Polyclonal Rabbit Anti-Human Ceruloplasmin Kód Q 0121 Vydáno

Komentáře

Transkript

Polyclonal Rabbit Anti-Human Ceruloplasmin Kód Q 0121 Vydáno
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Ceruloplasmin
Kód Q 0121
Vydáno 04.03.03
Použití
In vitro diagnostikum.
Polyklonální králičí protilátka proti lidskému ceruloplasminu (Polyclonal Rabbit Anti-Human Ceruloplasmin) je
určena pro kvantitativní stanovení ceruloplasminu v materiálech z lidských vzorků pomocí turbidimetrie a
nefelometrie. Interpretaci výsledků musí provádět kvalifikovaný odborník v souvislosti s anamnézou pacienta a
jinými diagnostickými vyšetřeními. Je třeba uvážit možnost, že antigen je v přebytku, tedy že koncentrace
antigenu překračuje bezpečnostní rozsah analýzy.
Princip analýzy
Vzorek se zamíchá s roztokem protilátky. Vzniklé imunokomplexy se měří pomocí turbidimetrie nebo
nefelometrie. Z generovaného signálu je pak vypočítána koncentrace ceruloplasminu ve vzorku. Pomocí
interpolace na standardní křivce se vypočítá koncentrace ceruloplasminu ve vzorku.
Dodané činidlo
Purifikovaná imunoglobulinová frakce králičího antiséra, dodávaná v tekuté formě. V 0,1 mol/L NaCl, 15 mmol/L
NaN3.
Imunogen
Ceruloplasmin izolovaný z lidské plazmy.
Specifičnost
Při křížové imunoelekroforéze s použitím 6,25 µL protilátky na čtvereční cm gelové plochy v reakci proti 1 µL
lidské plazmy se objeví pouze precipitační oblouk ceruloplasminu. Barvení: Modř Coomassie Brilliant Blue.
Stopy kontaminujících protilátek byly odstraněny absorpcí na pevné fázi s lidskými plazmatickými proteiny.
Výkonnostní charakteristiky Výkonnostní charakteristiky pro konkrétní přístroje naleznete v příslušné Poznámce k používání.
Upozornění
1. Pouze pro profesionální uživatele.
2. Tento výrobek obsahuje azid sodný (NaN3), chemikálii, která je v čistém stavu vysoce toxická. V
koncentracích, v nichž se azid sodný nachází v produktu, není klasifikován jako nebezpečný, může však
reagovat s olověnými a měděnými armaturami a vytvářet vysoce výbušné koncentrace kovových azidů. Při
likvidaci spláchněte velkým množstvím vody, abyste zabránili nahromadění kovových azidů v armaturách.
3. Stejně jako u jiných výrobků z biologických zdrojů i zde dodržujte správné postupy zacházení.
Uchovávání
Uchovávejte při 2-8 °C. Pokud dojde k nečekaným výsledkům, které nelze vysvětlit odchylkami v laboratorních
postupech, a máte-li podezření na problém s výrobkem, kontaktujte naši Technickou službu.
Postup zkoušky
Podrobné a validované Poznámky k používání pro stanovení ceruloplasminu pomocí různých přístrojů jsou
k dispozici na vyžádání. Pro přístroje, na které se nevztahují specifické Poznámky k používání, jsou k dispozici
Obecné poznámky k používání, které obsahují pokyny pro analytický postup. Při použití Obecných poznámek
k používání je třeba, aby testovací systém validovaly jednotlivé laboratoře.
Rozsah měření
Přibližně 0,06-1,3 g/L podle specifické šarže kalibračního činidla a Poznámky k použití, podle níž pracujete.
Referenční interval
0,2-0,6 g/L v séru (1). Doporučuje se stanovit referenční interval pro místní populaci.
Doprovodné produkty
Spolu s poznámkami k používání pro ceruloplasmin se doporučuje používat následující produkty společnosti
DakoCytomation:
Literatura
Human Serum Protein Calibrator
Kód X 0908
Human Serum Protein Low Control
Kód X 0939
Human Serum Protein High Control
Kód X 0940
Reakční pufr
Viz Poznámka k používání
Ředidlo
Viz Poznámka k používání
1. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J, et al. Consensus of a group of
professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins
in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP Reference Material (CRM 470). Eur J
Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.
Vysvětlení symbolů
(108591-001)
Katalogové číslo
Teplotní rozmezí od - do
In vitro diagnostický
zdravotnický prostředek
Číslo šarže
Viz návod k použití
Použitelné do
Výrobce
Q 0121/CZ/AHA/04.03.03 p. 1/1
DakoCytomation Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17

Podobné dokumenty

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin Hojo H, Newton WA, Hamoudi AB, Qualman SJ, Wakasa H, Suzuki S, et al. Pseudosarcomatous myofibroblastic tumor of the urinary bladder in children: a study of 11 cases with review of the literature. ...

Více

Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin Clone

Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin Clone Jak prokázal Western blotting popř. imunocytochemické testy, protilátka křížově reaguje s proteiny ekvivalentními α-hladkosvalovému aktinu u kuřat, krav a krys (4).

Více

BS-400 CERULOPLASMIN

BS-400 CERULOPLASMIN Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní do data uvedeného na obalu při teplotě 2-10°C. Chraňte před světlem. Kon...

Více

S_Ceruloplasmin

S_Ceruloplasmin vázána velmi pevně a není možné ji vyměnit za měď přidanou in vitro. Ceruloplasmin vzniká v hepatocytech, z nichž je uvolňován do krve. Ceruloplasmin patří k proteinům akutní fáze. Biologicky působ...

Více

CERULOPLASMIN

CERULOPLASMIN je 0,04 g/l (Cobas Mira) Bez diluce vzorku ˃ 4,6g/l (Cobas Mira) S dilucí vzorku ˃ 4 g/l (Cobas Mira)

Více

CERULOPLASMIN

CERULOPLASMIN a dalším látkám, které jsou schopné ovlivnit hladiny ceruloplasminu (viz 2. bod literatury). C. Reagencie musí být použity jen pro určené cíle, specializovaným a školeným personálem a podle správné...

Více

Monoclonal Mouse Anti-Human Neuron

Monoclonal Mouse Anti-Human Neuron -enoláza z lidského mozku, purifikovaná metodou disociace a reasociace na chromatofokusační koloně (1).

Více

13326 ferritin - Dot Diagnostics s.r.o.

13326 ferritin - Dot Diagnostics s.r.o. Doporučení NCCLS: odběr vzorku do uzavřené skleněné zkumavky, oddělit sérum od krevních elementů do 2 hodin po odběru.

Více

Pro použití s ADAMSTM A1C HEMOLYSIS WASHING

Pro použití s ADAMSTM A1C HEMOLYSIS WASHING Azid sodný může reagovat s mědí nebo olovem, čímž se může potenciálně vytvořit explozivní metal azid. Azid sodný také může reagovat s kyselinami, což vede k vytvoření toxického explozivního hydroge...

Více