foodlube universal 0

Komentáře

Transkript

foodlube universal 0
TECHNICKÝ LIST
FOODLUBE UNIVERSAL 0
Potraviná ské mnohoú elové EP plastické mazivo
obohacené o PTFE.
Netoxické mazivo vyvinuté pro ú inné mazání a ochranu
kuli kových, vále kových a kluzných lo isek pracujících
v potraviná ských a istých provozech
Vlastnosti
•
Teplotní rozsah –50°C a 160°C
•
Vynikající EP vlastnosti (svarová zát
•
Vysoce odolné proti vymývání vodou
•
Obzvlá
systémy
•
Vynikající ochrana proti korozi
•
Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky ivo
a geneticky modifikované p ísady
•
FDA Group 21 CFR 178.3570
•
Registrace NSF H1 – 122067 (http://www.nsf.com/usda/letters/122067.pdf)
•
DIN V 10517
400kg)
vhodné pro mazání dlouhým potrubím nebo automatickými
ného p vodu, olej z o ech
Pokyny pro pou ití
•
Aplikujte ru
•
Kompatibilní s jinými mýdlem zahu nými mazivy. Aby v ak bylo dosa eno
co nejlep ích výsledk , doporu uje se p ed aplikací nejprve odstranit
edchozí mazivo.
nebo pomocí vhodného automatického mazacího systému.
Zdraví a bezpe nost
Bezpe nostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Víde ská 232/166b, 619 00 BRNO
Telefon: 547 429 011
Fax: 547 4298 020
BLOCH SERVIS s.r.o.
ROCOL Lubricants
íkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: [email protected]
www.blochservis.cz
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je dr itelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní zna kou spole nosti ITW Inc.
Inform ace v tomto materiálu vych ázejí z na ich zku eností a zprá v od zákazník .
Existuje mnoho faktor mimo ná vliv, které mají dopa d na pou ití a vlastnosti na ich výr obk ,
z toho d vodu se infor mace v tomto materiálu poskytují bez odpov dnosti.
Foodlube Universal 0
Technická data (typické hodnoty)
Vzhled:
ídké, bílé plastické mazivo
NLGI (IP 50)(ASTM D217)
0
Základ
Polyalphaolefin
Zahu ovadlo
Hliníkový mýdlový komplex
Pevné p ísady
HLWS/PTFE
Teplotní rozsah
-50°C a 160°C
Bod skápnutí
>230°C
Viskozita základové kapaliny p i 40°C
47 cSt
4 kuli kový test Shell
(IP 239)(ASTM D2596)
Svarová zát
400 kg
Korozivní vliv na m
(IP 112)(ASTM D130)
Vyhov l
Skladování
Teplota skladování by m la být
udr ována v rozsahu 1 a 40°C
Balení
4kg, 18kg
Datum: leden 2004
BLOCH SERVIS s.r.o.
ROCOL Lubricants
íkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: [email protected]
www.blochservis.cz
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je dr itelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní zna kou spole nosti ITW Inc.
Inform ace v tomto materiálu vych ázejí z na ich zku eností a zprá v od zákazník .
Existuje mnoho faktor mimo ná vliv, které mají dopa d na pou ití a vlastnosti na ich výr obk ,
z toho d vodu se infor mace v tomto materiálu poskytují bez odpov dnosti.

Podobné dokumenty

foodlube hi-power

foodlube hi-power V závislosti na stupni viskozity a aplikaci lze pou ívat a do –50°C

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list zpracování krmiv atd. Je vhodné zejména pro mazání valivých ložisek všech typů, kluzných ložisek odolávajících vibracím a rázovému zatížení, kloubů, řetězů, kluzných vedení, vaček, otevřených převo...

Více

Návod - Gama Kladno

Návod - Gama Kladno Výhradní dovozce do ČR: MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. Nová Ves 66, 675 21 Okříšky Tel.: 568 898 321; Fax: 568 898 351 www.liqui-moly.cz

Více

VL 5 - Podnebné pásy – test

VL 5 - Podnebné pásy – test 5. Co je rovník? Kolik m í p ibližn km? (2b) Pomyslná ára p es nejširší místo povrchu Zem koule - asi 40 075 km 6. Obratníky: (3b) Jaké znáš? Raka a Kozoroha Kde leží?

Více