katalogu Hella

Komentáře

Transkript

katalogu Hella
Inovaãní technologie
Individuální fie‰ení
Intenzivní podpora
Na‰e nápady,
Vበúspûch
Pfiehled v˘robkÛ :
Komunální technika a zvlá‰tní nástavby
Varovná a pracovní svûtla
Nápady pro automobil
budoucnosti
Hella-svûteln˘ pfiíklad
pro bezpeãnost
Bezpeãnost pro zásahové a pracovní síly v plynulém silniãním
provozu a vysoká kvalita varovn˘ch systémÛ na prvním místû.
Jen tak budou zabezpeãeny optimální zásahové a pracovní
podmínky stejnû tak jako efektní varovn˘ úãinek a zabezpeãení v silniãním provozu. Zavazující Knot-how oblasti
osvûtlení, elektriky a elektroniky je proto uÏ zapracováno do
otoãn˘ch majákÛ, optick˘ch varovn˘ch systémÛ a pracovních
svûtlometÛ. Bezpeãnost je dÛleÏitá!
V˘konn˘ signál od Helly pro bezpeãnost
V˘robci a fiidiãi komunálních a speciálních vozidel (jako napfi.
odtahov˘ch vozidel) mají jedno spoleãné : vysoké nároky na
vybavení po stránce osvûtlení, elektriky a elektroniky. Hella
zná dobfie tyto poÏadavky a proto Vám nabízí pouze tu
nejlep‰í kvalitu pro spolehliv˘ nepfietrÏit˘ provoz. Na‰e
inovaãní technologie bude pfiesvûdãivá pro progresivní fie‰ení
a modularitu v rÛzn˘ch systémech.
2
Pro rÛzné potfieby nabízíme rozliãné technologie a varianty :
• Optické varovné halogenové nebo xenonové systémy v
rÛzn˘ch délkách a s pfiídavn˘mi komponenty v˘znamn˘mi
pro bezpeãnost jako jsou pracovní svûtlomety a bezpeãnostní svûtla ( v provedení LED )
• Otoãné majáky s nároãnou technikou s otoãnou parabolou
aÏ k velmi kvalitní LED-xenon technologii.
Osvûtlení zhotovené na míru pro v‰echny pfiípady
Xenonové pracovní svûtlomety zaruãují jak smûrování svûtla
cílenû na blízké okolí pro práci na vozovce tak i optimální
osvûtlení pracovního okolí. Svûtelné moduly umoÏÀují kombinace rozliãn˘ch rozdûlení svûtel v rÛzn˘ch provedeních a
pro rozliãná pouÏití : pro pevnou montáÏ , upevnûní na stativ
nebo magnetické upevnûní.
S inovovan˘mi signálními systémy a svûtlomety od Helly jste
bezpeãní v kaÏdé situaci- ve dne i v noci.
Obsah
4
Hella otoãné majáky KL
KLX 7000
34
Pfiední a zadní varovná svûtla od Helly
BSX-Micro
6
KLX
36
WL-LED
8
KLX JuniorPlus
37
DuraLed
38
Pracovní svûtlomety Hella
Pracovní svûtlomety
46
Svûtlomety a zadní svítilny Hella
Hlavní svûtlomety a pfiíslu‰enství
50
Svûtla pro denní svícení
10
KL 7000 / KL 8000
12
KL Rotaflex / KL Rotafix
14
KL JuniorPlus
16
Pfiíslu‰enství k majákÛm
18
Optické varovné systémy OWS
OWS-QS
52
Ostfiikovaãe svûtlometÛ
22
OWS
54
Standardní svítilny
24
OWS – pfiehled v˘robkÛ
72
Odrazky
26
OWS-X
73
Boãní obrysová svûtla
28
OWS a OWS-MR
75
Poznámky
30
OWS-panely
32
Pfiíslu‰enství k OWS
Lichttechnische gesetzliche Ausrüstungsvorschriften
entnehmen Sie bitte unserer separaten Broschüre.
3
KLX 7000
KLX 7000
Pfiednosti KLX 7000 v pfiehledu :
V‰eobecnû
• stavebnicovû vyuÏitelné nástavbové varianty ( pevná
montáÏ, flexibilní pfiipevnûní na tyãov˘ drÏák, magnetické
pfiipevnûní) pro v‰echny pfiípady nasazení
• jednoduché ãi‰tûní díky hladkému krytu
• v˘stup kontroly funkce (relé nebo Ïárovka)
Technické údaje KLX 7000
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB) :
10-15 V
20-30 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5
(CISPR 25)
Frekvence zábleskÛ :
2,05 +/-0,03 Hz dvojit˘ záblesk
12 + 2 Ws
Elektrická energie zábleskÛ :
Xenonová technologie
• hodnota svûtelného v˘konu je v˘raznû vy‰‰í,
neÏ urãuje norma
• jednoduchá v˘mûna xenonové v˘bojky X1 s paticí na
konektor (StVZO TA6.a,DIN))
• mikroprocesor fiídící frekvenci zábleskÛ
• nároãnû tvofien˘ vnitfiní optick˘ modul rozptyluje svûtlo do
prostoru
Proudové zatíÏení :
Pfiipevnûní (KLX 7000 F):
4
nastojato
Ochrana proti pfiepólování :
Kontrolní v˘stup :
tavná pojistka
8V
12 V
zatíÏení max. 0,5A
pfii 12/24 V
IP5K4K, IP9K
(vysokotlaké ãi‰tûní,DIN 40050, str.9)
Typové ovûfiení
Homologace :
E1 001399, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 021889
MoÏnosti montáÏe
• u provedení na pevnou montáÏ jsou k dispozici upevÀovací
otvory umístûné na dvou kruÏnicích 107 a 130 mm (dle
DIN), tím je maják kompatibilní k obvykl˘m rozmûrÛm.
Jednoduchá montáÏ a demontáÏ díky praktickému konektoru umístûného na spodní stranû
• flexibilní upevnûní odráÏí silné nárazy a minimalizuje tak
nebezpeãí po‰kození. Tûleso je opakovanû vraceno do
optimální polohy
• magneticá verze : bezpeãné usazení díky velké síle pûti
magnetÛ
Upevnûní krytu
• Hela Safety Lock, bajonetov˘ systém spolehlivû zablokuje
kryt majáku a umoÏÀuje také lehké otevfiení
• uvolnûní vodotûsn˘m tlaãítkov˘m mechanizmem
ze shora a ze spodu
Provozní poloha :
Mezní podpûtí :
1,6 A
-40 °C aÏ +60 °C
Rozsah provozních teplot :
Krytí :
·piãková kvalita
• komfort a ochrana pro Va‰i bezpeãnost : integrovaná
osobní ochrana zajistí odpojení pfii dotyku
vysokonapûÈov˘ch vodiãÛ
• nároãn˘ odvûtrávací a odtokov˘ systém zamezuje rosení
krytu a elektroniky
• tlakem lité hliníkové tûleso splÀuje vysoké EMW poÏadavky
dle CISPR 25 tfi.5
• autodiagnostika elektroniky
• odolnost vÛãi vysok˘m teplotám a proti nárazu
( polykarbonátovy kryt )
3,3 A
Svûteln˘ graf v kandelách
KLX 7000 F
12 V
2RL 008 181-101
24 V
2RL 008 181-111
KLX 7000 FL
12 V
2RL 008 183-101
24 V
2RL 008 183-111
KLX 7000 M
12 V
2RL 008 182-101
24 V
2RL 008 182-111
5
KLX
KLX
Pfiednosti KLX v pfiehledu
Zábleskové majáky KLX známého designu vybavené novou
elektronikou nabízejí atraktivní pomûr ceny a svûtelného
v˘konu. Zástavbová forma se vyznaãuje obzvlá‰tû nízkou
v˘‰kou (v˘‰ka bez gumové podloÏky je pouh˘ch 140 mm).
Robustní kryt s prismatickou optikou, která zaruãí vysok˘
prostorov˘ varovn˘ úãinek zábleskÛ xenonové v˘bojky.
V‰eobecnû
• vysok˘ varovn˘ úãinek a spolehlivost s malou v˘‰kou
Xenonová technologie
• hodnota svûtelného v˘konu je v˘raznû vy‰‰í,
neÏ urãuje norma
• pro lep‰í viditelnost dvojit˘ záblesk
·piãková kvalita
• kryty z polykarbonátu jsou obzvlá‰tû odolné proti nárazu
• v‰echny KLX varianty kají ochranu proti pfiepólování
Provedení
• KLX jsou konstruovány pro pevnou montáÏ na rovné plochy
a odpovídají formû B1 dle DIN 14 620. Gumová podloÏka,
která je souãástí dodávky se optimálnû hodí na stfiechy
vozidel a vyrovnává men‰í nerovnosti.
• jako pfiíslu‰enství je dodáván adaptér pro upevnûní na
tyãov˘ drÏák
Pohon
• Rozsah provozních teplot od -40 oC do + 60 oC
Upevnûní krytu
• Bajonetov˘ systém spolehlivû zablokuje kryt majáku
Svûteln˘ graf v kandelách
6
KLX
Îlut˘ 12 V
2RL 007 017-061
Îlut˘ 24 V
2RL 007 017-071
âerven˘ 12 V
2RL 007 017-081*
âerven˘ 24 V
2RL 007 017-091*
*PouÏití ãerven˘ch majákÛ pouze tam, kde to povoluje vyhlá‰ka.
Technická data KLX
Jmenovité napûtí (UN):
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB):
10-15 V
20-30 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.3 (CISPR 25)
2 Hz dvojit˘ záblesk
Frekvence zábleskÛ :
10 + 2 Ws
Elektrická energie zábleskÛ :
Proudové zatíÏení :
Rozsah provozních teplot :
Pfiipevnûní (KLX 7000F) :
3,3 A
1,7 A
-40 °C aÏ +60 °C
ze shora a ze spodu
Provozní poloha :
Ochrana proti pfiepólování :
Krytí :
nastojato
tavná pojistka
IP5K4K, IP9K
(vysokotlaké ãi‰tûní,DIN 40050, str.9)
Typové ovûfiení
Homologace :
E4 006511, (KLX Ïlut˘), (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 023486
7
KLX JuniorPlus
KLX JuniorPlus
Pfiednosti KLX Junior Plus v pfiehledu
V‰eobecnû
• xenonová technika v oblíbené fiadû Junior v atraktivním
pomûru ceny a v˘konu
• stavebnicovû vyuÏitelné nástavbové varianty (pevná
montáÏ, flexibilní upevnûní na tyã.drÏák, magnet)
Technická data KLX JuniorPlus
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB) :
12-16 V
24-32 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi. 3 (CISPR 25)
2 Hz dvojit˘ záblesk
Frekvence zábleskÛ :
10 + 2 Ws
Elektrická energie zábleskÛ :
Xenonová technologie
• hodnota svûtelného v˘konu je v˘raznû vy‰‰í,
neÏ urãuje norma
• jednoduchá v˘mûna xenonové v˘bojky X1 s paticí na
konektor (StVZO TA6.a,DIN)
• mikroprocesor fiídící frekvenci zábleskÛ
• ochrana proti pfiepólování
Proudové zatíÏení :
3,3 A
1,7 A
-40 °C aÏ +60 °C
Rozsah provozních teplot :
Pfiipevnûní (KLX 7000F) :
ze shora a ze spodu
Provozní poloha :
nastojato
Ochrana proti pfiepólování :
tavná pojistka
Unterspannungsabschaltung: 4 V
Krytí :
DIN 40050, str.9)
·piãková kvalita
• kryty z polykarbonátu jsou obzvlá‰tû odolné proti nárazu
• nároãn˘ odvûtrávací a odtokov˘ systém zamezuje rosení
krytu a elektroniky
Typové ovûfiení
Homologace:
E1 001765, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 023486
MoÏnosti montáÏe
• Festanbauversionen mit stabiler Dreipunktbefestigung
Der Gehäusesockel entspricht dem Lochbild der bekannten
Junior-Baureihe. Dies macht einen problemlosen Austausch
möglich
• Auch Variante mit Zentralbolzen erhältlich
• Flexible Version federt starke Stöße ab und reduziert so die
Gefahr der Beschädigungen. Die Leuchte wird immer wieder
in die optimale Position zurückgestellt
• Magnetversion: Sicherer Sitz durch hohe Magnet-Haftkraft
Pohon
• Rozsah provozních teplot od -40 °C do +60 °C
Upevnûní krytu
• Bajonetov˘ systém spolehlivû zablokuje kryt majáku
Svûteln˘ graf v kandelách
8
12 V
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké ãi‰tûní,
KLX JuniorPlus F
12 V
2XD 009 051-001
24 V
2XD 009 051-011
KLX JuniorPlus FL
12 V
2XD 009 052-001
24 V
2XD 009 052-011
KLX JuniorPlus M
12 V
2XD 009 053-001
KLX JuniorPlus SB
12 V
2XD 009 054-001
9
KL 7000/KL 8000
KL 7000 / KL 8000
Pfiednosti KL7000 / KL8000 v pfiehledu
V‰eobecnû
• stavebnicovû vyuÏitelné nástavbové varianty (pevná
montáÏ, flexibilní upevnûní na tyã.drÏák, magnet)
• systém pracuje na elektrické napûtí 12V nebo 24V,
staãí pouze vymûnit Ïárovku
Technická data KL 7000 / KL 8000
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
Provozní napûtí (UB) :
10,8-13,8 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5 (CISPR 25)
Svûtelná technika
• hodnota svûtelného v˘konu je v˘raznû vy‰‰í,
neÏ urãuje norma
• vysoce lesklá parabola tvofií jeden kompaktní
celek se Ïárovkou
• efektivní rozptyl svûtla díky speciální optice
160 U/min
Poãet otáãek :
Pfiíkon Ïárovky :
24 V
21,6-27,6 V
55 W
70 W
Celkov˘ odbûr proudu :
Proudové zatíÏení :
Rozsah provozních teplot :
5,5 A
3,5 A
-40 °C aÏ +60 °C
Pfiipevnûní (KL 7000F / KL 8000F) : ze shora a ze spodu
Provozní poloha :
Krytí :
nastojato
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké ãi‰tûní,
DIN 40050, str.9)
·piãková kvalita
• nároãn˘ odvûtrávací a odtokov˘ systém zamezuje rosení
krytu a elektroniky
• Mechanisch entkoppelte Antriebstechnik für maximale
Lebensdauer
• Lichthauben aus PMMA für den robusten Einsatz
MoÏnosti montáÏe
• pevná montáÏ se stabilním tfií bodov˘m upevnûním
• upevnûní na tyãov˘ drÏák : drÏák je opatfien vnitfiní zásuvkou.
Maják je zaji‰tûn ‰roubem s vnitfiním ‰estihranem.
• flexibilní verze odráÏí silné nárazy a sniÏuje tak nebezpeãí
po‰kození. Díky pruÏnému uloÏení se po vych˘lení vrátí do
pÛvodní polohy.
• magnetické upevnûní : stabilní poloha majáku díky pûti
siln˘m magnetÛm.
Pohon
• elektronicky fiízen˘ motor
• multivoltáÏní funkce zaji‰Èuje konstantní napájení motoru
elektrick˘m napûtím
• stejnomûrné otáãky nezávislé na kolísání proudu
• bezúdrÏbové uloÏení dvojitého fiemínkového pohonu,
maximálnû moÏn˘ tich˘ provoz
• rozsah provozních teplot -40 oC aÏ +60 oC
Typové ovûfiení
Homologace
Typ F :
Homologace
Typ R, FL, M :
E1 001241, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 021740
KL 7000
Svûteln˘ graf v kandelách
KL 8000
Upevnûní krytu
• kryt majáku lze lehce sejmout odji‰tûním aretaãního
systému
Svûteln˘ graf v kandelách
10
E1 001243, (KL 8000 F), (ECE-R65)
E1 001241, (KL 7000 F), (ECE-R65)
KL 8000 F
12 V
2RL 008 065-101
24 V
2RL 008 065-111
KL 7000 F
12 V
2RL 008 061-101
24 V
2RL 008 061-111
KL 7000 R
12 V
2RL 008 060-101
24 V
2RL 008 060-111
KL 7000 FL
12 V
2RL 008 063-101
24 V
2RL 008 063-111
KL 7000 M
12 V
2RL 008 062-101
24 V
2RL 008 062-111
11
KL Rotaflex / KL Rotafix
KL Rotaflex / KL Rotafix
Pfiednosti KL Rotaflex a KL Rotafix v pfiehledu
V‰eobecnû
• dobfie zavedená fiada majákÛ v kompaktním tvaru v
nepfiehlédnutelném designu
Svûtelná technika
• vysoce lesklá parabola tvofií jeden kompaktní celek
se Ïárovkou
Technická data Rotaflex / Rotafix
Jmenovité napûtí (UN):
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB):
10,8-13,8 V
21,6-27,6 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5 (CISPR 25)
Pfiíkon Ïárovky :
55 W
Proudové zatíÏení :
5,5 A
Rozsah provozních teplot :
·piãková kvalita
• kryty z polykarbonátu jsou obzvlá‰tû odolné proti nárazu
Pfiipevnûní (KL Rotafix F):
70 W
3,5 A
-40 °C aÏ +60 °C
ze shora a ze spodu
Provozní poloha :
Krytí :
Provedení Rotaflex
• flexibilní verze odráÏí silné nárazy a sniÏuje tak nebezpeãí
po‰kození. Díky pruÏnému uloÏení se po vych˘lení vrátí do
pÛvodní polohy.
• MoÏnost rychlé montáÏe díky trubkovému drÏáku
160 U/min
Poãet otáãek :
nastojato
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké ãi‰tûní,
DIN 40050, str.9)
Typové ovûfiení
Homologace
Rotaflex:
E4 006509, (ECE-R65), K 18 614 (D)
A 71 473 (A), CH 12 054 (CH)
Rotafix
• flexibilní provedení se stabilním trojbodov˘m upevnûním
• magnetické provedení : velká magnetická síla poskytuje
bezpeãné usazení majáku na stfiechu vozu
• multivoltáÏní verze : v˘mûnou Ïárovky lze zmûnit moÏnost
pouÏití na 12V a 24V
Homologace
Rotafix:
E4 006509, (ECE-R65), K 18 659 (D)
EMW-komptabilita :
e1 022181
A 71 473 (A), CH 12 054 (CH)
Pohon
• jako pohon slouÏí mosazn˘ ‰nekov˘ pfievod
• pohon zaji‰Èuje kombinovan˘ motor s dvojit˘m hnacím
fiemínkem
• rozsah provozních teplot -40 oC aÏ +60 oC
Upevnûní krytu
• Bajonetov˘ systém spolehlivû zablokuje kryt majáku
Svûteln˘ graf v kandelách
12
KL Rotaflex FL
12 V
2RL 006 846-001
24 V
2RL 006 846-011
KL Rotafix F
12 V
2RL 007 337-001
24 V
2RL 007 337-011
12 V / 24 V
2RL 007 337-041
KL Rotafix M
12 V
2RL 007 337-021
24 V
2RL 007 337-031
13
KL JuniorPlus
KL JuniorPlus
Pfiednosti KL Junior Plus v pfiehledu
V‰eobecnû
• pokraãování zavedené fiady Junior-atraktivní pomûr ceny a
svûtelného v˘konu
• stavebnicovû vyuÏitelné nástavbové varianty (pevná
montáÏ, flexibilní upevnûní na tyã.drÏák, magnet)
Svûtelná technika
• v porovnání s dosavadní fiadou Junior je zde Ïárovka
namontována pfiímo v ohnisku paraboly
• vysoce lesklá parabola tvofií jeden kompaktní celek
se Ïárovkou
Technická data KL JuniorPlus
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB) :
10,8-13,8 V
21,6-27,6 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.3 (CISPR 25)
180 U/min
Poãet otáãek :
Pfiíkon Ïárovky :
55 W
Proudové zatíÏení :
5A
Rozsah provozních teplot :
Pfiipevnûní (KL JuniorPlus F):
70 W
3A
-40 °C aÏ +60 °C
ze shora a ze spodu
Provozní poloha :
Krytí :
nastojato
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké ãi‰tûní,
DIN 40050, str.9)
·piãková kvalita
• kryt majáku z PMMA
MoÏnosti montáÏe
• pevná montáÏ se stabilním tfií bodov˘m upevnûním
• Bodové upevnûní je stejné jako u star‰í fiady Junior.
V˘mûna za novou fiadu je bezproblémová.
• varianta také s centrální zástrãkou
• flexibilní verze odráÏí silné nárazy a sniÏuje tak nebezpeãí
po‰kození. Díky pruÏnému uloÏení se po vych˘lení vrátí do
pÛvodní polohy.
• magnetické provedení : velká magnetická síla poskytuje
bezpeãné usazení majáku na stfiechu vozu
Typové ovûfiení
Homologace:
E1 001419, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 022954
Pohon
• multivoltáÏní verze : v˘mûnou Ïárovky lze zmûnit moÏnost
pouÏití na 12V a 24V
• stabilní otáãky
• maximálnû klidn˘ provoz zaji‰Èuje bezúdrÏbov˘ fiemínkov˘
pohon
• rozsah provozních teplot -40 oC aÏ +60 oC
Upevnûní krytu
• Bajonetov˘ systém spolehlivû zablokuje kryt majáku
Svûteln˘ graf v kandelách
14
KL JuniorPlus F
12 V
2RL 008 965-001
24 V
2RL 008 965-011
12 V / 24 V
2RL 008 965-021
KL JuniorPlus FL
12 V
2RL 008 967-001
24 V
2RL 008 967-011
12 V / 24 V
2RL 008 967-021
KL JuniorPlus M
12 V
2RL 008 966-001
12 V / 24 V
2RL 008 966-021
KL JuniorPlus SB
12 V / 24 V
2RL 008 990-021
15
Pfiíslu‰enství k majákÛm
Pfiíslu‰enství
Pfiíslu‰enství pro majáky na tyãov˘ drÏák :
Kontrolní pfiístroj
Ke kontrole funkcí majákÛ a zábleskov˘ch majákÛ.
Ukazuje opticky poruchu majáku.
12 V
5KG 007 629-001
24 V
5KG 007 629-011
Trubkov˘ drÏák
pro montáÏ po stranû vozidla na stávající drÏák popfi. k
pfiivafiení na pfiírubu prÛmûr 24mm ,
dlouh˘ cca 100mm, dle DIN 14620
s 1 pólovou zásuvkou
8HG 002 365-001
s 2 pólovou zásuvkou
8HG 006 294-101
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 5
obr. 6
se zabudovanou zásuvkou dle DIN 72591 a pryÏovou zátkou
(obr.1)
9GH 096 532-001
k pfii‰roubování na ‰ikmé, svislé/vodorovné stfiechy kabin vozidel
rovnû (obr.2)
obr. 4
8HG 006 294-011
boãnû (obr.3)
s 90mm úhlov˘m drÏákem
8HG 006 294-021
s 50mm úhlov˘m drÏákem
8HG 006 294-111
v˘kyvn˘, k na‰roubování na ploché stfiechy
(nastaviteln˘ úhel) (obr.4)
8HG 006 294-031
drÏák se závitem (obr.5)
s 1 pólovou zásuvkou
8HG 006 294-051
s 2 pólovou zásuvkou
8HG 006 294-091
s pryÏovou zátkou, k na‰roubování na ‰ikmé stfiechy automobilÛ (boãnû), (obr.6)
9XD 990 284-001
s mosaznou zásuvkou a pryÏovou zátkou (obr.7)
8HG 006 294-061
Teleskopick˘ drÏák
S 2 otvory pro ‰rouby k montáÏi na zadní stûnu kabiny vozidla,
celková délka cca 1000 mm, moÏnost posuvu cca 700 mm
(obr.8)
8HG 006 294-041
Pfievleãená matice
se ‰roubem a podloÏkou, pro KL s trubkov˘m drÏákem
nebo pro felxibil.upevnûní
9MN 863 332-001
16
obr. 7
obr. 8
Pfievleãená matice
KLX 7000 (obr. 1)
Kryt
9EL 862 140-031
Deska elektroniky, 12 V
9MK 862 863-001
Deska elektroniky, 24 V
9MK 862 862-001
Tûsnûní krytu
9GD 862 679-001
V˘bojka
8GS 859 634-001
PryÏová podloÏka, plochá pro KLX 7000 F
9GD 862 164-001
PryÏová podloÏka, klínová pro KLX 7000 F
9GD 863 033-001
Palubní zásuvka DIN-ISO
8JB 004 777-001
Stínící kryt pro v˘bojku
9HB 862 864-001
obr. 1
KLX (obr. 2)
obr. 4
Adaptér k montáÏi
8HG 005 436-011
Kryt
9EL 859 658-011
V˘bojka
8GS 863 261-001
obr. 2
obr. 3
obr. 5
obr. 6
KLX JuniorPlus (obr. 3)
Kryt
9EL 863 100-031
V˘bojka
8GS 863 261-001
Pfievleãená matice(pro KLX Junior Plus FL)
9NM 863 332-001
obr. 7
obr. 8
KL Rotaflex (obr. 6)
KL 8000 (obr. 4)
Îárovka 12 V / 55 W
8GH 002 089-133
Gumová podloÏka, plochá
9GD 862 178-001
Îárovka 24 V / 70 W
8GH 002 089-251
Gumová podloÏka, vysoká
9GD 862 734-001
Kryt
9EL 859 020-001
Gumová podloÏka, klínová
9GD 859 037-001
Motor 12 V
9MN 858 114-001
Kryt, Ïlut˘
9EL 862 172-001
Motor 24 V
9MN 858 114-011
Kryt, ãerven˘
9EL 862 742-011*
Skupina reflektoru
9DX 860 438-001
Hnací fiemínek, 2 kusy
9XR 854 840-001
PryÏové tûleso s integrovanou zásuvkou
9GP 859 115-001
Skupina motoru
9MN 862 741-001
Skupina reflektoru
9DX 862 742-001
KL Rotafix (obr. 7)
Îárovka 12 V / 55 W
8GH 002 089-133
Îárovka 12 V / 55 W
8GH 002 089-133
Îárovka 24 V / 70 W
8GH 002 089-251
Îárovka 24 V / 70 W
8GH 002 089-251
Kryt
9EL 859 020-001
Motor 12 V
9MN 858 114-001
9GD 862 164-001
Motor 24 V
9MN 858 114-011
Gumová podloÏka, klínová
9GD 863 033-001
Skupina reflektoru
9DX 860 271-001
Kryt, Ïlut˘
9EL 862 141-001
Gumová podloÏka
9GD 860 396-001
Kryt, Ïlut˘, PC
9EL 862 141-021
Kryt, ãerven˘
9EL 862 141-011*
KL JuniorPlus (obr. 8)
Hnací fiemínek, 2 kusy
9XR 854 840-001
Kombinovan˘ motor 12 V / 24 V
9MN 745 023-001
Skupina motoru
9MN 862 741-001
Kryt
9EL 863 100-001
Skupina reflektoru
9DX 862 740-001
Îárovka 12 V / 55 W
8GH 002 089-133
Îárovka 12 V / 55 W
8GH 002 089-133
Îárovka 24 V / 70 W
8GH 002 089-251
Îárovka 24 V / 70 W
8GH 002 089-251
Hnací fiemínek (2 kusy)
9XR 855 975-001
Pfievleãená matice (KL 7000 FL)
9NM 863 332-001
Pfievleãená matice (KL JuniorPlus FL)
9NM 863 332-001
KL 7000 (obr. 5)
Gumová podloÏka, plochá
*PouÏití tam, kde je zákonnû schváleno
17
OWS-QS
Uãinn˘ a variabilní varovn˘ systém: nová majáková rampa
OWS-QS od Helly
OWS-QS je modulární systém, kter˘ umoÏÀuje individuální
konfiguraci. Zdrojem varovného signálu mohou b˘t
otoãné halogenové majáky (jeden nebo dva páry),
popfiípadû xenonové zábleskové systémy 12V nebo 24V.
V nabídce jsou dal‰í svûtelné systémy, integrované do
rampy, napfi. boãní alejová halogenová svûtla H7 nebo
pracovní svûtlomety H3 (dopfiedu nebo dozadu od ‰ífiky
1600 mm) a pfiídavné blikaãe LED. Variabilní pfiíslu‰enství
umoÏÀuje montáÏ rampy na stfiechu v‰ech typÛ vozidel.
Konstrukce zafiízení je pfiíznivá pro servis a v˘mûnu
svûteln˘ch zdrojÛ. Bílá stfiední ãást je urãena k vytvofiení
individuálního nápisu nebo reklamy, lze ji prosvûtlit.
Varovn˘ systém pro vozidla
se dodává v rÛzn˘ch délkách
• existují varianty 1400, 1600 nebo 1800 mm, na objednávku
lze dodat délky 2000 a 2200 mm
• zdrojem varovného signálu jsou halogenové Ïárovky nebo
xenonové v˘bojky
• pfiídavné svûtelné systémy: alejová svûtla, pracovní svûtlomety, LED blikaãe
• atraktivní ploch˘ design
• prosvûtlená reklamní plocha
• jednoduch˘ servis
*pouÏití pfiídavn˘ch blikaãÛ LED musí b˘t v souladu s místními
pfiedpisy
18
Nová rampa Hella OWS-QS – moderní design,
individuální fie‰ení
délka
napûtí
modul*
obj. ãíslo
1.400
12 V
KL-ER
2RL 009 279-001
1.400
24 V
KL-ER
2RL 009 279-011
1.400
12 V
KL-XL2
2RL 009 279-021
1.400
24 V
KL-XL2
2RL 009 279-031
1.400
12 V
KL-MR
2RL 009 279-081
1.400
24 V
KL-MR
2RL 009 279-091
1.600
12 V
KL-ER
2RL 009 279-101
1.600
24 V
KL-ER
2RL 009 279-111
1.600
12 V
KL-XL2
2RL 009 279-121
1.600
24 V
KL-XL2
2RL 009 279-131
1.600
12 V
KL-MR
2RL 009 279-181
1.600
24 V
KL-MR
2RL 009 279-191
1.800
24 V
KL-ER
2RL 009 279-211
1.800
24 V
KL-XL2
2RL 009 279-231
1.800
24 V
KL-MR
2RL 009 279-291
*Jednotliv˘ reflektor (KL-ER), dvojit˘ reflektor (KL-MR),
zábleskov˘ systém (KL-XL2).
Délky 2000 a 2200 mm na objednávku.
Zubehör
19
OWS-QS mit KL-ER-/KL-MR- und KL-XL2-System
Pfiíslu‰enství
MontáÏní sada s variabilními drÏáky
(vhodné i pro klenuté stfiechy)
9GD 863 122-001
Nosiã Ïárovek na prosvûtlení
stfiední ãásti rampy
(2 ks pro 1400, 1600 a 1800 mm)
12 V
9FT 861 790-021*
24 V
9FT 861 790-031*
spínaã s prosvûtlením
6ED 004 778-011
* Prosvûtlení stfiední ãásti pouÏívat v souladu s místními pfiedpisy.
Náhradní díly
halogenov˘ modul KL-ER, 12 V
2RL 863 132-021
halogenov˘ modul KL-ER, 24 V
2RL 863 132-031
Ïárovka H1 12 V / 55 W
8GH 002 089-133
Ïárovka H1 24 V / 70 W
8GH 002 089-251
X1 záblesková v˘bojka
8GS 859 634-001
Ïárovky pro nosiã
12 V / 5 W
9GP 003 594-121
24 V / 5 W
9GP 003 594-251
dal‰í pfiíslu‰enství a náhradní díly na objednávku
V‰eobecná technická data:
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V / 24 V
Rozsah provozních teplot :
-40° C aÏ +60° C
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5 (CISPR 25)
Spotfieba proudu:
nosiã Ïárovek 12 V
ca. 4 A
nosiã Ïárovek 24 V
ca. 2 A
délka :
1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm
(na obj 2.000 mm und 2.200 mm)
‰ífika :
300 mm
v˘‰ka :
155 mm
hmotnost:
1.400 mm:
ca. 10,1 aÏ 11,0 kg
1.600 mm:
ca. 11,5 aÏ 12,4 kg
1.800 mm:
ca. 12,8 aÏ 13,8 kg
(je nach Ausstattung)
20
Halogenové moduly KL-ER a KL-MR
Zábleskové moduly KL-XL2
Technická data
Technická data
Jmenovité napûtí (U ) :
12 V / 24 V
Provozní napûtí (UB) :
12 V
10,8-13,8 V
Provozní napûtí (UB) :
12 V
Provozní napûtí (UB) :
24 V
21,6-27,6 V
Provozní napûtí (UB) :
24 V
Jmenovité otáãky :
160 min-1
Frekvence zábleskÛ :
V˘stup svûtla:
84 mm / 2 x 84 mm
Spotfieba proudu:
N
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V / 24 V
10,0-15,0 V
20,0-31,0 V
2 Hz
záblesk. moduly
12 V
2 x 3,5 A
majáky
12 V
2 (4) x 4,7 A
záblesk. moduly
24 V
2 x 1,6 A
majáky
24 V
2 (4) x 2,7 A
Krytí :
Spotfieba proudu:
Krytí :
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké
mytí, DIN 40050, list 9)
mytí DIN 40050, list 9)
Typové ovûfiení
Homologace:
EMW-komptabilita :
Typové ovûfiení
E1 001719, (KL-ER), (ECE-R65)
Homologace:
E1 001721, (ECE-R65)
E1 001720, (KL-MR), (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 023829
e1 023829
21
OWS
Optické varovné systémy OWS
Z hlediska optimalizace varovného úãinku se ãasto jednotlivé majáky nahrazují majákovou rampou. Její konstrukce, rozmûry a zpÛsob montáÏe na stfiechu umoÏÀují
vysílat varovné signály na vnûj‰ích stranách vozidla.
Typick˘m pfiíkladem pouÏití v˘straÏn˘ch systémÛ Hella
OWS jsou vozidla odtahové sluÏby, komunální vozidla,
doprovodná vozidla nadmûrn˘ch nákladÛ, obsluÏné
vozy leti‰tní sluÏby atd.
Firma Hella vám nabízí následující systémy OWS:
Máme fie‰ení pro kaÏdé vozidlo, nabízíme ãtyfii délky
varovn˘ch systémÛ OWS: 540, 1000, 1400 a 1600 mm.
Rampy lze namontovat jak na malé doprovodné vozidlo,
tak na tahaã tûÏk˘ch nákladÛ.
Tûleso z nárazuvzdorného polykarbonátu. (PC)
Pfii v˘robû Hella OWS se pouÏívají odolné kvalitní materiály,
které neztrácejí své opticko-mechanické vlastnosti ani po
dlouholetém provozu.
Inovativní a spolehlivá technika
V laboratofiích firmy Hella jsou zkou‰eny v˘robky stejnû,
jako v nároãn˘ch provozních podmínkách. Rampy OWS
odpovídají v‰em souãasn˘m poÏadavkÛm a mají dlouhou
Ïivotnost.
Odolnost proti tlakovému ãi‰tûní
Majákové rampy Hella OWS splÀují poÏadavky norem
IP5K4K, IP9K, jsou odolné proti prÛniku vody a prachov˘ch
neãistot. Bezproblémové je ãi‰tûní tlakovou vodou.
22
Tfii rozdílné svûtelné systémy
Optimální varovn˘ úãinek systému OWS zajistí
moderní záblesková technologie s xenonov˘mi v˘bojkami
(OWS-X) nebo jednoduché ãi zdvojené otoãné halogenové
moduly (OWS a OWS-MR).
OWS-X
OWS
OWS-MR
23
Pfiehled v˘robního programu OWS
Pfiehled v˘robního programu OWS
Pfiehled optick˘ch
varovn˘ch systémÛ
OWS 540
rotaãní moduly
12 V
2RL 007 900-501
24 V
2RL 007 900-511
magnetické upevnûní
12 V
2RL 007 900-521
OWS 1000
rotaãní moduly
12 V
2RL 007 900-001
Xenon
12 V
2RL 007 900-121
OWS 1400
rotaãní moduly
12 V
2RL 007 900-201
24 V
2RL 007 900-211
Xenon
12 V
2RL 007 900-221
24 V
2RL 007 900-241
ãtyfii reflektory 1424 mm
12 V
2RL 007 900-701
OWS 1600
rotaãní moduly
12 V
2RL 007 900-601
24 V
2RL 007 900-611
Xenon
24 V
24
2RL 007 900-631
K majákov˘m rampám OWS
existuje následující pfiíslu‰enství:
Symboly
= 3. brzdové svûtlo
= blikaãe
= pracovní svûtlomety
9HB 862 827-031*
9HB 862 827-041*
•
•
•
•
9HB 862 827-011*
9HB 862 827-051*
9HB 862 827-071*
9HB 862 827-091*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-
-
9HB 862 827-061*
9HB 862 827-081*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9HB 862 827-021*
* pouÏití pfiíslu‰enství k OWS jen v souladu s platn˘mi pfiedpisy
25
OWS-X
OWS-X
Pfiehled v˘hod zábleskov˘ch systémÛ OWS-X:
V‰eobecnû
• optimální viditelnost varovného signálu
• moÏnost reklamního nápisu na stfiední
• prosvûtlen˘ panel
• moÏnost pouÏít zadní panely
• s pfiídavn˘mi funkcemi
Technická data OWS-X
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB) :
10-15 V
20-30 V
Odru‰ení :
tfiída 5 (CISPR 25)
2,05 Hz dvojit˘ záblesk
Frekvence zábleskÛ :
Spotfieba proudu KL:
3,5 A
1,6 A
Spotfieba proudu
Svûtelná technika
• vymûnitelná xenonová v˘bojka X1
• mikroprocesorem fiízen˘ záblesk
nosiãe Ïárovek:
Rozsah provozních teplot :
Krytí :
~4 A
~2 A
-40 °C aÏ +60 °C
IP5K4K, IP9K
(vysokotlaké mytí, DIN 40050, list9)
·piãková kvalita
• kryty majákÛ rampy jsou vyrobeny z odolného
• nárazuvzdorného polykarbonátu (PC)
• odpojení systému pfii podpûtí
• autodiagnostika elektroniky
Provedení
• Existuje mnoho montáÏních variant tohoto
varovného systému. Ve 12 i 24V jsou v nabídce
vÏdy dvû délkové varianty.
Podmínky
• Rozsah provozních teplot okolí
-40°C aÏ +60°C
26
Rozmûry / hmotnosti
délka / ‰ífika / v˘‰ka
OWS-X 1000 / 6,6 kg
1.000 x 300 x 180
OWS-X 1400 / 8,1 kg
1.400 x 300 x 180
OWS-X 1600 / 9,1 kg
1.600 x 300 x 180
Typové ovûfiení
Homologace:
E1 006517, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 021309
OWS-X 1000
12 V
2RL 007 900-121
OWS-X 1400
12 V
2RL 007 900-221
24 V
2RL 007 900-241
OWS-X 1600
24 V
2RL 007 900-631
27
OWS a OWS-MR
OWS a OWS-MR
Pfiehled v˘hod rotaãních a multirotaãních majákov˘ch ramp:
OWS
OWS-MR
V‰eobecnû
• velmi dobrá viditelnost varovného signálu
• moÏnost reklamního nápisu
• na stfiední prosvûtlen˘ panel
• moÏnost pouÏít zadní panely
• s pfiídavn˘mi funkcemi
V‰eobecnû
• optimální varovn˘ úãinek
ãtyfi otoãn˘ch majákÛ
Svûtelná technika
• dvû paraboly odráÏejí svûtlo
od stojících halogenov˘ch Ïárovek H1
·piãková kvalita
• kryty majákÛ jsou vyrobeny
z odolného nárazuvzdorného polykarbonátu (PC)
Provedení
• Existuje mnoho montáÏních variant
tohoto v˘straÏného systému. Ve 12 a 24V
jsou k dispozici ãtyfii délkové varianty.
Pohon systému
• ‰nekov˘ pohon, motor se automaticky
pfiizpÛsobí napûtí 12V nebo 24V
provozní teploty -40°C aÏ +60°C
Svûtelná technika
• ãtyfii paraboly odráÏejí svûtlo
od stojících halogenov˘ch Ïárovek H1
·piãková kvalita
• kryty majákÛ jsou vyrobeny
z kvalitního nárazuvzdorného polykarbonátu (PC)
Provedení
• existuje mnoho montáÏních
variant tohoto montáÏního systému
• k dispozici je provedení 12V
Pohon systému
• synchronizovan˘ pohon ozuben˘m fiemenem
provozní teploty okolí -40°C aÏ + 60°C
Technická data
OWS
OWS-MR
Jmenovité napûtí (UN) : 12 V
24 V
12 V
Provozní napûtí (UB) :
10,8-13,8 V
21,6-27,6 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5 (CISPR 25)
10,8-13,8 V
Poãet otáãek :
160 U/min
160 U/min
160 U/min
V˘stup svûtla
Rozmûry / hmotnosti
délka / ‰ífika / v˘‰ka
(Ø Reflektor):
83 mm
83 mm
2 x 83 mm
Zdroj svûtla:
2 x H1
2 x H1
4 x H1
55 W
70 W
55 W
2 x 4,7 A
2 x 2,7 A
19,5 A
~4 A
~2 A
–
OWS 540 / 3,0 kg
540 x 300 x 180
OWS 1000 / 5,5 kg
1.000 x 300 x 180
Ïárovek:
OWS 1400 / 7,0 kg
1.400 x 300 x 180
Celk. spotfieba
OWS 1600 / 8,0 kg
1.600 x 300 x 180
proudu:
OWS-MR / 7,0 kg
1.424 x 300 x 180
Osvûtlení
Pfiíkon
stfiední ãásti:
Rozsah provozních
teplot:
Krytí :
-40 °C aÏ +60 °C
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké mytí
DIN 40050. list 9)
28
Typové ovûfiení
OWS
Homologace:
E1 00817, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 021309
OWS-MR
Homologace:
E4 006516, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 021309
OWS 540
12 V
2RL 007 900-501
24 V
2RL 007 900-511
s magnetick˘m drÏákem
12 V
2RL 007 900-521
OWS 1000
12 V
2RL 007 900-001
OWS 1400
12 V
2RL 007 900-201
24 V
2RL 007 900-211
OWS 1600
12 V
2RL 007 900-601
24 V
2RL 007 900-611
OWS-MR 1400
12 V
2RL 007 900-701
29
OWS – zadní panely
OWS – zadní panely
Pro majákové rampy OWS a OWS-X
existují jako pfiíslu‰enství zadní panely
s rÛzn˘mi svûteln˘mi moduly. Pfiesnû
podle va‰eho poÏadavku mÛÏete v˘straÏn˘
systém doplnit o panely s pracovními svûtlomety,
blikaãi nebo s tfietím brzdov˘m svûtlem.
Více svûtla znamená více bezpeãnosti.
OWS-X 1000
Panel s pracovními svûtlomety
9HB 862 827-041*
OWS 1000
Panel s brzdov˘m svûtlem
9HB 862 827-031*
OWS-X 1400
Panel s blikaãi 9HB 862 827-011*
OWS 1400
Panel s blikaãi a pracovními svûtlomety
9HB 862 827-071*
Panel s pracovními svûtlomety 9HB 862 827-051*
Panel s blikaãi a brzdov˘m svûtlem
9HB 862 827-091*
30
OWS-X 1600
OWS 1600
Panel s blikaãi 9HB 862 827-021*
Panel s pracovními svûtlomety 9HB 862 827-061*
Pfiíslu‰enství
kabeláÏ pro panely s pfiídavn˘mi
svûteln˘mi funkcemi 9HB 862 827-071/-081/-091.
8KW 862 347-011
Panel s blikaãi a pracovními svûtlomety
9HB 862 827-081*
*Einsatz der OWS-Blenden nur soweit gesetzlich zulässig.
31
OWS – pfiíslu‰enství a náhradní díly
OWS – pfiíslu‰enství a náhradní díly
Pfiíslu‰enství
Objednací ãíslo
OWS 540
OWS 1000
OWS 1400
Gumová podloÏka (obr. 1)
pro montáÏ na mírnû klenutou stfiechu
9GD 862 080-001
im Lieferumfang
pro montáÏ na klenutou stfiechu
9GD 862 080-011
enthalten
9GD 862 081-001
9GD 862 085-001
•
•
-
DrÏák pro pfiímou montáÏ
(obr. 2)
9XD 861 990-001
-
•
9XD 861 995-801
-
•
9XD 857 445-801
-
•
DrÏák
lze pfiivafiit na stávající drÏák
Pevná montáÏ
upevÀovací systém
Nosiã Ïárovek (obr. 3)
vãetnû Ïárovek k prosvûtlení stfiední ãásti
12 V
9FT 861 790-001*
-
24 V
9FT 861 790-011*
-
•
•
6ED 004 778-011
•
•
Spínaã s kontrolkou
(zvlá‰È pro rampu a osvûtlení stfiední ãásti)
*pouÏití osvûtlení stfiední ãásti v souladu s pfiedpisy
obr. 1
obr. 2
obr. 3
32
OWS 1600
OWS-MR
-
OWS-X 1000
OWS-X 1400
-
-
OWS-X 1600
•
-
-
-
•
-
•
•
-
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- = nicht geeignet
• = geeignet
Náhradní díly OWS-X
xenonová v˘bojka X1
12 V
Náhradní díly OWS
Ïárovka H1
8GS 859 634-001
kryt majáku
12 V / 55 W
8GH 002 089-133
24 V / 70 W
8GH 002 089-251
lev˘
9EL 861 912-041
Reflektor
prav˘
9EL 861 913-041
plastov˘
9DX 861 872-001
kovov˘
9DX 862 849-001
Ïárovky pro nosiã Ïárovek
12 V / 55 W
8GP 003 594-121
Motor
24 V / 70 W
8GP 003 594-251
12 V / 24 V
9MN 860 677-021
kryt majáku
Náhradní díly OWS-MR
Ïárovka H1
12 V / 55 W
lev˘
9EL 861 912-001
prav˘
9EL 861 913-001
Gumová podloÏka
OWS 540
8GH 002 089-133
kryt majáku
lev˘
9EL 861 912-001
prav˘
9EL 861 913-001
9GD 862 086-001
Îárovka pro nosiã Ïárovek
12 V / 55 W
8GP 003 594-121
24 V / 70 W
8GP 003 594-251
33
BSX-Micro
BSX-Micro
V‰eobecnû
• optimální doplnûk varovn˘ch systémÛ Hella
• zvlá‰tû úãinné v pfiípadû, Ïe vozidlo je vy‰‰í neÏ 2 m a
BSX je vidût ve zpûtném zrcátku vpfiedu jedoucího vozidla
Svûtelná technika
• vysoce leskl˘ FF reflektor
s xenonovou v˘bojkou
• varovn˘ úãinek +/- 60° od podélné
osy vozidla
Provedení
• k dispozici jsou dva druhy
elektronick˘ch fiídicích jednotek
• jednotky pro synchronní záblesky
jsou k dispozici ve 12v i 24V
novou alternativou je multivoltáÏní jednotka
• s elektronikou pro volbu intenzity záblesku
(provoz ve dne a v noci) a dvojitého,
resp. ãtyfinásobného záblesku
Zábleskové svûtlomety s multivoltáÏní
fiídicí jednotkou pro alternativní reÏim zábleskÛ
Provozní podmínky
• okolní teplota -40°C aÏ +60°C
1 zábleskov˘ svûtlomet s kabeláÏí
(nutno pouÏí 2, 3 nebo 4 ks)
Vysoká kvalita
• kryty zábleskov˘ch svûtel jsou
vyrobeny z nárazuvzdorného PC
(10-30 V)
(10-30 V)
*pouÏití v˘straÏn˘ch zábleskov˘ch systémÛ
musí b˘t v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy
2 svûtlomety s kabeláÏí
12 V
2XD 007 854-821
24 V
2XD 007 854-831
obr. 1
Náhradní díly
¤ídicí jednotka 12 V
8ES 861 420-001
¤ídicí jednotka 24 V
8ES 861 420-011
Zábleskov˘ svûtlomet s kabeláÏí
8XD 861 423-021
V˘bojka s reflektorem 12 / 24 V
8GS 861 710-001
34
8ES 009 096-001*
1 fiídicí jednotka se ãtyfimi v˘stupy (obr. 2)
Zábleskové svûtlomety
s elektronickou fiídicí jednotkou
a fiídicí jednotkou
2XD 861 423-071
1 fiídicí jednotka s dvûma v˘stupy (obr. 1)
obr. 2
8ES 009 096-011*
Náhradní díly
v˘bojka s reflektorem
12 / 24 V
8GS 861 710-001
Technická data BSX-Micro
s fiídicí jednotkou pro synchronní záblesky
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
24 V
Provozní napûtí (UB) :
10-15 V
20-30 V
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5 (CISPR 25)
Frekvence zábleskÛ :
2,1 Hz (cca 120 zábleskÛ za min)
2 x (6,5 + 1,5 Ws)
Elektrická energie zábleskÛ :
Proudové zatíÏení :
3,8 A
1,8 A
Rozsah provozních teplot :
-40 °C aÏ +60 °C
Ochrana proti pfiepólování :
tavná pojistka
< 8 / 16 V
Odpojení pfii podpûtí :
12 / 24 V -3 W
Kontrolní v˘stup :
IP5K (prachotûsná)
Krytí fiídicí jednotky :
Krytí záblesk. svûtlometÛ :
IP5K4K, IP9K (vysokotlaké mytí)
DIN 40050, list 9)
Typové ovûfiení
Homologace:
E1 1981, (ECE-R65)
EMW-komptabilita :
e1 021169
Technická data BSX-Micro
s multivoltáÏní jednotkou (10-30 V)
pro alternativní systém zábleskÛ
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V
24 V
Provozní napûtí (U ) :
10-30 V
B
Odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.3 (CISPR 25)
Frekvence zábleskÛ :
dvojit˘ 2,3 Hz
ãtyfinásobn˘ 2 Hz
Max. energie
záblesku :
15Ws (kaÏd˘ kanál)
Spotfieba proudu
8ES 009 096-001:
3,5 A (12 V)
1,5 A (24 V)
8ES 009 096-011:
6,6 A (12 V)
2,8 A (24 V)
Rozsah provozních teplot :
- 40 °C aÏ + 60 °C
Test na zkrat
a chod na prázdno :
k dispozici
Odpojení pfii
podpûtí :
k dispozici
Krytí
(fiídicí jednotka
a záblesk. svûtlomety) :
IP5K4K, IP9K
(vysokotlaké mytí, DIN 40050, list9)
Typové ovûfiení
EMW-komptabilita :
e1 023606
35
WL-LED a DuraLed
WL-LED
Nová generace varovn˘ch svûtel LED
Nová generace varovn˘ch svûtel s technologií LED se
vyznaãuje poloviãním pfiíkonem energie a miniaturizací
provedení pfii zachování svûtelného v˘konu.
Prostorov˘ varovn˘ úãinek je umocnûn speciálnû
vyvinutou optikou, v˘robek je k dostání ve 12V i 24V.
Varovné svûtlo má kompaktní rozmûry
(‰ífiku 119 mm a v˘‰ku 33 mm) a malou hmotnost
(jen 90 g). Variabilní zpÛsob montáÏe zespodu, z boku
nebo zezadu. Kryt svûtla je ultrazvukem svafien
a tvofií s tûlesem jedin˘ celek, odoln˘ proti prachu
a vysokotlakému ãistûní.
Provedení
WL-LED Ïlut˘ (1 Stück) 12 V
Charakteristické znaky
• provedení v ãervené a oranÏové barvû 12V i 24V
• dvanáct vysoce v˘konn˘ch diod LED
• osm reÏimÛ varovného signálu
• synchronizace aÏ ãtyfi svûtel
• nízk˘ pfiíkon, vysoká úãinnost
• odolné proti tlakovému mytí
• odolné proti vibracím
• kompaktní provedení, nízká hmotnost
• velká variabilita zpÛsobÛ montáÏe
2XD 008 997-011*
WL-LED ãerven˘ (1 Stück) 12 V 2XD 008 997-021*
WL LED Ïlut˘ (1 Stück) 24 V
Moderní elektronika integrovaná
do svûtla umoÏÀuje alternativní nastavení
typu varovného signálu
2XD 009 048-011*
Pfiíslu‰enství
Úhlov˘ drÏák (obr.1)
WL-LED ãerven˘ (1 Stück) 24 V 2XD 009 048-021*
2 ks se ‰rouby
*pouÏití varovn˘ch svûtel musí b˘t v souladu
âern˘ hliníkov˘ montáÏní
rámeãek se ãtyfimi ‰rouby (obr.2)
s platn˘mi pfiedpisy
9XD 863 533-001
9XD 863 828-001
obr. 1
obr. 2
Technická data
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V / 24 V
Provozní napûtí (U ) 12 V :
12-15 V
Provozní napûtí (UB) 24 V :
24-30 V
B
StupeÀ odru‰ení :
provedení kabeláÏe tfi.5 (CISPR 25)
Frekvence zábleskÛ :
2 Hz
Spotfieba proudu 12 V:
0,70 A
Spotfieba proudu 24 V:
0,35 A
Ochrana proti pfiepólování :
tavná pojistka
Krytí :
IP5K4K, IP9K (tlakové mytí
DIN 40050, list 9)
Typové ovûfiení
EMW-komptabilita :
36
e1 023686
DuraLed
Vysoce kvalitní multivoltáÏní v˘straÏn˘ systém
Varovná svûtla DuraLed je moÏno pfiipojit
na palubní síÈ 12V nebo 24V. Mají minimální
pfiíkon elektrické energie, lze je namontovat
horizontálnû napfi. na záì vozidla. Speciální
optika krytu svûtla vytváfií v prostoru svûteln˘
kfiíÏ. Svûtla lze naprogramovat od jednoduchého
blikání aÏ po ãtyfinásobn˘ záblesk.
Ploché kompaktní provedení varovného
svûtla DuraLed je zárukou bezproblémové
nenároãné montáÏe. Po staÏení boãních krytek
je moÏno svûtlo pfii‰roubovat zepfiedu a ‰rouby
znova zakr˘t. V˘robek je prachotûsn˘ a odoln˘
proti stfiíkající vodû. Souãástí dodávky je kabel
dlouh˘ 2,5 m.
Charakteristické znaky
• multivoltáÏní provedení 9V – 33V
• 36 vysoce v˘konn˘ch svûteln˘ch diod LED
• deset reÏimÛ varovného signálu
• synchronizace dvou aÏ ãtyfi svûtel
• malá spotfieba proudu
• vysoká Ïivotnost
• odolné proti vibracím, nárazuvzdorné
• ploché kompaktní provedení
• jednoduchá montáÏ
Technická data
Provedení
Typové ovûfiení
DuraLed ãerven˘ (9-33 V)
2XD 965 429-011*
DuraLed Ïlut˘ (9-33 V)
2XD 965 429-021*
Jmenovité napûtí (UN) :
12 V / 24 V
Provozní napûtí (UB) :
9-33 V
Spotfieba proudu:
DuraLed ãerven˘:
460 mA (12 V), 250 mA (24 V)
DuraLed Ïlut˘:
500 mA (12 V), 265 mA (24 V)
Rozsah provozních teplot :
-30 °C aÏ +50 °C
Krytí :
IP6K6. IP6K7 (prachotûsné
a odolné proti stfiíkající vodû
zv˘‰eného tlaku)
EMW-komptabilita :
e4 020925
*pouÏití pfiídavn˘ch varovn˘ch svûtel musí b˘t
v souladu s platn˘mi pfiedpisy
37
Pracovní svûtlomety
Pracovní svûtlomety
38
Ultra Beam FF
Robustní a v˘konn˘ pracovní svûtlomet pro nasazení v obtíÏn˘ch podmínkách
Charakteristické znaky
• FF reflektor z hliníkového odlitku pro extrémnû ‰iroké
osvûtlení povrchu
• dvojnásobn˘ v˘kon proti stejnû velkému konvenãnímu
svûtlometu
• nárazuvzdorné tûleso svûtlometu z plastu vyztuÏeného
sklenûn˘mi vlákny
• hliníkov˘ reflektor s tvrzen˘m sklem
• pfiesahující rámeãek chrání sklo svûtlometu
• provedení s drÏadlem nebo bez
• provedení Heavy Duty s tlumením vibrací a tfimenem pro
ãtyfibodové upevnûní
• nástavbové provedení s otoã. drÏákem pro montáÏ na
horizontální i vertikální plochy
• odnímatelné provedení na tyãov˘ drÏák o prÛmûru 24mm
s integrovan˘m pfiívodem el.proudu dle DIN ISO 4165
• provedení s APM konektorem s ochrannou krytkou
schváleno dle GGVS a ADR
Pracovní svûtlomet Ultra Beam FF,
osvûtlení blízkého okolí
GGVS/ADR (obr.1)
1GA 007 506-011
S drÏadlem, GGVS/ADR (obr.2)
1GA 007 506-021
S drÏadlem, upevnûním na tyãov˘ drÏák a Ïárovkou
24 V / 70 W
1GA 007 506-681
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
obr. 1
obr. 2
39
Pracovní svûtlomety
Double Beam FF
Svûtlomet se siln˘m v˘konem a dvojit˘m reflektorem
Charakteristické znaky
• dvojit˘ FF reflektor z hliníkového odlitku
(pro dvû halogenové Ïárovky 12 nebo 24V)
• trojnásobn˘ svûteln˘ v˘kon proti konvenãnímu svûtlometu
• tvrzené sklo
• nárazuvzdorné tûleso svûtlometu z plastu vyztuÏeného
sklenûn˘mi vlákny
• pfiesahující rámeãek chrání sklo svûtlometu
• nástavbové provedení s otoã.drÏákem pro montáÏ
na horizontální i vertikální plochy
• pfiívodní elektrické vedení délky 250mm
Pracovní svûtlomet Double Beam FF s drÏadlem,
plo‰né osvûtlení
1GA 006 991-031
40
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
Micro DE
Halogenov˘ pracovní svûtlomet s úzk˘m v˘stupem svûtelného svazku
Charakteristické znaky
• vzhledem k úzkému v˘stupu svûtelného svazku je vhodn˘
pro umístûní v li‰tách a na stfiechách nízk˘ch kabin
• FF reflektor je vyroben z vysoce kvalitního magnézia v nejmen‰í moÏné velikosti a hmotnosti
• opticky profilovaná ãoãka pro osvûtlení blízkého okolí,
která vytváfií pfiíjemné osvûtlení pracovi‰tû bez ostr˘ch
svûteln˘ch kontrastÛ
• jednoduchá v˘mûna Ïárovek – odnímatelná pryÏová krytka
Halogenov˘ pracovní svûtlomet Micro DE,
osvûtlení blízkého okolí, s Ïárovkou
12 V, 55 W
1GL 008 090-201
24 V, 70 W
1GL 008 090-211
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
41
Pracovní svûtlomety
Picador
Mnohostrann˘ pracovní svûtlomet s FF reflektorem
Charakteristické znaky
• FF reflektor pro velkoplo‰né a homogenní osvûtlení
• Robustní tûleso svûtlometu z plastu vyztuÏeného
sklenûn˘mi vlákny
• Pfiesahující rámeãek chrání sklo svûtlometu
Pracovní svûtlomet Pikador,
osvûtlení blízkého okolí
1GA 006 876-001
42
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
AS 200 Xenon
V˘konn˘ a siln˘ Xenon-pracovní svûtlomet s integrovanou elektronikou
Charakteristické znaky
• elektronika je integrována do tûlesa svûtlometu,
pfiipojení pfies konektor AMP
• drÏadlo na vnûj‰í zadní stranû tûlesa svûtlometu
• 2.5 krát vût‰í intenzita svûtla neÏ u srovnatelného halogenového svûtlometu
• spektrum svûtla je podobné dennímu – pfiirozené barvy
• pûtinásobná Ïivotnost v˘bojky proti halogenové Ïárovce
• odolnost proti otfiesÛm a vibracím
• men‰í zátûÏ elektrické soustavy, pfiíkon je pouze 42W
• Mit Xenon-Lampe D2S
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
Xenonov˘ pracovní svûtlomet AS 200 Xenon
plo‰né osvûtlení
12 V
1GA 996 142-001
24 V
1GA 996 142-011
43
Pracovní svûtlomety
Oval 100 FF H3
V˘konn˘ pracovní svûtlomet v aktuálním oválném designu
Charakteristické znaky
• FF reflektor s jednou nebo dvûma H3 Ïárovkami v dvojitém
svûtlometu
• ováln˘ tvar odpovídá módním trendÛm obl˘ch tvarÛ
automobilÛ
• pfiesahující rámeãek chrání sklo svûtlometu
• homogenní osvûtlení pracovi‰tû bez ostr˘ch svûteln˘ch
kontrastÛ
• AMP konektor s krytkou
Pracovní svûtlomet Oval 100 FF
Osvûtlení blízkého okolí, jednoduch˘ reflektor s Ïárovkou
12 V, 55 W
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
1GA 996 161-121
ãtyfibodové upevnûní s tlumením vibrací a Ïárovkou
24 V, 70 W
1GA 996 161-581
osvûtlení vzdáleného okolí, dvojit˘ svûtlomet s dvûma
Ïárovkami
12 V, 55 W
1GA 996 161-131
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
44
Oval 100 Xenon Integral
Kompaktní xenonov˘ svûtlomet s integrovanou elektronikou
Charakteristické znaky
• fiídící jednotka 4.generace integrována do tûlesa svûtlometu
• Kein separater Platzbedarf für die Montage des XenonVorschaltgerätes sowie einfacheres Handling
• stabilní ãtyfibodové upevnûní
• 2.5 krát vût‰í intenzita svûtla neÏ u srovnatelného
halogenového svûtlometu
• spektrum svûtla je podobné dennímu – pfiirozené barvy
• pûtinásobná Ïivotnost v˘bojky D1S proti halogenové
Ïárovce
• Stoßfester Lichtbogen anstelle einer bruchempfindlichen
Glühwendel; kein plötzlicher Lichtausfall
• men‰í zátûÏ elektrické soustavy, pfiíkon je pouze 42W
192 Lux
128 Lux
64 Lux
32 Lux
16 Lux
8 Lux
4 Lux
2 Lux
1 Lux
Pracovní svûtlomet Oval 100 Xenon Integral, osvûtlení
vzdálené oblasti, montáÏ nastojato,
AMP konektor
12 V
1GA 996 261-561
24 V
1GA 996 261-571
45
Hlavní svûtlomet
Premium – 50mm moduly
Kompaktní vestavné svûtlomety s 50mm v˘stupem
svûtelného kuÏele. Vyrobeny jsou z moderního, velmi
kvalitního materiálu. Nároãnû zpracované hliníkové
tûleso svûtlometu poskytuje velmi atraktivní design.
Pfies minimální rozmûry dosahuje excelentního
svûtelného v˘konu.
K dostání jako halogenov˘ nebo xenonov˘ tlumen˘ ãi
dálkov˘ svûtlomet a halogenov˘ mlhov˘ svûtlomet.
Charakteristické znaky
• kompaktní rozmûry, pouze s 50mm v˘stupem svûtelného
kuÏele
• vynikající svûteln˘ v˘kon a homogenní osvûtlení vozovky
i pfies velmi mal˘ rozmûr svûtlometu
• atraktivní, nadãasov˘ design
• Große Designfreiheit zur Entwickling individueller Kundenlösungen im Rahmen der gesetzlichen Anbauvorschriften
• nízká hmotnost díky vysoce kvalitnímu hliníku a magnéziu
• Montage mittels Einbaurahmen und optionalen Tragrahmens,
dadurch von vorn und hinten einstellbar
• Einsatz hinter speziell entwickelten Abdeckscheiben möglich
(lichttechnische und typprüfrechtliche Prüfung erforderlich)
• dálkové a mlhové svûtlomety homologovány dle ECE a SAE
• tlumené svûtlomety homologovány buì dle ECE nebo SAE
Tlumen˘ svûtlomet
MontáÏní rámeãek pro tfiíbodové pfiipevnûní, nastaviteln˘
zepfiedu i zezadu. Halogenové se Ïárovkou H7, xenonové s
v˘bojkou D2S.Pfiídavné nosné rámeãky, nastavovací motorky,
krytky a konektory k dostání jako pfiíslu‰enství.
2
1
3
4
Halogen (2)
Pravostrann˘ provoz, 12 V, H7
1BL 009 071-007
ECE
Levostrann˘ provoz, 12 V, H7
1ML 009 071-017
ECE
Pravostrann˘ provoz, 24 V, H7
1BL 009 071-027
ECE
Levostrann˘ provoz, 24 V, H7
1ML 009 071-037
ECE
Pravostrann˘ provoz, 12 V, H7
1BL 009 071-087
SAE
Dálkov˘ svûtlomet
Xenon (3)
Referenãní ãíslo 17.5, tfiíbodové upevnûní, nastaviteln˘ ‰rouby
zezadu, nosné rámeãky nejsou souãástí dodávky
(pfiíslu‰enství).
12 V, D2S
1F0 008 390-317
ECE / SAE
24 V, D2S
1F0 008 390-327
ECE / SAE
Xenon (1)
Pravostrann˘ provoz, 12 V, D2S 1BL 009 071-047
ECE
Levostrann˘ provoz, 12 V, D2S
1ML 009 071-057
ECE
Pravostrann˘ provoz, 24 V, D2S 1BL 009 071-067
ECE
Levostrann˘ provoz, 24 V, D2S
1ML 009 071-077
ECE
Halogen (*k dostání od 1.ãtvrtletí 2006)
Pravostrann˘ provoz, 12 V, D2S 1BL 009 071-097
SAE
12 V, H9 (bez obrázku)
1KL 009 486-001*
ECE / SAE
Mlhov˘ svûtlomet (4)
Îárovka H3, tfiíbodové upevnûní, nastaviteln˘ ‰rouby zezadu,
nosné rámeãky nejsou souãástí dodávky
(pfiíslu‰enství)
Pfii pouÏití xenonov˘ch tlumen˘ch svûtlometÛ jsou pfiedepsány
ostfiikovaãe svûtlometÛ a automatická regulace nastavení.
46
12 V, H3
1NL 008 090-317
ECE / SAE
24 V, H3
1NL 008 090-327
ECE / SAE
Pfiíslu‰enství k 50mm modulÛm
obr. 1
obr. 2
Nosné rámeãky
pro svûtlomety bez nastavovacího motorku (obr. 1)9AH 161 786-017
pro svûtlomety s nastavovacím motorkem (obr. 2) 9AH 161 784-017
obr. 3
obr. 4
Plastová krytka (obr. 3)
Pro mlhov˘ svûtlomet
9HD 149 253-007
PryÏová krytka (obr. 4)
Pro halogenov˘ tlumen˘ svûtlomet
9GH 152 654-007
Pro mlhov˘ svûtlomet
9GH 147 009-007
Konektor
Pro plastovou krytku
8JD 156 150-807
Îárovka H7
12 V / 55 W
8GH 007 157-121
24 V / 70 W
8GH 007 157-241
V˘bojka D2S
12 V / 35 W
8GS 007 949-101
Nastavovací motorek
S konektorem AMP-K Jetronik
12 V, halogen
6NM 007 282-221
Nastavovací motorek
S konektorem AMP-K Jetronik
12 V, xenon
6NM 007 282-231
Nastavovací motorek
S bajonetov˘m konektorem AMP
24 V, halogen
6NM 008 299-501
Detaily k pfiedepsan˘m ostfiikovaãÛm svûtlometÛ a dynamické regulaci
nastavování svûtlometÛ viz na stranû 52 a 53.
47
Hlavní svûtlomet
Svûtlomety
(90mm moduly)
90mm moduly od Helly v mnoha individuálních designov˘ch variantách. Robustní konstrukce, optimální úãinnost
v moderním designu s ãir˘mi krycími skly. K dostání jako tlumené nebo dálkové svûtlomety v halogenovém nebo
xenonovém provedení nebo mlhové svûtlomety v halogenovém provedení. Jednotlivé moduly jsou ideální k
vzájemné kombinaci.
Halogenov˘ tlumen˘ svûtlomet
modulov˘ svûtlomet s ãir˘m sklem a Ïárovkou H7.
Kompaktní tvar s pfiekvapiv˘m designem.
Magnéziov˘ reflektor s ãirou DE-ãoãkou.
12 V, pravostrann˘ provoz
1BL 008 193-001
24 V, pravostrann˘ provoz
1BL 008 193-011
ECE
ECE
12 V, Linksverkehr
1LL 008 193-111
ECE
24 V, Linksverkehr
1LL 008 193-121
ECE
12 V, USA verze
1BL 008 193-021
SAE
12 V, pravostrann˘ provoz, D2S
1BL 008 194-007
ECE
24 V, pravostrann˘ provoz, D2S
1BL 008 194-027
ECE
12 V, levostrann˘ provoz, D2S
1LL 008 194-037
ECE
24 V, levostrann˘ provoz, D2S
1LL 008 194-051
ECE
1LL 008 194-017
ECE
1BL 008 194-047
SAE
Xenonov˘ tlumen˘ svûtlomet
12 V, levostrann˘ provoz, D2S
(japonské provedení)
12 V, USA verze
D2S
Dálkov˘ svûtlomet
modulov˘ svûtlomet s magnéziov˘m FF-reflektorem,
halogenov˘ svûtlomet se Ïárovkou H7
S obrysov˘m svûtlem, 12 V
1K0 008 191-007
ECE
Bez obrysového svûtla, 12 V
1K0 008 191-017
ECE
S obrysov˘m svûtlem, 24 V
1K0 008 191-027
ECE
Bez obrysového svûtla, 24 V
1K0 008 191-047
ECE
Bez obrysového svûtla, 12 V, USA verze 1K0 008 191-057
ECE / SAE
S obrysov˘m svûtlem, 12 V, USA verze1K0 008 191-137
ECE / SAE
Xenonov˘ dálkov˘ svûtlomet
S obrysov˘m svûtlem, 12 V, D2S
1K0 008 192-007
ECE
Bez obrysového svûtla, 12 V, D2S
1K0 008 192-017
ECE
S obrysov˘m svûtlem, 24 V, D2S
1K0 008 192-027
ECE
Halogenov˘ mlhov˘ svûtlometr
Kompaktní vestavn˘ svûtlomet s hliníkov˘m reflektorem
Pfii pouÏití xenonov˘ch tlumen˘ch svûtlometÛ jsou pfiedepsány ostfiikovaãe
svûtlometÛ a dynamická regulace nastavování svûtlometÛ.
48
12 V
1N0 008 582-007
ECE / SAE
24 V
1N0 008 582-017
ECE / SAE
Pfiíslu‰enství
pro 90mm moduly
PryÏová krytka
pro halogenové tlumené a dálkové svûtlomety
(nutno objednat zvlá‰È)
nízké provedení
9GH 152 654-007
vysoké provedení
9GH 145 943-001
PryÏová krytka
pro mlhové svûtlomety
(nutno objednat zvlá‰È)
9GH 158 051-007
Pouzdro konektoru
pro obrysové svûtlo
(nutno objednat zvlá‰È)
8JD 156 150-807
Pouzdro konektoru
pro fiídící jednotku
(nutno objednat zvlá‰È)
8JD 156 151-807
Portikus
pro USA verzi
(nutno objednat zvlá‰È)
8JD 158 175-807
MontáÏní rámeãek
pro tlumené a dálkové svûtlomety
(nutno objednat zvlá‰È)
9AH 157 659-007
Pfii pouÏití xenonov˘ch tlumen˘ch svûtlometÛ jsou pfiedepsány ostfiikovaãe
svûtlometÛ a dynamická regulace nastavování svûtlometÛ.
49
Hlavní svûtlomet
Bi – Xenon hlavní svûtlomet
(90mm modul)
Xenonové tlumené a dálkové svûtlo v jednom svûtlometu s integrovanou Elektronikou
Charakteristické znaky
• modulov˘ svûtlomet s integrovanou elektronikou a ãir˘m
krycím sklem
• vysoce kvalitní kovov˘ reflektor
• vodotûsná fiídící jednotka 4.generace
• 1m dlouh˘ stínûn˘ kabel s konektorem
• provedení 12 nebo 24V
• moÏnost pouÏití nastavovacího motorku 6NM 007 282-231
(nutno zvlá‰È objednat)
• provedení pro pravostrann˘ a levostrann˘ provoz
Hlavní svûtlomet (obr. 1)
ECE pravostrann˘ provoz, 12 V
1AL 008 934-001
ECE levostrann˘ provoz, 12 V
1LL 008 934-011
ECE pravostrann˘ provoz, 24 V*
1AL 008 934-021
ECE levostrann˘ provoz, 24 V*
1LL 008 934-031
SAE (USA) pravostrann˘ provoz, 12 V 1AL 008 934-041
*Pro provoz 24V je tfieba pouÏít pro pfiepínání z tlumeného svûtla na
dálkové mûniã napûtí 8ES 006 658-001
Pfiíslu‰enství pro Bi-xenon (obr. 2)
Konektor pro fiídící jednotku
8JA 990 295-127
obr. 1
Konektor pro pfiepínání dálkového svûtla (obr. 3)
8JD 162 211-801
obr. 2
obr. 3
Detaily pro pfiedepsané ostfiikovaãe svûtlometÛ a dynamickou regulaci
nastavování svûtlometÛ viz na stranách 52 a 53
Automatické denní svûtlo
Evropské studie potvrzují
Pfii denních jízdách s rozsvícen˘mi svûtly se sniÏuje poãet
Ïivotu nebezpeãn˘ch kolizí o 25%. Vezmeme-li v úvahu také
lehãí pfiípady, je to více neÏ 50% nehod, ke kter˘m
dochází vinou pfiehlédnutí ostatních úãastníkÛ silniãního
provozu.
Denní svûtla 12V, 6W, universálnû v oválném tvaru
v sadû 2ks svûtel (bez obr.)
*SWOV Institut NL
12 V
2PT 008 835-801
24 V
2PT 008 935-811
Krátce fieãeno
• pfii otoãení klíãku v zapalování jsou denní svûtla aktivována
• minimální pfiíkon 6-21W
• rychlá montáÏ pomocí kompletní montáÏní sady
Charakteristické znaky
• moderní, briliantov˘ design
• Geringe Bautiefe
• jednoduchá montáÏ
• nízká hmotnost
50
12 V
2PT 008 362-801
Denní svûtla 16W v ãirém designu (obr. 1)
Nástavbové provedení, 2ks v sadû
Vestavné provedení (jednotlivû s drÏákem)
12 V
2PT 008 935-011
Denní svûtla 21W (obr. 2)
12 V
2PT 965 039-161
24 V
2PT 965 039-171
pro provedení 24V je nutn˘ mûniã napûtí
8ES 006 658-001
obr. 1
obr. 2
Scheinwerfer
(98 mm moduly)
98mm moduly od Helly v mnoha individuálních designov˘ch variantách. Robustní konstrukce, optimální úãinnost
v moderním designu s ãir˘mi krycími skly. K dostání jako tlumené nebo dálkové svûtlomety v halogenovém nebo
xenonovém provedení nebo mlhové svûtlomety v halogenovém provedení. Jednotlivé moduly jsou ideální k
vzájemné kombinaci.
Halogenov˘ hlavní svûtlomet
FF-reflektor bez Ïárovky.
MÛÏe b˘t osazen jak 12V tak i 24V Ïárovkou.
Halogenov˘ tlumen˘ svûtlomet
s vypoukl˘m krycím sklem
1BL 007 834-007
s ploch˘m krycím sklem
1BL 007 834-047
obr. 1
Dálkov˘ svûtlomet
s vypoukl˘m krycím sklem
1KL 007 834-027
s ploch˘m krycím sklem
1KL 007 834-067
Mlhov˘ svûtlomet (obr. 1)
s vypoukl˘m krycím sklem
1NL 007 834-017
s ploch˘m krycím sklem
1NL 007 834-057
Xenonov˘ tlumen˘ svûtlomet
Tlumen˘ svûtlomet
obr. 2
s vypoukl˘m krycím sklem, 24 V 1BL 007 834-037
Dálkov˘ svûtlomet
s vypoukl˘m krycím sklem, 24 V 1KL 007 834-097
USA verze / SAE (obr. 2)
Tlumen˘ svûtlomet (pouze halogen) 1BL 007 834-087
Dálkov˘ svûtlomet (pouze halogen) 1KL 007 834-077
Pfiíslu‰enství k
(98mm modulÛm)
PryÏová ochranná krytka
Pro typovou fiadu 007 834-…halogenové tlumené,
Dálkové a mlhové svûtlomety (nutno objednat zvlá‰È) (obr. 3)
obr. 3
obr. 4
9GH 145 943-001
Plastová ochranná krytka
Pro halogenové tlumené a mlhové svûtlomety (obr. 4)
9HD 155 239-001
51
Frontbeleuchtung
Ostfiikovaãe svûtlometÛ
s tryskami
12 V
8WS 008 549-001
24 V
8WS 008 549-501
(jako 8WS 008 549-001,
Pfii pouÏití xenonov˘ch tlumen˘ch svûtlometÛ,
pfiedepisuje zákon ostfiikovaãe svûtlometÛ.
(Nasazení ostfiikovaãÛ je moÏné i u halogenov˘ch
svûtlometÛ.)
ale s del‰í kabeláÏí)
12 V
8WS 008 549-011
s teleskopick˘mi tryskami
12 V
8WT 008 549-101
24 V
8WT 008 549-601
Hella-ostfiikovaãe svûtlometÛ pracují na principu
vodního paprsku, kter˘ se kinetickou energií
rozpt˘lí na velké kapky, které odplaví ve‰keré
neãistoty.
Pro kvalitní ãistûní skel svûtlometÛ je potfieba
správn˘ tlak kapaliny, kter˘ vytváfií ãerpadlo. Ve
speciální ostfiikovací trysce získá kapalina velkou
rychlost a energii. Tlakov˘ ventil, umístûn˘ pfied
tryskou je zárukou úãinného omytí skel svûtlometÛ
a nízké spotfieby kapaliny.
Také v pfiípadû, Ïe statické trysky ostfiikovaãÛ
svûtlometÛ nevyhovují praktickému pouÏití, nabízí
Hella alternativu : teleskopické trysky, které se pfii
om˘vání skel dostanou vÏdy do správné polohy.
s dvojit˘mi teleskopick˘mi tryskami
12 V
8WT 008 549-201
24 V
8WT 008 549-701
Tyto ostfiikovaãe jsou homologovány pro následující typové fiady svûtlometÛ
Ø 50 mm:
1BL 009 071-…
1ML 009 071-…
1F0 008 390-…
Ø 98 mm:
1BL 007 834-...
1KL 007 834-...
Ø 90 mm:
1KO 008 191-...
1KO 008 192-...
1BL 008 193-...
1BL 008 194-...
1AL 008 934-...
1LL 008 934-...
52
Dynamické nastavování sklonu svûtlometÛ
dynamická regulace nastavování sklonu svûtlometÛ je
univerzální zafiízení jak pro prvov˘robní pouÏití, tak i pro
dodateãné vybavení vozidel s xenonov˘mi svûtlomety a cel˘
systém pracuje na principu ultrazvuku.
Senzor tohoto zafiízení odmûfiuje vzdálenost spodku vozidla
od vozovky (pomocí ultrazvuku) a pfiedává signál fiídící
jednotce, která dá impuls ke správnému nastavení
xenonov˘ch svûtlometÛ prostfiednictvím nastavovacích
motorkÛ.
Podrobné informace v montáÏním návodu.
Ideální umístûní senzorÛ
MontáÏ senzorÛ
ZpÛsob montáÏe
12 V, jeden senzor (osobní vozidla)
8XX 008 614-011
12 V, dva senzory (3.5t)
8XX 008 614-031
24 V, dva senzory (uÏitková vozidla)
8XX 008 614-101
roz‰ífiená sada , dva senzory, 8XX 008 644-001
vãetnû kabeláÏe
Uspofiádání systému ve vozidle
53
Standardní svítilny
Malá svûtla - velk˘ úãinek
60mm moduly svûtel Premium
Charakteristické znaky
• atraktivní, nadãasov˘, ãir˘ design , vhodné k aktuálním
hlavním a pfiídavn˘m svûtlometÛm
• extrémnû nízká hmotnost
• montáÏ zezadu nebo zepfiedu (s kruhov˘m adaptérem )
• alternativa : montáÏ zepfiedu (montáÏní rámeãek bez
‰roubÛ)
• optimalizovan˘ svûteln˘ v˘kon
• kombinované obrysové svûtlo s brzdov˘m
• vodotûsné objímky Ïárovek
• dvou nebo tfiípólové zjednodu‰ené pfiipojení konektory
K-Jetronik
60 mm moduly zadního osvûtlení
s Ïárovkou 12V nebo 24V
Pfiíslu‰enství
Ozdobn˘ krouÏek
9HB 161 122-007
stfiíbrn˘
Adaptér-krouÏek s tûsnûním 9XD 161 119-007
MontáÏní rámeãek pro pfiední
montáÏ bez ‰roubÛ
8HG 162 530-002
Ozdobn˘ krouÏek vzhledu Premium
9HB 164 168-002
Homologace
ECE
12 V
2SA 009 001-047
X
12 V
2DA 009 001-057
X
12 V
2SB 009 001-067
X
12 V
2BA 009 001-007
X
12 V
2NE 009 001-027
X
12 V
2ZR 009 001-017
X
8RA 009 001-037
SAE (USA)
Macro-Rückstrahler
2SA 009 001-137
X
24 V
2DA 009 001-147
X
24 V
2SB 009 001-157
X
24 V
2BA 009 001-107
X
24 V
2NE 009 001-127
X
24 V
2ZR 009 001-117
X
24 V
60 mm moduly pfiedního osvûtlení
2BA 009 001-071
12 V
2BA 009 001-091
24 V
2BA 009 001-167
X
12 V
2PF 009 001-087
X
24 V
2PF 009 001-177
X
12 V
X
X
X
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
54
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
90mm moduly svûtel
Pro vestavbu (max. Einbautiefe bis zur Lichtscheibenneigung)
Charakteristické znaky
• moderní, briliantov˘ design
• identick˘ vzhled se svûtlomety 90mm
• zpûtné svûtlo a zadní blikaã v koufiovém provedení
• 100 mm dlouhé vodiãe, ploché a izolované konektory
• jednoduchá montáÏ
• v˘mûna Ïárovek zepfiedu
• Glühlampenwechsel auch von vorn möglich durch Lösen
der Rastfeder
• Ïárovky souãástí dodávky
• k dostání rovnûÏ svûtla pro denní svícení ve stejné typové
fiadû
E4 10215
Osvûtlení zadní ãásti
Pfiipevnûní zepfiedu pomocí adaptéru nebo zezadu ‰rouby.
Homologace
ECE
se zabudovan˘m adaptérem
SAE (USA)
Typprüfung
ECE
2SA 965 039-007
12 V
2DA 965 039-017
X
X
■
12 V
2BA 965 039-027
X
X
■
12 V
2NE 965 039-037
X
X
12 V
2ZR 965 039-047
X
12 V
2SB 965 039-057
24 V
2SA 965 039-087
24 V
24 V
SAE (USA)
2SA 965 039-307
X
X
■●
12 V
2DA 965 039-317
X
X
■
12 V
2BA 965 039-347
X
X
■
■●
12 V
2NE 965 039-327
X
X
■●
X
■●
12 V
2ZR 965 039-337
X
X
■●
X
X
■
12 V
2SB 965 039-357
X
X
■
X
X
■●
2DA 965 039-097
X
X
■
2BA 965 039-107
X
X
■
24 V
2NE 965 039-117
X
X
■●
24 V
2ZR 965 039-127
X
X
■●
12 V
2BA 965 039-067
X
X
24 V
2SB 965 039-137
X
X
■
24 V
2BA 965 039-147
X
X
12 V
2PF 965 039-077
X
24 V
2PF 965 039-157
X
12 V
2PT 965 039-167
svûtlo pro denní svícení
X
X
■
24 V
2PT 965 039-177
svûtlo pro denní svícení
X
X
■
12 V
X
X
*Für die Schraube an der Befestigungsfeder wird ein
Torx TX20 benötigt.
max. Einbautiefe
Odrazka
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
■●
12 V
Osvûtlení pfiední ãásti
Typprüfung
ECE
Osvûtlení SPZ
SAE (USA)
■●
■●
DoplÀkové obrysové svûtlo
55
Standardleuchten
Kruhová zadní svûtla
Zadní svûtla
MontáÏ vestavná nebo nástavbová, s prÛchodkou a pevnû
zalit˘mi upevÀovacími ‰rouby M6.
Pozor: Po montáÏi svûtla je tfieba uvolnit pfiíslu‰n˘ odtokov˘
otvor - (viz návod k montáÏi).
Homologace
Pro napûtí 12 a 24V
ECE
SAE (USA)
2DA 964 169-007
808
X
X
■●
2BA 964 169-017
648
X
X
■●
2NE 964 169-027
3808
X
X
■●
2ZR 964 169-037
2311
X
X
■●
2TA 964 169-067
X
X
■
2SW 964 169-167
2SW 964 169-087
9805
9803
X
X
■
2SB 964 169-287
815
X
2SA 964 169-097
810
X
X
■●
2BR 964 169-297
101
X
2SD 964 169-117
9903
X
2BA 964 169-047
9804
X
2SD 964 169-137
X
■
2BE 964-169-077*
9802
X
2TA 964 169-147
X
■
2BE 964 169-157*
E17
X
■
X
■●
X
■
X
■
pro pfiední vestavbu
LED technologie a briliantová optika
Zadní svûtla
s briliantovou optikou vestavná a nástavbová, s prÛchodkou a
pevnû zalit˘mi upevÀovacími ‰rouby M6.
Pozor: Po montáÏi svûtla je tfieba uvolnit pfiíslu‰n˘ odtokov˘
otvor - (viz návod k montáÏi).
Homologace
Pro napûtí 12 a 24V
ECE
SAE (USA)
2BA 964 169-507
653
X
X
■●
2SB 964 169-537
816
X
X
■●
2ZR 964 169-517
2312
X
X
■●
2NE 964 169-527
3809
X
X
■●
E17
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
56
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
Zadní svûtla LED
Vestavná nebo nástavbová, se zalit˘m pfiívodním kabelem a
pevnû zalit˘mi upevÀovacími ‰rouby M6.
Homologace
ECE
SAE (USA)
Zadní obrysové svûtlo 0,7W, brzdové svûtlo 5W
2SB 964 169-301 24 V, 4 W 2NE 964 169-341 24 V
814
X
3810
X
2ZR 964 169-351 3254
X
2ZR 964 169-361 3254
X
24 V, 5 W
levé
24 V, 5 W
pravé
Svítilny s funkcí blikaãe nebo kombinace blikaã / zadní obrys / brzda
jsou k dispozici na poÏádání.
Odrazka
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
57
Standardleuchten
Oválná zadní svûtla
Modulární osvûtlení pro nejtûωí podmínky
Nástavbová nebo vestavná, montáÏní poloha vodorovná nebo
svislá S upevÀovacími ‰rouby M6 x 16
Charakteristické znaky
• moderní design s ãirou optikou
• homogenní distribuce svûtla
• kompaktní tvar
• variabilní pouÏití
• vodorovná i svislá montáÏní poloha
• homologace ECE a SAE, verze pro GGVS/ADR
• pro napûtí 12V i 24V
• vestavné i nástavbové verze
• design podobn˘ pracovním svûtlometÛm Oval 100
Upozornûní
• Vhodné jak pro provozní napûtí 12V tak i 24V
• MontáÏní ‰rouby jsou pevnû integrovány v tûlese svûtla
• Po volbû montáÏní polohy je tfieba uvolnit pfiíslu‰n˘
odtokov˘ otvor (viz montáÏní návod)
Obrysové / brzdové / smûrové svûtlo.
Obrysové a brzdové svûtlo ãervené,
smûrové svûtlo Ïluté, s prÛchodkou.
Homologace
ECE
2SD 343 130-011
X
2SD 343 130-017
X
Obrysové / brzdové svûtlo
Krycí sklo ãervené, s prÛchodkou
SAE (USA)
E4
10203
E4
7698
Homologace
ECE
SAE (USA)
2SB 343 130-021
X
X
2SB 343 130-027
X
X
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
58
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
Zadní mlhové svûtlo
Krycí sklo ãervené, s prÛchodkou
Homologace
ECE
2NE 343 130-031
X
2NE 343 130-037
X
Smûrové svûtlo
Krycí sklo Ïluté, s prÛchodkou
SAE (USA)
3919
E4
6550
E4
23257
Homologace
ECE
SAE (USA)
2BA 343 130-051
X
X
■
●
2BA 343 130-057
X
X
■
●
Zpûtné svûtlo
Krycí sklo ãiré, s prÛchodkou
Homologace
ECE
SAE (USA)
2ZR 343 130-041
X
X
■
●
2ZR 343 130-047
X
X
■
●
Odrazka
E4
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
59
Standardleuchten
Cargoluna – profesionální zadní svûtlo
Charakteristické znaky
• moderní design s briliantovou optikou
• homogenní distribuce svûtla
• kompaktní tvar
• variabilní pouÏití
• vodorovná i svislá montáÏní poloha
• zamûnitelnost s pfiedchozí fiadou 2.. 006 040-…, s rozteãí
dûr 72mm
• profily pro vedení kabelu v tûlese svûtla umoÏÀují montáÏ
na plochu
• homologace ECE, schváleno pro GGVS/ADR
• pro napûtí 12V i 24V
• s prÛchodkou
Upozornûní
• Dodávka vãetnû prÛchodky, ‰roubÛ pro krycí sklo,
tûsnûní a upevÀovacích ‰roubÛ (M6 x 25)
Zadní svûtla bez Ïárovek, 12 V / 24 V
Homologace
levé
2VB 343 640-017
ECE
X
pravé
2VP 343 640-021
2VP 343 640-027
X
2VP 343 640-037
X
2VP 343 640-031
2VA 343 640-071
X
levé
levé
SAE (USA)
X
X
2VA 343 640-077
pravé
2VA 343 640-067
X
pravé
2VA 343 640-107
X
levé
2VA 343 640-237
X
Náhradní díly
MontáÏ vodorovná nebo svislá na vozidlo
nebo na pfiívûs*
Pozor: Po volbû montáÏní polohy je tfieba uvolnit pfiíslu‰n˘
odtokov˘ otvor! Viz montáÏní návod.
Vodorovná montáÏ: smûrové svûtlo nahofie
Svislá montáÏ: smûrové svûtlo uvnitfi.
Krycí sklo
pro -037/-031
9EL 343 143-001
pro -017/-071/-077/-237
9EL 343 143-011
pro -021/-027
9EL 343 142-001
pro -067/-107
9EL 343 142-011
*Pro montáÏ na pfiívûs je tfieba zvlá‰tní schválení
Obrysové, brzdové, mlhové svûtlo a odrazka ãervená,
smûrové svûtlo Ïluté, osvûtlení SPZ bílé. Krycí sklo z PC,
tûleso svûtla ãerné. S tûsnûním a prÛchodkou. 4 upevÀovací
‰rouby M6 x 25. Rozteã ‰roubÛ: 72 mm.
E17
417, 0303
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
60
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
Modulární svûtla s moderním vzhledem
Zadní svûtla LED, s briliantovou optikou,
Homologace
pro vodorovnou montáÏ, vestavné
ãervené krycí sklo s ãerven˘mi LED, 24 V ECE
SAE (USA)
10 W
2SB 008 982-007
X
X
ãiré krycí sklo se Ïlut˘mi LED, 24V
8,2 W
2BA 008 982-047
X
ãervené krycí sklo s ãerven˘mi LED, 12V
10 W
2SB 008 982-307
X
X
ãiré krycí sklo se Ïlut˘mi LED, 12V
8,2 W
2BA 008 982-347
X
Zadní svûtla s briliantovou optikou,
pro vodorovnou montáÏ, vestavné
bez Ïárovek, 12 V / 24 V
ãervené krycí sklo
2SA 008 805-007
X
X
2DA 008 805-017
X
X
2SB 008 805-027
X
X
2BA 008 805-067
2NE 008 805-077
2NE 008 805-037
E4
1080
E4
10151
X
X
X
ãiré krycí sklo
2BA 008 805-057
2ZR 008 805-047
X
X
X
tûsnûní
8GD 159 740-007
Zadní svûtla pro vodorovnou montáÏ
ãervené krycí sklo
2SA 005 603-021
31423
X
2DA 005 603-031
31422
X
2SB 005 603-137
340
X
2BA 005 603-117
586
X
2NE 005 603-071
8438
X
2BA 005 603-011
42749
X
2BA 005 603-047
42749
8770
X
X
Ïluté krycí sklo
X
ãiré krycí sklo
2ZR 005 603-061
Odrazka
X
X
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
E1
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
61
Standardleuchten
DuraLed
MultovoltáÏní LED technologie
Svítilny DuraLed s napájecím napûtím 9 – 33V jsou
vhodné k pouÏití ve 12V i 24V systémech. Vyznaãují se
kompaktními rozmûry a zvlá‰tû ploch˘m tvarem a tedy i
mal˘mi nároky na prostor. Robustní kryt chrání svûtlo
pfied po‰kozením.
MontáÏ svítilny se provádí jednodu‰e zepfiedu,
pfii‰roubováním na plochu. PfiipevÀovací ‰rouby jsou
zakryty plastov˘mi krytkami. Svítilna je utûsnûna proti
prachu a vodû a dodává se s kabelem o délce 2,4 m.
Charakteristické znaky
• MultivoláÏní provoz (9-33V)
• Obsahuje 36 v˘konn˘ch LED diod
• Velmi nízká spotfieba proudu
• Extrémnû dlouhá Ïivotnost
• Odolné proti nárazu a otfiesÛm
• Ploch˘ tvar, kompaktní rozmûry
• Jednoduchá montáÏ
Technické údaje
Napájecí napûtí :
Pfiíkon :
9-33 V
Obrysové svûtlo = 2 W
Brzdové svûtlo = 9 W
Parkovací svûtlo = 2 W
Provozní teplota :
-30 °C aÏ +50 °C
Rozmûry (· x V x H)
177 mm x 100 mm x 31 mm
Krytí :
IP6K6, IP6K7
Obrysové / brzdové / parkovací svûtlo LED
âiré krycí sklo, ãervené svûtlo, kabel 2,4m
2SP 959 060-601
Blikaã k dodání na poÏádání
E13 533
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
62
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
EuroLED
MultivoltáÏní svítilny Euro LED jsou osazeny jednou
vysoce v˘konnou diodou LED. Pfiíkon svítilny je tedy
velmi mal˘
Charakteristické znaky
• Ploch˘ tvar (jen 30 mm), velmi moderní design
• Jen jedna v˘konová LED dioda
• Ochrana proti pfiepólování
• Pevnû spojeno s ãernou základnou
• 2,5 m dlouh˘ pfiívodní kabel
• Kompletnû utûsnûná svítilna
• Velice rychl˘ vybavovací ãas
• Velmi mal˘ pfiíkon
• Extrémnû dlouhá doba Ïivotnosti
Technické údaje
Napájecí napûtí :
9 - 33 V
Pfiíkon :
Obrysové svûtlo = 0,5 W
Brzdové svûtlo = 2,5 W
Parkovací svûtlo = 2,5 W
Provozní teplota :
- 37 °C aÏ + 50 °C
Rozmûry (Ø x hloubka)
130mm x 30 mm130 mm x 30 mm
Krytí :
IP 6K6, IP 6K7
Homologace
ECE
2SB 959 821-601
X
2ZR 959 820-601
X
SAE (USA)
Blikaã k dodání na poÏádání
Odrazka
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
E4
10208
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
63
Standardleuchten
Svítilny nástavbové - vodorovná montáÏ na vozidlo
Obrysové, brzdové a mlhové svûtlo a odrazka ãervené,
blikaã a boãní obrysové svûtlo Ïluté, zpûtné svûtlo bílé.
S osvûtlením SPZ. Rozmûry SPZ 520 x 120mm).
âern˘ plastov˘ kryt. Dva upevÀovací ‰rouby M8.
E4 9808 E4 9810
E4 3178
E4 4060
Zadní svûtlo s obrysov˘m svûtlem
se ‰roubovací kabelovou prÛchodkou a dvûma upevÀovacími
‰rouby M8
levé
2VD 008 204-211
2VP 008 204-201
bez osvûtlení SPZ
pravé
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby
9EL 152 889-001
Svítilny nástavbové, popfi. vestavné vodorovná montáÏ na vozidlo
Obrysové, brzdové a mlhové svûtlo a odrazka ãervené, blikaã
Ïlut˘, zpûtné svûtlo bílé. âern˘ plastov˘ kryt. Dva upevÀovací
‰rouby M8
E4 421
E4 397 E4 377
E4 23215
E4 3880
E4 3134
Zadní svûtlo
levé
2VP 003 567-111
pravé
2VP 003 567-121
2VP 003 567-127
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby
9EL 122 689-021
S osvûtlením SPZ (viz. obr.)
levé
2VD 003 567-371
2VD 003 567-377
Pfiíslu‰enství
Vnûj‰í sada pro tlumení vibrací – dva kusy drÏáku s
upevÀovacími ‰rouby M8
9GP 003 995-801
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
64
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
Svítilny nástavbové - vodorovná nebo svislá montáÏ
Obrysové, brzdové a mlhové svûtlo ãervené, blikaã Ïlut˘,
s osvûtlením SPZ
(rozmûry SPZ 520 x 120 mm a 340 x 240 mm).
Základna ãerná, s prÛchodkou. Dva upevÀovací ‰rouby M6.
Rozteã ‰roubÛ buì 72 mm nebo 152 mm. Osvûtlení SPZ lze
zaclonit pfiiloÏenou ãervenou clonkou.
Zadní svûtlo
levé
2VB 007 547-171
pravé
2VD 007 547-181
Náhradní díly
Krycí sklo s okénkem pro osvûtlení SPZ a ãervenou clonkou
pro -181
9EL 147 096-021
pro -171
9EL 147 096-031
E6
1375, 451, 450, 3018, 453
E4
7545
Svítilny nástavbové, popfi. vestavné vodorovná nebo svislá montáÏ
Obrysové a brzdové svûtlo ãervené, blikaã Ïlut˘.
âern˘ plastov˘ kryt. Dva upevÀovací ‰rouby M8
Zadní svûtlo
levé
2SD 003 167-011
pravé
2SD 003 167-021
s osvûtlením SPZ, rozmûry SPZ 520 x 120 mm a 340 x 240
mm, nástavbová vodorovná montáÏ
levé
2SE 003 167-031
pravé
2SE 003 167-041
Pfiíslu‰enství
Vnûj‰í sada pro tlumení vibrací – dva kusy drÏáku
s upevÀovacími ‰rouby M8
9GP 003 995-801
E1
264, 53250
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby:
9EL 147 747-001
Tûsnûní:
Odrazka
9GD 087 883-355
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
65
Standardleuchten
Svítilny nástavbové - vodorovná montáÏ
Obrysové a brzdové svûtlo ãervené, blikaã Ïlut˘,
osvûtlení SPZ ãiré
Dva otvory pro upevÀovací ‰rouby M6.
Osvûtlení SPZ lze zaclonit pfiiloÏenou ãervenou clonkou.
Zadní svûtlo
2SE 002 578-701
2SE 002 578-707
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby
(pouÏitelné také pro star‰í modely 002 578-…)
E17 9401
9EL 146 491-001
Obrysové a brzdové svûtlo ãervené, blikaã Ïlut˘.
Dva upevÀovací ‰rouby B3,9 x 16
Zadní svûtlo
levé
pravé
2SD 003 184-031
2SD 003 184-037
2SD 003 184-041
2SD 003 184-047
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby
E17 53253, 130
levé
9EL 118 700-001
pravé
9EL 118 701-001
S osvûtlením SPZ
(rozmûry SPZ 340 x 240mm)
levé
pravé
2SE 003 184-011
2SE 003 184-017
2SE 003 184-101
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby
levé
9EL 118 697-001
pravé
9EL 121 431-001
Pfiíslu‰enství
Zwischenstück
9XD 132 749-005
Odrazky
8RA 123 251-005
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
66
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
Svítilny nástavbové - vodorovná montáÏ
Obrysové a brzdové svûtlo ãervené, blikaã Ïlut˘.
âern˘ plastov˘ kryt. UpevÀovací ‰rouby M6.
s osvûtlením SPZ
(rozmûry SPZ 520 x 120mm a 340 x 240 mm)
Zadní svûtlo
bez tlumení vibrací a Ïárovek
obrysové / brzdové / smûrové svûtlo
2SE 001 685-227
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby a tûsnûním
2SD 001 685-211
2SD 001 685-218
9EL 113 324-001
Nosiã Ïárovek
s osvûtlením SPZ
(rozmûry SPZ 520 x 120mm a 340 x 240 mm)
2SE 001 685-201
2SE 001 685-221
9FT 998 007-011
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby a tûsnûním
Pfiíslu‰enství
Chromovan˘ rámeãek umoÏÀující vestavnou montáÏ svítilny
2SD 001 685-211/-218/-231/-232
9XD 997 909-801
9EL 113 324-001
s tlumením vibrací, bez Ïárovek (viz.obr.)
2SD 001 685-231
2SD 001 685-232
E12 7146
Zadní mlhové svûtlo
Krycí sklo ãervené. âern˘ plastov˘ kryt. Nástavbová montáÏ
na svislé plochy. Dva pfiipevÀovací ‰rouby M6.
2NE 001 423-011
Náhradní díly
Krycí sklo se ‰rouby
9EL 101 353-001
Reflektor
9DX 101 355-007
Pfiíslu‰enství
Chromovan˘ rámeãek umoÏÀující vestavnou montáÏ svítilny
E1
8496
E1
8704
9XD 997 909-801
Zpûtné svûtlo
Krycí sklo ãiré
2ZR 001 423-001
Náhradní díly
Kryt svûtla se ‰rouby
9ES 106 588-001
Pfiíslu‰enství
Chromovan˘ rámeãek umoÏÀující vestavnou montáÏ svítilny
9XD 997 909-801
Odrazka
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
67
Standardleuchten
Svítilny nástavbové, popfi. vestavné vodorovná montáÏ na vozidlo
Zadní mlhové svûtlo
Krycí sklo ãervené (obr. 1). âerné plastové pouzdro
Dva pfiipevÀovací ‰rouby M6
e1 18 411
2NE 003 236-001
Náhradní díly
Krycí sklo
9EL 119 544-111
Reflektor
9DX 119 545-051
obr. 1
Náhradní díly
Krycí sklo
9EL 119 544-001
Reflektor
9DX 119 545-011
obr. 2
Zpûtné svûtlo
Krycí sklo ãiré (obr. 2)
Zpûtné svûtlo
2ZR 003 236-051
2ZR 003 236-057
E1
8728
Svítilny vestavné – vodorovná montáÏ
LED technologie, ãervené svûtlo,
kryt svûtla ãir˘, tûsnûní
Napájecí napûtí: 8V aÏ 28V
Zadní obrysové svítilny
kabel 0,5 m, krytky ‰roubÛ
kabel 5 m, krytky ‰roubÛ
kabel 1,5 m, krytky ‰roubÛ
2XA 959 610-401
2XA 959 610-407
2XA 959 610-411
2XA 959 610-417
2XA 959 610-437
E13 0531
Svítilny vestavné – vodorovná nebo svislá montáÏ
LED technologie, bílé svûtlo, kryt svûtla ãir˘.
Napájecí napûtí: 10V aÏ 33V
Mit eingebauten Leuchtdioden.
Obrysové svûtlo
kabel 0,5 m, krytky ‰roubÛ
kabel 5 m, krytky ‰roubÛ
kabel 8 m, krytky ‰roubÛ
E4
2PF 959 590-401
2PF 959 590-407
2PF 959 590-411
2PF 959 590-417
2PF 959 590-437
Pfiíslu‰enství
Adaptér pro nástavbovou montáÏ
7597
9XD 160 867-007
■ SAE-homologace pro vozidla uωí neÏ 2032 mm
● SAE-homologace pro vozidla ‰ir‰í neÏ 2031mm
Obrysové svûtlo
68
Brzdové svûtlo
Blikaã
Zadní mlhové svûtlo
Zpûtné svûtlo
Zadní svûtla, nástavbová nebo vestavná
Zpûtné svûtlo
Krycí sklo ãiré
2ZR 004 432-001
Náhradní díly
Krycí sklo
9EL 119 544-111
Zadní mlhové svûtlo
Krycí sklo ãervené. âerné pryÏové pouzdro.
Nástavbová montáÏ: Dva pfiipevÀovací ‰rouby M6.
Vestavná montáÏ: âtyfii otvory pro upevÀovací ‰rouby.
Hloubka: cca 45 mm
2NE 004 432-011
E1
8728
Náhradní díly
Krycí sklo
9EL 119 544-001
e1 18 411
Svítilny nástavbové, popfi. vestavné vodorovná nebo svislá montáÏ
Obrysové a brzdové svûtlo ãervené, blikaã Ïlut˘.
âerné pryÏové pouzdro. Nástavbová montáÏ:
Dva pfiipevÀovací ‰rouby M8.
Vestavná montáÏ: âtyfii otvory pro upevÀovací ‰rouby.
Hloubka: cca 45 mm
Zadní svûtlo
2SD 004 431-011
Odrazka
Boãní obrysové svûtlo s odrazkou
E2
32 764
Osvûtlení SPZ
DoplÀkové obrysové svûtlo
69
Standardleuchten
Osvûtlení SPZ
LED osvûtlení SPZ
Krycí sklo ãiré, ãern˘ plastov˘ kryt
MontáÏ vlevo a vpravo od tabulky registraãní znaãky
Kabel 2,5 m. DrÏák pro montáÏ na karosérii.
Dodáváno s upevÀovacími ‰rouby, záslepkami pro ‰rouby a
distanãním adaptérem.
Multivolt 10-33 V, dvû LED diody
2KA 959 640-607
Osvûtlení SPZ
Osvûtlení SPZ
Krycí sklo ãiré
MontáÏ vlevo a vpravo od tabulky registraãní znaãky
s rozmûry 520 120 mm a 340 x 240 mm.
âern˘ plastov˘ kryt, pfiipojení pfies ploché konektory.
Dva otvory Ø 4,5 mm pro pfiipevÀovací ‰rouby
Osvûtlení SPZ
2KA 001 386-231
Náhradní díly
E1
12820
Kryt a krycí sklo
9BG 101 230-001
PrÛchodka
9GT 005 166-001
Osvûtlení SPZ
ãern˘ plastov˘ kryt, distanãní sokl,
dva pfiipevÀovací ‰rouby M4 x 40
2KA 001 386-281
Náhradní díly
E1
12820
Kryt a krycí sklo
9BG 101 230-001
PrÛchodka
9GT 005 166-001
Osvûtlení SPZ
rozteã ‰roubÛ 72 mm, kryt a sokl svítilny ãern˘ plast
2KA 003 389-061
Náhradní díly
Kryt a krycí sklo se ‰rouby
9BG 121 587-031
E1
70
22819
Blikaãe pro nákladní plo‰iny
LED technologie, Ïluté krycí sklo, tûleso blikaãe zinkov˘ odlitek.
Dva pfiipevÀovací ‰rouby M6. Krytí IP5K9K.
Zadní blikaã (kat. 2a)
24 V, 2,8 W
2BA 008 260-007
12 V, 2,8 W
2BA 008 260-017
Univerzální pfieru‰ovaã
Blinkgeber
24 V, 10-110 W
4AZ 001 879-021
12 V, 10-110 W
4AZ 001 879-011
E4
6516
71
Rückstrahler und Seitenmakierungsleuchten
Odrazky
MontáÏ vodorovná nebo svislá
Úãinná plocha odrazky 18 cm2. Samolepicí upevnûní.
8RA 004 412-021
E17 01 338
MontáÏ vodorovná nebo svislá.
Úãinná plocha odrazky 29 cm2. Plastová základna.
Dva otvory Ø 4,3mm pro pfiipevÀovací ‰rouby.
Odrazka
E1
8RA 003 326-001
02 21395
MontáÏ vodorovná nebo svislá
samolepicí
Odrazka
E2
8RA 003 326-031
02 92031
MontáÏ vodorovná nebo svislá
úãinná plocha odrazky 101 cm2. Plastová základna.
Dva pfiipevÀovací ‰rouby M6 x 12.
8RA 003 660-007
E1
72
0231242
Boãní obrysová svûtla
Vodorovná montáÏ
LED technologie, Ïluté svûtlo, ãerná základna.
Dva otvory Ø 5,5mm pro pfiipevÀovací ‰rouby
Pfiíkon 1,3W
Boãní obrysová svûtla s odrazkou
bez drÏáku
s kabelem 4,0/0,5m a konektorem
kabel 0,5 m, 24 V
bez drÏáku, 24 V
2PS 963 639-011
2PS 963 639-017
kabel 1,5 m, 24 V
2PS 963 639-197
kabel 0,2 m, 24 V
2PS 963 639-207
2PS 963 639-041
2PS 963 639-047
s drÏákem, 24 V
2PS 963 639-021
2PS 963 639-027
E17
9605
s drÏákem
24 V
2PS 963 639-071
2PS 963 639-077
s 1,5m kabelem, 24 V
2PS 963 639-167
s kabelem 4,5m a konektorem
s drÏákem, 24 V
2PS 963 639-031
2PS 963 639-037
bez drÏáku, 24 V
2PS 963 639-051
2PS 963 639-057
Náhradní díly
Tûsnûní
9GD 341 063-007
73
Rückstrahler und Seitenmakierungsleuchten
Boãní obrysová svûtla
Boãní obrysová svûtla LED s odrazkou.
Nástavbová, vodorovná montáÏ.
Pfiívodní vodiãe 2 x 0,5 m, tûsnûní, upevnûní ‰rouby, 24V, 1W
2PS 964 295-051
2PS 964 295-057
E17 0202
bez tûsnûní, samolepicí upevnûní, 24V, 1W
2PS 964 295-071
2PS 964 295-077
Boãní blikaã (kat.6)
Îlut˘ kryt.
Tfii pfiipevÀovací ‰rouby 3,5 x 35 mm, pro 24V / 21 W
Není tûsnûn proti ostfiiku vodou.
Boãní blikaã
2BM 008 355-001
2BM 008 355-007
Náhradní díly/Pfiíslu‰enství
Boãní blikaã s ãir˘m krytem
2BM 008 355-017
KabeláÏ pro prostfiedí nechránûná proti ostfiiku vodou
E1
1059, 1848
E1
52621
8KA 157 425-007
Boãní blikaã
Îlut˘ kryt, dva pfiipevÀovací ‰rouby B4,2 x 19.
Nástavbov˘. Kategorie 5 a 6
Pro 12 V a 24 V / 21W
levé
2BM 006 692-011
2BM 006 692-017
pravé
2BM 006 692-021
2BM 006 692-027
Für Nutzfahrzeuge < 6 m Länge und/oder 3,5 t sind Zusatzblinkleuchten
der Kategorie 5 und für Nutzfahrzeuge > 6 m Länge und/oder > 3,5 t sind
Zusatzblinkleuchten der Kategorie 6 vorgeschrieben.
74
Poznámky
75
© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt
HELLA CZ, s.r.o.
Revoluãní 785
285 22 Zruã nad Sázavou
âeská republika
9Z2 999 922-235 BÖ/12.05/1.0
Printed in Germany
Tel./Fax: (+420) 327 531 432
(+420) 327 531 152
(+420) 327 532 164
Internet: www.hella.cz
e-mail: [email protected]
Nápady pro automobil
budoucnosti

Podobné dokumenty

HEFA Katalog 2008

HEFA Katalog 2008 àÁÏÂËÚÂθÌ˚È „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ËÁÏÂÂÌËfl ÔÓÚÂÍ¯Â„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÊˉÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡ (ÌÂÙÚË, ·ÂÌÁË̇, ÍÂÓÒË̇ Ë Ú.‰.), ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË ‡‚ÚÓˆËÒÚÂÂÌ, ÒÍ·‰Ó‚ Ë Ú.Ô....

Více

2 - AQT.sk

2 - AQT.sk a záporného (–) pólu – je znázornûna uvnitfi oddûlení pro baterie.

Více

03/2005

03/2005 Délka (mm) ·ífika (mm) V˘‰ka (mm)

Více

www.streetpro.cz

www.streetpro.cz pen$#enky od 10ti do 30tis…) nebo pro zvuk sportovní sání (2-5tis), v!kon se radikáln$ nezv$t%í, ale “TEN“ pocit ano :-) - v%fuk- zde hodn$ zále#í na tom co od toho &lov$k &eká, pro max v!kon p"ijd...

Více

VÁGNER POOL sro Nad Safinou 348, 252 48 Vestec

VÁGNER POOL sro Nad Safinou 348, 252 48 Vestec Co vám mÛÏeme nabídnout: • Kompletní sortiment technologického vybavení a doplÀkÛ pro privátní a vefiejné bazény. • Moderní sklad na plo‰e vût‰í neÏ 2 000 m2 = záruka bûÏného zboÏí vÏdy na skladû. ...

Více

Zde

Zde - nejmodfiej‰í z modr˘ch Ïárovek (aÏ 4000 K) - aÏ o 20% více svûtla1) - svûtlo a design v perfektní harmonii - aÏ tfiikrát del‰í Ïivotnost - navrÏen˘ pro celodenní provoz - vût‰í bezpeãnost díky svût...

Více

EU-4-50 F Zdroje světla

EU-4-50 F Zdroje světla argonem. V nich nastává doutnavý výboj , který ale  září převážně v neviditelné ultrafialové oblasti . Toto  záření dopadá na stěny trubice, které jsou obvykle  pokryty luminoforem. Tato látka abso...

Více

Skimmery / Skimmers

Skimmery / Skimmers Skimmer Premium pfiipojení lepením 50/63 mm, pro fólie, sání 200 mm x 150 mm, bez vakuového kotouãe Skimmer Premium to connect with glue 50/63 mm, for liner, suction 200 mm x 150 mm, withouth Skim V...

Více