Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management

Komentáře

Transkript

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen-Pazifik-A
Aktien
Pololetní zpráva
2010/2011
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 3
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
2
Pololetní zpráva
a za období od 1. zářří 2010
do 28. února 20
011
Fond Raiffeisen-Pazifik-Aktien investuje do
d titulů fundamentálně atraktivně hodnocených firem v p
pacifickém prostoru
resp. v jihovýchodní části Asie. Velikost rozvinutých pacifických trhů je důvodem, proč je v portfoliu fondu větší vahou
zastoupeno Japonsko doprovázené země
ěmi označovanými jako emerging markets. Na rozdíl od globálního
investování do akcií je riziko kvůli menším
m trhům a měnové složce vyšší.
Obecné údaje fondu
Datum vydání
ISIN
A)
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
15.11.1999
AT0000764154
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
15.11.1999
AT0000764162
6.12.1999
AT0000764170
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
15.11.1999
AT0000764188
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
15.11.1999
AT0000764196
Tranše
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.9. – 31.8.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.11.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Bank International AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
INVESTEC Asset Management
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Zvláštní informace
Změna depozitáře:
do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
1 Raiffeisen Bank International AG převzala dne 10. října 201
10 formou univerzálního nástupnictví agendu komerčních zákazníků včetně funkce d
depozitáře od Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG.
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
3
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace byly sestaven
ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím
me jako spolehlivé.
Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo
očtech prováděných
s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep
patrné odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte
v
depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p
příslušných nástrojů
peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn
ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte
ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz dab) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
ného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Raiffeisen-Pazifik-Aktien za období od 1. září 2010 do 28. února 2011.
Údaje o fondu v EUR
31.8.2010
28.2.2011
140 913 372,88
137 687 917,78
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
88,83
98,15
Prodejní cena / podíl (A)
92,38
102,08
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
94,20
104,95
Prodejní cena / podíl (T)
97,97
109,15
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
94,78
105,70
Prodejní cena / podíl (V)
98,57
109,93
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
A
T
V
Počet podílů v oběhu k 31.8.2010
57 897,575
29
1 351 129,42
89 589,841
Prodej
42 687,471
129 144,72
29
9 644,050
-38 867,575
-314 167,35
55
-11 851,645
61 717,471
1 166 106,80
03
87 382,246
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 28.2.2011 celke
em
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
1 315 206,520
5
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Fond uplatňuje strategii bottom-up, což znamená, že akciové tituly jsou vybírány na základě indivviduálního posuzování podnikových specifik. Výsledkem ak
ktivního řízení je široce diverzifikované portfolio, které se z hlediska zastoupení jednotlivých titulů, subsektorů a zem
mí může víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu M
MSCI All Country
Asia Pacific. Proces investování je založe
en na zpětně identifikovatelném a disciplinovaném postu
upu, přičemž veškeré
tituly z asijské a pacifické oblasti (jak rozvvinutých trhů tak emerging markets) podléhají týdenní filttraci podle 4 hledisek. Pomocí těchto 4 faktorů jsou vybírán
ny atraktivně hodnocené, kvalitní podniky, přičemž navícc zde hraje roli i
technická složka a trend revize zisků. Tím
mto způsobem vybrané akcie jsou podrobeny další funda
amentální analýze,
která stanoví i kvalitativní měřítka. Rozložžení podle tržní kapitalizace investovaných titulů má zpra
avidla široký záběr a
je rovněž procesním výstupem. Tento sys
stém výběru akcií přinášel v dlouhodobější historii vyšší výnosy vůči srovnávacímu indexu.
d s lepšími výsledky než srovnatelný index. Na regionáln
ní a sektorové úrovni
Od začátku účetního roku hospodaří fond
se výběr titulů mimořádně vydařil. Nejlepš
ší výsledky zaznamenaly tituly spotřebitelské, finanční, IT
T, základních surovin a energetické. Pozitivní dopad měla nižší
n
váha velkých japonských bank s nízkou kapitalizací, zatímco mnohé
asijské banky měly profitovat ze zlepšujíc
cí se úrokové marže a z nižších odpisů. Silnější zastoupe
ení maloobchodních
firem, zboží pro domácnost a textilií doklá
ádá v sektorové úrovni v asijském regionu rostoucí význa
am domácí spotřeby. Japonský trh byl ke konci období vaho
ou cca 35 % vůči benchmarku zastoupen méně, naproti tomu rozvíjející se
země v regionu vahou cca 38 % více. Sla
abší trhy jako Indie a Indonésie byly ve sledovaném obdo
obí zastoupeny
málo.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
ňovány zápůjčky cenných papírů.
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
6
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
JPY
54 980 666,81
39,93
HKD
22 547 973,11
16,38
KRW
17 868 795,19
12,98
AUD
13 636 908,68
9,90
TWD
8 205 421,59
5,96
THB
4 153 434,48
3,02
USD
3 311 144,19
2,41
MYR
3 128 343,34
2,27
INR
2 726 260,64
1,98
IDR
2 463 680,74
1,79
SGD
1 899 511,61
1,38
PHP
1 121 971,72
0,81
136 044 112,10
98,81
Vklady u bank v měně fondu
836 413,45
0,61
Vklady u bank v cizí měně
789 147,27
0,57
1 625 560,72
1,18
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank celkem
Časové rozlišení
Úrokové nároky (z cenných papírů a vkladů na úč
čtech)
-460,10
0,00
Dividendové nároky
195 231,82
0,14
Časové rozlišení celkem
194 771,72
0,14
Různé poplatky
-176 526,76
-0,13
Majetek fondu
137 687 917,78
100,00
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
7
Seznam majetku fondu v EUR
R
Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují
v
k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na
předčasné splacení není vyznačeno. Ozn
načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu
u splatnosti.
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000ANN9 ANSELL LTD.
AU000000BHP4 BHP BILLITON
AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR.
AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD.
AU000000FWD0 FLEETWOOD CORP. LTD.
AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE LTD.
AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD.
AU000000GUD2 G.U.D. HLDGS LTD.
AU000000MGX7 MOUNT GIB.I.
AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK
AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD.
STAV
NÁKUP
PRODEJ
28.2.2011 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
87 254
113 321
41 502
640 684
79 129
42 301
222 535
97 297
508 151
65 808
50 089
8 092
10 544
21 142
59 299
7 326
3 911
257 316
8 997
31 174
27 891
55 394
16 413
36 443
32 247
120 489
50 257
21 452
34 781
18 301
96 634
35 240
5 305
13,440000
45,950000
53,090000
1,320000
13,300000
22,440000
6,500000
9,250000
2,020000
26,000000
38,630000
866 800,03
3 848 843,19
1 628 606,09
625 103,76
777 896,15
701 629,42
1 069 168,08
665 235,60
758 714,63
1 264 696,58
1 430 215,15
0,63
2,80
1,18
0,45
0,56
0,51
0,78
0,48
0,55
0,92
1,04
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
HK0000069689 AIA GROUP LTD.
HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW.
HK0001000014 CHEUNG KONG (HLDGS)
BMG2098R1025 CHEUNG KONG IN. (HLDGS)
HK0941009539 CHINA MOBILE LTD.
CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM.
KYG2116M1015 CHINA SHANSHUI CEM.
BMG211591018 CHINA YURUN FOOD G.
HK0883013259 CNOOC LTD SUBDIV.
CNE100000338 GREAT WALL MOTOR
HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD.
KYG525621408 KINGB.CHEM.HLDGS
BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW
HK0008011667 PCCW LTD. CONS.
KYG695991011 PEAK SPORT PR. REGS
KYG740991057 REAL GOLD MINING REGS
CNE100000494 SICHUAN EXPRESSWAY
HK0880043028 SJM HLDGS LTD.
KYG826001003 SOHO CHINA LTD.
HK0019000162 SWIRE PAC. CL. A
HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD.
BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD.
CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO.
KYG9828G1082 XINYI GLASS HOLDING
CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG
BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS
761 000
427 000
107 000
288 000
285 500
1 560 000
1 602 000
322 000
956 000
825 000
1 528 000
171 000
112 000
2 358 000
1 058 000
587 500
1 146 000
629 000
1 618 000
92 500
914 500
592 293
156 000
1 170 000
381 237
366 197
851 400
39 000
10 000
315 000
67 500
144 000
1 602 000
29 000
85 000
523 000
142 000
11 000
125 500
3 665 000
98 000
54 500
90 400
147 000
27 000
27 000
71 500
294 000
22,300000
17,700000
119,900000
37,950000
72,900000
7,780000
5,580000
24,350000
17,640000
11,340000
3,920000
38,700000
64,350000
3,350000
4,680000
12,080000
4,870000
11,220000
5,460000
107,500000
9,750000
7,800000
50,500000
6,130000
23,000000
24,050000
1 583 951,69
705 429,40
1 197 444,44
1 020 132,72
1 942 611,93
1 132 808,78
834 351,64
731 825,01
1 574 015,06
873 211,44
559 064,39
617 674,24
672 696,22
737 294,54
462 151,04
662 410,51
520 913,95
658 712,51
824 562,48
928 116,75
832 224,96
431 204,83
735 306,47
669 420,10
818 418,22
822 019,79
1,15
0,51
0,87
0,74
1,41
0,82
0,61
0,53
1,14
0,63
0,41
0,45
0,49
0,54
0,34
0,48
0,38
0,48
0,60
0,67
0,60
0,31
0,53
0,49
0,60
0,60
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000096605
BK NEGARA IND.
ID1000057003
INDOFOOD
ID1000108103
JASA MARGA TBK
2 542 804
2 900 000
2 358 700
514 804
2 900 000
1 234 500 3 450,000000
4 800,000000
1 250 500 3 075,000000
721 742,51
1 145 221,62
596 716,61
0,53
0,83
0,43
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE028A01013 BK OF BARODA (DEMAT)
INE213A01029 OIL+NATURAL GAS DEM.
INE660F01012
PATNI COMPUTER SYS
INE669C01028 TECH MAHINDRA LTD.
INE191B01025 WELSPUN CORP. LTD. DEM.
54 200
173 300
46 752
46 933
141 042
24 187
173 300
6 918
46 933
13 072
41 812
26 522
863,700000
262,950000
448,600000
640,350000
187,650000
751 277,91
731 324,55
336 587,42
482 318,75
424 752,01
0,55
0,53
0,24
0,35
0,31
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3152740001
ABC-MART
JP3388200002
AEON CO. LTD.
JP3830800003
BRIDGESTONE CORP.
JP3830000000
BROTHER IND.
JP3242800005
CANON INC.
JP3494600004
DAINIPPON SCREEN
JP3486800000
DAITO TR. CONSTR.
JP3548610009
DENA CO. LTD.
46 700
130 300
70 600
112 600
61 250
106 000
12 939
47 300
31 500
53 000
32 500
10 600
5 800
118 000
1 200
53 900
7 000
31 000
11 500
28 900
15 700
12 000
2 500
6 600
3 220,000000
1 028,000000
1 646,000000
1 267,000000
3 915,000000
757,000000
6 630,000000
3 020,000000
1 338 261,31
1 192 080,82
1 034 195,64
1 269 647,54
2 134 057,07
714 117,89
763 453,19
1 271 265,48
0,97
0,86
0,75
0,92
1,55
0,52
0,55
0,92
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
57 000
149 500
9 000
1 057 500
94 000
108 000
36 000
34 000
61 000
317 000
377 500
288 000
117 500
13 500
1 307 000
200 000
110 500
222 000
930 000
304 500
17 500
143 000
114 000
49 000
1 476 000
140 000
68 000
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3551520004
DENTSU INC.
JP3783600004
EAST JAPAN RWY
JP3802600001
FAMILYMART
JP3805010000
FUKUOKA FINL GROUP
JP3276400003
GUNMA BK LTD.
JP3788600009
HITACHI LTD.
JP3854600008
HONDA MOTOR
JP3705600009
JAPAN AVIATION EL.
JP3667600005
JGC CORP.
JP3277230003
KEIHIN CORP.
JP3301100008
KOBAYASHI PHARMACEUT.
JP3977200009
LINTEC CORP.
JP3862400003
MAKITA CORP.
JP3822000000
MIRACA HLDGS INC.
JP3499800005
MIT.UFJ LEASE+FIN. CO. LTD.
JP3898400001
MITSUBISHI CORP.
JP3893600001
MITSUI + CO.
JP3914400001
MURATA MFG
JP3742600004
NHK SPRING CO. LTD.
JP3733400000
NIPPON EL. GLASS
JP3672400003
NISSAN MOTOR
JP3756100008
NITORI HOLDINGS CO. LTD.
JP3684000007
NITTO DENKO
JP3164800009
NOK CORP.
JP3165650007
NTT DOCOMO INC.
JP3173400007
OBIC CO. LTD.
JP3194700005
OKINAWA EL. PWR
JP3197800000
OMRON CORP.
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3336000009
SANTEN PHARMA.
JP3419050004
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
JP3162600005
SMC CORP.
JP3405400007
SUMITOMO HEAVY
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
JP3463000004
TAKEDA PHARM. CO. LTD.
JP3544000007
TEIJIN LTD.
JP3910660004
TOKIO MARINE HOLDINGS INC.
JP3428600005
TONENGENERAL
JP3539230007
TS TECH CO. LTD.
JP3536150000
TSURUHA HLDGS INC.
JP3944130008
USS CO. LTD.
JP3939000000
YAMADA DENKI CO.
JP3935300008
YAMAGUCHI FINL GRP INC.
JP3725400000
ZEON CORP.
AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOKOREJSKÝCH WONECH
KR7035760008 CJ O SHOPPING CO.
KR7005270004 DAEGU BK LTD., THE
KR7000210005 DAELIM INDL
KR7035720002 DAUM COMMCTNS
KR7001230002 DONGKUK STEEL MILL
KR7018880005 HALLA CLIM.CONTR.
KR7012330007 HYUNDAI MOB.
KR7024110009 INDUSTRIAL B.O.KOR.
KR7035250000 KANGWON LAND INC.
KR7000270009 KIA MOTORS CORP.
KR7004940003 KOREA EXCH. BK
KR7003690005 KOREAN RE
KR7033780008 KT+G CORP.
KR7002550002 LIG INSURANCE CO.
KR7023530009 LOTTE SHOPPING
KR7005490008 POSCO
KR7005930003 SAMSUNG EL.
KR7010140002 SAMSUNG HEAVY IND.
KR7055550008 SHINHAN FINL GRP
KR7096770003 SK INNOVATION CO.
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL2488OO004 ALLIANCE FINL GR. BHD
MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD
MYL4715OO008 GENTING MALAYSIA
MYL1066OO009 RHB CAPITAL BHD
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
STAV
NÁKUP
PRODEJ
28.2.2011 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
39 200
21 400
36 700
285 883
142 000
346 000
88 700
159 000
60 000
58 900
31 800
62 000
38 733
32 500
11 000
82 200
120 700
21 100
112 000
66 000
242 200
8 750
39 800
73 800
1 239
6 240
19 905
44 938
12 190
43 000
39 700
9 382
160 000
38 700
24 900
241 000
22 500
69 000
37 700
25 500
19 370
11 910
92 000
116 000
3 600
2 000
16 500
151 000
13 000
32 000
21 200
15 000
6 000
5 400
2 900
5 700
17 300
3 000
990
7 700
42 600
2 000
57 000
6 000
107 100
750
3 800
84 400
405
580
1 800
4 100
1 150
3 900
44 500
800
15 000
3 500
2 300
269 000
2 100
77 000
3 500
2 400
1 780
1 090
8 000
12 000
7 400
2 558,000000
4 100
5 700,000000
6 100
3 120,000000
45 000
363,000000
26 000
498,000000
88 000
482,000000
21 800
3 540,000000
30 000
669,000000
12 000
1 801,000000
11 100
1 790,000000
5 900
3 955,000000
11 700
2 232,000000
6 400
3 350,000000
6 100
3 155,000000
2 060
3 610,000000
19 800
2 256,000000
26 700
1 463,000000
4 000
5 920,000000
17 000
941,000000
12 000
1 353,000000
65 400
838,000000
1 650
7 190,000000
10 200
4 785,000000
10 600
1 609,000000
288 153 500,000000
1 170
16 370,000000
3 700
4 020,000000
18 400
2 227,000000
2 300
8 790,000000
8 100
3 075,000000
4 800
1 825,000000
2 213
13 700,000000
30 000
558,000000
7 200
3 060,000000
4 600
4 015,000000
28 000
387,000000
4 200
2 658,000000
8 000
962,000000
7 100
1 710,000000
4 800
4 060,000000
3 650
6 610,000000
2 240
6 080,000000
17 000
836,000000
23 000
828,000000
892 390,17
1 085 567,42
1 019 034,36
923 555,77
629 340,76
1 484 196,17
2 794 441,70
946 654,30
961 685,65
938 288,72
1 119 287,82
1 231 555,68
1 154 766,33
912 537,87
353 401,23
1 650 361,50
1 571 519,47
1 111 660,91
937 941,64
794 712,24
1 806 285,22
559 893,10
1 694 857,48
1 056 770,25
1 692 574,75
909 078,61
712 125,28
890 639,86
953 587,94
1 176 743,33
644 794,83
1 143 889,75
794 552,05
1 053 902,81
889 719,41
830 034,57
532 237,74
590 734,50
573 727,45
921 370,67
1 139 460,44
644 441,52
684 482,38
854 784,22
0,65
0,79
0,74
0,67
0,46
1,08
2,03
0,69
0,70
0,68
0,81
0,89
0,84
0,66
0,26
1,20
1,14
0,81
0,68
0,58
1,31
0,41
1,23
0,77
1,23
0,66
0,52
0,65
0,69
0,85
0,47
0,83
0,58
0,76
0,64
0,60
0,39
0,43
0,42
0,67
0,83
0,47
0,50
0,62
4 271
60 420
12 203
18 572
33 160
60 890
5 988
75 870
36 500
32 231
74 866
92 370
25 954
9 581
2 527
4 369
4 341
33 770
33 160
7 765
373
5 580
1 151
7 866
33 160
5 650
570
7 030
3 400
6 513
6 930
102 160
8 691
3 350
215
404
400
68 390
3 050
489
9 140 236 900,000000
11 370
15 650,000000
2 292 102 500,000000
3 307
97 800,000000
35 900,000000
11 460
17 050,000000
2 708 264 500,000000
14 280
16 750,000000
35 620
25 000,000000
18 062
57 400,000000
14 070
9 160,000000
9 790
11 250,000000
4 452
59 500,000000
33 570
24 150,000000
1 205 402 500,000000
1 054 461 500,000000
1 106 926 000,000000
34 620
37 200,000000
6 240
48 050,000000
6 075 180 000,000000
653 369,69
610 603,67
807 708,82
1 172 902,41
768 729,10
670 401,08
1 022 755,48
820 633,50
589 246,79
1 194 675,68
442 837,56
671 039,08
997 207,68
149 414,35
656 803,53
1 302 021,33
2 595 763,50
811 219,44
1 028 897,86
902 564,64
0,47
0,44
0,59
0,85
0,56
0,49
0,74
0,60
0,43
0,87
0,32
0,49
0,72
0,11
0,48
0,94
1,88
0,59
0,75
0,66
858 000
840 100
1 062 245
377 400
960 000
77 800
98 300
436 700
611 338,29
974 951,63
837 868,40
704 185,02
0,44
0,71
0,61
0,51
102 000
157 900
199 900
59 300
2,990000
4,870000
3,310000
7,830000
9
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
28.2.2011 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY0005M1090 ABOITIZ POWER CORP.
PHY594811127 MEGAWORLD CORP. REGS
1 321 000
15 110 000
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
827 000
13 602 000
27,600000
2,050000
606 607,54
515 364,18
0,44
0,37
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
H
SG1Z73955945 CHINA MINZHONG FOOD
SG1S04926220 OVERS.-CHINESE
789 000
212 000
20 000
153 000
53 000
1,740000
9,210000
784 200,15
1 115 311,46
0,57
0,81
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0001010014 BANGKOK BK -FGNTH0148010018 BANPU PCL -FGNTH0465010013 ELECTR.GENER. -FGNTH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.TH0245010010 THAI AIRWAYS -FGN-
281 015
46 200
316 884
235 800
589 981
26 000
4 200
15 200
21 900
220 581
52 700
8 600
60 383
44 300
875 300
158,000000
750,000000
100,000000
179,000000
37,250000
1 054 253,72
822 738,45
752 417,46
1 002 202,28
521 822,57
0,76
0,60
0,55
0,73
0,38
1 667 000
775 272
1 989 815
243 398
50 050
466 000
684 649
1 906 070
545 194
748 889
1 927 000
83 024
2 224 400
31 798
2 000
260 000
23,200000
119 963
34,750000
234 585
18,200000
44 000
111,500000
39 000 1 065,000000
91 000
44,300000
108 000
37,000000
1 357 000
15,350000
102 000
70,500000
115 621
52,900000
945 706,90
658 782,24
885 558,10
663 628,22
1 303 426,85
504 803,80
619 444,89
715 451,50
939 881,62
968 737,47
0,69
0,48
0,64
0,48
0,95
0,37
0,45
0,52
0,68
0,70
146 141
150 610
31 500
70 505
163 507
169 870
863 185,98
807 416,40
616 366,61
1 024 175,20
0,63
0,59
0,45
0,74
EUR
136 044 112,10
98,81
AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0002891009 CHINATR.FINL HLDGS
TW0002324001 COMPAL ELECTRONICS
TW0002884004 E SUN FINANCIAL HLDG
TW0009921007 GIANT MFG CO. LTD.
TW0002498003 HTC CORP.
TW0002536000 HUNG POO REAL ESTATE
TW0002301009 LITE-ON TECHNOLOGY
TW0002887007 TAISHIN FINANCIAL
TW0002330008 TAIWAN SEMICON. MANU.
TW0003231007 WISTRON CORP.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
SG9999000020 FLEXTRONICS INTERNATIONAL
US4660901079 JA SOLAR HLDGS ADR/3
BMG507641022 JARDINE STRAT. HLDG
US48268K1016 KT CORP. ADR 1/2
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
GBP
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
AUD
CHF
HKD
JPY
SGD
TWD
USD
EUR
64 639
426 070
48 000
65 000
79 905
17 366
19 260
6 500
9 400
8,120000
7,370000
26,900000
19,970000
836 413,45
EUR
100,64
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
777 701,74
621,62
158,49
8,06
4 416,10
7,19
6 133,43
EUR
1 625 560,72
1,18
EUR
EUR
-460,10
195 231,82
EUR
194 771,72
0,14
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
--176 526,76
-0,13
MAJETEK FONDU CELKEM
EUR
137 687 917,78
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
98,15
104,95
105,70
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
ÚROKOVÉ NÁROKY
DIVIDENDOVÉ NÁROKY
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
61 717,471
11
166 106,803
87 382,246
10
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FOND
DU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
AU000000FXJ5
FAIRFAX MEDIA LTD.
AUD
600 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA
N EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 25.2.2011:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDONÉSKÁ RUPIE
INDICKÁ RUPIE
JAPONSKÝ JEN
JIHOKOREJSKÝ WON
MALAJSKÝ RINGGIT
FILIPÍNSKÉ PESO
SINGAPURSKÝ DOLAR
THAJSKÝ BAHT
TAIWANSKÝ DOLAR
AMERICKÝ DOLAR
JED
DNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
KURZ
=
1,352900
=
1,277450
=
0,855400
=
10,713900
= 12 154,852650
=
62,310550
=
112,365200
= 1 548,587150
=
4,196400
=
60,104100
=
1,750650
=
42,115450
=
40,894700
=
1,374750
AUD
CHF
GBP
HKD
IDR
INR
JPY
KRW
MYR
PHP
SGD
THB
TWD
USD
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVA
ANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000APN4 APN NEWS + MEDIA LTD.
AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD.
AU000000ORI1 ORICA LTD.
AU000000RIO1 RIO TINTO LTD.
AU0000SUNDA8 SUNCORP GROUP LTD. DEF.
AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD.
AU000000UGL5 UGL LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD.
HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG)
HK2356013600 DAH SING BANKING GRP.
HK0014000126 HYSAN DEV. CO. LTD.
KYG569761060 LUMENA RESOURC. CORP. REG S
CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD.
HK0242001243 SHUN TAK HLDGS
BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI. HLDGS
BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL 100)
BMG9400S1089 VTECH HLDGS LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE213A01011 OIL+NATURAL GAS DEM.
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3726800000
JAPAN TOBACCO
JP3538800008
TDK CORP.
JP3633400001
TOYOTA MOTOR CORP.
AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOKOREJSKÝCH WONECH
KR7069960003 HYUN.DEP.ST. (NEW)
KR7030200000 KT CORP.
KR7130960008 O MEDIA HLDGS CO.
KR7001800002 ORION CORP.
KR7095720009 WOONGJIN THINKBIG
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL5052OO005 PLUS EXPRESSWAYS
GB0008722323 TANJONG PLC
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
22 900
568 684
53 308
57 806
15 148
148 757
158 492
79 335
4 498
148 757
4 397
6 168
727 600
34 500
22 000
26 000
2 506 000
228 000
69 000
47 333
94 799
500
544
17 900
44 900
40
5 868
3 250
74 300
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY806761029 SM INVESTMENTS
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
H
SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N.
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
4 693 600
496 000
543 352
347 000
2 506 000
634 000
228 000
842 000
69 000
69 000
9 580
22 930
5 868
3 658
48 700
952 600
144 200
125 270
8 000
104 000
11
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0150010Z11
KRUNG THAI -FGNAKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH
TW0002317005
HON HAI PRECIS. IND.
TW0002454006
MEDIATEK INC.
PRODEJ
ÚBYTKY
2 933 300
59 669
556 914
55
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US04518A1043
ASIAINFO LINK. INC.
BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS
12 000
43 700
212 604
NÁKUPNÍ PRÁVA V EURECH
AT0000A0LNK9 VERBUND BR 2010
54 221
54 221
371 600
48 815
371 600
48 815
NÁKUPNÍ PRÁVA V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
CNR1000000S7 BANK OF CHINA LTD. -ANR.HHK0000072766
DAH SING BANKING -ANR.-
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DO
OLARECH
KYG525621655
KINGBOARD CHEM. WTS12
3 200
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 15. března 2011
Pololetní zpráva: 1.9.2010 – 28.2.2011
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
12

Podobné dokumenty

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký pení jednotlivých titulů, subsektorů a zem mí může víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu M MSCI All Country Asia Pacific. Proces investování je založe en na zpětně identifikovatelném a disc...

Více

Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Raiffeisen – Pacifický akciový fond Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

Více

Raiffeisen – Akciov vý fond infrastruktury

Raiffeisen – Akciov vý fond infrastruktury ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

Více

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-Pazifik-A Aktien - Raiffeisen Capital Management bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném t...

Více

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien Důležité informace k průběhu fiskálníího roku .................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ..........................

Více

Raiffeisen- EmergingMarkets

Raiffeisen- EmergingMarkets Důležité informace k průběhu fiskálníího roku .................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ..........................

Více