stáhnout - PC NEXT sro

Komentáře

Transkript

stáhnout - PC NEXT sro
OBSAH
1
Obsah
1
Pøehled 1
Vlastnosti 1
M.V.P. (Multiple-Video-Processing) 2
Spuštìní aplikace
3
Pøepínání režimù 3
Ètení stavového okna 4
Stavové okno v režimu Video
4
Stavové okno v režimu TV 4
Stavové okno v režimu Timeshifting 5
Stavové okno v režimu Video Playback 5
Stavové okno v režimu FM 6
Stavové okno v režimu FM Playback 6
2
Režim TV
7
Ovládací panel & obrazovka 7
Ovládací panel 7
Popup Menu Video Playbacku 9
Obrazovka WinFast PVR2 9
Funkce DirectBurn 9
TimeShifting (èasový posun)
10
Úvod 10
Ovládací panel 10
Jak funguje Time-Shifting
11
Živé vysílání (Live Broadcast) 12
Úvod 12
Ovládací panel 12
Jak funguje živé vysílání 12
EPG (jen pro digitální TV tuner) 13
Jak funguje EPG
13
Rozvrh 14
Rozvrh 14
3
Režim Video
15
Ovládací panel & obrazovka 15
Ovládací panel & PAP Twinview
PIP / POP Twinview 16
Nastavení videa 16
Custom Defined Area 17
4
15
Režim FM (funkce je dostupná jen pro nìkteré modely) 18
Ovládací panel
18
5 Režim FM playback (funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
19
Ovládací panel
19
OBSAH
6
Nastavení softwaru 20
Konfigurace pro digitální TV (funkce je dostupná jen pro nìkteré
modely) 20
Skenování kanálù 20
Nastavení zachycování digitálního signálu
Nastavení videa 22
Nastavení 23
21
Nastavení v režimech TV a video (ver. Analog) (funkce je dostupná
jen pro nìkteré modely) 24
Skenování kanálù 24
Nastavení 25
Nastavení videa 26
Nastavení zachycování analogového signálu 27
Nastavení v režimech FM (funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
28
Pøehled 28
Nastavení audia 29
Seznam FM kanálù 30
Èasový rozvrh FM rádia 31
7
Další ovladace
Dálkové ovládání
Klávesové zkratky
32
32
36
Úvod
1
Vlastnosti
WinFast PVR/WinFast
FM je výkonná a snadno
použitelná aplikace
podporovaná nìkterými
multimediálními produkty
øady WinFast za úèelem
poskytnutí co nejbohatší
video/audio zábavy.
Aplikace WinFast PVR2
Vám umožní sledovat a
zaznamenávat živé
televizní poøady nebo
video, pøehrávat nahrané
televizní poøady nebo
video ve stylu Obraz v
Obraze (PIP, POP a PAP)
a zároveò ovládat
všechny
dostupné funkce.
Podpora Time Shifting, která vám umožní sledovat
nahrané video bìhem toho, co se stále ještì
nahrává. Nikdy, když si odskoèíte pro popcorn, už
tak nezmeškáte ani vteøinu vašeho oblíbeného
poøadu. DirectBurn vám umožní nahrávat pøímo
na CD/DVD v reálném èase.
Citlivì navržený software šetøí èas u spuštìných
aplikací.
Power-upAplikace mùže nahrávat video a audio z
jakéhokoli zaøízení
pøipojeného k vaší
zvukové kartì a kartì pro
zachycování videa jako
napø. CD-ROM, VCR a
pøehrávaè LD/VCD/DVD.
Podporuje kodeky
MPEG1, MPEG2 a
kompresní formát MPEG4
pro analogové tunery.
MVP - Multiple Video
Processing umožòuje
použití dvou televizních
karet ve vašem
poèítaèi. Díky tomu je
možné na monitoru
vašeho poèítaèe
souèasnì zobrazit až 2
televizní kanály (vždy
dva kanály se stejnou
WinFast PVR2 živì
frekvencí). Mùžete tak
sledovat více poøadù.
Kompletní balík
aplikace WinFast
PVR/WinFast FM
obsahuje všechny
funkce ve 6 rùzných režimech pro Vaše
pobavení:
Režim TV
Režim Video Input
Režim Video Playback
Režim TimeShifting
Režim FM
Režim FM Playback
Všechny režimy aplikace WinFast PVR2 mají
virtuální ovládací panel a rovnìž i virtuální
obrazovku pro sledování televize nebo videa,
jejíž velikost je volnì nastavitelná..
Upozornìní: Nejdøíve musíte
nainstalovat zaøízení pro
zachycování videa (capture
device) a pøipojit ostatní
externí zaøízení, jak je
uvedeno v návodu pro
uživatele, abyste mohli plnì
využívat všechny vlastnosti
aplikace WinFast PVR2..
PØEHLED
Dìkujeme za výbìr výrobku firmy Leadtek.
Než zaènete èíst tento návod chtìli bychom
vám pøipomenout, že kvalita pøíjmu analogové
TV, digitální TV nebo rádia, záleží na modelu
tuneru který vlastnite. Zkontrolujte prosím,
zdavami zakoupený tuner má výše uvedené
vlastností.
Z aplikací WinFast
PVR2 osazenou
dvìma tunery mùžete sledovat dva programy
na jednou, nebo sledovat oblíbený program a
spící dítì na stejné obrazovce (k tomu je
zapotøebí kamera).
Jen pro digitální TV:
Obsluha HDTV a funkci AC3.
Obsluha digitálních rozhlasových stanic.
Picture-in-picture (PIP), Picture-onPicture (POP),and Picture-and-Picture
(PAP). Twinviews, možnost sledovat dva
programy souèasnì (funkce
MVP –ètyøi souèasnì)..
Upozornìní:
Kodek MPEG4 mùžete bezplatnì
stáhnout na
http://www.divx.com
1
1
Multiple Video
Multiple
Video Processing
Processing MVP
MVP
Úvod/Jakzaèít
Úvod/Jak
zaèít
PØEHLED
Úvod
Aplikace WinFast PVR2 umožòuje zároveò zábavu i dohled.
Se dvìma TV tunery a aplikací WinFast PVR2, mùžete sledovat dva programy najednou, nebo
sledovat oblíbený program v obývacím pokoji/spící dítì v ložnici, na na jedné obrazovce. (je
zapotøebí kamera).
Jak zaèít
K užití funkcí MVP, aplikace WinFast PVR2 musí
být spuštìna dvakrát, (viz. str. 3 : Spouštìní
aplikace) tak aby se na obrazovce objevily dva
kontrolní panely. (viz. sekce ovládací panel.) Pøi
používání dálkového ovladaèe, tlaèítko TV
pøepíná mezi dvìma spuštìnými aplikacemi.(viz.
str. 31: Dálkové ovládání)
Hlavní funkce:
1. Dual TV Display Sledujte dva TV programy zároveò.
2. Watch A, record B Sledujte TV program ze zaøízení A a
náhrávejte TV program se zaøízením B.
3. Watch TV and Surveillance Sledujte TV program ze zaøízení A a obraz
z kamery CCD se zaøízením B
Pozn.:
Multiple Video Processing vyžaduje
dva TV tunery zapojené souèasnì,
pøièemž minimálnì jeden musí být
digitální.
Èeský
2
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Pøepínání mezi režimy
Bìhem úspìšné instalace aplikace WinFast
PVR2 jsou pøidávány zkrácené povely pro
spuštìní aplikace rùznými zpùsoby. Jedná
se o:
1. Zkrácené povely WinFast PVR2 pøidané
do seznamu programù v nabídce Start.
Mùžete si vybrat spustit WinFast PVR2.
Když spustíte aplikaci WinFast PVR,
automaticky nejprve vejde do vstupního
režimu TV.
Režim, ve kterém se momentálnì
nacházíte, mùžete zjistit ze stavového
okna.
1
PØEHLED
Spuštìní aplikace
Jak se dostat do režimu TV
Jestliže jste momentálnì v režimu Video
Input, kliknìte na tlaèítko Video Input na
ovládacím panelu a se systém pøepne do
režimu TV.
Jak se dostat do režimu Video
Input
Jestliže jste momentálnì v režimu TV,
kliknìte na tlaèítko Video Input na
ovládacím panelu a se systém pøepne do
režimu CVBS nebo S-Video.
Jak se dostat do režimu Video
Playback
2. Ikona IS WinFast PVR2 pøidaná do
systémové pøihrádky .
Dvojkliknutím na ikonu se
okamžitì spustí aplikace WinFast
PVR2.
Jestliže jste momentálnì v režimu TV a
neprobíhá nahrávání, kliknutím na tlaèítko
Open Media se pøehraje nahraný soubor a
zároveò se systém pøepne do režimu Video
Playback.
Jak se dostat do režimu
TimeShifting
Jestliže jste momentálnì v režimu TV,
kliknìte na tlaèítko TimeShifting na
ovládacím panelu.
Jak se dostat do režimu FM
Jestliže jste momentálnì v režimu TV nebo
TV Playback, kliknìte na tlaèítko FM na
ovládacím panelu.
Jak se dostat do režimu FM
Playback
Jestliže jste momentálnì v režimu TV a
neprobíhá nahrávání, kliknutím na tlaèítko
Open File na ovládacím panelu se pøehraje
nahraný soubor a zároveò se systém pøepne
do režimu FM Playback.
3
Výklad stavového okna
PØEHLED
Stavové okno v režimu Video input a režimu TV
1
Údaje na stavové obrazovce poskytují
informace o režimu, kterýje momentálnì
aktivní. Na následujících stránkách se
dozvíte, jak èíst stavová okna na
ovládacích panelech.
Režim Video Input
CVBS
Co je to stavové okno?
Stavové okno je souèástí ovládacího
panelu, které ukazuje informace o
souèasném stavu (viz obrázek dole).
Režim TV
S-Video
Režim TimeShifting
Typ 1
Typ 1
Stiskni toto tlaèítko
pro následující funkce
Typ 2
Typ 2
Stiskni toto tlaèítko
pro následující funkce
Typ 3
Èeský
4
Typ 3
(Pokraèování na další stranì)
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Stavové okno v režimu TS
a režimu Video Playback
Výklad stavového okna
Režim TimeShifting - Standby
V režimu TV jsou 4 druhy aktivit:
1. Nahrávání neprobíhá
2. Nahrávání probíhá
3. Time-Shifting je v záloze
4. Time-Shifting pøehrávání
PØEHLED
Režim TV
1
1
1 0:00:1'94"
Délka pøehraného videa
aktuální TimeShifting nahrávky
Nahrávání neprobíhá
2
TimeShifting mode - Playback
TTV-1
3
1
3
1 TTV-1
Název kanálu
2 AC3
Ikona AC3 (Dolby Digital)
3
Ikona SAP Indikátor SAP (
indikátor SUB pro Japonsko)
1
1 0:00:2'54"
Nahrávání probíhá
1
2
2
3
2
Délka pøehraného videa
aktuální TimeShifting
nahrávky
Ukonèi TimeShifting
Indikuje, že bìží
TimeShifting
Režim Video playback
2
Délka pøehraného videa
1 0:00:3'42" aktuální TimeShifting nahrávky
2
TTV-1
Indikuje, že bìží aktuální
televizní vysílání
3
1
1 TTV-1
Název kanálu
2 AC3
Ikona AC3 (Dolby Digital)
3
Ikona SAP
indicator
5
1
Výklad stavového okna
(Funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
PØEHLED
Režim FM
Stavové okno v režimu FM a FM Playback
Režim FM Playback
Nahrávání neprobíhá
[CH 11]:
Nahrávání probíhá
Èíslo kanálu aktuálního FM
rádio vysílání
[92.10 MHZ]: Frekvence
kanálu aktuálního FM rádio
vysílání
[PLAY]: Indikuje, že
probíhá pøehrávání
[011022152625.wav] Název
zvukového souboru, který je
pøehráván
Èíslo kanálu aktuálního
vysílání FM rádia
Frekvence kanálu aktuálního
vysílání FM rádia
[0:01'] Délka nahraného
videa aktuální pøehrávky
Icon
Indikátor pøehrávání. Jestliže
svítí modøe, probíhá
pøehrávání
Icon
Indikátor nahrávání. Jestliže
svítí èervenì, probíhá
nahrávání
Název kanálu
Hodiny, které ukazují èas
I Indikuje, že probíhá
REC
nahrávání
Název zvukového souboru,
který je nahráván
Délka aktuálnì nahrávaného
videa
Èeský
6
Icon
Indikátor pøehrávání. Jestliže
svítí modøe, probíhá
pøehrávání.
Icon
Indikátor nahrávání. Jestliže
svítí èervenì, probíhá
nahrávání.
Icon
Indikátor pozastavení.
Jestliže se ukáže tato ikona
místo ikony pøehrávání
nahraného zvukového
souboru, znamená to, že je
pøehrávání pozastaveno.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Icon
Indikátor pozastavení.
Jestliže se ukáže tato ikona
místo ikony øehrávaného
nahraného zvukového
souboru, znamená to, že je
pøehrávání pozastaveno.
Ovládací panel & obrazovka
2
Ovládací panel
Ovládací panel 1
14 Channel list
13 Signal Indicator
11 Channel
Controls
10 Record button
12 DirectBurn
button
3 LiveBroadcast Switch
9 TimeShifting
Button
2 FM Switch
REŽIM TV
1 Power
off
4 Various
functions
5 Video Input
1
6 Twinview
Controls
Power off
7 Volume
5
Controls
5
FM Switch
Kliknutím pøepnete do režimu radio (FM).
3
Video Input
Video vstup. Pro nìkteré modely jsou
pøístupné 3 vstupy: Digital TV, CVBS i SVideo.Nìkteré z nich mají navíc
analogový TV vstup.Zda je funkce CVBS
nebo S-Video k dispozici, záleži na typu
vašeho zaøízení.
Kliknutím zavøete aplikaci.
2
8 Software
Settings
LiveBroadcast Switch
Stisknìte pro spuštìní TV programu pøes
internet.
4
Various functions:
Open Media File
Kliknutím otevøete okno s prùzkumníkem,
jehož prostøednictvím vyhledáte mediální
soubor, který chcete pøehrát. Dvojím
kliknutím na nìj se soubor spustí.
Snapshot
Kliknutím zhotovíte snímek a uložíte jej jako
soubor s pøíponou bmp, jpg, PNG nebo
TIFF.
Switch Skin
Stisknìte pro zmìnu vzhledu
pøehrávaèe.
Switch audio
6
POP Twinview
Funkce umožòuje sledování dvou
programù zároveò v režimu Obrazv-obraze. Uživatel si mùže vybrat jakýkoli
kanál jako druhý.
PIP Twinview
Funkce umožòuje sledování dvou TV
programù souèasnì v režimu Obraz v
obraze.
PAP Twinview
Funkce umožòuje sledování dvou TV
programù souèasnì v režimu obraz-plusobraz. Použijte posuvník k
nastavení velikosti obou oken.
Stisknìte pro pøepínání mezi jazyky,
je-li funkce k dispozici.
Close Twinview
Stisknìte k uzavøení dalšího okna.
(Pokraèování na další
stranì)
7
2
Ovládací panel & obrazovka
7
5
Volume Controls:
Ovládací panel
Ovládací panel 2
2
Stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost.
Posuvník ukazuje aktuální nastavení
hlasitosti.
Tlaèítko Mute
Kliknutím vypnete zvuk.
Software Settings
REŽIM TV
1
Configuration
8
Kliknutím otevøete nastavení.
Schedule
Volume Up/Down
1
Otoèením knoflíku v pravo
zvýšíte hlasitost zpìtným
otoèením se vrátíte zpìt.
Kliknutím otevøete nastavení
televizního èasového rozvrhu a
pøidáte nový program.
Channel Up/Down
Tlaèítko EPG
Kliknutím pøepnete do režimu
EPG.
9
Tlaèítko TimeShifting
Kliknutím pøepnete do režimu
TimeShifting.
8
10
Na str. 5 popis ostatních funkcí.
Tlaèítko Record
V prùbìhu nahrávání svítí tlaèítko
Record oranžovì. Stisknutím pravého
tlaèítka myši pøivoláme Capture File
menu.
9
11
Pøepínání programù, otáèením
knoflíku v pravo (nahoru) v levo
(dolù).
2
Ovládací panel 3
Channel Controls
Stisknìte pro pøepínání
TV programù nahoru/dolù.
12
Tlaèítko DirectBurn to Disc
Stisknìte pro pøímé nahrávání na disk
VCD/DVD. Stisknutím pravého tlaèítka
myši pøivoláme Capture File menu.
13
Channel List
Pro zobrazení lišty
dostupných kanálù,
pøesuò kurzor nad
políèko s frekvencí.
2
1
Tlaèítko Record
Tlaèítko náhrávání zmìní barvu na
oranžovou v prùbìhu nahrávání.
Stisknutím pravého tlaèítka myši
pøivoláme Capture File menu.
Èeský
Tlaèítko TimeShifting
Stiskni pro spuštìní
TimeShifting.
Na str. 7 popis ostatních funkcí.
8
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Ovládací panel & obrazovka
Menu nastavení obrazu
Menu nastavení obrazu
Obrazovka WinFast PVR2/DirectBurn
2
Opce DirectBurn
REŽIM TV
Po stisknutí pravého tlaèítka myši na tlaèítko
Record, objeví se menu (viz. výše). Uživatel
mùže zmìnit nastavení zobrazeného okna:
Size (Limit rozmìru, Split (rozlišení okna), limit
èasu nahrávání: Time Limit.
Obrazovka a volba
multi-language
Je-li volba multi-language k dispozici pro
daný program, ikona multi-language bude
podsvícena na obrazovce a na kontrolním
panelu.
Výše zobrazené menu se objeví po
stisknutí tlaèítka DirectBurn.
Dvojkliknutím na obrazovku se
maximalizuje okno programu do plných
rozmìrù. Zvìtšený ovládací panel vznikne
automaticky po nìkolika sekundách.
Disc Output Format (formát disku) a
Device (zaøízení) lze vybrat z lišty, která se
objeví v nastavení Initialize box.
Pøíklad vzhledu obrazu:
Pøi nedostatku místa na disku, program
Bum to hard drive when discs is full,
automatiky zapíše zbytek souboru na hard
disk (formát ISO). Funkce Vitual disc type,
disc size a disc path mùže být zmìnìná
ze zobrazené lišty.
Icon AC3
(Dolby Digital)
indicator
Ikona SAP
podsvícená, je-li
fukce multi-language
dostupná
9
2
Opce TimeShifting
Úvod/Ovládací panel & obrazovka
Úvod
REŽIM TV
Time-Shifting je druh nahrávání, který vám
umožní sledovat, pøetáèet nebo zastavit
pøehrávání nahraného videa, bìhem toho,
co se stále ještì nahrává. Tato funkce se
pøedevším používá, když sledování
televizního vysílání je pøerušeno a vy
nechcete nic zmeškat. Kliknutím na tlaèítko
Time Shifting zaènete nahrávat televizní
vysílání; když se vrátíte, mùžete se buï
podívat na tu èást, kterou jste zmeškali
nebo vyhledat tu, kterou chcete vidìt.
Televizní vysílání bìží na podobrazovce a
nahrávání stále pokraèuje.
Time-Shifting spustíte kliknutím tlaèítka TimeShifting na televizním ovládacím panelu..
Ovládací panel & obrazovka
1 Playback
Slider Knob
2
4 Rewind
Progress
Indicator Bar
5 Fast Forward
3 Control
Buttons
1
Playback Slider Knob
Go to the Beginning/End
Posuvný jezdec ukazuje prùbìh aktuální
Time-Shifting pøehrávky. Mùžete jím
pohybovat a pøehrávku tak libovolnì ovládat
2
Kliknutím zaènete hrát Time-Shifting
Progress Indicator Bar
Play
Modrá èást pøedstavuje celkovou délku
nahrávky, zatímco žlutá èást ukazuje prùbìh
pøehrávky. Nasmìrováním šipky myši na
modrou èást se objeví informaèní okénko, ve
kterém se ukáže aktuální délka.
V prùbìhu nahrávání stisknìte pro sledování
od zaèátku.
Stop
Stiskni pro zastavení/umístìní posuvníku na
zaèátek nahrávané èásti programu. Dvojtým
kliknutím na tlaèítko TimeShifting opustíte
fuknkcii.
3 Control buttons:
Pause
Èeský
Kliknutím se Pause pøehrávka zastaví
(zatímco nahrávání pokraèuje)
4
TimeShifting
Stisknìte tlaèítko TimeShifting, pro
funkci nahrávání.
5
10
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Rewind
Stisknìte pro návrat na zaèátek nahrávaného
programu.
Fast Forward
Stiknutím tlaèítka se pøesunete na místo
nahrávání.
2
Jak to funguje
TimeShifting
Jak funguje TimeShifting
Na dolním obrazku jsou ukazany kroky, jak
používat funkci Time-Shifting
2
1
REŽIM TV
Indikátor
prùbìhu
Pøehrávání/
nahrávání
Tlaèítko Play
Tlaèítko Stop
Tlaèítko Play
Funkce TV, živì.
Ovládací panel se zmìní. Objeví se indikátor
prùbìhu pøehrávání/nahrávání (ve tvaru
vodorovného sloupce). Na obrazovce bìží aktuální
televize. Probíhá nahrávání.
3
4
Kliknìte
na tlaèítko
Ukonèit
režim
pøehrávání
Nejdøíve
stisknìte
Stop potom
Play
Posuvník/posune
na zaèátek
Tlaèítko ukonèi TimeShifting
Nahrávání TimeShifting pokraèuje.
Nahraný program se pøehraje od
zaèátku, po stisknutí tlaèítka Stop a
Play
TimeShifting
skonèil. Na obrazovce bìží
aktuální televize.
11
2
Úvod /Ovládací panel
Jak funguje Live Boadcast
LiveBroadcast
Funkce Broadcast umožòuje uživatelùm s rùznými IP adresami sledovat spoleènì
stejný program pøe internet. Pøed sledováním, se ujistìte, zda hostitel a ostatní
uživatelé (clients) jsou pøipojeni k síti.
Kontrolní panel
9
1
1 Tlaèítko Live Broadcast
Tlaèítko Live Broadcast
REŽIM TV
Stisknutím spustite/zastavíte Live
Broadcast. Ikona se podsvítí po
spuštìní funkce
2
2 Stop
Stop
Stiskni pro zastavení funkce
Broadcast a návrat do funkceTV.
Jak používat Live
Broadcast
*Odkažte na èást ovládacího panelu pro
ovládací prvky které buïou identiètí s tìmi
na ovládacím panelu TV módu.
Nastavení pro Hosta:
Stiskni tlaèítko Live Broadcast na kontrolním
panelu pro zobrazení funkce. Najprve zvolte z
Media type a Video Multiple bit z lišty a uveïte
ppoèet uživatelù s nimiž budete program
sledovat (max. 5). Je-li oznaèená funkce
Silence Live Broadcast, obraz TV hostitele se
neobjevi po spuštìní Live Broadcast. Prosíme
uvedené adresy URL zobrazené v oknì,
potvrdit tlaèítkem OK.
Uživatelské nastavení:
Spus Windows Media Player, stiskni File
a zvol Open URL. (Okno 2).Uveïte
adresu URL obdrženou/nastavenou
hostitelem a stisknìte OK. Když buferování
dosáhne 100%,mohou se uživatelé tìšit se
spoleèného sledování programu poskytnutého
hostitelem.
Okno 1
Èeský
12
Poznámka:
Funkce Live Broadcast vyžaduje
veøejnou IP adresu hostitele (ne
virtuální).
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Okno 2
EPG (Jen digitální TV)
2
Jak funguje EPG
EPG-Electronic Program Guide
EPG je prùvodce po TV programech,
umožòuje kontrolu, volbu kanálù, èasù atd.
V místech, kde se používá Electronic Program
Guide, mùžete použít tuto funkci kliknutím na
tlaèítko
"EPG" na ovládacím panelu.
Uživatelé mohou vidìt seznamy kanálù a
mohou si nastavit nahrávky pøímo do WinFast
PVR2 prostøednictvím on-line programu kanálù.
REŽIM TV
1
2
3
4
Tab.1
Tab.2
1
2
Pøidejte program do
harmonogramu nahrávání.
Klavesové zkratky
Stisknìte tlaèítko pro pøidání programu.
Home:
Vymažte program z
harmonogramu
Pro vymazání døíve pøidaného programu,
stisknìte toto tlaèítko.
3
:
Posun nahoru/dolu ( nebo
rolovaci koleèko myši)
+-
:
Zoom In/Out
:
Posun EPG dopøedu/dozadu
Aktualizace EPG
Stiskni pro aktualizaci vzhledu EPG. 4
Teï
Tisk EPG
Page Up:
Pøedhozí EPG
Page Down: Další EPG
Stiskni pro tisk EPG.
13
2
Rozvrh
Televizní èasový rozvrh
Televizní èasový rozvrh
Tuto funkci lze použít stiskem tlaèítka ® na
kontrolním panelu (Tab.1). Všechny
naplánované programy, jejich zaèátek a konec,
èíslo kanálu, èas trvání a formát ukládání, jsou
uvedeny.
Tlaèítko [Add]
Kliknutím na toto tlaèítko otevøte dialogové
okno TV Schedule Setting (Nastaveni
televizního èasového rozvrhu) (viz dole) a
REŽIM TV
pøidáte nový program.
Tlaèítko [Edit]
Zvolte program a kliknutím na toto tlaèítko
zmìòte jeho nastavení v dialogovém oknì TV
Schedule Setting.
Tlaèítko [Delete]
Zvolte program a kliknutím na toto tlaèítko ho
vymažete.
Tab.1
Nastavení televizního èasového rozvrhu
Dialogové okno (Tab.2) se ukaže po stisknutí
tlaèítka Add(Pøidej) umistìného vTab.1 výše.
DIMO
[Device]
System automaticky vyhledá dostupný zdroj.
[Action]
Pøi programování zvolte jednu aktivitu z
následujících možnosti: TV Record, TV Show,
CVBS Record, a S-Video Record.
[Channel]
Z rolovacího seznamu zvolte kanál, ze kterého
chcete program nahrávat.
[Capture Format Profile]
[Starting/Ending Time]
Z rolovacího seznamu zvolte pro nahrávku profil
formátu zachycováni. Nový profil vytvoøíte v
dialogovém oknì Capture Setting.
Kliknutím šipky na ètvereèek mùžete nastavit èas
zaèátku a konce nahrávání a spuštìní aktuálního
televizního programu.
[Audio]
[Comments]
Zvolte funkci zvuku, bude-li pøístupná - language 1
nebo language 2.
Zde mùžete dle potøeby napsat název programu,
komentáøe nebo poznámky. Uvedené informace
èasto slouží jako pøipomínka.
[Captured Filename]
Do vstupního pole vpište název nahraného
programu.
[Duration]
Délka naplánovaného programu.
[Weekly Task]
Èeský
14
Tab.2
Mùžete nastavit opakovanou vobu, aby byl urèitý
televizní program nahráván po zvolené èasové
období.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
[Silent Record]
Zaškrtnutím této volby probìhne plánované
nahrávání potichu.
[After the task is finished]
Zaškrtnutím této volby váš poèítaè poté, co
naplánovaná program skonèí, automaticky
vykoná preferenèní akci.
Pozn. "V režimu Stand By or Hibernate
se poèítaè automaticky probudí pro
pøedem naprogramované události".
Ovládací panel & obrazovka
V režimu Video, je možné otevøít døíve
nahraný TV program a souèasnì sledovat
jiný program živì. Pøístupné funkce
zobrazení: obraz v obraze (PIP), obraz
plus obraz (PAP), obraz na obraze (POP).
Ovládací panel & PAP Twinview
3
Picture-And-Picture Twinview
Ovládací panel
7
6
Volume
Fast 5
Playback Control 8
Forward
4 Slider Knob
Progress
Indicator
Rewind
Bar
*Odkažte na èást ovládacího panelu pro ovládací
3 Snapshot
Button
2 Control
Buttons
prvky které budou identiètí s tìmi na ovládacím
panelu Video Input.
1
REŽIM VIDEO PLAYBACK
1 Channel
Up/Down
Kanál dopøedu/zpìt
Stisknìte pro volbu TV kanálu
(nahoru/dolù).
2
PAP Twinview Close Twinview
Ovládací tlaèítka:
Poslední/další soubor
Stisknìte pro pøepnutí mezi døíve
nahranými soubory na disku
Play/Pozastavit
Stisknìte tlaèitko PAP
na
kontrolním panelu pro sledování dvou
TV programù v oknech vedle sebe.
Pro zavøení stisknìte
.
Kliknutím pøehrávku spustíte/pozastavíte.
Opustit režim Playback
Stisknìte pro zastavení projekce.
Snímek
3
Stisknìte pro zhotovení fotografie a pro
následné zapsání ve formátu: BMP, JPG,
PNG lub TIFF ( Ve Windows XP se
obvykle zapisuje formát jpg).
Pøevinout/Rychle pøevinout
dozadu
4
5
7
Volume Control
Použijte posuvníku na
nastavení hlasitosti každého z
programù. Je-li znaèník posunutý
hodnì v pravo, hlasitost programu
sledovaného v pravém oknì, bude
vyšší, a naopak. Je-li znaèník
uprostøed, hlasitost obou sledovaných
programù bude stejná.
Stisknìte pro pøetoèení sledovaného
programu zpìt.
Pøevinout/Rychle pøevinout
dopøedu
Stisknìte pro pøetoèení vpøed..
15
3
Ovládací panel & obrazovka
Režim Obraz v Obraze (PIP)
PIP/POP Twinview
Ladìní kanálù
Screen Controls
Exit WinFast PVR2
Stisknìte pro zavøení aplikace.
Maximize
Stisknìte pro maximalizaci
sledovaného okna programu.
Minimize
REŽIM VIDEO PLAYBACK
Kliknutím zminimalizujete ovládací
panel.
Frameless
Stisknìte pro skrytí rámu a
kontrolního panelu. Dvojkliknutím
do okna pøivoláme kontrolní panel
zpìt .
Picture-on-Picture Twinview
Channel Up/ Down
PIP Twinview Close Twinview
Stisknìte tlaèítko PIP
pro
sledování TV programu v režimu obraz
v obraze.
Pro ukonèení stisknìte
.
Doladit
Pro úpravu kvality sledovaného programu
stisknìte klávesovou zkratku : Ctrl + ' + ' or
,Ctrl + ' - ' pro zvìtšení/zmenšení rozlišení (jen
u analogové TV)).
POP Twinview
Close Twinview
Press POP Twinview
button to view
two TV programs in picture-on-picture
style. Use and buttons for program
selections on the sub-screen.
Pro ukonèení stisknìte
.
Pozn.:
Èeský
Pro tøi režimy TwinView (PAP, PIP a
POP), jen bodový displej podporuje
dva živé televizní programy. V
analogové TV, Vy mùžete jen sledovat
jeden živý televizní program, a jedno
reprodukèní video.
Channel Frequency
16
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Popup menu of Video playback Screen
Ovládací panel & obrazovka
3
Popup Menu of Video Playback Screen
Kliknutím pravého tlaèítka myši na ovládací
panel FM se otevøe pøekryvné menu, jak je vidìt
na obrázku dole.
Use Favorite Channel list
High Priority
Video Input
Ctrl+E
Ctrl+C
Ctrl+F5
Video Stretch
Force Ratio 4:3
Force Ratio 16:9
4:3 Pan & Scan
F5
P
Skin Selection
Ctrl+S
Channel Surf
Subtitle
LiveBroadcast
F6
F4
Ctrl+I
WinFast PVR2 Help File
About WinFast PVR2 ...
F1
[Use Favorite Channel List]
[Force Ratio to 16:9]
Zaškrtnutím této volby se pomocí tlaèítka
Channel Up/Down mùžete pohybovat pouze mezi
oblíbenými kanály.
Zaškrtnutím této položky uchováte pomìr šíøky a
výšky obrazovky 16:9.
[Video Input]
Stisknìte pro zobrazení obrazu v režimu celé
obrazovky 4:3.
Stisknutím pøepnete do režimu Video Input.
[4:3 Pan &Scan]
[Always on Top]
[Skin Selection]
Zaškrtnutím této položky, zùstane aplikace
WinFast PVR vždy na vrchu všech ostatních
aktivních aplikací,
Uživatel mùže zvolit funkci vzhledu kontrolního
panelu.
[Explore WorkArea Folder]
Stisknìte pro skenování a vyhledávání všech
dostupných programù.
Kliknutím otevøete prùzkumníka složky WorkArea,
pøetáhnìte uložené mediální soubory/snímky a
spuštìním na virtuální obrazovku je pustíte.
[Hide Control Panel]
[Channel Surf]
[Subtitle]
Stisknìte pro zobrezení titulek.
[LiveBroadcast]
Stisknìte pro skrytí kontrolního panelu. Pøi této
funkci lze sledovat TV a zároveò pracovat v jiné
aplikaci.
[WinFast PVR2 Help File]
[Frameless Mode]
Stisknìte pro otevøení Nápovìda.
Stisknìte pro skrytí rámu okna a kontrolního
panelu.
[About WinFast PVR2]
[Video Stretch]
Fukce umožòuje pøizpùsobit velikost okna
programu velikosti monitoru.
REŽIM VIDEO PLAYBACK
Always on Top
Explore WorkArea Folder
Hide Control Panel
Frameless mode
Stisknìte pro otevøení LiveBroadcast.
Informace o verzi WinFast PVR2.
[Language Selection]
Volba jazyka obsluhy aplikace.
[Force Ratio to 4:3]
Zaškrtnutím této položky uchováte pomìr šíøky a
výšky obrazovky 4:3
17
4
Ovládací panel
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Ovládací panel
Použít soubor oblíbených kanálù
Mùžete poslouchat živé vysílání rádia FM v
režimu FM.
For controls identical with those of Video
Input Mode, refer back to that section.
Ladìní kanálù je první vìc,
kterou musíte udìlat, když
používáte tuto aplikaci
poprvé. Jinak nebudou
žádné kanály ke sledování k
dispozici. Kanály vyhledáte
tak, že otevøete dialogové
okno FM Channel List.
REŽIM FM
About WinFast FM
Kliknutím na aktivní bod se objeví
informaèní okénko. Kliknutím na logo firmy
se mùžete pøihlásit na její internetová
stránky.
Add a New Channel
Kliknutím na toto tlaèítko se objeví dialogové
okno, viz obrázek dole.
Channel Slider
Posouváním knoflíku doleva a doprava
mùžete procházet všemi frekvencemi.
Channel Up/Down
Kliknutím pøepnete kanály vaktivním
souboru oblíbených kanálù dopøedu/dozadu.
Configuration
Kliknutím se otevøe dialogové okno
nastavení WinFast FM.
Name:
Kanál mùžete nazvat, jak chcete .
Frequency:
Uveïte frekvenci kanálu, mùžete ji
vepsat do tohoto políèka.
Preset:
Open File
Kliknutím se mùžete procházet nahranými
soubory, které chcete hrát.
Zvolte èíslo mezi 0-9, to bude èíslo vašeho
oblíbeného kanálu.
Favorite Channels
Kliknutím na jedno z 10 tlaèítek posloucháte
pøedvolený oblíbený kanál.
Find Previous/Next Channel
Kliknutím pøepnete na
pøedchozí/následující kanál na seznamu
dostupných kanálù.
Fine Tune
Kliknutím na tato dvì tlaèítka doladíte
kanál o 0.05 MHz na každé kliknutí.
Open Playback Panel
Kliknutím se dostanete do režimu FM
Playback.
Record/Stop Recording
Jestliže neprobíhá nahrávání, kliknutím na
toto tlaèítko nahrajete aktuální živé vysílání
FM rádia. Nahrávku zastavíte dalším
kliknutím.
Èeský
Recording Indicator
Tento kroužek zoranžoví, viz obrázek
dole, když probíhá nahrávání.
Switch to TV
Kliknutím pøepnete do režimu Video.
18
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Use Favorite Channel Group
Po stisknutí pravého tlaèítka myši, se na
panelu objeví menu (viz. níže) . Stisknìtej
Use Favorite Channel Group a objeví se
podmenu AM Channel, Group 1, Group
2, Group 3. Zvolte jednu ze ètyø funkcí pro
nastavení dané skupiny jako seznam
oblíbených kanálù. Jen programy zapsané
v dané skupinì budou zobrazeny na
kontrolním panelu ( pøepínání výš/níž).
Ovládací panel
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Ovládací panel
5
Režim FM Playback vám umožní hrát zvukové
soubory nahrané z FM rádia.
Mute Playback
Kliknutím vypnete zvuk pøehrávaného
souboru.
Mute Live Radio
Playback Slider Knob
Zatáhnutím knoflíku doleva nebo doprava
se ovládá prùbìh nahrávání. Je to velmi
užiteèné, když chcete najít urèité místo v
nahrávce.
Close Playback Panel
Kliknutím na toto tlaèítko se vrátíte do
režimu FM.
Kliknutím vypnete zvuk právì vysílaného
poøadu FM rádia.
Play/Pause
Jestliže probíhá pøehrávání, kliknutím na
toto tlaèítko pøehrávání pozastavíte.
Znovu na nìj kliknìte, aby pøehrávání
zase pokraèovalo.
REŽIM FM PLAYBACK
Channel Slider knob
Posouváním knoflíku doleva a doprava
mùžete procházet všemi frekvencemi
aktuálního FM rádia.
Previous/Next File
Kliknutím na tato tlaèítka pøepnete
pøehrávání na poslední nebo další soubor
uložený na pevném disku.
Stop Playback
Kliknutím na toto tlaèítko zastavíte
pøehrávku.
19
6
Konfigurace pro digitální TV
Pøehled
Stisknìte
pro otevøení menu
skenování kanálù viz. níže.
Ladìní kanálù je první vìc,
kterou musíte udìlat, když
používáte tuto aplikaci poprvé.
Jinak nebudou žádné kanály ke
sledování k dispozici. Kanály
vyhledáte tak, že otevøete
dialogové okno Configuration->
Scan Channels.
NASTAVENå SOFTWARU
Tab. 1
[Country]
Z rolovacího seznamu zvolte zemi, ve které se
nacházíte, èímž pomùžete systému naladit
pøesné frekvence kanálù a rychle rozeznat
videové standardyVideo Input nebo Video
Playback kliknìte na tlaèítko nastavení na
ovládacím panelu a na obrazovce se objeví
dialogové okno viz obrázek dole.
[City]
Zvolte mìsto ve kterém se nacházíte ze
zobrazeného seznamu.
[Sensitivity]
Èeský
20
Ladìní kanálù
Citlivost ladìni mùžete nastavit na malou
(rychlejší skenování, horší kvalita) nebo
vysokou (pomalejší skenování, lepší kvalita).
Tlaèítko [Scan]
Kliknutím na toto tlaèítko zaènete vyhledávat
všechny dostupné kanály.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Tab. 2
Tlaèítko [Exit]
Stisknìte pro opuštìní menu skenování.
Tlaèítko [View Style]
Funkce prohlížení vyhledávaných kanalù.
Pozn.: Uživatel teï mùže volit a
seskupovat kanály dle svých
preferencí.
Konfigurace pro digitální TV
Nastavení digitálního signálu
6
Digital Video Capture Setting
Stiskni if| pro otevøení menu Digital
Video Capture Setting zde zobrezené.
WinFast DTV Dongle BDA Driver
[Capture Format]
Formát zapsaných souborù (dostupné
dva): Program Stream (*mpg) a
Transport Stream (*.ts). Podle
zvoleného souboru se zobrazí další
nabídka"Capture this program only "
nebo"Capture all packets".
Pozn.: Pro správnou funkci videa ve
výše uvedených formátech, musíte
vlastnit odpovídající multimediální
pøehrávaè napø.: ALLPlayer
[Image Format]
Dostupné formáty zápisu fotek: JPEG,
BITMAP, PNG a TIFF.
[Transport Stream Type]
Two Transport Stream Types are
available:
Capture all packets & Capture this
program only.
NASTAVENå SOFTWARU
[Device]
Zvolte dostupné digitální zaøízení z
lišty.Bude viditelné po správném
zapojení a nainstalování ovladaèù.
[Number of Images/Time Interval (ms)]
Uživatelé mohou zvolit množství fotografií.
Které program zhotoví v daném èase.
[WorkArea Folder]
Vytvoøení složky do které budou
zapisovány soubory (vyber/vytvoø složku
dle svého uvážení). Všechny nahrané
soubory budou uloženy v této složce.
21
6
Nastavení analogové TV
Nastavení v režimech video
Nastavení videa
Stisknìte
pro otevøení menu
Video Setting viz. obrázek.
Light Brown
NASTAVENå SOFTWARU
[MPEG-2 Codec]
Tovární hodnota nastavena na Leadtek
PVR2 Codec.
[Renderer]
Uživatel mùže zvolit VMR, VMR 9 nebo
Overlay Mixer jako pøehrávaè Tovární
nastavení je Overlay Mixer.
[Hardware Accelerator]
Pomocné vybavení. Zapínání/vypínání
- on/off. Je-li pomocné vybavení
zapnuté funkce 'eagle vision' je
automaticky spuštìná. Tuto fuknci lze
vymìnit za jinou.
(Pozn.: Nìkteré grafické karty
zintegrované s diskem neplní tuto
fukci).
Èeský
22
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
[Eagle Vision]
Je-li tato funkce zapnutá, vizuální efekty
WinFast PVR2 jsou lepší. K dispozici jsou
tøi funkce: eagle vísíon-on, eagle visionoff, eagle vision-half.
Tlaèítko [Video Codec Setting]
Podle používaného kodeku MPEG-2, jsou
k dispozici rùzné fukce s nastaveními.
[Custom Color Profile]
Uživatel mùže uložit vlastní nastavení
barev pod vlastním názvem.Pøes zmìnu
jasu, kontrastu a sytosti, rùzné profily
barev mohou být pøidány do seznamu.
[Brightness/Contrast /Saturation]
Stiskem tlaèítka Default se vrátíte do
pùvodního nastavení.
Konfigurace digitální TV
Nastavení
6
Nastavení
Stisknìte pro otevøení menu nastavení
(General Setting) viz obrázek dole.
[Time Mode]
Funkce zobrazení èasu, mùže 12 h
nebo 24 h.
[Quick Tune List]
Uživatel mùže vybrat automaticky
vyskakující podmenu nebo po kliknutí.
[Program Information Display]
Informace o programu bude zobrazená
po zapnutí on/off ze seznamu.
[Switch Channels with Number Pad]
Uživatel mùže nastavit pøepínání kanálù
po sekvenci nebo pomocí numerologické
klávesnice.
[Sleep Timer Mode]
K dispozici jsou tøi funkce: Standby,
Hibernate & Power Off.
NASTAVENå SOFTWARU
[Keep EPG Data for]
Uživatel mùže zvolit poèet dnù (od 0 do
7) po které chce držet data EPG.
Tlaèítko [Audio Codec Setting]
Všechny dostupné formáty jsou na
seznamu. Bìhem nahrávání
doporuèujeme používát
zkomprimovaného formátu.
23
6
Nastavení TV a Video (ver. Analog)
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Ladìní kanálù
Stisknìtej
pro pøepnutí mezi analogovým
nebo CVBS/S-Video zdrojem signálu. Po
stisknutí tlaèítka
konfigurace
zobrazí se funkce s možností
skenování. Stiskni pro otevøení menu
skenování F1] níže zobreazeno (funkce je
dostupná v analogových tunerech).
Skenování kanálù
Ladìní kanálù je první vìc, kterou
musíte udìlat, když používáte tuto
aplikaci poprvé. Jinak nebudou
žádné kanály ke sledování k
dispozici. Kanály vyhledáte tak, že
otevøete dialogové okno
Configuration-> Scan Channels
Obr. 1
NASTAVENå SOFTWARU
[Country]
Zvolte ze seznamu stát ve kterém se
aktuálnì nacházíte, pro pomoc ve
volbì normy pro tento
region.Výsledkem toho rovnìž bude
nastavení odpovídajícího video
standartu.
[TV Source]
Zvolte zdroj signálu TV, kabel /anténa.
Èeský
24
[Scan Mode]
K dispozici jsou tøi druhy skenování:
Normál, Auto Fine Tunì a Adaptive
Channel Scanning. Funkce Adaptive
Channel Scanning vyhledá a uloží
všechny kanály (pro funkci Kabel a
Anténa) bez nutnosti pøepínání mezi
dvìma prvními funkcemi.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Tlaèítko [Scan]
Obr. 2
Stisknìte pro start skenování pro
vyhledávání dostupných kanálù. Je-li
skenování u konce, zùstanou oznaèené
kanály s dostupným názvem
poskytovatele.
Tlaèítko [Exit]
Stisknìte pro opuštìní menu skenování.
Pozn.: Uživatel nyní mùže vybírat a
seskupovat kanály dle své prefedence.
Nastavení TV a Video (ver. Analog)
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
6
Nastavení pøíjmu analogového signálu
Nastavení vybavení
Stisknìte
pro otevøení Device Setting menu viz. ukázka níže.
Tab. 2
[Analog Video Device]
Všechny dostupné/zapojené vybavení
video/tunery jsou na seznamu.
[Audio-Out Control Line] &
[Recording Control Line]
[Analog Audio Device]
Zvolte systémové vybavení pøenosu
zvuku z nabídky.
[Recording Control Line]
Bìhem nahrávání programu mùže
uživatel zvolit zvuk z jiného zdroje k
pøehrání, tak aby nahradil originální.
(napø. dabing). Jiný zdroj zvolte z
nabídky.Tovární nastavení vstupu audio
pro harddisk je Aux.
[Mixer Device(Playback)]
Zvolte systémové vybavení (Mixerpøehrávání) k pøenosu zvuku z nabídky.
[Mixer Device(Recording)]
Zvolte systémové vybavení (Mixernahrávání) k pøenosu zvuku z nabídky.
[Sound Card Type]
Automatická volba (auto-select) zvukové
karty nebo manuální napø.:C-Media HD
Audio, Sound Blaster Audigy (Audigy 2).
Fig. 3
Tab.
Zvolte Audio-Out z nabídky.
NASTAVENå SOFTWARU
Tab. 1
[Recording Volume]
Hlasitost nahrávaného zvuku. Toto
nastavení je dùležité pøi pøehrávání, pro
kvalitnìjší zvuk, upravte hlasitost bìhem
nahrávání.
[Video Standard]
Standard Video PAL, NTSC nebo
SECAM volba dle státu.
25
6
Nastavení TV a Video (ver. Analog)
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Nastavení Video
Nastavení Video
Stisknìtej pro otevøení nastavení
Video, viz. níže.
NASTAVENå SOFTWARU
Èeský
26
[Renderer]
Uživatel mùže zvolit VMR, VMR 9 nebo
Overlay Mixer jako pøehrávaè. Továrnì
nastavený je Overlay Mixer.
Poznámka:
Pokud jsou k PC pøipojeny dva
displeje, zmìòte "Render" na "VMR
9" a oba displeje zobrazí správný
obraz.
[Custom Color Profile]
Uživatel mùže uložit vlastní profil barev
pod vlastním názvem. Pøes nastavení
jasu, kontrastu, barvy, sytosti, ostrosti a
luma, rùzný profil barev mùže být
pøidán do seznamu.Stisknìte tlaèítko
Default pro návrat do továrních
nastavení.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
[Time Shifting Quality Setting]
K dispozici jsou tøi nastavení kvality:
Normál, Good a Optimal.
[Brightness/Contrast/Hue/Saturation/
Sharpness/Luma]
Pro návrat k pùvodnímu (DEFAULT) nastavení
stisknìte tlaèítko DEFAULT.
Nastavení TV a Video (ver. Analog)
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Nastavení pøíjmu analogového signálu
6
Nastavení pøíjmu obrazu
Stisknìte
pro pøehrání Analog Video
Capture Setting viz ukázka níže.
Tlaèítko [Add]
Stisknìte pro pøidání profilu.
Tlaèítko [Edit]Stisknìte pro editaci
profilu pøehrávání.
Tlaèítko [Delete]
Stisknìte pro odstranìní profilu.
[Number of images/Time interval (ms)]
Uživatelé mohou zvolit množství
fotografií, které program zhotový v daném
èase.
[WorkArea Folder]
Doporuèujeme složku, ve které budou
ukládány soubory (zvolit/vytvoøit složku
dle vlastní úvahy). Všechny nahrávané
soubory budou ukládány v této složce.
NASTAVENå SOFTWARU
[Analog Capture Profile]
Zvolte jeden profil ze seznamu.
[Image Format]
Dostupné formáty fotografií : JPEG,
BITMAP, PNG a TIFF.
27
Nastavení v režimech FM
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Pøehled
6
Pøehled
V režimu FM a FM Playback kliknìte na
tlaèítko nastavení na ovládacím panelu a na
obrazovce se objeví dialogové okno se 3
záložkami viz obrázek dole.
FM Channel List
Druhá záložka zleva je záložka Seznamu FM
kanáù. Kliknutím na tuto záložku vyvoláte
dialogové okno Seznam FM kanálù a vyhledájte
dostupné kanály a nastavíte jejich parametry.
NASTAVENå SOFTWARU
Nastavení audia
První záložka zleva je záložka Nastavení audia. Je
to pøednastavená stránka dialogového okna
nastavení, která se objeví poté, co kliknete na
taèítko Nastavení na ovládacím panelu, které
slouží k° nastavení vlastností zaøízení.
FM Schedule
Poslední záložkou je záložka Èasový rozvrh FM
rádia. Kliknutím na tuto záložku vyvoláte dialogové
okno a naèasujete zmìnu plánované programu.
Ladìní kanálù Je první vìc, kterou musíte
udìlat, když používáte tuto aplikaci poprvé.
Jinak nebudou žádné kanály k poslechu k
dispozici. Kanály vyhledáte tak, že otevøete
dialogové okno FM Channel List (Seznam
kanálù rádla FM).
28
6
Nastavení v režimech FM
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Nastavení audia
Nastavení audia
Kliknutím na první záložku otevøete dialogové okno Audio Setting (Nastavení audia) viz obrázek dole
NASTAVENå SOFTWARU
Tab. 1
[Audio-Out Control Line]&
[Audio Recording Control Line]
Ovládání audio výstupu a audio nahrávání
Používáte-li externí pøipojení (prosím nahlédnìte
do "Pøíruèky rychlého nastavení" v balení) pro
audio výstup, zmìnte, prosím, nastavení Audio-out
i Audio Recording Control Line na LINE IN.
Požíváte-li interní pøipojení, pøipojte, prosím, kabel
z obr. 2 do konektoru AUX-IN/CD-IN na Vaší
základní desce poèítaèe. Poté zmìnte nastavení
na AUX-IN/CD-IN. AUX-IN/CD-IN konektor je
vyobrazen na obr. 3, vìtšinou je taktéž na všech
základních deskách poèítaèe popsán.
Tab. 2
[Compression Format]
Kompresový formát PCM má lepší zvukovou
kvalitu, ale zabere více místa na pevném disku než
ménì kvalitní MP3.
Tab. 3
[Compression Attributes]
Èím vyšší hodnotu zvolíte, tím lepší bude zvuková
kvalita.
[File Prefix]
Èeský
29
Do vstupního pole napište název, který chcete
souborùm dát. Napøíklad, jestliže tam napíšete
„music", jména nahraných souborù budou
„music1", „music2", „music3", atd.
[Media WorkArea Directory]
Vpište nebo vyhledejte cestu pro ukládání
nahraných zvukových souborù. Všechny nahrané
soubory budou uloženy do tohoto adresáøe. Jestli je
chcete otevøít, najdete si adresáø a potom otevøte
soubor, který chcete.
[Volume Setting]
Èím vyšší hlasitost nastavíte, tím hlasitìji bude
soubor pøi pøehrávání hrát.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Nastavení v režimech FM
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Seznam kanálù FM rádia
6
Seznam kanálù FM rádia
Kliknutím na druhou záložku otevøete
dialogové okno FM Channel List (Seznam
kanálù FM), viz obrázek dole.
Tlaèítko [Edit]
[Sensitivity] Sliding knob
Zvýraznìte kanál a kliknutím na toto tlaèítko zmìníte
název kanálu.
Citlivost ladìni mùžete nastavit na škále mezi 1 až
Tlaèítko [Delete]
3. Pøi vysoké citlivosti je možné, že hluk bude
Zvolte kanál a kliknutím na toto tlaèítko ho vymažete
omylem považován za rozhlasovou stanici.
ze seznamu kanálù.
Tlaèítko [Scan]
Tlaèítko [Save]
Kliknutím na tlaèítko spustíte automatické ladìni
všech dostupných kanálù.
Kliknutím na toto tlaèítko uložíte provedené zmìny.
Tlaèítko [Stop]
[Set Favorite Channel Group]
Kliknutím na tlaèítko zastavíte automatické ladìní.
Pravým kliknutím myši vyvoláte pøekryvné menu, jak
je vidìt na obrázku. Kliknutím na
Progress bar
Ukazuje prùbìh automatického ladìní.
NASTAVENå SOFTWARU
[Auto Scan]
Set Favorite Channel Group mùžete pøiøadit
kanál do urèité skupiny. Skupiny jsou oznaèeny
ikonkami ve tvaru srdce s°èíslem 1, 2 nebo 3.
[Insert]
Zvýraznìte kanál a kliknutím na tlaèítko
otevøete dialogové okno Setting Favorite
Channel, viz obrázek dole.
[Name]: Stanici mùžete pojmenovat dle
vašeho pøání.
[Frequency]: Pokud znáte frekvenci rádiové
stanice, mùžete ji vepsat pøímo do tohoto
políèka.
[Preset]: Oblíbený kanál bude uložen na
ovládacím panelu pod zvoleným èíslem.
30
6
Nastavení v režimech FM
(funkce je dostupná jen pro nìkteré modely)
Èasový rozvrh FM rádia
Èasový rozvrh FM rádia
Kliknutím na tøetí záložku otevøete dialogové okno FM Schedule
(èasový rozvrh FM rádia), viz obrázek dole.
NASTAVENå SOFTWARU
Schedule Table
Nastavení èasového
rozvrhu FM rádia
Tabulka èasového rozvrhu
Všechny naplánované programy,
jejich zaèátek a konec, èíslo
kanálu, èas trvání a komentáø, jsou
uvedeny.
Kliknutím na tlaèítko „Add" v
hlavním dialogovém oknì FM
Schedule otevøete toto okno, jak
je vidìt na obrázku v rámeèku
Tlaèítko [ADD]
Pøi programování vyberte jednu z
aktivit, mezi které patøí: Radio
Record a Radio Show.
Kliknutím na dialogové okno
Schedule Setting pøidáte nový
program.
Tlaèítko [DEL]
Zvýraznìte program v tabulce
èasového rozvrhu a kliknutím na
toto tlaèítko ho odstraníte.
Tlaèítko [CHANGE]
Zvýraznìte program v tabulce
èasového rozvrhu a kliknutím
na toto tlaèítko zmìníte jeho
detaily.
Tlaèítko [CLEAR]
[Action]
[Channel]
Z rolovacího seznamu zvolte
stanici, na které bude program.
[Compression Format]
Z rolovacího seznamu zvolte
kompresový formát nahrávky.
[Compression Attributes]
Cím vyšší hodnotu zvolíte, tím
lepší bude zvuková kvaita
komprimované nahrávky.
Kliknutím na toto tlaèítko vyèistíte
tabulku èasového rozvrhu a
vymažete všechny programy.
Tlaèítko [Save]
Kliknutím na toto tlaèítko uložíte
provedené zmìny.
Èeský
31
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
[File Prefix]
Do vstupního pole napište
název, který chcete souborùm
dát, Napøíklad, jestliže tam
napíšete „music", jména
nahraných souborù budou
„music1", „music2", „music3",
atd.
[Comments]
Mùžete napsat název programu,
komentáøe nebo poznámky dle
potøeby. Zde uvedené informace
èasto slouží jako pøipomínka.
[Time]
Mùžete nastavit nahrávání,
nahrávání pøi zapnutém vysílání
nebo pravidelné týdenní
opakování události.
[Silent Record]
Zaškrtnutím této volby probìhne
plánované nahrávání potichu.
[After the task is
finished...]
Zvolte režim Standby
(pohotovostní stav) poté, co je
úkon ukonèen.Zaškrtnìte tuto
volbu pro pøejití do režimu
Standby (pohotovostní stav)
poté, co skonèí naplánovaná
událost.
7
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání 1
WinFast PVR2 Function
Pøi použití dálkového ovládání se
ujistìte, že ovládání je aktivní.
Dálkové ovládání se aktivuje tak, že
kliknete na ikonu v pravém dolím
rohu na lištì 9 (viz. obr. 1), zvolíte
"Setting", pak nastavíte "Enable" a
potvrdíte OK. (viz. obr. 2 ).
Capture Device
Remote Controller
Enable
MCE Remote
Tab. 1
DALŠå OVLÁDÁNÍ
Èeský
32
TV:
Stisknutím tohoto tlaèítka otevøete
WinFast PVR (režim TV/Video Input).
Teletext Selection:
Funkèní v místech, kde je Teletext k
dispozici. Barvy okrajù tlaèítek jsou
shodné s barvami kategorií tlaèítek na
televizní obrazovce. Stisknutím
Power:
Stisknutím tohoto tlaèítka
spustíte/vypnete aplikaci WinFast
Sleep:
Zvolit režim spánku. Jedno stisknutí
nastaví spínaè na 30 minut; dvakrát
na 60; tøikrát na 90; ètyøikrát na 120
minut; pìtkrát zruší režim spánku.
Další stisknutí zmìní režimy ve
Teletext/c.c.:
V místech, kde místní kabelová
spoleènost dodává Teletext
a/nebo skryté titulky, mùžete
tímto tlaèítkem pøepínat tyto
funkce nebo zapnete/vypnete
Cancel:
Stisknutím tohoto tlaèítka zvolíte
nebo zavøete dialogové okno.
VOL-:
Stisknutím snížíte hlasitost
Menu:
Stisknìte jednou pro nastavení
jasu; 2x kontrastu; 3x sytosti.
CH-:
Pøepnout na kanál dolù.
Previous/Next:
Pøedcházející/Následující.
Play/Pause:
Stisknutím spustíte nebo pozastavíte
pøehrávku.
Stop:
Stisknutím zastavíte pøehrávku.
Rewind/Fast Forward:
Stisknutím tìchto tlaèítek nahrávku
pøevinete nebo ji rychle pøevinete dopøedu.
Numeric Keys:
Èíselník pro uložení èísla televizního kanálu
nebo rozhlasové frekvence a pro jejich volbu.
PIP/POP/PAP:
Stisknutím tohoto tlaèítka pøepnete mezi Obraz v
Obraze a jednoduchým zobrazením.
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Tab. 2
FM (funkce je dostupná jen pro nìkteré modely):
Stisknutím pøepnete mezi režimem Video Input a FM.
Mute:
Vypnout zvuk.
DVD:
Stisknutím otevøete PowerDVD.
Boss Key:
Okamžité skrytí aplikace.
CH+:
Pøepnout na následující kanál.
Full Screen:
Stisknutím tohoto tlaèítka zobrazíte
video na celé obrazovce.
Enter:
Stisknutím potvrdíte Vaši volbu.
VOL+:
Stisknutím zvýšíte hlasitost.
Channel Surf:
Stisknutím se spustí náhledy
Subtitle (DVD function key):
Podtitulky (funkèní klávesa DVD): Stisknutím
zvolíte podtitulky v režimu DVD.
EPG:
Stisknutím tohoto tlaèítka spustíte EPG.
Video:
Tímto tlaèítkem zmìníte vstupní
zdroj v režimu Video.
Audio:
Pøepínání zvukových systémù.
Display:
Stisknutím tohoto tlaèítka se na
obrazovce ukáže èíslo aktuálního
kanálu.
Snapshot/M:
V režimu Video Input stisknutím
udìláte snímek; v režimu FM
pøidáte aktuální kanál do seznamu.
TimeShifting:
Stisknutím tohoto tlaèítka spustíte/vypnete
funkci Time-Shifting.
Recall:
Stisknutím pøepnete na poslednì
sledovaný kanál.
REC:
Stisknutím zaènete nahrávat.
REC Stop:
Stisknutím zastavíte nahrávání.
Dálkové
Remoteovládání
Control
Dálkové
Remote Model
ovládání
1 1
7
Funkce Windows Vista MCE
Dálkové ovládání 1 podporuje rovnež
Windows MCE. Pro spuštení funkce
MCE kliknete, prosím, pravým
tlacítkem na ikonu ve pravé spodní cásti
obrazovky (viz. obr. 1). V menu vyberte
položku "Setting", a oznaète políèko
"MCE Remote”. Poté stisknete OK
(viz. obr. 2). Následující funkce je
možno použít pouze v prípade, že je na
obrazovce nastaveno okno MCE jako
aktivní.
Teletext/c.c.:
Cancel:
Stisknìte pro zrušení výberu.
Left:
Levý.
Menu:
Otevøete hlavní menu MCE.
Down:
Dolù.
Previous/Next:
Následující
kapitola/Pøedcházející kapitola.
Play/Pause:
Stisknutím spustíte nebo
pozastavíte pøehrávku.
Rewind/Fast Forward:
Pøevinout.
Dot:
Stisknìte pro vložení bodu.
]
:
VOL +:
Zvýšit hlasitost.
Numeric Keys:
Èíselník pro uložení èísla televizního kanálu
nebo rozhlasové frekvence a pro jejich volbu.
REC Stop:
Stisknutím zastavíte nahrávání.
VOL -:
Snížit hlasitost .
Remote Controller
MCE Remote
Tab. 1
Tab. 2
FM (funkce dostupná u vybraných produktù): Zmìna
výchozího zdroje ve funkci FM.
Mute:
Vypnout zvuk.
DVD:
Otevøít menu DVD.
Setting:
Stisknìte pro otevøení nastavení MCE.
UP:
Nahoru.
Full Screen:
Stisknutím tohoto tlaèítka zobrazíte
video na celé obrazovce.
Enter:
Zvolit.
Right:
Pravý.
Return:
Zpìt na poslední obrazovku.
Subtitle (DVD function key):
Volba titulkù.
DALŠå OVLÁDÁNÍ
TV:
Pøepnìte mezi funkcí MCE a TV.
Recorded TV: (From left to right)
Èervený :Otevøete složku
Recorded TV.
My Music:
Zelený: Otevrete složku My Music.
My Picture:
Žlutý: Otevrete složku My Picture.
My Video:
Power:
Press to open/close MCE.
Standby:
Stisknutím pøejít do úsporneho režimu.
Capture Device
Stop:
Zastavit.
Language:
Volba titulu.
EPG:
Stisknutím tohoto tlaèítka spustíte EPG.
Clear:
Stisknìte pro vyèištìní pøedchozího
výbìru.
: Stisknìte pro vložení #.
CH -:
Switch the channel down.
Recall:
Stisknutím pøepnete na poslednì
sledovaný kanál.
REC:
Stisknutím zaènete nahrávat.
CH +:
Pøepnout na následující kanál.
33
Dálkové
Remoteovládání
Control
Dálkové
Remote Model
ovládání
1 1
7
Software PowerDVD
Dálkový ovladaè Model 1 podporuje též funkci Power DVD. Uživatelé mohou sledovat DVD
s použitím programu PowerDVD. Zvolené tlaèítko je aktivní jen je-li program PowerDVD
zapnutý (okno programu je aktivní nebo podsvícené).
.
Snížit hlasitost
On/Off
Vypnout/spustit zvuk
Otevøít WinFast DVD
Nahoru
Zvýšit hlasitost
Zvolit
Levý
Pøepínat mezi celou
obrazovkou a oknem
Hlavní nabídka
Pravý volba titulkù
Dolù
Následující kapitola
DALŠå OVLÁDÁNÍ
Zpìt
Nastavení uhla
Pøedcházející kapitola
Volba jazyka
Spustit/Pozastavit
Jdi na záložku
Menu
Pøevinout-
Èíselník
Záložka
Rychle pøevinout dopøedu
zastavitOtevøít
34
7
Dálkové ovládání 2
Dálkové ovládánl
Channel Surf:
TV/FM (dostupný jen pro nìkteré
modely): Stisknutím pøepnete mezi
režimem FM a TV
Stisknutím se spustí náhledy
kanálù.
Numeric Keys:
Full Screen:
Èíselník pro uložení èísla televizního
kanálu nebo rozhlasové frekvence a
pro jejich volbu.
Stisknutím tohoto tlaèítka zobrazíte
video na celé obrazovce .
Boss Key:
Okamžité skrytí aplikace PRV2.
Power:
Stisknutím tohoto tlaèítka
spustíte/vypnete aplikaci Win
Fast PRV2.
Display:
Stisknutím tohoto tlaèítka se na
obrazovce ukáže èíslo aktuálního kanálu.
PIP/POP/PAP:
Recall:
Stisknutím tohoto tlaèítka
pøepnete mezi Obraz v
Obraze a jednoduchým
zobrazením.
Stisknutím pøepnete na
poslednì sledovaný kanál.
DALŠå OVLÁDÁNÍ
Enter:
Stisknìte pro pøechod
numerického výbìru kanalù TV
nebo frekvencii FM (funkce
rádia (FM) dostupná u
vybraných modelù). Pøi zapnuté
funkcii TimeShifting, stisknìte
pro start pøehrávání
TimeShifting.
TimeShifting:
Stisknutím tohoto tlaèítka
spustíte/vypnete funkci TimeShifting.
Snapshot:
Mute:
V režimu Video Input
stisknutím udìláte snímek; v
režimu FM pøidáte aktuální
kanál do seznamu (funkce
FM je dostupná jen pro
nìkteré modely).
Vypnout zvuk.
CH+:
LEADTEK
Pøepnout na následující kanál.
LEADTEK
REC:
Stisknutím zaènete nahrávat ,
dvakrát zakoncit.
CH-:
Pøepnout na kanál dolù.
VOL+:
VOL-:
Snížit hlasitost.
Èeský
35
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Stisknutím zvýšíte hlasitost.
7
Klávesové zkratky
Tyto zkratky mùžete použít k rychlejšímu
ovládání celé øady funkcí.
Klávesová zkratka
“H” Mìní režim video obrazu
“A” Mìní režim zvuku BG/DK
Ovládané funkce:
Number Pad 0-9: èíslo kanalu
S:
Pøepínání zvuku
Spacebar:
Snímek
Enter :
Ukázat
ESC:
Stop/zrušit
F / Alt + Enter:
Celá obrazovka
M:
Vypnutí zvuku
Ctrl + C:
Skrýt ovládací panel
Ctrl+ E:
Ukázat folder WorkArea
Ctrl + R:
Nahrávání
Ctrl+ T:
Nahrávání TS
DALŠå OVLÁDÁNÍ
Ctrl + S:
Výbìr skinu
Ctrl + H:
TimeShifting
V / Ctrl + V:
Pøepínání režimù Video-in
Ctrl + F5:
Funkce bez tabulky
Ctrl + ' + '/ ' - '
Doladìní kanálù (Analog TV
Only)
Klávesová zkratka
F1:
Pomoc
F2:
Skenuj stranu
F3:
POP/PIP/PAP
F4:
Èeský
36
Ovládané funkce:
Poèet tabulek
F5:
Roztažení obrazu
F6:
Pøehled programù
F7:
(Teletext)
F8:
Nastavení EPG
F9:
Nastavení èasového rozvrhu
F10:
Nastavení pøíjmu obrazu
F11:
Nastavení obrazovky
F12:
Nastavení
:
Zmìna kanalu
:
Zmìna hlasu
Návod k použití softwaru
WinFast PVR2
Po instalování tuneru zapnìte skenování
programu.
1. 1. Jestliže nìkteré programy mají
nesprávné barvy nebo jsou èerno-bílé, na
klávesnici stisknìte "H" pro zmìnu
formátu obrazu (SECAM/PAL).
2. 1. Jestliže je zvuk na nìkterých kanálech
nesprávný nebo není vùbec, na klávesnici
stisknìte j "A" pro zmìnu formátu
zvuku.Jestliže formát je správný stisknìte
"S" pro pøepnutí funkce Stereo/Mono.
Po ukonèení nastavení zùstane uložené
v programu.

Podobné dokumenty

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci 4. Pokud parkujete s pøístrojem na slunci nebo naopak na velmi chladném místì, vyèkejte pøed použitím pøístroje, dokud se teplota nevrátí k normální hodnotì. 5. Pøi nízkých teplotách mùže v pøístro...

Více

Produktový manuál - Elektroobchudek.cz

Produktový manuál - Elektroobchudek.cz MP3: 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s) (doporučeno 128 kb/s)

Více

Odkaz na čánek - se svolením redakce

Odkaz na čánek - se svolením redakce pøipojeného na port PC. Pokud nemáte možnost naprogramovat nebo získat naprogramovaný MC, tak se do konstrukce zaøízeni s MC nepouštìjte, protože urèitì budete potøebovat MC nìkolikrát pøeprogramov...

Více

(N\341vod FG200 TISK.cdr)

(N\341vod FG200 TISK.cdr) jehož uplynutí se pøístroj bìhem pøehrávání automaticky vypne. Interval lze nastavit v rozmezí 10 ~ 20 minut. Èasování zrušíte volbou Off.

Více

Game Broadcaster HD

Game Broadcaster HD navržená pro nahrávání konzolových a PC her. VGA a HDMI vstupy zajistí vše, co potřebujete. S přibalenou component-VGA redukcí se uchráníte před otravnou protekcí záznamu a navíc Game Broadcaster H...

Více

Komplet materiály - Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Komplet materiály  - Sdružení měst a obcí Východní Moravy V y š š ím i ( z á k la d n ím i) je d n o tk a m i p r o s to r o v é h o r o z d ě le n í le s a js o u : ® o d d ě le n í ( je d n o tk a v o lite ln á ) - n e p ře s a h u je 150 h a, z n a č í...

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot Změna velikosti snímku Velik. snímku ························································· 36

Více