Úprava vody Water treatment

Komentáře

Transkript

Úprava vody Water treatment
XI.
Úprava vody
Water treatment
Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008
Fólie DLW Blue Mramor
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
XI.
Nature2 Express – snadná montáž přímo na
stávající potrubí.
Nature2 Express – easy assembly straight to
existing piping.
Nature 2 Express
N°
popis – description
954590026
A
954590027
A
cena Kč
Nature 2 Express, do 75 m3
Nature 2 Express water treatment, for pools with up to 75 m3
Náhradní patrona do Nature 2 Express, do 75 m3
Spare cartridge for Nature 2 Express, for pools with up to 75 m3
NATURE 2 pro A se skládá ze speciální nádoby v níž je umístěna
speciální filtrační patrona, která minerálním procesem likviduje bakterie a řasy a druhé nádoby, která slouží jako průtokový dávkovač pevných chlorových látek.
1,00
7 130,-
0,50
2 775,-
€
The effectiveness is based on cartridge containing a ceramic support. Minerals held in the water by contact with the Active Mineral
Ceramic keeps the water free of germs and algae. The second container is used like in line feeder of solid chemicals.
Nature 2 pro G
Nature 2 pro A
N°
popis – description
95459002
A
95459001
A
N°
cena Kč
6,40
10 800,-
6,40
13 700,-
popis – description
954590022
A
954590023
A
954590024
A
954590025
A
– 202 –
Nature 2 pro A úpravna vody + dávkovač pevných látek (patrona CA30 je součástí)
Nature 2 pro A water treatment + feeder of solid chemicals (cartridge CA30 included)
Nature 2 pro G úpravna vody + dávkovač pevných látek (patrona CG25 je součástí)
Nature 2 pro G water treatment + feeder of solid chemicals (cartridge CG25 included)
Náhradní patrona CG25: pro bazény 40–90 m3 (pro G tělo)
Spare cartridge CG25: for pools with 40–90 m3 of water (for G vessel)
Náhradní patrona CG35: pro bazény 90–130 m3 (pro G tělo)
Spare cartridge CG35: for pools with 90–130 m3 of water (for G vessel)
Náhradní patrona CG45: pro bazény 130–170 m3 (pro G tělo)
Spare cartridge CG45: for pools with 130–170 m3 of water (for G vessel)
Náhradní patrona CA30: pro bazény 20–75 m3 (pro A tělo)
Spare cartridge CA30: for pools with 20–75 m3 of water (for A vessel)
cena Kč
1,10
3 240,-
1,10
4 260,-
1,10
4 970,-
1,10
2 710,-
€
€
XI.
954710220
954700221
954600580
N°
954600400
954600220
954600221
popis – description
954700221
B
954710220
C
N°
Dávkovač pevných látek, do potrubí průhledný Rainbow 320-C, 2,2 kg (pro chemikálie)
Feeder of solid chemicals directly into piping – transparent – Rainbow 320-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals
Dávkovač pevných látek, do potrubí, S-2,2 kg (pro chemikálie)
Feeder of solid chemicals directly into piping, for S-2,2 kg of chemicals
2,10
3 221,-
1,10
1 200,-
popis – description
954600221
B
954600580
B
Dávkovač pevných látek, hadičkový průhledný Rainbow 300-C, pro chemikálie 2,2 kg
Feeder of solid chemicals by pass – transparent – Rainbow 300-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals
Dávkovač pevných látek hadičkový Rainbow 300-29, pro chemikálie 5,8 kg
Feeder of solid chemicals by pass – Rainbow 300-29 with tubes, for 5,8 kg of chemicals
€
cena Kč
€
cena Kč
1,95
3 055,-
2,50
4 858,-
– 203 –
Poloautomatické dávkovače / Semi-automatic dosing machines
954700220
XI.
Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems
920207 Stanice pH/Cl2 (volný chlor) – KONTROL PC 95 (bez dávkovacích čerpadel) zařízení měří a dávkuje pH, volný chlor, přímé
zobrazení hodnoty volného chlóru a pH.
Průtoková armatura s regulací průtoku, ve které jsou osazeny měřící
sondy, filtr a elektronický měřicí systém PC 95 jsou umístěny na
desce, která usnadňuje celkovou montáž na stěnu. Zařízení se připojuje mezi filtrační čerpadlo a pískový filtr. Po průtoku zařízením se
měřená voda vrací do bazénového systému za pískový filtr.
Napájení: 230 V, příkon 15 W
Maximální výkon přenášený kontakty relé: 3 A/250 V AC
Rozsah měření pH: 0–14 pH
Rozsah měření volného chloru Cl2: 0–5 ppm (mg/l)
Teplotní kompenzace: v rozsahu 0–125 °C, ruční/automatická (teplotní sonda na objednání, není součástí základní stanice) Regulace
bodu nastavení: ON/OFF, nebo pulsní (zpomalení dávkování při přiblížení k nastavené hodnotě)
Sada obsahuje pH sondu a měděno-platinovou sondu na volný chlor,
kalibrační roztoky 4 a 7 pH a tabletový testr, 2x kulový ventilek,
2 x 2 m PE hadice a připojovací příslušenství pro průtokovou armaturu do potrubí průměr 50 mm.
9202070 Stanice pH/Cl2 (volný chlor) – KONTROL PC 95
(+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém 920207 plus dvě
dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do
potrubí průměr 50 mm.
9202071 Stanice pH/Cl2 (volný chlor) – KONTROL PC 95 pro slanou vodu (bez dávkovacích čerpadel) stejné zařízení jako 920207
pouze elektronika PC95 má software pro bazény se slanou vodou.
Vhodné i pro bazény s mořskou vodou.
92020710 Stanice pH/Cl2 (volný chlor) – KONTROL PC 95 pro slanou vodu (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém
9202071 plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr 50 mm.
920207 pH/Cl2 station (free chlorine) – KONTROL PC 95 (w/o
dosing pumps) The device measures and doses pH, free chlorine,
direct display of values of free chlorine and pH.
All devices are installed on a plate – the water flow regulation fitting, in which measuring sensors, filter and the PC 95 electronic
system are installed – it allows easy installation as a wall-mounted
device. The device is to be connected between the filtering pump and
the sand filter. After going through the device, measured water
returns to the pool system after the sand filter.
Power supply: 230 V, input 15 W
Maximal output transmitted by relay contacts: 3 A/250 V AC
Measuring range of pH: 0–14 pH
Measuring range of free chlorine Cl2: 0–5 ppm (mg/l)
Temperature compensation: within the range of 0–125 °C, manual/automatic (temperature sensor on demand, not included in the
basic station)
Regulation of the setting point: ON/OFF, or pulse (slower dosing
when approaching the set value)
The set includes a pH sensor and a copper-platinum sensor for free
chlorine, calibrating solutions of 4 and 7 pH and pellet tester, 2x
ball valve, 2 x 2 m PE hose and connections for the flow fitting for
pipelines of 50 mm in diameter.
9202070 pH/Cl2 station (free chlorine) – KONTROL PC 95 (+ 2x
dosing pump). The set consists of the 920207 system and two dosing
pumps SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter.
9202071 pH/Cl2 station (free chlorine) – KONTROL PC 95 for salt
water (w/o dosing pumps).This is the same device as 920207, except
the PC95 electronics with software for salt water swimming pools.
Suitable for pools with sea water as well.
92020710 pH/Cl2 station (free chlorine) – KONTROL PC 95 for
salt water (+ 2x dosing pump). The set consist of 9202071 system
and two dosing pumps SEKO AKL with connections for pipelines of
50 mm in diameter.
Pumpa na pH
Pumpa na Cl
Pump for pH
Pump for Cl
920207, 9202071
9202070, 92020710
N°
popis – description
920207
B
9202070
B
9202071
B
92020710
B
– 204 –
Stanice pH/Cl – PC95 – sada obsahuje 2 ks kul. vent. 0,5“ + materiál pro připojení – bez čerpadel
Station pH/Cl – PC95 – set includes 2 pcs of ball valve 0.5“ + connection parts – without pump
Stanice pH/Cl – PC95 – sada 920207 + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL se spojovacím materiálem
Station pH/Cl – PC95 – set 920207 + 2 pcs of dosing pumps AKL and connection parts
Stanice pH/Cl – PC95 – i pro slanou a mořskou vodu – sada 920207 – bez čerpadel
Station pH/Cl – PC95 – also for salt water & sea water – set 920207 – without pump
Stanice pH/Cl – PC95 – i pro slanou a mořskou vodu – sada 920207 + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL
Station pH/Cl – PC95 – also for salt water & sea water – set 920207 +2 pcs of dosing pumps AKL
cena Kč
7,30
75 500,-
9,30
95 400,-
7,30
83 500,-
9,30
103 400,-
€
Systém PC95 Computer obsahuje PC95 (920207) rozšířenou o připojení k počítači.
K jednomu počítači je možno připojit až 6 stanic.
Unit PC95 computer includes PC95 (920207) expanded with connection to computer.
It is possible to connect 6 stations to one computer.
XI.
Modem GSM pro alarmy
Modem GSM for alarms
Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems
Konvertor USB pro RS485
Converter USNB to RS485
Konvertor pro Modbus
Converter to Modbus
Software až pro 6 jednotek
Software up to 6 units
Kontrol PC s RS485
Control PC with RS485
N°
popis – description
9202072
B
92020720
B
Stanice pH/Cl – PC95 Computer – s připojením k počítači – bez čerpadel
Station pH/Cl – PC95 computer – with connection to computer – without pumps
Stanice pH/Cl – PC95 Computer – s připojením k počítači + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL se spojovacím materiálem
Station pH/Cl – PC95 computer – with connection to computer + 2 Pcs doosing pumps AKL with connection parts
€
cena Kč
108 800,128 800,-
– 205 –
XI.
Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems
92070110 Stanice pH/ORP – KONTROL PR 95 (bez dávkovacích
čerpadel) zařízení měří a dávkuje pH, měří ORP a dávkuje chlor, digitální zobrazení.
Průtoková armatura s regulací průtoku, ve které jsou osazeny měřící
sondy, filtr a elektronický měřicí systém PR 95 jsou umístěny na
desce, která usnadňuje celkovou montáž na stěnu. Zařízení se připojuje mezi filtrační čerpadlo a pískový filtr. Po průtoku zařízením se
měřená voda vrací do bazénového systému za pískový filtr.
Napájení: 230 V, příkon 15 W
Maximální výkon přenášený kontakty relé: 3 A/250 V AC
Rozsah měření pH: 0–14 pH
Rozsah měření ORP: 0–1 000 mV
Teplotní kompenzace: v rozsahu 0–125 °C, ruční/automatická (teplotní sonda na objednání, není součástí základní stanice)
Regulace bodu nastavení: ON/OFF, nebo pulsní (zpomalení dávkování při přiblížení k nastavené hodnotě)
Sada obsahuje pH a ORP sondu, kalibrační roztoky 4 a 7 pH
a 468 mV, 2x kulový ventilek, 2 x 2 m PE hadice a připojovací příslušenství pro průtokovou armaturu do potrubí průměr 50 mm.
920701 Stanice pH/ORP – KONTROL PR 95 (+ 2x dávkovací čerpadlo) sestava obsahuje systém 92070110 plus dvě dávkovací čerpadla SEKO AKL s připojovacím příslušenstvím do potrubí průměr
50 mm.
92070110
92070110 pH/ORP station – KONTROL PR 95 (w/o dosing pumps)
The device measures and doses pH, measures ORP and doses chlorine, digital display of measured values.
All devices are installed on a plate – the water flow regulation fitting, in which measuring sensors, filter and the PR 95 electronic
system are installed – it allows easy installation as a wall-mounted
device. The device is to be connected between the filtering pump and
the sand filter. After going through the device, measured water
returns to the pool system after the sand filter.
Power supply: 230 V, input 15 W
Maximal output transmitted by relay contacts: 3 A/250 V AC
Measuring range of pH: 0–14 pH
Measuring range of ORP: 0–1,000 mV
Temperature compensation: within the range of 0–125 °C, manual/automatic (temperature sensor on demand, not included in the
basic station)
Regulation of the setting point: ON/OFF, or pulse (slower dosing
when approaching the set value)
The set includes a pH and ORP sensor, calibrating solutions 4 and
7 pH and 468 mV, 2x ball valve, 2 x 2 m PE hose and connections
for the flow fitting for pipelines of 50 mm in diameter.
920701 pH/ORP station – KONTROL PR 95 (+ 2x dosing pump)
The set consists of the 92070110 system and two dosing pumps
SEKO AKL with connections for pipelines of 50 mm in diameter.
Pumpa na pH
Pumpa na Cl
Pump for pH
Pump for Cl
920701
N°
popis – description
92070110
B
920701
B
– 206 –
Stanice pH/ORP – kontrol PR95 – s připojovacím materiálem – bez čerpadel
Station pH/OPR – control PR95 – with connection parts – without pump
Stanice pH/ORP – kontrol PR95 – s připojovacím materiálem + 2 ks dávkovací čerpadlo AKL
Station pH/OPR – control PR95 – with connection parts + 2 pcs dosing pumps AKL
cena Kč
6,90
33 000,-
8,90
49 900,-
€
920503
Elektromagnetická
dávkovací
pumpa SEKO DPR s ORP metrem – měří
ORP a dávkuje chlor. Technické parametry jsou
shodné s typem 201. Sestava obsahuje dáv.
pumpu, sondu ORP a připojovací armaturu pro
sondu.
920503 Elektromagnetic dosing pump SEKO
DPR with ORP meter – measures ORP and
doses chlorine. Technical parameters are
identical with type 201. Confirguration includes dosing pump, probe ORP, and connecting
fitting for probe.
920202 Elektromagnetická dávkovací pumpa
SEKO DCK (flokulant) umožňuje dávkování
v závislosti na čase, pumpa je obvzláště vhodná
pro dávkování flokulantu. Tech. parametry jsou
shodné s typem 201.
920202 Elektromagnetic dosing pump SEKO
DCK is ideal for dosification of flocculant by
timer. Technical parameters are identical with
type 201.
920201
Elektromagnetická
dávkovací
pumpa SEKO AKL analog, regulace
0–400 zdvihů, výkon 6 l/hod při tlaku 6 Bar, připojení hadičkou 4/6 mm, hmotnost 1,7 kg
920201 Elektormagnetic dosing pump SEKO
AKL analog, regulation 0–400 strokes, performance 6 l/hour with pressure 6 Bar, connection with hose 4/6 mm, weight 1,7 kg.
920203, 920503
920202
920201
N°
popis – description
920203
B
920503
B
920202
B
920201
B
Dávkovací pumpa s pH metrem Tekna, sonda, držák sondy – DPR
Dosing pump with pH meter Tekna, probe, probe holder – DPR
Dávkovací pumpa s ORP metrem Tekna, sonda, držák sondy – DPR
Dosing pump with ORP meter Tekna, probe, probe holder – DPR
Dávkovací pumpa pro flokulant Tekna, sonda, držák sondy – DCK
Dosing pump for flocculant Tekna, probe, probe holder – DCK
Dávkovací pumpa analog Tekna, 6 l/h/6 bar – AKL
Dosing pump analog Tekna, 6 l/h/6 bar – AKL
€
cena Kč
2,10
17 000,-
2,10
17 000,-
2,10
11 900,-
1,70
8 340,-
– 207 –
Automatické chemické dávkovače / Automatic dosing systems
920203 Elektromagnetic dosing pump SEKO
DPR with pH meter – measures and doses
pH+ or pH–. Technical parameters are identical with 201 type. Configuration consist of
dosing pump, probe pH, and connection fitting for probe.
XI.
920203
Elektromagnetická
dávkovací
pumpa SEKO DPR s pH metrem – měří
a dávkuje pH+ nebo pH–. Technické parametry
jsou shodné s typem 201. Sestava obsahuje
dáv. pumpu, sondu pH a připojovací armaturu
pro sondu.
XI.
Automatické chemické dávkovače / Water treatment automatic systems
Basic pH minus Stanice, pH plus stanice, pH plus/minus stanice a ORP stanice jsou systémy automaticky měřící a kontrolující
hodnoty pH vody, snižují/zvyšují pH hodnotu nebo hodnotu ORP.
Stanice obsahují: Elektronický panel, armaturu pro instalaci sondy do
potrubí, pH sondu/ORP sondu, pouzdro sondy a dávkovací peristaltická čerpadla s hadičkami, se zpětným ventilkem a se sacím košem
pro chemikálii.
Stanice Basic pH
N°
The Basic pH minus Station, pH plus Station, pH plus/minus
Station and ORP Station enables you to automatically and continuously gauge and adjust the water’s pH. Automatically lowers/raises the water’s pH (dosing acid) or ORP level.
The station displays the water’s temperature as well.
Components – the system includes: Electronic case,fitting for instalation of probe into the pipeline, pH/ORP probes, probe casing and
peristaltic dosing pumps with tubes, safety valve and intake basket for
chemicals.
Stanice Basic ORP
Stanice Basic pH ORP
popis – description
920204
B
920205
B
920206
B
cena Kč
Stanice Basic pH, led diodová indikace, peristaltická dávkovací pumpa
Basic pH Station, led diods indication, peristaltic dosing pump
Stanice Basic ORP, led diodová indikace, peristaltická dávkovací pumpa
Basic ORP Station, led diods indication, peristaltic dosing pump
Stanice Basic pH ORP, led diodová indikace, peristaltické dávkovací pumpy
Basic pH ORP Station, led diods indication, peristaltic dosing pump
€
20 500,20 500,33 000,-
93SREF
N°
popis – description
93REF
Dávkovací pumpa peristatická 3 l/h
Dosing pump, 3 l/h (peristatic)
– 208 –
B
cena Kč
2,00
6 684,-
€
XI.
Sonda ORP, pH
popis – description
S990010500
B
S990010503
B
A930330R
B
A930331R
B
A930332R
B
A930351R
B
N°
Sonda pH, SPH – 1-S
pH probe
Sonda ORP, SRX – 1-PT
ORP probe
Kalibrační roztok pH 4
Gauge solution pH 4
Kalibrační roztok pH 7
Gauge solution pH 7
Kalibrační roztok pH 10
Gauge solution pH 10
Kalibrační roztok Redox 468 mV
Gauge solution Redox 468 mV
0,10
3 000,-
0,10
3 000,-
0,12
120,-
0,12
120,-
0,12
120,-
0,07
240,-
popis – description
V206031
B
A1286R0017
B
520609
B
A02504591
B
A07302371
B
A07401661
B
Hadička k dávkovací pumpě, polyamidová
Hose for dosing pump, polyamide
Vstřikovací ventilek 3/8“ – VITON – do potrubí i do hlavy dávkovací pumpy EMEC
Injection valve 3/8“ – VITON – for piping and for head of dosing pump EMEC
Hadička 8/12 ke stanicím PC95, PR95
Hose 8/12 for stations PC95, PR95
Zpětný ventilek do hlavy dávkovací pumpy EMEC
Check valve for head of dosing pump EMEC
Vstřikovací tryska EMEC
Injection nozzle EMEC
Sací koš EMEC
Suction basket EMEC
93000112
N°
B
93000112
B
93000110
B
Elektrody Cu/Ag pro Aqua-Sky, Happy pool (pár)
Spare Cu/Ag electrodes for Aqua-Sky, Happy pool (pair)
Elektrody Cu/Ag pro Amur, Laguna (pár)
Spare Cu/Ag electrodes for Amur, Laguna (pair)
Nádoba komplet pro Amur, Laguna
Vessel for electrodes Amur, Laguna
€
cena Kč
27,0,10
280,25,-
0,10
650,-
0,10
1 100,-
0,20
1 100,-
93000110
popis – description
A93004R
€
cena Kč
€
cena Kč
0,30
1 200,-
0,30
750,-
0,50
3 000,-
– 209 –
Automatické chemické dávkovače – komponenty / Water treatment – components
N°
Kalibrační roztoky
XI.
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
Aqua-Sky, pH plus/minus Control Stanice – je systém bezchlorové úpravy vody Aqua-Sky ve spojení s automatickým měřením a kontrolou hodnoty pH vody. Automaticky zvyšuje pH (zásadou) a snižuje
pH (kyselinou). Stanice umožňuje nastavení doby filtrování a informuje také o teplotě vody. U této stanice je možné zvolit, zda chcete
regulovat a měřit pH minus nebo pH plus. Aqua-Sky, pH plus/minus
Control Stanice je elektrolytický systém využívající uvolňování iontů
mědi a stříbra, čímž nahrazuje nutnost složitě ošetřovat bazén proti
nežádnoucím bakteriím a řasám. Tento systém ušetří 75–95 %
potřebných chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat pouze 1 gram chlóru na m3 vody každých 15 dní a voda
zůstane v perfektním stavu a bez zápachu chloru.
Aqua-Sky, pH plus/minus Control Stanice obsahuje: Elektronický
panel s mikroprocesorem, měřící průtokovou nádobu, nádobu pro
elektrody, měděno-stříbrné elektrody a potřebné kabely pro napojení, měřící průtokovou nádobu pH, teplotní sondu, pH sondu a pouzdro sondy.
Aqua-Sky, pH Control Station – water treatment Aqua-Sky reduces the need for chemicals to the minimum. It is combined with an
automatic pH Control system which enables you to automatically
and continuously gauge and adjust the water’s pH. The Station includes a timer which can be used to control the functioning of the
water-recirculation pump and displays the water’s temperature as
well. The system includes two doising pumps and you can decide if
you need to raise or lower the pH level (dosing of acid or alkali).
The functioning of the system is based on the release of copper and
silver ions and thus save 75–95 % of chemical products. The
Copper ions act as a powerful flocculating substance and the Silver
ions as a powerful algaecide. Just 1 gram of chlorine per m3 of
water every 15 days is needed to keep your pool in perfect condition without any smell of chlorine.
Components – the system includes: Electronic panel with microprocessor, ionization vessel, probe vessel, copper and silver electrodes with interconnecting cables, pH probe vessel, temperature
probe, pH probe and probe casing.
pH Control Stanice
N°
popis – description
914050
B
914051
B
cena Kč
Aqua-Sky, pH Control Stanice 10–70 m3 vč. příslušenství, 2 elektrody (bez čerpadel)
Aqua-Sky, pH Control Station 10–70 m3 incl. all components (above), 2 elektrodes (without pumps)
Aqua-Sky, pH Control Stanice 70–120 m3 vč. příslušenství, 4 elektrody (bez čerpadel)
Aqua-Sky, pH Control Station 70–120 m3 incl. all components (above), 4 elektrodes (without pumps)
Aqua-Sky Stanice – bezchlorová úprava vody.
Aqua-Sky je elektrolytický systém využívající uvolňování iontů mědi
a stříbra, čímž nahrazuje nutnost složitě ošetřovat bazén proti nežádoucím bakteriím a řasám. Tento systém ušetří 75–95 % potřebných
chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat
pouze 1 gram chlóru na m3 vody každých 15 dní a voda zůstane
v perfektním stavu a bez zápachu chloru.
Aqua-Sky Stanice obsahuje: Elektronický panel s mikroprocesorem,
měřící průtokovou nádobu pro elektrody, teplotní sondu, měděno-stříbrné
elektrody a potřebné kabely pro napojení.
€
22 000,28 000,-
Aqua-Sky Station – water treatment reducing the need for chemicals to the minimum
The Copper/Silver Electrolytic system saves 75–90 % of chemical
products. The Copper ions act as a powerful flocculating substance and the Silver ions as a powerful algaecide. Just 1gram of chlorine per m3 of water every 15 days is needed to keep your pool in
perfect condition without any smell of chlorine.
Components – the system includes: Electronic panel with microprocessor, ionization vessel, temperature probe, copper and silver
electrodes, interconnecting cables.
Aqua–Sky Stanice
N°
popis – description
913000
B
913001
B
– 210 –
Aqua-Sky Stanice 10–70 m3 vč. příslušenství (výše uvedeno), 2 elektrody
Aqua-Sky Station 10–70 m3 incl. all components (above), 2 electrodes
Aqua-Sky Stanice 70–120 m3 vč. příslušenství (výše uvedeno), 4 elektrody
Aqua-Sky Station 70–120 m3 incl. all components (above), 4 electrodes
cena Kč
18 000,-
€
Amur – system used in private and commercial pools as substitute
for chemical products for pool volumes up to 200 m3. The electrolytic system produces harmless metal ions acting as algae, germ
and virus killers.
Use together with Amuritliquid sanitizer .
N°
popis – description
913310
Amur – bezchlorová úprava vody, analogový. Set odsahuje – Cu testr, Amurit 1 l, Flokulační tablety 2 ks
Amur – water treatment reducing the need for chemicals to the minimum. Set includes Cu tester, Amurit 1l, Floc. tablets 2 pcs
C
Přístoj Laguna je zařízení, které umožňuje údržbu bazénové vody
s 90% úsporou chlóru nebo podobných látek na desinfekci bazénové vody.
Přístroj Laguna pracuje na bázi řízeného uvolňování iontů mědi,
stříbra a zinku, které ničí bakterie a řasy.
Přístroj Laguna pracuje v součinnosti s filtrační jednotkou, kde jsou
instalovány elektrody uvolňující ionty mědi, stříbra a zinku do přívodního potrubí.
Před uvedením do provozu je nutné bazénovou vodu upravit na níže
uvedené hodnoty:
• pH
6,8–7,4
• Alkalita 80–120 ppm
• Cl
0,3–0,1 mg/l
1,10
filtr
Laguna
Laguna mini
Laguna na DIN lištu
Laguna mini na DIN lištu
popis – description
913320
C
913321
C
913330
C
913331
C
15 965,-
Laguna is a device allowing maintenance of pool water with 90%
savings of Chlorine or similar substances used for desinfection of
pool water.
Laguna works on the base of controlled releasing of cooper ions,
silver and zinc ions which kill germ and alga.
Laguna works in coaction with the filtration unit, where electrodes
releasing ions of copper, silver and zinc to the inlet pipes are
installed.
Prior to operation, it is necessary to treat the pool water to achieve
the below-shown values:
• pH
6,8–7,4
• Alkalita 80–120 ppm
• Cl
0,3–0,1 mg/l
Laguna
ãerpadlo
N°
€
cena Kč
Laguna – bezchlorová úprava vody, digitální, do 150 m3
Laguna – water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 150 m3
Laguna – bezchlorová úprava vody, digitální, pro DIN lištu, do 150 m3
Laguna – water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, for DIN ledge, up to 150 m3
Laguna mini – bezchlorová úprava vody, digitální, do 25 m3
Laguna mini – water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 25 m3
Laguna mini – bezchlorová úprava vody, digitální, pro DIN lištu, do 25 m3
Laguna mini – water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, for DIN ledge, up to 25 m3
€
cena Kč
1,10
15 985,-
1,10
15 985,-
1,10
9 900,-
1,10
9 900,-
– 211 –
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
Amur
XI.
Amur – zařízení pro bezchlorovou úpravu vody pro domácí i komerční bazény s objemem do 200 m3. Pomocí elektronického systému
produkuje neškodné kovové ionty, které dokáží zničit ve vodě přítomné řasy, bakterie a viry.
Stanici používejte společně s chemickým přípravkem Amurit.
XI.
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
UV-C ionizátor Blue Lagoon – plavání bez chloru
Tato převratná kombinace elektrolýzy UV-C a mědi znamená, že
můžete mít bazén bez chloru! Pomocí tohoto ionizátoru Blue Lagoon
UV-C tvořícího součást bazénového systému dokážete udržet vodu
v bazénu čerstvou, křišťálově čirou a především hygienicky čistou,
aniž by jste museli do ní přidávat chlor či jiné chemikálie.
Blue Lagoon UV-C ionizer – Swimming without Chlorine
This combination of UV-C and copper electrolysis means that you
can have a chlorine-free pool! With this Blue Lagoon UV-C Ionizer
unit as part of your pool system you can keep your pool water fresh,
crystal-clear and above all hygienically clean, without having to
put chlorine or other chemicals in the water.
S ionizátorem Blue Lagoon UV-C budete testovat svou bazénovou
vodu jen jednou za dva týdny. A vystačíte při tom s jednoduchým indikačním proužkem, který se dodává spolu s ionizátorem. A v případě
nutnosti jen nastavíte jednotku na správnou hladinu/koncentraci.
With the Blue Lagoon UV-C Ionizer you can test your pool water
once every two weeks. You then only need to test your water with
a simple test strip supplied. If necessary adjust the device to the correct level.
Výhody ionizátoru Blue Lagoon UV-C:
• UV-C odbourává vázaný chlor
• Chemikálie již nejsou potřeba
• Bezpečné desinfikování příznivé pro uživatele
• 100% účinné a kontinuální působení
• Žádné choroboplodné organismy ani tvorba řas či bakterií
• Žádné skladování nebezpečných chemikálií ani manipulace s nimi
• Žádný zápach chloru, podrážděná kůže ani zarudlé oči
• Pouzdro z nerezové oceli o objemu 316 l, až o 35 % vyšší výtěžnost
UV-C vzhledem k reflexi
• Souprava lampy a mědi vydrží po dvě sezóny za předpokladu jejího využívání 12 hodin denně po dobu 6 měsíců v roce
• Zařízení automaticky signalizuje potřebu výměny této soupravy
• Dvouletá záruka vztahující se na výrobní vady
• Uzemnění
Advantages of the Blue Lagoon UV-C Ionizer:
• UV-C demolish bounded chlorine
• Chemicals no longer necessary
• User-friendly and safe disinfection
• 100% effective and continuous action
• No pathogenic organisms, growth algae or bacteria
• No storing and handling of dangerous chemicals
• No chlorine smell, irritated skin or red eyes
• 316L stainless steel housing, up to 35 % more UV-C yield due to
reflection
• The lamp and copper set will last for two pool seasons if used for
12 hours a day and 6 months a year
• The device automatically indicates when the set needs replacing
• 2-year warranty on production defects
• Earthed
935032, 935033
935031
Lampa TUV UV-C
Lamp TUV UV-C
UV-C (W)
UV-C (W)
Obsah bazénu
Pool capacity
Max. průtok
Max. flow
Max. tlak
Max. pressure
Max. mědi
Max. copper
Napojení
Connection
Délka jednotky
Lenght device
935031
30 W
10 W
20 m3
8 m3/h
3 bar
0,7 ppm
Ø 63 mm
85 cm
935032
40 W
15 W
40 m3
20 m3/h
3 bar
0,7 ppm
Ø 63 mm
100 cm
935033
75 W
25 W
70 m3
25 m3/h
3 bar
0,7 ppm
Ø 63 mm
100 cm
N°
N°
popis – description
935031
C
935032
C
935033
C
– 212 –
UV – sterilizátor, UV lampa a ionizer, 30 W/15 m3
UV – sterilizer, UV lamp and ionizer, 30 W/15 m3
UV – sterilizátor, UV lampa a ionizer, 40 W/35 m3
UV – sterilizer, UV lamp and ionizer, 40 W/35 m3
UV – sterilizátor, UV lampa a ionizer, 75 W/70 m3
UV – sterilizer, UV lamp and ionizer, 75 W/70 m3
cena Kč
25 000,28 000,31 800,-
€
44 cm
27 cm
UV Lampa 16W
80 cm
UV Lampa 40 W, 75 W
97 cm
UV Lampa 130 W Amalgam
N°
popis – description
935011
C
935012
C
935013
C
935015
C
N°
UV – sterilizátor, UV lampa, 16 W/15 m3
UV – sterilizer, UV lamp, 16 W/15 m3
UV – sterilizátor, UV lampa, 40 W/35 m3
UV – sterilizer, UV lamp, 40 W/35 m3
UV – sterilizátor, UV lampa, 75 W/70 m3
UV – sterilizer, UV lamp, 75 W/70 m3
UV – sterilizátor, UV lampa, 130 W/150 m3 AMALGAM
UV – sterilizer, UV lamp, 130 W/150 m3 AMALGAM
popis – description
E800900
C
E800901
C
E800902
C
E800904
C
UV lampa, 16 W (náhradní)
UV lamp, 16 W (spare)
UV lampa, 40 W (náhradní)
UV lamp, 40W (spare)
UV lampa, 75 W (náhradní)
UV lamp, 75 W (spare)
UV lampa, 130 W (náhradní) AMALGAM
UV lamp, 130 W AMALGAM (spare)
€
cena Kč
4,00
11 600,-
5,50
14 300,-
5,50
17 900,-
5,50
25 949,-
€
cena Kč
1 632,2 176,3 808,6 037,-
– 213 –
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
UV sterilizer is a device with a special bulb, which sends out UV
radiation. Lamp is hermetically closed in a case, which doesn’t
transmit the UV rays.
UV radiation is fatally dangerous for all organisms . We use it to kill
the algae, parasites, moulds, virus, yeast and germs present in
water without using chemicals.
UV radiation is invinsible electromagnetic radiation (one of elektromagnetic spectrum) with wave length 4–400 nm and frequency
1 015–1 017 Hz. It is part-of solar spectrum (less than 5 %) and
occures between visible solar radiation and roentgen rays.
Ultraviolet radiation is compound of 3 factors: UVA, UVB, UVC.
Lifetime of the lamp is 9 000 hours.
XI.
UV sterilizátor je přístroj ve kterém je speciální žárovka, která při svícení vyzařuje intenzivní UV záření. Lampa je hermeticky uzavřena
v pouzdře, které UV paprsky nepropuští.
UV záření je pro naprostou vetšinu organismů smrtelně nebezpečné.
Používáme jej pro ničení řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií obsažených ve vodě bez použití chemikálií.
Ultrafialové záření je neviditelné elektomagnetické záření (jedna
z oblastí elektromagnetického spektra) o vlnové délce 4–400 nm a frekvenci 1 015–1 017 Hz. Je součástí slunečního spektra (méně než 5 %)
a nachází se mezi viditelným slunečním zářením a rentgenovými
paprsky. Ultafialové záření je složeno 3 složkami: UVA, UVB, UVC.
Životnost lampy 9 000 hodin.
XI.
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
Expresní chlorátor slané vody – Zodiac Ei
• Desinfekční prostředek produkovaný přímo článkem Ei®
• Optimální desinfekce, i když jste daleko od svého bazénu
• Rychlá a snadná uživatelská instalace
• Článek instalovaný horizontálně nebo vertikálně
Express salt water chlorinator – Zodiac Ei
• Disinfectant produced directly by the Ei® cell
• Optimal disinfection even when you are away
• Quick and easy installation by the user
• Cell installed horizontally or vertically
Technická charakteristika:
• Přívod energie: 220–240 VAC (50 Hz)
• Minimální průtok: 5 m3/h
• Maximální průtok: přes 18 m3/h, článek musí být instalován na obtoku
• Maximální povolený tlak: 275 Kpa = 2,75 barů
• Maximální teplota vody: 40 °C
• Minimální požadovaná hladina soli: 3 g/l
• Optimalizace výkonu titanových elektrod s využitím vysoce kvalitní
slitiny, inverze polarity v oblastech s tvrdou vodou
• Pozice článku: tělo článku vertikálně nebo horizontálně (s detektorem průtoku)
• Rozměry článku (d x v): 162 x 270 mm
• Délka kabelu mezi článkem a krabicí = 1,8 m
• Ochranný index = IP 24
Technical characteristics:
• Power supply: 220–240 VAC (50 Hz)
• Minimum flow: 5 m3/h
• Maximum flow: over 18 m3/h, the processing cell must by installed on a by-pass
• Maximum authorized cell pressure: 275 Kpa = 2,75 bars
• Maximum water temperature: 40 °C
• Minimum salt level required: 3 g/l (Taux recommandé 4 g/l)
• Optimization of titanium electrode performances, using an exclusive alloy, polarity inversion in hard water areas
• Cell position: Cell body vertical or horizontal (with flow detector)
• Cell size (L x H): 162 x 270 mm
• Length of the cable between the cell and the box = 1,8 m
• Protection index = IP 24
Zodiac Ei
N°
popis – description
93150040
B
93150070
B
93150100
B
933000S2
N°
933000S1
B
933000S2
B
– 214 –
cena Kč
Chlorátor slané vody Zodiac Ei10, do 40 m3
Salt water chlorinator Zodiac Ei10, into 40 m3
Chlorátor slané vody Zodiac Ei17, do 70 m3
Salt water chlorinator Zodiac Ei17, into 70 m3
Chlorátor slané vody Zodiac Ei25, do 100 m3
Salt water chlorinator Zodiac Ei25, into 100 m3
€
28 080,33 330,40 550,-
933000S1
popis – description
cena Kč
Sůl bazénová Euro, balení 50 kg
Pool salt Euro, packed in 50 kg bags
Sůl bazénová Australie, balení 20 kg
Pool salt Australia, packed in 20 kg bags
11,-/kg
550,-/bal.
33,-/kg
660,-/bal.
50,0
20,0
€
Autochlor Mini 8RP
Autochlor AC20SMC, AC30SMC
N°
popis – description
9310008
B
93120020
B
93120030
B
Auto Chlor – MINI 8 RP, max. 24 m3
Auto Chlorine – MINI 8 RP, max. 24 m3
Auto Chlor – AC20SMC – do 90 m3 vnitřní, 80 m3 venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba)
Auto Chlorine – AC20SMC – into 90 m3 indore, 80 m3 outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel)
Auto Chlor – AC30SMC – do 140 m3 vnitřní, 130 m3 venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba)
Auto Chlorine – AC30SMC – into 140 m3 indore, 130 m3 outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel)
€
cena Kč
8,80
19 000,-
3,20
33 200,-
3,20
41 500,-
– 215 –
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
Autochlor – sanitization unit for pool water.
The pool water is treated by electrolysis of salt water. The electrolytic reaction releases free chlorine that immediately disinfects the
pool.
Warning: Do not use any stainless steel equipment and parts in the
pool water as corrosion would occur immediately. Titanium is safe
to use in the pool water treated by Autochlor. The system prevents
the smell of chemical products since it eliminates the chloramine
which produces foul smell.
The water in your pool should be sligthly salted: 3–4 gr per liter of
water. With this salt, the Autochlor systems generates chlorine by
means of the separation of salt (NaCl) molecules, which split into
Sodium (Na) and Chlorine (Cl). This is achieved by applying a low
tension electric current on dissoluble Titanium electrodes.
Life time 12 000 working hours.
XI.
Autochlor – zařízení na sanitarizaci vody v bazénech.
Úprava bazénové vody elektrolýzou slané vody. Elektrolýzou slané
vody dochází k uvolňování volného chlóru a k okamžité dezinfekci.
Upozornění: Při použití Systému Autochlor nesmí být v bazénu přítomnost žádné nerezové části (pouze titan), protože při spuštění by
mohlo dojít k okamžité korozi.
Tímto způsobem ošetřená voda nezapáchá chemikáliemi, protože
systém zabraňuje vzniku chloraminu, který je příčinou nepříjemného
zápachu.
Voda v bazénu by měla být mírně slaná: 3–4 gramy na litr vody. Z této
soli vytvoří systém Autochlor chlór díky štěpení molekul soli (NaCl),
které se rozdělí na sodík (Na) a chlór (Cl). Této reakce je dosaženo
nízkým napětím v nerozpustných titanových elektrodách.
Životnost 12 000 provozních hodin.
XI.
Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine
Aquamag – magnetická úprava vody účinně odbourává usazování vápníku.
935021
N°
C
935021
C
– 216 –
935020
popis – description
935020
Aquamag – Magnetic water
treatment effectively prevents
sediment 0of calcium.
Aquamag 11/2” – magnetická úprava vody
Magnetic water treatment 11/2”
Aquamag 2“ – magnetická úprava vody
Magnetic water treatment 2”
cena Kč
3 509,4 208,-
€

Podobné dokumenty

Poloautomatické dávkovaăe / Semi

Poloautomatické dávkovaăe / Semi the preset values. The pH, ORP Station includes a timer which can be used to control the functioning of the water-recirculation pump. The station displays the water’s temperature as well. The syste...

Více

Zápach a jeho potlačení - Úprava vody, filtrace vody

Zápach a jeho potlačení - Úprava vody, filtrace vody plyny (charakteristický zápach). Pro tento případ doporučujeme filtraci aktivním uhlím 4. pokud se jedná o hlubinný zdroj (vrt), někdy i v povrchových zdrojích, a voda zapáchá po sirovodíku (zkažen...

Více

TDA600 - Zabezpecovacky.cz

TDA600 - Zabezpecovacky.cz Mezi jejich výhody patří zobrazení identifikace až s 24 znaky, velký, snadno čitelný šestiřádkový podsvícený displej, dobře viditelná kontrolka Zpráva / Hovor, navigační klávesy pro rychlé a snadné ...

Více

Solné jednotky

Solné jednotky temperatures of water, operation condition, time and others. After entering parameter of the pool into the unit memories, direct on display you see pool condition and for example: how many kg have ...

Více

Bazénová chemie Chemical products

Bazénová chemie Chemical products BST 1 kg – Bazénové Super Tablety 200 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu BST 1 kg – Pool Super Tablets 200 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant BS...

Více

Úprava slané vody Treatment of salt water

Úprava slané vody Treatment of salt water The pool water is treated by electrolysis of salt water. The electrolytic reaction releases free chlorine that immediately disinfects the pool. The system prevents the smell of chemical products si...

Více

pool water care - Bazénová chemie Čistý Bazén

pool water care - Bazénová chemie Čistý Bazén Pojmem volný chlor označujeme sumární koncentraci následujících chlorových sloučenin: chlornanů, kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Nejvyšší dezinfekční účinnost má však kyselina chlorná HOCL...

Více

Bazénová chemie

Bazénová chemie BST – Pool Super Tablets 200 g, 1 kg, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant BST – Bazénové Super Tablety 200 g, 3 kg, troj-kombinace chlóru, protifiasového pfiípravku a flokulantu ...

Více