Územní rozhodnutí o umístění stavby

Komentáře

Transkript

Územní rozhodnutí o umístění stavby
'"
,
,
v
,
'"
MESTSKY URAD ZABREH
stavební úřad
Masar kovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111
Spisová zn.
Č.j.
Vyřizuje:
Výst. 2166/2009/Žák
2009/2166/SU-MUZB-3
Žáková Marta
Obec Zvole, Zvole 123, 789 01 Zábřeh
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako stavební- úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo ff
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavebni zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 3.9.2009 podala
Obec Zvole, Zvole 123, 789 01 Zábřeh,
kterou zastupuje Ing.Ladislav Ille, TERRA-sdružení
Zábřeh
pro projektování,
Na Křtaltě 21, 78901
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí
o umístění
stavby
Splašková kanalizace a vodovod Zvole
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1320/4 v katastrálním území Zvole u Zábřeha.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o novostavbu vodovodních a kanalizačních řadů, které mají za účel propojit stávající
vodovodní a kanalizační řady v zástavbě rodinných domů s výhledovou zástavbou před realizací
výstavby místních komunikací.
Umístění stavby na pozemku:
Vodovodní řad VI o délce 43,3 m bude umístěn na pozemku parc.č.1320/4 v nejmenší vzdálenosti
1,4 m od společné hranice s pozemkem parc.č.1320/36 v k ú.Zvole u Zábřeha.
Kanalizační řad SK I o délce 42,2 m bude umístěn na pozemku parc.č.1320/4 ve vzdálenosti 3,6 m
od společné hranice s pozemkem parc.č.1320/35 v k.ú.Zvole u Zábřeha.
Vodovodní řad V2 o délce 44,6 m bude umístěn na pozemku parc.č.l320/4 ve vzdálenosti 1,2 m
souběžně od společné hranice s pozemkem parc.č.1320/32 v k.ú.Zvole u Zábřeha.
Č.j.2009/2166/SU-MUZB-3
str. 2
Kanalizační řad SK 2 o délce 43,5 m bude umístěn na pozemku parc.č.1320/4 ve vzdálenosti 1,6 m
souběžně s navrhovaným vodovodním řadem V2.
U rčení prostorového
řešení stavby:
Vodovodní řady
VI - PE 100 SDR 17, DN 80 -43,3
V2-PE
m
100SDR 17,DN80-44,6m
Na řadech budou umístěny dva hydranty, oba s funkcí vzdušníku.
Odbočky a řad se opatří uzavíracími armaturami, hydrant se posune do travnatého pásu.
Splašková kanalizace
SK 1 - PVC DN 250 - 42,2 m
SK 2 - PVC DN 250 - 43,5 m
Pro údržbu kanalizace budou najejí trase osazeny revizní šachty a v lomových bodech lomové šachty.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavba bude umístěna výhradně na pozemku parc.č.l320/4
v k.ú.Zvole u Zábřeha.
Il. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení, která obsahuje výkres katastrální
mapy v měřítku 1:2880 a situaci v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.
2.
Stavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu je stavbou vodního díla ve smyslu § 55 vodního
zákona. K vydání stavebního povolení je kompetentní speciální stavební úřad, tj. vodoprávní úřad
MěÚ Zábřeh, OŽP. Žádost investora stavby nebo jeho zplnomocněného zástupce o stavební
povolení k provedení vodního díla podle § 15 vodního zákona bude obsahovat doklady dle § 6
vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Projektová dokumentace (2 paré) bude
zpracována autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby.
3.
Jiné zemědělské pozemky než pozemek parc.č.1320/4
předmětné stavby dotčeny.
v k.ú.Zvole u Zábřeha nebudou v rámci
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zvole, Zvole 123, 789 01 Zábřeh
Odůvodnění:
Dne 3.9.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dokumentaci pro územní
řízení zpracoval TERRA - sdružení pro projektování pozemkových úprav, zemědělských a inženýrských
staveb Zábřeh (IČ:22989005).
Dokumentace je v souladu s § 158 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) zpracována a autorizována
oprávněnou osobou
- Ing.Oto Sedlář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství - ČKAIT - 1201487 ajejí obsahová část odpovídá prováděcí vyhlášce stavebního
zákona č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření.
Žádost o vydání územního
rozhodnutími, vyjádřeními:
rozhodnutí
byla
doložena
níže
uvedenými
podklady,
Plná moc pro zastupování od Obce Zvole pro Ing.IlIe Ladislava ze dne 3.9.2009
Povodí Moravy, s.p. - stanovisko ze dne 27.8.2009 pod zn.PM29525/2009-203Ne
stanovisky,
Č.j.2009/2166/SU-MUZB-3
str. 3
RWE Distribuční služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 30.6.2009 pod zn.180 1/09/156
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. - vyjádření ze dne 24.6.2009 pod č.j.76280/09/MOLlOOO
ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 29.6.2009 pod zn. 1022725225
N-systémy s.r.o. - vyjádření ze dne 11.7.2009
EKOZIS spol. s r.o. - vyjádření ze dne 29.6.2009
MěÚ Zábřeh, oddělení územního plánování - vyjádření ze dne 13.10.2009 pod zn.2009/164110RMUZB
MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - stanovisko ze dne 22.9.2009 pod č.j.200911530/ZPMUZB
Protokol o ústním jednání ze dne 20.10.2009
Kopie katastrální mapy ze dne 22.6.2009, společný grafický podklad
Výpis z katastru nemovitostí ze dne 7.9.2009, informace o parcelách ze dne 7.9.2009
Pokladní doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 22.10.2009
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 85 odst. I) a 2) stavebního zákona.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 85 odst.2) stavebního zákona:
Pavel Chmelař, Zdeňka Chmelařová, Miroslav Sedláček, Jana Sedláčková, Šárka Pospíšilová, Ing.
Radek Štefan, Filip Holzer, Martina Holzerová, Jiří Mach, Pavlína Machová, Miroslav Hampl,
Lenka Hamplová, Michal Straka, Aleš Novák, Šárka Nováková, Jan Hányš, Jaroslava Hányšová,
ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., N-systémy s.r.o., EKOZIS spol. s r.o.
V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den
20.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona:
a)
záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Dle platného územního plánu je
záměr umisťován v území určeném pro zástavbu rodinnými domy,
b) záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Obec Zvole
má platný územní plán, záměr je v souladu s tímto plánem. Záměr řeší pouze umístění
navazujících inženýrských sítí pro další plánovanou zástavbu,
c)
záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území,
d) záměr nevyžaduje žádné požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Stanoviska sdělili:
výše uvedení.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmulje do podmínek rozhodnutí.
stanovisek
dotčených
orgánů
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Č.j. 2009/2166/SU-MUZB-3
str. 4
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Připomínky veřejnosti nebyly.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění:
Dojde-li v souvislosti s danou stavbou k provádění zemních prací upozorňujeme, že se pozemek nachází
na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ul.č.147, Brno a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o
organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR
v Brně, případně
árodní památkový ústav, územní pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní
nám. 25, Olomouc. Termín zahájení prací musí být této organizaci ohlášen s dostatečným předstihem.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
úřadu
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.
LI
Ing. lastimil moch
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ....
2.{.. ...(!!:..f..?.~?
.
d
Sejmuto ne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
111f· lIJJ'1 .
OB EC NíJUUfi'AD
78901
=-----OKR. ~
V
K
Fax / tel.: 583 444 274
Č.j. 2009/2 I66/SU-MUZB-3
str.
5
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 22.10.2009 (č.454211 O).
Obdrží:
žadatelé (doručenky)
1. Ing. Ladislav IIIe, TERRA - sdružení pro projektování
a Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh
další účastníci (doručení vyvěšením na úředních deskách)
2. MěÚ Zábřeh - úřední deska, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
3. Obecní úřad Zvole - úřední deska, 789 O I Zvole 123
dotčené orgány
4. MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
5. MěÚ Zábřeh, oddělení územního plánování, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
6 KHS Olomouc. kraje územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk
7. HZS Olomouckého kraje, územní odbor SEVER, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
Seznam účastníků řízení, kterým je doručováno vyvěšením na úředních deskách:
1. Pavel Chmelař, Zvole 257, 789 O I Zábřeh
2. Zdeňka Chmelařová, Zvole 257, 789 01 Zábřeh
3. Miroslav Sed láček, Zvole 235, 789 O I Zábřeh
4. Jana Sedláčková, Zvole 235, 789 01 Zábřeh
5. Šárka Pospíšilová, Severovýchod 45, 789 01 Zábřeh
6. Ing. Radek Štefan, Voskovcova 6, 772 00 Olomouc
7. Filip Holzer, Zvole 217, 789 01 Zvole
8. Martina Holzerová, Zvole 217, 789 01 Zábřeh
9. Jiří Mach, Zvole 275, 789 01 Zábřeh
10. Pavlína Machová, Zvole 275, 789 O I Zábřeh
II. Miroslav Hampl, Dvorská 16, 789 01 Zábřeh
12. Lenka Hamplová, Dvorská 16, 789 01 Zábřeh
l3. Michal Straka, Československé Armády 3, 789 01 Zábřeh
14. Aleš ovák, Zvole 30, 789 01 Zábřeh
15. Šárka Nováková, Zvole 30, 789 01 Zábřeh
16. Jan Hányš, Zvole 105, 789 01 Zábřeh
17. Jaroslava Hányšová, Zvole 105, 789 01 Zábřeh
18. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín 4
19. RWE Distribuční služby S.LO., Plynárenská 49911,61200 Brno
20. -systérny s.r.o., Velká strana 56, 789 72 Dubicko
21. EKOZIS spol. s LO., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh

Podobné dokumenty

Plán kulturních a sportovních akcí v roce 2016

Plán kulturních a sportovních akcí v roce 2016 Cestopisná přednáška Drakiáda Přednáška "Nepál a nepálští bojovníci - Ghurkové" pro ZŠ Oldies "Město duchů a strašidel"

Více

Plán kulturních akcí na rok 2015

Plán kulturních akcí na rok 2015 SDH Nové Sedlo Nový kurz, o. s. Nový kurz, o. s. Výbor pro partnerství a mez. spolupráci Slávka Petříková + SDH + Město

Více

5 . 6 7 . ,@ + )A

5 . 6 7 . ,@ + )A Osoba držitele honitby musí být podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona o myslivosti vždy uvedena ve výroku rozhodnutí o uznání honitby, stejně jako název honitby, výměra honebních pozemků, vyznačení ...

Více