Život v Rudné č. 11/2011

Komentáře

Transkript

Život v Rudné č. 11/2011
Informační měsíčník pro občany města * Číslo 11/2011 * 53. ročník * Zdarma
Život v Rudné
Spouštíme nový informační kanál
pro občany – SMS rozhlas
Více na straně 12
Proběhl již čtvrtý ročník závodu
O Rudenské kolečko.
Více se dočtete na straně 24
Informace ze zasedání zastupitelstva * Zasílání informací
pomocí SMS zpráv * Městská policie Černošice * Informace
z radnice * ČSSD a hřiště 3 * Nové číslo Života v Rudné jízdních
řádů * Využívání dešťové vody * Žlutý květ * Skautské středisko
Balvan Rudná * Zábava v Sokolském domě * MC Rudňáček
* Vítání občánků * Kurz kreslení * Motoristický sport Rudná
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
11/2011
311 670 872
[email protected]
Cenu Vám spočítáme do 24 hodin
nezávazně a zdarma.
VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME,
ZABALÍME A DOVEZEME.
váš průvodce světem barev
vizitky÷letáky÷prospekty÷knihy÷kalendáře
brožury÷pořadače÷hlavičkové papíry
obálky÷poštovní poukázky
tiskopisy÷obaly
samolepky
kancelářské
desky...
www.gemmapress.cz
0909 Gemmapress Inzerce A6 nová.indd 1
21.9.2009 9:26:32
11/2011
Život v Rudné
3
Informace z jednání rady města
Ze dne 3. 10. 2011
• Rada schválila žádost firmy ELEKTROMONT Matějka, a.s.
ve věci rekonstrukce vedení NN „Rudná - Masarykova kNN
č.p. 602 p. Fuchs“ a souhlasí s provedením akce za podmínky,
že bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí dle dohody
s ČEZ Distribuce a.s. Termín provedení prací bude podmíněn finančními možnostmi města v souvislosti s rekonstrukcí
chodníků při této akci.
• Rada schválila žádost firmy Cegelec, a.s. ohledně rekonstrukce vedení NN - „Rudná - kNN p. č. 236/19“ a souhlasí
s provedením akce za podmínky, že bude sepsána smlouva
o smlouvě budoucí dle dohody s ČEZ Distribuce a.s.
• Rada schválila žádost firmy Krásnohorská elektro s.r.o. a souhlasí s rekonstrukcí vedení NN „Rudná, Lidická, úprava TS
a kNN pro ŘSD“ za podmínky, že dotčené pozemky budou
uvedeny do původního stavu.
• Rada doporučuje zastupitelstvu koupit část pozemku p.
č. 512/2 k. ú. Dušníky u Rudné od ČR - Správa železniční
dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. O podmínkách koupě pozemku budou pokračovat jednání.
• Rada schválila vyhotovení oddělovacího geometrického plánu
na poz. p. č. 308/1 v k. ú. Hořelice a na jeho základě požádat
Středočeský kraj o převod vyznačené části pozemku.
• Rada schválila žádost firmy Elektroštika s.r.o. a souhlasí s akcí
„Rudná ul. Masarykova - rekonstrukce NN“ za podmínky, že
proběhne jednání s ČEZ Distribuce a.s. ohledně společného
výběru zhotovitele opravy chodníků v trase pokládky kabelů
NN a rozdělení stavby na několik etap s tím, že stavbu lze
zahájit až po zařazení akce do rozpočtu města na rok 2012.
• Rada města schválila předloženou smlouvu o smlouvě
budoucí s ČEZ Distribuce a.s. na stavbu „Rudná, Havlíčkovo
nám. - k NN pro č. p. 3 KNF“ a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
• Rada schválila, že Valná hromada Technických služeb Rudná
a.s. se uskuteční dne 17. 10. 2011 na Městském úřadu Rudná.
ze dne 17. 10. 2011
• Rada schválila zvýšení nájemného ve standardních bytech
o 30 % a v nestandardních bytech o 20 % proti stávající výši
nájemného.
• Rada schválila podpis Dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou
POHL cz, a.s. na méněpráce ve výši 136 500 Kč bez DPH
(Změnový list č. 6).
• Rada schválila žádost společnosti Eltraf, a.s. a souhlasí
s umístěním trafostanice za plotem v objektu firmy Improx
dle předloženého výkresu.
• Rada schválila zveřejnění výzvy na akci „Částečná oprava
mostu D5-009 přes dálnici D5 v km 6,382 860“ s tím, že
budou osloveny tyto firmy: SANGREEN, spol. s.r.o., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Stavební firma Hobst, a.s., Splavná 1250,
Praha 9, SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6, JHP
mosty, spol. s r.o., Ústřední 60, Praha 10, SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 79, Praha 8, PSVS, a.s., Dubečská
3238, Praha 10, Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16,
Litoměřice, AQIS; K pérovně 23; 102 00 Praha 10 – Hostivař,
ŠLEHOFER; Prvomájová 2111/33; 153 00 Praha 5- Radotín,
STRABAG a.s.; Na Bělidle 198/2; 150 00 Praha 5 – Smíchov,
Alpine CZ; Dobronická ul.; 140 00 Praha 4 – Vestec
4
Život v Rudné
11/2011
Informace z radnice
Parkoviště u mateřské školy
Letošním investicím ještě není konec. Projekt výstavby parkoviště u mateřské školy už finišuje, město čeká na vyjádření příslušných úřadů. Upravena bude nezpevněná plocha,
kde zatím auta parkují zčásti na pozemcích města, a z části
na soukromých pozemcích. Realizací akce dojde k narovnání
vlastnických vztahů a ke zkulturnění prostoru před školkou.
Součástí akce je i změna dopravního režimu v ulici Ke Školce.
V úseku od parkoviště u Domova seniorů k autobusové zastávce u zdravotního střediska bude ulice označena jako jednosměrná ve směru od Obchodní ke Karlovotýnské. Uvolněný
jízdní pruh bude rovněž využit jako parkovací plocha pro školku. Během provozní doby školky bude parkoviště vyhrazeno
pouze pro školku, mimo provozní dobu je parkoviště koncipováno jako veřejné, čímž by se částečně mohla zlepšit situace
a doprava v klidu v ulici Obchodní.
Spouštíme SMS rozhlas
Rudenští mají další možnost, jak být efektivně informováni
o dění ve městě. Po časopisu a internetových stránkách – s automatickým odběrem novinek – právě spouštíme SMS rozhlas.
Mobilní telefon má dnes téměř každý. Je to jednoduché: stačí
se jednou SMS zaregistrovat k odběru novinek a dál vše běží
automaticky. Zdarma budete informováni o všem důležitém.
Detaily najdete v samostatném článku dále v tomto čísle nebo
na internetu.
Vyúčtování energií
Konec roku kromě příjemných událostí přináší i ty méně příjemné, jakými jsou například vyúčtování energií za plyn a el.
energii. Na základě negativních zkušeností některých občanů
Rudné doporučujeme následující: po obdržení ročního přehledu a vyúčtování si ihned zkontrolujte stav plynoměru či
elektroměru, jestli údaje na vyúčtování souhlasí s aktuálním
stavem. Pokud ne, okamžitě kontaktujte dodavatele energií,
sdělte mu prokazatelným způsobem správný stav a požadujte
opravu vyúčtování. Mohlo by se totiž stát, že pokud spotřeba
Využívání dešťové vody
Podle stavebního zákona č.183/2006 SB. a provozního řádu
je vypouštění dešťové vody do kanalizace ze soukromých
pozemků zakázáno. Jelikož se s tímto nešvarem poslední
dobou setkáváme, upozorňujeme občany, že toto dělat nesmí a dešťové vody jsou povinni likvidovat na svém pozemku. Proto tato voda musí skončit na jejich pozemku a ne
v kanalizaci.
Dešťovou vodu můžeme akumulovat v zásobnících vody
a posléze ji zužitkovat. Tam, kde vsakování vody způsobuje problém, mohou nádrže sloužit jako regulátory odtoku
dešťové vody. Uplatní se zejména, kde je velké množství
zpevněných ploch.
Dešťová voda se dá využít na zahradě (postačí sud pod okapem) i v domácnosti, je nejvhodnější jako zálivka pro pokojové rostliny, splachování wc i na mytí auta.
nesouhlasí s odečtem, může Vám být zpětně doúčtován rozdíl,
a to až za 3 roky.
Příprava na zimní období
Již nyní se město a Technické služby připravují na zimní období a údržbu chodníků a komunikací. Kromě přípravy techniky
a aktualizace zásahového plánu rozšiřujeme možnosti, jak sněhovou nadílku lépe zvládat. Jednou z činností je navázání spolupráce s místním oddělením dálniční správy. Kromě jiného mají
velmi přesné informace o budoucím vývoji počasí, které mohou
umožnit v některých případech předcházet problémům při úklidu, např. kvůli pozdě vyhlášenému zásahu. Můžeme doufat, že
letošní zima nebude taková jako dvě předchozí, lepší je se ale
na podobný průběh připravit. Stále však platí, že Rudná leží ve
střední poloze v nadmořské výšce téměř 400 m. n.m., že je třeba
přizpůsobit pohyb (jak pěší, tak automobilů) na povrchu se zhoršenými podmínkami atd. Apeluji na řidiče, aby alespoň v období
údržby parkovali své vozy na vlastních pozemcích nebo vyhražených stáních a umožnili tak zimní údržbu. Zároveň předem
děkuji všem, kteří i letos budou udržovat chodníky nad rámec
svých povinností.
Ořezání stromoví
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. G) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, žádá společnost ČEZ vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Detaily najdete na internetových stránkách
města v sekci Aktuality.
Rekultivace bývalé cihelny za rudenským
nádražím
V katastru města Rudná se nachází bývalá provozovna cihelny (za rudenským nádražím). V místě již dávno provozovna
není, dnes se jedná spíše o divokou skládku. Majitel pozemku
představil městu a občanům projekt rekultivace. Znamenalo by
to zlikvidovat staré stavby a zátěže a na vyčištěném pozemku
uvést výšku terénu do původního stavu. Jedná se o rozsáhlou
akci, jejíž vliv by měl několik měsíců dopad na život v Rudné.
Investor nabízí po ukončení rekultivace spolupráci a investice
na pozemcích a majetku města. Záměr je v současné době projednáván.
Platby za TKO a psy pro rok 2012
Upozorňujeme občany, že platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu (TKO) a poplatky za psy bude možné hradit nejdříve
od 16. ledna 2012 (dřívější platby nelze přijmout). Platby poplatků lze provádět stejně jako v předchozích letech platbou na
pokladně městského úřadu nebo převodem na účet.
Blíží se advent
V neděli 27. 11. začíná advent. Jako každý rok připravujeme
několik vánočních koncertů. Ovšem letos poprvé bude Rudná
rozsvěcet svůj vánoční strom. Umístěn bude u městského úřadu. Slavnostní rozsvícení proběhne v sobotu 26. 11. v 16 hodin.
Kromě toho Vás čeká vystoupení Svingového tria Rudolfa Musila s pásmem vánočních písní trochu jinak a drobné občerstvení. Jste srdečně zváni.
11/2011
Život v Rudné
5
www.fun-family.cz
Vážení klienti – zájemci, od Ǝíjna jsme pro Vás otevƎeli nové lekce SPINNINGU, pƎijěte si zajezdit na nových, kvalitních kolech FINNLO.
Kdy: pondĢlí od 18.30 do 19.30
ētvrtek od 18.00 do 19.00
lektor – Honza
Cena – 100,-Kē / lekce
Poēet míst omezen – 10 kol
Rezervace NUTNÁ, na tel.ē. – 311 670 376, 603 444 401 – nejpozdĢji do 16hod daného dne,
kdy probíhá lekce.
Permanentka – 900,-Kē / 10. lekcí, možnost využití i na jiné cviēební lekce
Možná domluva individuální hodiny bez lektora za cenu 80,- Kē / lekci, od 3 klientƽ.
FUN FAMILY club, tel.þ.: 603 532 579, 739 627 395, [email protected]
Relax Sport Centrum Rudná, Masarykova 223, Rudná
FUN FAMILY club, tel.þ.: 603 532 579, 739 627 395, [email protected]
Relax Sport Centrum Rudná, Masarykova 223, Rudná
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
18.30 – 19.30
SPINNING
PO
Honza
ÚT
16.45 – 17.45
BƎišní tance- dĢti
Kamila
ST
T
16.30 – 17.30
BƎišní tance- dĢti
Kamila
19.30 – 20.30
BƎišní tance
Kamila
20.00 – 21.00
20.30 – 21.30
BƎišní tance
Kamila
17.45 – 18.45
Zdravotní cviēení
Gabriela
BODYSTYLING
Št˕pánka
ZUMBA
Andy
18.30 – 19.30
ZUMBA
Verˑa
19.30 – 20.30
BƎišní tance
Kamila
20.30 – 21.30
BƎišní tance
Kamila
18.00 – 19.00
SPINNING
Honza
NE
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
Zdravotní cviēení
Gabriela
19.00 – 20.00
ZUMBA- rezervace nutná
Andy
.
www.fun-family.cz
6
Život v Rudné
11/2011
Informace ze zasedání zastupitelstva
Zápis č. 5/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Rudná konaného dne 21. 9. 2011 v Obecním domě č. p. 105 v Rudné.
Přítomni: p. Dejm, p. Kocman, MVDr. Kotvaltová, paní Krylová, Ing. Novák, Bc. Pitrák, PhDr. Polišenská, PhD. MSc., p.
Prágr, Ing. Pražák, Ing. Strnad, Doc. MUDr. Vlček, CSc. a Ing.
Náprstek
p. Náprstek - § 6409 – některé investiční akce již byly uhrazeny
z prostředků města, nyní přišly dotace a provozní rezerva bude
využita na provozní výdaje, případně budou prostředky převedeny do dalšího roku. § 3113 – částka 50 tis. Kč je na správce
hřiště od září 2011. Došlo také ke zvýšení částky v § 3399 o 25
tis. Kč na nákup, výzdobu a instalaci vánočního stromu.
Omluveni: p. Gondík, Ing. Holeček, Mgr. Kasal a Ing. Zdvořák
Zastupitelstvo města Rudná neschválilo rozpočtové opatření č. 2
počtem 7 hlasů pro a 4 se zdrželi.
Zasedání zahájil starosta p. Kocman v 18:05 hod., přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně, je přítomno 11 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
p. Kocman – Rozpočtové opatření je třeba přijmout kvůli řádnému hospodaření v roce 2011. Nedodržením rozpočtové kázně se
vystavujeme riziku pokut při auditech.
Členem návrhové komise byl zvolen: p. Novák
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Pražák a p. Vlček
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Zapisovatelem byl určen: p. Náprstek
p. Pražák – osobně mám problém se zněním § 2321, protože si
myslím, že nebude naplněn.
P. Kocman přečetl program zasedání:
1.
Rozpočtové opatření č. 2
p. Kocman – zatím není zřejmé, jestli bude příjem § 2321 naplněn v letošním roce. Úpravu rozpočtu je možné udělat v dalších
RO.
2.
Příprava nového územního plánu
3.
Příprava rozpočtu na r. 2012 – 2013
4.
Hospodářské záležitosti
5.
Elektronická spisová služba
6.
Informace o dopravní obslužnosti
7.
Různé
p. Pitrák navrhl doplnit do bodu Různé projednání výstavby
v lokalitě mezi Hořelickou a Karlovotýnskou ul. a problematiku
zveřejňování smluv na stránky města.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo doplněný program zasedání počtem 11 hlasů pro
Ad 1. Rozpočtové opatření č. 2
p. Kocman – Rozpočtové opatření č. 2 (RO č. 2) upravuje letošní rozpočet podle dosavadních příjmů a výdajů. Rozpočet stále
zůstává jako vyrovnaný.
p. Pražák - § 2321 – v r. 2010 inkasovaly TS Rudná (TSR) 5 mil.
Kč za projekční činnost za účelem vydání stavebního povolení
pro firmu VACCO. Tuto částku zaúčtovaly do výnosu, ale zdá
se, že není splněn předmět smlouvy, proto požaduji vysvětlení.
p. Náprstek - navrhuji z RO č. 2 vypustit v příjmech § 2321. Tím
dojde ke zvýšení provozní rezervy na § 6409.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo upravené rozpočtové
opatření č. 2 počtem 11 hlasů pro (viz příloha č. 1 usnesení).
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
Ad 2. Příprava nového územního plánu
p. Kocman - na základě bodu 6 usnesení Zastupitelstva města
Rudná č. 3/2011 by měly být zahájeny práce na novém územním
plánu. Postupovat by se mělo následovně:
a) Zastupitelstvo zvolí ze zastupitelů „určeného zastupitele“
(obvykle to bývá starosta) - viz příloha č. 1.
b) Zastupitelstvo požádá MÚ Černošice, aby se stal pořizovatelem nového ÚP města Rudná.
c) Zastupitelstvo jmenuje pracovní skupinu pro přípravu zadání
nového ÚP (Rada města doporučuje max. 7 členů; je třeba
brát ohledy na vyšší časovou náročnost).
d) Zastupitelé by se v krátké době měli sejít na rozšířené radě
a stanovit závazné základní požadavky pro tvorbu nového
ÚP, na základě kterých bude pracovní skupina podklady připravovat.
pí Polišenská – byla skupina, která připravovala Strategický
plán rozvoje, měli bychom je oslovit.
p. Veigert – měli by tam být i zástupci vlastníků.
§ 6409 – jaké bude využití provozní rezervy?
§ 3113 – na jaké období se vztahuje částka na správce?
p. Kocman – § 2321 – zdrželo se vydání stavebního povolení,
Valná hromada se k tomu vyjádří a p. Kocman podá informaci
na příštím zastupitelstvu.
p. Vlček – navrhuji dát výzvu do ŽvR.
p. Kocman - výzva bude v ŽvR, skupina bude s vlastníky pozemků jednat. Jsou navrženi: p. Kocman, pí Kotvaltová, pí Krčmářová, pí Marková, p. Novák a p. Veigert.
11/2011
Život v Rudné
Zastupitelstvo města Rudná zvolilo určeným zastupitelem pro
pořízení nového územního plánu pana Lubomíra Kocmana.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo návrh oslovit MÚ Černošice, odbor územního plánování, jako pořizovatele nového
územního plánu.
pozemek veden v ceně 44023 Kč. Firma SAŠ Sklenářství
nabídla 300 Kč za m2, tj. za celý pozemek 1 886 700 Kč.
Středem pozemku vede středotlaké plynové potrubí, což
snižuje jeho využitelnost pro jejich záměr, proto nabízí tuto cenu. Pozemek město nyní pronajímá panu Džbánkovi
k zemědělským účelům. Výpovědní lhůta je jednoroční a to
k 1. 10. běžného roku, možno vypovědět i dohodou.
Zastupitelstvo města Rudná jmenovalo pracovní skupinu pro
přípravu zadání nového ÚP města Rudná.
p. Pražák – navrhuji 350 Kč/m2
Schváleno počtem 11 hlasů pro
p. Vlček - navrhuji 320 Kč/m2
Zastupitelstvo stanovilo termín rozšířené rady na pondělí dne
17. 10. 2011 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu.
p. Pitrák - navrhuji nechat cenu 300 Kč/m2
Ad 3. Příprava rozpočtu na r. 2012–2013
p. Kocman - zastupitelstvo by mělo začít pracovat na přípravě
rozpočtu 2012, resp. 2013. Na základě informací z MF ČR je
třeba pro rok 2012 počítat s reálným propadem v příjmech ve
výši 2,5-5 %. Proto je nutné již teď stanovit priority na další rok,
resp. určit priority i pro rok 2013 a jejich přípravu zahrnout do
rozpočtu roku 2012. Připravuje se sice změna RUD, ale bude
sníženo procento pro obce a města z 21,5% na cca 19,9%. Také
se bude zvyšovat dolní hranice DPH, ale tyto prostředky půjdou
na důchodovou reformu. O rozpočtu se bude jednat na rozšířené
radě města.
Ad 4. Hospodářské záležitosti – příloha č. 2
a) Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti manželů Prokopových na svém zasedání 29. 6. 2011 záměr prodeje části
pozemku parcelní číslo 202/16 k. ú. Hořelice, druh pozemku
orná půda, velikost odkupované části činí 13 m2. Město Rudná v roce 2009 prodalo Prokopovým pás o šíři 5 m po celé
délce jejich pozemku. V současné době došlo k upřesnění
a narovnání hranic pozemku, které vzniklo chybou v leteckých snímcích. Z výše uvedeného důvodu vzniká ve spodní
části pozemku hluchý roh, který by manželé Prokopovi od
města odkoupili a tím srovnali tvar jejich pozemku i pozemku
města. Manželé Prokopovi nabízí za odkup pozemku 1100 Kč
za 1 m2, což je cena, za kterou odkoupili i zmiňovaných 5 m2.
Cena za celý pozemek činí 14300 Kč.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo prodej části pozemku
o výměře 13 m2 z pozemku parc. č. 202/16 k. ú. Hořelice, druh
pozemku orná půda, za cenu 1100 Kč/m2 manželům Prokopovým, bytem V Aleji 1009/49, 252 19 Rudná a pověřuje starostu
města přípravou a podpisem kupní smlouvy.
7
Zastupitelstvo města Rudná schválilo prodej pozemku p. č.
109/1, k. ú. Hořelice, o výměře 6289 m2, druh pozemku ostatní
plocha za účelem výstavby nové sklenářské provozovny, za cenu 300 Kč za m2, tj. za celý pozemek 1.886.700 Kč firmě SAŠ
Sklenářství, Dvorská 1163, Rudná a pověřuje starostu města přípravou a podpisem kupní smlouvy.
Schváleno počtem 9 hlasů pro, 2 se zdrželi
Usnesení bylo schváleno počtem 9 hlasů pro, 2 se zdrželi.
c) Hospodářský odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení
záměr prodeje pozemku p. č. 546/2 v k. ú. Dušníky o výměře 58 m2, druh pozemku orná půda na základě žádosti paní Hany Morávkové, která žádá město Rudná, jako
vlastníka výše uvedeného pozemku o bezúplatný převod
do jejího vlastnictví, neboť má za to, že o pozemek přišli
při chybě v dědickém řízení. Celá tato chyba vznikla v roce 1930 při dědickém řízení po Františku a Anně Vinšových, kdy nebyl převeden pozemek 546/2 na dceru Marii
Jirkovou. Pí Jirková prodala domek se zahradou manželům Hošťálkovým bez pozemku 546/2, který nevlastnila.
Do roku 1968 byl tento pozemek 546/2 stále ve vlastnictví
mrtvých manželů Vinšových. Tato chyba byla částečně napravena v roce 1968 převodem pozemku 546/2 do vlastnictví pí Jirkové, roz. Vinšové. Bohužel p. Jirková zemřela
v roce 1980 bez závěti a dědiců. Pozemek připadl čs. státu.
Tyto skutečnosti byly zjištěny při šetření na katastru Praha
Západ. Vzhledem k tomu, že tento pozemek 546/2 paní
Morávkové používala v dobré víře již 64 let, mohl by se
použít neúplatný převod - vydržení pozemku za předpokladu souhlasu obou stran. V majetku města je pozemek
p. č. 546/2 k. ú. Dušníky, o výměře 58 m2, druh pozemku
orná půda v ceně 1844 Kč.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo záměr prodeje pozemku
p. č. 546/2 o výměře 58 m2 v k. ú. Dušníky, druh pozemku orná
půda.
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
b) Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti firmy SAŠ Sklenářství, Dvorská 1163, 252 19 Rudná záměr prodeje pozemku p. č. 109/1, k. ú. Hořelice, o výměře 6289 m2, druh
pozemku ostatní plocha, za účelem výstavby nové sklenářské provozovny. Pozemek byl dle posudku zhotoveného
Ing. Volkem oceněn na 33 143,03 Kč. V majetku města je
d) Zastupitelstvo města Rudná schválilo na základě žádosti
FK Rudná, Karlovotýnská 471, 252 19 Rudná záměr prodeje pozemku p. č. 100/56, k. ú. Dušníky u Rudné o výměře
152 m2, ostatní plocha. V majetku města je pozemek v ceně
5700 Kč. FK Rudná nabídl vzhledem k historickým okolnostem, vztahům a využitím tohoto pozemku cenu 100 Kč
8
Život v Rudné
za m2, tj. za celý pozemek 15200 Kč. P. Kocman prohlásil,
že se při projednávání tohoto bodu zdrží hlasování, aby nedošlo ke střetu zájmů.
p. Pitrák – v jakém stavu je záměr výstavby hřiště?
11/2011
jako věcné břemeno, ani pozemek pod stavbou není RWE
pronajímán.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo záměr prodeje pozemku
p. č. st. 558, k. ú. Hořelice o výměře 217 m2 počtem 11 hlasů
pro.
p. Kocman – máme projekt a budeme žádat o dotaci.
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
pí Kotvaltová – mě to připadá stejné, jako když město vykupuje
pozemky od vlastníků, navrhuji pozemek prodat za 200 Kč/m2.
Jednáme o 15 tis. Kč a měli bychom mít zájem, aby to byl příjem
města.
p. Kocman – nyní řešíme záměr, zda pozemek prodat nebo využít institut vydržení.
p. Pražák – navrhuji prodat za 200 Kč/m2.
pí Polišenská – navrhuji nechat 100 Kč/m2, protože FK pracuje
s dětmi.
f) Hospodářský odbor předkládá zastupitelstvu k projednání
žádost Pohřebního ústavu Jiří Kapitán s.r.o., Karlovotýnská
1082, 252 19 Rudná o odkoupení pozemku p. č. 100/45, k. ú.
Dušníky u Rudné, o výměře 47 m2, druh pozemku zahrada za
účelem rozšíření stávajících prostor.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo záměr prodeje pozemku p.
č. 100/45 k. ú. Dušníky u Rudné, o výměře 47 m2, druh pozemku
zahrada počtem 11 hlasů pro.
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
p. Veigert – není to diskriminační? Je potřeba sjednotit prodejní
ceny.
p. Dejm – je rozdíl v prodeji např. zahrady proti prodeji tohoto
pozemku. Zde bude zpětný přínos v projektu pro děti.
p. Kocman – za jinou cenu se pozemky vykupují od občanů a za
jinou cenu je město prodává. 15 tis. Kč je pro nás významný
obnos, pokryje to např. činnost jednoho žákovského týmu na
celý rok.
g) Zastupitelstvo Středočeského kraje žádá, aby Zastupitelstvo
města Rudná znovu usnesením schválilo převod ul. Růžové
do majetku města.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo bezúplatný převod pozemků uvedených v příloze č. 2 usnesení s výhradou předkupního práva počtem 11 hlasů pro.
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
Zastupitelstvo města Rudná neschválilo prodej pozemku p. č.
100/56, k. ú. Dušníky u Rudné, o výměře 152 m2, druh pozemku
ostatní plocha za cenu 150 Kč/m2 počtem 2 hlasy pro a 9 se
zdrželo.
Zastupitelstvo města Rudná neschválilo prodej pozemku p. č.
100/56, k. ú. Dušníky u Rudné, o výměře 152 m2, druh pozemku
ostatní plocha za cenu 200 Kč/m2 počtem 3 hlasy pro a 8 se
zdrželo.
Zastupitelstvo města Rudná neschválilo prodej pozemku p. č.
100/56, k. ú. Dušníky u Rudné, o výměře 152 m2, druh pozemku
ostatní plocha za cenu 100 Kč za m2 počtem 6 hlasů pro a 5 se
zdrželo.
p. Prágr – navrhuji cenu 120 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo prodej pozemku p. č.
100/56, k. ú. Dušníky u Rudné, o výměře 152 m2, druh pozemku ostatní plocha za cenu 120 Kč/m2 (celková cena 18240 Kč)
FK Rudná, Karlovotýnská 471, 252 19 Rudná a pověřuje místostarostu města přípravou a podpisem kupní smlouvy počtem
10 hlasů pro a 1 se zdržel.
Usnesení bylo schváleno počtem 10 hlasů pro a 1 se zdržel.
e) Hospodářský odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr prodeje pozemku p. č. st. 558, k. ú. Hořelice
o výměře 217 m2, na kterém je stavba regulační stanice
plynu, která patří RWE. Stavba není vedena na katastru
h) Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 02/2011 dne
16. 3. 2011 směnu pozemků p. č. 262/82 o výměře 63 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Hořelice za pozemek
262/83 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Hořelice (v Obchodní ulici), dle geometrického plánu č.
1244-857/2010 ověřeného Ing. Paulem. Nabídku předložil
pan Nguyen Hoc, Bělohorská 258/43, Praha 6, Břevnov,
169 00 Praha. K podpisu smlouvy však nedošlo, protože
pan Nguyen Hoc pozemek prodal. O výše uvedenou směnu nyní žádá nový majitel pozemku firma Equiservis spol.
s r. ., Řehníkova 2109, 253 01 Hostivice za stejných podmínek odsouhlasených s panem Nguyen Hoc. Firma Equiservis spol. s r.o. zaplatí za rozdíl pozemků, který činí 48 m2
450 Kč/m2, tj. celkem 21600 Kč. Tato směna je nutná pro
vybudování nové komunikace v ulici Obchodní.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo směnu s doplatkem s firmou Equiservis spol. s r.o., Řehníkova 2109, 25 301 Hostivice a to pozemku p. č. 262/82 o výměře 63 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Hořelice za pozemek p. č. 262/83 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Hořelice dle
geometrického plánu č. 1244-857/2010 ověřeného Ing. Paulem
dne 6. 12. 2010. Doplatek za pozemek p. č. 262/82 schvaluje
zastupitelstvo města Rudná ve výši 21600 Kč. Zastupitelstvo
města Rudná pověřuje starostu města přípravou a podpisem
směnné smlouvy.
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
11/2011
Život v Rudné
Ad 5. Elektronická spisová služba
p. Kocman - elektronická spisová služba je základní organizační
agenda úřadu. V ní se vyřizují všechna podání. Město Černošice
jako jeden žadatel zajistilo dotaci na tuto službu pro obce ve své
působnosti. Průvodní dopis a smlouva viz příloha č. 3.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo návrh smlouvy na zajištění elektronické spisové služby „B“ s Městem Černošice a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Usnesení bylo schváleno počtem 11 hlasů pro.
Ad 6. Informace o dopravní obslužnosti –
přílohy č. 4.1 a 4.2
p. Kocman - Středočeský kraj vypověděl smlouvy všem provozovatelům autobusových linek v kraji (kraj platí Základní dopravní obslužnost danou zákonem – ZDO). To se stalo na jaře
letošního roku. Od tohoto kroku si kraj slibuje, že vysoutěží lepší cenu a zajistí transparentnost financování. Obce momentálně
nemají žádnou šanci ovlivnit, jak budou od 1. 6. 2012 jezdit autobusy a jestli vůbec. Kraj zatím nemá žádnou koncepci, tj. nic,
s čím by mohl za obcemi přijít a jednat. Kromě jiného nás kraj
žádá, abychom i my vypověděli smlouvy na Ostatní dopravní
obslužnost (ODO) a nechali kraj, aby za nás soutěžil. Na zasedání Regionu Jihozápad toto starostové striktně odmítli. Podobný
názor mají i další starostové středočeských obcí.
Zastupitelstvo města Rudná nesouhlasí s výpovědí smluv stávajících autobusových dopravců na Ostatní dopravní obslužnost
(ODO).
Schváleno počtem 11 hlasů pro.
Ad 7. Různé
a) Likvidace komunálního odpadu v Rudné – na základě našich předvolebních slibů (napříč všemi stranami) a na základě
stálých dotazů občanů bychom znovu měli otevřít debatu na
téma lepší třídění odpadu v Rudné. Na likvidaci odpadů doplácí město téměř 2 mil. Kč. Měli bychom ustanovit komisi,
která na příští zasedání připraví doporučení zastupitelstvu,
jak dále postupovat. Do komise navrhuji pí Markovou, p.
Doušu a sebe.
p. Pitrák – navrhuji, aby investoři v projektech určili místo na
třídění a realizovali ho.
Zastupitelstvo města Rudná souhlasí se zřízením odpadové komise a pověřuje pana Lubomíra Kocmana přípravou podkladů
na příští zasedání Zastupitelstva města Rudná.
b) Poděkování Okresního soudu Praha západ – p. Kocman
přečetl děkovný dopis za zajištění přísedících u soudu (viz
příloha č. 5).
9
p. Kocman – jsou odstraněny retardéry v „Obytné zóně“, které
nejsou dle platné normy a navíc jsou zde nadbytečné. Jejich odstranění doporučil DI PČR a odb. dopravy MÚ Černošice. Do
vjezdu do„Obytných zón“ budou instalovány retardéry dle normy. Dále se pak připravuje komplexní řešení dopravy v klidu
v nové zástavbě.
p. Pražák – zhoršila se zde dopravní situace, auta nedávají přednost zprava.
p. Pitrák – měli by zde procházet strážníci a měřit rychlost.
pí Polišenská – na vjezdech do Riegrovy ul. jsou retardéry, ale
dále už jedou auta zase rychle.
p. Kocman – strážníci i PČR zde mohou měřit, ale musí dávat
hned pokuty, chybí prevence. Po diskuzi na toto téma s p. Gondíkem navrhujeme dát nejdříve informační letáky do schránek.
Městská policie se na danou oblast zaměří.
p. Dejm – řešení může být i vybudování šikan na širokých ulicích.
pí Krylová – trvale stojí autobusy v ul. Na Přídělu.
p. Novák – jsou to autobusy p. Kabeleho, který si vůbec nic nedělá z pokut, druhý den zde autobusy stojí znovu.
d) Informace o stavu schvalování účetní závěrky TSR a jejího zveřejnění ve sbírce listin – p. Pražák
p. Kocman – to bude řešit Valná hromada dne 3. 10. 2011 a podá
zastupitelstvu informaci.
p. Pražák – valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku se nekonala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne
účetního období tak, jak ukládá zákon.
pí Kotvaltová – žádám předem o předání podkladů na Valnou
hromadu.
e) Postup prací v oblasti Hořelického nám. – p. Pražák
p. Kocman – Bemett má platné územní rozhodnutí, došlo k dohodě a budou zde 2 BD o celkem 13 b. j. Navíc zde budou 2 parkovací stání na každou b. j., menší park a dětské hřiště za 400 tis.
Kč. Ještě požádáme Bemett, aby doplnil místo pro umístění třídícího hnízda. Podle dostupných informací od investora by měla
být stavba zahájena letos a dokončena v r. 2012.
f) Stav předávání ulic Hořelická, Oblouková a Jižní do majetku města Rudná – p. Pražák
p. Kocman – současný vlastník by měl do konce října 2011 podat městu návrh na převod, ale ve smlouvě je ještě 1 měsíc na
předání, tj. do 30. 11. 2011. Nyní je zde však exekuční zástava
a exekuční zápis nebyl zatím odstraněn.
p. Pražák – město by mělo vyzvat vlastníka k předávání ulic
v termínu.
c) Odstranění některých zpomalovacích retardérů v nové
zástavbě – p. Pražák
p. Kocman – město vlastníka vyzve obratem.
10
Život v Rudné
pí Polišenská – jak je to s uličkou k nádraží?
p. Veigert – kdo bude ulice uklízet. Žádám, aby to zajistilo město.
p. Kocman – ulička k nádraží není předmětem převodu. Ulice by
měl uklízet vlastník. Je třeba prověřit možnost, že by město ulice
uklízelo a pak náklady vymáhalo na vlastníkovi.
11/2011
Veigert označil za naprosto nedostatečné vzhledem k tomu, že
předpokládaná hodnota investice je cca 100 mil. Kč a požádal,
zda by smlouvu mohl přezkoumat kontrolní výbor. Pan Kocman uvedl, že celý investiční záměr byl projednán na Radě
města a byl všemi odsouhlasen. V případě, že se p. Veigertovi rozhodnutí nelíbí, ať se obrátí na Radu města a rozhodnutí
zpochybní.“
p. Pitrák – celková výměra pozemků neumožňuje v případě trojdomů splnění regulativů 3. ZÚP.
g) Doprava na Masarykově ul.
p. Kocman – velikost domů se může upravit.
p. Kocman – máme nabídku firmy MOK.EU na řešení malých
kruhových křižovatek (u Delvity, Na Staré, u lékárny a u Šafránky). Firma návrh projedná na DI PČR, navrhne dopravní
opatření. Na některá opatření lze prostřednictvím kraje žádat
z evropského fondu o dotace.
ch) Zveřejňování smluv na stránky města – p. Pitrák
p. Kocman – tento požadavek již vznesl na radě p. Holeček.
V případech, kdy to umožňuje zákon, a když s tím souhlasí druhá strana, budou se smlouvy zveřejňovat.
h) Nová výstavba u Karlovotýnské ul. – p. Pitrák
p. Kocman – je projednán záměr s investorem, rada dala souhlasné stanovisko k ÚR a udělila výjimku, pokud budou dodrženy podmínky. Bude zde 91 EO a nad rámec ÚP jsou zde
2 parkovací místa, je řešeno podélné stání a je uzavřena smlouva
o spolupráci se sankcí 1 mil. Kč při nedodržení smlouvy. Město
dostane 15 tis. Kč za 1 EO.
p. Pitrák – přibudou děti, MŠ i ZŠ jsou plné, investor by měl
více participovat.
p. Kocman – pokud zde investor nezačne nyní, může počkat na
schválení Změny č. 3 ÚP (3. ZÚP) a pak by musel přeparcelovat
pozemky anebo, když nebude 3. ZÚP schválena, tak bude příští
rok stavět podle stávajícího ÚP, který má pouze vágní regulativy. Nyní jsou zde navrženy nižší domy než jsou v ÚP.
p. Veigert předal písemně text, který chce zapsat do zápisu:
„Ing. Veigert vznesl dotaz z jakého důvodu byla udělena výjimka ze stavební uzávěry v městě Rudná, když na jednom z
jednání Zastupitelstva bylo rozhodnuto, že do přijetí 3. ZÚP
bude platit tato uzávěra. (p. Kocman doplnil: platnost stavební uzávěry končí přijetím 3. ZÚP nebo rozhodnutím Zastupitelstva). Pan Kocman uvedl, že využití tohoto území je stejné
jako ve starém - platném ÚP a přijetí 3. ZÚP se očekává do 3
měsíců. Na konkrétní dotaz Ing. Veigerta zda předložená studie dodržuje všechny podmínky a regulativy zakotvené ve 3.
změně odpověděl, že ANO. (p. Kocman doplnil, že studie byla
Radou posuzována jako celek). Ing. Veigert upozornil na rozpor mezi tvrzením p. Kocmana a skutečností. Tento rozpor je
ve velikosti parcely, na které dům stojí. Ing. Veigert uvedl, že
podle regulativů 3. ZÚP má mít rodinný dům o 3 b. j. 1200 m2
a v uvedené studii toto splňují pouze 2 domy ze 6. Proto žádá,
aby bylo pozastaveno územní řízení do doby, než bude schválena 3. ZÚP, a aby studie byla přepracována tak, aby splňovala
regulativy 3. ZÚP. Ing. Veigert dále upozornil na skutečnost,
že mu nebylo umožněno seznámit se s obsahem smlouvy uzavřené mezi Městem, investorem Dolče group a.s. a žadatelem
o územní rozhodnutí Rodinné domy Rudná s.r.o., která údajně řeší to, že stavební záměr bude dodržen. P. Kocman uvedl,
že investor a žadatel jsou dceřiné firmy a proto byla uzavřena
trojstranná dohoda. Na dotaz Ing. Veigerta, jaké jsou sankce,
když záměr nebude dodržen potvrdil částku 1 mil.Kč. Toto Ing
i) p. Kyselý předal otevřený dopis zastupitelům ve věci „Zdravotní ohrožení v důsledku stavu kanalizace v ul. Na Výsluní“ (viz příloha č. 6) a požádal zastupitele o pomoc v této
záležitosti. Při každém větším dešti zde vzniká louže z dešťové a splaškové vody, protože přečerpávací stanice nestačí
vodu přečerpat. Máme podsklepený dům a máme kanalizaci
v domě v souladu s projektovou dokumentací jako spádovou
a v uvedeném případě se nám voda prosakuje do sklepa. Město ani TSR to dlouhodobě neřeší. Ředitel TSR nám sdělil, že
to TSR projednávali a nebudou to řešit, což mě rozhořčilo.
Obával jsem se důrazně vystoupit již dříve např. prostřednictvím KHS s ohledem na manželku, která je zaměstnankyní
města Rudná, aby kvůli tomu nenesla nějaké důsledky.
p. Kocman – TSR a hospodářský odb. o tom měli s Vámi jednat. Připravuje se projektová dokumentace na tzv. oddílnou kanalizaci, která však již měla být v nové zástavbě hotova dříve,
ale místo toho se udělala jen jednotná kanalizace, která nestačí
pobrat přívalové deště. Oddílná kanalizace pro celou Rudnou
bude stát přes 250 mil. Kč. V této lokalitě je také vysoká hladina
spodní vody a přečerpávací stanice čerpá do potrubí s malou
dimensí. Znovu vyzvu TSR, aby svolali jednání k tomuto problému.
pí Kotvaltová – stejný problém je v ul. Pod Můstkem, sem ale
žádná splašková voda z nové výstavby nepřitéká.
pí Kyselá - přečerpávací stanice byla dimenzována na 12 + 6
EO, ale dnes sem přitékají splašky z celého okolí.
p. Lindourek – připojuji se k p. Kyselému, bydlím vedle něj
a máme stejný problém. Prosakující voda začíná poškozovat
moji nemovitost.
p. Kocman – opakuji, že TSR svolají jednání. Je škoda, že paní
Kyselá nejednala na úřadě přímo (situaci jsme dříve projednávali; protože se asi bála o místo viz sdělení výše p. Kyselý).
Pan starosta ukončil jednání zasedání Zastupitelstva města
Rudná ve 21:05 hod.
Zapsal: Ing. Jan Náprstek, tajemník
do 11 let
i
t
ě
ro d
Tradiční váno
č
n
í
p
o
ř
a
d
p
Pondlí 19. prosince 2011 16.00 hod.
Sál Sokolského domu v Rudné
Vstupné: dti 150,- Kč, dosplí 200,- Kč
Život v Rudné
stavebnice Lego, míče, knížky, CD, DVD, hračky, sladkosti a ada dalších cen pro soutžící dti.
Pedprodej v prodejn dtského zboží PRCEK, Masarykova ul., Rudná (vedle Zeleniny a Drogerie).
Plyšový medvídek a lízátko Chupa Chups pro všechny dtské diváky,
Dárky pro soutžící dti
11/2011
11
12
Život v Rudné
Dobrý den vážené kompetentní osoby,
tak jako každým rokem se každý z nás připravuje na
2. 11., který je věnován Památce zesnulých „Dušičkám“. Od konce roku 2005, kdy jsem pochoval na
hřbitově v Rudné svoji babičku, začal jsem si více
všímat cesty vedoucí na rudenský hřbitov (ležící za
městem) a začal jsem volat po zlepšení kvality a důstojnější úrovni tohoto přístupu ke hřbitovu již po minulém vedení radnice, které však na moji mailovou
korespondenci nereagovalo a pouze SUS Kladno mi
ústy p. náměstka sdělilo, že komunikace byla vyřazena, cesta prý nikomu nepatří a částečnou opravu
zajistilo SUS Kladno pak v Květnu 2008.
Od té doby však bohužel nedošlo absolutně k žádnému
zlepšení, cesta je samý výmol a je velmi obtížné mezi
dírami kličkovat, tzn. před blížícím se svátkem Památce zesnulých je cesta stále v katastrofickém stavu.
Netrvají jednání o převodu majetku (1 silnice) příliš
dlouho = více jak 2 roky!? Na nás občanech se žádají
termíny v řádech dnů, max. týdnů, a běda, když se nedodrží, ale opačně?! Času dost a nikoho z kompetentních osob to, jak je patrné, netrápí a raději se bude
tlačit na zřízení nové nesmyslné železniční zastávky
a odstavného parkoviště, po kterém nikdo nevolá, než
se zasadit o důstojný přístup místu posledního odpočinku našich milovaných.
Závěrem se proto ptám, kdy a zda vůbec někdy, se dočkáme kvalitní cesty odpovídající úrovně a významu
pietního místa posledního odpočinku v městě Rudná?
S pozdravem
Petr Šimon,
občan a volič města Rudná.
Dobrý den.
Město Rudná přijalo rozhodnutím zastupitelstva (září
2011) od Středočeského kraje pozemky pod ulicí Růžová
a komunikaci, převod se právě dokončuje.
V tomto týdnu bude silnice provizorně dorovnána štěrkem
(před Dušičkami).
11/2011
Zasílání informací
pomocí SMS zpráv
Plníme další z bodů našeho volebního programu. Spouštíme
novou bezplatnou službu – informování občanů pomocí SMS
zpráv. Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy např.
o mimořádných událostech, odstávkách vody, elektrické
energie, pozvánky na zajímavé akce či další důležité informace.
Aby Vám mohly být SMS zprávy zasílány, je nutné přihlásit se
k odběru těchto zpráv zasláním registrační SMS zprávy. Existují
dvě možnosti: základní a s doplňkovými informacemi.
Přihlášení se do systému k odběru SMS zpráv:
1. Základní - SMS ve tvaru:
SCK mezera RUDNA mezera INFORMACE mezera ANO
2. S doplňkovými informacemi - SMS ve tvaru:
SCK mezera RUDNA mezera INFORMACE mezera ANO
mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO hvězdička ULICE
hvězdička ČÍSLO POPISNÉ
Příklad zasílané SMS zprávy:
SCK RUDNA INFORMACE ANO Novak Petr*Masarykova*1
SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše prosím pište bez diakritiky. Odesláním SMS zprávy
na číslo 900 77 03 (přihlášení se k odběru SMS informací)
dáváte současně souhlas k tomu, že Vám mohou být příslušné SMS zprávy zasílány. Při správném odeslání SMS zprávy
ihned obdržíte zpětnou SMS, která potvrzuje přihlášení se do
systému. Zasílané SMS informace jsou pro Vás bezplatné.
Jedinou platbou je částka za odeslání registrační SMS zprávy
na číslo 900 77 03 a to 3 Kč vč. DPH. Pro přihlášení se přes
SMS musíte mít u svého operátora povolenu službu Premium
SMS.
Pokud z nějakého důvodu nemůžete poslat registrační SMS, stačí dojít na Městský úřad a zaregistrovat se k odběru tady. Kontaktujte sekretariát města na čísle 311 652 311.
Ukončení odběru zpráv provedete zasláním SMS v předepsaném stavu, kde slovo ANO nahradíte slovem NE:
Příklad zasílané SMS zprávy:
SCK RUDNA INFORMACE NE
Budoucí oprava komunikace mimo jiné zahrnuje kompletní obnovu příkopů a odvodnění komunikace.
Návrh opravy byl zastupitelům předložen do rozpočtu
roku 2012. Finální verze rozpočtu bude schvalována na
začátku roku 2012.
S pozdravem
Lubomír Kocman,
starosta
Zjištění zda jste či nejste přihlášen do databáze provedete
zasláním SMS v tomto tvaru:
Příklad zasílané SMS zprávy:
SCK RUDNA INFORMACE STAV
Věříme, že rudenští tuto novou službu ocení a že bude hojně
využívána. Přejme si jen samé dobré zprávy.
11/2011
Život v Rudné
Informace z matriky
Zavedení občanských průkazů
s kontaktním elektronickým čipem
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, bude možné od 1. 1. 2012 vydávat takzvaný elektronický občanský průkaz („e-OP“).
Souvisejícími zásadními změnami jsou:
1. Možnost vydání občanského průkazu občanovi mladšímu 15 let.
2. Možnost vydání občanského průkazu občanovi, který nemá
trvalý pobyt na území České republiky.
3. K žádosti o vydání OP se nově nebude požadovat dodání
fotografie.
13
ván pouze na oddělení osobních dokladů správního odboru
Městského úřadu Černošice v Podskalské 19, Praha 2!!
Dalším nezbytným opatřením budou odstávky systému e-pasů
a to dne 18. 11. 2011 a od 20. 12. 2011 do 2. 1. 2012.
Nejzazší termín pro podání žádostí o výrobu e-pasů v letošním roce je 19. 12. 2011.
Občanům, kterým končí časová platnost občanského průkazu
během prvního pololetí roku 2012, by bylo vhodné doporučit
jeho výměnu ještě v letošním roce. Tímto opatřením se předejde
počátečnímu náporu na výjezdy mobilních pracovišť.
Správní odbor Městského úřadu Černošice
Od 1. 1. 2012 se tedy budou standardně vydávat:
1. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (e-OP).
2. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (bez čipu).
Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti!!!!!
Související opatření
V souvislosti s provedením technické změny systému OP bude
nutná odstávka všech systémů a dojde k omezení provozu
jak na obcích s matričními úřady, tak na pracovišti Městského úřadu Černošice na Praze 2, v Podskalské 19.
O vydání stávajícího typu občanského průkazu bude možné požádat na obcích s matričními úřady nejpozději dne 30. 11.
2011, na oddělení osobních dokladů správního odboru Městského úřadu Černošice v Podskalské 19, Praha 2 nejpozději
dne 14. 12. 2011.
Nově nebude od 1. 1. 2012 možné žádat o žádné OP na obcích
s matričními úřady, příjem žádostí a výdej OP bude realizo-
ČSSD A HŘIŠTĚ – 3. část
V únoru se bude konat okresní konference České strany sociálně
demokratické. Z naší místní organizace budou účastni tři nebo
čtyři členové. Naše OK bývají v Lidovém domě v Hybernské
ulici v Praze. Na nich se mimo jiné volí delegáti na zasedání
vyšších stranických orgánů, funkcionáři pro náš okres nebo kandidáti do nejbližších voleb. Stranické stanovy předepisují, aby
se volilo tajně, hlasovacími lístky.
V okrese se plní předpovědi hejtmana dr. Davida Ratha
o tom, že bude možno pokrýt asfaltovým kobercem některé rozbité silnice, v Nučicích mají nový povrch na Pražské
ulici.
Pamětníci by rádi doplnili vzpomínky na dušnická hřiště. V městě bývaly plácky a plochy, kde se scházela mládež k různým
hrám. Jedním takovým místem byl prostor před vchodem na Homoli. Zde se hrával fotbal, často jen na jednu branku, přičemž
onou brankou byly schody před vraty na Homoli. Také jsme zde
hrávali dnes už neznámou hru „hlavičky“. Rušno zde bývalo na
jaře při hraní kuliček.
Podobným místem pro sportování mládeže bývaly plochy, které
spojovaly dnešní Smetanovu ulicí s Jiráskovou nebo dnešní ulici Komenského s Husovou. Tam se kromě kopané hrávalo i na
schovávanou, na zaháněnou nebo „polívka se vaří“.
Více sportovišť bylo kolem vily Hustolesových čp. 62. Na dvoře
jsme zde hrávali kopanou, házenou, ba provozovali jsme i lehkou atletiku, např. i skok vysoký. Na zahradě Hustolesových
bývalo tenisové hřiště, ve třicátých letech a na začátku války už
nesloužilo k tenisu, ale hrávali jsme zde často fotbal.
U Hustolesů na terase vily se s oblibou provozoval ping-pong.
Tuto hru jsme po válce chodili hrát i do podkroví Rottovy vily
v Riegrově ulici, na dvůr u Hustolesů vedle pomníku a též na
jeviště v Sokolském domě.
Česká strana sociálně demokratická,
místní organizace v Rudné
14
Život v Rudné
11/2011
Městská policie Černošice
detašované pracoviště Rudná, Masarykova 272, 252 19 Rudná, tel.: 724 517 510
Přehled událostí a činností Městské policie Černošice, detašované pracoviště Rudná za období 1. 9. 2011–30.
9 . 2011 na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachloviceh.
Hlídková činnost MP byla v tomto období zaměřena na prevenci vloupání do rodinných domů, rekreačních objektů a motorových vozidel. Vzhledem k ročnímu období
je hlídková činnost dále zaměřena na nedovolené pálení zahradního odpadu.
• Dne 2. 9. 2011
byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR v obci Jinočany, kde má ležet vedle náměstí opilá žena s krvavým obličejem. Na místo se dostavila hlídka MP a uvedená žena byla
nalezena na lavičce vedle náměstí. Jmenovaná hlídce uvedla,
že upadla a poranila se v obličeji. Z tohoto důvodu byla na
místo přivolána záchranná služba, která na místě provedla
ošetření a žena byla následně převezena k dalšímu vyšetření
do nemocnice.
• Dne 3. 9. 2011
v nočních hodinách přijala hlídka MP několik telefonických oznámení o rušení nočního klidu v obci Nučice
v okolí ulice Paderlíkova. Hlídka provedla kontrolu ul.
Paderlíkova a jejího okolí a bylo zjištěno, že probíhá
oslava ve firmě Rhenus. Produkce na místě byla ztišena
a celá věc byla následně řešena na místě domluvou.
• Dne 4. 9. 2011
bylo ve večerních hodinách hlídce oznámeno, že nějaká
žena jde v obci Zbuzany uprostřed silnice a nese okap.
Hlídka na místě provedla ztotožnění ženy, následně
byla celá věc zpracována a postoupena k projednání
MÚ Hostivice pro podezření ze spáchání přestupku
proti majetku.
• Dne 4. 9. 2011
byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR, kdy
v obci Úhonice mělo v jednom domě dojít ke slovnímu
napadení mezi osobami zde žijícími. Hlídka MP na místě
uklidnila situaci, dále provedla ztotožnění všech zúčastněných, celá věc byla zpracována a postoupena k projednání
MÚ Hostivice.
• Dne 7. 9. 2011
v nočních hodinách telefonicky oznámil hlídce MP
občan z Jinočan, že v ulici v jednom z protějších domů
na zahradě běží nějaký agregát a nedá se spát. Na místě
byl zjištěn majitel domu, který uvedl, že má na zahradě
dodávkový vůz se zeleninou a musí mít zapnutý agregát,
dále muž uvedl, že pokud vůz ruší sousedy bude jej parkovat jinde.
• Dne 7. 9. 2011
byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR ve městě
Rudná a to v ul. K Vypichu, kde řidič nákladní vozidla
poškodil chodník. Hlídka na místě zjistila totožnost řidiče,
zajistila místo a celá věc byla následně na místě předána skupině dopravních nehod Policie ČR.
• Dne 10. 9. 2011
bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v jedné z ulic v obci
Nučice dochází u jednoho domu k vypouštění odpadní vody
do odpadních kanálů dešťové vody. Hlídka MP na místě zjistila skutečný stav věci, dále byl ztotožněn majitel rodinného
domu a celá věc byla na místě vyřešena blokovou pokutou.
• Dne 13. 9. 2011, 15. 9. 2011 a 18. 9. 2011
bylo přijato oznámení že v obci Drahelčice na zahradě jednoho z domů hoří oheň a z dýmu jsou cítit plasty. V prvních
dvou případech bylo hlídkou MP na místě zjištěno, že zde
majitel domu pálí pouze suché dřevo, v posledním případě
byla na místě zjištěno, že jsou v ohništi spalovány plasty
a další odpad, z tohoto důvodu byla celá věc hlídkou zpracována a postoupena k projednání MÚ Hostivice.
• Dne 15. 9. 2011
v odpoledních hodinách bylo telefonicky oznámeno hlídce
MP, že v obci Nučice v ul. Tyršova stojí před jedním z domů
podezřelé vozidlo a v něm nějaký muž. Muž byl na místě hlídkou MP ztotožněn, dále byla provedena lustrace jeho osoby
i vozidla – vše v pořádku. Muž k věci uvedl, že má poruchu na
vozidle a v obci roznáší reklamní letáky.
• Dne 17. 9. 2011
v nočních hodinách byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR ve městě Rudná, kdy bylo přijato oznámení
o rušení nočního klidu. Hlídkou MP byl zjištěn dům, kde na
zahradě probíhala oslava. Následně byl kontaktován majitel
domu, kdy na místě došlo ke ztišení hudební produkce a celá
věc byla na místě vyřešena domluvou.
• Dne 20. 9. 2011
byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR ve městě
Rudná, kdy v ul. U Lesa má docházet ke vloupání do rekreační
chaty. Hlídka na místě zjistila dva mladíky, jak zde rozebírají
motorové vozidlo. Oba mladíci byli na místě ztotožněni a celá
věc byla na místě předána Policii ČR . Následnou kontrolou
chatové osady nebylo zjištěno narušení žádné rekreační chaty.
• Dne 26. 9. 2011
bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že v Rudné u Obecního domu skupina mladíků dělá hluk. Na místě byli hlídkou
zjištěni a ztotožněni čtyři mladíci, kteří uvedli, že si zde pouze
kopali plastovou lahví, na místě bylo vše v pořádku. Mladíci
poučeni, celá věc byla řešena domluvou.
Bronislav Knotek,
Městská policie Černošice, pracoviště Rudná
11/2011
Život v Rudné
Kadeřnické a nehtové STUDIO IRIS
Rudná, Husova 131, tel.: 604256944
Nově otevřené pondělky na solárium a
kadeřnické služby.
ROBIMAUS – Masarykova 103, 252 19 Rudná u Prahy
● Chovatelské potřeby ● E-shop ● Zvířata
● Krmiva ● Distribuce chovatelské literatury
● Kompletní zařizování a údržba akvárií a terárií
Předvánoční akce v Listopadu!!!
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Při nákupu nad 500 Kč dostanete poukázku na 50 Kč
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete poukázku na 100 Kč
Poukázky můžete použít při dalším nákupu.
Nelze kombinovat s dalšími akcemi.
Pondělí 20% sleva na kadeřnické služby. (nová kadeřnice Bára Hájková)
Solárium pouze 6kč minuta.
Zvýhodněné pernamentky na solárium (150 min. pouze
uze za 900kč
900
00kč a 100 min.
00k
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod., So 8.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 – 18.00 hod.
KONTAKT
Tel.: 311 678 189, Fax: 312 312 728, Mobil: 605 370 730
E-mail: [email protected], www.robimaus.cz
pouze za 600kč)
RELAX – SPORT RUDNÁ spol. s r. o.
Masarykova 223, Rudná
ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA V RUDNÉ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPORTBAR S VYSÍLÁNÍM SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ
2 SQUASHOVÉ KURTY FIBERESIN
SQUASHOVÁ ŠKOLKA PRO DĚTI OD 5 DO 18 LET
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY DOSPĚLÝCH
VYPLÉTÁNÍ RAKET NA SQUASH
STOLNÍ TENIS
TIPSPORT
TURBOSOLÁRIUM
PRODEJ SOLÁRNÍ KOSMETIKY
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–NE 8.00–23.00 HODIN
TELEFON: 311 670 376, 603 444 401
www.relaxsportrudna.cz
15
16
Život v Rudné
11/2011
Motoristický sport v Rudné
Nenápadný rodinný domek s garáží a v něm sídlo motokárového týmu Karla Simona sen., týmu Kart CZ v AČR. Motokárového týmu, kde je doma letošní mistr České republiky a mistr
seriálu Karting Cup ve třídě Kadet, Karel Simon jun. a další
úspěšní jezdci seriálu Karting Cup.
Do roku 1999 byl Karel Simon sen.
sám aktivní motokárový jezdec.
Pak na celých 6 let motokárový
sport opustil. Vrátil se v roce 2006
rovnou do závodů Mistrovství ČR
se svým synem Karlem. Pouze jeden rok se Karel Simon sen. vydržel
věnovat jen svému synovi. Už v roce 2007 se spojil s dalším jezdcem,
kterému začal poskytovat technický
servis. Začala tak pomalu a postupně vznikat podoba dnešního motokárového týmu Kart CZ. Týmu, který nevylétl bleskově vzhůru,
ale pomalu a trpělivě si budoval svou pozici v motokárovém
sportu.
V roce 2008 už bylo součástí týmu Kart CZ pět jezdců. A postupně přicházely i výsledky. Karel Simon jun. se stal v roce
2009 vicemistrem ČR ve třídě Bambini a ve stejné třídě skončil
na stejném místě i v seriálu Karting Cupu. Technická podpora
týmu Kart CZ v roce 2010 dovedla k vítězství v seriálu Karting
Cupu ve třídě KZ 2-125cc jezdce Milana Holmana.
V letošní sezóně 2011 pod hlavičkou Kart CZ závodilo v seriálu Mistrovství ČR nebo seriálu Karting Cup celkem 10 jezdců
v 7 třídách a dalším pěti jezdcům pak tým Kart CZ poskytoval
technický servis.
V závodech seriálu Karting Cup jezdci závodící pod hlavičkou
Kart CZ dosáhli celkově v roce 2011 na 1., 3. a dvě 5. místa. Karel Simon jun. zvítězil ve třídě Kadet, jeho sestra Eliška
Simonová skončila 3. ve třídě Bambini a Matěj Koutský pak
5. ve třídě KZ 2. Ve stejné třídě dosáhl Tomáš Reitmeier, závodící s technickou podporou týmu Kart CZ, na celkově 3. místo.
Další jezdci závodící s technickou podporou týmu Kart CZ pak
skončili v seriálu na pátém, šestém a sedmém místě.
Největší úspěch v letošní sezoně vzešel ze závodů Mistrovství
ČR. Karel Simon jun. se stal mistrem ČR ve třídě Kadet. Na
dramatičnosti celého seriálu ve třídě Kadet neubrala nic ani skutečnost, že mistr ČR byl jasný již před posledním závodem. Třída Kadet byla v Mistrovství ČR roku 2011 jednoznačně jediná
nabízející drama odehrávající se na závodní dráze od začátku
do samotného konce. Divák si nemohl být jistý vítězem až do
úplného konce každé rozjížďky. Celou letošní sezonu, každou
rozjížďku, ukazovali mladí jezdci ve třídě Kadet dramatičnost
motoristického sportu na okruzích. Výměny jezdců na špici probíhaly pravidelně každé kolo a rozdíly mezi jezdci v cíli v řádu
tisícin sekundy nebyly nic výjimečného. Jedním z aktérů těchto
dramatických okamžiků byl i Karel Simon jun., jezdec motokárového týmu Kart CZ z Rudné.
Od roku 2007 tým Kart CZ také spolupracuje se společností IBG
Praha s.r.o. (předním českým specialistou na bateriové systémy se
sídlem ve Středočeském kraji), která velmi pomohla v rozvoji týmu a letos s naším týmem začal spolupracovat odborník přes matematiku a fyziku J. Šafránek, kterému také děkuji za spolupráci.
Pane Simone, zhodnoťte krátce uplynulých 6 let existence týmu Kart CZ a také letošní sezonu.
Před šesti lety jsem chtěl jen přivést svého syna Karla k motokárovému sportu. Asi jako každý, kdo se věnoval nějakému sportu,
jsem chtěl vidět na závodní dráze pokračování jména Simon.
Že za pár let dokážu vybudovat úspěšný motokárový tým, jsem
opravdu nečekal.
Letošní sezóna je z těch dosavadních nejúspěšnější. Syn se stal
mistrem ČR a dcera Eliška skončila v seriálu KC na 3. místě.
To je něco, co vám dokáže vynahradit roky, kdy se ne vždy dařilo. Nechci a nemůžu zapomenout ani na Tomáše Reitmeiera
a Matěje Koutského ve třídě KZ 2. Oba mi udělali letos svými
výsledky velkou radost. Samozřejmě i dalších pět pilotů, pro
které Kart CZ připravoval techniku na rok 2011.
Po úspěších přichází i touha dosáhnout víc, leckdy i mimo ČR.
Jaké jsou plány týmu Kart CZ pro rok 2012?
Doba je složitá a udržet rodinný tým v tomto sportu není jednoduché. Budu spokojený, když zůstaneme ve stejném složení jako letos. Samozřejmě mám takový malý sen zúčastnit se v roce
2012 závodu Mistrovství Evropy, který se jede v SRN, kousek
od hranic. Všechno ale záleží jak na financích, tak i na dohodě
o další spolupráci s jezdci.
V závodech ME byste byli úplní nováčci...
Já sám jsem se jako jezdec zúčastnil závodů Mistrovství Evropy
i Mistrovství světa. V roce 2008 jsme jako tým technicky zajišťovali účast jednoho jezdce v celém seriálu Mistrovství Evropy.
Úplná novinka by tyhle závody pro nás nebyla. Samozřejmě,
jako týmu jsou naše zkušenosti s těmito velkými závody menší než u továrních týmů, které se zúčastňují závodů v zahraničí
pravidelně.
Ve vaší dílně vidím i několik malinkých motokár. To v motokárách jezdí i malé děti?
S motokárovým sportem je možné začít již ve 4 letech. Nejen, že
děti mají vyžití ve svém volném čase a získají technické základy,
ale motokárový sport je vycvičí i jako budoucí řidiče. Návyky
a zkušenosti získané v motokáře v autoškole nikdy nemůžete
získat, ale stačí se podívat na naše stránky www.kartcz.com
a uděláte si představu o našem týmu.
Karel Simon a spol.
11/2011
Život v Rudné
CENTRUM SPORTU, KRÁSY A RELAXACE
POWER PLATE
H.E.A.T. PROGRAM
JUMPING
PING PONG
ZUMBA
POWER JOGA
BODY STYLING
AEROBIC
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
SLUŽBY VÝŽIVOVÉHO PORADCE
AEROBIC PRO DĚTI
PÍSNIČKY, TANEČKY A CVIČENÍ S NEJMENŠÍMI
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI
KOSMETIKA
KADEŘNICTVÍ
MASÁŽE
MANIKÚRA
KAVÁRNA
DĚTSKÝ KOUTEK
V PRODEJI JIŽ NYNÍ VIP KARTY VE VÁNOČNÍM BALENÍ
S AKČNÍ NABÍDKOU + 10% NAVÍC KE KAŽDÉ KARTĚ !
(objednejte si např. kartu nabitou na 3 000 Kč, zašleme Vám kartu nabitou na 3 300 Kč!
Zakoupit můžete kartu v jakékoliv hodnotě.
Kredit můžete uplatnit po neomezenou dobu na veškeré nabízené služby, cvičení i v kavárně CS-STUDIA)
OBJEDNÁVKA KARTY: TEL.: 721 878 543, [email protected]
TĚŠÍME SE NA VÁS!
CS-Studio, Ul. Točivá, Chýně – Háje, tel. 721 878 543, www.cs-studio.cz, [email protected]
17
18
Život v Rudné
Skautské středisko
Balvan Rudná
říjen
Skautský rok je již v plném proudu, kromě tradičních schůzek
v klubovně se naše družiny vydaly i na výlety, ať už to bylo do
centra města na výstavu Art of Can, Neviditelnou výstavu nebo
do přírody pátrat po ukryté kešce. Fanoušci běhu nás mohli potkat první říjnovou neděli na Balvanově běhu.
Balvanův běh
Navzdory třináctce v pořadí se na nám tradiční Balvanův běh
velmi vydařil. Začalo to již počasím. Sice jsme účastníkům slibovali, že pršet nebude, ale jasně modrá obloha a příjemných
25 stupňů bylo více, než jsme sami očekávali.
Na startovní čáře jsme tak přivítali celkem sto devadesát běžců,
kdy mezi nejmladším a nejstarším účastníkem ležel rozdíl úctyhodných 64 let. Zatímco Škvrňata (ročníky 2009 a 2010) měla
za úkol libovolným způsobem zdolat padesát
metrů, ostatní dříve narození museli ukázat svoje běžecké schopnosti na trasách několikanásobně delších.
Hlavní část závodu, trasa dlouhá 6,4 km, čekala na všechny starší patnácti let. Nejrychleji ji
zvládl uběhnout Jiří Rosol, který na trase strávil
pouhých 21 minut 55 sekund. Nejrychlejší ženou na trati se stala Helena Poborská s časem
23:33.
A při bližším pohledu na výsledkovou listinu
můžete vidět, že ostatní běžci se rozhodně nešetřili a jistě padlo i několik osobních rekordů.
Můžeme se tedy těšit, že do budoucna bude
startovní pole ještě více vyrovnané a boj o pozici na bedně ještě vyrovnanější (koneckonců,
někteří běžci u nás závodí v podstatě od narození).
Při velkém počtu závodníků a kategorií se nám
bohužel nepodařilo ohlídat všechny běžce, a tak
došlo k tomu, že někteří omylem odstartovali
v nesprávné kategorii. To způsobilo nesrovnalosti při vyhlašování výsledků. Budeme se snažit se z toho poučit a do budoucna najít způsob,
jak takovýmto nepříjemnostem zamezit. Výsledková listina na webu již ukazuje všechny
správné výsledky.
Velký dík patří všem organizátorům a sponzorům, kteří se na Běhu podíleli a pomáhali zajistit vše od příjemného zázemí pro běžce, až po
ceny pro vítěze. Jmenovitě to jsou: Autoškola
Bohouš, nakladatelství Paseka, Oriflame studio
Rudná, Robimaus – chovatelské potřeby, Bike
tuning Rudná, čerpací stanice Šafránka, GIGASPORT - sportovní potřeby a Stromolezci - péče
o dřeviny. Děkujeme i p. Levákovi, p. Šachovi,
p.Sedlačikovi, p. Dvořákovi, paní Hlaváčové, p.
11/2011
Hlaváčovi a Jaroslavě Dejmové za pomoc při organizaci závodu.
A co pro vás chystáme dál? Jíťa, Iky a družina Berušek se rozhodly uspořádat 26. listopadu malý adventní jarmark. Od devíti
do pěti bude naše klubovna plná keramiky, adventních věnců,
malovaných svícnů, vánočních dekorací a přáníček, můžete se
těšit i na šperky z FIMO hmoty, ovčí vlny a korálků, malovaná trička a pletené zboží. Navíc
pro děti bude připravená keramická dílnička. Naše Berušky
a jejich maminky již teď pečou perníčky, které si budete
moci na Jarmarku také koupit
a přispět tak na sbírku Pomozte dětem, s kterou dlouhodobě
spolupracujeme.
Fotografie z běhu i všechno to,
co se do ŽVR nevešlo najdete
na www.balvan.cz
Lenka
Foto: Petr
11/2011
Život v Rudné
19
Pronájem skladu
Pronajmu ihned dlouhodobě sklad 110 m² užité plochy, v Jinočanech PZ, 5 minut od Zličína, 15 min. od
letiště, přímo u Jižní spojky D1 a Plzeňské, 6 km ke
Karlovarské. Výška 2,6 m, vrata 2,2x4,2 m, zátěž. dlažba, vlastní plyn. topení, alarm, elektř. 230 V, po celk.
rekonstrukci, zateplený, plast. okna, nerozbitné sklo,
pojištění. Celkově oploceno, vykládka a nakládka zboží ve dvoře, vedlejší RD stále obýván, vlastní měřidla
energií.
Cena: 10.000 Kč/měsíc + energie
Mobil: 721 094 059
Foniatrická
ambulance
Prodej medu
přímo od včelaře
med smíšený 110 Kč/sklenici
med pastovaný 130 Kč/sklenici
(sklenice = 720 ml, 900 g)
MUDr. Hala Machotková
při vrácení sklenice sleva 10 Kč
3 a více sklenic po dohodě přivezu
Kontakt: Jan Šaroch, Riegrova 376, Rudná, mob. 723 323 017
• Vyšetření sluchu, zkoušení
a výdej sluchadel.
• Péče o poruchy sluchu,
hlasu a řeči.
• Nastřelování náušnic.
•
Wagnerovo náměstí 1541
Beroun
tel.: 311 532 730
www.foniatrieberoun.cz
www.vcelnicerudna.wz.cz
Kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou
POPRVÉ V RUDNÉ!
Nikdy jste nekreslili? Nevadí. Za dva dny nakreslíte portrét!
Kdy: 14.–15. 1. 2012 v učebně Obecního domu Rudná
Cena: 2.800 Kč
Můžete uplatnit poukázky Sodexo, Chèque Déjeuner a Edenred.
Přihlašujte se na www.konecnekreslim.com
Kurzy - základní kurz tužka
(www.konecnekreslim.com/kurzy-kresleni/tuzka/)
Podrobnější informace obdržíte také na emailové adrese:
[email protected]
Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
20
Život v Rudné
11/2011
Vítání občánků 8. 10. 2011
9:15
Tara Štréblová; Nela Štípková; Kamila Hlaváčková; Ondřej Kašák; Magdalena Fořtová; Sebastian Haic; Josef Novák
10:00
Kateřina Mitašová; Jakub Olexa; Vavřinec František Pehal; Štěpán Slavík; Kristýna Fraňková; Anna Hanzlíčková; Hedvika Kabelková; Martin Kalouš; Vanda Sedničková
10:45
Natálie Šochová; Alžběta Lily Hloušková; Šimon Mácha; Anežka Kozáková; Marek Vojáček
11/2011
Život v Rudné
NEHTTY V RUDN
NÉ
21
- GELOVÉ
G
É NEHTY
Y
(p
prodloužeení na tip
py, možnoo i na
nohou)
n
- ZPEVNċN
Z
NÍ PěÍRO
ODNÍCH
H
NEHTģ
N
U GELE
UV
EM
- FRANCO
F
OUZSKÁ M
MANIKU
URA
GELEM
G
- P.SHINE
P
- ZDOBEN
Z
NÍ
- LAKOVÁ
L
ÁNÍ
- PARAFIN
P
NOVÝ ZÁ
ÁBAL
RUKOU
R
DEN
NNċ 9:000 – 21:00 HOD
H
MONIKA
A BUCKO
OVÁ
MLÁDEŽ
M
ŽE 1184/11, RUDNÁ
Á
Tel: 721 114 582
e-mail: nailsmona
n
[email protected]
m.cz
více na: www.naiils-mona.ccz
22
Život v Rudné
11/2011
VÍKENDOVÝ KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Patříte k těm, kdo dovedou nakreslit maximálně prasátko nebo domeček jedním tahem?
Chcete to změnit a namalovat si třeba portrét někoho Vám milého?
Myslíte si, že to nedokážete?
Říkáte si: „No jo, tohle je sice hezké, ale nic pro mě, vždyť já přece kreslit vůbec neumím a tohle bych nikdy nedokázal(a)?“
Se vzdělávací institucí SERAFIN, která se už šestým rokem zabývá kreslením pravou hemisférou a má na něj akreditaci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a nyní přichází s nabídkou kurzu kreslení tužkou až za Vámi, VÁS PŘESVĚDČÍME O OPAKU!
Jak to vlastně funguje?
Jednodušeji, než to na první pohled vypadá. Jako děti jsme používaly obě mozkové
hemisféry stejně, ale když dospíváme a stárneme, začínáme používat výrazně více
hemisféru levou. Americký neurofyziolog Roger Wollcot Sperry, který získal za svůj
výzkum o obou mozkových hemisférách Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, objevil, že levá hemisféra se zaměřuje na logiku, jazyk, počítání, psaní a pojem o čase,
zatímco hemisféra pravá se zabývá duševní a tvůrčí činností, ve které hrají zásadní
roli sluchové vjemy a hudba, komplexní souvislosti, představivost, denní snění, barva
a dimenze. Když je levá hemisféra mozku aktivní, pravá hemisféra přejde do jakéhosi
uvolněného, polomeditativního stavu spojeného s vlněním alfa. Nastane-li obrácená
před kurzem
po kurzu
situace, tedy když pracuje pravá hemi-sféra, přejde do tohoto stavu zase hemisféra levá.
Následné vědecké experimenty ukázaly, že prakticky všichni disponujeme plnou škálou duševních schopností. Bohužel, díky
špatnému způsobu vzdělávání a nesprávným informacím má většina z nás sklon se domnívat, že má vrozené vlohy pouze pro některé
z těchto oblastí, zatímco pro ostatní už ne. A máme prostě jasno v tom, že jakékoli úspěchy ve slabších oblastech jsou pro nás jednou
provždy nedosažitelné. Jenže správněji by naše sebehodnocení mělo znít takto: „Dosud se mi podařilo rozvinout tyto oblasti potenciálních schopností, zatím¬co ty ostatní jsem z různých důvodů prozatím ponechal v nečinnosti.“
Díky Sperryho výzkumu začaly miliony lidí procvičovat ty stránky dušeních schopností, které nesprávně považovaly za „slabší“.
Zjistily, že tyto „slabší“ vlohy, jsou-li rozvíjeny pod vedením správných učitelů, mohou rozkvést bez ohledu na věk. Poznaly
také, že nově získané schopnosti zpětně ovlivňují vlohy získané již dřív, které se pak díky tomu dále rozšiřují.
Věděli jste, že...?
... géniové světových dějin – přední vědci a umělci jako Einstein a Picasso - nevynikali pouze v činnostech odpovídajících jedné straně mozku, ale rozsah jejich zájmů
a aktivit byl mimořádně široký?
... slavní vědci přišli na rozhodující nápady během denního nebo nočního snění?
... se Paul McCartney jednou probudil s tím, že ho ve snu napadla melodie – a vznikla
slavná píseň Yesterday?
Takovouto rovnováhu mezi levou a pravou stranou mozku potřebuje dosáhnout každý z nás. Jinak řečeno, ať se již rozvíjíme sami či používáme jakýkoli systém rozvoje
našich inteligencí, musíme zajistit, aby obě strany mozku byly aktivně vyváženy.
Pojďte s námi tedy povzbudit pravou hemisféru na dvoudenním kurzu kreslení.
po kurzu
Kreslení pro vás už nemusí být trápením a slabinou, kterou skrýváte před celým před kurzem
světem, naopak, po našem kurzu se vám kreslení stane požitkem a radostí! Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou vám
pomůže v sobě tuto zapomenutou schopnost znovu objevit. A výsledek je příjemným překvapením často i v jiných oblastech života.
Začnete si víc věřit a – i kdybyste si kreslili jen čas od času sami doma – kreslení do vašeho života přinese více radosti. Nestojí to
za pokus?
Komu je kurz určen?
Každému, kdo touží objevovat nové věci, vzdělávat se, zvyšovat si profesionální
kvalifikaci, nebo se „jen“ naučit odpočívat a splnit si dávné sny. Kurz může být také
přínosem pro ty z vás, kdo se připravují na talentové zkoušky. Ke kreslení pravou
hemisférou nic nepotřebujete, zvládne to opravdu každý.
Co si máte vzít s sebou na kurz?
Pohodlný oděv, chcete-li, přezutí, případně svačinu. A samozřejmě zvědavost a dobrou náladu, protože zažijete víkend plný uvolnění, odpočinku, zábavy a emocí.
Všechny potřebné pomůcky dostanete na kurzu.
po kurzu
před kurzem
UPOZORNĚNÍ: Kurzy jsou vhodné pro děti od 13 let výše. Děti ve věkovém rozmezí 13-15 let se mohou zúčastnit pouze s doprovodem, taktéž aktivním účastníkem kurzu.
Naučte se kreslit - věnujte si dárek na celý život!
Podrobnější informace o konání kurzu najdete V INZERÁTU v tomto čísle.
11/2011
Život v Rudné
CENTRUM SPORTU, KRÁSY A RELAXACE
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 3.12.2011
PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT OTEVŘENÍ NOVÉHO FITNESS A WELLNESS STUDIA
A SEZNÁMIT SE S CELÝM NAŠÍM TÝMEM.
ZAČÍNÁME V 9.30 A PRO KAŽDÉHO NĚCO MÁME!
PRO DOSPĚLÉ:
Po celý den prezentace studia s možností vyzkoušet si bezplatně veškeré
fitness vybavení pod odborným dohledem našich instruktorek, které rády zodpoví
všechny Vaše otázky.
A CO VÍC?
10.00 prezentace Power Plate
10.30 prezentace připravované anglické školky a jeslí
14.00 vystoupení Moniky Absolonové
15.00 – 16.30 převlékněte se do sportovního a pojďte si zacvičit mix ukázek
z hodin našich cvičitelek.
16.30 Zumba pro všechny s Honzou a Zdeňkem
PRO DĚTI:
Celý den je vám k dispozici náš dětský koutek.
10.00 – 10.45 představení Michala Nesvadby
15.00 – 16.30 zpívání, tancování a hry jen pro děti s Martinou
PO CELÝ DEN POHOŠTĚNÍ, NÁPOJE I CVIČENÍ ZDARMA.
SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY.
Každý návštěvník si bude moci vyžádat zdarma voucher
na 1x individuální lekci Power Plate pod vedením instruktora
+ 1x lekci na H.E.A.T. Program.
VIP karty s výjimečnými zaváděcími slevami.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ CELÝ TÝM CS-STUDIA.
Ul. Točivá, Chýně – Háje, tel. 721 878 543, www.cs-studio.cz, [email protected]
23
24
Život v Rudné
11/2011
MC Rudňáček
O Rudenské kolečko
- 4. ročník závodu pro celou rodinu
Pro podzimní dny už se stalo v Rudné tradicí vyrazit na cyklistický závod pro děti. I letos Centrum pro rodinu Rudňáček
zorganizovalo závod O Rudenské kolečko. Letošní již čtvrtý
ročník se uskutečnil v neděli 16. 10. 2011 v prostorách ulice Na
Drahách a okolí.
Uvítalo nás mrazivé, ale slunečné ráno, což vylákalo z domovů
víc jak stovku dětí doprovázených rodiči. Už před oficiálním začátkem zápisu byla rozdána značná část čísel, takže v 10 hodin
mohla odstartovat první kategorie.
Za nejmenší děti se závodu účastnily maminky nebo tatínkové tlačící
kočárek. Ostatní děti už musely vyrazit na trať samy, a to na motorkách, kolech bez šlapek i na skutečných kolech všech velikostí.
Děti bojovaly s nadšením, v cíli byly síly často velmi vyrovnané
a do posledních chvil nebylo jasné, kdo nakonec zvítězí. Občas
byly emoce tak napjaté, že došlo i na slzičky. Naštěstí ale v cíli
byl připraven drobný dárek jako cena útěchy pro každého.
Ve většině kategoriích se díky vysokému počtu přihlášených
závodníků jela dvě kola a následně velké finále a tam již bylo
možné tleskat skutečně kvalitním sportovním výkonům. Je také
třeba nejen poděkovat všem závodníkům za fair play a plné nasazení, ale tentokrát je nutno pochválit i rodiče, kteří velmi disciplinovaně děti sice po trati následovali, ale nepomáhali, takže
výsledky v cíli byly opravdu jen dle výkonů samotných dětí.
Pohodu při čekání na start rodičům i dětem zpříjemňoval stánek
s občerstvením, kde bylo možné si dát teplý čaj, ten se vzhledem
k chladnému počasí opravdu hodil, nebo nealkoholické nápoje
a tatranky, které věnovala firma Bike Tunning. Té patří velké
poděkování, hlavně jejímu majiteli Zdeňku Chalupovi, který
spolu s přáteli pomohl zajistit dopravu zařízení do místa závodu,
vytyčení tras, zajištění bezpečnosti podél trasy atd.
V průběhu čekání na odstartování závodu si mohly děti zajezdit
na malém improvizovaném dopravním hřišti umístěném na travnaté ploše náměstí.
Zlatým hřebem celého závodu bylo samozřejmě vyhlášení výsledků a předáni cen za první tři místa. Děti si domů odnášely
za první místo poháry, všichni dostali medaile a větší či menší sladkosti. Dárky vítězům věnovala také Veronika Štrossová
z firmy Oriflame, za což i jí patří dík.
Na závěr je potřeba poděkovat také všem rodičům a přátelům za
pomoc s organizací.
Zuzana Fliegrová
11/2011
Život v Rudné
25
26
Život v Rudné
11/2011
Žlutý květ
Výprava s veselými nožkami
Netradiční téma víkendové hry se k studenému říjnu hodilo. Po
pátečním příjezdu jsme venku při hrách dlouho nepobyli, přeci
jen tma byla už brzo. Klubovna ale také dobře posloužila, v té si
děti zahrály několik her. Po večeři se utvořila tři družstva; Šťastní tučňáci, Ledňáci tučňáci a Oslové (jako tučňák oslí). A mohlo se začít soutěžit. První soutěžní hrou bylo štafetové hledání
figurek po chatě. Úspěch měla také zábavná hra, při které bylo
třeba dostat na polovinu soupeře co nejvíce míčků, v našem případě jich bylo na dvě stovky. Před večerkoujsme se podívali na
animovaný film o tučňácích, na jehož téma probíhaly celou výpravu hry – Happy Feet, tedy veselé nožky.
Tučňáci ve filmu byli chytří, stejně tak si děti vyzkoušely svůj
um a znalosti v sobotním dopoledni při luštění kvízů a doplňovaček. Animovaní tučňáci byli také velice muzikální. Proto další
aktivitou bylo hádání ukázekhudby a mluveného slova z večerníčků. Dostalo se také na výtvarnou aktivitu, při které si každý
z papíru vystřihl díly tučňáka, sestavil a slepil.
Venku bylo krásně a byl čas vyrazit na zahradu. Náš stále plodící
banánovník, který se navíc každou výpravu stěhuje do jiných
zákoutí zahrady, i nyní uzrál, aby si děti mohly najít svačinu. Po
svačině se hrálo několik herních hříček, oblíbené bylo probíhání
pod točícím se lanem (švihadlo). Byl také čas na soutěžní hry.
Úkolem družstev bylo posbírat co nejvíce tučňáččích vajíček,
která navíc ukrývala lístky s body.
Odpoledne jsme se vydali do Železné, podívat se na farmu na
koně, jeleny a daňky. Děti mohly zvířata krmit suchým chlebem
a paní průvodkyně mezitím ochotně odpovídala na všechny naše
dotazy. V krásném a teplém slunném odpoledni se výprava přesunula na dětské hřiště. Po vyřádění dětí na hřišti nastala další
soutěž, ve které jsme využili prolézačky hřiště.
Další hry se už hrály na zahradě u chaty. Mezi oblíbené hry patří
třeba Laser nebo Počítací schovávaná, která je odlišná od schovávané klasické. Posledním programem sobotního dne byl večerní táborák s opékáním buřtíků. Než ale proběhl táborák, hrálo
se několik her v chatě. Menší počet účastníků než je obvyklé,
umožňovalo hrát hry, které by ve velkém počtu nešly. Proto jsme
si zahráli třeba napínavou hru Hoď 6 a jez. Na víkendové téma
veselých nožek proběhlo poznávání vedoucích podle jejich nohou a rukou. Děti také skládaly obrázek tučňáka z filmu, každé
družstvo jiného.
Po tradičním nedělním balení jsme si dali partii ve stolních
hrách. Každý si vybral skupinku podle hry, která mu vyhovovala. I v neděli bylo slunečno, a bylo by hřích zůstávat v chatě.
Venku si družstva dala poslední soutěžní hru před uzavřením
bodování. Po obědě už děti čekalo jen vyhlášení výsledků, gratulace s diplomy a první odměna. Tu druhou odměnu – poklad,
si musela družstva v zahradě najít.
Zbyšek Prágr
www.zlutykvet.cz
Nové číslo zvláštního vydání
Života v Rudné
s jízdními řády
pro rok 2011/2012
Uzávěrka inzerce je do 15. 11. 2011.
Inzeráty přijímáme v Městské knihovně Rudná,
tel. 311 670 366, e-mail: [email protected]
• Život v Rudné – měsíčník • č. 11 • Vyd. 4. 11. 2011 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • fax: 311 513 703 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit
publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci. •
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
11/2011
Život v Rudné
27
K+K KOBERCE
kusové koberce | metráž | PVC | teakový nábytek | doplňky | dekorace
LUXUS ZA CENY PRO KAŽDÉHO! KOBERCE KUSOVÉ, METRÁŽ, PVC, LINOLEA,
LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY, PROFILY A LIŠTY, DOPLŇKY, ROZVOZ KOBERCŮ.
TEAKOVÝ NÁBYTEK. 4.000m2 PRODEJNÍ PLOCHY V NEJVĚTŠÍ HALE V ČESKÉ REPUBLICE!
PRODEJNA: PRAHA 6 - ŘEPY, KARLOVARSKÁ 660/117, (Areál Autosalonu Klokočka)
Až 90% sleva na kusové koberce,
30% sleva na veškeré záclony,
50% sleva na veškeré dekorační látky!
Akční nabídky na www.kobercekkpraha.eu
W W W. KO B E RC E K K P RA H A . E U

Podobné dokumenty