návod na obsluhu instrukcja obsługi инструкция по эксплуатации

Komentáře

Transkript

návod na obsluhu instrukcja obsługi инструкция по эксплуатации
NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Unistep 3000-4000
Unistep 3000-4000 XP
1
Cod. 91.04.023
Date 31/05/11
Rev. B
ČEŠTINA ................................................................................................................................................................................... 3
POLSKI ...................................................................................................................................................................................... 13
РУССКИЙ.................................................................................................................................................................................. 23
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK/ TABLICZKI ZNAMIONOWE/ ЗАВОДСКИЕ МАРКИ........................................................ 33
VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU/ OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ŹRÓDŁA PRĄDU /
ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ................................................................................................................... 34
SCHÉMA/ SCHEMAT POŁĄCZEŃ / ДИАГРАММА .............................................................................................................. 35-36
KONEKTORY / ZŁĄCZA / РАЗЪЕМЫ .................................................................................................................................... 37
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ/ LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH / СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.......................... 38-41
2
ČEŠTINA
PŘÍRUČKA K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
Tato příručka je nedílnou součástí jednotky nebo stroje a musí doprovázet stroj nebo jednotku při každém přemístění nebo prodeji.
Uživatel ji musí udržovat v dobrém stavu a neporušenou. Firma SELCO s.r.l. si vyhrazuje právo ji kdykoliv upravovat bez předchozího
upozornění.
Práva překladu, reprodukce a úpravy, ať už části nebo celku a za použití jakéhokoliv prostředku (včetně kopií, filmů a mikrofilmů) jsou
vyhrazena a zakázána bez písemného povolení firmy SELCO s.r.l.
Obsah této příručky je životně důležitý a bezpodmínečně nutný pro uplatnění záruky. Pokud by pracovník nedodržel uvedené
pokyny, výrobce odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE
Firma
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35010 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 94313311 - E-mail: [email protected] – www.selcoweld.com
prohlašuje, že zařízení typu
UNISTEP 3000-4000
UNISTEP 3000-4000 XP
odpovídá předpisům směrnic:
2006/95/EEC LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2004/108/EEC EMC DIRECTIVE
93/68/EEC
CE MARKING DIRECTIVE
a že byly aplikovány normy:
EN 60974-1
EN 60974-10
Class A
Jakákoliv změna nebo zásah nepovolený firmou SELCO s.r.l. ruší platnost tohoto prohlášení.
Onara di Tombolo (PADOVA)
Právní zástupce
..................................
Lino Frasson
SYMBOLY
Hrozící nebezpečí, která způsobují vážná poranění, a riskantní chování, které by mohlo způsobit vážná poranění.
Chování, které by mohlo způsobit lehčí poranění a škody na majetku.
Poznámky, která jsou uvedeny tímto symbolem, jsou technického charakteru a usnadňují operace.
3
OBSAH
1 UPOZORNĚNÍ .............................................................................................................................................. 5
1.1 Ochrana obsluhy a třetích osob ......................................................................................................... 5
1.1.1 Osobní ochrana............................................................................................................................... 5
1.1.2 Ochrana třetích osob....................................................................................................................... 5
1.2 Ochrana před výpary a plyny ............................................................................................................ 5
1.3 Prevence požáru/výbuchu.................................................................................................................. 5
1.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) .......................................................................................... 5
1.4.1 Instalace, použití a hodnocení pracovního místa ............................................................................ 5
1.4.2 Metody sloužící ke snížení emisí.................................................................................................... 5
1.5 Stupeň krytí IP................................................................................................................................... 6
2 INSTALACE................................................................................................................................................... 6
2.1 Způsob zvedání, přepravy a vykládání .............................................................................................. 6
2.2 Umístění generátoru .......................................................................................................................... 6
2.3 Umístění tlakových nádob................................................................................................................. 6
2.4 Zapojení ............................................................................................................................................ 6
2.4.1 Napětí v síti .................................................................................................................................... 6
2.4.2 Volba napětí sítě............................................................................................................................. 6
2.4.3 Uzemnění ....................................................................................................................................... 7
2.4.4 Napájení z generátoru proudu......................................................................................................... 7
2.5 Uvedení do chodu.............................................................................................................................. 7
2.5.1 Uvedení do provozu ....................................................................................................................... 7
2.5.2 Změna polarity svařování ............................................................................................................... 7
3 POPIS SVAŘOVACÍHO ZDROJE .............................................................................................................. 8
3.1 Obecné informace ............................................................................................................................. 8
3.2 Čelní ovládací panel .......................................................................................................................... 8
3.3 Zadní panel........................................................................................................................................ 8
3.4 Panel se zásuvkami............................................................................................................................ 8
4 ÚDRŽBA ......................................................................................................................................................... 9
5 MOŽNÉ PROBLÉMY ELEKTRICKÉ POVAHY...................................................................................... 9
6 MOŽNÉ VADY SVAŘOVÁNÍ PROCESEM MIG ..................................................................................... 9
7 TEORETICKÉ POZNÁMKY O SVAŘOVÁNÍ S KONSTANTNÍM POSUVEM DRÁTU.................... 10
7.1 Úvod.................................................................................................................................................. 10
7.1.1 Metody svařování ........................................................................................................................... 10
7.1.2 Parametry svařování ....................................................................................................................... 10
7.1.3 Použité plyny.................................................................................................................................. 11
8 TECHNICKÉ ÚDAJE.................................................................................................................................... 12
4
1 UPOZORNĚNÍ
Před zahájením jakékoliv operace si musíte
pozorně pročíst a pochopit tuto příručku.
Neprovádějte úpravy nebo práce údržby, které
nejsou popsány v této příručce. Při jakýchkoliv
pochybách nebo problémech týkajících se
použití stroje, i použití neprojednávaného v této příručce, se
obraťte na kvalifikovaný personál.
Výrobce nenese zodpovědnost za škody na zdraví osob nebo na
majetku, způsobených nedbalostí při čtení příručky nebo při
uvádění do praxe pokynů v ní uvedených.
1.1 Ochrana obsluhy a třetích osob
Svařovací proces je zdrojem škodlivého záření, hluku a
plynových výparů. Osoby s elektronickými přístroji (pace-maker)
se musí poradit s lékařem před přiblížením se ke svařování
obloukem nebo k operacím řezání plasmou. V případě nehody
nebo škody na zdraví, způsobených nedodržením shora
uvedených pokynů, výrobce neodpovídá za vzniklé škody.
1.1.1 Osobní ochrana
-
-
Nepoužívejte kontaktní čočky!!!
Obstarejte si vybavení první pomoci.
Nepodceňujte popáleniny nebo zranění.
Používejte ochranný oděv a svářecí kuklu sloužící k ochraně
před obloukovým zářením, působení jisker nebo žhavým
kovem.
Používejte štíty nebo masky s bočními ochranami a vhodným
ochranným filtrem (minimálně stupeň 10 nebo vyšší) pro
ochranu očí.
Používejte chrániče sluchu, pokud se svářecí proces stane
zdrojem nebezpečné hladiny hluku.
Vždy používejte ochranné brýle s bočními zástěrkami,
zejména při ručním nebo mechanickém odstraňování odpadu
svařování.
Okamžitě přerušte svařování, pokud máte pocit zasažení
elektrickým proudem.
Doporučujeme, aby se pracovník nedotýkal současně hořáku
nebo zemních kleští a držáku elektrody.
1.1.2 Ochrana třetích osob
- Umístěte dělící nehořlavou zástěnu sloužící k oddělení záření,
jisker a žhavých okují ze svařovacího místa.
- Upozorněte případné třetí osoby, aby se nedívaly do
svařovacího bodu a aby se chránily před zářením oblouku
nebo žhavého kovu.
- Pokud hladina hluku přesahuje limity stanovené zákonem,
ohraďte pracovní místo a zkontrolujte, zda osoby, které do ní
vstupují, jsou vybaveny chrániči sluchu.
1.2 Ochrana před výpary a plyny
Výpary, plyny a prach vznikající během svařování mohou mít
škodlivý vliv na zdraví.
- Nepoužívejte kyslík pro větrání.
- Zajistěte odpovídající větrání pracovního místa, ať už
přirozené nebo nucené.
- V případě svařování v stísněných prostorách doporučujeme,
aby na pracovníka dohlížel kolega umístěný venku.
- Umístěte plynové láhve na otevřeném prostranství nebo na
místech s dobrou cirkulací vzduchu.
- Neprovádějte svařování na pracovištích odmašťování nebo
natírání.
1.3 Prevence požáru/výbuchu
Svářecí proces může být zdrojem požáru a/nebo výbuchu.
- Vykliďte pracovní místo a jeho okolí od hořlavých nebo
zápalných materiálů nebo předmětů.
- Připravte do okolí pracovního místa hasící zařízení nebo
hasící přístroj.
- Neprovádějte svařování nebo řez na uzavřených trubkách
nebo nádobách.
- I poté co byly tyto nádoby a trubky otevřeny, vyprázdněny a
pečlivě vyčištěny, věnujte jejich svařování maximální
pozornost.
- Nesvařujte v prostředí, které obsahuje výbušný prach nebo
výbušné plyny a výpary.
- Nesvařujte nad nebo v blízkosti tlakových nádob.
- Nepoužívejte toto zařízení pro odmrazení trubek.
1.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Toto zařízení bylo vyrobeno s souladu s pokyny uvedenými v
harmonizované normě EN60974-10, na níž odkazujeme uživatele
tohoto zařízení.
- Instalujte a používejte zařízení podle pokynů uvedených v této
příručce.
- Toto zařízení musí být používáno pouze k profesionálním
účelům v průmyslovém prostředí. Je třeba brát na vědomí, že
mohou vzniknout případné těžkosti se zajištěním
elektromagnetické kompatibility v jiném prostředí než
průmyslovém.
1.4.1 Instalace, použití a hodnocení pracovního místa
- Uživatel musí být odborníkem v tomto sektoru a jako takový
je zodpovědný za instalaci a použití zařízení podle pokynů
výrobce. Jakmile je zjištěno elektromagnetické rušení,
uživatel má za povinnost tuto situaci vyřešit za pomoci
technické asistence výrobce.
- V každém případě musí být elektromagnetické rušení sníženo
na hranici, při které nepředstavují zdroj problémů..
- Před instalací tohoto zařízení musí uživatel zhodnotit
eventuální problémy elektromagnetického charakteru, ke
kterým by mohlo dojít v okolí zařízení, a zejména nebezpeční
pro zdraví okolních osob, například pro: nositele pace-makeru
a naslouchátek.
1.4.2 Metody sloužící ke snížení emisí
NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ
- Svářečka musí být zapojena na napájení ze sítě podle
instrukcí poskytnutých výrobcem.
V případě interferencí může výt nutné přijmout další opatření
jako například filtrace napájení ze sítě.
Kromě toho je potřeba zvážit nutnost použití stíněného síťového
kabelu.
SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ KABELY
Svařovací kabely musí být co nejkratší a musí být umístěny
blízko sebe a na podlaze nebo v blízkosti úrovni podlahy.
POSPOJENÍ
Je třeba zvážit i spojení všech kovových částí svařovacího
(řezacího) zařízení a kovových částí v jeho blízkosti.
Kovové části spojené se zpracovávaným dílem zvyšují nebezpečí
elektrického úrazu pracovníka při současném dotyku těchto
kovových komponentů a elektrody.
Pracovník proto musí být izolován od těchto kovových částí
napojených na uzemnění.
Dodržujte národní normy týkající se těchto spojení.
5
UZEMNĚNÍ ZPRACOVÁVANÉHO DÍLU
Tam, kde zpracovávaný díl není napojen na uzemnění z důvodů
elektrické bezpečnosti nebo z důvodu jeho rozměrů nebo polohy,
spojení na kostru mezi dílem a uzemněním by mohlo snížit
rušení.
Je třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby uzemnění
zpracovávaného dílu nezvyšovalo nebezpečí úrazu pro uživatele
nebo nebezpečí poškození ostatních elektrických zařízení.
Dodržujte národní normy týkající se uzemnění.
STÍNĚNÍ
Doplňkové stínění ostatních kabelů a zařízení vyskytující se v
okolí může snížit problémy interference.
U speciálních aplikací může být zvážena možnost stínění celého
zařízení.
1.5 Stupeň krytí IP
Stupeň krytí obalu v souladu s normou EN 60529:
IP21S
- Obal zamezující přístupu prstů k nebezpečným živým částem
a proti průniku pevných částic o průměru rovnajícím se nebo
vyšším 12,5 mm.
- Obal chráněný proti vertikálnímu působení kapek vody.
Nepoužívejte na otevřeném prostranství za deště.
- Obal chráněný proti škodlivému účinku vody, jakmile jsou
pohybující se části stroje zastaveny.
2 INSTALACE
Je zakázáno sériové nebo paralelní propojení
generátorů.
2.1 Způsob zvedání, přepravy a vykládání
2.3 Umístění tlakových nádob
- Nádoby se stlačeným plynem jsou nebezpečné; před jejich
manipulací se poraďte s dodavatelem.
Uložte je na místě chráněném před:
- přímým vystavením slunečním paprskům;
- otevřeným ohněm;
- výkyvy teplot;
- příliš nízkými teplotami.
Upevněte je pomocí příslušných prostředků na zeď nebo na jinou
pevnou plochu, aby tak bylo zamezeno jejich pádu.
2.4 Zapojení
2.4.1 Napětí v síti
POZOR: za účelem zamezení škod na zdraví osob
nebo na zařízení je třeba zkontrolovat zvolené
napětí sítě a tavné pojistky PŘED zapojením stroje
na síť. Kromě toho je třeba zajistit, aby byl kabel
zapojen do zásuvky opatřené zemnícím kontaktem.
Funkce zařízení je zaručena pro napětí, které se
pohybují v rozmezí +10-20% od nominální hodnoty;
(příklad: Vnom 400V provozní napětí se pohybuje v
rozmezí od 320V do 440V).
Před expedicí je generátor připraven pro napětí sítě
400V.
2.4.2 Volba napětí sítě
POZOR: před jakýmkoliv zásahem uvnitř
generátoru odpojte fyzicky zařízení od přívodní sítě
vytažením zástrčky.
Napětí sítě může být změněno pouze kvalifikovanou osobou a při
stroji odpojeném od přívodu napětí. Při této operaci sejměte
boční panel a umístěte správným způsobem zapojení na
svorkovnici (obr. 1).
Nepodceňujte hmotnost zařízení, viz technické
údaje.
Nepřemisťujte nebo nenechávejte zařízení zavěšeno
nad osobami nebo předměty.
Dbejte, aby zařízení nebo jednotka nespadla nebo
nebyla silou položena na zem.
Je zakázáno zvedat zařízení za držadlo.
Ke zvedání stroje používejte příslušné zvedací prostředky:
- zdvižný vozík s vidlicemi, přemisťování věnujte maximální
pozornost, aby se zamezilo převrácení generátoru.
Výrobce zamítá jakoukoliv odpovědnost, pokud by nebyly
dodrženy přesně a závazně shora uvedené pokyny.
2.2 Umístění generátoru
Dodržujte následující pravidla:
- Snadný přístup k ovládání a zapojení.
- Zařízení nesmí být umístěno ve stísněném prostoru.
- Generátor nesmí být nikdy umístěn na ploše se sklonem
vyšším než 10° vzhledem k vodorovné rovině.
- Umístěte generátor na suché a čisté místo s dostatečným
větráním.
- Chraňte zařízení proti prudkému dešti a proti slunci.
6
Obr. 1 Konfigurace svorkovnice při změně napětí.
2.4.3 Uzemnění
Za účelem ochrany uživatelů musí být zařízení správným
způsobem uzemněno. Síťový kabel je opatřen vodičem
(žlutozeleným) pro uzemnění, který musí být napojen na zástrčku
opatřenou zemnícím kontaktem.
POZOR
* Elektrické připojení musí být realizováno techniky, jejichž
profesionální profil odpovídá specifickým technickým a
odborným požadavkům, a v souladu se zákony státu, ve
kterém je zařízení instalováno.
* Síťový kabel svářečky je opatřen žlutozeleným vodičem,
který musí být VŽDY zapojen na ochranný zemnící vodič.
Tento žlutozelený vodič nesmí být NIKDY používán
společně s dalším živým vodičem.
* Zkontrolujte přítomnost “uzemnění” u používaného
zařízení a dobrý stav zásuvky sítě.
* Montujte pouze zástrčky, které byly homologovány podle
bezpečnostních norem.
2.4.4 Napájení z generátoru proudu
Zařízení je možné napájet pomocí generátoru proudu, pokud
jednotka je schopna zajistit stabilní napájecí napětí s výchylkami
±15% vzhledem k nominálnímu napětí označeném výrobcem ve
všech provozních podmínkách a při nejvyšším výkonu
generátoru.
Obvykle doporučujeme použití jednotek o výkonu
2 krát vyšším než je výkon generátoru u
jednofázového provedení a 1.5 krát vyšším u
třífázového.
Doporučujeme jednotky s elektronickým řízením.
2.5 Uvedení do chodu
Zemnící kabel musí být zapojen co nejblíže
místu svařování.
Před svařováním zkontrolujte stav elektrických
kabelů a hořáku. Pokud jsou poškozeny,
neprovádějte svařování před případnou opravou
nebo výměnou.
2.5.1 Uvedení do provozu
Obr. 2
Při uvedení zařízení do provozu je třeba dodržet následující
pokyny:
a) Odpojte přívod napětí od generátoru.
b) Otevřete pravý boční kryt.
c) Zapojte přívodní kabel (1) ze svazku kabelů na kladný pól
svorkovnice pro změnu polarity (viz “Změna polarity
svařování”).
d) Zapojte signalizační kabel (2) na příslušný konektor umístěný
na čelní straně generátoru.
e) Utáhněte vstupní úchytky kabelů.
f) Uzavřete pravý boční kryt.
2.5.2 Změna polarity svařování
Toto zařízení umožňuje svařovat jakýkoliv svařovací drát
dostupný na trhu pomocí snadné selekce polarity svařování
(přímé nebo nepřímé).
Přímá polarita: Přívodní kabel ze svazku kabelů musí být
zapojen na záporný pól svorkovnice (záporný na hořáku). Další
dvě svorky musí být propojeny mezi sebou pomocí příslušného
spojovacího můstku.
Nepřímá polarita: kabel ze svazku kabelů musí být zapojen na
kladný pól svorkovnice (kladný na hořáku). Další dvě svorky
musí být propojeny mezi sebou pomocí příslušného spojovacího
můstku.
Při změně polarity otevřete pravý kryt, sejměte tři stavěcí šrouby,
zvolte požadovanou polaritu podle přiloženého schématu,
utáhněte dobře tři šrouby na svorkovnici a uzavřete generátor.
7
3 POPIS SVÁŘEČKY
3.3 Zadní panel
3.1 Obecné informace
Poloautomatická zařízení série UNISTEP pro svařování
MIG/MAG s konstantním podáváním drátu zaručují vysoký
výkon a kvalitu svařování s plnými a trubičkovými dráty.
Generátor má konstantní napětí s postupným seřizováním
; různé volitelné výstupy tlumivky
svařovacího napětí
umožňují pracovníkovi nastavit optimální počet otáček
generátoru pro svařování.
Generátor může být napojen na 2 různé vozíky na tažení drátu:
Verze STANDARD (WF 115):
rychlost podávání je možné seřizovat přímo z čelního panelu
pomocí potenciometru.
Verze XP (WF 115 XP):
tyto generátory určené pro svařování nabízejí inovační funkční
režim “SYNERGIE”.
Synergický režim s nastavením typu materiálu, který má být
svařován, a průměru použitého drátu umožňuje automatické
nastavení rychlosti drátu a zjednodušuje tak operace spojené s
nastavením zařízení.
Obr. 4
1: síťový kabel
2: tavná pojistka 6x32 2.5A 250V
3: identifikační štítek
4: vstup signalizačního kabelu
5: vstup přívodního kabelu
3.4 Panel se zásuvkami
3.2 Čelní ovládací panel
Obr. 5
L1, L2, L3 výstupní zásuvky s variabilní
induktancí.
Vyšší induktance umožňuje dosáhnout “měkčího”
oblouku s menším rozstřikem, nižší induktance
umožňuje dosáhnout reaktivnějšího oblouku.
Za normálních okolností používejte L1 při stupni 1 na
hlavním komutátoru, L2 při stupni 2 a L3 při stupni 3.
Obr. 3
Komutátor I1: komutátor pro zapnutí a seřízení
hlavních rozsahů na 2/3 stupně. V jiné poloze než 0 se
zapíná přívod napájení do stroje (stupeň 0 = generátor
vypnutý).
Přepínač l2: přepínač rozsahů 10 poloh.
U obou komutátorů výstupní napětí roste s narůstajícím
pořadovým číslem stupně.
Nikdy nepřepínejte přepínač v průběhu svařování!
L1: rozsvítí se, jakmile je do generátoru přivedeno
napájecí napětí.
L2: signalizuje případný zásah ochranných zařízení,
jako například tepelná ochrana.
L3: rozsvítí se, jakmile je na výstupu svářečky napětí.
8
4 ÚDRŽBA
Zařízení musí být podrobeno běžné údržbě podle pokynů
výrobce.
Případná údržba musí být prováděna kvalifikovaným
personálem.
Veškerá přístupní a provozní dvířka a kryty musí být dobře
uzavřeny a dobře upevněny, jakmile je stroj v provozu.
Na zařízení nesmí být prováděny žádné změny a úpravy.
Zamezte hromadění kovového prachu v blízkosti žeber větrání
nebo na nich.
Před jakýmkoliv zásahem na zařízení odpojte
zařízení od přívodu elektrické energie!
Pravidelné kontroly generátoru:
* Proveďte čištění vnitřních částí pomocí
stlačeného vzduchu o nízkém tlaku a měkkých
štětců.
* Zkontrolujte elektrická zapojení a všechny
spojovací kabely.
Ohledně údržby a použití tlakových redukčních
ventilů čtěte příslušné manuály.
Při údržbě a výměně dílů hořáků TIG/MIG,
kleští na držení elektrody a/nebo zemnícího
kabelu:
* Zkontrolujte teplotu komponentů a ověřte, zda nejsou
přehřáté.
* Používejte vždy rukavice odpovídající příslušné normě.
* Používejte vhodné klíče a nářadí.
Pokud nebude prováděna údržba zařízení, budou zrušeny
všechny záruky a výrobce je v každém případě zbaven
jakékoliv zodpovědnosti.
5 MOŽNÉ PROBLÉMY ELEKTRICKÉ
POVAHY
Stroj se nezapíná (L1 nesvítí):
- Spálená tavná pojistka napájení
- Zkontrolujte napětí v napájecí síti
Omezený dodávaný proud s nízkým napětím naprázdno:
- Nesprávné zapojení na napájecí napětí
- Chybí jedna fáze
- Vadný stykač
6 MOŽNÉ VADY SVAŘOVÁNÍ
PROCESEM MIG
Poréznost:
- Vlhkost plynu.
- Špína, rez.
- Příliš dlouhý svářecí oblouk.
Praskliny za tepla:
- Špinavé kusy.
- Příliš těsné spoje.
- Svařování při příliš velkém přívodu tepla.
- Nečistý přídavný materiál.
- Základní materiál s vysokými hodnotami uhlíku, síry a jiných
nečistot.
Nedostatečný průvar:
- Příliš nízký proud.
- Nerovnoměrné podávání drátu.
- Příliš vzdálené kraje.
- Příliš malý svarový šev.
- Příliš velký přesah.
Nedostatečné tavení:
- Příliš rychlé pohyby hořáku.
- Nedostatečná tlumivka.
- Příliš nízké napětí.
- Odpor kysličníku.
Boční rýhy:
- Příliš velká rychlost svařování.
- Příliš velké svařovací napětí.
Zlomy:
- Nevhodný typ drátu.
- Špatná kvalita svařovaných dílů.
Přílišný rozstřik:
- Příliš vysoké napětí.
- Nedostatečná tlumivka.
- Zanesená hubice.
- Špatný sklon hořáku.
Závady profilu:
- Příliš velký přesah drátu (na hořáku).
- Příliš nízký proud.
Nestabilita oblouku:
- Zkontrolujte dodávku plynu.
- Zkontrolujte generátor.
Zastavuje se posun drátu (L2 svítí):
- Vadné tlačítko hořáku
- Opotřebené kladky
- Roztavená tryska hořáku (přilepený drát)
- Otevřený boční panel jednotky posuvu drátu
Nedává výkon:
- Zásah tepelné ochrany (L2 svítí)
- Vadný stykač
- Otevřený boční panel jednotky posuvu drátu
Nejde ovládání motor-plyn-napájení:
- Vadné tlačítko hořáku
Nedochází k zapálení oblouku:
- Zásah tepelné ochrany (L2 svítí)
- Vadný stykač
- Nesprávné zapojení zemního kabelu (svorky)
Při jakékoliv pochybě a/nebo problému se obraťte na
nejbližší servisní středisko.
9
7 TEORETICKÉ POZNÁMKY O
SVAŘOVÁNÍ S KONSTANTNÍM
POSUVEM DRÁTU
7.1 Úvod
Systém MIG je tvořen zdrojem stejnosměrného proudu,
podavačem s cívkou drátu a plynovým hořákem (Obr. 7).
7.1.2 Parametry svařování
Viditelnost oblouku snižuje nutnost přesného dodržování tabulek
nastavení ze strany pracovníka, který má tak možnost přímé
kontroly tavné lázně.
- Napětí přímo ovlivňuje vzhled sváru, avšak rozměry svařené
plochy se mohou lišit v závislosti na požadavcích pomocí
ručního ovládání hořáku tak, aby bylo možno dosáhnout
variabilních nánosů při konstantním napětí.
- Rychlost posuvu drátu je v přímém vztahu k proudu
svařování.
Na Obr. 9 a 10 jsou znázorněny vztahy, které existují mezi
různými parametry svařování.
Obr. 7 Ruční svařovací zařízení
Proud je přenášen obloukem přes tavnou elektrodu (drát s
kladnou polaritou); při tomto procesu je tavený kov přenášen na
svařovaný díl pomocí oblouku. Podávání drátu je potřebné pro
doplňování nanášeného taveného drátu během svařování.
7.1.1 Svařovací metody
Při svařování v ochranné plynové atmosféře, způsobem , kterým
se kapky oddělují od elektrody určují jeden ze dvou systémů
přenosu. První metoda je nazývána “PŘENOS ZKRATEM
(SHORT-ARC)”, elektroda se dostává do přímého kontaktu s
lázní, dochází tedy ke zkratu a drát se přeruší a funguje podobně
jako tavná pojistka, pak se oblouk znovu zapálí a cyklus se
opakuje (Obr. 2a).
Obr. 2a
Obr. 2b
Obr. 8 Cyklus SHORT (a) a svařování SPRAY ARC (b)
Další metodou přenosu kapek je takzvaný “PŘENOS
SPRCHOVÝ (SPRAY-ARC)”, při němž se nejdříve kapky
oddělí od elektrody a následně dosáhnou tavné lázně (Obr. 2b).
10
Obr. 9 Graf pro optimální volbu nejlepších pracovních podmínek.
Obr. 10
Vztah mezi rychlostí posuvu drátu a intenzitou proudu (tavení) v
závislosti na průměru drátu.
ORIENTAČNÍ TABULKA PRO VOLBU PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA
NEJBĚŽNĚJŠÍ APLIKACE A NA NEJVÍCE POUŽÍVANÉ DRÁTY.
Napětí oblouku (v)
Průměr drátu- hmotnost na každý metr
0,8 mm
1,0-1,2 mm
1,6 mm
Dobrá kontrola hloubky
Nízká hloubka průvaru
Dobré odtavování v
průvaru a tavení.
pro malé tloušťky.
rovině a vertikálně.
2,4 mm
Nepoužitý.
16-22
SHORT – ARC
Zkratový přenos
60-160 A
Automatické úhlové
svařování.
100-175 A
Automatické svařování s
vysokým napětím.
120-180 A
Automatické sestupné
svařování.
150-200 A
Nepoužitý.
150-250 A
Nízká hloubka průvaru
při nastavení na 200 A.
200-300 A
Automatické svařování s
několika vrstvami.
250-350 A
Dobrá hloubka průvaru
při sestupu.
300-400 A
Dobrá hloubka průvaru a
vysoký nános na velkých
tloušťkách.
150-250 A
200-350 A
300-500 A
500-750 A
24-28
SEMI SHORT-ARC
(Přechodná zóna)
30-45
SPRAY – ARC
Sprchový přenos
7.1.3 Použité plyny
Svařování MIG-MAG je definováno hlavně typem inertního plynu použitého pro svařování MIG (Metal Inert Gas) a aktivního plynu
použitého při svařování MAG (Metal Active Gas).
Kysličník uhličitý (CO2)
Pokud je CO2 použitý jako ochranný plyn, je dosaženo vysoké penetrační hloubky se zvýšenou rychlostí postupu a dobrých mechanických
vlastností spolu s nízkými náklady na provoz. Přesto tento plyn zapříčiňuje značné problémy s konečným chemickým složením spojů,
protože dochází ke ztrátě prvků se snadnou oxidací a současně dochází k obohacení lázně o uhlík.
Svařování čistým plynem CO2 představuje i další problémy jako je příliš velký rozstřik a poréznost způsobená kysličníkem uhličitým.
Argon
Tento inertní plyn je používaný u svařování lehkých slitin, zatímco pro svařování korozivzdorných chromniklových ocelí se přidává kyslík a
CO2 v poměru 2%, to přispívá ke stabilitě oblouku a lepší tvorbě sváru.
Hélium
Tento plyn se používá jako alternativa argonu a umožňuje vyšší penetrační hloubku (na velkých tloušťkách) a vyšší rychlosti postupu.
Směs Argon-Hélium
Je dosaženo vyšší stability oblouku vzhledem k čistému héliu, vyšší penetrační hloubky a rychlosti ve srovnání s argonem.
Směs Argon-CO2 a Argon-CO2-Kyslík
Tyto směsi jsou používány pro svařování materiálů s obsahem železa zejména v podmínkách SHORT-ARC, protože zlepšuje přívod tepla.
To nevylučuje použití této směsi i u postupu SPRAY-ARC. Tato směs obvykle obsahuje procento CO2, které se pohybuje od 8 do 20%, a O2
okolo 5%.
11
8 TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí 50/60 Hz
Zmax (@PCC) *
Zpožděná napájecí tavná pojistka
Maximální příkon
Účiník
Proud svařování MIG (40°C)
(x=30%)
(x=60%)
(x=100%)
Rozsah nastavení
Napětí naprázdno
Stupeň krytí
Třída izolace
Výrobní normy
Rozměry (dxšxv)
Hmotnost
Síťový kabel
UNISTEP 3000
3x230/400Vac –20+10%
260mΩ
UNISTEP 4000
3x230/400Vac –20+10%
198mΩ
20A @ 230Vac/16A @ 400Vac
13.8 KVA – 13.2 kW
0.96
35A @ 230Vac/20A @ 400Vac
22.2 KVA – 21.3 kW
0.96
300A
230A
180A
30-320A
2x10 st.
42Vdc
IP21S
H
EN 60974-1
EN 60974-10
500x980x760 mm
88 Kg.
4x2.5 mmq
400A
320A
250A
30-420A
3x10 st.
50Vdc
IP21S
H
EN 60974-1
EN 60974-10
500x980x760 mm
107 Kg.
4x4 mmq
UNISTEP 3000
Toto zařízení odpovídá EN/IEC 61000-3-11.
*
*
Zařízení je v souladu s EN/IEC 61000-3-12 , pokud maximální dovolená impedance vedení v místě připojení do veřejné sítě ( připojovací zásuvka ) je
menší nebo rovnající se předepsané impedanční hodnotě „ Zmax“. V případě napojení na veřejnou síť nn zodpovídá instalující subjekt či uživatel po
případné konzultaci s provozovatelem rozvodné sítě za to, že dané zařízení může být k této síti připojeno.
UNISTEP 4000
Zařízení je v souladu s EN/IEC 61000-3-11/12 , pokud maximální dovolená impedance vedení v místě připojení do veřejné sítě ( připojovací zásuvka )
*
je menší nebo rovnající se předepsané impedanční hodnotě „ Zmax“. V případě napojení na veřejnou síť nn zodpovídá instalující subjekt či uživatel po
případné konzultaci s provozovatelem rozvodné sítě za to, že dané zařízení může být k této síti připojeno.
12
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i musi być do niego dołączana w czasie przewozu lub powtórnej sprzedaży.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie instrukcji w dobrym stanie, zapewniającym jej czytelność. SELCO s.r.l. zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji bez uprzedzenia.
Wszelkie prawa dotyczące tłumaczenia oraz reprodukcji częściowej lub w całości (w tym kopii kserograficznych, filmowych lub
mikrofilmowych) są zastrzeżone i jakakolwiek reprodukcja jest zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody Selco s.r.l.
Zalecenia zawarte w tym rozdziale mają charakter kluczowy dla ważności gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
skutki ich nieprzestrzegania.
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE
Firma
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35010 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - WŁOCHY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 94313311 - E-mail: [email protected] – www.selcoweld.com
niniejszym oświadcza, że urządzenia typu
UNISTEP 3000-4000
UNISTEP 3000-4000 XP
których dotyczy ta deklaracja są zgodne z normami:
2006/95/EEC
LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2004/108/EEC EMC DIRECTIVE
93/68/EEC
CE MARKING DIRECTIVE
oraz zachowane zostały wymogi norm:
EN 60974-1
EN 60974-10
Class A
Wykonanie jakiejkolwiek czynności eksploatacyjnej lub modyfikacji niezatwierdzonej uprzednio przez SELCO s.r.l. spowoduje
unieważnienie niniejszego certyfikatu.
Onara di Tombolo (PADOVA)
Przedstawiciel prawny Selco
..................................
Lino Frasson
SYMBOLE
Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia bądź możliwość wystąpienia okoliczności prowadzących do takiego
zagrożenia.
Ważne zalecenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Uwagi oznaczone tym symbolem mają charakter techniczny i służą ułatwieniu pracy z urządzeniem
13
SPIS TREŚCI
1 UWAGA .......................................................................................................................................................................15
1.1 Ochrona użytkownika i innych osób ..............................................................................................................15
1.1.1 Ochrona osobista .........................................................................................................................................15
1.1.2 Ochrona innych osób...................................................................................................................................15
1.2 Ochrona przed oparami i gazami....................................................................................................................15
1.3 Zapobieganie pożarom i wybuchom...............................................................................................................15
1.4 kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) .................................................................................................15
1.4.1 Instalacja, eksploatacja i ocena otoczenia....................................................................................................15
1.4.2 Metody zmniejszania poziomu emisji .........................................................................................................15
1.5 Stopień ochrony IP .........................................................................................................................................16
2 INSTALACJA..............................................................................................................................................................16
2.1 Podnoszenie, transport i rozładunek...............................................................................................................16
2.2 Lokalizacja źródła prądu ................................................................................................................................16
2.3 Umiejscowienie butli......................................................................................................................................16
2.4 Podłączanie ....................................................................................................................................................16
2.4.1 Napięcie zasilania........................................................................................................................................16
2.4.2 Wybór napięcia zasilania.............................................................................................................................16
2.4.3 Uziemienie ..................................................................................................................................................17
2.4.4 Zasilanie z agregatu prądotwórczego ..........................................................................................................17
2.5 PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA...............................................................................................................17
2.5.1 Rozruch .......................................................................................................................................................17
2.5.2 Zmiana biegunowości spawania..................................................................................................................17
3 OPIS URZĄDZENIA ..................................................................................................................................................18
3.1 Informacje ogólne ..........................................................................................................................................18
3.2 Przedni panel sterujący...................................................................................................................................18
3.3 Panel tylny......................................................................................................................................................18
3.4 Panel złączy....................................................................................................................................................18
4 KONSERWACJA........................................................................................................................................................19
5 POTENCJALNE PROBLEMY ELEKTRYCZNE ..................................................................................................19
6 WADY SPOIN PRZY SPAWANIU MIG..................................................................................................................19
7 TEORIA SPAWANIA CIĄGŁEGO ..........................................................................................................................20
7.1 Wstęp .............................................................................................................................................................20
7.1.1 Metody ........................................................................................................................................................20
7.1.2 Parametry spawania.....................................................................................................................................20
7.1.3 Gazy osłonowe ............................................................................................................................................21
8 DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................................22
14
1 UWAGA
Przed
przystąpieniem
do
eksploatacji
urządzenia należy się dokładnie zapoznać z
zawartością niniejszej instrukcji. Nie wolno
wykonywać żadnych modyfikacji ani czynności
konserwacyjnych nieopisanych w instrukcji. W
razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie eksploatacji
urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym
pracownikiem technicznym, nawet w przypadku, gdy potrzebne
informacje nie znajdują się w instrukcji. Producent nie
odpowiada za obrażenia ciała oraz uszkodzenia urządzenia
wynikłe z nieznajomości instrukcji lub niezastosowania się do
zawartych w niej zaleceń.
1.1 Ochrona użytkownika i innych osób
Proces spawania wiąże się z promieniowaniem, hałasem, wysoką
temperaturą oraz oparami gazowymi. Osoby korzystające z
rozruszników serca powinny skonsultować się z lekarzem przed
przystąpieniem do spawania łukowego lub przecinania
plazmowego. W razie niezastosowania się do powyższego
zalecenia, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek ewentualnego wypadku.
1.1.1 Ochrona osobista
- Nie wolno korzystać z soczewek kontaktowych!!!
- W pobliżu stanowiska pracy powinna zawsze się znajdować
apteczka.
- Nie wolno lekceważyć żadnego oparzenia ani obrażenia.
- W celu ochrony przed promieniowaniem łuku, iskrami oraz
rozgrzanym metalem należy zawsze mieć na sobie ubranie
ochronne oraz hełm lub maskę spawalniczą.
- Maska spawalnicza powinna mieć osłony boczne oraz filtr o
odpowiednim stopniu ochrony oczu (co najmniej NR10).
- W razie osiągnięcia w czasie spawania niebezpiecznego
poziomu hałasu należy korzystać ze słuchawek ochronnych.
W czasie obróbki materiału, a zwłaszcza podczas usuwania
żużlu, należy korzystać z odpowiednich gogli ochronnych.
- W razie odczucia wstrząsu elektrycznego natychmiast
przerwać spawanie.
Spawaczowi nie wolno jednocześnie dotykać dwóch
uchwytów spawalniczych.
1.3 Zapobieganie pożarom i wybuchom
Z procesem spawania wiąże się zagrożenie wystąpienia pożaru
lub wybuchu.
- Upewnić się, że w pobliżu stanowiska pracy nie znajdują się
przedmioty ani materiały łatwopalne lub wybuchowe.
- W pobliżu stanowiska pracy powinna się znajdować gaśnica
lub koc gaśniczy.
- Nie wolno ciąć ani spawać zamkniętych pojemników ani rur.
- Nawet po otwarciu, opróżnieniu i dokładnym oczyszczeniu
pojemników lub rur należy zachować szczególną ostrożność
przy ich spawaniu.
- Nie wolno spawać w miejscach, gdzie występują łatwopalne
opary, gazy lub pyły.
- Nie wolno spawać pojemników znajdujących się pod
ciśnieniem, ani też w ich pobliżu.
- Urządzenia nie wolno używać do rozmrażania rur.
1.4 kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Urządzenie spełnia zalecenia zawarte w ujednoliconej normie
EN60974-10, z którą użytkownik winien się zapoznać przed
przystąpieniem do pracy z urządzeniem.
- Urządzenie należy instalować i eksploatować zgodnie z
niniejszą instrukcją.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do profesjonalnych
zastosowań przemysłowych. Należy pamiętać, że w
warunkach
innych
niż
przemysłowe
zapewnienie
kompatybilności elektromagnetycznej może nie być możliwe.
1.4.1 Instalacja, eksploatacja i ocena otoczenia
- Przyjmuje się, że użytkownik zajmuje się spawaniem
zawodowo i w związku z tym ponosi on odpowiedzialność za
instalację i eksploatację urządzenia zgodnie z zaleceniami
producenta.
W razie wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych
użytkownik ma obowiązek rozwiązania problemu z
ewentualną pomocą techniczną producenta.
- Wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne muszą zostać
zredukowane do poziomu nie stanowiącego utrudnienia pracy.
- Przed przystąpieniem do instalacji użytkownik powinien
dokonać
oceny
potencjalnych
problemów
elektromagnetycznych w pobliżu stanowiska spawania, ze
szczególnym
uwzględnieniem
bezpieczeństwa
osób
znajdujących się w pobliżu, np. osób korzystających z
rozruszników serca czy aparatów słuchowych.
1.1.2 Ochrona innych osób
1.4.2 Metody zmniejszania poziomu emisji
- Stanowisko spawania powinno być oddzielone od otoczenia
ognioodporną zasłoną, chroniącą przed promieniowaniem
łuku, iskrami oraz gorącym żużlem.
- Osoby przebywające w pobliżu nie powinny patrzeć na łuk
ani rozgrzany metal bez odpowiedniej ochrony oczu.
- Jeśli poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy należy
wyznaczyć bezpieczną odległość od stanowiska pracy i
nakazać osobom znajdującym się w odległości mniejszej
korzystanie ze słuchawek ochronnych.
ZASILANIE
- Źródło prądu należy podłączyć do zasilania zgodnie z
zaleceniami producenta.
W razie wystąpienia zakłóceń konieczne może być zastosowanie
dodatkowych środków, jak np. filtrowanie prądu zasilania.
Należy również rozważyć możliwość ekranowania przewodu
zasilającego.
1.2 Ochrona przed oparami i gazami
KABLE SPAWALNICZE
Kable spawalnicze powinny być jak najkrótsze i ułożone w
pobliżu siebie na ziemi lub możliwie blisko ziemi.
Powstające w czasie spawania gazy, opary i pyły mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia.
- Nie wolno używać tlenu do wentylacji.
- Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy
(naturalną lub wymuszoną).
- Podczas spawania w małym pomieszczeniu pracę spawacza
powinien
nadzorować
pomocnik
stojący
poza
pomieszczeniem.
- Butle z gazem należy umieszczać na zewnątrz lub w miejscu z
dobrą wentylacją.
- Nie wolno spawać w pobliżu stanowisk, gdzie odbywa się
odtłuszczanie lub malowanie.
WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW
Należy wziąć pod uwagę uziemienie wszystkich metalowych
elementów wchodzących w skład instalacji spawalniczej i
znajdujących się w pobliżu.
Podłączenie jakiegokolwiek metalowego elementu do materiału
spawanego zwiększa niebezpieczeństwo porażenia spawacza
prądem w razie jednoczesnego dotknięcia tego elementu i
elektrody.
Spawacz musi być odizolowany od wszystkich uziemionych
elementów instalacji spawalniczej.
Połączenie wyrównujące potencjały musi być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
15
UZIEMIENIE MATERIAŁU SPAWANEGO
Jeśli materiał spawany nie jest uziemiony ze względów
bezpieczeństwa lub z powodu jego rozmiarów czy pozycji,
uziemienie go może zmniejszyć poziom emisji. Należy pamiętać,
że uziemienie materiału spawanego nie może stanowić
zagrożenia dla spawaczy ani znajdujących się w pobliżu
urządzeń.
Uziemienia należy dokonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
EKRANOWANIE
Wybiórcze ekranowanie przewodów i urządzeń znajdujących się
w pobliżu może zmniejszyć poziom zakłóceń. W niektórych
przypadkach należy rozważyć ekranowanie całej instalacji
spawalniczej.
1.5 Stopień ochrony IP
Stopień ochrony obudowy zgodny z normą EN 60529:
IP21S
- Obudowa uniemożliwia dostęp do niebezpiecznych
elementów za pomocą palców oraz dostęp przedmiotów o
średnicy większej lub równej 12,5 mm
- Obudowa odporna na działanie kropli wody padających
pionowo.
Nie używać na deszczu.
- Obudowa odporna na przeciekanie wody do wewnątrz
urządzenia w czasie, gdy ruchome elementy urządzenia nie
pracują.
2 INSTALACJA
Łączenie źródeł prądu (zarówno szeregowo, jak i
równolegle) jest surowo wzbronione.
2.1 Podnoszenie, transport i rozładunek
Należy zawsze pamiętać o znacznej
urządzenia (patrz: Dane techniczne).
masie
2.2 Lokalizacja źródła prądu
Należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:
- Zapewnić łatwy dostęp do wszystkich paneli i złączy
urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w ciasnych pomieszczeniach.
- Nie umieszczać źródła prądu na powierzchniach nachylonych
bardziej niż 10° względem poziomu.
- Umieścić źródło prądu w miejscu suchym, czystym i
odpowiednio wentylowanym.
- Chronić przed zacinającym deszczem i nasłonecznieniem.
2.3 Umiejscowienie butli
- Butle ze sprężonym gazem stanowią potencjalne zagrożenie.
Przed przystąpieniem do przenoszenia butli należy
skonsultować się z dostawcą.
Chronić butle przed:
- bezpośrednim nasłonecznieniem;
- płomieniami;
- gwałtownymi zmianami temperatury;
- bardzo niskimi temperaturami.
Butle muszą być bezpiecznie umocowane do ściany lub w inny
sposób zabezpieczone przed upadkiem.
2.4 Podłączanie
2.4.1 Napięcie zasilania
UWAGA: w celu uniknięcia obrażeń ciała oraz
uszkodzeń sprzętu należy zawsze sprawdzać
ustawione napięcie zasilania i wartości
bezpieczników PRZED podłączeniem zasilania.
Upewnić się, że gniazdo zasilania posiada bolec
uziemienia.
Praca urządzenia jest objęta gwarancją z ramach
wahań napięcia do +10-20% względem wartości
nominalnej (np. dla 400 V dopuszczalny zakres
napięcia wynosi od 320 V do 440 V).
Źródło prądu jest fabrycznie ustawione na napięcie
zasilania 400 V.
.
2.4.2 Wybór napięcia zasilania
Nie wolno przemieszczać zawieszonego ładunku
ponad ludźmi czy przedmiotami.
UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
prac wewnątrz źródła prądu należy fizycznie
odłączyć źródło prądu od gniazda zasilania.
Nie wolno upuszczać urządzenia ani narażać go na
działanie nadmiernych sił.
Zmiany napięcia zasilania może dokonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel przy odłączonym zasilaniu. Zmiany
dokonuje się poprzez zdjęcie bocznej pokrywy i odpowiednią
zmianę połączeń na kostce (rys.1).
Nie wolno
podnośnika.
używać
uchwytu
do
zaczepiania
Do podnoszenia należy używać następującego sprzętu:
- wózka widłowego; podczas transportu uważać, by źródło
prądu się nie przewróciło.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w
wyniku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
Rys. 1 Schematy połączeń na kostce
16
2.4.3 Uziemienie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników konieczne
jest prawidłowe uziemienie systemu. Przewód zasilający
wyposażony jest w żyłę uziemienia (żółto-zielona), którą należy
podłączyć do styku uziemienia na wtyczce.
UWAGA
* Podłączenia systemu może dokonywać wyłącznie
wykwalifikowany elektryk, zachowując zgodność z
obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
* Przewód zasilający źródła prądu posiada żyłę żółtozieloną, która musi ZAWSZE być uziemiona. Nie wolno
podłączać żyły uziemienia do innych styków zasilania.
* Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że instalacja
elektryczna na stanowisku pracy jest uziemiona, a
gniazdka sieciowe są w dobrym stanie.
* Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z atestowanych
wtyczek, zgodnych z normami bezpieczeństwa.
2.5 PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Zacisk kabla masy zamontować
najbliżej miejsca spawania.
możliwie
Przed rozpoczęciem spawania sprawdzić stan
wszystkich przewodów elektrycznych oraz
uchwytu spawalniczego. Elementy uszkodzone
należy naprawić lub wymienić.
2.5.1 Rozruch
2.4.4 Zasilanie z agregatu prądotwórczego
Urządzenie może być zasilane z agregatu prądotwórczego pod
warunkiem, że zapewnia on stabilne napięcie zasilające w
zakresie ±15% napięcia deklarowanego przez producenta, w
każdych warunkach pracy i przy maksymalnej mocy źródła
prądu.
Zaleca się korzystanie z agregatów o mocy
dwukrotnie większej od mocy źródła prądu (dla
zasilania jednofazowego) lub 1,5 raza większej (dla
zasilania trójfazowego).
Zaleca się korzystanie z agregatów sterowanych
elektronicznie.
Rys.2
Przygotowania należy przeprowadzać zgodnie z następującymi
zaleceniami:
a) Odłączyć źródło prądu od zasilania.
b) Otworzyć prawą płytę obudowy.
d) Podłączyć przewód zasilania (1) kabla zespolonego do
bieguna dodatniego, by zmienić biegunowość (patrz
"Zmiana biegunowości spawania").
d) Podłączyć przewód sterujący (2) do złącza z przodu źródła
prądu.
e) Zacisnąć pierścień mocujący kabla.
f) Zamknąć prawą płytę obudowy.
2.5.2 Zmiana biegunowości spawania
Możliwość łatwego wyboru biegunowości spawania pozwala na
spawanie wszystkimi dostępnymi na rynku rodzajami drutu.
Biegunowość ujemna: przewód zasilania kabla zespolonego
należy podłączyć do ujemnego bieguna źródła prądu, co daje
ujemną biegunowość prądu spawania. Pozostałe dwa złącza
należy połączyć mostkiem.
Biegunowość dodatnia: przewód zasilania kabla zespolonego
należy podłączyć do dodatniego bieguna źródła prądu, co daje
dodatnią biegunowość prądu spawania. Pozostałe dwa złącza
należy połączyć mostkiem.
W celu zmiany biegunowości należy zdjąć prawą boczną płytę
obudowy, wykręcić trzy śrubki mocujące, wybrać pożądaną
biegunowość zgodnie ze schematem, wkręcić śrubki mocujące i
zamknąć obudowę.
17
3 OPIS URZĄDZENIA
3.3 Panel tylny
3.1 Informacje ogólne
Urządzenia z serii UNISTEP są wysokowydajnymi,
półautomatycznymi systemami spawalniczymi do spawania
ciągłego MIG/MAG, zapewniającymi najwyższą jakość
spawania drutami pełnymi i rdzeniowymi przy niewielkich
kosztach eksploatacji.
Źródło prądu ma charakterystykę stałoprądową ze skokową
regulacją napięcia prądu spawania. Możliwy jest wybór różnej
indukcyjności wyjścia, co pozwala na dobranie optymalnej
dynamiki spawania.
Źródło prądu można podłączyć do dwóch różnych podajników
drutu:
Wersja STANDARDOWA (WF 115):
regulacja prędkości podawania drutu za pomocą pokrętła na
przednim panelu.
Wersja XP (WF 115 XP):
źródła prądu wyposażone w nowatorski tryb synergiczny.
W trybie synergicznym prędkość podawania drutu jest wyliczana
i ustawiana automatycznie w zależności od ustawionego rodzaju
materiału i średnicy drutu, co znacznie ułatwia obsługę systemu.
Rys.4
1: Przewód zasilający
2: Bezpiecznik 6x32 2.5A 250V
3: tabliczka znamionowa
4: wejście przewodu sterującego
5: wejście przewodu zasilania
3.4 Panel złączy
3.2 Przedni panel sterujący
Rys.5
L1, L2, L3: złącza wyjściowe o różnej indukcyjności.
Wyższa indukcyjność daje łuk bardziej miękki i mniej
odprysków, natomiast niższa indukcyjność daje łuk
twardszy.
Najczęściej korzysta się z L1 przy kroku 1 na głównym
włączniku, L2 przy kroku 2 i L3 przy kroku 3.
Rys.3
Pokrętło I1: główny włącznik zasilania (poz. 0 =
źródło prądu wyłączone) oraz 3-stopniowa regulacja
zgrubna. Jeśli pokrętło znajduje się w pozycji innej niż
0, źródło prądu jest pod napięciem.
Pokrętło I2: 10-stopniowa regulacja precyzyjna.
W obu pokrętłach wyższe pozycje odpowiadają
zwiększonemu napięciu.
Nie wolno używać pokrętła podczas spawania!
L1: zapala się w chwili włączenia zasilania.
L2: sygnalizuje działanie któregoś z układów
ochronnych, np. ochrony przed przegrzaniem.
L3: zapala się w chwili, gdy kabel spawalniczy
znajdzie się pod napięciem.
18
4 KONSERWACJA
Urządzenie należy poddawać regularnej konserwacji zgodnie z
zaleceniami producenta.
Wszelkich czynności konserwacyjnych powinien dokonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel.
Podczas pracy urządzenia wszystkie drzwiczki i płyty obudowy
muszą być prawidłowo domknięte i zablokowane.
Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.
Nie wolno dopuścić do zbierania się opiłków metalu na kratce
wentylacyjnej i w jej pobliżu.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych odłączyć źródło prądu od
zasilania!
Źródło prądu należy regularnie poddawać
następującym czynnościom konserwacyjnym:
* Czyścić wnętrze obudowy za pomocą miękkiej
szczotki i sprężonego powietrza o niskim
ciśnieniu.
* Sprawdzać wszystkie połączenia elektryczne
oraz stan wszystkich przewodów.
Eksploatację
i
konserwację
reduktorów
gazowych
należy
przeprowadzać
zgodnie
z
odpowiednimi instrukcjami obsługi.
uchwytu
Konserwacja i wymiana elementów
spawalniczego oraz kabli masy:
* Sprawdzić temperaturę elementów systemu i upewnić się,
że nie dochodzi do przegrzewania.
* W czasie pracy korzystać z atestowanych rękawic
ochronnych.
* Należy używać narzędzi odpowiednich do danego zadania.
Niedotrzymanie obowiązku przeprowadzania powyższych
czynności konserwacyjnych spowoduje unieważnienie
wszelkich gwarancji, a producent nie będzie ponosił
odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu awarie.
5 POTENCJALNE PROBLEMY
ELEKTRYCZNE
Urządzenie nie daje się uruchomić (L1 zgaszona):
- Przepalony bezpiecznik zasilania
- Sprawdzić obecność napięcia zasilającego
Ograniczona moc przy niskim napięciu biegu jałowego:
- Niewłaściwe napięcie prądu zasilania
- Brak fazy
- Uszkodzony przełącznik zdalnego sterowania
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o
kontakt z działem obsługi klienta.
6 WADY SPOIN PRZY SPAWANIU MIG
Porowatość:
- Zawilgotnienie gazu.
- Brud, rdza.
- Zbyt długi łuk.
Pęknięcia na gorąco:
- Zanieczyszczone elementy spawane.
- Stykanie się spoin.
- Zbyt wysoka temperatura spawania.
- Nieczystości w materiale drutu.
- Materiał spawany o wysokiej zawartości węgla, siarki lub
innych nieczystości.
Słabe przepalanie:
- Zbyt niskie natężenie.
- Nierówne podawanie drutu.
- Zbyt duża odległość między spajanymi krawędziami.
- Zbyt wąskie sfazowanie krawędzi.
- Zbyt duża wypukłość.
Słabe topienie:
- Zbyt gwałtowne ruchy uchwytem.
- Niedostateczna indukcyjność.
- Zbyt niskie napięcie.
- Nadmierny opór warstwy tlenku.
Nacięcia boczne:
- Zbyt duża prędkość spawania.
- Zbyt wysokie napięcie.
Pęknięcia:
- Niewłaściwy rodzaj drutu.
- Zła jakość elementów spajanych.
Zbyt duży rozprysk:
- Zbyt wysokie napięcie.
- Niedostateczna indukcyjność.
- Zabrudzenie osłony uchwytu.
- Prowadzenie uchwytu pod zbyt dużym kątem.
Wady kształtu:
- Nadmierne wysunięcie drutu z uchwytu.
- Zbyt niskie natężenie.
Niestabilność łuku:
- Sprawdzić przepływ gazu.
- Sprawdzić źródło prądu.
Zatrzymanie podawania drutu (L2 zapalona):
- Uszkodzony spust uchwytu
- Zużycie rolek podajnika
- Stopienie dyszy uchwytu (zablokowanie drutu)
- Otworzyć boczne drzwiczki obudowy podajnika drutu
Brak sterowania mocą:
- Praca wstrzymana z powodu przegrzania (L2 zapalona)
- Uszkodzony przełącznik zdalnego sterowania
- Otworzyć boczne drzwiczki obudowy podajnika drutu
Brak sterowania podawaniem, gazem i mocą:
- Uszkodzony spust uchwytu
Brak iskry zajarzającej
- Praca wstrzymana z powodu przegrzania (L2 zapalona)
- Uszkodzony przełącznik zdalnego sterowania
- Niewłaściwe podłączenie kabla masy
19
7 TEORIA SPAWANIA CIĄGŁEGO
7.1 Wstęp
System spawalniczy MIG składa się ze źródła prądu stałego,
podajnika drutu, szpuli drutu, uchwytu spawalniczego oraz
źródła gazu osłonowego (rys.7).
7.1.2 Parametry spawania
Widoczność łuku eliminuje konieczność ścisłego trzymania się
wartości w tabelach parametrów, gdyż spawacz ma bezpośrednią
kontrolę nad jeziorkiem.
- Napięcie ma bezpośredni wpływ na wygląd kropli, ale
rozmiar powierzchni spajanej można regulować poprzez
odpowiednie zmiany pozycji uchwytu, co pozwala na
uzyskiwanie różnych skupień przy tym samym napięciu.
- Prędkość podawania drutu jest proporcjonalna do natężenia
prądu spawania.
Rys. 9 i 10 ilustrują zależności pomiędzy poszczególnymi
parametrami spawania.
Rys.7 System spawania ręcznego
Prąd spawania jest przekazywany na łuk za pośrednictwem
topliwej elektrody podłączonej do bieguna dodatniego. W ten
sposób łuk przekazuje stopiony metal na materiał spawany. W
celu uzupełniania drutu topionego podczas spawania konieczne
jest podawanie drutu.
7.1.1 Metody
Przy spawaniu w osłonie gazowej wyróżnia się dwa sposoby
przekazywania materiału do spoiny, w zależności od sposobu
odrywania kropli od elektrody. Przy spawaniu ŁUKIEM
KRÓTKIM (zwarciowym), topiąca się elektroda dotyka do
jeziorka spawalniczego, co powoduje powstanie krótkiego
spięcia i przerwanie topienia. Łuk jest ponownie zajarzany i cały
cykl się powtarza (rys. 2a).
rys. 2a
rys. 2b
Rys.8 Cykl spawania ŁUKIEM KRÓTKIM (a) i
NATRYSKOWYM (b)
Drugim sposobem przekazywania kropli do spoiny jest spawanie
ŁUKIEM NATRYSKOWYM, gdzie krople są odrywane od
elektrody i wyrzucane w stronę jeziorka (rys. 2b).
20
Rys.9 Wykres wyboru optymalnej charakterystyki roboczej
Rys.10 Zależność pomiędzy prędkością podawania drutu a
natężeniem (charakterystyka topnienia) dla różnych średnic drutu
TABELA WYBORU ORIENTACYJNYCH PARAMETRÓW SPAWANIA DLA NAJCZĘSTSZYCH
ZASTOSOWAŃ I ŚREDNIC DRUTU
Średnica drutu – masa na metr
Napięcie (V)
rodzaj łuku
0,8 mm
Słabe przepalanie dla
cienkich drutów
1,0-1,2 mm
Dobre przepalanie i
kontrola topienia
1,6 mm
Dobre topienie płaskie i
pionowe
2,4 mm
Nieużywane
60-160 A
Automatyczne spoiny
pachwinowe
100-175 A
Spawanie automatyczne z
wysokim napięciem
120-180 A
Spawanie automatyczne
w dół
150-200 A
Nieużywane
150-250 A
Słabe przepalanie z
regulacją do 200 A
200-300 A
Spawanie automatyczne
dla wielu spoin
250-350 A
Dobre przepalanie w dół
300-400 A
Dobre przepalanie i obfite
odkładanie przy grubych
drutach
150-250 A
200-350 A
300-500 A
500-750 A
16-22
ŁUK KRÓTKI
24-28
ŁUK PÓŁKRÓTKI
(przejściowy)
30-45
ŁUK NATRYSKOWY
7.1.3 Gazy osłonowe
Rozróżnienie spawania MIG i MAG opiera się przede wszystkim na rodzaju gazu: gaz obojętny przy spawaniu MIG, gaz aktywny przy
spawaniu MAG.
Dwutlenek węgla (CO2)
Stosowanie CO2 jako gazu osłonowego pozwala na uzyskanie głębokiego przepalania przy wysokiej prędkości podawania drutu, dobrych
własnościach mechanicznych spoiny oraz niskich kosztach pracy. Używanie tego gazu stwarza jednak problemy związane ze składem
chemicznym spoin, które zawierają dużo związków łatwo utlenialnych przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości węgla w jeziorku.
Spawanie w osłonie czystego CO2 wiąże się również z takimi problemami, jak zbyt duży rozprysk oraz powodowana przez tlenek węgla
porowatość spoiny.
Argon
Ten gaz obojętny stosowany jest w czystej postaci przy spawaniu stopów lekkich, natomiast do spawania nierdzewnej stali chromowoniklowej zaleca się korzystanie z mieszanki z 2% domieszką tlenu i CO2, dającej bardziej stabilny łuk i lepszy kształt kropli.
Hel
Gaz ten jest czasem używany zamiast argonu, gdyż daje lepsze przepalanie przy grubych drutach oraz pozwala na szybsze podawanie drutu.
Mieszanka Argon-Hel
Daje stabilniejszy łuk od czystego helu oraz lepsze przepalanie i wyższą prędkość spawania niż czysty argon.
Mieszanki Argon-CO2 i Argon-CO2-Tlen
Mieszanki te stosowane są przy spawaniu materiałów zawierających żelazo, zwłaszcza przy spawaniu ŁUKIEM KRÓTKIM, gdyż pozwalają
na lepsze przekazywanie ciepła. Mogą również być stosowane przy ŁUKU NATRYSKOWYM. Mieszanki z reguły zawierają od 8% do
20% CO2 oraz ok. 5% tlenu.
21
8 DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania 50/60 Hz
Zmax (@PCC) *
Bezpiecznik zwłoczny
Maks. moc
Współczynnik mocy
Prąd spawania MIG (40°C)
(x=30%)
(x=60%)
(x=100%)
Zakres regulacji
Napięcie biegu jałowego
Stopień ochrony
Klasa cieplna
Normy konstrukcyjne
Wymiary (dł. x gł. x wys.)
Masa
Przewód zasilania
UNISTEP 3000
3x230/400Vac –20+10%
260mΩ
UNISTEP 4000
3x230/400Vac –20+10%
198mΩ
20A @ 230Vac/16A @ 400Vac
13.8 KVA – 13.2 kW
0.96
35A @ 230Vac/20A @ 400Vac
22.2 KVA – 21.3 kW
0.96
300A
230A
180A
30-320A
2x10 stopni
42Vdc
IP21S
H
EN 60974-1
EN 60974-10
500x980x760 mm
88 Kg.
4x2.5 mmq
400A
320A
250A
30-420A
3x10 stopni
50Vdc
IP21S
H
EN 60974-1
EN 60974-10
500x980x760 mm
107 Kg.
4x4 mmq
UNISTEP 3000
* To urządzenie spełnia normy EN/IEC 61000-3-11.
*
Niniejsze urządzenie spełnia normę EN/IEC 61000-3-12, pod warunkiem, że maksymalna możliwa impedancja instalacji elektrycznej w punkcie
dostępu do sieci publicznej nie będzie przekraczać wartości podanej jako “Zmax”. Jeśli urządzenie będzie podłączane do publicznej sieci niskiego napięcia,
osoba je instalująca lub użytkująca ma obowiązek sprawdzić, czy jego podłączenie jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci
energetycznej.
UNISTEP 4000
Niniejsze urządzenie spełnia normę EN/IEC 61000-3-11/12, pod warunkiem, że maksymalna możliwa impedancja instalacji elektrycznej w punkcie
*
dostępu do sieci publicznej nie będzie przekraczać wartości podanej jako “Zmax”. Jeśli urządzenie będzie podłączane do publicznej sieci niskiego napięcia,
osoba je instalująca lub użytkująca ma obowiązek sprawdzić, czy jego podłączenie jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci
energetycznej.
22
РУССКИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Данная инструкция поставляется в комплекте с аппаратом и должна сопровождать его при продаже, перепродаже или при
любом другом изменении его местоположения.
Пользователь оборудования отвечает за сохранность внешнего вида инструкции.
SELCO s.r.l. оставляет за собой право изменения содержания инструкции в любое время без предварительного
уведомления.
Все права на перевод на русский язык и частичное или полное воспроизведение данной инструкции любыми средствами
(включая фотокопирование, фильмирование и микрофильмирование) принадлежат компании SELCO s.r.l.
Представленные рекомендации и требования имеют жизненно важное значение и необходимы для выполнения
гарантий. В случае несоблюдения изложенных рекомендаций и требований, производитель не несет никакой
ответственности за возможные последствия.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Компания
SELCO s.r.l. – Via Palladio, 19 - 35010 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 94313311 - E-mail: [email protected] – www.selcoweld.com
настоящим подтверждает, что аппарат
UNISTEP 3000-4000 / 3000-4000 XP
имеет следующие сертификаты
2006/95/EEC LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2004/108/EEC EMC DIRECTIVE
93/68/EEC
CE MARKING DIRECTIVE
и соответствует следующим стандартам
EN 60974-1
EN 60974-10
Class A
Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия SELCO s.r.l. делает данный сертификат
соответствия недействительным.
Onara di Tombolo (PADOVA)
Официальный представитель Selco
……………………………………..
Lino Frasson
СИМВОЛЫ
Сообщение о непосредственной опасности серьезных телесных повреждений или поведения, могущего
привести к серьезным телесным повреждениям.
Важное замечание, которое следует соблюдать для предупреждения небольших травм персонала или
повреждений оборудования.
Замечания, отмеченные этим символом, представляют собой главным образом описания технических или
эксплуатационных особенностей аппарата.
23
СОДЕРЖАНИЕ
1 БЕЗОПАСНОСТЬ .................................................................................................................................................... 25
1.1 Защита сварщика, окружающей среды и персонала ................................................................................. 25
1.1.1 Личная защита сварщика ........................................................................................................................ 25
1.1.2 Защита окружающих людей .................................................................................................................... 25
1.2 Защита от газа и дыма ................................................................................................................................ 25
1.3 Пожаро- и взрывобезопасность ................................................................................................................. 25
1.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС) ........................................................................ 25
1.4.1 Установка, использование и проверка окружающей территории ........................................................ 25
1.4.2 Способы снижения уровня электромагнитных помех ........................................................................... 25
1.5 КЛАСС ЗАЩИТЫ IP ................................................................................................................................. 26
2 УСТАНОВКА .......................................................................................................................................................... 26
2.1 Поднимание, транспортировка и разгрузка оборудования ..................................................................... 26
2.2 Размещение источника питания ................................................................................................................. 26
2.3 Установка баллонов ................................................................................................................................... 26
2.4 Сборка.......................................................................................................................................................... 26
2.4.1 Подключение к сети электропитания ...................................................................................................... 26
2.4.2 Выбор напряжения питания..................................................................................................................... 27
2.4.3 Заземление................................................................................................................................................. 27
2.4.4 Электропитания посредством генераторной установки......................................................................... 27
2.5 Эксплуатация аппарата............................................................................................................................... 27
2.5.1 Начало работы ......................................................................................................................................... 27
2.5.2 Изменение полярности сварки ................................................................................................................. 27
3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ........................................................................................................................... 28
3.1 Общие сведения .......................................................................................................................................... 28
3.2 Передняя панель управления ..................................................................................................................... 28
3.3 Задняя панель .............................................................................................................................................. 28
3.4 Панель разъемов ......................................................................................................................................... 28
4 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА .............................................................................................. 29
5 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ................................................................................ 29
6 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ (MIG) .................................... 29
7 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ................................................................ 30
7.1 Введение ...................................................................................................................................................... 30
7.1.1 Методы ..................................................................................................................................................... 30
7.1.2 Сварочные параметры ............................................................................................................................. 30
7.1.3 Газы .......................................................................................................................................................... 31
8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................................. 32
24
1 БЕЗОПАСНОСТЬ
1.3 Пожаро- и взрывобезопасность
Перед
использованием
аппарата
внимательно
прочтите
настоящую
инструкцию.
Не допускается выполнение операций или
внесение изменений, не предусмотренных
настоящей инструкцией.
При возникновении вопросов, связанных с использованием
данного аппарата, проконсультируйтесь у специалиста.
Производитель не несет ответственности за травмы
персонала или повреждения оборудования, вызванные не
знанием или некорректным использованием предписаний,
изложенных в настоящей инструкции.
1.1 Защита сварщика, окружающей среды и
персонала
Сварочный процессявляется источником различных видов
излучений (термических, радиомагнитных и прочих), шума и
газа. Лица, использующие кардиостимуляторы, должны
проконсультироваться у врача, прежде чем выполнять
операции по аргонодуговой сварке или плазменной резке.
Если приведенное выше предупреждение не было учтено, то
в случае несчастного случая производитель не несет
ответственности за возможные последствия.
1.1.1 Личная защита сварщика
- Не носите контактные линзы!!!
- Всегда держите поблизости аптечку первой помощи.
- Нельзя недооценивать травмы или ожоги, полученные во
время сварочных работ.
- Для защиты поверхности кожи от излучения сварочной
дуги, искр и брызг расплавленного металла всегда носите
специальную защитную одежду и головные уборы
(шлемы).
- Используйте маски с боковыми защитными щитками и
специальными защитными фильтрами для глаз (не ниже
NR10).
- Если уровень шума во время сварки превышает
допустимые пределы, используйте наушники.
- Всегда используйте защитные очки с боковыми щитками,
особенно при
выполнении операций, связанных с
ручной или механической очисткой сварочного
соединения от шлаков и окислов.
- В случае поражения электрическим током сразу же
прекратите сварочный процесс.
- Нельзя
касаться
двух
горелок
электрододержателей одновременно.
или
двух
1.1.2 Защита окружающих людей
- При
выполнении
сварочных
работ
используйте
огнеупорные перегородки для защиты окружающих
людей от излучений, искр и брызг раскаленного металла.
- Предупредите окружающих, что на дугу или раскаленный
металл нельзя смотреть без соответствующих защитных
средств.
- Если уровень шума при выполнении сварочных работ
превышает пределы, установленные стандартом для
некоторой
территории,
проследите,
чтобы
все
окружающие были снабжены наушниками.
1.2 Защита от газа и дыма
Пыль, дым и газ, образующиеся во время сварки, могут быть
вредными для здоровья человека.
- Не используйте кислород для вентиляции.
- Позаботьтесь об организации естественной или
искусственной вентиляции территории проведения
сварочных работ.
- В случае проведения работ в тесных, закрытых
помещениях, сварка должна проводиться в присутствии и
под наблюдением еще одного человека, находящегося вне
места проведения работ.
- Газовые баллоны должны располагаться на улице или в
помещениях с хорошей вентиляцией.
- Не производите сварочные работы вблизи
окрасочного/смазочного цехов.
Причиной пожара и/или взрыва при проведении сварочных
работ может стать:
- Наличие в непосредственной близости от проведения
сварочных
работ
легковоспламеняющихся,
взрывоопасных веществ или объектов.
- Перед проведением сварки убедитесь в отсутствии таких
веществ или очистите территорию от них. Всегда имейте
под рукой огнетушители или другие материалы для
борьбы с пожаром.
- Не проводите сварочные работы или работы по
плазменной резке в закрытых контейнерах или трубах.
- Даже если указанные контейнеры открыты и надлежащим
образом очищены, сварочные
работы должны
проводиться весьма осторожно.
- Не проводите сварочные работы в помещениях,
содержащих взрывоопасную пыль, газы и испарения.
- Не проводите сварочные работы емкостей, находящихся
под давлением, или в непосредственной близости от них.
- Не используйте данный аппарат для размораживания
труб.
1.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
Данный аппарат был создан в соответствии с требованиями
стандарта EN60974-10. При использовании данного
аппарата сварщик должен придерживаться требований,
изложенных в указанном стандарте.
- Установка и использование данного аппарата должны
выполняться
в
соответствии
с
инструкциями,
изложенными в настоящем руководстве.
- Данный аппарат предназначен для профессионального
использования в условиях промышленного производства.
Необходимо помнить, что в других условиях может быть
трудно
обеспечить
требуемую
электромагнитную
совместимость данного оборудования.
1.4.1 Установка, использование
окружающей территории
и
проверка
- Персонал, осуществляющий установку и эксплуатацию
данного
оборудования,
должен
хорошо
знать
окружающую территорию, проводить установку и
эксплуатацию
в
соответствии
с
указаниями
производителя и т.о. нести всю ответственность за
установку и эксплуатацию данного оборудования.
- Электромагнитные
помехи,
генерируемые
оборудованием,
устраняются
пользователем
оборудования, возможно с технической поддержкой
производителя оборудования.
- В любом случае, электромагнитные помехи должны быть
снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе
другого оборудования.
- Перед установкой оборудования рекомендуется провести
оценку ожидаемого уровня электромагнитных помех и их
вредного влияния на окружение, учитывая в первую
очередь возможный вред здоровью окружающего
персонала, особенно для людей с кардиостимуляторами
или слуховыми аппаратами.
1.4.2 Способы снижения уровня
электромагнитных помех
СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- Аппарат должен быть подключен к сети питания в
соответствии инструкциями производителя.
В случае возникновения электромагнитных помех возможно
использование дополнительных средств защиты, например,
сетевых фильтров.
Необходимо также рассмотреть возможность экранирования
кабеля питания аппарата.
25
КАБЕЛИ ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ
Кабели горелок должны иметь минимальную длину,
располагаться недалеко друг от друга и по возможности – на
уровне земли.
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Заземление всех металлических элементов самого
сварочного оборудования, а также металлических
объектов, находящихся в непосредственной близости от
него, должны быть согласованы между собой.
Однако, заземление свариваемых деталей может повысить
риск поражения сварщика электрическим током в случае
одновременного касания свариваемой детали и электрода.
Поэтому сварщик должен быть изолирован от всех
заземленных элементов.
Размещение разъемов заземления должно быть выполнено в
соответствии с требованиями действующих местных
стандартов.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Заземление свариваемых деталей может эффективно
сократить
электромагнитные
помехи,
генерируемые
аппаратом. Однако оно не всегда возможно по соображениям
электробезопасности
или
в
силу
конструкционных
особенностей свариваемых деталей. Необходимо помнить,
что заземление свариваемых деталей не должно увеличивать
риск поражения сварщика электрическим током или какоголибо повреждения другого электрооборудования.
Заземление должно выполняться в соответствии с
требованиями действующих местных стандартов.
ЭКРАНИРОВАНИЕ
Частичное экранирование кабелей и корпусов другого
электрооборудования, находящихся вблизи от сварочного
аппарата также может эффективно сократить влияние
электромагнитных помех. Полное экранирование сварочной
установки выполняется только в особых случаях.
1.5 КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
Класс защиты в соответствии со стандартом EN 60529:
IP21S
- Система защиты против попадания в опасные части
аппарата пальцев или других посторонних предметов,
диаметр которых больше либо равен 12.5 мм.
- Защита от вертикального падения капель воды. Если
идет дождь, не используйте аппарат на открытом
воздухе.
- Защита от попадания воды в аппарат, когда
подвижные части находятся в нерабочем состоянии.
2 УСТАНОВКА
Не
допускается
последовательное
или
параллельное
включение
более
одного
выпрямителя.
2.1 Поднимание, транспортировка и
разгрузка оборудования
Всегда
учитывайте
реальный
вес
оборудования
(см.
технические
характеристики).
Не
допускайте,
транспортировался
подвешенным
над
предметами.
чтобы
груз
или
оставался
людьми
или
Не допускайте падения аппарата или
отдельных его частей, не бросайте его
при транспортировке.
26
Использование
аппарата.
ручки
для
подъема
Для
подъема
аппарата
используйте
следующее
оборудование и приспособления:
- автопогрузчик, будьте предельно внимательны при
перемещении оборудования, избегайте опрокидывания
аппарата.
В случае несоблюдения требований, изложенных
выше,
производитель
не
несет
никакой
ответственности за возможные последствия.
2.2 Размещение источника питания
При размещении источника питания, соблюдайте
следующие правила:
- Органы управления и разъемы должны быть легко
доступны.
- Не размещайте оборудование в тесных помещениях.
- Не
размещайте
выпрямитель
на
наклонных
поверхностях с углом наклона более 10°.
- Размещайте выпрямитель в сухом, чистом и хорошо
проветриваемом помещении.
- Защищайте оборудование от действия прямых
солнечных лучей и дождя.
2.3 Установка баллонов
- Баллоны со сжатым газом представляют собой
опасность.
Перед
их
транспортировкой,
проконсультируйтесь с поставщиком баллонов.
Защищайте баллоны от:
- Прямых солнечных лучей;
- Пламени;
- Резких перепадов температур;
- Очень низких температур.
Во избежание падения, баллоны со сжатым газом должны
быть закреплены к стене или к любой другой опоре.
2.4 Сборка
2.4.1 Подключение к сети электропитания
ВНИМАНИЕ: во избежание повреждения
оборудования
и
травм
персонала
необходимо
ПЕРЕД
подключением
аппарата к сети проверить установленное
значение
напряжения
питания
(и
соответствие его напряжению сети), а также
пороговые
напряжения
сетевых
предохранителей. Кроме этого следует
убедиться, что аппарат подключается к
розетке, имеющей фазу заземления.
Допустимые
колебания
напряжения
в
питающей сети составляют ± 10-20% от
номинального значения, т.е. если Uном – 400 В,
то допустимый диапазон напряжения питания
320В – 440В.
Напряжение питания данного аппарата,
предустановленное на заводе, составляет 400
В.
2.4.2 Выбор напряжения питания
ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых
работ
внутри
аппарата
физически
отключите его от питающей сети, вынув
вилку кабеля питания из сетевой розетки.
Напряжение питания аппарата может быть изменено
только
квалифицированным
персоналом
путем
отключения аппарата от сети, снятия боковой крышки
корпуса и соответствующей установкой переключателей
и соединений на блоке терминала (см. рис. 1)
Мы советуем использовать генераторную
установку
с
системой
электронного
регулирования.
2.5 Эксплуатация аппарата
Кабель
заземления
должен
быть
расположен как можно ближе к зоне
сварки.
Перед
началом
сварки,
проверьте
состояние электрических проводов и
горелки, и если они не исправны, то
почините или замените их.
2.5.1 Начало работы
Рис. 1 Соединения на блоке терминала, соответствующие
разному напряжению питания
2.4.3 Заземление
Во избежание поражения персонала электрическим
током, система должна быть заземлена.
Выпрямитель оснащен проводом заземления (желтый зеленый), который должен быть подключен к разъему,
оснащенному заземленным контактом.
ВНИМАНИЕ
* Электрическое подключение аппарата должно
осуществляться
персоналом,
имеющим
необходимую квалификацию, и в соответствии с
нормативами, принятыми в данной стране.
* Сетевой
кабель
выпрямителя
снабжен
желтым/зеленым проводом, который должен быть
ВСЕГДА заземлен. Этот желтый,/зеленый провод
нельзя использовать с другими проводниками.
* Перед подключением аппарата убедитесь в наличии
центрального контура заземления на данной
территории и в исправности розеток.
* В соответствии с правилами техники безопасности,
используйте только подходящие разъемы.
2.4.4 Электропитания посредством генераторной
установки
Система может быть оснащена генераторной установкой
в состоянии «включено», что гарантирует стабильную
подачу напряжения с отклонением ±15% по отношению к
номинальному значению напряжения заявленным
производителем, при любых рабочих условиях и при
максимальном значении мощности, которую может
обеспечить выпрямитель.
Обычно мы рекомендуем использовать
генераторную установку на двойном
значении мощности выпрямителя для
однофазного источника питания и 1.5
значение
мощности
для
трехфазного
источника питания.
Рис. 2
Для обеспечения запуска системы, следуйте инструкциям,
приведенным ниже:
a) Отключите выпрямитель от электроснабжения.
b) Откройте правую боковую панель аппарата.
c) Подсоедините силовой кабель (1) кабельной связки
к положительному полюсу контактной колодки для
изменения полярности (см. пункт «Изменение
полярности сварки»).
d) Подсоедините
одножильный
кабель
(2)
к
соединительному разъему на фронтальной стороне
выпрямителя.
e) Затяните входные кабельные зажимы.
f) Закройте правую панель аппарата.
2.5.2 Изменение полярности сварки
Это устройство позволяет осуществлять сварку с
использованием любой сварочной проволоки при
помощи простого выбора полярности сварки (прямой
или обратной).
Прямая полярность: силовой кабель от кабельной
связки должен быть подключен к отрицательному полюсу
контактной колодки (отрицательный в горелке). Две
оставшиеся клеммы должны быть соединены друг с
другом при помощи соединительного моста.
Обратная полярность: силовой кабель от кабельной
связки должен быть присоединен к положительному
полюсу контактной колодки (положительный в горелке).
Две оставшиеся клеммы должны быть соединены друг с
другом при помощи соединительного моста.
Для изменения полярности необходимо открыть правую
панель аппарата, удалить три стопорных винта, выбрать
необходимую полярность как указано на диаграмме,
закрепить три стопорных винта на контактной колодке
и закрыть панель выпрямителя.
27
3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
3.3 Задняя панель
3.1 Общие сведения
Серия сварочных аппаратов UNISTEP предназначены для
выполнения полуавтоматической сварки непрерывной
проволокой и обеспечивают получение высококачественного
сварного соединения при сравнительно невысоких затратах.
Статистической характеристикой выпрямителя является
постоянное напряжение и ступенчатая регулировка
сварочного напряжения. Разные значения выходной
индуктивности, выбор которых можно осуществить,
позволяют оператору задать оптимальную динамику
сварочного процесса.
Выпрямитель может быть подсоединен к двум различным
блокам подачи проволоки:
Стандартная версия- STANDARD (WF 115):
Скорость
подачи
проволоки
может
быть
задана
непосредственно на передней панели при помощи
потенциометра.
XP версия –SYNERGY (WF 115 XP):
Эти выпрямители оснащены синергетическим режимом
настройки.
Используя синергетический режим настройки, достаточно
ввести тип свариваемого материала и диаметр проволоки.
При этом настройка скорости подачи проволоки происходит
автоматически, тем самым операция настройки параметров
сварки значительно упрощается.
Рисунок 4
1: сетевой кабель
2 : 6x32 2.5A 250V плавкая вставка
3: пластина/ технические характеристики
4: вход одножильного кабеля
5: вход силового кабеля
3.4 Панель разъемов
3.2 Передняя панель управления
Рисунок 5
L1, L2, L3 выходные разъемы c переменной
индуктивностью.
Большее значение индуктивности позволяет
получить более «плавную» дугу и сократить
разбрызгивание металла, в то время как
меньшее значение индуктивности позволяет
получить более активную дугу.
Рисунок 3
Переключатель I1: подача напряжения питания
(когда I1 находится в положении «0» – аппарат
выключен). Позволяет установить один из трех
режимов питания аппарата.
Переключатель I2: переключатель для более
тонкой настройки. Имеет 10 позиций.
Для обоих переключателей – с увеличением
номера позиции возрастает выходное напряжение
аппарата.
Не переключайте I1 и I2 во время сварки!
L1: загорается, когда выпрямитель подключается
к сети питания.
L2: индикатор загорается, когда срабатывает
превентивное отключение аппарата, например, в
связи с перегревом аппарата.
L3: этот индикатор включается, когда на когда
на выходные разъемы выпрямителя подается
напряжение.
28
Обычно L1 используется при положении
главного переключателя в положении 1-ой
ступени, L2 в положении 2-ой ступени и L3 в
положении 3-ей ступени.
4
РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АППАРАТА
Регулярное
обслуживание
выпрямителя
должно
производиться
в
соответствии
с
инструкциями
производителя.
Любые операции по регулярному обслуживанию аппарат
должны
производиться
персоналом,
имеющим
соответствующую квалификацию.
Во время работы оборудования все доступы, заслонки и
крышки
аппарата
должны
быть
закрыты
и
зафиксированы.
Не допускается какое-либо переоборудование системы.
Не допускайте накопления металлической пыли около
или непосредственно на вентиляторе.
Отключайте аппарат от сети
выполнением каждой операции!
перед
Регулярное обслуживание аппарата:
* Очистку внутри аппарата проводите с
помощью сжатого воздуха (под небольшим
давлением) и мягких щеток.
* Регулярно
проверяйте
исправность
соединительных и сетевых кабелей.
При
использовании
и
проведении
технического обслуживания редукторов
давления, обращайтесь к соответствующим
инструкциям.
Для регулярного обслуживания или замены
компонентов горелки, электрододержателя
и/или проводов заземления:
* Проверяйте температура компонентов и убедитесь в
том, что они не перегрелись.
* Всегда используйте перчатки в соответствии с
требованиями безопасности.
* Используйте подходящие инструменты.
Невыполнение указанных рекомендаций аннулирует
гарантии производителя данного оборудования и
снимает с него всю ответственность.
5 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
Аппарат не включается (светодиод L1 не горит):
- Перегорел сетевой предохранитель
- Убедитесь в наличии напряжения в сети
Ограничение энергоподачи с низким напряжением
холостого хода:
- Напряжение
питания
сети
не
соответствует
установленному в аппарате
- Отсутствие фазы
- Неисправный пульт дистанционного управления
Проволока не подается (горит светодиод L2):
- Неисправная кнопка горелки
- Износ роликов
- Заплавление сопла горелки
- Откройте боковую панель блока подачи проволоки
Горелка не реагирует на управляющие команды:
- Несправна кнопка горелки
Дуга не возбуждается:
- Перегрев аппарата (горит светодиод L2)
- Неисправный пульт дистанционного управления
- Неправильно было выполнено заземление (плохой
контакт обратного кабеля)
При возникновении проблем обращайтесь в ближайший
сервисный центр.
6 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ
(MIG)
Пористый сварочный шов:
- Влажный газ
- Загрязнение, ржавчина
- Слишком длинная дуга
Растрескивание:
- Загрязнение материала.
- Краевой эффект
- Слишком высокий нагрев
- Несоответствующий хим. состав прутка
- Высокое содержание в
свариваемом материале
углерода, сульфатов и других включений
Недостаточная глубина проникновения:
- Слишком низкий ток
- Неустойчивая подача проволоки
- Свариваемые части расположены слишком далеко
друг от друга
- Неправильный угол наклона горелки
- Резкое изменение толщины или размера свариваемых
деталей
Недостаточное проплавление:
- Неровное, отрывистое перемещение горелки
- Неподходящее значение индуктивности
- Слишком низкое напряжение
- Сопротивление оксидной пленки
Подрез шва:
- Слишком высокая скорость подачи проволоки
- Слишком высокое напряжение
Разломы :
- Несоответствующий материал проволоки
- Плохое качество свариваемого материала
Разбрызгивание:
- Слишком высокое сварочное напряжение
- Неподходящее (недостаточное) значение
индуктивности
- Загрязнение сопла горелки
- Неправильный (слишком сильный) наклон горелки
Нечеткие контуры сварочной ванны:
- Слишком длинный вылет проволоки из горелки
- Слишком низкий ток
Нестабильность дуги:
- Проверьте подачу газа
- Проверьте исправность источника питания
Выпрямитель не реагирует на управляющие команды:
- Перегрев аппарата (горит светодиод L2)
- Неисправен переключатель устройства
дистанционного управления
- Откройте боковую панель блока подачи проволоки
29
7 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
7.1 Введение
Система для полуавтоматической сварки состоит из
источника постоянного тока, устройства подачи
проволоки, катушки, горелки и газового баллона (см.
рис. 7).
7.1.2 Сварочные параметры
Поскольку внешний вид сварочной дуги и сварочной
ванны определяется параметрами сварки, то для
сварщика нет необходимости постоянно обращаться к
таблицам и диаграммам соотношений различных
сварочных параметров:
- сварочное напряжение определяет внешний вид
сварочной ванны, однако ее размеры (при постоянно
напряжении) могут регулироваться вручную с
помощью изменения перемещения горелки.
- Скорость подачи проволоки пропорциональная
сварочному току.
На рис. 9 и 10 приведены диаграммы соотношений между
различными сварочными параметрами.
Рис. 7 Схема системы для MIG сварки
Ток подается на дугу по сварочной проволоке (проволока
подключается к положительному полюсу), которая,
расплавляясь, переносится на свариваемый металл.
Непрерывная подача проволоки необходима, поскольку
материал проволоки постоянно расходуется в процессе
сварки.
7.1.1 Методы
При сварке в среде защитного газа существуют два
метода переноса расплавленного металла с электрода в
область сварки в зависимости от способа отделения
капель от электрода. В первом случае – при СВАРКЕ
«КОРОТКОЙ ДУГОЙ» (SHORT ARC) – электрод
непосредственно контактирует со сварочной ванной,
возникает короткое замыкание, часть материала
электрода расплавляется и переносится в область сварки.
При этом цепь размыкается, и через время паузы дуга
загорается вновь – цикл повторяется (см. рис. 2а).
Рис. 9. Диаграмма для
рабочих характеристик.
определения
оптимальных
Рис.10.
Соотношение
между
скоростью
подачи
проволоки и значением тока в зависимости от диаметра
проволоки.
Рис. 2a
Рис. 2b
Рис. 8 Сварка короткой дугой (рис. а) и струйным
переносом (рис. b).
Второй метод – СВАРКА «СТРУЙНЫМ ПЕРЕНОСОМ»
(SPRAY ARC) – заключается в капельном переносе
материала электрода в область сварки: капля
расплавленного металла отрывается от электрода и
падает в сварочную ванну (см. рис. 2b).
30
ТАБЛИЦА ВЫБОРА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ УСЛОВИЙ И
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТИПОВ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ
Диаметр проволоки
Напряжение
дуги (В)
16-22
КОРОТКАЯ ДУГА
0,8 mm
Малая глубина
проникновения (для
тонких деталей)
1,0-1,2 mm
Большая глубина
проникновения и
управление
проплавлением
1,6 mm
Хорошее проплавление
по горизонтали и
вертикали
2,4 mm
Не используется
60-160 A
Автоматическая
сварка угловых
соединений
100-175 A
Автоматическая сварка
с повышенным
напряжением
120-180 A
Автоматическая сварка
сверху вниз
150-200 A
Не используется
150-250 A
Малая глубина
проникновения при
токе 200 А
200-300 A
Автоматическая сварка
с несколькими
проходами
250-350 A
Хорошее проплавление
сверху вниз
300-400 A
Хорошее проплавление,
идеально для толстых
деталей
150-250 A
200-350 A
300-500 A
500-750 A
24-28
ПОЛУ-КОРОТКАЯ
ДУГА
(область переноса)
30-45
СТРУЙНЫЙ
ПЕРЕНОС
7.1.3 Газы
Само название метода полуавтоматической сварки MIG-MAG указывает на использование определенного газа в сварочном
процессе: инертного (Ar) для MIG-сварки (Metal Inert Gas) и активного (СО2) для MАG-сварки (Metal Active Gas).
Углекислый газ (СО2)
Использование СО2 в качестве защитного газа обеспечивает хорошее проплавление металла, возможность подачи
проволоки с высокой скоростью и получение швов с хорошими механическими характеристиками при сравнительно
невысоких затратах. С другой стороны при использовании этого газа возможны проблемы с конечным химическим
составом соединения, поскольку в сварочная ванна оказывается перенасыщена углеродом при недостатке легко окисляемых
элементов.
Сварка с использованием чистого углекислого газа создает другой ряд проблем, например, разбрызгивание металла при
сварке и пористость соединения из-за включения пузырьков монооксида углерода.
Аргон
Чистый аргон используется только при сварке легких сплавов. Для сварки нержавеющих сталей с содержанием хрома и
никеля лучше использовать смесь с добавлением кислорода и углекислого газа в количестве 2%, поскольку это улучшает
стабильность дуги и форму шва.
Гелий
Этот газ используется как альтернатива для аргона и позволяет получить большую глубину проникновения (для толстых
деталей) и большую скорость подачи проволоки.
Смесь аргон-гелий
Позволяет получить более стабильную дугу, чем при использовании чистого гелия и большую глубину проникновения и
скорость подачи проволоки, чем при использовании чистого аргона.
Смесь Аргон-СО2 и Аргон-СО2-Кислород
Эти смеси используются при сварке черных металлов методом КОРОТКОЙ ДУГИ, поскольку это увеличивает
теплоперенос. Также эти смеси могут использоваться и при сварке методом СТРУЙНОГО ПЕРЕНОСА. Обычно смесь
содержит от 8% до 20% углекислого газа и примерно 5% кислорода.
31
8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (50/60 Гц)
Zmax (@PCC) *
Плавкая вставка
Максимальная потребляемая мощность
Cosϕ
Сварочный ток (40°C)
(ПВ = 30%)
(ПВ = 60%)
(ПВ = 100%)
Диапазон регуляции
Напряжение холостого хода
Класс защиты
Класс изоляции
Конструкционные стандарты
Габаритные размеры
(длина Ч ширина Ч высота)
Масса
Сетевой кабель
UNISTEP 3000
3x230/400 В –20+10%
260mΩ
UNISTEP 4000
3x230/400В –20+10%
198mΩ
20A @ 230 В/16A @ 400 В
13.8 Ква – 13.2 k Вт
0.96
35A @ 230 В/20A @ 400 В
22.2 Ква – 21.3 k Вт
0.96
300A
230A
180A
30-320 В
2x10 позиций
42 В
IP21S
H
EN 60974-1
EN 60974-10
500x980x760 mm
400A
320A
250A
30-420 В
3x10 позиций
50 В
IP21S
H
EN 60974-1
EN 60974-10
500x980x760 mm
88 кг
4x2.5 mmq
107 кг
4x4 mmq
UNISTEP 3000
* Это оборудование соответствует директиве EN/IEC 61000-3-11.
Это оборудование отвечает стандарту EN/IEC 61000-3-12
*
при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке
подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной
низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при
необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.
UNISTEP 4000
*
Это оборудование отвечает стандарту EN/IEC 61000-3-11/12 при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке
подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной
низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при
необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.
32
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK/ TABLICZKI ZNAMIONOWE/ ЗАВОДСКИЕ МАРКИ
Evropský výrobek
Produkt europejski
Европейский продукт
Nelikvidujte elektrické přístroje společně s běžným odpadem!
V návaznosti na evropské směrnice 2002/96/EC o Likvidaci elektrického a elektronického odpadu a její uplatnění
v souladu s národním zákonem, elektrické přístroje, které jsou již vyřazeny z provozu musí být likvidovány odděleně
a vráceny do zařízení, které je zařízeno pro jeho ekologickou likvidaci. Seznam sběrných míst bude k dispozici u
našeho obchodního zastoupení. Tím, že budete dodržovat směrnice pro zpracování tohoto druhu opadu přispějete k
ochraně nejen životního prostředí, ale také svého zdraví!
Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz jej przepisami
wykonawczymi w krajach członkowskich, niezdatne do dalszego użytkowania urządzenia elektryczne muszą być
segregowane jako osobne odpady i dostarczone do zakładu ekologicznej utylizacji surowców wtórnych. Właściciel
urządzenia powinien zasięgnąć informacji o najbliższym autoryzowanym zakładzie tego typu u naszego
przedstawiciela handlowego.
Stosując się do przepisów Dyrektywy Europejskiej chronisz środowisko naturalne i zdrowie innych osób!
Не выбрасывайте электрооборудование в контейнер для бытового мусора!
Согласно Директиве Европейского Союза 2002/96/EC о выбросе электрооборудования и электронного
оборудования и его приложения в соответствии с национальный законом, по достижению предельного
срока эксплуатации, электрооборудование должно быть подвергнуто сортировке и отправлено на
производство по утилизации и переработке оборудования. Как владелец оборудования, Вы должны
владеть информацией об установленных системах сбора от наших местных представителей.
Следуя Директиве Европейского Союза, Вы принимаете участие в сохранении окружающей среды и
человеческого здоровья!
33
VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU/ OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
ŹRÓDŁA PRĄDU / ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ
ČEŠTINA
1
Výrobní značka
2
Jméno a adresa výrobce
3
Typ zařízení
4
Výrobní číslo
5
Symbol typu svářečky
6
Odkaz na výrobní normy
7
Symbol svařovacího procesu
8
Symbol pro svářečky vhodné k práci v
prostředí se zvýšeným rizikem elektrického
výboje
9
Symbol svařovacího proudu
10 Napětí naprázdno
11 Rozsah minimálního a maximálního
svářecího proudu a odpovídajícího napětí při
zátěži
12 Symbol zatěžovatele
13 Symbol svářecího proudu
14 Symbol svářecího napětí
15-16-17
Hodnoty zatěžovatele
15A-16A-17A Hodnoty jmenovitého svářecího
proudu
15B-16B-17B Hodnoty jmenovitého napětí při
zátěži
18 Symbol pro napájení
19 Napájecí napětí
20 Maximální jmenovitý napájecí proud
21 Maximální účinný napájecí proud
22 Stupeň krytí
34
POLSKI
1
Znak firmowy
2
Nazwa i adres producenta
3
Model urządzenia
4
Numer seryjny
5
Symbol typu spawarki
6
Spełniane normy
7
Symbol metody spawania
8
Symbol bezpieczeństwa urządzeń
dopuszczonych do pracy w warunkach
zwiększonego zagrożenia porażenia prądem
9
Symbol prądu spawania
10 Napięcie biegu jałowego
11 Zakres natężenia prądu spawania wraz z
odpowiadającymi wartościami napięcia
12 Symbol cyklu pracy
13 Symbol natężenia prądu spawania
14 Symbol napięcia prądu spawania
15-16-17
Cykle pracy
15A-16A-17A Natężenie prądu spawania w
cyklu pracy
15B-16B-17B Natężenie prądu spawania w
cyklu pracy
18 Symbol zasilania
19 Napięcie prądu zasilania
20 Maksymalne natężenie prądu zasilania
21 Maksymalne efektywne natężenie prądu
zasilania
22 Stopień ochrony
РУССКИЙ
1
Торговая марка
2
Название и адрес производителя
3
Модель аппарата
4
Серийный номер
5
Тип сварочного аппарата
6
Конструкционные стандарты
7
Символическое обозначение типа
сварочного процесса
8
Символ для сварочного оборудования,
которое подходит для использования в
условиях повышенного риска
поражения электрическим током
9
Тип сварочного тока
10 Номинальное значение напряжения
холостого хода
11 Диапазон номинальных значений (от
максимального до минимального)
сварочного тока и соответствующего
напряжения
12 Символическое обозначение ПВ
13 Символическое обозначение сварочного
тока
14 Символическое обозначение сварочного
напряжения
15-16-17
Значения ПВ
15А-16А-17А Номинальное значение
сварочного тока
15В-16В-17В соответствующее значение
сварочного напряжения
18 Символ напряжения питания
19 Номинальное значение напряжения
питания
20 Максимальное номинальное значение
тока в цепи питания
21 Максимальное эффективное значение
тока в цепи питания
22 Класс защиты
SCHÉMA/ SCHEMAT POŁĄCZEŃ / ДИАГРАММА
UNISTEP 3000
35
SCHÉMA/ SCHEMAT POŁĄCZEŃ / ДИАГРАММА
UNISTEP 4000
36
KONEKTORY / ZŁĄCZA / РАЗЪЕМЫ
UNISTEP 3000
UNISTEP 4000
37
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ/ LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH / СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ
51.03.02901 UNISTEP 3000
38
POS.
1
CODE
04.06.008
ČEŠTINA
Kolo otocné 100mm
POLSKI
Kółko obrotowe - ŚR.100mm
2
3
4
5
6
7
8
9
04.01.005
18.77.201
03.07.170
02.04.019
18.76.001
20.07.035
03.07.169
01.04.286
Kolo 200mm
Krytka kola
Panel boční - pravý - pevný
Kryt vrchní
Čep
Kryt plast.
Panel boční - levý - pevný
Panel plast – přední
Kółko - ŚR.200mm
Kołpak
Panel boczny - prawy - stały
Pokrywa górna (metal)
Bolec
Pokrywa (plastik)
Panel boczny - lewy - stały
Panel przedni (plastik)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
09.01.115
09.01.11601
03.05.456
09.11.010
15.14.401
10.13.020
05.01.162
05.04.231
14.10.163
07.11.011
07.13.00501
10.13.011
73.12.010
Přepínač 2 pol.
Přepínač 10 pol.
Panel přední FP213
Páčka přepínače
Deska elektroniky panelu
Zásuvka panelová 50-70mm2
Transformátor výkonový
Tlumivka úrovňová
Usměrňovací blok
Vrtule
Motor ventilátoru
Zásuvka panelová 25mm2
Sada pro změnu polarity
Pokrętło 2-stopniowe
Pokrętło 10-stopniowe
Panel przedni FP213
Pokrętło
Płyta drukowana
Złącze prądowe (panel) – 50-70mm2
Transformator mocy
Cewka poziomująca
Wejściowy mostek prostownika
Wiatrak
Motor wentylatora
Złącze prądowe (panel) – 25mm2
Zestaw do zmiany biegunowości
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20.04.087
15.14.164
09.02.013
05.11.506
08.20.00501
08.22.001
08.20.054
08.20.055
08.25.200
Ochrana cívky
Deska řízení motoru
Stykač
Transformátor pomocný
Gumový kabelová vývodka
Průchodka kabelová
Průchodka kabelová
Kontramatice
Pojistka 2.5A zpožděná
Obudowa wentylatora
Płyta drukowana
Kontaktron
Transformator pomocniczy
Uszczelka przelotowa
Zacisk kabla
Zacisk kabla
Przeciwnakrętka
Bezpiecznik 2.5A - zwłoczny
32
08.25.250
Držák pojistky 6,3x32
Obsadka bezpiecznika 6,3x32
33
34
35
36
49.04.027
21.06.007
01.14.043
01.11.014
Kabel napájeci 4x2,5mm2
Popruh zajištění láhve
Prícný díl
Držák láhve
Przewód zasilania 4x2,5mm2
Pasek
Obejma
Obsada butli
*
*
49.03.629
49.07.220
Kabel proudový 35mm2
Teplotní čidlo
Kabel prądowy 35mm2
Czujnik termiczny
Русский
Колесо с поворотным механизмом
- d.100мм
Колесо - d.200мм
Покрытие
Задняя панель - п - зафиксированная
Верхний кожух (металл)
Вывод
Покрытие (пластик)
Боковая панель - л – зафиксированная
Передняя панель (пластик) комплект запасных частей
Переключатель - 2 ступеней
Переключатель - 10 ступеней
Передняя панель FP213
Регулятор
Печатная плата
Разъем подачи тока (панель) -50-70мм2
Силовой трансформатор
Выходной дроссель
Входной мостовой выпрямитель
Вентилятор
Вентиляторный электродвигатель
Разъем подачи тока (панель) -25мм2
Изменение полярности - комплект запасных
частей
Коробка вентилятора
Печатная плата
Замыкатель
Всполмагательный трансформатор
Уплотнительная прокладка
Кабельный зажим
Кабельный зажим
Контргайка
Плавкая вставка 2.5A-задержка по
времени
Удерживающее устройство
плавкой вставки 6,3x32
Входной сетевой шнур 4x2,5мм2
Ремень
Скоба
Держатель баллона
Силовой кабель 35 мм2
Термодатчик
39
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ/ LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH / СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ
51.03.04001 UNISTEP 4000
40
POS.
1
CODE
04.06.008
ČEŠTINA
Kolo otocné 100mm
POLSKI
Kółko obrotowe - ŚR.100mm
2
3
4
5
6
7
8
9
04.01.005
18.77.201
03.07.172
02.04.019
18.76.001
20.07.035
03.07.171
01.04.286
Kolo 200mm
Krytka kola
Panel boční - pravý - pevný
Kryt vrchní
Čep
Kryt plast.
Panel boční - levý - pevný
Panel plast – přední
Kółko - ŚR.200mm
Kołpak
Panel boczny - prawy - stały
Pokrywa górna (metal)
Bolec
Pokrywa (plastik)
Panel boczny - lewy - stały
Panel przedni (plastik)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
09.01.11001
09.01.11601
03.05.457
09.11.010
15.14.401
10.13.020
05.01.163
05.04.234
14.10.164
07.11.011
07.13.00501
10.13.011
73.12.010
Přepínač 3 pol.
Přepínač 10 pol.
Panel přední FP214
Páčka přepínače
Deska elektroniky panelu
Zásuvka panelová 50-70mm2
Transformátor výkonový
Tlumivka úrovňová
Usměrňovací blok
Vrtule
Motor ventilátoru
Zásuvka panelová 25mm2
Sada pro změnu polarity
Pokrętło 3-stopniowe
Pokrętło 10-stopniowe
Panel przedni FP214
Pokrętło
Płyta drukowana
Złącze prądowe (panel) – 50-70mm2
Transformator mocy
Cewka poziomująca
Wejściowy mostek prostownika
Wiatrak
Motor wentylatora
Złącze prądowe (panel) – 25mm2
Zestaw do zmiany biegunowości
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20.04.087
15.14.164
09.02.014
05.11.506
08.20.00501
08.22.001
08.20.054
08.20.055
08.25.200
Ochrana cívky
Deska řízení motoru
Stykač
Transformátor pomocný
Gumový kabelová vývodka
Průchodka kabelová
Průchodka kabelová
Kontramatice
Pojistka 2.5A zpožděná
Obudowa wentylatora
Płyta drukowana
Kontaktron
Transformator pomocniczy
Uszczelka przelotowa
Zacisk kabla
Zacisk kabla
Przeciwnakrętka
Bezpiecznik 2.5A - zwłoczny
32
08.25.250
Držák pojistky 6,3x32
Obsadka bezpiecznika 6,3x32
33
34
35
36
49.04.029
21.06.007
01.14.043
01.11.014
Kabel napájeci 4x4mm2
Popruh zajištění láhve
Prícný díl
Držák láhve
Przewód zasilania 4x4mm2
Pasek
Obejma
Obsada butli
*
*
*
49.03.629
49.07.220
09.07.017
Kabel proudový 35mm2
Teplotní čidlo
Teplotní čidlo
Kabel prądowy 35mm2
Czujnik termiczny
Czujnik termiczny
Русский
Колесо с поворотным механизмом
- d.100мм
Колесо - d.200мм
Покрытие
Задняя панель - п - зафиксированная
Верхний кожух (металл)
Вывод
Покрытие (пластик)
Боковая панель - л – зафиксированная
Передняя панель (пластик) комплект запасных частей
Переключатель - 3 ступеней
Переключатель - 10 ступеней
Передняя панель FP214
Регулятор
Печатная плата
Разъем подачи тока (панель) -50-70мм2
Силовой трансформатор
Выходной дроссель
Входной мостовой выпрямитель
Вентилятор
Вентиляторный электродвигатель
Разъем подачи тока (панель) -25мм2
Изменение полярности - комплект запасных
частей
Коробка вентилятора
Печатная плата
Замыкатель
Всполмагательный трансформатор
Уплотнительная прокладка
Кабельный зажим
Кабельный зажим
Контргайка
Плавкая вставка 2.5A-задержка по
времени
Удерживающее устройство
плавкой вставки 6,3x32
Входной сетевой шнур 4x4мм2
Ремень
Скоба
Держатель баллона
Силовой кабель 35 мм2
Термодатчик
Термодатчик
41
42

Podobné dokumenty

genesis 2200

genesis 2200 VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU/ OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ŹRÓDŁA PRĄDU / ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ.........................................................................................

Více

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации generátoru odpojte fyzicky zařízení od přívodní sítě vytažením zástrčky. Napětí sítě může být změněno pouze kvalifikovanou osobou a při stroji odpojeném od přívodu napětí. Při této operaci sejměte ...

Více