Školní vzdělávací program - ZŠ Jablonec nad Nisou, 5.května 76

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program - ZŠ Jablonec nad Nisou, 5.května 76
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ
„ŠKOLA PRO ŽIVOT“
Zpracovaný podle RVP ZV
Obsah
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................................................................................................... 5
1.1. PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL............................................................................................................................................................................................ 5
1.2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK V ŠVP ................................................................................................................................................................................. 6
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ............................................................................................................................................................................................. 8
2.1. PODMÍNKY ŠKOLY (KE VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠVP ZV)..................................................................................................................................................... 8
2.1.1. MATERIÁLNÍ........................................................................................................................................................................................................................ 8
2.1.2. PROSTOROVÉ ....................................................................................................................................................................................................................... 8
2.1.3. HYGIENICKÉ ........................................................................................................................................................................................................................ 8
2.1.4. PERSONÁLNÍ ........................................................................................................................................................................................................................ 9
2.2. STRUKTURA ŽÁKŮ .................................................................................................................................................................................................................. 9
2.3. DLOUHODOBÉ PROJEKTY ...................................................................................................................................................................................................... 9
2.4. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY......................................................................................................................................................................... 9
2.5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ................................................................................................................................................................................................. 9
3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ........................................................................................................................ 10
3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ................................................................................................................................................................................................................ 10
3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE.............................................................................................................................................................................. 10
3.3. ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ................................................................................................................................. 13
3.3.1. ZÁSADY KOMUNIKACE UČITELE S RODIČEM .................................................................................................................................................................. 13
3.3.2. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ......................................................................................................................................................... 14
3.3.3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ................................................................................................................................................ 14
3.3.4. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ................................................................................................................................................... 15
3.3.5. VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ ................................................................................................................................................................. 16
3.3.6. POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE........................................................................................................................................................ 17
3.4. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT .................................................................................................................................................................................... 18
3.4.1. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA – 1. STUPEŇ ................................................................................................................................................................................... 18
3.4.2. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA – 2. STUPEŇ ................................................................................................................................................................................... 20
4. UČEBNÍ PLÁN....................................................................................................................................................................................................................... 26
;
1
4.1. UČEBNÍ PLÁN - 1. STUPEŇ ZŠ .............................................................................................................................................................................................. 26
4.2. UČEBNÍ PLÁN – 2. STUPEŇ ZŠ .............................................................................................................................................................................................. 27
4.3. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU......................................................................................................................................................................................... 28
4.3.1. VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DATACE NA 1. STUPNI ZŠ ............................................................................................................................................. 28
4.3.2. VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DOTACE NA 2. STUPNI ZŠ ............................................................................................................................................. 28
4.3.3. PŘEHLED VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – 1. STUPEŇ ZŠ .................................................................................................................................................... 29
4.3.4. PŘEHLED VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – 2. STUPEŇ .......................................................................................................................................................... 30
4.3.5. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE .............................................................................................................................................................................................. 32
4.3.6. ORGANIZACE VÝUKY ........................................................................................................................................................................................................ 34
4.3.7. TŘÍDNICKÉ HODINY .......................................................................................................................................................................................................... 34
5. UČEBNÍ OSNOVY ................................................................................................................................................................................................................ 35
5.1. POVINNÉ PŘEDMĚTY ............................................................................................................................................................................................................ 35
5.1.1. ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ JAZYK ........................................................................................................................................................................ 35
1.1.1. MATEMATIKA.................................................................................................................................................................................................................... 85
1.1.2. INFORMATIKA ................................................................................................................................................................................................................. 123
1.1.3. PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA ...................................................................................................................................................................... 129
1.1.4. DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA ..................................................................................................................................................................................... 154
1.1.5. FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS ..................................................................................................................................................................... 174
1.1.6. HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA .................................................................................................................................................................. 216
1.1.7. TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORTOVNÍ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ........................................................................................................................... 244
1.1.8. PRACOVNÍ VÝCHOVA ...................................................................................................................................................................................................... 284
1.2. VOLITELNÍ PŘEDMĚTY ...................................................................................................................................................................................................... 294
1.2.1. CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYK ........................................................................................................................................................................................... 294
1.2.2. ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM ................................................................................................................................................................................................. 297
1.2.3. PŘÍRODNÍ VĚDY ............................................................................................................................................................................................................... 300
1.2.4. ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYK ...................................................................................................................................................................................... 305
1.2.5. RUSKÝ JAZYK .................................................................................................................................................................................................................. 307
1.2.6. SBOROVÝ ZPĚV ................................................................................................................................................................................................................ 312
1.2.7. VÝTVARNÉ ČINNOSTI ...................................................................................................................................................................................................... 314
1.2.8. UMĚLECKÁ TVORBA – KERAMIKA................................................................................................................................................................................. 317
1.2.9. KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE ........................................................................................................................................................................... 321
1.2.10. SPORTOVNÍ ČINNOSTI ................................................................................................................................................................................................... 323
2. PROJEKTOVÉ DNY, PRŮŘEZOVÁNÁ TÉMATA, ZÁJMOVÉ ÚTVARY ............................................................................................................... 326
;
2
2.1. PROJEKTOVÉ DNY .............................................................................................................................................................................................................. 326
2.1.1. PROJEKTOVÉ DNY – 1. STUPEŇ ....................................................................................................................................................................................... 326
2.1.2. PROJEKTOVÉ DNY – 2. STUPEŇ ....................................................................................................................................................................................... 327
2.2. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA......................................................................................................................................................................................................... 329
2.2.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA .............................................................................................................................................................................. 329
2.2.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA ........................................................................................................................................................................ 329
2.2.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH................................................................................................................... 330
2.2.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ........................................................................................................................................................................................... 331
2.2.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ...................................................................................................................................................................................... 332
2.2.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ...................................................................................................................................................................................................... 333
2.3. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ ........................................................................................................................................................................................ 334
2.3.1. ZÁJMOVÉ ÚTVARY 1. STUPEŇ ......................................................................................................................................................................................... 334
2.3.2. ZÁJMOVÉ ÚTVARY 2. STUPEŇ ......................................................................................................................................................................................... 334
3. HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ................................................................................................................................................................. 335
3.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ .............................................................................................................................................................................................. 335
3.2. AUTOEVALUACE ŠKOLY .................................................................................................................................................................................................... 337
3.2.1. OBECNÉ INFORMACE ...................................................................................................................................................................................................... 337
3.2.2. OBLASTI HODNOCENÍ...................................................................................................................................................................................................... 338
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ........................................................................................................................................................................................... 340
5. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 1. STUPEŇ MONTESSORI .................................................................................................................... 341
5.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU .............................................................................................................................................. 343
5.1.1. POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ MONTESSORI ................................................................................................................................................ 343
5.1.2. VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ MONTESSORI ............................................................................................................................................ 343
5.1.3. ZÁSADY MONTESSORI PEDAGOGIKY ............................................................................................................................................................................ 344
5.1.4. PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ MONTESSORI .............................................................................................................................. 345
5.1.5. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ MONTESSORI .......................................................................................................................................................................... 346
5.1.6. KLÍČOVÉ KOMPETENCE V ZŠ MONTESSORI ................................................................................................................................................................. 347
5.1.7. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ............................................................................................................... 353
5.1.8. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ............................................................................................................................................................................... 358
5.2. UČEBNÍ PLÁN ...................................................................................................................................................................................................................... 361
5.2.1. VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DOTACE NA 1. STUPNI ZŠ ........................................................................................................................................... 361
;
3
5.2.2. PŘEHLEDEM VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – 1. STUPEŇ MONTESSORI ........................................................................................................................... 362
5.2.3. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE ............................................................................................................................................................................................ 363
5.3. UČEBNÍ OSNOVY ................................................................................................................................................................................................................. 365
5.3.1. ČESKÝ JAZYK .................................................................................................................................................................................................................. 365
5.3.2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA ................................................................................................................................................................................................ 395
5.3.3. ANGLICKÝ JAZYK............................................................................................................................................................................................................ 397
5.3.4. MATEMATIKA.................................................................................................................................................................................................................. 402
5.3.5. INFORMATIKA ................................................................................................................................................................................................................. 425
5.3.6. KOSMICKÁ VÝCHOVA ..................................................................................................................................................................................................... 427
5.3.7. TĚLESNÁ VÝCHOVA ........................................................................................................................................................................................................ 452
5.4. PROJEKTOVÉ DNY .............................................................................................................................................................................................................. 459
5.5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA......................................................................................................................................................................................................... 461
5.5.1. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA ........................................................................................................................................................................ 462
5.5.2. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA .............................................................................................................................................................................. 464
5.5.3. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ........................................................................................................................................................................................... 467
5.5.4. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ...................................................................................................................................................................................................... 469
5.5.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ...................................................................................................................................................................................... 472
5.5.6. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH................................................................................................................... 476
5.6. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ MONTESSORI .......................................................................................................... 478
6. PŘÍLOHY ............................................................................................................................................................................................................................. 479
6.1. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ ........................................................................................................................................................... 479
6.2. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ........................................................................................................................... 480
6.3. PROFIL ŽÁKA ...................................................................................................................................................................................................................... 481
;
4
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1.
Předkladatel a zřizovatel
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
5. května 76
466 01
Jablonec nad Nisou
Mgr. Michaela Hanyšová
Tel. 775 999 954
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
IČO: 43 25 73 99
IZO: 600 078 396
5. května 76
Jablonec nad Nisou
466 01
Mgr. Michaela Hanyšová
Tel. 483 346 280
e-mail: [email protected]
koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Šáfrová
Zřizovatel školy: Magistrát města Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
IČO: 00 262 340
Mírové náměstí 19
Jablonec nad Nisou
467 51
Dokument nabývá platnost: 1. 9. 2007
Ředitelka školy:
;
5
1.2.
Seznam použitých zkratek v ŠVP
Názvy vyučovacích předmětů:
Aj
Anglický jazyk
;
Nástroje hodnocení:
B
beseda
Jiné použité zkratky
A
atletika
Cj
Cizí jazyk
ČD
čtenářský deník
ČŠI
Česká školní inspekce
Sčj
Cvičení z Českého jazyka
DC
doplňovací cvičení
Dv
dramatická výchova
Čj
Český jazyk
Di
diktát
DVPP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dě
Dějepis
E
exkurze
ESF
evropské strukturální fondy
Dcj
Další cizí jazyk
LP
laboratorní práce
EV
environmentální výchova
Fy
Fyzika
MoS
modelování situace
EU
Evropská unie
Hv
Hudební výchova
PD
popis s demonstrací
G
gymnastika
Ch
Chemie
Port
portfolio
ICT
Informační a komunikační technologie
Inf
Informatika
PP
praktické předvedení
IZS
integrovaný záchranný systém
Saj
Konverzace v anglickém
Pís
písemná práce
KALIBRO
evaluační testy kalibro
Ma
Matematika
PS
práce ve skupinách
LT
letní tábor
Nj
Německý jazyk
Ps
přepis
LVZ
lyžařský výcvikový zájezd
Ov
Občanská výchova
PÚ
problémové úlohy
MFCHT
Matematicko-fyzikální a chemické tabulky
Prv
Prvouka
R
referát
MKV
multikulturní výchova
Spp
Přírodní vědy
ŘR
řízený rozhovor
MŠMT
ministerstvo školství
Př
Přírodopis
SÚ
slohový útvar
MV
mediální výchova
Přv
Přírodověda
T
test
OPD
odbor péče o dítě
Pv
Pracovní výchova
Ú
ústní zkoušení
OSV
osobnostní a sociální výchova
Sz
Sborový zpěv
V
vyprávění
OVO
očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Sv
Sportovní výchova
P
projekt
Tč
Technické činnosti
PC
osobní počítač
Tv
Tělesná výchova
PD
projektový den
6
Vl
Vlastivěda
PH
pohybové hry
Utv
Umělecká tvorba- Keramika
PPP
pedagogicko psychologická poradna
Vkz
Výchova ke zdraví
PT(RVP ZV)
průřezové téma (RVP ZV)
Vv
Výtvarná výchova
RVP
Rámcový vzdělávací program
Výč
Výtvarné činnosti
ŘŠ
ředitel školy
Ze
Zeměpis
SCIO
evaluační testy SCIO
Spz
Zeměpisné praktikum
SH
sportovní hry
Nj
Německý jazyk
SPCH
specifické poruchy chování
Ruj
Ruský jazyk
SPU
specifické poruchy učení
Znj
Základy Německého jazyka
SPUCH
specifické poruchy učení a chování
Sč
Sportovní činnosti
ŠD
školní družina
ŠVP
školní vzdělávací program
TO
tematický okruh
TU
třídní učitel
U
učivo
VDO
výchova demokratického občana
VEGS
výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
;
7
VP
výchovný poradce
ZŠ
základní škola
ZV
základní vzdělávání
ZŽS
Zdravy životní styl
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1.
Podmínky školy (ke vzdělávání v rámci ŠVP ZV)
Základní škola je úplná městská škola v Jablonci nad Nisou, založená v roce 1906. Škola je umístěná v okrajové části města ve dvou budovách, které jsou odděleny
školním parkem se zelení. Obě budovy jsou spojeny spojovací chodbou. V blízkosti školy se nachází les, louky a park (vhodná místa na různé činnosti družiny i školy).






















;
2.1.1. Materiální
Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty.
Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení.
Počítačová síť rozvedená do všech učeben a kabinetů na 2. stupni.
Obnova žákovského nábytku a školních tabulí v učebnách.
Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů.
Zajištění prostředků na DVPP.
Vybavení počítačových učeben s připojením k Internetu (laserová a inkoustová tiskárna, sluchátka ke každému počítači).
Kvalitní audiovizuální technika (datavideoprojektory , digitální fotoaparát).
2.1.2. Prostorové
Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd.
Velikost plochy učeben je velmi rozdílná.
Odborné učebny a pracovny: fyzika, chemie, 2 učebny počítačové techniky ( 1. st. + 2. st.), hudebna, knihovna, žákovská kuchyňka, výtvarná dílna a keramická
učebna.
Prostory pro dělenou jazykovou výuku.
2 tělocvičny (1. a 2. st)
3 oddělení školní družiny.
Školní jídelna i školní kuchyně.
2 třídy Montessori
Největším problémem současnosti je chybějící sportovní hřiště ( zatím je využíván pozemek mezi školami)
2.1.3. Hygienické
Šatní skříňky pro žáky v budově 5. května
Moderní sociální zařízení
Průběžná obnova žákovského nábytku
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.
8





2.1.4. Personální
Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru dlouhodobě převyšuje 90 %.
Ve škole pracuje metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ŠVP.
Výchovný poradce: 1 (pro 1. i 2. stupeň s odpovídající kvalifikací).
Další vzdělávání dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství, jazykové vzdělávání, ICT znalosti.
Ve škole je 5 učitelů, kteří mají kvalifikaci na nápravu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
2.2.


2.3.









Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Základní prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů a přátel dětí Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76
Správním orgánem školy je Školní rada, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením.
Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem reprezentovaným oddělením školství Městského úřadu Jablonec nad Nisou, vedle standardní úrovně oboustranné
komunikace též na úrovni metodické pomoci školy ostatním školám ve městě
Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Jablonec nad Nisou a odborníka na prevenci poruch chování a negativních jevů chování
Dlouhodobě spolupracuje s Policii ČR, Dětským dopravním hřištěm v Jablonci, Plaveckým bazénem, Městskou knihovnou a Dětským domovem
2.5.

;
Dlouhodobé projekty
Pravidelné předškolní vzdělávání žáků z mateřských škol v okolí školy.
Pravidelné pořádání kulturních akcí pro žáky mateřských škol ( besídky, soutěže ke Dni dětí, vystoupení)
Zapojení školy do projektu Science Gate - Alternativní vzdělávání ve spolupráci s IQ parkem Liberec
Zapojení školy do projektu Zručná věda - Projekt IQ parku Liberec zaměřený na podporu technických, řemeslných a přírodovědných oborů
Realizace projektu „ŠKOLA PRO MĚ“ od 1. října 2009 do 31.12.2011 – Inovativní metodika pro I. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se SVP, který je financovaný
z EU.
Od 1. července 2011 je škola zapojena do projektu „EU peníze školám“ – Užití IT v běžné výuce na základní škole. V rámci projektu budou vyráběny digitální
učební materiály do výuky, které budou testovány v běžné výuce.
Od 1. října 2012 realizaci projektu „Škola pro mě 2“ – Inovativní metodika pro 2. stupeň ZŠ, který je zaměřený na výrobu pomůcek na anglický a německý jazyk na
2. ZŠ. Projekt je financový z EU.
2.4.



Struktura žáků
Škola poskytuje základní vzdělání dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Školní vzdělávací program je připraven na vzdělávání žáků v paralelních třídách. V ZŠ jsou
vzděláváni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami i s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení.
Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority
předloženého vzdělávacího programu.
Mezinárodní spolupráce
Škola spolupracuje od roku 2011 s německou školou Oderwitz v rámci dlouhodobé spolupráce MŠ Lovecká, Jablonec nad Nisou s MŠ v Oderwitz.
9
3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
3.1.



Zaměření školy
Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – disponibilním navýšením hodinových dotací matematiky a českého
pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
Rozvíjet komunikační dovednosti žáků:
 v mateřském jazyce,
 v cizím jazyce,
 v informačních a komunikačních technologiích,
 v sociálních vztazích.
3.2.
jazyka.Podporovat rozvíjení
Výchovné a vzdělávací strategie
(Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.)
motto: "Klíčové kompetence nemůže žákům pomáhat vytvářet a rozvíjet ten, kdo si je dosud nevytvořil sám a kdo je sám v sobě dále nerozvíjí."
KOMPETENCE K UČENÍ
 Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivujeme je pro celoživotní učení.
 Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení.
 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.
 Podporujeme samostatnost a tvořivost a různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
 Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.
 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
 Vedeme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu, zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat
je k dalšímu učení.
 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
 Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení.
 Motivujeme k učení. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
;
10

Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém uvažování a k řešení problémů.
 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“)
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.
 Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v
sociálních vztazích.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň “ komunikace i na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa.
 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 Vedeme žáky ke zdvořilým, neagresivním a tolerantním projevům chování k ostatním žáků, zaměstnancům školy i rodičům.
 Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 Vedeme žáky k publikování a prezentování svých názorů a myšlenek (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).
 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání, k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se
na sestavování těchto pravidel.
 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
 Učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“.
 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat ve skupině, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
;
11













Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících
vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu.
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Vedeme žáky k respektování a tolerování druhých.
Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.
Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci,
roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými
osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.
Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
Učíme žáky pracovat ve skupinách, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 Vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své
zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích.
 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, k aktivní ochraně životního prostředí a preventivně předcházet nemocem a úrazům.
 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
 Podporujeme záliby žáků v informacích, které nevedou k sociálně patologickým jevům.
 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou
atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k využívání vhodných materiálů, nástrojů a technologií a k ochraně svého zdraví při práci.
 Pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání.
 Žádnou prací netrestáme.
 Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky.
;
12






Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího
povolání a o volbě vhodného dalšího studia.
Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat.
V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku.
Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …)
3.3.
Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště.
V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen
rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí.
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků.
Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem
v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou
problematiku.











;
3.3.1. Zásady komunikace učitele s rodičem
vytvoření klidné atmosféry
dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin)
nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení
zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody
uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči
ujasnit si pojmy s rodiči
uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska
rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat
nedávat dítěti „nálepky“
snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc
opakovat „pravidla hry“
13
3.3.2. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Vycházíme z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím
k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními
pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči a tak dále) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné
školy od bydliště dítěte a tak dále).
Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je.







seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky
dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce
vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí
vypracujeme individuální vzdělávací program
seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá
ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky
snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte
Zásady pro práci s dětmi s postižením:

respektování zvláštností dítěte

včasnost (čím dříve je dítěti a rodičům poskytnuta speciální pomoc, tím je lepší výsledek práce)

vývojovost (důležité je „nepřeskakovat“ jednotlivé vývojové etapy)

optimální prostředí (jen při vhodné úpravě rodinného prostředí bude zajištěn dobrý rozvoj dítěte)

speciální pomůcky, metody a formy výchovné práce

všestrannost (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné)

soustavnost
3.3.3. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním
Vycházíme z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

;
V případě, že dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat tak, abychom mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti
v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy.
14

seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky

dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky
častější

vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka

vypracujeme individuální vzdělávací program

seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení

v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky

zajistíme na škole docházení dítěte do dyslektických kroužků za účelem provádění reedukace
Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení:

kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků

chválit nejen výkon, ale i snahu

hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou

pracovat s dítětem často, ale krátkodobě

při práci odstranit rušivé vlivy

snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci

snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné

pravidelná relaxace

Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich
důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě poruchy jejich dítěte.
3.3.4. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.
Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se
školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí.
Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním:


;
v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů
skupinová nebo individuální péče
15







menší počet žáků ve třídě
specifické učebnice a pomůcky
odpovídající metody a formy práce
případná pomoc asistenta učitele
pravidelná spolupráce s rodinou
spolupráce s odborným pracovištěm
vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole
3.3.5. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Nadaní žáci vykazují:











paměť a znalost
rychlost myšlení
zpracování problému
záměrné a dlouhodobé soustředění
pružnost
časná symbolická aktivita
dávají přednost společnosti starších dětí, samotě
vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí
ostře vnímají pravidla a rozpory
poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně
Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i
organizace výuky. Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo školu.
Varianty vzdělávání nadaných:

Urychlování (akcelerace) – rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd

Obohacování normální výuky (enrichment) – rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky

Přeskupování žáků – speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů, pracovní společenství,
spolupráce s různými institucemi

Kombinace těchto postupů
Pokyny pro práci s nadanými žáky:


;
učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví
poskytovat dostatečné množství podnětů
16








nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný)
nenutit žáka opakovat základní učivo
umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj
respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení
poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas
pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky
umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce
využít možnost odborné pomoci
3.3.6. Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci.
Zaměření poradenských služeb výchovného poradce:
 poradenství žákům v oblasti vhodných strategií a postupů při učení, zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání
 pomoc žákům v obtížné rodinné situaci
 začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně odlišného prostředí
 poradenství při vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných žáků
 spolupráce s metodikem prevence při řešenírizikového chování
 řešení záškoláctví ve spolupráci se zákonnými zástupci a orgány péče o rodinu
 pomoc žákům při řešení jejich školních neúspěchů
 spolupráce s dalšími odbornými pracovišti
Zaměření poradenských služeb výchovného poradce v oblasti volby povolání:
 úzká spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků
 zajištění informačních brožur k volbě povolání
 organizace besed k volbě povolání
 spolupráce s Úřadem práce
 spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou- profesní testování žáků
 nabídka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední školy
 poskytování informací k přijímacím zkouškám, odvolacímu řízení apod.
 Výchovný poradce realizuje svou poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků prostřednictvím konzultačních hodin nebo dle individuálních potřeb.
;
17
3.4.
Začlenění průřezových témat
3.4.1. Průřezová témata – 1. stupeň
Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně formou projektů.
Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou zpracovány podrobně (od str. 321 ) ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV. Odkazy na realizaci průřezových témat
v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy.
Osobnostní a sociální výchova
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického
občana
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení evropských
a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
;
1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
Vv
Vv
Čj, Ma, Prv
Prv
Prv
Tv
Prv,Vv, Hv
Vl
1. stupeň
1.
2.
3.
4.
Vl
Vl
5.
Čj, Pv
Vl
1. stupeň
1.
2.
3.
18
4.
5.
Čj, Ma, Aj, Vl, Vv
Osobnostní a sociální výchova
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
1. stupeň
1. stupeň
1.
2.
3.
Aj
Aj, Prv, Vv
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
1. stupeň
1.
2.
3.
4.
Přv
5.
Přv
Přv
1. stupeň
1.
2.
3.
Čj
kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
stavba mediálních sdělení
vnímání autora mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu
;
5.
Vv
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
4.
Aj
4.
Inf, Čj, Ma
19
5.
3.4.2. Průřezová témata – 2. stupeň
Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně formou projektů
začleněných do projektových dnů. Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou zpracovány podrobně (od str. 321) ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV. Odkazy na
realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy.
3.4.2.1.
Začlenění průřezových témat do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů
Osobnostní a sociální výchova
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického
občana
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení evropských
a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
;
2. stupeň
6.
7.
8.
9.
Ov
Vkz
Ov
Vkz
Vv
Vv
Ov
Čj
Ov
Čj
Ov
Pv
Vkz
Vkz
Vv
Pv
Čj
Čj
Čj
Ov
Čj
Ov
Ov
Ov
Ov
2. stupeň
6.
Ov
7.
8.
9.
Dě, Ov
Ov, Dě
Dě
Ov, Dě
Ov, Dě
2. stupeň
6.
Ze
7.
8.
20
9.
Osobnostní a sociální výchova
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
stavba mediálních sdělení
vnímání autora mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu
;
2. stupeň
Ze
Ze, Dě
Ze
2. stupeň
6.
Hv
Ov, Tv
7.
Hv
Ov, Tv
Aj
Ov
Aj
Čj, Ov
8.
Hv
Ov, Tv
Ze, Př
Aj
Ov
9.
Hv
Ov, Tv
8.
Př
Ch
Ch, Ze
9.
Př
Ch
Fy, Ch, Př
Př, Ze
Ze, Př
Aj
Čj, Ov
2. stupeň
6.
Př, Ze
Ze
Tv
7.
Př
Tv
2. stupeň
6.
Čj, Ov
7.
Ov
Čj
Čj
Čj
21
8.
Ov
9.
Ov
Inf
Čj
Čj
Inf
Pv
Čj, Inf
Čj, Vv
Inf
Pv, Čj
3.4.2.2.
Začlenění průřezových témat do projektových dnů formou projektů
Osobnostní a sociální výchova
2. stupeň
6.
7.
8.
9.
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Den ohleduplnosti,
radosti a respektu „
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Hledám svůj svět“
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Den ohleduplnosti,
radosti a respektu „
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Hledám svůj svět“
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Jsem to já“
Seberegulace a sebeorganizace
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Sluneční znamení“
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Sluneční znamení“
Psychohygiena
Kreativita
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Hledám svůj svět“
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
;
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Jsem to já“
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Jsem to já“
22
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Den ohleduplnosti,
radosti a respektu „
Kooperace a kompetice
MORÁLNÍ ROZVOJ
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Hledám svůj svět“
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
PD Osobnostní a
sociální výchova
„Den ohleduplnosti,
radosti a respektu „
Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
6.
PD Výchova
demokratického
občana
„Škola snů“
2. stupeň
7.
PD Výchova
demokratického občana
„Stavíme vlastní město“
PD Výchova
demokratického občana
„Stavíme vlastní město“
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
;
PD Výchova
demokratického
občana „Škola snů“
8.
PD Výchova
demokratického
občana „Potlačování
práv a demokracie“
PD Výchova
demokratického
občana „Potlačování
práv a demokracie“
PD Výchova
demokratického
občana „Potlačování
práv a demokracie“
9.
PD Výchova
demokratického občana
„Přelomové situace
našich dějin“
PD Výchova
demokratického občana
„Přelomové situace
našich dějin“
2. stupeň
6.
7.
PD Den Evropy
„Cestujeme po Evropě“
23
8.
PD Den Evropy
„Objevujeme
Evropu“
9.
PD Den Evropy
„Jsme Evropané“
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
PD Den Evropy
„Objevujeme
Evropu“
PD Den Evropy
„Objevujeme
Evropu“
2. stupeň
8.
PD Den Evropy
„Cestujeme po Evropě“
Objevujeme Evropu a svět
PD Den Evropy
„Evropská unie“
6.
Kulturní diference
7.
PD Multikulturní den
„Historie Romů“
PD Multikulturní den
„Poznání židovské
kultury“
PD Multikulturní den
„Černobílý svět“
PD Multikulturní den
„Superstar“
Multikulturalita
PD Multikulturní den
„Na světě nejsme
sami“
Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
Ekosystémy
2. stupeň
6.
PD Den Země
„Včely“
7.
PD Den Země
„Ptáci“
PD Den Země
„Den Země“
PD Den Země
„Kniha ohrožených
druhů“
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
;
8.
PD Den Země
„Lidské smysly“
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
9.
PD Multikulturní den
„Na světě nejsme
sami“
Lidské vztahy
Etnický původ
PD Den Evropy
„Jsme Evropané“
9.
PD Den Země
„Člověk“
PD Den Země
„Člověk“
PD Den Země
„Člověk“
2. stupeň
6.
PD Mediální den
„Knihovna“
7.
24
8.
9.
interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
PD Mediální den
„Sportovní přenos“
PD Mediální den
„Televizní studio“
stavba mediálních sdělení
PD Mediální den
„Ve světě reklam“
PD Mediální den
„Ve světě reklam“
vnímání autora mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
PD Mediální den
„Televizní studio“
tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu
;
PD Mediální den
„Sportovní přenos“
25
4. UČEBNÍ PLÁN
Jazyk a jazyková
komunikace
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
8
Anglický jazyk
8
1
1. stupeň
Minimální
časová
dotace
Disponibiln
í
5. ročník
disponibilní
4. ročník
disponibilní
7
6
1
6
1
37
9
11
20
24
1
4
1
3
0
3
4
1
4
1
4
1
4
0
1
0
1
0
1
1
2
1
0
0
7
Přírodověda
2
2
4
Vlastivěda
1
4
Informatika
2
2
3
35
0
Matematika
0
1
1
1
1
12
4
Hudební výchova
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
1
1
2
1
2
12
7
2
2
2
2
2
10
10
1
1
1
1
1
5
5
104
118
Pracovní výchova
Celková povinná časová dotace
19
Týdenní hodinová dotace
20
1
19
22
Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ 118
;
3. ročník
Vyučovací předmět
Český jazyk
Prvouka
Člověk a jeho svět
disponibilní
Vzdělávací
obory
Český jazyk a
literatura
2. ročník
Vzdělávací
oblast
disponibilní
Učební plán - 1. stupeň ZŠ
1. ročník
4.1.
26
3
22
25
3
21
25
4
23
26
5
3
Jazyk a jazyková
komunikace
Vzdělávací obory
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Výchova k
Člověk a společnost
občanství
Fyzika
Chemie
Člověk a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura
Hudební výchova
Člověk a zdraví
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
3
Německý jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Občanská
výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná výchova
Výchova ke
zdraví
Pracovní výchova
0
3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
6
18
4
8
1
2
2
1
2
1
11
4
8
3
7
8
4
2
2
2
2
1
2
1
1
25
30
0
1
24
31
1
1
2
10
6
8
0
1
25
31
10
3
98
3
4
122
5
0
4
2
2
1
1
2
1
1
1
7
2. stupeň
0
15
1
3
0
4
Minimální
časová
dotace
12
3
2
disponibilní
9. ročník
12
3
2
1
1
27
19
3
0
4
0
2
1
6
15
4
2
2
1
1
0
24
30
disponibilní
4
8. ročník
2
Anglický jazyk
Výchova ke zdraví
Člověk a svět práce
Celková povinná časová dotace
Týdenní hodinová dotace
Součet vyučovacích hodin celkem na 2.stupni ZŠ 122
;
4
disponibilní
Vyučovací
předmět
Český jazyk
7.. ročník
Vzdělávací oblast
disponibilní
Učební plán – 2. stupeň ZŠ
6. ročník
4.2.
21
6
4.3.
Poznámky k učebnímu plánu
4.3.1. Využití disponibilní časové datace na 1. stupni ZŠ
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Anglický jazyk 1h
Anglický jazyk 1h
Matematika 1 h
Informatika 1 h
Prvouka 1h
Matematika 1 h
Informatika 1 h
Český jazyk 1 h
Matematika 1 h
Informatika 1 h
Vlastivěda 1h
Vlastivěda 1h
Český jazyk 1 h
Matematika 1h
Cizí jazyk= anglický jazyk
Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pv lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů.
Disponibilní navýšení_ Nejedná se o samostatné vyučovací předměty (se samostatnými učebními osnovami a samostatnou klasifikací na vysvědčení). Jde o disponibilní
navýšení vyučovacích předmětů matematika, český jazyk a tělesná výchova, vlastivěda
4.3.2. Využití disponibilní časové dotace na 2. stupni ZŠ
6. ročník
7. ročník
8. ročník
;
český jazyk 2h
fyzika 1h
matematika 1h
dějepis 1h
pracovní výchova 1h
informatika 1h
fyzika 1h
zeměpis 1h
německý jazyk 2h
matematika 1h
informatika 1h
fyzika 1h
28
přírodopis 1h
německý jazyk 2h
český jazyk 2 h
informatika 1h
matematika 1h
německý jazyk 2h
9. ročník
Cizí jazyk=anglický jazyk
Druhý cizí jazyk = německý jazykk
Disponibilní navýšení_ Nejedná se o samostatné vyučovací předměty (se samostatnými učebními osnovami a samostatnou klasifikací na vysvědčení). Jde o disponibilní
navýšení vyučovacích předmětů matematika,český jazyk,přírodopis,zeměpis,fyzika,Další cizí jazyk..
4.3.3. Přehled vyučovacích předmětů – 1. stupeň ZŠ
Pořadové
číslo
Název
vyučovacího
předmětu
Český jazyk
Zkratka
Poznámka k vyučovacímu předmětu
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Čj
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
literatura
Aj
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Cizí jazyk
3.
Anglický
jazyk
Matematika
Povinný předmět v 1. – 5. ročníku, jeho hodinová
dotace byla navýšena v 1. a 2. ročníku pro všechny
žáky o 1 hodinu.
Povinný cizí jazyk v 1.- 5. ročníku.
4.
Informatika
Inf
Informační
komunikační
technologie
Informační
komunikační
technologie
5.
Prvouka
Prv
6.
Vlastivěda
Vl
1.
2.
;
Ma
Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s minimální
hodinovou dotací 22 hodin.. Jeho hodinová dotace byla
navýšena v 4. a 5. ročníku pro všechny žáky o 1
hodinu.
Povinný předmět v 5. ročníku s hodinovou dotací 1
hodina týdně. Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah
stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru
Informační a komunikační technologie. Připravuje
žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích
předmětech a v praktickém životě
Povinný předmět v 1. – 3. ročníku s 2 hodinovou dotací
týdně v 1. a 2. ročníku a 3 hodinou dotací ve 3. ročníku
(celkem 7 hodin).
Povinný předmět ve 4.- 5. ročníku. Jeho hodinová
29
a
a
Matematika a její
aplikace
a
Člověk a jeho svět
Člověk
svět
a
jeho
Člověk a jeho svět
Člověk
a
jeho
7.
Přírodověda
Př
8.
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Hv
10.
Tělesná
výchova
Tv
11.
Pracovní
výchova
Pv
9.
Vv
dotace byla navýšena pro všechny žáky o 1 hodinu.
Využito na výchovu ke zdraví.
Povinný předmět ve 4. – 5. ročníku s 2 hodinovou
týdenní dotací..
Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s 1 hodinovou
týdenní dotací (celkem 5 hodin
Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s jednohodinovou
týdenní dotací v 1. – 3. ročníku a dvouhodinovou
dotací ve 4. a 5. ročníku (celkem 7 hodin).
Jednohodinové týdenní dotace Vv a např. Pv lze ve
vhodných případech organizovat „střídavě“ jako
„dvouhodinovky“ 1/14 dnů
Povinný předmět v 1. – 5. ročníku se základní 2
hodinovou dotací týdně pro všechny žáky. Předmět
navýšen o další 1 hodinu týdně v 2. a 3. ročníku na
plavecký výcvik.
Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s 1 hodinovou
týdenní dotací (celkem 5 hodin). Jednohodinové
týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných
případech
organizovat
„střídavě“
jako
„dvouhodinovky“ 1/14 dnů.
svět
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a jeho
svět
Hudební výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Člověk
práce
a
svět
4.3.4. Přehled vyučovacích předmětů – 2. stupeň
Pořadové
číslo
Název
vyučovacího
předmětu
Český jazyk
Zkratka
Poznámka k vyučovacímu předmětu
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Čj
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
literatura
Aj
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Cizí jazyk
3.
Anglický
jazyk
Matematika
Povinný předmět v 6. – 9. ročníku, jeho hodinová
dotace byla navýšena v 6. ročníku pro všechny žáky o
2 hodiny.
Povinný cizí jazyk v 6. –9. ročníku.
4.
Informatika
Inf
Informační
Informační
1.
2.
;
Ma
Povinný předmět v 6.-9. ročníku s minimální
hodinovou dotací 17 hodin.. Jeho hodinová dotace byla
navýšena v 8. ročníku pro všechny žáky o 1 hodinu.
Povinný předmět v 6. ročníku s hodinovou dotací 1
30
a
a
Matematika a její
aplikace
a
komunikační
technologie
komunikační
technologie
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Člověk a příroda
Člověk a příroda
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Povinný předmět v 6.– 9. ročníku s 1 hodinovou
týdenní dotací
Povinný předmět v 6. – 9. ročníku s dvouhodinovou
týdenní dotací v 6. – 7. ročníku a jednohodinovou
dotací ve 8. a 9. ročníku (celkem 6 hodin).
Jednohodinové týdenní dotace Vv a např. Pv lze ve
vhodných případech organizovat „střídavě“ jako
„dvouhodinovky“ 1/14 dnů
Povinný předmět v 6. – 9. ročníku se základní 2
hodinovou dotací týdně pro všechny žáky.
Nepovinný předmět v 7.-9. ročníku
Umění a kultura
Hudební výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Výchova
zdraví
Člověk a
práce
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
literatura
Člověk a příroda
Zeměpis
5.
Dějepis
Dě
6.
Občanská
výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ov
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Hv
Tělesná
výchova
Sportovní
výchova
Výchova ke
zdraví
Pracovní
výchova
Tv
Seminář
z českého
jazyka
Zeměpisné
praktikum
Sčj
Povinný předmět v 6.-8.ročníku s 1 hodinovou týdenní
dotací
Povinný předmět v 6. – 9. ročníku s 1 hodinovou
týdenní dotací (celkem 4 hodiny). Jednohodinové
týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných
případech
organizovat
„střídavě“
jako
„dvouhodinovky“ 1/14 dnů.
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Spz
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
;
hodina týdně. Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah
stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru
Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky
na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v
praktickém životě
Povinný předmět v 6.-9.ročníku s hodinovou dotací
8hodin
Povinný předmět v 6.-9.ročníku s 1 hodinovou týdenní
dotací
Povinný předmět v 6.-9. ročníku
Povinný předmět v 8.-9. ročníku
Povinný předmět v 6.-9. ročníku
Povinný předmět v 6.-9. ročníku
Fy
Ch
Př
Ze
Vv
Sv
Vkz
Pv
31
Člověk a svět práce
ke
svět
a
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Přírodní
vědy
Základy
německého
jazyka
Německý
jazyk
Ruský jazyk
Spp
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Člověk a příroda
Přírodopis
Znj
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Jazyk a jazyková
komunikace
Cizí jazyk
Nj
Povinný druhý cizí jazyk v 7. –9. ročníku.
Cizí jazyk
Ruj
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Sborový
zpěv
Výtvarné
činnosti
Umělecká
tvorbakeramika
Sportovní
činnosti
Sz
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Umění a kultura
Výč
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Utv
Volitelný předmět v 7-9. ročníku
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Sč
Volitelný předmět v 7. – 9. ročníku
Člověk a zdraví
Výchova
zdraví
Cizí jazyk
Hudební výchova
4.3.5. Školní vzdělávací akce
Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto školní akce:
4.3.5.1.
;
Sportovní aktivity
1. STUPEŇ
Název akce
Plavecký výcvik
Ročník
2-3. ročník
Bruslení
3 - 4. ročník
2. STUPEŇ
Název akce
Ročník
Charakteristika
Plavecký výcvik je povinný pro všechny žáky 2.-3. ročníku ZŠ. Je
součástí tělesné výchova. Tělesná výchova je v těchto ročnících
navýšena o jednu hodinu.
Bruslení je možné zařadit do hodin Tv ve 3 a 4. ročník v době zimních
měsíců. V době bruslení je výuka Tv organizována v 2 hodinových
blocích.
Počet hodin
20 hodin
Charakteristika
Počet hodin
32
10 hodin
ke
Lyžařský výcvik
4.3.5.2.
1. STUPEŇ
Název akce
Divadelní
představení
Hudební představení
Ročník
1.-5. ročník
1.-5. ročník
1.-5. ročník
Knihovna a
audiovizuální
středisko
1-5. ročník
4.3.5.3.
Název akce
Muzeum skla a
bižuterie
Audiovizuální
středisko
Lyžařský výcvik je povinný pro žáky 7. ročníku.
25 hodin
Charakteristika
Návštěva divadelního představení je zařazena 1 -2krát za rok jako
součást výuky českého jazyka.
Návštěva hudebního představení je zařazena 1-2krát za rok jako
součást výuky hudební výchovy.
Návštěva filmového představení je zařazena 1-2krát za rok jako
součást výuky českého jazyka.
Návštěva městské knihovny s přednáškou o knihách a s video
projekcí je zařazena jednou ročně od 1.-5. ročníku v rámci výuky
českého jazyka (literatury)
Počet hodin
2 – 4 hodiny
Charakteristika
Návštěva divadelního představení je zařazena 1 – 2krát za pololetí
jako součást výuky českého jazyka
Návštěva hudebního představení je zařazena 1 – 2krát za rok jako
součást výuky hudební výchovy.
Počet hodin
2 – 4 hodiny
Kulturní aktivity
Filmové představení
2. STUPEŇ
Název akce
Divadelní
představení
Hudební představení
;
7. ročník
Ročník
6.-9. ročník
6.-9.ročník
2 – 4 hodiny
2 – 4 hodiny
3 hodiny
2 - 4 hodiny
Aktivity k vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Ročník
4. – 5. ročník
1.-5. ročník
Charakteristika
Návštěva muzea skla a bižuterie je zařazena 1krát rok jako součást
výuky vlastivědy.
Návštěva audiovizuálního střediska je zařazena 1 – 2krát za rok jako
součást prvouky, vlastivědy, přírodovědy.
33
Počet hodin
3 hodiny
3 - 6 hodin
4.3.5.4.
Ochrana člověka za mimořádných situací
1. - 9. ročník Ochrana člověka za mimořádných situací 6 hodin
Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů
školy. Patří sem i účast ve státních a mezinárodních projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou
(školní družinou). Rozpracovaná témata viz příloha 1. str. 480
4.3.5.5.
Školní preventivní strategie v oblasti rizikového chování
Do školního vzdělávacího programu je začleněna problematika prevence rizikového chování u dětí tak, aby se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a
nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita školy. Každý pedagogický pracovník dbá na to, aby prevence byla prováděna komplexně, tj. ve všech vzdělávacích
oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká – Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět. Rozpracované cíle viz
příloha 2 str. 481
4.3.6. Organizace výuky
Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po
dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze
realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Při realizaci dílčích
školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný
ročník (ev. pro dané vzdělávací období). U vyučovacích předmětů s 1 hodinovou týdenní časovou dotací je možné ve vhodných případech (rozhodne vedení školy)
realizovat jejich výuku 1x za 14 dní jako „dvouhodinovku“ (v kombinaci s jinými „jednohodinovými“ vyučovacími předměty).
4.3.7. Třídnické hodiny
Na škole je propracován systém třídnických hodin, který řeší problémy rizikového chování, zdravého životního stylu a především aktuální problémy školy a třídy. Třídní
učitelé svolávají třídnické hodiny dle potřeby v časovém rozsahu 1 hodina za měsíc.
;
34
5. UČEBNÍ OSNOVY
5.1.
Povinné předměty
5.1.1. Český jazyk, cizí jazyk, další jazyk
5.1.1.1.
Český jazyk
5.1.1.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura .
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti
absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se
vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své
reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se um ě li orientovat p ř i vnímání okolního světa i sebe sama.
5.1.1.1.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová
výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě
přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se u č í
posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V jazykové výchov ě žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.
Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit
je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem
poznávání. V literární výchov ě žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a
formulovat vlastní názory o přečteném díle. U č í se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti
tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní
hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání „MAT Ě J“ podporuje i operativní zohledňování specifických vzdělávacích potřeb žáků a posiluje ve všech ročnících 1. i 2. stupně
vzdělávací předmět Český jazyk jednou až dvěma hodinami dle poznámek k učebnímu plánu. Průřezová témata jsou realizována formou různě dlouhých projektů (více
viz kapitola 3. 4 Začlenění průřezových témat ), ve kterých je konkretizována návaznost a prolínání s vyučovacím předmětem Český jazyk.
Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu u pořádajících organizací
;
35
5.1.1.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
UČITEL
Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých
hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou.
Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků .
Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu
žáků , tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky
apod.) práce.
podporující zájem žák ů o mateřský ( český) jazyk, vytváří dostatek stimul ů
pro aktivní práci žák ů .
Vede žáky k používání jazykových příruček.
Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k
zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu.
Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
ŽÁK
Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle individuálních možností.
vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu.
Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování.
5.1.1.1.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
ČESKÝ JAZYK – 1. ROČNÍK
Rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova
Člení slabiky a krátká slova na
hlásky
Pozná jednotlivá písmena ve vztahu
k jim odpovídajícím hláskám
Rozlišuje psací a tiskací písmo
Skládá a čte všechny druhy slabik a
slov
Snaží se psát přehledně a úhledně
Rozumí
mluveným
pokynům
přiměřené složitosti
;
Čtení písmen
Rozvoj
fonetického
sluchu,
sluchová analýza, syntéza
Samohlásky A, E, I, O, U,Y
Délka samohlásek
Souhlásky M, L, S, P, T, J
Čtení slabik, otevřených slabik a
slov z nich složených
Psaní prvních písmen (malá, velká,
tiskací, psací) a číslic
Uvolňovací cviky (čáry, oblouky,
zátrhy, vlnovky)
Hygienické a pracovní návyky
Držení psacího náčiní
Správné držení těla
Pracovní sešit Živá abeceda
Prv, Vv, Hv, Ma
OSV
poznávání
Rozvoj
Téma : Podzim
Rodina
Škola
36
schopností
Poslech, vyprávění
Pohádkové hry
Rytmizace říkadel
Dětské časopisy
Bzučák
Písanka
Pracovní sešit
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Čte souvisle jednoduchý text
Vázaně čte vybrané typy slov
Rozpozná nové hlásky a dvojhlásky
Rozvíjí svůj písemný kultivovaný
projev
Pozná rozdíl mezi slabikou a
slovem
Vázané spojování slabik
Slabiky otevřené, zavřené
Slova s předložkami
Víceslabičná slova
Souhlásky N, D, K, R, V, H, Š
Dvojhlásky AU, OU, EU
Ma, Prv, Vv, Pv
Slabikář
Dětské časopisy a knížky
Pracovní sešit
Rozpoznává každodenní verbální
a neverbální komunikaci jako
klíčový nástroj jednání v různých
životních situacích
Naslouchá pohádkám, příběhům,
vypráví podle obrázkové osnovy,
dramatizuje
Recituje básničky, zná říkadla,
rozpočitadla
Užívá
účinné
komunikace
s druhými, vhodně se představí
ostatním dětem, dospělému.
Respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
V krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
Respektuje a toleruje práva druhých
Spolupracuje
s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin
Má správný slovní přízvuk
Pečlivě vyslovuje a opravuje
výslovnost
Správně řadí slova ve větě, slabiky
ve slově a hlásky ve slabice
Čte slova se shluky souhlásek
Čte a píše slova se slabikotvorným
r, l
;
OSV
poznávání
Rozvoj
Opis a přepis slabik, slov
Diktát písmen, slabik, slov
Téma : Rodina
Pohádky
Vánoce
Tradice
Zimní sporty
Zvířata v zimě
Prosba,
poděkování,
omluva,
blahopřání, pozdrav, oslovení
OSV
poznávání
Souhlásky C, Č, B, Ž, Ř, G, F, CH
Čtení slov s probranými slabikami
Uspořádání slov ve větě
Opis a přepis vět
Diakritická
znaménka,
velké
písmeno
Interpunkční znaménka
Podpis
Ma, Prv, Vv, Pv
OSV
poznávání
Rozvoj
Rozvoj
Téma: Jaro
Práce s knihou
37
schopností
Dramatizace
Recitace
schopností
Tvrdá, měkká kostka
schopností
Dramatizace
Výstupy žáka
Čte a píše slova se slabikami di, ti,
ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Napíše krátké věty
Napíše jednoduchá vlastní jména
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Vv, Ma, Prv
Téma: Příprava Dne Země
Moje první čítanka
Slabikář
PD: Den Země
velké písmeno u vlastních jmen
osob a na počátku věty
Dokáže hlasitě, správně a plynule
číst jednoduchý text s porozuměním
Má úpravný a přehledný písemný
projev
Správně odpovídá na kontrolní
otázky
Rozpozná členění textů
Čtení textů ze Slabikáře
Vzkaz, zápis do úkoláčku
Pozvánka
Porozumění
Nadpis, článek, řádek, odstavec
Dokáže užít v mluveném projevu
správné
gramatické
tvary
podstatných jmen a sloves
Rozliší větu podle intonace
Využívá správný přízvuk slov, ví
kde je pauza mezi slovy
Napíše správný tvar písmen
Snaží se kultivovaně dorozumívat
ve škole i mimo školu
Rozlišuje druhy souhlásek
Určuje větu jednoduchou
Spojuje věty do jednodušších
souvětí
vhodnými
spojkami,
spojovacími výrazy
Užívá správné intonace a tempa
v souvětí
Správně odůvodňuje a píše i/y po
tvrdých nebo měkkých souhláskách
Opakování učiva z 1.ročníku
Opakování písmen
Věta-druhy vět, pořadí vět v textu
Opis, přepis
Stavba slova-láska, slabika, dělení
slov
Krátké a dlouhé samohlásky
Prv, Vv, Pv, Hv, Ma
Téma:
Podzim – ovoce, zelenina
Rodina
Škola a její okolí
Učebnice
Písanka
Tabule
Magnetická tabule
Obrazový materiál
Bzučák
PS1
Podzim
Souhlásky-měkké, tvrdé, obojetné
Jednoduchá souvětí
Spojky
Ma, Prv, Vv, Pv
Téma:
Zdraví
Vánoce
Tradice
Pohádky
Zimní sporty
Zvířata v zimě
PS1,2
Tvrdá měkká kostka
Karty
Doplňovací cvičení
Rozlišuje slovní druhy
Dokáže správně psát vlastní jména
Slovní druhy-podst. jm., slovesa,
předložky
Vv, Ma, Prv
Téma:
ČESKÝ JAZYK- 2. ROČNÍK
;
38
PS2
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Postupně zvládá základní principy
pravopisu českých slov
Vlastní jména
Skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě ně
Slova s párovou souhláskou
Doplň. cvič.
Prac. listy
Vycházky do přírody
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu texty přiměřené
věku
Čte s porozuměním
Užívá soustředěného poslechu četby
Čte samostatně
Rozlišuje hlavní žánry dětské
literatury
Dokáže přednášet zpaměti
Snaží se reprodukovat text
Postupné zvládání složitějších textů
Správný
přízvuk,
čtení
s předložkami
Přímá, nepřímá řeč
Rozlišení: Poesie, próza
Pohádka, pověst
Rozvoj souvislého čtení textu
Vypravování podle obrázkové
osnovy
Popis věci
Vyjádření myšlenky
Jaro
První pomoc
Příprava Národního dne
Slovní úlohy
Hv, Vv ilustrace
dramatizace
Prv – rodina, škola, příroda
Čítanka
Mimočítanková četba
Besedy v knihovně, půjčování knih
Výstavky, ilustrace
Divadelní představení
Audiovisuální technika
PD – Den Země
ČESKÝ JAZYK- 3. ROČNÍK
Zvládá principy pravopisu
Abecedně řadí slova
Pozná stavbu slova, k danému slovu
uvede slova příbuzná
Píše tvarově správně číslice a
písmena
Reprodukuje text podle osnovy
Rozlišuje význam slov
Rozezná obojetné souhlásky-umí
správně určit i/y po obojetné
souhlásce
Používá různé typy komunikace, ,na
základě zadaných informací vede
dialog,
telefonický
rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
Posoudí, zda v uvedené ukázce
dialogu, tel. Rozhovoru nebo
;
Opakování z 2. roč.
Párové souhlásky uvnitř slov
Abeceda
Kořen, předponová a příponová
část
Kontrola vlastního projevu
Vyprávění podle osnovy
Souznačná, protikladná slova,
slova nadřazená a podřazená
Řady vyjmenovaných slov: vyjm.
slova po b
Hv-poslech CD
Dv-telefonování
Vv-kresba postavy
Ma – slovní úlohy
Dopis, přání, vzkaz, telefonování
Adresa
39
(používáno průběžně)
Učebnice pro 3. roč. (průběžně)
Pravidla pravopisu
Doplň. cv.
Slovníky
Počítače-výukové programy
Nástěn. tabule
Obrázky
CD
Pohledy,dopisní papír a obálky
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
vzkazu na záznamníku něco chybí,
nebo zda je úplná
Změní dialog na vzkaz apod.
Využívá český jazyk jako nástroj ke
zpracování informací a prezentaci
postojů a názorů a
k osvojování cizích jazyků
Dovede vyplnit formuláře
Píše i/y po obojetných souhláskách
v kořenu slova
Popíše jednoduchý předmět, osobu
Využívá média jako zdroj
informací, kvalitní zábavy i
naplnění volného času
Vyjádří prožitky z mluveného i
psaného textu
Užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a
argumentace, na základě zadání
předvede s náležitou intonací,
přízvukem a tempem řeči různá
sdělení – oznámení, příkaz, prosbu,
omluvu – a respektuje při tom
rozdílného adresáta
Třídí slova podle slovních druhů,
určí slovní druh vyznačeného slova
ve větě(kromě částic)
Rozlišuje mluvnické významy
podst. jm.
Správně píše vlastní jména
Zapíše římské číslice
Používá různé typy komunikace, při
veřejné komunikační situaci
využívá správnou výslovnost
;
Řady vyjmenovaných slov
po l, m, p, s, v, z
Popis hračky, předmětu
Prv-rodina
Pv – výroba jednoduché hračky
Vv-kresba hračky
Hračky, obrázky, domácí mazlíčci
Učebnice
Doplň.cvičení
Obrázky
Nástěnné tabule vyjm.slov
Počítače-výukové programy
MV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Všechny slovní druhy
Rod, číslo, pád, životnost
Ma – psaní jednoduchých římských
číslic
dramatizace rozhovorů na různá témata
Vv-psaní řím. číslic
Podstatná jména obecná, vlastní
Rozhovor
Osoba, číslo, čas, infinitiv
40
Doplň. cv.
Nástěnné tabule
Obrázky
Učebnice
Vzorová tabule římských číslic
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Sestavení osnovy podle přečteného
příběhu
Vymýšlení nadpisu
MV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Určuje mluvnické významy sloves
Sestaví osnovu jednoduchého textu
(nejméně o třech bodech)
Z jednoduchých vět sestaví souvětí
a větný vzorec, spojí věty v souvětí
pomocí vhodného spojovacího
výrazu
Píše čitelně a úhledně, vypíše
požadovanou informaci z textu
Čte plynule s porozuměním
Používá tiché čtení
Využívá literárního textu jako
zdroje informací, vyhledá v textu
odpověď na zadanou otázku
Pozná různé literární druhy a žánry
Rozlišuje základní pojmy v
literatuře
Větné vzorce, spojování
jednoduchých do souvětí
Počítače-textový editor
vět
Pozvánka
Čtení vět a souvětí
Hlasité čtení a předčítání
Členění textu
Nácvik tichého čtení
Vyprávění, dramatizace, recitace
dramatizace pohádky
Poesie
Vv – bajka
Próza-pohádka, povídka, pověst, Prv – orientace v encyklopedii
bajka
Spisovatel,
básník,
ilustrátor,
čtenář, herec, film, divadlo
Čítanka a mimočítan. četba
Dětské časopisy
Školní knihovna
Besedy
Výstavky knih
Divadelní představení
Film, video
Kazety a CD
Počítače-internet
PD Den Země
ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK
Rozpozná význam slova
Rozliší slova jednoznačná a
mnohoznačná, spisovná a
nespisovná, citově
zabarvená , , nahradí v textu slovo
významem protikladným,
významem stejným nebo
podobným, citivě zabarveným,
nespisovné slovo slovem
spisovným
;
Slovo – věta
Formy společenského styku Chování mezi jedinci
Vztahy ve společnosti, šikana
Význam slov
Slovní druhy
Pv, Vv – kartičky s VS
41
Učebnice pro 4.ročník – ALTER
1996
Pracovní listy
Přehledy
Kopírovací listy – vyjmenovaná a
příbuzná slova po B-Z
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Stavba slov
Vyjmenovaná slova
Předložky
Popis rostlin,,zvířat, věcí, osob
Přv – práce s nauč. textem
Referát – zvířata, rostliny
PD – Den Země
Vypravování děje
Popis činností
a postupu děje
Vl – práce s nauč. textem
Aj - příprava jídla
Kopírovací listy – slovní druhy
Společná četba
Rozliší ve slyšené ukázce spisovnou
a nespisovnou výslovnost (sme, dyž
vo tom apod.)
Vyhledá v textu slovo
vícevýznamové, vysvětlí jeho další
významy
Rozeznává slovní druhy Slova ohebná, neohebná
Rozpozná kořen, předponu a
Příponu
Rozliší slovní druhy
Vyhledá slovesa, podstatná jména
Určuje vzory podstatných jmen
Doplní zadaný tvar podstatného
jména do věty tak, aby to bylo
mluvnicky a pravopisně správně
Určuje základní větné dvojice.
Sestaví jednoduchou větu.
Sestaví vzorec souvětí.
Vyjádřený podmět a přísudek.
Výpisy údajů ze slovníků.
Pohlednice, obálky, dopisní papír,
složenka
Formy společenského styku-dopis,
adresa, telefonování.
Č E S K Ý J A Z Y K - Literatura - 4 . R O Č N Í K
Využívá četby jako zdroje poznatků
a prožitků
Vyjadřuje své pocity z přečteného
textu a názory o něm
Rozeznává pojmy: bajka, pověst,
režisér, scénář
;
Společná četba
Úryvky z čítanky
Vl - pověsti z dějin
Hv - hymna
La Fontainovy bajky
42
Čítanka pro 4.ročník – ALTER 1996
Společná četba (Obrázky z českých
dějin a pověstí)
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Zúčastňuje se besed o knihách
Navštěvuje a využívá knihovnu
Návštěva městské knihovny
Pracuje s literárními texty
Vnímá slyšené a čtené texty jako
zdroj estetických prožitků
Zvládá přednes literárních textů
přiměřených věku
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších
Rozhodne, zda ukázka je poezie,
nebo próza
Seznamuje se se spisovateli dětské
literatury a s ilustrátory
Čteme dětem – povídky, pohádky,
dramatizace pohádek
básně, hádanky a pranostiky podle MV - interpretace vztahu mediálních
ročních dob
sdělení a reality
Básně z čítanky i podle výběru dětí
Vv-ilustrace
Poznává stavbu slova, tvoří nová
slova od kořene slova
Rozlišuje význam slov, hodnotí a
porovnává slova
Znalost vyjmenovaných a
příbuzných slov
Předpony,
přípony,
kořen,
odvozování, skládání slov
Slovotvorný základ
Pravopis předpon a předložek
Pravopis přípon
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Homonyma, antonyma, synonyma
Slova citově zabarvená)
Slova nadřazená, podřazená
Slovesa – mluvnické významy,
slovesný způsob
Podmět, přísudek (druhy)
Shoda přísudku s podmětem
Věta jednoduchá, souvětí, větné
vzorce
Pozorování
Popis
Popis pracovního postupu
PD-Den Země
ČESKÝ JAZYK
Rozlišuje slovní druhy
Rozezná základní větné členy
Užívá kultivovaný mluvený projev.
Samostatně, souvisle a subjektivně
zhodnocuje psaný i mluvený projev
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Obrázky dětských
ilustrátorů
spisovatelů
a
- 5. ROČNÍK
Vv, Ma– barevné zvýrazňování
Pantomima
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
43
Učebnice pro 5.ročník – ALTER
Pracovní listy
Přehledy
Kopírovací listy – vyjmenovaná a
příbuzná slova B-Z
Výstupy žáka
Využívá český jazyk jako nástroj ke
zpracování informací a prezentaci
postojů a názorů a k osvojování
cizích jazyků
Vyslechne sdělení a
reprodukuje/napíše jeho
obsah/smysl
Vyslechne vzkaz a reprodukuje ho
další osobě
Užívá přehlednou úpravu
písemného projevu
Doplňuje si třídění
plnovýznamových slov podle
slovních druhů
Uspořádává informace v textu
s ohledem na jeho účel
Upevňuje si znalosti mluveného i
psaného projevu
Respektuje a toleruje práva druhých
Spolupracuje s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin
Objasní některé základní pojmy
multikulturní terminologie
Rozlišuje větu jednoduchou a
souvětí
Doplní správně čárky do zadaného
textu (oslovení, několikanásobný
větný člen)
Určuje větné členy
;
Učivo - obsah
Dopis, blahopřání
Podstatná jména – mluvnické
významy,
nové
vzory
(předseda,soudce)
Přídavná jména – mluvnické
významy, druhy přídavných jmen,
skloňování
Zájmena – druhy, skloňování
Číslovky – druhy, skloňování,
psaní číslovek
Vypravování (osnova)
Líčení zážitků
Oznámení
Zpráva
Telegram
Tiskopisy – vyplňování (poštovní
poukázky, průvodky)
Slova cizího původu, slova přejatá
Mezipředmětové vztahy
Ma, Vv – grafické znázornění,
barevné zvýrazňování
Vl
VDO - Občanská společnost a
škola
Podmět, přísudek
Několikanásobný
podmět
a
přísudek
Shoda přísudku s podmětem
Příslovce,
předložky,
spojky,
částice, citoslovce
Přímá, nepřímá řeč
44
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Výstupy žáka
Rozpozná neohebné slovní druhy
Určuje věty podle funkce
Aplikuje
samostatné,
souvislé
subjektivní zhodnocení
Tvoří vlastní literární text na dané
téma, píše správně po stránce
obsahové i formální vyprávění
Napíše soukromý dopis se všemi
náležitostmi
Sestaví
popis
předmětu
(zvířete/osoby) a popis pracovního
postupu
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Líčení zážitků (léto)
Báseň
Dopis
Povídka
Vytvoření dětského časopisu
ČESKÝ JAZYK Literatura- 5. ROČNÍK
;
Využívá literárního textu a médií
jako zdroje informací, kvalitní
zábavy i naplnění volného času.
Rozlišuje žánry literatury
Užívá zážitkové čtení a naslouchání
Spisovatelé
národního
obrození(Němcová,
Erben,
Borovský, Mácha)
Dětská literatura(pohádky)
Naučná literatura(informace o
osobnostech NO – Tyl, Škroup,
generace ND)
Vl-dějiny
Vv-ilustrace
Hv-hymna
-čeští hudební skladatelé
Přednáší zpaměti literární text
přiměřený věku
Orientuje se ve zvukových
prostředcích poezie
určí základní znaky bajky
Pracuje tvořivě s literárním textem
Dětská poezie(Seifert, Desnos,
Neruda, Vrchlický, Ezop, Mácha)
Verš, rým, sloka, rytmus
Dobrodružná literatura (Foglar,
Verne,
Stevenson,
London,
Batlička, May)
Vv-ilustrace
Hv-písně k táboráku
Vl-dějiny českého národa
45
Čítanka
Mimočítanková četba(M. Twain, J.
Foglar, J. Verne, D. Defoe –
Robinson Crusoe, J.K. Rowlingová –
Harry Potter)
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Využívá literárního textu jako
zdroje prožitků
Vyjadřuje pocity z mluveného i
psaného textu
Přednese a volně reprodukuje text
Vytvoří vlastní text na dané či
vlastní téma
Užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a argumentace
Využívá různých zdrojů informací
Vyjadřuje vlastní názor na
přečtenou knihu, divadelní
představení, film
Zpracuje stručné sdělení (referát) o
přečtené knize, prezentuje ho
spolužákům, zakládá do portfolia
nebo zapisuje do čtenářského
deníku
Řekne, jak na něho
vyslechnutá/přečtená ukázka působí
Rozlišuje žánry
Napíše pohádku, bajku
Literatura
s dětským
hrdinou
(Sienkiewicz,
Štorch,
Seton,
Tomeček, Drijverová)
Návštěva
městské
knihovny,
galerie
Beseda se spisovateli
Zhlédnutí divadelního představení
Texty Ludvíka Středy
Staré pověsti české – Alois Jirásek
Válečná
literatura
–
Anne
Franková – Deník z válečných let
Výstupy žáka
Učivo - obsah
ČESKÝ JAZYK
Seznámí se s jazykovými
příručkami
Vyhledává informace a aktivně je
užívá
;
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
PD – Den Země
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
mluvnice- 6. ROČNÍK
Jazyk a jeho útvary
Jazykověda a její složky
Seznámení
s jazykovými
příručkami
Opakování učiva 5. ročníku
Dě
Př
Ze - naučné slovníky
46
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovného jazyka
Spisovná mluvnice českého jazyka
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Sluchově rozlišuje hlásky
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost, intonaci, tempo řeči,
pauzy, frázování
Komunikuje výstižně, kultivovaně,
využívá vhodné jazykové
prostředky pro danou situaci
Operuje s termíny a pojmy, rozezná
ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
Uvádí do souvislosti pravopis
spjatý se slovem, s jeho stavbou a
tvořením
Pozná pád
Rozlišuje předponu a předložku
Odůvodňuje a píše správně i/y po
obojetných souhláskách
Zvuková stránka jazyka:
Hláskosloví
Spisovná výslovnost
Slovní přízvuk
Zvuková stránka věty
Hv – intonace
Stavba slova a pravopis:
Slovotv. základ, přípona, předpona
Slova příbuzná
Stavba slova
Střídání hlásek při odvozování
Cizí jazyky
Mluvnické přehledy
Grafické
znázornění
s barevným
odlišením
Skupinová práce – jazykové příručky
Skupiny hlásek při odvozování
Zdvojené souhlásky
Skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně
Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/ vze,
předložky s/se, z/ze
i/y po obojetných
Souhláskách
Tvarosloví:
Druhy slov
Podstatná jména,
Procvič. tvarů
Pravopisu podst. jmen podle vzorů
Cizí jazyk – Aj
Vv
Nástěnné tabule
Mluvnické karty – kvarteto
Př - názvy rostlin a živočichů
Cizí jazyk
Mluvnické nástěnné přehledy vzorů,
Karty slovních druhů,
Třídění ve skupinách – soutěže,
Hry ve dvojicích
Rébus
Křížovka
Rozlišuje tři druhy adjektiv a
zvládá je
v pravopisných jevech
Stupňuje
Přídavná jména, druhy
Skloňování
přídavných
jmen
tvrdých, měkkých, přivlastňovacích
Stupňování přídavných jmen
Cizí jazyk
Správně třídí druhy zájmen a
číslovek
Tvoří jejich spisovné tvary a
vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
Zájmena - druhy
Skloňování zájmen
Tvary zájmen já, ten, náš, on, ona,
ono, můj, tvůj, svůj
Cizí jazyk
Určuje slovní druhy
plnovýznamových slov
Využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném a
písemném projevu
Skloňuje
;
47
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Literární texty
Kazety
Recitace a vzorové přednesy umělců
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Číslovky, druhy
Užívání číslovek a jejich
skloňování
Slovesa
Osoba
Číslo
Způsob
Čas
Shoda přísudku s podmětem
Rozvíjející větné členy
Předmět
Příslovečné určení
Přívlastek
Cizí jazyk
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Skloňuje je
Správně určuje slovesné kategorie
Časuje
Ovládá shodu podmětu s přísudkem
písemnou formou
Seznámí se s ostatními rozvíjejícími
větnými členy
Odliší větu jednoduchou od souvětí
Orientuje se ve stavbě věty a
postavení zákl. a rozv. větných
členů
Vhodně užívá přímou řeč
Mluvnické nástěnné tabule základních
a rozvíjejících větných členů
Hry ve dvojicích a ve skupinách
Věta jednoduchá a souvětí
Tvoření vět
Stavba textová
Opakování o přímé řeči
ČESKÝ JAZYK
;
Cizí jazyk
Mluvnické nástěnné tabule pro syntax
Mluvnické nástěnné tabule pro čtyři
varianty přímé řeči
S LOH - 6. ROČNÍK
Dbá na správnou stavbu textu
Využívá jazykových prostředků
k oživení ( přímá řeč, dějová
slovesa,
ich-forma,
prézent
historický…)
Ovládá grafickou úpravu –
odstavce, členění
Dokáže vytvořit logicky
uspořádaný návod
Pracuje podle nákresu a plánku
Vypravování
Literatura – lit. texty
Popis (předmětu, osoby, pracovních
postupů, děje)
Ma – geom.
Literatura – popis postav
Pv – domácnost a vaření
Vv - portrét
Rozlišuje pojmy zpráva, oznámení
Prakticky jich využívá
Zpráva, oznámení
MV - kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení,
tvorba
48
Vzorová četba
Texty spisovatelů a jejich ukázky
Samostatná tvorba
Jazykové příručky – frazeologické
slovníky
Základy odborné terminologie
Osobnostní a soc. výchova –
mezilidské vztahy
Vytváření vlastního portrétu
Práce s odborným textem
Práce s časopiseckou periodikou
Masmédia
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Nalézá podstatu věci, hlavní
myšlenku textu
Vytvoří stručné výpisky nebo výtah
z přečteného textu
Jak se učíme
Výpisky
Výtah
Vhodně stylizuje a formuluje text
Rozlišuje druhy dopisů
Dopis
ČESKÝ JAZYK
;
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
mediálního sdělení
Naukové předměty
Práce s počítačem
Informatika
literatura- 6. ROČNÍK
Objasní pojmy a rozlišuje realitu od
fantazie
Mýty, báje, pohádky, poezie
E. Petiška
K. Bednář
Olbracht
H. Lisická
R. Mertlík
V. Cibula…
Dě – antika
Vv – mýty etnických kultur
Orientace v literárních příručkách a
v teorii literatury
Poslech literárních textů
Přednes textu
Pokus o vlastní tvorbu
Rozlišuje téma v pojetí klasiků a
současných autorů
Používá literární pojmy – balada,
lyrika, epika
Seznámí se s historií národa
Seznámí se s cestopisem a poučí se
o historii jiných národů
Využívá
média
jako
zdroj
informací, kvalitní zábavy i
naplnění volného času
Popíše historická místa Prahy, která
jsou spojená se známými literárními
osobnostmi
Orientuje se v částech Prahy
Literatura 19. st
B. Němcová
K. J. Erben
J. Neruda
A. Jirásek…
Na cestě
Augusta
M. Polo
Čelakovský
Svěrák…
H. Beecher-Stoweová)
Vv – ilustrace, loutky
Dě- Přemyslovci
Dramatizace textu
Práce s literárními pojmy
Příklady děl
Individuální četba pověstí
Projekt Praha – pražské pověsti
Prezentace
Učí se čelit nepřízni osudu
Rozpozná
význam
soudržnosti
Příběhy odvahy a dobrodružství
J. Verne
J. Foglar
Ov
–
vzájemné
komunikace
OSV - Komunikace
lidské
Ze – Amerika
Dě – společenské řády
49
vztahy,
Vlastní zážitky a dojmy z četby
Prezentace
Důraz na vlastní prožitek
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Respektuje a toleruje práva druhých
Získává kladný vztah k přírodě a
živým tvorům
L. Gray…
Svět lidí a zvířat
R. Těsnohlídek
K. Čapek
E. Knight
J. Steinbeck,
J. Kainar
F. Nepil ….
Posuzuje humor jako životní
nutnost
Orientuje
se
v odděleních
regionální knihovny
Maléry patálie
J. Hašek
K. Poláček
V. Steklač
Úsměvy, šibalství
E. Frynta – Moudří blázni
K. Čapek
Nonsensová poezie
ČESKÝ JAZYK
Prakticky používá odchylné tvary
substantiv označující části lidského
těla
Rozpoznává
druhy
adjektiv,
pronomen, numeralií
Skloňuje je
Ověřuje si správnost tvarů verb
v jaz. příručkách
Rozlišuje slovesné kategorie
;
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Př – živočišstvo
Hv – operní libreto
Ze – pes záchranář
Vv – kresba –zvířecí motivy
Vlastní výtvarný doprovod
Pes jako přítel a pomocník
Člověk ve spol. – volní vlastnosti
Návštěva knihovny
Individuální četba
Pokus o vlastní formu
mluvnice- 7. ROČNÍK
Tvarosloví:
Podstatná jména
Odchylné
tvary
některých
podstatných jmen označujících části
těla
Přídavná jména
Zájmena
Skloňování a užívání vztažných
zájmen
Číslovky
Slovesa
Přítomné tvary sloves typu: krýt,
kupovat, psát, mazat, plakat, řezat,
klusat
Přítomné tvary 3.os. č. mn. sloves
typu: prosit, trpět, sázet a tvary
rozkazovacího způsobu
Příčestí minulé sloves typu: minout,
Literární texty
Práce s jazykovými příručkami
Literární texty
Práce s jazykovými příručkami
50
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Rozeznává
pojem příslovečná
spřežka x předložka + podstatné
jméno
Rozlišuje předložku x příslovce
Vyjmenuje druhy spojek a aplikuje
v syntaxi
Využívá částic a citoslovcí pro
oživení textu
Rozlišuje jména obecná a vlastní
Psaní velkých písmen ve jménech
vlastních
Procvičování pravopisu i/í, y/ý
Význam slov
Slovo
Věcný význam slov, sousloví, rčení
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma
Odborné názvy
Ovládá
způsoby
slovní zásoby
Slovní zásoba a tvoření slov
Slovní zásoba a způsoby jejího
obohacování
Odvozováním
příponami,
předponami
Skládání slov a zkracování, zkratky
a zkratková slova
Skladba
Skladba větná
Věty dvojčlenné a jednočlenné
Větné ekvivalenty
Druhy vět a větných ekvivalentů
podle funkce
Přísudek slovesný;
Přísudek jmenný se sponou, beze
Rozlišuje
věty
jednočlenné,
dvojčlenné a větné ekvivalenty
Rozpozná druhy přísudků a
podmětů
;
tisknout, začít
Infinitiv sloves typu: péci, moci
Slovesný rod činný, trpný
Příslovce
Předložky
Spojky
Částice
Citoslovce
Objasní správný význam slov
tvořivě využívá jaz. prostředků pro
oživení textu
Seznamuje se s publicistickými
útvary
obohacování
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Literární texty
Práce s jazykovými příručkami
Ze – názvy
Př - názvy
51
Literární texty
Práce s jazykovými příručkami
Práce
s učebnicemi
ostatních
předmětů
Slohové stylizace a komunikace
Mluvnické nástěnné přehledy vzorů,
Karty slovních druhů,
Třídění ve skupinách – soutěže,
Hry ve dvojicích
Rébus
Křížovka
Výstupy žáka
Ovládá shodu podmětu s přísudkem
Navrhne substituci větného členu
vedlejší větou a naopak
Rozlišuje
druhy
přívlastku
vzhledem k interpunkci v textu
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
sponyPřísudek slovesný složený
VV (vedlejší věta) přísudková
Podmět vyjádřený a nevyjádřený
Podmět všeobecný + VV podmětná
Shoda přísudku s podmětem
Předmět + VV předmětná
Příslovečné určení místa a času +
VV místní a časová
Příslovečné určení způsobu a míry
+ VV způsobová a měrová
Příslovečné určení příčiny, účelu,
podmínky a přípustky + VV
příčinná, účelová, podmínková a
přípustková
Přívlastek shodný a neshodný
Přívlastek postupně rozvíjející a
několikanásobný + VV přívlastková
Přívlastek těsný a volný doplněk +
VV doplňková
větné
členy
několikanásobné
opakování o stavbě větné
Tvoření vět - stavba textová
ČESKÝ JAZYK sloh- 7. ROČNÍK
Rozlišuje
jednotlivé
části
vypravování
Užívá vhodné jazykové prostředky
k oživení textu
Umí postihnout základní znaky
uměleckého díla
Rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení díla
Uspořádá
informace
v textu
s ohledem na jeho účel
;
Vypravování
Struktura
Zvýšení dějového napětí
Popis uměleckých děl
Líčení
Popis pracovních postupů
Dě – prvobytně pospolná
společnost
Vv – kresba hrdiny, Z. Burian
MV - vnímání autora mediálních
sdělení
Vv – interpretace díla
Vlastní tvorba
Návštěva muzea
Pv
–
prostorová
aranžování
Práce s odborným textem
Použití terminologie
52
tvorba,
Návštěva galerie
Vlastní interpretace díla a jeho popis
Výstupy žáka
Postupuje podle návodu
Rozlišuje druhy charakteristiky
Používá výstižného pojmenování
Užívá figur a trop v textu
Strukturuje
formu
klasického
životopisu, žádosti a pozvánky
Vytvoří stručnou osnovu, výpisky
nebo výtah z přečteného textu
Uspořádá informace v textu
Dokáže si uspořádat informace
v textu s ohledem na jeho účel
Poznámky:
Mluvený
projev
–
zásady
dorozumívání (komunikační normy,
role mluvčího a posluchače,
základní mluvené žánry podle
komunikační situace); pěstování
kultivovaného projevu (základy
techniky
mluveného
projevu,
vyjadřování závislé na komunikační
situaci)
Použitá literatura:
Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro
7. ročník základní školy, SPN,
Praha, 1999 + Metodická příručka
Učivo - obsah
Charakteristika
pojmy – vnější
vnitřní
charakteristika přímá/nepřímá
postřeh,
pozorování,
výstižné
pojmenování (preference subjektiv
a adjektiv)
- přirovnání, metafora, rčení,…
Životopis
Forma
Žádost, pozvánka
Ustálená forma
Osnova, výpisky, výtah
Mezipředmětové vztahy
Vv – prostorová tvorba
Vv – portrét a zvíře
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Ukázky z četby – Neruda, Světlá,
Němcová
Český Dub – po stopách hrdinek
Karolíny Světlé - Podještědí
Práce s tiskopisy
Všechny předměty
MV - tvorba mediálního sdělení
Práce s tiskopisy
Práce s odbornými texty
ČESKÝ JAZYK literatura- 7. ROČNÍK
Snaží se ústně a písemně vyjadřovat
své pocity a nálady
Přiměřeně rozvíjí vlastní fantazii
;
V krajinách fantazie
O. Wilde
S. Puškin
Vv – projekt – Fantasy svět
53
Užší propojení s Vv
Dramatizace textu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Snaží se vyrovnávat s negativními
stránkami života
de Saint-Exupéry
J. Prevért
Vyskočil, …
Rozpoznává
morální
hodnoty
člověka
Získává úctu k nejdůležitějším
životním hodnotám
Rozezná lidové zvyky a tradice
našeho státu
Přátelství a lásce
J. Neruda
F. L. Čelakovský
E. Rostand
J. Seifert
M. Eben
V. Vysockij, …
Člověk ve spol.
–mezilidské
vztahy
Hv – hud. Skup.Ebenové /Marek
Eben/
Poslech
Dramatizace textu
Umělecký přednes
Poučí se ze starých příběhů, které
obohacují vnitřní život člověka
Objasní základní informace dané
kultury (dějin, zem. Polohy,…)
Staré příběhy, věčná témata
Jirásek
K. Bednář
V. Cibula
Antická literatura, staré eposy, …
Dě – antika
Vv – sen a archetypy, akce, živé
obrazy
Pv
Animace
Vyrovnává
se
s životními
zkouškami
Učí se odolávat nepřízni osudu
Obhajuje své stanovisko
Spolupracuje
s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin
Souboje, prohry, vítězství
J. London
Marshall
Z. Svěrák
Člověk ve spol. – mezilidské
vztahy
MKV - Komunikace
Hv – Hodina zpěvu /Svěrák/
MV - Princip sociálního smíru a
solidarity
Dramatizace
Pokus písňový text
Posuzuje člověka jako
společnosti,
ale
i
individualitě
Jak jsem potkal lidi
E. Welzl
E. Bass
O. Pavel
Procházková, …
Člověk ve spol.
vztahy
Ze –
Př – živočichové
Ukázky četby – cestopis
Život cirkusových umělců
S úsměvem jde všechno líp
J. Voskovec, J. Werich
J. K. Jerome
Z. Šmíd…
Dě – 1.sv. válka, nebezpečí
fašizmu
Člověk ve společnosti
–
nacionalizmus
Hv – písně Osvobozeného divadla
součást
v jeho
Uvědomí si, že smích pomáhá
překonávat svízelné životní situace
Orientuje se v dramatických
směrech
Orientuje se v knihovně a vyhledat
si potřebnou literaturu
;
54
- mezilidské
Poslech
Ukázka četby
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Orientuje se v částech Prahy a najde
Národní knihovnu.
ČESKÝ JAZYK
mluvnice- 8. ROČNÍK
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí,
obecnou češtinu
Zdůvodní jejich užití ve vhodné
komunikační situaci
Dokáže samostatně, souvisle a
subjektivně zhodnotit psaný i
mluvený projev
Rozlišuje nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby
Spisovně vyslovuje běžně užívaná
cizí slova
Správně třídí slovní druhy
Tvoří spisovné tvary slov
Samostatně pracuje s jazykovými
příručkami
Správně tvoří spisovné tvary sloves
a vědomě jich používá ve svém
ústním a písemném projevu
Aplikuje
pravopis
lexikální,
morfologický, syntaktický
Jazyk a jeho kultura, útvary
Ze – Česká republika
Mapa nářečí
Mapy nářečních celků
Nauka o slovní zásobě
Tvoření slov
Slova přejatá, jejich výslovnost a
pravopis
Tvarosloví
Nepravidelnosti u substantiv
Obecná jména vlastní – přejatá
Zájmena – týž, tentýž
Slovesný vid
Kmen přítomný, minulý
Slovesné třídy vzory
Pravopis koncovek jmen a sloves,
další pravopisné jevy
Cizí jazyk
Práce s jazykovými příručkami
Slovník cizích slov
Rozlišuje
významové
vztahy
gramatických jednotek ve větě a
v souvětí
Rozlišuje druhy vět vedlejších
Rozlišuje poměry mezi větami
hlavními
Určí pamětně spojovací výrazy
Použitá literatura:
Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro
8. ročník základní školy, SPN,
Praha, 1998 + Metodická příručka
Věta jednočlenná, dvojčlenná,
větný ekvivalent
Základní a rozvíjející větné členy
Významový
poměr
mezi
několikanásobnými větnými členy
Souvětí podřadné
Souvětí souřadné
ČESKÝ JAZYK
;
sloh- 8. ROČNÍK
55
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke správnému písemnému projevu i
k vlastnímu tvořivému psaní
Rozlišuje charakteristiku vnější,
vnitřní, přímou, nepřímou
Respektuje a toleruje práva druhých
Charakteristika
MKV - Poznávání lidí
Rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení
Vyjadřuje
subjektivní
vztah
k přírodě
Využívá básnických figur a tropů
Uspořádá
informace
v textu
s ohledem na jeho účel
Vytváří stručné poznámky nebo
výpisky z určeného textu
Využívá každodenní verbální a
neverbální komunikaci jako nástroj
jednání v různých situacích ve
vztahu k druhým
Líčení
MV - vnímání autora mediálních
sdělení
Samostatně řeší úkoly a formuluje
vlastní názor
Prakticky využívá osvojené slohové
útvary
Zapojuje se do diskuse, řídí diskusi
Vyjadřuje vlastní úsudky a postoje
k určitým jevům a skutečnostem
Využívá český jazyk ke zpracování
informací a prezentaci postojů a
názorů a k osvojování
cizích
jazyků
Užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a argumentace
Úvaha
Výklad, výtah, výpisky
MKV - Komunikace
Odborné publikace
Literární příručky a slovníky
Práce s literárními texty
Práce s příručkami
Práce s odborným textem
MV - fungování a vliv médií ve
společnosti
ČESKÝ JAZYK
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Pozorovací metoda
literatura- 8. ROČNÍK
56
;
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Posuzuje literaturu jako odkaz
našich předků přibližující dobu, ve
které žili
Seznámí se s jejich životním stylem
a tradicí
Seznámí se s dramatickým uměním
Setkání se starší literaturou
Bible, Olbracht
Starší lyrika
Hrubín
Cervantes
Moliére
Bajky – Krylov, Ezop,…
Dě – shrnutí
Hv – dějiny hudby
Vv – notace, atributy světců,
metamorfózy – člověk, zvíře
Rozlišuje základní literární druhy a
žánry
Uvádí základní literární směry a
jejich významné představitele
Odhadne řešení více i méně
náročných životních situací
Respektuje hodnoty zvyků a tradic
Zdůvodní
význam
ochrany
kulturního a historického dědictví
Přispívá vlastními schopnostmi ve
skupinové práci při dramatizaci
Používá humor jako pozitivní
životní hodnotu (situační, slovní
…)
Rozpoznává
základní
rysy
výrazného individuálního stylu
autora
Vytvoří vlastní literární text podle
vzoru uvedených autorů
Rozeznává různé lit. a dramatické
žánry
Vyjádří prožitky z mluveného i
psaného textu, určuje kvalitu díla,
hodnotí situaci; dokáže samostatně,
souvisle a subjektivně zhodnotit
psaný i mluvený projev
Zamýšlí se nad možnostmi člověka,
vědy a techniky
Reprodukuje přečtený text a
Od romantismu k moderní literatuře
Puškin, Mácha, Erben, Borovský
Dickens
Vrchlický, Sládek,…
Psoty, lopoty
Bezruč
Aškenázy
Šrámek
Holan
Hanzlík
Svěrák,…
Humor
Kraus
McDonaldová
Jirotka,…
Dě – 19.stol.
Hv – dějiny hudby
Vv – výtvarné styly a směry
Člověk
ve
společnosti
mezilidské vztahy
Vv – kreslený humor
Humorné rébusy
Soutěže
Hádanky
Chvála jazyka
Voskovec, Werich
Svěrák
Suchý
Nepil
Morgenstern
Seifert, Hrubín,…
Hv – písně Osvobozeného divadla
(J.Ježek), Semaforu (J.Suchý)
Vv – kaligramy (Kolář)
Ukázky (CD, kazety)
Sci-fi
Souček
Harrison
Fy
Inf
Vv
Ukázky z četby
Vlastní tvorba
57
–
projekt
–
supermarket
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Práce s literárními příručkami a pojmy
z teorie literatur
Práce s dramatickým textem
Dramatizace textu
Interpretace textu
Současné pojetí klasické literatury
filmové zpracování Kytice
Dramatizace
Jak žijí děti v neúplné rodině
-
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
vlastními slovy interpretuje smysl
díla
Objasní
ohrožení
lidstva
nerespektováním přírodních národů
Rozliší historická místa Prahy,
vztahující se k významné osobnosti
Clarke
budoucnosti
ČESKÝ JAZYK
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
mluvnice- 9. ROČNÍK
Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova
Objasní některé základní pojmy
multikulturní terminologie
Dodržuje přízvuk slovní a větný
Člení souvislou řeč (pausy,
frázování)
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich
užití
Orientuje
se,
vyhledává
v jazykových příručkách
Správně intonuje
Je ochoten pomáhat slabším
Rozlišuje příklady v textu
Dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby
Tvoří správně česká slova
Naznačí stavbu slova
Obecné výklady o jazyce
Jazyky slovanské, čeština,jazyky
menšinové
Útvary českého jazyka
Základy fonetiky
Spisovná výslovnost
Zvuková stránka věty
Základy vývoje češtiny
Jazykové příručky
Kultura jazyka a řeči
Cizí jazyky
Dějepis – středověk
Hv – melodie, intonace
Mapa nářečí
Jazykové
příručky
(Slovník
spis.češtiny,
Pravidla
českého
pravopisu, Základní mluvnice čes.
jazyka)
Audio nahrávky – vybrané texty
Skupinová práce
Ukázky uměleckého textu
Slovní zásoba
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Tvoření slov
Stavba slova
Význam slova – slova jednoznačná,
mnohoznačná
Homonyma, antonyma, synonyma
Odborné názvy
Fy, Ch, Př, Dě, Ze – nahodilé
ukázky
Správně tvoří slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
Tvarosloví
(slovní druhy, mluv.významy, tvary
Práce s vybranými literárními texty
Vzorové texty z přijímacích řízení
Scio testy
Testy tvořené řešiteli
Diktáty
Doplňovací cvičení
Jazykové hry, hlavolamy, křížovky
Učebnice – Styblík V. a kol.: Český
jazyk – 9. roč.
Sklenářová
D.:
Křížovky,
osmisměrky, doplňovačky
Klimeš L.: Slovník cizích slov
Případové úlohy – týmová práce
Volné asociace
58
Výstupy žáka
Učivo - obsah
používá ve vhodné komunikační
situaci
Ovládá psaní čárek ve větě
jednoduché a v souvětí
Rozezná spojky souřadící a
podřadící
Rozlišuje
větu
jednočlennou,
dvojčlennou a větný ekvivalent
Aplikuje
v písemném
projevu
pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
slov, skloňování, slova přejatá –
skloňování, přechodníky)
Aplikuje pravopisná pravidla pro
pravopis
i/y
po
obojetných
písmenech označujících obojetné
souhlásky
Aplikuje pravopisná pravidla pro
skupiny souhlásek, skupiny bě/bje,
vě/vje, mě/mně
Využívá pravidla pro psaní velkých
písmen
Skladba
(pořádek slov ve větě, stavba věty,
základní větné členy, rozvíjející
větné členy, několikanásobné větné
členy, věta jednoduchá, souvětí,
věta jednočlenná, dvojčlenná, větný
ekvivalent, druhy vedlejších vět,
poměry mezi větami hlavními,
samostatný
větný
člen,
osamostatněný větný člen, elipsa,
vsuvky, vedlejší věta vložená,
přístavkový vztah, čárka ve větě
jednoduché a v souvětí)
Pravopis
i/y
po
písmenech
označujících obojetné souhlásky
Skupiny souhlásek
Skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně
Velká písmena
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Český jazyk s Tobiášem
Zvládáš českou mluvnici? – příručka
Nástěnné tabule:
Stavba věty jednoduché
Větné členy
Druhy vedlejších vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný
ekvivalent
Ze – místní názvy
Práce samostatná a ve dvojicích
Ječná K.: Nuda při češtině, ani nápad!
Zeměpisný atlas
Pravidla českého pravopisu
Psaní i, í / y, ý – Jak na ně (příručka)
Cvičné doplňovačky
Hrátky s češtinou - výběr
ČESKÝ JAZYK sloh- 9. ROČNÍK
Odlišuje ve čteném či slyšeném
projevu fakta od názorů, hodnocení,
porovnává
s dostupnými
informačními zdroji
Odlišuje spisovný a nespisovný
projev
Vhodně
užívá
verbálních
a
nonverbálních prostředků řeči
Spolupracuje
s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin
;
Vypravování – běžná komunikace,
umělecká oblast
Literární výchova,
výchova, Hv, Tv
Popis – předmětu, děje, pracovního
postupu
Fyzika , chemie, pracovní
činnosti, Vv, literární výchova,
Hv
Užití názorných předmětů, obrazů,
receptů, pokusy při hodinách Fy, Ch
Charakteristika
Literární výchova, Tv, Hv
Tiskopisy
Ze, Tv, Hv
Významné a oblíbené postavy z knih,
filmů, divadla, sportu, hudby, …
Práce s tiskopisy
59
dramatická
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Komunikuje výstižně, kultivovaně,
užívá vhodné jazykové prostředky
pro danou situaci
Formuluje hlavní myšlenky textu,
vyhledává klíčová slova, vytváří
stručné poznámky
Vytváří výpisky nebo výtah
z přečteného textu
Přednáší referát
Zapojuje se do diskuse, řídí ji
Dbá pravidel dialogu
Rozlišuje publicistické útvary
Vyplňuje tiskopisy
Napíše životopis
Vytváří vkusnou úpravu slohových
prací
Životopis
Výklad. Výtah. Výpisky
OSV - Poznávání lidí
Přírodopis,
dějepis,
fyzika,
vybrané kapitoly
OSV - Komunikace
MV - stavba mediálních sdělení
Člověk ve společnosti, Vv –
např.karikatura,
Tvorba časopisu
MV - fungování a vliv médií ve
společnosti, práce v realizačním
týmu
Informatika, Ov, Dě
Proslov, diskuse, …
Publicistické útvary
Úvaha
ČESKÝ JAZYK
Hodnotí situaci, zaujímá postoj
k hrdinům
Určuje kvalitu díla
Stává se účastníkem události
Rozlišuje literaturu náboženskou a
uměleckou
Rozliší různé literární žánry
Vysvětlí úlohu Bible v literatuře
Vysvětlí pojmy – romance, drama
Dějepis – Starověk
Středověká lit.
(Život
sv.Václava,
Kosmas,
Vančura, satiry, J.Hus, Kantůrková,
Vavřinec
z Březové,
Petr
Chelčický)
Dějepis – Středověk
zeměpis – Dějiny náboženství
Hv – Ktož jsú boží bojovníci
;
Baroko
(Komenský,
lidová poezie)
Práce s odbornými texty
Vystoupení před kolektivem
Práce s tiskem, mediál. informacemi
Projekty – využití časopisů, novin,
Příprava školního časopisu - příspěvky
Vyjadřování vlastních úsudků, postojů
k určitým jevům, skutečnostem
Práce s internetem, knihou, tiskem, …
literatura- 9. ROČNÍK
Starověká lit.
(epos o Gilgamešovi, Homér, Naso,
Olbracht)
Humanismus a renesance
(Shakespeare, Boccacio, Frynta,
Villon, Cervantes, Bible svatá,,
Neruda)
Vyjadřuje vlastní názory
Objasní význam bajky
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Dějepis – Středověk
M.V.Kratochvíl,
60
Bible – historický pramen
Husitská kronika – ukázky
Nezkusil, V.: Úvod do světa literatury
I a II
Hus v Kostnici – „Poselství do Čech
…“ – dramatizace
Návštěva Betlémské kaple v rámci
projektového dne Praha
Prezentace Shakespearových děl –
pokusy o malá divadelní představení,
balet
Video kazeta – Život a dílo
J.A.Komenského
Návrhy změn ve školství, které žáci i
dnes uznávají – prezentace žáků
Výstupy žáka
Zdůvodní
význam
člověka, jejího prosazení
;
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
svobody
Klasicismus a osvícenství
(Moliére, Jean de La Fontaine,
Krylov, Swift, Goethe, …)
Objasní historické okolnosti jeho
zrodu a jeho podstatu
Vysvětlí termíny lyrika, epika,
intermezzo
Interpretuje dobrodružnou literaturu
Vyjádří prožitky z mluveného i
psaného textu
Romantismus
(Puškin, V.Hugo, Lermontov, Scott,
A.Dumas, Mácha, Erben)
Dě, Vv, Hv,
společnosti, Ze
Zdůvodní
touhu
národů
po
svobodě,
svébytnosti,
úlohu
národního jazyka v poezii, próze,
divadle
Ctí hymnu
Objasní důležitost odkazu NO
Národní obrození
(Jungmann, Dobrovský, Palacký,
V.M.Kramerius,
Čelakovský,
Borovský,
Tyl,
Thám,
Němcová,…)
Dějepis – Zrození moderní doby
Člověk ve společnosti, Vv, Hv
Zdůvodní zaměření spisovatelů na
záporné stránky života
Kritický realismus – světová lit.
(Balzac,
Gogol,
Dickens,
Dostojevskij, Čechov, Twain)
Dě, Člověk ve společnosti
Rozliší román – povídku
Určí dramatickou tvorbu
Vysvětlí termín prokletí básníci,
naturalismus
Vnímá
uměleckou
působivost
mluvy, symbolismus
Česká lit.2.pol.19.stol.
(Neruda, Čech, Vrchlický, Sládek,
Jirásek, Stroupežnický, V.Mrštík)
„Konec století“
(Machar, Baudelaire, Slavíček,
Sova,
Karafiát,
J.K.Jerome,
Březina, …)
Dějepis
–
Politické
společ.změny zač.2.pol.19.st.
Vv, Hv
Vv
Objasní nesmyslnost války, pojem
„ztracená generace“
První svět.válka
(K.Nový,
Hašek,
Dějepis – 1.svět.válka
Ze,Informatika
Remargue,
Dějepis – Na prahu nového věku
Vv, Hv, Ov – náboženství, formy
státu, revoluce
MKV - Princip sociálního smíru a
solidarity
61
Člověk
ve
a
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Lněničková, J.: České země v době
osvícenství
Tabule výtvarných slohů
Nezkusil V.: Úvod do světa literatury
III
Pokusy o vlastní bajky - ponaučení
Poslech opery Evžen Oněgin – ukázka
Máchův kraj – toulky (Bezděz, …)
Dramatizace vybraných Erbenových
balad
Návštěva liberecké knihovny
Nezkusil, V.: Úvod do světa literatury
III
Žáci prezentují zajímavá zjištění ze
života uvedených spisovatelů
J.K.Tyl: Strakonický dudák (zkrácená
verze – žákovské divadlo)
Česká státní hymna – poslech
Ilustrace
k epigramům
K.H.Borovského
Žákovská tvorba nových slov v
češtině
Nezkusil, V.: Úvod do světa literatury
IV
Návštěva
představení
divadla
F.X.Šaldy (dobrovolné)
Video – Noc na Karlštejně
Maryša – pokusy o vtipné dramatizace
ukázky
Významní malíři – obrazy
Symbolismus – vlastní žákovské
pokusy vyjádření na uvedená témata
Malý slovník literárních pojmů
Nezkusil, V.: Úvod do světa literatury
IV
Pokusy o válečnou reportáž
Skupinová práce – válečný deník
;
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Vymezí reportáž
Šrámek, Hemingway, …)
Odlišuje fakta od názorů a
hodnocení
Orientuje
se
v informačních
zdrojích
Vede dialogy
Objasní, proč se „Čecháček“ snažil
přežít za každou cenu
Zdůvodní, jak se člověk chová
v podmínkách, kdy je ohrožen jeho
život
Uvědomuje si významnou roli
únorových událostí, různou reakci
lidí, charakterizuje je
Váží si odvahy lidí k „přežití“
normalizace
Druhá svět.válka
(K.Čapek, Pristavkin, Clavell,
Šrámek, Vančura, Drda, Hrubín)
(Škvorecký, Ota Pavel, Fuks,
Hrabal, Neff, F.Peroutka)
Dějepis – 2.svět.válka
Vv, Hv,
Informatika
Poválečná lit.
(Otčenášek,
Klíma,
Havel,
Kundera, Vaculík, Smetanová,
Hrabal, Skácel, Vejvoda, Horníček,
…)
Dějepis – Únor 1948, 50.léta,
60.léta, normalizace, revoluce
1989
Vv,Hv
Odhaluje úlohu tajemství v životě
člověka
Vysvětlí termín exilová literatura
Člověk mezi řádky
(Seifert, Hrubín, Kolář, Kainar,
Macourek, Havel, Žáček, Kryl,
Hutka, Dědeček, Vodňanský, …)
Vv, Hv
Formuluje ústně i písemně dojmy
ze své četby, návštěvy divadla či
filmového představení
Vyjadřuje svůj názor na umělecké
dílo
Rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, argumentuje
Rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovnává je, zařadí
významné představitele české a
Literatura současná
Dě, Hv, Vv, Ze, Člověk ve
společnosti, Informatika
62
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Prezentace
přečtených
knih
s tématikou 1.svět.války
Video – krátké ukázky, vstupy
Nezkusil, V.: Výpravy do světa
literatury (20.stol.)
Návštěva Terezína – památky dětské
literární tvorby
Beseda s pí.Kotovou – HOLOCOAST
Romské čítanky – ukázky
CD – L.Aškenazy, F.Hrabal – ukázky
CD – Osvobozené divadlo
Video – Ota Pavel: Zlatí úhoři
Video – film Tmavomodrý svět
Nezkusil, V.: Výpravy do světa
literatury (válka)
Procesy s M.Horákovou, R.Slánským
– četba ukázek z procesů
Video – film Kolja
Sametová revoluce 1989 – práce
s dokumentem
Ukázky z čítanky
CD – ukázky z tvorby Krylovy,
Hutkovy, ….
Žákovské pokusy o zhudebnění básní
(Kainar)
Macourkovy texty – umělecký
přednes
Časová přímka
Vlastní divadelní vystoupení Recitační
příspěvky
Soutěže
Prezentace přečtených knih
Příprava školní AKADEMIE
Individuální práce
Vhodné grafické zpracování
Vlastní presentace
Dramatická vystoupení pro spolužáky
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
světové literatury
Prezentuje získané poznatky o dané
zemi
Shromáždí potřebné informace pro
zpracování
pracovních
listů
k danému projektu, logicky je
utřídit
Popíše lidové zvyky, tradice a státní
svátky našeho státu
Orientuje
se
v dramatických
směrech, používá je v praxi
Orientuje se v odborné literatuře na
internetu
Interpretuje literární díla, reaguje na
zadané otázky, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla
Provádí práci ve skupině
Objasní základy literární teorie,
využívá je
Tvořivě pracuje s literárním textem
Vyhledává informace (katalogy,
knihovna i jiné informační zdroje)
Dramatizuje
text,
připravené
dialogy
;
63
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Světoví a čeští autoři z našich čítanek
(obrazový materiál)
CD – Krásné slovo nezanikne (próza,
hudebně-divadelní žánry, drama,
poezie)
Audio – nahrávky
Video – ukázky z filmů (např.Kolja,
Pianista, …)
5.1.1.2.
Anglický jazyk
5.1.1.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Postupné osvojování anglického jazyka pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě , tak v dalším studiu a v
budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v
anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2, Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
5.1.1.2.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Na I. stupni ZŠ (3.- 5. ročník) představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího
jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a
grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové
oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení
a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je
volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře.
Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá některé techniky a obohacuje
je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatizace, improvizace ap.), využívá se nahrávek, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do
výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC, příp. lze (podle schopností žáků ) využívat i připojení k internetu. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet
představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.
Na II. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Pozornost se věnuje
rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Stále více se pracuje s autentickými materiály různého druhu (tištěnými i
audiovizuálními), více se do výuky zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci s PC a internetem, dále pomůcky z projektu Škola pro mě“ na dílčí témata
ke knize Project 1-4 ve všech ročnících . Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je
preferováno kooperativní vyučování. Vyučující vhodně využívá odlišností žáků v různých individuálních i skupinových činnostech. Podporuje také další rozvíjení
komunikačních dovedností žáků navazováním kontakt ů s anglicky hovořícími osobami v zahraničí zejména prostřednictvím internetu a osobními kontakty (zahraniční
jazykově poznávací zájezdy, partnerské školy v zahraničí apod.). Významná je i motivace žáků k výuce dalšího cizího jazyka .
POSLECH S POROZUMĚNÍM
 žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat
MLUVENÍ
 žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
;
64

žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech




rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu.
při výslovnosti užívá správné frázování, slovní a větný přízvuk, výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro zajištění plynulosti promluvy přiměřeného rozsahu.
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
PSANÍ




žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
UČIVO
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas , kultura, sport, péče o zdraví, ,pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a
móda,společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení
a porozumění)
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
;
65
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
UČITEL
Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků .
Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu
žáků , tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky
apod.) práce
podporující zájem žáků o jazyk, vytváří dostatek stimul ů pro aktivní práci
žák ů .
Vede žáky k používání jazykových příruček.
Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
ŽÁK
Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle individuálních možností.
5.1.1.2.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Představí se a zeptá se na jméno
Používá pozdravy, vyjádřit souhlas,
nesouhlas a poděkovat
Rozumí pokynům a otázkám učitele ,
které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, reaguje na ně
verbálně i neverbálně
Základní fráze
Čas přít. prostý
Seznámení s čísly do 10
Počítá do deseti, udá svůj věk
Numbers
Číslovky 1 –10
Věk.
Škola
Můj dům
Třída
Pravidelné množné číslo
Přivlastňovací zájmena (my)
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
ANGLICKÝ JAZYK – 1. ROČNÍ K
Seznamuje se se slovní zásobou
označující označující předměty
ve škole a doma
Seznamuje se s větou, zopakuje a
použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
;
Čj
I am
Učebnice Happy House 1
Pracovní sešit
CD, DVD
Pokyny
Ma
Kartičky s obrázky
PC – výukový program AJ
Prv
Kartičky s obrázky
It is…
66
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozlišuje základní barvy
Vybarví obrázek podle pokynů
Seznamuje se slovní zásobou
označující zvířata
Barvy
Vv
Zvířata
Pv, Prv, Vv
Představí se a zeptá se na jméno
Rozlišuje svou národnost
Používá pozdravy, vyjadřuje
souhlas, nesouhlas .
Aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, pozdraví a rozloučí se
s dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci.
Rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele , které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností,
reaguje na ně verbálně i neverbálně
Počítá do 10, udá svůj věk, zeptá
se na věk
Určí celé hodiny
Pojmenuje školní potřeby a běžné
vybavení místnosti
Základní fráze
Čas přít. prostý
Sloveso „to be“ I am
He is, she is
Pokyny – věta rozkazovací
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Pracovní listy
ANGLICKÝ JAZYK – 2. ROČNÍ K
Pojmenuje barvy
Vybarvuje obrázek podle pokynů
Pojmenuje členy rodiny
Pojmenuje hračky
Vyjadřuje, co má
Popíše hlavní části těla
Nakreslí postavu dle pokynů
Pojmenuje domácí zvířata a některá
žijící v ZOO
Popřeje k narozeninám
;
Číslovky 1 – 10
How many?
Věk.Čas.
Škola
Můj dům.
Pravidla užívání členů
Pravidelné množné číslo
Přivlastňovací zájmena (my)
Barvy
Čj
Učebnice Happy House 2
Pracovní listy
CD, DVD, PC – výukový program AJ
Ma
Písnička
Říkanka
Prv
Kartičky s obrázky
Vv
Písnička
Rodina -mother, father, sister, brother
Baby
Hračky
Sloveso „to have“ I have
Lidské tělo
OSV
Prv, Pv
Vv
Obrazový materiál
Prv, Tv
Písnička
Zvířata
Prv, Vv
Písnička
Písnička
Narozeniny
67
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Pojmenuje činnosti, které umí
Zopakuje a použije slova a slovní
spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
Melodie věty oznamovací, tázací
Představí se a zeptá na jméno
Používá běžné pozdravy, oslovuje
osobu, vyjadřuje souhlas, nesouhlas a
poděkuje
Na základě reálné situace jednoduše
reaguje v zadané roli, pozdraví, zeptá
se a odpoví na otázky, rozloučí se.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozlišuje základní pokyny a otázky
učitele , které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, reaguje na ně
verbálně i neverbálně
Mluvnice – základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)
Počítá do dvaceti, udá svůj věk, určí
celé hodiny
Základní fráze
Věta tázací
Čas přít. prostý
Sloveso „to be“
Pojmenuje školní potřeby a běžné
vybavení místnosti
Škola
Třída, pokoj
Pravidla užívání členů
Pravidelné množné číslo
Přivlastňovací zájmena
Barvy
Prv, Vv, Prv
Obrazový materiál
Pexeso
Vv
Písnička
Přídavná jména
Čj
Rodina
Prv
ANGLICKÝ JAZYK – 3. ROČNÍ K
Rozpozná barvy
Vybarví obrázek podle pokynů
Vyjádří velikost, délku předmětů
Pojmenuje členy rodiny
;
MKV - Lidské vztahy
Čj
Učebnice Hallo, kids (SPN)
Pracovní sešit
CD, DVD, PC výukové programy Aj
Pokyny
– věta rozkazovací
Číslovky 1 – 20
Věk
Čas
Kartičky s čísly
Ma
68
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Pojmenuje hračky a určí jejich polohu
Vyjadřuje, co má
Hračky
Předložky místa
Sloveso „to have“
Lidské tělo
Čj
Pojmenuje části obličeje a těla
Nakreslí postavu dle pokynů
Vyjadřuje pocity štěstí a smutku aj.
Popíše běžné části oblečení
Pojmenuje běžné potraviny,nápoje,
ovoce a zeleninu
Vyjádří pocit hladu, žízně, co má a
nemá rád
Mluví o tom, co má a nemá rád, co se
mu líbí a nelíbí.
Řekne, že chce jíst a pít
Pojmenuje domácí zvířata a některá
žijící v ZOO
Používá anglickou abecedu, hláskuje
své jméno a udá svou národnost
Vyjmenuje dny v týdnu
Pojmenuje základní svátky a popřeje
Pojmenuje tradiční vánoční předměty,
zazpívá vánoční písně
Seznamuje se s podobnostmi a
odlišnostmi cizího kulturního prostředí,
s odlišnostmi oslav
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici
vizuální oporu
Přečte známá slova a rozpozná rozdíly
v psané a vyslovované podobě slov
Přiřadí mluvenou a psanou podobu
téhož slova či slovního spojení
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Kartičky s obrázky, pexeso
Prv, Tv, Čj
Příd.jména –pocity
Oblečení
Jídlo a nápoje
Ovoce a zelenina
Sloveso „to have“, „like“, „to want“
Prv
Zvířata
Vv, Prv
Abeceda
Hláskování jmen
Dny v týdnu
Užití velkých písmen
Narozeniny
Vánoce a Nový rok
Velikonoce
Prázdniny
Písnička
písnička
Kartičky, pexeso
MKV - Kulturní diference
Hv, Vv, Čj
Výslovnost, odlišnost „th, ng, w“
Přízvuk, rytmus, větná melodie
písničky, koledy
PD – Den knihy
Zvuková a grafická podoba jazyka –
69
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Čtení s porozuměním – vyhledá
potřebnou informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje k osvojovaným
tematům
Rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů,
osloví osobu, zeptá se na jméno,
národnost, věk, bydliště, jak se daří
Sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny
Odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny
Vyplní osobní údaje do formuláře
Používá český jazyk pro osvojování
cizího jazyka
Rozpozná známá slova pocházející
z angličtiny
Vyjmenuje i napíše barvy
Rozezná zákl. geometrické tvary
Používá abecedu, vyhláskuje svoje
jméno, zapíše krátká slova podle
hláskování
Používá dvojjazyčný slovník.
Vyhledá neznámé slovo v A-Č i Č-A
části slovníku.
Používá čísla 0 – 20, sdělí svůj věk a
telefonní číslo
Pojmenuje a napíše názvy základního
vybavení třídy a školních potřeb
Píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy
Tvoří množné číslo podst. jmen, popíše
Pozdravy a základní fráze
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
ANGLICKÝ JAZYK – 4. ROČNÍK
;
Čj
Věta tázací
Učebnice Hallo, kids (SPN)
Pracovní sešit
CD, DVD, PC – výuvé programy AJ
Přejatá slova
Čj
Barvy
Geometrické tvary
Abeceda
Vv
Ma
Čj
Písnička
Geometrické tvary
Práce na PC
Slovník
Čísla 0-20
Ma
Kartičky s čísly
Škola, školní potřeby
Ve třídě
Obrazový materiál
Čj
70
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
předmět – velikost, barva, poloha
Rozlišuje a reaguje na základní
anglické pokyny pro práci ve třídě a
otázky učitele , které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností,
reaguje na ně verbálně i neverbálně
Množné číslo
Pokyny, příkazy
Věta rozkazovací
Čj
Představí svou rodinu – jméno, věk,
vlastnosti
Časuje sloveso „to be“ v obou číslech
Rodina
Jména česká a anglická
Přídavná jména – popis osob
Sloveso „to be“
Věta oznamovací. Osobní zájmena
Čísla 20 – 100
Narozeniny
Čj
Referát - Moje rodina
Fotografie či obrázek rodiny s popisem
jednotlivých členů rodiny
Ma
Čj, Hv
Hračky
Sloveso „to have“
Přivlastň. zájmena
Čj
Kartičky s čísly
Průběžně – třída zazpívá a popřeje
tomu, kdo má právě narozeniny
Obrazový materiál
Zvířata
Sloveso „live“
Přv
Referát – Můj mazlíček
Lidské tělo
Přv, Vv
Projekt – Příšera ( The monster)
Obrázek vymyšlené příšery s popisem
Používá čísla 20 – 100
Popřeje k narozeninám a zazpívá
písničku
Vyjmenuje názvy hraček, sdělí, jaká je
jeho oblíbená hračka
Stanoví vlastnictví – přivlastň.
zájmena v č. j.
Ústně převypráví obsah textu s pomocí
obrázku nebo osnovy.
Vyjmenuje a napíše názvy některých
domácích zvířat , popíše je – kde žijí,
čím se živí
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
Rozlišuje části těla, popíše obličej,
vlasy
Popíše části oblečení
Rozlišuje pokyny související
s oblékáním
Popíše domov- sdělí, z jaké je země a
jaké její hlavní město
Zjistí , odkud kdo pochází
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Oblékání
Česká republika
Základní fráze
Věta tázací
Mapy
Čj, Vl
71
Výstupy žáka
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici
vizuální oporu
Popíše domov, sdělí, kde bydlí,
pojmenuje místnosti v bytě a běžné
domácí činnosti
Reaguje na pokyny k těmto činnostem
Užívá vazbu „there is, there are“
Čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu.
Objasní, kde se věci nacházejí
Vyjádří, komu co patří
Pojmenuje některá místa ve městě
Pojmenuje dopravní prostředky
Rozezná názvy některých nápojů, jídla,
ovoce a zeleniny
Vyjádří, co mu chutná a co ne
Požádá o konkrétní zboží v obchodě,
v restauraci
Je seznámen s tradičními anglickými
jídly
Zdůvodňuje své záliby
Pojmenuje oblíbené hry, činnosti pro
volný čas, sporty
Pojmenuje základní svátky a jejich
symboly, zazpívá vánoční koledy
Čtení s porozuměním – vyhledá
potřebnou informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje k osvojovaným
tematům
Rozumí jednoduchým krátkým textům
;
Učivo - obsah
Domov
Adresa, bydliště
Dům, byt, místnosti
Domácí činnosti, sloveso „can“
Vazba“ there is, there are“ „
Předložky místa
Vazba „there is, there are“
Sloveso „to have“
Město
Dopravní prostředky
Jídlo a nápoje
Ovoce a zelenina
Sloveso „like“
Nákupy (dialog)
Reálie – tradiční jídla
Záliby
Volný čas
Sloveso „can, play“
Reálie - sporty
Vánoce, Velikonoce
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Čj
Referát – Můj domov (plánek domu,
bytu)
Čj
Přv
Kartičky s obrázky
Pexeso
Projekt Co mi chutná
Třídní anketa o tom, co dětem chutná a
co ne, výsledek zpracován formou
plakátu s obrázky jídel a jejich
označením
Pexeso
Obrazový materiál
Tv
MV - Kulturní diference
Hv, Čj
72
Koledy
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
ANGLICKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK
Představí se, sdělí odkud pochází a
kolik je mu let
Odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného
Vyplní osobní údaje do formuláře
Používá český jazyk pro osvojování
cizího jazyka
Rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
Základní fráze
3.osoba –she,he loves
EGS - Evropa a svět nás zajímá
Učebnice Hallo Kids (SPN)
Pracovní sešit
DVD, CD, PC – výukové programy AJ
Používá číslovky 0-100
Rozlišuje barvy
Používá anglickou abecedu, hláskuje
slova a zapisuje slova podle hláskování
Popíše umístění předmětu
Používá neurčitý člen před
podst.jménem
Tvoří množ.č.podst.jm.
Popíše svoji rodinu a sdělí základní
informace o jejích členech
Sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny
Odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, rodiny
Napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
rodině, činnostech a událostech
z oblasti každodenního života
Číslovky 0-100
Barvy
Anglická abeceda
Předložky místa
Neurčitý člen
Množné číslo podst.jm.
Ma, Čj, Vv
Kartičky, pexeso
Rodina
Osobní údaje – os. zájmena
Sloveso být
Čj
Shrne ústně obsah krátké slyšené
;
73
Výstupy žáka
konverzace.
Rozpozná dny v týdnu a školní
předměty a popíše svůj rozvrh hodin
Vyjmenuje roční období
Vyjádří vlastnictví
Pojmenuje a popíše postavu
Pojmenuje a napíše názvy oblečení
Vyjádří, že činnost probíhá právě teď
Používá některá slova , týkající se
oslavy Vánoc a nového roku
Napíše jednoduché vánoční přání a
zazpívá anglickou koledu
Rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální
oporu
Vyjadřuje čas, zeptá se a odpoví na
otázku, kolik je hodin
Vyjádří budoucnost
Vypráví jednoduchý příběh či událost
ze svého každodenního života - popíše
svůj běžný den i jak tráví volný čas
Sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
Odpovídá na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat a podobné otázky pokládá
Napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, činnostech a událostech z oblasti
;
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Rozvrh hodin - dny v týdnu a předměty
Čj
Referát – Můj denní rozvrh
Kalendářní rok – roční období, měsíce
Počasí
Příroda
Přivlastňovací zájmena, sloveso mít
ČJ
Výukové programy - Aj
Hv, Čj
Koledy
Ma
Hodiny
Čj,
Anketa-jak žáci třídy tráví svůj volný
čas
Obličej a tělo
Srovnání přítomného času
průběhového a prostého
Předložky času
Vánoce
Hodiny
Základní časové výrazy
Prostý budoucí čas - will
Denní režim - činnosti doma ve škole a
ve volném čase – frekvenční příslovce
Přítomný čas prostý
74
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
svých zájmů a každodenního života
Sdělí, kde bydlí, pojmenuje místnosti i
jejich vybavení
Čtení s porozuměním – vyhledá
potřebnou informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje k osvojovaným
tematům
Rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
Sdělí, jaké činnosti se dělají doma,
venku či ve škole
Pojmenuje některé budovy ve městě a
důležitá místa
Určí dopravní prostředky
Srozumitelně vyslovuje čtený text
obsahující známou slovní zásobu.
Je seznámen, jak si objednat
v restauraci něco k jídlu a pití
Rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
Sdělí, kde byl v minulosti
Sdělí, které činnosti dělal v minulosti
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů
Umí si koupit oblečení
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích
Práce se slovníkem
;
Dům, byt
Místnosti, nábytek
Předložky místa
Vazba „there is a..,are“
Sloveso moci, umět ve spojení
s významovým slovesem
Město, doprava
Orientace ve městě-základní fráze
Povolání
Sloveso muset
Projekt-Můj dům snů
Nakreslit a popsat, jak by měl vypadat
ideální dům
Vl, Čj
Základní fráze-v restauraci
Sloveso was, were
Minulý čas prostý – pravidelná slovesa
Slovesa – had, did
Nakupování-základní fráze
Skupinová práce -Moje město
Nakreslit či vystřihnout obrázky budov,
popsat je a sestavit z nich společně
město na velký plakát
Kartičky s obrázky
Pexeso
Jídelní lístek – práce ve dvojici
Čj, Tv
75
Minulé prázdniny –Můj včerejší den
Počítač – výukové programy AJ
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
A N G L I C K Ý J A Z Y K - 6. R O Č N Í K
Představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde
bydlí, co dělá, vlastní a umí
Představí členy své rodiny a kamarády,
uvede jejich věk a povolání,
Sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a
umí
Napíše krátký pozdrav, dotaz nebo
vzkaz
Sdělí konkrétní informaci nebo se na ni
zeptá
Použije základní zdvořilostní obraty
(např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)
Popisuje byt nebo dům, místnosti a
vybavení
Dokáže popsat, kde se co nachází
Sděluje základní informace o svém
městě
Rozumí a používá názvy důležitých
budov a dopravních prostředků
Orientuje se ve městě s jednoduchými
pokyny
Hovoří o svých zájmech a oblíbených i
neoblíbených činnostech a sportech
Popíše denní režim
Vyjadřuje, co dělá pravidelně
Pojmenuje přesný čas
Pojmenuje názvy školních předmětů a
školních pomůcek
Vytvoří svůj školní rozvrh
Popíše člověka, jeho postavu a jak
;
Slovesa „být“, „mít“ v kladné větě i
v záporu
Přídavná jména
Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací pád
Množné číslo nepravidelných pod.
jmen
Člen neurčitý, určitý
Občanská výchova, Rodinná výchova,
Český jazyk
MKV - Multikulturalita
Průběžně využíváno:
Hutchinson, Tom. Project 1. OUP.
Student’s book, workbook, teacher’s
book.
Audiokazety, videokazety k učebnici
Project 1.
Obrázkové materiály, plakáty a mapy.
Cvičebnice gramatiky – E. Murphy
Projekt - ,,Naše rodina‘‘
Číslovky – základní, řadové
Předložky místa
Vazba „there is/are“
Předložky místa
Modální sloveso „muset“
Občanská výchova
Rodinná výchova
Portfolio - ,,Náš dům, byt‘‘
Občanská výchova
Portfolio „Moje město“
Slovesa „moci“ a „umět“ v kladné větě,
v záporu i v otázce
Přítomný čas prostý v kladné větě,
v záporu a v otázce
Sloveso „mít rád“
Příslovce času
Hodiny
Přítomný čas prostý
Přítomný čas průběhový
Dny v týdnu, měsíce v roce
Slovní zásoba související se školou,
vyučovací předměty
Přídavná jména
Občanská výchova
Portfolio „Můj volný čas“
Portfolio „Můj školní rozvrh“
pomůcky „Škola pro mě“
76
Výstupy žáka
Učivo - obsah
vypadá
Vyjadřuje, co dělá právě v této chvíli
Popisuje jednoduché domácí práce
Zeptá se v obchodě na cenu zboží a
jaké zboží chce
Požádá o něj
Přítomný čas průběhový v kladné větě,
záporu a otázce
Využívá každodenní verbální a
neverbální komunikaci jako nástroj
jednání v různých situacích ve vztahu
k druhým
Využívá své vlastní zkušenosti a
poznatky k poznávání jiných národů
Posoudí podobnosti a odlišnosti našeho
a jiného kulturního prostředí
Účinně komunikuje s příslušníky
jiných národů, zejména se svými
vrstevníky
Využívá interkulturních kontaktů
obohacení sebe a druhých
Dokáže říci jednoduché informace o
svém hlavním městě
Slovní zásoba související s obchodem –
sloveso chtít
Zdvořilé žádosti
Fráze „Kolik to stojí?“
Sloveso „mít“
Množné číslo podstatných jmen
Psaní pohlednice, dopisu
Blahopřání k narozeninám
Přítomný čas prostý a průběhový
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Zeměpis
Občanská výchova
Portfolio - ,,Dopis dětem do Velké
Británie‘‘,charitativní dopis do Keni
Časopisy GATE, Drive, Bridge
A N G L I C K Ý J A Z Y K - 7. R O Č N Í K
Vypráví o oblíbených ročních
obdobích
Pojmenuje a popíše svátky během roku
;
Přítomný čas prostý, průběhový
Základní číslovky
Řadové číslovky
Český jazyk, literatura, Občanská
výchova, Rodinná výchova
MKV – Multikulturalita
77
Průběžně využíváno:
Hutchinson, Tom. Project 2. OUP.
Student’s book, workbook, teacher’s
book.
Audiokazety, videokazety k učebnici
Project 2.
Obrázkové materiály, plakáty a mapy.
Anglicko-český a česko-anglický
slovník. SPN.
Cvičebnice gramatiky – E. Murphy
Časopisy – Easy English
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Popisuje oblíbené zvíře a jeho způsob
života
Rozpozná známá zvířata, činnosti
Dokáže vyjádřit, co dělal v minulosti
Využívá znalosti českého jazyka
k osvojování anglického jazyka
Rozpozná číselné a časové údaje
Pojmenuje běžné nemoci
Popíše,jak se stal úraz nebo onemocněl
a jak to dlouho trvalo
Popíše situaci u doktora
Objedná si jídlo v restauraci
Popíše jednoduchý recept
Vyjádří množství potravin
Přítomný čas prostý a průběhový
Zájmena
Přírodopis
Minulý čas slovesa „být“ v kladné větě,
v otázce a v záporu
Nepravidelná sl.
Český jazyk, zeměpis, občanská
výchova, rodinná výchova
Portfolio – ,,Svátky v naší zemi‘‘
Minulý čas sloves v kladné a záporné
větě a v otázce
Části těla
Přírodopis
Portfolio My health
Budoucí čas „going to“
Určitý a neurčitý člen
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
Určitý a neurčitý člen
Stupňování přídavných jmen
Fráze „takový jako“
Pracovní činnosti, rodinná výchova
Portfolio „Moje jídlo“ ,V restauraci‘‘
Matematika, fyzika
pomůcky Škola pro mě“
Časopisy GATE, Drive, Bridge
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Porovná a popisuje rozdíly mezi
předměty
Rozpozná známá slova a slovní spojení
(např. předměty, osoby,..)
Výstupy žáka
Hovoří o svém oblíbeném filmu
Dokáže říci, zda ve volném čase chodí
do kina, divadla , poslouchá rádio a
dívá se na televizi
Využívá své vlastní zkušenosti a
poznatky k poznávání jiných národů
Využívá interkulturních kontaktů
obohacení sebe a druhých
Učivo – obsah
Modální sloveso „muset“
Frekvenční příslovce
Dopis kamarádům z VB
Portfolio „Můj oblíbený film, herec,
kniha, zpěvák, hudební skupina“
Zeměpis
Občanská výchova
Dějepis
Sděluje základní informace o svém
hlavním městě
Popisuje a porovná některé lidové
zvyky a svátky v naší zemi a ve Velké
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Portfolio „Moje zvíře“
78
Portfolio – ,,Naše země, svět‘‘
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Británii
A N G L I C K Ý J A Z Y K - 8. R O Č N Í K
Vyjádří, co dělal v minulosti a na totéž
se zeptá
Porozumí významu slov, slovních
spojení a jednoduchých vět
Minulý čas v otázce, kladné větě a
v záporu
Pravidelná a nepravidelný slovesa
Minulý čas průběhový v otázce, kladné
větě a v záporu
Předpřítomný čas v kladné větě,
v otázce a záporu
Český jazyk, rodinná výchova,
občanská výchova
Průběžně využíváno:
Hutchinson, Tom. Project 2,3. OUP.
Student’s book, workbook, teacher’s
book.
Audiokazety, videokazety k učebnici
Project 3.
Obrázkové materiály, plakáty a mapy.
Anglicko-český a česko-anglický
slovník.SPN.
Cvičebnice gramatiky – E. Murphy
Časopisy GATE, Drive, Bridge
Hodnotí své dojmy
Fráze
Člen určitý a neurčitý
Zájmena – osobní, přivlastňovací
Předmětné tvary zájmen
Fráze
Budoucí čas
Rodinná výchova, občanská výchova
kultura v našem životě‘‘ (divadlo, kino)
Občanská a rodinná výchova
MKV - Multikulturalita
Portfolio- „Rodokmen“
Pojmenuje příbuzenské vztahy
Vyjádří nabídku, své rozhodnutí,
odmítnutí a omluvu
Popíše svoje plány v blízké
budoucnosti
Sděluje informace o svém městě
Vyjmenuje hlavní budovy
Orientuje sepo městě
Hovoří o svých zájmech a kulturních
pořadech
Popíše své povinnosti a problémy,
zákazy a povolení,radí
Využívá své vlastní zkušenosti a
poznatky k poznávání jiných národů
Umí posoudit podobnosti a odlišnosti
našeho a jiného kulturního prostředí
Využívá interkulturních kontaktů
obohacení sebe a druhých
;
pomůcky Škola pro mě“
Předložky – místní časové
Modální slovesa
Imperativ
Frekvenční příslovce
Dopisy kamarádům z Velké Británie
Stupňování přídavných jmen, příslovcí
Čísla – 100 - 1000
Minulý čas v kontrastu
s předpřítomným časem
Portfolio ,,Moje povinnosti‘‘
Zeměpis
Občanská výchova
Internet
Časopisy GATE, Drive, Bridge
79
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Porovnává úroveň ochrany životního
prostředí u nás a v zahraničí
Vyhledává a zpracovává
prostřednictvím internetu informace o
anglicky mluvících zemích
Hovoří o svém hlavním městě
Pasivum
Vyhledá konkrétní informace o cizí
zemi
Základní znalosti o VB, USA,Kanada
Vede rozhovor o svém současném
životě a o svých zálibách
Ústně popíše sebe, svou rodinu, svou
školu, známá místa a předměty.
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas – prostý, průběhový
Předpřítomný čas – prostý
Budoucí čas
Pasivum
Gerundium
Imperativ
Frekvenční příslovce
Vyjmenuje běžná povolání a popisuje,
co je jejich náplní
Písemně odpoví na inzerát týkající se
žádosti o práci
Vypráví o minulosti , pokládá otázky a
napíše příběh
Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Hovoří o zdraví a životním stylu
Ústně shrne hlavní myšlenky krátkého
textu nebo konverzace.
Vyjadřuje své zkušenosti
Jednoduchým způsobem se domluví v
Stavová slovesa
Pravidelná, nepravidelná slovesa
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Portfolio - ,,Londýn‘‘, Kanada, New
York
A N G L I C K Ý J A Z Y K - 9. R O Č N Í K
;
Český jazyk, občanská výchova,
rodinná výchova
Průběžně využíváno:
Hutchinson, Tom. Project 3,4. OUP.
Student’s book, workbook, teacher’s
book.
Audiokazety, videokazety k učebnici
Project 4.
pomůcky Škola pro mě“
Obrázkové materiály, plakáty a mapy.
Anglicko-český a česko-anglický
slovník. SPN.
Cvičebnice gramatiky – E. Murphy
Časopisy GATE, Drive, Bridge
Portfolio - ,,Moje budoucí povolání‘‘
Minulý čas prostý a průběhový
Způsobová slovesa v min. čase
Dějepis, Zeměpis
Portfolio - ,,Tradice naší země, VB‘‘
Části těla
Modální slovesa
Přírodopis
Portfolio - ,,Můj životní styl‘‘
Předpřítomný čas
Minulý čas
80
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
běžných každodenních situacích
Hovoří o situacích, které by mohly
nastat
Plánuje do budoucna
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku.
Využívá své vlastní zkušenosti a
poznatky k poznávání jiných národů
Umí posoudit podobnosti a odlišnosti
našeho a jiného kulturního prostředí
Využívá interkulturních kontaktů
Frázová slovesa
Souvětí s vedlejší podmínkovou větou
– I.,II. Kondicionál
Činný a trpný rod
Budoucí čas
Rodinná výchova, občanská výchova
Portfolio - ,,Kalendář – Důležitá data‘‘
Portfolio - ,,Technika, vesmír, vědecké
výzkumy‘‘
Výkladový slovník dvojjazyčný
Encyklopedie, internet
Členy – určité, neurčité
Slovesa – doprava
Tázací dovětky
Velká čísla
Zeměpis
Občanská výchova
MKV - Multikulturalita
Internet
Časopisy GATE, Drive, Bridge
www.helpforenglish
Dokáže hovořit o svém hlavním městě,
městech VB a USA
VB, USA – současnost a historie
Zeměpis, dějepis
Portfolio - ,,Cesta Londýnem‘‘
5.1.1.3.
Německý jazyk
5.1.1.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Německý jazyk je vyučovací předmět v rámci oboru Další cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení
mobility žáka jak v jeho osobním životě, jak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí
i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na
mezinárodních projektech.
5.1.1.3.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
S vyučovacím předmětem Německý jazyk děti začínají v 7. ročníku. Ve 2 hodinové dotaci týdně v každém ročníku II. stupně ZŠ. Žáci pracují v jazykových učebnách,
v počítačových učebnách a ve třídách vybavených audiovizuální technikou. Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako
prostředku k dosažení těchto dovedností volí vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Výuka dalšího cizího jazyka v základní škole směřuje více než k ovládání
tohoto cizího jazyka – k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku. Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení žáka do jaké míry si je osvojil) je
zaměřeno na pět základních „oblastí“ cizího jazyka – Poslech, Rozhovory, Samostatný ústní projev, Čtení a Psaní.
Ve výuce tohoto (dalšího) cizího jazyka jde především o praktické dovednosti („aby se žáci uměli zeptat na cestu, nakoupit v obchodě...“). Cílem výuky je i probuzení zájmu
žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k němu. Žáci se učí jednoduše přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Výklad
prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Při výuce se pracuje
s autentickými materiály různého druhu (tištěnými i audiovizuálními), do výuky se zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci s PC a internetem, pomůcky
z projektu Škola pro mě“. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je preferováno kooperativní
;
81
vyučování. Vyučující vhodně využívá odlišností žáků v různých individuálních i skupinových činnostech. Podporuje také další rozvíjení komunikačních dovedností žáků
navazováním kontaktů s německy hovořícími osobami v zahraničí, zejména prostřednictvím internetu.
5.1.1.3.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
UČITEL
Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých
hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou.
Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků.
Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu
žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky
apod.) práce podporující zájem žák ů o jazyk, vytváří dostatek stimul ů pro
aktivní práci žáků. Vede žáky k používání jazykových příruček.
Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
ŽÁK
Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle individuálních možností.
Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
5.1.1.3.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
N Ě M E C K Ý J A Z Y K 7. - 9.
POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
;
zvuková a grafická podoba jazyka –
fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Ze-Česká republika
Učební
materiály
a
pomůcky
Ze-zeměpisná poloha oblastí, národy (využívány průběžně):
světa
WIR
Inf-práce s internetem
Vieth, T.:Wer? Wie? Was? 1,2
Ze-zeměpisná poloha oblastí
Schülerbuch
Vieth, T.: Wer? Wie? Was? 1,2
Schülarbeitsheft
Homolková, B. – Genová, H. : Krok za
krokem němčinou
Bilíková, E. : Já a všechno kolem mne,
Němčina pro děti
Kocverová, M. – Pilná, D. : Ich lerne
82
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá
slovní zásoba – žáci si osvojí slovní
zásobu a umí ji používat v
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů,
práce se slovníkem
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
tematické okruhy - domov, rodina,
škola, volný čas, povolání, lidské
tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy,
obec, dopravní prostředky,
kalendářní rok (svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny),
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí
rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici
vizuální oporu, a vyhledá v něm
požadovanou informaci
PSANÍ
žák
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
deutsch
Widimský, F.: Německo-český a českoněmecký slovník.
Pomůcky – Škola pro mě II.
Bendová, V.a kol.: Česko-německá
konverzace.
Řešetka, M.: Česko-německý, německočeský slovník.
Povejšil, J.: Mluvnice
současné
němčiny.
Baumach,
R.Václavková,
G.:
Mluvnice němčiny.
Další materiály a pomůcky:
Další materiály a pomůcky:
Davies, H. – Paboučková, N. –
Obrázkový německo –český slovník
Wilkesová, A. : Můj první slovník
Švarc, J. – Svoboda, M. : Obrázková
knížka
Velký obrázkový slovník
Wilkes, A. – Shackell, J. : Začínáme s
němčinou
mluvnice – základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)
83
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
;
84
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
1.1.1. Matematika
1.1.1.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztah ů v hmotném světě . V základním vzdělávání je především založen na
aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v
praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Žáci v něm mají získat početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si um ě li poradit s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez
problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých
tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení z vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by m ě la být zajímavá a povzbuzující.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují n ě
které pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
1.1.1.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je n a 1. i 2. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy (1. stupeň - Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a
práce s daty, Geometrie v rovin ě a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy; 2. stupeň - Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v
rovin ě a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy).
V tematickém okruhu Číslo a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná , si žáci
osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a
významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s
pojmem proměnná a s rolí proměnné při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a
seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jev ů , docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít
také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagram ů a graf ů , v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem
nebo je podle možností modelují s využitím vhodných počítačových aplikací. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce .
V tematickém okruhu Geometrie v rovin ě a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů , které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod
a obsah (povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů , které vycházejí z
běžných životních situací. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy , jejichž řešení může být do značné míry nezávislé
na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu
celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační
náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků , posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti
logického uvažování a může podchytit i ty žáky,
kteří jsou v matematice méně úspěšní. Vyučovací předmět Matematika se vyučuje na 1. stupni v 1.- 5. ročníku v minimální hodinové dotaci 22 hodin. Disponibilně jej lze
podle potřeb žáků , navyšovat v 1. a 2. ročníku o další jednu hodinu, ve 3.- 5. ročníku o dvě hodiny týdně – jako specializované a vyrovnávací hodiny a jako přípravu žák
ů (5. ročník) na přijímací zkoušky do primy víceletého gymnázia a na vstupní test do „matematické třídy“.
Na 2. stupni v 6. – 9. ročníku v „ nematematických třídách “ je 4 hodinová týdenní dotace (celkem 16 hodin), která m ů že být podle specifických vzdělávacích potřeb
žáků v 7. – 9. ročníku disponibilně navýšena o další 1 hodinu týdně (celkem 16 – 19 hodin).
Na druhém stupni 6. – 9. ročníku v „ matematických třídách“ je 5 hodinová týdenní dotace (celkem 20 hodin). Nadaní a talentovaní žáci z „matematických tříd“ případně
;
85
mohou dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve volitelném předmětu Seminář z matematiky (pokud si nezvolí alternativu: Další cizí jazyk) . Seminář z matematiky je
realizován v 6. – 9. ročníku v 2 hodinové týdenní dotaci. Výuka Matematiky je organizována zpravidla v budov ě školy. Žáci využívají prostředků výpočetní techniky
(především kalkulátorů , vhodného počítačového softwaru, určitých typů výukových programů ). Aplikovaná matematika v přírodě se pravidelně učí v 6. ročníku v rámci
projektu školy pod názvem Terénní praktika z matematiky, přírodopisu, zeměpisu a t ě lesné výchovy.
1.1.1.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika, vedeme žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické
symboliky, početních operací, algoritmů a správných metod řešení.
Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu učíme žáky vnímat složitosti reálného světa a porozumět jim z hlediska
matematizace reálné situace, která vede k sestavení matematického modelu.
KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ
1.1.1.4.
Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání
velikostí a vzdáleností, orientace.
Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a
algoritmů .
U žáků rozvíjíme abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si využíváním základních matematických pojmů a vztahů .
Rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení při řešení problémových úloh.
Při řešení problémových úloh učíme žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě správného
postupu k řešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
MATEMATIKA- 1. ROČNÍK
Porovnává množství a velikostí
(větší,menší, rovná se)
Provádí lineární uspořádání
Orientuje se v prostoru
;
Počítání do 6
Znaménka <> = + Pojmy vpravo, vlevo pod, nad,
před, hned před, hned za, nahoře,
dole
Prv – orientace ve škole, Člověče
nezlob se
Čj – orientace na stránce, řazení
podle velikosti, počet slabik , psaní
číslic a znaků
Hv – píseň jedna dvě, taneček,
rytmus, Vv – řazení tvarů (tiskátka)
Tv – řazení podle velikosti – nástup
OSV - Rozvoj schopností
poznávání
86
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti, ,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač. Výukové programy
Ma
;
Porovnává množství a velikostí
Provádí lineární uspořádání
Provádí početní operace (+,-)
s přirozenými čísly
Počítání do 8
Operace +, - v řadě do 5 s názorem
Prv – orientace ve škole, Člověče
nezlob se
Čj – orientace na stránce, řazení
podle velikosti, počet slabik , psaní
číslic a znaků
Hv – píseň jedna dvě, taneček,
rytmus, Vv – řazení tvarů
(tiskátka)
Tv – řazení podle velikosti – nástup
OSV - Rozvoj schopností
poznávání
Provádí početní operace
s přirozenými čísly(+,-)
Poznává a určuje základní tvary v
rovině
Počítání do 10, psaní čísel
Operace v č.řadě do 8, pamětně,
s názorem
Rovinné obrazce – trojúhelník,
čtverec,obdélník, kruh
Prv - Podzim, Náš dům, Zima
počítání ovoce, zvířat, zeleniny,
porovnávání velikosti domů
Hv – hry na rozvoj sluchu,
rytmizace – pravidelné členění řady
předmětů
Vv – Vánoce, počet dárků
Tv – rozdělování dětí do družstev,
porovnávání počtu a odhad
vzdálenosti kroků
Čj – poslech slovní úlohy s
porozuměním, psaní číslic a
příkladů
87
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti, ,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač. výukové programy
Ma
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti, ,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice,GO tvary, makety
platidel, počítač. výukové programy
Ma
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
;
Osvojuje si aritmetické operace
s přiroz.čísly(+,-)
Počítání do 10
Operace do 9, s názorem
Prv - Podzim, Náš dům, Zima
počítání ovoce, zvířat, zeleniny,
porovnávání velikosti domů
Hv – hry na rozvoj sluchu,
rytmizace – pravidelné členění řady
předmětů
Vv – Vánoce, počet dárků
Tv – rozdělování dětí do družstev,
porovnávání počtu a odhad
vzdálenosti kroků
Čj – poslech slovní úlohy s
porozuměním, psaní číslic a
příkladů
Řeší úlohy,v kterých aplikuje
osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
Počítání do 10
Praktické úlohy
Měření
Operace do 10, s názorem
Porovnává množství a
velikosti(větší,menší,rovná se)
Počítání do 20
S názorem dle potřeby
Prv - Podzim, Náš dům, Zima
počítání ovoce, zvířat, zeleniny,
porovnávání velikosti domů– Nový
rok, měsíce v roce, režim dne, u
krmítka, u krmelce
Hv – hry na rozvoj sluchu,
rytmizace – pravidelné členění řady
předmětů
Vv – Vánoce, počet dárků
Tv – rozdělování dětí do družstev,
porovnávání počtu a odhad
vzdálenosti kroků
Čj – poslech slovní úlohy s
porozuměním, psaní číslic a
příkladů
OSV - Rozvoj schopností
poznávání
Prv – měsíce v roce, režim dne,
Čj – křížovky (sloupeček, řádek),
88
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity , demonstrace,
upevňování, prověřování, praktické
činnosti, , metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice,GO tvary, makety
platidel, počítač. Výukové programy
Ma
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač:výukové programy
Ma
Proj. den – Sportovní den
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Provádí lineární uspořádání
Určuje počet prvků množiny
Řešení slovních úloh na
porovnávání čísel
vztah – všechny, ne všechny, aspoň
jeden
Tv– dělení dětí do družstev,
přiřazování pomůcek
OSV - Rozvoj schopností
poznávání
Provádí početní operace +,s přirozenými čísly
Sčítání a odčítání ve druhé desítce
Bez přechodu desítky,s názorem
Prv – měsíce v roce, režim dne,
Čj – křížovky (sloupeček, řádek),
vztah – všechny, ne všechny, aspoň
jeden
Tv – dělení dětí do družstev,
přiřazování pomůcek
OSV - Rozvoj schopností
poznávání
Provádí početní operace
s přirozenými čísly písemně
Rozezná krychli, válec, kouli,
kvádr, pomocí stavebnice sestrojí
jejich modely
Sčítání a odčítání čísel v oboru 0-20
Bez přechodu desítky,s názorem i
pamětně
Tělesa – krychle, válec, koule,
kvádr
Stavění staveb ze stavebnice
Prv- Zdraví a nemoc - teploměr,
Úraz – tel. čísla, Orientace – plán
cesty, křižovatky
Čj – křížovky, čtení s
porozuměním, tvoření slovních
úloh, zápis příkladů pod sebe
Vv kreslení do čtver. sítí
Pv – krychlové stavebnice
OSV - Rozvoj schopností
89
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti, ,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač.
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
poznávání
;
Provádí početní operace
s přirozenými čísly
Řeší slovní úlohy vedoucí ke
vztahu:
x více (méně)
Sčítání a odčítání v oboru 0-20
Bez přechodu desítky,s názorem i
pamětně
Komutativnost sčítání
Řešení sl. úloh s využitím vztahů o
x –méně, o x - více
Prv – Zdraví a nemoc - teploměr,
Úraz – tel. čísla, Orientace – plán
cesty, křižovatky
Čj – křížovky, čtení s
porozuměním, tvoření slovních
úloh, zápis příkladů pod sebe
Pv – krychlové stavebnice
OSV - Rozvoj schopností
poznávání
Čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla
Provádí početní operace pamětně a
písemně
Řeší a tvoří úlohy v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace
Opakování v oboru 0-20
Při potřebě s názorem
Prv – Zdraví a nemoc - teploměr,
Úraz – tel. čísla, Orientace – plán
cesty, křižovatky
Čj – křížovky, čtení s
porozuměním, tvoření slovních
úloh, zápis příkladů pod sebe
90
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač
Učební materiály (využívány
průběžně), Učebnice matematiky,
pracovní sešity ,
demonstrace,upevňování,
prověřování, praktické činnosti, ,
metoda samostatné práce
pomůcky pro učitele: počítadlo
velké, tabule, karty součtů a rozdílů,
velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly,
stavebnice, počítadla, krychlová
stavebnice, GO tvary, makety
platidel, počítač
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
MATEMATIKA- 2. ROČNÍK
;
Porovnává množství a velikosti
Provádí lineární uspořádání
Používá přirozená čísla
k modelování reálných situací
Provádí aritmetické operace +,Modeluje a znázorňuje GO tvary
v rovině
Kreslí křivé a rovné čáry
Opakování do 20
GO obrazce
Kreslení rovných a křivých čar
Prv –Rozvrh hodin
Hv – notová osnova
Vv – rovné a křivé čáry, kreslení
písmen
Tv - nástup, řazení,
Čj – čtení s porozuměním, zápis
příkladu
Provádí aritmetické operace sčítání
a odčítání +,Modeluje v rovině
Narýsuje lineární útvar
Žák dodržuje zásady rýsování.
Obor do 20
S přechodem přes 10 s názorem
Přímka
Rýsování úseček
Prv – Měsíce, roční období
Hv– počet taktů, noty
Čj – čtení s porozuměním, věta
oznamovací, tázací – odpověď na
otázku, psaní velkých písmen
(úsečky)
Počítá prvky souboru do 100
Vytváří konkrétní sobory (na
počítadle, s penězi, ve čtvercové
síti) s daným počtem prvků do 100
Porovnává čísla do 100
Poznává základní GO tvary v
prostoru
Čísla 0-100, orientace na číselné
ose
Čtení a zápis čísel
S názorem
Řešení a vytváření slovních úloh na
porovnávání čísel
Kužel, kvádr, koule, krychle, válec
Čj – čtení s porozuměním, věta
oznamovací, tázací – odpověď na
otázku
Tv – počty žáků v družstvech,
cvičení s kruhy,kužely, míčem
Vv – využití GO tvarů při kresbě
91
Učebnice, pracovní sešity, praktické
činnosti, práce ve dvojicích,
skupinách, met.samostatné práce
nástroje, pomůcky:počítadla,GO
tvary, tabulka sčítání, stavebnice,
počítačové programy, karty, obálky
s úkoly,
učebnice matematiky, pracovní
sešity, matematické hry pro
zpestření- Bingo, Židlovka...
demonstrace,prověřování,
upevňování, praktické činnosti,
práce ve dvojicích, skupinách,
met.samostatné práce
nástroje, pomůcky:počítadla,GO
tvary, tabulka sčítání, stavebnice,
počítačové programy, karty, obálky
s úkoly,
učebnice matematiky, pracovní
sešity, hry (využívány průběžně)
demonstrace, prověřování,
upevňování, praktické činnosti,
práce ve dvojicích, skupinách,
met.samostatné práce
nástroje, pomůcky:počítadla,GO
tvary, tabulka sčítání, stavebnice,
počítačové programy, karty, obálky
s úkoly,
učebnice matematiky, pracovní
sešity
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Sčítá a odčítá v oboru do 100
Používá jednotky délky
Sčítání a odčítání násobků 10
Sčítání a odčítání jednociferných
čísel a desítek
Jednotky délky – cm, mm, m
Sčítání a odčítání s přechodem přes
desítku v oboru do 100
Pamětné počítání
Měření délky úseček
Prv –Měsíce, roční období
Hv – počet taktů, noty
Čj – čtení s porozuměním, věta
oznamovací, tázací – odpověď na
otázku
Provádí aritmetické operace +, v oboru do 100
Měří délku úsečky (mm, cm ,dm)
;
Prv –Čistota , Nemoc – teploměr,
důležitá tel. čísla
Hv- noty, počet not v taktu
Tv – cvičení na značkách, zástup,
řada, plavání, měření výkonu
Vv – kresba názoru
Čj – čtení slov. úloh
s porozuměním, tiché čtení, tvoření
odpovědi na otázku, psaní – zápis
úlohy, úprava
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
demonstrace,prověřování,
upevňování, praktické činnosti,
práce ve dvojicích, skupinách,
met.samostatné práce
nástroje, pomůcky:počítadla,GO
tvary, tabulka sčítání, stavebnice,
počítačové programy, karty, obálky
s úkoly,
učebnice matematiky, pracovní
sešity
demonstrace,upevňování,prověřován
í, skupinová práce, práce ve
dvojicích, samostatná práce
nástroje, pomůcky:stovková
počítadla, tabulka sčítání,, měřítka,
karty s čísly a příklady, obálky
s úkoly
Proj. den – Sportovní den
Řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání
a odčítání v oboru do 100
Řeší slovní úlohy s využitím
vztahů: o x – více, o x – méně,
v oboru do 100
Rýsuje lineární útvar
Řešení a tvoření slovních úloh na
sčítání a odčítání
Počítání s penězi, seznámení
s bankovkami a mincemi do
stokoruny
Délka úsečky
Prv –Čistota , Nemoc – teploměr,
důležitá tel. čísla
Hv- noty, počet not v taktu
Tv – cvičení na značkách, zástup,
řada, počty v družstvech
Čj – čtení slov. úloh
s porozuměním, tiché čtení, tvoření
odpovědi na otázku, psaní – zápis
úlohy, úprava
demonstrace, upevňování,
prověřování, skupinová práce, práce
ve dvojicích, samostatná práce
nástroje, pomůcky:stovková
počítadla, tabulka sčítání, měřítka,
karty s čísly a příklady, obálky
s úkoly, karty na násobení a dělení
Provádí aritmetické operace
násobení
Užívá spoje násobilek 2,3,4,5
Názorné zavedení násobení a dělení
na souborech různých předmětů
Násobení jako opakované sčítání
Řady násobků daného čísla
Prv –Čistota , Nemoc – teploměr,
důležitá tel. čísla
Hv- noty, počet not v taktu
Tv – cvičení na značkách, zástup,
demonstrace, prověřování,
upevňování, praktické činnosti,
skupinová práce ve dvojicích
nástroje, pomůcky: stovkové
92
Výstupy žáka
;
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Násobení 2,3,4,5
řada
Čj – čtení slov. úloh
s porozuměním, tiché čtení, tvoření
odpovědi na otázku, psaní – zápis
úlohy, úprava
počítadlo, čtvercová síť, tabulka
sčítání a násobení, GO tvary
prostorové modely, počítačové
programy, karty na násobení
Provádí aritmetické operace dělení
Dělí v oboru násobilek 2,3,4,5
Dělení 2,3,4,5
Automatizace násobilek 2,3,4,5
Násobek, činitel, záměna činitelů
Čj – čtení s porozuměním, druhy
slov
Pv – skládání tvarů z GO tvarů
z mozaiky
Aplikuje osvojené aritmetické
operace ve slovních úlohách
Řeší sl. úlohy se dvěma početními
výkony
Řeší sl. úlohy se vztahy x – krát
více, x – krát méně
Modeluje a znázorňuje jednotlivé
GO útvary v rovině a prostoru
Obor do 100
Aritmetické operace +, -, . , :
Řešení slovních úloh
Příklady se závorkami
Čj – čtení s porozuměním, druhy
slov
Vv – kreslení písmen jako lom. čar,
ornamenty
Hv – noty, takty
Tv– GO tvary
PV– skládání mozaiky z GO tvarů
Rozezná časové jednotky hodina,
minuta sekunda
Čte údaje na různých typech hodin
Řeší a tvoří úlohy v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace +,-,.,: s přirozenými čísly
Žák zformuluje odpověď k danému
Výsledku.
Poznává a určuje zákl.geom.tvary
v rovině a prostoru
Narýsuje lineární útvar
Orientace v čase, den-24 hodin, 1
hodina – 60 minut, 1 minuta – 60
sekund
Operace zpaměti
Trojúhelník, obdélník, čtverec,
kružnice, kužel, kvádr, krychle,
koule
Přímka, úsečka
Prv-Orientace v čase, hodiny
Čj
– čtení praktických úloh
s porozuměním
Vv– kresba lineárních čar, obrázek
z geometrických tvarů
Hv– trojzvuk
demonstrace, prověřování,
upevňování, praktické činnosti,
skupinová práce, ve dvojicích,
nástroje, pomůcky:stovkové
počítadlo, čtvercová síť, tabulka
sčítání a násobení, G0 tvary
prostorové modely, počítačové
programy, karty na násobení a
dělení, hry
demonstrace, prověřování,
upevňování , praktické činnosti,
skupinová práce,ve dvojicích,
nástroje, pomůcky:stovkové
počítadlo, čtvercová síť, tabulka
sčítání a násobení, GO tvary
prostorové modely, počítačové
programy , karty na násobení a
dělení
demonstrace, prověřování,
upevňování, praktické činnosti ,
práce ve dvojicích a skupinách,
metoda samostatné práce
nástroje, pomůcky: počítadla,GO
tvary, tabulka sčítání a
násobení,stavebnice,počítačové
programy, karty s příklady a úkoly,
číselné osy, měřítka a pravítka,
čtvercová síť
93
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
MATEMATIKA- 3. ROČNÍK
;
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Používá přirozená čísla
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Užívá spoje násobilek 6,7
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Opakování z druhého ročníku
(sčítání, odčítání do 100, slovní
úlohy, čísla menší a větší, závorky,
násobení a dělení v oboru násobilky
do 5)
Řady násobků 6,7
Automatizace násobilek 6,7
GO: bod, přímka, úsečka
Vzájemná poloha přímek v rovině –
rovnoběžky, různoběžky
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Používá přirozená čísla
Užívá spoje násobilek 8,9
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Ttvoří slovní úlohu k
matematickému vyjádření.
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Procvičování -slovní úlohy,sčítání a
odčítání (sčítanec + sčítanec =
součet, menšenec – menšitel =
rozdíl). Sčítání a odčítání
dvojciferných čísel zpaměti i
písemně.
Řady násobků 8,9
Automatizace násobilek 8,9
GO: měření délek (mm, cm, dm)
Čj,Vv,Pv, Prv
94
Metody, formy:vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem,práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program
,čtverečkový sešit,papírové peníze,
pastely,špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru,
prac.sešity
Proj. den – Sportovní den
Metody,formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka,modely
těles,mapy,počítačový program
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru,
prac.sešity
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Užívá spoje násobilek 1,0,10
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Násobení a dělení (1,0,10),sčítání a
odčítání dvojciferných čísel
zpaměti i písemně (s přechodem
přes desítku)
GO: čtverec, obdélník, trojúhelník,
čtyřúhelník
Rýsování úsečky dané délky
Čj, Vv, Pv, Prv
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Užívá spoje všech násobilek malé
násobilky
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Násobilka v oboru do 100,
procvičování všech násobků, dělení
celku na části
GO: geometrie kolem
nás(vyhledávání GO tvarů ve
věcech,které nás obklopují)
Jednotky délky dm, km
Čj, Vv, Pv, Prv
.
95
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Metody,formy:vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace,samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování
Nástroje, pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků, příklady
násobilky, kartičky s názory,
průsvitné fólie, pravítka,měřítka,
kružítka, modely těles, mapy,
počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze, pastely, špejle, krejč.metr,
dřevěný metr,pásmo, proužky
papíru, prac. sešity
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce, samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac.sešity
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Násobí zpaměti dvojciferné číslo
jednociferným
Řeší slovní úlohy vedoucí
k násobení dvojcif. čísla číslem
jednocif.
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Určuje obvod jednoduchého
obrazce(trojúhelník, čtverec,
obdélník) sečtením délek jeho stran
Násobení a dělení dvojciferných
čísel jednociferným
Pamětné násobení dvojcif čísla
jednociferným
GO: geometrická mozaika, útvary
složené ze čtverců a z trojúhelníků
Strana rovinného obrazce, obvod
Čj, Vv, Pv, Prv
Čte a píše trojciferná čísla
Vytváří soubor s daným počtem
prvků do 1000
Zakreslí obraz daného čísla na
číselné ose
Porovnává čísla do 1000
Provádí lineární uspořádání
Počítání do 1000 ( počítání
s penězi,čísla větší a
menší,trojciferné číslo,jednotky
míry,hmotnosti,objemu)
Číselná řada-počítání po stovkách,
jednotkách, desítkách
Čj, Vv, Prv
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech- žák čte
sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
;
GO: tělesa-krychle, kvádr, hranol,
válec, jehlan, kužel, koule
96
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac.sešity
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac.sešity
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Používá sčítání a odčítání v oboru
do 1000
Řeší slovní úlohy na sčítání a
odčítání trojciferných čísel, na
vztahy o x – více, o x – méně
Písemně sčítá a odčítá trojciferná
čísla
Základní početní výkony v oboru
do 1000, písemné sčítání a odčítání,
násobení a dělení, slovní úlohy, o
kolik více, o kolik méně
Písemné algoritmy sčítání a
odčítání
GO:vlastnosti
těles,(vrcholy,stěny,hrany,hlavní
vrchol)
Graf přímé úměrnosti,operace
s přechodem přes desítku a
stovku,zkoušky opačným poč.
výkonem
Čj, Vv,Pv, Prv
Přibližné výpočty (zaokrouhlování
na desítky a stovky,odhady
výsledků, řešení slovních úloh
s odhadem přibližného výsledku)
Dělení se zbytkem
Součin, podíl, zbytek
GO:krychle a kvádr, rozlišující
znaky, rozeznávání krychle a
kvádru ve věcech, které nás
obklopují)
Provádění odhadů délek úseček a
různých vzdáleností
Čj,Vv,Pv,Prv
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Zaokrouhluje na stovky a desítky,
odhadne výsledek
Dělí dvojciferné číslo
jednociferným mimo obor
násobilek
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Provádí odhad délky vzdálenosti
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
;
97
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešit
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Dělí dvojciferné číslo
jednociferným mimo obor
násobilek
Řeší příklady se závorkami
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Určí délku jako celočíselný násobek
délkové jednotky
Úlohy z praxe(řešení slovních úloh)
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení součtu nebo
rozdílu dvou čísel
Užití závorek
Řešení a vytváření slovních úloh se
dvěma různými početními výkony
Čj, Vv, Pv, Prv
Rozlišuje sudá a lichá čísla
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku (např.1/2)
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
Opakování a cvičení docvičování
(+,-,.,;) v oboru do 1000,řešení
slovních úloh
Rozlišování sudých a lichých čísel
Převádění jednotek délky
GO: zobrazování těles (určování
počtu krychlí z kterých jsou
jednotlivá tělesa složená),co umíme
z geometrie (procvičování
probraných témat)
Čj,Vv,Pv,Prv
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
;
98
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle, krejč.
metr,dřevěný metr,pásmo,proužky
papíru, prac. sešity
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce s
programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování
Nástroje, pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků, příklady
násobilky, kartičky s názory,
průsvitné fólie, pravítka, měřítka,
kružítka, modely těles, mapy,
počítačový program), čtverečkový
sešit, papírové peníze, pastely,
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Převede jednotky délky
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
špejle, krejč.metr, dřevěný metr,
pásmo, proužky papíru, prac. sešity
MATEMATIKA- 4. ROČNÍK
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný) v oboru do
1000
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla v oboru do1000
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly v oboru
do 1000
Určí délku jako celočíselný násobek
délkové jednotky
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
v oboru do 1000
Graficky sčítá, odčítá a porovnává
úsečky.
Určí vzájemnou polohu přímek
Aplikuje učivo 3.ročníku, násobí,
dělí v daném oboru i mimo obor
násobilek
Poznává a určuje základní tvary
;
Opakování
Posloupnost přirozených čísel do
1000 (počítání po 10 a 100, rozklad
čísla v desítkové soustavě)
Čtení čísel,zápis v desítkové
soustavě (čtení,zápis čísel)
Číselná osa, porovnávání čísel (
Sčítání a odčítání v daném oboru
(pamětné a písemné poč.)
GO:bod,úsečka,přímka,poloha
přímek v rovině, průsečík –
rovnoběžky, různoběžky
Čj, Vv, Pv, Prv
Metody,formy:vysvětlování,
rozhovor,metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků, příklady
násobilky, kartičky s názory,
průsvitné fólie, pravítka, měřítka,
kružítka, modely těles,mapy,
počítačový program ,čtverečkový
sešit, papírové peníze,
pastely,špejle,krejč.metr,dřevěný
metr, pásmo,proužky papíru,
prac.sešity, kalkulačka
Proj. den – Sportovní den
Násobíme,dělíme, rozdělujeme
Násobení a dělení v daném oboru
(početní operace a jejich
procvičování)
Čj, Vv, Pv, Přv
99
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy, v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti, s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Určí délku lomené čáry graficky i
měřením.
Sestrojí rovnoběžku s danou přímou
Počítá do 10 000
Porovnává čísla do 10 000
Orientuje se na číselné ose do 10
000
Určí počet prvků množiny v daném
oboru
Písemně sčítá a odčítá v daném
oboru
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Sestrojí kolmici pomocí
trojúhelníku s ryskou
Zaokrouhlování čísel v daném
oboru
Mezipředmětové vztahy
Rýsování rovnoběžek a různoběžek,
vyznačení průsečíku
MV - interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Počítáme do 10000
Vlastnosti sčítání a odčítání,početní
operace a jejich procvičování
Vztahy mezi sčítáním a odčítáním
Zaokrouhlování a odhad výsledku
zaokrouhlování čísel na
10,100,1000
Procvičování pamětního i
písemného sčítání a odčítání (př.
Typu 86+35,92-64 zpaměti)
Kolmice, rýsování kolmic
Čj, Vv, Pv, Přv
100
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje, pomůcky:číselná osa,
tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Používá algoritmy písemného
násobení a dělení čísel v daném
oboru
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Vytváří na základě jednoduchého
textu tabulku, sloupcový diagram.
Narýsuje rovnoběžky a kolmice
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Narýsuje k zadané přímce
rovnoběžku a kolmici vedoucí
daným bodem pomocí trojúhelníku
s ryskou.
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
Procvičujeme učivo-řešíme úlohy
ze života
Přímá úměrnost,řešení slovních
úloh
Násobíme velká čísla
Písemné algoritmy násobení
(písemné násobení jednociferným a
dvojciferným činitelem)
Kreslení a rýsování rovnoběžek a
kolmic
Čj,Vv, Pv, Přv
Násobíme velká čísla
Procvičování algoritmů násobení
jednoc. a dvojc. číslem
GO:Dvojice přímek
Vzájemná poloha (rýsování
rovnoběžek a různoběžek
Kolmice a kolmost (rýsování
kolmice pomocí trojúhelníku
s ryskou)
Rýsování obdélníku a čtverce
Čj, Vv, Pv, Přv
101
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program ,
čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
Výstupy žáka
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru.
Narýsuje a znázorní kružnici s
daným poloměrem.
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
a rýsuje kružnici s daným středem a
daným poloměrem
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný) v oboru do
1 000 000
Počítá do 1 000 000 po statisících,
desetitisících, tisících
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Porovnává čísla do 1 000 000
Rozkládá čísla v desítkové soustavě
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
do mil.
Vyhledává, sbírá a třídí data –
;
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Dělíme velká čísla
Dělení zpaměti, odhad výsledků
Písemné dělení jednociferným
číslem
Řešení slovních úloh na
porovnávání čísel o n více,n krát
méně,o n méně, n krát méně
Kružnice, kruh, střed a poloměr
kružnic, rýsování kružnic
Čj, Pv, Přv
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
Počítáme do milionu
Posloupnost přirozených čísel do
mil., čtení čísel
Zápis v desítkové soustavě, číselná
osa, zaokrouhlování čísel s danou
přesností
Porovnávání čísel vdaném oboru
Osa souměrnosti, určování os
souměrnosti, překládání papírusouměrné tvary
Čj, Vv, Pv, Přv
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
102
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Výstupy žáka
Učivo – obsah
provádí a zapisuje jednoduchá
pozorování (měření teploty, průjezd
aut za daný časový limit apod.)
Rozpozná a nakreslí souměrný
útvar, určí osu soum. překládáním
Pamětně sčítá a odčítá čísla, která
mají nejvýše dvě čísla různá od 0
(8400-6200)
Písemně sčítá a odčítá do mil.
Pamětně násobí a dělí čísla do mil.
jednociferným číslem
Písemně dělí jednocif. dělitelem
provádí kontrolu pomocí
kalkulačky
Zjistí údaje z diagramu, sestaví
jednoduchý diagram
Určí obsah čtverce a obdélníku
pomocí čtvercové sítě
Jednotky délky, hmotnosti,času,
teploty.
Sčítání a odčítání v oboru do mil.
Pamětné násobení a dělení
jednociferným číslem
Písemné dělení jednocif. dělitelem
Počítání na kalkulačce
Sestavování diagramů
Určování obsahů čtverce a
obdélníka
Čj, Vv, Pv, Přv
MV - interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový program
,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
Řeší sl. úlohy se vztahy o x – více,
méně, x – krát více, méně
Řeší sl. úlohy na 2-3 početní
výkony, používá závorek
Zapíše pomocí římských číslic
1,5,10,50,100,500,1000
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Vymodeluje rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník.
Užívá jednoduché konstrukce,
Řešení sl. úloh, používání závorek
Římské číslice
Rovnoramenný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
(modelování souměrných útvarů)
Čj, Vv, Pv, Přv
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování
Nástroje, pomůcky:číselná osa,
tabulky násobků, příklady
násobilky,kartičky s názory,
průsvitné fólie, pravítka,
,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
103
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
narýsuje trojúhelník nebo
trojúhelník se třemi zadanými
délkami stran.
Modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku, porovná,
sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných
čísel.
Názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu
celku
vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
zlomkem na příkladech z běžného
života
Řeší jednoduché sl. úlohy na určení
poloviny, třetiny,čtvrtiny,
pětiny,desetiny z daného celku
sečte zlomky se stejným
jmenovatelem
využívá názorných obrázků
k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10
celku
vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
Nakreslí síť kvádru a krychle
Vymodeluje kvádr a krychli z dané
sítě
Používá jednotky obsahu cm2,
mm2, m2
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
;
Zlomky, celek, část
Řešení sl. úloh na použití zlomků
Čj, Vv, Pv, Přv
MV - interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Vytvoření celku z jeho dané
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny
Jednoduché sčítání a odčítání
zlomků se stejným jmenovatelem
Síť kvádru a krychle, modelování
kvádru a krychle ze sítě, rozložením
krabičky
Jednotky obsahu cm2, mm2, m2
104
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
měřítka,kružítka, modely těles,
mapy, počítačový program
,čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity, kalkulačka
Metody,formy:vysvětlování,rozhovo
r,metoda práce s knihou, čtení
s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstra
ce,samostatná práce
žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná
osa,tabulky násobků,příklady
násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,mode
ly těles,mapy,počítačový
program,čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřev
ěný metr,pásmo,proužky
papíru,prac. sešity,kalkulačka
skládání origami, krájení dortu,
pizzy
zlomkovnice
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
MATEMATIKA- 5. ROČNÍK
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Opakování (přirozená čísla)
Čtení přirozených čísel,zápis,
zaokrouhlování, pamětné počítání,
písemné algoritmy, odhady
výsledků kontrola
Čj, Vv, Pv,Přv
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Proj. den – Sportovní den
;
105
;
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku (např.1/2= 0,50)
Řeší a tvoří úlohy, v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty.
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Násobení a dělení,odhady
Násobení se čtyřciferným činitelem
Dělení dvojciferným dělitelem
(odhady, zkoušky)
Slovní úlohy
GO:Obvody a obsahy
Obvod čtverce,obdélníku
Jednotky obsahu, převody
Obsah čtverce a obdélníku
Složitější úlohy (obrazce,které lze
rozdělit na čtverce nebo obdélníky)
Převádění jednotek obsahu
Čj, Vv, Pv, Přv
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Zkoumáme čísla kolem nás
(desetinná čísla)
Desetinné číslo,desetinná
čárka,desetina,setina
Psaní a čtení des. čísel, zobrazení
na číselné ose
Porovnávání, zaokrouhlování
Písemné +, -, . , : (násobení a
dělení pouze 10)
GO:Geometrie v technice a přírodě
(rovinné
obrazce),rovnoběžky,kolmice,rýsov
Čj, Vv, Pv, Přv
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
106
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti, s
kterými se běžně setkává, čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Žák narýsuje čtverec a obdélník s
užitím konstrukce rovnoběžek a
kolmic.
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Orientuje se v jednoduchých
situacích, v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
ání obdélníku,čtverce (pravoúhlého
troj., rovnoramenného a
rovnostranného troj.
Učivo z GO možné oddálit popř.
rozšířit do dalšího měsíce
Dělíme na části
GO: rýsujeme kružnice
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Čj, Vv, Pv, Přv.
107
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
sešity
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy, v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
;
Pravidelnosti nám pomáhají
GO: souměrné útvary
Algoritmus písemného násobení
jednoc. a dvojcif. číslem, grafy
závislostí, vytýkání před závorku
např.12 . 56 + 12 . 18 = 12 . (56 +
12)
Dělíme dvojciferným číslem
GO: poznáváme tělesa (kvádr,
jehlan)
Různé pohledy na tělesa (půdorys,
nárys, bokorys)
Složení hranolů, válců, jehlanů,
kuželů, koulí
Čj, Vv, Pv, Přv.
VEGS -
Evropa a svět nás zajímá
Čj, Vv, Pv, Přv.
108
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Výstupy žáka
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Určí délku jako celočíselný násobek
délkové jednotky
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Rozumí jednoduchému tabelovému
záznamu konkrétní zákonitosti a
dovede ji tvořit
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Určí počet prvků množiny,používá
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Chystáme se na výlet
Pracujeme s plánem a s mapou
(měřítko,
Odhadování délek,přenášení
úseček)
Čj, Vv, Pv, Přv.
Poznáváme čísla ještě větší než
milion (10 a 100 mil., miliarda
GO: Geometrie našeho světa
(vzdušná vzdálenost, dělení koule
na různé části)
Čj, Vv, Pv, Vl
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
109
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
přirozená čísla
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy,v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Určí délku jako celočíselný násobek
délkové jednotky
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Vyhledávání počtu obyvatel podle
průvodců, či zajímavostí o číslech,
využití názoru pomocí sloupcových
diagramů
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy, v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
Nakupujeme se slevou i bez slevy (
slovní úlohy)
GO: modelujeme tělesa
(přiřazování různých tvarů k sobě –
vytváření nových těles)
Rýsování sítě krychle a kvádru ( do
čtverečkové sítě)
Výpočet povrchu krychle a kvádru
Tabulky,sloupcové diagramy,grafy
nárůstu cen
Tabulky,sloupcové diagramy, grafy
nárůstu cen
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Čj Vv, Pv,Přv
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
110
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejč.metr, dřevěný
metr, pásmo, proužky papíru, prac.
sešity
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Co jsme se naučili (opakování,
procvičování a upevňování
poznatků a dovedností)
Hledání chybějícího sčítance
Počítání zpaměti s velkými čísly
Převody zlomků na des.čísla
Měření teploty – jednotky teploty
Čj, Vv, Pv, Přv
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
Porovnává množství a velikosti
(větší,menší,stejný)
Provádí lineární uspořádání
(před,za,mezi)
Poznává a určuje základní tvary
v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
Porozumí významu „- „ pro zápis
záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose
Určí počet prvků množiny,používá
přirozená čísla
Orientuje se v jednoduchých
situacích v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části
celku
Řeší a tvoří úlohy, v kterých
aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
Určí délku jako celočíselný násobek
délkové jednotky
Modeluje a znázorňuje základní
(jednoduché) geometrické útvary
v rovině a prostoru
Zaokrouhluje a provádí odhady
výsledku v oboru přirozených čísel
Popisuje jednoduché závislosti,s
kterými se běžně setkává,čte a
vytváří jejich grafické reprezentace
v jednoduchých případech
;
111
Metody, formy: vysvětlování,
rozhovor, metoda práce s knihou,
čtení s výkladem, práce
s programem, pozorování,
demonstrace, samostatná práce žáků,
problémového vyučování,
programového vyučování,
skupinová práce, práce ve dvojicích
Nástroje, pomůcky: číselná osa,
tabulky násobků, příklady násobilky,
kartičky s názory, průsvitné fólie,
pravítka, měřítka, kružítka, modely
těles, mapy, počítačový program ,
čtverečkový sešit, papírové peníze,
pastely, špejle, krejčovský metr,
dřevěný metr, pásmo, proužky
papíru, pracovní sešity
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Čte, zapisuje, uspořádává čísla na
číselné ose a porovnává je
Dělí dvojciferným dělitelem
Narýsuje a zapíše bod, přímku,
polopřímku, úsečku, rovinu,
polorovinu kolmice, vzdálenost
bodu od přímky, Rýsuje
rovnoběžky, vzdálenost dvou
rovnoběžek
Rozezná zařadit jednotlivá čísla do
svých oborů
Rozliší a dokáže narýsovat základní
útvary
Definuje, popisuje a určí jejich
jednotlivé vlastnosti
Zařadí jednotlivé vlastnosti a
aplikuje je v konstrukčních úlohách
Aplikuje základní vzorce obvodu a
obsahu a užívá je ve slovních
úlohách
Převádí jednotky (délkové,
čtverečné, hmotnostní a duté)
Zapíše a uspořádá desetinná čísla
na číselné ose
Sčítá, odčítá, dělí a násobí
v desítkové soustavě (10, 100,
1000, . .)
Převádí jednotky délky, plochy a
objemu
Provádí početní operace (sčítání,
odčítání, násobení a dělení
desetinného čísla číslem celým,
násobení a dělení des.č. desetinným
číslem)
Opakování učiva 5. ročníku
Přirozená čísla.
Početní operace s přirozenými čísly
Eukleidovské konstrukce
Rozdělení čísel (přirozená, celá,
racionální, iracionální, reálná)
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
MATEMATIKA 6. ROČNÍK
;
Učební pomůcky - využívány
průběžně:
Matematika pro 6. ročník základní
školy
Sbírky úloh
Testy z matematiky
Obdélník, čtverec
Obvod, Obsah
Výtvarná výchova
Desetinná čísla
Převody jednotek
Početní operace des. čísel
Fyzika: měření délky, obsahu,
objemu, převádění jednotek
112
Výstupy žáka
Řeší aplikační úlohy s desetinnými
čísly
Využívá média jako zdroj informací
Pracuje v týmu
Definuje a popíše úhel
Odhadne rozdělit úhly podle
velikosti
Narýsuje a pozná úhel pravý, ostrý,
tupý, přímý, konvexní, nekonvexní
Určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem
Graficky sčítá a odčítá, přenáší
úhly, konstruuje je pomocí kružítka
a pravítka
Získané vědomosti a dovednosti
aplikuje při řešení konstrukčních
úloh
Získané vědomosti používá ke
kontrole správnosti narýsovaných
útvarů
Definuje a popíše trojúhelník
Rozezná a dopočítá vnitřní a vnější
úhly trojúhelníku a úhly vedlejší a
vrcholové
Rozdělí trojúhelníky podle stran a
podle úhlů a popíše jejich vlastnosti
Sestrojí trojúhelník podle vět (sss,
sus, usu), ověří sestrojení
trojúhelníku pomocí trojúhelníkové
nerovnosti
Sestrojí výšky, těžnice a střední
příčky trojúhelníku, kružnici
opsanou a vepsanou
Aplikuje vztahy mezi jednotlivými
prvky trojúhelníku, získaných
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Úhly
Velikost úhlu, jednotky velikosti
úhlu
Druhy úhlů
Početní operace s velikostmi úhlů
Fyzika, výtvarná výchova
(perspektiva)
Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníku
Obvod trojúhelníku
Výtvarná výchova
113
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Výstupy žáka
poznatků využívá při řešení
početních a konstrukčních úloh
Pojmenuje, znázorní a narýsuje
kružnici, rozliší kružnici a kruh
Definuje a popíše kružnici
Sestrojí kružnici s daným středem a
poloměrem
Rozezná podobné a shodné útvary
Objasní vlastnosti osové
souměrnosti, osově souměrného
obrazce
Sestrojí obraz obrazce v osové
souměrnosti,
Definuje, popíše a rozpozná jejich
jednotlivé vlastnosti
Sestrojí jejich síť a zpětně
vymodeluje tělesa ze sítě
Užívá jednotky povrchu a objemu a
vzájemně je převádí
Vypočítá povrch a objem a využívá
znalostí při řešení slovních úloh
z praxe
Diskutuje o problémech při řešení
úloh
Rozloží číslo na součin prvočísel
Určí všechny dělitele čísla a
skupiny čísel
Určí a užívá násobky a dělitele
včetně nejmenšího společného
násobku a největšího společného
dělitele
Aplikuje věty o dělitelnosti při
řešení slovních úloh
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Kružnice
Výtvarná výchova
Hledání těchto útvarů v praxi
Osová souměrnost
Konstrukce bodu, úsečky, přímky,
útvaru v osové souměrnosti
Výtvarná výchova
Hledání osově souměrných útvarů
v praxi a určování jejich os
souměrnosti
Kvádr, krychle
Povrch, objem
Výtvarná výchova
Vymodelování krychle z papíru –
geometrie skládaného papíru
Dělitelnost přirozených čísel
Prvočísla, čísla soudělná,
nesoudělná
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti
Společný dělitel, největší společný
dělitel
Společný násobek, nejmenší
společný násobek
Navrhne diskusi o problémech při
;
114
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
řešení úloh
Modeluje a zapisuje zlomkem část
celku
Porovnává zlomky podle velikosti
Útvary z praxe, které se dají dělit,
rozebírat a skládat
Zlomky
Čtení a zápis čísla
Zobrazení na číselné ose
Rovnost, rozšiřování, krácení,
porovnávání zlomků
MATEMATIKA 7. ROČNÍK
Zapíše a uspořádá desetinná čísla
na číselné ose a provádí početní
operace
Urči a užívá násobky a dělitele
včetně nejmenšího společného
násobku a největšího společného
dělitele
Porovnává zlomky podle velikosti
Sestrojí trojúhelník podle vět (sss,
sus, usu) a ověří si sestrojení
trojúhelníku pomocí trojúhelníkové
nerovnosti
Sestrojí výšky, těžnice a střední
příčky trojúhelníku, kružnici
opsanou a vepsanou
Vypočítá povrch a objem a využívá
znalostí při řešení slovních úloh
z praxe
Rozšiřuje, krátí a porovnává
zlomky Sčítá, odčítá, násobí a dělí
zlomky
Rozpozná smíšená čísla a umí
s nimi počítat
Upraví složený zlomek na základní
tvar Vypočítá slovní úlohy se
zlomky
;
Opakování učiva 6. ročníku
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Zlomky
Úhly
Trojúhelník
Kvádr, krychle
Učební pomůcky (využívány
průběžně): Matematika pro 7.
ročník základní školy,
Sbírka úloh
Testy z matematiky
Zlomky
Operace se zlomky
Útvary z praxe, které se dají dělit,
rozebírat a skládat
115
;
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Čte, zapisuje, porovnává a
zobrazuje na číselné ose celá čísla
Určí čísla opačná, absolutní
hodnotu a chápe její geometrický
význam
Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s celými čísly
(sčítání, odčítání, násobení, dělení)
Uspořádá racionální čísla, provádí
početní operace s racionálními čísly
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
celých a racionálních čísel
Diskutuje o problémech při řešení
úloh
Dělí celek na části v daném
poměru, zvětšuje a zmenšuje
veličiny v daném poměru
Pracuje s měřítky map a plánů
Určí závislost přímé nebo nepřímé
úměrnosti
Zapíše přímou nebo nepřímou
úměrnost a zakreslí její graf
Sestaví trojčlenku
Řeší slovní úlohy na přímou nebo
nepřímou úměrnost
Rozpozná základní pojmy
procentového počtu
Vyjádří část celku pomocí procent
Řeší úlohy na procenta i pro případ,
že procentová část je větší než celek
Rozpozná základní pojmy finanční
matematiky
Řeší úlohy z praxe na jednoduché
úrokování
Celá a racionální čísla
Čísla kladná a záporná
Mezipředmětové vztahy
Racionální čísla
Poměr
Zeměpis, branná výchova
Přímá a nepřímá úměrnost
Procenta
Základ, procentová část, počet
procent
Úroky
116
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Využívá média jako zdroj informací
Rozezná podobné a shodné útvary
Zapíše věty o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků (sss, sus,
usu)
Zvětšuje a zmenšuje útvary v
daném měřítku a užívá poměr
podobnosti
Využívá podobnost v konstrukčních
úlohách
Rozezná samodružný bod
Sestrojí bod, přímku a obrazec ve
středové souměrnosti
Pozná útvary středově souměrné
Rozliší a znázorní základní druhy
čtyřúhelníků
Rozezná jejich základní vlastnosti
Využívá jejich vlastnosti
v konstrukčních úlohách
Aplikuje jednotky obsahu včetně
převodů jednotek
Vypočítá obvod a obsah
čtyřúhelníků
Řeší slovní úlohy z praxe pro
výpočet O, S rovnoběžníku a
lichoběžníku
Nakreslí síť hranolů a zpětně
vymodeluje hranol ze sítě
Vypočítá povrch a objem hranolů
Využívá znalostí (S,V) při řešení
úloh
Vypočítá obvod a obsah kružnice,
;
Modelování podobných a shodných
útvarů z barevných papírů
Shodnost, podobnost
Středová souměrnost
Čtyřúhelníky
Rovnoběžník, lichoběžník
Výtvarná výchova
Vymodelování krychle z papíru –
geometrie skládaného papíru,
v průběhu skládání složíme všechny
základní geometrické útvary
Hranol
Síť hranolů
Povrch, objem hranolů
Výtvarná výchova
Vymodelování krychle z papíru –
geometrie skládaného papíru
Kruh, kružnice, válec
Výtvarná výchova
Hledání těchto útvarů v praxi
117
Výstupy žáka
Učivo – obsah
kruhu
Využívá poznatky o kružnici v
konstrukčních úlohách
Délka kružnice, obsah kruhu
Vzájemná poloha přímky
a kružnice, vzájemná poloha dvou
kružnic
Provádí operace s desetinnými
čísly, se zlomky, s celými a
racionálními čísly
Řeší úlohy na poměr, úměrnost a
procenta
Rozlišuje pojmy osová a středová
souměrnost a používá je
Řeší konstrukční úlohy na
sestrojení čtyřúhelníků
Vysvětlí vzorce pro objem a povrch
hranolu a používá je
Rozezná pojem kruh, kružnice a
pracuje s nimi
Aplikuje vzorce pro objem a povrch
válce při řešení úloh
Určí druhou mocninu a odmocninu
pomocí tabulek a kalkulačky
Řeší úlohy z praxe na užití druhé
mocniny a odmocniny
Používá znění Pythagorovy věty
Aplikuje Pythagorovu větu v praxi
Řeší úlohy na užití Pythagorovy
věty
Určí mocninu s přirozeným
mocnitelem
Provádí základní početní operace
s mocninami
Zapíše číslo v desítkové soustavě
Má základní znalost mocnin se
záporným mocnitelem
Opakování
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
MATEMATIKA 8. ROČNÍK
;
Učební pomůcky (využívány
průběžně):
Matematika pro 8. ročník základní
školy.
Sbírky úloh
Testy z matematiky
Druhá mocnina a odmocnina
Fyzika
Tabulky, kalkulátor
Pythagorova věta
Fyzika
Tabulky, kalkulátor
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Fyzika
Tabulky, kalkulátor
118
Výstupy žáka
Určuje třetí a vyšší mocniny
pomocí kalkulačky
Určí hodnoty číselných výrazů
Zapíše slovní text pomocí výrazů
s proměnnými v jednoduchých
příkladech i s použitím příkladů
z praxe
Provádí operace s mnohočleny
Používá vzorce ke zjednodušení
výrazů
Řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav
Provádí zkoušku správnosti řešení
Řeší úlohy (i z praxe) pomocí
sestavení a vyřešení lineární
rovnice
Vyjádří neznámou ze vzorce
Používá při rýsování základní
pravidla
Sestrojí tečnu ke kružnici vdaném
bodě, tečnu ke kružnici z daného
bodu ležícího vně kružnice
Aplikuje konstrukce trojúhelníků
podle vět sss, sus, usu
Řeší konstrukční úlohy na
sestrojení trojúhelníků a
čtyřúhelníků zadaných různými
prvky
Vymodeluje jehlan a kužel
Sestrojí síť jehlanu a kužele
Rozezná vzorce na výpočet objemu
a povrchu jehlanu, kužele a aplikuje
je při řešení úloh
Používá vzorce pro objem a povrch
koule při řešení úloh z praxe
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Výrazy
Fyzika, chemie
Tabulky
Lineární rovnice
Fyzika, chemie
Konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
Rýsovací pomůcky
Fyzika, zeměpis
119
Modely těles
Modelování těles žáky
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Provádí jednoduchá statistická
šetření a zapisuje jejich výsledky
formou tabulky nebo do diagramu
Čte tabulky, grafy a interpretuje
jejich výsledky
Určí četnost jednotlivých hodnot,
určuje modus a medián
Užívá výpočet aritmetického
průměru
Sestrojí různé diagramy a grafy
s údaji uvedenými v procentech
Využívá média jako zdroj informací
Pracuje v týmu- Diskutuje o
problému
Základy statistiky
Fyzika, zeměpis, občanská výchova
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Provedení statistického šetření na
zvolené téma, jeho vyhodnocení a
interpretace
Kalkulátor
Příklady tabulek a grafů z praxe
MATEMATIKA 9. ROČNÍK
;
Provádí základní početní operace s
mocninami
Využívá znalosti Pythagorovy věty
při řešení úloh
Používá základní operace
s mnohočleny
Řeší rovnice pomocí ekvivalentních
úprav
Řeší slovní úlohy pomocí sestavení
a vyřešení lineární rovnice
Aplikuje vzorce na výpočet objemu
a povrchu jehlanu, kužele a používá
je při řešení úloh
Opakování učiva
Určí podobné útvary
Používá poměr podobnosti
Objasní věty o podobnosti
trojúhelníků a aplikuje je
Sestrojí rovinný útvar podobný
Podobnost rovinných útvarů
Učební materiály (využívány
průběžně): Matematika pro 9. ročník
základní školy
Husar, P.: Matematikou krok za
krokem k přijímacím zkouškám.
Prométheus, Praha 2002.
Sbírky úloh
Testy z matematiky
Tabulky
Mapy, plány
Zeměpis – práce s mapou, měřítko
120
Výstupy žáka
danému
Používá poměr podobnosti při práci
s mapami a plány
Rozdělí a změní úsečku v daném
poměru
Objasní podmínky, za kterých má
lomený výraz smysl
Aplikuje početní operace
s lomenými výrazy
Sestaví složený lomený výraz na
násobení dvou lomených výrazů
Řeší jednoduché lineární rovnice
s neznámou ve jmenovateli
Řeší slovní úlohy vedoucí
k jednoduchým lineárním rovnicím
s neznámou ve jmenovateli
Rozpozná funkci od jiných vztahů
Určí definiční obor funkce a
množinu hodnot funkce
Sestrojí graf lineární funkce,
nepřímé úměrnosti a kvadratické
funkce
Aplikuje pojem lineární funkce a
rozpozná její vlastnosti
Používá probrané funkce při řešení
úloh z praxe
Pracuje v týmu
Vypočítá soustavu dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
dosazovací metodou
Vypočítá v jednoduchých případech
soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými metodou sčítací
Provádí zkoušku řešení
Řeší graficky soustavu dvou
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Fyzika – závislosti fyzikálních
veličin
Práce s grafy funkcí, které vycházejí
z praxe
Lomený výraz
Lineární rovnice s neznámou ve
jmenovateli
Funkce
Soustavy lineárních rovnic se
dvěma neznámými
121
Výstupy žáka
lineárních rovnic se dvěma
neznámými
Řeší jednoduché slovní úlohy
pomocí soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Řeší složitější konstrukční úlohy
(užití poloměru kružnice opsané,
těžnic, úhlopříček apod.)
Popíše řešení konstrukční úlohy
pomocí symboliky
Diskutuje o problému a hledá jeho
řešení
Řeší základní pojmy z oblasti
goniometrických funkcí
Užívá hodnoty těchto funkcí
pomocí tabulek a kalkulátoru
Používá goniometrické funkce
ostrého úhlu při řešení úloh (i
z praxe)
Používá goniometrické funkce při
výpočtech objemů a povrchů těles
Používá základní pojmy z této
oblasti – úrok, jistina, úroková
doba, úroková míra, úrokovací
období
Vypočítá úrok z dané jistiny za
určité období při dané úrokové míře
Určí hledanou jistinu
Provádí jednoduché a složené
úrokování
Využívá média jako zdroj informací
Pracuje ve skupině
Diskutuje o problému
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.
Konstrukční úlohy
Goniometrické funkce
Základy finanční matematiky
Tabulky
Občanská nauka – rozpočty,
finance
122
Samostatná a skupinová práce
Zpracování tématu s využitím
poznatků z praxe
1.1.2. Informatika
1.1.2.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie .
Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v
ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i
v praktickém život ě ). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu
rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu
„učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů
ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a
komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
1.1.2.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho
přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi a e-learningovým
vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy
elektronické komunikace a její zásady.
Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem „Mediální výchova“ .
Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 2 -. 9. ročníku. Výuka probíhá v budově školy v odborných učebnách vybavených počítači. Při
výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka“. Z tohoto důvodu se mohou třídy dělit na skupiny podle počtu pracovních stanic. Žáci mají s dispozici
tiskárnu, dataprojektor a zálohovací zařízení (disketa, flash disk, CD a DVD disk).
;
123
1.1.2.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
KOMPETENCE PRACOVNÍ
1.1.2.4.
Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím.
Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdroj ů (za účelem dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací).
Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a
procesů .Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru.
Učíme žáky nebát se problém ů ; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „technika má sloužit nám a ne
my jí“.
Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení.
Vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce.
V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání českého (cizího
jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi.
Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsah ů m vyskytujících se na internetu a v jiných
médiích.
Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich učební činnosti
a k racionálnější organizaci jejich práce.
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti p ř i práci s technikou napojenou na elektrickou síť .
Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
I N F O R M A T I K A – 2. - 5 . R O Č N Í K
Dodržuje hygienu a zásady při práci
s počítačem, vytváří si správné návyky
Obsluhuje počítače = zapne a vypne
počítač
Rozpozná stav počítače – vypnutý,
zapnutý, úsporný režim
Orientuje se v základních počítačových
pojmech, rozpozná a pojmenuje
jednotlivé části počítačové sestavy
Orientuje se v základních historických
;
Co je to počítač a z čeho se skládá
Popis základních součástí počítače,
pojmy software a hardware
Stručná historie, novinky a trendy
124
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Výstupy žáka ZŠ
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Klávesnice a myš
Operační systém Linux Ubuntu
Program „OpenOffice Kreslení“
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Pracovní plocha
Tento počítač
Nabídka aplikací
Matematika, Český jazyk, Anglický V rámci možností a dostupnosti
jazyk, Vlastivěda, Přírodověda
výukových programů různých výrobců
žáci objektivně zhodnotí jejich složky
estetickou a praktickou.
Dle svých kritérií si vyberou vhodný
výukový program některého z výrobců a
objektivně popíší důvody své volby.
Textový editor
Tabulkový editor
Český jazyk
milnících ve vývoji výpočetní techniky
Spolupracuje účinně ve skupině
Přihlásí se do počítačové sítě
Používá klávesnici a myš, orientuje se
ve významu všech kláves a využívá je napíše malé i velké písmeno, smaže
napsaný text zprava i zleva, zapne
numerickou část klávesnice, pohybuje
se v textu
Rozpozná a pojmenuje operační systém
na daném počítači
Pracuje s programem „Kreslení“
Pracuje s programem „OpenOffice –
textový editor“
Zjišťuje
základní
nainstalovaný
software v počítači
Má základní přehled o využití
jednotlivých programů
Spustí výukové programy a využívá
jejich možností
Dokáže uspořádat ikony na pracovní
ploše, změní si pozadí pracovní plochy,
nastaví spořič obrazovky
Vytváří zástupce na pracovní plochu
Pracuje s několika okny
Rozpozná nejdůležitější typy souborů,
soubor dokáže zkopírovat, přemístit
smazat
Zjišťuje
základní
nainstalovaný
software v počítači a stručně jej
charakterizuje
Pracuje s textovým editorem – vytvoření
nového dokumentu, uložení dokumentu,
formátování textu, kopírování textu,
;
125
Porovnání výhod a nevýhod programu
Kreslení oproti ruční tvorbě - Určité
téma žáci zpracují v hodinách VV,
následně v programu Kreslení a výsledky
své práce objektivně zhodnotí a
porovnají.
Žáci tvoří noty a z nich pak skládají
popěvky…
Žáci v textovém editoru mohou:
psát slohovou práci na zadané
téma;vytvářet písemnou práci pro
Výstupy žáka ZŠ
nastavení parametrů stránky, tisk
dokumentu, vkládání tabulek a obrázků
do dokumentu
Rozpozná jednotlivá paměťová média
Prohlíží obsah jednotlivých disků
Vytvoří novou složku a pojmenuje ji,
přesouvá soubory mezi složkami,
přejmenuje daný soubor
Orientuje se ve významu pojmu
„Internet“
V počítači najde a spustí internetový
prohlížeč
Nastaví domovskou stránku
Uloží si konkrétní internetovou adresu
do položky „Oblíbené“
Správně píše internetovou adresu –
rozezná její jednotlivé části
Založí si a ovládá vlastní e-mailovou
schránku – odeslat a přijmout e-mail,
smazat starší poštu
Běžně pracuje s internetem, má přehled
o nejdůležitějších internetových
vyhledávačích
Aktivně vyhledává informace v „síti
sítí“
Vyhledává, zpracovává a kriticky
hodnotí informace z webových stránek
Samostatně vyhledává a zpracovává
internetové informace o zemích Evropy
a světa
Navazuje kontakty prostřednictvím
internetu
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
spolužáky z předmětů Vl, Čj, Ma apod.
plnit úkoly pro výuku práce ve Wordu od
p.Valenze a rodiny Večeřových
CD ROM
Flash Disk
Hard disk
Internet a e-mail
Internetový prohlížeč
Matematika, Český jazyk, Vlastivěda, Žáci vyhledávají na Internetu informační
Přírodověda
zdroje pro jednotlivé předměty v souladu
s aktuálně probíraným učivem.
MV - interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
I N F O R M A T I K A - 6 . – 9. R O Č N Í K
Určí nejdůležitější technické parametry Hardware počítače – aktualitě, novinky
počítače
Operační systém
;
Fyzika
Anglický jazyk
126
Sestavení virtuální počítačové sestavy
v internetovém obchodě.
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozezná jednotlivé typy konektorů
Vyhledává informace o hardwarových
prostředcích a výkonu počítače
Zjistí volné místo na harddisku
Nastaví aktuální datum, čas a jazykové
prostředí v Linux
Pracuje v prostředí Linux
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Složka „Systém“
Jednotlivé komponenty „naživo“
Běžně pracuje s internetem, má přehled Internetový prohlížeč
o
nejdůležitějších
internetových
vyhledávačích
Aktivně vyhledávat informace v „síti
sítí“
Při hledání dokáže výhodně používat jak
hledání v katalogu, tak i odhad adresy
Nemá
problém
s konfigurací
internetového vyhledávače
Používá komunikační nástroje internetu
Občanská výchova
Anglický jazyk
Zeměpis
Zřídí si a obsluhuje
e-mailovou
schránku jak pomocí internetového
prohlížeče, tak i pomocí poštovního
klienta
Formátuje dokumenty. Orientuje se
v nejdůležitějších a nejpoužívanějších
klávesových zkratkách.
Pracuje
s obrázky
a
tabulkami
v dokumentu
Přenáší „běžný text“ z internetového
prohlížeče do textového editoru
Výhodně používá tabulátory.
Uvědomuje si možnost využívat ke
spolupráci různé typy aplikací
Využívá nejběžnější grafické formáty
Užívá základní funkce grafického
E-mail
internetový prohlížeč
poštovní klient
Český jazyk
Žáci plní zadaný úkol a jeho výsledek
odešlou ze své e-mailové schránky
učiteli.
Textový editor
Český jazyk
Výtvarná výchova
Tvorba referátu za použití informací
z www stránek
Textový a grafický editor
Výtvarná výchova
Matematika
;
Žáci zjišťují možnosti dopravy do
vybrané evropské metropole
.
127
Výstupy žáka ZŠ
editoru
Užívá základní funkce tabulkového
procesoru
Využívá
vzorce
v tabulkových
programech.
Zpracovává a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické
a multimediální formě.
Vytváří prezentace vhodné do ostatních
vyučovacích hodin
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Tabulkový procesor
Prezentační programy
Český jazyk
Přírodopis
prezentace informací (webové stránky, Chemie
prezentační programy, multimédia)
Fyzika
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, Dějepis
copyright, informační etika
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Občanská výchova
Anglický jazyk
MV - stavba mediálních sdělení, tvorba
mediálního sdělení
;
128
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
1.1.3. Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda
1.1.3.1.
Prvouka
1.1.3.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní
oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Důraz je kladen na praktické
poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově).Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje
k dovednostem pro praktický život.
Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a
pojmenovávat věci jevy a d ě je, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si
podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů , soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je.. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací
ohrožení),učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a
poskytování první pomoci . Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí,které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že
zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí,
ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků
vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitele.
Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim p ř i
nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků .
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají
určené role, řeší modelové situace atd.
1.1.3.1.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů , které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině , ve škole, v
obci. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly
by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště , postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Do tohoto tématického
okruhu bylo včleněno téma Dopravní výchova.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a
solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou
společnost nebo i svět (globální problémy). Do tohoto tématického okruhu bylo včleněno téma Korupce.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci u č í orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů .
Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině a obci. Podstatou
;
129
tematického okruhu je vyvolat u žák ů zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace
z dostupných zdroj ů , především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky.
Nové téma Obrana vlasti se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a
podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů a s
možnými,včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
V tématu Ochrana člověka na základě poznání sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět
soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.Získávají
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci . Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích,
včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. Jsou vedeni k tomu,
aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní d ě je ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit
a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá
pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základ ě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce
a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka
vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a
poskytování první pomoc.Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že
zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci tím, že pozorují názorné pomůcky,
přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. Do tohoto okruhu bylo začleněno i nové téma Sexuální výchova.
V předmětu se realizují formou projektů obsahově blízká průřezová témata „Výchova demokratického občana“ ,„Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech“ a „Environmentální výchova“ . Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. až 3. ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 6 hodin). Nezanedbatelná část
výuky probíhá mimo budovu školy – v blízkém okolí školy, v různých částech obce. K preferovaným formám výuky patří i exkurze do různých institucí a do zajímavých
přírodních lokalit.
1.1.3.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
;
Vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět.
Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých.
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka prakticky ověřit) v
literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, výukových počítačových programech (zejména informace
o vesmíru aj.).
Učíme žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně žáky učíme zaujímat k nim
kritický postoj.
Podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, aj.
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).
130
KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny apod.
Učíme žáky základům tolerance a vzájemného soužití.
Vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti nežádoucím vlivům z různých
sfér společnosti, které nabádají k nesprávnému (netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu života.
1.1.3.1.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
PRVOUKA- 1. ROČNÍK
Orientuje se v nejbližším okolí školy
Orientuje se bezpečně v budově školy
Čj – Naše třída, škola
Jsem školák
Ma – Počty různých předmětů ve třídě,
škole
Vv – Naše třída, škola,cesta do školy
Učební materiály: (využívány průběžně)
Prvouka pro 1.roč.
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
LIDÉ KOLEM NÁS
v rodině, role rodinných příslušníků a Rodina - postavení jedince v rodině,
vztahy mezi nimi, projevuje toleranci
role
členů rodiny; příbuzenské a
k přirozeným odlišnostem spolužáků
mezigenerační vztahy; život a funkce
i jiných lidí, jejich přednostem
rodiny
i nedostatkům.
Soužití lidí - mezilidské vztahy;
Čj – Moje rodina
Vv – Moje rodina
Tv – aktivní odpočinek
OSV - Rozvoj schopností poznávání
Další pomůcky:
nástěnné obrazy
fotografie
Činnosti a úkoly zaměřit na praktické
poznávání
fotografie
;
131
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Škola - orientace ve škole, okolí školy;
vyučování, prostředí třídy; bezpečná
cesta do školy, riziková místa a situace
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a
trávení volného času, uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Dopravní výchova-osobní bezpečí,
krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, bezpečné chování v
silničním provozu v roli chodce a
cyklisty, krizové situace, dopravní
značky;předcházení rizikovým situacím
Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a v dopravě a v dopravních prostředcích
chování v silničním provozu při cestě do (bezpečnostní prvky)
školy a ze školy, charakterizuje
nebezpečná místa
Projektové dny :
Branný kurz
Dopravní výchova
Domov - prostředí domova, orientace
v místě bydliště
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
mezilidská
komunikace,
principy
demokracie
Chování lidí - kladné a záporné
vlastnosti; pravidla slušného chování
Věci kolem nás - běžné činnosti v životě
lidí; předměty denní potřeby, pro
zábavu; práce, zaměstnání; volný čas a
jeho využívání
Pozná české mince a bankovky
Finanční gramotnost
išuje roční období, určuje měsíce, týdny,
dny
Určuje čas podle hodin
Používá kalendář
Čj – Co dělám během dne
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase - určování času, denní Ma – Kolik je hodin?
režim; roční období; kalendář, rok,
měsíc, týden, den
Projektové dny:
Bezpečnost na silnici a první pomoc
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Rozezná a určí základní části lidského Lidské tělo – stavba těla, základní
těla
funkce a projevy , životní potřeby
člověka; změny lidského těla v průběhu
života
Uplatňuje
základní
hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky
s využitím
elementárních
znalostí o lidském těle, projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví
Chová se obezřetně při setkání
s neznámými
jedinci,
odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná,
;
cvičné papírové hodiny
Péče o zdraví, zdravý životní styl, Tv – pohybové hry, tělocvičné pokyny
správná výživa, vhodná skladba Vv – Co je zdravé, nezdravé
potravy, pitný režim, zdraví a nemoc; OSV - Sebepoznání a sebepojetí
vliv stravování na zdraví;
úrazová
zábrana; denní režim; osobní hygiena
Osobní bezpečí - bezpečné chování v
různém prostředí; krizové situace;
přivolání pomoci v situaci osobního či
cizího ohrožení
132
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
v případě potřeby požádá o pomoc pro Mimořádné události a rizika ohrožení
sebe i pro jiné, ovládá způsoby s nimi spojená – postup v případě
komunikace s operátory tísňových linek ohrožení(varovný signál, evakuace,
zkouška sirén(, požáry(příčiny a prvence
Rozezná nebezpečí různého charakteru, požárů, ochrana a evakuace při požáru),
využívá bezpečná místa pro hru a integrovaný záchranný systém.
trávení volného času, uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Ví, kdy použít čísla tísňového volání – Sexuální výchova
112, 150, 155 a 158
Reaguje odpovídajícím způsobem na
pokyny dospělých při mimořádných
situacích
PRVOUKA- 2. ROČNÍK
Orientuje se v nejbližším okolí školy
Orientuje se bezpečně v budově školy
Vyjádří, co pro něho znamená domov
Pojmenuje nejdůležitější části a místa
obce, umístění významných budov a
objektů
Posuzuje okolní krajinu
Rozliší možná nebezpečí v nejbližším
okolí
;
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Škola - bezpečná cesta do školy,riziková
místa a situace ; orientace ve škole;
vyučování, učivo, prostředí; okolí školy
Domov - domov a bydlení; orientace v
místě bydliště
Naše obec - název obce, její části;
orientační body, významné budovy,
objekty, známá místa
Okolní krajina - povrch krajiny, typy;
ochrana životního prostředí ; chráněná
krajinná oblast
Čj – Naše škola, Můj domov
Učební materiál : (využívány průběžně)
Vv – tématické práce
Prvouka pro 2.roč.
Tv – modelové situace (silniční provoz);
tělovýchovné aktivity v okolí školy
Projektové dny :
Bezpečnost na silnici a první pomoc
133
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Určuje čas podle hodin
Poznává a prakticky využívá základní
časové jednotky (hodina, minuta,
sekunda)
Používá kalendář v souvislosti s ročními
obdobími
Určuje měsíce, týdny, dny
Ma – určování času
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád - Vv – tematické práce
určování času pomocí hodin; určování Čj – popis, vyprávění
dne a stanovení data, používání
kalendáře; režim dne; roční období
Využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj
v minulosti, současnosti a budoucnosti
Rozliší nejznámější rostliny ze svého
okolí
Pozná a pojmenuje plody běžných druhů
ovoce a zeleniny
Pojmenuje některá volně žijící, domácí
a hospodářská zvířata
Rozliší
rozmanitost
života
v
jednotlivých ročních obdobích
Uvede příklady výskytu rostlin a
živočichů v určitém prostředí
Mezipředmětové vztahy
ROZMANITOST PŘÍRODY
Rostliny, houby, živočichové - známé a
snadno dostupné druhy rostlin a hub;
základní skupiny živočichů a jejich
poznávání
Rovnováha v přírodě - přírodní
společenstva
ČJ – popis, vyprávění
Vv – tematické práce
Hv – písně s přírodní tématikou
Tv – cvičení v přírodě
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
cvičné papírové hodiny
manipulační atlasy rostlin a živočichů
kalendář přírody
Přednáška:
Výchova k zodpovědnému vztahu ke
zvířatům
PRVOUKA- 3. ROČNÍK
Bezpečně se orientuje v místě svého
bydliště
Označí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo
Rozpozná
možná
nebezpečí
v
nejbližším okolí
Pojmenuje nejdůležitější části a místa
města a umístění významných budov a
objektů
Posuzuje okolní krajinu, vyjádří
různými způsoby její krásu a
;
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov - domov, bydlení; orientace v
místě bydliště a v nejbližším okolí
Město, kde žiji - název obce, její části;
poloha obce v krajině; orientační body;
význačné budovy, objekty, zajímavá
místa; dopravní síť
Místní krajina - zvláštnosti místní
oblasti a příslušnost k větším územním
celkům (Čechy, Morava, Slezsko)
Okolní krajina - typy krajiny; vliv
krajiny na život lidí; působení člověka
na utváření krajiny a životního
Čj – popis, vyprávění
Vv – tématické práce
Tv - turistika
MKV - Lidské vztahy
134
Učební materiály :
Prvouka pro 3.ročník
Projektové dny :
Bezpečnost na silnici a první pomoc
Další pomůcky :
plán města
dopravní značky
zdravotní materiál (obvazy..
Výstupy žáka
Učivo - obsah
rozmanitost
Popíše jednoduše přírodní a lidmi
vytvořené objekty pozorované v krajině
Vyhledá v místní krajině hlavní
zeměpisné a přírodní dominanty, uvede
jejich názvy
Rozlišuje některé státní symboly naší
vlasti a vhodně se chová v situacích
spojených s jejich používáním
prostředí; názvy místních lokalit; voda v
krajině; určování hlavních světových
stran, jevy v přírodě, orientační body;
ochrana životního prostředí; různé
druhy plánů a map
Naše vlast – orientace na vlastivědné
mapě; sousední státy; státní symboly
Rozlišuje základní i širší příbuzenské
vztahy
Rozlišuje role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
Posoudí význam a potřebu některých
povolání a pracovních činností
Rozpozná odlišnost lidí z hlediska
vnějšího vzhledu
Respektuje odlišné názory a zájmy
jiných
Rozliší nevhodné chování, vyjádří svůj
názor
Na příkladech rozliší základní práva lidí
(dítěte)
Pojmenuje některé kulturní instituce ve
svém okolí a rozliší, jaké druhy činností
nabízejí
Porovná přírodninu a lidský výtvor
LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina - postavení jedince v rodině;
role členů rodiny; širší okruh
příbuzenských vztahů v rodině; život a
funkce rodiny; rodinné prostředí; práce
fyzická a duševní, zaměstnání
Soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace, principy demokracie,
obchod, firmy, zájmové spolky,
politické
strany,
církve,
pomoc
nemocným, sociálně slabým, společný
,,evropský dům“
Právo a spravedlnost – základní lidská
práva, práva dítěte
Kultura – podoby a projevy kultury;
kulturní instituce
Věci a činnosti kolem nás – lidská
činnost a tvořivost; přírodniny a lidské
výtvory; hospodářský život; technika a
informační technika
Čj – popis, vyprávění
Dramatická výchova –
situace,
dramatizace,
kulturního zařízení
Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při Finanční gramotnost
placení
Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Mezipředmětové vztahy
135
modelové
návštěva
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád – dějiny
jako časový sled událostí, generace
Současnost a minulost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení,
předmětů denní potřeby; průběh
lidského života
Regionální
památky
–
doklady
minulosti( lidové zvyky, tradice,
památky); svědectví práce našich
předků, významní rodáci; péče o
památky
Báj, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků; domov, vlast, rodný kraj
Čj – čtení pověstí
Dv – dramatizace pověstí
Vv – tématické práce
Hv – poslech historický skladeb
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
je banka správce peněz
Uplatňuje elementární poznatky o sobě,
o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci
lidí, na příkladech porovná minulost a
současnost
Prakticky využívá základní časové
jednotky (hodna, minuta, sekunda)
Pojmenuje některé významné rodáky a
předky, kulturní nebo historické
památky, významné události spjaté s
místem, v němž žije
Uvede některé báje a pověsti, vztahující
se k místní lokalitě
Ohleduplné chování k přírodě, ochrana
přírody – odpovědnost lidí; ochrana a
tvorba životního prostředí; ochrana
rostlin a živočichů; likvidace odpadů;
živelné pohromy, ekologické katastrofy
Látky a jejich vlastnosti - třídění látek
(přírodniny, suroviny, lidské výtvory,
odpady); změny látek a skupenství;
vlastnosti látek; porovnávání látek a
měření základních veličin s praktickým
užíváním základních jednotek
Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a
formy vody; oběh vody v přírodě;
vlastnosti, složení a proudění vzduchu;
jejich význam pro život
;
Staré pověsti české (A. Jirásek)
regionální pověsti
Projektové dny :
Den Země
Přednáška:
Výchova zodpovědného
zvířatům
136
vztahu
ke
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Nerosty a horniny, půda – horniny a
nerosty; vznik, složení a význam půdy
Vesmír a Země - význam Slunce pro
živé organismy; den a noc
Čj – popis, vyprávění, čtení příběhů
Obrazový materiál, DVD
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Orientuje se v roli muže a ženy při Lidské tělo – základní stavba a funkce; Vv – tématické práce
početí a narození dítěte
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou; Dramatická výchova – modelové situace
změny lidského těla v průběhu života;
životní potřeby a projevy; vývoj jedince
Pojmenuje některá zdravotní rizika
spojená s užíváním návykových látek
Uplatňuje způsoby bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
Rozezná nebezpečná místa ve svém
okolí
Základy sexuální výchovy – základy
lidské reprodukce; máme se rádi
(kamarádství přátelství, láska, způsoby
vyjadřování lásky v rodině, mezi
dospělými)
Návykové látky a zdraví – odmítání
návykových látek; hrací automaty a
počítače
Osobní bezpečí – bezpečné chování v
Prokazuje v situaci dopravního hřiště
rizikovém prostředí;
bezpečné způsoby chování a jednání v
Dopravní výchova-bezpečné chování v
roli cyklisty
silničním provozu v roli chodce; krizové
situace(šikana,
týrání,
sexuální
Uvede základní ochranné prvky v
zneužívání,
atd.);
brutalita
a
jiné
formy
silniční dopravě v roli chodce a cyklisty,
násilí
v
médiích;
přivolání
pomoci
v
cíleně je používá Charakterizuje
situaci osobního nebo cizího ohrožení;
bezpečné a ohleduplné jednání v
linky důvěry
prostředcích hromadné přepravy a při
akcích školy je uplatňuje
obvazový materiály
dopravní značky, křižovatky
cvičný požární poplach
Projektový den:
Branný kurz
Situace hromadného ohrožení
;
137
1.1.3.2.
Přírodověda
1.1.3.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím
směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a
žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí.
1.1.3.2.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ pro vyučovací předmět Přírodopis ve vyšších
ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je
členěn do dvou základních tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Seznamují se se základními moderními vědeckými poznatky o
vzniku vesmíru a sluneční soustavy a o vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu,
aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit
a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a
hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce
a potřeby Poznávají zdraví jako stav bio- psycho-sociální rovnováhy života.Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka
vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a
poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost a za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že
zdraví je důležitá hodnota v životě člověka
Do tohoto okruhu bylo vloženo nové téma Sexuální výchova ve kterém žáci poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují
s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů
atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních
situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své
zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
V dalším novém tématu Ochrana člověka na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti,
porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti.Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci . Jsou vedeni samostatnému a sebevědomému vystupování a
jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své
jedinečnosti (možností a limitů).Poznávají podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení, upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a v 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku (celkem 4 hodiny). Výuka probíhá v
kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze apod.). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají především
pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením modelových situací.
;
138
1.1.3.2.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět.
Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých.
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka prakticky ověřit) v
literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, výukových počítačových programech (zejména informace
o vesmíru aj.).
Učíme žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně žáky učíme zaujímat k nim
kritický postoj.
Podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, aj.
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny apod.
Učíme žáky základům tolerance a vzájemného soužití.
Vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti nežádoucím vlivům z různých
sfér společnosti, které nabádají k nesprávnému (netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu života.
1.1.3.2.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,projekty,
pomůcky, uč.materiál
PŘÍRODOVĚDA- 4. ROČNÍK
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka.
Porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organizmech, prakticky třídí organizmy
do známých skupin, využívá k tomu
jednoduché klíče a atlasy.
;
ROZMANITOST PŘÍRODY
Rostliny, houby, živočichové – znaky
života, životní potřeby a projevy, průběh
a způsob života, výživa, stavba těla u
některých nejznámější druhů, význam
v přírodě a pro člověka
Pozná vybrané rostliny podle vnější
stavby těla, jejich života a potřeb
Pozná zástupce nejznámějších skupin
živočichů a určí je podle typických
znaků, způsobu života a potravy
Navrhne rozdělení organismů do
známých skupin
Rozlišuje živočichy podle základních
rozdílů (savci, ptáci, plazi, ryby,
obojživelníci, hmyz)
Čj – popis, vyprávění
Vv,Pv – příroda jako námět i materiál
Pv – péče o rostliny
EV - Ekosystémy
139
(využívány průběžně)
Přírodověda pro 4.roč.
Přehledy živé přírody
Pracovní listy
Encyklopedie
Atlasy
Nástěnné obrazy
Časopisy
Tajenky
Dlouhodobý úkol – tvorba herbáře
Návštěva ZOO, botanické zahrady
Vycházky,exkurze
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,projekty,
pomůcky, uč.materiál
PD-Den Země
Objasní a porovná funkci různých typů
ekosystémů, zná vzájemný vztah
člověka a ekosystémů
Vl-typy krajiny,změny v krajině vlivem
Rovnováha v přírodě – význam, člověka
vzájemné vztahy mezi organismy,
přírodní společenstva, poznávání a
pozorování života v různých biotopech
(les, lidská obydlí, pole, louky, voda a
její okolí)
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody – ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů
Uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou.
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci
a zábavu a odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na oprávněné nároky
jiných osob.
Stručně
charakterizuje
specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika
vzniku
mimořádných
událostí;
v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
V modelových
situacích
ohrožení
bezpečí v běžných situacích volí
správné situace ochrany, přivolání
pomoci
i
pomoci
jiným
;
Rizika v přírodě – rizika spojená
s ročními obdobími a sezónními
činnostmi,
mimořádné
události
způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi.
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské
tělo-životní
potřeby
a
projevy,péče o zdraví a zdravá výživa
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana
před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida,
HIV/AIDS),
prevence
nemocí a úrazů.
Ochrana člověka - návykové látky a
zdraví, hrací automaty a počítače,
závislost, odmítání návykových látek,
bezpečné chování v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií.
Krizové situace.
Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby
Čj – vyprávění, popis
Dv –modelové situace
PD-Branný kurz
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Pv-příprava zdravé stravy
140
Výstupy žáka
Uvede přírodní jevy i jiné situace, které
mohou ohrozit lidské zdraví a životy,
vymezí (vybere z příkladů) vhodný
způsob ochrany
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,projekty,
pomůcky, uč.materiál
odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
Mimořádné události a rizika ohrožení s
nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém
Chová se obezřetně při setkání s
Sexuální výchova
neznámými
jedinci,
odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná;
v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné ; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
Rozpozná
život
ohrožující
zranění; ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
Charakterizuje na příkladech rozdíly
mezi drobným, závažným a život
ohrožujícím zraněním
PŘÍRODOVĚDA- 5. ROČNÍK
Vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislosti
s rozdělením
času
a
střídáním ročních období.
Zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionu, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organizmy a nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organizmů prostředí.
;
ROZMANITOST PŘÍRODY
Životní podmínky – rozmanitost
podmínek života na Zemi, význam
ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva; počasí a podnebí; podnebné
pásy
Najde shody a rozdíly v přizpůsobování
organismů prostředí, ve kterém žijí a
vysvětlí vzájemné vztahy mezi nimi
Čj – popis, vyprávění
(využívány průběžně )
Přírodověda pro 5.roč. – Život na
Dv – rozhlasové a televizní vysílání
Zemi,Země ve vesmíru,Člověk a
technika
Vv - tématické práce dle probíraného Přehledy živé přírody pro 3.-5. roč.
učiva
Pracovní listy
Encyklopedie
Atlasy
Nástěnné obrazy
Časopisy
141
Výstupy žáka
Zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity ,
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat.
Stručně
charakterizuje
specifické
přírodní jevy a z nich vyplívající rizika
vzniku
mimořádných
událostí,
v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit.
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu.
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Vesmír a Země – sluneční soustava, den
a noc, roční období, význam Slunce pro
živé organismy, zemská přitažlivost, EV - Vztah člověka k prostředí
magnetismus, magnetické póly
Vysvětlí důsledky pohybu Země a
Slunce pro život na Zemi
Využívá poznatky o pohybech Země
k objasnění střídání dne a noci a změn
ročních období
Ma-základní jednotky,převody
Určí
příslušnost planety Země ke
sluneční soustavě a k vesmíru
Pv-práce s různými materiály
Metody + formy práce,projekty,
pomůcky, uč.materiál
Tajenky
Návštěva ZOO a botanické zahrady
Exkurze,vycházka
PD-Den Země
Látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
změny látek a skupenství ( výroba skla,
papíru, plastů ), porovnávání látek a
měření veličin, praktické užívání
základních jednotek; otáčivé účinky síly
(páka, kladka ); elektrický proud
Změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
Rozpozná kladku, páku či nakloněnou
rovinu
Rozpozná skupenství látek a jejich
změny
Založí jednoduchý pokus, připraví a
objasní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu a jeho pozorování
popíše slovy nebo zaznamená kresbou
Rozliší základní prostředky masové
komunikace ( tisk, rozhlas, televize,
internet) a využívá je pro svou
potřebu,poučení, zábavu.
Využívá poznatků
lidském těle
k vysvětlení
základních
funkcí
jednotlivých orgánových soustav
a
podpoře vlastního zdravého způsobu
;
Čj – popis, vyprávění, dopis dle tématu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské tělo – životní potřeby a projevy,
základní stavba a funkce, pohlavní Vv – tématické práce dle probíraného
rozdíly mezi mužem a ženou, základy učiva
142
( využívány průběžně )
Přírodověda pro 5.roč. –Život na Zemi
Pracovní listy
Encyklopedie
Výstupy žáka
života.
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte
před a po jeho narození.
Uplatňuje
ohleduplné
chování
k druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku.
Uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události.
Předvede
v modelových
situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek.
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
lidské reprodukce, vývoj jedince
Pojmenuje hlavní části lidského těla
(nejdůležitější
ústrojí,
orgány
a
orgánové soustavy) a vysvětlí jejich Pv – příprava zdravé stravy
základní funkce
Podporuje svůj zdravý způsob života na Dv – modelové situace
základě znalostí o lidském těle
Rozpozná jednotlivé etapy lidského
života a vývoj dítěte před a po jeho
narození
EV - Vztah člověka k prostředí
Partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina,
vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů,
etická stránka sexuality, biologické a
psychické změny v dospívání.
Návykové látky a zdraví – odmítání
návykových látek, hrací automaty a
počítače
Čj –popis situace
Dv-simulace situací
Metody + formy práce,projekty,
pomůcky, uč.materiál
Atlas lidského těla
Časopisy
Tajenky
Nástěnné obrazy
PD-Branný kurz
Rozpozná
život
ohrožující Sexuální výchova
zranění; ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
V modelové situaci určí život ohrožující
zranění
Stručně
charakterizuje
specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika
vzniku
mimořádných
událostí;
v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
V modelových situacích ohrožení Ochrana člověka - mimořádné události a
bezpečí v běžných situacích volí rizika ohrožení s nimi spojená – postup
správné situace ochrany, přivolání v případě ohrožení (varovný signál,
;
143
Výstupy žáka
pomoci i pomoci jiným
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
evakuace, zkouška sirén); požáry
(příčiny a prevence vzniku požárů,
V modelových
situacích
prokáže ochrana a evakuace při požáru);
schopnost vhodně reagovat na pokyny integrovaný záchranný systém
dospělých a jednat v souladu s pravidly
ochrany
;
144
Metody + formy práce,projekty,
pomůcky, uč.materiál
1.1.3.3.
Vlastivěda
1.1.3.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky o
významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími
osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z
tisku, rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby
si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi a ve které žijí a současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi
integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit
mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie).
1.1.3.3.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpisu a Občanská a rodinná výchova ve vyšších
ročnících školy a je členěn do tří základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s
ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků; rychlost postupu přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní
zkušenosti. Tematické okruhy se společnými prvky vhodně a funkčně propojuje.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se
poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k
nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité,
aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně
navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. . Získávají odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu
prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v
obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly
přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Seznamují se základními poznatky o
krajině, minulosti a současnosti své obce (regionu, vlasti). Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech a jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat
s mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a
solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními
právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k
prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. Poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich souvislost s přírodními podmínkami,
poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v rozmanitých památkách.
Do tohoto okruhu bylo včleněno téma Finanční gramotnost ve kterém žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními
právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
;
145
Do předmětu Vlastivěda jsou nově začleněna i témata Obrana vlasti- zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Přibližuje žákům
úkoly důležitých politických institucí a orgánů ,včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
Další téma Dopravní výchova Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,
zdraví, bezpečí a dalších témat.Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní
výchově).Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých
životních situacích, včetně mimořádných událostí,které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za
své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje v 1 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku (celkem 3 hodiny). Výuka probíhá
převážně v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky a exkurze, návštěva památek, sbírek regionálních muzeí, veřejné knihovny
apod.). Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, tisk,
členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.).
1.1.3.3.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět.
Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých.
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka prakticky ověřit) v
literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, výukových počítačových programech (zejména informace
o vesmíru aj.).
Učíme žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně žáky učíme zaujímat k nim
kritický postoj.
Podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, aj.
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny apod.
Učíme žáky základům tolerance a vzájemného soužití.
Vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti nežádoucím vlivům z různých
sfér společnosti, které nabádají k nesprávnému (netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu života.
1.1.3.3.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
VLASTIVĚDA- 4. ROČNÍK
;
146
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu.
Určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí
se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě.
Rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí.
Vyhledá
typické
regionální
zvláštnosti
přírody,
osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
z hlediska přírodního, historického,
politického,
správního
a vlastnického.
Zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest
a porovná způsob života a přírodu v
naší vlasti i v jiných zemích.
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam.
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Čj – popis krajiny
Okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo
v pevnině,rozšíření půd, rostlinstva a
živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní
prostředí, orientační body a linie,
světové strany
Vv
–
vytváření
map(plastické, (průběžné využití)
dvojrozměrné), tematické práce
Počítače-výukové programy
Hv – státní hymna
Vlastivědné mapy
Př – rozmanitost přírody
Plány měst
Tv- turistika
Turistické mapy
Ma–
měřítka
map,
porovnávání
Encyklopedie
čísel(podle nadmořské výšky, délky
toku, rozlohy, počtu obyvatel, …)
Obrazový materiál (pohlednice,
fotografie, obrazy)
VDO - Občanská společnost a škola
Pracovní listy
VDO - Občan, občanská společnost a
stát
Vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, obhájí a odůvodní své názory,
;
– pozorování a popis krajiny v terénu;
čtení z plánu a turistické mapy;
orientační body a linie, světové strany
Regiony ČR – zeměpisná poloha,
rozloha, členitost a přírodní poměry v
ČR; Praha a vybrané oblasti ČR,
surovinové zdroje,výroba, služby a
obchod
Vlastivěda pro 4.roč
Naše vlast – základy státního zřízení a
politický systém ČR; státní správa a
samospráva; státní symboly; volby,
armáda ČR
Mapy obecně zeměpisné a tematické –
obsah, grafika, vysvětlivky
LIDÉ KOLEM NÁS
Využití
ve
všech
vyučovacích Společná práce v heterogenních
předmětech v rámci skupinové práce
homogenních skupinách
Dv – modelové situace
Soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace, ; zájmové spolky, politické
147
či
Výstupy žáka
Učivo - obsah
připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení .
strany; národnostní menšiny, etnické a
náboženské skupiny
Rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou
a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy
Chování lidí – vlastnosti lidí; pravidla
slušného chování; principy demokracie
Mezipředmětové vztahy
Posoudí názor jiných lidí a vhodně na
něj reaguje, dokáže se podřídit
kompromisu případně ustoupit
Rozliší nutnost pomáhat (lidem starým,
nemocným,
slabším,
handicapovaným,...)
Usiluje o řešení sporů nenásilným
způsobem, respektuje odlišné názory a
zájmy jiných
Uplatňuje základní pravidla slušného
chování
Orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu
ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit,
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy.
Poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
;
Vlastnictví – soukromé , veřejné, osobní,
společné, hmotný a nehmotný majetek,
Příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní
a bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení, banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
148
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Mezipředmětové vztahy
životního prostředí obce (města)
Finanční gramotnost
Porovná svá přání a potřeby se svými
finančními
možnostmi
Sestaví Právo a spravedlnost – základní lidská
práva a práva dítěte; práva a povinnosti
jednoduchý osobní rozpočet
žáků školy; protiprávní jednání a
korupce; právní ochrana občanů a
majetku včetně nároku na reklamaci,
Porovná, která opatření a činnosti ve soukromého
vlastnictví,
duševních
škole jsou příkladem demokratického hodnot
řízení a rozhodování
Vhodně uplatňuje vlastní práva a přitom
nepoškozuje práva jiných žáků
Rozliší jednání, které ohrožuje práva
druhých nebo je protiprávní a upozorní
na ně
Využívá své vlastní zkušenosti a
poznatky pro poznávání jiných národů.
Vyjmenuje různé menšiny žijící v naší
vlasti.Poznává a toleruje odlišnosti
jiných národnostních, etnických a
náboženských skupin
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy.
Využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních
památek.
Rozeznává současné a minulé a
;
LIDÉ A ČAS
Čj – doplňková četba
Orientace v čase a časový řád - dějiny Dramatiká výchova
jako časový sled událostí; letopočet; historických událostí
časová přímka
Ma-časová přímka
Současnost a minulost v našem životě –
Vv -ilustrace
nejstarší dějiny naší země(do konce
18.st.); státní svátky a významné dny
Čj – vyprávění, popis
Staré pověsti české (A.Jirásek)
–
dramatizace Obrázky a pověsti z českých dějin
Báje, mýty, pověsti – pověsti a báje jako
Vv – kolo, křižovatky, značky, cyklista ,
prostředek k probuzení zájmu o dějiny
chodec
149
Pracovní listy
Mimočítanková četba
Video, DVD
Poslech –audio
Výstupy žáka
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik.
Srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
národa;historické prameny a způsoby
poznávání minulosti
Dv – dramatizace dopravních situací
Regionální památky-péče o památky,lidé
Pv – údržba kola
a obory zkoumající minulost
Vycházky,exkurze
Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Dopravní výchova
( cyklista – nakl.
Fortuna
Zkušební testy
Soubor dopravních značek a křižovatek
Pravidelné navštěvování DDH zakončené
závěrečnou
zkouškou(písemnou
i
praktickou )
PD Bezpečnost na silnici a první pomoc
Ochrana člověka
Vnímá dopravní situaci, správně ji
bezpečí-bezpečné
chování
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry Osobní
v silničním provozu v roli chodce a
pro své chování jako chodec a cyklista
cyklisty,pravidla silničního provozu
Dopravní
značky,
předcházení
Uplatňuje účelné způsoby chování v rizikovým
situacím
v dopravě
a
situacích ohrožujících zdraví a v v dopravních prostředcích (bezpečnostní
modelových
situacích
simulujících prvky)
mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování
jako chodec a cyklista
V modelových situacích (vycházka,
výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v
silničním provozu a v hromadné dopravě
(v méně známých místech obce, v
neznámých místech mimo obec) a určuje
;
150
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
vhodný způsob bezpečného chování
Splňuje požadavky pro získání průkazu
cyklisty
VLASTIVĚDA- 5. ROČNÍK
Orientuje se v základech zeměpisu světa MÍSTO, KDE ŽIJEME
(světadíl, oceány, evropské státy)
Regiony ČR – hospodářství ČR;
Vyhledá na mapě střední Evropy zemědělská a průmyslová výroba;
sousední státy ČR a jejich hlavní města, služby a obchod; cestovní ruch, doprava
určí podle světových stran jejich
Naše vlast – státní správa a samospráva;
geografickou polohu vůči Česku
základy státního zřízení a politického
Určí některá významná místa a města v systému ČR; státní symboly
regionu, informuje ostatní o některých
Evropa a svět – základní orientace na
jejich zajímavostech
mapě Evropy a světa; kontinenty; časová
Rozliší, které orgány státní moci se pásma,evropské státy; EU; cestování;
podílejí na řízení státu, na správě obce, v velké cesty a objevy
níž žijí a některé jejich zástupce
Mapy obecně zeměpisné a tematické –
Rozlišuje státní symboly, objasní jejich obsah, grafika, vysvětlivky
účel a způsoby používání
Čj – doplňková četba(cestopisy), (využívá se průběžně)
vyprávění(cestopisné filmy)
Vlastivěda pro 5.roč.
Vv – tematické práce
zeměpisná mapa ČR, Evropy
Hv – státní hymna
vlastivědné mapy
VDO - Principy demokracie jako formy
globus
vlády a způsobu rozhodování
encyklopedie
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
obrazový materiál(pohlednice, fotografie)
videokazety
Zprostředkuje
ostatním
některé
zkušenosti, zajímavosti a zážitky z
vlastní cesty do zahraničí a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti a v
jiných zemích
Rozlišuje mezi osobními a neosobními
vztahy
Posoudí názor jiných lidí a vhodně na
něj reaguje, dokáže se podřídit
kompromisu případně ustoupit
;
LIDÉ KOLEM NÁS
Využití
ve
všech
vyučovacích Společná práce v heterogenních
předmětech v rámci skupinové práce
homogenních skupinách
Soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace; obchod, firmy; zájmové Dramatická výchova – modelové situace
spolky,
politické
strany,
církve,
národnostní
menšiny;
pomoc
151
či
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Rozliší nutnost pomáhat (lidem starým,
nemocným, slabším,
handicapovaným,...)
nemocným, sociálně slabým; společný
„evropský dům“
Usiluje o řešení sporů nenásilným
Chování lidí – pravidla
způsobem, respektuje odlišné názory a
chování; principy demokracie
zájmy jiných
Mezipředmětové vztahy
slušného
Uplatňuje základní pravidla slušného
chování
Porovná, která opatření a činnosti ve
škole jsou příkladem demokratického
řízení a rozhodování
OSV - Mezilidské vztahy
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
Právo a spravedlnost – základní lidská
Vhodně uplatňuje vlastní práva a přitom
práva a práva dítěte; práva a povinnosti
nepoškozuje práva jiných žáků
žáků školy; protiprávní jednání; právní
Rozliší jednání, které ohrožuje práva ochrana občanů a majetku, soukromého
druhých nebo je protiprávní a upozorní vlastnictví, duševních hodnot
na ně
Poznává a toleruje odlišnosti jiných
národnostních,
etnických
a
náboženských skupin
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní,
společné; hmotný a nehmotný majetek;
peníze
Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou Finanční gramotnost
příjmy větší než výdaje
Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou
příjmy menší než výdaje - na příkladech Kultura – podoby a projevy kultury;
objasní rizika půjčování peněz
masová kultura a subkultura
Základní globální problémy – významné
Uvede příklady základních příjmů a
sociální problémy; problémy konzumní
výdajů domácnosti
- na příkladu
;
152
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Výstupy žáka
Učivo - obsah
vysvětlí, jak reklamovat zboží
společnosti; nesnášenlivost mezi lidmi;
globální problémy přírodního prostředí
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy.
Využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam chráněných
částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek.
Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik.
Srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik.
Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů.
LIDÉ A ČAS
Mezipředmětové vztahy
Čj – doplňková četba
Orientace v čase a časový řád – dějiny Dramatická výchova
jako časový sled událostí; letopočet; historických událostí
časová přímka
Ma
Současnost a minulost v našem životě –
novější české dějiny(od konce 18.st.po
současnost); státní svátky a významné
dny
Regionální památky – péče o památky;
lidé a obory zkoumající minulost;
historické prameny a způsoby poznávání
minulosti
Báje, mýty, pověsti – pověsti a báje jako
prostředek k probuzení zájmu o dějiny
národa
Čj
Dramatická výchova
Orientuje se na časové přímce
;
153
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky, uč. materiál
Staré pověsti české (A.Jirásek)
–
dramatizace Obrázky a pověsti z českých dějin
pracovní listy
audio,video
vycházka,exkurze
učebnice
1.1.4. Dějepis, Občanská výchova
1.1.4.1.
Dějepis
1.1.4.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity
historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj
společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu se světovým a evropským vývojem. V tomto
kontextu se jedná především o dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské
civilizace (příprava žáků na život v integrované Evropě, v Evropské unii). Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe
proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je
kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
1.1.4.1.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Navazuje na základy, které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se v 2
hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin). K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy (včetně zahraničních), exkurze a
praktická cvičení ve škole i v terénu. Výuka dějepisu by měla výrazně podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu. Výuka dějepisu
směřuje k:
 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře;
 vytvoření představy historického času;
 seznámení se s významnými událostmi a osobnostmi minulosti, které mají důležitý význam i pro dobrou orientaci v současném životě;
 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě;
 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
 odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase
 poznání a pochopení hospodářských, sociálních, politických i kulturních změn v národních i světových dějinách a jejich důsledků pro současnost i budoucnost;
 poznání a pochopení principů, na nichž spočívá demokratická společnost a základy jejích politických institucí;
 vytvoření občanského a právního vědomí v souvislosti s lidskými právy, povinnostmi a jejich respektováním;
 získání vlastního objektivně kritického postoje k historickému vývoji, souvislostem a vztahům;
 vytvoření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům;
 k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství;
 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči
myšlenkové manipulaci
 pochopení prvořadé potřeby života v míru;
 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti);
 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě;
 aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací.
;
154
1.1.4.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáků o poznávání historie své vlasti, Evropy, světa.
Učíme žáky různým metodám poznávání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti.
Vedeme žáky k poznání možností praktického využití znalostí z historie pro život v současném světě.
Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie.
1.1.4.1.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo-obsah
Mezipředmětové vztahy
Používá konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků.
Uvede příklady zdrojů informací o
minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou
tyto zdroje shromažďovány.
Orientuje se na časové ose a
v historickém čase.
Vysvětlí pojem artefakt.
Popíše život pravěkých sběračů a lovců
a jejich duchovní a materiální kulturu.
Objasní význam zemědělství a
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost.
Charakterizuje společnost doby
bronzové a doby železné, způsob
zpracování kovů.
Určí příklady archeologických nalezišť
na našem území i ve světě.
Vysvětlí dobu římskou a období
stěhování národů.
Popíše nejstarší civilizace starého světa
a stručně je charakterizuje.
Rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem
prvních
velkých zemědělských civilizací.
Vysvětlí důležité pojmy a názvy, které
Dějepis jako věda a vznikání člověka
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
DĚJEPIS 6. ROČNÍK
;
význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách
historické prameny
historický čas a prostor
první artefakty
doba kamenná
život pravěkých lovců n a sběračů
pravěká materiální a duchovní kultura
život pravěkých lidí v době bronzové
život pravěkých lidí v době železné
doba římská a stěhování národů
Počátky civilizace starého světa
Vv-obrazový materiál Z. Buriana
Učební materiály (využívány průběžně):
Ze-zeměpisná poloha oblastí
Ma- časová osa
Pv- výroba z dostupných materiálů Mapy:
pravěká zvířata
Svět v 2. tisíciletí př.n.l.
Svět v pravěku
Vv-kulturní styly
Ze-zeměpisná poloha oblastí
starověký Egypt
starověká Sýrie a Palestina
státy Malé Asie
starověká Mezopotámie
155
Mapy:
Svět ve starověku
Tvorba obrazových map
Výstupy žáka
Učivo-obsah
úzce souvisí se starověkým Egyptem,
Mezopotámií, Indií
a Palestinou.
Zhodnotí odkaz nejstarších civilizací
následujícím generacím.
Vymezí oblasti starověkého Řecka
a Říma.
Určí nejstarší Řecké státy a dokáže o
nich stručně vykládat
Vysvětlí pojem demokracie.
Zhodnotí Řecko.Perské a Peloponéské
války.
Stanoví na příkladech přínos antické
kultury a uvede osobnosti antiky.
Porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech
a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Posoudí Římskou republiku-její vznik,
vývoj a zánik.
Určí období císařství a nejznámější
císaře.
Vysvětlí pád Římské říše.
Uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového
kulturního dědictví.
starověká Indie
Mezipředmětové vztahy
Starověké Řecko, Řím
charakteristika oblasti
Homérské období Řecka
nejstarší Řecké státy
demokracie
Řecko- Perské a Peloponéské války
konec Řecké samostatnosti
osobnosti Řeckých dějin
období helénismu
počátky Římské republiky a její průběh
a konec
císařský Řím
vrcholné období císařství
pád Římské říše
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Ze-zeměpisná poloha oblastí
Mapy:
Vv- antická kultura
Svět ve starověku
Ov- pojmy demokracie, republika, Řecko
filozofie
Římská říše
Videokazety:
Trójská válka
Gladiátor
DĚJEPIS 7. ROČNÍK
Popíše podstatné změny v Evropě
v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států.
Objasní původ pojmu vandalismus;
jmenuje konkrétní současné projevy
vandalismu.
Porovná
odlišnosti
v byzantskoslovanské, západoevropské a islámské
kulturní oblasti a jejich vliv na další
;
Raný středověk
Vv-kulturní styly
Cj-reálie
stěhování národů - nový etnický obraz Ze-zeměpisná poloha oblastí
Evropy
islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
Velká Morava a český stát, jejich vnitřní
vývoj a postavení v Evropě
křesťanství, život, biskupství
156
Učební materiály (využívány průběžně):
Petráňová,
Lydia:Lidé
Středověk. Nakl. Fortuna.
Fortuna.
v dějinách.
Další materiály (využívány průběžně):
Čornej, P.a kol.: Panovníci českých
zemí.
Výstupy žáka
Učivo-obsah
vývoj v těchto oblastech.
Popíše životní styl raného středověku.
Objasní vývoj Velkomoravské říše a
českého státu a postavení těchto státních
útvarů v evropských souvislostech.
Rozezná
nejdůležitější
panovníky
Velkomoravské říše a popíše jejich
nejdůležitější činy
Vymezí úlohu církve a víry v životě
středověkého člověka.
Rozpozná základní prvky románské
kultury a jmenuje nejvýznamnější
románské památky v Čechách a na
Moravě, vnímá umění jako bohatství
své země
Zhodnotí úlohu kolonizace a vzniku
měst pro středověkou společnost.
Objasní význam českého státu jako
důležitého činitele v době vrcholného
středověku, určí důležité panovníky
z rodu Přemyslovců a Lucemburků se
stručnou charakteristikou.
Rozpozná základní prvky gotické
kultury a nejvýznamnější české a
evropské památky tohoto období.
Charakterizuje postavu mistra Jana
Husa.
Vymezí příčiny, průběh a důsledky
české reformace. Vysvětlí význam
husitství pro vývoj české společnosti.
Vysvětlí program a husitské symboly.
Určí nejdůležitější panovníky z rodu
Jagellonců.
Porovná renesanci a humanismus.
Charakterizuje první panovníky z rodu
Habsburků.
Popíše život lidí v době předbělohorské
papežství, císařství, křížové výpravy
románská kultura a životní styl raného
středověku
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mapy:
Naše země v 6. – 9.století
Svět v 7. – 12.století
Další pomůcky a materiály:
Projekty .
Tabule historických slohů, kterou vytvoří
žáci formou skupinových prací.
Vrcholný středověk
Vv-kulturní styly
Ze-zeměpisná poloha oblastí
Mapy:
Český stát 13. – 15.století
Evropa 13. – 15.století
Svět ve 13. – 15.století
Videokazety:
Noc na Karlštejně
Jan Hus
Johanka z Arcu
rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a
jejich význam
VDO - Občanská společnost a škola
soupeření Anglie a Francie – stoletá
válka
Český stát pod vládou přemyslovských
králů, společnost, kultura, hospodářství,
osobnosti
Český stát a střední Evropa pod vládou
Lucemburků
gotická kultura a životní styl středověké
společnosti
husitská reformace a revoluce a jejich
důsledky
počátky českého stavovského státu
v době poděbradské
Jagellonci na českém a uherském trůně
K novým světům
Ze-zeměpisná poloha oblastí, globální Videokazety:
svět, mezinárodní vztahy, zámořské Císařův pekař, pekařův císař
objevování území
objevy
renesance a humanismus, knihtisk
Vv- kulturní styly
157
Výstupy žáka
Učivo-obsah
Mezipředmětové vztahy
a pobělohorské.
Charakterizuje Rudolfínskou dobu a její
přínos.
Objasní pojem defenestrace a stručně
charakterizuje třicetiletou válku.
Rozpozná základní prvky barokní
kultury.
první Habsburkové
život lidí v předbělohorské době
Rudolfínská doba
defenestrace, třicetiletá válka, doba
pobělohorská
barokní kultura
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
DĚJEPIS 8. ROČNÍK
Popíše a demonstruje příčiny, význam a Počátek novověku
důsledky anglické revoluce
v Evropě
Vysvětlí
přechod
k průmyslové
anglická revoluce
společnosti
zrod moderní vědy
Objasní nejdůležitější vědecké objevy a
přechod k průmyslové společnosti
zná významné vynálezce
Ze-zeměpisná
poloha
oblastí, Učební materiály (využívány průběžně):
obyvatelstvo světa, mezinárodní vztahy
VEGS - Jsme Evropané
Čapek, V. a kol.: – Dějepis 8.
1.díl. Státní pedagogické nakladatelství.
Čapek, V. a kol.: – Dějepis 8.
2.díl. Státní pedagogické nakladatelství.
Čapek, V. a kol.: – Dějepis 8.
3.díl. Státní pedagogické nakladatelství
Mapy:
Evropa 13. – 15.století
Charakterizuje Francii v době Ludvíka
Evropské velmoci v 15. – 18.století
Vv-kulturní styly
Mapy:
XIV.
Francie v době Ludvíka XIV.
Cj- reálie
Evropa 13. – 15.století
Vysvětlí absolutismus v Rusku a dokáže
Absolutismus v Rusku
Ze-určování zeměpisné polohy
Český stát 13. – 15.století
jej charakterizovat.
kultura baroka
Hv-barokní hudba
Období v letech 1440-1800,
Rozpozná kulturu baroka a jeho
osvícenství
obrazová mapa
základní prvky, jmenuje nejvýznamnější
třicetiletá válka
Další pomůcky a materiály:
české a evropské památky a
Habsburská monarchie po třicetileté
Tabule historických slohů
představitele tohoto období.
válce
Objasní příčiny a důsledky náboženské
české země a Slovensko v době
nesnášenlivosti v době třicetileté války,
Marie Terezie a Josefa II.
v základních etapách popíše průběh
války; na příkladech demonstruje
důsledky války pro obyvatelstvo
Evropy.
Vysvětlí poměry v Habsburské
monarchii
po třicetileté válce.
Charakterizuje České země a Slovensko
;
158
Výstupy žáka
v době vlády Marie Terezie a Josefa II.
Popíše vládu a nejdůležitější reformy
Marie Terezie a Josefa II.
Vymezí význam kolonií.
Rozpozná a na konkrétních příkladech
doloží projevy porušování lidských
práv.
Odhaluje kořeny, průběh a důsledky
boje za nezávislost severoamerických
osad;
jmenuje
první
významné
představitele USA.
Objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských
válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na
straně druhé; objasní vliv těchto událostí
na vývoj v našich zemích.
Charakterizuje republiku jako moderní
formu státu, chápe principy demokracie;
rozpoznává názory a postoje odporující
základním principům demokratického
soužití.
Rozpozná
kulturu
klasicismu
a
romantismu, jeho základní prvky,
jmenuje nejvýznamnější české a
evropské památky a představitele tohoto
období.
Vysvětlí touhu národů po samostatnosti,
nutnosti vlastního jazyka pro zvýšení
národního
sebevědomí,
porovná
jednotlivé fáze utváření novodobého
českého
národa
v souvislosti
s národními
hnutími
vybraných
evropských národů.
Objasní
potřebu
tolerance
ve
společnosti,
respektuje
kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
;
Učivo-obsah
Mezipředmětové vztahy
Svět a České země 17.-19. století
Evropský kolonialismus a rozvoj
světového obchodu
boj anglických osad v severní
Americe
za nezávislost
počátky budování spojených států
amerických
Francouzská
revoluce
a
Napoleonské
války
klasicismus a romantismus
národní obrození
Vv-kulturní styly
Ze- zeměpisná poloha oblastí
Aj- příchod anglických osadníků
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
VDO - Občan, občanská společnost a
stát
Národní hnutí velkých a malých národů, Ov- politické proudy, ústava, politické Mapy:
utváření novodobého českého národa
strany, občanská práva
Dějiny 1800-1930- obrazová mapa
revoluční rok 1848
v Evropě a v habsburské monarchii,
revoluce jako prostředek
řešení
politických, sociálních a národnostních
problémů
politické
proudy
(konzervativizmus,
liberalismus,
demokratismus,
159
Výstupy žáka
Učivo-obsah
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá socialismus),ústava,
tolerantní postoje k menšinám.
občanská práva
Rozpoznává
netolerantní
projevy
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj
proti
všem
projevům
lidské
nesnášenlivosti.
Charakterizuje
významné
sociální
skupiny, na vybraných příkladech
demonstruje základní politické proudy.
Mezipředmětové vztahy
politické
strany,
Objasní procesy sjednocování v Itálii a Svět na počátku druhé poloviny 19.
v Německu,
jmenuje
významné století
představitele těchto událostí.
průmyslová revoluce
Charakterizuje život lidí v daném
život lidí v období
období.
sjednocení Itálie, Německa
Vysvětlí poměry v carském Rusku.
carské Rusko
občanská válka
v USA
Analyzuje průmysl a podnikání.
ČSR na přelomu 19. a 20.století
Charakterizuje politický život měšťanů
průmyslová výroba
a dělníků.
politický
život,
měšťanstvo,
Charakterizuje život T.G. Masaryka,
dělnictvo
jeho význam a vliv.
-výroba a podnikání
Zhodnotí kulturní prostředí, významné
Marxismus
osobnosti.
TGM, kultura
Určí vztah Čechů a Němců na přelomu
Němci, Češi
století.
Analyzuje
důležité
státy,
jejich
vzájemné vztahy a objasní příčiny
konfliktů mezi nimi.
Charakterizuje příčiny, průběh a
důsledky 1.světové války.
Vyjmenuje a popíše jednotlivé válečné
fronty.
Rozdělí státy do Dohody a Trojspolku.
Objasní vznik komunismu, příčiny jeho
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Moderní doba
Cesta ke světové válce
-mezinárodní vztahy před 1.světovou
válkou
-vývoj v USA, Japonsku, Německu,
Velké Británii, Francii
Ze-zeměpisná
poloha
oblastí, Mapy:
globalizace, mezinárodní vztahy
Svět 1648 – 1815
Fy, Ch, Př-významné osobnosti vědy
Vv- významní malíři tohoto období
Ov- T.G.Masaryk jako osobnost
Učební materiály (využívány průběžně):
Pokorný, Jiří: Dějepis 9. Nová
doba 1.díl, Nakl. Práce.
Vošáhlíková, Pavla: Dějepis 9.
Nová doba 2.díl, Nakl. Práce.
Jožák, Jiří: Dějepis 9. Nová
doba 3.díl, Nakl. Práce.
Jožák, Jiří: Dějepis 9. Nová
doba 4.díl, Nakl. Práce.
Ze-zeměpisná
poloha
oblastí,
obyvatelstvo světa, mezinárodní vztahy
Čj- válečná literatura, významní
spisovatelé
Vv- interpretace uměleckých projevů
Ov – vznik Československa, státních
symbolů, významné osobnosti
Mapy:
Svět po 1.světové válce
Evropa v letech 1815-1914
Svět 1918 - 1938
Evropa 1920 – 1939
160
Výstupy žáka
Učivo-obsah
Mezipředmětové vztahy
nastolení
v
Rusku
v širších
první světová válka
ekonomických
a
politických
její cíle, průběh a výsledek
souvislostech a důsledek jeho existence
vývoj v Rusku počátkem 20.st.
pro svět, rozpozná ničivé síly
české země za 1.sv. války- rozpad
totalitarismu.
Rakouska-Uherska
Vysvětlí okolnosti vzniku samostatného
vznik ČSR
Československa a dalších nástupnických
států
Rakouska-Uherska.
Zhodnotí vnitřní a zahraniční situaci
ČSR, uvede příklady národnostních,
ekonomických a politických problémů
v novém státě.
Rozezná symboliku našeho státu a
rozliší pravidla jejího používání.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Ze- zeměpisná poloha nově vzniklých
států
Čj- meziválečná česká a světová
literatura
DĚJEPIS 9. ROČNÍK
Porovná významné světové státy po 1. Československo a svět
světové válce.
svět po 1.sv. válce
Vyjmenuje negativa 1. světové války.
hospodářský a sociální vývoj
Charakterizuje dopady 1. světové války
kultura a vzdělání
na jednotlivé státy, včetně ČSR.
vzestup ČSR
Charakterizuje poválečnou kulturu a
krize v ČSR a ve světě 1929-35
vzdělání.
ČSR 1935-38
Porovná příčiny a důsledky světové
svět v letech 1935-1938
hospodářské krize ve světě a
v Československu.
Stručně charakterizuje život a události
v Rusku a dalších státech
Vysvětlí úlohu kultury jako prostředku
boje proti fašismu.
Objasní
okolnosti
vedoucí
k Mnichovské dohodě a postoje
jednotlivých zúčastněných států.
Popíše příčiny, průběh a důsledky
2.světové
války,
porovná vývoj
;
Vv- významní malíři tohoto období
Ov- T.G.Masaryk jako osobnost
Ze- zeměpisná poloha nově vzniklých
států
Čj- meziválečná česká a světová
literatura
VEGS - Občan, občanská společnost a
stát
Na cestě k válce
Ze-zeměpisná
poloha
oblastí,
ohrožení
Československa obyvatelstvo světa, mezinárodní vztahy
fašismem
Vv-interpretace uměleckých projevů
vypuknutí 2. sv. války
Hv-interpretace uměleckých projevů
válečné události 1940-41
Čj-válečná literatura
protektorát Čechy a Morava
Československý odboj
161
Mapy:
Svět po 1.světové válce
Svět 1918 – 1938
Evropa v letech 1920 - 1939
Videokazety:
Vyšší princip
Výstupy žáka
Učivo-obsah
Mezipředmětové vztahy
s vývojem událostí 1.světové války; na
Protihitlerovská koalice
příkladech
demonstruje
zneužití
Heydrichiáda
techniky ve světových válkách a jeho
Válka 1942-1943
důsledky pro lidstvo.
- SNP
Uvede formy domácího a zahraničního
odboje, porovná jejich cíle.
Charakterizuje období Heydrichiády a
zná její
příčiny a důsledky.
Stručně zhodnotí SNP.
Popíše konec 2. světové války, hlavní
květnové povstání
události
porážka fašismu
- konec 2.sv. války
Objasní jevy v Československu v letech Nová doba
1945-1948, které vedly k únorovému
svět po válce
převratu 1948.
poválečné
uspořádání
Objasní a na příkladech doloží
Československa
mocenské a politické důvody
Hlavní mezinárodně
euroatlantické hospodářské a vojenské
politické změny a události po 2.sv.
spolupráce.
válce
Charakterizuje a porovná vývoj států
západního a východního bloku
v souvislosti s rozdílnými formami
vlády.
Na příkladech doloží krizové projevy
států východního bloku.
Charakterizuje příčiny a důsledky
únor 1948
postupného
začleňování
totalitní režim u nás
Československa do sféry vlivu SSSR a
vývoj v Československu v 50.-80.
posoudí jeho vliv na společenský život a
letech 20.století
každodenní život lidí.
rozklad totalitního režimu
Rozlišuje informační hodnotu různých
kultura, umění, věda, zábava
typů
pramenů;
vysvětlí
pojmy
úspěchy a objevy dosažené
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mapy:
Evropa 1939 - 1945
Svět 1939 - 1945
Další pomůcky a materiály:
Videokazety:
Pianista
Schindlerův seznam
Ze-zeměpisná
poloha
oblastí,
mezinárodní spolupráce
Vv-interpretace uměleckých projevů
Hv-interpretace uměleckých projevů
Př-významné objevy
Fy-významné objevy
Čj- poválečná
literatura
Mapy:
Svět 1945 - 1980
Evropa od 1945 do 1980
162
Výstupy žáka
propaganda a reklama.
Zdůvodní touhu obnovit demokracii ve
státech východního bloku.
Objasní příčiny, průběh a důsledky
sametové revoluce v Československu.
Na konkrétních příkladech doloží klady
a nedostatky rozvoje vědy, techniky a
kultury a jejich důsledky pro lidstvo.
Prokáže
základní
orientaci
v problémech současného světa.
Objasní
strukturu
a
funkci
mezinárodních a nevládních organizací,
jejich vliv na řešení problémů v oblasti
humanitární,
politické,
sociální,
ekonomické, kulturní a dodržování
lidských práv; zaujímá aktivní postoj
v obhajování a dodržování lidských
práv.
Zhodnotí význam začlenění České
republiky do integračního procesu a
chápe význam zachování národních
tradic v evropském kontextu.
;
Učivo-obsah
Mezipředmětové vztahy
lidstvem
VDO - Principy demokracie jako formy
Sametová revoluce 1989 a vznik vlády a způsobu rozhodování
České republiky
současné politické změny ve světě
VDO - Formy participace občanů v
pohled na dnešní Evropu
politickém životě
rozpad koloniálního systému
mimoevropský svět
problémy současnosti
věda, technika a vzdělání jako faktory
vývoje
Vstup ČR do Nato a EU
163
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
1.1.4.2.
Občanská výchova
1.1.4.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Občanská výchova je integrovaným vyučovacím předmětem. Jeho cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze vzdělávacího oboru RVP ZV Výchova
k občanství. Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému životnímu stylu, připravovat ho na život ve své budoucí rodině a na plnohodnotný
život v moderní demokratické společnosti.
Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb.
Připravuje žáky řešit některé problémy související se zakládáním vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a
k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským
životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní
principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské i právní vědomí žáků, usiluje o
vytvoření a upevnění jejich osobní i občanské odpovědnosti a motivuje k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
1.1.4.2.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. – 9. ročníku. Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali
v prvouce, vlastivědě a přírodovědě v 1.- 5. ročníku. Vyučuje se v 1 hodinové týdenní dotaci. Výuka probíhá v kmenových třídách.
Výuka předmětu Občanská výchova směřuje k :
 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
 vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkají
 úcta k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí,
skupin i různých společenství
 k rozvíjení orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě
 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života
 k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
 rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové
manipulaci
 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému
obhajování svých práv
 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti)
 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě
 aktivnímu využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracování informací
;
164
1.1.4.2.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Učíme žáky různým metodám poznávání duchovních, kulturních a materiálních výtvorů lidstva.
Vedeme žáky k praktickému využití občanských dovedností a postojů pro život v současném světě.
Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich uplatnění v rámci Evropské unie.
1.1.4.2.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů ve
škole
Popíše práva a povinnosti žáků ve škole
uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích,
obsahuje své postoje, kriticky hodnotí
své nedostatky
Případné konflikty se spolužáky řeší
nenásilným způsobem
Rozpoznává netolerantní postoje lidí
Objasní úlohu vzdělání v životě člověka
Kriticky hodnotí a vhodně usměrňuje
své chování a jednání
Chová úctu k druhému člověku
Vysvětlí termíny : rovnost a nerovnost,
rovné postavení mužů a žen
Objasní důležitost lidské solidarity
Rozpoznává, kdy člověk potřebuje
pomoc druhého člověka
Určí instituce, na které se může obrátit
v nouzi (popř. telefonní čísla)
Objasní potřebu tolerance ve společnosti
Rozšíří si poznatky o sobě, vztazích
mezi lidmi, partnerských vztazích,
manželství
a
rodině,
škole
a
společenství vrstevníků
Naše škola – život ve
škole, práva a povinnosti
žáků, význam a činnost
žákovské samosprávy,
společná pravidla a
normy, vklad vzdělání
pro život
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
O b č a n s k á v ý c h o v a – 6. - 9. r o č n í k
;
Čj, Dě, Ze, Vv, Hv
VDO - Občanská společnost a škola
OSV - Hodnoty, postoje, praktická
etika, Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
. Lidská setkání –
Dě,Čj, Člověk a zdraví
přirozeně a sociální
rozdíly mezi lidmi,
MKV - Lidské vztahy
rovnost a nerovnost,
rovnost postavení mužů
a žen, lidská solidarita,
pomoc lidem v nouzi
Poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi,
partnerských vztazích, manželství a
rodině, škole a společenství vrstevníků
165
Anderson, H.Ch.:
Ošklivé káčátko
Antoin de Saint-Exupéry:
Malý princ
Čítanka k občanské
Výchově – Člověk hledá
Člověka, Člověk hledá
sebe
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Objasní, jak může realističtější poznání
a hodnocení vlastní osobnosti ovlivnit
jeho rozhodování, vztahy s ostatními
lidmi i kvalitu života
Posoudí, jak jeho osobní vlastnosti
ovlivňují dosahování individuálních
i společných cílů
Objasní důležitost vůle v životě člověka
při dosahování cílů nebo překonávání
překážek
Vhodně usměrňuje své chování a
jednání
Popíše, jak rozvíjet osobní přednosti,
překonávat nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
Užívá výhody skupinové práce,
důležitou
roli každého jedince v ní
Rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe
i u druhých lidí
Rozpoznává netolerantní, rasistické
projevy v chování lidí
Komunikuje s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
Rozpoznává projevy rasové
nesnášenlivosti a napomáhá prevenci
vzniku xenofobie
Zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivost
Rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace
a
k tomu
příslušné
vědomosti
Ví, kdy použít čísla tísňového volání
. Vztahy mezi lidmi –
osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace,
konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské
snášenlivosti
Dě, Čj, Ze
OSV - Mezilidské vztahy
Vysvětlí, proč zákon stanovuje věkovou
hranici pro beztrestný pohlavní styk
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Dostálová,R.:Čítanka
k občanské výchově,
kap.Člověk hledá sebe,
Člověk hledá člověka
Fischerová,D.a kol. :
Občanská výchova 6-9
MKV - Lidské vztahy
. Zásady lidského soužití –
pravidla chování, výhody
spolupráce lidí
. Podobnost a odlišnost lidí –
projevy chování, myšlení a
jednání, osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti,
charakter, vrozené
předpoklady
Anderson,H.Ch.:
OSV - Sebepoznání a sebepojetí , Císařovy nové šaty
Rozvoj schopností poznávání
Antoin de Saint Exupéry:
Lidé jsou strašně zvláštní
Dramatizace různých
Situací
Poznávání zdraví jako důležité hodnoty
v kontextu dalších životních hodnot
Poznávání člověka jako jedince
závislého v jednotlivých etapách života
na způsobu vlastního jednání a
rozhodování
Podstata zdraví a příčiny jeho ohrožení,
vznik nemocí úrazů a jejich předcházení
Komunikace s operátory tísňových linek
Sexuální výchova
166
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Charakterizuje odpovědné sexuální
chování
Vysvětlí, které hygienické postupy a
preventivní činnosti podporují
reprodukční zdraví
Charakterizuje zásady odpovědného
chování v oblasti sexuality na
elektronických médiích; uvede postup
v konkrétních modelových případech
Vymezí a vysvětlí rizika předčasného a
nechráněného pohlavního styku
Spojuje význam sexuality/pohlavnosti
především s perspektivním vztahem,
manželstvím, založením rodiny,
plánovaným rodičovstvím
Zná různá rizika, která ohrožují zdraví
v běžných i mimořádných situacích
Rozumí ochraně zdraví a životů při
každodenních rizikových situacích i
mimořádných událostech a k využívání
osvojených
postupů
spojených
s řešením jednotlivých mimořádných
událostí
V konkrétních situacích silniční a
železniční dopravy (vycházky, výlety,
akce školy) uplatňuje bezpečné chování,
které neohrožuje jeho osobu ani jiné
účastníky
Vyhodnocuje konkrétní rizikové situace
v silniční a železniční dopravě a
vyvozuje bezpečné chování
Diskutuje o příčinách dopravních nehod
a o jejich předcházení, argumentuje pro
správné řešení situace
Aktivně se zapojuje do akcí školy
(obce) podporujících snižování rizik a
nehodovosti a podporující bezpečné
Zdraví jako stav bio-psycho-sociální
rovnováhy života
Vývoj od narození do dospělosti
Osvojení si bezpečného chování a
vzájemné pomoci
Význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou a morálkou
Předcházení nemocí
;
Mezipředmětové vztahy
Ochrana člověka za běžných rizik a
mimořádných událostí
Způsob ochrany zdraví
Seznámení s různými riziky, která
ohrožují v běžných i mimořádných
situacích
167
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
chování v dopravě
Cíleně používá bezpečnostní a ochranné
prvky – jako chodec, cyklista
Ošetří drobná i závažná poranění
Poskytne první pomoc při životu
ohrožujících stavech
Objasní způsoby zacházení s penězi,
s majetkem svým i svěřeným
Přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí
Rozpoznává
na
jednoduchých
příkladech
porušování lidských práv, šikanu,
diskriminaci
Rozliší protiprávní jednání, přestupek
a trestný čin, uvádí jejich příklady
Orientuje se v pravidlech silničního
provozu, zejména jako cyklista
Finanční gramotnost žáků
Zodpovědné
spravování
osobního
(rodinného) rozpočtu
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
. Majetek, peníze –
Dě, Člověk a společnost
Onráčková,J.: Co je
hospodaření s majetkem
Úmluva o právech dítěte,
a penězi
VDO - Občan, občanská společnost a Praha 1996
Rozvoj finanční gramotnosti
stát
Beseda s psychologem,
Osvojení pravidel chování při běžných
průběžné besedy s
rizikových situacích i při mimořádných
právníky
událostech
Projektový den
Orientace v problematice peněz a cen a
Práce s denním tiskem
k odpovědnému spravování osobního
(rodinného) rozpočtu s ohledem na
Program § 11/55
měnící se životní situace
Jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede
hlavní příjmy a výdaje, pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje,
nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácností, princip
vyrovnaného, schodkového a
Uvede příklady vlastnictví a objasní přebytkového rozpočtu domácnosti,
zásady jeho ochrany včetně duševního dodržuje zásady hospodárnosti,
vlastnictví
vhodné využití různých nástrojů
Uvede příklady příjmů a výdajů
hotovostního a bezhotovostního placení,
domácnosti
příklady použití debetní a kreditní
Vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a
karty, jejich omezení, význam úroku
jednorázovými příjmy a výdaji
placeného a přijatého, nejčastější druhy
Rozliší zbytné a nezbytné výdaje
pojištění, jejich využití, nejobvyklejší
v konkrétní situaci
způsoby nakládání s volnými prostředky
Sestaví jednoduchý rozpočet
a způsoby krytí deficitu
domácnosti
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny
a její změny, tvorba ceny jako součet
Na příkladech vysvětlí rozdíl mezi
nákladů, zisku a DPH, vliv inflace na
vyrovnaným, schodkovým a
;
168
Výstupy žáka
Učivo - obsah
přebytkovým rozpočtem
Navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou
příjmy větší než výdaje
Navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou
příjmy menší výdaje
Vysvětlí zásady hospodárnosti na
rozpočtu domácnosti
Vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
Uvede příklady různých způsobů
hotovostního placení
Uvede příklady různých způsobů
bezhotovostního placení
Posoudí výhody a rizika hotovostního a
bezhotovostního placení v konkrétní
situaci
Na příkladech objasní přednosti a rizika
používání platebních karet
Na příkladech objasní rozdíly mezi
debetní a kreditní platební kartou
Na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem
placeným a přijatým
Na příkladech objasní možnosti úspor,
investic či spotřeby při nakládaní
s volnými finančními prostředky
Porovná nabídku finančních produktů
pro zhodnocení volných finančních
prostředků
Hledá možnosti, jak řešit deficit na
straně příjmů a výdajů
Uvede možnosti půjčení chybějících
finančních prostředků
Porovná nabídku finančních produktů
pro půjčení chybějících finančních
prostředků
Uvede možnosti různých typů pojištění
Na příkladu vysvětlí, jak nabídka a
poptávka ovlivňuje cenu
hodnotu peněz
práva včetně práv spotřebitele
. Lidská práva – práva
dítěte, jejich ochrana, úprava
lidských práv a práv dítěte
v dokumentech, porušování
lidských práv, šikana,
diskriminace
. Protiprávní jednání –
druhy a postihy
protiprávního jednání,
trestní postižitelnost,
porušování předpisů
v silničním provozu
;
Mezipředmětové vztahy
169
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Objasní potřebu tolerance ve společnosti
Respektuje kulturní zvláštnosti, odlišné
názory a zájmy lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
Zdůvodní, že všechny kultury jsou
rovnocenné
Oceňuje naše kulturní dědictví
Orientuje se v knihovně, získává
potřebnou literaturu
. Kulturní život –
rozmanitost kulturních
projevů, kulturní
hodnoty, kulturní tradice,
instituce, masová kultura
Dě,Ze, Čj,
Informatika
Kriticky hodnotí a vhodně usměrňuje
své chování a jednání
Chová úctu k druhému člověku
Vysvětlí termíny : rovnost a nerovnost,
rovné postavení mužů a žen
Rozpoznává, kdy člověk potřebuje
pomoc druhého člověka
Určí instituce, na které se může obrátit
v nouzi (popř. telefonní čísla)
Objasní potřebu tolerance ve společnosti
Rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extrémistické projevy
v chování lidí
Zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti ve
. Lidská setkání –
přirozené a sociální
rozdíly mezi lidmi,
rovnost a nerovnost,
rovnost postavení mužů a
žen, lidská solidarita,
pomoc lidem v nouzi
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Na příkladu vysvětlí způsoby, jak se
stanovuje cena
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku a DPH
Vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv
na reálnou hodnotu peněz
Popíše postup při reklamaci výrobku
nebo služby
Na příkladu objasní, jak se bránit
v případě porušení práv spotřebitele
;
. Vztahy mezi lidmi –
osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace,
konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské
Valenta,M.:Občanská
Výchova pro 7. ročník,
Praha, Práce 1996
MKV - Princip sociálního smíru a Bible – dětská
solidarity
(odkaz minulosti)
Projekt-„Práce s knihou“
Využití nabídky
programu Regionální
knihovny k motivaci pro
práci v rámci OV
Dě,Čj,Člověk a společnost
Anderson, H.Ch.:
Ošklivé káčátko
Antoin de Saint-Exupéry:
Malý princ
Čítanka k občanské
Výchově – Člověk hledá
Člověka, Člověk hledá
sebe
Dě, Čj
Dostálová,R.:Čítanka
k občanské výchově,
MKV - Princip sociálního smíru a kap.Člověk hledá sebe,
solidarity
Člověk hledá člověka
Anderson,H.Ch.:
170
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
svém okolí, ve společnosti
snášenlivosti
Císařovy nové šaty
Případné neshody či konflikty s druhými
Antoin de Saint Exupéry:
lidmi řeší nenásilným způsobem
Lidé jsou strašně zvláštní
Dramatizace různých
situací
Posoudí a na příkladech doloží přínos
. Zásady lidského soužití –
Dě
Fischerová,D.a kol. :
spolupráce lidí při řešení konkrétních
pravidla chování, výhody
OSV - Kooperace a kompetice
Občanská výchova 6-9
úkolů a dosahování některých cílů
spolupráce lidí
Valenta,M.: Občanská
v rodině, ve škole, v obci ….
Aktivní přístup žáků k ochraně zdraví, VDO - Principy demokracie jako formy Výchova pro 7. ročník,
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
života, majetku při běžných, rizikových vlády a způsobu rozhodování
Praha, Práce 1996
komunikace
v různých
životních i mimořádných událostech i poznávání
situacích
otázek obrany státu
Vyjadřuje svůj postoj k chování
ostatních lidí
Užívá výhody skupinové práce,
důležitost role každého jedince v ní
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání
Popíše, jak je možné usměrňovat a
kultivovat
charakterové
a volní
vlastnosti,
rozvíjet osobní přednosti,
překonávat
osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
Využívá média jako zdroj informací
Kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádři svůj postoj k vlivu
propagandy a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí
. Podobnost a odlišnost lidí –
projevy chování, myšlení
a jednání, osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti,
charakter, vrozené
předpoklady
Čj, Dě, Ze
. Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
. Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
. fungování a vliv médií
ve společnosti
. Masová kultura –
prostředky masové
komunikace, masmédia
MV- kritické čtení
mediálních sdělení
a
vnímání Učební materiály :
. mediální sdělení
různého typu (tisk,
televize, rozhlas,
internet..)
MV - kritické čtení
mediálních sdělení
a
vnímání . Tvorba školního
časopisu
. Projektový denpráce s knihou
Kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a reklamy a
veřejné mínění a chování lidí
;
171
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Rozvíjí komunikační schopnost
Přispívá k využívání vlastních
schopností v týmové práci i
v redakčním kolektivu
Doloží význam vzájemné solidarity
Lidská setkání
Vyjádří, jak může v případě potřeby
Lidská solidarita
pomáhat lidem
Rovnost a nerovnost
Objasní potřebu tolerance ve společnosti Potřební lidé ve
společnosti
Napomáhá primární prevenci sociál. Vztahy mezi lidmi –
patol. jevů a škodlivých způsobů mezilidská komunikace
jednání
Konflikty
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
Problémy lidské nesnášenlivosti
komunikace
v různých
životních Evropa – kolektivní obrana
situacích, konflikty či neshody řeší Armáda
nenásilným způsobem
Povinnosti občana při obraně státu
Popíše situace, kdy je třeba bránit stát
Národní i mezinárodní úkoly Armády
Navrhne,
jak
může
pomoci ČR
v konkrétním případě ohrožení
Zahraniční mise Armády ČR
Na příkladu uvede povinnosti občanu
při obraně státu
Na příkladech objasní národní i
mezinárodní úkoly Armády ČR
Uvede příklady zahraničních misí
Armády ČR
Uvede příklady korupčního jednání
Příklady korupčního jednání
Diskutuje o příčinách, důsledcích a Příčiny, důsledky a řešení korupčního
řešení korupčního jednání v konkrétních jednání v konkrétních situacích
situacích
Mezipředmětové vztahy
Čj - literatura
. Příslušná diskuze –
umění naslouchat
. vhodné hry, cvičení,
modelové situace
Přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí
Motivuje k ohleduplnosti a ochotě
pomáhat zejména slabším
Základní lidská práva –
práva dítěte
Poškození, šikana,
Diskriminace
Dě- 1. Světová válka
Čj – literární
Texty
VDO - Formy participace občanů v
politickém životě
. Posoudí a na příkladech doloží přínos
Zásady lidského soužití
Čj – literární
;
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
172
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
spolupráce lidí při řešení konkrétních
problémů
Přispívá k utváření hodnot jako je
spravedlnost,
svoboda,
solidarita,
tolerance a odpovědnost
Dělba práce a činnosti
Výhody spolupráce lidí
Rozvoj orientace žáků ve světě financí
Úkoly politických institucí
Činnost armády
Texty
Rozpoznává projevy záporných
Vnitřní svět člověka –
charakterových vlastností u sebe i systém osobních hodnot
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně Sebehodnocení
koriguje své chování a jednání
Čj – sloh útvary
Objasní, jak může poznání vlastní
osobnosti ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
Usiluje o zdravý životní styl.
Formuje studijní dovednosti
Čj – sloh – úvaha
OSV - Rozvoj schopností poznávání
;
Osobní rozvoj – životní
plány, perspektiva
Význam motivace,
aktivity, vůle a osobní
kázně při seberozvoji
Volba povolání
173
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
. Nastavení vlastního
zrcadla „Taková
jsem já“
. Sebekritika – vlastní
portrét
. Sociální role
. Beseda – volba
povolání
. Spolupráce
s výchovným
poradcem
Plánování života
životní ambice
Klady a zápory profesí
1.1.5. Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
1.1.5.1.
Fyzika
1.1.5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis,Přírodní vědy), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě
pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí
vede žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů, vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět Fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami
moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka směřuje k:

podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, s využíváním jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného
jednání v praktických situacích;

k osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva (látky a tělesa, pohyb těles, síly, mechanické vlastnosti tekutin, energie, zvukové děje, elektromagnetické a světelné děje,
vesmír);

vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;

získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, měření a experimentů.
1.1.5.1.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci v 6. - 9. ročníku. Vyučovací předmět Fyzika je
zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky a v kmenových třídách. Výuka fyziky ve vhodných případech může probíhat i v jiných prostorách školy a mimo budovu školy.
Ve vyučovacím předmětu Fyzika je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru RVP ZV Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím
obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP ZV (Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana
člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů.
1.1.5.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
;
Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
Vedeme žáky k zobecňování poznatků a k jejich aplikaci v různých oblastech života.
Vedeme žáky k základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů.
Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky.
Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních měřeních, pozorováních a
experimentech, pravidla chování v učebně fyziky, dodržování stanovených pracovních postupů)
174
1.1.5.1.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
Vysvětlí rozdíl mezi vlastnostmi látek
pevných,kapalných a plynných.
Rozlišuje termín těleso a látka.
Objasní, kdy dochází k vzájemnému
silovému působení těles.
Chápe důležitost působení gravitačního
pole Země na život na této planetě.
Změří siloměrem velikost síly .
Dovede vysvětlit a pokusně dokázat jev
– difuzi.
Objasní pomocí částicové stavby
rozpínavost plynů,tekutost kapalin i
plynů a stálý tvar krystalických látek.
Popíše složení atomu.
Vyhledává prvky v periodické soustavě
prvků.
Vysvětlí
rozdíl
mezi
atomem,molekulou,prvkem
a
sloučeninou.
Elektruje těleso třením,dotykem a tento
jev vysvětlit.
Popíše, jak se budou k sobě navzájem
chovat elektrovaná tělesa.
Objasní shodné i odlišné vlastnosti
silového gravitačního a elektrického
pole.
Rozliší
na
magnetu magnetické
póly,netečné pásmo.
Znázorní magnetické pole
pomocí
indukčních čar.
Používá kompas k určování světových
stran.
Vlastnosti látek a těles
Přírodopis
Stavba látek – látky pevné, kapalné a
plynné
Vzájemné působení těles
Zeměpis
Síla, gravitační síla a gravitační pole
Měření síly
Pokusné
ověření
mechaniku
Částicová stavba látek
Vzájemné silové působení částic
Atomy a molekuly
Odborná literatura, využití encyklopedií
a internetu
Vyhledání pojmů – difúze, Brownův
pohyb,ionty ,molekuly a atomy
Fyzikální tabulky
Fyzika 6. ročník
;
Chemie
Elektrické vlastnosti látek
Elektrování těles
Elektrické pole
Magnetické vlastnosti látek
Magnety přírodní a umělé
Magnetické póly
Magnetické pole,mag. pole Země
Magnetizace látky
soupravami
na
Soupravy na mechaniku
Siloměry s různým rozsahem
Elektroskopy
Důraz na pokusy žáků
Zeměpis
175
Žákovská souprava
magnetismus,
kompasy
Odborná
literatura
–
encyklopedie,referáty žáků
Důraz na pokusné ověření
dětské
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Změří rozměry obdélníkové plochy i
hranolů.
Určí objem tělesa odměrným válcem i
výpočtem.
Určí hmotnost tělesa pomocí laboratorní
váhou.
Používá při všech činnostech vhodné
měřidlo.
Minimalizuje chyby vzniklé při měření.
Určí hustotu pevného i kapalného tělesa
na základě změřených veličin.
Užívá odvozeného vzorce pro výpočet
hustoty k výpočtu hmotnosti i objemu.
Měření fyzikálních veličin
Délka
Objem
Hmotnost
Matematika
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Délková měřidla, odměrný válec,
laboratorní váhy
Důraz na vlastní měření
(fyzikální značka, základní jednotka,
odvozené jednotky, měřidla)
LP – Určení hmotnosti pevného tělesa
pomocí rovnoramenných vah
Hustota
Matematika
Přírodopis
Odměrné válce, laboratorní
hustoměr, kalkulátory
Tabulky MFCH
Výpočet hmotnosti a objemu
Matematika
LP – Určení hustoty pevné látky
Měří čas stopkami.
Používá převádění jednotek času
Vysvětlí důsledky změn objemu těles
při změnách teploty.
Změří teplotu kapalného tělesa a
tělesnou teplotu.
Z naměřených hodnot sestrojí graf.
Jednotky času
Měření času
Matematika
Stopky
Sestaví jednoduchý elektrický obvod
podle schématu.
Správně používá schematické značky a
zakreslí schéma reálného obvodu.
Určí a pokusem ověří podmínky vedení
proudu obvodem.
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce
s elektrickými
zařízeními,
k jejich
objasnění využívá poznatky o vedení
elektrického proudu v kapalinách a ve
vzduchu
Elektrický obvod
Přírodopis – poskytnutí první pomoci
Elektrický proud
v situaci ohrožující život
Sestavení el. obvodů
Vodiče el. proudu, el. izolanty
Zapojení spotřebičů do obvodu
Tepelné účinky el. proudu
Chemie - elektrolýza
Pokusem porovná proud v různých
Magnetické pole el. proudu
částech obvodu
Jednoduchý el. obvod
Rozvětvený el. obvod
Bezpečné chování při práci s el. přístroji
a zařízeními
Změna objemu pevných, kapalných a
plynných těles při zahřívání a
ochlazování
Měření teploty
Změna teploty vzduchu v průběhu času
LP – Měření teploty vody ohřívané v
kádince
Závěreční opakování
;
váhy,
176
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mezipředmětové vztahy
F y z i k a 7. r o č n í k
Objasní pojem relativní v souvislosti Pohyb tělesa
s klidem a pohybem těles.
Popíše a odliší pohyb podle tvaru Pohyb a klid tělesa vzhledem k vztažné
trajektorie.
soustavě
Pohyb posuvný a otáčivý
Přímočarý a křivočarý pohyb částic
Odlišuje pohyb rovnoměrný od pohybu Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
nerovnoměrného.
Rychlost rovnoměrného pohybu
Užívá
vzorec
pro
výpočet Odvození vzorce pro výpočet rychlosti
rychlosti,dráhy a času.
jednotky rychlosti a převodní vztahy
Vypočítá
průměrnou
rychlost Výpočet průměrné rychlosti
nerovnoměrného pohybu tělesa.
Užívá grafu k zjišťování rychlosti i Graf přímé úměrnosti dráhy a času při
dráhy a času.
rovnoměrném pohybu
Zeměpis - pohyb planet kolem Slunce. Využití Internetu, vyhledávání
Pohyb Slunce v Mléčné dráze
vztahující se k problému
Matematika – měření délky
Zdůvodní souvislost mezi gravitační
silou Země a hmotností tělesa.
Určí výslednou sílu ,která působí na
těleso.
Experimentálně určí těžiště tělesa.
Objasní Newtonovy pohybové zákony.
Matematika – přesnost při rýsování Síla – jednotky síly, závislost
úseček, konstrukce rovnoběžníků
prodloužení pružiny na zatížení – 6.roč.
Výtvarná výchova – mechanické hračky
- těžiště
Síla
Skládání sil
Síla-vzájemné
silové
působení,
gravitační síla a hmotnost. Znázornění
síly, skládání sil.Těžiště
Posuvné účinky síly
Pohybové zákony I.Newtona
Zdůvodní význam jednoduchých strojů Otáčivé účinky síly
v denní praxi.
Rovnováha na páce,užití páky v praxi.
Kladka volná, pevná, kladkostroj
Matematika- úlohy o pohybu
LP – Průměrná rychlost nerovnoměrného
Informatika – možnost zpracování LP pohybu tělesa
na počítači
Matematika konstrukce grafů
Práce s jízdními řády
Informatika – tabulky, grafy na počítači
Informatika – vyhledávání na Internetu
–energie,hmotnost,setrvačnostI.Newton,G.Galilei, A.Einstein
Výtvarná
výchova
pracovních nástrojů
Řešení rovnic
–
zakreslení LP
–
Ověření
podmínky
rovnovážnou polohu páky
výpočet momentu sil
Výpočtem určuje velikost tlaku,tlakové
síly i plochy.
Využívá
tlak
jako
fyzikální
veličinu,kterou lze měnit podle potřeby.
Experimentálně určí velikost třecí síly
Určí,kdy je nutné třecí sílu zvětšit a
;
údajů
Deformační účinky síly
Tlaková síla
Tlak,tlak v praxi
Matematika – určení neznámého čísla
trojčlenkou,rovnicí
Tření
Třecí síla v praxi
Matematika – práce s desetinnými čísly.
177
pro
Výstupy žáka ZŠ
zmenšit.
Vysvětlí význam Pascalova zákona
v souvislosti
s hydraulickými
zařízeními.
Vysvětlí důsledky působení gravitační
síly Země na kapalinu.
Výpočtem
určuje
velikost
hydrostatického tlaku.
Určuje
velikost
vztlakové
síly
v kapalině výpočtem i experimentálně.
Aplikuje Archimédův zákon i pro plyny.
Umí objasnit Torricelliho pokus.
Objasní podstatu tlakoměrů.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Mechanické vlastnosti kapalin Přenášení
tlaku
v kapalinách.Užití
výsledků
Pascalova zákona
Působení gravitační síly na kapalinu
v klidu.Hydrostatický tlak
Matematika – jednotky obsahu převodní
vztahy
Internet-užití hydraul. zařízení
Vyhledávání
na
Internetu
– Doplnění
učiva
6.roč.spojené
potápěči,výzkumy mořských hlubin
nádoby,vodoznak, hadicová libela
Archimédův zákon,vztlaková síla
Námořní doprava- práce s internetem
LP – Určení objemu pevného tělesa
užitím Archimédova zákona
Mechanické
vlastnosti
plynů Zeměpis
–
atmosféra
Archimédův zákon pro plyny.Měření Země,meteorologie –předpovědi počasí
atmosférického tlaku.Manometry
Přetlak, podtlak
Rozliší zdroj světla a osvětlené těleso.
Světelné jevy
Zeměpis – pohyb Slunce a Měsíce
Rozhodne, zda dané prostředí je čiré,
Výtvarná výchova – využití stínů a
průsvitné nebo neprůhledné.
Zdroje světla
barev ve výtvarném projevu
Objasní fáze Měsíce.
Optická prostředí
Vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Rychlost světla v různých prostředích
Měsíce a Slunce.
Šíření světla
Uvede rychlost světla ve vakuu a
porovná je s rychlostí světla v jiných
prostředích.
Závěrečné opakování
Fyzika 8. ročník
Aktivně používá vzorce pro výpočet
mech.práce a výkonu.
Rozlišuje pojmy příkon a výkon.
Zdůvodní význam účinnosti.
Určí, na čem závisí velikost pohybové
energie tělesa.
Početně určuje velikost polohové
energie.
Vysvětlí pojem vnitřní energie tělesa i
tepelná výměna.
Zdůvodní významy slov – tepelný
;
Teplo. Práce. Výkon
Práce, práce na kladkách
Výkon
Účinnost
Pohybová a polohová energie
Polohová energie
Přeměna pohybové a polohové energie
Matematika – procenta
Vnitřní energie. Teplo
Částicové složení látek
Vnitřní energie, tepelná výměna
Chemie – částicové složení látek
Fyzikální tabulky
Soupravy na mechaniku
178
Odborná literatura – využití
Internet – vyhledání
pojmů –
difúze,Brownův pohyb,ionty ,molekuly a
Učivo – obsah
vodič,tepelný izolant.
Odlišuje termín teplo od teploty.
Zdůvodní na čem závisí teplo přijaté
tělesem při tepelné výměně.
Popíše vztah mezi teplem přijatým a
odevzdaným.
Početně zjistí množství přijatého i
odevzdaného tepla.
Z tohoto vzorce vyjádří i
ostatní
fyzikální veličiny.
Objasní za jakých podmínek dochází
k jednotlivým změnám skupenství.
Aktivně
pracuje
s fyzikálními
tabulkami.
Vysvětlí činnost pístových spalovacích
motorů.
Rozliší vodič a izolant na základě
analýzy jejich vlastností.
Teplo
Sestaví správně podle schématu el.
obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu.
Zapojí ampérmetr voltmetr do obvodu a
určí velikost el. proudu a el. napětí.
Vysvětlí elektrický odpor jako vlastnost
vodiče.
Zapojuje spotřebiče různými způsoby,
vysvětlí jejich rozdílné využití.
Pracuje s měřícími přístroji ručkovými i
digitálními
(voltmetr,ampérmetr,ohmmetr).
Rozliší funkci reostatu a potenciometru.
Elektrický proud
Matematika – zpracuje data získaná Zaměření na jednoduché pokusy
El. proud v kovech a vodných roztocích měřením s využitím tabulky
s elektrostatickými jevy
solí a kyselin
Soupravy na elektřinu
Měření el. proudu a el. napětí
Pokusy a jejich vyhodnocení
Zdroje el. napětí
Pomůcky:žákovské soupravy
Ohmův zákon, el. odpor, výsledný
Měřící přístroje
odpor rezistorů zapojených za sebou
Vyhledání
údajů
o
elektrických
s vedle sebe
vlastnostech materiálů
El. práce
Volba optimálního spotřebiče podle jeho
El. energie
energetické náročnosti (třída A, B, C )
Výkon el. proudu
z hlediska ekonomického a ekologického
LP – Měření el. proudu a el. napětí
v obvodu
LP – Určení el. odporu rezistoru
LP – Určení el. příkonu žárovky
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku.
Zvukové jevy
;
Teplo přijaté a odevzdané.
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
atomy
Výstupy žáka ZŠ
Chemie – Zákon zachování energie
Experimentální
ověření
vztahusměšovací
kalorimetry,lihové
kahany,teploměry,tabulky MFCH
LP – Určení tepla přijaté vodou o nižší
teplotě a odevzdané vodou o vyšší
teplotě po jejich smíchání
Změny skupenství látky
Tání a tuhnutí. Vypařování. Var.
Kapalnění. Pístové spalovací motory.
Elektrický náboj. Elektrické pole
Elektrování těles třením, el. náboj
Siločáry el. pole
Činnost spalovacích motorů –odborná
literatura
Chemie – předcházení nebezpečí
výbuchu při manipulaci s hořlavými
látkami
Přírodopis – lidské ucho, sluchová
179
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Na příkladu vnímání blesku a hromu
porovná rychlost šíření světla ve
vzduchu.
Popíše přijímání zvuku lidským uchem
vzdušným vedením.
Posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí.
Objasní význam meteorologických
zpráv.
Popíše způsob měření jednotlivých
meteorologických jevů.
Provádí sám jednoduchá meteorologická
pozorování.
Uvede hlavní látky, které znečišťují
ovzduší a jejich základní zdroje.
Vysvětlí příčinu vzniku ozonové díry a
skleníkového efektu.
Zdroje zvuku, šíření zvuku, rychlost
šíření zvuku
Tón, výška tónu, barva tónu, rezonance
Odraz zvuku, ozvěna
Ochrana před nadměrným hlukem
ústrojí u různých živočichů
Hudební výchova – využití poznatků u
šíření zvuku při zařizování koncertních
síní
Počasí kolem nás
Zeměpis – porovnává styv počasí
v různých místech na Zemi
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Meteorologie
Atmosféra Země
Přírodopis – význam deštných pralesů
Základní meteorologické jevy a jejich
měření
Problémy znečišťování atmosféry
Závěrečné opakování
Fyzika 9. ročník
Určuje severní a jižní pól cívky,kterou
prochází el.proud.
Vysvětlí činnost elektromotoru.
Vysvětlí podstatu elektromagnetické
indukce.
Objasňuje vznik střídavého napětí i
činnost generátorů.
Vysvětlí činnost transformátoru.
Objasní princip výroby elektrické
energie.
Rozlišuje pokusně vodič od izolantu a
polovodiče.
Vysvětlí podstatu vedení el.proudu
v různých látkách.
Rozliší mezi zdrojem světla a
tělesem,které světlo pouze odráží.
Vysvětlí, proč dochází
;
Elektromagnetické jevy
Zeměpis
Magnetické pole cívky,kterou prochází
el.proud .Elektromotor
Elektromagnetická indukce.
Změna magnetického pole cívky
Střídavý proud
Vznik střídavého proudu, alternátor
Časový průběh střídavé napětí a
proudu.Transformátory.
Rozvodná elektrická sít
Vedení el.proudu
Chemie
Vedení
el.
proudu
v
kapalinách,plynech,polovodičích
Optika
Zdroje světla, šíření světla,
rychlost světla
Zeměpis
Pokusy a jejich vyhodnocení
Soupravy na elektřinu
Soupravy na elektřinu
Soupravy na elektřinu
Soupravy na optiku
Internet
180
Výstupy žáka ZŠ
Učivo – obsah
k zatmění Slunce a Měsíce.
Vysvětlí zákon odrazu světla.
Zobrazí obraz předmětu vytvořený
různými typy zrcadel.
Vysvětlí, proč dochází k lomu světla.
Objasní rozdíly mezi obrazy předmětů
vytvořené spojkou a rozptylkou.
Objasní, jak lze pomocí čoček odstranit
krátkozrakost a dalekozrakost.
Pokusně ověří a vysvětlí ,jak se rozkládá
denní bílé světlo hranolem.
Vysvětlí vznik duhy v přírodě.
Slunce –přirozený zdroj světla i tepla
Zákon odrazu světla,zrcadla dutá i Praktické
kulová
periskopu
Objasní pojem radioaktivita.
Rozliší vlastnosti různých druhů záření.
Zdůvodní využití jaderné energie.
Objasní nebezpečí zneužití jaderné
energie.
Lom světla,čočky
Optické vlastnosti oka
Lupa, mikroskop, dalekohled
činnosti
–
zhotovení Soupravy na optiku – pokusné ověřování
a vyhodnocování pokusu
Přírodopis – lidské oko
Rozklad světla
Jaderná energie
Atom, atomová jádra, izotopy, nuklidy
Radioaktivita
Využití jaderného záření
Jaderná energetika
Ochrana před zářením
Orientuje se v mapě hvězdné oblohy.
Země a vesmír
Vyjmenuje a popíše tělesa, která tvoří Sluneční soustava
sluneční soustavu s hlavním zaměřením Naše Galaxie
na planety.
Kosmický výzkum
Objasní význam kosmického výzkumu
pro lidstvo.
Závěrečné opakování
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mezipředmětové vztahy
Chemie
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Zeměpis
181
Soupravy na optiku
1.1.5.2.
Chemie
1.1.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Přírodní vědy), který žákovi umožňuje poznávání
přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení
dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Vede žáky
k rozlišování příčin chemických dějů, k pochopení souvislostí a vztahů mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka směřuje k:
 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním
jednoduchých
 chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými
nebezpečnými
 látkami.
1.1.5.2.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci v 9.ročníku a v 1 hodinové dotaci v 8.ročníku.
Vyučovací předmět Chemie může být vyučován v učebně chemie s chemickou laboratoří i v kmenových třídách. Ve vyučovacím předmětu Chemie je naplňována část
vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů
(Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je proto vhodné
realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů.
1.1.5.2.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
;
Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
Vedeme žáky k zobecňování poznatků a k jejich aplikaci v různých oblastech života.
Vedeme žáky k základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů.
Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie.
Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při chemických experimentech , pravidla
chování v učebně chemie, dodržování stanovených pracovních postupů)
182
1.1.5.2.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozpozná změny skupenství látek
(včetně sublimace).
Popíše společné a rozdílné vlastnosti
vybraných látek.
Navrhne a provede jednoduché pokusy
a zaznamená jejich výsledek.
Vyhledá v tabulkách (u vybraných
látek) hodnoty hustoty teploty tání,
teploty varu a orientuje se v jejich
hodnotách.
Rozpozná u běžně známých dějů, zda
dochází k přeměnám látek.
Úvod do chemie
Vlastnosti látek (barva, skupenství,
rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a
elektrická vodivost, hustota)
Uvede zásady bezpečné práce ve školní
laboratoři (pracovně), poskytne a
přivolá první pomoc při úrazech.
Rozliší R-věty a S-věty a uvede důvod
jejich zápisu na obalech nebezpečných
látek.
Bezpečnost při experimentální činnosti
Příklady nebezpečných látek a
přípravky (podle zákonů a vyhlášek)
Rozlišuje různé druhy směsí.
Používá (v souvislostech) pojmy
rozpustnost, koncentrovanější,
zředěnější, nasycený a nenasycený
roztok.
Aplikuje poznatky o vlivu teploty,
míchání a plošného obsahu povrchu
rozpuštěné pevné látky na rychlost
jejího rozpouštění při vysvětlování
známých situací z běžného života.
Vypočítá hmotnostní zlomek složek
v roztocích.
Provede filtraci a destilaci ve školních
podmínkách
Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)
Složení roztoků – hmotnostní zlomek
Ředění roztoků-křížové pravidlo
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Chemie 8. ročník
;
Fyzika – fyzikální veličiny, skupenské
změny
Pokusy žáků,
demonstrační pokusy učitele,
Práce s chemickými tabulkami
Seznámení s pomůckami v laboratoři
LP – Vlastnosti látek
LP – Určování teploty tání
Chemické děje
Fy – rozpozná rozdíly mezi fyzikálními
a chemickými ději
Jednoduché reakce – hoření, reakce kovů
s vodou
Kázeň při provádění pokusů – základní
návyky bezpečnosti práce a hygieny
LP- Laboratorní řád
LP- Laboratorní pomůcky
LP – Plynový kahan
Fyzika – měření fyzikálních veličin,
změny skupenství
Příprava roztoků
Matematika
Oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace,
Fyzika
183
Grafické znázorňování schémat aparatur
LP – Filtrace suspenze křídy ve vodě
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Navrhne postup oddělování složek
směsí (o známém složení) a uvede
příklady oddělování složek směsí
v běžném životě.
krystalizace,
sublimace,chromatografie,extrakce)
Rozliší vodu destilovanou,
pitnou(včetně stolní), užitkovou,
odpadní, uvede příklady jejich výskytu a
použití.
Popíše složení vzduchu (i
kvantitativně).
Popíše, co je teplotní inverze a smog a
uvede příklady zdrojů informací o
čistotě ovzduší.
Uvede příklady znečisťování vody a
vzduchu v přírodě i v domácnosti.
Uvědomuje si nutnost ochrany životního
prostředí.
Umí popsat několik způsobů čistění
odpadních vod.
Uvede příklady (z praxe) dokazující, že
látky se skládají z pohybujících se
částic.
Používá pojmy atom, molekula ve
správných souvislostech, slovně popíše
složení atomu a vznik kationtu a aniontu
z neutrálních atomů.
Používá značky a názvy nejznámějších
chemických prvků (Ag, Al, Au, Br, C,
Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg,
Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Si, Zn), vyhledá
v tabulkách názvy prvků ke známým
protonovým číslům a naopak.
Používá pojmy chemický prvek a
chemická sloučenina ve správných
souvislostech a rozliší chemickou
značku (prvku) a chemický vzorec
Voda a vzduch
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
LP - Cromatografie
krystalizace - pěstování monokrystalů
chromatografie papírová
Zeměpis – hydrosféra, koloběh vody
v přírodě,
atmosféra - podnebí
Fyzika – složení atmosféry, základní
meteorologické jevy a jejich měření
EV - Základní podmínky života, Lidské
aktivity a problémy životního prostředí
Částicové složení látek (molekuly,
atomy, protony, neutrony, atomové
jádro, elektrony, elektronový obal,
valenční elektrony, ionty)
Fyzika
Úvod do jaderné chemie (nukleonové
číslo, nuklid, izotop)
Protonové číslo, chemické prvky
Fyzika
LP – Vlastnosti uhlíku a síry
Chemická vazba, chemické sloučeniny
184
Výstupy žáka
(včetně jejich kvalitativního i
kvantitativního významu).
Uvede příklady praktického využití
kovů (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au) a slitin
(mosazi, bronzu, duralu) a nekovů (H,
O, N, Cl, S, C).
Popíše hlavní rozdíly mezi kovy a
nekovy a jednoduchými pokusy ověří
jejich vlastnosti.
Rozliší periody a skupiny v PSP.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Chemické prvky a periodická soustava
chemických prvků
Výroba a důkaz vodíku, kyslíku
Krátké pokusy s některými kovy a
nekovy
Rozliší výchozí látky a produkty
chemické reakce a v konkrétních
příkladech je správně určí.
Provede jednoduché chemické reakce ve
školních podmínkách.
Uvede zákon zachování hmotnosti pro
chemické reakce a využívá ho při řešení
úloh.
Zapíše jednoduchými chemickými
rovnicemi vybrané chemické reakce,
přečte chemické rovnice, včetně použití
látkového množství.
Objasní pojmy látkové množství,
molární hmotnost.
Určí oxidační číslo atomů prvků
v oxidech, sulfidech a v halogenidech,
z názvů zapíše vzorce a naopak
Popíše vlastnosti vybraných oxidů a
chloridu sodného a posoudí vliv těchto
látek na životní prostředí
Chemické reakce
LP – Chemické reakce
Rozliší kyselé a zásadité roztoky
pomocí indikátorů pH, orientuje se na
;
Zákon zachování hmotnosti
Chemické rovnice
Výpočet látkového množství
Ovlivňování průběhu (rychlosti)
chemické reakce
Fyzika
Matematika
Oxidy (siřičitý, sírový, dusnatý,
dusičitý, uhelnatý, uhličitý, vápenatý)
Halogenidy (chlorid sodný)
Sulfidy
Přírodopis - vlastnosti a výskyt
některých oxidů, halogenidů a sulfidů
v přírodě
Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Kyseliny (sírová, chlorovodíková,
Ekologie
185
Příprava některých zásadotvorných a
kyselinotvorných oxidů
Měření pH u řady hygienických a
čistících prostředků používaných
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
stupnici pH a změří pH roztoku
dusičná)
univerzálním indikátorovým papírkem
Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý)
Uvede, jak se bezpečně ředí
koncentrované kyseliny, jak se bezpečně
rozpouští hydroxidy a poskytne první
pomoc při zasažení těmito látkami
Ředí (s dodržováním zákonů, vyhlášek a
pravidel bezpečné práce) roztoky
kyselin a hydroxidů
Zapíše vzorce a popíše vlastnosti a
použití vybraných kyselin a hydroxidů
Vysvětlí, jak vznikají v přírodě kyselé
deště, jak jim lze předcházet
Závěrečné opakování
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
v domácnosti a některých potravin
Práce s indikátory
LP – Kyselost a zásaditost roztoků
Reaktivita kyseliny sírové, dusičné a
chlorovodíkové s kovy
Procvičování názvosloví formou her pexeso, domino…
Chemie 9. ročník
Zopakuje si základní osvojené pojmy
z 8. ročníku.
Popíše postup práce s vybranými
dostupnými chemickými látkami při
zachování bezpečnosti práce.
Aplikuje základy první pomoci při
popálení, potřísnění pokožky kyselinou,
hydroxidem, pořezání se.
Využívá dostupných informačních
zdrojů, analyzuje informace, vyčleňuje
z nich podstatné a předává je ostatním
žákům.
Bezpečně provede neutralizaci roztoků
známých kyselin a hydroxidů (pro žáky
povolených), uvede názvy a vzorce
výchozích látek a produktů a zapíše je
chemickými rovnicemi.
Uvede příklady uplatnění neutralizace
v praxi.
Rozliší, které látky patří mezi soli.
Provede jednoduché přípravy solí.
Osvojí si názvosloví solí, hydrogen solí
;
Opakování- názvosloví,vlastnosti
některých kyselin a hydroxidů,
klasifikace oxidů, orientace v PSP,
základní chemické reakce - syntéza a
analýza, Zákon zachování hmotnosti
Bezpečnost práce v chemické laboratoři
Pokusy žáků,
demonstrační pokusy učitele,
Neutralizace
Biologie člověka -trávení
Soli
Průmyslová hnojiva
Stavební pojiva (vápno,
Přírodopis-výskyt solí v přírodě a jejich
vlastností
Matematika
186
Pokusy - příprava hydrogenuhličitanu
vápenatého
Výstupy žáka
Učivo – obsah
a hydrátů.
Uvede vlastnosti a použití vybraných
solí (hlavně se zaměřením na
průmyslová hnojiva).
Popíše vlastnosti a použití
nejznámějších stavebních pojiv.
Osvojí si pojmy látkové
množství,molární hmotnost .
Vypočítá hmotnost výchozí látky a
produktu.
Vypočítá molární koncentraci roztoku.
Rozhodne, které ze známých reakcí
patří mezi redoxní.
Popíše princip výroby surového železa a
oceli.
Popíše, co je koroze, příklady činitelů
ovlivňujících její rychlost a uvede
způsoby ochrany ocelových výrobků
před korozí.
Experimentálně ověří vliv různých
činitelů na průběh koroze.
Uvede příklady fosilních a průmyslově
vyráběných paliv a popíše jejich
vlastnosti a použití.
Používá bezpečně spotřebiče na topné
plyny v domácnosti a plynové kahany
při školních experimentech.
Posoudí vliv spalování různých paliv
(včetně pohonných látek pro
automobily) na životní prostředí.
Rozliší obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie.
Rozliší exotermické a endotermické
reakce.
Orientuje se v problematice ekologie
(ochrana život. prostředí, recyklace
odpadů).
cement, sádra,
keramika)
Výpočet hmotnosti
z chemické rovnice
Výpočet molární hmotnosti
;
Mezipředmětové vztahy
Redoxní reakce (oxidace, redukce)
Galvanické články
Elektrolýza
Galvanické pokovování
Fyzika
elektrochem. články, zdroje napětí
Zeměpis - světová těžba železné rudy,
výroba oceli
Energetické změny při chemických
reakcích
Přírodní zdroje uhlovodíků (paliva,
výhřevnost)
Jaderná chemie
Fyzika
Matematika
Přírodopis
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
187
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
příprava některých jednoduchých solí
příprava sádry, malty
LP – Elektrolýza vodného roztoku
chloridu sodného
elektrochemické články
galvanické pokovování, získávání kovů
(Fe, Pb, Cu) z rud
Jednoduchá demonstrace exotermických
a endotermických reakcí
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
Uhlovodíky (methan, ethan, propan,
jejich vzorce, vlastnosti a použití.
butan, ethylen, propylen, acetylen,
Uvede příklady produktů průmyslového
benzen, naftalen a jejich zdroje)
zpracování ropy a zemního plynu.
Rozliší a zapíše vzorce methanolu,
ethanolu, kyseliny mravenčí a octové,
uvede jejich vlastnosti a použití.
Deriváty uhlovodíků
Uvede výchozí látky a produkty
esterifikace a rozliší esterifikaci mezi
ostatními typy chemických reakcí.
Uvede výchozí látky, produkty a
podmínky fotosyntézy.
Rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a
vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto
Přírodní látky
látek pro člověka a hodnotí různé
potraviny z hlediska obecně uznávaných
zásad zdravé výživy.
Rozpozná plasty od dalších látek, uvede
příklady jejich názvů, vlastností a
použití.
Posoudí vliv používání plastů na životní
prostředí.
Plasty a syntetická vlákna
Rozpozná názvy přírodních a
syntetických vláken a uvede jejich
výhody i nevýhody při jejich používání.
Doloží na příkladech význam
chemických výrob pro naše
hospodářství a pro člověka
Uvede příklady prvotních a druhotných
surovin pro chemické výroby
Uvede příklady otravných látek a
způsoby ochrany proti nim
Vysvětlí princip hašení požáru a uvede
příklady jejich způsobu hašení
Uvede příklady volně i nezákonně
;
Chemie a společnost
Mezipředmětové vztahy
Přírodopis
Zeměpis
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Příprava a důkaz některých uhlovodíků metanu, acetylenu
Sestavování modelů jednoduchých
uhlovodíků
Přírodopis
Přírodopis
Zeměpis
Ekologie
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Zeměpis
Ekologie
188
LP – Důkaz škrobu v potravinách
LP – Důkaz tuku v potravinách
LP – Důkaz bílkovin ve vaječném bílku
Samostatná prezentace - vitamíny,
hormony, enzymy
LP – Ověřování vlastností vybraných
plastů
Samostatná prezentace - plasty a životní
prostředí, recyklace plastů
Propagační letáčky
Simulace požáru - hašení jednoduchými
hasicími prostředky, model pěnového
has. přístroje
Samostatná prezentace - drogy a jejich
účinky na zdraví člověka, protidrogová
prevence
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
prodávaných drog a popíše následky,
kterým se vystavuje jejich konzument
Na konkrétních příkladech doloží, jak
dochází ke znečišťování životního
prostředí a jak tomu předcházet
Závěrečné opakování
;
189
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
1.1.5.3.
Přírodopis
1.1.5.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Laboratorní cvičení z chemie), který žákovi umožňuje
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém
životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí
žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
1.1.5.3.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci v 6., 7., 8. ročníku. V 9. ročníku v 1
hodinové týdenní dotaci.
Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu i v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky přírodopisu patří přírodovědné vycházky, exkurze a
praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu. Obsah výuky v jednotlivých ročnících je členěn "klasicky" na botaniku, zoologii, biologii člověka a mineralogii s
petrologií.. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a
do povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových
projektů.
1.1.5.3.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
;
Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat
vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů.
190
1.1.5.3.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
PŘÍRODOPIS
Orientuje se v nejdůležitějších názorech
na vznik života.
Vysvětlí podstatné zákonitosti v živé a
neživé přírodě a vztahy mezi nimi.
Má přehled o vývoji organismů včetně
člověka.
Vysvětlí základní fyziologické procesy
a jeho význam pro člověka.
Pracuje s lupou a mikroskopem, vytvoří
preparát.
Popíše buňku a vysvětlí funkci
základních organel, odliší buňku rostlin,
živočichů a bakterií.
Zařadí organismy do taxonomických
jednotek.
Vymezí základní projevy života,
podmínky, význam, odlišuje společné a
rozdílné znaky organismů a prostředí.
Rozliší rozdíly mezi pohlavním a
nepohlavním rozmnožováním.
Vysvětlí podstatu a význam
jednoduchých potravních řetězců
v různých ekosystémech.
Aplikuje jednoduché postupy práce při
manipulaci s přírodními materiály.
Vysvětlí význam v přírodě i pro člověka
a způsoby prevence.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
6. ROČNÍK
Země a život
Vznik Země a názory na vznik
Vznik hydrosféry a atmosféry
Vznik látek anorganických a
organických
Vývoj Země - chemický a biologický
(Charles Darwin)
Podmínky života
Vývoj atmosféry – podstata fotosyntézy
(ozonosféra)
Zkoumání přírody
(lupa, mikroskop)
Buňka - rostlinná, živočišná, bakteriální
(J. E. Purkyně)
Třídění organismů
(Carl Linné)
Rozmanitost života
Projevy života
(výživa, rozmnožování,….)
Podstata dýchání
Vztahy mezi organismy
(potravní řetězec, oběh látek v přírodě)
návaznost na 1. stupeň
Ze – vesmír
Sluneční soustava
Ch – látka, sloučenina, …
Ch – přeměna Energie
Ov – známé osobnosti
Fy – UV záření
Ze – ozónová díra
Fy – čočky
Člověk azdraví – výživa
EV - Ekosystémy
Videokazeta :
„Vznik Sluneční soustavy“
Ukázky cukrů, tuků a bílkovin
Důkazy látek
Kniha „Cesta do pravěku“
Obrazy: Výživa rostlin
Fotografie osobností
Obrazy: Buňka
(laboratorní práce – buňka,
mikroskopické pomůcky)
Vlastní nákresy
Fólie
Nebuněčné organismy
viry – stavba, funkce, výskyt a význam
Člověk a zdraví – infekční onemocnění
Nákresy tvarů virů
Ch – toxické látky, biotechnologie
Ov – známé osobnosti
Člověk a zdraví – infekční onemocnění,
návykové látky,
výživa
Čj – jazykové zabarvení
Nákresy a fotografie bakterií
Obrazy: Bakterie, sinice
Zelené řasy
Kvasinky
(laboratorní práce – jednobuněčné
organismy,
Vysvětlí význam v přírodě i pro člověka Jednobuněčné organismy
a způsoby prevence.
bakterie - stavba, funkce (nemoci – L.
Pasteur), výskyt a význam
sinice
bičíkovci a řasy
kvasinky
;
Mezipředmětové vztahy
191
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
prvoci – nálevníci a další zástupci
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
mikroskopické pomůcky)
Trvalé mikroskopické preparáty
Ukázky přírodnin
Projekt praktická ekologie
Obraz : Vývoj organismů
Zelené řasy
Vysvětlí rozdíl mezi stavbou
jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem.
Vývoj mnohobuněčných organismů
stupeň uspořádanosti (buňka, pletiva a
tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismus)
Ov – známé osobnosti
Ch – měření emisí
Najde pomocí atlasu naše
nejznámější houby jedlé a jedovaté
(první pomoc) způsob výživy, význam v
ekosystémech a místo v potravním
řetězci.
Popíše složení stélky, vysvětlí funkci a
význam soužití dvou organismů.
Mnohobuněčné organismy
Nižší rostliny (řasy)
Nižší houby (bez plodnic – Fleming)
Vyšší houby (s plodnicemi)
Lišejníky
Čj – jazykové zabarvení
Ov – známé osobnosti
Sádrové ukázky
Obrazy: Naše houby
Žampion polní
Atlas hub
Fólie
Ukázky sladkovodních i mořských řas
(herbář)
Zařadí vybrané organizmy do říší a
nižších taxonomických jednotek.
Popíše vnější a vnitřní stavbu organismů
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
Popíše základní rozšíření, adaptaci,
význam a ochranu živočichů.
Ovládá prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Rozpozná některé příčiny porušování
rovnováhy v přírodě.
Objasní a porovnává funkci různých
typů ekosystémů, zná vzájemný vztah
člověka a ekosystémů.
Využívá dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
Mnohobuněční (nižší) živočichové
Žahavci
(láčkovci, medúzy a korály)
Ploštěnci
(ploštěnka mléčná a cizopasníci)
Hlísti
Měkkýši
(stavba hlemýždě zahradního, plži a
mlži)
Kroužkovci
(žížala obecná a pijavice)
Členovci
(klepítkatci a korýši, hmyz (vnější a
vnitřní stavba, řády, ekosystémy)
ostnokožci
EV - Ekosystémy
Obrazy: Nezmar hnědý
Ploštěnka velká
Hlemýžď zahradní
Žížala obecná
Rak obecný
Křižák obecný
Saranče modrokřídlá
(laboratorní práce – ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci,
mikroskopické pomůcky)
Ukázky přírodnin
Atlasy
;
Video: „Hmyz“
(laboratorní práce – hmyz,
mikroskopické pomůcky)
192
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Fólie: Anatomie nižších živočichů
Vycházka do přírody
Projekt Praha - Muzeum
Charakterizuje mimořádné události
vyvolané výkyvy počasí adalšími
přírodními jevy a základní způsoby
ochrany (individuální, kolektivní)
Učební materiály (využívány průběžně
učitelem)
Přírodopis I (Scientia)
Přírodopis 6 (Prodos), pracovní sešit
Přírodopis 1 (SPN) – 1999
Přírodopis 2, pro 7. ročník – botanika a
zoologie 1997
Přírodopis 6 (Fraus)
PŘÍRODOPIS
Vysvětlí základní fyziologické procesy.
Objasní vztahy mezi vnější a vnitřní
stavbou rostlinného těla a popíše
uspořádání od buňky přes pletiva až
k orgánům.
Rozliší základní rostliny, rozezná
chráněné, okrasné a významné rostliny.
Aplikuje jednoduché postupy práce při
manipulaci s přírodními materiály.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Část botanická
Přechod rostlin na souš
Fotosyntéza a dýchání
Pletiva
Mechorosty
(játrovky, mechy)
Kapraďorosty
(plavuně, přesličky, kapradiny)
Nahosemenné rostliny
(cykasy, jinany, jehličnany – zástupci a
rozmnožování)
Les
7. ROČNÍK
Ch – přeměna energie
Fy – UV záření
Ze – místopis
Důkaz cukru a škrobu na listu rostliny
Ukázky průřezu listu – pletiv
Obrazy: Výživa rostlin
Borovice lesní
Modřín opadavý
Smrk ztepilý
Jedle bělokorá
Tis červený
Jalovec obecný
(laboratorní práce – mechorosty,
jehličnany,
mikroskopické pomůcky)
Přírodniny rostlin
Zkameněliny kapraďorostů, ukázky uhlí
Geologická mapa ČR
„Kniha o pravěku“
Encyklopedie, kniha „Stromy“
Mikroskopické preparáty pletiv
Nákresy životních cyklů rostlin
;
193
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Porovná vnější a vnitřní stavbu a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
Určuje vybrané živočichy a zařazuje je
do taxonomických jednotek.
Objasní způsob života a vysvětlí
význam v přírodě i pro člověka
(domestikace) a dle možností tyto
znalosti aplikuje při péči o ně.
Vysvětlí příčiny chování vybraných
živočichů a význam pro přežití
v přírodě.
Posoudí důsledky zásahu člověka do
přírody a uvede chráněné živočichy,
projevuje aktivní pomoc při ochraně.
Ovládá prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Objasní a porovnává funkci různých
typů ekosystémů, zná vzájemný vztah
člověka a ekosystémů.
Rozpozná některé příčiny porušování
rovnováhy v přírodě.
Uvědomuje si nutnost ochrany životního
prostředí; uvede příklady jeho
znečištění.
Využívá dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
Část zoologická
Strunatci
Strunatci
(pláštěnci, bezlebeční, strunatci)
Kruhoústí
Paryby
Ryby
(vnější a vnitřní stavba, ekologie,
sladkovodní a mořští zástupci)
Obojživelníci
(vnější a vnitřní stavba, zástupci)
Plazi
(vnější a vnitřní stavba,
krokodýli, želvy, ještěři, hadi)
Ptáci
(vnější a vnitřní stavba, ekologie – Ch.
Darwin a etologie)
Přehled ptáků
(běžci, plavci, letci – veslonozí, brodiví,
vrubozobí, dravci, bahňáci, hrabaví,
dlouhokřídlí, měkkozobí, sovy,
svišťouni, kukačky, šplhavci, papoušci,
pěvci)
Ze – místopis, vegetační pásy
Ov – významné osobnosti
Dě – rybníkářství
Hv – hlasy zvířat
Přírodniny a modely živočichů
Atlasy živočichů a encyklopedie (žák si
připraví krátký vstup o živočichovi nebo
skupině)
Zařazování do ekosystémů a potravního
řetězce
;
EV - Ekosystémy
Obrazy: Kapr obecný
Anatomie obojživelníka
Kur domácí
(laboratorní práce - ryby,
ptáci,
mikroskopické pomůcky)
Hlasy ptáků
Obrazy zástupců, stavby a historických
ukázek
Laboratorní práce – ryby, ptáci
194
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Objasní vnitřní a vnější stavbu
rostlinného těla a popíše jeho
uspořádání od buňky až k jednotlivým
orgánům.
Uvede praktické příklady funkcí.
jednotlivých orgánů a jejich vztahů
v rostlině jako celku.
Charakterizuje rozdíl mezi bylinami a
dřevinami.
Část botanická
Stavba rostlinného těla
Kořen
Stonek
List
Růst a vývin rostlin
Květ a květenství
Opylení a oplození
Vegetativní rozmnožování
Plody
Ze – vegetační pásy
Pv – vegetativní rozmnožování
Přírodniny
Obrazy: Květ a květenství
(laboratorní práce – květ
mikroskopické pomůcky)
Atlas rostlin
Klíč k určování rostlin
Nákresy a fólie (žáci vypěstují rostlinu
od semene a zkoumají životní podmínky)
Rozliší podle znaků systematické
skupiny rostlin a určuje jejich význačné
zástupce.
Určuje nejznámější kulturní a plané
rostliny, některé keře a listnaté stromy,
jedovaté a léčivé rostliny, běžné plevele.
Objasní a porovnává funkci různých
typů ekosystémů, zná vzájemný vztah
člověka a ekosystémů.
Rostliny krytosemenné
Rostliny dvouděložné (vrbovité,
břízovité, bukovité,
pryskyřníkovité,
mákovité, růžovité, brukvovité,
lilkovité, miříkovité, bobovité,
hluchavkovité, hvězdnicovité)
Rostliny jednoděložné (amarylkovité,
liliovité, vstavačovité, lipnicovité)
Rostliny a lidé
(pokojové a léčivé rostliny,
exotické ovoce, koření)
Ze – vegetační pásy, státy pěstování
Dě – zámořské objevy
Pv – roubování a očkování
Vv- estetika rostlin
Přírodniny
Obrazy: Bobovité rostliny
Atlas rostlin
Klíč k určování rostlin
Nákresy a fólie
Herbář
Vycházka do přírody
PŘÍRODOPIS
;
Učební materiály (využívány průběžně
učitelem):
Přírodopis II (Scientia 1998)
Přírodopis 7 (Prodos 1998), pracovní
sešit
Přírodopis 1, pro 6. ročník – zoologie a
botanika (SPN 1997)
Přírodopis 2, pro 7. ročník (SPN 1999)
8. ROČNÍK
195
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Pozoruje a popisuje přírodniny, podle
znaků.
Vysvětlí význam živočichů v přírodě,
pro člověka chov domestikovaných
živočichů.
Uvede příklady chráněných živočichů u
nás i ve světě.
Posoudí vhodnost a důsledky umělého
zásahu do přírody.
Uvede základní typy chování živočichů
a význam pro přežití.
Ovládá prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Popíše instituce a nevládní organizace
zajišťující ochranu životního prostředí
v regionu.
Objasní a porovnává funkci různých
typů ekosystémů, zná vzájemný vztah
člověka a ekosystémů.
Rozpozná některé příčiny porušování
rovnováhy v přírodě.
Využívá dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
Objasní rozdíly znaků současného
člověka a lidoopa.
Rozliší rozdíly mezi pojmy, všechny
rasy jsou rovnocenné.
Část zoologická
Savci - stavba, znaky, etologie, ekologie
a ochrana
Přehled savců (ptakořitní, vačnatci,
hmyzožravci, letouni, hlodavci,
zajícovci, šelmy, ploutvonožci, kytovci,
sudokopytníci, lichokopytníci,
chobotnatci, primáti)
Ze - vegetační pásy, světadíly a státy
vybraných živočichů - endemité
Atlas savců
Encyklopedie zvířat
Videokazety
Přírodniny – zuby, ostny, kostra, chlupy
(laboratorní práce – srst savců,
mikroskopické pomůcky)
Poznávání a zařazování savců
Projekt „Den Země“
Člověk
Původ a vývoj člověka
(hominizace, sapientace)
Lidské rasy - Aleš Hrdlička
(rasismus, nacionalismus, ….)
Ov – významné osobnosti
MKV - Etnický původ
Popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav a
jejich vztahy.
Stavba těla člověka
Základní pojmy
(buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
Aplikuje první pomoc při poranění a ……)
Opěrná soustava
jiném poškození těla
(pojivová tkáň, stavba, růst a spojení
Rozlišuje příčiny (příznaky) běžných
;
EV – Ekosystémy, Vztah člověka
k prostředí
Obraz: Vývoj primátů
(nákresy artefaktů, života)
„Kniha o pravěku“
Člověk a zdraví – hygiena,
Obrazy: Člověk opěrná soustava
nebezpečí a prevence návykových látek,
Svalová soustava
sexuálního života, výživy
Stavba kostí
Kostra a svalstvo
Trávicí ústrojí
Dýchací soustava
196
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
nemocí a uvede praktické příklady
prevence a léčby, objasní význam
kostí, kostra hlavy, trupu, končetin)
Pohybová soustava
(svalová tkáň, stavba a činnost
zdravého způsobu života
kosterního svalu, svaly hlavy, trupu,
Posoudí význam hygieny pro život a
končetin, vady a onemocnění kosterní a
zdraví.
Objasní nebezpečí návykových látek pro pohybové soustavy, úrazy)
Trávicí soustava
zdraví člověka.
Popíše vznik a vývin nového jedince od (zuby a péče o chrup, stavba a funkce
trávicí soustavy, výživa a nemoci,
početí do dospělosti.
přeměna látek a energií)
Dýchací soustava
Na modelových příkladech
(stavba a funkce dýchací soustavy, péče
(ukázkách situací), hodnotí správné o dýchací soustavu)
a nesprávné jednání účastníků
Tělní tekutiny
(tkáňový mok, míza, krev)
Oběhová soustava
(stavba a činnost srdce, krevní řečiště,
obranný systém, vady a onemocnění)
Nervová soustava
(stavba nervové tkáně, nervová činnost,
stavba a funkce mozku, obvodové
nervstvo)
Soustava žláz s vnitřním vyměšováním
Vylučovací soustava
(stavba a činnost, onemocnění
vylučovací soustavy)
Kožní soustava
Smyslová soustava
Rozmnožovací soustava
(muže, ženy, vznik a vývoj jedince,
puberta a pohlavní nemoci)
Základy genetiky
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Oběhová soustava
Ústrojí zrakové,
sluchové, čichové,
chuťové
Nervová soustava
Orgány močového
ústrojí
Pohlavní ústrojí ženy a
muže
Kostra člověka
Modely: zuby
jater
žaludek
plic
dutina břišní
mezihrudí
srdce
mozková část hlavy
oko
ucho
Videokazety: Kostra
Krev
Srdce
Ledviny
(samostatná práce z videa)
Lékárnička a obvazový materiál
Letáky onemocnění a prevence
Laboratorní práce – trvalé
mikroskopické preparáty,
mikroskopické pomůcky)
Náčrty a nákresy – doplňuje sám i ve
skupině
ČČK (skupinová práce)
Projekt den zdraví
Projekt kurs 1. pomoci
;
197
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozlišuje příčiny (příznaky) běžných
nemocí a uvede praktické příklady
prevence a léčby.
Posoudí význam hygieny pro život a
zdraví.
Objasní nebezpečí návykových látek pro
zdraví člověka.
Popíše vznik a vývin nového jedince od
početí do dospělosti.
Rozlišuje mezi běžnými, infekčními a
civilizačními chorobami a aktivně se
proti nim brání.
Vysvětlí, co je podstatou zdravého
životního stylu, a snaží se o jeho
uplatnění.
Samostatně ovládá základní postupy
první pomoci.
;
Péče o zdraví
Druhy nemocí a ochrana před nimi
Životní styl – pozitivní a negativní
dopad prostředí a životního stylu na
zdraví člověka
Př – bakteriologie a virologie,
somatologie, ekologie zdravověda
Ch – životní prostředí – chemické látky
Ze – etnické a geografické rozdíly
Nemoci, úrazy a prevence – příčiny,
příznaky, praktické zásady a postupy při
léčení běžných nemocí; závažná
poranění a život ohrožující stavy,
epidemie
198
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učební materiály (využívány průběžně
učitelem):
Přírodopis III (Scientia 1998)
Přírodopis 8 (Prodos 1998), pracovní
sešit
Přírodopis 3, pro 8. ročník – člověk
(SPN 1997)
Přírodopis 2, pro 7. ročník (SPN 1999)
Lidské tělo (Gemini)
Biologie člověka (Fortuna)
Lidské tělo (Fortuna Print)
Atlas lidského těla (KMa)
Dospívání a sex, Meredithová S.
Když dospívám, Poliaková E..
Poradovský K.
Výchovně vzdělávací program (Johnson
& Johnson
Abeceda zdraví (Pfandl S.)
Sexuologický slovník (Grada)
Fyziologie(VSP Gaudeamus)
Úvod do klinické genetiky
Časopis: Osobní lékař
Pavouk působení vlivů na zdraví člověka
Informace z médií – škodlivých látek na
zdraví člověk
ČČK (skupinová práce)
Projekt kurs 1. pomoci
Branný kurs
„Díky za život“ – záchrana tonoucího,
plavecký bazén
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Vysvětlí souvislosti mezi nezdravou
výživou a rozvojem civilizačních
chorob, navrhne změny odpovídající
požadavkům zdravé výživy.
Orientuje se ve specifických potřebách
výživy u různých skupin obyvatelstva.
Výživa a zdraví
Výživa a civilizační nemoci
Výživa vybraných skupin obyvatelstva
Př – nemoci trávicího ústrojí
Ze – etnické a geografické rozdíly
Ov –vývojová psychologie
výživa vybrané skupiny (referáty)
Ohleduplně jedná s handicapovanými
jedinci a vhodně reaguje na jejich
potřeby.
Rozvíjí empatii, respekt, podporu a
pomoc druhým lidem.
Rodina a zdraví
Základní péče o nemocné a
handicapované
Ov – rodina a domov, sociální
psychologie
Projekt naše město
Jak bych chtěl, aby se mnou bylo
zacházeno jako handicapovaného
Vysvětlí tělesné, fyziologické a
psychické změny dospívání.
Uvede argumenty pro odložení
pohlavního života do doby plné zralosti
a vysvětlí, proč organismus dospívající
dívky není biologicky zralý pro
těhotenství a porod.
Vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje
se v průběhu porodu.
Vysvětlí potřeby matky v těhotenství a
po porodu, uvede potřeby narozeného
dítěte.
Pojmenuje způsoby ochrany proti
nechtěnému početí a orientuje se
v možnostech i ve vhodnosti jejich
použití.
Vysvětlí rizika nechráněného
pohlavního styku a střídání partnerů.
Pojmenuje nejčastější pohlavní choroby
a vysvětlí, jak dochází k přenosu a jak
se před nimi chránit.
Orientuje se v rozdílech sexuálního
chování jednotlivců.
Uvědomuje si, v jaké míře je vhodné
Základy sexuální výchovy
dospívání – změny organismu
Předčasná sexuální zkušenost
Početí, těhotenství a jeho potřeby, porod
Vývoj dítěte (před a po narození)
Odborná pomoc (gynekologie,
antikoncepce, přerušení těhotenství)
Nemoci přenosné pohlavním stykem
Rizikové chování a ochrana před
nákazou, promiskuita
Etická stránka sexuality, sexuální
orientace
Láska a sex u postižených
Nevhodné slovní projevy a chování
v oblasti sexuality
Sexualita a média
Sexualita – kultura, víra, zákon
Př – somatologie a fyziologie,
onemocnění
Ov – rodina, sociální psychologie a
osobnostní psychologie, vývojová
psychologie, právo
Ze – geografie a etnografie
Vv – estetická výchova
Tv – těhotenství a sport
Inf a Čj – aplikace informační a
jazyková komunikace
Projekt den zdraví
Vývoj jedince (skupinová práce)
Těhotenství atd. (referáty)
Dar kladné vlastnosti budoucímu dítěti
Beseda Maják (Sexualita, Antikoncepce)
Jak bych chtěl a nechtěl, aby se ke mně
okolí chovalo
Vhodnost a nevhodnost sexuálních
projevů na veřejnosti
;
199
Výstupy žáka
veřejně mluvit a projevovat se ve svých
intimních záležitostech.
Vyjádří svůj vlastní názor k pořadům
v médiích týkajících se lásky a
rodičovství.
Respektuje odlišné přístupy k sexualitě
ovlivněné odlišnou kulturou a vírou.
Orientuje se v právní problematice.
Uvědomuje si sebe sama, respektuje
názory ostatních na své jednání.
Odhadne zdravé a vyrovnané sebepojetí,
sebekontrolu a sebeovládání.
Orientuje se v možnostech zdravotní
péče u nás a v zahraničí.
Využívá dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
Vysvětlí zdravotní a sociální rizika
spojená se zneužíváním návykových
látek.
Obhájí příklady pozitivních životních
cílů a hodnot jako protiargument
zneužívání návykových látek.
Orientuje se v trestně právní
problematice návykových látek.
Uplatňuje kreativitu a originalitu, je
schopen empatie.
Ovládá prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Uplatňuje účelné modely chování
v případě šikanování, týrání a
zneužívání dítěte.
Kriticky se vyjadřuje k projevům násilí
a brutality zprostředkované médii.
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Návykové látky a zdraví
Drogy a jiné látky
Zdravotní a sociální rizika návykových
látek
Pozitivní životní cíle a hodnoty
Návykové látky a zákon
Krizová centra
Reklamní vlivy
Př – botanika,
zdravotní potíže
Ze - oblasti pěstování
Ch -chemické látky
Ov – sociální psychologie, právo
Inf a Čj – aplikace informační a
jazyková komunikace
Projekt naše město
Výběr zajímavých reklam
Ideální linka mého života
Legislativa
Beseda Maják (Drogy a alkohol)
Osobní bezpečí
Šikanování, týrání, sexuální zneužívání
Brutalita a jiné formy v médiích
Ov – sociální psychologie, právo
Inf a Čj – aplikace informační a
jazyková komunikace
Legislativa
Nácvik a scénky v kritické situaci
Násilí v médiích (každý si přinese)
Projekt branný kurs
Projekt naše město
200
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Vysvětlí základní vztah mezi úrovní
zdravotně orientované zdatnosti a
možnými zdravotními problémy.
Vysvětlí vliv návykových látek a jiných
škodlivin pro tělesnou zdatnost i
celkové zdraví a odmítá je.
Pohybové aktivity a zdraví
Zátěž a organismus
Správné držení těla
Doping ve sportu
Bezpečnost při sportu
Př , Tv – somatologie a fyziologie
Ch – chemické látky
Ov – sociální psychologie
Klady a zápory dopingových látek
Jaká jsou negativa špatného držení těla
;
Učební materiály (využívány průběžně
učitelem)
Zdravý životní styl, I, II, Marhounová J.
(Fortuna )
Hygienické návyky péče o zdraví,
Marádová E., Kubrichtová L. (Fortuna)
Péče o dítě, Marádová E., Kubrichtová
L. (Fortuna)
Výživa a příprava pokrmů, Marádová E.
(Fortuna)
Přírodopis I. a III. (Scientia)
Mladí lidé v měnících se společnostech
(Světová organizace skautského hnutí)
Dospívání a sex, Meredithová S.
Konečně to chápu, Geisler D.
Když dospívám, Poliaková E..
Poradovský K.
Výchovně vzdělávací program (Johnson
& Johnson
Abeceda zdraví (Pfandl S.)
Sexuální výchova (Trizonia)
sexu (Grada)
Sexuologický slovník (Grada)
Jak přežít smog (Medica)
Sex a rozkoš (Grada)
Medicína volného času (Grada)
Fyziologie(VSP Gaudeamus)
Lidské tělo (Gemini)
Problémy s očkováním (Alternativa)
Úvod do klinické genetiky
Časopis: Osobní lékař
Zdraví a život Základní mravní hodnoty
(Komenium)
201
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Proč??? (Idea Jihlava)
Mezilidské vztahy (Komenium)
Mládež, společnost a stát (MŠMT ČR)
Antikoncepce, Čepický P.
Program preventivních aktivit
uplatňovaných ve školách zařazených
1999
Křižovatky bez nehod (ČSP)
Tajná zpráva z planety X, Nešpor K.)
Metodika sexuální výchovy (Taubner)
Týká se to i mne (Nešpor K.)
Ochrana člověka za mimořádných situací
MŠMT ČR
Homosexualita, společnost a AIDS v ČR
(Stehlíková D.
Rozhodni se (NPZ)
PŘÍRODOPIS
Objasní vznik Sluneční soustavy, rozliší Země – naše planeta
sféry Země.
Geologické vědy
Vesmír, vznik Země
Stavba Země
Určí vybrané nerosty, fyzikální a
Stavba zemské kůry
chemické vlastnosti.
Horniny a nerosty
Objasní jejich vznik, posoudí praktický Vznik minerálů
význam.
Vnější stavba krystalů
Aplikuje pravidla práce při
Vnitřní stavba krystalů
laboratorních cvičeních.
Fyzikální vlastnosti minerálů
Zvládá jednoduché postupy práce při
Chemické vlastnosti minerálů
manipulaci s přírodními materiály.
Drahé kameny
Rozliší vnitřní geologické děje, jejich
příčiny a důsledky.
Určuje vybrané druhy hornin a posoudí
;
Geologické děje - vnitřní
Sopečná činnost
Složení magmatu, minerální
9. ROČNÍK
Ze - planetární geografie
Video „Země - zázračná planeta“
Obraz: Vesmír
„Kniha do pravěku“
Ze – lokality nalezišť´
Ch – názvosloví minerálů, částice
krystalů
Fy – světlo
Vv – estetika kamenů
Literatura:
„Klíč k určování hornin a
nerostů“
„Minerály“
„Horniny“
„Drahé minerály“
Ukázky hornin a nerostů
(laboratorní práce – fyzikální vlastnosti
minerálů)
Klíč k určování hornin a nerostů
Ze – světová naleziště geologicky
zajímavých lokalit, oceánské dno
prameny Ch- druhy vod
202
Literatura:
„Encyklopedie Země“
„Planeta Země
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
jejich praktický význam.
Vysvětlí základy deskové tektoniky.
Orientuje se v geologicky významných
lokalitách a regionu.
Rozlišuje závažnost ekologických
problémů a poznává jejich vzájemnou
propojenost.
Horniny vyvřelé
(výlevné a hlubinné)
Nerosty vyvřelých hornin
Zemětřesení
Vznik hor
Litosférické desky
Pohyb kontinentů
Vznik rudných žil
Nerosty rudných žil
Geologické děje - vnější
Eroze a nerosty erozí vzniklé
Působení gravitace
Činnost vody
Činnost ledovců
Činnost větru a člověka
Usazené horniny
(úlomkovité, organogenní a chemické)
Nerosty usazených hornin
Složení půd
Přeměněné horniny
Dějiny Země
Vznik a vývoj života
Prahory a starohory
Prvohory
Druhohory
Třetihory
Čtvrtohory
Fy – síla, teplo, tlak
Čj – synonyma hornin
„Atlas Země“
Trojrozměrné modely
Mapa oceánského dna
Ukázky hornin a nerostů
(laboratorní práce – vyvřelé
Video
„ Pohyb kontinentů“
Zeměpisné mapy
Rozliší vnější geologické děje, jejich
příčiny a důsledky.
Uvede význam půdotvorných činitelů,
hlavní druhy a typy půd v naší přírodě,
její devastaci a rekultivaci.
Objasní horninový cyklus a oběh vody.
Objasní význam půdotvorných činitelů,
rozliší hlavní typy a druhy půd, vysvětlí
význam pro přírodu i společnost, uvede
příklady devastace a rekultivace.
Rozlišuje jednotlivá geologická období
z hlediska podstatných geologických
změn.
Rozčlení je do útvarů dle
charakteristických znaků.
Ovládá prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Zvládá jednoduché postupy práce při
manipulaci s přírodními materiály.
Chápe význam využití různých typů
energie a dokáže vysvětlit důsledky
zneužití jaderné energie.
Využívá dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
;
horniny)
Fy, Ch – jevy eroze
Ze – příklady geologicky atraktivních
míst
Ch- zastoupení látek
„Atlas půdních tvarů“
Ukázky hornin a nerostů
(laboratorní práce – usazené
Zeměpisné mapy
Video: nahráno z Tv
Literatura
Ukázky půd
Ov – významné osobnosti (Charles
Darwin)
Čj – Lovci mamutů
Ze- významné lokality
Projekt Praha
Literatura:
„Kniha o pravěku“
“Dinosauři“
Obrazy: Geologické éry
Vývoj člověka
Ukázky zkamenělin
(laboratorní práce - zkameněliny)
203
horniny)
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Orientuje se v geologické stavbě a
geologickém vývoji území ČR, regionu.
Aplikuje pravidla při terénních
vycházkách, exkurzích, školních
projektech.
Na podmínkách života vysvětlí výskyt
organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi.
Popíše příklady ekosystémů, populace,
společenstva.
Vysvětlí podstatu a význam potravních
řetězců.
Posoudí vliv člověka na tvorbě
životního prostředí a zásadách ochrany
přírody.
Geologický vývoj České republiky
Český masív
Západní Karpaty
Region Liberec
Ze – místopis
Geologická mapa
„Geologie Ještědu“
Návštěva kamenolomu
Podnebí a počasí ve vztahu k životu –
význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých vrstev
ovzduší pro život, vlivy znečištěného
ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
Ch - látky
Ze, Ov – socioekonomické problémy
světa
Čj – jazyková komunikace
Vycházka do terénu
Určování hornin a nerostů
Videokazety: „Voda“
„Vzduch“
„Ekosystémy“
Učební materiály (využívány průběžně
učitelem)
Přírodopis IV (Scientia 2000)
Přírodopis 9 (Prodos), pracovní sešit
Přírodopis 4, pro 9. ročník – mineralogie
a geologie (SPN)
Přírodopis 8 (SPN 1984)
Uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých
ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi.
Vysvětlí příčiny globálního oteplování.
Je schopen diskutovat o problémech,
které se týkají jeho i jeho okolí; podílí
se na hledání a realizaci řešení
problémů.
Uvědomuje si rozdílnost názorů,
přístupů k řešení problémů a jejich
hodnotu.
Zapojuje se do diskuse a je schopen ji
řídit.
Prokáže základní orientaci
v problémech současného světa.
Rozpozná souvislosti mezi přírodními
;
Mimořádné události způsobené
přírodními vlivy – příčiny vzniku
mimořádných událostí, přírodní
světové katastrofy, nejčastější
mimořádné přírodní události v ČR
(povodně, větrné bouře, sněhové
kalamity, laviny, náledí) a ochrana
před nimi
EV - Ekosystémy , Vztah člověka
k prostředí, Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Základy ekologie a ochrana životního
prostředí
Neživé složky ŽP
Živé složky ŽP
Přírodní zdroje
Trvale udržitelný rozvoj života
Globální problémy lidstva
Ochrana přírody
204
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
podmínkami a vývojem civilizací.
Uvědomuje si nutnost ochrany životního
prostředí; uvede příklady jeho
znečištění.
Chápe důležitost udržování přírodní
rovnováhy pro existenci živých soustav,
i člověka, včetně možných ohrožení
plynoucích z přírodních procesů, z
lidské činnosti a zásahů člověka do
přírody.
Využívá média jako zdroj informací.
;
205
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
1.1.5.4.
Zeměpis
1.1.5.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému,
chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně
a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Na takovém poznání je založeno i
pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů
člověka do přírody.
Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Zeměpis
obohacuje v návaznosti na prvouku, přírodovědu a vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a
faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech.
Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní
odpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu i společenskému prostředí.
1.1.5.4.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci – v 6. - 9. ročníku a zpravidla v kmenových
třídách.
Výuka směřuje zejména k:
 vytvoření pozitivního vztahu k sobě a ke svému okolí (přírodě i společnosti);
 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání různých států a regionů, způsobu života, tradic a kultury místních obyvatel i krásy jejich přírody;
 získání uceleného obrazu o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech v naší vlasti, jejím postavení v Evropě a ve světě, o perspektivě jejího dalšího vývoje a
o možnostech její prosperity;
 myšlení v evropských a globálních souvislostech;
 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti);
 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě;
 získávání tolerantního postoje k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti, politickým přesvědčením;
 utváření a rozvíjení základních dovedností, znalostí, hodnot a postojů ve vyučovacích tématech: geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, přírodní
obraz Země, regiony světa, společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí, Česká republika, terénní geografická výuka, praxe a aplikace;
 k aktivnímu využívání různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací.
;
206
1.1.5.4.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého regionu, své vlasti, poznávání cizích
zemí. Podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o turistiku).
Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí.
Vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kulturního a materiálního bohatství dalším
generacím.
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
1.1.5.4.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
ZEMĚPIS
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
6. ROČNÍK
Uvede hlavní mezníky v dobývání
vesmíru, zhodnotí, jak ovlivňují dnešní
život.
Vysvětlí, jak vznikl vesmír, hvězdy a
další tělesa sluneční soustavy.
Uvede tělesa patřící do sluneční
soustavy, vyjmenuje planety.
Uvede základní údaje o Měsíci a
vysvětlí, jaké pohyby Měsíc vykonává.
Vyhledá základní údaje o Zemi a
nejbližších vesmírných tělesech.
Vysvětlí pohyby, které naše Země
vykonává a jejich důsledky.
Vesmír – 6. ročník
navázání na 1.stupeň – přírodověda
vývoj o poznání vesmíru, počátky
výzkumu vesmíru
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
vesmír a hvězdy
Slunce a sluneční soustava – planety,
planetky, komety
Měsíc – přirozená družice Země
tvar a rozměry Země
pohyby Země – pohyb okolo osy, pohyb
okolo Slunce
video – Vesmír, atlasy,
glóby,učebnice,encyklopedie
Vysvětlí pojmy – glóbus, mapa.
Vypočítá různé vzdálenosti na globusu a
mapě podle měřítka.
Vysvětlí pojmy – rovnoběžka, poledník.
Ukáže na mapě zeměpisné souřadnice
zadaného místa na Zemi.
Uvede časová pásma a přechody datové
meze na Zemi.
Používá turistickou mapu, znázorní
výškopis a polohopis na mapách,
vysvětlí pojmy – kóta, nadmořská
Glóbus a mapa – 6. ročník
glóbus, mapa
mapy – měřítko, druhy map, obsah map
rovnoběžky, poledníky
určování zeměpisné polohy
čas na zeměkouli
výškopis, polohopis
světové strany
jednoduchý panoramatický náčrtek
vzdálenost a výšku v terénu
glóby, atlasy, turistické mapy, plány a
autoatlasy, mapy, učebnice
;
mapy,
matematika - převod jednotek, poměr
výtvarná výchova
vycházka – orientace v krajině, tvorba
jednoduchého panoramatického náčrtku
207
Výstupy žáka
výška, vrstevnice. Určí význam
vybraných mapových značek.
Určí světové strany, vytvoří jednoduchý
panoramatický náčrtek.
Odhadne vzdálenost a výšku v terénu,
zorientuje turistickou mapu, podle mapy
odhad ověří.
Vyjmenuje hlavní složky krajinné sféry.
Popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje
základní části oceánského dna, uvede
typy pohoří podle způsobu vzniku,
uvede vnitřní a vnější činitele utvářející
zemský povrch.
Vysvětlí rozdíl mezi počasím a
podnebím, vyjmenuje podnebné pásy.
Vysvětlí pojmy – vnitřní a okrajová
moře, průliv, průplav, záliv, poloostrov,
ostrov. Na mapě ukáže světové oceány a
mořské proudy.
Vyjmenuje činitele podílející se na
vzniku půdy, uvede, jak půdy
rozdělujeme.
Vyjmenuje vegetační pásy na Zemi – u
každého posoudí, kterému teplotnímu
pásu odpovídá a vyhledá typické
zástupce rostlin a živočichů.
Vysvětlí pojmy – krajinná sféra,
litosféra,
atmosféra,
hydrosféra,
pedosféra, biosféra.
Určí, které části krajinné sféry jsou
nejvíce ovlivněny činností člověka.
Učivo – obsah
Krajinná sféra Země – 6. ročník
krajinná sféra a její základní části
litosféra – stavba Země, dno oceánu,
zemětřesení a sopečná činnost, vznik
pohoří, vnější činitelé, povrch jako
výsledek přírodních činitelů
atmosféra – počasí, podnebí, podnebné
pásy, oběh vzduchu v atmosféře
hydrosféra – vodstvo na pevnině – řeky,
jezera, bažiny, vodní nádrže, ledovce a
podpovrchová voda, pohyby mořské
vody
pedosféra – složení půdy, půdní typy,
půdní druhy, význam půdy a nebezpečí,
která půdu ohrožují
biosféra – tropické lesy, savany, pouště,
subtropická oblast, stepi a lesostepi, lesy
mírného pásu, tundry, život v mořích a
oceánech, výškové stupně rostlinstva
Vyhledá rozlohy světadílů a oceánů, Zeměpis světadílů a oceánů – 6. ročník
seřadí je podle rozlohy. Popíše polohu přehled světadílů a oceánů
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Mezipředmětové vztahy
video – litosféra,mapy, atlasy, učebnice,
encyklopedie
přírodopis podmínkách
závislost
života
na
ekologie
EV – Ekosystémy, Základní podmínky
života
VEGS - Objevujeme Evropu a svět
přírodopis
208
práce s odbornou literaturou, Internetem
– referáty, mapy, atlasy, učebnice
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
světadílů a oceánů.
světové oceány – Tichý, Atlantský,
Ukáže na mapě nejhlubší místa oceánů, Indický, Severní ledový
ekologie
okrajová moře, poloostrovy, ostrovy, polární oblasti – Arktida, Antarktida
mořské proudy a porovná hospodářské
využití oceánů.
Na mapě ukáže polární oblasti, zhodnotí
podmínky života v polárních oblastech.
Afrika – 6. ročník
Popíše členitost a typické znaky aplikace poznatků o poloze, povrchu,
přírodních poměrů Afriky.
podnebí, vodstvu a vegetaci
Lokalizuje
hlavní
soustředění obyvatelstvo
se
zaměřením
na
osídlení,hospodářských činností, hlavní regionální
rozdíly
i
problémy, dějepis - staré civilizace, otrokářství
a významná města.
hospodářství
Používá tematické mapy, rozdělí zvláštnosti a význam kontinentu,
světadíl na několik oblastí, které se od globální problémy
sebe odlišují – srovnává přírodní a politická mapa Afriky
socioekonomické ukazatele.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
video - Afrika
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Popíše členitost a typické znaky
přírodních poměrů.
Charakterizuje
světadíl
podle
socioekonomických ukazatelů.
Aktivně používá tematické mapy
obyvatelstva, sídel a hospodářských
činností.
Austrálie a Oceánie – 7. ročník
přírodopis – endemité
poloha, přírodní poměry, historie
socioekonomické
poměry
– ekologie
obyvatelstvo, suroviny, hospodářský
význam
dějepis – poslední objevy, osídlování
Charakterizuje světadíl podle přírodních
i socioekonomických ukazatelů.
Aktivně používá tematické mapy
obyvatelstva, sídel a hospodářských
činností.
Porovná souvislost osídlení
s přírodními poměry.
Amerika – 7. ročník
poloha, přírodní poměry, historie
dějepis - objevy, osidlování, otrokářství
socioekonomické
poměry
–
obyvatelstvo, suroviny, hospodářský ekologie
význam
regiony – jazykové, hospodářské
přírodopis-endemité
USA a Kanada – význam pro světové
;
209
práce s odbornou literaturou, Internetem
– referáty, mapy, atlasy, učebnice
práce s odbornou literaturou, Internetem
– referáty, mapy, atlasy, učebnice, video
– vybrané státy
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Vyjmenuje a na mapě ukáže státy
Severní a Latinské Ameriky, jejich
hlavní města, využívá získaných
znalostí k charakteristice jednotlivých
států z hlediska přírodních i
hospodářských podmínek.
hospodářství
Střední a Jižní Amerika – struktura
obyvatel a hospodářství, přehled států
Charakterizuje světadíl podle přírodních
i socioekonomických ukazatelů.
Aktivně používá tematické mapy
obyvatelstva, sídel a hospodářských
činností.
Provede srovnání různých národů a
kultur a jejich přínos pro světovou
civilizaci.
Dokáže vysvětlit pojem - „ asijští tygři “
Vyjmenuje a na mapě ukáže regiony a
k nim vybrané státy Asie, jejich hlavní
města, využívá získaných znalostí
k charakteristice jednotlivých států
z hlediska přírodních i hospodářských
podmínek.
Asie – 7. ročník
dějepis - kolébka kultur, staré civilizace
poloha, přírodní poměry, historie
socioekonomické
poměry
– přírodopis – endemité
obyvatelstvo, suroviny, hospodářský
význam
ekologie
rozdělení na regiony
(jazykové,
politické, hospodářské, náboženské)
Ukáže hranici mezi Asií a Evropou a
orientuje se v přírodních aspektech
světadílu.
Charakterizuje
socioekonomické
poměry Evropy.
Dokáže posoudit postavení jednotlivých
států i jejich význam v regionu, hodnotit
vzájemné odlišnosti a podobnosti.
Vysvětlí význam Evropské unie.
Popíše výhody spolupráce mezi státy.
Dokáže posoudit význam a přínos
různých národů a kultur.
Evropa – 8. ročník
poloha, přírodní poměry, historie
dějepis
socioekonomické
poměry
–
obyvatelstvo, suroviny, hospodářský přírodopis
význam, cestovní ruch
ekonomické a vojenské organizace cizí jazyky
v Evropě
regiony ve smyslu: střední Evropa
(Německo – evropská velmoc), západní
Evropa, severské země, Středomořské
státy a Balkánský poloostrov, východní
Evropa
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
práce s odbornou literaturou, Internetem
– referáty, mapy, atlasy, učebnice, video
– vybrané státy
ZEMĚPIS 8. ROČNÍK
;
210
využití všech dostupných zdrojů
informací
v tisku,sdělovacích
prostředcích, Internetu – referáty, mapy,
atlasy učebnice, slepé mapy Evropy,
tvorba pomůcky EU – ve dvojicích,
video – vybrané státy
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Uvede
příklady
mezinárodního
terorismu a vysvětlí
nutnost jeho
potírání.
Zhodnotí
problematiku
životního
prostředí v Evropě.
Orientuje se v hlavních trendech
světového hospodářství.
Lokalizuje nejvýznamnější hospodářské
oblasti světa a určí hlavní příčiny jejich
rozvoje.
Rozlišuje země světa dle hospodářské
vyspělosti.
Uvádí příklady výhodné hospodářské
spolupráce mezi zeměmi Evropy a
světa.
Vysvětlí
význam
základních
ekonomických pojmů, s nimiž se
setkává v médiích.
srovnání politických zvláštností (státní
zřízení), rozdílné jazyky a kultury a
jejich vzájemné prolínání a obohacování Ekologie
ekologické problémy v Evropě a jejich VEGS - Jsme Evropané
řešení
Světové hospodářství –8.ročník
fyzika, chemie – hospodářské sféry
hospodářské
sféry:
primární,
sekundární, terciární
Objasní pojem – krajina a uvede, čím je
tvořena.
Uvede činitele, kteří mají vliv na
krajinu.
Vyjmenuje složky životního prostředí,
rozliší životní prostředí z hlediska
kvality.
Uvede přímé a nepřímé vlivy lidských
zásahů do životního prostředí.
Uvede důsledky těžby nerostných
surovin, průmyslové výroby, dopravy,
zemědělství na životní prostředí.
Objasní způsoby ochrany životního
prostředí, uvede příklady chráněných
území v ČR a aktivně se podílí na
třídění odpadu.
Vysvětlí pojem - živelní pohroma a
uvede příklady.
Krajina, životní prostředí a člověk,
terénní geografická výuka – 8. ročník
krajina – jednotlivé typy a složky
životní prostředí
vliv člověka na krajinu
ochrana životního prostředí
terénní geografická výuka – cvičení a
pozorování v terénu místní krajiny téma Krajina a životní prostředí
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
ekonomické pojmy, světově známé firmy
a řetězce
mapy, atlasy, učebnice
Průřezové téma – EV - Lidské aktivity mapy, atlasy, učebnice
a problémy životního prostředí
diskuse – Krajina, životní prostředí a
Ekologie
člověk
EV - Vztah člověka k prostředí
celoroční sběr PET lahví
video
vycházka – pozorování místní krajiny
211
Výstupy žáka
Uvede hlavní zásady chování při vzniku
živelních pohrom.
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje
v modelových
situacích
zásady
bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech.
Uvede hlavní zdroje možných nebezpečí
v regionu.
Uvede, ukáže, kterými prvky je tvořena
místní krajina.
Objasní, které faktory se podílejí na
ohrožení místní krajiny, navrhne, jakým
způsobem se
lze
bránit
proti
poškozování krajiny.
Orientuje se na politické mapě světa.
Vyhledává, rozlišuje a porovnává
jednotlivé státy světa podle kritérií
vzájemné odlišnosti a podobnosti.
Lokalizuje
aktuální
politické,
náboženské a národnostní konflikty a
nebezpečí.
Popisuje
cíle
nejvýznamnějších
vojenských a hospodářských seskupení
ve světě.
Využívá
dostupných informačních
zdrojů, analyzuje informace, vyčleňuje
z nich podstatné a předává je ostatním
žákům.
Připraví samostatně stručnou prezentaci
určitého jevu v určité zemi a dokáže ji
přednést spolužákům.
S pomocí map v atlasu popíše podle
osnovy geografickou charakteristiku
vybrané země.
Diskutuje o daném problému, formuluje
a obhajuje vlastní názor na různé
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Politická mapa světa – 8.ročník
státy podle polohy, rozlohy a lidnatosti
státní hranice, státní zřízení
způsob vlády
mezinárodní organizace
vybrané země světa - zástupci vyspělých
a rozvojových zemí všech světadílů charakteristika
Průřezové téma – Výchova k myšlení sledování aktuálního dění ve světě – tisk,
v evropských a globálních souvislostech zprávy, Internet – vytvoření stručné
- Jsme Evropané, Etnický původ
prezentace určitého jevu v určité oblasti
práce ve skupinách - osobní podíl na
společné prezentaci jednotlivých zemí,
informatika možnost uplatnění zálib a zájmů ,
vyhledávání a zpracování informací a vlastních zážitků a zkušeností
dat
atlasy, mapy,
učebnice
212
literatura,
Internet,
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
geografické jevy.
Dokáže vyhledat hlavní rozdíly mezi
jednotlivými státy a naší republikou,
vysvětlí základní příčiny těchto rozdílů.
Uvede některé globální problémy dnešní
doby, popíše jejich příčiny a možné
důsledky.
Vysvětluje příčiny ohrožení lidstva a
lokalizuje hlavní zdroje ohrožení.
Vysvětlí a hodnotí postavení člověka
v ekosystému.
Globální problémy lidstva – 8. ročník
ekologie
zachování míru
ekologický problém
přírodopis – význam rostlin a živočichů
surovinový problém
demografický a potravinový problém, fyzika, chemie – surovinový problém
nemoci
překonání zaostalosti rozvojových zemí
mapy, atlasy,
učebnice,
literatura, Internet, referáty
odborná
diskuse – jednotlivé globální problémy
ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Určí geografickou polohu v zeměpisné
síti, včetně vyhodnocení dle různých
kritérií.
Zhodnotí význam sousedních států pro
Českou republiku.
Porovnává rozlohu ČR s vybranými
zeměmi světa.
Zachytí
nejdůležitější
historické
mezníky vývoje našeho území.
mezníky, které ovlivnily vývoj na
našem území.
S pomocí obecně zeměpisných a
tematických map popíše povrch České
republiky, uvede typy reliéfu, které
převládají. Vysvětlí, jak se Český masív
a Karpaty měnily v jednotlivých
geologických obdobích.
Vysvětlí, čím je ovlivněno rozložení
teplot a srážek v České republice.
Vysvětlí pojmy – hlavní evropské
;
Česká republika - na mapě Evropy – 9.
ročník
poloha
význam našich sousedů
rozloha
dějepis – vývoj Českého státu
historický vývoj našeho území
mapy, atlasy, učebnice
Česká republika – přírodní poměry – 9.
mapy, atlasy, učebnice, slepé mapy,
ročník
přírodopis – geologický vývoj České tvorba vlastní mapy České republiky
povrch
republiky
podnebí
vodstvo
půdy
rostlinstvo a živočišstvo
ekologie
ochrana přírody
213
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
rozvodí, úmoří. Na mapě ukáže
významné řeky a přehradní nádrže na
našem území. Objasní význam pitné
vody a její spotřeby.
Vysvětlí rozdíl mezi půdními typy a
půdními druhy – porovná jejich využití
a rozmístění.
Vyjmenuje hlavní floristické oblasti a
výškové stupně rostlinstva v České
republice.
Vyhledá pomocí mapy chráněná území
České republiky.
Zjistí počet obyvatel České republiky
podle posledního sčítání.
Vyhledá, popíše a zdůvodní dle map
rozmístění obyvatelstva v ČR.
Srovnává ukazatele lidnatosti.
Uvede a ukáže významná sídla v České
republice.
Obyvatelstvo a sídelní poměry – 9.
ročník
základní údaje o obyvatelstvu
sídla
Vyjmenuje nejvýznamnější nerostné
suroviny v České republice a na mapě
lokalizuje místo jejich těžby.
Uvede hlavní průmyslová odvětví České
republiky,
na
mapě
ukáže
nejvýznamnější průmyslové zóny.
Vyjmenuje
hlavní
hospodářsky
pěstované plodiny a porovná význam
různých příkladů chovu hospodářských
zvířat.
Vyjmenuje jednotlivé druhy dopravy,
zhodnotí jejich význam a problémy.
Posoudí význam služeb, uvede, co do
skupiny služeb řadíme, na mapě ukáže
nejvyhledávanější místa z hlediska
cestovního ruchu.
Česká republika – hospodářství – 9.
ročník
nerostné suroviny
průmysl
EV - Vztah člověka k prostředí
zemědělství
doprava
služby a cestovní ruch
zahraniční obchod
mezinárodní organizace
;
chemie – chemické znečištění
fyzika - elektrárny
mapy, atlasy, učebnice
práce ve skupinách – osobní podíl na
společné prezentaci jednotlivých regionů
České republiky
214
Výstupy žáka
Uvede příklady výrobků, které mají
hlavní podíl na exportu a importu.
Uvede
příklady
mezinárodních
organizací, k nimž má Česká republika
vztah.
Vysvětlí vliv začlenění České republiky
do EU a uvede příklady práv občanů
vyplývajících z členství v EU.
Lokalizuje na mapách jednotlivé
regiony a administrativní celky,
porovnává jejich hospodářskou funkci,
vyspělost a význam pro celou republiku.
Popíše typické znaky jednotlivých
regionů (příroda, osídlení, hospodářství,
kultura).
Uvede polohu místního regionu v rámci
republiky a zhodnotí výhody a
nevýhody této polohy.
Charakterizuje
přírodní
a
socioekonomické poměry místního
regionu a porovnává je s ostatními
regiony.
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
prezentace
vlastních
Libereckém kraji
VEGS - Jsme Evropané
Regiony České republiky – 9. ročník
administrativní dělení České republiky
regiony České republiky
Liberecký kraj
215
poznatků
o
1.1.6. Hudební výchova, Výtvarná výchova
1.1.6.1.
Hudební výchova
1.1.6.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura . Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou
potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by m ě la být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku,
seberealizace, zábavy, týmové práce, p ř i které se žáci budou učit rozpoznávat krásu um ě ní, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými,
organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova usiluje o to, aby se z žák ů stali budoucí návštěvníci
koncertních síní a divadelních sálů , aby poznali souvislosti všech druh ů um ě ní a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a
obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti , Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti a Poslechové činnosti .
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých
návyků .
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití p ř i hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, p ř i níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se
hudbu analyzovat a „interpretovat“.
1.1.6.1.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Učební osnovy
předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žák ů a podmínek ve škole. Volba vhodných
didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí.
Výuka Hudební výchovy probíhá ve specializované učebně hudební výchovy (zejména pro žáky 1. stupně ), ve vhodných kmenových třídách a jiných vhodných prostorách
školy (sál školního klubu apod.). Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů , na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních
hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní u č í hovořit. Používají p ř i tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící hudby a
aplikovány ve všech hudebních aktivitách. P ř i hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému múzickému komplexu hudebních
činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností.
1.1.6.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ
;
Vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a
harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie.
Rozvíjíme u žák ů receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními,
instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými.
Učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování.
Učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby, jednotlivých uměleckých
epoch.
Vedeme žáky k pochopení um ě ní jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka um ě ní jako svébytného prostředku
216
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
KOMPETENCE PRACOVNÍ
komunikace.
Učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů .
Vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi.
Prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury.
Vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech.
Vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a
vztahům v mnohotvárném světě .
Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům.
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem.)
Při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby.
Vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě .
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi hudební oblasti.
Pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent mohou uplatnit.
1.1.6.1.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
HUDEBNÍ VÝCHOVA- 1. ROČNÍK
Seznamuje se se základními
dechovými a pěveckými návyky a
dovednostmi
Vyjadřuje jednoduchý rytmus pohybem
Opakuje jednoduchou melodii
Intonuje v rozsahu pěti tónů
Zvuk-tón, dechová cvičení, zpěv
jednoduchých písní v rozsahu c-a
Rytmizace textů lidové slovesnosti
Hra na tělo
Klesavá a stoupavá melodie,
Napodobuje tleskáním jednoduchý
rytmický celek
Vnímá umění jako bohatství své země
Využívá vlastních schopností při
nácviku vystoupení
Chová se správně při návštěvě kulturní
akce
Soustředěně poslouchá krátkou
hudební ukázku a hodnotí ji
Ovládá jednoduché taneční kroky
Účinně spolupracuje
Zpěv jednoduchých písní v návaznosti
na MŠ,
;
Čj – říkadla
Ma – střídání geometrických tvarů
Zpěvníky: HV pro ZŠ (Lišková)
Písnička-1. stupeň ZŠ (SvobodováPolívka)
Poslech skladby CD k učebnici HV pro
1. ročník
Projektový den: Den Země
Poslechové vnímání hudby
217
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mezipředmětové vztahy
H U D E B N Í V Ý C H O V A - 2 . R O Č N ÍK
Prohlubuje hlasové, intonační a
pěvecké návyky a dovedností
Opakování písní z 1.ročníku
Čj – říkadla
Dramatická výchova
smyslového vnímání
OSV - Poznávání lidí
–
rozvíjení
Zpěvník HV pro 2.ročník (Lišková,
Hurník)
Písnička pro 1.stupeň (Svobodová,
Polívka)
Dbá na hlasovou hygienu
Rozpozná jednotlivé části písně
Předehra, mezihra, dohra
Notová osnova, noty e – a v
jednočárkované oktávě
Samostatně zazpívá jednoduchou píseň
s doprovodem
Seznamuje se s jednoduchými
doprovody písní
Vnímá umění jako bohatství své země
Rozšiřuje si svůj hlasový rozsah
užívá základní hudební pojmy
Koledy, písně se zimní tématikou
Orffovy nástroje
Prv – Vánoční zvyky a tradice
Pv – Vlastnosti různých materiálů
Dřívka, tamburína, bubínek, činely,
triangl
Písně v rozsahu c1-c2
Rytmus, dynamika, melodie, metrum,
takt, barva
Čj, Prv, Dramatická výchova, Vv
HV pro 2.ročník (Budík, Koutský)
Podle sluchu poznává základní hudební
nástroje
Pohybem reaguje na změnu hudby
Dokáže se správně chovat při návštěvě
kulturní společenské akce
Poslechové skladby pro 2.ročník CD
Klavír, housle, flétna, kontrabas,
klarinet
Taneční, pochodová a slavnostní
hudba, hymna
Vv – Ilustrační kreslení
Tv – Taneční kroky
Čj – reprodukce textu
Návštěva koncertu, divadelního
představení
Písně
dle
vlastního
výběru,
přizpůsobené ročním obdobím a
lidovým tradicím (Velikonoce)
Projektový den: Den Země
HUDEBNÍ VÝCHOVA- 3. ROČNÍK
Využívá správné pěvecké návyky a
dovednosti
Dle
svých
dispozic
intonuje
jednoduchou píseň
Vnímá dvojhlasý zpěv
Ve skupině zpívá dvojhlasně
Rozpozná délku not
;
Zpěv lidových i umělých písní
Sólový zpěv
Zpěv hymny
Dramatická výchova – vnímání
partnera
- sebehodnocení
a hodnocení
spolužáků
Jednoduché kánony, držený tón
Stupnice C-dur
218
Zpěvníky (Lišková, Hurník)
CD, poslechové skladby
Písnička (Svobodová, Polívka)
Nástěnné obrazy
Výstupy žáka
Uplatňuje kreativitu - sám umí vytvořit
jednoduchý hudební doprovod k písni
Pohybem vyjádří různé hudební žánry
Učivo – obsah
Využívání
nástrojů
školy,vlastní improvizace
Pohybové ztvárnění melodie
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Orfovy
Rozvíjí poslechové dovedností a na
základě svých hudebních schopností
reprodukuje krátké motivy
Prohlubuje svou hudební paměť
rozpozná durovou a mollovou tóninu,
mollový a durový trojzvuk
Vyjadřuje
jednoduchý
rytmický
doprovod
Užívá základní pravidla společenského
chování při kulturních akcích
Seznamuje se s malou písňovou
formou a rozpozná jednotlivé části
Diriguje v 2/4 a 3/4 taktu
Rozliší vzestupnou a sestupnou řadu
Barva tónů, hudební nástroje
Valčík, polka, pochod
Tv – Polkový a valčíkový krok
Zpěv durových a mollových písní
Vv – Barevné vyjádření pocitů a nálad
Vánoční písně a koledy
Nástroje Orf. Školy, zobcová flétna
v rozsahu d1-d2
Příprava vánoční besídky
Lidové písně
Prv – vánoční zvyky tradice
Užívá hudební pojmy a žánry
Seznamuje se s populární hudbou
Orchestr, hudební skladatel, sólista,
dirigent, sborový a sólový zpěv
Písně k táboráku
Zpěv trampských a folkových písní
Pěvecké soutěže
Rozšiřuje
hlasový
rozsah
do
dvoučárkované oktávy a vědomě
používá hlavový tón
Dodržuje hlasovou hygienu
Intonuje v tónině C-dur a orientuje se v
notovém zápisu
Opakování písní 3.ročníku
Rytmicky i melodicky dotvoří krátký
hudební úryvek
Ukončená a neukončená melodie
Metrum, rytmus, synkopa
Taktování základních schémat
Zpěv lidových písní
Návštěva společenské kulturní akce
PD – Vánoční koncert
Projektový den: Den Země
Čj – věta jednoduchá a souvětí
- vlastní jména
Já písnička
Nástěnné obrazy (Mozart, Smetana,
Dvořák)
Poslech
současných
populárních
hudebních skupin
HUDEBNÍ VÝCHOVA- 4. ROČNÍK
;
Čj – slovní druhy
Vv – ilustrace písně
Tóny c1-e2
Zpěv podle notového zápisu
219
HV pro 4.ročník (Lišková, Hurník)
Já písnička
Výstupy žáka
Vytleská rytmus podle tempa písně
Vyjmenuje nejznámější české hudební
skladatele
Rozpoznává složitější hudební formy
Prohlubuje dovednost dvojhlasého
zpěvu
Podle zvuku rozezná hudební nástroje
Zpívá ve sboru i sólově
Pohybem reaguje na změny tempa a
rytmu
Aktivně vnímá vážnou hudbu a
interpretuje své pocity
Používá jednoduchý doprovod
Při poslechu rozpozná durovou a
mollovou tóninu
Zpívá písně v mollové i durové tónině
Diriguje v 2/4 a 3/4 taktu
Seznamuje se pasivně i aktivně se
současnou populární tvorbou
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Dvořák, B. Smetana, L. Janáček
Variace
Čj – literární výchova
E. Hostomská – Příběhy a pohádky paní
hudby
Lidový dvojhlas
Housle, dudy, klarinet, kontrabas,
buben, činely, varhany
Umělá píseň
Poslech dětských, smíšených, ženských
a mužských sborů
Soprán, alt, tenor, bas
Polka, valčík a menuet
Pv - výroba jednoduchého hudebního
nástroje
Nástěnné obrazy hudebních nástrojů
Čj –Vyjmenovaná slova
Poslechové skladby pro 4. ročník
Tv – taneční kroky
Komorní hudba – W. A. Mozart
Hudební formy – variace a rondo
Symfonický orchestr - složení
Hra na nástroje (flétna, keyboard)
Ostinato
Zpěv a poslech dur. a moll. Skladeb
Projektový den: Den Země
Lidové a umělé písně ve 2/4 a 3/4 takt
Populární písně a zpěváci
Zpěv folkových a trampských písní
CD a kazety podle vlastního výběru dětí
HUDEBNÍ VÝCHOVA- 5. ROČNÍK
Používá správné pěvecké návyky a
dovednosti a dodržuje hlasovou
hygienu
Pokouší se o vlastní instrumentaci
;
Opakování lidových a umělých písní
Lidový dvojhlas, kánon, držený tón
Zápis not do notové osnovy podle
sluchu
Zpěv podle notového zápisu g - e2
Vánoční písně a koledy
Dramatická
výchova
–
hry
k upevňování soustředění a pozornosti
- sebehodnocení
Zpěvník pro 5.ročník
CD
Já písnička 1. a 2.
Magnetické notové tabulky
ČJ-vánoční tradice v české hudbě
220
Poslech CD:
Výstupy žáka
písní
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Hra na zobcovou flétnu v rozsahu c1 –
e2, orff. nástroje, keyboardy
J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Vv - betlém
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Vánoční česká mše
S úderem
Vnímá užité výrazové prostředky
Užívá základní harmonické funkce
Klasicismus
Haydn, Mozart, Beethoven
Tónika, dominanta, subdominanta
Poslechové skladby - S úderem kotlů,
Malá noční hudba, Osudová
Diriguje ve 4/4 taktu
Zpěv lid. i umělých písní
2/4, ¾,4/4 takt
Rozpozná hudební pojmy
Rozlišuje hudební žánry
Komorní a symfonická hudba
Opera, opereta,
Vl -společenské chování a oblečení
Projektový den: Den Země
Realizuje taneční kroky
Mazurka, polka, valčík, soudobá
taneční hudba
Hudba 20.století – Orff, Ježek Janáček,
Martinů
Čj – moravská lidová poezie, Otvírání
studánek
Dramatická výchova – dramatizace
textu
HV pro 5.ročník
CD:Moravské písně
Písně V. a W.
Orientuje se v notovém grafickém
záznamu
Zákl.hudební pojmy:
Notová osnova, nota, tón, stupnice,
tónina
Vv-linie,barva
Čj-zvuková stránka věty
Já písnička 1,2,3
Hv pro 6.ročník
Vědomě využívá správné pěvecké
návyky
Folklór - lidové písně
Umělá píseň
Státní hymna
Čj - lidová a umělá poezie
Vv - zvíře a přísloví
Poslechové skladby pro 6.r.
CD - nahrávky pop.hudby
Orientuje se v písních
homofonního a polyfonního
typu
Vícehlas - kánon
Lidové kapely
Lidový dvojhlas
Vv - ilustrace k lidové písni
Čj - lidová slovesnost
Orientuje se v proudu znějící
hudby
Hudebně-výrazové prostředky:
melodie, rytmus,tempo,harmonie
Čj – monolog,dialog
Vv - hudební skupina,postava,koláž
CD – poslechové skladby pro 5. ročník
H U D E B N Í V Ý CH O V A - 6. R O Č N Í K
;
221
Výstupy žáka
Vnímá form.strukturu díla
Využívá hru na hud.nástroj
Uplatňuje kreativitu a originalitu
Využívá individuální hru na
hudební nástroj
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Základní rozdělení hudebních nástrojů –
skupiny
Vv - hud.nástroje
Všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými druhy umění
Hudební divadlo – opera,
opereta
Všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými druhy umění
Česká národní operaSmetana, Dvořák
Vv - architektura
kulisy, kostýmy
Čj–dramatické umění ( libreto )
Čj - Národní obrození
Využívá hudebně-pohybové
dovednosti
Rozeznává některé žánry
populární hudby
Hudba a tanec
Muzikál
Střední proud, folk
Vědomě využívá správné
pěvecké návyky
Orientuje se v grafickém
záznamu skladeb
Uplatňuje pravidla hlasové hygieny
Diriguje 2/4, 3/4 a 4/4 takt
Folklor - lidové písně a jejich druhy
Lidový dvojhlas
Orientuje se v písních
homofonního
a polyfonního typu
Homofonie a polyfonie
Kánon
Lidový dvojhlas
Orientuje se v proudu znějící hudby
Instrumentální polyfonie fuga ( J.S.Bach )
Vánoce - vokální a
instrumentální hudba
Orientuje se v proudu znějící hudby
Vnímá form.strukturu díla
Hudební formy – sonáta,symfonie
(L. van Beethoven)
Vv – pohyblivá hračka,
záznam pohybu
MKV - Kulturní diference
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Nástěnné obrazy hudebních
nástrojů
Poslech : B.Smetana
Prodaná nevěsta
Pohybové etudy
H U D E B N Í V Ý CH O V A - 7. R O Č N Í K
;
Lidský hlas – hlasová hygiena
Čj – lidová slovesnost
Čj - spisovná výslovnost
Já písnička 1,2,3
Hudební výchova pro 7.roč.
CD - poslechové skladby
CD - popul. Hudba
CD - country, folk
Vv - gotika - oděv
Dě - gotika
Vv - barva – hudba
Vv - portrét
222
Nástěnné obrazy hudebních
skladatelů a hudebních
nástrojů
Česká vánoční hudba
CD - Beethoven- Osudová
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
CD - taneční hudba
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Hudba a tanec
Lidové tance
Společenské tance
Moderní tance
Vv - postava v pohybu
Tv - pohybové dovednosti, aerobic
Reaguje na změny znějící hudby
Hudba a tanec
Pantomima, balet
Výrazový tanec
Vv - socha, sousoší
CD - ukázky baletu
(B.Smetana – Vltava)
Orientuje se v proudu znějící hudby
Hudební formy
Symfonie
Symfonická báseň
Hudební divadlo
(opera, opereta, muzikál)
Populární hudba - žánry
Čj - Staré pověsti české
(Dívčí válka)
B.Smetana - Šárka
Vv - krajina
MKV - Kulturní diference
CD - muzikálové písně
CD - nahrávky pop.hudby
Výstupy žáka
Využívá hudebně-pohybové
dovednosti
Vyjadřuje pohybem znějící hudbu
Všímá si souvislostí mezi hudbou
a jinými druhy umění
Rámcově se orientuje ve
vokálním projevu hudby
Slovně vyjádří znějící hudbu
H U D E B N Í V Ý CH O V A - 8. R O Č N Í K
Využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
Správně využívá pěvecké návyky
a pravidla hlasové hygieny
Orientuje se v notovém
záznamu melodie
Hlasová hygiena - mutace
Intonace v dur a moll
Nota, hudební značka
Intervaly, rytmus
Tempo
Dynamika
Charakterizuje
znějící hudbu
Původ hudby
Původ moderní populární hudby
Orientuje se v písních
homofonního a polyfonního
typu
Středověká hudba
Chorál, rytířský zpěv
Hudba jedno / vícehlasá
Rámcově
se
orientuje
ve
vokálním projevu písní různých žánrů
Klasický jazz
Jazz-rock
;
Vv – barevná kompozice
Vv - umění primitivních
národů
Dě - mezolit a neolit
Já písnička 1,2,3
Hv pro 8. ročník
CD poslechové skladby
Animace
Skupinová práce
Čj - starší česká poezie
Dvorská lyrika
Čj - vánoční tradice
223
CD - vánoční koledy
Výstupy žáka
hudby
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Vánoce v hudbě
(instrumentální a vokální)
Vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění
Orientuje se v písních homof.
a polyfonního typu
Rámcově se orientuje v žánrech
populární hudby
Hudební renesance
Hudba duchovní a světská
Všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými uměleckými
druhy
Hudební baroko
(J.S.Bach,G.F.Handel)
Vv - symboly doby
Poslech.skladby pro 8. roč.
Osvojuje si hudebně-pohybové
dovednosti a na základě
individuální pohybové vyspělosti
předvede pohybovou vazbu
Rock and roll
Country, western
Vv - komix
Pohybové etudy
Vyhledává a všímá si souvislostí
mezi hudbou a jinými
uměleckými
druhy
Klasicismus
(Haydn, Mozart, Beethoven)
Vyhledává a všímá si souvislostí
mezi hudbou a jinými uměleckými
druhy
Romantismus
(Schubert, Chopin, Verdi,
Čajkovskij)
Čj – romantismus
v literatuře
Poslech. skladby pro 8. ročník
Rámcově se orientuje ve
vokálním projevu písní různých
žánrů hudby
Zařadí slyšenou hudbu do
stylového období
Populární hudba - 60. léta
(Beatles)
70. - 80. léta ( hard rock,
disco, punk, regge, heavy metal, rap )
Vv - plakát - písmo, kompozice
Čj - literatura 20. století
MKV - Kulturní diference
Čj - literatura 20. století
Vlastní hudební projev
CD nahrávky
Vv-zobrazení
notového zápisu
Swing - 30. a 40. léta
( Elington, Miller )
CD nahrávky
Poslechové skladby - 8. ročník
H U D E B N Í V Ý CH O V A - 9. R O Č N Í K
Využívá své individuální
;
Správné nasazení tónů
Čj - lidová slovesnost
224
Já písnička 1,2,3
Výstupy žáka
hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
Správně využívá pěvecké návyky
a pravidla hlasové hygieny
Orientuje se v notovém
záznamu melodie
Charakterizuje
znějící hudbu
Rozpoznává některé z tanců a
na
základě
individuální
pohyb.zkušenosti je předvede
Orientuje se v proudu znějící
hudby
Vnímá užité hudební výrazové
prostředky
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Hlasová hygiena, mutace
Lidový dvojhlas
Intonace v dur a moll tónině
Hudební značky
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Hv pro 9. ročník
CD nahrávky
Poslechové skladby pro 9. roč.
Počátky hudby v Čechách
Středověká hudba
Počátky české pop. hudby
Dě - Velká Morava
Čj - starosl. vzdělanost
Tv - pohybové dovednosti
Česká hudební
renesance
(Harant, Vodňanský)
České hudební baroko
Dě , Vv - umělecké slohy
Rámcově se orientuje ve
vokálním projevu písní různých žánrů
hudby
Využívá individuálně hru na
hudební nástroj
Rámcově se orientuje ve
vokálním
projevu
písní
různých žánrů hudby
Využívá individuálně hru na
hudební nástroj
Česká populární hudba
20. století
Vánoce - instrumentální a
vokální hudba
Vv - zátiší, betlém
Čj - tradice Vánoc
moderní poezie
CD - vánoční koledy
Jazz a swing v české hudbě
(V + W, Jar. Ježek)
Trampská píseň
Čj - Osvobozené divadlo
Nahrávky písní V+W, Ježek
Vyhledává a všímá si souvislostí
mezi hudbou a jinými uměleckými
druhy
Zařadí slyšenou hudbu do
stylového období
Český hudební klasicismus
Český hudební romantismus
Čj - národní obrození
Poslechové skladby pro 9. roč.
Vyhledává a všímá si souvislostí
mezi hudbou a jinými uměleckými
druhy
Divadlo malých forem
(Suchý, Šlitr)
Čj - Semafor
(Suchý, Šlitr)
Nahrávky písní ze Semaforu
;
225
CD - nahrávky tanců
CD - poslech. skladby
Pohybové etudy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Rámcově se orientuje ve
vokálním projevu písní různých žánrů
hudby
Reprodukuje ji na základě svých
dovedností a schopností
Populární hudba 60. let
(big beat)
Populární hudba 70. a 80. let
Čj - moderní poezie
Vv – koláž
postava – skupina
CD nahrávky
Vyhledává a všímá si
souvislostí mezi hudbou a
jinými uměleckými druhy
Hudba 20. a poč. 21. stol.
Klasika - Martinů, Janáček
Pop - současné styly
Vv - umělec.směry 20. st.
MKV - Kulturní diference
CD nahrávky
Poslech. skladby pro 9. roč.
Výstupy žáka
Zařadí slyšenou hudbu do
stylového období
;
226
1.1.6.2.
Výtvarná výchova
1.1.6.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - poznávání okolního i svého
vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili rozumět výtvarnému umění,
rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti.
Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné
dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.
Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet kreativní stránky osobnosti žáka a pochopení kontinuity proměn historické zkušenosti, v níž
dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence.
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat
je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se
historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální
i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených
témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a
originálnějšímu vyjádření.
1.1.6.2.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní
vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky)
nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové citlivosti, Uplatňováním
subjektivity a Ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na
své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Vzdělávacím obsahem tématu Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.Vzdělávacím
obsahem tématu Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření.Vzdělávacím obsahem tématu Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v
procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností
pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Vyučovací předmět výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. i 2. stupně ZŠ. Jeho týdenní časová dotace činí v 1., 2., 3., 8. a 9. ročníku 1
hodinu týdně a ve 4., 5., 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně. Podle potřeb a zájmu žáků, může být vyučovací předmět Výtvarná výchova disponibilně posílen o další hodinu týdně
v 7. - 9. ročníku (celkem 13 - 16 hodin). Ve výuce v 1. vzdělávacím období (1. až 3. ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování, v 2. období (4. až 5. ročník)
přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci. Ve 3. období (6. až 9. ročník) se vzdělávací obsah předmětu zaměřuje na posilování sebevědomí žáků a podněcování jejich
zájmu o výtvarnou práci, vhodnou motivací a volbou náročnějších úkolů a technik (vyžadujících již určité znalosti a zručnosti). Zaměřuje se rovněž větší měrou i na náměty
vyžadující více přemýšlení, uvažování, a také vytváří větší prostor pro osobitý umělecký projev žáka. Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období
do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků. Jednohodinové
týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím
předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Pracovní výchovou apod.).
;
227
1.1.6.2.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Vedeme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a
kulturních souvislostech.
Nabízíme žákům různé výtvarné techniky a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování.
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace.
Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a
potřebám různorodých skupin, národů a národností.
Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
A PERSONÁLNÍ
života.
Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury.
Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsobů nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a
KOMPETENCE OBČANSKÉ
vztahům ve společnosti a v mnohotvárném světě.
Kvalitně odvedenou práci pochválíme.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Používáme při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky.
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi.
Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout svoje
nadání.
KOMPETENCE K UČENÍ
1.1.6.2.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Výtvarná výchova- 1. ROČNÍK
Zahajuje a ukončuje svoji výtvarnou
činnost přípravou a úklidem svého
pracovního prostoru
Správně míchá a nanáší barvy na
plochu
Orientuje se v základních výtvarných
technikách
Pojmenuje výtvarný materiál, který
používá
;
Rozvíjení smyslové citlivosti
Rozvíjení
výtvarného
vnímání,
tvořivosti a představivosti
Poznávání
výtvarného
materiálu,
pomůcek a výtvarných technik
Pozorování – specifika ročních období
Sběr přírodnin v různých ročních
obdobích a jejich následné uplatnění ve
výtvarném projevu
Ma – Orientace v prostoru
Prv – Proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
Příprava a úklid pracovního prostoru
Dramatická výchova – Pravidla hry
228
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Hra a experimentování s barvou
Kombinované techniky
Pomůcky:
Výstupy žáka
Vyjmenuje základní barvy
Pracuje ve skupině
Uplatňuje kreativitu a originalitu, je
schopen empatie
Aplikuje dostupné
zobrazovací
prostředky
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Získání důvěry ve vlastní vyjadřovací
schopnosti
Pozoruje, výtvarně vnímá a zachytí
tvar živočichů a rostlin
Výtvarně vyjadřuje změny v přírodě
Uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj inspirace pro vytváření kulturních
a uměleckých hodnot
Objevování světa přírody
( zvířata,
rostliny )
Tematické kreslení na základě přímého
dojmu
Pozorování, výtvarné vnímání a
analyzování tvaru a růstu přírodnin
Volné výtvarné zobrazování na základě
pozorování a z představ
Čj – Lidová slovesnost
Příběhy s přírodní
tematikou
Ma - Počet prvků v daném souboru
Prv – Příroda
Hv – Rytmus
Uvědomuje si svoji originalitu a
svobodně
volí
prostředky
k výtvarnému vyjádření
Hledá a uvědomuje si vlastní pocity a
prožitky a výtvarně je ztvárňuje
Orientuje se v lidových zvycích a
tradicích, respektuje je
Poznávání světa dítěte
Estetické cítění
Významné sváteční setkávání – kontakt
s druhými lidmi
Vyjádření pohybu a charakteristiky
postav – rozmístění obrazových prvků
v popředí a v pozadí
Čj – Vypravování
Prv – Domov
Člověk
Práce a volný čas
Významné události
Tv – Zdravý životní styl
Dramamtická výchova – Vlastní pocity
a prožitky
;
229
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Ochranný oděv
Podložka
Kelímek
Štětce
Vodové barvy
Přírodní materiály
Průhledné folie v základních barvách
Vycházka
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kresba, kolorovaná kresba
Kombinované techniky
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Rudka
Voskový pastel
Barevné křídy
Přírodní materiály
Projektový den:
Den Země
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kombinované techniky
Kresba, kolorovaná kresba
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Voskový pastel
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozezná vztah ilustrace a literárního
díla
Pojmenuje ilustraci
Užívá jednoduché dekorativní prvky a
harmonických barev v pásu a ploše
Vnímá umění jako bohatství své země
Chová se správně při návštěvě kulturní
společenské akce
Ochrana kulturních památek
Rozvíjení představivosti a tvořivosti
Poznávání ilustrací v literárních dílech
Užité umění
Výtvarné umění
Charakterizování představ pro určitou
situaci
Vyprávění, poslouchání
Čj – Ilustrace literárních děl pro děti
Ma – Prostorová orientace
Prv – Věci a činnosti kolem nás
Dramamtická výchova – Dějová
posloupnost
Pv – Modelování, lepení, střihání
Hv – Rytmus
Zorganizuje si vlastní výtvarnou
činnost
Rozezná barvy základní a podvojné
Rozvíjí svou fantazii a výtvarně se
vyjadřuje podle pocitů a nálad na
základě citového prožitku
Rozezná základní výtvarné techniky a
výtvarný materiál
Spolupracuje ve skupině
Uplatňuje kreativitu originalitu, je
schopen empatie
Zachází s dostupnými zobrazovacími
Organizace výtvarné činnosti
Rozvíjení představivosti a fantazie ve
výtvarném vyjádření
Základní klasifikace barev, světlostní a
teplotní kontrast
Poznávání výtvarných nástrojů a
technik
Pozorování přírody – krajina, zvířata,
rostliny – tematické kreslení na základě
přímého dojmu
Tematické kreslení na základě představ
Sběr přírodnin a jejich uplatnění ve
Výstupy žáka
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Rudka
Barevné křídy
Výzdoba třídy, školy
Projektový den:
Bezpečnost na silnici a první pomoc
Metody:
Individuelní práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kresba
Modelování
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Rudka
Barevné křídy
Voskový pastel
Modelovací hmota
Návštěva muzea, galerie
Divadelní představení
Projekty:
Den Země
Výtvarná výchova- 2. ROČNÍK
;
Ma – Křivé a přímé čáry
Prv – Příroda
Pv – Příprava a úklid pracovního
prostoru
Dramamtická výchova – Citový
prožitek
OSV - Poznávání lidí
230
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kombinované techniky
Hra a experimentování s barvou
Pomůcky:
Ochranný oděv
Podložka
Kelímek
Výstupy žáka
prostředky
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
výtvarném projevu
Je schopen pozorovat, výtvarně vnímat
a zachytit tvar těla živočichů
Pozoruje, výtvarně vnímá a zachytí
tvar a růst přírodnin
Vnímá
okolní prostředí jako zdroj inspirace
pro vytváření kulturních a uměleckých
hodnot
Objevování světa přírody
( zvířata,
rostliny, krajina, roční období )
Tematické kreslení na základě přímého
dojmu
Životní prostředí
Výtvarné zobrazení přírodní formy
z představy a dotváření na základě
fantazie (zakletý strom, apod.)
Pozorování, výtvarné vnímání a
analyzování tvaru a růstu přírodnin,
např. růst a větvení stromů
Čj – Dětská literatura s přírodní
tematikou
Prv – Příroda
Hv – Písně s přírodní tematikou
Soustředí se na vlastní pocity a zážitky
Vyjadřuje
vlastní
zkušenosti
prostřednictvím vytvořených tvarů a
zachycením popředí a pozadí
Výtvarně vyjadřuje linii figury
Výtvarně naznačí lidské vztahy a
jednání osob
Rozlišuje lidové zvyky a tradice
Uvědomuje si svoji originalitu a
svobodně
volí
prostředky
k výtvarnému vyjádření
Orientuje se v lidových zvycích a
tradicích
Vlastní prožívání
Estetické cítění
Výtvarné zobrazení pohádek – mravní
ponaučení
Ohraničení představy určité situace,
děje – silné citové zážitky ze života
dětí
Výtvarné sdělování vlastních prožitků
z průběhu dne
Čj – Vypravování
Popis
Dějová posloupnost
Prv – Domov
Člověk
Práce a volný čas
Významné události
Tv – Zdravý životní styl
Dramamtická výchova – Vlastní pocity
a prožitky
OSV - Poznávání lidí
;
231
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Štětce
Vodové barvy, temperové barvy
Přírodní materiály
Průhledné folie v základních barvách
Vycházka
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kresba, kolorovaná kresba
Kombinované techniky
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Rudka
Barevné křídy
Voskový pastel
Přírodní materiály
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kombinované techniky
Kresba, kolorovaná kresba
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Voskový pastel
Rudka
Barevné křídy
Výzdoba třídy, školy
Projektový den:
Den Země
Výstupy žáka
Uvědomuje si vztah ilustrace a
literárního díla
Přiřazuje danou ilustraci k literárnímu
dílu
Určí některé dětské ilustrátory
Aplikuje
rytmizaci
jednoduchých
dekorativních prvků a harmonických
barev v pásu a ploše
Dovede
vymodelovat
reliéfní
kompozici
Vnímá umění jako bohatství své země
Chová se správně při návštěvě kulturní
společenské akce
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozvíjení představivosti a tvořivosti
Vztah ilustrace a literárního díla
Seznámení se a uplatnění prvků
z užitého umění
Přechod od plochy k prostoru
Upevňování
poznání
rytmizace
jednoduchých dekorativních prvků a
harmonických barev v pásu a v ploše
Dekorativní
řešení
plochy
geometrických nebo stylizovaných
přírodních věcných prvků
Pohádky, pověsti – zachycení dějové
linky
Čj – Spojitost textu s ilustracemi
literárních děl pro děti
Ma – Osa souměrnosti
Prv – Krajina kolem nás – moje obec
Dramamtická výchova – Maňásek,
loutka v životě dítěte – zinscenování
scénky
Pv – Modelování, lepení, střihání
Hv – Rytmus
OSV - Poznávání lidí
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Metody:
Individuelní práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kresba
Modelování
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Rudka
Barevné křídy
Voskový pastel
Modelovací hmota
Návštěva muzea, galerie
Divadelní představení
Projektový den:
Bezpečnost na silnici a první pomoc
Výtvarná výchova- 3. ROČNÍK
Zorganizuje si vlastní výtvarnou
činnost
Rozezná barvy teplé a studené
Určí vlastnosti barev
Rozvíjí svou fantazii a výtvarně se
vyjádřuje podle pocitů a nálad na
základě citového prožitku
Rozezná základní výtvarné techniky a
výtvarný materiál
Spolupracuje ve skupině
Uplatňuje kreativitu a originalitu,
empatii
Dokáže
zacházet s dostupnými
;
Orientovat se ve svých malířských
potřebách, umět je udržovat v pořádku
a dokázat po skončení práce uvést své
pracovní místo do původního stavu
Základní klasifikace barev, světlostní a
teplotní kontrast, výrazové vlastnosti
barev
Začínat chápat i výrazové vlastnosti
barvy a základy barevné harmonie
Kompozice
plochy
s použitím
libovolných prvků – promyšlený sběr
přírodnin
Prv – Příroda
Krajina
Pv – Příprava a úklid pracovního
prostoru
Dramamtická výchova – Pocity a
nálady
232
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kombinované techniky
Hra a experimentování s barvou
Pomůcky:
Ochranný oděv
Podložka
Kelímek
Štětce
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Zachytí tvar těla živočichů v pohybu
Pozoruje, výtvarně vnímá a zachytí
tvar a růst přírodnin, postihuje
morfologickou stavbu
Výtvarně vyjadřuje změny v přírodě
Dokáže
najít
zdroj
inspirace
v přírodním a sociálním prostředí a na
jeho základě se výtvarně vyjádřit
Výtvarné vnímání a analyzování
morfologické
stavby
zajímavých
přírodnin
Tematické kreslení na základě přímého
dojmu
Životní prostředí
( slunce, voda,
vzduch, země )
Výtvarné
vyjádření
slovního
uměleckého projevu (např. báseň)
Čj - Lidová slovesnost
Poezie
Příběhy s přír. tematikou
Prv – Lidé a čas
Živá a neživá příroda
Hv – Poslech
Výtvarně zaznamená průběh děje
Zachytí linii postav v klidu i v pohybu
Zaznamená siluetu i detail v dětském
způsobu vidění
Sám hledá prostředky pro výtvarný
projev, uvědomuje si svoji originalitu
Rozliší a reprodukuje symboly své
země
Rozliší lidové zvyky a tradice
Na příkladech demonstruje rozmanitost
kultury různých sociokulturních skupin
a chápe ji jako prostředek k obohacení
vlastní kultury
Svět člověka
Zážitky všedních a slavnostních
událostí
Individuelní emocionální prožitek –
vztahy k různým lidem
Rozvíjení tvořivosti a představivosti –
při kresbě chápe vzájemné souvislosti
zobrazovaných předmětů a postupuje
od celku k detailu
Čj – Popis
Prv - Člověk
Významné události a výročí
Tv – Zdravý životní styl
Dramatická výchova – individuelní
emocionální prožitek
Výstupy žáka
zobrazovacími prostředky
;
MKV - Lidské vztahy
233
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Vodové barvy, temperové barvy
Přírodní materiály
Průhledné folie v základních barvách
Vycházka
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kresba, kolorovaná kresba
Kombinované techniky
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Rudka
Barevné křídy
Voskový pastel
Přírodní materiály
Projektový den
Den Země
Metody:
Individuelní práce
Skupinová práce
Formy práce – techniky:
Malba
Akvarel
Kombinované techniky
Kresba, kolorovaná kresba
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Voskový pastel
Rudka
Barevné křídy
Výzdoba třídy, školy
Výstupy žáka
Vymezí vztah ilustrace a literárního
díla
Vyjmenuje některé dětské ilustrátory
Vnímá výtvarné umění jako bohatství
své země
Popíše zajímavé stavby ze svého okolí
Vymodeluje reliéfní kompozici
Jmenuje významné osobnosti umělecky
tvořící v regionu a dokáže si o nich
vyhledat bližší informace
Chová se správně při návštěvě kulturní
společenské akce
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozvíjení představivosti a tvořivosti
Rozpoznávání lidového umění, užitého
umění a její výtvarné ztvárnění
Přechod od plochy k prostoru
Vybrání a rozmístění obrazových
prvků v popředí a v pozadí
Orientování se a pojmenovávání
ilustrací v knihách s dětskou tematikou
Pohádka, pověst – zachycení zvolené
části děje nebo průběhu děje
Čj – Ilustrátoři lit. děl pro děti
Ma – Geometrická tělesa
Prv – Lidé a čas
Dramamtická výchova – Hračka a
loutka v životě dítěte – zinscenování
pohádky, příběhu
Hv – Písně z pohádek
Pv – Modelování, lepení, stříhání
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Projektový den:
Bezpečnost na silnici a první pomoc
Metody:
Individuelní práce
Formy práce - techniky:
Malba
Akvarel
Kresba
Modelování
Pomůcky:
Temperové barvy
Vodové barvy
Rudka
Barevné křídy
Voskový pastel
Modelovací hmota
Návštěva muzea, galerie
Divadelní představení
Výtvarná výchova- 4. ROČNÍK
Realizuje námět výtvarnými prostředky
Najde obsah v námětu, který mu
usnadní chápání světa
Zohledňuje vlastní i obecné vnímání, a
tím dosahuje vzájemného porozumění
Vymezí vlastní tělo jako zdroj
prožitku, inspirace i prostředek k
výtvarnému umění
Objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrze vlastní
kreativní činnost
Svět přírody a člověka
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování
vlastního řešení při
výtvarném projevu
Vyjadřování prožitků, seberealizace
Poznávání vlastního těla a jeho
následné výtvarné ztvárnění
Rozvíjení objektivního pohledu na
člověka a přírodu
Poznávání a následné uplatňování
individuálního výběru výtvarných
technik i prostředků
Čj – Vypravování, popis
Pv – Příprava, úklid a čistota
pracovního prostoru
Př – Živá příroda, Ekologie, Život v
různých biotopech
Vl – Obrazy z českých dějin, Život na
zemi, Člověk a životní prostředí
Tv – Zdravý životní styl
Citlivě vnímá a vyjadřuje barvu, tvar,
linii
Setkávání se skutečností
Uplatňování uměleckého pohledu na
Čj – Lidová slovesnost
Ma – Geometrické tvary, geometrická
;
Průřezová témata:
OSV - Kreativita
234
PD - Den Země
PD - Bezpečnost na silnici a první
pomoc
Vycházka
Metody:
kresba (tužkou, fixem, tuší, dřívkem,
perem, pastelem - suchý, olejový,
křídový, voskový)
malba (vodovými a temperovými
barvami, prstové barvy)
kombinované techniky
koláž
Využití přírodních materiálů, odpadních
materiálů
Vánoční výzdoba třídy
Metody:
Výstupy žáka
Výtvarně vyjádří věci a vztahy v
reálném světě
Rozvíjí svou fantazii a výtvarně se
vyjadřuje podle pocitů a nálad na
základě citového prožitku
Hodnotí, obhájí a zdůvodní vlastní
uměleckou výpověď
Hraje
si
a
experimentuje
se
zobrazenými objekty
Spoluvytváří koncepci výtvarného
řešení svého okolí
Účinně spolupracuje
Vnímá estetické kvality prostředí
Vyhledá zdroj inspirace ve svém
prostředí
Určí spojitost výtvarného umění s
jinými oblastmi umění
Vnímá umění jako kulturní bohatství
své země, vyjmenuje nejvýznamnější
kulturní památky a uvědomuje si
nutnost jejich ochrany
Jmenuje základní znaky gotiky a
baroka
Využívá podnětů z jiných oblastí
umění ke svému výtvarnému projevu
Využívá rozmanitosti kultury různých
sociokulturních skupin k obohacení
vlastní kultury
Vytváří ilustraci k textu pro děti
Jmenuje nejznámější dětské ilustrátory
a pozná jejich dílo
Seznamuje se s výtvarnými díly i mimo
budovu školy a dokáže tato díla vnímat
a prožívat
Chová se správně během kulturní akce
Jmenuje významné osobnosti umělecky
tvořící v regionu a dokáže si o nich
;
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
svět - posuzování vlastností povrchů,
objevování detailů, ozvláštňování věcí
Výtvarné
přepisování
skutečnosti
s ohledem na zvláštnosti dětského
vnímání světa
Rozvíjení spolupráce a komunikace
Uplatňování subjektivity, kreativity a
originality
Výtvarné hraní s objekty
tělesa, symetrie, osa souměrnosti,
kolmost a rovnoběžnost, orientace v
prostoru
Pv – Práce s papírem, vystřihování
Př – Život v různých biotopech
Vl – Svět člověka, Umění
Hv – Poslech
Práce s uměleckým dílem
Seznámení se s gotikou a barokem
v regionu
Výtvarný přepis reprodukce jinými
výrazovými prostředky (ilustrace)
Rozvíjení komunikace a subjektivního
vyjadřování prožitků z uměleckého
díla, divadelního představení, filmu,
koncertu
Výtvarné zachycení zvyků a tradic
Získání důvěry ve vlastní vyjadřovací
schopnosti
Čj – Lidová slovesnost, Spojitost textu
s ilustracemi literárních děl pro děti,
knihy pro děti, vypravování, popis
Ma – Osa souměrnosti
Vl – Památná místa naší vlasti, Svět
člověka, Umění, Obrazy z českých
dějin
Hv – Poslech
Průřezová témata:
MKV - Multikulturalita
235
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
kresba (tužkou, fixem, tuší, dřívkem,
perem, pastelem - suchý, olejový,
křídový, voskový)
malba (vodovými a temperovými
barvami)
kombinované techniky
koláž, muchláž, frotáž, kašírování
grafika (otisk, kreslený monotyp, tisk ze
šablon)
modelování (modelína, tvarovací papír,
drát, pletivo, krabice)
PD – Bezpečnost na silnici a první
pomoc
PD - Den Země
Metody:
kresba (tužkou, fixem, tuší, dřívkem,
perem, pastelem - suchý, olejový,
křídový, voskový)
malba (vodovými a temperovými
barvami)
kombinované techniky
papírová, textilní koláž
grafika (otisk, tisk ze šablon)
Pomůcky:
výtvarná díla minulých i současných
autorů
fotografie
pohlednice
knihy, encyklopedie umění
video-nahrávky dokumentárních filmů
audio nahrávky
Výstupy žáka
vyhledat bližší informace
Uvědomuje si zvyky a tradice jako
kulturní dědictví národa, chápe jejich
význam i hodnotu a dokáže se v jejich
duchu výtvarně vyjádřit
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Výtvarná výchova- 5. ROČNÍK
Soustředí se na vlastní pocity a
prožitky a na jejich základě se výtvarně
vyjádřit
Svobodně se výtvarně vyjádří na dané
téma
Zachází s dostupnými zobrazovacími
prostředky
Uplatňuje kreativitu a originalitu
Vnímá svět lidí, přírody a věcí
vytvořených člověkem jako celek
Obecné informace přehledně zobrazuje
do naučného materiálu, samostatně i ve
spolupráci se spolužáky
Účinně
spolupracuje
se
svými
spolužáky, obhajuje svůj názor a
prezentuje své výtvarné dílo
Svět přírody a člověka
Rozvíjení
smyslové
citlivosti,
seberealizace
Vyjadřování subjektivních pocitů a
nálad
Uplatňování obecného pohledu na svět
a
jeho
objektivního
zachycení
(zeměkoule, mapy), Zemi i Vesmír
Přenesení obecných zákonitostí do
výtvarného projevu
Uplatňování účinků komunikace
Tematické kreslení na základě představ
Čj – Popis
Ma
–
Prostorová
orientace,
geometrické tvary, tělesa
Pv – Práce s kartonem
Př – Vesmír a země, Člověk
Vl – Místo, kde žijeme, Lidé kolem
nás, České dějiny
Tv – Zdravý životní styl
Výtvarně vyjádří skutečnost pomocí
linií, tvarů, barev
Výtvarně zobrazí předmět na základě
přímého pozorování
Uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj inspirace, vnímá jeho estetické
kvality
Aplikuje přeměnu smysly vnímanou
reálnou skutečnost na výtvarnou
skutečnost prostřednictvím výrazových
Setkání se skutečností
Rozvíjení
estetického
vnímání
předmětů denního života
Rozvíjení pozorovacích schopností,
smyslu pro detail, výřez, výtvarného
pohledu na zvětšeninu
Rozvíjení originality
Výtvarné hry
Spojování výsledků výtvarných her
s písmem
Čj – Písmo
Ma – Numerace, orientace v ploše, v
prostoru
Pv – Práce s kartonem, textiliemi,
přírodninami
Př – Látky a jejich vlastnosti,
Informační technika
Hv – Poslech, grafické značky v hudbě
;
Průřezová témata:
OSV - Kreativita
236
PD – Den Země
PD - Bezpečnost na silnici a první
pomoc
Metody:
kresba (tužkou, fixem, tuší, dřívkem,
perem, pastelem - suchý, olejový,
křídový, voskový)
malba (vodovými a temperovými
barvami)
kombinované techniky
koláž, muchláž, frotáž, kašírování
grafika (otisk, kreslený monotyp, tisk ze
šablon)
modelování (modelína, tvarovací papír,
drát, pletivo, krabice)
Pomůcky:
encyklopedie, naučná literatura
mapy, atlasy
fotografie, obrázky, video
Vánoční výzdoba třídy, školy
Metody:
kresba (tužkou, fixem, tuší, dřívkem,
perem, pastelem - suchý, olejový,
křídový, voskový)
malba (vodovými a temperovými
barvami)
kombinované techniky
koláž, muchláž,frotáž, kašírování
grafika (otisk, kreslený monotyp, tisk ze
Výstupy žáka
prostředků a výtvarné formy
Individuálně
volí
vyjadřovací
prostředky
Objevuje různé tváře jedné předlohy
Lineárně, barevně a tvarově řeší
v ploše i prostoru
Navrhne dekoraci, podílí se na
výtvarném řešení svého okolí
Hraje si a experimentuje s písmeny
řazením písmen do slov
Najde námět, který je vhodný pro
výtvarné zobrazení
Objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrze vlastní
kreativní činnost
Uvědomuje si možnosti originality při
návrhu vlastního řešení
Vnímá výtvarné umělecké dílo a chápe
jeho význam
Uvědomuje si význam výtvarného
umění jako kulturního dědictví národa
a chápe nutnost jeho ochrany
Vyjádřuje se o uměleckém díle na
základě svého prožitku
Jmenuje výtvarné umělce tvořící
v regionu a dokáže si o nich vyhledat
bližší informace
Uvede
příklady
užitého
umění
v nejbližším okolí
Využívá podnětů z jiných oblastí
umění ve svém výtvarném projevu
Posoudí vliv médií na kulturu
Na příkladech demonstruje rozmanitost
kultury různých sociokulturních skupin
a chápe ji jako prostředek k obohacení
vlastní kultury, uvědomuje si hodnotu
zvyků a tradic
;
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Hra s linkou, tvarem, barvou
Hra s písmeny a číslicemi
Výtvarný přepis světa přírody
Uplatňování seberealizace a kreativity
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
šablon)
modelování (modelína, tvarovací papír,
drát, pletivo, krabice)
Využití
materiálu,
potřeb.
Práce s uměleckým dílem
Pozorování a výtvarné vnímání
předmětů (analyzování podle dekoru,
tvaru, funkcí)
Sbírání námětů z reprodukcí, jejich
rozbor
Seznámení se s uměleckými styly
Volné ztvárnění výtvarnými prostředky
dojmů z jiných uměleckých zážitků,
rozvoj vyjádření a komunikace
Rozvíjení komunikace a subjektivního
vyjadřování prožitků z uměleckého díla
Čerpání námětů a zkušeností z časopisů
a jiného tisku
Čj - Lidové zvyky a tradice, dětské
knihy, vztah ilustrace k textu, popis
Vl – Lidé a čas
Hv - Poslech, hudební skladatelé,
umělci
Průřezová témata:
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
237
přírodnin,
odpadového
netradičních výtvarných
PD
–
Den
Země
Zvyky,tradice,lid.zvyky.
Výzdoba jarmarečního stánku
Vycházka
Návštěva kulturní akce (galerie, muzea,
výstavy)
Beseda o umění
Metody:
kresba (tužkou, fixem, tuší, dřívkem,
perem, pastelem - suchý, olejový,
křídový, voskový)
malba (vodovými a temperovými
barvami)
kombinované techniky
koláž, muchláž, frotáž, kašírování
grafika (otisk, kreslený monotyp, tisk ze
šablon)
modelování (modelína, tvarovací papír,
drát, pletivo, krabice)
Pomůcky:
Výstupy žáka
Vyjmenuje základní znaky vybraných
uměleckých stylů
Je srozuměn s výtvarným žánrem v
souvislosti s dobou a místem vzniku
Chová se správně při návštěvě kulturní
akce
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
ukázky uměleckých děl minulých i
současných autorů
fotografie
video nahrávky, audio nahrávky
encyklopedie umění, naučná literatura
dětské knihy s ilustracemi
V ý t v a r n á v ý ch o v a – 6. r o č n í k
Vybírá, pojmenovává i samostatně
vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů a jejich vztahů
k vizuálně
obrazným
vyjádřením
zkušenosti z vlastního vnímání
Uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj
inspirace
pro
vytváření
uměleckých hodnot
Objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrze
kreativní
činnost
vycházející
z individuálních představ, fantazie,
vnímání a prožívání
Slušně se chová při návštěvě kulturní
společenské akce
Vnímá umění jako bohatství své země
K tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
užívá, fotografii, video, animace,
;
Senzibilizace k výtvarným médiím
Vizuálně obrazné elementy – linie,
tvar, objem, barevné kvality, textura,
rozvržení v obrazové ploše
Vztahy vizuálně obrazných elementů –
podobnost,
kontrast,
rytmus,
struktura,…
Akční tvar malby a kresby
Proces stavby vizuálně obrazného
vyjádření jako struktury vtahů
Hv – základní pojmosloví hudební
výchovy, notace, záznam hudby
Literární výchova – nacházení tématu
v lit. dílech
OSV - Kreativita
Metody a formy práce:
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea,
exkurze
Aktivní učení, skupinová práce,
individuální práce s žákem (talentovaný
žák nebo žák vyžadující potřebnou péči)
Pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, video,
televize, atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, šablony, aj.
Literárání výchova - automatické básně
Člověk a svět práce
Prostorová tvorba – hlína, modurit,
těsto, přírodní materiály, papír, karton,
Kresba
Uhel, rudka, křída
Tužka
Perokresba, kresba dřívkem,
Malba
Temperové a vodové barvy
Pastel, voskový pastel
Syntetické barvy, aj.
Grafické techniky
Tisk z výšky – tiskátka, linoryt,
papírotisk, tisk z textilu, šablonový
tisk, atd.
Tisk z hloubky- suchá jehla
Tisk z plochy – monotyp
Experimentální graf. techniky
Kombinované
a
experimentální
techniky
238
Výstupy žáka
internet
Hodnotí a porovnává účinek vlastního
výtvarného vyjádření s vyjádřením
svých spolužáků
Uvědomuje si rozdílnost názorů,
přístupů
k řešení
problémů
vyplývajících z výtvarného zadání
Uplatňuje zásady slušné komunikace a
asertivního jednání
Komunikuje a spolupracuje v pracovní
skupině, které se týkají jeho i jeho
okolí, podílí se na hledání a realizaci
řešení problémů
Respektuje kulturní, etnické a jiné
odlišnosti
Posoudí podobnosti a odlišnosti
různých kultur
Zběžně se orientuje v oblastech
moderního umění
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
Vnímá umění jako bohatství své země
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně si vybírá akce, které ho zajímají
Využívá média jako zdroj info
Posoudí vliv médií na kulturu
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Koláž, frotáž,
Prostorová tvorba
Hlína, modurit, těsto
Přírodní materiály
Papír, ruční papír, kašírování
Textil
Stavebnice, …
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
Dě – dějiny výtv. kultury
Ov – náboženství, mytologie
Inf – práce s PC
Video
Klip
Reportáž
Živý obraz…
Akce
Performance
Divadlo
Happening
Animace
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
plasty, kov, špejle, textil, aj.
Fotografie ,video, kamera
Dramatizace,
animace,happening,
performance, akce
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea,
exkurze
Aktivní učení, , skupinová práce,
individuální práce s žákem (talentovaný
žák nebo žák vyžadující potřebnou péči)
Pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická
technika
–internet,
projektor, video, televize, atd.
V ý t v a r n á v ý ch o v a – 7. r o č n í k
Uvědomuje si psychický účin barev
Objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrze
kreativní
činnost
vycházející
z individuálních představ, fantazie,
vnímání a prožívání
Uplatňuje zásady slušné komunikace a
asertivního jednání
;
Vytváření systémů pro rozlišování
barevných tónů a dalších světelných
kvalit na základě jejich porovnání
Vytváření obrazových znaků na
základě fantazie, kombinací představ a
znalostí
Prohlubování schopnosti praktického
zapojování vlastních děl i ostatních do
Literárání výchova– svět fantazie, staré
příběhy
Hv
Př – druhy zvířat
Dě – středověk
Ze – mapy
239
Metody a formy práce:
Dramatizace,
animace,happening,
performance, akce
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea,
exkurze
Aktivní učení, skupinová práce,
individuální práce s žákem (talentovaný
Výstupy žáka
Diskutuje o problémech, které se týkají
jeho i jeho okolí, podílí se na hledání a
realizaci řešení problémů
Chová se slušně při návštěvě kulturní
společenské akce
Pro vyhledávání informací používá
nástroje internetu
V přírodě i výtvarných dílech najde a
analyzuje skryté a tušené zákonitosti
výtvarných projevů
Osvojuje si různé možnosti vystižení
přírodních tvarů – jejich stavby, barev,
povrchů,
struktur
vhodnými
výtvarnými technikami
Základní pojmy nauky o barvách .- tón,
jas, lomená barva, pestré x nepestré
barvy, míchání barev, barevný kontrast,
harmonie, aj.
Uvědomuje si psychický účin barev
Uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj
inspirace
pro
vytváření
uměleckých hodnot
Posoudí podobnosti a odlišnosti
různých kultur
Zběžně se orientuje v oblastech
;
Učivo - obsah
komunikačního procesu v samostatně
zvoleném kontextu
Mytologie
Svět fantasy
Spánkové snění
Představy, sny a přání
Vnitřní svět lidí, zvířat, rostlin, věcí
Duševní hygiena
Stres
Imaginace
Psychický účin barev
Nauka o barvě
Jas,tón,míchání barev,lomená barva
Fauna
Bajky
Symbolika zvířat
Zvíře, přítel člověka – člověk přítel
zvířete
Portrét a zvíře
Začarovaná rodina
Metamorfózy
Makrokosmos – mikrokosmos
Zrod života
Flóra
Magie květin
Bylinkářství
Metamorfózy
Květinové aranže
Mezipředmětové vztahy
OSV - Kreativita
Př – fauna, flóra
Literární výchova– bajky, láska a
přátelství
Ze – charakteristika zemí
240
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
žák nebo žák vyžadující potřebnou péči)
dramatizace, komiks…
Pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, video,
televize, atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, šablony, aj.
Prostorová tvorba – hlína, modurit,
těsto, přírodní materiály, papír, karton,
plasty, kov, špejle, textil, aj.
Fotografie – fotoaparát, film, aj.
Video, kamera
Metody a formy práce:
Dramatizace,
animace,happening,
performance, akce
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea,
exkurze, návštěva zoo a botanické
zahrady
aktivní učení,
skupinová práce,
individuální práce s žákem (talentovaný
žák nebo žák vyžadující potřebnou péči)
Projekty, pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, video,
televize, atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
Výstupy žáka
moderního umění
Jmenuje významné osobnosti umělecky
tvořící v regionu
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
Jmenuje nejvýznamnější památky
našeho kulturního dědictví
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně si vybírá akce, které ho zajímají
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Zahradní architektura
Rostliny pod mikroskopem
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, šablony, aj.
Prostorová tvorba – hlína, modurit,
těsto, přírodní materiály, papír, karton,
plasty, kov, špejle, textil, aj.
Fotografie – fotoaparát, film, aj.
Video, kamera
V ý t v a r n á v ý ch o v a – 8. r o č n í k
Uvědomuje si vztahy vlastního těla a
prostoru (fáze pohybu, tanec, sport,
pantomima, , gesta)
Orientuje se v základech moderního a
současného výtvarného umění
Rozlišuje a interpretuje obsah vizuálně
obrazového vyjádření uměleckých
projevů současnosti a minulosti
Respektuje kulturní, etnické a jiné
odlišnosti
Uplatňuje zásady slušné komunikace a
asertivního jednání
Diskutuje o problémech, které se týkají
jeho i jeho okolí, podílí se na hledání a
realizaci řešení problémů
Chová se slušně při návštěvě kulturní
společenské akce
;
Člověk
Zrození a smrt
Tělo
Člověk a příroda
Člověk a práce
Životní styl
Růst a vývoj
Láska
Rodina
Děti
Vnitřní svět
Sny
Člověk hudba, pohyb a doteky
Literární výchova – Bible, mytologie
Dě – zrod člověka jako druhu
Člověk a příroda
Tv – pohyb
Člověk a zdraví
Komunikační a sociální výchova
Ov – mezilidské vztahy
Ze – lidské rasy a kontinenty
Hv – rytmus
241
Metody a formy práce:
Návštěvy galerie, knihovny, muzea,
exkurze
Pozorování,aktivní učení, skupinová
práce, individuální práce s žákem
(talentovaný žák nebo žák vyžadující
potřebnou péči)
Projekty
Pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, video,
televize,internet,atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, šablony, aj.
Prostorová tvorba – hlína, modurit,
těsto, přírodní materiály, papír, karton,
plasty, kov, špejle, textil, aj.
Fotografie
Video, kamera
Výstupy žáka
Uplatní své dovednosti a vědomosti při
návrzích
designu
jednoduchých
předmětů
Zachází s dostupnými zobrazovacími
prostředky
Záměrně vybírá a kombinuje takové
prostředky s vizuálním účinkem, které
podporují originální sebevyjádření jeho
vlastní osobnosti
Organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost a je schopen řídit pracovní
proces s ohledem na získané informace
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
Vnímá umění jako bohatství své země
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně si vybírá akce, které ho zajímají
Využívá média jako zdroj info
Posoudí vliv médií na kulturu
Objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrze
kreativní
činnost
vycházející
z individuálních představ, fantazie,
vnímání a prožívání
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Zátiší
Vynálezy
Pohyblivé hračky, mobily, hračky
s rotací
Stroj a zachycení jeho pohybu
Stroj a příroda
Spotřebiče v naší domácnosti –
přítomnost, minulost, budoucnost
Instalace
Propagace
Dě – vynálezy
Literární výchova – sci-fi lit.
Inf.
Hv
OSV - Kreativita
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Dramatizace, animace, happening,
performance
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea,
exkurze
Pozorování,aktivní učení, skupinová
práce, individuální práce s žákem
(talentovaný žák nebo žák vyžadující
potřebnou péči)
Projekty,pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, video,
televize, PC, atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, šablony, aj.
Prostorová tvorba – hlína, modurit,
těsto, přírodní materiály, papír, karton,
plasty, kov, špejle, textil, aj.
Fotografie – fotoaparát, film, aj.
Video, kamera
V ý t v a r n á v ý ch o v a – 9. r o č n í k
Organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost a je schopen řídit pracovní
proces s ohledem na získané informace
Uplatňuje zásady slušné komunikace a
asertivního jednání
Komunikuje a spolupracuje v pracovní
skupině, podílí se na hledání a realizaci
řešení problémů
Vědomě volí nástroje a techniky pro
konkrétní výtvarné vyjádření
;
Manipulace s objekty
Výběr a způsoby užití vizuálně
obrazných vyjádření pro dosažení
konkrétních účinků v komunikaci
Svět architektury a její
vývoj
Souvislosti v české a světové oblasti
Budoucnost a současnost v archit.
Osobnosti
Hv – katedrální hudba, chór
Dě – historické slohy
Literární výchova – sci- fi
Inf.
242
Metody a formy práce:
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea
Aktivní učení
Skupinová práce
Projekty,pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, video,
televize, atd.
Pomůcky:
Výstupy žáka
Uvědomuje si možnosti kompozičních
přístupů a principů
Pozná základní
architekt.principy/region,hl.město,…/
Uvědomuje si problém dopadu
vlastních aktivit na prostředí kolem
sebe a aktivně přistupuje k jeho řešení
Uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj inspirace pro vytváření
uměleckých hodnot
Chová se při návštěvě kulturní
společenské akce slušně
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek
Spoluvytváří koncepci výtvarného
řešení jednotlivých prostor školy a
jejího okolí
Chápe dopad nových médií na podobu
současného umění
Vnímá roli médií v životě regionu
Chápe umění jako proces komunikace
Sleduje současné mezinárodní i domácí
výtvarné ocenění
Objevuje a utváří si vlastní názor a
postoj na svět kolem sebe skrze
kreativní
činnost
vycházející
z individuálních představ, fantazie,
vnímání a prožívání
;
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Společnost
Člověk a společnost
Společenské konvence
Společnost a masmédia
Ov – etika, hodnoty
Čj – komunikace
Člověk a zdraví
MV - fungování a vliv médií ve
společnosti
Etika
Estetika
Sociálně patologické jevy
Civilizační choroby
Konzum
Hodnoty
Společnost a technika
243
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, šablony, textil, aj.
Prostorová tvorba – hlína, modurit,
těsto, přírodní materiály, papír, karton,
plasty, kov, špejle, textil, aj.
Fotografie – fotoaparát, film, aj.
Video, kamera
Metody a formy práce:
Dramatizace
Animace
Happening
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea
Aktivní učení
Skupinová práce
Projekty – vyústění projektů: Pořádání
výstav
Prostředky:
projektor, video, televize, atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš,
křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy,
pastel, atd.
Grafické techniky – tiskátka, jehla,
folie, rydla, fotografie, video, kamera
1.1.7. Tělesná výchova, Sportovní výchova, Výchova ke zdraví
1.1.7.1.
Tělesná výchova
1.1.7.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Č lov ě k a zdraví . Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice
aktivního pohybu jako významného činitele působící na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Předmět vede žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních
rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí.
Vede žáky k poznání vlastních pohybových možností a zájmů , současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost,
překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační
schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků .Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a
pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a
zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě . Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké
spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu. V Tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je
postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky,
grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.
1.1.7.1.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na velmi různou úroveň jejich pohybových schopností a
dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná výchova sice členěna do třech základních, na sebe navazujících, etap, ty se však meziročníkově značně prolínají. (První
etapa zahrnuje 1. a 2. ročník, druhá 3. až 5. ročník a třetí etapa 6. až 9. ročník.) I když je vzdělávací obsah předmětu rozpracován do jednotlivých ročníků , je rozdělen do
tématických bloků , které se meziročníkově opakují a postupně rozšiřují. Výuka do 5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné třídy. Na 1. i 2. stupni ZŠ se vyučovací
předmět Tě lesná výuka vyučuje jako povinný předmět se základní 2 hodinovou dotaci týdně pro všechny žáky. . Do výuky Tělesné výchovy na 1. stupni (ve 2. a 3. ročníku)
je zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn "smluvně " s plaveckou školou. V zimním období se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní kursu bruslení v městském zimním stadionu.
V 7. ročníku je zařazen lyžařský výcvik. Výuka je organizována ve dvou tělocvičnách v budově školy. Současně je využíván pozemek mezi budovami obou škol.
1.1.7.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
;
Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot.
Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a
postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání
aktuálních negativních tělesných či duševních stavů .
Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách a uměli
je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské mezi osobní vztahy.
244
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečně
sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.
1.1.7.1.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Tělesná výchova- 1. ROČNÍK
Dodržuje základní pravidla bezpečného Základní pravidla chování a jednání Prv,Vv,Čj
chování při TV
v prostředí sportoviště
Téma: Člověk a zdraví
Škola a její okolí
Reaguje na základní pokyny a povely
Základní tělových. pojmy, smluvené
signály, povely, organizace prostoru a
činností
Provede
v souladu s individuálními Rytmické a kondiční formy cvičení (
předpoklady napodobení jednoduchých lavičky, žebřiny, lana), cvičení s hudbou
činností
Snaží se rychle, obratně a vytrvale A - Běh v terénu, překonávání
překonávat přírodní překážky
přírodních překážek. T- opičí dráhy.
Prv –orientace v prostoru
OSV - Psychohygiena
Hv, Dramatiká výchova, Vv
Téma: Lidová píseň s pohybem
Lavičky, žebřiny, lana,
audiopřehrávač
Ma, Prv,
Téma : Odhad vzdálenosti
Počítání do deseti
Vycházka do přírody
PD – Branný kurz
Užívá správnou techniku hodu vrchním Hod do dálky i na cíl (jednoruč vrchní
obloukem jednoruč
oblouk)
Orientuje se v terénu
Rozvíjí svou obratnost a vytrvalost
Cvičení v přírodě
Používá jednoduchá pravidla hry
PH – Soutěživé hry
Míč vhodné velikosti
Prv, Ma
Téma: Odhad vzdálenosti
Orientace v přírodě podle přírodních
jevů
Plné míče, lavičky, žebřiny, obruče,
ringo kroužky
Gymnastický koberec, žíněnky,
Kladinka
Užívá
vpřed.
průpravné cviky pro kotoul G - Nácvik správného sbalení při
kotoulu „kotoulová školička.“
Přechod malé kladinky
Krátce udrží rovnováhu
;
Výuka probíhá v tělocvičně i na školním
hřišti
245
Výstupy žáka
Základní činnosti s míčem odpovídající
velikosti a váhy
Postupně aplikuje základní pravidla hry
Odraz a skok do dálky z místa
Rychlý a vytrvalý běh
Udržuje správný rytmus chůze
Přeskočí několikrát švihadlo
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
SH - Nácvik přihrávky jednoruč Prv, Ma
vrchním obloukem, chytání obouruč.
Téma: Jednoduché slovní úlohy
PH- zábavné míčové hry
A - Skok daleký z místa. Rychlý běh
do 20m, rychlý běh se startem z různých
poloh –startovní povely (závodivé hry)
Správná chůze, pochod do rytmu
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Míče
Bubínek,
magnetofon
pochodové
skladby,
Podbíhání lana, přeskoky
Ma – počítání do deseti
Přeskoky
švihadla
snožmo
s meziskokem i bez
Cvičení s hudbou (aerobic). Nápodoba Hv – taneční hudba
pohybem, estetický pohyb těla
Švihadlo, lano
Míče různé velikosti a váhy
Chytání míče a zasažení cíle
SH - Přihrávky jednoruč i obouruč
vrchním obloukem – nácvik
PH – míčové hry
G – Kotoul vpřed (na žíněnkách i na
koberci)
A –Hod na cíl
Napodobování jednoduché pohybové
činnosti
Výskok dřepmo na sníženou švédskou
bednu (odraz z trampolíny)
Cvičební na nářadí (lavičky, žebřiny,
kladinky, žebříky)
Průpravná cvičení pro
nácvik odrazu
Lavičky, žebřiny, kladinky, žebříky
Trampolína
Švédská bedna
Žíněnka
Správný odraz při skoku z místa
A - Skok z místa
Žíněnky, tyčka
Správný styl při šplhání
Šplh na tyči
Hod kriketovým míčkem
Hod kriketovým míčkem Nácvik hodu
do dálky.
Kriketové míčky
Užívá pravidla hry.
SH – Nácvik vybíjené (seznámení
s jednoduchými pravidly)
Závodivé hry v přírodě
Míč vhodný na vybíjenou
Koordinuje pohyb s hudbou
Přihrávky míčem (jednoruč, obouruč)
Kotoul vpřed
Audiopřehrávač, taneční nahrávky
Žíněnky, gymnastický koberec
PD – Sportovní den
Vycházky do přírody
Pv – práce s přírodním materiálem
;
Ma – jednotka délky (1m )
246
Výstupy žáka
Orientuje se v terénu,
zvládá chůzi na delší vzdálenosti
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Cvičení v přírodě
Vv, Čj,Ma, Prv
Téma: Stromy, počasí,zvířata
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
PD : cvičení v přírodě
PH : pohybové hry
SH : sportovní hry
A : atletika
G : gymnastický koberec
PD : projektový den
CN : cvičení na nářadí
Tělesná výchova- 2. ROČNÍK
Dodržuje základní pravidla bezpečného Základní pravidla chování a jednání Dramatická výchova – řešení situací
chování při TV
v prostředí sportoviště
Podle pokynů zaujme základní cvičební Základní tělových. pojmy, smluvené
polohy
signály, povely, organizace prostoru a
činností.
Bezpečně se pohybuje v terénu a Cvičení v přírodě.
Vv, Čj, Prv
odhadne vzdálenosti
Téma: Odhad vzdálenosti
Orientace v přírodě
Tvoření jednoduché věty
Správný rozběh a odraz při skoku do A – Běh v terénu, překonávání Ma – Jednotky času
dálky
přírodních překážek.
Technika nízkého startu
Nácvik skoku do dálky.
Rychlý běh 50m (nízký start).
Pohybem vyjadřuje hudbu
G – Rytmická chůze, vyjádření Hv
hudebních pojmů (tiše, hlasitě, pomalu, Téma:Lidová píseň
…….)
Krok přísunný, poskočný, cval stranou
Napodobuje jednoduché činnosti
Cvičební na nářadí ( lavičky, žebřiny, Čj, Ma
….)
Šplh
Zdokonaluje práci s míčem
SH
–
Přihrávky
jednoruč
i Ma – počítání do padesáti
obouruč(vrchní oblouk)
Čj – druhy vět
Obouruč trčením
;
247
Školní řád
PD - cvičení v přírodě
Atlas rostlin, hub
Vycházky do přírody
PD – Branný kurz
CD přehrávač
Lavičky, žebřiny, kladinky
Míče
Plné míče
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
PH – Hry zaměřené na koulení a
chytání.
Techniku kotoulu vpřed
Průpravné cviky pro kotoul vzad
Pohyb na malé trampolínce
Výskok na sníženou
švédskou bednu odrazem z
trampolínky, můstku
Rozvíjí svou obratnost a vytrvalost
Skáče přes švihadlo snožmo i jednonož
G – Cvičení na G –koberci. Průpravné
cviky ke kotoulu vzad a jeho nácvik
s dopomocí.
Cvičební nářadí – malá trampolínka Ma – počítání do padesáti
,můstek(výskoky s držením, seskoky)
Žíněnky, gymnastický koberec
Zimní hry v přírodě na
(sáňkování, bobování …..)
Bob, sáňky, ježdíky
PD – Sportovní den
sněhu Vv - zima
Cvičení se švihadly – přeskoky snožmo, Ma
jednonož.
Pracuje s pravidly hry a jejich variacemi SH – přihrávky ringo kroužky, létajícím Čj, Prv
talířem
Téma: Sporty
Jednoduché hry se základními pravidly.
Překoná švédskou bednu
Cvičební nařádí – švédská bedna,
Aplikuje jednoduchá cvičení na žebříku žebříky
Plavecký výcvik – osvojení plaveckých Potápění a orientace ve vodě, skoky do Vv, Ma,Prv
dovedností
vody po nohou, splývání, dýchání do
vody a zákl. osvojení jednoho
plaveckého způsobu.
PH:pohybové hry
SH:sportovní hry
A :atletika
G :gymnastika
PD:projektový den
;
248
Trampolínky, duchny,
můstek
Švihadla
Ringo kroužky, létající talíře
Švédská bedna, žebříky
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Tělesná výchova- 3. ROČNÍK
Dodržuje základní pravidla bezpečného Základní pravidla chování a jednání Dramatická výchova– řešení situací
chování při TV
v prostředí sportoviště
Podle pokynů zaujme základní cvičební Základní tělových. pojmy, smluvené
polohy
signály, povely, organizace prostoru a
činností
Rozběh a odraz při skoku do dálky
A – Skok do dálky s rozběhem (měření Maa– převody jednotek
Zlepšuje výkony v běhu
výkonu).
Rychlý běh – 60m (nízký start)
Zlepšuje svou výkonnost
Hod kriketovým míčkem na cíl, do
dálky
Dribluje na místě i v pohybu
SH – Nácvik driblingu na místě i Ma – malá násobilka
v pohybu L i P rukou. (závodivé hry,
slalomové dráhy)
Napodobuje složitější činnost
Kondiční formy cvičení (lavičky,
žebřiny, lano, ….)
Bezpečně se pohybuje
odhadne vzdálenost
v terénu
Kotoul vpřed i vzad opakovaně
Správný odraz i dopad při přeskocích
a Běh v terénu, překonávání přírodních Vv, Čj, Prv
překážek, hod na cíl v terénu, Téma: Odhad vzdálenosti
pozorování přírody
Orientace v přírodě
Tvoření jednoduché věty
G – G koberec – kotoul vpřed i vzad
opakovaně
Průpravná cvičení pro přeskoky
(výskoky i seskoky ze švédské bedny)
Školní řád
Vycházky do přírody
Pásmo, stopky, kriketový míček
Míče odpovídající velikosti
Lavičky, žebřiny, kladinky
Atlas rostlin, hub -cvičení v přírodě
Žíněnky, gymnastický koberec
PD: Branný kurz
Uplatňuje herní dovednost ve hře podle SH – Jednoduché hry s využitím
jednoduchých pravidel
driblingu (jednoduchá pravidla)
Míče
Správný odraz a dopad při přeskoku Trampolína,můstek –odraz, výskok,
švédské bedny, kozy
doskok-různé typy
skoků – skrčmo, roznožmo,přednožmo
Trampolína,žíněnky
Můstek
Švédská bedna
koza
;
249
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Zvyšuje svou výkonnost ve šplhu na Šplh s přírazem
tyči
Používá různé typy přihrávek v klidu i SH - Škola míče – přihrávka jednoruč Čj, Prv
v pohybu
vrch. obloukem, obouruč trčením (v Téma: Sporty
klidu i v pohybu)
Přihrávky nohou.
Zpevnění těla pro stoj na rukou
Průpravná cvičení pro stoj na rukou.
Švédská bedna, žebříky
Rozvíjí svou obratnost
Vv, Čj, Prv
Obruče
Pracuje
s jednoduchými
pravidly PH – Netradiční hry – ringo, florbal
netradičních her (ringo, florbal)
Vv
Ringo kroužky, míčky,
Hokejky, branky
Seznámení s polkovým krokem
Cvičení s hudbou – polkový krok
Hv – lidové písně
CD přehrávač
Opakované přeskoky přes švihadlo
G – Cvičení se švihadly – opakované
přeskoky jednonož, střídnonož, snožmo
Švihadla
Zlepšuje svou obratnost a sílu
SH – Plné míče – cvičení, hry
Plné míče (1 kg)
Hod na cíl
Střelba na branku, koš – míče různých
velikostí
Míče vhodné velikosti
Zlepšuje svou rychlost a obratnost
A – Rychlý překážkový běh na 10 – 20
m.
;
G – Cvičení s obručí.
250
Výstupy žáka
Zlepšuje svou obratnost a rovnováhu
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Kondiční
cvičení
na
žebřinách,
lavičkách, kladinky, žebříku,…
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Lavičky, žebřiny, kladinky, žebříky
Zlepšuje svou výkonnost v běhu, hodu i A - Skok daleký s rozběhem
skoku
Hod kriketovým míčkem (průpravné
cviky k hodu)
Rychlý běh 60 m (nízký start)
Dodržuje základní pravidla hry
SH – fotbal, vybíjená,…
Kriketové míčky
Orientuje se v přírodě a bezpečně se
pohybuje v terénu
PD – Sportovní den
Zimní hry
Bruslení
Rozvíjí svou obratnost a vytrvalost
Plavecký výcvik : Osvojení a
zdokonalení plaveckých dovedností
Cvičení v přírodě. Běh v terénu, Člověk a zdraví
překonávání přírodních překážek
Orientace v přírodě
Rostliny a zvířata
Sáňkován,bobování
Vv- zimní sporty
Základy bruslení – správný postoj,
odraz,
jízda vpřed,zastavení
Zdokonalení plaveckých stylů
Ma
Plavání na vytrvalost
Počet uplavaných metrů, čas
Tělesná výchova- 4. ROČNÍK
Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, zná vhodné oblečení a
obutí pro TV
Uvědomuje si vlastní jednání a jeho
důsledky ve vztahu k druhým, podílí se
na vytváření dobrých mezilidských
vztahů
v kolektivu,
je
schopen
seberegulace
Aplikuje základní pravidla první pomoci
Jedná v duchu fair-play, dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům
Uvědomuje si sebe sama, respektuje
názory ostatních na své jednání
;
Význam pohybu pro zdraví, délka a Přírodověda – zdravý člověk, první
intenzita cvičení.
pomoc
Základní pravidla chování a jednání
v prostředí sportoviště.
První pomoc
251
Sáňky, boby
Brusle, vhodné oblečení
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mezipředmětové vztahy
Uvědomuje si vztahy vlastního těla a
prostoru (fáze pohybu, tanec, sport,
pantomima, gesta…)
Správně drží tělo, individuálně dle
svých možností zvedá tělesnou zátěž
Před zátěží se řádně protáhne a rozcvičí,
po zátěži se umí zklidnit a vydýchat
Žák si zorganizuje cvičební prostor tak,
aby ho měl dostatek a aby pro něho byl
bezpečný
Používá základní názvosloví pro
činnosti, které ovládá, podle pokynů
zaujme cvičební polohy, cvičí podle
jednoduchého nákresu
Má přehled o důležitých sportovních
akcích a pohybových aktivitách v místě
bydliště i okolí školy
Změří si základní pohybové výkony –
běh, skok do dálky, hod na cíl a porovná
je s předchozími výsledky
Pozná situace soutěže a konkurence
Nastavuje bloky pro nízký start, používá
jednotlivé části nízkého startu
Pojmenuje základní rozdíly mezi
rychlým během a vytrvalostním během
Organizace prostoru a činností
Příprava na zátěž – rozcvička a
protažení. Vydýchání a uvolnění po
zátěži
Základní
tělocvičné
názvosloví
osvojovaných činností
Atletické dovednosti –
Přírodověda – pobyt
nízký start + rychlý běh na 60m
aktivity v přírodě
skok do dálky s rozběhem
běh individuálním tempem po dobu 3–4
min.
a
pohybové PD: Branný kurz
Test zdatnosti“ – běh na 60m, běh na
1 000m, hod kriketovým míčkem –
porovnání výsledků s minulým měřením
Překoná překážky, dodržuje pravidla
fair-play
Sestaví jednoduchou dráhu s využitím
tělocvičného nářadí a náčiní
Účinně spolupracuje ve skupině
Zorganizuje
nenáročné
pohybové
aktivity pro ostatní žáky – honičky,
drobné pohybové hry…
Vhodně využívá hračky a jiné netradiční
náčiní při cvičení
Kondiční cvičení - překážkové dráhy Přírodověda – pobyt
s využitím nářadí – švédská bedna, aktivity v přírodě
lavičky, žebřiny,…
a
pohybové
;
Sportovní akce ve škole a v místě Vlastivěda – okolí školy, bydliště,
bydliště
informační zdroje. Matematika –
Měření základních pohybových výkonů převody jednotek
Nenáročné pohybové aktivity
Drobné
Využití netradičního náčiní při cvičení
252
Výstupy žáka
Kotoul vpřed i vzad do stoje snožmo i
roznožmo
Skáče přes švihadlo obounož, jednonož
i se střídáním noh vpřed i vzad
Používá správnou techniku šplhu
Používá průpravné cviky pro přeskok,
dostatečně se odrazí na můstku
Učivo – obsah
Základy gymnastiky –
kotoul vpřed i vzad do stoje snožmo i
roznožmo, opakované kotouly, kotoul
na zvýšené podložce.
švihadlo – přeskoky vpřed i vzad, typy
přeskoků, krátké sestavy
šplh s přírazem
nácvik odrazu na můstku a na
trampolíně
Přeskok roznožkou přes kozu
Skrčka přes kozu
G -roznožka přes kozu našíř i nadél se
Využívá dostupného náčiní a nářadí při záchranou
kondičním cvičení
skrčka přes kozu našíř se záchranou
Cvičení pro nácvik stoje na rukou
kondiční cvičení s lavičkami, obručemi,
tyčemi
stoj na rukou – průpravná cvičení
Hází míčem jednoruč i obouruč, chytí Manipulace s míčem a pálkou
míč do koše i do prstů, ovládá různé Herní činnosti jednotlivce, spolupráce
typy přihrávek (vrchním obloukem, ve hře
trčením obouruč, obouruč nad hlavou), Průpravné hry, míčové hry podle
přihraje spoluhráči do pohybu na zjednodušených i skutečných pravidel
krátkou vzdálenost, dribluje s míčem při
chůzi i v mírném poklusu
Užívá
základní
pravidla
pro
přehazovanou a vybíjenou, fotbal,
florbal, basketbal, aj.a dodržuje je při
hře, upozorní na porušování pravidel
Při hře se aktivně zapojuje do jejího
průběhu, spolupracuje se spoluhráči
Základy polky a valčíku
Cvičení na hudbu – polkový a valčíkový
Pohybem těla reaguje na tempo hudby, krok, zrychlení a zpomalení tempa,
plynule zareaguje na změnu tempa vyjádření rytmu pohybem
hudby
Dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt Sáňkování, bobování, cvičení v přírodě
v přírodě, chová se ohleduplně ke Jízda vpřed, vzad, zastavení
spolužákům i jiným účastníkům pohybu
Základy bruslení, dodržuje pravidla
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mezipředmětové vztahy
Hudební výchova
lidové písně z jiných zemí
Přírodověda – pobyt
aktivity v přírodě
253
a
pohybové
PD: Sportovní den
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
bezpečnosti
Tělesná výchova- 5. ROČNÍK
Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, používá vhodné
oblečení a obutí pro TV
Uvědomuje si vlastní jednání a jeho
důsledky ve vztahu k druhým, podílí se
na vytváření dobrých mezilidských
vztahů v kolektivu
Používá základní pravidla první pomoci
Jedná v duchu fair-play, dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům
Uvědomuje si sebe sama, respektuje
názory ostatních na své jednání
Uvědomuje si vztahy vlastního těla a
prostoru (fáze pohybu, tanec, sport,
pantomima, gesta…)
Žák si zorganizuje cvičební prostor tak,
aby ho měl dostatek a aby pro něho byl
bezpečný
Naplánuje a zrealizuje rozcvičku pro
celou skupinu s ohledem na další zátěž,
po zátěži se umí zklidnit a vydýchat
Užívá základní názvosloví pro činnosti,
které ovládá, podle pokynů zaujme
cvičební polohy
Zhodnotí význam sportu pro vzájemné
porozumění a přátelství mezi lidmi
různých národů a národností
Změří si základní pohybové výkony –
běh, skok do dálky, hod na cíl a porovná
je s výsledky z posledního měření
;
Význam pohybu pro zdraví, délka a Přírodověda – zdravý člověk, první
intenzita cvičení.
pomoc
Základní pravidla chování a jednání
v prostředí sportoviště.
První pomoc
Organizace prostoru a činností
Příprava na zátěž – rozcvička a
protažení. Vydýchání a uvolnění po
zátěži
Základní
tělocvičné
názvosloví
osvojovaných činností
Sportovní akce ve škole a v místě Vlastivěda – okolí školy, bydliště,
bydliště
informační zdroje. Matematika – PD: Branný kurz
Měření základních pohybových výkonů převody jednotek
Nenáročné pohybové aktivity
254
Výstupy žáka
Používá jednotlivé části nízkého startu
Správně technicky zvládá rychlý i
vytrvalostní běh, hod kriketovým
míčkem a skok do dálky
Projevuje přiměřenou samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
Zařazuje do pohybového režimu
kondiční cvičení
Překoná překážky, dodržuje pravidla
fair-play
Sestaví jednoduchou dráhu s využitím
tělocvičného nářadí a náčiní
Účinně spolupracuje ve skupině
Zorganizuje
nenáročné
pohybové
aktivity pro ostatní žáky – honičky,
drobné pohybové hry…
Vhodně využije svou sílu při
přetahování a přetlačování s ostatními
členy skupiny
Přeskoky přes švihadlo obounož,
jednonož i se střídáním noh vpřed i
vzad, vytváří krátké sestavy..
Správná technika šplhu s přírazem
Odraz a doskok na trampolínu
Kotoul vpřed i vzad, krátké sestavy
Přeskok skrčkou přes kozu
Stoj na rukou s dopomocí
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
Udrží rovnováhu, přejde přes celou
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Atletické dovednosti –
nízký start + rychlý běh na 60m
skok do dálky s rozběhem
hod kriketovým míčkem
běh individuálním tempem po dobu 3–4
min.
Kondiční cvičení - překážkové dráhy
s využitím nářadí – švédská bedna,
lavičky, žebřiny,…
Přírodověda – pobyt
aktivity v přírodě
a
pohybové PD: Sportovní den
„Test zdatnosti“ – běh na 60m, běh na
1 000m, hod kriketovým míčkem –
porovnání výsledků s minulým měřením
Přírodověda – pobyt
aktivity v přírodě
a
pohybové
Drobné pohybové hry
Úpoly – přetlaky a přetahy
Základy gymnastiky –
švihadlo – přeskoky vpřed i vzad, typy
přeskoků, krátké sestavy
šplh s přírazem, šplh na laně
cvičení na trampolíně
G -kotouly
stoj na rukou, stoj na rukou do kotoulu
přeskok přes kozu – skrčka
chůze po kladině
cvičení na kruzích
255
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Mezipředmětové vztahy
kladinu, jednoduché sestavy na kladině
Hází míčem jednoruč i obouruč, chytí
míč do koše i do prstů, různé typy
přihrávek (vrchním obloukem, trčením
obouruč, obouruč nad hlavou), přihraje
spoluhráči do pohybu na krátkou
vzdálenost, dribluje s míčem na místě i
v pohybu, hod na koš
Zná základní pravidla pro přehazovanou
a vybíjenou, fotbal, florbal, basketbal,
dodržuje je při hře, upozorní na
porušování pravidel
Při hře se aktivně zapojuje do jejího
průběhu, spolupracuje se spoluhráči
Základy kroku polky a valčíku
Pohybem těla reaguje na tempo hudby,
plynule zareaguje na změnu tempa
hudby
Dle svých individuálních možností
napodobuje složitější cviky
Umí
se
chovat
v dopravních
prostředcích
Aplikuje pravidla pro ochranu přírody,
dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt
v přírodě, chová se ohleduplně ke
spolužákům i jiným účastníkům pohybu
Pobyt v přírodě, přežití v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek,
zajištění vody, potravy a tepla.
Manipulace s míčem a pálkou
Herní činnosti jednotlivce, spolupráce
ve hře
Průpravné hry, míčové hry podle
zjednodušených i skutečných pravidel
Žák zhodnotí význam sportu pro
člověka.
Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, má vhodné oblečení a
Člověk a sport
přírodopis
význam pohybu pro zdraví, délka a
intenzita cvičení
základní pravidla chování a jednání v
Cvičení na hudbu – polkový a valčíkový Hudební výchova
krok, zrychlení a zpomalení tempa,
vyjádření rytmu pohybem
Aerobic
Sáňkování, bobování, bruslení
Turistika, cvičení v přírodě
Přírodověda – pobyt
aktivity v přírodě
a
pohybové
Tělesná výchova- 6. ročník
;
256
diskuse, ukázka
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
obutí pro TV.
Zodpovídá za vlastní jednání a jeho
důsledky ve vztahu k druhým,
respektuje názory ostatních.
Jedná v duchu fair-play, dodržuje
pravidla her a soutěží a používá
základní názvosloví pro činnosti, které
ovládá.
Používá základní cviky a sestavy pro
různé účely a dovede je převážně
samostatně využít v denním režimu.
Vysvětlí základní pravidla první
pomoci.
prostředí sportoviště
MKV – Lidské vztahy
základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení
první pomoc
Rozpozná význam atletiky jako vhodné
průpravy pro jiné sporty.
Provede speciální běžecká cvičení atletická abeceda.
Užívá a rozpozná základní startovní
povely.
Užívá základy techniky osvojených
atletických disciplín.
Aplikuje
průpravná
cvičení
pro
jednotlivé atletické činnosti.
Provede organizaci jednotlivých soutěží,
změří a zapíše výkony.
Žák používá aktivně osvojované pojmy.
Ukáže bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích.
Akrobacie - žák ukáže kotoul vpřed,
vzad a jeho modifikace, provede stoj na
rukou s dopomocí.
Přeskok - žák ukáže cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z můstku a
trampolínky. Provede roznožku a skrčku
Atletika
pojmy olympijské disciplíny
základní pravidla atletických soutěží
základy techniky disciplín
průpravná cvičení pro jednotlivé
atletické činnosti - běh (rychlý,
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký),
hod míčkem
základy evidence výkonů
;
přírodopis
fyzika
matematika
zeměpis
Gymnastika
přírodopis
základní
gymnastické
názvosloví, fyzika
cvičební polohy a postoje
hudební výchova
záchrana a dopomoc
akrobacie, přeskok, hrazda, kladina,
kruhy
rytmická a kondiční gymnastika
různé druhy pohybu s hudebním a
rytmickým doprovodem
257
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
praktické předvedení
měření výkonů
přebor škol v atletických disciplínách
praktické předvedení
závody ve sportovní gymnastice
vystoupení – akademie
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
přes
kozu
našíř
odrazem
z rychlostně silová cvičení
můstku.Provede skoky odrazem z protahovací a napínací cvičení (strečink)
trampolínky - prosté.
úpoly
Hrazda - žák provede výmyk s
dopomocí učitele.
Kladina - ovládá chůzi po kladině bez
dopomoci, s doprovodnými pohyby
paží.
Kruhy - ukáže komíhání ve svisu.
Žák provádí zdravotně pohybové a
kulturně estetické funkce pohybu s
hudebním doprovodem.
Žák vhodně využije svou sílu při
přetahování a přetlačování, ukáže
základní prvky sebeobranného cvičení.
Žák zhodnotí význam sportovních her
pro
navazování
a
upevňování
mezilidských vztahů.
Ovládá základní pravidla a uplatňuje je
ve hře.
Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her.
Rozpozná, která hra je vhodná pro
určitý věk, počet hráčů, prostředí.
Snaží se o fair-play jednání při hrách,
má radost ze hry.
Žák ukáže průpravná cvičení na
obratnost s míčem.
Žák rozpozná a ukáže základní herní
činnosti jednotlivce.
Žák vysvětlí základní pravidla hry.
Manipuluje s florbalovou holí a
míčkem.
Sportovní hry
přírodopis
basketbal,fotbal, vybíjená, přehazovaná, fyzika
volejbal
základní pravidla sportovních her
specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
herní role a funkce (brankář, kapitán,...)
úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí
ve hře
význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností
radost ze hry, spolupráce
herní činnosti jednotlivce
praktické předvedení
sportovní turnaje
přebory škol
Netradiční pohybové hry
zaměření na florbal
praktické předvedení
sportovní turnaje
přebor škol ve florbale
fyzika
přírodopis
Žák zhodnotí význam plavání pro zdraví Plavání
;
258
Výstupy žáka
Učivo – obsah
a regeneraci člověka.
význam plavání pro zdraví a regeneraci
Používá alespoň 1 plavecký způsob a základní plavecké disciplíny
ukáže skok do vody.
záchrana tonoucího
Předvede první pomoc při záchraně
tonoucího.
Mezipředmětové vztahy
přírodopis
fyzika
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
praktické předvedení
závody v plavání
zeměpis
přírodopis
Žák se pohybuje bezpečně v terénu.
Turistika a pobyt v přírodě
EV - Lidské aktivity a problémy akce zaměřená na nácvik orientace
Poskytne první pomoc.
přežití v přírodě, orientace, ukrytí, životního prostředí
v terénu, cvičení v přírodě
Žák se orientuje v přírodě a zajistí si nouzový přístřešek, zajištění vody,
základní potřeby pro přežití.
potravy a tepla
pohyb v terénu
poskytnutí první pomoci
Tělesná výchova 7. ročník
Žák zhodnotí význam sportu pro
člověka.
Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, má vhodné oblečení a
obutí pro TV.
Zodpovídá za vlastní jednání a jeho
důsledky ve vztahu k druhým,
respektuje názory ostatních.
Jedná v duchu fair-play, dodržuje
pravidla her a soutěží a používá
základní názvosloví pro činnosti, které
ovládá.
Používá základní cviky a sestavy pro
různé účely a dovede je převážně
samostatně využít v denním režimu.
Vysvětlí základní pravidla první
pomoci.
Člověk a sport
přírodopis
význam pohybu pro zdraví, délka a
intenzita cvičení
základní pravidla chování a jednání v
prostředí sportoviště
základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení
MKV - Lidské vztahy
první pomoc
Rozpozná význam atletiky jako vhodné Atletika
průpravy pro jiné sporty.
pojmy olympijské disciplíny
;
přírodopis
fyzika
259
diskuse, ukázka
praktické předvedení
měření výkonů
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
přebor škol v atletických disciplínách
Provede speciální běžecká cvičení atletická abeceda.
Užívá a rozpozná základní startovní
povely.
Užívá základy techniky osvojených
atletických disciplín.
Aplikuje
průpravná
cvičení
pro
jednotlivé atletické činnosti.
Provede organizaci jednotlivých soutěží,
změří a zapíše výkony.
Žák používá aktivně osvojované pojmy.
Ukáže bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích.
Akrobacie - žák ukáže kotoul vpřed,
vzad a jeho modifikace, provede stoj na
rukou s dopomocí, ukáže průpravná
cvičení pro nácvik přemetu stranou.
Přeskok – žák ukáže roznožku a skrčku
přes kozu našíř i podél odrazem z
můstku.Provede skoky odrazem z
trampolínky – prosté i s pohyby nohou.
Hrazda - žák provede výmyk s
dopomocí učitele.
Kladina - ovládá chůzi po kladině s
doprovodnými pohyby paží, provede
obraty a rovnovážné polohy.
Kruhy - ukáže komíhání ve svisu a
houpání.
Žák provádí zdravotně pohybové a
kulturně estetické funkce pohybu s
hudebním doprovodem.
Žák vhodně využije svou sílu při
přetahování a přetlačování, ukáže
základní prvky sebeobranného cvičení.
základní pravidla atletických soutěží
matematika
základy techniky disciplín
zeměpis
průpravná cvičení pro jednotlivé
atletické činnosti - běh (rychlý,
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký),
hod míčkem
základy evidence výkonů
Gymnastika
přírodopis
základní
gymnastické
názvosloví, fyzika
cvičební polohy a postoje
hudební výchova
záchrana a dopomoc
akrobacie, přeskok, hrazda, kladina,
kruhy
rytmická a kondiční gymnastika
různé druhy pohybu s hudebním a
rytmickým doprovodem
rychlostně silová cvičení
protahovací a napínací cvičení (strečink)
úpoly
praktické předvedení
závody ve sportovní gymnastice
vystoupení - akademie
Žák zhodnotí význam sportovních her
pro navazování a upevňování
Sportovní hry
přírodopis
basketbal,fotbal, vybíjená, přehazovaná, fyzika
praktické předvedení
sportovní turnaje
;
260
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
přebory škol
mezilidských vztahů.
Ovládá základní pravidla a uplatňuje je
ve hře.
Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her.
Rozpozná, která hra je vhodná pro
určitý věk, počet hráčů, prostředí.
Snaží se o fair-play jednání při hrách,
má radost ze hry.
Žák ukáže průpravná cvičení na
obratnost s míčem.
Žák rozpozná a ukáže základní herní
činnosti jednotlivce.
Žák vysvětlí základní pravidla hry.
Manipuluje s florbalovou holí a míčkem
– střílí a přihrává.
volejbal
základní pravidla sportovních her
specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
herní role a funkce (brankář, kapitán,...)
úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí
ve hře
význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností
radost ze hry, spolupráce
herní činnosti jednotlivce
Netradiční pohybové hry
zaměření na florbal
fyzika
přírodopis
praktické předvedení
sportovní turnaje
přebor škol ve florbale
Žák zhodnotí význam plavání pro zdraví
a regeneraci člověka.
Používá 1 – 2 plavecké způsoby a ukáže
skok do vody.
Předvede první pomoc při záchraně
tonoucího.
Plavání
význam plavání pro zdraví a regeneraci
základní plavecké disciplíny
záchrana tonoucího
přírodopis
fyzika
praktické předvedení
závody v plavání
Žák se pohybuje bezpečně v terénu.
Poskytne první pomoc.
Turistika a pobyt v přírodě
pohyb v terénu
poskytnutí první pomoci
zeměpis
přírodopis
akce zaměřená na nácvik orientace
v terénu, cvičení v přírodě
Žák zařadí lyžování jako vhodnou
pohybovou i společenskou činnost.
Sjezdové lyžování – žák předvede
chůzi, výstupy, obraty a ovládá
Lyžování
přírodopis
sjezdové
lyžování
–
základní zeměpis
prvky,lyžařská
průprava,základní fyzika
technika sjíždění + lyžařské oblouky
;
261
nácvik prováděn v rámci
lyžařského výcviku
praktické předvedení
lyžařské závody
týdenního
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
přenášení váhy.Ukáže základní lyžařský
postoj, pluh, sesouvání, bruslení a
odšlapování ke svahu. Provede základní
lyžařské oblouky a dokáže zabrzdit.
Běh na lyžích – žák předvede chůzi,
výstupy, obraty a ovládá přenášení
váhy. Ukáže základní lyžařský postoj,
pluh, odšlapování, sjíždění a skluzy na
jedné lyži. Provádí běh střídavý a běh
soupažný. Předvede odrazy z vnitřní
hrany lyže a provádí bruslení dvoudobé.
Vhodně zachází s lyžařskou výstrojí.
Dodržuje
pravidla pohybu v zimní
krajině, poskytne první pomoc.
běh na lyžích – základní prvky, klasická EV - Lidské aktivity a problémy
technika, volná technika
životního prostředí
ošetření lyží
způsoby záchrany a přivolání pomoci
Žák zhodnotí význam sportu pro
člověka.
Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, má vhodné oblečení a
obutí pro TV.
Zodpovídá za vlastní jednání a jeho
důsledky ve vztahu k druhým,
respektuje názory ostatních.
Jedná v duchu fair-play, dodržuje
pravidla her a soutěží a používá
základní názvosloví pro činnosti, které
ovládá.
Používá základní cviky a sestavy pro
různé účely a dovede je převážně
samostatně využít v denním režimu.
Připraví se samostatně pro různou
pohybovou činnost.
Vysvětlí základní pravidla první
pomoci.
Člověk a sport
přírodopis
význam pohybu pro zdraví, délka a
intenzita cvičení
základní pravidla chování a jednání v
prostředí sportoviště
základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení
první pomoc
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Tělesná výchova 8. ročník
;
Atletika
pojmy olympijské disciplíny
přírodopis
fyzika
matematika
262
diskuse, ukázka
praktické předvedení
měření výkonů
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Rozpozná význam atletiky jako vhodné
průpravy pro jiné sporty.
Provede speciální běžecká cvičení atletická abeceda.
Užívá a rozpozná základní startovní
povely.
Předvede běžeckou techniku - šlapavý a
švihový způsob běhu. Rozvrhne si
tempo při vytrvalostním běhu v terénu.
Objasní různé druhy štafetových běhů.
Dokáže propojit stupňovaný rozeběh a
odraz, pracuje na zkvalitnění letové fáze
skoku do dálky. U skoku do výšky
ovládá techniku rozeběhu a odrazu,
zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku.
Předvede
koulařskou
gymnastiku,
zdokonaluje techniku vrhu.
Aplikuje
průpravná
cvičení
pro
jednotlivé atletické činnosti.
Provede organizaci jednotlivých soutěží,
změří a zapíše výkony.
základní pravidla atletických soutěží
zeměpis
technika atletických disciplín
průpravná cvičení pro jednotlivé
atletické činnosti - běh (rychlý,
vytrvalostní, štafetový), skok (daleký,
vysoký), vrh koulí
základy evidence výkonů
Žák používá aktivně osvojované pojmy.
Ukáže bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích.
Akrobacie - žák ukáže kotoul vpřed,
vzad a jeho modifikace, provede stoj na
rukou a přemet stranou. Gymnastické
prvky užívá v krátké sestavě.
Přeskok – žák ukáže roznožku a skrčku
přes kozu našíř i podél odrazem
z oddáleného můstku.Provede skoky
odrazem z trampolínky – prosté i
s pohyby nohou a paží.
Hrazda - žák provede výmyk a provede
přešvihy únožmo ve vzporu.
Kladina - ovládá chůzi po kladině s
Gymnastika
přírodopis
základní
gymnastické
názvosloví, fyzika
cvičební polohy a postoje
hudební výchova
záchrana a dopomoc
akrobacie, přeskok, hrazda, kladina,
kruhy
zapojení do řízení a samostatného
hodnocení kvality
rytmická a kondiční gymnastika
různé druhy pohybu s hudebním a
rytmickým doprovodem
rychlostně silová cvičení
protahovací a napínací cvičení (strečink)
úpoly
;
263
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
přebor škol v atletických disciplínách
praktické předvedení
závody ve sportovní gymnastice
vystoupení – akademie
samostatné řízení, rozhodování
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
doprovodnými pohyby paží, předvede
obraty, rovnovážné polohy a poskoky.
Kruhy – ukáže komíhání ve svisu a
houpání s obraty.
Žák je zapojen do řízení a samostatného
hodnocení kvality.
Žák provádí zdravotně pohybové a
kulturně estetické funkce pohybu s
hudebním doprovodem.
Ukáže základy aerobiku.
Žák vhodně využije svou sílu při
přetahování a přetlačování, ukáže
základní prvky sebeobranného cvičení.
Žák zhodnotí význam sportovních her
pro
navazování
a
upevňování
mezilidských vztahů.
Ovládá základní pravidla a uplatňuje je
ve hře.
Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her.
Rozpozná, která hra je vhodná pro
určitý věk, počet hráčů, prostředí.
Snaží se o fair-play jednání při hrách,
má radost ze hry.
Žák ukáže průpravná cvičení na
obratnost s míčem.
Žák rozpozná a ukáže základní herní
činnosti jednotlivce, zdokonaluje jejich
provedení a nacvičuje jednoduché herní
kombinace.
Za pomoci spoluhráčů a učitele určí
taktiku a dodržuje ji.
Zorganizuje soutěž a odpíská zápas.
Sportovní hry
přírodopis
basketbal,fotbal, přehazovaná, volejbal fyzika
základní pravidla sportovních her
specifikace bezpečnosti a hygieny při MKV - Lidské vztahy
sportovních hrách
herní role a funkce (brankář, kapitán,...)
úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí
ve hře
význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností
radost ze hry, spolupráce
herní činnosti jednotlivce a herní
kombinace
základní principy pro organizaci, řízení
a rozhodování sportovních her
Žák vysvětlí základní pravidla hry.
Netradiční pohybové hry
Manipuluje s florbalovou holí a míčkem zaměření na florbal
;
fyzika
přírodopis
264
praktické předvedení
sportovní turnaje
přebory škol
samostatné řízení, rozhodování
praktické předvedení
sportovní turnaje
Výstupy žáka
Mezipředmětové vztahy
Plavání
význam plavání pro zdraví a regeneraci
základní plavecké disciplíny
záchrana tonoucího
přírodopis
fyzika
praktické předvedení
závody v plavání
zeměpis
přírodopis
akce zaměřená na nácvik orientace
v terénu, cvičení v přírodě
– střílí a přihrává.
Nacvičuje jednoduché herní kombinace.
Žák zhodnotí význam plavání pro zdraví
a regeneraci člověka.
Používá 2 plavecké způsoby a ukáže
skok do vody.
Nacvičuje obrátku.
Předvede první pomoc při záchraně
tonoucího.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
přebor škol ve florbale
Učivo – obsah
Turistika a pobyt v přírodě
Žák se pohybuje bezpečně v terénu, pohyb v terénu
orientuje se podle mapy.
poskytnutí první pomoci
Poskytne první pomoc.
Tělesná výchova 9. ročník
Žák zhodnotí význam sportu pro
člověka.
Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, má vhodné oblečení a
obutí pro TV.
Zodpovídá za vlastní jednání a jeho
důsledky ve vztahu k druhým,
respektuje názory ostatních.
Jedná v duchu fair-play, dodržuje
pravidla her a soutěží a používá
základní názvosloví pro činnosti, které
ovládá.
Používá základní cviky a sestavy pro
různé účely a dovede je převážně
samostatně využít v denním režimu.
Připraví se samostatně pro různou
pohybovou činnost.
Vysvětlí základní pravidla první
pomoci.
;
Člověk a sport
přírodopis
význam pohybu pro zdraví, délka a
intenzita cvičení
základní pravidla chování a jednání v
prostředí sportoviště
základní pojmy spojené s jednotlivými
druhy cvičení
první pomoc
265
diskuse, ukázka
Výstupy žáka
Rozpozná význam atletiky jako vhodné
průpravy pro jiné sporty.
Provede speciální běžecká cvičení atletická abeceda.
Užívá a rozpozná základní startovní
povely.
Předvede běžeckou techniku - šlapavý a
švihový způsob běhu. Rozvrhne si
tempo při vytrvalostním běhu v terénu.
Objasní různé druhy štafetových běhů.
Dokáže propojit stupňovaný rozeběh a
odraz, pracuje na zkvalitnění letové fáze
skoku do dálky. U skoku do výšky
ovládá techniku rozeběhu a odrazu,
zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku.
Předvede
koulařskou
gymnastiku,
zdokonaluje techniku vrhu.
Aplikuje
průpravná
cvičení
pro
jednotlivé atletické činnosti.
Provede organizaci jednotlivých soutěží,
změří a zapíše výkony.
Žák používá aktivně osvojované pojmy.
Ukáže bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích.
Akrobacie - žák ukáže kotoul vpřed,
vzad a jeho modifikace, provede stoj na
rukou, přemet stranou a nacvičuje
rondat.Gymnastické
prvky
užívá
v krátké sestavě.
Přeskok – žák ukáže roznožku a skrčku
přes kozu našíř i podél odrazem
z oddáleného můstku.Provede skoky
odrazem z trampolínky – prosté i
s pohyby nohou a paží a s obraty.
Hrazda - žák provede výmyk, provede
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Atletika
pojmy olympijské disciplíny
základní pravidla atletických soutěží
technika atletických disciplín
průpravná cvičení pro jednotlivé
atletické činnosti - běh (rychlý,
vytrvalostní, štafetový), skok (daleký,
vysoký), vrh koulí
základy evidence výkonů
přírodopis
fyzika
matematika
zeměpis
Gymnastika
přírodopis
základní
gymnastické
názvosloví, fyzika
cvičební polohy a postoje
hudební výchova
záchrana a dopomoc
akrobacie, přeskok, hrazda, kladina,
kruhy
zapojení do řízení a samostatného
hodnocení kvality
rytmická a kondiční gymnastika
různé druhy pohybu s hudebním a
rytmickým doprovodem
rychlostně silová cvičení
protahovací a napínací cvičení (strečink)
úpoly
266
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
praktické předvedení
měření výkonů
přebor škol v atletických disciplínách
praktické předvedení
závody ve sportovní gymnastice
vystoupení – akademie
samostatné řízení, rozhodování
Výstupy žáka
přešvihy únožmo ve vzporu a ukáže
podmet.
Kladina - ovládá chůzi po kladině s
doprovodnými pohyby paží, předvede
obraty, rovnovážné polohy a poskoky.
Ukáže jednoduché náskoky a seskoky.
Vymyslí krátké sestavy.
Kruhy – ukáže komíhání ve svisu,
houpání s obraty a s dopomocí předvede
svis vznesmo, střemhlav.
Žák je zapojen do řízení a samostatného
hodnocení kvality.
Žák provádí zdravotně pohybové a
kulturně estetické funkce pohybu s
hudebním doprovodem.
Ukáže základy aerobiku.
Žák vhodně využije svou sílu při
přetahování a přetlačování, ukáže
základní prvky sebeobranného cvičení.
Žák zhodnotí význam sportovních her
pro navazování a upevňování
mezilidských vztahů.
Ovládá základní pravidla a uplatňuje je
ve hře.
Objasní, rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her.
Rozpozná, která hra je vhodná pro
určitý věk, počet hráčů, prostředí.
Snaží se o fair-play jednání při hrách,
má radost ze hry.
Žák ukáže průpravná cvičení na
obratnost s míčem.
Žák rozpozná a ukáže základní herní
činnosti jednotlivce, zdokonaluje jejich
provedení a používá jednoduché herní
kombinace a herní systémy.
Za pomoci spoluhráčů a učitele určí
;
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Sportovní hry
přírodopis
basketbal,fotbal, přehazovaná, volejbal fyzika
základní pravidla sportovních her
specifikace bezpečnosti a hygieny při
MKV - Lidské vztahy
sportovních hrách
herní role a funkce (brankář, kapitán,...)
úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí
ve hře
význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností
radost ze hry, spolupráce
herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace a systémy
základní principy pro organizaci, řízení
a rozhodování sportovních her
267
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
praktické předvedení
sportovní turnaje
přebory škol
samostatné řízení, rozhodování
Výstupy žáka
taktiku a dodržuje ji.
Zorganizuje soutěž a odpíská zápas.
Učivo – obsah
Žák se pohybuje bezpečně v terénu,
orientuje se podle mapy.
Poskytne první pomoc.
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Netradiční pohybové hry
zaměření na florbal
Žák vysvětlí základní pravidla hry.
Manipuluje s florbalovou holí a míčkem
střílí a přihrává
Používá jednoduché herní kombinace.
Žák zhodnotí význam plavání pro zdraví
a regeneraci člověka.
Používá 2 plavecké způsoby a ukáže
skok do vody.
Nacvičuje obrátku.
Předvede první pomoc při záchraně
tonoucího.
Mezipředmětové vztahy
fyzika
přírodopis
praktické předvedení
sportovní turnaje
přebor škol ve florbale
přírodopis
fyzika
praktické předvedení
závody v plavání
zeměpis
přírodopis
akce zaměřená na nácvik orientace
v terénu, cvičení v přírodě
Plavání
význam plavání pro zdraví a regeneraci
základní plavecké disciplíny
záchrana tonoucího
Turistika a pobyt v přírodě
pohyb v terénu
poskytnutí první pomoci
268
1.1.7.2.
Sportovní výchova
1.1.7.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Nepovinný vyučovací předmět Sportovní výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na povinný předmět Tělesná výchova,
který ve své podstatě rozšiřuje. Je určen především žákům pohybově nadaným, kteří již dosáhli určité sportovní výkonnosti. Pomáhá jim ještě více rozvíjet jejich pohybové
schopnosti a dovednosti, zvyšovat jejich zdatnost a výkonnost a uspokojovat v optimální míře jejich pohybové potřeby a zájmy. Výuka je zaměřena na správné vykonávání
vybraných pohybových činností, dodržování vhodného denního režimu, praktické naplňování zásad zdravého životního stylu, regenerace sil, vhodnou kompenzaci různého
zatížení, ochranu zdraví a života při různých sportovních činnostech. Velký důraz je kladen na rozvíjení schopnosti skupinové spolupráce a komunikace při pohybu v různých
sportovních hrách a soutěžích, rozvíjení disciplinovanosti a smyslu pro čestné a sportovní chování a jednání. Při volbě vhodných forem a metod výuky a při volbě konkrétních
činností vyučujícím, hrají velkou roli žákův prožitek, pocit úspěchu a pozitivní sebehodnocení, ke kterým výuka vyučovacího předmětu Sportovní výchova cíleně směřuje.
1.1.7.2.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah nepovinného předmětu Sportovní výchova navazuje na konkretizované výstupy předmětu Tělesná výchova v jednotlivých tematických blocích
konkretizovaného učiva, které rozšiřuje. Výběr rozšiřujícího učiva je ovlivněn prostorovými a materiálními podmínkami školy, možnostmi, potřebami a především zájmem
žáků (v souvislosti s tím, které sportovní trendy se aktuálně rozvíjejí a o které jeví žáci největší zájem). Z tohoto důvodu byly zařazeny do konkretizovaného učiva převážně
sportovní hry, je plně v pravomoci učitele, na které výstupy a učivo se zaměří. Nepovinný předmět Sportovní výchova si mohou vybrat žáci pouze ze 6. – 9. ročníku. Týdenní
hodinová dotace předmětu Sportovní výchova činí 1 hodinu týdně. Spolu s povinným vyučovacím předmětem Tělesná výchova tak mohou mít žáci až 3 hodiny pohybové
výuky týdně. Vyučovací předměty Tělesná výchova a Sportovní výchova jsou v souladu se vzdělávacími prioritami školy podporovány i v rámci různých školních projektů.
Na výuku Sportovní výchovy je využívána především tělocvična v budově školy a venkovní hřiště.
1.1.7.2.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
KOMPETENCE PRACOVNÍ
;
Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a
postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání
aktuálních negativních tělesných či duševních stavů .
Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách a uměli
je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské mezi osobní vztahy.
Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečně
sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí.
269
1.1.7.2.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Žák
dodržuje
základní
pravidla
bezpečného chování při Sportovní
výchově.
Zhodnotí význam sportu pro člověka.
Vysvětlí základní pravidla první
pomoci.
Člověk a sport
přírodopis
základní pravidla chování a jednání
v tělocvičně
význam pohybu pro zdraví, výživa
první pomoc
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Sportovní výchova
Žák
ovládá
základní
pravidla
sportovních her a uplatňuje je ve hře.
Zdůvodní význam pohybových her pro
navazování a upevňování mezilidských
kontaktů.
Uplatňuje fair-play jednání při hrách,
má radost ze hry.
Určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci
spoluhráčů a učitele.
Aplikuje herní dovednosti a samostatně
posuzuje hru.
Žák provede základní herní činnosti
jednotlivce,
zdokonaluje
jejich
provedení a používá jednoduché herní
kombinace a herní systémy u
jednotlivých sportovních her.
Reprezentuje školu v dané věkové
kategorii.
Používá aktivně osvojované pojmy.
Ovládá bezpečně záchranu a dopomoc.
Provede kotoul vpřed a vzad, stoj na
rukou, přemet stranou, roznožku přes
kozu odrazem z můstku, výmyk na
hrazdě, základní cvičební prvky na
kladině, houpání na kruzích, s dopomocí
;
Sportovní hry
základní pravidla sportovních her
přírodopis, fyzika
specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách, výstroj a výzbroj
hráčů
význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností
herní role a funkce
radost ze hry, prožitek, spolupráce
příprava, organizace a rozhodování
utkání
sportovní hry: vybíjená, přehazovaná,
volejbal, basketbal, fotbal, florbal
Gymnastika
základní gymnastické názvosloví
záchrana a dopomoc
přírodopis, fyzika
akrobacie, přeskok, hrazda, kladina,
kruhy
270
diskuse, ukázka
praktické předvedení
turnaje, soutěže
řízení a rozhodování
praktické předvedení
závody, soutěže
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
provede svis vznesmo a střemhlav.
Odrazem z trampolínky provede skoky
prosté, s pohyby nohou i s obraty.
Ukáže využité gymnastické prvky a
užívá je při přípravě krátké sestavy.
Uvede význam atletiky jako vhodné
průpravy pro jiné sporty.
Ovládá základní pravidla atletických
soutěží.
Předvede speciální běžecká cvičení –
atletickou abecedu.
Užívá a rozpozná základní startovní
povely.
Ukáže základy techniky jednotlivých
atletických disciplín a zdokonaluje
jejich provedení.
Provede organizaci jednotlivých soutěží,
změří a zapíše výkony.
;
Atletika
přírodopis, fyzika,
základní pravidla atletických soutěží
matematika, zeměpis
jednotlivé atletické disciplíny – běh,
skok daleký a vysoký, hod míčkem, vrh
koulí
technika atletických disciplín
rozhodcovská průprava
271
praktické předvedení
závody, soutěže
měření výkonů
1.1.7.3.
Výchova ke zdraví
1.1.7.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět a prolíná se do ostatních vzdělávacích oblastí. Hlavním cílem předmětu je vzdělávání žáků v problematice Péče o zdraví, Výživy, Rodiny, Sexuální výchovy,
Nebezpečných látek a Osobního bezpečí. Vychází z filozofie, že zdravý životní styl, život v rodině a život ve společnosti jsou spolu vzájemně velice propojeny. Každá
společnost usiluje o výchovu zdravého jedince a zdravé rodiny. Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému životnímu stylu, připravovat ho na
život ve své budoucí rodině a chránit ho před negativními vlivy současné společnosti. Zaměřuje se na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v realitě a s jejich
začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Připravuje žáky řešit některé problémy související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu
k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky
se vztahy v rodině a širších společenstvích. Část vzdělávacího obsahu je věnovaná výchově ke zdraví, zdravému životnímu stylu a pozitivnímu ovlivňování zdraví. Zdraví je
důležitým předpokladem pro spokojený život, přináší základní poznání o člověku v souvislosti s chováním podporujícím jeho zdraví. Vede žáky k aktivní podpoře a ochraně
zdraví, v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i
mimořádných situacích. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení
v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Žáci poznávají zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot.
Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení
v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke
zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a
prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.
1.1.7.3.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je povinným předmětem pro žáky 6. 7. a 8. ročníku II. stupně ZŠ. Vyučuje se v 1 hodinové týdenní dotaci. Výuka probíhá ve
kmenových třídách. Výuka směřuje ke vnímání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a
k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů. Vede k poznávání člověka jako biologického jedince
závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí. Žák získává základní orientaci
v názorech na to, co je zdravé a co může prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje. Žák dokáže využívat osvojené preventivní postupy pro ovlivňování zdraví v denním
režimu, upevňovat způsoby rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci a využívat místa související s preventivní ochranou zdraví.
Chápe zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako významný předpoklad pro výběr profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. Vnímá pocit sounáležitosti
s vlastní rodinou, i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkají. Výuka směřuje k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových
situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí .
1.1.7.3.3. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE OBČANSKÉ
;
Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, k aktivní ochraně životního prostředí a preventivnímu předcházení nemocem a
úrazům.
272
1.1.7.3.4. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
V Ý CH O V A K E Z D R A V Í – 6 . R O Č N Í K
Objasní nutnost určitých pravidelností
během stanovených období, chápe
potřebu odpočinku pro organismus a
umí ho zařadit do svého režimu dne.
Uplatňuje osobní a intimní hygienu
s ohledem na zdravotní rizika a
mezilidské vztahy.
Zdůvodní význam péče o zdraví a své
vlastní chování.
Vysvětlí vybrané choroby a prevenci a
objasní jak vyhledat lékaře a rozezná
zdravotní problémy.
Rozpozná závažnost poranění, poskytne
první pomoc.
Samostatně ukáže jednodušší postupy
první pomoci.
Využívá vlastních schopností v týmové
práci při nácviku vystoupení.
Péče o zdraví
Denní režim, biologické rytmy
Vyváženost
pracovních
a
odpočinkových aktivit
Pasivní a aktivní odpočinek, relaxace,
otužování
Pohybová aktivita, pohybový režim
Osobní a intimní hygiena
Zdraví a nemoc
Druhy nemocí - infekční
Ochrana před nemocemi
Postupy první pomoci, obvazová
technika, přivolání lékaře
Duševní hygiena
Hygiena odívání
Př – rytmičnost životních dějů, spánek,
fyziologie
vybraných
soustav,
zdravověda
OSV - Seberegulace a sebeorganizace
Rozlišuje mezi zdravými a méně
zdravými potravinami.
Vysvětlí důležitost pravidelnosti a zásad
stravování.
Výživa a zdraví
Základní složky potravy
Stravovací a pitný režim
Škodlivé látky v potravním řetězci
Nákup a skladování potravin
Př – působení bakterií a ochrana před Leták potravní pyramidy, etikety
nimi
potravin
Ch – anorganické a organické látky, Týdenní sledování svého jídelníčku
chemické děje a látky v potravinách
Pečuje o své zdraví, záměrně ho
nepoškozuje a respektuje ho jako
důležitou hodnotu.
Zhodnotí vhodné a nevhodné zdravotní
návyky a činnosti rodiny.
Zdůvodní hygienické požadavky na
zdravé bydlení, navrhne optimální
Rodina a zdraví
Péče o zdraví v rodině
Hygiena bydlení
Prostředí pro práci
Bezpečnost při činnostech
Ov – rodina a domov
Ch, Fy, Pv – bezpečnost práce
Vv – estetická výchova
Ma – deskriptivní geometrie
;
Režim dne (svůj a vysněný)
Encyklopedie zvířat (porovnání spánku
zvířat
Cviky - podložky
Letáky nemocí (beseda), obrazy
Tv – možnosti pohybu
Sledování
nemocí
v rodině
Ov – psychologie osobnost
(příbuzenstvu)
Vv – estetická
Očkovací průkaz (co obsahuje a
výchova
vyhledání informací o sobě)
Ze – Finsko (sauna)
Videokazeta: První pomoc,
Ch, Fy, Pv – struktura látek, detergenty, lékárnička, obvazový materiál
elektrické spotřebiče
OSV - Seberegulace a sebeorganizace
273
Rodný list (co obsahuje a informace o
sobě)
Můj sociogram
Návyky (scénky)
Katalogy, časopisy (náčrtek bytu)
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
prostředí bytu odpovídající různým
potřebám.
Popíše zásady bezpečnosti v bytě.
Doloží prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Vysvětlí tělesné změny dospívání.
Základy sexuální výchovy
Př – somatologie a fyziologie
Rozliší rozdíly mezi jednotlivými Lidské tělo, pohlavní rozdíly mezi Ov – sociální psychologie a osobnostní
úrovněmi lásky.
mužem a ženou
psychologie
Respektuje přijatá pravidla soužití Komunikace s vrstevníky, kamarádství,
mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přátelství, láska
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Fólie – rozdíly mezi mužem a ženou
Problémy s pohlavím (beseda)
Letáky ALWAYS a balíčky vložek pro
dívky
přispívá
k utváření
dobrých
mezilidských vztahů v komunitě.
Rozdělí základní typy nebezpečných
látek, uvede zdravotní rizika spojená
s kouřením, alkoholem, drogami.
Používá
způsoby
odmítání
nebezpečných látek, uvědomuje si
právní možnosti.
Vysvětlí zdravotní a sociální rizika
spojená s hrami na počítači a hracími
automaty.
Rozpozná agresi.
Rozpozná situace ohrožující jeho
bezpečnost a umí se patřičně chovat.
Uplatňuje
pravidla
bezpečnosti
v podmínkách
silničního
provozu.
Projevuje
odpovědné
chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí. Uplatňuje adekvátní způsoby
chování a ochrany v modelových
situacích
ohrožení,
nebezpečí
i
mimořádných událostí.
Rozezná modely chování v případě
šikanování, týrání a zneužívání.
;
Nebezpečné látky a zdraví
Nikotin, alkohol,
drogy
Odmítání nebezpečných látek, zákony
Počítače a hazardní hry
Př – botanika,
zdravotní potíže
Ze – oblasti pěstování
Ch -chemické látky
Ov – sociální psychologie, právo
Letáky, etikety, zákon
(rozhovor, sociopsychologické hry)
Nebezpečné situace kolem Silvestra
(scénky)
Videokazeta: Drogy ne!
Osobní bezpečí
Ov – sociální psychologie, právo
Bezpečnost chování při aktivitách
Chování v silničním provozu
Rizika silniční a železniční dopravy,
vztahy mezi účastníky silničního
provozu
vč.
zvládání
agresivity, postup v případě dopravní
nehody (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti)
Šikanování , týrání
Nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií, sebeochrana a
vzájemná
pomoc
v
rizikových situacích a
v
situacích
Desatero bezpečnosti (pokusí vytvořit
sami)
Zákon, vyhláška - silniční provoz
Nácvik a scénky v kritické situaci
274
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení.
Samostatně
vyhledá
služby
specializované pomoci.
Orientuje se v zásadách pro sestavení
osobního pohybového režimu a nutnosti
jeho plnění vzhledem k zdraví a
eliminaci civilizačních chorob.
Respektuje zásady vybavení a prostředí
dané činnosti.
Zhodnotí význam sportu pro vzájemné
porozumění a přátelství mezi lidmi
různých národů a národností.
ohrožení
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Přivolání pomoci, linka důvěry, krizová
centra
Pohybové aktivity a zdraví
Př, Tv – fyziologie vybraných soustav
Pohybový režim
Zátěž a organismus
Bezpečnost při pohybových činnostech
Hygiena pohybových činností a
prostředí
275
Osobní pohybový režim
Desatero bezpečnosti
Zdravý životní styl, I, II, Marhounová J.
(Fortuna )
Hygienické návyky péče o zdraví,
Marádová E., Kubrichtová L. (Fortuna)
Péče o dítě, Marádová E., Kubrichtová
L. (Fortuna)
Výživa a příprava pokrmů, Marádová E.
(Fortuna)
Přírodopis I. a III. (Scientia)
Mladí lidé v měnících se společnostech
(Světová organizace skautského hnutí)
Dospívání a sex, Meredithová S.
Konečně to chápu, Geisler D.
Když
dospívám,
Poliaková
E..
Poradovský K.
Výchovně vzdělávací program (Johnson
& Johnson
Abeceda zdraví (Pfandl S.)
Sexuální výchova (Trizonia)
sexu (Grada)
Sexuologický slovník (Grada)
Jak přežít smog (Medica)
Sex a rozkoš (Grada)
Medicína volného času (Grada)
Fyziologie(VSP Gaudeamus)
Lidské tělo (Gemini)
Problémy s očkováním (Alternativa)
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Základní mravní hodnoty (Komenium)
Proč??? (Idea Jihlava)
Mezilidské vztahy (Komenium)
Mládež, společnost a stát (MŠMT ČR)
Antikoncepce, Čepický P.
Tajná zpráva z planety X, Nešpor K.)
Metodika sexuální výchovy (Taubner)
Týká se to i mne (Nešpor K.)
Ochrana člověka za mimořádných situací
MŠMT ČR
Homosexualita, společnost a AIDS v ČR
(Stehlíková D.)
Rozhodni se (NPZ)
V Ý CH O V A K E Z D R A V Í – 7 . R O Č N Í K
Vysvětlí nutnost určitých pravidelností,
zařazuje do svého režimu pohyb,
otužování, relaxaci.
Objasní význam zdravého způsobu
života.
Rozlišuje běžné infekční choroby a
aktivně se proti nim brání.
Vyhledá lékaře a popíše zdravotní
problémy.
Rozpozná závažnost poranění, poskytne
první pomoc i v improvizovaných
podmínkách.
Ovládá jednodušší postupy první
pomoci.
Orientuje se v možnostech zdravotní
péče u nás a v zahraničí.
Využívá
dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
;
Péče o zdraví
Podpora zdravého životního stylu,
programy podpory zdraví
Biologické rytmy
Aktivní odpočinek (relaxace, odolávání
stresu)
Druhy nemocí
Ochrana před nemocemi, odpovědnost
za zdraví
Úrazy
První
pomoc
(improvizované
podmínky)
Př - rytmičnost životních dějů, spánek,
fyziologie
vybraných
soustav,
zdravověda
Tv – možnosti pohybu
Ov – psychologie osobnost
Ze – etnické a geografické rozdíly
276
Režim týdne (žák napíše svůj)
Anketa – aktivní odpočinek
(žák vyplní a zhodnotí po rozebrání)
Letáky nemocí, obrazy (krátké referáty o
civilizačních nemocech a diskuse)
Diagnóza – video z TV
Lékárnička a ukázky léčiv
Videokazeta: První pomoc
ČČK (skupinová práce)
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Určí
výživovou hodnotu potravin,
orientuje se v údajích o složení a
trvanlivosti potravinářských výrobků,
jejich nakupování a uchovávání.
Uplatňuje zásady zdravého stravovacího
režimu, orientuje se ve specifických
potřebách výživy u různých skupin
obyvatelstva.
Porovná souvislosti mezi nezdravou
výživou a rozvojem civilizačních
chorob.
Sestaví jídelníček v souladu se zdravou
výživou a uvede klady a zápory
alternativních výživových směrů.
Rozpozná klamavou reklamu a vyjádří
k ní vlastní názor.
Aplikuje kreativitu a originalitu.
Prezentuje
vlastní tvorbu před
spolužáky.
Zhodnotí
zdraví
jako
důležitou
hodnotu, jednotlivé činnosti provádí tak,
aby ho nepoškozovaly.
Ohleduplně jedná s handicapovanými
jedinci a vhodně reaguje na jejich
potřeby.
Vysvětlí rozdíl mezi přátelstvím,
zamilovaností, pojmenuje povahové
vlastnosti
partnerů,
které
jsou
předpokladem pro založení stabilní
rodiny a
uved
rizika
spojená
s neuváženou volbou partnera.
Pojmenuje problémy dítěte, které žije
jen s jedním z rodičů.
Vysvětlí roli matky a otce při péči o
dítě a jeho výchově.
Vymezí průběh početí a vývoje plodu.
Výživa a zdraví
Základní složky potravin
Výživová hodnota potravin
Hygiena výživy
Výživa a civilizační nemoci
Výživa vybraných skupin obyvatelstva
Zdravý jídelníček
Alternativní výživové směry, reklamy
;
Rodina a zdraví
Péče o zdraví v rodině
Základní
péče
o
handicapované
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Př – působení bakterií a ochrana před Třídění potravin do složek potravy
nimi, somatologie a nemoci trávicího (soutěže a koláž)
ústrojí
Výpočty a vyhledávání energetických
Ch – anorganické a organické látky, hodnot potravin
chemické děje a látky v potravinách
Návrh zdravého jídelníčku
Fy - energie
výživa skupin, výživové směry a nemoci
Ze – etnické a geografické rozdíly
(krátké referáty)
Ov – vývojová psychologie
Inf a Čj – aplikace informační a
jazyková komunikace
Mezipředmětové vztahy
Ov – rodina
psychologie
nemocné
a
domov,
sociální Pravidla naší rodiny
Pocity handicapovaných (ukázky)
a
Základy sexuální výchovy
Vztahy k lidem (kamarádství, přátelství,
láska, volba partnera, manželství,
rodičovství)
Dospívání – změny organismu
Role matky a otce
Početí a těhotenství
Vývoj dítěte po narození
Lékařská
péče
(gynekologie,
antikoncepce,
přerušení těhotenství)
Př – somatologie a fyziologie,
onemocnění
Ov – rodina, sociální psychologie a
osobnostní
psychologie,
vývojová
psychologie
Ze – geografie
Vv – estetická výchova
277
Zařazení sebe do typologie osobnosti
(testy)
Diagramy vztahů
Fólie – pohlavní znaky muže a ženy
Letáky ALWAYS a balíčky vložek pro
dívky
Videokazeta : Puberta 1, 2
Videokazeta: AIDS (vyplnění otázek)
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Posoudí možnosti odborné péče.
Vysvětlí, jak dochází k přenosu viru
HIV a co se děje v průběhu času
v organismu.
Respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje, respektuje
význam sexuality, chápe význam
zdrženlivosti
v dospívání
a
odpovědného sexuálního chování.
Zhodnotí sebe sama, respektuje názory
ostatních na své jednání.
Vysvětlí zdravotní a sociální rizika
spojená se zneužíváním nebezpečných
látek a hracími automaty.
Používá
způsoby
odmítání
nebezpečných látek, vysvětlí jejich
dopad na bezpečnost v silničním
provozu a je si vědom právních postihů.
Posoudí reálnost reklam na alkohol a
kouření.
Rozpozná agresi.
Předchází úrazům při aktivitách ve
volném čase, dále i jako účastník
silničního provozu.
Uplatňuje účelné modely chování
v případě šikanování.
Vyhledá služby specializované pomoci.
Uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí.
HIV/AIDS
Nebezpečné látky a zdraví
Drogy a jiné látky
Zdravotní
a
sociální
rizika
nebezpečných látek
Nebezpečné látky (odmítání, bezpečnost
v dopravě, zákon)
Počítače a hazardní hry
Reklamní vlivy
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Př – botanika,
Zdravotní potíže Ze –oblasti pěstování
Ch -chemické látky
Ov – sociální psychologie, právo
Inf a Čj – aplikace informační a
jazyková komunikace
Letáky, etikety, zákon
(rozhovory, scény, sociopsychologické
hry)
Odmítání (nácvik scénky)
Vyhledání kontaktů v našem městě
Krátké referáty
Osobní bezpečí
Ov – sociální psychologie, právo
Bezpečné chování v rizikovém prostředí
Chování v silničním provozu
Šikanování, týrání, sexuální zneužívání
Krizová centra
Klasifikace mimořádných událostí,
varovný signál a jiné způsoby varování,
základní úkoly ochrany obyvatelstva,
evakuace, činnost po mimořádné
události, prevence vzniku mimořádných
událostí
Vysvětlí vztah mezi tělesným a Pohybové aktivity a zdraví
Př, Tv – fyziologie vybraných soustav
duševním zdravím.
Prevence tělesného a duševního zatížení
Rozezná správné držení těla a chápe ho Správné držení těla
;
278
Zákon, vyhláška - silniční provoz (testy)
Nácvik a scénky v kritické situaci
Vyhledání kontaktů v našem městě.
Osobní pohybový režim
Desatero bezpečnosti
Sportovní akce
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
jako znak sebevědomé osobnosti.
;
279
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Učební materiály (využívány průběžně
učitelem)
Zdravý životní styl, I, II, Marhounová J.
(Fortuna )
Hygienické návyky péče o zdraví,
Marádová E., Kubrichtová L. (Fortuna)
Výživa a příprava pokrmů, Marádová E.
(Fortuna)
Přírodopis I. a III. (Scientia)
Mladí lidé v měnících se společnostech
(Světová organizace skautského hnutí)
Když
dospívám,
Poliaková
E..
Poradovský K.
Výchovně vzdělávací program (Johnson
& Johnson
Abeceda zdraví (Pfandl S.)
Sexuální výchova (Trizonia)
sexu (Grada)
Sexuologický slovník (Grada)
Jak přežít smog (Medica)
Sex a rozkoš (Grada)
Medicína volného času (Grada)
Fyziologie(VSP Gaudeamus)
Lidské tělo (Gemini)
Problémy s očkováním (Alternativa)
Úvod do klinické genetiky
Časopis: Osobní lékař
Zdraví a život
Základní mravní hodnoty (Komenium)
Proč??? (Idea Jihlava)
Mezilidské vztahy (Komenium)
Mládež, společnost a stát (MŠMT ČR)
Antikoncepce, Čepický P.
Program
preventivních
aktivit
uplatňovaných ve školách zařazených
1999
Výstupy žáka
Žák buduje vztah k sobě samému a
vztah k druhým lidem, vytváří si
vědomí vlastní identity.
Žák zvládá problémové situace a
stanovuje si osobní cíle.
Žák respektuje názory druhých,
vytváří kompromisy a chová se
adekvátně ve stresových situacích.
Žák respektuje přijatá pravidla
soužití mezi spolužáky a jinými
vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů a
vzájemné komunikace.
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Křižovatky bez nehod (ČSP)
Tajná zpráva z planety X, Nešpor K.)
Metodika sexuální výchovy (Taubner)
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě Ov – psychologie osobnosti, vývojová Nácvik a scénky v kritické situaci
samému, vztah k druhým lidem, zdravé psychologie
Anonymní dotazník
a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí Pv – volba povolání
Skupinová diskuse
vlastní identity
Seberegulace a sebeorganizace činností
a chování – zvládání problémových
situací, stanovení osobních cílů,
zaujímání hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích,
pomáhající a prosociální chování
Psychohygiena v sociální dovednosti
pro předcházení a zvládání stresu,
hledání pomoci při problémech
Mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého,
empatie, chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání, dialog,
efektivní a asertivní komunikace a
kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
V Ý CH O V A K E Z D R A V Í – 8 . R O Č N Í K
Rozlišuje druhy nemocí a aktivně se
proti nim brání.
Vysvětlí, co je podstatou zdravého
životního stylu, a snaží se o jeho
uplatnění.
Samostatně provede základní postupy
první pomoci.
;
Péče o zdraví
Druhy nemocí a ochrana před nimi
Ochrana před přenosnými chorobami,
základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě, přenosné
krví a sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
Ochrana
před
chronickými
Př – bakteriologie a virologie,
somatologie, ekologie zdravověda
Ch – životní prostředí – chemické látky
Ze – etnické a geografické rozdíly
280
Pavouk působení vlivů na zdraví člověka
Informace z médií – škodlivých látek na
zdraví člověk
ČČK (skupinová práce)
Projekt kurz 1. pomoci
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
nepřenosnými chorobami a před úrazy –
prevence
kardiovaskulárních
a
metabolických onemocnění, léčebná
péče
Vliv životních podmínek a životního
stylu na zdraví
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota
Psychická onemocnění, násilí mířené
proti sobě samému
Úrazy a základy první pomoci
Vysvětlí souvislosti mezi nezdravou Výživa a zdraví
Př – nemoci trávicího ústrojí
výživou a rozvojem civilizačních Výživa a civilizační nemoci
Ze – etnické a geografické rozdíly
chorob, navrhne změny odpovídající Výživa vybraných skupin obyvatelstva Ov –vývojová psychologie
požadavkům zdravé výživy.
Orientuje se ve specifických potřebách
výživy u různých skupin obyvatelstva.
Ohleduplně jedná s handicapovanými Rodina a zdraví
Ov – rodina a domov, sociální
jedinci a vhodně reaguje na jejich Základní
péče
o
nemocné
a psychologie
potřeby.
handicapované
Rozvíjí empatii, respekt, podporu a
pomoc druhým lidem.
Vysvětlí tělesné, fyziologické a Základy sexuální výchovy
Př – somatologie a fyziologie,
psychické změny dospívání.
dospívání – změny organismu
onemocnění
Uvede
argumenty
pro
odložení Sexualita jako součást formování Ov – rodina, sociální psychologie a
pohlavního života do doby plné zralosti osobnosti
osobnostní
psychologie,
vývojová
a vysvětlí, proč organismus dospívající Předčasná sexuální zkušenost, sexuální psychologie, právo
dívky není biologicky zralý pro zdrženlivost
Ze – geografie a etnografie
těhotenství a porod.
Těhotenství a rodičovství mladistvých
Vv – estetická výchova
Vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje Početí, těhotenství a jeho potřeby, porod Tv – těhotenství a sport
se v průběhu porodu.
Vývoj dítěte (před a po narození)
Inf a Čj – aplikace informační a
Vysvětlí potřeby matky v těhotenství a Odborná
pomoc
(gynekologie, jazyková komunikace
po porodu, uvede potřeby narozeného antikoncepce, přerušení těhotenství)
dítěte.
Nemoci přenosné pohlavním stykem
Pojmenuje způsoby ochrany proti Zdraví reprodukční soustavy
;
281
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
výživa vybrané skupiny (referáty)
Jak bych chtěl, aby se mnou bylo
zacházeno jako s handicapovaným
Vývoj jedince (skupinová práce)
Těhotenství atd. (referáty)
Dar kladné vlastnosti budoucímu dítěti
Výstupy žáka
Učivo – obsah
nechtěnému početí a orientuje se
v možnostech i ve vhodnosti jejich
použití.
Vysvětlí
rizika
nechráněného
pohlavního styku a střídání partnerů.
Pojmenuje nejčastější pohlavní choroby
a vysvětlí, jak dochází k přenosu a jak
se před nimi chránit.
Orientuje se v rozdílech sexuálního
chování jednotlivců.
Posoudí, v jaké míře je vhodné veřejně
mluvit a projevovat se ve svých
intimních záležitostech.
Vyjádří svůj vlastní názor k pořadům
v médiích týkajících se lásky a
rodičovství.
Respektuje odlišné přístupy k sexualitě
ovlivněné odlišnou kulturou a vírou.
Orientuje se v možnostech zdravotní
péče u nás a v zahraničí.
Využívá
dostupných informačních
zdrojů analyzuje informace, včleňuje
podstatné a sděluje je ostatním.
Vysvětlí zdravotní a sociální rizika
spojená se zneužíváním nebezpečných
látek.
Obhájí příklady pozitivních životních
cílů a hodnot jako protiargument
zneužívání nebezpečných látek.
Orientuje
se
v trestně
právní
problematice nebezpečných látek.
Uplatňuje kreativitu a originalitu, je
schopen empatie.
Ovládá prezentaci vlastní tvorby před
spolužáky.
Rizikové chování a ochrana před
nákazou, promiskuita
Etická stránka sexuality, sexuální
orientace
Láska a sex u postižených
Nevhodné slovní projevy a chování
v oblasti sexuality
Sexualita a média
Sexualita – kultura, víra, zákon
;
Rizikové chování (alkohol, aktivní a
pasivní
kouření,
zbraně,
nebezpečné látky
a
předměty,
nebezpečný internet, násilné chování),
těžké životní situace a jejich zvládání
Nebezpečné látky a zdraví
Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí
Drogy a jiné látky
Pozitivní životní cíle a hodnoty
Nebezpečné látky a zákon
Krizová centra
Reklamní vlivy
Kriminalita mládeže
Mezipředmětové vztahy
Př – botanika,
zdravotní potíže
Ze - oblasti pěstování
Ch -chemické látky
Ov – sociální psychologie, právo
Inf a Čj – aplikace informační a
jazyková komunikace
OSV - Seberegulace a sebeorganizace
282
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Projekt naše město
Výběr zajímavých reklam
Ideální linka mého života
Legislativa
Výstupy žáka
Uplatňuje účelné modely chování
v případě
šikanování,
týrání
a
zneužívání dítěte.
Kriticky se vyjadřuje k projevům násilí
a brutality zprostředkované médii.
Vysvětlí základní vztah mezi úrovní
zdravotně orientované zdatnosti a
možnými zdravotními problémy.
Vysvětlí vliv nebezpečných látek a
jiných škodlivin pro tělesnou zdatnost i
celkové zdraví a odmítá je.
;
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Osobní bezpečí
Ov – sociální psychologie, právo
Legislativa
Bezpečné chování a komunikace
Inf a Čj – aplikace informační a Nácvik a scénky v kritické situaci
Nebezpečí komunikace prostřednictvím jazyková komunikace
Násilí v médiích (každý si přinese)
elektronických médií, sebeochrana a
Projekt branný kurz
vzájemná pomoc v rizikových situacích
Projekt naše město
a v situacích ohrožení
Šikanování, týrání, sexuální zneužívání
Brutalita a jiné formy v médiích
Pohybové aktivity a zdraví
Př , Tv – somatologie a fyziologie
Klady a zápory dopingových látek
Zátěž a organismus
Ch – chemické látky
Jaká jsou negativa špatného držení těla
Správné držení těla
Ov – sociální psychologie
Hygienické návyky péče o zdraví
Doping ve sportu
Mladí lidé v měnících se společnostech
Bezpečnost při sportu
OSV - Psychohygiena
(Světová organizace skautského hnutí)
Výchovně vzdělávací program (Johnson
& Johnson
Medicína volného času (Grada)
Fyziologie(VSP Gaudeamus)
Lidské tělo (Gemini)
Problémy s očkováním (Alternativa)
Úvod do klinické genetiky
Časopis: Osobní lékař
Mezilidské vztahy (Komenium)
Křižovatky bez nehod (ČSP)
Ochrana člověka za mimořádných situací
MŠMT ČR
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
283
1.1.8. Pracovní výchova
5.1.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků .Vzdělávací obsah předmětu vychází z
konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se
zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v
dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.
5.1.9.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní výchova ( částečně i osnovy vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova - viz níže) obsahují rozpracované
konkretizované výstupy a učivo ze všech tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV (na 1. stupni: Práce s drobným materiálem , Konstrukční
činnosti , Pěstitelské práce , Příprava pokrm ů ; na 2. stupni: Práce s technickými materiály , Design a konstruování , Pěstitelské práce a chovatelství , Provoz a údržba
domácnosti , Příprava pokrmů , Svět práce ). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. U č í se plánovat, organizovat a
hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny p ř i práci. Prostřednictvím
vyučovacího předmětu Pracovní výchova žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité informace ze sféry výkonu práce. To pro ně
může být velkou pomocí p ř i jejich rozhodování o jejich dalším studijním a profesním zaměření.
Vyučovací předmět Pracovní výchova je povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Jednohodinové týdenní dotace
vyučovacího předmětu Pracovní výchova lze ve vhodných případech organizovat „střídavě “ jako „dvouhodinovky“ 1/ 14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s
jednohodinovou týdenní dotací (nap ř . s Výtvarnou výchovou apod.). Bez ohledu na charakter pracovních činností probíhá výuka vyučovacího předmětu Pracovní výchova ve
stejném rozsahu pro chlapce i dívky. Na 1. stupni se třídy nedělí, na 2. stupni se mohou žáci při výuce Pracovní výchovy rozdělit do dvou pracovních skupin s odlišným
charakterem pracovních činností, které se budou pravidelně a v rámci možností střídat. Část vzdělávacího obsahu některých tematických okruhů ( Příprava pokrmů , Provoz a
údržba domácnosti, Svět práce ) je realizována ve vyučovacím předmětu Občanská výchova . Část vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověka svět práce RVP ZV je
realizována rovněž v některých projektech průřezových témat (více viz kapitola 3. 4 Začlenění průřezových témat ). Vyučovaná témata v 6. a 7. ročníku určuje vyučující, dle
možností školy. Není povinné naplnit všechna nabízená témata. V 8.-9. ročníku je povinným obsahem volba povolání.
Výuka probíhá z převážné části v odborných učebnách školy (školní dílna, výtvarná dílna, odborná učebna chemie, odborná učebna výpočetní techniky), na školním pozemku,
v nejbližším okolí školy a formou exkurzí i ve vybraných institucích a výrobních podnicích.
5.1.9.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
;
Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.
Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
V rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami.
284
5.1.9.4
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
projekty,
P r a c o v n í v ý c h o v a- 1 . R O Č N Í K
Udržuje pracovní plochu v čistotě a
pořádku
Vystříhá a vytrhá jednotlivé
geometrické tvary
Správně užívá pracovní nástroj
Seznámí se se zásadami hygieny a
bezpečnosti práce
Pracuje podle jednoduché předlohy se
slovním návodem učitele
Práce s papírem, barevným papírem
skládání, vytrhávání, trhání, lepení,
stříhání
Péče o pokojové květiny
Chování u stolu
Modelování (lid. zvyky, tradice,
řemesla)
Práce s papírem, barevným papírem
práce s přírodninami
Pracuje s jednoduchými pomůckami a
Stolování, příprava tabule
nástroji
Třídění odpadu (sběr papíru,baterií)
Aplikuje elementární dovednosti a
Jednoduchý výrobek ze stavebnice
činnosti při práci se stavebnicí
Seznámí se se základními myšlenkami a
pojmy ekologie
Vv-kombinace barev, dotváření papír.
výrobků výtvarnými technikami
Čj-slovní návod-pracovní postup,
pohádky
Ma-geometrické tvary
Prv-podzimní krajina, zvířátka
Dv-kontakt s učitelem
Vv-barvy podzimu, barvy ovoce,
zeleniny
Čj- tvary písmen
Ma- práce s měřítkem, odhad
Prv-rodina, podzim, les v zimě
Dv-spolupráce, kol. práce
Vv-barevné sladění
Čj-slovní návod, pracovní postup
Ma-jednotky hmotnosti, součet
Prv-ovoce, zelenina, rodina
Dv-krátké scénky
nůžky
lepidla
barevný papír
PD – Bezpečnost na silnici a první
pomoc
modelovací hmota
těsto
sníh
vánoční dekorace
přírodniny
kuchyňské náčiní
nůž
výzdoba školy-národní den
stavebnice
PD – Den Země
Pracovní výchova- 2. ROČNÍ K
Udržuje pořádek a čistotu pracovního
místa
Dodržuje zásady bezpečnosti práce a
hygieny
;
Práce s papírem, barevným papírem
stříhání, vystřihování, lepení, skládání,
určování různých druhů papíru
Péče o pokojové rostliny
Čj-slovní návod, pracovní postup
Ma-geometrické tvary
Vv-dotváření výrobků z papíru
výtvarnými technikami
Prv-koloběh života rostlin
Dv-umění naslouchat
285
lepidlo
papír, barevný papír
nůžky
PD – Bezpečnost na silnici a první
pomoc
Výstupy žáka
Pracuje podle jednoduché předlohy
s doprovodným slovním návodem
Prohlubuje elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicí
Pracuje s jednoduchými pomůckami a
nástroji
Zdokonaluje se v elementárních
dovednostech
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Modelování
Práce s papírem
Práce s přírodninami
Práce s textilem (navlečení nitě, uzlík,
přední steh)
Jednoduchý výrobek ze stavebnice
Čj-prac. postup, vyhledávání informací
v encyklopedii
Ma-jednotky měření, použití pravítka
Vv-barevné sladění výrobku
Prv-rodina
Dv-interpretace koled
Stolování (návyky, prostírání)
Tabule pro jednoduché stolování
Odpad a jeho likvidace (třídění)
Přesazování květin
Čj-lidová slovesnost
Ma-jednotky hmotnosti
Vv-vycházky a pozorování
Prv-ekologické chování
Dv-vyprávění o vlastním prožitku
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
modelovací hmota, těsto
modurit, hlína
vánoční dekorace
jehla, nit
stavebnice
projekty,
kuchyňské náčiní
nůž
jednoduché nářadí
výzdoba školy
Pracovní výchova- 3. ROČNÍ K
Dodržuje hygienu a zásady bezpečnosti
při práci
Organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost a je schopen řídit pracovní
proces s ohledem na získané informace
Práce s papírem a kartonem
Přesné měření, stříhání, lepení a
překládání
Práce s přírodninami
Práce s textilem
Různé druhy stehů, opravy a úpravy
oděvů (knoflík, navlečení gumy)
Ošetření pokojových rostlin
Čj -slovní návod
Ma-přesné měření, úsečky, přímky
Prv-rostlina v prostředí
Dv-rozvoj koncentrace a pozornosti
Vv-krása tvarů, barev linií
Provádí přiměřené praktické činnosti
s daným drobným materiálem
Aplikuje jednoduché pracovní postupy,
provádí
jednoduchou
montáž
a
demontáž
Zapojuje se do práce ve skupině či
dvojici
Samostatně pracuje podle slovního
návodu a jednoduchého náčrtu
Práce s papírem
Práce s přírodninami
Práce s textilem (zapošití, zadní steh)
Úprava stolu (skládání ubrousků,
květiny na stole, jmenovky)
Montážní a demontážní práce
Čj-text blahopřání, dětská literatura
Ma-přesné skládání
Prv-tradice
Dv- dramatizace pohádek
Vv-zážitky všedních, svátečních dní
Práce s textiliemi (Svátek matek)
Práce s papírem – balení knih
Práce s přírodninami – velikonoční
dekorace
Třídění odpadu, sběr druhotných
surovin
Čj-schopnost
pracovat
jednoduchého psaného návodu
Ma-jednotky hmotnosti
Prv-příroda na jaře
Vv-promyšlený výběr přírodnin
Dv-příprava na národní den
Pracuje s jednoduchým nářadím
;
286
různé druhy papíru a kartonu
pravítko, nůžky, lepidlo
nůž, tužka,
přírodniny (suché plody, listy)
jehla, nit, knoflíky
kousky textilu
PD – Bezpečnost na silnici a první
pomoc
různé druhy papíru a kartonu
pravítko, nůžky, lepidlo
nůž, tužka,
přírodniny (suché plody, listy)
jehla, nit, knoflíky
kousky textilu
stavebnice
podle balící papír, nůžky
kousky textilu, jehla, nit
přírodniny
zahradní nářadí
PD – Den Země
Výstupy žáka
Hodnotí odpad podle druhu
Vnímá estetické kvality prostředí
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
projekty,
Pracovní výchova- 4. ROČNÍ K
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
pracovního prostředí
Aplikuje jednoduché pracovní postupy
Udržuje pořádek na pracovišti
Přizpůsobí se práci ve dvojici
Práce s papírem a kartonem
Čj- čte s porozuměním jednoduchý prac.
Přesné stříhání, měření, lepení, trhání – postup a pracuje podle něj
výroba dopravních značek, loutek
Ma-geometrické prostorové tvary
Práce s přírodninami
Vv-tvary listů
Př-stromy v lese
Dv-týmová spolupráce
papír, barevný papír
karton, lepidlo, nůžky
nůž, suché plody a listy
PD – Bezpečnost na silnici a první
pomoc
Pracuje podle slovního návodu, pracuje
samostatně podle předlohy a náčrtu
Aplikuje jednoduché pracovní postupy
při základních činnostech v domácnosti
Orientuje se v základním vybavení
kuchyně
Využívá květiny při výzdobě interiéru
Ošetřuje pokojové rostliny
|Užívá jednoduché pracovní operace a
postupy při montážních a demontážních
činnostech
Používá návod pro práci v týmu
Uvědomuje si přírodní a sociální
prostředí jako zdroj inspirace pro
vytváření kulturních a uměleckých
hodnot
Práce s papírem (vánoční motivy,
výzdoba školy)
Úprava pokrmů za studena Sestavování
jídelníčku
Základní ovládání domácích spotřebičů
Péče o pokojové květiny
Čj- vánoční blahopřání
Ma-převody jednotek
Dv-dramatizace textu
Vv-objevování detailů
Př-základní životní podmínky
papír, barevný papír
karton, lepidlo, nůžky
vánoční dekorace,vánoční besídka
školní kuchyňka
Navlékání korálků a výroba doplňků
z nich
Práce se stavebnicí
Základy poskytnutí první pomoci
Jednoduchá vazba a úprava květin
Čj-sestavení pracovního postupu
Ma-slovní úlohy, průměr, poloměr
Dv-smyslové hry
Př-herbář
Vl-dekorace k národnímu dni
výzdoba na národní den
korálky
stavebnice
zahradní nářadí
vybavení lékárničky
PD – Den Země
PRACOVNÍ VÝCHOVA - 5. ROČN ÍK
Prokazuje základní dovednosti a návyky
při práci s nástroji
Získává tvořivý postoj k vlastní činnosti
a její kvalitě, umí ohodnotit svou práci
Je schopen účinné spolupráce ve
skupině (dvojici)
Úklid okolí školy
Práce na pozemku
Práce s kartonem
Práce s provázkem – drhání
Čj-samostatné vyhledání prac. návodu a
práce podle něj
Ma-geometrické tvary, přesnost měření
Vv-desky na výkresy
Dv-týmová spolupráce
VDO - Občanská společnost a škola
;
287
zahradní nářadí
sisalový provaz, pravítko
lepidlo, nůžky
karton
PD – Bezpečnost na silnici a první
pomoc
Výstupy žáka
Uplatňuje zásady bezpečnosti práce
v praxi
Zvládá jednoduché úkony první pomoci,
je schopen zajistit lékařskou pomoc a
popsat zdravotní problémy (úraz)
Osvojí si dovednost správné volby a
použití pracovních nástrojů
Seznámí se se základními způsoby
tepelné úpravy pokrmů
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
vede pokusy a pozorování
Pracuje podle jednoduché předlohy,
kterou si sám vytvoří
Dokáže si uspořádat informace a využít
je pro práci ve skupině
Získává aktivní vztah k ochraně a tvorbě
životního prostředí
Učivo - obsah
Práce s textiliemi
Perličkový steh,vyšívané blahopřání
Práce s přírodninami – adventní věnec
Jednoduchá úprava potravin
Příprava klíčení, sadby, osiva
Léčivé rostliny (jejich využívání i
zneužívání – koření, drogy, alergie)
Výroba maňáska, loutky – kombinace
různých materiálů
Úprava okolí školy
Ekologické třídění odpadu
Šetření energiemi
Montážní s demontážní práce
PRACOVNÍ
Práce s technickými materiály
využívá základní dovednost při práci
s technickým materiálem
využívá jednouché pracovní operace a
postupy
dbá na technologickou kázeň
zadaný
úkol
realizuje
pomocí
jednoduchého technického nákresu
na základě získaných poznatků volí
vhodné pracovní postupy
;
Metody+formy
práce,
projekty,
pomůcky, učební materiál
Čj-lidové zvyky a tradice v č.literatuře
vánoční dekorace,zdobení vánočního
Ma-pravidelné, nepravidelné tvary
stromečku
Př-zdravá výživa, vánoční tabule našich jehla, nit, vyšívací bavlnky, kanava,
předků
nůžky
Vv-vánoční prostírání, úprava cukroví
školní kuchyňka
Dv-improvizace
cvičné obvazy
PD – Lidové zvyky a tradice
Mezipředmětové vztahy
Čj-vyhledávání
textu
v odborné
literatuře
Ma-převody jednotek hmotnosti, slovní
úlohy
Př- předcházení úrazu, elektrický obvod,
bezpečnost při ovládání el. spotřebičů
v domácnosti
Vv-práce s uměleckým dílem, volné
zpracování zadaného úkolu
Dv-dramatizace
Vl-české loutkové postavy
osivo, sadba
encyklopedie rostlin
kousky látek, drátky, vlna, bavlnky,
knoflíky, jehla, nit, nůžky, nůž
zahradní nářadí
stavebnice
PD – Den Země
VÝCHOVA 6. ROČNÍK
Ma - geometrie
měření a rýsování
řezání a stříhání
spojování lepením
povrchová úprava
grafická komunikace
technický náčrt
čtení technického výkresu
vlastnosti nástrojů
288
Časopisy
Rýsovací potřeby
Samostatná práce
Učivo - obsah
Výstupy žáka
Pěstitelské práce, chovatelství
ochrana rostlin
využívá a aplikuje poznatky o pěstování pěstování a péče o okrasné rostliny a
rostlin ve třídě a v okolí školy
dřevin
léčivé účinky rostlin
používá další přírodní materiály
zneužití rostlin drogy + alergie
aranžuje vazby
rozlišuje léčivé byliny a jedovaté
rostliny
popíše chov drobných zvířat
rozliší péči o různá domácí zvířata
v praxi aplikuje poznatky o styku péče o domácí zvířata
s potulnými zvířaty
návštěva chovu
využívá poznatků v praxi
hygiena a bezpečnost při kontaktu
realizuje poznatky o hygieně při styku
se zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
používá elektrické spotřebiče
pracuje se všemi elektrospotřebiči, které
v domácnosti
jsou v zařízení kuchyňky
ovládá, užívá a obsluhuje zařízení vhodně používá zařízení
v kuchyňce
orientuje se v příručkách spotřebičů
využívá návodů k běžným domácím
spotřebičům
Technika administrativy
vyplňování složenek a formulářů
Používá kancelářské přístroje
základy psaní na stroji
Využívá poznatků v praxi
používání kancelářských přístrojů
Příprava pokrmů
rozlišuje druhy pokrmů
objasní výživovou pyramidu
podílí se na přípravě pokrmů
využívá vybavení lékárny k ošetření
drobných zranění
aplikuje zásady bezpečnosti
využívá poznatků o základech hygieny
;
Mezipředmětové vztahy
Biologie – rostliny
Biologie – živočichové
Biologie – rostliny
Fy – elektro
Biologie– biologie člověka
Metody+formy
práce,
projekty,
pomůcky, učební materiál
Zahradnické nářadí
Samostatná a skupinová práce
Film
Příručky pro chov domácích zvířat
Odborná literatura
Zahradnické pomůcky
Samostatná a skupinová práce
Botanická zahrada - exkurze
Film
Domácí spotřebiče
Skupinová práce
Čj
Ma
Inventář školní kuchyňky
Konzervační prostředky
Beseda
studená kuchyně
obložené mísy
rozdělení polévek
přílohy
moučníky
základní způsoby tepelné úpravy
první pomoc
drobné domácí úrazy
udržovat pracovní prostředí
289
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
dbát na hygienické návyky při ukládání
potravin
PRACOVNÍ
Práce s technickými materiály
používá jednotlivé materiály, nářadí,
nástroje
rozliší druhy materiálů a jejich
vlastnosti na základě získaných znalostí
využívá jednotlivých pracovních operací
k realizaci daného úkolu
aplikuje zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
používá uvedené technické postupy a
návody
Pěstitelské práce, chovatelství
rozliší pokojové květiny dle druhů
vytváří vhodné podmínky pro pěstování
vybraných rostlin
využívá atlasu rostlin
dohledává informace a zajímavosti o
rostlinách
upravuje substráty dle návodu
ošetřuje pokojové rostliny
při práci s nářadím aplikuje zásady
bezpečnosti
poskytne pomoc při drobném úrazu
dodržuje zadané technologické postupy
Provoz a údržba domácnosti
provádí ošetření pracovních pomůcek
využívá vhodně spotřebičů
rozpozná a odstraní jednoduchou
závadu
rozpozná druhy textilií
;
VÝCHOVA 7. ROČNÍK
Ma - geometrie
vlastnosti materiálů a užití v praxi
pracovní pomůcky
nářadí a nástroje pro ruční opracování
grafická komunikace
technické náčrty a výkresy
první pomoc
povrchová úprava
práce s návodem
Biologie – rostliny
pěstování a péče o pokojové rostliny
přesazování rostlin
hnojení a množení rostlin rozdělení dle
substrátu
způsob pěstování hydroponie
dodržuje systém a pořádek v dílnách
Biologie – rostliny
vhodně používá nářadí při pracovním
procesu
pracuje bezpečně
předchází úrazům
vhodně používá ošetřující přípravky
rozdělení a využití čistících prostředků
údržba a oprava oděvů
způsob praní různých materiálů
Fy – elektro
Biiologie – biologie člověka
290
Časopisy
Rýsovací potřeby
Samostatná práce
Zahradnické nářadí
Samostatná a skupinová práce
Odborná literatura
Zahradnické pomůcky
Samostatná a skupinová práce
Botanická zahrada - exkurze
Film
Domácí spotřebiče
Skupinová práce
projekty,
Výstupy žáka
Učivo - obsah
PRACOVNÍ
Mezipředmětové vztahy
VÝCHOVA 8. ROČNÍK
Hledá další zdroje a přehledy k volbě Informační servis
povolání
Poznává role institucí a dokáže využít
jejich nabídky k dalšímu sebepoznání (
dotazníky, PC programy,…)
Orientuje se
v české vzdělávací
soustavě ( zná typy SŠ, hierarchii
dosaženého vzdělání atp.)
Orientuje se v základních pojmech
lidské typologie a na tomto základě
rozvíjí
sebepoznání,
schopnost
rozhodování
Využívá a zpracovává nabídky ÚP
k testování a vyhodnocení na základě
dosažených výsledků, informuje se o
regionálním trhu práce
Využívá nabídky inzerce v novinách a
časopisech a vyhodnocuje uplatnění
žadatelů na trhu práce, sleduje uplatnění
absolventů na trhu práce
Uplatňuje informace o oblastech
povolání ve vlastním rozhodování
Sleduje trendy uměleckých oborů
Získává základní informace o oborech,
náplni a pracovních činnostech, sleduje
pracovní prostředí, pracovní prostředky
a mzdové prostředky, orientuje se
v pracovních skupinách
;
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
Ov – volba povolání
Odborná literatura
Film, PC - Ppt
Besedy
Ov- sebepoznání a její role
OSV - Sebepoznání a sebepojetí
Dotazníky, testy
ÚP, poradny PPP,SPC
Přehled SŠ v ČR a v regionu
Akční plánování
Svět práce
Tabulky, přehledy
Trh práce a vývojové trendy
Statistiky, inzerce
Skupiny povolání
Tabulky
Umělecké školy a konzervatoře
Obsluha zákazníků
Zdravotnictví
Stavebnictví
Elektroprůmysl
Bankovnictví
Cestovní ruch
Strojírenství
Zpracovatelský průmysl /dřevo
Potravinářství
Textilní průmysl
Bižuterní a sklářský průmysl
Ze- náš region
Výstavy, akce
Videokazety
Přehledy
291
projekty,
Učivo - obsah
Výstupy žáka
Zpracované informace vyhodnocuje a Možnosti studijních oborů
ve skupině vytváří malé projekty
Spolupracuje ve skupině a řeší společný
úkol, vzájemně respektuje práci
ostatních
PRACOVNÍ
Mezipředmětové vztahy
Ov – moje profese
;
projekty,
MV - práce v realizačním týmu
VÝCHOVA 9. ROČNÍK
Hledá další zdroje a přehledy k volbě Informační servis
povolání
Poznává role institucí a dokáže využít
jejich nabídky k dalšímu sebepoznání (
dotazníky, PC programy,…)
Zorientuje se
v české vzdělávací
soustavě ( zná typy SŠ, hierarchii
dosaženého vzdělání atp.)
Rozeznává základní pojmy lidské
typologie a na tomto základě rozvíjí
sebepoznání, schopnost rozhodování
Shromažďuje a zpracovává nabídky ÚP
k testování a vyhodnocení na základě
dosažených výsledků, informuje se o
regionálním trhu práce
Využívá nabídky inzerce v novinách a
časopisech a vyhodnocuje uplatnění
žadatelů na trhu práce, sleduje uplatnění
absolventů na trhu práce
Uplatňuje informace o oblastech
povolání ve vlastním rozhodování
Sleduje trendy uměleckých oborů
Pracovní činnosti - Volba povolání
Výstupy žáka
Získává základní informace o oborech,
náplni a pracovních činnostech, sleduje
pracovní prostředí, pracovní prostředky
a mzdové prostředky, orientuje se
v pracovních skupinách
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
portfolio- „Mapa profesí“
Ov – volba povolání
Odborná literatura
Film, PC - Ppt
Besedy
Ov- sebepoznání a její role
OSV - Sebepoznání a sebepojetí
Dotazníky, testy
ÚP, poradny PPP,SPC
Přehled SŠ v ČR a v regionu
Akční plánování
Svět práce
Tabulky, přehledy
Trh práce a vývojové trendy
Statistiky, inzerce
Skupiny povolání
Tabulky
Umělecké školy a konzervatoře
Učivo – obsah
Obsluha zákazníků
Zdravotnictví
Stavebnictví
Elektroprůmysl
Bankovnictví
Mezipředmětové vztahy
Ze- náš region
Výstavy, akce
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Videokazety
Přehledy
292
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody+formy
práce,
pomůcky, učební materiál
Ov – moje profese
Projekt- „Mapa profesí“
Cestovní ruch
Strojírenství
Zpracovatelský průmysl /dřevo
Potravinářství
Textilní průmysl
Bižuterní a sklářský průmysl
Zpracované informace vyhodnocuje a Možnosti studijních oborů
v týmu vytváří malé projekty, dokáže
spolupracovat v týmu a řešit společný
úkol, vzájemně respektuje práci
ostatních
;
MV - práce v realizačním týmu
293
projekty,
1.2.
Volitelní předměty
1.2.1. Cvičení z Českého jazyk
1.2.1.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Hlavním cílem volitelného předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti
absolventa základního vzdělávání a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi,které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení,rozumět jim,vhodně se
vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím,že se žáci učí interpretovat své
reakce a pocity tak,aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
1.2.1.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Obsah volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka má nadstandardní charakter, to znamená, že navazuje na základní učivo a rozšiřuje vědomosti o jazyce, slohu a literatuře.Žáci se učí
vnímat a chápat jazyková sdělení, orientovat se v literárních žánrech, rozlišovat a používat slohové útvary. Cvičení vede žáky k logickému myšlení a srozumitelnému vyjadřování. Prohlubují se
žákovy intelektové dovednosti, učí se získávat informace a třídit je. V literární výchově žáci rozeznávají literární žánry, rozšiřují si obzor v liter. dílech, dokáží přednášet a dramatizovat,
postihovat záměry autorů, formulovat vlastní názory. Rozvíjejí čtenářské návyky a schopnosti tvořivé recepce a produkce literárního textu. Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka se
vyučuje v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Součástí výuka jsou besedy, návštěva knihovny, knižního veletrhu apod.
1.2.1.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost
Učíme žáky vyhledávat a zpracovávat potřebné informace v literatuře a na internetu
Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů
Podporujeme netradiční(originální) způsoby řešení
Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní“ úrovni v rámci Evropy a světa
Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
Učíme žáky otevřeně vyjadřovat svůj názor.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a své školy na veřejnosti.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Učíme žáky pracovat ve skupinách, rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role,kriticky hodnotit
práci skupiny i svoji práci ve skupině.
Podporujeme vzájemnou pomoc, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
KOMPETENCE OBČANSKÉ
Učíme žáky hodnotit svoji i práci skupiny, rozvíjíme u žáků vědomí vlastní zodpovědnosti i zodpovědnosti
k druhým.
;
294
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou práci netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy
pochválíme.
Různými formami ( exkurze, film, beseda …) seznamujeme žáky s různými profesemi,cíleně ujasňujeme
představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
1.2.1.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
C V I Č E N Í Z Č E S K É H O J A Z Y K A 7. - 9. R O Č N Í K
Dokáže pozorně naslouchat
Používá fonetický přepis
Orientuje se,vyhledává v jazykových
příručkách
Člení souvislou řeč
Užívá správnou intonaci
Objasní některé pojmy multikulturní
terminologie
Je ochoten pomáhat slabším
Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova
Dokládá
nejdůležitější
způsoby
obohacování slovní zásoby
Tvoří česká slova
Rozezná situace soutěže,konkurence
Využívá každodenní verbální i
neverbální komunikaci,jako nástroj
jednání v různých situacích ve
vztazích k jiným lidem

Prakticky
využívá
znalostí
získaných
při
hodinách jazykové výuky
;
Obecné výklady
fonetiky
Slovní zásoba
Tvoření slov
Stavba slova
o
jazyce,základy
Cizí jazyky
Hv-melodie,intonace
Cizí jazyky
Skupinová práce
Jazykové příručky
Zvukový záznam
-fonetická transkripce
Význam slova
Cizí slova
Práce s jazykovými příručkami
Dokumenty
Zvuková stránka věty
Kultura jazyka a řeči
Ukázky uměleckého textu
Jazykové hry
Jazykolamy
Křížovky
Vzorové texty


Případové
úlohy-týmová práce

Volné
asociace

Český jazyk
s Tobiášem

Zvládneš
českou mluvnici?-Příručky
Tvarosloví
295
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Ovládá a využívá pravopisná pravidla Pravopis i/y po písmenech označujících Ze- místní názvy
získaná v průběhu výuky na ZŠ.
obojetné souhlásky
Dě,Př,Ch,Fy-nahodilé ukázky
Spolupracuje v pracovní skupině
Skupiny souhlásek
Vyhledává neobratné stylizace v tisku
Vytváří kvalitní úvahy, výtahy, výklad
Je dostatečně kreativní
Objasní různé typy textů a záznamů
Obhájí vlastní rozhodnutí, naslouchá
promluvám druhých
Vyhledává z různých zdrojů potřebné
informace
Dramatizuje textu
Hodnotí
situaci,zaujímá
postoj
k hrdinům
Stává se účastníkem události
Uvědomuje si význam svobody člověka
Určuje kvalitu literárního díla,zvládá
jeho interpretaci
Popíše literární žánr v souvislosti
s dobou,místem a kulturou svého vzniku
;
Komunikační a slohová výchova
Dě,Př,
Informatika
Literární výchova-ukázky z literárních Cizí jazyky
děl našich i zahraničních autorů,literární Vv
pojmy
Hv
Dě
Informatika
296
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Hrátky s češtinou
Cvičné doplňovačky
Týmová práce-práce ve dvojicích
Reportáže,reklamní projevy,jazykolamy
Práce s novinami,časopisy
Žurnalistické hry
Vytváření monoprojektů
Koláže
Dramatická vystoupení
Příprava na recitační soutěže-nácvik
uměleckého přednesu
Prezentace přečtených knih
Hodnocení různých kulturních akcí
Týmová práce-shromažďování různých
materiálů.práce s dokumenty
Práce
s uměleckým
textem-užití
jazykových prostředků,kompozice…
1.2.2. Zeměpisné praktikum
1.2.2.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Povinně volitelný vyučovací předmět Zeměpisné praktikum vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na povinný předmět
Zeměpis, který ve své podstatě rozšiřuje. Je tedy určen především pro žáky, kteří projevují zájem o Zeměpis. Pomáhá jim ještě více rozvíjet orientační schopnosti, dovednosti
a znalosti. Velký důraz je kladen na rozvíjení schopnosti skupinové spolupráce a komunikace při různých geografických projektech a soutěžích. Vyučovací předmět
Zeměpisné praktikum má přírodovědný i společenskovědní charakter, obohacuje celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a
sociálních podmínek a faktorů života lidí na všech kontinentech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si
civilizační rizika i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi. Výuka je zaměřena především na praktické činnosti s atlasem, mapami, odbornou literaturou,tvorbu
projektů a pomůcek, ale i na globální problémy.
1.2.2.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Zeměpisné praktikum je povinně volitelný předmět pro žáky 2. stupně od 7. – 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci. Vzdělávací obsah povinně volitelného
předmětu částečně navazuje na konkretizované výstupy předmětu Zeměpis. Výběr rozšiřujícího učiva je ovlivněn hlavně zájmem žáků. Předmět Zeměpisné praktikum si
může žák na 2. stupni vybrat pouze jednou.
Výuka směřuje zejména k:
 vytvoření pozitivního vztahu k sobě a ke svému okolí
 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání různých států a regionů
 myšlení v evropských a globálních souvislostech
 přípravě žáka na život v současném světě
 utváření a rozvíjení základních dovedností a orientačních schopností
1.2.2.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
;
Vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého regionu, své vlasti, poznávání cizích
zemí.
Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí.
Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti.
297
1.2.2.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Žák pracuje s mapou – ukáže na mapě
zeměpisné souřadnice zadaného místa
na Zemi, vypočítá různé vzdálenosti na
mapě podle měřítka, uvede časová
pásma a přechody datové meze na Zemi,
orientuje se v rejstříku v atlase.
Vyhledá informace, dokáže je
zpracovávat a třídit podle důležitosti.
Vyhledá a ukáže na mapě nejdůležitější
zeměpisné pojmy – pohoří, nížiny,
pouště, řeky, jezera, moře, státy,
města,…
Vytváří vlastní projekty na téma –
vybrané státy světa.
Žák zjišťuje, že i předměty Zeměpis a
Zeměpisné praktikum lze podat velmi
zábavnou formou.
Vysvětlí některé globální problémy
dnešní doby, popíše jejich příčiny a
možné důsledky. Vysvětluje příčiny
ohrožení lidstva a lokalizuje hlavní
zdroje ohrožení.
Vyjmenuje a ukáže vybrané národní
parky a zhodnotí jejich význam.
Zhodnotí význam Evropské unie.
Charakterizuje
přírodní
a
socioekonomické poměry Jabloneckého
regionu.
Vysvětlí význam cestovního ruchu, na
mapě ukáže nejvyhledávanější místa
z hlediska cestovního ruchu, zjistí
místní a největší cestovní kanceláře v
České rep.
Naplánuje a písemně zpracuje výlet
praktické činnosti s atlasem, mapou, matematika – převod jednotek
slepou mapou – určování zeměpisné
polohy, měřítko mapy, čas na
zeměkouli, rejstřík
atlasy, mapy, slepé mapy
praktické činnosti s odbornou literaturou informatika
a tabulkami
encyklopedie, učebnice, Internet
fyzickogeografická a socioekonomická
mapa světa
atlasy, mapy, slepé mapy
ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM
;
geografické projekty – zaměření na
jednotlivé státy světa
geografické hry
globální problémy
výtvarná výchova, informatika
atlasy, mapy, učebnice, encyklopedie,
časopisy, Internet, referáty, práce ve
skupinách, projektové vyučování
křížovky, osmisměrky, doplňovačky,
přesmyčky, bingo, kufr
diskuse
národní parky ve světě a v ČR
Evropská unie
jablonecký region
ekologie, přírodopis, fyzika,
chemie
cestovní ruch a cestovní kanceláře
ekologie
dějepis
298
video, mapy, encyklopedie
tvorba pomůcky EU – ve dvojicích
prezentace vlastních poznatků
jabloneckém regionu
o
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
nebo zájezd pro skupinu lidí.
příprava výletu a zájezdu
Pohybuje se v místním terénu podle
mapy, azimutu, pořizuje náčrty a plány
trasy, určuje světové strany.
orientace v krajině
Chová se v krajině dle zásad osobní
bezpečnosti a ohleduplnosti vůči
přírodě.
pohyb a pobyt v přírodě
výtvarná výchova
tělesná výchova, přírodopis, ekologie
;
299
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
vycházka – CK v Jablonci nad Nisou
vycházka
–
orientace
turistické mapy, buzoly
v krajině,
1.2.3. Přírodní vědy
1.2.3.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodní vědy je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP ( Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Přírodní vědy). Formou jednoročního kurzu, který
žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně
a písemně interpretovat. Vede žáky k rozlišování příčin chemických a fyzikálních dějů, pochopení souvislostí a vztahů mezi nimi, předvídat je popř. je ovlivňovat, a
to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Výuka směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických a fyzikálních pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich
reakcí s využíváním jednoduchých chemických a fyzikálních pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích. Směřuje k vytváření
potřeb objevovat a vysvětlovat chemické a fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů ,
k získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými
nebezpečnými látkami a elektrickým proudem.
1.2.3.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Přírodní vědy je povinně volitelný vyučovací předmět pro žáky II. stupně ZŠ v 7., 8..a 9. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací. Vyučovací předmět by měl být vyučován
v učebně chemie s chemickou laboratoří.Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů ( fyzika,přírodopis,
zeměpis, přírodní vědy). Zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat a to především environmentální výchovy, mediální výchovy a výchovy demokratického
občana. Využívá metod a forem práce založených na praktickém předvedení jednoduchých chemických dějů a fyzikálních jevů , řešení problémových úloh ( divergentních,
konvergentních, hodnotících myšlení…) zejména ve skupinách, na samostatné prezentaci informací získaných z různých zdrojů, projektů a projektových dnů.Výuku
některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů.
Při hodnocení žáka se klade důraz na jeho schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti, hledat souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je nebo je ovlivňovat,
schopnost formulovat a obhajovat vlastní názor, pracovat ve skupině. Hodnocení vychází z výsledků písemních testů, samostatné prezentace a praktických dovedností.
1.2.3.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE OBČANSKÉ
;
Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
Vedeme žáky k zobecňování poznatků a k jejich aplikaci v různých oblastech života.
Vedeme žáky k základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů.
Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky.
Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních měřeních, pozorováních a
experimentech, pravidla chování v učebně fyziky, dodržování stanovených pracovních postupů)
300
1.2.3.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad
PŘÍRODNÍ VĚDY
Seznámí se s řádem učebny chemie a
fyziky.
Poskytne
první pomoc v případě
popálení,potřísnění kůže chemickými
látkami.
Seznámí se se zařízením učebny a
základními pomůckami.
Bezpečně zachází se sklem, plamenem.
Změří základní fyzikální veličiny –
objem,hmotnost, hustotu, teplotu.
Získá dovednost v práci se sklem,
naléváním kapalin, zahříváním látek,
zápisu protokolu z praktického cvičení.
Navrhne a provede oddělování složek
heterogenních a homogenních směsí
v běžném životě.
Získává přehled a dobrou orientaci
v periodické soustavě prvků.
Odvodí z postavení prvků v PSP jejich
možné vlastnosti.
Rozlišuje chemické prvky podle jejich
kovového a nekovového charakteru.
Seznámí se s aparaturou na přípravu
plynů a jejich jímání.
Bezpečně provede jednoduché pokusy
s kovy i nekovy..
Demonstruje syntézu i analýzu,aplikuje
vědomosti o faktorech, které ovlivňují
průběh chemických reakcí.
Rozliší vodič a izolant na základě
analýzy jejich vlastností.
Využívá vědomosti o zelektrování těles
a přenosu elektrického náboje.
;
Měření fyzikálních veličin
Převody jednotek
Příprava
jednoduchých
aparatur
Ohýbání skla
Fyzika
Chemie
částí
Chemie
Prvky
Prvky a jejich uspořádání v periodické Fyzika
soustavě prvků
Přírodopis
Zeměpis
Chemické reakce
Zápis chemických reakcí a jejich úprava
na chemické rovnice podle zákonu
zachování hmotnosti
Elektrický náboj
Elektrické pole
Elektrolýza
Elektrochemické články
Chemie
Fyzika
301
Demonstrační pokusy, pokusy žáků
Samostatná
prezentace
informací
získaných z různých dostupných zdrojů
Videoprojekce
Samostatná i skupinová práce žáků
formou her, různých doplňovaček
Práce s rovnoramennými vahami,
odměrným válcem, pipetou, byretou,
hustoměry, lihovým a plynovým
kahanem.
Ohýbání skla – zatavování, vytahování
do kapilár
Praktické zjišťování hustoty glycerolu a
hliníku.
Práce s periodickou soustavou prvků
Příprava a důkaz vodíku
Příprava kyslíku( katalytický rozklad
peroxidu vodíku,tepelný rozklad KMnO4,
KNO3) a jeho důkaz
Slučování kovu s nekovem
Oxidace- slučování prvků s kyslíkem
Adsorpce uhlíku
Plastičnost síry
Reakce alkalických kovů s vodou
Voda jako polární rozpouštědlo a vodič
elektrického proudu, ethanol jako
nepolární rozpouštědlo
Elektrolýza vodného roztoku chloridu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Sestaví podle schémat elektrické
obvody,měří velikost intenzity proudu a
elektrického napětí.
Sestaví aparaturu pro vedení proudu
v kapalinách,určí směr pohybu iontů a
zapíše průběh chemických reakcí.
Změří napětí elektrochemických článků
s různými elektrodami
Připraví kyselinotvorný a zásadotvorný
oxid jednoduchou reakcí (hořením ).
Rozliší jednoduchými analytickými
důkazy oxidy od sulfidů a halogenidů.
Naučí se připravovat roztoky kyselin a
hydroxidů
s dodržováním
zásad
bezpečnosti.
Provede jednoduché pokusy reakcí
kyselin s kovy.
Ověřuje uvolňování tepla při ionizaci
kyselin a hydroxidů.
Rozliší kyselé a zásadité roztoky
pomocí indikátorů pH.
Orientuje se na stupnici pH.
Připraví extrakcí z červeného zelí(
červené řepy, lupenů pivoněk …)
indikátor a dále s ním pracuje při
důkazech kyselosti / zásaditosti roztoků.
Ohmův zákon
Výsledný odpor rezistorů zapojených
paralelně a sériově
Potenciometr a reostat
Kyselost a zásaditost roztoků
Indikátory a pH roztoků
Chemie
Přírodopis
Ekologie
Samostatně odvodí vzorec kyseliny a
hydroxidu z názvu sloučeniny a opačně.
Osvojí si názvosloví solí kyslíkatých
kyselin včetně hydrogensolí a hydrátů.
Provede jednoduché přípravy solí .
Vypočítá hmotnost chemické látky
z chemické rovnice.
Vypočítá hmotnostní zlomek části
sloučeniny ve sloučenině.
Názvosloví kyselin a hydroxidů
Názvosloví solí, vlastnosti a příprava
solí
Výpočty
z chemických
rovnic
Výpočet hmotnostního zlomku
Chemie
Přírodopis
Občanská nauka
Matematika
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad
sodného, bromidu draselného
Voltův článek, depolarizace článků
Jednoduchý a rozvětvený elektrický
obvod
Chemie
Oxidy, halogenidy, sulfidy
Příprava jednoduchých sloučenin
Ekologie
Kyseliny – vlastnosti a reaktivita
kyseliny
chlorovodíkové,
sírové,
dusičné
Hydroxidy – vlastnosti a reaktivita
hydroxidu vápenatého, sodného a
amonného
Ověřování Ohmova zákona
Pokusy s potenciometrem
Hoření hořčíku, síry
Příprava a důkaz sulfanu
Srážecí reakce – důkaz Cl-, Br-, I- a S2aniontů
Reakce koncentrované
kyseliny sírové s kovy
Příprava roztoků, ionizace
a
zředěné
Samostatná i skupinová práce žáků
formou her, různých doplňovaček
Reakce oxidů s vodou
Příprava hydrogenuhličitanu vápenatého,
přechodná a trvalá tvrdost vody
Výpočet molárního objemu, hmotnosti
chemické látky z rovnice
302
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Sestaví elektrický obvod s cívkou a
přesvědčí se o existenci magnetického
pole.
Indukuje změnou magnetického pole
cívky elektrický proud.
Chápe rozdíl mezi primární a
sekundární cívkou.
Demonstruje vznik střídavého proudu.
Umí
správným
transformačním
poměrem měnit v obvodu hodnotu
napětí.
Určí průběh chemické reakce využitím
vědomostí o elektrochemické řadě kovů.
Sestaví
aparaturu
pro
vedení
elektrického proudu roztokem.
Provede elektrolýzu vodného roztoku
chloridu sodného, jodidu draselného.
Sestaví jednoduché elektrochemické
články a změří jejich napětí.
Uvede příklady nutnosti chránit kovové
předměty před korozí, sestaví aparaturu
a pomědí / pozinkuje železný předmět.
Magnetické pole cívky
Elektromotor
Elektromagnetická indukce
Střídavý
elektrický
transformátory
Fyzika
proud,
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad
Vznik indukovaného napětí změnou
primárního elektrického proudu
Vznik střídavého napětí změnou
magnetického pole
Sestavení modelu elektromotoru na
proud stejnosměrný a střídavý
Stavba transformátoru, transformace
nahoru a dolů
Chemie
Matematika
Fyzika
Občanská nauka
Jednoduché demonstrace elektrolýzy,
galvanického
pokovování,
elektrochemických článků, reaktivity
kovů z řady kovů
Rozliší a zapíše vzorcem základní Uhlovodíky
uhlovodíky a deriváty uhlovodíků.
Deriváty uhlovodíků
Provede důkaz uhlíku a vodíku Přírodní látky
v organické sloučenině.
Připraví a dokáže methan, acetylen.
Připraví a provede důkaz esteru.
Zkoumá přírodní látky –sacharidy, tuky,
bílkoviny.
Vyzkouší demonstraci zmýdelňování
tuků.
Oddělí pomocí chromatografie složky
rostlinných barviv.
Chemie
Přírodopis
Příprava acetylenu reakcí acetylidu
vápenatého s vodou
Reakce organické kyseliny s kovem
Příprava ethylesteru kyseliny octové
Štěpení sacharosy enzymem z kvasnic
Důkaz škrobu, štěpení škrobu účinkem
kyselin a enzymu ve slinách
Výroba mýdla, jeho vlastnosti, srážení
mýdla
Důkaz a vlastnosti bílkovin
Chromatografie
Uvědomuje
Zeměpis
Stálé metody: práce ve skupinách,
;
si
podmínky
života
Redoxní reakce
Elektrolýza
Elektrochemické články
a Ekologie
303
Výstupy žáka
Učivo – obsah
možnosti jejich ohrožování.
Osvojuje si návyky nezbytné pro
každodenní žádoucí jednání občana vůči
prostředí.
Orientuje se v základních ekologických
pojmech.
Rozlišuje
podmínky
života
v jednotlivých ekosystémech a jejich
vliv na druhovou skladbu organismů.
Spolupracuje v péči o životní prostředí
na místní úrovni.
Chápe vlastní odpovědnost k prostředí.
Základní ekologické pojmy
Přírodopis
Ekosystém, fotosyntéza
Občanská výchova
Vztah člověka a životního prostředí.
Chemie
Odpovědnost společnosti,
každého
jedince.
Domácí ekologie (odpady, recyklace,
omezování produkce odpadů).
Aktivní účast na ochraně a utváření
okolního prostředí.
Orientuje se v systému ochrany přírody
v ČR
Seznámí se se způsoby ochrany přírody
v regionu.
Chápe principy udržitelnosti rozvoje
společnosti.
Rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie.
Ochrana přírody
Ochrana přírody u nás a ve světě
Vliv člověka na prostředí
Energie
Alternativní zdroje, úspory, využití u
nás a ve světě.
Šetření v domácnostech a ve škole.
Ekologické výrobky a biopotraviny
Hodnotí objektivnost a závažnost Vzduch
informací týkajících se ekologických Emise a imise, kyselé deště, skleníkové
problémů.
plyny.
Ozón atmosférický a přízemní.
Uvědomuje si podmínky života a Voda
možnosti jejich ohrožování.
Koloběh vody.
Ekosystémy mokřadu a moře.
;
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad
diskuze,
hry
vedoucí
k týmové
spolupráci, k sebepoznání a schopnosti
vážit si práce druhých.
Práce s Internetem, aktuální informace o
ekologických problémech
Propagace a organizace tříděného sběru
Odpady.
Přírodopis
Zeměpis
NP, CHKO, chráněné rostliny
živočichové, Natura 2000, UNESCO
a
Zeměpis
Chemie
Fyzika
Práce
s odbornými
internetem.
a
Přírodopis
Chemie
Zeměpis
Práce s internetem a s tiskem – aktuální
informace o stavu ovzduší.
Přírodopis
Zeměpis
Chemie
Vycházka k přehradě
304
časopisy
1.2.4. Základy německého jazyk
1.2.4.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Základy německého jazyka je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených povinně volitelných cizích jazyků v rámci oboru Další cizí jazyk. Jeho
postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, jak v dalším studiu a v budoucím pracovním
uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného
mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech
1.2.4.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
S volitelným vyučovacím předmětem Základy německého jazyka mohou děti začínat v 7., 8. i 9. ročníku. Ve 2 hodinové dotaci týdně v každém ročníku II. stupně ZŠ. Výuka
probíhá zpravidla ve skupinách utvořených z žáků z různých ročníků jako jednoletý kurz. Skupiny pracují v jazykových učebnách, v počítačových učebnách a ve třídách
vybavených audiovizuální technikou. Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí
vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Výuka dalšího cizího jazyka v základní škole směřuje více než k ovládání tohoto cizího jazyka – k jeho praktickému
používání jako komunikačního prostředku. Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení žáka do jaké míry si je osvojil) je zaměřeno na pět základních „oblastí“ cizího
jazyka – Poslech, Rozhovory, Samostatný ústní projev, Čtení a Psaní.
Ve výuce tohoto (dalšího) cizího jazyka jde především o praktické dovednosti ( „aby se žáci uměli zeptat na cestu, nakoupit v obchodě....“). Cílem výuky je i probuzení zájmu
žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k němu. Žáci se učí jednoduše přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života.
Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Při výuce se pracuje
s autentickými materiály různého druhu (tištěnými i audiovizuálními), do výuky se zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci s PC a internetem. Prohlubuje se
povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je preferováno kooperativní vyučování. Vyučující vhodně využívá
odlišností žáků v různých individuálních i skupinových činnostech. Podporuje také další rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s německy
hovořícími osobami v zahraničí, zejména prostřednictvím internetu.
1.2.4.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
UČITEL
Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých
hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou.
Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků .
Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu
žáků , tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky
apod.) práce podporující zájem žák ů o jazyk, vytváří dostatek stimul ů pro
aktivní práci žáků.Vede žáky k používání jazykových příruček.
Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
ŽÁK
Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle individuálních možností.
Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
;
305
1.2.4.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
N Ě M E C K Ý J A Z Y K, J E D N O L E T Ý K U R Z
Rozpoznává každodenní verbální a
neverbální komunikaci jako nástroj
jednání v různých situacích ve vztahu
k druhým.
Účinně
komunikuje
s druhými
Rozlišuje
cizojazyčnou
fonetiku
poslechem, dokáže správně německy
vyslovovat běžná slova
Dokáže užít základní fráze pro
navazování
prvních
kontaktů
s konkrétní osobou, adekvátně reagovat
na oslovení, pozdrav, poděkování,
prosbu
Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova . Používá německý pravopis slov
v jednoduchých textech
Základní pravidla fonetiky
Pozdravy, představování, poděkování,
prosba
Německý pravopis
Tykání/vykání
Rozliší jednoduché pokyny a dokáže na
ně adekvátně reagovat
Sděluji ústně i písemně
základní
informace o sobě a své rodině či
přátelích
Používá jednoduché oznamovací věty
Jednoduché pokyny pro práci ve třídě
Rodina, přátelé
Otázka Kde? Jak?
Časování sloves a „být“, „mít“
;
Učební materiály a pomůcky (využívány
průběžně):
Vieth, T.:Wer? Wie? Was? 1,2 Schülerbuch
Vieth, T.: Wer? Wie? Was? 1,2 Schülarbeitsheft
Maroušková, M. – Eck, V.: Němčina pro ZŠ 5. –
7.ročník
Maroušková, M. – Eck V.: Němčina pro ZŠ
Maroušková, M. – Eck, v.: Němčina pro ZŠ,
pracovní sešity
Homolková, B. – Genová, H. : Krok za krokem
němčinou
Bilíková, E. : Já a všechno kolem mne, Němčina
pro děti
Kocverová, M. – Pilná, D. : Ich lerne deutsch
Widimský, F.: Německo-český a česko-německý
slovník.
Bendová, V.a kol.: Česko-německá konverzace.
Řešetka, M.: Česko-německý, německo-český
slovník.
Povejšil, J.: Mluvnice současné němčiny.
Baumach, R.- Václavková, G.: Mluvnice němčiny.
Pomůcky – Škola pro mě II
Další materiály a pomůcky:
Davies, H. – Paboučková, N. – Obrázkový
německo –český slovník
Wilkesová, A. : Můj první slovník
Švarc, J. – Svoboda, M. : Obrázková knížka
Velký obrázkový slovník
Wilkes, A. – Shackell, J. : Začínáme s němčinou
306
1.2.5. Ruský jazyk
1.2.5.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Ruský jazyk reprezentuje jeden z mnoha volitelných předmětů školou nabízených v rámci oboru Cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku
snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi
poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice.
1.2.5.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Na II. stupni představuje výuka ruského jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto jazyka a o vytváření pozitivního
vztahu k tomuto předmětu.. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení
řečových dovedností. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků
gramatického systému je omezen na minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí věkové kategorie 12 -15, tj. od 7.- 9. ročníku.
Výuka je obohacena o nahrávky, říkanky, texty, aj. texty v interpretaci rodilých mluvčích, do výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC. Metody a formy práce jsou
založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Vyučující vhodně využívá odlišností žáků v různých individuálních i skupinových činnostech,
postupně stále více pracuje s autentickými materiály, prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích evropských zemí. V používaných formách a metodách práce je
preferováno kooperativní vyučování.
1.2.5.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
UČITEL
Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých
hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou.
Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků .
Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu
žáků , tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky
apod.) práce podporující zájem žák ů o jazyk, vytváří dostatek stimul ů pro
aktivní práci žáků.Vede žáky k používání jazykových příruček.
Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
ŽÁK
Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle individuálních možností.
Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
;
307
1.2.5.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody +formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
R u s k ý j a z y k – 7. r o č n í k
Vyjmenuje abecedu, hláskuje jména,
pracuje se slovníky
Abeceda
Pozdraví, představí se , zeptá se na
jméno, národnost, věk, říká jak se daří
Ve třídě a na ulici
Pozdraví a osloví učitele, určuje
předměty ve třídě, reaguje na pokyny
učitele
Představí
rodinu,
popřeje
k narozeninám, posoudí pravdivost
tvrzení, popíše domov, hovoří o
domácích činnostech, vyjádří zákaz
Tvoří množné číslo podst. jmen, popíše
předmět, velikost, barvu a polohu
Vztahy ve škole a doma
Požádá o konkrétní zboží v obchodě
Nákupy, oblečení
Ruský jazyk v obrázcích
Popíše části těla, své oblečení
Tělo – popis částí
Nástěnné tabule FRAUS
Počítá do dvaceti
Nácvik čísel zvukem
Počítá do 100, vyjadřuje oblibu, umí
požádat o jídlo a pití
Pexeso s obrázky jídla a pití
Popíše některá domácí zvířata, pracuje
se slovníkem
Domácí zvířata
Hovoří o nemoci, vyjadřuje své pocity
Nemoci
Vyjadřuje oblibu ovoce a zeleniny,
používá přivl. zájmena
Ovoce a zelenina
;
Tabulky a karty FRAUS
Moje rodina, u nás doma
Obrazový materiál a slovníky FRAUS
Podst. jména - skloňování
Hrací kostky se zvířátky
Pexeso,karty
308
Výstupy žáka
Tvoří množné číslo
vyjádří vlastnictví
Učivo - obsah
podst.
jmen,
Hovoří o zábavách dětí v parku,
používá
přivl.pád,
vyjádří
své
schopnosti a dovednosti
Mezipředmětové vztahy
Metody +formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Moje hračky
V parku
R u s k ý j a z y k – 8. r o č n í k
Sestaví jednoduchý dopis se všemi
náležitostmi
Pozdravy a dopis z prázdnin, omluva,
žádost
Omluví se a požádá o zapůjčení,
požádá o …
Věta jednoduchá, tvorba otázky, tvorba
záporu
Popíše vybavení
bytu nábytkem,
doplňky a domácími přístroji
V našem bytě
pexeso
Pojmenuje dny v týdnu, části dne,
popíše svůj obvyklý den
Můj den
Obrazový materiál a slovníky FRAUS
Popisuje budovy ve městě, zeptá se na
cestu, popíše své bydliště
Ve městě
Popíše jednoduše místo svého bydliště
Ulice, kde bydlím
Používá
v jednoduchých
synonyma, antonyma
větách
Klade jednoduché otázky a na ně
odpovídá
Věta jednoduchá
Zhodnotí svůj vztah k osobním
počítačům, určí jejich význam
Osobní počítač
Pojmenuje druhy sportu, vyjádří jejich
oblibu, hovoří o sportovních aktivitách,
používá přítomný čas prostý
Sporty a hry
Popíše hlavní postavy pohádky, pokusí
se převyprávět děj
Známá pohádka
;
Dopisní obálky, pravidla pošt. známek
Slovosled ruské věty
Obrazový materiál k tématu
Čj
309
Vyprávíme
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Popíše sebe a svou rodinu, má své
zájmy a snaží se o nich mluvit
Kdo je kdo?
Mezipředmětové vztahy
Metody +formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Dovede popsat postavy a jejich činnost
Charakterizuje roční období, umí se
vyjádřit o stavech počasí
Počasí
Porovnává velikost,
školních potřeb
Přídavná jména, porovnání
stáří,
kvalitu
Ze
Popíše činnost ve škole a ve volném
čase
Jsou stejné nebo se liší?
Orientuje se na mapě Ruska
Důležité zeměpisné údaje
Ze
Mapy a tabulky
R u s k ý j a z y k – 9. r o č n í k
Žák rozlišuje základní informace o
lidech, jejich rodině, jejich bydlišti,
práci a koníčcích
Rozumí krátkým jednoduchým textům
a odhadne význam nových slov
z kontextu textu
Používá
jednoduché
obraty
ke
zdvořilému oslovení, pozvání, omluvě
Vyjádří se k přijetí či odmítnutí
pozvání, k přijetí omluvy
Pokusí se popsat sebe, svou rodinu a
další blízké lidi
Sestaví jednoduchý popis míst a
;
Poslech na téma:
Člověk
Rodina
Domov
Zájmová činnost
Čtení na téma:
Slovní zásoba FRAUS
Člověk a sport
Člověk a kultura
Příroda
Počasí a jeho stavy
Rozhovory na téma:
portfolio – „ Můj volný čas
portfolio – „Moje rodina“
Noviny, časopisy
Oslovení
Pozvání
Omluva
Samostatný ústní projev ne téma:
Domov
Bydlení a rodina
310
Výstupy žáka
Učivo - obsah
různých předmětů
Reprodukuje přiměřeně obtížný text
Škola
Napíše o své rodině
Slovní zásoba a tvoření slov
Používá dvojjazyčný slovník
Písemný projev na téma:
Rodina
Škola
Zájmy
Bydlení
Příroda
Lexikální princip pravopisu slov
Orientuje
se
v gramatických
strukturách a typech vět
;
Mezipředmětové vztahy
Metody +formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Čj, Ov
portfolio – „ Můj dům“
Slovníky, encyklopedie FRAUS
311
1.2.6. Sborový zpěv
1.2.6.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Volitelný předmět Sborový zpěv dává žákům příležitost zpěvně se projevit a uspokojit svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou.
Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Sborový zpěv by měl být předmětem uvolnění, radosti a citového prožitku.
Je zde kladen důraz na týmovou práci, při které se žáci naučí poznávat krásu hudebního umění, vystupovat před spolužáky i rodiči.
1.2.6.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Volitelný předmět Sborový zpěv se vyučuje v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá ve specializované učebně hudební výchovy. Kladný vztah k hudbě a zvláště zpěvu je probouzen a rozvíjen i návštěvou koncertů
a v mimoškolních pěveckých aktivitách. Při hodnocení žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k muzickému umění, ke snaze spolupracovat
s ostatními a k úsilí o co nejlepší výsledek celého sboru.
1.2.6.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
KOMPETENCE K UČENÍ
Vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus.
Rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti vokálními a
instrumentálními aktivitami.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Učíme žáky porozumět společenské funkci hudby, k pochopení umění jako prostředku komunikace.
Žáci vnímají hudební projevy druhých jako nezbytný prvek mezilidské komunikace.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů a etnických skupin .
Vedeme žáky k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k hudbě.
;
312
1.2.6.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
S B O R O V Ý Z P Ě V 7. – 9. R O Č N Í K
Dodržuje hlasovou hygienu
Vědomě používá hlasový tón
Lidová píseň
Intonuje v tónině Cdur – tónika,
dominanta, orientuje se v notovém
zápisu
Stupnice, zpěv podle notového zápisu
Vv – ilustrace lid. písně
Notová tabule
Rytmicky dotvoří krátký hudební
Metrum, rytmus, synkopa
úryvek,vytleská rytmus podle not
Prohlubuje dovednost dvojhlasého
Lidový dvojhlas
zpěvu
„Udržuje“ svůj hlas ve sboru, zpívá Poslech dětských sborů, rozdělení hlasů
sólově
„Zpíváme ve sboru“
Pohybem reaguje na změny tempa a Hra na tělo
rytmu
Používá jednoduchý doprovod
Hra na rytmické nástroje
Rozpozná durovou a mollovou tóninu
Zpěv durových a mollových písní
Rozpozná 2/4 a ¾ takt
Lidové a umělé písně v 2/4 a ¾ taktu
Seznamuje se pasivně i aktivně se Populární písně a zpěváci, folk, country,
současnou populární písní
spirituál / dle výběru žáků/
;
CD a kazety podle vlastního výběru
313
1.2.7. Výtvarné činnosti
1.2.7.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací volitelný předmět Výtvarné činnosti je samostatným předmětem v 7. – 9. ročníku. Vyučuje se v 7.až v 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarné činnosti přinášejí
hlubší umělecké poznávání světa, rozvíjejí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických souvislostech, vytvářejí kladný vztah ke kulturním hodnotám. U žáků
dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti.
Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. Konkrétní činnosti podporují jejich orientaci
na ploše i v prostoru. Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti v různých
etapách jejího vývoje. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy kulturních center (muzeí,
galerií, divadel, filmových produkcí, ..). Při individuálních činnostech se dostává žákovi prostoru pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě i sebehodnocení své práce.
Při kolektivních činnostech je kladem důraz na pozitivní atmosféru v pracovním týmu, spolupráci při řešení společného úkolu a vzájemné respektování práce ostatních. Žáci
jsou systematicky vedeni k osvojování si postupně náročnějších technik a postupů.
Hodnocení žáka probíhá známkou a vychází z jeho celkového kulturního projevu, aktivního a tvořivého přístupu ke všem výtvarným činnostem, sleduje rostoucí úroveň
získaných výtvarných dovedností a schopnosti tyto dovednosti dále rozvíjet a využívat při všech činnostech výtvarné výchovy.
1.2.7.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací volitelný předmět Výtvarné činnosti je samostatným předmětem v 7. – 9. ročníku. Vyučuje se v 7.až v 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarné činnosti
přinášejí hlubší umělecké poznávání světa, rozvíjejí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických souvislostech, vytvářejí kladný vztah ke kulturním
hodnotám. U žáků dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti. Vyučuje se
v pracovnách výtvarné výchovy nebo v pracovně keramiky, k výtvarným činnostem se využívá materiál – modelovací hmota, zbytky kartonu, textilu atp. V rámci využití
složitějších grafických technik se používá grafický lis, který je k dispozici přímo v pracovně. V rámci počítačové vzdělanosti je využitelná i učebna, plně vybavena
základními počítačovými programy.
1.2.7.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Vedeme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a
kulturních souvislostech.
Nabízíme žákům různé výtvarné techniky a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování.
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace.
Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a
potřebám různorodých skupin, národů a národností.
Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
A PERSONÁLNÍ
KOMPETENCE K UČENÍ
;
314
KOMPETENCE OBČANSKÉ
KOMPETENCE PRACOVNÍ
1.2.7.4.
života.
Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury.
Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsobů nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a
vztahům ve společnosti a v mnohotvárném světě.
Kvalitně odvedenou práci pochválíme.
Používáme při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky.
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi.
Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout svoje
nadání.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Mezipředmětové
vztahy
Učivo – obsah
Metody + formy práce, projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Výtvarné činnosti
Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou
škálu vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů
k vizuálně
obrazným
vyjádřením
zkušenosti
z vlastního vnímání
Senzibilizace k výtvarným médiím
Literární výchova –
Vizuálně obrazné elementy – linie, nacházení
tématu
tvar, objem, barevné kvality, textura, v lit. dílech
rozvržení v obrazové ploše
Vztahy vizuálně obrazných elementů
– podobnost, kontrast, rytmus,
struktura,…
Užívá vizuálně obrazná vyjádření pro zachycení Akční tvar malby a kresby
vizuálních zkušeností
Proces stavby vizuálně obrazného
Chápe žánr a medium v souvislosti s dobou a místem vyjádření jako struktury vtahů
vzniku
Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace Kresba
pro vytváření uměleckých hodnot
Uhel, rudka, křída
Objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na svět
kolem sebe skrze kreativní činnost vycházející
z individuálních představ, fantazie, vnímání a
prožívání
Je schopen sebekontroly, seberegulace ve známém i Tužka
cizím prostředí
Perokresba, kresba dřívkem, aj.
Chová se slušně při návštěvě kulturní společenské Malba
akce
Temperové a vodové barvy
Pastel, voskový pastel
Vnímá umění jako bohatství své země
Syntetické barvy, aj.
;
Metody a formy práce:
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Návštěvy galerie, knihovny, muzea, exkurze
Aktivní učení, skupinová práce, individuální
práce s žákem (talentovaný žák nebo žák
vyžadující potřebnou péči)
Pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika –internet, video, televize,
atd.
Pomůcky:
Kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš, křída, aj.
Malba – temperové a vodové barvy, pastel, atd.
315
Výstupy žáka
Mezipředmětové
vztahy
Učivo – obsah
Kombinované a experimentální
techniky
Koláž,
frotáž,
malba
na
sklo,ubrousková technika
Prostorová tvorba
Hlína, modurit, těsto
Přírodní materiály
Papír, ruční papír, kašírování
Textil
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
Grafické techniky
Tisk z výšky – tiskátka, linoryt,
papírotisk, tisk z textilu, šablonový
tisk, atd.
Tisk z hloubky – suchá jehla
Tisk z plochy – monotyp
K tvorbě vizuálně obrazných vyjádření užívá Video
Literárání výchova –
počítačovou grafiku, fotografii, video, animace, Klip
básně
internet
Reportáž
Hodnotí a porovnává účinek vlastního výtvarného Živý obraz…
Člověk a svět práce
vyjádření s vyjádřením svých spolužáků
Prezentuje vlastní tvorbu před spolužáky
Dě – dějiny výtv.
Uvědomuje si rozdílnost názorů, přístupů k řešení a
kultury
uplatňuje zásady slušné komunikace a asertivního
jednání
Ov – náboženství,
mytologie
Komunikuje a spolupracuje v pracovní skupině,
Přispívá vlastními schopnostmi v týmové práci při
dramatizaci
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení pocitů,
nálad a vlastních vnitřních osobnostních dispozic
Inf – práce s PC
Akce
Performance
Divadlo
Happening
Animace
Orientuje se základních pojmech moderního umění
Uvědomuje si význam ochrany kulturních památek
;
316
Metody + formy práce, projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Grafické techniky – tiskátka, jehla, folie, rydla,
šablony, matrice lina a dřeva aj.
Prostorová tvorba – hlína, modurit, těsto, přírodní
materiály, papír, karton, plasty, kov, špejle, textil,
aj.
Fotografie ,video, kamera
Dramatizace, animace,happening, performance,
akce
Práce s knihou, reprodukcí i originálem
Aktivní učení, partnerská kooperace, skupinová
práce, individuální práce s žákem (talentovaný
žák nebo žák vyžadující potřebnou péči)
Pořádání výstav
Prostředky:
Didaktická technika – projektor, internet,video,
televize, atd.
1.2.8. Umělecká tvorba – Keramika
1.2.8.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Umělecká tvorba (keramika) přináší umělecké poznávání světa, rozvíjí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických souvislostech, vytváří
kladný vztah ke kulturním hodnotám. U žáků dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti.
Žáci si osvojují pracovní návyky, základní techniky a postupy práce s keramickou hlínou, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. konkrétní činnosti
podporují jejich orientaci na ploše i v prostoru. Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské
společnosti v různých etapách jejího vývoje. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy
kulturních center (muzeí, galerií, výstav...). Při individuální činnosti se dostává žákovi prostoru pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě i sebehodnocení své práce. Při
kolektivních činnostech je kladen důraz na pozitivní atmosféru v pracovním týmu, spolupráci při řešení společného úkolu a vzájemné respektování práce ostatních. Žáci jsou
systematicky vedeni k osvojování si postupně náročnějších technik a postupů.
1.2.8.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Umělecká tvorba je jedním z povinně volitelných předmětů pro žáky II.stupně ZŠ v 7. – 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci v bloku jako jednoroční
kurz.Vyučovací předmět Umělecká tvorba se vyučuje v odborné učebně (keramické dílně), kterou má naše škola k dispozici spolu s keramickou pecí. Učebna je přizpůsobena
pro práci s keramickou hlínou, glazurami, engobami atd. Obsah výuky je členěn od základních postupů a dovedností při práci s hlínou až po ty složitější a netradiční. Předmět
svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Výtvarná výchova, Pracovní činnosti...)
1.2.8.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Vedeme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a
kulturních souvislostech.
Nabízíme žákům různé výtvarné techniky a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování.
PROBLÉMŮ
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace.
Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a
potřebám různorodých skupin, národů a národností.
Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
A PERSONÁLNÍ
života.
Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury.
Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsobů nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a
KOMPETENCE OBČANSKÉ
vztahům ve společnosti a v mnohotvárném světě.
Kvalitně odvedenou práci pochválíme.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Používáme při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky.
KOMPETENCE K UČENÍ
;
317
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi.
Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout svoje
nadání.
1.2.8.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
U M Ě L E C K Á T V O R B A - K E R A M I KA
Pojmenovává materiály a nástroje
používané při práci s keramickou hlínou
Respektuje zdraví jako základní
hodnotu, jednotlivé činnosti provádí tak,
aby ho nepoškozoval
Historie, dobové nálezy, vykopávky
Dě
Seznámení s materiály, pomůckami
Vv
Hygienické a bezpečnostní předpisy v Pv
dílně
Vv
Užívá základní postupy při
Hlína a keramické hmoty
Pv
zpracování,přípravě
a
uchovávání Příprava hlíny, recyklování hlíny,
keramické hlíny, jako základního uchovávání hlíny, příprava „šlikru“
pracovního materiálu
Učební
materiály
a
pomůcky
(využívány průběžně):
Ruční malba na porcelán a ruční
dekorace keramiky
Kniha o technikách keramiky
vydalo: Státní nakladatelství krásné
literatury a, hudby a umění, Praha 1956
Joaquim Chavarria
Velká kniha keramiky
vydalo: Nakladatelství Knihcentrum
s.r.o. Praha 1996
vydalo:nakladatelství Slováry 2004
Eta Placáková, Marcela Pošustová,
Alena Vondrušková
Keramika bez hrnčířského kruhu
vydalo: nakladatelství Grada 2004
Eta Placáková, Marcela Pošustová,
Alena Vondrušková
Keramika šikovné ruce
vydalo: nakladatelství Grada 2006
Samostatně provádí vytvoření plošných Plošné práce
výrobků, provádí jednoduché zdobení
Kachel
–vyřezaný,
prořezávaný, reliéfní
;
Vv
stužkový, Pv
318
Keramika pro malé i větší umělce I., II.
III., kolektiv
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Vv
Používá při práci výrobu prostorových Miskovitý tvar vydutý nebo vypuklý Pv
objektů
(slunce, misky, hrníčky)
Ov
Šňůrková technika – misky, hrníčky,
košíčky, zvoneček
Dutý tvar lepený z plátů – budík,
hrníčky, krabičky, dózy
Dutý tvar uzavřený – koule, rolničky,
jablíčka
Vymačkávání
Vytváření z válečků
Figurální modelování
Mramorování plátu
Vytváří modelované objekty, uplatňuje
kreativitu a originalitu
Dekorační
techniky
–
razítka,
razítkovací nástroje, vytlačování
Zdobení engobami – sgrafitto
Leštění – oblázky
Využívává fantazii a originalitu - různá Vykrývání – vosk, papír
barvítka, glazury a engoby k dosažení
zajímavého barevného výsledku
Kompozice tvarů nebo postav – Betlém
Samostatně aplikuje práci s dekoracemi, Využití střepů dlaždic pro zdobení
s estetickým cítěním dekoruje své květináče – mozaiky
výrobky
využití suché hlíny pro výrobu
Zdobí engobami výrobky z hlíny, která Návštěva galerie, výstavy, muzea...
je před výpalem
Práce s glazurami a oxidy – v průběhu
celého roku u jednotlivých témat
;
319
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
Výstupy žáka
Učivo – obsah
Mezipředmětové vztahy
Způsoby nanášení glazur – tupování,
polévání, namáčení
Orientuje se ve skupině, dokáže Nanášení oxidů a jejich zatírání do
koordinovat společnou práci, rozpozná struktury povrchu
správnou či nesprávnou kooperaci
Cezení a míchání glazur do vhodné
konzistence
Ovládá některé z alternativních technik Barevné ladění, nanášení glazur na i pod
práce se střepem
bílou glazuru
Rozpozná
skutečnou
uměleckou
hodnotu, dokáže vyjádřit svůj názor na
umělecké dílo
Bezpečně posoudí práci se všemi
chemickými látkami, které se používají
ke zdobení keramiky
;
320
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály ad.
1.2.9. Konverzace v anglickém jazyce
1.2.9.1.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Konverzace v cizím jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka, a to zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném ústním
vyjadřování. Žáci získají větší samostatnost a jistotu v užívání již známého jazykového materiálu v tematicky širších a obsahově náročnějších projevech.
Při rozvíjení poslechu se klade důraz především na zdokonalování schopnosti porozumět projevu rodilého mluvčího pronesenému v přirozeném tempu a s přirozenou
intonací. Současně se žáci pravidelně cvičí v odhadování významu neznámého slovního materiálu.
Při rozvíjení ústního vyjadřování se zdokonaluje dovednost dorozumět se v běžných každodenních situacích. Současně se cvičí schopnost vyjadřovat myšlenky
jednoduchou formou za pomoci známého jazykového materiálu.
V rámci poslechu i ústního vyjadřování se věnuje pozornost nácviku prvků tlumočení v rozsahu probraných jazykových prostředků. V návaznosti na povinnou jazykovou
výuku a poznatky z ostatních vyučovacích předmětů žáci získávají další informace z oblasti reálií příslušných jazykových oblastí, průběžně se uplatňují výchovné složky
cizojazyčného prostředí.
1.2.9.2.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém/německém jazyce je realizován jako roční kurz v 7., 8., nebo 9. ročníku. Organizační jednotkou je vyučovací hodina.
Výuka probíhá zpravidla v jazykové učebně. Žáci jsou děleni do skupin.
1.2.9.3.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
UČITEL
Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic
mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou.
Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků .
Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků ,
tiskoviny volí přednostně z regionu školy.
Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.)
práce podporující zájem žák ů o jazyk, vytváří dostatek stimul ů pro aktivní práci
žáků.Vede žáky k používání jazykových příruček.
Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.
Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.
Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
;
ŽÁK
Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle individuálních možností.
Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.
321
1.2.9.4.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody a formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiály atd.
Konverzace v anglickém jazyce 7. - 9. ročník- roční kurz
Hovoří a vede rozhovor o svém
současném životě a o svých zálibách
Vyjmenuje běžná povolání a popíše, co
je jejich n&aa