rozhodnutí - Obec Drozdov

Komentáře

Transkript

rozhodnutí - Obec Drozdov
MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/5292/2015/WEI
čj.: MUHO/16455/2015
vyřizuje: Romana Weidlingová
datum: 16.7.2015
tel: 311545320
e-mail: [email protected]
Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
RWE GasNet, s.r.o.
IČO 27295567
Klíšská 940/96, Klíše
400 01 Ústí nad Labem 1
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 6.3.2015 podala společnost
Společnost RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem 1, zastoupená společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Jaroslav Anýž,
nar. 13.11.1957, K Češníkům 244/10, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
stavební úpravy VTL - "Reko VTL Hořovice město, rekonstrukce vysokotlakého plynovodu"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 347(orná půda) , 349 (orná půda), 350 (orná půda), 358/4 (orná
půda), 787 (orná půda) v katastrálním území Drozdov v Čechách, obec Drozdov, PK 344, PK 346, PK
548, PK 549/1, PK 691/1, PK 691/2, PK 692, PK 693, PK 697/2, PK 783, PK 784 v katastrálním území
Záluží u Hořovic,obec Záluží, parc. č. 2165/10 (orná půda), 2165/14 (orná půda), 2165/15 (orná půda),
2165/16 (orná půda), 2165/17 (orná půda), 2165/18 (orná půda), 2175/1 (ostatní plocha – neplodná půda),
2175/3 (orná půda), 2178 (ostatní plocha – ostatní komunikace) , 2179 (ostatní plocha - dráha), 2180
(ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Hořovice, obec Hořovice.
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 2
Druh a účel umisťované stavby:
- přeložka stávajícího VTL plynovodu - trasa A, C, I.
Umístění stavby na pozemku:
- trasa nového VTL plynovodu bude umístěna na shora uvedených pozemcích v k.ú. Drozdov v
Čechách, Záluží u Hořovic a Hořovice souběžně s trasou stávajícího vedení VTL plynovodu,
- trasa A délky 276 m : na pozemku parc. č. 347(orná půda) , 349 (orná půda), 350 (orná půda), 358/4
(orná půda), 787 (orná půda) v katastrálním území Drozdov v Čechách, obec Drozdov,k.ú. Drozdov v
Čechách, umístění nového plynovodu ve vzdálenosti 3,2 až 3,6 m od stávajícího plynovodu,
- trasa C délky 420 m: na pozemku parc. č. PK 344, PK 346, PK 548, PK 549/1, PK 691/1, PK
691/2, PK 692, PK 693, PK 697/2, PK 783, PK 784 v katastrálním území Záluží u Hořovic,obec
Záluží,umístění nového plynovodu ve vzdálenosti 3,9 až 4,5 m od stávajícího plynovodu,
- trasa I délky 652 m: na pozemku parc. č. 2165/10 (orná půda), 2165/14 (orná půda), 2165/15 (orná
půda), 2165/16 (orná půda), 2165/17 (orná půda), 2165/18 (orná půda), 2175/1 (ostatní plocha –
neplodná půda), 2175/3 (orná půda), 2178 (ostatní plocha – ostatní komunikace) , 2179 (ostatní
plocha - dráha), 2180 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Hořovice, obec
Hořovice, umístění nového plynovodu ve vzdálenosti 3,2 až 3,6 m od stávajícího plynovodu.
Určení prostorového řešení stavby:
trasa A, C a I plynovodu VTL DN 150, PN 40, hloubka uložení min. 0,9 m pod úrovní upraveného
terénu,
šíře pracovního pruhu 15 m
přechod pod jednokolejnou vlečkou Hořovice – Cintlovka, bude proveden hydraulickým protlakem
chráničkou DN 300, min. vzdálenost výkopu startovací jámy od vlečky 4,4 m a 6 m u koncové
jámy.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
-
pozemky parc. č. 347 (orná půda) , 349 (orná půda), 350 (orná půda), 358/4 (orná půda), 787 (orná
půda) v katastrálním území Drozdov v Čechách, obec Drozdov, PK 344, PK 346, PK 548, PK
549/1, PK 691/1, PK 691/2, PK 692, PK 693, PK 697/2, PK 783, PK 784 v katastrálním území Záluží
u Hořovic,obec Záluží, parc. č. 2165/10 (orná půda), 2165/14 (orná půda), 2165/15 (orná půda),
2165/16 (orná půda), 2165/17 (orná půda), 2165/18 (orná půda), 2175/1 (ostatní plocha – neplodná
půda), 2175/3 (orná půda), 2178 (ostatní plocha – ostatní komunikace) , 2179 (ostatní plocha - dráha),
2180 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Hořovice, obec Hořovice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (vypracoval Ing. Jaroslav Anýž,
ČKAIT 0201819), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak jak je uvedeno ve výroku č.
I. tohoto rozhodnutí.
III. Stanoví povinnost vypracování prováděcí projektové dokumentace.
IV. Stanoví podmínky pro přípravu a realizaci stavby:
1.
Prováděcí dokumentace, odsouhlasená dotčenými správními úřady a správci inženýrských sítí , kteří
o to požádali ve svých vyjádřeních a závazných stanoviscích, bude spolu s oznámením o dodavateli
stavebních prací, zaslána stavebnímu úřadu ,který vydal rozhodnutí, ve lhůtě 20 dnů před zahájením
prací.
Č.j. MUHO/16455/2015
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
str. 3
Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace. Případně změny musí být předem
projednány se stavebním a drážním úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Na stavbě nesmí být umístěna taková světla, nebo barevné plochy, které by mohly vést km záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy, tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí apod., je třeba projednat v předstihu s provozovatelem a vlastníkem dotčené
vlečky.
Všechny kovové části stavby je nutné chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování petrifikované dráhy.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
Při stavebně montážních pracích v blízkosti zařízení ve správě Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastního ředitelství Praha, požádá stavebník, případně dodavatel o technický dohled správce
zařízení při činnosti v blízkosti elektrifikované tratě je nutno respektovat platné normy, předpisy a
zakázané činnosti v blízkosti trakčního vedení pod napětím, zejména ČSN EN 50 110 1 ed. 2 a TNŽ
34 3109. Stavebními pracemi nesmí být narušena statika trakčních podpěr a musí být respektováno
jejich ochranné pásmo. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranici ochranného
pásma, tj. minimální hranice přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení, musí být na tomto vedení
zajištěna napěťová výluka a zařízení musí být chráněno jako celek.
Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku SŽDC, s.o., na kterém
provádí servisní činnost společnost ČD Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Plzeň. U této
společnosti bude před zahájením výkopových prací zajištěno vytyčení sítí. V případě přiblížení
k jejich trasám, bude předem se SŽDC projednán způsob ochrany kabelů.
Po dokončení stavby bude na základě písemné žádosti zajištěno provedení kontrolní prohlídky
stavby. Kladné vyjádření SŽDC, Oblastního ředitelství Praha a ČD Tele,atika, a.s. bude předloženo
k řízení o vydání kolaudačního souhlasu , podle stavebního zákona.
Vlivem stavby nesmí dojít k narušení stavebně technického stavu mostu v km 58,978 TU 0202 Praha
Smíchov – Plzeň hl. nádraží.
Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen oznámit termín zahájení prací příslušnému
správci inženýrských sítí a zajistit vytyčení jejich tras a ochranného pásma příslušným správcem inž.
sítě. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. Případná potřeba přeložky stávajícího vedení
inženýrských sítí bude projednána s příslušným správcem inž. sítě a se stavebním úřadem
Před zahájením výkopových prací bude prokazatelně dodavatel prací seznámen s polohou vedení
inž. sítí a rozsahem ochranných pásem.
Při provádění prací je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození
inženýrských sítí. V blízkosti těchto sítí a v jejich ochranném pásmu nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí. Přejezdy přes inženýrské sítě budou zajištěny vhodným způsobem, aby nedošlo
k jejich poškození (např. uložením panelů).
Odkryté podzemní vedení inženýrských sítí bude v průběhu stavební činnosti (i v případě přerušení
prací) řádně zabezpečeno proti poškození. V případě zjištění, že došlo k jejich poškození, bude
skutečnost neprodleně oznámena správci sítě. Při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky
uložení inž. sítí. Před zakrytím inženýrských sítí bude příslušný správce stavebník vyzván k jejich
kontrole. O výsledků kontroly bude sepsán protokol.
Výkopovými pracemi nesmí být ohrožena stabilita konstrukcí vrchního vedení inženýrských sítí. Po
dokončení stavební činnosti budou neprodleně osazeny poklopy a další nadzemní prvky související
s vedením inženýrských podzemních sítí.
Dopravní řešení a případná omezení dopravního provozu při realizaci výkopů na pozemních
komunikacích a v blízkosti dráhy – vlečky, včetně údajů o splnění podmínek pro termín realizace
Č.j. MUHO/16455/2015
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
str. 4
stavebních prací v předepsaném ročním období, bude projednáno příslušným správním úřadem
podle zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích včetně schválení zvláštního užívání silnic.
Při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin, nedojde k žádným
splachům do vodního toku a odplavení při vyšších vodních stavech.
Na příbřežních pozemcích nebudou parkovány stavební mechanizmy.
Během prací nedojde k zásahu do vodního koryta toku.
Po dokončení prací budou příbřežní pozemky urovnány a zatravněny.
Zahájení a ukončení prací kolem Drozdovského potoka bude v předstihu min. 14 dní písemně nebo
e-mailem nahlášeno správci vodního toku.
Před zakrytím nového vedení plynovodu , zajistí stavebník zaměření odborně způsobilou osobou.
Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
K žádosti budou předložena závazná stanoviska dotčených správních úřadů, příslušné revizní zprávy,
geodetické zaměření skutečného vedení VTL plynovodu, protokoly o předání a převzetí
inženýrských sítí po výkopu, prohlášení o shodě vydané dodavatelem stavby podle zvláštních
právních předpisů, doklad prokazující předání a převzetí VTL plynovodu příslušným správcem sítě.
Účastník řízení na podle § 27 odst.1 písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 85 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona:
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Odůvodnění:
Dne 6.3.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavba, která je předmětem
řízení prochází územím správních obvodů města Hořovice a Žebrák. Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor regionálního rozvoje stanovil, přípisem sp.zn.: SZ 022585/2015/KUSK REG/GP, jako správní
úřad příslušný k projednání žádosti stavební úřad Hořovice.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel, v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu ,dne 31.3.2015 vyzván výzvou čj.:
MUHO/7361/2015, k doplnění žádosti. Současně bylo řízení přerušeno usnesením podle § 64 odst. 1
písm. a) správního řádu. Žádost byla doplněna dne 21.5.2015.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly předloženy následující podklady:
−
projektová dokumentace (vypracoval Ing. Jaroslav Anýž, ČKAIT 0201819), požárně
bezpečnostní řešení stavby (vypracoval Jiří Kupilík, ČKAIT 0201130),
−
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi žadatelem o vydání
územního rozhodnutí a vlastníky pozemků dotčených stavbou, dokladující právo stavby na cizích
pozemcích,
−
vyjádření správců inženýrských sítí: Telefónica Czech Republic, a.s. - čj.: 604031/13 a O2 Czech
Republic, a.s. čj.: 569739/15, ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn.: 0100316388 a souhlas s
umístěním stavby v ochranném pásmu zn.: 001074021203, ČEZ ICT Services, a.s. - zn.:
0200234382, T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 18.3.2014 na situačním výkresu,
ELTODO-CITELUM, s.r.o. - č. EC/0400/1928/13, Hořovická Teplárenská s.r.o. - potvrzený
situační výkres (nekolizní), ELPRO-DELICIA, a.s. - vyjádření ze dne 1.7.2013 (nekolizní), UPC
Česká republika, s.r.o. - vyjádření ze dne 29.8.2014, Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze
dne 20.2.2014 , České radiokomunikace a.s. - zn.: UPTS/OS/107024/2014, ČD Telematika a.s. zn.: 15841/2014-O a 15330/2014-O, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – zn.:
3456/13/KSUS/KLT/PRI , RWE Distribuční služby s.r.o. - zn.:5000804653 a zn.: 5001096604,
VaK Berou a.s. - vyjádření zn.: O141-4446/2014 a O151-2762/2015, Státní pozemkový úřad –
zn.: SPU 028160/2015, MERO ČR, a.s. - zn.: 2015/01/6406, ČEPRO, a.s. - sp.zn.: 4249/15
NET4GAS, s.r.o. - zn.: 558/15/OVP/N, TREMINAL OIL a.s. - vyjádření ze dne 18.12.2013 a BF
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 5
LOGISTICS, s.r.o. č.j. 14/1/00043 k pracem v ochranném pásmu vlečky, Povodí Vltavy, s.p.,
závod Berounka – zn.40881/2013-342/Fr SP-2013/8714 , Lesy ČR, s.p. Lesní závod Konopiště
– vyjádření sp.zn.: LCR006/001910,
Lesy ČR, s.p. Lesní správa Přeštice –
čj.:
LCR212/000474/2015, Středočeský kraj – SÚS Praha – vyjádření zn.: 2181/15/KSUS/KLT/PRI,
Správa železniční dopravní cesty, s.o. - souhrnné závazné stanovisko zn.: 30444/2014-OŘ PHAOPS-1882-U(S)-712/Hi,
−
vyjádření a závazná stanoviska dotčených správních úřadů: Ministerstvo obrany ČR, VUSS –
závazné stanovisko čj.: 6222/68059 – ÚP/2013-7103/44 , Ministerstvo vnitra ČR – odsouhlasený
situační výkres ze dne 26.6.2013 a 22.8.2014, Drážní úřad , Stavební sekce Plzeň – vyjádření zn.:
DUCR-35609/13/Sg a závazné stanovisko zn.: ML-SOL0040/15-2/Sg
DUCR-2769/15/Sg,
KHS-ÚP Beroun – závazné stanovisko zn.: KHSSC 30037/2013, (stavba se netýká zájmů
chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), HZS-ÚO Beroun – závazné
stanovisko ev.č.: BE – 340-2/2013/PD,MěÚ Hořovice, odb. výstavby a životního prostředí
vyjádření čj.: MUHO/16606/2014/VÝST/KY vydané podle zvláštních právních předpisů a
sdělení čj.: MUHO/9787/2015/VÝST/KY podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu.
Stavební úřad oznámil dne 21.5.2015 zahájení územního řízení známým účastníkům a dotčeným
orgánům. Protože po doplnění poskytovala žádost dostatečný podklad pro její posouzení a poměry v
území jsou stavebnímu úřadu známy,upustil v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona od ústního jednání
a stanovil lhůtu k podání námitek, připomínek a závazných stanovisek v délce 25 dnů ode dne doručení
oznámení. Účastníkům řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona bylo provedeno doručení
veřejnou vyhláškou, zveřejněnou na úředních deskách MěÚ Hořovice (zveřejněno ve dnech 1.6.2015 až
17.6.2015) , OÚ Záluží (zveřejněno ve dnech 10.6.2015 až 26.6.2015) a OÚ Drozdov (zveřejněno ve
dnech 2.6.2015 až 7.7.2015). Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno rovněž dálkovým přístupem na
webové adrese http://www.mesto-horovice.eu. Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se považuje za den
vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který je stavebním úřadem. Ve stanovené lhůtě
bylo dne 9.6.2015 stavebnímu úřadu doručeno vyjádření zn.: 1775/2015 vydané ÚAPP střeních Čech z
hlediska archeologické památkové péče a elektronickou poštou kopie vyjádření KSÚS Praha, které bylo
předloženo k žádosti.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obcí v místě stavby a
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Trasa A, C, I VTL plynovodu, která je předmětem řízení není umístěná v ochranném pásmu lesa Práce
budou probíhat v blízkosti Drozdovského potoka a proto byla do podmínek pro realizaci stavby zahrnuty i
podmínky pro ochranu tohoto vodního toku. Požadavek správce vlečky (Hořovice Cintlovka) na
provedení přechodu protlakem je splněn. Ochranné pásmo VTL plynovodu, ve shora uvedených trasách
se nepřibližuje k zastavěnému území obce Tlustice, ale naopak dochází k odklonění trasy směrem od
zastavěného území obce o cca 3,2 a 3,6 m. Stavba nezasahuje do tělesa krajské silnice. VTL plynovod je
nově umístěn souběžně se silnicí, na sousedním pozemku. Pro výkop v místní komunikaci v k.ú.
Hořovice byla stanovena podmínka vypracování dopravního řešení a schválení podle zákona č.
13/1997Sb., o pozemních komunikacích včetně schválení zvláštního užívání silnic. Předmět řízení není
v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Na základě výzvy
k doplnění podkladů, byl žadatel vyzván k doplnění závazného stanoviska – souhlasu s trasou, k odnětí
půdy ze ZPF. MěÚ Hořovice, odb. výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní úřad vydal
sdělení, jímž potvrdil změnu požadavků uvedených v původně vydaném koordinačním stanovisku a
uvedl, že po změně zákona není vyžadováno vydání souhlasu s trasou. Pro ochranu zájmů v ochranném
pásmu celostátní dráhy a vlčeky, byly stanoveny rozhodnutím podmínky vycházející z vyjádření správců
sítí a staveb a Drážního úřadu.
Stavba, která je předmětem územního řízení nevyžaduje vydání stavebního povolení, proto stavební úřad
stanovil v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona, povinnost vypracování prováděcí dokumentace a
stanovil podmínky pro realizaci záměru. Požadavek na vypracování prováděcí dokumentace vyplývá
z vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených správních úřadů, které požadují předložení
dokumentace ke schválení před zahájením prací. Jedná se zejména o RWE Distribuční služby, s.r.o.,
SŽDC,s.o., Drážní úřad, Státní pozemkový úřad jako správce odvodňovacího systému. Jedno paré této
dokumentace bude předloženo stavebnímu úřadu včetně souhlasu správců inženýrských sítí a dotčených
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 6
správních úřadů. Podmínky pro realizaci stavby byly převzaty z vyjádření jednotlivých správců
inženýrských sítí, komunikací, dráhy a vodního toku.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm.b), odst.2 písm.a) stavebního zákona:
Lukáš Jícha, nar. 24.11.1994, Akátová 622, 330 03 Chrást u Plzně
JUDr. Miloslav Puchta, nar. 5.6.1951, Javorná 37, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Vladimír Kunc, nar. 3.5.1946, U Kapličky 26, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn
Jan Opatrný, nar. 11.5.1939, Záluží 3, 267 61 Cerhovice
Mgr. Monika Cimprich, nar. 31.1.1963, Ke Hřišti 54, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary
Petr Novák, nar. 11.11.1966, Osek 13, 267 62 Komárov u Hořovic
Markéta Peterová, nar. 29.9.1963, Hradební 1363/4, 268 01 Hořovice
Pavla Pjatáková, nar. 23.12.1957, U Vodojemu 302, 267 61 Cerhovice
Ing. Karel Bím, CSc., nar. 19.6.1943, Záluží 29, 267 61 Cerhovice
Bohumila Bímová, nar. 8.2.1945, Záluží 29, 267 61 Cerhovice
Helena Ešková, nar. 12.10.1972, Drozdov 1, 267 61 Cerhovice
František Zítek, nar. 7.10.1966, Jiřího Wolkera 206, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Ing. Zbyněk Zima, nar. 31.7.1956, Kublov 257, 267 41 Kublov
TERMINAL OIL a.s., Bavorská 856/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Zemědělské družstvo Mořina, Mořina 29, 267 17 Mořina
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště střední Čechy, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3-Žižkov
Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
Obec Záluží, Záluží 42, 267 61 Cerhovice
Obec Drozdov, Drozdov 104, 267 61 Cerhovice
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (identifikace účastníků podle § 92 odst. 3
stavebního zákona):
ppč. 1637, 1640, 1677 , evidence KN, k.ú. Žebrák, obec Žebrák
ppč. 782, 358/9, 358/10, 351, 341/2, 341/4, 341/14, 352, 353, 355, 356, 358/2, 358/3, 358/5, 358/6 ,
evidence KN, k.ú. Drozdov v Čechách, obec Drozdov
ppč. 341, 342, 345, 346, 344, 345, 550/2, 783, 550/1, 549/2, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 540, 538,
537, 536, 535/2, 535/1, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528/2, 523/1, 523/2, 522, 518, 517, 514, 513, 511,
506/2, 505, 500, 499, 490, 489, 486, 485, 478, 477, 472, 471, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457,
456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 446, 445, 444, 781,443, 442, 441, 440, 433, 432, 427, 426,
425, 424, 423,422, 421, 419/2, 419/1,418/1, 253, 1110, 784, 335, 336, 337, 340, 694/1, 694/3, 690, 689,
688/1, 688/2, 792/1,686/2, 686/1, 782, 553, 552, 551, 694/4, 695, 691/3, 688/2, 688/1, 697/3, 591,
evidence PK, k.ú. Záluží u Hořovic, obec Záluží
ppč. 591, evidence PK, k.ú. Tlustice, obec Tlustice
ppč. 1735/1, 2166, 2165/9, 2165/11, 2165/12, 2165/13, 2165/19, 2165/1, 2165/24,2165/33, 2175/2,
2175/5, 2175/4, 2175/6, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2177/2, 2177/3, 2175/3, 2177/1, 1570/19, 2175/3,
2177/1, 1570/19, 2181, 2182, evidence KN, k.ú. Hořovice, obec Hořovice
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, kteří mají k dotčeným a sousedním
pozemkům jiná práva, než vlastnická:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s , právní nástupce O2 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,
ELTODO-CITELUM, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., ČD - Telematika a.s., BF Logistics s.r.o.,
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 7
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, RWE Distribuční služby,
s.r.o., RWE GasNet, s.r.o., Středočeský kraj - Správa a údržba silnic T-Mobile Czech Republic a.s.,
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková,
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Oddělení ochrany
územních zájmů Praha, Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště
Do okruhu účastníků řízení zahrnul stavební úřad žadatele o vydání územního rozhodnutí, vlastníky
pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků, a osoby, které mají k dotčeným a sousedním
pozemkům jiná, než vlastnická práv.
Vypořádání s návrhy, námitkami vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Romana Weidlingová
samostatný odborný referent
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši poloviny stanovené sazby 20000 K., tj. celkem 10000 Kč, byl uhrazen bezhotovostním převodním
příkazem dne 9.6.2015.
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 8
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Hořovice, OÚ Záluží a
OÚ Drozdov a dálkovým přístupem na webové adrese http://www.mesto-horovice.eu) .
Vyvěšeno dne:
…………………………………………
Zveřejněno dálkovým přístupem:
…………………………………………
Sejmuto dne:
................................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení :
……………………………………………
Potvrzení o době zveřejnění oznámení bude příslušným orgánem doručeno stavebnímu úřadu.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručení
jednotlivě:
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, IDDS: rdxzhzt, doručení
prostřednictvím zplnomocněného zástupce:
Ing. Jaroslav Anýž, Ed. Beneše č.p. 2439/70, 304 77 Plzeň
Lukáš Jícha, Akátová č.p. 622, 330 03 Chrást u Plzně
JUDr. Miloslav Puchta, Javorná č.e. 37, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Vladimír Kunc, U Kapličky č.p. 26, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn
Jan Opatrný, Záluží č.p. 3, 267 61 Cerhovice
Mgr. Monika Cimprich, Ke Hřišti č.p. 54, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary
Petr Novák, Osek č.p. 13, 267 62 Komárov u Hořovic
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 9
Markéta Peterová, Hradební č.p. 1363/4, 268 01 Hořovice
Pavla Pjatáková, U Vodojemu č.p. 302, 267 61 Cerhovice
Ing. Karel Bím, CSc., Záluží č.p. 29, 267 61 Cerhovice
Bohumila Bímová, Záluží č.p. 29, 267 61 Cerhovice
Helena Ešková, Drozdov č.p. 1, 267 61 Cerhovice
František Zítek, Jiřího Wolkera č.p. 206, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Ing. Zbyněk Zima, Kublov č.p. 257, 267 41 Kublov
TERMINAL OIL a.s., IDDS: 386ee9d
Zemědělské družstvo Mořina, IDDS: xj2cwvc
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště střední Čechy, IDDS: 96vaa2e
Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, IDDS: z49per3
Město Hořovice, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice
Obec Záluží, IDDS: dugb49z
Obec Drozdov, IDDS: w4eannr
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t , právní nástupce O2 Czech Republic a.s.,
IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
BF Logistics s.r.o., IDDS: dutrj5j
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, IDDS: e8jcfsn
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, IDDS: z49per3
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Středočeský kraj - Správa a údržba silnic, IDDS: keebyyf
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (identifikace účastníků podle § 92 odst. 3
stavebního zákona) doručení veřejnou vyhláškou:
ppč. 1637, 1640, 1677 , evidence KN, k.ú. Žebrák, obec Žebrák
ppč. 782, 358/9, 358/10, 351, 341/2, 341/4, 341/14, 352, 353, 355, 356, 358/2, 358/3, 358/5, 358/6 ,
evidence KN, k.ú. Drozdov v Čechách, obec Drozdov
ppč. 341, 342, 345, 346, 344, 345, 550/2, 783, 550/1, 549/2, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 540, 538,
537, 536, 535/2, 535/1, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528/2, 523/1, 523/2, 522, 518, 517, 514, 513, 511,
506/2, 505, 500, 499, 490, 489, 486, 485, 478, 477, 472, 471, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457,
456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 446, 445, 444, 781,443, 442, 441, 440, 433, 432, 427, 426,
425, 424, 423,422, 421, 419/2, 419/1,418/1, 253, 1110, 784, 335, 336, 337, 340, 694/1, 694/3, 690, 689,
688/1, 688/2, 792/1,686/2, 686/1, 782, 553, 552, 551, 694/4, 695, 691/3, 688/2, 688/1, 697/3, 591,
evidence PK, k.ú. Záluží u Hořovic, obec Záluží
ppč. 591, evidence PK, k.ú. Tlustice, obec Tlustice
ppč. 1735/1, 2166, 2165/9, 2165/11, 2165/12, 2165/13, 2165/19, 2165/1, 2165/24,2165/33, 2175/2,
2175/5, 2175/4, 2175/6, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2177/2, 2177/3, 2175/3, 2177/1, 1570/19, 2175/3,
2177/1, 1570/19, 2181, 2182, evidence KN, k.ú. Hořovice, obec Hořovice
dotčené správní úřady doručení jednotlivě:
Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk
Č.j. MUHO/16455/2015
str. 10
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého nám. č.p. 2/2, 268 01 Hořovice
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní , Palackého nám. č.p. 2/2, 268 01 Hořovice
Obecní úřad Drozdov, IDDS: w4eannr
Obecní úřad Záluží, IDDS: dugb49z
na vědomí
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
Městský úřad Žebrák, stavební úřad, IDDS: 5wmbaar

Podobné dokumenty

Vedení 400 kV V410/419, TR Výškov - TR Čechy Střed

Vedení 400 kV V410/419, TR Výškov - TR Čechy Střed - jednoduché vedení v úseku od stožáru č. 38A k portálu TR Čechy Střed na stožárech 1x400 kV konfigurace portál a třídník; Stávající dvojité vedení má označení V410/411, jednoduché vedení je V410. ...

Více

Rozhodnutí-veřejná vyhláška-přístavba

Rozhodnutí-veřejná vyhláška-přístavba změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v místě stavby nacházejí jejich správci na základě o...

Více

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1539 a 2469/1, vše v katastrálním území Nové Město. Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku: - NTL plynovod PE DN 400 délky184m, na pozem...

Více

Územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Rudné o umístění stavby

Územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Rudné o umístění stavby Společnost ELDATA pražská s.r.o. je podnikatelem, který vykonává komunikační činnost ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících...

Více

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b řádu, věcně příslušný dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný dle ust. § 32 ...

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Dne 9.12.2011 podala spol. Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost, IČ 26209578, Mokrá-Horákov č.p. 359, 664 04 Mokrá žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území: terénní úpravy k pr...

Více

veřejná vyhláška - Obec Okrouhlice

veřejná vyhláška - Obec Okrouhlice - odboru ŽP budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. 12. Při provádění stavby budou splněny podmínky Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brn...

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení dotčeným org...

Více

MUCBX001D34P - Jabloňová stráň

MUCBX001D34P - Jabloňová stráň III. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace “ Jabloňová stráň Tuchoraz komunik...

Více