Příklad: 2

Komentáře

Transkript

Příklad: 2
1
Metodické zhodnocení
V následujícím materiálu najdeme stručné metodické zhodnocení typů hodin, které proběhly
v jazykové laboratoři vybavené počítači.
IV. ročník – Francouzský jazyk
Práce se slovníkem na webu - nejméně 2 vyučovací jednotky
Motivace:
Žáci jsou velmi zběhlí ve vyhledávání různých webových stránek a dokáží snadno objevit
nejrůznější slovníky a internetové překladače. Neumí však s nimi pracovat, překládají „otrocky“ bez
porozumění textu, nedokážou přeložit frazeologické obraty a těžko se orientují v cizojazyčném
textu. Je nutno je vhodně ke správnému překládání motivovat – ukázat jim jejich vlastní chyby, aby
pochopili, jak se snažit porozumět neznámému slovu, odhadnout jeho význam apod.
Postup práce:
Je dobré nezadávat dlouhý text, ale rozdělit např. text z učebnice na úseky a ty zadat k překladu
žákům ve dvojici. Musí se tak učit jednak spolupráci, jednak nejsou odrazeni délkou textu a
považují úkol za jednoduchý.
Je třeba vysvětlit, že budeme postupně skládat překlad celého textu – žáci mají pocit, že budou mít
při přípravě textu ulehčenou práci.
Aby skutečně byla tato podmínka splněna, je nutno vyžadovat, aby žáci vypsali neznámá slova
„své“ části textu a nezapomněli na základní gramatický aparát – rod, množné číslo, způsob
časování, vazbu slovesa apod.
Žáci dostanou pokyn k práci – otevřou si několik internetových slovníků (www.seznam.cz,
www.volny.cz ) a zároveň zapisují do dokumentu překlad. Na závěr uvedou novou slovní zásobu a
celý dokument pošlou učiteli.
Před prací je dobré vysvětlit, že i ve slovníku mohou být chyby, ne všechna slova vždy naleznou –
je nutno podívat se i do jiného slovníku, zkusit slovo odhadnout, najít slovo příbuzné, použít pro
ověření překladu slovník „obráceně“, nejen Fr – Č, ale i Č – Fr.
Učitel shromáždí práce, zkopíruje do 1 dokumentu, namnoží pro žáky, případně na další hodinu
v jazykové laboratoři rozešle.
Žáci pak společně čtou text a překládají po úsecích – každý pokud možno jiný úsek než svůj
původní – nemusí hledat slovní zásobu, poznávají i ostatní úseky textu, seznamují se i s chybami
svých spolužáků – opraví je, nebo se naopak z nich poučí.
Výhody této práce:
Překlad i poměrně náročného textu jde rychle, žáci si rozšiřují slovní zásobu nenásilnou podobou a
bez nudného memorování, spolupracují alespoň ve dvojicích. Jistou roli hraje i snaha – je-li jejich
překlad předán písemně – neztrapnit se před ostatními a odvést dobře svůj úkol. V neposlední řadě
je mnohdy překlad i zábavný díky „kouzlu nechtěného“ v písemné podobě.
Tato práce se osvědčila, protože žáci mají zpočátku možnost pracovat vlastním tempem, nemají
obavu z posměchu, pokud něco nevědí, mohou si vše ověřit. Po seskládání textu překladu je proto
dobré autory jednotlivých částí neuvádět.Není nutná papírová podoba textu.
Nevýhody:
Práce je poměrně dosti časově náročná pro učitele.
2
Práce na cvičeních v systému Škola za školou:
Motivace:
Bezprostředně po probrání gramatického učiva je vhodné zadat procvičení formou písemného
domácího úkolu, ty jsou však často opisovány bezprostředně před následující vyučovací hodinou
Frj. Proto je výhodné zadat cvičení na probranou látku ve Šzš, která umožňuje učiteli nastavit dobu,
ve které je třeba úkol splnit, a také dává učiteli možnost toto splnění kontrolovat. Ve 4. ročníku jsou
žáci již na takové úrovni práce s počítačem, že na ně grafika Šzš působí úsměvně, ale i oni jsou
spokojeni, pokud jim systém hlásí, nakolik byli úspěšní.
Postup práce
Učitel v dané nebo bezprostředně předcházející hodině vysvětlí nové učivo. Vybere ve Šzš vhodná
cvičení, zadá je žákům a stanoví termín splnění.
Výhody:
Zpětná kontrola splnění úkolu, vyhodnocení, nakolik žáci učivo zvládli, práce s počítačem je pro
žáky zajímavější než s učebnicí, dobře se uplatňují zvláště žáci s SPU (specifické poruchy učení) –
pro ně je práce s počítačem velmi motivující.
Je možné použít materiál z cvičení (snadno ke stažení) ke kontrolní práci, lze zadat i krátký test
přímo v systému Šzš.
Nevýhody
Systém cvičené ve Šzš pro 2. díl učebnic Connexions a Forum je poměrně málo pestrý, je nutno
doplňovat z tzv. univerzální učebnice, tato práce je pro učitele časově dosti náročná.
Tvorba vlastních cvičení se zdá být málo efektivní, neboť na webu je řada vhodných francouzských
stránek s širokou škálou cvičení, a pokud učitel není zběhlý v práci s počítačem, je pro něho tvorba
nového cvičení velmi náročná.
Pokud učitel použije přímo test ve Šzš, stává se, že je nepřesně vyhodnocen – nelze se na něj
spolehnout, lze ho ke zkoušení využít jen orientačně, není vždy jasné, zda chyba byla způsobena
žákovou neznalostí, nebo neobratností v práci s počítačem.
3
Práce s cvičeními učebnice Forum II
Motivace
Po probrání gramatického učiva je dobré zadat cvičení, v učebnici není dostatek cvičení, ale
vydavatelství má vlastní stránky www.club-forum.com, které poskytují bohatou škálu cvičení
gramatických i lexikálních i s řešením. Žáci se tedy mohou cvičit v autokorekci. Aby však
nepodváděli, dostali připravená cvičení, která měli vyplnit, opravit si podle příslušných stránek a
opravené poslat zpět učiteli.
Postup práce
Učitel v dané nebo bezprostředně předcházející hodině vysvětlí nové učivo. Vybere vhodná cvičení,
sestaví z nich dokument, pošle jej žákům, vysvětlí postup práce a stanoví termín splnění.
Výhody:
Je zajištěna zpětná vazba, žáci vidí své chyby a jsou nuceni s nimi pracovat. Téměř všichni jsou
pak při zkoušení příslušného gramatického učiva úspěšní (pokud nekopírovali od spolužáků…).
Ušetří se práce s kopírováním, procvičování je individuální, při vypracovávání lze procházet mezi
žáky a doplňovat, co zatím nepochopili.
Nevýhody:
Práce je poměrně dosti časově náročná pro učitele. Nebezpečí kopírování je poměrně značné, je
možno mu zabránit upozorněním, že všichni těžko budou dělat stejné chyby a že znalost
procvičeného bude prověřována v podobném testu.
4
Příklady cvičení a žákovské práce
Forum II, unité 4
Le passif, exercice 1
Le passif, exercice 2
Remplacez chaque complément d'agent afin de compléter les énoncés à la forme passive.
Le passif, exercice 3
Mettez les énoncés suivants à la forme passive (attention aux accords).
Exemple : Une jeune journaliste interviewe la directrice de VTV.
La directrice de VTV est interviewée par une jeune journaliste.
Le passif, exercice 4
Actif ou passif ? Complétez le texte suivant en mettant les verbes entre parenthèses à la forme
active ou passive du temps indiqué :
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 1a
Complétez le texte.
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 1, b
Complétez le texte.
Choisissez un élément dans la liste :
Placez l'élément au bon endroit :
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 2
Complétez les dialogues avec quelques, quelques-uns, quelqu'un ou quelque chose.
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 3
Complétez avec tout, toute, tous, ou toutes.
Les indéfinis et la négation, exercice 1
Reformulez les phrases à la forme négative à l'aide des pronoms rien, ou personne.
1. Quelqu'un a téléphoné.
2. Vous avez pris quelque chose ?
3. Tout amuse cet enfant.
4. Elle a écrit à tout le monde.
5. Je veux tout savoir.
6. Le directeur a félicité tout le monde.
7. Elle doit tout dire.
Les indéfinis et la négation, exercice 2
Répondez aux questions, à l'aide de en et aucun(e), comme dans l'exemple.
Exemple : Vous avez rencontré tous mes collaborateurs ? – Non, je n'en ai rencontré aucun.
5
1. Tu prépares toutes les émissions ?
Non,
2. Vous connaissez des revues françaises ?
Non,
3. Il a vu tous les films de Chabrol ?
Non,
4. Ils ont pris beaucoup de congés cette année ?
Non,
5. Elle a pu inviter tous ses amis ?
Non,
6. A-t-il beaucoup de qualités artistiques ?
Non,
La phrase nominale, exercice 1
Donnez le verbe qui correspond au nom.
Exemple : Création : créer
1. Abandon :
2. Remboursement :
3. Présentation :
4. Nomination :
5. Invitation :
6. Interdiction :
7. Réponse :
8. Changement :
9. Réunion :
La phrase nominale, exercice 2
Donnez un titre (sous forme nominale) aux informations suivantes.
Exemple : On a crée une société de protection des animaux.
Création d'une société de protection des animaux.
1. On a ouvert une boulangerie.
.
2. On a construit une école.
.
3. On a changé le montant des cotisations.
.
4. On a arrêté les voleurs à Rome.
.
5. On a arrêté la circulation rue de la Paix.
.
6. On a réuni les parents d'élèves.
.
7. On a réduit le temps de travail.
.
6
Forum II, unité 4
Honzová I.
Le passif, exercice 1
Vous avez 8 bonnes réponses sur 8
Le passif, exercice 2
Remplacez chaque complément d'agent afin de compléter les énoncés à la forme passive.
Vous avez 8 bonnes réponses sur 8
1. En 1999, les forêts de France ont été détruites par une violente tempête.
2. Les étudiants ont été encouragés par leur professeur.
3. Les nouveaux modèles de la collection sont présentés par la styliste.
4. Luc travaille dur. Il espère être augmenté par son patron.
5. Les cambrioleurs ont été arrêtés rapidement : ils avaient été reconnus par la victime.
6. Une troupe de musiciens est généralement dirigée par un chef d'orchestre.
7. Pauline a peur des animaux depuis qu'elle a été mordue par un chien.
8. La première expédition sur la lune a été organisée par les Américains.
Le passif, exercice 3
Mettez les énoncés suivants à la forme passive (attention aux accords).
Exemple : Une jeune journaliste interviewe la directrice de VTV.
La directrice de VTV est interviewée par une jeune journaliste.
Vous avez 7 bonnes réponses sur 8
1. Les professeurs ont accepté les nouveaux programmes éducatifs.
Les nouveaux programmes éducatifs ont été acceptés par les professeurs.
2. Ludwig van Beethoven a composé la partition « La lettre à Élise ».
La partition « La lettre à Élise » a été composée par Ludwig van Beethoven.
3. Le directeur de l'école va contacter les parents de Mathieu.
Les parents de Mathieu vont être contactés par le directeur de l'école.
4. Le tribunal a condamné l'accusé à six mois de prison.
L'accusé a été condamné par le tribunal à six mois de prison.
5. Des scientifiques anglais auraient découvert un squelette de dinosaure.
Un squelette de dinosaure aurait été découvert par des scientifiques anglais.
6. Le patron félicite les employés.
Les employés sont félicités par le patron.
7. Les journalistes poseront des questions.
Des questions seront posées par les journalistes.
8. Le mauvais temps a retardé les départs en vacances.
Les départs en vacances ont été retardés par le mauvais temps.
Le passif, exercice 4
Actif ou passif ? Complétez le texte suivant en mettant les verbes entre parenthèses à la forme
active ou passive du temps indiqué :
Vous avez 8 bonnes réponses sur 10
Notre dernier voyage en France a été très agréable. Pourtant, tout avait mal commencé ! À
l'arrivée à l'aéroport, nous n'avons pas retrouvé (ne pas retrouver/passé composé) nos valises :
elles avaient été perdues (perdre/plus-que-parfait) à Montréal ! Puis, quand nous avons voulu
(vouloir/passé composé) prendre le train pour Lyon, quelle surprise : tous les trains étaient annulés
parce qu'il neigeait (neiger/imparfait) ! Heureusement, ?, nous avons été aidés (aider/passé
7
composé) par un jeune homme très sympathique, qui nous a indiqué (indiquer/passé composé)
l'hôtel le plus proche de la gare. Mon mari a appelé (appeler/passé composé) nos amis à Lyon pour
qu'ils ne s'inquiètent pas de notre retard : un dîner prévait était prévu (prévoir/imparfait) chez eux
le soir. Finalement, nous avons pris (prendre/passé composé) un train pour Lyon le lendemain
matin et nos billets de train ont été remboursés (rembourser/passé composé) !
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 1a
Complétez le texte.
Vous avez 6 bonnes reponsés sur 6
Savez-vous que chaque été, des millions de Français partent en vacances ? Si certains vont à la
mer, d'autres se reposent à la campagne ou visitent un pays étranger. D'ailleurs, tous les
vacanciers n'empruntent pas le même mode de transport : train, avion ou voiture selon les
préférences et les moyens ! Généralement, aucun n'est pressé de rentrer, à la fin de l'été.
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 1, b
Complétez le texte.
Choisissez un élément dans la liste :
Placez l'élément au bon endroit :
Vous avez 6 bonnes reponsés sur 6
Vous savez, tous les enfants de la classe de Julie ont le même âge. Cependant, certains élèves ont
plus de difficultés que d'autres pour apprendre à lire et à écrire mais aucun ne refuse les activités
que propose le professeur. Pour celui-ci, chaque enfant doit progresser à son rythme.
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 2
Complétez les dialogues avec quelques, quelques-uns, quelqu'un ou quelque chose.
Vous avez 9 bonnes reponsés sur 10
1. Tu sais si Pierre organise quelque chose pour son anniversaire ?
– Oui, il va faire une fête avec tous ses amis.
2. Tous les étudiants ont réussi l'examen ?
– Non, malheureusement, ? ont échoué. – Non, malheureusement, quelques-un ont échoué
3. Je vais au marché. Tu as besoin de quelque chose ?
– Non, je n'ai besoin de rien.
4. La réunion va commencer. Tout le monde est là ?
– Non, il manque encore quelques personnes.
5. Quelqu'un est venu pendant mon absence ?
– Oui, un journaliste est venu vous voir. Il a laissé son nom et son numéro de téléphone.
6. Tu as vu les nouveaux modèles de la collection ?
– Oui, quelques-uns sont vraiment originaux !
7. Il paraît que vous avez acheté une maison à la campagne ?
– Oui, nous avons fait quelques travaux et maintenant elle est très confortable !
8. Tu as rencontré quelqu'un à la soirée de Léa ?
– Personne, j'étais très fatigué et je suis rentré me coucher tôt.
9. Vous voulez boire quelque chose ?
– Un jus d'orange, s'il vous plaît.
8
10. Les enfants veulent jouer dehors. Tu pourrais leur prêter des vêtements chauds ?
– Bien sûr. Regarde dans l'armoire, il doit y avoir quelques pulls en laine.
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 3
Complétez avec tout, toute, tous, ou toutes.
Vous avez 6 bonnes réponses sur 6
Élise est une directrice très organisée. Elle note tous ses rendez-vous dans son agenda et prépare
sérieusement toutes les émissions de VTV. Les journalistes qui l'ont rencontrée apprécient sa
créativité même si tous ne partagent pas la nouvelle orientation de la chaîne. Élise ne travaille pas
toute seule mais avec une équipe de collaborateurs : tous ont une fonction bien précise et
permettent à la chaîne de diffuser des reportages de qualité. Tout sujet qui parle de questions
sociales est particulièrement suivi par les téléspectateurs.
Les indéfinis et la négation, exercice 1
Reformulez les phrases à la forme négative à l'aide des pronoms rien, ou personne.
Vous avez 7 bonnes réponses sur 7
1. Quelqu'un a téléphoné. – Personne n´a téléphoné.
2. Vous avez pris quelque chose ? – Vous n´avez rien pris?
3. Tout amuse cet enfant. – Rien n´amuse cet enfant.
4. Elle a écrit à tout le monde. – Elle n´a écrit à personne.
5. Je veux tout savoir. – Je ne veux rien savoir.
6. Le directeur a félicité tout le monde. – Le directeur n´a félicité personne.
7. Elle doit tout dire. – Elle ne doit rien dire.
Les indéfinis et la négation, exercice 2
Répondez aux questions, à l'aide de en et aucun(e), comme dans l'exemple.
Exemple : Vous avez rencontré tous mes collaborateurs ? – Non, je n'en ai rencontré aucun.
Vous avez 5 bonnes réponses sur 6
1. Tu prépares toutes les émissions ?
Non, je n´en prépare aucune.
2. Vous connaissez des revues françaises ?
Non, je n´en connais aucune.
3. Il a vu tous les films de Chabrol ?
Non, il n´en a vu aucun.
4. Ils ont pris beaucoup de congés cette année ?
Non, ils n´en ont pris aucun.
5. Elle a pu inviter tous ses amis ?
Non, elle n´en a pu inviter aucun. Non, elle n´a pu en inviter aucun.
6. A-t-il beaucoup de qualités artistiques ?
Non, il n´en a aucune.
La phrase nominale, exercice 1
Donnez le verbe qui correspond au nom.
Exemple : Création : créer
Vous avez 8 bonnes réponses sur 9
1. Abandon : abandonner
2. Remboursement : rembourser
9
3. Présentation : présenter
4. Nomination : ? nommer
5. Invitation : inviter
6. Interdiction : interdire
7. Réponse : répondre
8. Changement : changer
9. Réunion : réunir
La phrase nominale, exercice 2
Donnez un titre (sous forme nominale) aux informations suivantes.
Exemple : On a crée une société de protection des animaux.
Création d'une société de protection des animaux.
Vous avez 6 bonnes réponses sur 7
1. On a ouvert une boulangerie.
. Ouverture d´une boulangerie
2. On a construit une école.
. Construction d´une école
3. On a changé le montant des cotisations.
. Changement du montant des cotisations
4. On a arrêté les voleurs à Rome.
. Arrestation des voleurs à Rome
5. On a arrêté la circulation rue de la Paix.
. Arrestation de la circulation rue de la Paix – Arrêt de la circulation rue de la Paix
6. On a réuni les parents d'élèves.
. Réunion des parents d´eleves.
7. On a réduit le temps de travail.
. Réduction du temps de travail
Forum II, unité 4
Jan Dobrovolný
Le passif, exercice 1
Vous avez 8 bonnes réponses sur 8
Le passif, exercice 2
Replacez chaque complément d'agent afin de compléter les énoncés à la forme passive.
Vous avez 8 bonnes réponses sur 8
Le passif, exercice 3
Mettez les énoncés suivants à la forme passive (attention aux accords).
Exemple : Une jeune journaliste interviewe la directrice de VTV.
La directrice de VTV est interviewée par une jeune journaliste.
Vous avez 5 bonnes réponses sur 8
Le passif, exercice 4
Actif ou passif ? Complétez le texte suivant en mettant les verbes entre parenthèses à la forme
active ou passive du temps indiqué :
Vous avez 5 bonnes réponses sur 10
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 1a
Complétez le texte.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 6
10
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 1, b
Complétez le texte.
Choisissez un élément dans la liste :
Placez l'élément au bon endroit :
Vous avez 6 bnnes réponses sur 6
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 2
Complétez les dialogues avec quelques, quelques-uns, quelqu'un ou quelque chose.
Vous avez 8 bonne(s) réponse(s) sur 10
Les adjectifs et les pronoms indéfinis, exercice 3
Complétez avec tout, toute, tous, ou toutes.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 6
Les indéfinis et la négation, exercice 1
Reformulez les phrases à la forme négative à l'aide des pronoms rien, ou personne.
1. Quelqu'un a téléphoné. Personne n'a téléphoné.
2. Vous avez pris quelque chose? Vous n'avez rien pris?
3. Tout amuse cet enfant. Cet enfant n'amuse rien.
4. Elle a écrit à tout le monde. Elle n'a rien octit.
5. Je veux tout savoir. Je ne veux rien savoir.
6. Le directeur a félicité tout le monde. Le directeur n'a rien félicité.
7. Elle doit tout dire. Elle ne doit rien dire.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 7
Les indéfinis et la négation, exercice 2
Répondez aux questions, à l'aide de en et aucun(e), comme dans l'exemple.
Exemple : Vous avez rencontré tous mes collaborateurs ? – Non, je n'en ai rencontré aucun.
1. Tu prépares toutes les émissions ?
Non, je n'en prépare aucune.
2. Vous connaissez des revues françaises ?
Non, je n'en connais aucune.
3. Il a vu tous les films de Chabrol ?
Non, il n'en a vu aucun.
4. Ils ont pris beaucoup de congés cette année ?
Non, ils n'en ont pris aucun.
5. Elle a pu inviter tous ses amis ?
Non, elle n'en a pu aucun.
6. A-t-il beaucoup de qualités artistiques ?
Non, il n'en a aucun.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 6
La phrase nominale, exercice 1
Donnez le verbe qui correspond au nom.
Exemple : Création : créer
1. Abandon : abandonner
2. Remboursement : rembourser
3. Présentation : présenter
4. Nomination : nominer
5. Invitation : inviter
6. Interdiction : interdir
11
7. Réponse : réponder
8. Changement : changer
9. Réunion : réunir
Vous avez 6 bones réponses sur 9
La phrase nominale, exercice 2
Donnez un titre (sous forme nominale) aux informations suivantes.
Exemple : On a crée une société de protection des animaux.
Création d'une société de protection des animaux.
1. On a ouvert une boulangerie.
Ouverture d'une boulangerie.
2. On a construit une école.
Construction d'une école.
3. On a changé le montant des cotisations.
Changement au montant des cotisations.
4. On a arrêté les voleurs à Rome.
Arrêt aux voleurs à Rome.
5. On a arrêté la circulation rue de la Paix.
Arrêt de la circulation rue de la Paix.
6. On a réuni les parents d'élèves.
Réunion aux parents d'élèves.
7. On a réduit le temps de travail.
Réduction au temps de travail.
Vous avez 3bones réponses sur 7
12
Exercices B – U 4
Nom:
A
Exprimer son accord/son désaccord,
Constituez les six dialogues.
1. Comment voulez-vous qu'il achève son exposé ? On l'interrompt sans cesse.
.....
2.Je crois que tu devrais prendre quelques jours de repos. Tu as l'air fatigué.
.....
3. – Dis donc, tu n'aurais pas un peu maigri ?
.....
4. – Jean est un excellent médecin. Je lui fais entièrement confiance.
.....
5. – Je n'ai pas aimé le dernier film de Bresson. Je l'ai trouvé ennuyeux.
.....
6. – C'est normal que tu aies raté ton examen : tu n'as pas assez étudié…
.....
B
Exprimer son accord/son désaccord,
Choisissez la bonne réponse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L'eau gèle à 0 degré.
La France administrative compte 27 régions
Sydney est la capitale de l'Australie.
L’Espagne a des frontières communes avec la France et le Portugal
La tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1900
C'est Victor Hugo qui a écrit « Madame Bovary ».
C
Complétez le texte à l'aide des mots suivants : enfin, ensuite, tout d'abord, d'une part, d'autre
part, pour terminer.
Ma cousine est venue me rendre visite avant-hier. Comme elle ne connaissait pas Paris, nous
avons fait beaucoup de tourisme. …. , nous avons visité le Musée d'Orsay et la place des
Vosges, où a vécu Victor Hugo. …, nous nous sommes promenés le long des quais de Seine,
c'était très agréable. Nous avons décidé de ne pas visiter le musée du Louvre car … il y avait
trop d'attente à l'entrée et …. nous voulions profiter du beau temps qu'il faisait ce jour-là. … ,
nous avons décidé de dîner au restaurant. Nous avons hésité entre une pizzeria et une crêperie :
… nous avons choisi un restaurant chinois. C'était délicieux !
13
Exercices B – U 4
Nom: Le Xuan
A
Exprimer son accord/son désaccord,
Constituez les six dialogues.
Vous avez 6 bonnes réponses sur 6
1. – Comment voulez-vous qu'il achève son exposé ? On l'interrompt sans cesse. – Je
suis de votre avis. On devrait le laisser parler. 2. – Je crois que tu devrais prendre
quelques jours de repos. Tu as l'air fatigué. – Tu as raison, j'ai vraiment besoin de
vacances. 3. – Dis donc, tu n'aurais pas un peu maigri ? – Pas du tout ! Je n'arrête pas
de manger ! 4. – Jean est un excellent médecin. Je lui fais entièrement confiance.
– En effet, il est très compétent. 5. – Je n'ai pas aimé le dernier film de Bresson. Je l'ai
trouvé ennuyeux. – Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le scénario est original. 6. –
C'est normal que tu aies raté ton examen : tu n'as pas assez étudié… – C'est faux ! J'ai
révisé pendant deux semaines !
B
Exprimer son accord/son désaccord,
Choisissez la bonne réponse.!!!!
-
L'eau gèle à 0 degré. „L'eau bout à 100 degrés.“
La France administrative compte 27 régions
Sydney est la capitale de l'Australie.
L’Espagne a des frontières communes avec la France et le Portugal
La tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1900
C'est Victor Hugo qui a écrit « Madame Bovary ».
Vous avez 5 bonnes réponses sur 6
C
Complétez le texte à l'aide des mots suivants : enfin, ensuite, tout d'abord, d'une part, d'autre
part, pour terminer.
Ma cousine est venue me rendre visite avant-hier. Comme elle ne connaissait pas
Paris, nous avons fait beaucoup de tourisme. Tout d'abord, nous avons visité le
Musée d'Orsay et la place des Vosges, où a vécu Victor Hugo. Ensuite, nous nous
sommes promenés le long des quais de Seine, c'était très agréable. Nous avons
décidé de ne pas visiter le musée du Louvre car d'une part il y avait trop d'attente à
l'entrée et d'autre part nous voulions profiter du beau temps qu'il faisait ce jour-là.
Enfin, nous avons décidé de dîner au restaurant. Nous avons hésité entre une pizzeria
et une crêperie : pour terminer nous avons choisi un restaurant chinois. C'était
délicieux !
Vous avez 6 bonnes réponses sur 6
14
Exercices B – U 4
Nom: Tibor Kučera
A
Exprimer son accord/son désaccord,
Constituez les six dialogues.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 6
1. Comment voulez-vous qu'il achève son exposé? On l'interrompt sans cesse.
Je suis de votre avis. On devrait le laisser parler.
2.Je crois que tu devrais prendre quelques jours de repos. Tu as l'air fatigué.
Tu as raison, j'ai vraiment besoin de vacances.
3. – Dis donc, tu n'aurais pas un peu maigri ?
Pas du tout ! Je n'arrête pas de manger !
4. – Jean est un excellent médecin. Je lui fais entièrement confiance.
C'est faux ! J'ai révisé pendant deux semaine.
En effet, il est très compétent
5. – Je n'ai pas aimé le dernier film de Bresson. Je l'ai trouvé ennuyeux.
Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le scénario est original.
6. – C'est normal que tu aies raté ton examen : tu n'as pas assez étudié…
En effet, il est très compétent.
C'est faux ! J'ai révisé pendant deux semaine.
B
Exprimer son accord/son désaccord,
Choisissez la bonne réponse.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 6
-
L'eau gèle à 0 degré. -Tout à fait.
La France administrative compte 27 régions – Absolument.Pas du tout ! Elle n'en compte
que 22.
Sydney est la capitale de l'Australie.- Vous avez tort. C'est Canberra la capitale.
L’Espagne a des frontières communes avec la France et le Portugal- Ce n'est pas exact.
Précisément.
La tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1900 - Ce n'est pas vrai. Il s'agit de
celle de 1889.
C'est Victor Hugo qui a écrit « Madame Bovary ».- Bien sûr que non ! C'est Gustave Flaubert!
C
Complétez le texte à l'aide des mots suivants : enfin, ensuite, tout d'abord, d'une part, d'autre part, pour
terminer.
Vous avez 4 bonnes réponses sur 6
Ma cousine est venue me rendre visite avant-hier. Comme elle ne connaissait pas Paris, nous avons fait
beaucoup de tourisme.Tout d‘abord , nous avons visité le Musée d'Orsay et la place des Vosges, où a
vécu Victor Hugo. Ensuite, nous nous sommes promenés le long des quais de Seine, c'était très
agréable. Nous avons décidé de ne pas visiter le musée du Louvre car d’une part il y avait trop d'attente
à l'entrée et d’autre part. nous voulions profiter du beau temps qu'il faisait ce jour-là. Enfin, nous
avons décidé de dîner au restaurant. Nous avons hésité entre une pizzeria et une crêperie : pour
terminer nous avons choisi un restaurant chinois. C'était délicieux !
15
Nácvik útvarů administrativního stylu.
Motivace:
Žáci mají často zájem o práci v zahraničí, jsou schopni si sami najít kontakty, je vhodné je seznámit
s tím, jak se písemně ucházet o pracovní místo, navíc je toto učivo také součástí ŠVP, bývá
zařazováno i v učebnicích.
Postup práce:
Žáci se seznámí v učebnici Forum II se zásadami psaní životopisu a motivačního dopisu – toto
učivo podporuje i mezipředmětové vztahy, protože administrativní styl je součástí výuky jazykové i
v rámci výuky českého jazyka. Text administrativního stylu je však velmi vzdálený běžnému
hovoru, a proto pro žáky obtížný, navíc ve Francii je zatížen řadou vyžadovaných frází, které
v běžném dorozumívání nejsou potřebné.
Proto je pro žáky velmi přitažlivé, seznámí-li se s možností administrativní text tvořit s pomocí
webových stránek.
Žáci sami vyhledají vhodné stránky pod zadáním curriculum vitae, lettre de motivation, vyberou si
vhodné a použijí dle zadání učitele (např. požádejte o stáž, požádejte o místo apod.)
Vypracované úkoly žáci zašlou učiteli, ten je opraví a pošle s vyznačenými chybami zpět, žáci pak
pro sebe udělají úpravy, uloží se apod.
Výhody:
Je možné a žákovskými pracemi pracovat, archivovat je, upozorňovat na opakující se chyby.
Žáci mají možnost si práci uložit a dále s textem pracovat podle svých potřeb. U tohoto typu práce
je opravdu velkým přínosem práce s počítači.
Nevýhody:
Práce je poměrně dosti časově náročná pro učitele.
16
Ukázky prací:
Sylvie Fedorová
10, rue Žižkova
602 00 Brno
Tél. +420 723 053 540
[email protected]
Candidature à un poste d´assistante de direction
PJ: CV
NAT
42, rue Victor Hugo
11000 Carcassonne
Tél. 0145785940
Brno, le 4 Mai 2010
Madame, Monsieur,
C´est la publicité au journal qui m´a fait découvrir le nom de votre société. Et j´ y voudrais
travailler comme une assistante de direction. Je suis Tchèque, j´étudie le français et mon désir est
perfectionner mon français.
Je possede du baccalauréat général. Je parle bien français, anglais, tchèque et j´ai les
principes du latin. Par ailleurs, je maîtrise les outils d´Internet, Word et Excel.
J´aimerais obtenir un poste à votre société correspondant à moc expérience parce que j´ai
travaillé en France dans une entreprise comme l´assistante de direction l´année derniere.
Je me tiens à votre entière disposition et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes
sentiments les plus respectueux.
Sylvie Fedorová
Barevně jsou vyznačeny části s chybou, žák pak hledá nové, správné řešení.
17
Ivana Honzová
22, rue Fleischnerova
63500 Brno
Tél. 737455510
[email protected]
Candidature à un poste d´assistante de direction
PJ:CV
École Saint Bernard de la Chapelle
11, rue Saint-Bruno
75011 Paris
Tél. 0142545940
Brno, le 31 janvier 2010
Madame, Monsieur
Je voudrais travailler dans votre école. Je connais votre école, parce que ma copine travaille chez
vous. Je voudrais le poste d´assistante de direction. Je suis Tchèque et j´étudie le français. Je
voudrais améliorer mon français.
J´ai le baccalauréat général. Je parle bien français, anglais, russe et tchèque. Par ailleurs, je maîtrise
les outils d´Internet, Word et Excel.
J´aimerais obtenir un poste à votre école correspondant à mon expérience, quelle ça veut dire – j´ai
travaillé à Nancy dans une entreprise comme l´assistante de direction.
Je me tiens à votre entière disposition et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes
sentiments les plus respectueux.
Ivana Honzová
18
Richard Pánek
17, rue Bieblova
61300 Brno
tél. 737 134 029
[email protected]
ISE
25, rue Charles de Gaulle
65210 Bordeaux
Brno, le 1 février 2010
Candidature à un poste d’assistant d’informaticien
Madame, Monsieur
Quand je naviguais sur web, j’ai fait découvrir votre site internete. Cette page
internet m’a intéressé beaucoup. J’ai regardé que vous cherché un assistant
d’informaticien.
J’ai le baccalauréat d’lycée de mathématique. Je sais travailler avec l’ordinateur par
example Word, Excel, avec Internet. Je sais faire programmés (C++, Java). Je parle bien
thèque et anglais.
J’aimerais obtenir un poste chez ISE, parceque cette société est connu en Erope.
Ce travail à Bordeaux m’interesse, j’aimerais grande ville et cette région.
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.
R. Pánek
19
CV
David Nezval
3, rue Špirkova
620 00 Brno
tél. 723 784 188
[email protected]
nationalité tchèque
né le 16 avril 1991 à Brno
célibataire
FORMATION
- 2006-2010: Le lycée Brno, třída Kapitána Jaroše 14; baccalauréat (mathématiques,
physique, tchèque, anglais)
-
2002-2006: college ZŠ Křídlovická 30b, Brno
-
1997-2002: le (la!) primase – nesmysl primaireZŠ Měšťanská 21, Brno
LANGUES
- Anglais: courant
-
Franc ais: lu, écrit, parlé
-
Allemand: conaissance théorique, peu de pratique
-
Tchèque: lange maternelle
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
- Informatique: maîtrise de Word, d’Excel; programe à Pascal, C, Java, xHTML
-
Le permise de conduire: B, C, T
-
Loisirs: ski, velo, randonnée, basket-ball
20
CURRICULUM VITAE
Marek LE XUAN
Adresse
Mokrá 324
Mokrá u Brna
664 04 République tchéque
Télephone +420 721 555 555 (mobile)
Le photo
de moi
ici
E-mail
[email protected]
État civil
Situation de famille
Célibataire
Nationalité
Tchéque
Date de naissance
2. 7. 1991
Objectif
Formation
2010 Baccalauréat (mathématiques, tchéque, économique économie, anglais) á
au Lycée Brno, t . Kpt. Jaroše 14, class mathématique
Langues
- anglais - actif
- francais - passif
- russe - passif
Les autres habilités
- permis de conduire (classe B)
- travail avec un ordinateur
A Brno, 18.1.2010
Marek Le Xuan
21
Práce s textem písně, básně
Motivace:
Spojení hudby a slova je pro žáky zajímavé, navíc u počítače mají ještě obraz. Mohou si píseň
pouštět individuálně do sluchátek, najít si titulky ve francouzštině, angličtině – lze využít i
mezipředmětových vztahů.
Postup práce:
Žáci dostali elektronickou poštou následující přehled webových stránek a vybírali si z nich podle
svého zájmu, cíl hodiny je doplnit učivo z učebnice – symboly Francie.
Marseillaise
http://www.youtube.com/watch?v=GtoHs0Ua_Tg
http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
http://www.youtube.com/watch?v=pimdpgeVobE
s anglickými titulky
M. Mathieu s franc. Titulky
http://www.youtube.com/watch?v=w_8dafLxLcI
http://www.youtube.com/watch?v=v3LAtdaNrNE Placido Domingo
Liberté
http://www.youtube.com/watch?v=nCkGCCm82fc text
http://www.youtube.com/watch?v=OcnZg9nsMU8 Gérard Philipe
http://www.youtube.com/watch?v=mPwUUy6pfh4 Le bateau ivre
http://www.youtube.com/watch?v=SlsoFI4yE2o Il pleure dans mon coeur – Debussy+hlas
http://www.youtube.com/watch?v=tMnjFsOXox4 Il pleure dans mon coeur – text
http://www.youtube.com/watch?v=HvS_jKi8yqk Il pleure dans mon coeur – text+hlas
Při časové dotaci ve 4. ročníku žáci spíše jen sledovali text a poslouchali, zatím jsme nevěnovali
pozornost nácviku písní. Pro doplnění se někteří seznámili s básněmi, které znají z hodin češtiny,
tentokrát v originálním znění.
Výhody této práce
Žáci poznali nové webové stránky, celá tato hodina byla spíše motivační.
Nevýhody
Zatím hodina proběhla bez problémů, šlo o činnost spíše rekreační…
22
Další doporučené a osvědčené webové stránky:
www.club-forum.com – osvědčen spektrum cvičení k učebnici Forum I, II
www.languageguide.org – dobré na slovní zásobu, stránky jsou i ozvučené, není jen pro FrJ, ale i
pro jiné jazyky
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Web%20links.html – poskytuje řadu odkazů na procvičování a
hry, žáci sami si aktivně hledají, co je zajímá
http://www.francaisfacile.com/index.php
http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm
http://www.bonjourdefrance.com/ - velmi oblíbené stránky vybízejí k samostatné činnosti
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/grammairecours.htm - vhodné pro procvičování
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html - podobně
http://www.polarfle.com/ - jedna z nejoblíbenějších stránek, koncipovaná jako detektivka pro různé
úrovně jazyka , doprovázeno i vyslovností slovíček
http://internetfle.hautetfort.com/ - portál Francouzského institutu
www.imagiers.net – tato stránka poskytuje obrázkový slovník
http://jeudeloie.free.fr/debutant/oie.html -velmi oblíbená stránka , trochu dětinská, poskytuje
materiál pro různé úrovně jazyka
www.tv5.org - naše oblíbené TV5 dává možnost vyzkoušet různé kulturní testy, favoritem je hra
Lettris
Tematické stránky lze využít pro různá témata podle programu hodin:
www.meteo.fr/temps - počasí
www.sport.fr
www.marmiton.org – recepty, jídlo
A noviny k tématu média: nejčastěji Le Monde, Le Figaro.
II. ročník – Francouzský jazyk
Příklad: 2.B
23
Téma: Qu’est-ce que tu préfères?
Cíl: procvičit a zopakovat druhý stupeň příd.jmen, srovnání (comparaison: plus/moins que)
Před hodinou jsem připravil PDF verzi vyučovací hodiny: tvořilo je několik sad obrázků, které
spolu různě souvisely: TGV – parní lokomotiva, horská scenérie – louky, řeka – moře, venkovské
stavení – mrakodrap, slavná herečka – slavný herec.
V první fázi hodiny měli studenti za úkol komentovat jednotlivé obrázky, které jsem jim promítal
v různém pořadí. Ve skupinách pak měli během časového úseku vypsat co nejvíc přídavných jmen,
které se jim s tím kterým obrázkem vybaví.
Následně jsme si obrázky pouštěli znovu a ta skupina, která k jednotlivým obrázkům přimyslela
nejvíc přídavných jmen, v improvizované mini-soutěži zvítězila.
V poslední fázi jsme spojovali obrázky do dvojic: studenti měli za úkol najít mezi jednotlivými
dvojicemi obrázků co nejvíc vzájemně srovnatelných vlastností (např. TGV vs parní lokomotiva:
rychlý, pohodlný, bezpečný vs pomalý, nebezpečný, romantický atp.). Následně tvořili věty
typu « Le TGV est plus confortable que le train à vapeur » atd.
Hodinu jsme zakončili cvičením z pracovního sešitu a zadáním domácího úkolu.
Osvědčilo, bavilo je to, dobrý výsledek
24
Příklad: 2.C
Téma: S’orienter en ville – indiquer un trajet
Cíl: rozkazovací způsob, př. určení místa (à gauche, à côté, au bout, tout droit, etc.)
Tématem 7.lekce v učebnici Connexions 1 je město, orientace ve městě: studenti by měli být
schopni ukázat někomu cestu, zeptat se na cestu, popsat základní městské reálie.
K procvičení látky jsem využil příručky nakladatelství CLE: 150 Activités avec l’Internet.
Osmnáctá kapitola uvedené publikace s názvem „Pour aller à“ dané téma pojednává. Studenti
pracují s internetovými stránkami města Douai (viz příloha).
Prvním úkolem bylo doplnit malou křížovku: cílem tu je připomenout základní slovní zásobu a
obraty (Excusez-moi, pour aller à...).
Poté jsme se podívali na plánek města Douai (activité 53): s přihlédnutím k tomuto plánku měli
studenti doplnit krátký text (gap-exercice, text s bílými místy): rozhovor chodce a automobilisty,
který se ptá na cestu. Přeložili jsme si základní výrazy (odbočte vpravo, pokračujte rovně a
podobně).
V posledním úkolu (activité 54) jsme se seznámili s nejznámějšími pamětihodnostmi města Douai.
Součástí úkolu byl krátký text, do nějž bylo třeba z plánku města doplnit chybějící slovíčka. Ta se
následně vepsala do křížovky s tajenkou.
Úkol jsme zakončili improvizací na téma : Promiňte, kde se nachází…/Excusez-moi, où se
trouve...? Studenti pracovali ve dvojicích (konverzace). Na úplný závěr jsem zobrazil plánek města
na promítací plochu a všichni společně jsme si vysvětlovali cestu od místního nádraží k
nejrůznějším památkám.
Zajímavé, bavilo je to, dobrý výsledek, poslechová vičení - dobrá
25
Příklad : 2.B
Téma: Exprimer la quantité
Cíl: použití výrazů množství typu „une bouteille de“
Lekce 8. v učebnici Forum 1 se zaměřuje na téma jídlo, restaurace. V rámci tohoto tématu se
probírá základní problematika vyjadřování množství ve francouzštině: člen dělivý na jedné straně,
předložka DE po výrazech množství na straně druhé.
Nejprve jsme si připomněli používání dělivého členu: krátký text v učebnici nás navedl. Poté jsme
zúžili problematiku na výrazy množství (recept v učebnici a uváděné množství přísad 150 g, 1 kilo,
une poignée). Studentům jsem ukázal rozdíl v užívání členů a předložky DE (tu mets du sucre vs tu
mets un morceau de sucre).
V učebnici jsme si prošli další výrazy množství (une brique, un tube atd.), a pak jsem studenty
nasměroval na internetové stránky www.club-forum.com, kde jsme společně provedli několik úkolů
k procvičení. Jednalo se z větší části o druh doplňovací úkolů (např. Sur le marché on achète
……… pain, …….. lait atd.), přiřazování (peu de – Les gens boivent ………………. boissons) a
cvičení, v nichž měli studenti vybírat s vícero možností (např. Je voudrais acheter un pot de/une
bouteille d’eau).
26
Příklad: 2.B
Téma: Číst recept (lire une recette)
Cíl: základní slovní zásoba týkající se vaření, člen dělivý vs přeložka DE
Práce s internetem. Přes vyhledávač jsme se dostali na stránky „La cuisine de Marthe“ a otevřeli
odkaz „Petite entrée italienne“. Zde měli studenti za úkol (activité 46) prohlédnout si fotografii, na
níž byl zobrazen italský předkrm, a na přiloženém pracovním listu odpovědět, jsou-li tvrzení
pravdivá či nikoli (např. Les tomates sont à gauche de l’assiette). Takto jsme si
připomněli/aktivovali základní slovní zásobu.
Následující úkol byl zaměřen na slovní zásobu týkající se vaření, receptů (activité 47): studenti měli
spojit dané slovo s jeho francouzskou definicí (une tranche – un morceau coupé mince).
Posledním úkolem (activité 48) poté bylo pročíst si nejprve recept z aktivity 46 (entrée italienne):
studenti jsou upozorněni na to, že v rubrice Ingrédients se vyskytují podstatná jména bez členu
(200 g de fromage, olives).
Následně jsme otevřeli další recept nazvaný Cake. Studenti měli doplnit následující tabulku:
1
2
3
4
5
6
7
Produit
Sucre
Beurre
Oeufs
Farine
Levure
Raisins secs
Rhum
Dans la partie « Ingrédients » Dans la partie « Recette »
125 grammes de sucre
Le sucre
Ukázali jsme si, že v části „Recette“ se píší podstatná jména buď se členem určitým (to proto, že
uvedené suroviny byly zmíněny v části „Ingrédients“, takže jsou již určené) anebo s výrazem
množství (une cuillérée de): v takovém případě jsou bez členu.
Za domácí úkol měli pak studenti sami na základě rozboru dalšího receptu (Truite et saumon fumés
au fromage frais de chèvre) z uvedené internetové stránky vyplnit další tabulku:
1
2
Dans la partie « Ingrédients »
150g de saumon fumé
150g de truite fumé
Dans la partie « Recette »
27
3
4
5
6
150g de chèvre frais
Crème
Ciboulette
Sel et poivre
II. ročník –Ruský jazyk
Výuka ruského jazyka ve skupině čtvrtého ročníku 4. AD v počítačové učebně
28
Pro opakování a upevňování gramatických jevů jsme používali online jazyková cvičení, která jsou
na německých internetových stránkách www.russian-online.net/de_start/grammatik a
http://www.russisch-fuer-kinder.de/index.php. Zde jsou gramatická cvičení seřazená podle slovních
druhů a gramatických jevů v rámci jednotlivých slovních druhů. Studenti si zde procvičovali
především konjugaci sloves v přítomném čase, tvary minulého času sloves, deklinaci podstatných a
přídavných jmen v jednotném a množném čísle, číslovky a předložky. Na druhé zmíněné
internetové stránce, která je spíš určena pro děti, studenti měli možnost kromě jazykových cvičení
vyzkoušet si také fonetická cvičení a seznámit se s některými jazykolamy.
Práce s těmito stránkami je důležitá zejména motivačně, žáci poznávají, že se mohou ruštinou
zabývat i mimo hodiny ruského jazyka, zjišťují, že je tento jazyk vyučován i jinde v zahraničí.
5. lekce učebnice Raduga 2 je zaměřena na zeměpisné a časové údaje a životní prostředí. Úvodní
článek je věnován cestováním v Rusku po transsibiřské magistrále, čehož jsme využili v učebně. Na
internetové stránce www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/ je možné virtuálně cestovat po
transsibiřské magistrále, prohlédnout si celou trasu a poznat některé přírodní krásy Ruska. Cílem
bylo, aby se studenti blíže seznámili s geografií Ruska a aby si osvojili ruské názvy významných
geografických útvarů. Jelikož je cestování po transsibiřské magistrále spojeno s cestování po
železnici, využili jsme i stránky Ruských železničních drah http://rzd.ru/, kde se studenti seznámili
s vyhledáváním spojů přes internet a se čtením jízdního řádu vyhledaných spojů.
Tyto webové stránky jsou velmi vhodné pro výuku témat jako doprava, dopravní prostředky,
cestování.
Další článek je věnován ochraně životního prostředí a ochraně rostlin a živočichů. Na internetové
stránce www.biodat.ru/db/rb/index.htm se měli studenti možnost seznámit s ruskou Červenou
knihou ohrožených druhů a s ruskými názvy některých druhů rostlin a živočichů a jejich tříd.
Tato aktivita vhodně poslouží pro procvičení témat příroda, flora, fauna, ochrana životního
prostředí, problémy současného světa.
Výuka ruštiny v počítačové učebně je zajímavá hlavně tím, že se žáci seznamují se stránkami, kam
by asi sami nezavítali, poznávají reálie současnéhoRuska a zjišťují, nakolik je praktické ovládat
ruštinu. Vzhledem k tomu, že studijních materiálů k výuce ruštiny ve srovnání s ostatními cizími
jazyky není takové množství a v hlavně nejsou k dispozici v dostatečné rozmanitosti, je možnost
využití výuky na počítači rozhodně velkým přínosem. Jedinou nevýhodou je časová náročnost
příprav takových vyučovacích hodin.

Podobné dokumenty