zpravodaj 6/2014

Komentáře

Transkript

zpravodaj 6/2014
ZP RAVO DA
J
ČrsronnoRAvsKÉHoKLU B U vrrenÁru
Ů
GMKV
zntoŽeruo tgaz
RoČ. XxXlll
TURNAJ č. 276
612014
2
ZPRAVY Z KLUBU
1)TURNAJ V ilBERCt
sobotu 6. g. 2074 ve sportovním
městě, v Liberci. Byl to velice pěkný a bezprob|émorný turnaj. Účastníkůpřije|o dokonce 205,
z toho by|o 28 žen a 777 mužŮ. Turnaj měl pořadové čÍs|o276. Uspořádání turnaje by|o na
úrovni a pořadate|é se překonáva|i. V če|e organizace stá|a ,,silná trojka., s předsedou ST |ng.
Šestýturnaj |etošní sezony jsme uspořádali
V
Jiřím VeseIkou, Bc Martinem Protivou a dušíturnaje Miros|avem Svědíkem' ale i s dalšímí
osvědčenými pracovníky. Pořadatelé také předávali velice hezké ceny pro první čtyři hráče
přes turnajové starosti, dokáza| Miros|av Svědík vyhrát M60 a Jiří Vese|ka
vyhrá| MF v silně obsazené M50. Pořadate|ům ve|ice děkuji za uspořádání turnaje a za jejich
sportovní nikony srdečně b|ahopřeji! Ve|ká škoda, že v Liberci příštírok nebudeme, dohodli
jsme se na uspořádání turnaje, až v září 2076.
každékategorie.
I
Vítězové, finalisté, semifinaIisté a vítězovéMF:
W40(5):1)KIempířová 2)DusiIová 3)Ježková 4)Kretová. W50(7):1)Fojtíková 2)GiIlanyiová (SVK)
3)K|išová, Teng|ová MF: Matoušková. W60(8):1)Solařová 2)Maršíková 3)Go|dová, Vaňková
MF: Borecká. W70(8):1)Lerchová 2)Rosenbergová 3)Potůčková, Švecová MF: Vysuši|ová.
M40(20):l)sagáčik 2)Sklenář 3)Jašek, P|šek MF: Skácelík R. M5o(28):].)stuch|ý 2)Meduna
(NČ) 3)Bě|ovský (NČ), Kratochví| J. MF: Vese|ka (NČ). M6o(28):1)Svědík 2)Pořízek 3)Just,
Petři\^i MF: Cinibulk. M65(38):1)Kučera J. 2)Matějíček3)Galanda, Remeš MF: Horák.
M70(28):l)Va|árik (sVK) 2)Senohrábek 3)Jáč, Vo|f MF: Votípka. M75(18):1)Miku|a
2)ostruzska (SVK) 3)Gerdžikov, Ho|oda (sVK) MF: Hnyda (PoL). M80(14(:1)Ježek 2)Stanček
3)Brožeb Pich MF: orlík. M85(3):1)Ruzha 2)Chroust 3)Zíma.
Turnaj se hrá| na 22 stolech (16 + 6) na dvou místech vjednom areá|u.
Tentokrát neby| žádný norný vítěz, ale turnaj měl mnohá překvapení. Do hry se opět zapoji|i:
o|dřich Volf M70, svetos|av GerdŽikov M75 a Jan Brožek M80. A předvedli, že ze svého
umění nic nezapomněli a všichni obsadili pěkná třetí místa ve svých kategoriích ! Nečekané
by|o i druhé místo Marty Rosenbergové ve W7Ó. Všechny finátové zápasy měly s|ušnou
úroveň a nejvíce se |íbilo finále v M40, kde Štefan Sagáčik porazi| má|o jezdícího Micha|a
Sklenáře 3- 2.
Všem, zde uvedeným hráčůmza jejich peďektní v'ýkony srdečně gratuIuji.
2)MATRIKA
.7
.67 + sg =
Bohuže| známá matričníčísla]sgt
nejsou pro nás přítiš
dobrá a vypovídají,že s počtem č|enůpůjdeme zhruba o dalších10 č|enůdo|ů. škodal
izs
Lumír Ruzha
Na Šutce405/19
í82 00 Praha 8
Tel.: 284 681 621
Mob.:736 412047
e.mail: [email protected]
www.cmkv.cz
3
Všechnu naši snahu už zaměřujeme k vr/běru Čp zors. I když jsme zaháji|i
rniběr Čp na turnaji v Liberci, akce neproběh|a pod|e našeho očekávání.Zap|aceno má
pouhých 113 členů.Da|šívýběr bude rozdě|en do tří částí:
A)Budeme pokračovat v osobních výběrech na turnajích v Jaroměři a v HIuku
B) Všem odběrate|ům našeho Zpravodaje, kteří nejsou mezi 113 zap|acenými
č|eny, posÍláme složenku. Neberte'to prosím jako upomínku, ale pouze pro pomoc a
usnadnění vašíplatby. Pokud jste se rozhodli zap|atit na dalšíchdvou turnajích osobně nebo
jste v této době právě zap|ati|i, k|idně s|oženku vyhodte! Naše přátele ze S|ovenska by mě|a
poslaná s|oženka upozoÍnit, že je třeba ČP zap|atit nebo po někom pos|at, případně by je
mě| někdo proplatit na poště v ČR.
C}Po turnaji v Hluku pošleme spo|ečně se Zpravodajem č. 8lzo74 složenku
všem členům'kteří dosud nezaplati|i. Snažte se prosím vyrovnat své ČP do dvou měsíců, aby
vás pro třetí část zby|o, co nejméně.
Vy. kteří dokážete pos|at sVé ČP i bez složenky, znovu uvádím naše bankovní
spojení: J|TKA MARŠíKoVÁ- Čtvtxv 1104171183/0800. Jako variabi|ní symbo| napíšeteVždy
osm číselsvého narození. Příklad:.2.9. 1953 = 02091953.
Sazebník ČP se pro rok 2015 opět nezměnil
a
je následující:
100 Kč: Pasivní č|enovés možností hrát na jednom turnaji přes 62 roků.
150 Kč: Pasivní č|enovés možností hrát na jednom turnaji do 62 roků. důchodci, invalídé.
250 Kč: ostatní
nočníČP jsou stále velice nÍzké a nemohou tinančně nikoho ohrozit, přesto
každoročně ko|em 60 členůnezap|atí. Většinou proto, že ukončísvoji sportovní činnost nebo
a šáteček,.. Nevědí nebo si nechtějí uvědomit, že
zjistí, že v'/konnostně nestačía
pro ná5 i pasivní členswíje
a pomůže nám řídit k|ub bez hlavního sponzora jenom
a|espoň na da|šídva či tři roky tím by nám ve|ice
z vašich příspěvků. Kdyby si ho
pomohli| Přijímáme samozřejmě i vaše dobrovo|né navýšení'tak, iak nám to mnozí
prosím, zapIaťtel Předem děkuji.
každoročně posí|áte! Proto vás
3)RozHooNUTí
Výbor na své
úmrtínašich č|enův pos|edních
aIe pouze krátká oznámení.
4)PŘEDÁNÍ
Na TM v Hluku na
medaile: Za věrnost, Za zásluhy a
členů,jejichž seznam bude zveře
pevně, že si každý svoji medai|i
Výrobu a rytí medailí už převzal
í schůzi v Liberci, mimo jiné rozhod|, že pro ve|ký počet
letech nebude s okamžitou p|atností psát nekro|ogy,
DtPLoMÚ NA TURNAJI V HIUKU
VHK, dne 2L. 7l. zol{, budeme tradičně předávat
Čestnéč|eny. Tento s|avnostní akt se bude týkat 67
na našem.webu a ve Zpravodaji č.7/2074. Doufáme
osobně, nebo někoho převzetÍm pověříte.
Molitoris.
: |ng. V|asta Svobodová, Josef Vítek'
Do tohoto čís|a
Kare| Bojko a Lumír Ruzha.
Tisk: Kopírování Praha 8: www.kopírování.cz
Grafická úprava: Ruzhovi.
Expedice: A'L.L Produďion Horní Počernice.
Náklad: 260 kusů.
Uzávěrka čísla: 16. 9. 2074
4
5)PŘíŠTÍscHÚzE
yýsonu
Bude v pátek ]'0. 10. 2014 v Jaroměři, v herně od 19:30 hodin. Bez pozvánek a
bez zajištění noc|eh ů
6)PŘí5TíTURNAl
Bude v ]aroměři v sobotu 11.. 10. 2014. Propozice na turnaj jsou součástí
tohoto Zpravodaje. Na tomto turna'ii máte pos|ední možnost probojovat se do závěrečných
osmiček TM. Využi'ite proto této posIední pří|ežitosti.
5 pozdravem
Lumír Ruzha
TERMíNoVÁ L|sTtNA 2015
7/279
SO
A7.02.2015
Holice
Ve|ká cena
2/280
so
14.03.201s
Tišnov
Velká cena čMKV Rost. Černoch
18.04.2015
Havířov
Ve|ká cena
čMKV Nic.Endal
16.06.201s
Praha
Ve|ká cena
čMrv tng.z.šedivý
13.06.201s
Hostinné
3/28r SO
SO
s/283 SO
4/282
- Chodov
(FlN)
11.ME PO-SO 29.06.- 04.07,2015
Tampere
6/2U SO
05.09.2015
7/28s SO
10.10.2015
sáz.
Jaroměř
8/286 PÁ-so
13.11.. 14.11'2015
H|ukTM
Žďár nad
čMKV Jan Švec
Velká cena ČMKV Petr Bartoš
11.
ME
ETTU
Ve|ká cena
čMKV stan.Hudec
Ve|ká cena
čMKV Josef VÍtek
Ve|ká cena
čMKV Kare| Bojko
20.L1.- 2L.LL.20L5
Poznámka:
Všechny, zde uvedené termíny jsou pořadate|i potvrzeny a proto je termínová
|istina definitivní. Pouze termíny v Hluku powrdíme, až vyjde TL čAsT. Nově je zařazen Žďár
nad sázavou, který nahradí Liberec. I v případě mimořádných oko|nostÍ máme připraveny
náhradnÍ pořadate|e.
Sestavi|: Lumír Ruzha
PoVoLENí
Vydávání tohoto Zpravodaje je schvá|eno
Minísterstvem kultury pod číslem:
MK CR E 1BO5B
w40
5
KLEMP|RoVA
DUSILOVA
PosP|s|LoVA
w50
I
KRETOVÁ
Jiňna
Jana
caÍmon
Monika
7
FOJTIKOVA Jana
!&lToUŠKoVÁ staniďava
KLIqO]VA
VRZALOVA
Alena
Jitka
G|LLANYIOVÁ .laná
TENGLOVA
w60
E
I
MARSIKOVA
1
HOLA
BORF(IKA
soLARoVA
w7o
1
Jarostava
Květoslava
Jana
ŠvÁt|'ilká
M/ío
Í
.t
6
7
E
t0
1í
12
t3
l,l
't5
t6
17
1A
t9
PoTÚcKoVÁ
á
sAGAclK
KRCEK
slúcELlK
BoŽena
AÍ'děla
Kamil
PRACHAR
Pavel
MaÍek
RiÓaíd
PISA
MaÍlin
Radovan
HAVRLANT
JaíoínÍí
PKoVAZN|K
K
NTHAL
DANAJ
VLK
KORTUS
SUCHARDA
VACUL|K
HAUscHwlÍz
VAVRA
szolrysEK
í
380
I 020
920
4
6
2
1
720
í90
2
t
12W
Psř
RíďIárd
oťnar
Tomáš
Radek
Peb
AntonÍn
VladimÍr
Pavel
Mkňal
AÍtuÍ
[email protected]
470
470
460
110
t
170
í0
260
tt
3Z)
I
230
7
8
23
21
í3.í4
280
120
2fi
11
180
t3 -1,1
120
í7
IODKOVA
VANKoVA
GOLDOVA
ADAMOVA
KREJ(
n
!6
L
Luďka
Helena
í3
570
520
520
400
370
11
15
17
1!
10m
880
Stanishva
8í0
EliŠka
710
MaÍlin
330
Pavel
310
MicňaI
3t0
zdeněk
2ú
Radovan
280
250
9
3-4
34
6
2U
10
230
1Í
t70
630
I
í60
130
.200
í40
Tomáš
Jaroslav
DuŠan
0
Tomáš
Radim
no
Mk$al
Jana
TOMÁNKoVÁ
Jana
310
í90
190
190
Mi|€na
15
17
4a
,49
74
í40
MATYSOVA
KoRGERoVA
STUPKOVA
1Žm
siónia
Atona
tvana
Miďta€ta
Atena
í 07o
Dan.l€|a
MERHAUTOVÁ
NataŠa
A|ona
CZYZOVA
SPEVACKOVA
BozENlCAR
't
9o
320
290
í30
130
Emll.r€
HYPSOVA
sLAT|Nsl(A
380
340
Pavla
í 690
í30
130
't20
1 460
130
550
450
o
í30
7
190
Ó(^,
190
480
'|
Sitva
JiÍÍna
Stanis|avi
Ytl
í 70o
Lukasz
6í0
12
{a
12
|ESENSKA
ZKOVA
BENKOVA
íí PozN|cKoVÁ
rl3
oz
CHARV
NDA
)TARI
lc
:CZAR
.50
210
í90
\R
tP
íon
lon
61
í80
ó6
160
5I
Íl
Rudo{í
Jaroslgv
í0
630
240
MKof
39
12
rlm
860
850
600
PALUSOVA
BLAHoVA
11
3 330
ao
340
2 560
Hslona
BoŽena
Pavel
Miroslav
.ll K(
16 45C
TH
KLUSAK
UHLAR
NEJI :I )LY
340
240
210
2 960
Jana
zdeňka
NEVIADOMSKI Jaroslav
220
0
ío
í9
f----Teb
2a
3.4
í90
Al
Madimlr
90
9 -10
l(aud'ra
Oana
390
3 360
TH
(
25
24
90
Roná1a
z4)
CHMELAROVA
\aYSUSILOVA
lo
í5.t7
Marie
Martina
AElKoVÁ . Mituš8
ROVA
Dana
zÁVoDsKÁ Kataďna
s3
74
Ztltr'afla
I &ro
190
6
POCISKOVA
3,Í)
250
15
MAZALOVA
KOVA
V|MROVA
5
I
;HOBEROVA
|PLOVA
10
í 070
9í0
BRUCKOVA
íl6í0
80
3-{
JEZKOVA
6 030
7
0
290
710
580
550
320
210
1
12&
660
650
630
800
9't0
3-4
950
950
890
E
't90
í 93o
t 060
o
1&
í 160
í 95o
í 290
128.
270
í 440
í 860
í 700
1 170
5
250
5 860
ŠtéÍan
PLijEř
KOCVARA
600
1190
3í0
4
,í 550
'|
Eva
rrantisot
Josof
sKAcELlK
E00
040
5 920
ROSENBERGOVA Marta
4
1
í 360
7
JitKA
8
LERCHoVA
SVECOVA
í 750
í20
59
110
110
1oo
oo
a1
SIXTA
ALAK
MURDYCH
BRUCEK
HALA
:DARSA
0
LUboš
KrvszlÓf
90
Vocesiav
František
Zbigni€w
90
80
Ral'al
80
Rudolf
80
80
80
JiřÍ
zcÍenět
Petr
Daniel
Pavel
Joúi
Tomáš
Pavol
Františ€k
zbyněk
Pavel
18
80
80
50
50
50
19
19
-20
-20
50
50
50
50
50
92
JifÍ
63
22
030
_1zffi
6-/0
3 600
1
330
210
LN
(r)
M65
38
MATEJICEK
REMES
KUCERA
1
5
c
f
6
9
10
tt
12
ÁNoA
HRNCIRIK
MATEJIG
KOCVARA
HoMK
NoVoTNÝ
STANA
PODOLKA
ANTL
11
l7
1A
lGDLEc
KL|MES
HARALI K
HAMADEH
V|L|MEK
íe LEXA
21
VAL|CEK
HEJZLAR
AMBRoz
MIHALY
21
M70
t
HOZA
KUB|NDA
í6
17
íl
Josef
Al€š
Vlastimil
JaÍos|av
Eduard
Pat/€l
Jan
3-4
350
290
2A
í 50o
I .150
5-7
!o KI
I 370
5-7
5-7
260
260
260
í2.16
200
33
21
í60
1no
í 310
í 29o
í í3o
tím
11m .t2.í6
í o50 t2 -t6
Stanislav
Nabil
800
640
Bď|umil
640
23
KaÍe|
640
590
29 -33
17
-m
r70
580
29
.33
50
Jiř|
570
í2.16
200
Anton
550
JaÍos|av
JaÍomlr
RoÍnan
Ján
í2.í6
9.í0 2U
5í0
Mi|oŠ
Jaroslav
í 310
í 29o
1
BAUER
RYCHLIK
JlRoVEc
MoLlToR|s
SMOLIK
oANlŠ
1 170
František
1
KRUPA
Ivan
í00
Jos€f
Václav
í 060
Dušan
s80
Pavel
Rudďf
Pavel
Zdeněk
'|
í)
í
0í0
16
svRcEK
BASAK
KREJSA
MERHAUT
l|E| |ZEé
,lO
{t
12
PLECHAC
VRONSI(Y
SVEC
CVEJN-
{! STULIK
,í6
5ó
3{
9í4
17
9
-í4
400
MiďE|
lrdislav
cHoVANc|K
340
9l
55
Pgř
320
320
320
KAISER
Josef
310
24
. Pavel
300
27 -28
Milan
300
Josof
260
JaÍostav
260
Pavol
a9
MAI(A
JiřÍ
250
z3
250
21
280
25
LARISCH
M|CHALEK
RKA
BLABLA
PlscHEL
SOHLAFER
BRAUNER
MALECEK
!o soucEK
3í BRYKNER
t2 MACH
PARISEK
u EAIINA
0!o
6 SrtO
550
Josef
oIdnď
510
3.{
380
František
Ladislav
350
Franťšek
Josef
1m
29
lvan
24 -28
50
690
560
560
I -t4
190
19 -21
90
19 -21
so
560
19 -21
90
3 210
3:l
35
16
SCHEJBAL
zdeněk
Antonln
29 -33
DoHNAL
50
03
09
70
29
-s3
71
't7 -20
170
17 -20
170
9
-r4
71
3-4
í8
280
íí0
3e
40
41
9
í4
42
190
,(}
24 -28
50
45
24 -2A
50
41'
47
It
260
250
60
Antontn
ac
50
A|beÍt
Josef
MocH|l|AcKÍ Rudotf
z| 990
24 -24
50
20
220
5
t6o
SKREZINA
MACHART
OPACEK
KURE
MEJKAL
HOFMAN
5a
ímo
HUMB
VACLAVIK
190
2ffi
Jindnch
REICH
FUCHS
110
JiřÍ
2A
90
u MACEK
37 -38
3{t
Heinrich
AntonÍn
SEVCIK
a-all-rrÍ..lrtl
200
Jaros|av
í90
240
62
m
Pet
|TADAL
BLAHA
THWANDTHER
6t
í8o
HANEK
MARTINEK
!o GREGOR
.í L|NHAREK
200
Jaoslav
DANAJ
5e
Mi{$al
Lubor
í50 ?
00
70
6I
DIVISET
21
'|
2'lo
,ít}
20
66
KaÍe|
190
t90
8o
JiřÍ
Vladimlr
Jos€Í
HRUBEŠ
'AŠKo
VOLF
25 -26
244
240
210
.JiN
17
3í0
'|
340
í90
KARoLA
URBAN
52
KaÍel
1l
190
4?O
Stanislav
Františ€k
Jiřl
20
9.'11
Ján
stN
.(' KUBIN
1l HALA
3,í0
1&
MM
v
4 tx{l
260
AntonÍn
32
50
930
13m
i r0
Í,|o
4n
I 350
230
200
FA|X
3í VICH
3t
8
25 CaO
Stanislav
Vincent
AntonÍn
2a
200
9t0
í 690
í 660
HORSAK
HLAVACEK
200
920
Emanuel
SCHLAPPL
2A
JilÍ
VOTIPM
BOUCEK
SI(ALA
lí
V|ádimlr
sENOHRÁBEK zdeněk
VLK
15
Františsk
Karel
'
JAKUBU
KOZEL
VAVRUSA
290
1
\Č
'lrl
Jaroslav
3m
3-a
TTO
Ludovlt
7
12
l
VALARIK
KMEC
tl
í 98o
2A
5
í0
Mi|oš
zd€něk
HORVAT
RIEDL
KREJZA
MoLlK
GOIS
IURBA
KOPECEK
KUČEM
MICHAL
NECHYBA
PEČENKA
VOHRAL|K
FoLWARczNÝ
'sLAVsKÝ
ERNY
JAKUBEC
BALUCHA
Pavsl
zdoněk
Milan
Madimk
Stanislav
Jaroslav
Milan
170
37
-T
25 -26
80
160
29 -33
50
í10
34
-35
40
1í0
lvan
100
80
Ján
80
8o
Miroslav
u
Jan
170
í60
O
František
17 -20
170
37 -34
27 -24
70
34 -35
,{0
50
Jiř|
FÍantjšek
4A
Pavel
40
O
,ro
Peb
4{)
,o
otakaÍ
o|dňďl
Vladimh
Jos€Í
40
tvan
30
6 870
40
30
1 950
Josef
220
Peter
í90
Josef
JoseÍ
Jindňch
Mirostav
Wo|íqhano
Jaroslav
Kárel
Stanislav
zdeněk
K"."]
510
170
150
24 -24
50
'í 50
130
120
100
100
80
80
50
o|dřiČh
Josef
Miros|av
o|dřich
Ladistav
Antonln
1610
50
4A
40
,lo
1n0
130
!
't!
75
fiSEL
4
M|KULA
HoLoDA
SE|DL
NoVÁK
OSTRUZSKA
7
t
e
io
PÁCAL
SEJPM
sTANlA
JANEBA
szABÓ
M80
STANČEK
Jútius
I 590
7.4
2m
3-4
2Ú
14
56
210
[email protected]
12
150
Jan
124o
2
280
í5 KYNCL
í6 HEJNÝ
17 HNYDA
lGre|
124ó
0 -10
t90
't8
Ladislav
12m
9 -10
Jindilď|
í 03o
l5
MadimÍr
080
Jozef
870
í90 í9
20
-17
t3
141Áo
2
í30 2,
21í!
Karel
17í0
PREIS
FÍan6šak
144Á
M'Boslav
12m
5ó
74
Emil
t 150
9
Josgf
í í,o
5ó
24
300
9
330
í0
4m
í too
1
470
2
260
Oldtui
'|
260
1''0
4
6
380
Vádav
370
stanistav
790
zÍMA
Stanislav
020
Jaos|av
6 430
15.í7
90
18
8o
28
32
790
74
214
3-4
240
100
MART|NY
ŠARŠOUN
HAVRDA
RETERSK|
MIKULICA
FRUHWIRT
BUCHAR
PIŠTA
KUBIK
í8 TWAROG
í9 NoVÁK
m CIPRA
GREGoR
M|CHÁLEK
Šut.c
svetos|av
3-4
280
220
Jaros|av
190
zbvněk
[email protected]
M.lďta|
'|
Mirostav
í0o
40
Jan
90
po
80
RudolÍ
50
Karet
50
3 ,lOO
I 3!O
Jan
240
Fardinand
130
Jos€f
'120
Josof
120
FÍantišsk
90
60c
3-4
240
12
Mitan
0
14
7
3
KULHÁNEK
lao
90
4aa
Karg|
210
9
3lo
zpt-acovah |ng. svobodová vlasta
Po uzÁVĚRcE:
Pro účastníky11. ME v Tampere. Při p|acent zájezdu můžetesoučasně i pos|at své dosqd
nezap|acené čP na rok 2015. Poš|u vám dvě potvnenky.
LumÍr Ruzha
280
Dani€t
24
650
2A)
í o4o
GERDŽ|KoV
BRoŽEK
2,
a90
vi|óm
ŠMEJML
180
250
3
sVoBoDA
sto
1t
470
Jaros|áv
14 791)
26
27
660
Joseí
VINCOUR
íí0
{to
ó
PICH
't6
Rudotf
300
BENÍČEK Jos.í
130
21
310
't3
160
FIAI.A
320
12
14
23
30
5/()
t0
300
.130
Jan
11
í
ládis|av
GRÁF
820
ía,o
430
570
9t0
Lumír
Adam
Štefan
Ladisrav
RUZHA
CHROUST
500
MKosNlK . Joser
Jiřl
10?2p
sbnlstav
212ď
90
240
660
570
zd€nék
15 -17
760
František
ČENKoVlČJaros|av
zELEN|clď vlt
BARBORA Jií
KosTELEcKÝ
840
MÁDY
240
210
BARToVS}ď
BURÝ
í5 HAsÁK
3
205
FoRMÁČEK JilÍ
ŠMARDA Josef
KENDZIOR svatoslav
Jaros|av
Jos€f
JFŽEK
NoVoTNÝ
12
3,lO
I E:n
JANÍČEK
PROVAZNIK
t
r 760
Anton
oRLíK
[a86
1no
oHnďr
11
Xnfulf
E
ondÍei
0
soUTĚŽ o NEJÚSPĚŠmĚ.lŠÍHorrMČB RoKU
9
1n
-|.v
SOUTEZ O NEJUSPESNEJSI HRACKU ROKU
PřijmenI
10
LERcHoVÁ
KLEMPÍŘoVÁ
MARŠlKoVÁ
FoJTlKoVÁ
soLAŘoVÁ
DUsILoVÁ
ŠVEcoVÁ
MATouŠKoVÁ
RosENBERGoVÁ
PoTÚČKoVÁ
'11
GlLLANY|oVÁ
,|
2
3
4
5
6
7
I
9
sMtŠTlKoVÁ
í3 PosP|Š|LoVÁ
14 MERHAUToVÁ
't5 HoDKoVÁ
16 LABIKoVÁ
12
Jméno rok
o
t!
a
místo
Y
1944 č.Budě;ovice
Jiřina
1967 Praha
Jitka
1947 Praha
Jana
19& Soběšovice
vw0
w40 2
w60 3
w50 I
KvětosIava
í949 Šumperk
w60
2
2
Jana
1972 Praha
w40
2
2
Eva
W/O
2
Stanislava
1940 Cheb
't956 Liberec
w50
I
1
Marta
194/. Nová Paka
vw0
1
1
Anděla
1934 Pardubice
v!r/0
1
Jana
1955 Bratislava
t^rEn
2
Dana
1961 Kunovice
Carmen
1972 Přerov
w50
w40
Alena
Jana
1951 Praha
w60
't952 Praha
18
sPĚVÁČKoVÁ
VAŇKoVÁ
Silva
Zdeňka
19
ČlŽKoVÁ
Alena
1959 P|zeň
20
uMRoVÁ
Luďka
w50
1937 ostrov nad ohřÍ vw0
21
BOZENICAR
22
1942 Švýcarsko
1948 [umov
Nataša
1954 Praha
Jitka
1956 Praha
25
GOLDOVA
SLAT|Nsl(Á
VRZALOVA
TENGLoVÁ
Jiřina
Helena
26
27
23
24
28
ř!
Božena
w60
í955 Dvůr Krá|ové
w50
í933 Ostrava w70
1945 Hradec Krá|ové w60
17
oS .e5
;š!
MiIuše
JEŽKoVÁ
Zuzana
1967 JičÍn
KL|ŠoVÁ
BRÚČKoVÁ
Alena
1956 Fýdek-MÍstek
w40
w40
Marie
1971 Praha
w40
o
eE EH Eš
.o
O.t
o
{(p
€;i {{
ť
o
=N
Eut
J
a
3
í8
3
o
2
3
17
ó
ó
2
2
2
í5
3
15
.)
12
.)
2
2
3
2
11
z
2
2
I
9
I
1
z
1
I
I
.5
.oÝ
3
6
1
2
5
t
1
4
z
2
2
1
2
q
I
1
4
4
4
3
I
3
ó
3
2
2
1'
1
2
w60
w60
Jaroslava
pr
2
l^r/O
w50
1958 ČeskéBudějovic w50
Ý
óo
rrl
2
2
I
1
I
1
I
1
I
1
1
1
,|
1
soUTĚŽ o NEJÚsPĚštvÚšÍno unÁče:
omlouvám se, a|e pořadí od 50. do 72. místa bude z technických důvodů
uveřejněno až ve ZPRAVoDAJ| č. 72014. LR
1
í
1
1
1
1
11. ME TAMPERE 29. 6.
1"L
- 4.7.2015
1)ÚvoD
.
Tento šampionát se koná ve finském Tempere. za tÍm úče|emjsme angažovali dvě osvědčené
CK: Scandia Tour lab(onec pro autobusový zájezd a pro letecký zájezd Tischtennlsrelsen Aue. Jako
třetí možnost jsou individuální zájezdy jahýmkoliv způsobem. V tituIku wedený termín jsou dny, kdy
se toto mistrovství hraje. je to Po - so. Samozřejmostíje přijet nejméně o den či dva dřÍve a potom
už zá|ežÍ pouze na tom, kdo chce, co Vidě! jak dlouho se chce .držet a vše je pochopite|ně podřízeno
finančnÍstránce.
2)SCANDIA TOUR JABLONEC
Uspořádá pro nás náročný záJezd autobusem. Tuto variantu jsme navrh|ijako pře\ážně
turistickou, vidět. co nejvÍce a to ještě v osmi zemích. Trasa nás povede přes Německo, Dánsko,
švédsko,Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Po|sko. Přitéto prakticky okružnÍjÍzdě,ujedeme přes
5.0o0 km a nikde nebudeme dvakrát. zá.iezd je určen pro 50 osob, protože poslednÍ autobusovou
|avici nebudeme obsahovat a bude určena jako nouzové |ůžkopro staršíčleny zájezdu a pro osoby
mající problémy se zádyt Ti svoji potřebu nahlásÍ Dušanovi či jiné určenéosobě, která zpracuje jakýsi
poíádek. Tuto |avici lrybavíme dekami a polštářky.
.
'za|éhacÍ.
Komp|ďní cena zájezdu dohodnutá s cKJe 20.450 Kč.
V současnédobě je 15 dennÍ zájezd už z 80% lyprodán a čekáme na pos|ednÍch 10 zájemců.
Proto na nic nečekejte a rychle se ucházejte o zbylá místa.
3)nScHTENNISREISEN AUE
Tato cK, majite|e lng. JiřÍho Vojtka by|a pověřena uspořádánÍm leteckého zájezdu. U
základnÍho zájezdu, který je pouze devÍtidennÍ a je vhodný zv|áště pro manažery majitele firem či pro
někoho, kdo si chce zahrát a být rych|e a pohod|ně doma. Zvo|ený zájezd vše krásně sp|ňuje. NavÍc CK
in8. Vojtka je známá svými skvě|ými službami a také pětistránková nabÍdka tomu napovídá. CK nabízÍ
ještě 12 denní prod|oužený zá.iezd s \.ý|etem do Estonska, ale bohuže| ho podmiňu.ie větším počtem
zájemců. Uvidímg zda se tento prod|oužený zájézd uskuteční,aŽ budeme znát konečnépočty
uchazečů.VY se zatÍm pfih|ašujte na obě varíanty a widíme, jak to vše dopadne. Pďet mÍst je zatÍm
doíatečný.
Komp|ďnícena zák|adnÍho ájezdu |e
28.8{X) Kč.
Komp|ďnÍ cena prodlouženého zájezdu Je 38.8{X) Kč.
Ke všem zájezdům je potřeba ještě připočÍst4.000 Kč za vk|ady do soutěže pro hráče a 1.150
pro hráče za 250 Kč, pro Do s0 Kč. z vk|adů pro hráče budeme na mÍstě vracet 5 EUR.
Kč pro Do. A
z
4lINDIvlDUAusrÉ
Z
Pro tuto skupinu jsme ochotni zaplatit vklady za výše uvedené ceny. I oni obdržízpět 5 EUR.
je nižšÍ,pro hráče 100 Kč, pro Do 50 Kč.
s)osTATNÍ
PodmÍnka pro všechny tři varianty. VeškeÍézde wedené pIatby musÍ být zap|aceny
ne.ipozději
do 31. 10. 2014, ta|$ abych ul vaše penÍze měltento den na kontě. P|aÍte proto ne.ipozdéji
.
27. 10. 2014 nebo radéji ještě dříve. MyslÍm, že je to stejně jedno. protože nikdo žádné úro|ry
nedostáVá. Kdo už zná, wého partnera do čtyřhry tak mi ho samozřejmě nahlásÍ.
.
Neváhejte už prosím ani den a rych|e se přih|ašujtg u autobusového zájezdu by se mohlo
lehce stát, že pro
střelce. nebude místoI A nenechte si iljÍt mimořádný turistický zájezd
'Váhavé
autobusem či kratší' ale perfektnÍ zájezd |etadlem.
Pokud byste potřebova|ijakéko|ív ínformace, rád vám je poskytnu. Vo|te te|. čÍsto:00420 284
681 621 nebo Emaí|: [email protected]
5 pozdravem
Lumír Ruzha, Dušan MoIitoris
t2
NEKROLOG
Kdo
y
srdcich žic . neulnini'..
FL Hrubid
Všem čtenůma přízníVcúmčMKV oznamují převelíce smutnou zPrávu. Naše řady
navždy opustil:
tng. ZDENĚK LHoTKA z PRAHY
Zdeněk se narodi| 26. 5. 1932 a zemřel 8. 8. 2014 ve věku 82 roků. Věřte, že tento nekro|o8 se
mi píšeobwláště těžko' odeše| místopředseda k|ubu, dlouholed mezinárodní sekretiář a navíc můj
skvělý kamarád, s kteým jsme řídi|i dokonce dva k|uby: čMKv a TJ Kyje. By| mým nej|epšÍm
spo|upracovníkem, |éta jsme hráli v Kyjích přÍmo vjednom družstvu. Na turnajích jsme se vždy spolu .
rozehrávali a na mezinárodních mistrovstvÍch mi pomáhal s t|umočenÍm,jeho jazykové znalost|
ang|ičtiny a němčiny bYly mimořádné.
Jeho odchod by| bohuže| ve|ice rychlý a nečekaný a zasáh| mne jako blesk z čistéhonebe.
Nikdo ani jeho rodina jsme si nepřipouštělí jeho vážnou chorobu, kterou dokázal do pos|ednÍ chvíle
utajit. Byl to vla'tně vJistém smyslu hrdina a pos|ednÍ dny se zcela uzavře| a s nikým nekomunikoval.
Tím se v|astně stalo, že jsme se s nÍm ani pořádně nestačili rozloučit.
Zdeněk patři| k našim ne.i|epším a nejslušnějšímhráčům. Je pravda, že se nedávajÍ srovnávat
různékategorie, ale v mých očíchbyl nej|epším hráčem všech dob. Škoda, že nejezdi| na vrdálenějšÍ
MS, jinak by jeho úspěchy byly ještě mnohem většÍ.Měl čtyři medai|e z Ms a osm z Evropy, včetně
titulu mistra, na domácÍ scéně vyhrá| přes 130 turnajů a jako možná jediný jezdÍcÍhráč nehrá| nikdy
v MF.
VáženÍ č|enoivéa příznívci našeho k|ubu, věnujte prosím, dnes už |egendárnÍmu Zdeňkovi
tichou Vzpomínku. Zdeňku' budeš nám všem nesmÍrně chybět|
Lr.lmír Ruzha
13
NEKROLOG
Všem č|enůma přáte|ům ČM KV, oznamuji ve|ice smutnou zprávu, že nás
navždy opustiI náš dlouhoIetý č|en:
oLDŘ|€H
KRuPNíK z BRUšPERKu
o|dřich se narodi| 29. 6. 1946 a zemře| nečekaně 6.7.2074. Byl to výborný hráč,
cestova| s námi téměř po ce|ém světě, kde reprezentoval naši v|ast a náš k|ub. By| to ve|ice hodný,
vese|ý člověk a ve|ká škoda, že už nenÍ mezi námi.
Prosím proto všechny naše č|eny a příznivce našeho klubu; věnujte oldřichovi tichou
vzpomínkU. Jeho památku jsme uctiIi minutou ticha na turnaji v Liberci.
Čest Tvoji
památce.
Lumír Ruzha
NEKROLOG
Všem č|enůma příznivcúm našeho ČMKV, oznamuji da|šívelmi smutnou
zprávu, naše řady navždy opustil:
VLAD|MíR TÁBoRsKý zE sÁzAVY
V|adimír se narodi| 12. 1. 1950 a zemře| 11. 8' 2o74 po těžkémboji se soupeřem
nejtěžšíma nejzá|udnějším. U nás vk|ubu patřil ktěm |epšÍm hráčúmsvé kategorie, ale jezdi|
nepravide|ně a vyhýbal se vzdálenějším turnajům. Přesto mě| na svém kontě i vítězstvís řadou
špičkových hráčů.Bylto zlat'ý a bezprob|émový člověk, žijícívmenšímměstečku u Benešova.
Prosím proto všechny č|eny a přáte|e našeho k|ubu, věnujte V|adimÍÍovi tichou
vzpomínku. Také jeho památku.isme uďiIi minutou ticha na turnaji v Liberci.
Čest Tvoji
památce.
Lumír Ruzha
CMKV
a
zAloŽENo
r'a2
T4
Ve|ká cena Ceskomoravského k|ubu veteránů
Tumaj veteránů ve sto|ním tenisu čislo 277
/
33. ročník
JARoMĚŘ
A.
vš9obecnáustanovení:
í.
2.
3.
Datum kooánÍ:
soxou unouĚŘ . JosErov
sobota íí.í0.20í4.
l.tÍsto konánl:
HeÍn8
4.
Vedenl tumale:
Pořád.ts|
:
AsvAl'
otak8ra sp3n|eb 8í7' JaÍoíŤéř
ŘoďtEt
JaÍo3lav Xuč'ťa
Řtcrl trrmap M||ch í2 stuÍ'Ítářů
zdr.t'otnks
PnhEšky
osoóné. na
:
Ub/toÝánl
:
|nío.m.co
:
ve spolupráci s ČMKV.
ms
H|avnÍ mHatel:
svěťuškáBoREctd
Í'ejpdqi
kďúnÍ t,mai!.
í0
minú pH zahájeílím pfis|ušÍÉkátegoÍie
zaňa'i': Jo.ďvnr{ }ra $/dáí{éch 28a 55i 01 Jaíomď. Td.:
Pos|€ďú oqi}&á'ká 9. ío. 2o1rl.
Ruz'p!,|. oí't.* c't*[email protected]€'!Í'am.ca, H.:284881 621,
v|(|.{ty :
9.
občgÍútYgď
B.
Technická ustanoYonl
.10.
PHp{r3
1í. l(|bgoíb
:
Buó:8jiŠt&b
Ženy od
""ro','
ooa.l.r*enr t".'ql"
prrr|dc| 8r. o}rŘ
č$(f r r*onornfl
tďro'ie
Íc!r$t
Ío&lk| í97.t po d€.d |6bc.| : wlo. w5o. lil^}o. w7o
tý']t po dg.ád |&ďr : M{o' Mso ..
foň0oj íe* po pó{ |€bdt;
rĚo, r'.5. l{./o' li./6' l.|&) a M85
ltÉo.í m&flql
Muá od
íz
p.Éibu rov iá
112 o17
:
lfi. .. pď.
:
Y
608 71,| 289. En|ail rÍ[email protected]
'íiú.:7B
Včemimoul'yb',&tÍl
E,
J6eí\rdek
(ó9o.Í.
čarový p|Ín:
M7o.
Ft6.
!t60-
ls6.
*o- Hstt
Pítz.ňtrc'
:
m. ll8t
záháb.|Í
ba20
.lV80.lY,o
8:30 hod
b12A
w4lt. w50
í23o hod
ls:m hod
(b í.l:5o
[email protected]|nÍÚ lú!o.l. .' tdíy doftrÍv|ído koíg. Ht&{'r c vyhrra{t,
ž. v d!p..lÓ r.{ bo ] uč'tvÍhtÍčt.Jl€..lóJt l ó..or..mu p6unu zrlúJoní
roqtĚá n| pocdqF|.!ob& PÍt-.ítttc.fud. dí''n. podl. rorpbul
í3. syrtém lpuqá:
ěyÍqÍnÓ d(dný. hrá.l m í. z mÍcě po{átÉ,il do v€|kéňo
'
hfád ÍIr 3. . 4. mÍls Ú'.Ma|óho í.!álď
8) t'r 82
b)
í4. [email protected]*nÍ;
.Ílrdó 8 vo*ó ttú,ď,
q/tbY.dÍn a{Eobom Ko
s|q..ph*lJ6óoÉtď& kd4oď
z
rt.
HE,6 !s bnýínl m':ky TlBt|.AR
íq.
V Íor'ltďÚď|
eírYfittí
;
'fiY
íl. Ceny do tumsJo:
1t.
Í'r''z{ ó.trdí| p99b
p.€ddúcÍcfp b'Ínala l{. tÍn6s p.uí t Ýa.irnt8 .ď
Ír't!3í být
-.
plahá'o
larllc
'!b.Ťčku
ČMrv
PÍo bí|b uÍn4 ,r dodá zdaÍÍŤ'8fiÍÍná srÍn . |íuveletéňo
bsnáó č€ftřÉ a čďná. Yý|ťadftě so !ďňíátonÍm
íoínev pbť'án s€an&nu |TŤF.
|G'Í'ý úča!.Í{ktÍn{r
.fiÍÉb.
ÍŤTF. vš€óíty pobtty
m vlartrÍ r|z*n, . v{íe(nÍmevélto do#r'o zd|avo(niho
'bvrJ.
Brroal l.ěoró r hdorr p.edáíány polbdab. pod|c J.!ď' ]Í'ožnoď
po.adadé : tr&.É J8JpíněíB a ce|ý Yýboí Či'lo/.
tl.a yáš| vdkoo účÚt & Ešr
'b'..ď
Prcdo n6..hctto I o|í|odŤD|
P|ed!ádá ČMKV
LUmÍr R!d|8
s:taÍďr sďo|a
Moí. v|adíníÍrTíEí6Ío1iá
PH!€da
oddl|u
Josď v1tek
sT.
15
!Ávdlm-qlgggg-gg1Bq-LvEi4É-ry!_q44y !E q1'oLNÍM TEIiIstJ zA RoK 2014.
Pořadovó číe1oturn&je ja Ůa. Bude to osqý a pos1ední turnaj roku 2014. Tínto
tu:najon butlo zakončona 33. ve].}á cona ČErV, od za1ožoníkIubu v roce í982.
: TJ E1uk' va spoluprríci g č}Kv.
lnortovr:í areál v líluku, BorĚiclcd' u].. 1313.
Roditel a blava{ rozhodóí - rng. Waeta Svobodové.
Záotupc i ředitelor Pave1 Smlík, Jaroslav Kuěora, Drěan lblitoris.
linono6; Jitka }bršíkovÁ a Eva Švocová.
Technl.cý vedouoí a hlavní pořadatelr Karol Bojko.
Zdravotníkl Světluške' Borook{.
čIonovó Ětríbur 12 skupinr!řů a zbývajíoíčIenovéÝýbo!u.
Pňmprs:
pod1o previd61. desr, onň člrv a těotto propozio. K.aídý úěas taík
T"j9 :" na
vla.ptní rizíko s y!it.a{n avéhg dobráho -zdravotaíuo- staw.'tartuJo
sYsrÉu TtrilÍÁff: }Íraiie se v oaniěHch or 1. - 8., 9. - t6. I7. 24.1 29. .
32. níato.
z8,:
-roru
a9
oaniček
a
5e
3-z9ní
2o].4. Poku.i někdo sb'olYoYal Yěooh aedu iunrajů, óaerttá ao ,o.r
5oaei - ien
j}:'!í' a. nejnl!íal.poěten boilů. v ogníčkáoťhla.je ko'řaý g kažlýB.
::
ďmorf poío'
21.11.2014(P{)r 16l30 - 19'15 sobů[email protected]
19t30 YBX . Progran Je v příloiená pozvÁaoc.
22.1i.29JL4(so)r !:Qo
8t3o
.
.
8:45
-
gioo
18t15 2OtO0 16:45
PozrÁrfi.c':
r
věoDoE
výale
.l€l.
t
na 6laÝ!ost-
ní zaloněení T!{.
Slavnostní vyh].{šguívítězú,přadtí...t o6n' putovaíoh pohlrů' qe daílía dlploaů.
l.:0O ta'agčnícébava. das zrh{Joní tanečnízábaw
je :aívlslý na ukgnčenípi.e dá'vac ího aHu.
2Or0O
prýníoh hréóů za sezonu 2014.
EB
tka
pLn6 ll.4 Ťok ?!.L5i
vsdouoí
arcá'1u
, který
i(ar€l
Bo
zapIa
,
6ď| 24
Eluk' Borř1okí
Eové' přÍm v beně. Zajlao68tujr eut€E, núžcac ubytovat v botoIu
]&rav& v llbgrgkéu Eradlěti.
uobo autobuagn se EudÍ aástovat do Uhorského Ered1Ětó a, potots g.8l
1o h nístnÍ!autobugou do Eluku. Prggír í:cÍornuJte se předon g mígtL{'!t
spojoní' zvléětě o Eobotň{r.
Jo.zajiĚtěro v průběhu oeláho tura.qje v uíatn{ rgetauřaoj..
Srdeěně' zvom všoobny čIcny na zá'věigčn TÍ a YEK. YůbEo nezá1óží
Ylabn
DOFMVÁr
osdmsTvffiÍl
VSEOBECI{Er
14t15
Clfi(V
rok 2014 a
UBrŤovÍl{Í:
8r3o PrezentaoJ o výuu. ott"o.ů oo iýgr ioo ra.
8145 sbrpfuéři Provodou fyzickou kontrolu příh1éěedob hnióů e pří{omó zďatlí do oarulček.
9rOO Slavrertnd zer'ljo'ú T)Ír Byny.
16!45
eoutěžíve vĚeob 12
hoto nováhgjto anl cbv1lku
.Za TJ fiLuk
r
Ved. sportovníbo areÁlu:
Kaml Bojko
g,
Dřl.jedte do Eluku l
za Čffi|t
ťTBooooa':
ttl'n.ír' BuZbB
SPONZCIR GMKV
lng. Zdeněk Veselý
$pCIrt spiÍl s.r.o.
'
Mezivrší29, 147 00 Praha 4
Tel,/fax: 244 460 546
Mobil:
732 343 282
Email : sportspi [email protected]

Podobné dokumenty

29.09.2008 Týdeník Pernštejn (Lipoltice-Torpedo)

29.09.2008 Týdeník Pernštejn (Lipoltice-Torpedo) Kacián (Klinecký). Domácí se o svoji výhru strachovali až do 80., ve které. definitivne zlomili odpor svého soupere a s burem ho poslali domu.

Více

adoro machos

adoro machos světlo světa Jan 9,5). V pozdějších dispozicích bylo navrženo, modlit se jej v den, kdy byla při Poslední večeři Páně ustavena Eucharistie - tedy ve čtvrtek. Po deseti měsících se však ukazuje, že ...

Více

Mariánské hodinky

Mariánské hodinky R. Přimlouvej se za nás u Pána ane, nejsem pyšné mysli, * Boha našeho. nepohlížím do vysoka, V. Pán s vámi… nebo V. Pane nebažím po velkých věcech, * vyslyš modlitbu mou. R. A volání které nad mou ...

Více

ff p,ri$ w$. `ffi . tf,[+$ledku p#eru.ks [f mii* ffi I f*$$F fr d,H#$ n,fd*h

ff p,ri$ w$. `ffi . tf,[+$ledku p#eru.ks [f mii* ffi I f*$$F fr d,H#$ n,fd*h atrtratg * s;*s{frv*Fffii,}i*illftfr*r:, k 31" 1f;..i'il'i1 - ##$tsl,j#rtSfr*r,;int ?illj'i #*t+u'pr6g1*s:i1, - *gv,sll, ,- *g*€*t*.snffi,-H k,$''t, X',,X ,,ff{i,t$ .:F,*.$#f,*:t*,nm 'fii*!+m,,r,*g...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení ústně do protokolu; v téže věci můžete mít so u časně pouze jednoho zmocněnce(§ 33 správního řád u), • navrhovat důkazy a č init jiné návrhy po celou dobu říze n í až do vydání rozhodnutí • vyjádři...

Více