Abstrakty přednášek

Komentáře

Transkript

Abstrakty přednášek
Mapové a geoprocesingové služby ArcGIS Serveru
Mgr. Jan Nožka
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Abstrakt
S pojmem mapových služeb si většina uživatelů a také správců mapových serverů představí
standard WMS (Web Map Service) dle OpenGIS standardů a specifikací. Ve světě mapových
GIS serverů není WMS standard jediným užívaným typem mapových služeb. Ve spojení
s ArcGIS Server mohou provozovatelé mapových serverů využívat nejen rozhraní WMS, ale
také dalších rozhraní, které mají oproti WMS standardu několik předností.
Serverová GIS řešení publikují nejen mapové služby. Vedle těchto služeb je možné
zpřístupnit a využívat služby pro zobrazení dat ve 3D rozhraní (ArcGIS Explorer,
GoogleEarth), geodatové umožňující práci s geodatabázemi a datové služby poskytující
přístup k rastrovým datům (Image service), z pohledu OGC standardů to jsou WCS služby
(Web Coverage service), a také k vektorovými datům (dle OGC WFS – Web Feature
Service). To jsou služby, které nám umožňují přístup k datům.
Uživatelé mohou mít také přístup ke službám, které data mohou zpracovávat, čili vytvářet
z dostupných dat další data. Jedná se o tzv. geoprocessingové služby, neboli dle OGC
standardů WPS (Web Processing Service). V pojetí ESRI jsou geoprocessingové služby
dostupné v rozsahu ArcGIS Desktop nástrojů, tudíž uživatelé serverových aplikací
publikovaných technologií ArcGIS Server již mohou využívat těchto služeb v dnešní době ve
funkcionalitě, kterou disponují desktopový klienti ArcView, ArcEditor či ArcInfo. Ze strany
správce serveru postačí takový nástroj sestavit pomocí aplikace Model Builder a vypublikovat
jako službu koncovým uživatelům.
Webové aplikace – ukázky dobré praxe
Mgr. Jan Nožka
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Abstrakt
V přednášce budou představeny ArcGIS Server webové aplikace, které jsou buďto součástí
informačních systémů veřejných organizací zaměřených na oblast public relations, anebo
to jsou aplikace zvyšující efektivnost práce v rámci běhu organizace. Jejich cílem je pak
zejména rychlejší a kvalitnější komunikace s odbornou veřejností.
Obecně se jedná o aplikace plně integrované do informačních systémů organizací a jejich
zpřístupnění napomáhá k rychlejšímu a přesnějšímu rozhodování odborníků, efektivnějšímu
přístupu veřejnosti k informacím a ve výsledku lepšímu budování vztahů k veřejnosti a výšení
transparentnosti výkonu státní správy a územní samosprávy.
Představeny budou nejen aplikace s vazbou na životní prostředí (prezentace výsledků projektu
Soustavy chráněných území evropského významu NATURA2000, aplikace na zobrazení,
analýzu stávajících či potenciálních území pro projekty budování zdrojů obnovitelné energie –
Renewable Energy Atlas of Vermont), ale i aplikace z oblasti ochrany obyvatelstva – mapová
aplikace Krizového operačního střediska státu Virginia (VIPER), mapová aplikace
CrimeMapping pro zobrazení informací o spáchaných trestních činech a prototyp mapového
klienta pro HZS ČR. V oblasti územní samosprávy budou představeny aplikace územního
plánu a historických ortofotosnímků města Mostu (Most do minulosti), webová aplikace
ISKN Web na prohlížení dat katastru nemovitostí a výdejní modul ÚAP Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
o NATURA2000 – http://natura2000.eea.europa.eu/#
o Energy Atlas – http://www.vtenergyatlas.com
o CRIME – http://www.crimemapping.com
o Most - územní plán – https://maps.mesto-most.cz/UP/index.html
o Most - historické ortofoto – https://maps.mesto-most.cz/historie/index.html
o ISKN Web – http://old.arcdata.cz/arcgisweb/iskn/
o KÚKK - výdejní modul – http://arcgis.kr-karlovarsky.cz/exportuap/

Podobné dokumenty

Rozdělení pozemků do části H Přílohy

Rozdělení pozemků do části H Přílohy Do části H výkazu příloha se sumarizují pozemky podle členění analytických účtů. V programu KEO-X – Oceňování pozemků lze vyvolat automatické začlenění pozemků do těchto kategorií: H1 H2 H3 H4 H5

Více

DMVS Karlovarského kraje

DMVS Karlovarského kraje Geoportál je založen na  technologii ArcGIS 10.1 for Server s  webovými mapovými aplikacemi v  Microsoft Silverlight a Adobe Flex. Je tedy základním aplikačním rozhraním pro celou oblast DMVS. Post...

Více

Základy interpretace leteckých snímků

Základy interpretace leteckých snímků Dvě uplynulé dekády přinesly jak odborníkům mnoha profesí, tak i široké veřejnosti nebývalé možnosti přístupu k obrazovým datům, získaným leteckým snímkováním. Možnost pracovat s leteckými snímky p...

Více

Popis nabízeného programu ArcView

Popis nabízeného programu ArcView je možno popisovat jednotlivé úseky trasy nezávisle na geometrii prvku (hranice mezi úseky není vázána na existenci uzlu). Využívá se zejména pro správu sítí (silnice, říční sítě, železnice, produk...

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC  OpenGIS Web Services Common Specification - OWS  Web Map Service - WMS  Web Feature Service - WFS  Web Coverage Service - WCS  Web Processing Service - WPS  zhodnocen...

Více

informace pro uživatele software ESRI

informace pro uživatele software ESRI GIS, sdílení geografických dat, jejich výměně a podobně. Geografický informační systém byl sice podstatnou součástí přednášek o systémech krizového řízení, ale nebyl ani tolik explicitně zmiňován, ...

Více

informace pro uživatele software ESRI

informace pro uživatele software ESRI zvládnout toto z principu heterogenní prostředí? Odpovědí jsou opět postupy, které se již v  podnikové a  veřejné správě ověřily. Efektivní formu snižování nákladů na provoz IT nabízí tzv. servisně...

Více

Technologické zázemí resortu ČÚZK

Technologické zázemí resortu ČÚZK Zajištění vysoké dostupnosti • rozdělování požadavků na víc serverů • rovnoměrně; v určitém poměru; dynamicky podle odezvy; pouze na jeden s přesměrováním na jiný při výpadku • HW zařízení (conten...

Více

aRCREVUE 2/2013

aRCREVUE 2/2013 prakticky nezabýváme. Digitalizaci map (a obecně archiválií různého typu) jsou věnovány také projekty NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, poskytovatel Ministers...

Více

Typový plán a ceník

Typový plán a ceník Ceny podle skupin potahu Látka

Více