provozovatele podle
stávajících smluvních ujednání mezi vlastníkem vozíku a jeho uživatelem.
Provozovatel musí zajistit, aby byl vozík používán pouze v souladu s jeho urþením a
musí vylouþit všechny druhy ohrožení života a zdraví uživatele i tĜetích osob. KromČ
toho je nutné dbát na dodržování bezpeþnostních pĜedpisĤ, ostatních bezpeþnostnČtechnických pravidel a smČrnic pro provoz, ošetĜování a údržbu vozíku. Provozovatel
musí zajistit, aby si všichni uživatelé tento návod k obsluze pĜeþetli a porozumČli jeho
obsahu.
M
Nedodržení pravidel popsaných v tomto návodu k obsluze vede ke ztrátČ záruky.
Totéž platí, pokud byly na vozíku bez povolení zákaznického servisu výrobce
provádČny zákazníkem a/nebo tĜetí osobou neodborné zásahy.
Montáž dílĤ pĜíslušenství: Montáž pĜídavných zaĜízení, kterými je možno
zasahovat do funkce vozíku nebo jimiž se pĜípadnČ jeho jednotlivé funkce doplĖují,
je povolena pouze s písemným souhlasem výrobce. V jednotlivých pĜípadech je tĜeba
si opatĜit souhlas pĜíslušných místních úĜadĤ.
Souhlas místních úĜadĤ však nemĤže nahradit schválení výrobce.
Vleþení pĜívČsu
viz kap. E, odst. 13.3
04.08.CZ
Z
A1
A2
04.08.CZ
B Popis vozíku
1
Popis použití
Vozík Ĝady DFG/TFG je þtyĜkolový vysokozdvižný vozík se sedadlem obsluhy
pohánČný spalovacím motorem. Vozíky Ĝady DFG jsou vybaveny dieselovým
motorem, vozíky Ĝady TFG motorem na plynový pohon.
Vozíky typu DFG/TFG 316-320s jsou vybaveny hydrodynamickým pohonem.
Spalovací motor pohání vysokotlaké þerpadlo pro hydraulické funkce a dva
hydraulické motory pohánČjící kola.
Typy vozíku a maximální nosnost.
Model
DFG/TFG 316s
DFG/TFG 320s
Nosnost (kg)*)
Rozvor kol (mm)
1600
2000
1400
1400
04.08.CZ
*) Pro urþení nosnosti jsou závazné zátČžové diagramy umístČné na vozíku
B1
2
Popis konstrukþních skupin a funkce
Poz.
1
2
3
4
5
6
Poz.
8
9
10
11
12
13
14
t
t
t
t
t
t
Oznaþení
ZávČsné zaĜízení
Protizávaží
ěízená náprava
Víko motoru
Hydrostatická hnací náprava
Nosiþ vidlí
t Vidle
04.08.CZ
7
Oznaþení
Válec zdvihu
Nosný ĜetČz
Zvedací zaĜízení
PĜístrojová deska
Sloupek Ĝízení
Ochranná stĜecha kabiny
Ĝidiþe
t Sedaþka Ĝidiþe
t
t
t
t
t
t
B2
2.1
Vozík
Rám a konstrukce: Stabilní rám s vysokou torzní tuhostí, ve kterém jsou uloženy a
chránČny agregáty a obslužné prvky, propĤjþuje vozíku vysokou statickou
bezpeþnost. Kabina Ĝidiþe má pružné uložení, což tlumí vibrace i hluky.
Víko, které je možno široce otevĜít a dva boþní kryty tvoĜí krytování motoru (11),
ulehþující údržbu a ošetĜování motoru. Hydraulická nádrž je zabudována na pravé
stranČ a palivová nádrž pro Ĝadu DFG na protilehlé stranČ rámu. Láhev s hnacím
plynem je u Ĝady TFG upevnČna na protizávaží (9) ve zvláštním držáku. Výfuková
soustava s výfukovou trubkou zabraĖuje pronikání výfukových plynĤ k místu Ĝidiþe a
zároveĖ redukuje hluþnost výfuku.
Místo Ĝidiþe: Stupaþky s protiskluzovou úpravou a rukojet’ na sloupku kabiny
umožĖují jednoduché nastupování a vystupování. ěidiþ je chránČn rámem kabiny (6).
Tlumení sedaþky Ĝidiþe (7), její polohu a sklon volantu na sloupku Ĝízení (5) je možno
nastavit. Ergonomicky uspoĜádané ovládací prvky umožĖují jednoduchou obsluhu
vozíku a úþinné odpružení kabiny Ĝidiþe zabraĖuje pĜenosu vibrací a omezuje
zatížení obsluhy na minimum. Provozní a výstražné indikátory na pĜístrojové desce
(4) umožĖují monitorování systému bČhem provozu a zajišt’ují tak z hlediska
bezpeþnosti vysoký standard.
Motor: Jsou použity vodou chlazené motory s vysokým výkonem a klidným chodem
pĜi nízké spotĜebČ. Vozíky Ĝady DFG jsou vybaveny dieselovými motory s velmi
þistým spalováním nafty ve všech provozních režimech a hodnotami kouĜivosti pod
hranicí viditelnosti. U Ĝady TFG jsou zastavČny motory na plynový pohon s velmi
nízkými zbytkovými hodnotami výfukových plynĤ.
Pohon pojezdu: ObČ hnací kola jsou pohánČna jednotlivými hydraulickými motory.
Pohon tČchto motorĤ zajišt’uje hydraulické þerpadlo. Pákou smČru pojezdu na
ovládací konzole se nastavuje pojezd dopĜedu/dozadu, resp. neutrální poloha.
ěízení smČru: Hydrostatické Ĝízení s válcem integrovaným do Ĝízené nápravy (10).
ěízená náprava je na rámu uložena kyvnČ a vyznaþuje se proto dobrým sledováním
terénu i na nerovných trasách.
Brzdy: ZabrzdČní vozíku do jeho zastavení probíhá pomocí hydraulických motorĤ,
þímž se minimalizuje spotĜeba energie. Parkovací brzda je provedena jako
automaticky ovládaná lamelová brzda.
04.08.CZ
Hydraulická soustava: Všechny funkce pracují citlivČ, proporcionálnČ a simultánnČ.
Ovládání hydraulických funkcí je provádČno ovládací pákou pomocí sdruženého
Ĝídicího ventilu.
B3
Elektrická soustava: Soustava 12 V se startovací baterií a generátorem stĜídavého
proudu s integrovaným regulátorem. Systém blokování opakovaných startĤ
zabraĖuje chybné obsluze pĜi startování a bezpeþnostní obvod umožĖuje nastartovat
motor pouze v neutrální poloze páky smČru pojezdu. Dieselové motory jsou vybaveny
rychložhavením, plynové motory mají bezkontaktní elektronický systém zapalování
pro rychlé a bezproblémové nastartování motoru. Motor se zastavuje spínaþem
zapalování/startování.
2.2
Nosné zaĜízení
Zdvihové zaĜízení: Naším cílem je optimální výhled. Jsou proto použity úzké ocelové
profily s vysokou pevností, což zvláštČ u tĜístupĖového zvedacího zaĜízení umožĖuje
dobrý výhled na vidle. StejnČ dobrých výsledkĤ bylo dosaženo u nosiþe vidlí. Zvedací
zaĜízení i nosiþ vidlí se pohybují na šikmých kladkách s trvalou mazací náplní, které
nevyžadují údržbu.
04.08.CZ
PĜídavná zaĜízení: Vozík je možné dodateþnČ vybavit mechanickými i hydraulickými
pĜídavnými zaĜízeními (doplĖková výbava).
B4
Technické údaje (standardní vybavení)
Z
Technické údaje uvedeny dle normy VDI 2198. Technické zmČny a doplĖky
vyhrazeny.
04.08.CZ
3
B5
Specifikaþní list pro vysokozdvižné vozíky DFG 316s/320s
Popis
Kód
(Jednotka)
AH-J
1
Výrobce
1.2
Oznaþení modelu
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 316s
1.3
Pohon: elektĜina, diesel, benzín, hnací plyn, jiný
diesel
DFG 320s
diesel
1.4
ěízení: manuální, chodící obsluha, ve stoje, v sedČ,
vychystávací vozíky
v sedČ
v sedČ
1.5
Nosnost
1.6
TČžištČ bĜemene
Q (t)
1,6
2,0
c (mm)
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x (mm)
395
395
1.9
Rozvor kol
y (mm)
1400
1400
2:1
Hmotnost - bez nákladu
(kg)
3020
3270
2.2
Zatížení osy, s nákladem, vpĜedu/vzadu
(kg)
4000/620
4600/670
2.3
Zatížení osy, bez nákladu, vpĜedu/vzadu
(kg)
1320/1700
1240/2030
Podélná stabilita
3.1
Typ plášt’Ĥ: vysoce elastické, superelastické, se
stlaþeným vzduchem, polyuretanové
1,66
1,59
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost plášt’Ĥ: vpĜedu
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Velikost plášt’Ĥ: vzadu
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kola, poþet vpĜedu / vzadu (x = mechanický tah)
2x / 2
2x / 2
3.6
Rozchod kol, vpĜedu
b10 (mm)
895
895
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11 (mm)
870 (offset)
870 (offset)
4.1
Sklon sloupu/podvozku, dopĜedu/dozadu
4.2
Výška spuštČného sloupu
stupnČ
7/10
7/10
h1 (mm)
2080
2080
4.3
Volný zdvih
h2 (mm)
100
100
4.4
Výška zdvihu
h3 (mm)
3090
3090
4.5
Výška sloupu ve vysunutém stavu
h4 (mm)
3670
3670
4.7
Výška ochranného rámu kabiny
h6 (mm)
2130
2130
4.8
Výška sedaþky/vzdálenost hlavy (SIP 100 mm)
h7 (mm)
1005/1065
1005/1065
4.12
Výška spojky tažného zaĜízení
h10 (mm)
375/545
375/545
4.19
Celková délka
l1 (mm)
3245
3300
4.20
Délka k povrchu vidlí
l2 (mm)
2245
2300
4.21
Celková šíĜka
b1/b2 (mm)
1070
1070
4.22
RozmČry vidlí
s/e/l (mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.23
Konstrukce DIN 15173, ISO 2328, tĜída/forma A, B
ISO 2A
ISO 2A
4.24
ŠíĜka konstrukce vidlí/vnČjší vidle
b3(mm)
1000/849
1000/849
115
4.31
Vzdálenost od podlahy pod sloupem, s nákladem
m1(mm)
115
4.32
Vzdálenost od podlahy ve stĜedu rozvoru kol
m2(mm)
135
135
4.33
ŠíĜka uliþky s paletou 1 000 x 1 200 napĜíþ
Ast (mm)
3570
3615
3815
4.34
ŠíĜka uliþky s paletou 800 x 1 200 podélnČ
Ast (mm)
3770
4.35
PolomČr otáþení
Wa (mm)
1975
2020
5.1
Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu
(km/h)
18,5/19
18,5/19
5.2
Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu
(m/s)
0,61/0,65
0,60/0,65
5.3
Rychlost spouštČní s nákladem/bez nákladu
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.5
Tažná síla s nákladem/bez nákladu
(kN)
16,5/8,4
16,2/7,6
5.7
Stoupavost s nákladem/bez nákladu
(%)
36/28
29/22
5.9
ýas zrychlení s nákladem/bez nákladu
s
5,1/4,8
5,3/5,0
hydrostatická
hydrostatická
404D.22
404D.22
5.10
Typ provozní brzdy
7.1
Motor: výrobce/model
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Otáþky
7.4
Poþet válcĤ/objem válcĤ
( /cm3)
4/2216
4/2216
Maximální toþivý moment
Nm/rpm
143/1800
143/1800
(kw)
34.1
34.1
(1/min)
2400
2400
8.1
Druh elektroniky pohonu
hydrostatická
hydrostatická
8.2
Tlak hydraulického oleje pro doplĖková zaĜízení
(bar)
160
160
8.3
PrĤtok oleje pro doplĖková zaĜízení
l/min
45
45
04.08.CZ
Ostatní
Motor
Výkon
RozmČry
Plášt’/karosérie
Hmotnost
Specifikace
ý.
B6
Specifikaþní list pro vysokozdvižné vozíky TFG 316s/320s
Popis
Kód
(Jednotka)
AH-J
1
Výrobce
1.2
Oznaþení modelu
Jungheinrich
TFG 316s
Jungheinrich
TFG 320s
1.3
Pohon: elektĜina, diesel, benzín, hnací plyn, jiný
hnací plyn
hnací plyn
1.4
ěízení: manuální, chodící obsluha, ve stoje, v sedČ,
vychystávací vozíky
v sedČ
v sedČ
1.5
Nosnost
1.6
TČžištČ bĜemene
Q (t)
1,6
2,0
c (mm)
500
500
1.8
Vzdálenost nákladu
x (mm)
395
395
1.9
Rozvor kol
y (mm)
1400
1400
2:1
Hmotnost - bez nákladu
(kg)
3000
3250
2.2
Zatížení osy, s nákladem, vpĜedu/vzadu
(kg)
4030/570
4630/620
2.3
Zatížení osy, bez nákladu, vpĜedu/vzadu
(kg)
1270/1730
1190/2060
Podélná stabilita
3.1
Typ plášt’Ĥ: vysoce elastické, superelastické, se
stlaþeným vzduchem, polyurethanové
1,69
1,61
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Velikost plášt’Ĥ: vpĜedu
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Velikost plášt’Ĥ: vzadu
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kola, poþet vpĜedu / vzadu (x = mechanický tah)
2x / 2
2x / 2
3.6
Rozchod kol, vpĜedu
b10 (mm)
895
895
3.7
Rozchod kol, vzadu
b11 (mm)
870 (offset)
870 (offset)
4.1
Sklon sloupu/podvozku, dopĜedu/dozadu
4.2
Výška spuštČného sloupu
stupnČ
7/10
7/10
h1 (mm)
2080
2080
4.3
Volný zdvih
h2 (mm)
100
100
4.4
Výška zdvihu
h3 (mm)
3090
3090
4.5
Výška sloupu ve vysunutém stavu
h4 (mm)
3670
3670
4.7
Výška ochranného rámu kabiny
h6 (mm)
2130
2130
4.8
Výška sedaþky/vzdálenost hlavy (SIP 100 mm)
h7 (mm)
1005/1065
1005/1065
4.12
Výška spojky tažného zaĜízení
h10 (mm)
375/545
375/545
4.19
Celková délka
l1 (mm)
3245
3300
4.20
Délka k povrchu vidlí
l2 (mm)
2245
2300
4.21
Celková šíĜka
b1/b2 (mm)
1070
1070
4.22
RozmČry vidlí
s/e/l (mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.23
Konstrukce DIN 15173, ISO 2328, tĜída/forma A, B
ISO 2A
ISO 2A
4.24
ŠíĜka konstrukce vidlí/vnČjší vidle
b3 (mm)
1000/849
1000/849
4.31
Vzdálenost od podlahy pod sloupem, s nákladem
m1 (mm)
115
115
4.32
Vzdálenost od podlahy ve stĜedu rozvoru kol
m2 (mm)
135
135
4.33
ŠíĜka uliþky s paletou 1 000 x 1 200 napĜíþ
Ast (mm)
3570
3615
3815
4.34
ŠíĜka uliþky s paletou 800 x 1 200 podélnČ
Ast (mm)
3770
4.35
PolomČr otáþení
Wa (mm)
1975
2020
5.1
Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu
(km/h)
18,0/18,5
18,0/18,5
5.2
Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu
(m/s)
0,56/0,65
0,55/0,65
5.3
Rychlost spouštČní s nákladem/bez nákladu
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.5
Tažná síla s nákladem/bez nákladu
(kN)
14,6/7,4
14,5/7,1
5.7
Stoupavost s nákladem/bez nákladu
(%)
32/25
28/22
5.9
ýas zrychlení s nákladem/bez nákladu
s
4,8/4,6
4,9/4,7
hydrostatická
hydrostatická
FE 2.0
FE 2.0
5.10
Typ provozní brzdy
7.1
Motor: výrobce/model
7.2
Výkon motoru podle ISO 1585
7.3
Otáþky
7.4
Poþet válcĤ/obsah válcĤ
( /cm3)
4/1998
4/1998
Maximální toþivý moment
Nm/rpm
120/1600
120/1600
(kw)
26
26
(1/min)
2400
2400
8.1
Druh elektroniky pohonu
hydrostatická
hydrostatická
8.2
Tlak hydraulického oleje pro doplĖková zaĜízení
(bar)
160
160
8.3
PrĤtok oleje pro doplĖková zaĜízení
l/min
45
45
04.08.CZ
Ostatní
Motor
Výkon
RozmČry
Plášt’/karosérie
Hmotnost
Specifikace
ý.
B7
3.1
Technické údaje - DFG/TFG 316s/320s
Systém Ĝízení smČru
TYP
plnČ hydrostatický
ýERPADLO
jako hlavní hydraulický systém
POýET OTÁýEK OD JEDNOHO DORAZU KE
DRUHÉMU
5
Hnací náprava
TYP
náprava s radiálním pístem
MODEL
ESE 02
KAPACITA MAZIVA
není relevantní
Motor - DFG 316s/320s
TYP
404D.22 þtyĜválec
POěADÍ ZÁŽEHģ
1342
REG. OTÁýKY
2400 ot./min (bez zátČže) / 880 ot./min
(volnobČh)
VģLE VENTILģ (vpust’/výpust’)
0,20 mm za studena
TLAK OLEJE
4,5 baru @ 2300 ot./min
MNOŽSTVÍ OLEJE
8,9 l
PALIVOVÁ NÁDRŽ
42 l
PLNICÍ MNOŽSTVÍ CHLADICÍHO MÉDIA
9,0 l
Motor - TFG 316s/320s
TYP
FE 2.0 þtyĜválec
POěADÍ ZÁŽEHģ
1342
ZDVIHOVÝ OBJEM
1998cc
REG. OTÁýKY
3100 ot./min (bez zátČže) / 830 ot./min
(volnobČh)
TLAK OLEJE
3,0 baru @ 2300 ot./min
TYP ZAPALOVACÍCH SVÍýEK
NGK BPR 2E nebo DENSO W9EXR-U
VZDÁLENOST ELEKTROD ZAPALOVACÍCH
SVÍýEK
0,80 mm
MNOŽSTVÍ OLEJE
4,3 l
PALIVOVÁ NÁDRŽ
není relevantní
PLNICÍ MNOŽSTVÍ CHLADICÍHO MÉDIA
9,0 l
Vzduchový filtr
TYP
Cyclopac – suchý prvek
B8
TYP
lamelová brzda
PARKOVACÍ BRZDA
kotouþ pĤsobí pĜes systém hydraulického tlaku
04.08.CZ
Brzdový systém
Kola a pláštČ
VELIKOST PLÁŠġģ
TLAK V
PNEUMATIKÁCH
6,50-10
23x9-10
TOýIVÝ MOMENT
MATIC KOL
viz zvl. list
Model
Hnací náprava - bar
ěízená náprava - bar
DFG/TFG 316s/320s
7,75
9,0
DFG/TFG 316s/320s
9,0
9,0
Model
Hnací náprava - Nm
ěízená náprava - Nm
DFG/TFG 316s/320s
210
176
PláštČ
Z
OBLAST POUŽITÍ
VELIKOST PLÁŠġģ
TYP
MODEL
Hnací náprava
6.50x10 10PR
DFG/TFG 316s/320s
ěízená náprava
18x7-8 14PR
Vzduchové pláštČ
diagonální
Hnací náprava
6.50x10
Pryžový profil plný
DFG/TFG 316s/320s
ěízená náprava
18x7-8
Hnací náprava
23x9x10 18PR
18x7-8 14PR
Vzduchové pláštČ
diagonální
DFG/TFG 316s/320s
ěízená náprava
Hnací náprava
23x9x10
Pryžový profil plný
DFG/TFG 316s/320s
ěízená náprava
18x7-8
Povolené typy plášt’Ĥ: Je povoleno používat pouze pláštČ schválené výrobcem
vozíku. V pĜípadČ pochybností se obrat’te na servisní službu spoleþnosti
Jungheinrich.
Hlukové emise
HLADINA TRVALÉHO AKUSTICKÉHO TLAKU dle <80 dB(A)
EN 12053 v souladu s ISO 4871.
Cyclopac – suchý prvek
Hladina trvalého akustického tlaku je dle normy
prĤmČrnou stĜední hodnotou vyjadĜující hladinu
akustického tlaku pĜi pojezdu, zdvihu a bČhu
vozíku naprázdno. MČĜí se u ucha Ĝidiþe.
Vibrace
04.08.CZ
VIBRACE PģSOBÍCÍ NA CELÉ TċLO - PRģMċRNÁ 0,57 m/s
HODNOTA dle EN 13059
Zrychlení vibrací, pĤsobících na organizmus
Ĝidiþe pĜi obsluze vozíku, je dle normy lineárnČ
integrované, vážené zrychlení ve vertikále.
Zjišt’uje se pĜi pĜejezdu prahĤ konstantní
rychlostí.
B9
Elektrická soustava
SYSTÉM
12 V negativní uzemnČní
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
(EMV)
SplnČní následujících limitĤ v souladu s
normami produktu “Vysokozdvižné vozíky
Elektromagnetická kompatibilita (9/95)”:
t Rušivé vyzaĜování (EN 50081-1)
t Odolnost proti rušení (EN 50 082-2)
t Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Systém hydrauliky
HYDRAULICKÉ ýERPADLO
Série 1PX
REG. VENTIL
Série 5000
TLAK ěÍZENÍ
106 barĤ
HLAVNÍ TLAK
215 barĤ
OBSAH NÁDRŽE
46 l
KAPACITA SYSTÉMU HYDRAULIKY
51 l
Provozní podmínky
TEPLOTA OKOLNÍHO PROSTěEDÍ
t pĜi provozu
PĜi trvalém používání vozíku v prostorách s teplotami pod 0°C se doporuþuje doplnit
systém hydrauliky olejem odolným proti mrazu v souladu s pokyny výrobce. PĜi
trvalém použití v chladírenském provozu, resp. pĜi extrémním kolísání teploty nebo
vlhkosti vzduchu je pro pozemní dopravní prostĜedky potĜebná speciální výbava a
osvČdþení.
04.08.CZ
Z
-15°C do +40°C
B 10
4
Místa oznaþení a typové štítky
22
04.08.CZ
Poz.
15
16
17.1
17.2
18
19
20
21
22
Oznaþení
Zákazový štítek „Pod zdvihovými vidlicemi se nesmí zdržovat žádné osoby!“
ZávČsné body pro manipulaci pomocí jeĜábu
Zákazový štítek „Jízda se zvednutým nákladem je zakázána“
Zákazový štítek „NaklápČní sloupu dopĜedu se zvednutým nákladem je
zakázáno“
Diagram nosnosti vidlí, nosnost / tČžištČ nákladu / výška zdvihu
Diagram nosnosti boþního posuvu, nosnost / tČžištČ nákladu / výška zdvihu
Typový štítek vozíku
Štítek, body zvedání - zvedák
Štítek „Max. výška Ĝidiþe“
B 11
4.1
Typový štítek vozíku
3232
2323
3131
2424
3030
25
29
25
29
26
26
28
28
27
27
Poz. Oznaþení
23
Typ
28
24
Sériové þíslo
29
Výrobce
Vlastní hmotnost v kg
25
Jmen. nosnost v kg
30
Vzdálenost tČžištČ nákladu v mm
26
Jmen. výkon pohonu v kW
31
Rok výroby
27
Logo výrobce
32
Zvláštní pĜíslušenství
V pĜípadČ dotazĤ týkajících se vozíku nebo pĜi objednávkách náhradních dílĤ
udávejte sériové þíslo (24).
04.08.CZ
Z
Poz. Oznaþení
B 12
4.2
ZátČžový diagram vozíku
ZátČžový diagram vozíku (16) udává nosnost Q vozíku v kg pĜi svislé poloze
zdvihového zaĜízení. Tvar diagramu závisí na konstrukþní výšce použitého
zdvihového zaĜízení. V tabulkové formČ jsou zde uvedeny hodnoty max. nosnosti pro
urþitou polohu tČžištČ D (v mm) a požadovanou výšku zdvihu H (v mm). Diagram
nosnosti udává nosnost vozíku s vidlemi v konfiguraci po dodávce. Od délky vidlí
1300 mm je nosnost snížena. Vozíky, dodávané bez vidlí, jsou vybaveny
standardním štítkem.
PĜíklad:
16
4250
3600
2900
850
1105
1250
850
1105
1250
600
850
850
500
600
700
38
39
04.08.CZ
Znaþení v podobČ šipek (38 a 39) na
vnitĜním, resp. vnČjším sloupu ukazují
Ĝidiþi, kdy dosáhl hraniþních hodnot
zdvihu
uvedených
v
zátČžovém
diagramu. Tyto šipky jsou umístČny na
všech zdvihových zaĜízeních, které mají
odstupĖovanou nosnost dle výšky
zdvihu.
B 13
4.3
ZátČžový diagram pĜídavného zaĜízení
ZátČžový diagram pĜídavného zaĜízení udává nosnost vozíku Q v kg v kombinaci s
pĜíslušným pĜídavným zaĜízením. Sériové þíslo uvedené na zátČžovém diagramu
pĜídavného zaĜízení musí souhlasit s údajem na typovém štítku vozíku, nosnost je
zde specielnČ udaná od výrobce. Hodnota nosnosti je udávána a þtena analogicky
jako na štítku nosnosti vozíku.
U nákladĤ s tČžištČm ve vzdálenosti nad 500 mm se nosnost snižuje o rozdíl
zpĤsobený posunutím tČžištČ.
04.08.CZ
Z
B 14
C PĜeprava a první uvedení do provozu
1
PĜeprava
PĜeprava mĤže probíhat dle konstrukþní výšky zvedacího zaĜízení a okolností v místČ
použití dvČma rĤznými zpĤsoby:
– Ve svislé poloze, s namontovaným zdvihovým zaĜízením (u malých konstrukþních
výšek).
– Ve svislé poloze, s demontovaným zdvihovým zaĜízením (u velkých konstrukþních
výšek). Všechna hydraulická vedení mezi vozíkem a zvedacím zaĜízením jsou
rozpojená.
Bezpeþnostní pokyny pro montáž a uvedení do provozu
F
Montáž vozíku v místČ použití, jeho uvedení do provozu a zaškolení Ĝidiþe smí
provádČt pouze autorizovaný personál, vyškolený výrobcem.
Teprve po Ĝádné montáži zdvihového zaĜízení je možné propojit hydraulická vedení
mezi vozíkem a zdvihovým zaĜízením a uvést vozík do provozu.
2
Manipulace pomocí jeĜábu
M
Používejte pouze zvedací
zaĜízení
s
dostateþnou
nosností (pĜepravní hmotnost
je uvedena na typovém štítku
vozíku).
– Odstavení a zajištČní vozíku
(viz kap. E).
– JeĜábové postroje upevnČte
na horní nosník zvedacího
zaĜízení (1) a na závČsné
zaĜízení (2).
ěetČzy jeĜábu zavČšujte pouze za horní osu protizávaží a za závČsná oka horního
nosníku zvedacího zaĜízení.
Zvedací sloup musí být naklopený zcela dozadu.
ěemen nebo ĜetČz jeĜábu zavČšený za zvedací zaĜízení musí mít volnou délku min. 2 m.
M
ZávČsy jeĜábových postrojĤ musí být umístČny tak, aby se pĜi zvedání nedotýkaly
žádných dílĤ ani kabiny vozíku.
04.08.CZ
M
C1
3
F
M
ZajištČní vozíku pĜi pĜepravČ
PĜi pĜepravČ na nákladním autČ nebo pĜívČsu musí být vozík odbornČ zaklínován a
zajištČn pásy. Nákladní vozidlo nebo pĜívČs musí být vybaveny oky pro upevnČní
nákladu a dĜevČnou podlahou.
Nakládání vozíku musí provádČt proškolený personál dle doporuþení smČrnic
VDI 2700 a VDI 2703. Pro každý jednotlivý pĜípad musejí být zvlášt’ stanoveny
správné rozmČry a pravidla použití zabezpeþovacích prostĜedkĤ.
– Pro zajištČní vozíku s namontovaným zdvihovým zaĜízením použijte závČsná oka
na horním nosníku sloupu a þep závČsného zaĜízení.
– PĜi pĜepravČ vozíku bez zdvihového zaĜízení provećte zajištČní Ĝemeny vpĜedu na
ochranném rámu Ĝidiþe.
04.08.CZ
Dolní obr. ukazuje pĜibližnou polohu
tČžištČ.
C2
4
F
První uvedení do provozu
Uvedení do provozu a zaškolení Ĝidiþe mĤže provádČt pouze pĜíslušnČ vyškolená
osoba. PĜi dodávce více vozíkĤ dbejte na to, aby byly smontovány pouze vidle,
zvedací zaĜízení a základní vozíky se stejným sériovým þíslem.
Pro uvedení vozíku do provozu po dodávce nebo pĜepravČ je nutno provést
následující kroky:
–
–
–
–
–
Zkontrolujte úplnost dodávky a stav výbavy.
Zkontrolujte stav motorového oleje.
Zkontrolujte stav oleje u hydrostatické hnací nápravy.
Zkontrolujte stav hydraulického oleje.
Zkontrolujte pĜipojení baterie a množství kyseliny.
Vozík uvećte do provozu pĜedepsaným postupem.
5
Pojezd vozíku bez vlastního pohonu
Systém brzd je koncipován tak, že v klidovém stavu vozíku je automaticky aktivována
lamelová brzda. Za úþelem tažení je proto nutné ji deaktivovat následujícím
zpĤsobem:
F
Než zaþnete provádČt jakékoli práce pod vozíkem, musíte zvedací sloup i vozík
zvednout na špalky.
OdbrždČní mechanické brzdy
Je-li tĜeba vozík odtáhnout, musíte
dodržet tento postup:
Komponenty
73
Koule
74
Uzavírací šroub
75
Podložka
04.08.CZ
76
O-kroužek
– Polohy uzavíracích šroubĤ (74)
C3
– OdstraĖte þtyĜi uzavírací šrouby (74)
z hydrostatické hnací nápravy.
M
Koule umístČné v tČle nápravy nechte
na svém místČ.
– Podložky (75) a O-kroužky (76)
vyjmČte.
– Uzavírací šrouby (74) namontujte
zpČt po dvojicích a soubČžnČ je
utáhnČte momentem 30 Nm.
– Vozík pomalu odtáhnČte. PĜi první
þtvrtotáþce
kol
zaznamenáte
popĜípadČ jistý odpor, který závisí na
délce doby, po kterou byl motor
mimo provoz.
M
Odtahujete-li vozík, je-li motor mimo
provoz, mĤže dojít k pĜehĜátí
hydrostatické hnací nápravy. Abyste zabránili pĜípadnému pĜehĜátí nápravy,
odtahujte vozík s maximální rychlostí 4 km/h a pouze na krátkou vzdálenost.
04.08.CZ
– Po odtažení musí být bezpodmíneþnČ znovu namontovány podložky a O-kroužky.
Není-li tento pokyn dodržen, není možný provoz nouzové, resp. parkovací brzdy.
– OdstraĖte uzavírací šrouby (74) a znovu namontujte podložky (75) a nové Okroužky (76). Uzavírací šrouby dotáhnČte momentem 60 ±6 Nm.
C4
ZávČsný bod pro tažení
Pro tažení vozíku je povoleno používat
pouze pevnou tažnou tyþ.
ZávČsný bod pro tažení vozíku je
oznaþen (77).
Použití závČsného bodu
– Zatlaþte þep (78) dolĤ a otoþte jej o
90°.
– VytáhnČte þep nahoru a zasuĖte
odtahovací oko, resp. oj pĜívČsu do
otvoru (79).
– ZasuĖte þep, zatlaþte jej dolĤ, otoþte
o 90° a nechte ho aretovat.
Na sedaþce taženého vozíku musí sedČt osoba, která ho bude Ĝídit. Vozík táhnČte
velmi pomalu (krokem)!
Z
Protože posilovaþ Ĝízení není v provozu, je možno vozík Ĝídit pouze s vynaložením
vČtší síly.
04.08.CZ
F
C5
C6
04.08.CZ
D PlnČní nádrže vozíku palivem
1
Bezpeþnostní opatĜení pro zacházení s motorovou naftou a kapalným plynem
PĜed zahájením plnČní nádrže vozíku palivem nebo výmČnou láhve s hnacím plynem
musí být vozík odstaven v zajištČné poloze (viz kap. E).
Protipožární opatĜení: PĜi zacházení s motorovými palivy a hnacím plynem je v
blízkosti místa tankování zakázáno kouĜit, používat otevĜený oheĖ a jiné zdroje, které
by mohly zpĤsobit vznícení. Štítky oznaþující nebezpeþný prostor musí být umístČny
na dobĜe viditelném místČ. V této oblasti je zakázáno skladovat lehce vznČtlivé
materiály. Na místČ tankování musí být kdykoliv k dispozici funkþní a dobĜe pĜístupné
hasící pĜístroje.
F
Pro hašení požáru kapalného plynu je povoleno použít pouze suché nebo plynové
hasící pĜístroje CO2.
Skladování a pĜeprava: ZaĜízení pro skladování a pĜepravu motorové nafty a
kapalného plynu musí splĖovat zákonem stanovené požadavky. Pokud není k
dispozici þerpací stanice, musí být palivo skladováno a pĜepravováno v þistých a
schválených nádobách. Obsah nádob musí být zĜetelnČ oznaþen. Láhve s hnacím
plynem, které dobĜe netČsní, je nutno ihned pĜevézt do venkovního, dobĜe vČtraného
prostoru a závadu ohlásit dodavateli. Vyteklou motorovou naftu nechejte vsáknout do
vhodné látky a zlikvidujte v souladu s pĜedpisy pro ochranu životního prostĜedí.
Personál pro tankování a výmČnu láhví s hnacím plynem: Osoby, zacházející s
kapalným plynem, jsou povinny si osvojit potĜebné znalosti o vlastnostech kapalných
plynĤ potĜebné pro bezpeþné provádČní prací.
PlnČní nádrže hnacím plynem: Nádrže pro hnací plyn zĤstávají namontovány na
vozíku a jsou doplĖovány na þerpacích stanicích. PĜi tankování je nutno dodržovat
pĜedpisy výrobce plnícího zaĜízení a nádrže na hnací plyn i zákonná a místní
ustanovení.
Pojistka proti poškození hadice/trubice
M
Pozor: Pro provoz s kapalným plynem musí být k dispozici pojistka proti poškození
hadice/trubice, která zabraĖuje prudkému úniku plynu v pĜípadČ poruchy kabelového
vedení.
– používat se smí pouze plynové láhve s integrovanou pojistkou proti poškození
hadice/trubice
– pĜípojka láhve na vozíku musí být rovnČž vybavena pojistkou proti porušení hadice/
trubice (k dispozici z výroby)
Provozovatel je povinen se Ĝídit platnými zákony, technickými normami a
bezpeþnostními pĜedpisy pro práci s kapalnými plyny.
Kapalný plyn zpĤsobuje na nekryté pokožce omrzliny.
04.08.CZ
F
D1
2
Tankování motorové nafty
F
Vozík je povoleno tankovat pouze na
místech urþených k tomuto úþelu.
– Vozík pĜed tankováním odstavte v
zajištČné poloze (viz kap. E).
– OtevĜete uzávČr nádrže (1).
– Natankujte þistou motorovou naftu.
Z
Nádrž nepĜeplĖujte.
Plnicí množství:
DFG 316s/320s: 42 l
M
Používejte pouze motorovou naftu
DIN 590 s cetanovým þíslem nižším
než 50.
Ukazatel stavu paliva (2) ukazuje
množství paliva. Jakmile ruþiþka
ukazatele pĜejde do þervené oblasti, je
nutno nádrž doplnit.
M
Nikdy nespotĜebujte z nádrže všechno
palivo! Vzduch v palivovém systému
zpĤsobuje provozní poruchy.
04.08.CZ
– Po ukonþení tankování uzávČr nádrže
dobĜe uzavĜete.
D2
3
VýmČna láhve s hnacím plynem
F
VýmČnu láhve s hnacím plynem smí provádČt pouze personál vyškolený a oprávnČný
k tomuto úþelu, a to pouze na místech k tomu urþených.
– Vozík pĜed tankováním odstavte
v zajištČné poloze (viz kap. E).
– DobĜe zavĜete uzavírací ventil
(3).
– Nastartujte motor a spotĜebujte
hnací plyn v rozvodech pĜi
neutrální poloze Ĝadicí páky.
– Vhodným klíþem odšroubujte
pĜevleþnou matici (4), pĜitom
pĜidržujte rukojet’ (6).
– Demontujte hadici (5) a ihned na
prázdnou láhev našroubujte
krytku ventilu.
– UvolnČte upínací pásky (8) a
sejmČte krycí plech (7).
– Láhev vyjmČte opatrnČ z držáku
a uložte na bezpeþné místo.
F
Je povoleno používat pouze
výmČnné láhve na hnací plyn o
hmotnosti 18 kg (29 l).
04.08.CZ
– Vložte do držáku novou láhev s
hnacím plynem a natoþte ji
hrdlem
uzavíracího
ventilu
smČrem dolĤ.
– Láhev s hnacím plynem zajistČte
pomocí upínacích páskĤ.
– Hadici opČt ĜádnČ upevnČte.
– OpatrnČ otevĜete uzavírací ventil
a
vhodným
prostĜedkem
zkontrolujte
tČsnost
pĜipojovacího místa.
D3
o Láhve na kapalný plyn s možností doplĖování s plnícím zaĜízením ve stĜedu
F
Z
Doplnitelné láhve na kapalný plyn jsou
vybaveny odbČrovým ventilem (10),
uzavíracím plnicím ventilem (11),
bezpeþnostním
ventilem
(12)
a
ukazatelem stavu (13). K doplnČní
nádrže uzavĜete odbČrový ventil,
odšroubujte uzávČr uzavíracího plnicího
ventilu a zasuĖte trysku þerpadla
kapalného plynu do plnicího hrdla.
Uzavírací plnicí ventil ukonþí plnČní
automaticky, jakmile láhev dosáhne
maximální hladiny. Po ukonþení plnČní
uzávČr opČt našroubujte. Dbejte všech
pokynĤ, resp. pĜedpisĤ vztahujících se k
plnČní láhví s kapalným plynem, které
jsou pĜípadnČ uvedeny na þerpadle
kapalného plynu.
10 12 11
13
Bezpeþnostní pokyny:
– Nádrž a palubní desky musí být pravidelnČ a podle platných pĜedpisĤ zemČ použití
kontrolovány, zda nejsou mechanicky poškozené, zrezivČlé þi jinak poškozené.
– Opravy nádrží smí provádČt pouze speciálnČ vyškolený personál.
o Vysokozdvižný vozík se dvČma láhvemi s hnacím plynem.
F
Použití držáku na dvČ láhve s hnacím plynem je pĜípustné pouze za
pĜedpokladu, že je vozík vybaven funkþními kamerami pro zpČtný pojezd a
vnČjšími zrcátky na obou stranách vozíku.
KromČ uzavíracích ventilĤ na obou láhvích s plynem je na pĜístroji k dispozici
napájecí ventil. Pomocí tohoto ventilu lze zvolit, ze které z obou láhví se má plyn
þerpat. Paralelní použití obou nádrží není ani možné, ani pĜípustné.
K pĜerušení, resp. zastavení pĜívodu plynu uzavĜete oba uzavírací ventily na láhvích
s plynem.
04.08.CZ
M
D4
E Obsluha
1
Bezpeþnostní pokyny pro provoz pozemních dopravních vozíkĤ
ěidiþské oprávnČní: Vozík smí Ĝídit jen zamČstnanci, kteĜí jsou pro jeho obsluhu
odpovídajícím zpĤsobem vyškoleni a kteĜí provozovateli nebo jeho zplnomocnČným
zástupcĤm prokáží své schopnosti ovládat vozík.
Práva, povinnosti a zásady pro práci Ĝidiþe vozíku: ěidiþ musí být pouþen o svých
právech a povinnostech, zaškolen v obsluze vozíku a seznámen s obsahem tohoto
návodu k obsluze. ěidiþi vozíku musí být pĜidČlena potĜebná práva. U vozíkĤ
provozovaných v režimu ruþní obsluhy musí obsluha nosit bezpeþnostní obuv.
Zákaz používaní vozíku nepovolanými osobami: Po dobu používání Ĝidiþ za
svČĜený vozík zodpovídá. Musí zakázat jízdu nebo obsluhu vozíku nepovolaným
osobám. Nesmí vozit nebo zvedat další osoby.
Závady a nedostatky: Poškození a jiné nedostatky na vozíku nebo pĜídavném
zaĜízení musí obsluha vozíku ihned hlásit osobČ provádČjící dozor. Vozíky, které
nejsou pro provoz dostateþnČ bezpeþné (napĜ. vozíky s ojetými plášti nebo vadnými
brzdami), nesmí být používány až do doby jejich Ĝádného uvedení do
provozuschopného stavu.
Opravy: Bez Ĝádného vyškolení a povolení nesmí Ĝidiþ na vozíku provádČt jakékoliv
opravy ani zmČny. V žádném pĜípadČ není dovoleno obcházet nebo mČnit nastavení
bezpeþnostních prvkĤ nebo spínaþĤ.
Nebezpeþná oblast: Nebezpeþná oblast je taková oblast, ve které dochází k
ohrožení osob v dĤsledku pojezdových nebo zvedacích pohybĤ vozíku, jeho nosných
prostĜedkĤ (napĜ. vidlic, pracovních nástaveb apod.), pĜípadnČ nákladu. K
nebezpeþné oblasti patĜí také oblast ohrožená padajícím nákladem nebo
spouštČným / padajícím pracovním zaĜízením.
F
Nepovolané osoby musí být z nebezpeþné oblasti vykázány. PĜi ohrožení osob musí
být vþas vyslán výstražný signál. Pokud pĜes požadavek obsluhy vozíku neopustí
nepovolané osoby nebezpeþnou oblast, musí obsluha ihned vozík uvést do klidového
stavu.
Bezpeþnostní zaĜízení a výstražné štítky: Popsaná bezpeþnostní zaĜízení,
výstražné štítky a pokyny je tĜeba bezpodmíneþnČ dodržovat.
Vozíky se sníženou vnitĜní výškou kabiny jsou oznaþeny výstražným štítkem v
zorném poli Ĝidiþe. Je bezpodmíneþnČ nutné dodržet doporuþenou tČlesnou výšku
Ĝidiþe uvedenou na tomto štítku.
04.08.CZ
M
E1
E2
04.08.CZ
2
Popis obslužných a indikaþních prvkĤ
Poz.
1
Obslužný, resp.
indikaþní prvek
Výstražné svČtlo
Parkovací brzda
Funkce
t Rozsvícení indikuje zatažení
parkovací brzdy.
2
Ukazatel stavu paliva
(DFG)
t Ukazuje množství paliva v nádrži.
3
Ukazatel teploty
chladicí kapaliny
t Ukazuje teplotu chladicí kapaliny.
4
Neutrální poloha
t Rozsvícení indikuje neutrální polohu
pĜepínaþe smČru pojezdu.
o Žádné použití
5
6
Výstražné svČtlo
hydrostatického
pohonu
o Rozsvícení indikuje závadu na
hydrostatickém pohonu.
Pomalé blikání indikuje drobnou
závadu na hydrostatickém pohonu,
jako napĜ. potenciometru pedálu
pojezdu, páce sloupu nebo stavČcím
þlenu motoru.
Rychlé blikání indikuje vážnou závadu
na hydrostatickém pohonu (vozík se
automaticky zabrzdí), jako napĜ. na
potenciometru þerpadla, brzdovém
pedálu, poruchu na okruhu 5 V.
Neustále rozsvícená kontrolka bČhem
pojezdu indikuje poruchu snímaþe
otáþek motoru.
o Indikuje rozsvícení pĜedních
reflektorĤ.
7
SvČtlo
8
Kontrolní svČtlo tlaku
motorového oleje
t Rozsvícení indikuje nízký tlak
neobsazeno
neobsazeno
o
o
04.08.CZ
9
10
motorového oleje.
E3
E4
04.08.CZ
Poz.
Obslužný, resp.
indikaþní prvek
Funkce
t bez funkce
11
Kontrolní svČtlo
bezpeþnostního pásu
o Rozsvícení indikuje, že není ĜádnČ
Kontrolní svČtlo
indikátorĤ smČru jízdy
o Indikuje funkci levého/pravého
14
Výstražné svČtlo
stavu paliva (DFG)
t Rozsvícení indikuje nízký stav paliva.
15
Ukazatel þasu/
motohodin
t Ukazuje odpracovaný þas /
Kontrolní svČtlo
žhavení (DFG)
t Indikuje funkci zaĜízení pro studený
Kontrolní svČtlo
nabíjecího proudu
t Rozsvícení indikuje, že baterie není
Volant
t ěízení vozíku do požadovaného
12
13
16
17
18
zapnut bezpeþnostní pás.
ukazatele smČru.
odpracované motohodiny.
start.
nabíjena.
smČru.
19
o
t Nastavení sklonu sloupku volantu.
04.08.CZ
20
Místa pro pĜípojku
topení/vzduchovou
pĜípojku
Páka pro nastavení
sloupku volantu
E5
E6
04.08.CZ
Poz.
21
Obslužný, resp.
Funkce
indikaþní prvek
VytápČní
o Obsluha topení (s. E13)
22
Pedál pojezdu
t ěízení otáþek motoru nebo rychlosti
pojezdu a zdvihu.
23
24
Ovládací páka
náklonu
zdvihového
zaĜízení
25
Spínaþ
26
Spínaþ
zapalování /
startéru
27
Hlavní vypínaþ
(nouzový
vypínaþ)
28
Tlaþítko
„Výstražný signál“
29
Páka smČru
pojezdu
Pedál pomalého
pojezdu / brzdy
30
31
32
04.08.CZ
Ovládací páka
zvedání /
spouštČní
t Zvedání / spouštČní nosiþe vidlí. Zvedání
nosiþe vidlí: Páku pĜitáhnout dozadu.
SpouštČní nosiþe vidlí: Páku zatlaþit
dopĜedu.
t NaklápČní zdvihového zaĜízení dopĜedu
nebo dozadu.
NaklápČní zdvihového zaĜízení dopĜedu:
Páku zatlaþit dopĜedu. NaklápČní
zdvihového zaĜízení dozadu: Páku
pĜitáhnout dozadu.
o Kontrolní svČtla, odmlžování, atd.
t Zapínání a vypínání Ĝídicího proudu.
SpuštČní a vypnutí motoru. Po vytažení
klíþku je vozík zajištČn proti nastartování
nepovolanou osobou.
t Proudový obvod je pĜerušen, všechny
elektrické funkce se vypnou.
Motor se vypne.
Vozík se prudce zabrzdí.
Tento spínaþ se smí používat výhradnČ k
zastavení vozíku v nouzovém pĜípadČ.
Za normálních okolností dodržujte pokyny
týkající se zastavování, které jsou uvedeny
na stranČ E 25.
t Vyslání akustického výstražného signálu.
t Zvolte smČr pojezdu.
t 1. Rozsah: ěízení pomalého pojezdu.
2. Rozsah: Ovládání provozní brzdy.
Spínaþ parkovací t ZabrzdČní/odbrzdČní parkovací brzdy:
brzdy
Pro zajištČní (aretaci) otoþte pĜepínaþ do
polohy 1. Pro uvolnČní otoþte pĜepínaþ do
polohy 0.
5 polohový
t Každý stupeĖ zvyšuje nebo snižuje
pĜepínaþ
rychlost, jakou vozík zrychluje a rychlost,
jakou je zabrzdČn.
E7
3
Obsluha zvedacího zaĜízení a naklápČní (o)
Systém centrálního ovládání
Hlavní ovládací páka
PĜídavné ovládací páky
Úþel
1. NaklápČní sloupu dopĜedu.
Symbol Úþel
5. NaklápČní sloupu dozadu.
2. Nadzdvižení vidlic a
naklápČní sloupu dopĜedu.
6. SpouštČní vidlic a naklápČní
sloupu dozadu.
3. Nadzdvižení vidlic.
7. SpouštČní vidlic.
4. Nadzdvižení vidlic a
naklápČní sloupu dozadu.
8. SpouštČní vidlic a naklápČní
sloupu dopĜedu.
04.08.CZ
Symbol
E8
4
Ovládání dvČma pedály (o)
Úvod
Toto zvláštní pĜíslušenství umožĖuje Ĝidiþi ovládat smČr pojezdu pomocí dvou
pedálĤ. Systém umožĖuje precizní regulaci rychlosti a smČru pojezdu
prostĜednictvím dvou lehce ovladatelných pedálĤ: Pedál pro pravou nohu: dopĜedu.
Pedál pro levou nohu: dozadu.
Dva pedály
Brzdový pedál /
pedál pomalé jízdy
Pedál pro jízdu
dozadu /
pedál pojezdu
Pedál pro jízdu
dopĜedu /
pedál pojezdu
Pedály smČru jízdy / pedály pojezdu
Sešlápnutím pedálu smČru jízdy se zvyšují otáþky a rychlost pojezdu. Sejmete-li
nohu z pedálu, vozík zpomalí. Náhlé sejmutí nohy z pedálu zpĤsobí kontrolované
zpomalení a následné zastavení vozíku.
Brzdový pedál / pedál pomalé jízdy
04.08.CZ
Používají-li se brzdový pedál / pedál pomalé jízdy soubČžnČ s pedálem smČru jízdy,
resp. pedálem pojezdu, jsou rychlost a smČr jízdy vozíku Ĝízeny preciznČ.
E9
t ěadicí páka
Z
Je-li Ĝadicí páka ve stĜední poloze, je
pĜevodovka ve volnobČžné poloze.
– Pro volbu rychlostního stupnČ pro
pojezd dopĜedu pĜitáhnČte páku
dopĜedu.
– Pro volbu rychlostního stupnČ pro
pojezd dozadu zatlaþte páku
dozadu.
Motor nenaskoþí, pokud je Ĝadicí
páka v poloze pro jízdu dopĜedu
nebo dozadu.
04.08.CZ
Z
E 10
o Rychlostní páka na sloupku Ĝízení
U vozíkĤ, které jsou vybaveny
rychlostní pákou umístČnou na
sloupku Ĝízení, je touto pákou
nahrazena klasická Ĝadicí páka.
Z
Je-li tato páka ve stĜední poloze, je
pĜevodovka ve volnobČžné poloze.
– Pro volbu rychlostního stupnČ pro
pojezd dopĜedu pĜitáhnČte páku
dopĜedu.
– Pro volbu rychlostního stupnČ pro
pojezd dozadu zatlaþte páku
dozadu.
Z
Motor nenaskoþí, pokud je páka v poloze pro jízdu dopĜedu nebo dozadu.
t 5 polohový pĜepínaþ pro Režim pojezdu
5 polohový
pĜepínaþ
Spínaþ
parkovací
04.08.CZ
Total Control System (TCS) mĤže
ovládat 36 výkonových parametrĤ.
Možností nastavení je tím pádem
velmi mnoho. Ke zjednodušení této
komplexity lze pomocí pĜepínaþe
zvolit
pČt
naprogramovaných
kombinací. Softwarové parametry
byly vyvinuty tak, aby odpovídaly
pČti typickým zpĤsobĤm použití
vozíku. Jednoduchým pĜepnutím
tohoto pČtistupĖového pĜepínaþe
lze
optimálnČ
nastavit
charakteristiku vozíku pro potĜeby
daného typu použití.
E 11
Nakládání / vykládání vozíku: nejvyšší výkon a
produktivita pĜi intenzívní nakládce a vykládce na
krátké tratČ a s malými výškami zdvihu.
Použití ve venkovních prostorech: rychlé pracovní
úkony ve venkovních prostorech na krátké nebo
stĜednČ dlouhé tratČ a se stĜedními výškami zdvihu.
Rychle reagující pĜídavná hydraulika.
Kombinované použití: optimální výkon pĜi
kombinovaném typu použití.
Použití ve vnitĜních prostorech: omezené otáþky
motoru. Citlivé jízdní vlastnosti, vysoká rychlost
zdvihu. Vhodné pro kontrolované pracovní úkony v
úzkých prostorech.
Bezpeþnost: omezený výkon, nízké emise a nízká
spotĜeba paliva. Vhodné pro práci s kĜehkým zbožím,
v pČších zónách, v noci nebo v oblastech citlivých na
hluk.
Vozík uvećte do klidového stavu, aktivujte parkovací brzdu a zvolte požadovaný
režim pojezdu.
Z
Režim pojezdu lze zmČnit pouze, je-li vozík v klidovém stavu.
F
Provoz vozíku je povolen pouze se správnČ nastaveným režimem pojezdu.
Z
U vozíkĤ, které nejsou vybaveny pČtistupĖovým pĜepínaþem, jsou jízdní
charakteristiky nastaveny z výroby.
04.08.CZ
M
E 12
o Regulátor vytápČní
– K nastavení teploty v kabinČ Ĝidiþe
otoþte regulátor termostatu (41) proti
smČru pohybu hodinových ruþiþek.
– K regulaci prĤtoku vzduchu otoþte
regulátor ventilátoru (42) ve smČru
pohybu hodinových ruþiþek. K vypnutí
prĤtoku vzduchu otoþte regulátor
ventilátoru do polohy O
04.08.CZ
– K nastavení proudČní vzduchu smČrem
k podlaze kabiny Ĝidiþe posuĖte páþku
regulace proudČní vzduchu (43) co
nejníže. K zastavení proudu vzduchu
smČrem k podlaze kabiny Ĝidiþe
posuĖte páþku regulace proudČní
vzduchu (43) co nejvýše. ProudČní
vzduchu smČrem k þelnímu sklu se
reguluje nezávisle na této páþce.
E 13
Houkaþka
– K aktivaci houkaþky
tlaþítko (25).
5
stisknČte
Kontroly a þinnosti provádČné pĜed každým uvedením vozíku do provozu
Vozík
M
ProhlédnČte celý vozík (zvláštČ kola a zvedací zaĜízení), zda není poškozen.
– Zkontrolujte funkci bezpeþnostního pásu (viz strana E 21).
– Zkontrolujte, zda jsou rovnomČrnČ napnuty nosné ĜetČzy.
Kontrola stavu motorového oleje - TFG
04.08.CZ
– OtevĜete víko motoru
(viz strana E 43).
– VytáhnČte mČrku stavu oleje (44,
resp. 46, resp. 48).
– MČrku otĜete hadĜíkem, který
neuvolĖuje vlákna, a opČt ji zcela
zasuĖte do otvoru.
– MČrku
znovu
vytáhnČte
a
zkontrolujte, zda je hladina oleje
mezi znaþkami MIN a MAX.
– Pokud je hladina oleje níže, než je
stĜed rozsahu, vyšroubujte uzávČr
plnícího otvoru (43) a do motoru
doplĖte olej správné specifikace, až
hladina dosáhne znaþky MAX na
mČrce.
E 14
Kontrola stavu motorového oleje - DFG
– VytáhnČte mČrku oleje (50).
– MČrku
otĜete
hadĜíkem,
který
neuvolĖuje vlákna, a opČt ji zcela
zasuĖte do otvoru.
– MČrku znovu vytáhnČte a zkontrolujte,
zda je hladina oleje mezi znaþkami
MIN a MAX.
04.08.CZ
– Pokud je hladina oleje níže, než je
stĜed rozsahu, vyšroubujte uzávČr
plnícího otvoru (49) a do motoru
doplĖte olej správné specifikace, až
hladina dosáhne znaþky MAX na
mČrce.
E 15
Kontrola stavu hydraulického oleje
Pokud je olej studený
– Sloup jedenkrát kompletnČ vysuĖte a
zasuĖte.
– Zastavte motor.
– MČrku (53) vytáhnČte a otĜete þistým
hadĜíkem.
Zkontrolujte
stav
hydraulického oleje. Hladina oleje
musí ležet mezi znaþkami MIN a MAX
na mČrce. Je-li tĜeba, doplĖte olej, až
hladina dosáhne znaþky MIN na
mČrce.
Pokud je olej horký
– Sloup jedenkrát kompletnČ vysuĖte a
zasuĖte.
– Zastavte motor.
– MČrku (53) vytáhnČte a otĜete þistým
hadĜíkem.
Zkontrolujte
stav
hydraulického oleje. Hladina oleje
musí ležet tČsnČ nad znaþkou MAX na
mČrce. Je-li tĜeba, doplĖte olej, až
hladina dosáhne tČsnČ nad znaþku
MAX na mČrce.
Pokud pĜi vysunutém sloupu motor zhasíná nebo bČží neklidnČ, musí být sloup
pomalu a kompletnČ spuštČn.
04.08.CZ
Z
E 16
Kontrola stavu chladicí smČsi
– Zkontrolujte stav chladicí kapaliny v
expanzní nádržce (56).
Hladina chladicí smČsi musí být mezi
znaþkami MIN a MAX.
M
F
Pokud hladina chladící smČsi leží pod
znaþkou MIN, je to pĜíznakem pĜíp.
netČsností chladicího systému. Vozík
je v takovém pĜípadČ povoleno opČt
uvést do provozu teprve po odstranČní
pĜíþiny.
PĜi horkém motoru je chladící
systém
pod
tlakem.
Víko
vyrovnávací
nádrže
otevírejte
pomalu, aby se nádrž staþila zbavit
tlaku.
Chladicí smČs doplĖujte pĜedem
namíchaným roztokem vody a
mrazuvzdorného
prostĜedku
ve
stejném pomČru, jaký je již ve vozíku.
VyprázdnČní chladicího systému
Systém je možné vyprázdnit otevĜením vypouštČcích ventilĤ na chladiþi a na boku
bloku válcĤ. PĜi vyprazdĖování systému sejmČte víko vyrovnávací nádrže. Vozík
zajistČte proti neoprávnČnému zapnutí.
Kontrola stavu paliva - (DFG)
04.08.CZ
– Spínaþ zapalování / startéru (26)
pĜepnČte do polohy „I“.
– Množství paliva zjistíte na ukazateli (2).
– PĜíp. natankujte motorovou naftu (viz
kap. D, odst. 2).
E 17
Kontrola stavu kapaliny ostĜikovaþĤ
– Zkontrolujte, zda je v nádržce (1)
dostatek kapaliny. V pĜípadČ potĜeby
kapalinu doplĖte.
– V zimním období používejte kapalinu
do ostĜikovaþĤ s mrazuvzdorným
prostĜedkem.
1
Kola a pláštČ
04.08.CZ
– Kontrola opotĜebení kol a plášt’Ĥ (viz
kap. F). Zkontrolujte tlak vzduchu v
pláštích (pouze u plášt’Ĥ plnČných
vzduchem) (tabulka viz kap. B).
E 18
6
Uvedení vozíku do provozu
F
PĜed uvedením vozíku do provozu, zahájením jeho obsluhy nebo zvedáním bĜemene
se musí Ĝidiþ pĜesvČdþit, že se nikdo nenachází v nebezpeþné oblasti.
o Vozíky se sníženou vnitĜní výškou kabiny X
PĜi nedodržení doporuþené tČlesné
výšky mĤže obsluha vozíku pro Ĝidiþe
pĜedstavovat zvýšenou zátČž a tím
eventuelní nebezpeþí. V dĤsledku
nesprávného držení tČla a pĜílišného
zatížení organizmu nelze pro Ĝidiþe
vylouþit újmy na zdraví þi dokonce trvalá
poškození.
Provozovatel je povinen zajistit, aby
vozík obsluhovaly pouze osoby, jejichž
tČlesná výška nepĜesahuje max. udanou
výšku.
Dále musí provozovatel kontrolovat
správné držení tČla Ĝidiþe.
04.08.CZ
M
E 19
6.1
Nastavení sedaþky Ĝidiþe
Z
Pro dosažení optimálního tlumení je nutno sedaþku nastavit na hmotnost Ĝidiþe.
Nastavení sedadla na hmotnost Ĝidiþe
59
1
3
2
– UsednČte na sedaþku Ĝidiþe. PĜi správném nastavení hmotnosti ukazuje šipka
indikátoru hmotnosti Ĝidiþe (59) proti kalibraþní znaþce. Pokud je šipka posunuta
pĜíliš doleva nebo doprava, je nutno sedaþku nastavit na hmotnost Ĝidiþe.
– Vyklopte k tomu páku pro nastavení hmotnosti Ĝidiþe (1) o ca 90° dopĜedu.
– Pro snížení nastavené hmotnosti Ĝidiþe zatlaþte páku (1) smČrem dolĤ.
– Pro zvýšení nastavené hmotnosti Ĝidiþe zatlaþte páku (1) nahoru.
– Po nastavení páku sklopte do výchozí polohy.
Nastavení opČrky zad:
– UsednČte na sedaþku Ĝidiþe.
– VytáhnČte nastavení opČrky zad (2) smČrem nahoru a nastavte sklon opČradla
sedaþky.
– Nastavení opČrky zad (2) opČt uvolnČte, poloha opČradla se aretuje.
Nastavení polohy sedaþky:
– ZatáhnČte za zajišt’ovací páku (3) aretace sedaþky smČrem nahoru a posuĖte
sedaþku dopĜedu nebo dozadu do správné polohy.
– Zajišt’ovací páku (3) opČt uvolnČte, aby se poloha sedaþky aretovala.
Aretace sedaþky musí být v nastavené poloze bezpeþnČ zajištČna. Nastavování
sedaþky se nesmí provádČt za jízdy!
04.08.CZ
F
E 20
6.2
Nastavení sloupku Ĝízení
– Povolte páku pro nastavení sloupku
volantu (20) pĜitažením ve smČru
šipky (L) k sedaþce Ĝidiþe.
– Sloupek volantu (62) vyklopte do
požadovaného sklonu, dopĜedu nebo
dozadu.
– Zatlaþte páku pro nastavení sloupku
volantu ve smČru šipky (F).
6.3
Bezpeþnostní pás
F
PĜed každým pohybem vozíku si zapnČte pás.
Pás chrání pĜed tČžkými úrazy!
ChraĖte bezpeþnostní pás pĜed zneþištČním (napĜ. zakrytím bČhem odstavení
vozíku) a provádČjte jeho pravidelné þištČní. Zamrzlý zámek nebo navíjeþ pásu
nechte rozmrznout a vysušit, aby se zabránilo opakovanému zamrznutí.
Z
F
Teplota vzduchu nesmí pĜesáhnout +60 °C!
Na bezpeþnostním pásu neprovádČjte žádné úpravy!
Zvýšené riziko pĜi poruchách funkce.
– Bezpeþnostní pásy po každé nehodČ vymČĖte.
– Pro dodateþné vybavení nebo opravu smí být použity pouze originální náhradní
díly.
F
Poškozené nebo nefunkþní bezpeþnostní pásy nechte vymČnit pouze u smluvního
dodavatele nebo u zastoupení výrobce.
– Pás zcela vytáhnČte a zkontrolujte, zda není roztĜepen.
– Zkontrolujte funkci zámku a bezchybné navíjení pásu navíjeþem.
Zkontrolujte kryt navíjeþe, zda není poškozen.
Kontrola blokovací automatiky:
– Vozík odstavte ve vodorovné poloze.
– Prudce zatáhnČte za pás.
M
Automatika musí pás zablokovat.
– OtevĜete víko motoru o ca 30°.
M
Automatika musí pás zablokovat.
Chování pĜi startování vozíku ve vČtším náklonu.
04.08.CZ
Blokovací automatika pĜi vČtším náklonu vozíku blokuje navíjeþ pásu. Pás nelze
vytáhnout z navíjeþe.
Z
Vozíkem opatrnČ vyjećte z náklonu a zapnČte si pás.
E 21
7
Startování vozíku
OpatĜení pĜed startem.
F
PĜed nastartováním vozíku musí obsluha zkontrolovat, zda se na ochranném rámu
kabiny nevyskytují trhliny. V pĜípadČ poškození musí být kabina opravena nebo
vymČnČna.
Pokud motor nebČžel nČkolik týdnĤ nebo je po výmČnČ olejového filtru, nastartujte
motor (viz odst. 4.1 nebo 4.2) a pĜed použitím vozíku ho nechte nČkolik minut bČžet
na volnobČh.
Nastartujte motor
F
Z
Vozík smí být obsluhován pouze ze sedaþky Ĝidiþe.
– Spínaþ parkovací brzdy zapnČte do polohy I.
– Páku smČru pojezdu pĜepnČte do neutrální polohy „N“.
Motor mĤže zĤstat spuštČný jen tehdy, je-li páka smČru pojezdu v neutrální poloze a
spínaþ parkovací brzdy v poloze I.
Spínaþ zapalování ovládaný klíþkem
Funkce poloh klíþku
Funkce
O=O°
Všechny hlavní proudové okruhy
jsou vypnuty a klíþek je možné
vytáhnout
I=30°
Všechny spotĜebiþe jsou vypnuty
II=60°
Všechny spotĜebiþe jsou zapnuty
pre-heat
PĜedžhavení
III=90°
Startování
04.08.CZ
Poloha
E 22
7.1
F
Postup pĜi startování vozíku TFG
Dodržujte bezpeþnostní pĜedpisy pro
zacházení s kapalným plynem (viz kap.
D, odst. 1).
– Pomalu otevĜete uzavírací ventil (63)
na láhvi s hnacím plynem.
– ZasuĖte klíþek do spínaþe zapalování
/ startéru (26).
– Spínaþ zapalování / startéru pĜepnČte
do polohy „II”.
– ZmáþknČte tlaþítko výstražného signálu
(28) a zkontrolujte funkci houkaþky.
Rozsvítí se kontrolní svČtla nabíjecího
proudu (17), tlaku mot. oleje (8), neutrální
polohy (4) a parkovací brzdy (1).
– Lehce sešlápnČte pedál pojezdu (22).
– Spínaþ zapalování / startéru pĜepnČte
do polohy „III“.
M
Startér držte zapnutý bez pĜerušení na
max. 15 s. PĜed opČtovným spuštČním
poþkejte 30 – 60 s a vypnČte spínaþ
zapalování / startéru nejprve zpČt do
polohy 0.
– Po
nastartování
motoru
ihned
uvolnČte klíþek. Vrátí se automaticky
do polohy „II“.
F
Je nanejvýš dĤležité pĜi všech pracích s vozíky pohánČnými kapalným plynem
dodržovat dále uvedené bezpeþnostní pokyny.
Pokud vozík nestartuje:
04.08.CZ
– UzavĜete uzavírací ventil plynové láhve.
– Otoþte klíþek zapalování/startéru do polohy O.
– Zavolejte na pomoc vyškoleného a kompetentního servisního technika.
E 23
M
Po nastartování motoru musí ihned
zhasnout všechna kontrolní svČtla, s
výjimkou neutrální polohy (4) a
parkovací brzdy (1). Pokud se tak
nestane, motor ihned zastavte a
odstraĖte poruchu.
7.2
Postup pĜi startování vozíku DFG
– ZasuĖte klíþek do spínaþe zapalování
/ startéru (26).
– Spínaþ zapalování / startéru pĜepnČte
do polohy “II”.
– ZmáþknČte
tlaþítko
výstražného
signálu (28) a zkontrolujte funkci
houkaþky.
– Po pĜepnutí spínaþe zapalování/
startéru (26) do polohy „II“ se rozsvítí
kontrolní svČtla nabíjecího proudu
(17), tlaku mot. oleje (8), neutrální
polohy (4) a parkovací brzdy (1).
– Pomalu otáþejte klíþkem, dokud se
nerozsvítí kontrolní svČtlo žhavení (16).
U modelĤ DFG 316s/320s svČtlo
nezhasíná, zde po cca 4 s otoþte klíþek
ve spínací skĜíĖce do polohy „III“.
04.08.CZ
Z
E 24
M
Startér držte zapnutý bez pĜerušení jen
na max. 15 s. PĜed opČtovným
spuštČním poþkejte 30 – 60 s a vypnČte
spínaþ zapalování / startéru nejprve zpČt
do polohy 0.
– Po
nastartování
motoru
ihned
uvolnČte klíþek. Vrátí se automaticky
do polohy „II“.
M
F
Po nastartování motoru musí ihned
zhasnout všechna kontrolní svČtla, s
výjimkou neutrální polohy (4) a
parkovací brzdy (1). Pokud se tak
nestane, motor ihned zastavte a
odstraĖte poruchu.
Po nastartování motoru provećte
zkušební jízdu a zkontrolujte následující
funkce:
– Brzdný úþinek parkovací brzdy (31) a
provozní brzdy (30).
– Pedálem pojezdu (22) nastavujte
rĤzné otáþky motoru a pĜitom
kontrolujte lehkost chodu pedálu.
– Zkontrolujte
bezchybnou
funkci
ovládání hydrauliky zdvihu/spouštČní
(23), naklápČní (24) a pĜíp. pĜídavného
zaĜízení.
– Volantem (18) otoþte do obou krajních
poloh a kontrolujte funkci Ĝízení.
23
24
M
Nenechávejte
motor
zahĜát
ve
volnobČžných otáþkách. PĜi mírném
zatížení a mČnících se otáþkách
dosáhne motor rychleji provozní teploty.
Motor plnČ zatČžujte, dokud ukazatel
teploty chladící kapaliny motoru (3)
nebude ukazovat provozní teplotu
(vodorovná poloha ukazatele).
3
04.08.CZ
Po bezchybném provedení všech
funkþních kontrol a dosažení provozní
teploty motoru je vozík pĜipraven k
provozu.
E 25
7.3
Indikace poruch pĜi provozu
PĜi rozsvícení kontrolních svČtel:
–
–
–
–
tlak motorového oleje (8),
nabíjecí proud (17),
teplota chladící smČsi (3),
hydrostatický pohon (6),
je nutno motor ihned zastavit.
M
Motor je povoleno znovu nastartovat
teprve po odstranČní poruchy.
Z
Hledání a odstraĖování poruch viz
odst. 6.
Zkontrolujte za provozu ukazatel
stavu paliva (3) ( DFG).
7.4
Vypnutí motoru
M
Motor nevypínejte pĜi plné zátČži, ale
nechte ho krátkou dobu bČžet na
volnobČh pro vyrovnání teplot.
– Zastavte vozík.
– PĜepnČte pĜepínaþ smČru pojezdu
(29) do neutrální polohy.
– ZatáhnČte páku parkovací brzdy
(31).
– PĜepnČte
spínaþ
zapalování/
startéru (26) do polohy 0.
M
Navíc u TFG
Pomalu zavĜete uzavírací ventil (63)
na láhvi s hnacím plynem.
04.08.CZ
Je-li spínaþ zapalování pĜepnut pĜi
bČžícím motoru do polohy „O“, motor
ještČ krátce dobíhá. Tím je zajištČno,
že se spotĜebuje zbytkové množství
plynu, které je ve vedeních mezi
motorem a automatickým uzavíracím
ventilem plynového zaĜízení.
E 26
8
Práce s vozíkem
8.1
Bezpeþnostní pravidla pro pojezd vozíku
Komunikace a pracovní oblasti: Pro provoz vozíku smČjí být použity pouze
schválené komunikace. Nepovolané osoby se nesmí zdržovat v pracovní oblasti
vozíku. Náklad smí být ukládán pouze na místech k tomu urþených.
Chování Ĝidiþe pĜi jízdČ: ěidiþ musí pĜizpĤsobit rychlost vozíku místním
podmínkám. ěidiþ musí jet pomalu napĜ. v zatáþkách, v úzkých prĤjezdech, pĜi
projíždČní výkyvnými dveĜmi, na nepĜehledných místech. Musí dodržovat bezpeþnou
vzdálenost od vozíkĤ jedoucích pĜed ním a svĤj vozík musí mít neustále pod
kontrolou. Náhlé zastavení (s výjimkou nouzových situací), rychlé otáþení,
pĜedjíždČní na nebezpeþných nebo nepĜehledných místech je zakázáno. Je
zakázáno vyklánČt se z vozíku a sahat rukama mimo pracovní a obslužný prostor.
Viditelnost pĜi jízdČ: ěidiþ se musí dívat ve smČru jízdy a musí mít vždy dostateþný
výhled na cestu pĜed sebou. PĜi pĜepravČ bĜemen omezujících výhled musí jet vozík
s nákladem vzadu. Není-li to možné, musí jít druhá osoba jako pomocník pĜed
vozíkem.
Jízda do svahu a ze svahu: Pojezd vozíkem do svahu a ze svahu je povolen pouze
v pĜípadČ, že je pĜíslušná svažitá komunikace urþena pro úþely dopravy, je þistá,
zaruþuje dostateþnou adhezi kol a je bezpeþná z hlediska technické specifikace
vozíku. PĜitom musí být náklad transportován vždy smČrem ke svahu. Otáþení, jízda
šikmo po svahu a odstavování vozíku ve svahu jsou zakázány. Po svahu je povoleno
jet pouze se sníženou rychlostí a obsluha musí být stále pĜipravena vozík zabrzdit.
Jízda do výtahĤ a po nakládacích mĤstcích: Jízda do výtahĤ a po nakládacích
mĤstcích je povolena pouze tehdy, pokud mají tyto dostateþnou nosnost, jsou svou
konstrukcí vhodné pro jízdu s vozíkem a jsou provozovatelem pro tento úþel
schválené. Tyto skuteþnosti je nutno pĜed najetím vozíkem ovČĜit. Do výtahu musí
vozík najíždČt nákladem dopĜedu a zastavit v poloze, která vylouþí kontakt vozíku se
stČnami výtahové šachty. Osoby, které jedou výtahem spoleþnČ s vozíkem smí do
výtahu vstoupit teprve tehdy, když vozík bezpeþnČ stojí a musí z výtahu vystoupit
pĜed vozíkem.
04.08.CZ
Zacházení s pĜepravovaným nákladem: Obsluha musí zkontrolovat Ĝádný stav
bĜemena. Je povoleno manipulovat pouze s bezpeþnČ a peþlivČ naloženými
bĜemeny. V pĜípadČ nebezpeþí pĜevrácení nebo pádu bĜemene musí být provedena
vhodná zajišt’ovací opatĜení, napĜ. instalace ochranné mĜíže nákladu.
E 27
Vleþení pĜívČsĤ
(viz strana E 46)
F
PĜi provozu vysokozdvižných vozíkĤ pohánČných spalovacím motorem a
používaných v uzavĜených prostorách je uživatel povinen se Ĝídit platnými zákony,
technickými normami a bezpeþnostními pĜedpisy.
04.08.CZ
M
Výfukové emise: Vozík je povoleno provozovat pouze v dobĜe vČtraných prostorech.
Provoz vozíku v uzavĜených prostorech mĤže vést k hromadČní škodlivých emisí,
které mohou zpĤsobit závratČ, ospalost nebo dokonce smrt!
E 28
9
F
Pojezd
Rychlost pojezdu vozíku pĜizpĤsobte
podmínkám
vozovky,
pracovního
prostoru a nákladu!
– Uvećte páku smČru pojezdu (29) do
neutrální polohy.
– Nosiþ vidlí zvednČte o ca 200 mm, aby
se vidlice zvedly nad podlahu.
– Zdvihové zaĜízení naklopte úplnČ
dozadu.
– OdbrzdČte parkovací brzdu.
Jízda dopĜedu
– Páku smČru pojezdu (29) zatáhnČte
dopĜedu.
M
Hlavní vypínaþ (27) nepĜepínejte v
normálním provozu z max. rychlosti do
polohy „Vyp“. Vozík je automaticky
zabrzdČn. (Plné brzdČní).
– Pomalu sešlápnČte pedál pojezdu
(22), až vozík dosáhne požadované
rychlosti.
ZmČna smČru jízdy
04.08.CZ
– Uvećte páku smČru pojezdu (29) pĜes
neutrální polohu do polohy pro
požadovaný smČr pojezdu.
– Pomalu sešlápnČte pedál pojezdu
(22), až vozík dosáhne požadované
rychlosti.
E 29
Jízda zpČt
F
Zkontrolujte, zda je trasa ve zpáteþním smČru volná.
– Páku smČru pojezdu (29) zatlaþte dozadu.
Zrychlení vozíku
– Pomalu sešlápnČte pedál pojezdu (22), až se dá vozík do pohybu.
– Pedál pojezdu sešlápnČte více. Otáþky motoru a rychlost pojezdu se zvýší.
BrzdČní vozíku
F
Chování vozíku pĜi brždČní závisí
podstatnČ na charakteru povrchu. ěidiþ
musí pĜi jízdČ brát v úvahu stav povrchu
vozovky. BrzdČní vozíku provádČjte
opatrnČ, aby nesklouznul náklad.
BrzdČní
04.08.CZ
– Sundejte nohu z pedálu pojezdu (22). Vozík se mírnČ zbrzdí.
– Ke zvýšení brzdného úþinku sešlápnČte brzdový pedál (30) až na doraz.
E 30
9.1
F
9.2
ěízení
Síla nutná pro otáþení volantem je díky
hydrostatickému Ĝízení velmi malá, proto
otáþejte volantem (26) citlivČ.
Brzdy
Provozní brzda
Spínaþ parkovací brzdy pĤsobí pĜes
systém hydraulického tlaku na lamelové
brzdy. U tohoto systému nemĤže dojít k
výpadku, protože pĜi poklesu tlaku jsou
parkovací brzdy aktivovány automaticky.
– Sundejte nohu z pedálu pojezdu (22).
V závislosti na aktivním programu
pojezdu probČhne zabrzdČní vozíku
hydrostaticky.
Sešlápnutím brzdového pedálu / pedálu
pomalé jízdy (30) lze brzdČní zesílit.
PĜi poslední þásti pohybu brzdového
pedálu / pedálu pomalé jízdy je
aktivována parkovací brzda.
Parkovací brzda
Pomocí spínaþe parkovací brzdy je
automatická lamelová brzda zajištČna v
poloze „zabrzdČno“.
K aktivaci parkovací brzdy pĜepnČte
spínaþ (31) do polohy I.
04.08.CZ
K uvolnČní parkovací brzdy pĜepnČte
spínaþ (31) do polohy O.
E 31
Než opustíte vozík, aktivujte spínaþ parkovací brzdy a vypnČte motor.
Není-li parkovací brzda aktivovaná, zazní varovný akustický signál.
F
Parkovací brzda udrží vozík s max. povoleným nákladem a pĜi þistém povrchu
vozovky na svahu 15%.
04.08.CZ
Z
E 32
10
Obsluha zdvihového zaĜízení a pĜídavného zaĜízení
F
Ovládací páka se smí ovládat pouze ze sedaþky Ĝidiþe.
Obsluha zdvihového zaĜízení se provádí ovládacími pákami umístČnými vpravo
vedle sedaþky Ĝidiþe.
Zvedání/spouštČní nosiþe vidlí
F
Nikdy nesahejte skrz zdvihací zaĜízení!
– Pro zvednutí nosiþe vidlí pĜitáhnČte
ovládací páku (23) dozadu.
– Pro spuštČní nosiþe vidlí zatlaþte páku
(23) dopĜedu.
NaklápČní
zdvihového
dopĜedu/dozadu
F
zaĜízení
PĜi naklápČní sloupu dozadu nesmí být v
prostoru mezi sloupem a þelní stČnou
vozíku žádné þásti tČla.
– K naklopení zdvihového zaĜízení
dozadu pĜitáhnČte ovládací páku (24)
dozadu.
– K naklopení zdvihového zaĜízení
dopĜedu zatlaþte ovládací páku (24)
dopĜedu.
1
Obsluha pĜídavného zaĜízení
Obsluha pĜídavných zaĜízení se provádí
ovládacími pákami (25, 26) vpravo vedle
ovládací páky (24).
F
Dbejte pokynĤ v návodu k obsluze a
údajĤ o nosnosti pĜídavného zaĜízení.
PĜídavná hydraulika ZH1
04.08.CZ
Pomocí pĜídavné hydrauliky ZH1 (ovládací páka 25) lze Ĝídit hydraulická pĜídavná
zaĜízení (napĜ. boþní posuv). Aktivace probíhá zmáþknutím páky dopĜedu, resp.
pĜitažením páky dozadu.
E 33
PĜídavná hydraulika ZH2 +ZH3
Obsluha pĜídavné hydrauliky ZH2 (napĜ.
pro zaĜízení pro pĜestavování vidlic)
probíhá analogicky k ZH1 aktivací
ovládací páky (26). Pomocí pĜepínaþe
(1) lze pĜepínat z ZH2 na ZH3.
1
o Integrovaný boþní posuv (ISS)
Pomocí integrovaného boþního posuvu lze posunovat nosiþ vidlí smČrem do strany.
– Boþní posuv doleva: zatlaþte ovládací páku (25) dopĜedu
– Boþní posuv doprava: pĜitáhnČte ovládací páku (25) dozadu
F
PĜi posuvu mČjte na vČdomí sníženou nosnost (kap. B, s. 14).
o Integrovaný pĜístroj pro nastavení vidlí
Pomocí integrovaného pĜístroje pro nastavení vidlí je možné mČnit vzdálenost mezi
vidlicemi.
– Stlaþení páky (26): vzdálenost mezi vidlemi se zvČtší
– Zatažení páky (26): vzdálenost mezi vidlemi se zmenší
K dosažení synchronizace vidlí vidle jedenkrát otevĜete na doraz a opČt zavĜete.
Jiná pĜídavná zaĜízení
V pĜípadČ použití jiných pĜídavných zaĜízení vždy dbejte pokynĤ v návodu k obsluze
od výrobce.
Z
Obslužné páky musí být oznaþeny pĜíslušnými symboly podle funkcí pĜídavných
zaĜízení.
M
PĜídavná zaĜízení musí být opatĜená oznaþením e. Snížená zbytková nosnost
vozíku musí být stanovena znovu a zaĜízení musí být opatĜeno zvláštním
štítkem s oznaþením této nosnosti.
04.08.CZ
Z
E 34
10.1
ěízení rychlosti pĜídavného zaĜízení
VyklonČním ovládacích pák (23-26) a
otáþkami motoru je Ĝízena pracovní
rychlost hydraulických válcĤ.
Po uvolnČní se páky (23-26) vrátí
samovolnČ do neutrální polohy a
pĜídavné zaĜízení zĤstane v dosažené
poloze.
M
Páky ovládejte vždy citlivČ, ne trhanČ.
Po dosažení koncového dorazu ovládací
páky ihned uvolnČte.
– PĜepnČte pĜepínaþ smČru pojezdu
(23) do neutrální polohy.
– a vykloĖte ovládací páku dále dozadu
pro zvýšení rychlosti pĜídavného
zaĜízení.
U hydrostatického pohonu se otáþky
motoru automaticky zvyšují podle úhlu
vychýlení ovládacích pák. (vČtší úhel =
vyšší otáþky)
Z
Otáþky motoru nemají vliv na rychlost
spouštČní nosiþe vidlí.
F
Zvedání osob na zdvihovém zaĜízení
vozíku je zakázáno.
04.08.CZ
Z
E 35
10.2
Nakládání, pĜeprava a vykládání nákladu
F
Ovládací páka se smí ovládat pouze ze
sedaþky Ĝidiþe.
M
PĜed naložením se musí Ĝidiþ pĜesvČdþit,
že je náklad ĜádnČ umístČn na paletČ, a
že nepĜekraþuje povolenou nosnost
vozíku.
NepĜekraþujte hodnoty uvedené v
zátČžovém diagramu!
Nastavení vidlí
F
Vidlice musí být nastaveny tak, aby mČly
obČ stejnou vzdálenost od vnČjších hran
nosiþe vidlic a tČžištČ nákladu leželo ve
stĜedu mezi vidlicemi.
– Vyklopte aretaþní páku (65) nahoru.
– Vidlice (66) posuĖte na nosiþi vidlic
(67) do správné polohy.
– Sklopte aretaþní páku dolĤ a posuĖte
vidlice tak, aby aretaþní þep zapadl do
drážky.
Nakládání nákladu
– OpatrnČ zajećte k nákladu.
04.08.CZ
– Uvećte páku smČru pojezdu (29) do
neutrální polohy.
– Vidlice zvednČte do správné výšky
vzhledem k nákladu.
– Zatlaþte páku smČru pojezdu do
polohy pro smČr dopĜedu.
E 36
– OpatrnČ najećte do palety s
nákladem, pokud možno tak, aby
dosedla na zadní þelo vidlí.
F
Vidlice musí zasahovat nejménČ dvČma
tĜetinami své délky pod náklad.
– Uvećte páku smČru pojezdu (29) do
neutrální polohy.
– Zvedejte nosiþ vidlí, dokud nebude
celý náklad nadzvednut vidlicemi.
– Uvećte páku smČru pojezdu do polohy
pro smČr pojezdu dozadu.
F
Zkontrolujte, zda je smČrem dozadu
cesta volná.
04.08.CZ
– OpatrnČ a pomalu pojíždČjte smČrem
dozadu, dokud se náklad nedostane
mimo oblast skladu.
E 37
F
Pod zvednutým nákladem zaĜízením se
nesmí zdržovat osoby!
– Zdvihové zaĜízení naklopte úplnČ
dozadu.
– Spust’te náklad do takové výšky, aby
byl vzdálen od povrchu pouze o
nezbytnČ nutnou vzdálenost pro
pĜepravu (cca 150…200 mm).
ýím výše je náklad bČhem pĜepravy, tím
nižší je stabilita vozíku.
04.08.CZ
F
E 38
11
F
PĜeprava nákladu
Je-li náklad naložen do takové výšky, že
omezuje výhled dopĜedu, jećte s
vozíkem dozadu.
– Zrychlování vozíku provádČjte citlivČ
pedálem pojezdu (22) a opatrnČ
brzdČte pedálem pomalé jízdy /
brzdovým pedálem (30).
– Rychlost jízdy musí být pĜizpĤsobena
stavu vozovky a pĜepravovanému
nákladu.
– ZvláštČ na kĜižovatkách a v
prĤjezdech dávejte pozor na okolní
provoz.
– NepĜehledná místa projíždČjte pouze
s pomocníkem, který ukazuje cestu.
PĜi jízdČ do svahu a ze svahu musí
náklad smČĜovat vždy ke svahu. Nikdy
nejećte svahem napĜíþ ani se na svahu
neotáþejte.
04.08.CZ
F
E 39
Vykládání nákladu
– Vozíkem opatrnČ najećte k regálu.
– Uvećte páku smČru pojezdu (29) do
neutrální polohy.
– Vidlice zvednČte do správné výšky
vzhledem k regálu.
– Zdvihové zaĜízení nastavte do svislé
polohy.
– Zatlaþte páku smČru pojezdu do
polohy pro smČr dopĜedu.
– OpatrnČ najećte s nákladem do
regálu.
– Náklad pomalu spouštČjte, dokud
nebudou vidle volné.
M
Nesmí dojít k tvrdému dosednutí
nákladu, mohlo by dojít k poškození
regálu nebo nákladu.
Manipulace s jednotlivými zavČšenými bĜemeny
PĜi pĜepravČ zavČšených bĜemen je nutno jet max. krokem. PĜi použití vozíku pro
pĜepravu zavČšených bĜemen musí stabilitu vozíku v jednotlivých pĜípadech posoudit
odborník. Nosnost vozíku se snižuje min. o 1/3.
JMENOVITÝ VÝKON NOSNOSTI VOZÍKU A PěÍDAVNÝCH ZAěÍZENÍ NESMÍ BÝT
PěEKROýEN.
04.08.CZ
F
E 40
12
F
Chování v nebezpeþných situacích
Pokud hrozí pĜevrácení vozíku, v
žádném
pĜípadČ
neodepínejte
bezpeþnostní pás a nepokoušejte se z
vozíku vyskoþit.
PĜi vyskoþení z vozíku je zvýšené riziko
úrazu!
Správné chování:
– PĜední þástí tČla se nakloĖte nad
volant.
– Volant pevnČ držte obČma rukama a
vzepĜete se nohama.
04.08.CZ
– TČlo nakloĖte proti svahu.
E 41
12.1
F
M
Odstavení a zajištČní vozíku
Pokud musí být vozík opuštČn, i když
jen na krátkou dobu, musí být
provedeno jeho zajištČní.
Vozidlo
nikdy
neodstavujte
a
neopouštČjte, když je bĜemeno
zvednuté.
– Vozíkem zajećte na rovný povrch.
F
Vozíky s plynovým pohonem smí být
používány pouze v nepodsklepených
pĜízemních prostorech.
Kapalný plyn je bezbarvý, tČžší než
vzduch a nedochází jednoduše k jeho
rozptylování. Má tendenci klesat do
spodních
poloh
a
mĤže
se
shromažćovat v jámách, odpadech,
sklepech a jiných prohlubních.
Tak mĤže dojít ke shromažćování
hnacího plynu na vzdáleném místČ a
tím k ohrožení osob, které netuší
možnost výbuchu a omrzlin.
04.08.CZ
– Vidle úplnČ spust’te a naklopte zvedací zaĜízení dopĜedu.
– Uvećte páku smČru pojezdu (29) do neutrální polohy.
– Spínaþ parkovací brzdy (31) pĜepnČte do polohy I.
E 42
13
Víko motoru a kryty pro údržbu
Víko motoru
Z
Než otevĜete víko motoru, zatlaþte
sloupek Ĝízení zcela dopĜedu a
sedaþku Ĝidiþe posuĖte zcela dozadu.
– Víko otevírejte pomocí vhodného
nástroje - napĜ. pomocí šroubováku
(68), který prostrþíte pĜístupovým
otvorem, a poté zatlaþíte na
blokovací
mechanizmus
víka
motoru (69).
– Zcela zvednČte víko motoru.
Plynová vzpČra drží víko ve
zvednuté poloze.
M
Je-li vozík vybaven ocelovou kabinou,
je nutno pĜed zvednutím víka motoru
otevĜít oboje dveĜe kabiny.
M
Zkontrolujte, zda je pĜi provozu vozíku
víko motoru správnČ zajištČno.
04.08.CZ
Pro lepší pĜedstavu je vozík zobrazen
bez ochranné desky.
E 43
13.1
Kryty pro údržbu
Po otevĜení víka motoru lze kryty pro
údržbu (70) sejmout podle tohoto
postupu:
Demontáž:
– Odklopte vrchní þást krycí desky od
vozíku a sejmČte kryt pro údržbu.
Montáž:
– Spodní držáky krycí desky nasaćte
do pĜíslušných úchytĤ.
– Vrchní þást krytu pro údržbu zatlaþte
smČrem k vozíku tak, aby aretovala.
o Ocelová kabina
U vozíku vybavených ocelovou
kabinou je možno oboje dveĜe
zamknout.
– K odemþení dveĜí otoþte klíþkem
proti smČru hodinových ruþiþek.
– K uzamþení dveĜí kabiny otoþte
klíþkem ve smČru hodinových
ruþiþek.
04.08.CZ
– Pro otevĜení dveĜí kabiny dveĜe
odemknČte a zatáhnČte za rukojet’
(71).
E 44
13.2
Tažení vozíku
– viz kap. C, bod 5
13.3
Vleþení pĜívČsĤ
ZávČsné zaĜízení je povoleno používat pĜíležitostnČ pro vleþení lehkých pĜívČsĤ na
suchém, rovném a dobĜe udržovaném povrchu.
Z
Maximální celková hmotnost pĜívČsu se rovná hodnotČ nosnosti uvedené na štítku
nosnosti vozíku (viz kapitola B, Místa oznaþení a typové štítky).
Hodnota celkové hmotnosti pĜívČsu se skládá z hmotnosti pĜívČsu a udané nosnosti.
Je-li na vidlích transportován náklad, musí se tato hodnota odeþíst od celkové
hmotnosti pĜívČsu.
DĤležitá upozornČní pro bezpeþnost provozu pĜi vleþení pĜívČsu
•
Trvalý provoz s pĜívČsem není povolen.
•
Zatížení podpČry je nepĜípustné.
•
Maximální rychlost je 5 km/h.
•
Vleþení pĜívČsu je povoleno pouze na rovné, zpevnČné vozovce.
•
Je-li na vozíku namontováno jiné tažné zaĜízení, musí být dodrženy také pĜedpisy
výrobce závČsného zaĜízení.
•
Provoz s pĜívČsem musí provozovatel v rámci zkušebního pojezdu a za podmínek
v daném místČ použití zkontrolovat s ohledem na stanovenou povolenou
celkovou hmotnost pĜívČsu.
04.08.CZ
F
E 45
14
Pomoc pĜi vyhledávání a odstraĖování poruch
Tato kapitola umožní uživateli vlastními silami najít a odstranit jednoduché poruchy
nebo následky chybné obsluhy. PĜi hledání pĜíþiny poruchy dodržujte poĜadí krokĤ v
tabulce.
Z
Nelze-li poruchu provedením pokynĤ dle uvedené tabulky nápravných opatĜení
odstranit, kontaktujte servisní stĜedisko výrobce. Další postupy pro odstraĖování
poruch smí provádČt pouze specielnČ vyškolený a kvalifikovaný servisní personál.
Porucha
Možná pĜíþina
Nápravná opatĜení
Startér se
neotáþí
yPáka smČru pojezdu není v
neutrální poloze
yPáku smČru pojezdu pĜepnoute do neutrální
polohy.
yMálo nabitá baterie
yZkontrolovat nabití baterie, pĜípadnČ ji dobít
Motor nechce
naskoþit
yUvolnČný pĜipojovací kabel
baterie, resp. oxidované
pólové svorky
yOþistit a namazat pólové svorky, upevnit
pĜipojovací kabel baterie
yUvolnČný nebo pĜerušený
kabel startéru
yZkontrolovat kabel startéru, pĜíp. ho pĜitáhnout
nebo vymČnit
yMagnetický spínaþ startéru
vázne
yZkontrolovat, zda je slyšet spínání magnet.
spínaþe
yVyþistit nebo vymČnit vzduchový filtr
yZneþistČný vzduchový filtr
Navíc pro plynový pohon
yZavĜený ventil plynové láhve
yOtevĜít uzavírací ventil
yPlynová láhev je prázdná
yVymČnit plynovou láhev
yVíko rozdČlovaþe vlhké
yVysušit víko rozdČlovaþe, pĜíp. nastĜíkat sprej na
kontakty
yVlhké, zaolejované nebo
uvolnČné zapalovací svíþky
yVysušit, vyþistit a dotáhnout svíþky
yVadné zapalovací svíþky
yVymČnit zapalovací svíþky
yPrázdná palivová nádrž,
vstĜikovací þerpadlo nasálo
vzduch
yNatankovat motorovou naftu a odvzdušnit
vstĜikovací zaĜízení
yVoda v palivovém systému
yVyprázdnit palivovou soustavu Natankovat vozík
Odvzdušnit palivovou soustavu
yZkontrolovat prĤtok paliva, pĜíp. vymČnit palivový
filtr
Motor nechce yUcpaný palivový filtr
naskoþit
(pokraþování)
ySeparace parafínu s nafty
(tvoĜení vloþek)
E 46
yOdstavte vozík v teplém prostĜedí a vyþkat, až se
parafinové vloþky rozpustí, popĜ. vymČnit
palivový filtr a natankovat zimní motorovou naftu
04.08.CZ
Navíc pro diesel
Porucha
Možná pĜíþina
Nápravná opatĜení
Kontrolní
svČtlo tlaku
motorového
oleje se
bČhem
provozu
rozsvítí
Ukazatel
teploty motoru
pĜejde do
þervené
oblasti
yNízký stav motorového oleje
yZkontrolovat množství oleje, pĜíp. jej doplnit
yNízký stav motorového oleje
yZkontrolovat množství oleje, pĜíp. jej doplnit
yZneþistČný chladiþ
yVyþistit chladiþ
yNízký stav chladicího média
yZkontrolovat tČsnost chladicího systému, pĜíp.
doplnit chladicí médium
yZkontrolovat napnutí klínového Ĝemene, pĜíp. ho
napnout nebo vymČnit
yZkontrolovat množství oleje v pĜevodovce, pĜíp.
jej doplnit
yěemen ventilátoru prokluzuje
yNízký stav oleje v pĜevodovce
Kontrolní
svČtlo tlaku
pĜevodového yZneþistČný chladiþ oleje
oleje se
bČhem
provozu
rozsvítí
Motor bČží, ale yPáka smČru pojezdu v
vozík nejede
neutrální poloze
yParkovací brzda zatažena
yVyþistit chladiþ oleje
yUvést páku smČru pojezdu do polohy pro
požadovaný smČr pojezdu
yUvolnit parkovací brzdu
yNízký stav pĜevodového oleje yZkontrolovat množství oleje v pĜevodovce, pĜíp.
Vozík
jej doplnit
nedosahuje
své max.
rychlosti
Nízká rychlost yNízký stav hydraulického oleje yZkontrolovat stav hydraulického oleje, pĜíp. olej
doplnit
zdvihu
yOdvzdušnČní hydraulické
yVyþistit nebo vymČnit systém odvzdušnČní
nádrže je zneþištČné nebo
hydraulické nádrže
ucpané
Náklad není
možno
zvednout do
max. výšky
ěízení má
tČžký chod
yNízký tlak v pláštích Ĝízené
nápravy
yZkontrolovat tlak v pláštích, pĜíp. je dohustit na
správnou hodnotu
yVzduch v systému Ĝízení
yZkontrolovat stav hydraulického oleje, pĜíp. olej
doplnit, potom volant nČkolikrát otoþit z jednoho
dorazu na druhý a naopak
04.08.CZ
PĜíliš velká
vĤle v Ĝízení
yNízký stav hydraulického oleje yZkontrolovat stav hydraulického oleje, pĜíp. olej
doplnit
E 47
E 48
04.08.CZ
F Údržba vozíku
1
Bezpeþnost provozu a ochrana životního prostĜedí
Kontroly a údržbáĜské práce uvedené v této kapitole musejí být provádČny v
intervalech dle kontrolních seznamĤ údržby.
F
M
Jsou zakázány jakékoliv úpravy vozíku, zvláštČ pak úpravy bezpeþnostních zaĜízení.
V žádném pĜípadČ nesmí být mČnČny pracovní rychlosti vozíku.
Pouze originální náhradní díly podléhají naší kontrole kvality. Pro záruku bezpeþného
a spolehlivého provozu je nutno používat výhradnČ náhradní díly od výrobce.
VyĜazené díly a použité provozní prostĜedky musí být likvidovány odbornČ, dle
platných pĜedpisĤ pro likvidaci odpadu, resp. ochranu životního prostĜedí. Pro
výmČnu oleje vám je vždy k dispozici servis výrobce.
Po ukonþení kontrol, þisticích a údržbáĜských pracech je tĜeba provést kontroly
popsané v odst. 14 „Poþáteþní zkoušky a kontroly po vČtších opravách a zmČnách“.
2
Bezpeþnostní pĜedpisy pro údržbu
Personál údržby: Údržbu a opravy vozíkĤ smí provádČt pouze odbornČ
kvalifikovaný personál výrobce. Zákaznický servis výrobce má k dispozici servisní
techniky vyškolené speciálnČ pro tento úkol. Doporuþujeme proto uzavĜít servisní
smlouvu s pĜíslušnou servisní organizací výrobce.
Zvedání a usazení vozíku na špalky: Ke zvednutí vozíku je dovoleno upevĖovat
závČs zvedacího zaĜízení jen na ta místa vozíku, která jsou k tomuto úþelu urþena.
PĜi podkládání vozíku musí být vozík zajištČn vhodnými prostĜedky (klíny, dĜevČné
hranoly) proti sklouznutí nebo pĜevrácení. Práce pod zdviženou vidlicí s bĜemenem
smČjí být provádČny pouze tehdy, je-li vidlice zajištČna dostateþnČ silným ĜetČzem.
Z
Body zvedání viz kapitola B.
ýištČní vozíku: K þištČní vozíku se nesmČjí používat hoĜlavé kapaliny. PĜed
zaþátkem þištČní je nutno provést všechna bezpeþnostní opatĜení, která vylouþí vznik
jisker (napĜ. v dĤsledku zkratu). U vozíkĤ s pohonem na baterie je nutno odpojit
zástrþku baterie. ýištČní elektrických a elektronických þástí provádČjte slabým
proudem vzduchu (vysávání nebo ofukování) a nevodivým, antistatickým štČtcem.
M
Než budete otevírat jakákoli dvíĜka nebo víka þi odstraĖovat kryty, vypnČte motor a
vytáhnČte klíþek ze zapalování. Jakékoli údržbáĜské práce a opravy smí být
provádČny pĜi vychladlém motoru.
07.08.CZ
F
PĜi þistČní vozíku proudem vody nebo vysokotlakým þistícím zaĜízením je nutno
pĜedem peþlivČ zakrýt všechny elektrické a elektronické þásti. Vlhkost totiž mĤže
zpĤsobit funkþní poruchy. ýištČní proudem páry není povoleno.
F1
Práce na elektrické soustavČ: Na elektrických zaĜízeních vozíku smí pracovat
pouze personál s pĜíslušnou elektrotechnickou kvalifikací. PĜed zahájením prací je
nutno provést všechna opatĜení, potĜebná k vylouþení nehody zpĤsobené
elektrickým proudem.
SvaĜovací práce: Aby nedošlo k poškození elektrických a elektronických
komponent, musí být pĜed svaĜovacími pracemi oddČlena/y baterie od dynama. U
vozíkĤ s hydrostatickým pohonem musí být odpojen ovládací poþítaþový systém.
SvaĜovací práce na vozíku smí provádČt pouze kvalifikovaný personál speciálnČ
vyškolený k tČmto úþelĤm.
Hodnoty nastavení: PĜi opravách a výmČnách hydraulických, elektrických a
elektronických souþástí a dílĤ vozíku je tĜeba vždy brát v úvahu nastavované
hodnoty, které jsou závislé na parametrech vozíku.
PláštČ: Kvalitou použitých pneumatik jsou ovlivnČny jak stabilita vozíku, tak jeho
jízdní a brzdné parametry. ZmČny jsou možné pouze po odsouhlasení výrobcem. PĜi
výmČnČ kol a plášt’Ĥ dbejte na to, aby byla zachována vodorovná poloha vozíku
(napĜ. výmČnu levých a pravých kol provádČjte vždy souþasnČ).
Zvedací ĜetČzy: PĜi nedostateþném mazání se zdvihací ĜetČzy ve velmi krátkém þase
opotĜebují. Intervaly uvedené v kontrolním seznamu údržby platí pro normální
používání vozíku. PĜi zvýšených nárocích (prach, teplota) je nutné provádČt mazání
þastČji. PĜedepsaný sprej na ĜetČzy musí být používán pĜedepsaným zpĤsobem.
Nanesením mazacího tuku pouze na povrch ĜetČzu není dosaženo dostateþného
mazání.
Hydraulické hadice: Po šesti letech používání se hadice musí vymČnit. PĜi výmČnČ
hydraulických komponent by se mČly vymČnit i hadice tohoto hydraulického systému.
07.08.CZ
Likvidace startovací baterie: Vadné a opotĜebované baterie je tĜeba likvidovat tak,
aby byly dodrženy národní pĜedpisy pro ochranu životního prostĜedí, pĜípadnČ jiné
platné zákony pro likvidaci odpadu. VypotĜebované baterie nepatĜí do domácího
odpadu. ěićte se bezpodmíneþnČ pokyny výrobce. Koneþný spotĜebitel, a to jak
soukromý, tak i prĤmyslový, je ze zákona povinen k navrácení startovacích baterií
výrobci - pĜes prodejce, tzn. všude tam, kde jsou baterie ke koupi, anebo pĜes firmu
kompetentní k odstraĖování odpadu. V pĜípadČ pochyb se obrat’te na servisní službu
spoleþnosti Jungheinrich.
F2
3
Údržba a kontroly
DĤkladná a odborná údržba je jedním z nejdĤležitČjších pĜedpokladĤ bezpeþného
používání vozíku. Zanedbání pravidelné údržby mĤže vést k výpadku vozíku a je
navíc zdrojem ohrožení osob a provozu.
M
Rámcové podmínky použití vozíku mají podstatný vliv na opotĜebení komponent,
které vyžadují údržbu.
Doporuþujeme nechat vypracovat pĜímo na místČ prostĜednictvím zákaznické
poradny Jungheinrich analýzu, na základČ které budou urþeny intervaly údržby,
sloužící jako prevence proti poškození dílĤ nadmČrným opotĜebováním.
Uvedené intervaly údržby jsou stanoveny na základČ pĜedpokladu, že se jedná o
jednosmČnný provoz a normální pracovní podmínky. PĜi zvýšených nárocích, jako
napĜ. silná prašnost, velké kolísání teplot nebo vícesmČnný provoz je nutno intervaly
údržby pĜimČĜenČ zkrátit.
Následující kontrolní seznam údržby udává potĜebné údržbáĜské práce a dobu jejich
provedení. Jako intervaly údržby jsou definovány:
W=
A =
B =
C =
Z
každých 50
každých 500
každých 1000
každých 2000
provozních hodin, avšak minimálnČ 1x týdnČ
provozních hodin
provozních hodin, avšak minimálnČ 1x za rok
provozních hodin, avšak minimálnČ 1x za rok
Údržbu v rámci intervalĤ W musí provádČt provozovatel.
07.08.CZ
– BČhem zábČhu - po cca 100 provozních hodinách - musí provozovatel vozíku
provést kontrolu matic kol, resp. þepĤ kol a pĜípadnČ je dotáhnout.
F3
Kontrolní seznam údržby DFG/TFG
Rám /
konstrukce:
Pohon:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
Brzdová
soustava:
3.1
3.2
3.3
3.4
Kola:
ěízení:
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
Zdvihové
zaĜízení:
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
F4
Intervaly údržby
Standard = z W A B C
Chladírenský provoz = 7
Zkontrolovat všechny nosné prvky, zda nejsou poškozené
z
Zkontrolovat šroubové spoje
z
Zkontrolovat stav a upevnČní ochranného rámu Ĝidiþe
z
Zkontrolovat spojku závČsného zaĜízení
z
Spalovací motor – viz zvláštní kontrolní seznam
Zkontrolovat hluþnost a tČsnost pĜevodovky
z
Zkontrolovat mechanizmus pedálĤ, pĜíp. seĜídit a namazat
z
Zkontrolovat stav oleje v pĜevodovce
z
VymČnit olej v pĜevodovce
z
Vyþistit odvzdušnČní a sací sítko pĜevodového oleje
z
VymČnit filtr pĜevodového oleje
z
Zkontrolovat hluþnost a tČsnost hnací nápravy
z
Hnací náprava - zkontrolovat stav oleje (jen hydrokineticky)
z
Hnací náprava - vymČnit olej (jen hydrokineticky)
z
Zkontrolovat mechanizmus Ĝazení na Ĝadící páce na
z
opotĜebení ozubení, namazat kluzné plochy (jen
hydrokineticky)
Mazání hnací nápravy / nápravy otáþení sloupu (jen
z
hydrokineticky).
Zkontrolovat funkci a nastavení
z
Zkontrolovat pĜíp. opotĜebení brzdového obložení (jen
z
hydrokineticky)
Zkontrolovat mechaniku brzd, pĜíp. brzdy seĜídit a namazat
z
(jen hydrokineticky)
Zkontrolovat brzdová vedení, pĜípojky a stav brzdové kapaliny
z
(jen hydrokineticky)
VymČnit brzdovou kapalinu (jen hydrokineticky)
z
Zkontrolovat opotĜebení a pĜíp. poškození kol
z
Zkontrolovat uložení a upevnČní
z
Zkontrolovat tlak v pneumatikách
z
Zkontrolovat vĤli u Ĝízení
z
Zkontrolovat mechanické díly sloupku Ĝízení, pĜíp. je
z
promazat
Zkontrolovat Ĝízenou nápravu, nápravové þepy a dorazy, zda
z
nejsou opotĜebené nebo zdeformované
Zkontrolovat funkþnost a tČsnost dílĤ hydrauliky
z
Zkontrolovat upevnČní zdvihového zaĜízení
z
Zkontrolovat a namazat uložení zdvihového zaĜízení
z
Zkontrolovat funkci, opotĜebení a nastavení
z
Prohlédnout kladky, klouzátka a dorazy
z
Zkontrolovat opotĜebení zdvihacích ĜetČzĤ a jejich vedení,
z
seĜídit je a namazat
Zkontrolovat boþní vĤli a rovnobČžnost profilĤ sloupu
z
Zkontrolovat opotĜebení a pĜíp. poškození vidlic a nosiþe vidlic
z
Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. poškození ochranných zaĜízení
z
Zkontrolovat uložení a upevnČní válce naklápČní
z
Zkontrolovat úhel sklonu zdvihového zaĜízení
z
07.08.CZ
4
Intervaly údržby
Standard = z W
A
B
C
Chladírenský provoz = 7
Hydr.
soustava:
El. soustava:
Baterie:
PĜídavné
zaĜízení:
7.1
Zkontrolovat funkci
7.2
Zkontrolovat tČsnost a pĜíp. poškození spojĤ a pĜípojek
7.3
Zkontrolovat upevnČní a tČsnost hydraulických válcĤ a
pĜesvČdþit se, zda nejsou poškozené
7.4
Zkontrolovat stav oleje
7.5
Provést výmČnu hydraulického oleje
7.6
VymČnit patronu filtru
7.7
Vyþistit odvzdušnČní a sací sítko hydraulického oleje
7.8
Zkontrolovat funkci tlakových omezovacích ventilĤ
7.9
Zkontrolovat, zda jsou hadice funkþní a nevykazují poškození
8.1
Zkontrolovat funkci
8.2
Zkontrolovat upevnČní a pĜíp. poškození kabelových pĜípojek
8.3
Zkontrolovat funkci výstražných zaĜízení a bezpeþnostních
obvodĤ
8.4
Zkontrolovat funkci pĜístrojĤ a indikátorĤ
9.1
Zkontrolovat hustotu, stav kyseliny a napČtí þlánkĤ
9.2
Zkontrolovat upevnČní pĜipojovacích svorek, namazat pólové
šrouby
9.3
Zkontrolovat, zda není poškozen kabel baterie, pĜíp. jej
vymČnit
10.1 Zkontrolovat funkci
10.2 Zkontrolovat upevnČní k vozíku a nosné díly
10.3 Zkontrolovat opotĜebení a pĜíp. poškození uložení, vedení a
dorazĤ, namazat
Mazání:
11.1 Mazání vozíku dle mazacího plánu
Obecné
12.1 Zkontrolovat rychlost pojezdu a brzdnou dráhu
charakteristi12.2 Zkontrolovat rychlost zdvihu a spouštČní
ky:
12.3 Zkontrolovat bezpeþnostní zaĜízení a odpojovací
mechanizmy
PĜedvedení:
13.1 Zkušební jízda se jmenovitým nákladem
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
07.08.CZ
13.2 Po provedení údržby vozík pĜedvést povČĜené osobČ
z
z
z
F5
5
Kontrolní seznam údržby DFG
Intervaly údržby
Standard = z W
A
B
C
Chladírenský provoz = 7
Motor:
1.1
Zkontrolovat hluþnost a tČsnost motoru
1.2
Zkontrolovat, pĜíp. nastavit poþátek dodávky vstĜikovacího
þerpadla
1.3
Zkontrolovat, pĜíp. nastavit tlak na vstĜikovacích tryskách
1.4
Dotáhnout hlavy šroubĤ válcĤ
1.5
Zkontrolovat, pĜíp. nastavit vĤli na ventilech
z
z
z
z
z
z
1.6
Zkontrolovat stav motorového oleje, pĜíp. jej doplnit
1.7
VymČnit motorový olej
1.8
VymČnit filtr motorového oleje
z
1.9
Zkontrolovat napnutí a pĜíp. poškození klínových ĜemenĤ
z
z
z
1.10 Zkontrolovat, pĜíp. nastavit max. otáþky (bez zátČže)
z
Chladicí
smČs:
2.1
Zkontrolovat stav chladicí smČsi, pĜíp. doplnit
2.2
Zkontrolovat podíl mrazuvzdorného prostĜedku, pĜíp. doplnit
z
Výfuk:
3.1
Zkontrolovat tČsnost a pĜíp. poškození výfukové soustavy
z
3.2
Zkontrolovat, pĜíp. seĜídit emisní hodnoty
4.1
Vyþistit patronu vzduchového filtru
z
z
Vzduchový
filtr:
4.2
VymČnit patronu vzduchového filtru
Hydraulika:
5.1
Zkontrolovat a namazat pohon hydraulického þerpadla
z
Palivový
systém:
6.1
VymČnit palivový filtr
z
6.2
Zkontrolovat, pĜíp. vyprázdnit odluþovaþ vody z paliva
z
6.3
Zkontrolovat tČsnost a pĜíp. poškození palivové nádrže a
vedení
z
z
07.08.CZ
a) Chladicí smČs vymČĖovat každý rok.
F6
6
Kontrolní seznam údržby TFG
Intervaly údržby
Standard = z W
A
B
C
Chladírenský provoz = 7
Motor:
1.1
Zkontrolovat hluþnost a tČsnost motoru
z
1.2
Zkontrolovat, pĜíp. vymČnit zapalovací svíþky
z
1.3
Zkontrolovat, pĜíp. nastavit bod zážehu
z
1.4
Zkontrolovat, pĜíp. nastavit rozdČlovaþ
z
1.5
Zkontrolovat, pĜíp. nastavit vĤli na ventilech
1.6
Zkontrolovat stav motorového oleje, pĜíp. jej doplnit
1.7
VymČnit motorový olej
1.8
VymČnit filtr motorového oleje
z
1.9
Zkontrolovat napnutí a pĜíp. poškození klínových ĜemenĤ
z
z
z
z
z
1.10 Zkontrolovat, pĜíp. nastavit max. otáþky (bez zátČže)
z
Chladicí
smČs:
2.1
Zkontrolovat stav chladicí smČsi, pĜíp. doplnit
2.2
Zkontrolovat podíl mrazuvzdorného prostĜedku, pĜíp. doplnit
z
Výfuk:
3.1
Zkontrolovat tČsnost a pĜíp. poškození výfukové soustavy
z
3.2
Zkontrolovat, pĜíp. seĜídit emisní hodnoty
Vzduchový
filtr:
4.1
Vyþistit patronu vzduchového filtru
4.2
VymČnit patronu vzduchového filtru
Hydraulika:
5.1
Zkontrolovat a namazat pohon hydraulického þerpadla
z
Plynová
soustava:
6.1
Zkontrolovat tČsnost a pĜíp. poškození plynové soustavy
z
6.2
Nechat vymČnit filtr hnacího plynu autorizovaným odborníkem
z
6.3
Plynovou soustavu nechat zkontrolovat autorizovaným
odborníkem
6.4
Obsah emisi ve výfukových plynech musí zkontrolovat
autorizovaný odborník a nastavit ho na nejnižší dosažitelnou
hodnotu.
6.5
Zkontrolovat jednotky plyn. soustavy Impco a provést jejich
údržbu
z
z
z
z
z
z
07.08.CZ
a) Chladicí smČs vymČĖovat každý rok.
F7
7
Specifikace chladicího média
Kvalita použitého chladicího média má zásadní vliv na úþinnost a trvanlivost
chladicího systému. Následující pokyny slouží k dosažení optimální ochrany proti
mrazu a korozi.
– Používejte vždy þistou, mČkkou vodu.
– Používejte vždy nemrznoucí smČs na bázi etylénglykolu. Zabráníte tak škodám
vlivem mrazu a koroze. Používejte bČžný mrazuvzdorný prostĜedek s hodnotou
pH 7,0 - 8,5.
U.S.A. ASTM D4985 nebo SAE J1941
Chladicí kapalina pro motor na bázi
etylénglykolu
– PĜi použití mrazuvzdorného prostĜedku dbejte na správný pomČr smČsi. Ochrana
proti zamrznutí musí splĖovat výše uvedené standardy.
Min. požadovaná teplota % (obj) mrazuvzdorného
ochrany proti zamrznutí
prostĜedku
-37 °C
50
Objemový pomČr
mrazuvzdorný
prostĜedek:
voda
1:1
Výrobce neruþí za škody vzniklé v dĤsledku nesprávného použití mrazuvzdorného
prostĜedku, resp. smČsi.
F
Mrazuvzdorný prostĜedek obsahuje etylénglykol a další jedovaté látky. PĜi
delším þi opakovaném kontaktu s oþima mohou být tyto látky ve vČtším
množství absorbovány tČlem.
PĜi zacházení s mrazuvzdornými prostĜedky dodržujte vždy následující bezpeþnostní
pokyny:
– NIKDY nesmí dojít k požití mrazuvzdorného prostĜedku. PĜi nechtČném polknutí
mrazuvzdorného prostĜedku IHNED vyhledejte lékaĜskou pomoc.
– Zamezte delšímu kontaktu prostĜedku s pokožkou.
– PotĜísnČnou pokožku ihned omyjte vodou.
– PĜi vniknutí mrazuvzdorného prostĜedku do oþí je ihned vypláchnČte vodou.
– Obleþení potĜísnČné mrazuvzdorným prostĜedkem vysvleþte a pĜed dalším
nošením vyperte.
– PĜi pravidelné a þasté manipulaci s mrazuvzdornými prostĜedky je nutno používat
ochranný odČv (plastové nebo gumové rukavice, holínky a nepropustný overal
nebo zástČru).
Antikorozní smČsi obsahují látky jedovaté pĜi požití a pĜi delším nebo
opakovaném kontaktu s pokožkou (mohou být absorbovány v jedovatém
množství). Platí zde stejná bezpeþnostní opatĜení jako u mrazuvzdorných
prostĜedkĤ.
07.08.CZ
F
F8
8
Provozní prostĜedky
Zacházení s provozními prostĜedky: S provozními prostĜedky je tĜeba vždy
zacházet odbornČ a tak, aby byly splnČny pĜedpisy jejich výrobce.
F
Neodborné zacházení ohrožuje zdraví, život a životní prostĜedí. Provozní prostĜedky
smČjí být skladovány pouze v pĜedepsaných nádobách. Provozní prostĜedky mohou
být hoĜlavé, nesmČjí proto pĜijít do kontaktu s horkými díly nebo otevĜeným ohnČm.
PĜi plnČní nádob provozními prostĜedky používejte pouze þisté nádoby. Míchání
provozních prostĜedkĤ rĤzné kvality je zakázáno. Odchylky od tohoto pĜedpisu jsou
možné pouze tehdy, je-li míchání provozních prostĜedkĤ v tomto návodu k obsluze
výslovnČ pĜedepsáno.
Rozlitou kapalinu je nutno ihned odstranit pomoci vhodného pojiva a smČs pojiva a
provozního prostĜedku zlikvidovat v souladu s pĜedpisy.
Kód
Obj. þ.
Plnicí
množství
A
52017728
55 l
B
50055726
C
29201280
D
Z
Z
51094056
Oznaþení
Použití pro
Hydraulická
soustava
HVLP46
Mazací tuk K-P-2K
Sprej na ĜetČzy
ěetČzy
4,3 l TFG
Titan Unic Plus SAE 10W-40
8,2 l DFG
Motorový olej
Údaje o množství jsou pĜibližné hodnoty.
Biologické oleje
Použití hydraulických BIO olejĤ je pĜípustné pouze po konzultaci se servisní službou
spoleþnosti Jungheinrich.
SmČrné hodnoty maziv
Kód
E
9
Typ
Bod
zmýdelnČní skápnutí °C
tuku
Lithium
185
Penetrace po
prohnČtení pĜi
25 °C
265-295
TĜída NLG1 Provozní teplota
°C
2
-35/+120
Technická specifikace paliva - DFG
07.08.CZ
Smí se používat pouze motorová nafta podle DIN EN 590 s cetanovým þíslem vyšším
než 50.
F9
10
Tabulka mazání
Klíþ k mazacímu plánu 10.1 - DFG/TFG
Poz. Oznaþení
Mazivo
ěetČzové kladky
B
Zdvihové ĜetČzy
C
3.
Kanály sloupu
B
4.
ýepy válce naklápČní
B
5.
Hydrostatická hnací náprava.
A
6.
Hydroþerpadlo
A
7.
Regulaþní þerpadlo
A
8.
Hydraulický olej a filtr hydr. oleje
A
9.
ZávČsy a zámky
B
10.
Náboje Ĝízené nápravy
B
11.
Rejdové þepy
B
12.
Kloubové þepy
B
13.
Motorový olej a filtr mot. oleje
D
14.
Pedály
B
15.
Kladky sloupku a nosiþe vidlí
B
07.08.CZ
1.
2.
F 10
Mazací plán - DFG/TFG
07.08.CZ
10.1
F 11
11
Popis prací pĜi údržbČ a opravách
11.1
PĜíprava vozíku pro údržbu a opravy
K prevenci nehod pĜi údržbách a opravách vozíku je nutné provést všechna potĜebná
bezpeþnostní opatĜení. Musí být splnČny následující pĜedpoklady:
– Vozík odstavte v zajištČné
poloze (viz kap. E, odst. 5.8).
–K
zajištČní
vozíku
pĜed
neúmyslným
uvedením
do
provozu vytáhnČte klíþek ze
spínací skĜíĖky zapalování /
startéru (2).
– VypnČte hlavní vypínaþ (1).
– PĜi pracích pod zvednutými
vidlicemi
nebo
zvednutým
vozíkem musí být provedeno
zajištČní tak, aby bylo vylouþeno
spuštČní vidlic, pĜevrácení nebo
sklouznutí vozíku.
F
PĜi zvedání vozíku dodržujte tyto
pokyny:
M
Používejte pouze zvedací zaĜízení s dostateþnou nosností (pĜepravní hmotnost je
uvedena na typovém štítku vozíku).
– Vozík odstavte v zajištČné poloze (viz kap. E, odst. 5.8).
– Na oznaþených místech zavČste na sloup zvedací ĜetČzy jeĜábu.
– ZavČste ĜetČz na protizávaží závČsného zaĜízení pro pĜívČs.
M
ZávČsy jeĜábových postrojĤ musí být umístČny tak, aby se pĜi zvedání nedotýkaly
žádných dílĤ ani kabiny vozíku.
11.2
Pomocné zaĜízení pro spuštČní motoru
M
Používejte výhradnČ startovací kabel podle ISO 6722 s kompletnČ izolovanými
pólovými svorkami a prĤĜezem min. 25 mm2.
Postup:
– NejdĜíve spojte plus póly s þerveným kabelem.
– Mínus póly akumulátoru a kostĜicí bod na motorovém bloku spojte s þerným
kabelem.
– Spust’te motor pomocí spínaþe zapalování.
– Po naskoþení motoru nejdĜíve odpojte mínus kabel, potom plus kabel.
UpozornČní: Pokud po spojení pólĤ baterie startér motor nespustí, zkontrolujte
správné nasazení svorek.
07.08.CZ
Z
F 12
11.3
Údržba motoru TFG 316s/320s
VýmČna motorového oleje a
filtru motorového oleje
M
VýmČnu
motorového
oleje
provádČjte pouze tehdy, je-li vozík
zahĜátý na provozní teplotu a ve
vodorovné poloze. Motorový olej a
filtr motorového olej vymČĖujte
vždy spoleþnČ.
VypouštČní oleje
– Odšroubujte uzávČr (3).
– VypouštČcí zátku oleje (4) a okolí
vypouštČcího otvoru dĤkladnČ
vyþistČte.
– Vyšroubujte zátku a olej vypust’te
do vhodné nádoby.
F
Pozor – nebezpeþí opaĜení horkým
olejem!
– VypouštČcí zátku oleje opatĜete
novým tČsnícím kroužkem a
našroubujte zpČt.
F
Použitý olej zlikvidujte v souladu s
pĜedpisy na ochranu životního
prostĜedí.
VýmČna filtru motorového oleje
– Olejový filtr (5) povolte klíþem na
výmČnu filtru a rukou ho
vyšroubujte.
F
Vytékající olej zachyt’te, filtr a olej
zlikvidujte v souladu s pĜedpisy pro
zacházení s odpady.
07.08.CZ
– TČsnící plochy a pĜírubu olejového
filtru dĤkladnČ oþistČte.
F 13
– TČsnČní nového olejového filtru
lehce potĜete novým motorovým
olejem a filtr rukou dotáhnČte.
DoplnČní motorového oleje
– Do plnicího otvoru nalijte nový
motorový olej dle tab. provozních
prostĜedkĤ (viz odst. 8).
Plnicí množství: 4,3 l
– Zkontroujte stav mot. oleje pomocí
mČrky (6), pĜíp olej dolijte (viz kap.
E, odst. 3).
– UzávČr opČt zašroubujte.
– MČrku opČt zcela zasuĖte.
Po výmČnČ motorového oleje a filtru
pĜi
zkušebním
bČhu
motoru
zkontrolujte tlak motorového oleje (7)
a tČsnost vypouštČcí zátky a
olejového filtru.
07.08.CZ
M
F 14
VýmČna zapalovacích svíþek
– StáhnČte koncovky zapalovacích
kabelĤ (8).
– Okolí svíþek na hlavČ válcĤ
dĤkladnČ oþistČte.
– Vyšroubujte zapalovací svíþky.
– Spárovou mČrkou zkontrolujte
vzdálenost
elektrod
nových
svíþek, pĜíp. ji upravte.
Jmen. hodnota: 0,8 mm.
M
Používejte
pouze
zapalovací svíþky.
originální
– Svíþky namontujte rukou a dotáhnČte momentem 20 Nm.
Kontrola
Ĝemene
napnutí
klínového
– Zatlaþte na klínový Ĝemen mezi
Ĝemenicí
ventilátoru
(9)
a
alternátoru (10) silou 45 N.
Klínový Ĝemen by se mČl nechat
zatlaþit do cca 11 mm.
Napnutí klínového Ĝemene
07.08.CZ
– Povolte šrouby (11) a zatlaþte na
alternátor (12) ve smČru šipky, aby
bylo dosaženo potĜebného napnutí
Ĝemene.
– Šrouby opČt pevnČ utáhnČte.
– JeštČ jednou zkontrolujte napnutí
Ĝemene, pĜíp. znovu seĜićte.
F 15
11.4
Údržba motoru DFG 316s/320s
VýmČna motorového oleje a filtru
motorového oleje
M
VýmČnu
motorového
oleje
provádČjte pouze tehdy, je-li vozík
zahĜátý na provozní teplotu a ve
vodorovné poloze. Motorový olej a
filtr motorového olej vymČĖujte vždy
spoleþnČ.
VypouštČní oleje
– Odšroubujte uzávČr (13).
– VypouštČcí zátku oleje (14) a okolí
vypouštČcího otvoru dĤkladnČ
vyþistČte.
– Vyšroubujte zátku a olej vypust’te
do vhodné nádoby.
F
Pozor – nebezpeþí opaĜení horkým
olejem!
– VypouštČcí zátku oleje opatĜete
novým tČsnícím kroužkem a
našroubujte zpČt.
F
Použitý olej zlikvidujte v souladu s
pĜedpisy na ochranu životního
prostĜedí.
VýmČna filtru motorového oleje
– Olejový filtr (15) povolte klíþem na výmČnu filtru a rukou ho vyšroubujte.
F
Vytékající olej zachyt’te, filtr a olej zlikvidujte v souladu s pĜedpisy pro zacházení s
odpady.
07.08.CZ
– TČsnící plochy a pĜírubu olejového filtru dĤkladnČ oþistČte.
– TČsnČní nového olejového filtru lehce potĜete novým motorovým olejem.
– Filtr rukou dotáhnČte.
F 16
DoplnČní motorového oleje
– Do plnicího otvoru (16) nalijte nový
motorový olej dle tab. provozních
prostĜedkĤ (viz odst. 8).
Plnicí množství: 8,2 l
– Zkontroujte stav mot. oleje pomocí
mČrky (6), pĜíp olej dolijte (viz kap.
E, odst. 3).
– UzávČr opČt zašroubujte.
– MČrku opČt zcela zasuĖte.
M
Po výmČnČ motorového oleje a filtru
pĜi
zkušebním
bČhu
motoru
zkontrolujte tlak motorového oleje
(18) a tČsnost vypouštČcí zátky a
olejového filtru.
Kontrola
Ĝemene
napnutí
klínového
– Zatlaþte na klínový Ĝemen mezi
Ĝemenicí ventilátoru (19) a
alternátoru (20) silou 100 N.
Klínový Ĝemen by se mČl nechat
zatlaþit do cca 5 mm.
Napnutí klínového Ĝemene
07.08.CZ
– Povolte šrouby (21) a zatlaþte na
alternátor (22) ve smČru šipky, aby
bylo dosaženo potĜebného napnutí
Ĝemene.
– Šrouby opČt pevnČ utáhnČte.
– JeštČ jednou zkontrolujte napnutí
Ĝemene, pĜíp. znovu seĜićte.
F 17
VýmČna palivového filtru
– Palivo z filtru vypust’te do vhodné
nádoby.
– Palivový filtr (23) povolte klíþem na
výmČnu filtru a rukou ho
vyšroubujte.
F
Palivový filtr a palivo zlikvidujte v
souladu s pĜedpisy na ochranu
životního prostĜedí.
– Palivový filtr opatĜete novým
O-kroužkem a našroubujte ho do
tČlesa filtru.
– O-kroužek pĜed montáží lehce
potĜete motorovou naftou.
– TČsnící plochy na pĜírubČ filtru
dĤkladnČ oþistČte.
– TČsnČní nového filtru lehce potĜete
motorovou naftou.
– Filtr našroubujte rukou, až tČsnČní
dosedne na pĜírubu filtru.
– Filtr dále dotáhnČte o tĜetinu
otáþky.
– OdvzdušnČte palivový systém.
OdvzdušnČní palivového systému
F
Vyteklé palivo zlikvidujte v souladu s
pĜedpisy na ochranu životního
prostĜedí.
M
PĜi
zkušením
bČhu
motoru
zkontrolujte tČsnost palivového filtru,
pĜepouštČcího
ventilu
a
pĜevleþených matic vstĜikovacích
trysek.
Z
Pokud motor nestartuje nebo se po
krátké dobČ zastaví, opakujte
odvzdušnČní.
F 18
07.08.CZ
– Povolte odvzdušĖovací šroub (24).
– Páku ruþního þerpadla (25)
stlaþujte tak dlouho, dokud z
odvzdušĖovacího šrouby nevytéká
palivo bez bublin.
– DotáhnČte odvzdušĖovací šroub.
– Spínaþ zapalování / startéru
pĜepnČte na cca 10 s do polohy „I“.
– Poþkejte 10 s.
– Postup opakujte, dokud motor
nenastartuje.
11.5
Kontrola koncentrace chladicí smČsi
F
Neotvírejte uzávČr pĜi horkém motoru.
Aby nedocházelo k usazováno vodního kamene a k poškození vlivem koroze a
mrazu i pro zvýšení teploty varu smČsi je nutno chladící systém naplnit celoroþní
náplní smČsí vody a mrazuvzdorného prostĜedku.
– PĜi nízké koncentraci (ochranČ
proti mrazu) odpust’te chladící
smČs a do vyrovnávací nádržky
(68)
nalijte
tolik
mrazuvzdorného prostĜedku,
aby bylo dosaženo správného
smČšovacího pomČru.
M
Používejte
mrazuvzdorný
prostĜedek dle tab. provozních
prostĜedkĤ (viz odst. 7).
SmČšovací pomČr voda/mrazuvzdorný prostĜedek a pĜíslušný stupeĖ ochrany je
uveden v dokumentaci mrazuvzdorného prostĜedku.
Plnicí množství chladicího systému:
DFG 316s/320s: 9,0 l
TFG 316s/320s: 9,0 l
11.6
F
Nechejte motor vychladnout, aby bylo možno naplnit chladicí kapalinu. Pomalu
otevĜete uzávČr. Pokud je chladicí systém pod tlakem, mĤže dojít k vyteþení
nebezpeþnČ horké chladicí kapaliny. Chladicí systém nepĜeplĖujte. UzávČr je opatĜen
bezpeþnostním ventilem, který se pĜi pĜíliš vysokém stavu otevírá a vyteþe pĜebytek
horké chladicí kapaliny.
Je-li bČhem údržby doplĖována chladicí kapalina, musí odpovídat szejným
požadavkĤm jako originální chladicí kapalina (viz odst. 7). V dĤsledku pĜíliš rychlého
doplnČní nebo doplnČní pĜi nerovnČ stojícím vozíku se dostane do chladicího
systému vzduch. PĜi provozu motoru zpĤsobuje vzduch v chladícím systému vysoké
provozní teploty motoru s možností následných škod.
07.08.CZ
M
PlnČní chladicího systému
F 19
M
Vozík proto musí stát vodorovnČ. Pomalu otevĜete uzávČr vyrovnávací nádržky.
Pomocí nálevky pomalu naplĖujte chladící systém na úroveĖ uvedenou v pĜíruþce
výrobce. Nálevka vytváĜí tlak potĜebný k vytlaþení vzduchu z chladicího systému.
Poþkejte, až uniknou všechny vzduchové bubliny a potom uzávČr opČt našroubujte.
Nastartujte motor. Po dosažení provozní teploty motor vypnČte a nechte ho
vychladnout. Pomalu otevĜete uzávČr vyrovnávací nádržky a v pĜípadČ potĜeby dle
návodu v pĜíruþce doplĖte chladicí kapalinu, aby bylo dosaženo správného stavu.
OpČt našroubujte uzávČr.
11.7
ýištČní/výmČna vzduchového filtru
M
Všechny práce údržby provádČjte pouze pĜi vypnutém motoru. Motor nestartujte s
demontovaným vzduchovým filtrem.
– Povolte 2 upevĖovací svorky (70) a
vyjmČte sbČraþ prachu (71).
– Z tČlesa filtru (69) opatrnČ vytáhnČte
vnitĜní (72) a vnČjší filtraþní vložku
(73).
– VnČjší vložku (73) vyfoukejte zevnitĜ
smČrem ven suchým tlakovým
vzduchem pro odstranČní prachu.
– VnitĜní vložku (72) opatrnČ vytĜete
hadrem neuvolĖujícím vlákna.
M
TČleso filtru nevyfoukávejte tlakovým
vzduchem, ale vytĜete ho þistým
hadĜíkem.
– Poškozené nebo silnČ zneþistČné
filtraþní vložky vymČĖte.
– DĤkladnČ vyþistČte sbČraþ prachu,
vyjmČte k tomuto úþelu gumový
prvek.
– Vložky opČt vložte a upevnČte do
tČlesa filtru.
M
PĜi montáži nesmí dojít k poškození
vložek.
– Nasaćte sbČraþ prachu a upevnČte ho 2 svorkami.
NČkteré modely jsou vybaveny jen vnČjší vložkou vzduchového filtru (73).
07.08.CZ
Z
F 20
11.8
Kontrola upevnČní kol a tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrola upevnČní kol.
– Vozík odstavte v zajištČné poloze
(viz kap. E).
– DotáhnČte momentovým klíþem
matice kol (29) kĜížem.
Utahovací moment
Hnací kola:
210 Nm
ěízená kola:
176 Nm
07.08.CZ
29
F 21
11.9
Hydraulická soustava
VýmČna filtru hydraulického oleje
– OtevĜete uzávČr (74) hydraulického
filtru.
– VyjmČte hydraulický filtr a vymČĖte jej.
– Nasaćte nový filtr a uzávČr opČt
zašroubujte.
F
Vytékající hydraulický olej zachyt’te.
Hydraulický olej a filtr hydraulického
oleje zlikvidujte v souladu s pĜedpisy
pro zacházení s odpadem.
OdvzdušnČní/výmČna odvzdušnČní
nádrže hydrauliky
– Vyšroubujte odvzdušnČní nádrže
hydrauliky (75) z plnicího hrdla
hydraulického oleje.
– OdvzdušnČní vyþistČte.
Pokud
není
možno
zneþištČní
odstranit,
odvzdušnČní
nádrže
hydrauliky vymČĖte.
07.08.CZ
M
F 22
11.10 Elektrická soustava
Zkontrolujte stav baterie, hustotu a množství kyseliny.
F
Kyselina v baterii má silnČ leptavé úþinky. Proto bezpodmíneþnČ zamezte kontaktu s
kyselinou baterie. Pokud pĜesto dojde ke kontaktu obleþení, pokožky nebo oþí s
kyselinou, zaþnČte ihned oplachovat postižená místa dostateþným množstvím þisté
vody. PĜi kontaktu s oþima vyhledejte ihned lékaĜskou pomoc! Rozlitou
akumulátorovou kyselinu ihned neutralizujte.
– Zkontrolujte skĜíĖ baterie (78), zda
na jejím povrchu nejsou rýhy nebo
vyteklá kyselina.
– OþistČte z pólĤ baterie (76) produkty
oxidace.
– Namažte póly baterie mazacím
tukem bez obsahu kyseliny.
– Zkontroluje stav kyseliny.
Hladina kyseliny musí být mezi horní a
dolní znaþkou.
– Vyšroubujte zátky (77).
– V pĜípadČ potĜeby do baterie doplĖte
destilovanou vodu až po horní
znaþku.
– HustomČrem zkontrolujte hustotu
kyseliny.
Hustota kyseliny u plnČ nabité baterie je 1,24 až 1,28 kg/l.
– PĜípadnČ baterii dobijte.
– Zátky opČt zašroubujte.
U bezúdržbových baterií není nutno kontrolovat hladinu a hustotu elektrolytu.
Likvidace startovací baterie: Vadné a opotĜebované baterie je tĜeba likvidovat tak,
aby byly dodrženy národní pĜedpisy pro ochranu životního prostĜedí, pĜípadnČ jiné
platné zákony pro likvidaci odpadu. VypotĜebované baterie nepatĜí do domácího
odpadu. ěićte se bezpodmíneþnČ pokyny výrobce. Provozovatel je ze zákona
povinen k navrácení startovacích baterií výrobci - pĜes prodejce, tzn. všude tam, kde
jsou baterie ke koupi, anebo pĜes firmu kompetentní k odstraĖování odpadu. V
pĜípadČ pochyb se obrat’te na servisní službu spoleþnosti Jungheinrich.
07.08.CZ
Z
Z
F 23
11.10.1 Kontrola elektrických pojistek
Dojde-li k poruše el. soustavy, musí
být provedena kontrola pojistek
umístČných pod víkem motoru.
– OtevĜete víko motoru a sejmČte kryt
skĜínČ pojistek.
– Zkontrolujte správnou hodnotu a
stav všech pojistek, pĜíp. pojistky
vymČĖte.
– Namontujte kryt zpČt.
ýERNÁ
ýERVENÁ
ZELENÁ
t Standardní skĜíĖ pojistek (þerná)
Poz.
K ochranČ:
Jmen. výkon
1
Pracovní reflektory S5 & S6/vytápČní sedaþky (jen A&B)
20 A
2
ěadicí páka/zadní svČtlomety/výstražný bzuþák pojezdu
dozadu/rotaþní svČtlo/filtr sazí pro dieselové motory
7,5 A
3
OsvČtlení - sada A/brzdové svČtlo (relé)
20 A
4
Neutrál (relé)/elektronika/palubní deska
7,5 A
5
Houkaþka, zapalovací cívka, uzavírací ventil dieselového
motoru
10 A
6
neobsazeno
o SkĜíĖ popjistek pro vybavení zvl. pĜíslušenstvím (þervená)
Poz.
K ochranČ:
Jmen. výkon
SmČrová svČtla/relé reflektorĤ
15 A
2
Výstražné svČtlo, boþní svČtla (Master)
15 A
3
Reflektory
15 A
4
Boþní svČtla vpravo
5A
5
Boþní svČtla vlevo
5A
6
Brzdová svČtla
5A
07.08.CZ
1
F 24
o SkĜíĖ pojistek pro volitelnou výbavu 3 (zelená) - kabina
ýerná
Zelená
ýervená
Poz.
K ochranČ:
Jmen. výkon
1
Ventilátor vytápČní
15 A
2
PĜední motor stČraþĤ
10 A
3
OstĜikovaþe skel/vyhĜívání sedaþky
7,5 A
4
VyhĜívání zadního okna
15 A
5
Zadní motor stČraþĤ
7,5 A
6
VnitĜní svČtlo
10 A
Pružná pojistka
Poz.
K ochranČ:
Houkaþka (parkovací brzda aktivovaná)
Jmen. výkon
50 A
SkĜíĖ pojistek (þerná) pro nové zvl. pĜísl.
Poz.
Ochrana pro:
Jmen. výkon
ýíslo
konektoru:
1=XB285
2=XB286
3=XB286
4=XB286
VyhĜívání sedaþky pouze u Ĝady C
10 A
6=XB287
Filtr sazí HUSS
40 A
07.08.CZ
5=XB287
F 25
Pojistka nouzového vypnutí
Poz.
1
F
Oznaþení:
1
Jmen. výkon
Pojistka
50 A
Aby nedošlo poškození elektrické soustavy,
používejte výhradnČ pojistky s pĜedepsanými
hodnotami.
1
11.11 Obsazení relé
2
1
3
4
Poz.
Oznaþení:
Pojistka 36 V, forma C
100 A
2
Relé zapínacího kontaktu 12 V
50 A
3
Relé zapínacího kontaktu 12 V
50 A
4
Výkonová relé 12 1S 180
180 A
07.08.CZ
1
F 26
12
Výfuková soustava
U výfukové soustavy je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat emisní hodnoty.
ýerný nebo modrý kouĜ indikuje vysoké emise a v tomto pĜípadČ je nutno vyhledat
odbornou pomoc.
Údržbu filtru sazí provádČjte dle pokynĤ výrobce.
13
OpČtovné uvedení do provozu po þištČní nebo opravách
Vozík smí být opČtovnČ po þištČní nebo opravách uveden do provozu, splníte-li tyto
požadavky:
–
–
–
–
14
Zkontrolujte funkci houkaþky.
Zkontrolujte funkci hlavního vypínaþe.
Zkontrolujte funkci brzd.
Provećte mazání vozíku podle mazacího plánu.
Dlouhodobé odstavení vozíku
Je-li potĜeba vozík (napĜ. z provozních dĤvodĤ) odstavit déle než na 2 mČsíce, smí
být umístČn pouze v suchém prostoru s teplotami nad bodem mrazu a musí být u
nČho provedena uvedená opatĜení pĜed odstavením, bČhem a po uplynutí doby
odstavení.
M
Vozík musí být bČhem doby odstavení podložen tak, aby se žádné z kol nedotýkalo
zemČ. Pouze tak je zaruþeno, že nedojde k poškození kol a ložisek kol.
Je-li potĜeba vozík odstavit déle než na 6 mČsícĤ, konzultujte se zákaznickým
servisem výrobce další opatĜení.
14.1
OpatĜení pĜed odstavením vozíku
–
–
–
–
Vozík dĤkladnČ vyþistČte.
Zkontrolujte brzdy.
Zkontrolujte stav hydraulického oleje, pĜíp. olej doplĖte (viz kap. F).
Všechny mechanické díly vozíku, které nejsou opatĜeny nátČrem, potĜete tenkou
vrstvou oleje, resp. maziva.
– Vozík promažte dle mazacího plánu (viz kap. F).
– Nabijte baterii.
– Baterii odpojte, oþistČte a šrouby pólĤ namažte vhodným mazivem.
Z
Dodržujte také pokyny výrobce baterie.
07.08.CZ
– Všechny pĜístupné elektrické kontakty nastĜíkejte vhodným sprejem na kontakty.
F 27
14.2
OpatĜení, která je tĜeba zajistit v prĤbČhu provozního odstavení vozíku
Každé 2 mČsíce:
– Nabijte baterii.
14.3
OpČtovné uvedení do provozu po dlouhodobém odstavení vozíku
Z
Doporuþujeme, aby opČtovné uvedení do provozu po odstavení vozíku provedl
servisní technik výrobce.
–
–
–
–
–
Vozík dĤkladnČ vyþistČte.
Vozík promažte dle mazacího plánu (viz kap. F).
OþistČte baterii, póly baterie namažte vhodným mazivem a baterii pĜipojte.
Nabijte baterii.
Zkontrolujte motorový olej, zda se v nČm nevyskytuje kondenzovaná voda, pĜíp.
olej vymČĖte (viz kap. F).
– Zkontrolujte hydraulický olej, zda se v nČm nevyskytuje kondenzovaná voda, pĜíp.
olej vymČĖte (viz kap. F).
– Vozík uvećte do provozu (viz kap. E).
Ihned po uvedení do provozu vozík vícekrát zkušebnČ zabrzdČte.
07.08.CZ
F
F 28
15
Bezpeþnostní kontrola po stanovené dobČ a mimoĜádných událostech
Z
Bezpeþnostní kontrolu je tĜeba provádČt v souladu s národními pĜedpisy. Spol.
Jungheinrich doporuþuje provádČt kontrolu podle smČrnice FEM 4.004. Pro tyto
kontroly má spol. Jungheinrich k dispozici speciální bezpeþnostní servis s pĜíslušnČ
vyškolenými pracovníky.
Kontrola vozíku musí být provádČna minimálnČ jednou roþnČ (v souladu s národními
pĜedpisy), resp. po mimoĜádných událostech, a to pracovníkem kvalifikovaným pro
tyto úkoly. Tato osoba musí poskytnout osvČdþení a posouzení pouze z hlediska
bezpeþnosti, nezávisle na provozních a hospodáĜských okolnostech, . Tato osoba
musí prokázat dostateþné znalosti a zkušenosti, aby byla schopna posoudit stav
vozíku a úþinnost bezpeþnostních zaĜízení dle technických pravidel a zásad pro
kontrolu vozíkĤ.
PĜitom musí provést úplnou kontrolu technického stavu vozíku s ohledem na provozní
bezpeþnost. KromČ toho musí být vozík také dĤkladnČ zkontrolován, zda nevykazuje
pĜíp. poškození vzniklé neodbornou obsluhou. O kontrole je nutno vystavit zkušební
protokol. Výsledky kontroly musí být uloženy min. do druhé následující kontroly.
Provozovatel musí zajistit neprodlené odstranČní nedostatkĤ.
Pro optickou informaci je vozík po provedené kontrole opatĜen kontrolní známkou.
Tato známka informuje, který mČsíc a rok má být provedena další kontrola.
16
Koneþné vyĜazení z provozu, likvidace
Z
Koneþné a odborné vyĜazení z provozu, resp. likvidaci vozíku je nutno provést v
souladu se zákonnými pĜedpisy platnými v zemi použití. ZvláštČ je nutno dodržovat
pĜedpisy pro likvidaci baterií, provozních látek, elektroniky a elektrických zaĜízení.
07.08.CZ
Z
F 29
o Zvláštní pĜíslušenství
17
Pokyny k obsluze filtru sazí dieslového motoru HUSS FS – série MK
17.1
DĤležité obecné pokyny
Než uvedete filtr sazí do provozu, peþlivČ se seznamte s návodem k jeho obsluze.
V zásadČ je nutné dodržovat všeobecné preventivní bezpeþnostní pĜedpisy a další
uznávané bezpeþnostní a pracovnČ-zdravotní pĜedpisy.
Použití pohonných hmot s pĜísadami se mĤže negativnČ projevit na emisích a tím na
životnost filtru sazí. Proto se smí používat pouze motorová nafta podle DIN EN 590
s cetanovým þíslem vyšším než 50.
Z
Filtr sazí dieselového motoru HUSS splĖuje požadavky nČmeckých smČrnic
pro emise pohonných motorĤ TRGS 554 a TA Luft a švýcarské smČrnice VERT.
Rozsah uplatnČní smČrnic TRGS 554, TA Luft a švýcarské smČrnice VERT:
– Tato technická pravidla platí pro oblasti, resp. pracovištČ, ve kterých mĤže dojít k
výskytu emisí z dieslových motorĤ.
– SmČrnice VERT stanoví ve Švýcarsku obzvláštČ požadavky pro oblasti jako je
stavba tunelĤ nebo velkoplošní staveništČ.
17.2
DĤležitá bezpeþnostní upozornČní
M
Pozor !
PĜedpokladem pro bezpeþný a bezproblémový provoz filtru sazí je Ĝádná obsluha a
péþe.
M
Provoz a obnova:
Filtr sazí smí provozovat a obnovovat pouze osoby, které byly k tomuto úþelĤm
speciálnČ vyšoleny a jsou obeznámeny s pĜípadným výskytem nebezpeþí. Práce na
filtru smí provádČt výhradnČ vyškolený a povČĜený personál. V pĜípadČ poškození
nebo funkþních poruch filtru sazí filtr ihned vyĜaćte z provozu. V okolí filtru se mohou
pĜípadnČ shromažćovat hoĜlavé látky.
M
Nebezpeþí popálení!
07.08.CZ
BČhem obnovování filtru se celý systém DPF zahĜívá a z trubky pro odvod
výfukových plynĤ vycházejí horké plyny.
F 30
M
SpuštČní vozíku v pĜípadČ nebezpeþí (za aktivního blokování spuštČní):
Na Ĝídicí jednotce HUSS-Control stisknČte obČ tlaþítka „M“ a „F“, držte je stisknutá a
zároveĖ spust’te vozík.
17.3
Popis funkce
BČhem chodu motoru proudí výfukové plyny filtrem, který témČĜ kompletnČ zachycuje
všechny škodlivé saze.
ýím starší je dieselový motor, tím více emisních þástic se tvoĜí, þímž se zvyšuje
protitlak výfukových plynĤ.
Hladina naplnČní filtru je indikována na displeji Ĝídicí jednotky HUSS-Control, takže
mĤže být filtr vþas obnoven.
PĜi dosažení definovaného maximálního protitlaku, resp. maximální doby plnČní
vysílá jednotka HUSS-Control poplach „Filtr plný“.
Ke spálení nahromadČných sazí ve filtru se pomocí Ĝízení jednotky HUSS-Control
spustí pĜi vypnutém motoru obnova filtru.
07.08.CZ
Blokování spuštČní motoru a systém vynuceného vypnutí motoru jsou za úþelem
ochrany motoru a filtru sazí integrovány v Ĝízení.
F 31
17.4
Obsluha Ĝídicí jednotky HUSS-Control
Obsluha filtru sazí dieselového motoru probíhá pomocí Ĝídící jednotky HUSS-Control.
Tato Ĝídicí jednotka je upevnČna v zorném poli obsluhy vozíku
Displej
V horním Ĝádku se zobrazují funkþní kroky a v dolním Ĝádku je pomocí pruhu
indikován stav filtru (protitlak, resp. doba obnovy)
F 32
Control
Mode
Function
(Control - tlaþítko Ĝízení)
(Mode - tlaþítko režimu)
(Function - tlaþítko funkce)
07.08.CZ
Tlaþítka
17.5
Obsluha Ĝídicí jednotky HUSS-Control
Normální provoz
ZapnČte zapalování. Bzuþák
se aktivuje na min. 1 sekundu,
zároveĖ se rozsvítí obČ LED
diody.
Je-li uloženo hlášení, je toto
indikováno a navíc zaþne blikat
þervená LED dioda.
Indikace na displeji
Autotest
Funkce LED diod
zelená a þervená
LED svítí
napĜ. Poplach / Filtr plný
HHHHHHHHHHH
þervená LED dioda
bliká
Uložené hlášení: PĜed
posledním vypnutím pĜekroþil
tlak výfukových plynĤ horní
hranici na min. 20 sekund nebo
došlo k pĜerušení obnovy.
Bzuþák je aktivní bez pĜerušení.
UpozornČní k tomuto hlášení:
Vozík nemĤže být spuštČn,
musí probČhnout obnova.
Pozor
V pĜípadČ nebezpeþí lze
vozík spustit pomocí trvale
stlaþené kombinace tlaþítek
„M“ a „F“.
Motor pĜipraven
07.08.CZ
Není-li uloženo žádné hlášení,
lze spustit motor.
M
F 33
Hlášení v normálním provozu indikující stav filtru sazí:
pĜi tomto hlášení je>>> normální
provoz možný
Stav filtru
HHHHHHHH
zelená LED bliká
pĜi tomto hlášení je nutná>>>
regenerace (obnova)
Obnovit
HHHHHHHH
þervená LED dioda
bliká
BČhem maximální doby plnČní
Zavolat servis / bílé saze
musela být 10x provedena obnova
filtru, je nutné pĜivolat servisního
technika spoleþnosti Jungheinrich.
Nutná údržba filtru sazí, je nutné
pĜivolat servisního technika
spoleþnosti Jungheinrich.
17.6
Obnova filtru
Z
Filtr obnovujte jedenkrát dennČ, i když ještČ není plný.
M
Nebezpeþí požáru a výbuchu
údržba
Pozor pĜi manipulaci s palivem! PĜi manipulaci s palivem nezacházejte s otevĜeným
ohnČm. NekuĜte, a to ani tam, kde je pouze cítit charakteristický zápach paliva.
M
Nebezpeþí popálení a otravy
PĜi každém spalování vznikají vysoké teploty a spaliny obsahující jedovaté látky.
07.08.CZ
Celý systém odvodu výfukových plynĤ je bČhem provozu a bezprostĜednČ po nČm
žhavý.
F 34
Obnova filtru
Indikace na displeji ---------------------Funkce LED diod
Odstavte vozík na rovné ploše.
VypnČte motor.
Zapalování „ZAP“: ěídicí jednotka
HUSS-Control je pod napČtím.
Tlaþítko „M“ držte 5 sekund stisknuté.
Obnova spouští po uplynutí 5 sekund.
Spustit obnovu za 5 s >>>>>>>>zelená
LED dioda
Další indikace po uplynutí 5 sekund
Ventilátor spíná k vychlazení.
Žhavicí svíþka PĜedchlazení
Zažehne žhavicí svíþka.
Obnova filtru
SpuštČní Žhavicí svíþka
SmČs paliva a vzduchu zapaluje.
Obnova filtru
SpuštČní zapalování
ProbČhne obnova filtru sazí. Na displeji
se zobrazí zbytková doba obnovy.
Obnova provedena
07.08.CZ
Obnova je ukonþena.
Tato indikace se zobrazí na displeji po
dobu 3 min.
Obnova ZAP
F 35
PĜerušení obnovy
Indikace na displeji ------------------Funkce LED diod
SpuštČný proces obnovy mĤže být
Poplach „Filtr plný“ >>þervená LED dioda
pĜerušen pouze vypnutím zapalování
bliká
prostĜednictvním klíþe spínaþe
zapalování nebo stiskem tlaþítka „F“ na
Ĝízení. Na displeji se pĜitom zpČtnČ
odpoþítává 5 sekund do pĜerušení, resp.
vypnutí obnovy. Bzuþák je aktivní bez
pĜerušení.
M
DĤležité
Souþasným stiskem tlaþítek „M“ a „F“ lze
spustit motor vozíku v pĜípadČ nebezpeþí
také pĜi hlášení „Poplach/filtr plný“.
M
Poruchy
Porucha Palivové þerpadlo
Porucha Magnetický ventil
Porucha Ventilátor
Porucha Snímaþ teploty
Porucha Obnova
Obnova pĜerušena
PodpČtí
07.08.CZ
BČhem obnovy kontroluje systém
jednotlivé funkce z hlediska hardwaru i
softwaru.
PĜípadný výskyt poruch má za následek
pĜerušení obnovy. Porucha se zobrazí na
displeji Ĝídicí jednotky HUSS-Control.
KromČ toho je kontrolováno napČtí
baterie. PĜi podkroþení napČtí rovnČž
dojde k pĜerušení obnovy. Je-li
zobrazeno nČkteré z vedle uvedených
hlášení, je tĜeba pĜizvat k odstranČní
poruchy servisního technika spoleþnosti
Jungheinrich.
Porucha Žhavicí svíþka
F 36
17.7
Údržba
Na displeji Ĝídicí jednotky HUSS-Control se zobrazí okamžik zahájení údržbáĜských
prací.
K provádČní údržbáĜských prací je tĜeba pĜivolat servisního technika spoleþnosti
Jungheinrich.
07.08.CZ
Jednotka Huss-Control je pro vozík nastavena z výroby. ZmČny tohoto nastavení smí
provádČt pouze specielnČ vyškolený personál servisní služby spoleþnosti
Jungheinrich.
F 37
F 38
07.08.CZ

Podobné dokumenty

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 Ovládání hydraulických funkcí je provádČno ovládací pákou pomocí sdruženého Ĝídicího ventilu. Elektrická soustava: 12–V soustava se startovací baterií a generátorem stĜídavého proudu s integrovaným...

Více

Návod k obsluze Tatra 1.

Návod k obsluze Tatra 1. RozmČrový štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identifikaþní þíslo vozidla (VIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

galaxy

galaxy 3. Tam, kde jsou nainstalovány pasivní infraþervené detektory pohybu (PIR) zkontrolujte, zda nejsou v zabezpeþených prostorách zvíĜata nebo ptáci. Pozornost je tĜeba vČnovat elektrickým ventilátorĤ...

Více

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren 235. Naší snahou je, aby pracovníci tČchto úĜadĤ a institucí byli lépe informováni o odborných otázkách oboru a rozhodovali o nich fundovanČ, se znalostí vČci.. ZmČnil se také vzhled a formát þasop...

Více

DFG/TFG 316 / 320

DFG/TFG 316 / 320 Ovládání hydraulických funkcí je provádČno ovládací pákou pomocí sdruženého Ĝídicího ventilu. Elektrická soustava: 12–V soustava se startovací baterií a generátorem stĜídavého proudu s integrovaným...

Více

DFG/TFG 316-550

DFG/TFG 316-550 vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti přístroje.

Více

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s K bezpeþnému ovládání vozíku jsou potĜebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a pĜehledné formČ. Jednotlivé kapitoly jsou oznaþeny p...

Více

EKS 513 - 515 / EKX 410 - 515

EKS 513 - 515 / EKX 410 - 515 K bezpeþnému ovládání vozíku jsou potĜebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a pĜehledné formČ. Jednotlivé kapitoly jsou oznaþeny p...

Více

Schemata zapojení

Schemata zapojení (*) POZNÁMKA: Na koncové body instalace je nutné vložit odpor 110 KΩ mezi koncovky + a L. Pro každý VDS panel s více než 3 tlačítky je nutné použít rozšiřující modul (Ref.2441).

Více

Individualita podlah.

Individualita podlah. | Z korku 1 mm pro spolehlivou stabilizaci a zvýšenou ochranou proti prostorovému a

Více