česká numismatická společnost pobočka v chebu

Komentáře

Transkript

česká numismatická společnost pobočka v chebu
ČESKÁ
NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
POBOČKA V CHEBU
ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2016
CHEB 18. ČERVNA 2016
NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 62
ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU
společně s pobočkou v Habartově
Vás zvou na
62. neveřejnou aukci
numismatického materiálu,kterou pořádají
v sobotu 18. června 2016 v Chebu
Aukce se koná v přednáškové síni Ekonomické fakulty Západočeské university
v Chebu ,Hradební 22.
Přístup do sálu k prohlídce materiálu je od 7 hodin. Začátek vlastní aukce je
stanoven na 8,30 hodin.
Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o
zaplacení členského příspěvku. Kromě nich i zájemci o členství z chebské a
habartovské pobočky. Členové zodpovídají za případné hosty!
Aukce se koná podle aukčního řádu ČNS. Narušování tohoto řádu bude
postiženo vyloučením z účasti na aukci. Vystavování a nabízení nenumismatického
materiálu je zakázáno.
Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést
prohlášení o členství k příslušné pobočce, jinak je lístek neplatný. V případě
nedodržení výše příhozu bude za platný považován nejbližší nižší příhoz.
Vydražené položky platí přítomní členové v průběhu aukce, položky získané na
limit, budou zaslány na dobírku.REKLAMACE na kvalitu materiálu je možno
uplatnit podle aukčního řádu.
LIMITY zasílejte na adresu: Milan Killinger, Dělnická 885, 356 01 Sokolov,
nebo na e-mail: [email protected]
Aukční seznam můžete zaplatit přiloženou složenkou,při osobní účasti na aukci
u presence, nebo v případě poslání limitu Vám můžeme cenu za aukční katalog
připočítat k limitu- nutno zakroužkovat ANO. V případě, že Váš limit nebude
úspěšný, pošleme Vám korespondenční lístek se zprávou, že všechny Vaše limity
byly překročeny, teprve pak bez vyzvání uhraďte přiloženou složenkou příslušnou
částku 35,-Kč vyplněnou na složence. Katalog je možno zaplatit i na č. ú. ČNS
pobočky v Chebu: 0237548058 / 0300, variabilní symbol je uveden u adresy.
V případě, že si nemíníte katalog ponechat,vraťte jej obratem na adresu
limitáře. Zalepte jej do původní obálky,škrtněte svoji adresu, napište ZPĚT
NEPŘIJÍMÁM a vhoďte do poštovní schránky - nemusíte znovu frankovat.
Aukční katalog sestavil a k tisku připravil Pavel Matala
-1-
Výklad zákona 71/1994 o prodeji a vývozu kulturních památek
Mince a ostatní numismatický materiál (razidla, papírová platidla, nouzová
platidla, cenné papíry, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku,
faleristické řády, vyznamenání, plakety , medaile, žetony a známky) starší 50ti let
jsou zahrnovány pod pojem předmětů s kulturní hodnotou (viz příloha
jmenovaného zákona č. 1 / XIV.(1-4.)
XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II.
1. razidla
starší 50 let
2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná,
cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady
bezhotovostního styku
starší 50ti let
3. faleristické doklady, řády, vyznamenání
starší 50ti let
4. plakety, medaile, žetony, známky
starší 50ti let
Pro jejich prodej na domácím trhu není žádné zákonné omezení, pokud nejde o
vývoz těchto předmětů nebo pokud se nejedná o předměty z oboru archeologie,
kdy je při každé nabídce k prodeji nutné Osvědčení k trvalému vývozu - §3 (1)
Ze stanov ČNS vyplývá, že na aukcích a akcích ČNS nesmí být nabízen jiný než
numismatický materiál a tudíž na nich nesmí být nabízeny předměty
z archeologickou hodnotou.
Předměty z oboru archeologie definuje příloha č.1/bod II. zákona 71/1994 Sb.,
která říká, že tyto mohou být nabízeny k prodeji pouze s povolením k vývozu,
vydávaným příslušnou organizací.
II. Předměty z oboru archeologie
Archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátku jeho
vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a
zvířecích.
Numismatické předměty, pohybující se na numismatickém trhu lze tedy podle
Zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb. v rámci ČR
volně obchodovat bez zákonného omezení s výjimkou numismatických předmětů
prokazatelně pocházejících z nálezů. Mince s prokazatelnými nálezovými
okolnostmi patří mezi archeologické předměty. Tyto předměty mohou být
nabízeny k prodeji pouze s vývozním povolením a vzhledem ke stanovám ČNS
nesmějí být na aukcích a ostatních akcích ČNS nabízeny ani prodávány.
Z uvedeného výkladu tedy vyplývá, že každá mince, zakoupená na aukci či na
sběratelské burze starší 50ti let je z pohledu zákona vždy předmětem kulturní
hodnoty bez ohledu na hodnotu numismatickou.
Aby byla zahrnuta /mince/ mezi předměty z oboru archeologie, musí mít doložené
nálezové okolnosti. Skutečnost, že se jedná o minci antickou nebo středověkou
neznamená, že by bylo možné tuto minci paušálně zahrnout mezi předměty
-2-
archeologické povahy. Na druhou stranu nelegální získávání předmětů
archeologické povahy např. pomocí detektorů kovů může být posuzováno jako
trestný čin se všemi právními důsledky.
Každý předmět kulturní hodnoty (tedy i numismatické) může být vyvezen z ČR
pouze s platným Osvědčením k vývozu. Tato osvědčení vydávají tyto příslušné
organizace: Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně a Slezské
zemské muzeum.
Příslušné osvědčení k vývozu musí doložit osoba, která vývoz uskutečňuje.
V praxi ten, kdo minci převáží přes hranice nebo i ten, kdo minci za hranice
odesílá prostřednictvím pošty. Porušení tohoto zákona může být sankciováno
pokutou až do výše 5 000 000 Kč.
_________________________________________________________________
Tabulka dražebních příhozů:
do 19 Kč…………………………………...1 Kč
20 – 49 Kč…………………………………2 Kč
50 – 99 Kč………...……………….…..…..5 Kč
100 – 199 Kč…………………..…………10 Kč
200 – 499 Kč…………………………..…20 Kč
500 – 999 Kč……………………………..50 Kč
1 000 – 1 999 Kč……………….……….100 Kč
2 000 – 4 999 Kč……………….…….…200 Kč
5 000 – 9 999 Kč…………………….… 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč………….………..1.000 Kč
20 000 – 49 999 Kč...…………………2.000 Kč
50 000 – 99 999 Kč……….…………..5.000 Kč
100 000 – 199 999 Kč…………...…..10.000 Kč
200 000 – 499 999 Kč…...…………..20.000 Kč
nad 500 000 Kč...……………………50 000 Kč
-3-
Seznam citované literatury:
B.
Bajer Jan: Papírová platidla Československa 1919 - 1993, Elektris - Jindřich, Holna,
Praha 2003
BK.
Brunner R., Klíma V.: Sedmdesát let ČNS, Cheb 1988
Ca.
Cach František: Nejstarší české mince, 4 svazky, ČNS Praha 1970-1982
Cast,
Castelin František.:Česká drobná mince doby předhusické a husitské, 1300-1471, Praha,
ČSAV, 1953
CL.
Cajthaml M.: České chmelové známky, ČNS Chomutov 2001, II. 2011
Fl..
Floss Štěpán: Medaile a plakety prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, ČSPDP,
Praha 1971
FM . Foukal M., Mrštík J.: 80 let ČNS, Praha 1999
Don.
Fiala E.: Beschschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max
Donebauer, Prag 1890
Hás.
Hásková Jarmila.: Chaurova sbírka- Pražské groše, ČNS a NM v Praze, Praha 1991
HN.
Hanibal V., Novák E.: Malé groše, Poděbrady 1981
Ch.
Churavý V.:Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let 1945
- 1989, ČNS, Ústí nad Orlicí 1983
KM . Krause Ch. L., Mischler C.: Standart Catalog of Word Coins
KGM. Standart Catalog of German Coins 1601 to present Krause Publikations, Iola, USA
Kr.
Kraumann F.: Novoroční plakety a medaile fy Franta Anýž a spol. Praha, NL II./s.72-75
Krubl. Krubl Z.: Československé a České vojenské odznaky 1922-1997, NV Praha 1999
MKČ. Halačka I.: Mince zemí koruny České, 4 svazky, ČNS, Kroměříž 1987-2002
Menzel. Menzel P.: Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken 1873-1932, Transpress
Berlin 1982
Muž. Mužík V.: Známky Plzně a okolí-2. část, Numismatiká ročenka 1995, ČNS,Cheb 1996
No.
Nový M.: Mince Marie Terezie 1740-1780, ČNS, Cheb 1978
-: Mince Františka Lotrinského 1745-1765, ČNS, Cheb 1981
Nov.
Novák E.: Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie v letech 1526-1918.
I. – V. Štíty, veduta 1991-1997,-: Naši presidenti na mincích, medailích a plaketách
1918-2008, Veduta Štíty 2008
NPA. Matala P., Nový M.: Numismatické památky Ašska do roku 1945, ČNS, Cheb 1984
NR.
Numismatická ročenka Cheb od 1974-uveden ročník a strana
NL.
Numismatické listy, uveden ročník a strana
Nech. Nechanický Z.: Mincovnictví Leopolda I. 1657-1705, ČNS, Hradec Králové 1991
P.
Polívka E.: Mince Josefa II. a Leopolda II. 1765-1792, ČNS, Praha 1985,-: Mince Fr. I.
1792-1835, ČNS, Hradec Králové 1973,-: Mince Ferdinanda V. 1835-1848, ČNS, Praha
1982,-: Mince Františka Josefa I. 1848-1916, ČNS, Hradec Králové 1983
PM.
Matala P.: Medaile ČNS pobočky v Chebu 1969-2009, ČNS, Cheb 2009
Rad.
Radoměrský P.: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna, doplněný reprint
I. vydání ČNS, Praha 1976
Sa.
Saurma-Jeltsch H.: Sleschische Münzen und Medaillen, Breslau 1883, 1892
Sch.
Schön G.: Münzen 18. Jahrhundert
Sm.
Smolík J.: Pražské groše a jejich díly 1300-1547, ČNS, Praha 1971-reprint
Tu.
Tumpach V.: Katalog plzeňských medailí, plaket a vyznamenání, ČNS, Plzeň 1968
VM.
Měřička V.: Československá vyznamenání I. – VI., ČNS, Hradec králové 1973-1984,
-: Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile, 2 svazky,
ČSPDP, Praha 1974, 1976
Y.
Yeoman R.: Modern World Coins, Racine Winconsin 1972
ZK.
Kolářský Z.: Katalogy výstav (7) – uvedeno pořadové číslo
-4-
ZLATO
1. ČR, 1000 Kč 1995, třídukát slezských stavů
Au, 999,9, 1/10 oz, 3,111 g, 2000 ks, kapsle, etue, certifikát 0/0
2.- 2000 Kč 2001, rotunda ve Znojmě
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3000 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
3.- 2000 Kč 2001, klášter ve Vyšším Brodě
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3300 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
4.- 2000 Kč 2001, klášter ve Vyšším Brodě
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3300 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
5.- 2000 Kč 2002, kašna v Kutné Hoře
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3300 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
6.- 2000 Kč 2002, zámek Litomyšl
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3300 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
7.- 2000 Kč 2003, štíty domů ve Slavonicích
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3500 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
8.- 2000 Kč 2003, zámek v Buchlovicích
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3500 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
9.- 2000 Kč 2004, zámek Hluboká
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22g, 3500 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
10.- 2000 Kč 2004, zámek Kačina
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3500 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
11.- 2000 Kč 2005, tančící dům v Praze
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22 g, 3500 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
12.- 2000 Kč 2006, lázeňský dům v Lázních Bohdanči
Au, 999,9, 1/5 oz, 6,22g, 3500 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
13.- 2500 Kč 2004, vstup ČR do EÚ
Ø 40 mm, Au, 999,9, 7,776 g, Ag, 999/1000, 23,351 g,
8121 ks, kapsle
proof
14.- 2500 Kč 2006, papírna Velké Losiny
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 3000 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
15.- 2500 Kč 2007, mlýn ve Slupi
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 6300 ks, kapsle, etue, certifikát
proof
16.- 2500 Kč 2007, Ševčický důl Příbram
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 5100 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
17.- 2500 Kč 2008, pivovar v Plzni
Au, 999,9,1/4 oz, 7,78 g, 10800 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
18.- 2500 Kč 2008, pivovar v Plzni
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 10800 ks, kapsle, etue, certifikát proof
19.- 2500 Kč 2008, most ve Stadlci
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 10900 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
-5-
4000….
25000….
15000….
15000….
8000….
8000….
7000….
7000….
7000….
7000….
7000….
7000….
4500….
15000….
7500….
7500….
7000….
7000….
7000….
20. ČR, 2500 Kč 2009, větrný mlýn v Ruprechtově
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 10500 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
21.- 2500 Kč 2009, zdymadlo na Labi pod Střekovem
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 10500 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
22.- 2500 Kč 2010, hamr v Dobřívě
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 3800 ks, kapsle, etue, certifikát
0/0
23.- 2500 Kč 2010, hamr v Dobřívě
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 10200 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
24.- 2500 Kč 2010, důl Michal v Ostravě
Au, 999,9, 1/4 oz, 7,78 g, 9200 ks, kapsle, etue z b.k., certif. proof
25.Francie, Napoleon III. (1852-1871)
20 Frank 1865 BB Strasburg, 6,415 g KM 40.2
1/1
26. KB - Komerční banka 1990-2000, Karlův most, orloj, Hradčany
Au, 986/1000, Ø 22 mm, 6,98 g, 4500 ks, autor M. Vitanovský,
certifikát č. 1391, kapsle, etue
proof
27. Presidenti: 1918-1993, T. G. Masaryk, E. Beneš, E. Hácha,
K. Gottwald, A.Zápotocký, A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák,
V. Havel a V. Klaus.
Au, 999/1000, Ø 21 mm, 6 g, celkem 60 g, číslováno na hraně
345, vydáno 1000 serií, razila Kremnice. Autoři: M. Kožuch a
Št. Novotný, rub M. Kovářík, 10 x kapsle, společná dřevěná
etue. Novák: Jako pol. 642, ale /a
10 ks proof
28. Čeští svatí: 10 medailí- Sv. K. M. Hofbauer-Dvořák, sv. J. N.
Neumann, sv. Vít, sv. Norbert, sv. Hroznata, sv. Jan Nepomucký,
sv. Jan Sarkander, sv. Gorazd, sv. Zdislava, sv. Radim.
Autor Marco Paccini, Au 750/1000 -18 karátů, puncov. + puncovní
úřad Praha, Ø 21 mm, 6 g, celkem 60 g, punc, společná dřevěná
etue
10 ks proof
29. Čeští svatí: 6 medailí, Sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, sv. Prokop
a sv. Vojtěch, autor Marco Paccini.
Au, 750/1000 - 18 karátů, Ø 21 mm, 6 g, celkem 36 g, puncováno
+ puncovní úřad Praha, společná dřevěná etue
6 ks proof
30. Doby husitské: 6 medailí, Jan Žižka, Jan Milíč z Kroměříže,
Mistr Jan Hus, Prokop Holý, Jan Želivský a Jan Roháč z Dubé /
zbraně, prapor, v pozadí Tábor
Au, 750/1000 - 18 karátů, Ø 21 mm, 6 g, celkem 36 g, razila
Kremnice, společná etue
6 ks proof
6500….
7000….
6000….
7000….
6500….
5800….
6300….
60000….
40000….
24000….
24000….
ČECHY
31. Vratislav II., knížetem v Čechách 1061-1086
Denár Ca. 346 0,60 g
-6-
nep. nedor. 0/0 1600….
32.Čechy - Vratislav II., Knížetem v Čechách 1061-1086
Denár - Ca. 350, široký trůn 0,69 g
pat. nep. nedor. 0/0
33.Česko-míšenská skupina ražeb, cca 1210-1230
Velký brakteát F. XXIII. 2, Ca. Neuvádí,
trůnící panovník, v pravici drží meč a v levé ruce ratolest?, 0,95 g.
Údajně nález Libčany, podle původního podložního lístku V. Klímy,
ochranná kapsle
popraskaný, mírně olámaný RR 1/34. - Velký brakteát, F. XXIV/4, Ca. neuvádí, 0,84 g
Trůnící panovník drží v pravici žezlo s křížkem a v levici
žezlo s liliovým zakončením.
Údajně nález Vlašim, podle podložního lístku V. Klímy,
ochranná kapsle
R 1/35.- Cheb, městská ražba, fenik z let 1180-1220, Hás. 29
Ø 20 x 21 mm, 0,76 g
část. nedor. -1/2
36.- Fenik z let 1180-1220, Hás. 30, Ø 21,5 x 20 mm, 0,76 g
okraj perforace ražbou, část. nedor. 1/2
37.- Fenik z let cca 1230-1260, Cn. XI/32
nep. nedor. 138.- Fenik z let 1220-1300, Hás. 38, 0,59 g
R 1/39.- Fenik z let 1220-1300, Hás. 41, 0,64 g
R 1/140.- Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253-1278
Brakteát moravský 1270-1278, Ca. 982
ulomená cca 1/3 1/41.- Václav II. (1285-1305) Pražský groš Sm. 1, 3,69 g
část. nedor., vryp přes korunu -1/142.-Jan Lucemburský, (1310-1346)
Pražský groš Sm. 1, 3,91 g
nedor. -1/143.-Pražský groš Sm. 15, 3,24 g
pat., nedor. -1/144.-Karel IV. (1346-1378) Pražský groš Sm. 2, 3,41 g
nedor., tmavá pat., okr. -2/245.-Václav IV. (1378-1419) Pražský groš
2 ks 3/3
46.-Cheb, městská ražba, brakteátový haléř b.l. cca 1420
Cast. 17, 14 mm, 0,22 g
1/47.-Jiří z Poděbrad /1458-1471) Pražský groš, Há. 1 a/8
část. nedor. -2/2
48.-Vladislav II. Jagelonský (1471-1516)
Pražský groš, Sm 1
nedor., prasklý 2/2
49.- Pražský groš Sm. 1, 2,86 g
část. nedor. -1/150.- Pražský groš Sm. 1?,2,66 g oboustr. exentr., část. nedor. -1/151.- Bílý peníz jednostr., Sm. 2
exentr. ražba 1/52.- Bílý peníz oboustr. Sm- 2
-1/153.- Bílý peníz jednostr.
část. nedor. -1/54.-Ludvík I. Jagelonský (1516-1526)
Bílý peníz jednostr., Sm. 10
vylomen 1/-7-
1000….
1800….
3000….
3000….
3000….
3500….
4000….
3600….
500….
300….
400….
400….
200….
100….
1000….
400….
80….
300….
300….
70….
75….
70….
45….
55.-Ludvík I. Jagelonský (1516-1526) 1/2 groš Svídnický Sa. 127 -1/1- 150….
56.-Ferdinand I. (1526-1564) Pražský groš, Sm. 7, 1,75 g
vyl., naprasklý 2/2 170….
57.-Peníz bílý b.l. Vratislav MKČ 80
-1/- 120….
58.-Rudolf II. (1576-1311)
Malý groš 1590 K. Hora, Šatný MKČ 380
-1/2 500….
59.-Matyáš II. (1611-1619)
Bílý groš 1617 K. Hora, Hölzl MKČ 537
-1/1- 550….
60.-Bílý groš 1618, Praha, Hübmer MKČ 514
-1/1- 500….
61.-Ferdinand II. (1621-1637)
3 krejcar 1627, Praha, Hübmer MKČ 760
2/2 110….
62.-Troník 1625 Vratislav MKČ 1055
-1/190….
63.-Leopold I. (1657-1705)
3 krejcar 1697, Praha, G. Egerer Nech. 208
-2/290….
64.-1 krejcar 1698, Břeh, Brettschneider, zn. nedor. Nech. 952
část. nedor. 2/2
50….
65.-Josef I. (1705-1711) 3 krejcar 1711, K. Hora, Wohnsiedler
MKČ 1731
-2/2 110….
66.-Marie Terezie (1740-1780) Krejcar 1761 P MKČ 1980
-2/2
35….
67- Grešle 1760 b.zn. Praha No. 42b, MKČ 1982
2/2
40….
68.-Grešle 1760 b.zn. Praha No 42b, MKČ 1982
-1/1- 100….
69.-František II. (1792-1835) 3 krejcar 1800 C MKČ 2048
-1/190….
70.-1/2 krejcar 1800 C Novotný 9
nep. vada mat. 1/1 100….
RAKOUSKO
71.-Arnošt Železný (1406-1424) Štýrský fenik se čtyřrázem
Rad. VI./32 -2/72.-Dolní Rakousy-Friedrich V. (1424-1493) jako poručník
Ladislava Pohrobka (1439-1442) Fenik Rad. VI./21
2 ks 2-3
73.- Vídeňský fenik se čtyřrázem Rad. VI./22a
2/74.-Friedrich V.(jako císař) Vídeňský fenik se čtyřr., po roce 1460
W-H-T Wiener Hausgenossen Teschler Rad. VI./25
okr. 1/75.- dtto
Rad. VI./25
2/76.- dtto
Rad. VI./25
1/77.-Ladislav Pohrobek (1452-1457) Vídeňský fenik se čtyřrázem
Rad. VI./23. Albrecht V. (1411-1439) Vídeňský fenik po r. 1426,
mincm., Niclas unterm Himmel
2 ks část. nedor. -1/78.-Albrecht III.? (1365-1404) Vídeňský fenik se čtyřrázem
Rad. VI./5? 2/79.-Albrecht III. a IV., ražby z let 1388-1399
Půlfenik se čtyřrázem Rad. VI./5, 6
4 ks 2-3
-8-
30….
60….
30….
45….
40….
70….
80….
40….
80….
80.-Dolní Rakousy, Albrecht III.-V. (období 1365-1439)
Vídeňský fenik se čtyřrázem, blíže neurčeno
3 ks 2-280….
81.-Vídeňský fenik se čtyřrázem, blíže neurčeno
4 ks 2-290….
82.-Albrecht IV. (1395-1404), Albrecht V. a Vilém († 1406)
Vídeňský fenik se čtyřrázem, ražba z let 1399-1406 Rad. VI./5 235….
83.-Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad. VI./9
-1/40….
84.-Albrecht IV. (1395-1404)
Vídeňský fenik se čtyřrázem Rad VI./5?, 9
3 ks 2-3
75….
85.-Albrecht V. (1411-1439)
Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad. VI./11?
-1/45….
86.-Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad VI./15
2/40….
87.-Vídeňský fenik se čtyřrázem, kol. 1426 Rad. VI./16
2/40….
88.-Vídeňský fenik se čtyřrázem, po 1426,
mincm. Niclas unterm Himmel
-1/40….
89.-Albrecht V.?, blíže neurčeno
5 ks 2-3 100….
90.-Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad. VI./15
mincm. Niclas unterm Himmel
-1/50….
91.-Albrecht V. (1411-1439), Friedrich V. (1424-1493)
Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad. VI./16, 22
2 ks 1/55….
92.-Vídeňské feniky se čtyřrázem, blíže neurčeno
3 ks 2-2/90….
93.-Vídeňské feniky se čtyřrázem, blíže neurčeno 5 ks 2 x okr. 2-3/70….
94.-Ferdinand II. (1621-1637) 3 krejcar St. Pölten
hr. -2/2
90….
95.-3 krejcar 1631 Gratz
okr. -1/1 170….
96.-Marie Terezie (1740-1780) Tolar 1780 S. F. - starší novoražba,
uchyceno čtyřmi úchyty a uloženo v ozdobném rámečku,
/napodob. filigránu/ se závěsem, masivní řetízek. Na závěsu
a uzávěru punc 835 a FBM, celková hmotnost 39,18 g mince 1-0 1000….
97.-Krejcar 1772 G No. 146
2/2
35….
98.-Haléř 1777 b.zn. Vídeň No. 63
-2/2 200….
99.-1 fenik 1759 Vídeň
R -1/1- 200….
100.-František Lotrinský (1745-1765, 1766-1780)
20 krejcar 1762 Vídeň
dírka -1/170….
101.-1/2 krejcar b.l. Vídeň
2 ks -1/1-, -2/235….
102-František II. (1792-1835)
1/2 Tolar 1815 A Novotný 57
nep. vada hrany -1/1 2500….
103.-20 krejcar 1805 E
2/2 120….
104.-1/2 krejcar 1816 A
-1/1
50….
105.-Konvolut Cu mincí: 1/2 Kr. 1816 A 1/1, Krejcar 1816 A 1/1,
Krejcar 1800 A, C, S 2/1-, Krejcar 1812 S 2/2, 3 krejcar 1800
B, S 2/1-, 3 krejcar 1812 B 2/110 ks
70….
-9-
UHRY
106.-Maxmilián II. (1564-1576) Denár 1570 Kremnice
1/1
107.-Rudolf II. (1576-1611) Denár 1594 Kremnice
1/1108.-Matyáš II. (1611-1619) Denár 1617 Kremnice
1/1109.-František Rákoczi II. (1703-1711) Poltura 1707 Kremnice 2/2
110.-František II. (1792-1835) 30 krejcar 1807 S
líc prasklé razidlo, pat. -1/1-
70….
70….
70….
70….
90….
ŠLECHTA, DUCHOVENSTVO
111.Salcburg, arcibiskupství (1560-1566) 2 fenik část. nedor. 2/35….
112.Šlik Jindřich (1627-1650) 3 krejcar 1631 I-C, Planá u M. Lázní,
mincm. J. Candler, SJ/C 28a, Chaura 224
část. nedor. 2/2 480….
113. Olomouc, biskupství, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)
3 krejcar 1693 S-V. 331, 1,53 g, (H/G)
prasklý -1/1- 150….
114.-W. Hanibal Schrattenbach (1711-1738)
Tolar 1722 S-V. 747 (H/H) 28,51 g
1/1 8000….
FRANTIŠEK JOSEF I. (1848-1916)
115.-1 Zlatník 1860 A REX.
116.-1 Zlatník 1861 A
117.-1 Zlatník 1869 K.B.
118.-1 Zlatník 1871 K.B.
119.-1 Zlatník 1877 b.zn.
120.-1 Zlatník 1878 b.zn.
121.-1 Zlatník 1879 b.zn.
122.-1 Zlatník 1879 K.B.
123.-1 krejcar 1885 b.zn.
124.-1 K 1914, 15, 16 b.zn. /1914 pat./
125.-1 hal. 1916 starý znak
dr. hr. ražbou
dr. hr.
dr. škr.
dr. hr.
1-0
1-0
1/1
1/1
1/0
1-0
-1/1
1/1
1-0
3 ks 0/0
pat. 1/1
200….
180….
800…
150….
150….
200….
150….
150….
35….
120….
90….
ČSR, Č + M, SLOVENSKO, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, SLOVENSKO
126. ČSR 2 hal. 1923-1925 Zn
3 ks 1-0
127- 2 hal. 1923-1925
3 ks 1/1
128.- 5 hal. 1923, 25, 26 RR, 27, 29, 30 RR, 31, 32 R skvr.
na líci, 38
9 ks přev. 0/0
129.- 5 hal. 1923, 25, 27, 28, 29, 30 RR, 31, 32 R, 38
9 ks 1-1130.- 5 hal. 1923, 25, 27, 28, 29, 31, 38
7 ks 0-1131.- 5 hal. 1926 RR
0-1
-10-
100….
80….
500….
100….
40….
120….
ČSR, Č + M, SLOVENSKO, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, SLOVENSKO
132. ČSR 5 hal. 1930 RR
0/0
133.- 5 hal. 1932 R
1/1
134.-10 hal. 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 R, 30, 31, 32, 33 R,
34, 35 R, 36, 37, 38
komplet 17 ks přev. 0/0
135.-10 hal. 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38
14 ks 0-1136.-10 hal. 1929 R
0-1
137.-10 hal. 1933 R
1/1138.-10 hal. 1935 R
1/1
139.-20 hal. 1921, 22, 24, 25 R, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 RR, 37, 38
/1925 0/0, 1926 1/1, 1929 0/0, 1933 1/1/ komplet 13 ks přev. 0/0
140.-20 hal. 1925 R
-1/1
141.-20 hal. 1933 RR
0/0
142.-20 hal. 1921, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 38
11 ks 0-1
143.-50 hal. 1921, 22, 24, 25 R, 26 RR, 27 R, 31
/1921 0/0, 1925 1/1, 1926 0/0, 1927 0/0/ komplet 7 ks přev. 0/0
144.-50 hal. 1921, 22, 24, 31
4 ks 0-1
145.-50 hal. 1925 R
1/1
146.-50 hal. 1926 RR
0-1
147.-50 hal. 1927 R
dr. hr. 0/1
148.- 1 Kč 1922, 23, 24, 25, 29, 30 R, 37, 38
/1929 1/1, 1930 tém. 0/0 dr.hr., 1937 0/0 komplet 8 ks přev. 0/0
149.- 1 Kč 1922, 23, 24, 25, 29, 37, 38
7 ks 0-1150.- 1 Kč 1930 R
1/1
151.- 5 Kč 1925, 26, 27 R, 25 hal. 1933
/1925, 26 0/0, 1927 tém. 0/0/
4 ks
152.- 5 Kč 1925, 26
2 ks 1/1, 0-1
153.- 5 Kč 1928a, 29, 30, 31 R, 32 RR, 38 /1932 ztmavlá hrana/
6 ks 0/0
154.- 5 Kč 1929 1/1-, 1930 -1/1- dr. hr., 1931 -1/1
3 ks
155.- 5 Kč 1928 var. b R
dr. hr. 0/0
156.- 5 Kč 1929, 30
2 ks 0/0
157.- 5 Kč 1931 R
dr. hr. 1/1
158.- 5 Kč 1932 RR
0/0
159.-10 Kč 1930, 31, 32
3 ks 0/0
160.-10 Kč 1930 1/1, 1931 1/1 dr. hr., 1932 -1/1 dr. hr.
3 ks
161.-10 Kč 1930, 31, 32
3 ks 0/0
162.-10 Kč 1928 T. G. Masaryk
0/0
163.-10 Kč 1928 T. G. Masaryk, 20 Kč 1937 T. G. Masaryk 2 ks 0/0
164.-10 Kč 1928 T. G. Masaryk, 20 Kč 1933
2 ks 0-1
-11-
150….
60….
1000….
70….
70….
50….
30….
1000….
40….
200….
60….
1000….
30….
60….
200….
40….
300….
80….
50….
2000….
120….
1200….
100….
100….
140….
100….
150….
250….
140….
220….
100….
250….
170….
165.ČSR, 20 Kč 1933, 34
2 ks 0/0
166.-20 Kč 1933, 34
2 ks 0/0
167.-20 Kč 1937 T. G. Masaryk
rub pat. 0/0
168. Č+M 10 hal. 1940-44, 20 hal. 1940-44
50 hal. 1940-44, 1 K 1941-44 Zn.
19 ks, vše lak 1-0
169.Slovensko, 10 hal. /CuZn/ 1939, 42
2 ks 0/0
170.-20 hal. 1940 /CuZn/, 20 hal. 1943 /Al/
2 ks 0/0
171.-50 hal 1941 /CuNi/, 50 hal. 1943 /Al/
2 ks 0/0
172. ČSR, 20 hal 1951, 52 50 hal. 1951, 52, 53 R /Al/
5 ks 0/0
173.-20 hal 1947 RRR, 48, 48, 50 /Cu/
4 ks 0/0
174.-50 hal. 1947, 48, 49 R, 50 /Cu/
4 ks 0/0
175.- 1 Kčs 1946, 47 R /Ni/, 2 Kčs 1947, 48
4 ks 0/0
176.- 5 Kčs 1952 RR /Al/ nevydaná
0/0
177.- 50 Kčs 1947 SNP, 1948 5. květen 1945, 1949 J. V. Stalin,
100 Kčs 1918-1948, KU, 1949 hornická práva, J. V. Stalin,
1951 KSČ - K. Gottwald
8 ks 0/0
178.-25 hal. 1953b, 54 RRR
2 ks 0/0
179.-1 Kčs 1950, 51, 52, 53
4 ks 0/0
180.- 1 Kčs 1957, 58, 59, 60
4 ks 1/1
181.- 1 Kčs 1957, 58, 59, 60
4 ks 1/1
182.-10 a 25 Kčs 1954 SNP /25 Kčs rub, ztmavlý okraj/
2 ks 0/0
183.-10 a 25 Kčs 1945-1955 osvobození
/25 Kčs rub, ztmavlý okraj/
2 ks 0/0
184.-50 Kčs 1955a 1945-1955 osvobození
dr. rysky 1/1
185.-10 Kčs 1957 250 let inženýrských škol - Ch. J. Willenberg
0/0
186.ČSSR, 10 hal. 1974, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 90 5 hal. 1977, 78, 79, 86, 88, 90
22 ks 1-0
187.-20 hal. 1972-1990
komplet 19 ks -1-0
1/1
188.-10 hal. •196Ʒ• var., tečka před a za letopočtem RR
189.-50 hal. 1969b var., bez tečky po stranách letopočtu RR pat. 1/1
190.-5 Kčs 1966 var., letopočet větší a do obloučku R
1/1
191.-10 Kčs 1964 SNP, 1966 VM
hrany ztmavlé 2 ks 0/0
192.-10 Kčs 1965 J. Hus
hrana a část. okraj rubu ztmavlý 0/0
193.-10 Kčs 1965 J. Hus
rub část. ztmavlý, orig. kapsle proof
194.-10 Kčs 1965 J. Hus
orig. kapsle proof
195.-10 Kčs 1967 Istropolitana
0/0
196.-10 Kčs 1967 Istropolitana
orig. kapsle proof
197.-10 Kčs 1968 ND
0/0
198.-25 Kčs 1968 NM
0/0
199.-25 Kčs 1968 NM
0/0
200.ČSSR, 50 Kčs 1968 republika
0/0
201.-25 Kčs 1969 J. E. Purkyně
škr. na líci 0/0
-12-
200….
200….
140….
400….
25….
20….
30….
150….
2500….
150….
80….
1500…
400….
300….
100….
60….
60….
100….
120….
240….
100….
35….
35….
1200….
1500….
90….
140….
200….
800….
1000….
200….
900….
200….
250….
220….
400….
200….
202.ČSSR, 25 Kčs 1969 J. E. Purkyně
papír. obal proof 500….
203.- 25 Kčs 1969 SNP
část. ztmavlá 0/0 1200….
204.- 25 Kčs 1970 osvobození
pat. 0/0
70….
205.- 25 Kčs 1970 SND
líc 2 x skvr., ztmavlá 1/1 170….
206.- 25 Kčs 1970 SND
hrana ztmavlá 0/0 200….
207.- 50 Kčs 1970 V. I. Lenin
0/0 150….
208.-100 Kčs 1971 J. Mánes
nazlátlá pat., orig.etue proof 550….
209.- 50 Kčs 1972 A. Sládkovič
nazlát. pat., orig etue proof 400….
210.- 50 Kčs 1973 únor při okraji nazl. pat., orig etue-naprasklá proof 350….
211.-100 Kčs 1982 I. Olbracht
0/0 100….
212.-500 Kčs 1983 ND
pat. 0/0 550….
213.-100 Kčs 1984 A. Zápotocký
začín. pat. 0/0 110….
214.-100 Kčs 1984 M. Bel
0/0 110….
215.-100 Kčs 1984 J. Neruda
0/0 110….
216.-100 Kčs 1985 MS lední hokej
0/0 110….
217.-100 Kčs 1985 MS lední hokej
orig. etue rub pat. proof 380….
218.-100 Kčs 1985 P. Brendl
0/0 110….
219.-100 Kčs 1985 konference v Helsinkách
pat. 0/0 110….
220.-100 Kčs 1985 M. Kukučín
0/0 110….
221.-100 Kčs 1985 J. Holý
zač. pat. 0/0 110….
222.- 50 Kčs 1986 Praha
0/0
65….
223.- 50 Kčs 1986 Praha
orig. etue nazl. pat. proof 380….
224.- 50 Kčs 1986 Český Krumlov
0/0
65….
225.- 50 Kčs 1986 Český Krumlov
orig. etue nazl. pat. proof 380….
226.- 50 Kčs 1986 Telč
pat. 0/0
65….
227.- 50 Kčs 1986 Telč
orig. etue nazl. pat. proof 380….
228.- 50 Kčs 1986 Bratislava
0/0
65….
229.- 50 Kčs 1986 Bratislava
orig. etue nazl. pat. proof 380….
230.- 50 Kčs 1986 Levoča
0/0
65….
231.- 50 Kčs 1986 Levoča
orig. etue nazl. pat. proof 380….
232.-100 Kčs 1986 K. H. Mácha
líc zač. pat. 0/0 110….
233.-100 Kčs 1986 K. H. Mácha
orig. etue nazl. pat. proof 450….
234.- 50 Kčs 1987 kůň Převalský
0/0
65….
235.- 50 Kčs 1987 kůň Převalský
orig.etue proof 400….
236.- 50 Kčs 1987 kůň Převalský
orig etue proof 400….
237.-100 Kčs 1987 akademie Bánská Štiavnica
0/0 110….
238.-100 Kčs 1987 akad. Bánská Štiavnica orig. etue, nazl. pat. proof 450….
239.-500 Kčs 1987 J. Lada rub pat.
0/0 500….
240.-500 Kčs 1987 J. Lada
0/0 550….
241.- 50 Kčs 1988 J. Jánošík
0/0
65….
242.- 50 Kčs 1988 J. Jánošík
orig etue rub nazl. pat. proof 380….
243.-100 Kčs 1988 M. Benka
0/0 110….
-13-
244.ČSSR, 100 Kčs 1988 M. Benka
orig. etue nazl. pat. proof
245.-100 Kčs 1988 Praga 88
líc pat. 0/0
246.-100 Kčs 1988 Praga 88
orig. etue nazl. pat. proof
247.-100 Kčs 1988 Praga 88
0/0
248.-500 Kčs 1988 Matica Slovenská
0/0
249.-500 Kčs 1988 Československá federace 1968-1988
0/0
250.- 50 Kčs 1989 Břeclav-Brno
orig. etue zlat. pat. proof
251.- 50 Kčs 1989 Břeclav-Brno
0/0
252.-100 Kčs 1989 17. listopad
orig. etue rub nazl. pat. proof
253.-100 Kčs 1989 17. listopad
0/0
254.-100 Kčs 1990 J. Kupecký
0/0
255.-100 Kčs 1990 K. Čapek
0/0
256.-100 Kčs 1990 K. Čapek
orig. etue proof
257.ČSFR, 50 Kčs 1991 parník Bohemia
orig. etue proof
258.- 10 Kčs 1990 RONAI R
1/1
259.- 50 Kčs 1990 Anežka Česká
0/0
260.- 50 Kčs 1990 Anežka Česká var. bez signatury LK R
0/0
261.- 50 Kčs 1990 Anežka Česká
orig. etue nazl. pat proof
262.-100 Kčs 1990 B. Martinů
0/0
263.-100 Kčs 1990 B. Martinů
orig. etue proof
264.-100 Kčs 1990 Velká Pardubická
0/0
265.-100 Kčs 1990 Velká Pardubická
orig. etue nazl. pat proof
266.- 50 Kčs 1991 parník Bohemia
0/0
267.- 50 Kčs 1991 Karlovy Vary
0/0
268.- 50 Kčs 1991 Karlovy Vary
orig. etue nazl. pat. proof
269.- 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně
0/0
270.- 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně
orig. etue nazl. pat. proof
271.- 50 Kčs 1991 Piešťany
0/0
272.- 50 Kčs 1991 Piešťany
orig. etue proof
273.-100 Kčs 1991 A. Dvořák
0/0
274.-100 Kčs 1991 A. Dvořák
orig. etue nazl. pat. proof
275.-100 Kčs 1991 W. A. Mozart
0/0
276.-100 Kčs 1992 Moravské muzeum
0/0
277.-100 Kčs 1992 Lidice a Ležáky
0/0
278.-500 Kčs J. A. Komenský kapsle
0/0
279.-500 Kčs 1992 J. A. Komenský
0/0
280.-100 Kčs 1993 Slovenská muzeálná společnost
0/0
281.-100 Kčs 1993 Břevnovský klášter
0/0
282.-500 Kčs 1993 Československý tenis 1893-1993
0/0
283.ČR, 200 Kč 1993 ústava ČR
certifikát 0/0
284.-200 Kč 1994 sv. Vít
certifikát 0/0
285.-200 Kč 1994 D-DAY
0/0
-14-
400….
110….
400….
100….
550….
550….
380….
65….
400….
120….
110….
110….
500….
490….
120….
70….
600….
500….
110….
550….
120….
600….
65….
65….
380….
65….
380….
65….
400….
110….
550….
110….
110….
120….
500….
550….
110….
110….
550….
280….
280….
280….
286.ČR, 200 Kč 1994 životní prostředí
certifikát
287.-200 Kč 1994 koněspřežka Brno
certifikát
288.-200 Kč 1995 OSN
certifikát
289.-200 Kč 1995 P. J.Šafařík
certifikát
290.-200 Kč 1995 vítězství nad fašismem
certifikát
291.-200 Kč 1996 Česká filharmonie
certifikát
292.-200 Kč 1996 K. Svolinský
certifikát
293.-200 Kč 1996 J. B. G. Deburau
certifikát
294.-200 Kč 1996 J. J. Ryba-Česká mše vánoční
certifikát
295.-200 Kč 1997 auto Präsident
certifikát
296.-200 Kč 1997 klášter Emauzy
certifikát
297.-200 Kč 1997 Praha-Běchovice
certifikát
298.-200 Kč 1997 sv. Vojtěch
certifikát
299.-200 Kč 1998 Karlova Universita
certifikát
300.-200 Kč 1998 Přemysl I. Otakar
kapsle, certifikát
301.-200 Kč 1998 Přemysl I. Otakar
certifikát
302.-200 Kč 1998 F. Palacký
certifikát
303.-200 Kč 1998 F. Kmoch
certifikát
304.-200 Kč 1999 Akademie výtvarných umění v Praze certifikát
305.-200 Kč 1999 VUT Brno
certifikát
306.-200 Kč 1999 NATO
certifikát
307.-200 Kč 1999 O. Sekora
certifikát
308.-200 Kč 2000 Z. Fibich
certifikát
309.-200 Kč 2000 Mezinárodní měnový fond
certifikát
310.-200 Kč 2000 Měnová reforma Václava II.
certifikát
311.-200 Kč 2000 V. Nezval
certifikát
312.-200 Kč 2001 ČFS 1901-2001
certifikát
313.-200 Kč 2001 Zavedení €ura
certifikát
314.-200 Kč 2001 Fr. Škroup
certifikát
315.-200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí
certifikát
316.-200 Kč 2001 K. I. Dietzenhofer
certifikát
317.-200 Kč 2001 J. Seifert
certifikát
318.-200 Kč 2002 E. Holub
certifikát
319.-200 Kč 2002 sv. Zdislava z Lemberka
certifikát
320.-200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad
certifikát
321.-200 Kč 2002 M. Aleš
certifikát
322.-200 Kč 2003 trať Tábor-Bechyně
kapsle, certifikát
323.-200 Kč 2003 J. Thomayer
certifikát
324.-200 Kč 2003 trať Tábor-Bechyně
certifikát
325.-200 Kč 2003 svaz lyžařů
certifikát
326.-200 Kč 2003 J. Vrchlický
certifikát
327.-200 Kč 2004 Kralická Bible
certifikát
-15-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
300….
280….
300….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
280….
320….
280….
280….
300….
280….
400….
280….
280….
280….
300….
280….
280….
300….
280….
280….
280….
280….
300….
328.ČR, 200 Kč 2004 L. Janáček
certifikát 0/0
329.-200 Kč 2004 vstup ČR do EÚ
certifikát 0/0
330.-200 Kč 2004 P. Diviš
certifikát 0/0
331.-200 Kč 2004 J. Krčín z Jelčan
certifikát 0/0
332.-200Kč 2005 M. Dačický z Heslova
certifikát 0/0
333.-200 Kč 2005 Laurin & Klement
certifikát 0/0
334,-200 Kč 2005 bitva u Slavkova
certifikát 0/0
335.-200 Kč 2005 J. Werich, J. Voskovec
certifikát 0/0
336.-200 Kč 2006 M. Rejsek
certifikát 0/0
337.-200 Kč 2006 M. Rejsek
kapsle, certifikát 0/0
338.-200 Kč 2006 M. Rejsek
kapsle, etue, certifikát proof
339.-200 Kč 2006 J. Ježek
certifikát 0/0
340.-200 Kč 2006 vymření Přemyslovců-Václav III.
certifikát 0/0
341.-200 Kč 2006 Kamenický Šenov
certifikát 0/0
342.-200 Kč 2006 Polytechnika F. J. Gerstner
certifikát 0/0
343.-200 Kč 2007 družice Sputnik
certifikát 0/0
344.-200 Kč 2007 Jednota bratrská
certifikát 0/0
345.-200 Kč 2007 J. Novotná
certifikát 0/0
346.-200 Kč 2007 Karlův most
certifikát 0/0
347.-200 Kč 2008 Národní technické muzeum
certifikát 0/0
348.-200 Kč 2008 Schengen
certifikát 0/0
349.-200 Kč 2008 J. Hlávka
certifikát 0/0
350.-200 Kč 2008 zakládání vinic-Karel IV.
certifikát 0/0
351.-200 Kč 2008 V. Ponrepo
certifikát 0/0
352.-200 Kč 2008 Český hokejový svaz
certifikát 0/0
353.-200 Kč 2009 předsednictví ČR v EÚ
certifikát 0/0
354.-200 Kč 2009 předsednictví ČR v EÚ
kapsle, certifikát 0/0
355.-200 Kč 2009 MS v klasick. lyžování Liberec kapsle, certif. 0/0
356.-200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování Liberec
certifikát 0/0
357.-200 Kč 2009 Keplerovy zákony
certifikát 0/0
358.-200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw ben Becalel
certifikát 0/0
359.-200 Kč 2009 dosažení Severního pólu
certifikát 0/0
360.-200 Kč 2010 A. Mucha
certifikát 0/0
361.-200 Kč 2010 A. Mucha
kapsle, certifikát 0/0
362.-200 Kč 2010 A. Mucha
kapsle, certifikát 0/0
363.-200 Kč 2010 A. Mucha
kapsle, etue, certifikát proof
364.-200 Kč 2010 A. Mucha
kapsle, etue, certifikát proof
365.-200 Kč 2010 G. Mahler
certifikát 0/0
366.-200 Kč 2010 G. Mahler
kapsle, certifikát 0/0
367.-200 Kč 2010 G. Mahler
kapsle, certifikát 0/0
368.-200 Kč 2010 G. Mahler
kapsle, etue, certifikát proof
369.-200 Kč 2010 G. Mahler
kapsle, etue, certifikát proof
-16-
280….
280….
280….
280….
280….
300….
280….
300….
280….
300….
800….
280….
300….
280….
280….
280….
280….
280….
300….
280….
280….
280….
300….
280….
280….
280….
300….
300….
280….
280….
280….
280….
280….
300….
300….
510….
510….
280….
300….
300….
500….
500….
370.ČR, 200 Kč 2010 P. Vok z Rožmberka kapsle, etue, certif. proof
371.-200 Kč 2010 sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
certifikát 0/0
372.-200 Kč 2010 sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
kapsle, certifikát 0/0
373.-200 Kč 2010 sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
kapsle, etue, certifikát proof
374.-200 Kč 2010 sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
kapsle, etue, certifikát proof
375.-200 Kč 2010 K. Zeman
certifikát 0/0
376.-200 Kč 2010 K. Zeman
kapsle, certifikát 0/0
377.-200 Kč 2010 K. Zeman
kapsle, etue, certifikát proof
378.-200 Kč 2010 K. Zeman
kapsle, etue, certifikát proof
379.-200 Kč 2010 Staroměstský orloj
certifikát 0/0
380.-200 Kč 2010 Staroměstský orloj
kapsle, certifikát 0/0
381.-200 Kč 2010 Staroměstský orloj
kapsle, etue, certifikát proof
382.-200 Kč 2010 Staroměstský orloj
kapsle, etue, certifikát proof
383.-200 Kč 2010 P. Vok z Rožmberka
kapsle, certifikát 0/0
384. Slovenská rep., 200 Sk 1994 hokej
kapsle 0/0
385.-200 Sk 1993 J. Kollár
0/0
386.-200 Sk 1998 J. Smrek
0/0
387.- 20 €uro 2009 Národný park Velká Fatra
kapsle 0/0
388.-200 Sk 2002 Ľ. Fulla
0/0
389.-200 Sk 2005 Bratislavký mier
kapsle, etue proof proof
390.-200 Sk 2005 korunovace Leopolda I.
kapsle, etue proof
391.- 10 €uro 2011 J. Cíker
kapsle 0/0
392.- 10 €uro 2011 J. Cíker
kapsle, etue, certifikát proof
393.- 10 €uro 2011 Memorandum slovenského národa
kapsle 0/0
394.- 10 €uro 2011 Zoborská listina
kapsle 0/0
395.- 20 €uro 2011 Trnava
kapsle 0/0
396.- 20 €uro 2011 Trnava
kapsle, etue proof
397.- 10 €uro 2013 A. Bernolák
kapsle 0/0
398.- 10 €uro 2013 20 let Národní banky Slovenska
kapsle 0/0
550….
300….
300….
800….
800….
280….
300….
480….
480….
300….
300….
510….
510….
300….
180….
190….
190….
1000….
190….
1000….
500….
480….
680…
480….
480….
1000….
1100….
480….
480….
SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ
399. ČSSR, 1980 obal PVC
400.- 1982 obal PVC
401.- 1983 obal PVC
402.- 1984 obal PVC
403.- 1990 papírový obal
404. ČR, 2005-zelený semiš, 3000 ks, certifikát
-17-
130….
130….
130….
120….
280….
proof 1400….
405. ČR, 2007-hnědý semiš, 2500 ks, certifikát
406.- 2008-červený semiš, 2500 ks, certifikát
407.- 2010 Zlínský kraj
408.- 2011 -Vítej na světě
409.- 2011 -Vítej na světě
410.- 2011 - Plzeňský kraj
411.- 2011 - Plzeňský kraj
412.- 2012 - ME ve fotbale
413.- 2012 - ME ve fotbale
414.- 2012 - ME ve fotbale
415.- 2012 - Vítej na světě
416.- 2012 - Vítej na světě
417.- 2012 - Moravskoslezský kraj
418.- 2012 - Moravskoslezský kraj
419.- 2013 ČNB
420.- 20 let ČNB a české měny, dřevěná etue, 2500 ks, certifikát
421.- 2013 Narození dítěte
422.- 2013 ČR
423.- 2013 Liberecký kraj
424.- 2013 Liberecký kraj
425.- 2014 ČR
426.- 2014 MS ve fotbale
427.- 2014 Jihomoravský kraj
428.- 2014 Jihomoravský kraj
429.- 2015 ČR
430.- 2015 hokej
431. Slovenská rep., sada 2000
432.- 2002
433.- 2002
434.- 2004 vstup SR do EÚ
435.- 2009 sada €
436.- 2010 ZOH Vancouver, 5000 ks
437.- 2011 20. výročí Vyšehradské skupiny
438.- 2011 MS v hokeji, 25000 ks
439.- 2011 MS v hokeji, 6000 ks
proof 1400….
proof 1400….
280….
320….
370….
280….
320….
400….
400….
350….
370….
320….
320….
280….
350….
proof 2200….
320….
350….
280….
320….
350….
350….
280….
320….
400….
400….
200….
150….
150….
220….
100….
proof 550….
350….
350….
proof 750….
NĚMECKO do roku 1871
440. Augsburg-biskupství, Petr ze Schaumburgu (1424-1469)
Fenik se čtyřrázem Rad. XIII./8
-2/2
441.- Fenik se čtyřrázem, mincm. Franz Bäsinger Rad. XIII./8
1/1
442.Bavory, Otto II. (1231-1251)
Fenik b.l. Beirlein 13
část. nedor. -1/1-18-
40….
45….
250….
443.Bavory (před rozdělením) Štěpán II. (1347-1375)
Mnichovský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./1
-2/2
40….
444.-Mnichov, Jan II., Štěpán III. a Friedrich I. (1375-1392)
Mnichovský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./3a
2
60….
445.-Arnošt I. a Vilém III. (1397-1435)
Mnichovský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./4, 15
2 ks blíže neurč. 4 ks 2-3 100….
446.- Mnichovský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./9
2/2
40….
447.Mnichov, Landshut, Oetting
Feniky - blíže neurčené
9 ks 1-3 210….
448.-Landshut, Jindřich IV. (1393-1450)
Landshutský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./42
1/1
40….
449.-Landshutský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./44
-1/155….
450.-Landshutský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./48
2/235….
451.-Landshutský fenik se čtyřrázem Rad. VIII./60
-1/140….
452.-Landshutský fenik se čtyřrázem blíže neurčeno
2/230….
453.Norimberg-město, Fenik 1200-1270
Gebhart s. 70, tab. XVII. č. 15
1/1 1500….
454.Hessen-Kassel, Ludvík II. (1413-1458)
Groš tzv. Kronichter, Rub končí HASSI
Saurma 2232 var., 28,2 mm
dírka 2/2 270….
455. Sasko-Míšeň, Wilhelm III. (1445-1482)
Štítový groš, 28 mm, Saalfeld Krug 1246
část. nedor. 1/1 400….
456. Německo po 1871, císařství, Wilhelm II. (1888-1918)
1/2 Mk 1913 F, 1 Mk 1914 F KM 17, 14
2 ks 0/0
80….
457.- 2 Mk 1913-100 let od provolání k boji proti Napoleonovi
KM 532
0/0 300….
458.- 3 Mk 1911 A - Universita Vratislav KM 531, J 108
0/0 1200….
459. Výmarská republika (1919-1933)
50 Rpf. 1928 A KM 49
1/1
60….
460.- 1 Mk 1924 A KM 42
tém. 0/0
70….
461.Německo-nouzovky
Algem. Berliner Omnibus, Act. Ges., 1 1/2 Pf.
Zn 18,1 x 18,1 mm Menzel 236.1
1/1
70….
462. Drážďany, Strassenbahn, 20 Pf/Cafe Hülfert Konditorei,
karton v kovovém pouzdře Menzel 877.3
1/1
70….
463. Lipsko, Strassenbahn, 20 Pf. Fe + Zn
Menzel 2203.2, 2203.1
2 ks 1/1 100….
464.- 20 Pf. Papír podobný kůži Menzel 2203.3
1/1
80….
465. Norimberg, Ludwigs Eisenbahn, 150 Pf., Al 27,4 mm
Menzel 2736.2
1/1 100….
466.- 100 Pf., 1921, Al 27,4 mm Menzel 2736.1
1/1 100….
-19-
467. Sasko-Eisenach, 1 Mk 1521-1921/Martin Luther
Hnědý porcelán, 30 mm
Menzel 6273.2
1/1
468.Třetí říše (1933-1945) 50 Rpf. 1937 F KM 49
dr. hr. 1/1
469.- 1 RM 1935 A KM 78
dr. hr. tém. 0/0
470.- 5 RM 1934 F, kostel s datem
KM 82
-1/1471.- 5 RM 1934 J, kostel s datem
KM 82
-1/1472.- 5 RM 1934 A, kostel
KM 83
-1/1473.- 5 RM 1934 D, kostel
KM 83
-1/1474.- 5 RM 1934 E, kostel
KM 83
-1/1475.- 5 RM 1934 F, kostel
KM 83
-1/1476.- 5 RM 1934 G, kostel
KM 83
-1/1477.- 5 RM 1934 J, kostel
KM 83
-1/1478.- 5 RM 1935 A, kostel
KM 83
-1/1479.- 5 RM 1935 A, kostel
KM 83
hr. 1/1
480.- 5 RM 1935 D, kostel
KM 83
-1/1481.- 5 RM 1935 E, kostel
KM 83
-1/1482.- 5 RM 1935 E, kostel
KM 83
-1/1483.- 5 RM 1935 G, kostel
KM 83
-1/1484.- 2 RM 1936 D, Hindeburg
KM 93
1/1
485.- 5 RM 1936 G, Hindeburg
KM 94 R
1/1
486.- 5 RM 1936 J, Hindeburg
KM 94 R
1/1
487.- 5 RM 1936 J, Hindeburg
KM 94 R
hr. 1/1
488.- 5 RM 1937 D Hindeburg
KM 94
-1/1489.- 5 RM 1937 E, Hindeburg
KM 94
1/1
490.- 5 RM 1937 J, Hindeburg
KM 94
1/1
491.- 5 RM 1938 A, Hindeburg
KM 94
1/1
492.- 5 RM 1938 D, Hindeburg
KM 94
1/1
493.- 5 RM 1938 E, Hindeburg
KM 94
hr. 1/1
494.- 5 RM 1938 F, Hindeburg
KM 94
0-1
495.- 5 RM 1938 J, Hindeburg
KM 94
1/1
496. BRD, 5 DM 1983 G Martin Luther
KM 159
proof
497.- 10 DM 1995 J Frauenkirche Drážďany
ztmavlá 1/1
498.- 10 DM 1997 J Phil. Melanchton 1497-1560
ztmavlá proof
499. DDR, 5 M 1982 A Hrad Wartburg
KM 86
líc škr. 0/0
500.- 5 M 1983 Zámecký kostel Wittenberg
KM 89
dr. hr. 0/0
501.- 5 M 1983 A Lutherův rodný dům
KM 90
dr. hr. 0/0
502.- 5 M 1989 A Zwikau
KM 129
0/0
503.- 5 M 1989 A Mühlhausen
KM 130
0/0
120….
50….
120….
180….
180….
180….
180….
180….
180….
180….
180….
180….
150….
180….
180….
180….
180….
140….
380….
500….
480….
170….
180….
180….
180….
180….
170….
200….
180….
90….
140….
140….
70….
70….
70….
70….
70….
OSTATNÍ ZEMĚ SVĚTA
504. dodatek, F. J. I., 1 K 1893 b.z, 1916 b.z.
-20-
2 ks 2/2, pat. 0/0
100….
505.Černá Hora, Nikola I. (1910-1918) 1 Perper 1914 KM 14 pat. 0/0 70….
506.Dubrovník-město, Talero 1757
-2/2- 600….
507.Evropská měnová jednotka ECU:
11 ks. Ag 1993: Belgie, Britanie, Řecko, Italie, Španělsko, Nizozemí,
Dánsko, Irsko, Luxemburk, Německo, a Portugalsko. Ag 999,
Ø 40 mm, celkem cca 204 g, 1 x bronz pozl. Evropa na býku,
1 ks Ni 1992 Francie, kapsle, společná dřevěná etue 13 ks proof 3000….
508. Francie, 2 Frank 1871 A KM 50.1
1-0
90….
509.- 5 Frank 1873 A
KM 52.1
hr. 2/2 200….
510.Italie, 20 centesimi 1909, 10, 12, 13, 18. 19, 21
KM 44, 58
7 ks 1-2
50….
511.Kanada, Bank of Upper Canada- Penny 1850
-1/1- 150….
512.-Jiří V. (1912-1936)
1 Dolar 1935-25. výročí panování KM 30
0/0 1000….
513.- 1 Dolar 1936
KM 31
0/0 1000….
514.- Jiří VI. (1936-1952) 50 cent 1938 KM 36 RR
hr. -1/1 1000….
515.- 50 cent 1951
KM 45
hr. 0/0 200….
516.- 1 Dolar 1939-Královská návštěva
KM 38 R dr. hr., dr. rysky 1/1 400….
517.- 1 Dolar 1949 Newfoundland KM 37 R
rub 4 x dr. dr., ražbou, dr. rysky 1/1 550….
518.-Alžběta (1952- 1 Dolar 1959 KM 54
1/1 200….
519.- 1 Dolar 1963
KM 54
0/0 200….
520.Lotyšsko, 20 sant. 1922, 10 sant. 1922, 5 sant. 1922,
2 sant. 1938, 1 sant. 1937, 38, 39 3 x
celkem 9 ks 0-170….
521.Maďarsko.regenství, Pengö 1926 3/2, 1927 1/1,
1937, 38, 39 0/0 KM 510
5 ks
150….
522.- 1 Pengö 1939 KM 510
dr. hr. 0/0
30….
523.- 1 Pengö 1939 Zn, postř. Dobové falzum
-1/130….
524.- 2 Pengö 1929, 33 obě 2/1-, 1939 tém. 0/0 dr. hr. KM 511 2 ks
150….
525.- 2 Pengö 1937, 38 KM 511
2 ks 0/0 160….
526.- 2 Pengö 1938
KM 511
0/0
80….
527.- 5 Pengö 1938 sv. Štěpán KM 516 část hrany část. ztmavlá 0/0 300….
528.Nizozemí, Philip II. /1555-1598)
Filipsdaalder 1558, Antverpy Dav. 8623 33,91 g
-2/2 2000….
529.-Friesland, Tolar 1620, minc. Leenwarden 28,76 g., Dav. 4829
část. nedor. 2/2 1500….
530.-West Friesland, Tolar 1621, minc. Horn Dav. 4842
2/2 1500….
531.-Gelderland, Tolar 1558 30,77 g Dav. 8493
-2/2- 2500….
532.-Holland, 1 Gulden 1794, minc. Dordrecht KM 73
1/1 600….
533.-Kampen, Adrerschilling (6 Stuiver) s titulem Matyáše II.
KM 22
nedor. -1/1- 300….
-21-
534.-Kampen, Adlerschlilling ( 6 Stuiver) s titulem Rudolfa II.
KM 7
nedor. 2/2 300….
535.-Lví tolar 1848 25,92 g
Dav. 4879
2/2 2000….
536.-Utrecht, Rijksdaalder 1592, minc. Dordrecht Dav. 8861
nep. nedor. R 1/1 5000….
537.-Zeeland, Tolar 1620, zn. věž s bránou-minc. Middelburg
Dav. 4844
nedor. 2/2- 2000….
538.-Zwolle, Adlerschilling (6 Stuiver) b.l. s titulem Rudolfa II.
KM 15
nedor. 2/2 400….
539.-Willem I. (1815-1840)
3 Gulden 1824 zn pochodeň-Utrecht KM 49
RR 1/1 1500….
540.-Willem II. (1840-1849) 1 Gulden 1845 zn. lilie-Utrecht
KM 66
1/1541.- 1 Gulden 1846 zn. meč-Utrecht
KM 66
-1/1542.- 1 Gulden 1847 zn. meč-Utrecht
KM 66
2/2
543.- 1 Gulden 1848 zn. meč-Utrecht
KM 66
1/1
544.- 1 Gulden 1849 zn. meč-Utrecht
KM 66
R 1/1
545.- 2 1/2 Gulden 1845 zn. lilie-Utrecht KM 69
2/1546.-Willem III. (1849-1890) 1 Gulden 1851 KM 93
-2/2
547.- 1 Gulden 1857 zn. meč-Utrecht
KM 93
-1/1
548.- 1 Gulden 1866 zn. meč-Utrecht
KM 93
-1/1549.- 2 1/2 Gulden 1852 zn. meč-Utrecht KM 82
hr. -1/1
550.- 2 1/2 Gulden 1872 zn. meč-Utrecht KM 82
1/1
551.Wilhelmina (1890-1948) 5 cent 1907, 08 KM 137
2 ks 0-1
552.- 25 cent 1893, 1897
KM 115 2 ks -2/2, 0/0
553.- 25 cent 1902
KM 120.2
přes obličej dr. ryska 0/0
554.- 25 cent 1906
KM 120.2
tém. 0/0
555.- 25 cent 1910
KM 146
R 2/1
556.- 25 cent 1912
KM 146
1/0
557.- 1/2 Gulden 1908
KM 121.2
2 x dr. hr. -1/1
558.- 1/2 Gulden 1921 2/2, 22 -1/2, 29 0/0, 30 2/1zn. mořský koník-Utrecht KM 160
4 ks
559.- 1 Gulden 1892 zn. halapartna-Utrecht
KM 117
skvr. ve vlasech, skvr. na rubu R 1/1
560.- 1 Gulden 1901 zn. halapartna-Utrecht KM 122.1
dr. rysky R -1/1561.- 1 Gulden 1904 zn. halapartna-Utrecht KM 122.2
R -1/1562.- 1 Gulden 1914 KM 148
dr. rysky 1/1
563.- 1 Gulden 1915 KM 148
rub- 4 x dr. hr. ražbou 1/1
564.- 1 Gulden 1916 KM 148
R
1/1
-22-
300….
300….
250….
300….
500….
1500….
200….
200….
250….
1000….
1500….
500….
750….
400….
400….
1000….
500….
600….
400….
900….
2000….
700….
900….
800….
1000….
565.- Wilhelmina,1 Gulden 1922 KM 161.1 dr. hr., líc nazlat. pat. 1/1 500….
566.- 1 Gulden 1923 KM 161.1
dr. hr. 2/1- 250….
567.- 1 Gulden 1924 KM 161.1
-1/1- 300….
568.- 1 Gulden 1928 KM 161.1
nazl. pat. 1/1 400….
569.- 1 Gulden 1930 KM 161.1
nazl. pat., škr. –1/1 280….
570.- 1 Gulden 1931 KM 161.1
-1/1- 280….
571.- 1 Gulden 1938 KM 161.1
nazl. pat. R 1/1 500….
572.- 1 Gulden 1940 KM161.1
1/1 300….
573.- 2 1/2 Gulden 1930 KM 165
1/1 350….
574.- 2 1/2 Gulden 1931 KM 165
1/1 400….
575.- 2 1/2 Gulden 1932 KM 165
1/1 400….
576.- 2 1/2 Gulden 1933 KM 165
1/1 400….
577.- 2 1/2 Gulden 1937 KM 165
1/1 400….
578.- 2 1/2 Gulden 1938 KM 165
1/1 400….
579.- 2 1/2 Gulden 1939 KM 165
0-1 400….
580.Rakousko rep. 100 Korun 1923, 24, 200 Korun 1924
KM 2832, 2833 pat. 3 ks 1/1 150….
581.- 1000 Korun 1924, 10 Grošů 1925, 28, 29
KM 2834, 2838
3 ks 0-1 100…..
582.- 1 Groschen 1925-1930, 1933-37 KM 2836
11 ks pat. 0-1 100….
583.- 2 Groschen 1925-30, 1934-38
KM 2837 kompl. 11 ks 0-1 150….
584.- 50 Groschen 1934-Nachtschilling KM 2850
R 0/0 1000….
585.- 50 Groschen 1935 1 Schilling 1934, 35
KM 2854, 2851
3 ks 0/0 150….
586.- 1/2 Schilling 1925. 26
KM 2839
pat. 0/0
50….
587.- 1 Schilling 1924-26
KM 2836, 2840
3 ks 0/0
90….
588.- 2 Schilling 1928 Schubert
KM 2843
1/1
90….
589.- 2 Schilling 1929 Th. Billroth
KM 2844
0/0 300….
590.- 2 Schilling 1930 Valter von Vogelweide KM 284
0/0 250….
591.- 2 Schilling 1931 W. A. Mozart
KM 2847
rub pat. 0/0 300….
592.- 2 Schilling 1932 J. Haydn
KM 2848
0/0 500….
593.- 2 Schilling 1932 I. Seipel
KM 2849
0/0 400….
594.- 2 Schilling 1934 Dr. E. Dollfus
KM 2852
0/0 300….
595.- 2 Schilling 1935 Dr. K. Lueger
KM 2855
0/0 300….
596.- 2 Schilling 1936 E. Savojský
KM 2858
dr. hr. 0/0 300….
597.- 2 Schilling 1937 J. B. Fischer von Erlach KM 2859
0/0 300….
598.- 5 Schilling 1934 Madona z Mariazell KM 2853
0-1 400….
599.- 5 Schilling 1934 Madona z Mariezell KM 2853
0/0 400….
600.- 5 Schilling 1935 Madona z Mariazell KM 2853
0/0 400….
601.- 2 Schilling 1952 /Al/
KM 2872
R 1/1 2000….
602.- 5 Schilling 1952 /Al/
KM 2879
0/0
80….
603.Rusko, Anna Ivanovna (1730-1740) Děnga 1731 KM 188 2/2 110….
-23-
604.Rusko, Anna Ivanovna (1730-1740) Děnga 1737 KM 188 2-2- 100….
605.-Mikuláš I. (1825-1855) 1 kopějka sereb, 1840 ϹЛМ Petrohrad
KM 143.1
hr. 2/2
75….
606.- 5 kopějek 1833 ЕМ/ ФХ Jekatěrinburg KM 140.1
-2/2- 150….
607.Polsko pod Ruskem, 10 Grosz 184 MW KM 1139
-1/2
30….
608.- 10 Grosz 1840 MW KM 1139
zářez na hraně 2/2
30….
609.-Alexandr II. (1855-1881) 2 kopějky 1863 E.M. KM 4a.1 hr. -2/2 30….
610.- 5 kopějek 1865 E.M. KM 6a
hr. 2/2 160….
611.- 5 kopějek 1868 E.M. KM 12.1
2/2
45….
612.- 5 kopějek 1872 E.M. KM 12.1
hr. -2/2
45….
613.-Mikuláš II. (1894-1917) 1/4 kopějka 1892 2 x, 1898,
1/2 kopějka 1897-99, 1909, 1911-14 KM 29, 48.1
11 ks 0-1
90….
614.Srbsko, Jugoslavie, Petar I. (1903-1918), Alexander I. (1921-1934)
1, 2 Dinar 1915 KM 25.1, 26.1
10 Dinar 1931 KM 10
ztmavlé 3 ks 1/1 100….
615.Švýcarsko, Zug 3 krejcar 1600
okr. 2/2
50….
616.- 1 Rapp 1882 B KM 3
R pat. 0/0 200….
617.- 1 Rapp 1890 B KM 3
pat. 0/0 160….
618.- 1 Rapp 1891 B KM 3
pat. 0/0 160….
619.- 1 Rapp 1907 B KM 3
0/0 160….
620.- 2 Rapp 1875 B KM 4
pat. 1/1 150….
621.- 1/2 Frank 1921 B, 1945 B /hr./ KM 23
2 ks -1/150….
622.- 1 Frank 1903 B KM 24
hr. -2/2
70….
623.- 1 Frank 1905 B, 1906 B KM 24
2 ks 2/2, 3/2
70….
624.Turecko, Murad V. (1876) 20 Kurus 1876 KM 712
1-0 250….
625. USA, 1/4 Dolar 1999 5 ks-různé, 1/4 Dolar 2000 3 ks-různé
1 Dolar 2000
9 ks 0/0
80….
MEDAILE ČNS
Praha-pobočka ČNS
626.-R. Placht, M. Knobloch-Numismatik Eduard Fiala první
předseda 1919 7./III. 1969
Bronz, 45 mm BK 1/10
1/1
Cheb-pobočka ČNS
627.- Z. Kolářský, 10. výročí ČNS pobočky v Chebu 1969-1979,
město Cheb/znaky
Ag, 0,900, puncováno, 40 mm, 59,6 g, 166 ks
BK 15/3, PM 15/3
0/0
628.- 15. výročí založení pobočky 1969-1984. Replika desetidukátu
Albrechta Valdštejna/zkřížené zbraně
Bronz, patin., 60 mm, 101 g, 300 ks BK 15/11, PM 15/11
0/0
-24-
55….
800….
180….
629.-Z. Kolářský, 15. výročí založení pobočky 1969-1984. Replika
desetidukátu Albrechta Valdštejna / zkřížené zbraně
Ag, 0,925, puncováno, 44 mm, 25,5 g, 200 ks
BK 15/12, PM 15/12
začínající pat. 0/0
630.- 20. výročí založení pobočky 1969-1989. replika pětidukátu
Albrechta Valdštejna. Ag, 0,900, puncováno, 42 mm, 28 g,
/tolar/, 300 ks FM A 15/14, PM 15/14
začínající pat. 0/0
631.- dtto, Ag, 0,900, puncováno, 30 x 30 mm - klipa, 12,6 g, 300 ks
FM 15/15, PM 15/15
začínající pat. 0/0
632.- 25. výročí založení pobočky 1969-1994, znak Chebu a fenik
ze 13. století, Ag, 0,925, puncováno, 41 mm, 15 g, litá medaile
FM 15/17, PM 15/17
0/633.- 30. výročí založení pobočky 1969-1999, replika tolaru Valdštejna
Cu, patin., 42 mm, 40 g, 200 ks PM 15/19 B
0/0
634.- P. Matala, P. Kazda- 50 aukce ČNS pobočky v Chebu 29.5.2004
nápis / znak města Chebu
Bronz, 30 mm, 12,2 g, 100 ks PM 15/23 A
0/0
600….
650….
240….
250….
90….
70….
Medaile podle autorů
635.anonym, Františkovy Lázně, pěvecká slavnost a svěcení praporu
mužského pěveckého spolku LIEDERKRANZ 1.-3. sept. 1889.
Mosaz, 23 mm, původní ouško, NR Cheb 2012, s. 20.21, č. 2 1/1 250….
636.-Bruno Brehm-německý spisovatel, medaile k padesátým naroz.,
portrét, 23. Juli 1892 - 1942. Sloučený znak Chebu a Znojma,
CHIESCH / BÄRRINGEN / EGER ZNAIM / PRAG. /HEIMAT
IST ARBEIT
Zn, 70 mm, 92,25 g, NR Cheb 2006, s. 5-7
R 1/1 1500….
637.- Závody poštovních holubů 1936. Ryto: II. cena / Cheb -Tetčice
304 km/ 28.6.1936 CH-34-321
Bronz, postříbřeno, 45 x 65 mm, 72,58 g
-1/- 120….
638.-Závody poštovních holubů 1936. Ryto: I. cena / Cheb - Tetčice
304 km 28.6.1936 CH-33-72
Bronz, pozlacenu, 52,5 x 81 mm, 101,61 g
1/- 150….
639.-Medaile udělované na MS juniorů MS ve vzpírání Cheb 1993,
,, Zlatá, stříbrná a bronzová“ Junior World Championship Cze.
1993, Bronz, 52 mm, ouško, trikolóra
3 ks 0/0 300….
640.- Bronzový štoček pro tisk na diplom /suchá pečeť/ Junior World
Championship Cheb 1993-nápis zrcadlově obrácený
Bronz, Ø 72 mm
1/- 200….
641.- Poštovní spořitelna v Praze / Národní podnik svému úspěšnému
brigádníkovi 28. X. 1948 / v celé ploše lipová ratolest
Bronz, postříbřeno, 56 x 74 mm
1/1
80….
-25-
642.-M. Kožuch, Št. Novotný a M. Kovařík
Presidenti 1918-1993: T. G. Masaryk, E. Beneš, E. Hácha
K. Gottwald, A. Zápotocký, A. Novotný, L. Svoboda,
G. Husák, V. Havel, V. Klaus. Autoři líce M. Kožuch a
Št. Novotný, autor rubní strany M. Kovářík, 2003
Mosaz pozlacená 24 karát. zlatem, Ø 40 mm, razila minc.
Kremnice. 10 x kapsle, společná dřevěná etue, certifikát.
Novák: 01.284b, 02.078b, 03.006b, 04.071b, 05.019b,
06.005b, 07.015b, 08.006b, 09.035b, 10.005b
10 ks proof
643.-anonym,Čeští svatí, 6 medailí ve společné etui: Sv. Vojtěch,
sv. Anežka, sv. Prokop, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Cyril
a Metoděj. R: U všech stejný-2000 let od narození Ježíše
Krista. Ag, 925/1000, 40 mm, 20 g, celkem 120 g,
společná modrá etue, 6 x kapsle
6 ks proof
644.-Čeští svatí, 10 Ag medailí: Sv. S. K. M. Hofbauer-Dvořák,
sv. J. N. Neumann, sv. Vít, sv. Norbert, sv. Hroznata, sv.
Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Gorazd, sv. Zdislava
a sv. Radim. Rub, u všech stejný - výročí 2000 let od narození
Ježíše Krista. Ag, 925/1000, 40 mm, 20 g, celkem 200 g, 10 x
Kapsle, společná dřevěná etue, certifikát, 1079 kolekcí
proof
645.-Praha, Modřany - městská část Praha 12
jednostranný žeton b.l. Tombak, Ø 30,5 mm
0/646.-OIJ - Mezinárodní organizace novinářů, XXV. 1946-1971/
negativně číslo 138
Mosaz, pozlaceno, 60 mm
0/0
647.-Praha-Úklid, Za zásluhy o rozvoj podniku 1953-1973/ hvězda,
květ, opis Bronz, 70 mm
0/0
648.-SVAZARM-I. celostátní spartakiáda (1955)
Fe pomosaz., 40 x 32 mm, ouško
1/1
649.-Papež Jan Pavel II, 22. IV. 1990, portrét / Praha-BratislavaVelehrad Mosaz, 27 mm
0/0
650. Svatoslav Böhm- Pavel Charousek, Krnov 1995, 125. výročí
gymnázia, Tombak, 61 mm
0/0
651. F. A. Altomonte Franz Lorenz (asi 1698, † 24.5.1765)
Příbram-obnovení těžby v Příbrami 1727. Sv. Barbora, horníci
při práci, znak Příbrami / jedenáctiřádkový nápis
Ag, 43 mm, 33,09 g, barokní ouško
Haimann s. 16-17
pat. RR 1/1
652. J. Harcuba- ND v Praze 1993-1983, pěvkyně / triga
Bronz, 38 mm
1/1
653. V. Housa- Asociace umělců, medailérů, I.salón medaile Brno
1992, sign. Mosaz, 40,3 mm
1/1
-26-
1000….
2200….
3800….
90….
50….
40….
30….
20….
200….
3500….
50….
100….
654.J. Hvozdenský (1932-2009), Jaroslav Seifert 1901-1986
Tombak, patin., 60 mm, etue
0/0
655. Chomutov, pamětní a záslužná medaile k 400. výročí
vykoupení se města z poddanství, 2005
Tombak, 80 mm, etue
0/0
656. L. Charvát, Americká armáda v Čechách 1945/American
Army in Bohemia 1995
Ag, 925, puncováno, 31 mm, 10 g, kapsle, etue, certifikát proof
657. P. Kazda, J.Hvozdenský-Kde domov můj, Mokrý-PloukoniceUšeň. Tombak, 40 mm
0/0
658. Z. Kolářský-Chebské muzeum 1874-1974, madona, antenpendium,
meč / Špalíček, kašna, muzeum
Bronz, 60 mm
0/0
659.-Chebské muzeum 1874-1987, plán Chebu, příjezd Valdštejna/
sbírkové předměty VE PROSPĚCH VĚDY A OSVĚTY
Bronz, 70 mm
0/0
660.-dtto, Bronz, 70 mm
1/1
661.-Praha-Zličín 2005, 960 let od první písemné zmínky
Tombak, patin., 40 mm
0/0
662.Z. Kozák- Václav Havel 29. XII. 1989 / sv. Václav, PRAVDA
VÍTĚZÍ (1990) Cu, 43 mm
1/1
663.-Příbram-Svatá Hora, 250. výročí korunovace Panny Marie /
klášter Bronz, 60 mm
1/1
664.M. Knobloch, 75. výročí narození Vítězslava Nezvala 19001975. Bronz, patinováno na starostříbro, 75 mm, etue
0/0
665.Lauer- Cheb, spolek pro restauraci děkanského kostela v Chebu/
sv. Mikuláš, 1894. Mosaz, 40 mm, razil Lauer, Norimberk 1/1
666.E. Orlik, Brno- J. W. Goethe, ZUM / 11. / TODESTAG / 22.
März / BRÜNN
Bronz, patinováno, 65,5 mm, Haimann s. 331-332
1/1
667.Vl. Oppl- Praha, medaile za zásluhy o rozvoj ND, sign.
Tombak, 39 x 39 mm
0/0
668.JP (J. Prádler), Karel Hynek Mácha 1836-1986, 150 let od úmrtí
Tombak, 61 mm, zlacená hrana, sign. etue
0/0
669.Smolík V. R., a Goldschmid J. Zemědělská rada pro Království
české-Uznání zásluh, Přemysl Oráč sedící na pluhu, lípa, opis/
český znak, opis. Ag, punováno, 55 mm, 53,7 g, 2 x hr., patina 0/0
670.J. V. Straka, Památník národního písemnictví Praha-Strahov,
J. Hašek - 90. výročí narození, 50 úmrtí
Bronz, 35 mm, sign., etue
1/1
671.O. Španiel, T. G. Masaryk 1850-1935
Ag, 987, puncováno, 32 mm, 14,84 g,-lesklá Fl. 41d
pat. 0/0
-27-
100….
250….
300….
100….
110….
150….
150….
200….
150….
90….
200….
480….
500….
200….
150….
900….
100….
200….
672.-T. G. Masaryk 1850-1935
Bronz, 50 mm, Floss 45b, Nov. 01.098e
tém. 0/0
673.-T. G. Masaryk 1937 úmrtní Ag, 987, puncováno, 40 mm,
28,86 g Floss 54d, Nov. 01. 137a
pat. 0/0
674.Aš /Asch/ 100 let města Aše 1872-1972, znak/radnice v Aši,
evangelický kostel, katolický kostel, rozhledna na Háji
Ag, 0,986, 26 mm, 11,10 g, cca 200 ks, vydáno v Německu
NR Cheb 2005, s. 18-19
R 0/0
675.-Aš, Otevření hraničního přechodu Aš-Wildenau 1. 7. 1990/
znak Aše a Selbu, vydáno v Německu, NR Cheb 1990, s. 11
Ag, 0,999, 26 mm, 8,3 g, kapsle, etue, certifikát
proof
676.Německo, Dorkirche Lankwitz/ 75 let Lankwitz 1239-1989,
znak města Mosaz, 40 mm, etue
proof
677.-300 let pošty v Suhlu 1702-2002/výstava známek ThüringenHessen Bronz, postříbřeno, 42 mm
0/0
678.-Německo, Braniborská brána, jednání H. Kohl a H. Modrow
1989/ stisknuté ruce, mapa Německa, Ag, 999, 30 mm
proof
679.-Stříbrná cihla NORDPOSTA ´97 Dr. J. D. Aengeneyndt /
Schwerin, Mecklenburg
Ag, 1000, 42 x 23,5 mm, 31,16 g, 1 oz, etue
proof
680.-Maximilian Buchberger, 200. výročí úmrtí Friedricha Velikého
1986/ portrét Friedricha
Ag, 1000, 50,5 mm, 39,27 g, etue
pat. 0/0
681.SSSR, Stalingrad-pomník Matka/nápis
Al, zlatě eloxováno, lak
0/0
682.Velká Britanie, H.M.-Queen Elizabeth 1900-1990
Bronz, pozlaceno
proof
60….
300….
400….
300….
100….
120….
300….
350….
700….
70….
150….
REFORMAČNÍ MEDAILE
683.E.A.A. /Ernst Adler Asch/, Aš-Asch- 400. výročí reformace
31. 10. 1917. Martin Luther s biblí/znak města Aše, nápisy
Zn, 40 mm, 21,60 g, značeno E.A.A., ražba: Brüder Schneider
Wien. NPA s. 66. Rub vlevo od ašského znaku 2 x škr.,
třířádkový nápis uprostřed poškozen úderem
RR 1/1 1000….
684.Sasko, Albertinská linie, Jan Jiří I. (1616-1656)
1/2 tolar Drážďany-100. výročí Augsburg. Konfese.
Cínový odražek, 37 mm
1/1- 350….
685.Dánsko, P.B. /P.Berg/ Poprsí Friedricha IIII./ devítiřádkový
nápis 1717, k výročí reformace
Sn, 42,5 mm, 25,96 g, ražba z poškozeného razidla, ve spodní
části u sign.,P.B. nálitek a na 9 hodinách prasklina,
Slg. Whiting 165 /Ag/
R 1/1 900….
-28-
686.Gotha /Ch. Wermuth/, kopie medaile z roku 1717. Martin
Luther/ Katharina von Bora, Cínová slitina, postříbřeno,
42,8 mm, 28,90g, značeno COPY, Slg. Whiting 173 /Ag/
1/1 200….
687.Martin Luther, Wittenberg-kopie medaile z roku 1717, sbírka
Merseburger Nr. 2714
Mosaz, galvano, postříbř., 52 mm, sletováno ze dvou polovin 0/0 300….
688.C. Pfeffer, Brandeburg, 300. výročí reformace. Portréty kurfiřta
Joachima II. a krále Friedricha Wilhelma III./ stojící M. Luther
s kalichem- scéna přijímání z kalicha, 1817
Bronz, 45 mm, 50,68 g, původní etue.
Slg. Whiting 699, Sommer P 64, Schnell 329 R krásná patina 0/0 1000….
689.D.Fr.Loos, 300. výročí reformace 1817, dvě poprsí - Zwingli a
Melanchthon proti sobě/poprsí Martina Luthera zprava
Slg. Whiting 578 /Ag/
na hraně opravená dírka 1/1 900….
690.Odlitek medaile z roku 1817, Martin Luther/8 řádek nápisu
Sn, 55 mm, /chybí ouško/ jako Slg. Whiting, Schnell 279
2/270….
691.D. Loos, König, Stojící Martin Luther s mečem a biblí/ hrad
Wartburg 1817. Cu, 30,5 mm. novoražba
1/1
50….
692.Švýcarsko-300. výročí příchodu reformace v Ženevě 1835/
Bible. Bronz, 33,5 mm,
část. navrt., hr. R 1/1 300….
693.Chr. Schnitzspahn, Darmstadt, odhalení pomníku Martina
Luthera ve Wormsu 1868, pomník / 6 řádkový nápis,
Cu, 60 mm, 97,01 g, Slg. Whiting 739, Schnell 547
R krásná patina 0/0 1200….
694.St. Lauer, 400. výročí narození Martina Luthera 1483-1883,
portrét/anděl držící znak a křížem
Zn, poniklováno, 30 mm, původní ouško, 1 x hrana vroubkována
a 1 x hrana hladká
2 ks 1/0, -1/2 100….
695.- jako předchozí položka,
Mosaz, 30 mm, původní ouško, hrana vroubkovaná
hr. 1/1
65….
696.400. výročí narození Martina Luthera, portrét/ 6 řádkový nápis
1883. Mosaz, 28,4 mm, původní ouško Slg. Whiting 755 /Sn/
hr. 1/1
75….
697. Poprsí Martina Luthera zprava/400. výročí narození Martina
Luthera 1885
Bronz, 41 mm, 40,47 g, litá medaile, originální ouško
Slg. Whiting 754
-1/1- 400….
698. Odlitek z cínu medaile ke 400. výročí narození Martina Luthera
v roce 1883. Sn, 63 mm, ouško
1/1 100….
699.Kostel ve Wittenbergu / Kaiser Wilhelm II., renovace zámeckého
kostela, 31.Oct. 1892
Bronz, postříbřeno, 33,5 mm
1/1 450….
-29-
700.L.D., Dr. Martin Luther/ Lutherfestspiel in Löbtau 1895
Bronz, pozlaceno, 22,4 mm, 9,55 g, chybí ouško
0/0
701.B.H.Mayer, 400. výročí reformace 1517-1917. Poprsí
Martina Luthera/5 řádkový nápis, Lutherova růže
Zn, 33 mm.
2 ks., skvr. na rubu, pat. 0/0, líc st. po oušku 1/1
702.- dtto, jako předchozí, Bronz, patin., 33 mm
1/1
703.(M &W) Stuttgart, poprsí Martina Luthera, opisy / přibíjení
thésí na dveře chrámu, 1517-1917
Bronz, postříbřeno, 50,8 mm
Slg. Whiting 855, Schnell 368, Bennert 24
ztmavlé 1/1
704. E.L., Martin Luther a Joh. Begenhagen / 5 řádků nápisu, 1917
Cu, 85,5 mm, vydal Verein für Münzkunde Greiswald, COPY 1/1
705.(G. Römer), Martin Luther 1517-1917/6 znaků měst-působiště
Martina Luthera. Fe, tmavě barveno, 70 mm, litá medaile
Slg. Whiting 845, Schnell 364
1/1
706.- jako předchozí, Fe, 70 mm
1/1
707. F.H. /F. Hörnlein/, 400. výročí Augsburgských konfesí,
Melanchthon a Luther/ otevřená bible 1530-1930, znak města
Augsburgu. Ag, 0900, 31 mm, 21,83 g
1/1
708, Velká Britanie, /CPH), Martin Luther 1483-1546/ 500. výročí
narození 1983. Al, 39,5 mm,
0/0
709. Lucas Cranach, portrét podle Albrechta Dürrera 1524/ místa
pobytu: Cranach, Hof, Witttenberg, Kronach, Weimar, *1472
Ϯ 1553. Cu, 40 mm, kapsle
0/0
710.- dtto, jako předchozí položka. Cu, 40 mm
0/0
711. Odznak-Lutherova svatba, Wittenberger Stadtfest 1994
Ø 43,5 mm, spona
1/712. Odznak na hůl, Wartburg, Luther, Eisenach,
Al, 33,5 x 41,5 mm
1/713. DDR, Žetony, 450. výročí reformace 1967, Hans Luther /otec/,
Katharina von Bora
2 ks 1/1
714.- Žeton Thomas Müntzer, 1989 A, Mosaz, 26 mm,
Andělský groš, Sn, 28,5 mm, /kopie/
2 ks 0/0
715.- Zámecký kostel ve Wittenbergu, 95 thézí 1517/ Hlavní
body německých dějin
Ag, 999, 40 mm, 19,86 g
proof
716.- Ernst Rietschel 1804-1861, autor pomníku Martina Luthera ve
Wittenbergu / pomník 1868-1993
Ag, 999, 40 mm, 30,27 g
0/0
717.- 450. výročí úmrtí Martina Luthera 1546-1996, portrét, EIN
FESTE BURG IST UNSER GOTT/ Lutherova růže, opis
Ag, 999, 35 mm, 19,28 g, kapsle, etue
dr. skvr. proof
-30-
120….
90….
90….
500….
600….
650….
600….
800….
60….
150….
150….
40….
30….
100….
50….
350….
400….
400….
718.- dtto, jako předchozí položka
Ag, 999, 35 mm, 19,35 g, kapsle, etue při okraji začín. pat. proof
719.- medaile k 450. výročí narození Martina Luthera. Pomník,
Lutherův rodný dům, Taufkirche, st. Andreas Kirche, radnice
Eislieben, Lutherstadt Eislieben, pomník Kamerad Martin,
Lutherův úmrtní dům/ rub všech stejný-pečeť města Eislieben
Ni, 35 mm, původní obal s potiskem
8 ks ztmavlé 0/0
720.-Hans Luther-otec Martina Luthera, Margarethe Luther-matka/
Staatliche Lutherhalle- kostel Wittenberg. Ni, 35,5 mm 2 ks 0/0
721.-Ph. Melanchthon 1497-1560, Lukas Cranach 1472-1553,
Melanchthonshaus, Staatl. Lutherhalle 2 x/ rub stejný - pečeť
Wittenberg. Ni, 35,8 mm
5 ks 0/0
722.- Martin Luthers Geburtshaus, Martin Luthers Sterbenhaus,
Taufkirche/ rub stejný- pečeť města Eislieben
Ni, 35,5 mm
3 ks pat. 0/0
723.-Martin Luther 1483-1546, 2 x rub Luterhaus Mansfeld a
Lutherův pomník, Lutherhaus Mansfeld/ sv. Jiří s drakem
Ni, 35,5 mm
3 ks pat. 0/0
724.-P.J?, Martin Luther, církevní den v Lutherově roce 1983/
Vertrauen Wagen. Mosaz, 38 mm
0/0
725.-Lutherův Geburts und Sterbenhaus 1483-1546/ Lutherova
růže. Sn, 30,5 mm dr. zářez na hraně
Phil. Melanchthon Praeceptor Germaniae 1497-1580/ve
věnci kříž s hadem. Sn, 30,5mm
2 ks 0/0
726.-Philipp Melanchthon, 500. výročí narození 1997, portrét/
rodný dům v Brettenu a úmrtní ve Wittenbergu
Ag, 999, 31,30 g, na hraně č. 0133, kapsle
proof
727.-475. výročí reformace, Martin Luther als Junker Jörg 15171992/ Wartburg, Eisenach
Ag, 999, B. H. Mayer Pforzheim, č. 146, kapsle
proof
728.-100 let zámeckého kostela 1892-1992 /od renovace/, /700. let
města Wittenbergu 1293-1993
Ag, 999, 35 mm, 16,98 g, kapsle
dr. skvr. proof
729.- Martin Luther/Lutherova růže /1983?/. Sn, 30 mm, kapsle
1/1
730.- dtto, jako předchozí položka. Sn, 30 mm, kapsle
1/1
731.-Žeton Martin Luther 1483-1546 / hrad Coburg. Sn, 20 mm
část. nedor. 1/1
732.-Martin Luther, Reformator, replika podle medaile z roku 1883
ke 400. výročí narození Martina Luthera, Bronz, 62 mm,
certifikát 1/733.-Martin Luther 1483-1983 / Lutherova růže-Luther-Ehrung der
DDR. Hnědý porcelán, 50 mm, značka Míšně
0/0
-31-
400….
300….
80….
160….
90….
90….
55….
80….
500….
400….
380….
35….
35….
20….
250….
150….
734.DDR, Výročí reformace, Martin Luther / Lutherova růže. Lutherův
pomník-Wittenberg / znak Wittenbergu. Lutherhalle ve Wittenbergu.
Rubní strany stejný opis: MARTIN LUTHER Ehrung 1983 der DDR.
Ag, 1000, 40 mm, 32,58 g, 32,30 g, 32,90 g, A-Berlin
společná etue,
3 ks ztmavlé 0/0 1200….
735.-Martin Luther, Katarina von Bora-Lutherova svatba/Lutherova růže
Ag, 1000, 35 mm, 15 g, Kunst-und Gewerbering Sachsen, Freiberg
kapsle, etue, certifikát
proof 400….
736.-Martin Luther 1483-1983/ Lutherova růže
Cu, 42 mm, 32,69 g
0/0 120….
737.-Holl, Martin Luther / kostel ve Wittenbergu
Ag, 925, 40,5 mm, 25,35 g, Schnell 408
0/0 500….
738.-Martin Luther-kopie z keramiky podle medaile z roku 1883
Keramika, 72,5 mm, barveno
hr. 1/60….
739.-Martin Luther, opis/ 450. výročí reformace 1967, Wittenberg
Hnědý porcelán, 62 mm, značka Míšně
1/1 200….
740.-W., Hrad Wartburg / WARTBURG 1067/1967
Hnědý porcelán, 67,5 mm, značka Míšně
1/1 200….
741.-Martin Luther 1517-1967/Christus meine Gerechtigkeit
Hnědý porcelán, 36,5 mm, dírka-bílá šňůrka, znak Míšně
0/0
80….
742.-Martin Luther 1483-1546/ Lutherův dům Mansfeld
Bílý porcelán, 64 mm, značka Míšně vyštíplá hrana-přilepeno 0/0
70….
743.-Philipp Melanchthon Praeceptor Germaniae / Martin Luther,
výročí 1983 DDR
Hnědý porcelán, 48,3 mm, značka Míšně
1/1
90….
744.-Schloss Kirche Wittenberg/Martin Luther 1983 DDR
Bílý porcelán, 63,8 mm, značka Míšně
1/1 150….
745.-Martin Luther/1983 DDR
Bílý porcelán, 61 mm, značka Míšně
1/1 180….
746.-Martin Luther/1983 DDR
Hnědý porcelán, 66 mm, značka Míšně
1/1 200….
747.-Martin Luther 1483-1546/Lutherhaus Mansfeld
Hnědý porcelán, 66,5 mm, značka Míšně /1983/
1/1 200….
748.-Martin Luther 1483-1546/ Lutherova růže /1983?/
Bílý porcelán, 41 mm, dírka-modrá šňůrka, značka Míšně
0/0
90….
MEDAILE FILATELISTICKÉ
749. Brno, Celostátní výstava poštovních známek Brno 1946/ ženský
akt s holubicí/Vystavovateli Brno 1946, vavřínová ratolest
Bronz, 50 mm krásná patina
0/0
750.- dtto, jako předchozí položka, ale obraz je na poštovní známce
Bronz, 59 x 68 mm
1/1
-32-
150….
200….
751.Brno, I. Strnad, Z. Kolářský-Celostátní výstava poštovních
známek Brno 74, ryto A. VAŇURA
Bronz, postříbřeno, 61 x 47 mm
hr. 1/1
752.-dtto Brno 74/ čsl. vlajka, hvězda
Bronz, postříbřeno, 61 x 47 mm
1/1
753.-Celostátní výstava poštovních známek
Brno 74. Bronz, patin., 50 mm
1/1
754.- dtto. Bronz, pozlaceno, 50 mm
0/0
755.-Krajská výstava poštovních známek Jihomoravského a Severomoravského kraje, Brno 1978, nápis, znak Brna a Ostravy
Al, elox stříbřitý, 50 mm
1/756.-Z. Kolářský-Evropská výstava poštovních známek Brno 2005/
moravská orlice, Slavkov-mohyla Míru, Stará pošta, alegorie
Bronz, pozlaceno, 61 mm, známka pobronzovaná, orig. etue 0/0
757.-Evropská výstava poštovních známek Brno 2005, Za spolupráci,
moravská orlice, mohyla Míru, Stará pošta
bronz, patinováno, částečně postříbřeno, 91, 5 x 53 mm, etue 0/758.Bratislava- Celostátná výstava pošt. známek Bratislava 1960,
známka s holubicí/znak Bratislavy ZA MIER A SPOLUPRÁCU/
ZA ÚSPECH V SÚŤAŽI, ryto: F. KETTNER
Bronz, postříbřeno, 60 mm, původní etue
1/1
759.-Medzinárodná výstava pošt. známek Bratislava 81, pět holubic
nese v zobáku známku. Bronz, 69,5 mm
1/760.Z. Kolářský?,Světová výstava pošt. známek, medaile na stuzemotiv Prahy, závěs BRATISLAVA 1989, stužka s nápisem
PRAGA 88. Bronz, pozlaceno, + stužka
1/1/1
761.- dtto, jako předchozí položka. Bronz, pozlaceno + stužka 1/1/1
762.Medzištátná výstava pošt. známok ČSSR - BLR / Bánská
Bystrica 1988, budovy, kostel, znak
Bronz, 40 mm
1/1
763.-Oblastní výstava poštovních známek Holešov 1981
Al, 61,5 mm, barveno-stříbro
1/764.- dtto, jako předchozí položka, Al, 61,5 mm, barveno-bronz
1/765.- dtto, jako předchozí položka, Al, 61,5 mm, barveno-bronz
1/766.Celostátná výstava špecializovaných odborov Hlohovec 1975,
znak, ryto: MIMO SÚŤAŽ. Bronz, patin., 60 mm
1/1
767.Oblastní výstava poštovních známek 18. 6.- 26.6. 1977,
300 let pošty Jablunkov / 32. výročí osvobození ČSR …
Al, lesklá, 52 mm
1/1
768.Mezinárodní výstava poštovních známek ČSSR - Polsko /
Kutná Hora 1973
Bronz, 50 mm
1/-33-
80….
80….
80….
80….
55….
250….
300….
120….
90….
100….
100….
60….
50….
50….
50….
80….
50….
60….
769. Výstava poštovních známek Kroměříž 1969, znak Kroměříže
Černý plast se vsazeným mosazným středem 60 mm
1/770.I.C.Fodor, 90 rokov slovenskej filatelie / Muzeum mincí a
medailí Kremnica. Bronz, postříbřeno, 38 mm
proof
771. 6. Junior Socfilex 87, Košice ČSSR / Muzeum mincí a medailí
Kremnica . Bronz, 40 mm
proof
772. Krajská výstava poštovních známek Lipník nad Bečvou 22.31.3. 1975, elegorie ženy, holubice
Bronz, postříbřeno, 50 mm
dr, hr. 1/773.Krajská výstava poštovních známek Severočeského a Severomoravského kraje 20.-28. září, Most 1980/znak Mostu
Al., zlatý elox, 50 mm
0/0
774.Celoštátná filatelistická výstava Martin 84/Slovenské národné
muzeum. Bronz, postříbřeno, 60 mm
1/1
775. Krajská výstava poštovních známek Neratovice 8. IX.- 20. IX.
1974/ryto: Ing. Pav. Fiala. Bronz, pozlaceno, 50 mm
0/776.-Mezinárodní filatelistická výstava Neratovice 4. IX.-14. IX.
1982/znak Neratovic, Spolana. Bronz, pozlaceno, 50 mm
0/0
777.Mezinárodní výstava poštovních známek Ostrava 1976,
ČSSR-PLR. Bronz, pozlaceno, 50 mm
1/778.- dtto, jako předchozí položka. Bronz, pozlaceno, 50 mm
0/779. V.J. –Praha, Světová výstava poštovních známek PRAGA 1962,
ryto: Antonín Hoza/Miroslav Čístecký
Bronz, postříbřeno, 56 x 56 mm, původní etue
1/780.- dtto, jako předchozí položka, ryto: Dr. H. Slonka
Bronz, postříbřeno, 56 x 56 mm, původní etue
1/781.- dtto, jako předchozí položka, ryto: ADOLF HUJER
Bronz, postříbřeno, 56 x 56 mm, původní etue
1/782.- dtto, jako předchozí položka, ryto: Dr. V. POLÁČEK
Bronz, postříbřeno, 56 x 56 mm
hr. 1/783.-Oblastní výstava poštovních známek Praha 79, znak Prahy/
40 let klubu filatelistů Slovan Praha 1939-1979, 006, pražské
věže. Bronz, 50,5 mm
1/1
784.-Národní výstava námětové filatelie Praha 1980 / 35, poštovní
trubka-motiv Prahy, lipová ratolest
Bronz, postříbřeno, 50 mm
1/785.- dtto, jako předchozí položka, Bronz, 50 mm
1/786.-35. let klubu filatelistů Slovan Praha, 1939-1974, 006,pražské
věže. Bronz, patin., 50 mm
1/787.Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů
Roudnice n./L 1983, nápis v etui
Umělá hmota ve tvaru znaku 68 x 81 mm, zlatá barva
1/-34-
70….
75….
75….
70….
70….
80….
75….
80….
70….
70….
150….
150….
150….
140….
75….
70….
75….
70….
70….
788.Mezinárodní výstava poštovních známek Strakonice 1987,
Strakonický hrad. Mosaz, 55 mm
789.Národní výstava československé známky a aerofilatelie,
Šumperk 1982 / poštovní holubice se znakem Šumperku
Mosaz, pozlaceno, 40 mm
790.- dtto, jako předchozí položka. Bronz, pozlaceno, 40 mm
791.Žilina-Žilinfilia 80, Medzištátna výstava poštových známok
ČSSR- PLR / pošt. Holub a stavby Žiliny
Bronz, 59 x 59 mm
0/-
65….
0/0
0/0
120….
120….
1/1
90….
REPLIKY, ZNÁMKY, ŽETONY
792. Denár Boleslava II
Ag, 999, 28 mm, ČM 1999, kapsle, etue
0/0
793.J. Šejnost-replika denáru 929-1929. Ag, 22 mm, 1,66 g
0/0
794.Tourský groš z doby Karla IV.
Ag, 999, 28 mm, 13 g, kapsle, etue, certifikát
0/0
795.Pražský groš-Václav II
Ag, 999, 28 mm, 13 g, ČM Jablonec 2000, kapsle, etue, certif. 0/0
796.Kutnohorský pamětní groš (1948)
Ag, 987, punov., 4,14 g
0/0
797.Replika pražského groše: Ag 1994 ČM Jablonec, Kutnohorský
pamětní groš (1948)- MěstNV bronz. postř., 2 x Al 1966,
Botanikus Ostrá a 1 x Zn.
6 ks 0-1
798. Jáchymovský dvoutolar 1520 pro Montreal 1967
Bronz, postříbřeno, 42 mm
0/0
799.- dtto, jako předchozí položka
0/0
800.- dtto, jako předchozí položka
0/0
801.Replika tolaru Ferdinanda I. 1535
Ag, 0,999, 40 mm, 29 g, 1000 ks, ČM Jablonec 2009, kapsle 0/0
802.Replika tolaru Matyáše-tolar tří císařů
Ag, 0,999, 40 mm, 29 g, 1000 ks, ČM Jablonec 2008, kapsle 0/0
903.Stříbrný Kádnerův Jáchymovský tolar-Rudolf II.
Ag, 0,999, 40 mm, 29 g, Biž. Česká mincovna Jablonec n/N.,
kapsle, etue, certifikát
0/0
804.Šlik František Arnošt (1650-1665)Tolar 1660 I-P, Planá u M. L.,
mincmistr J. Pellet, SJ/SR 2
Ag, 0,925, punc na hraně, 45,4 mm, 33,65 g, rytec J.Strnad
0/0
805.-dtto, ale zkušební odražek 10 dukátu
Mosaz, 45,4 mm, 26,11 g, rytec J. Strnad
0/0
806.-Z. Kolářský, Šlik Jindřich (1627-1650)Tolar 1642 I-W,
Planá u M. L., mincmistr J. Vodňanský, SJ/SR 1a
Postříbřená měď, 44 mm, 31,80 g, Z. Kolářský 2001
0/0
-35-
250….
70….
250….
200….
75….
120….
50….
45….
50….
570….
570….
800….
120….
80….
60….
807.Šlik Jindřich (1627-1650) 3 krejcar 1627 I-C, Planá u M. L.,
mincmistr J. Candler, SJ/SR 8
Ag, 22 mm, 2,30, rytec M. Živný 2013
0/0
808. 15. Zasedání presidia Evropského spolku uhlířů v Plané u
Mariánských Lázní. Ag, 0,999, 22 mm, 2,32 g
R 0/0
809. F. J. I. (1848-1916) Dvouzlatník Kutná Hora
Ag, 900/1000, 36 mm, 24,69 g, 500 ks, Bižuterie-Česká minc.,
kapsle, etue, certifikát
0/0
810.Cheb, pivovar Sprötnbrau, doražbou č. 41
Mosaz, 19 mm, Likovský 0117
1/1
811.Kraslice, Wenzel Schmidt, Ewiges Licht
Mosaz, 24,6 mm, NR Cheb 2009, s. 26-28
1/1
812.- dtto, Al., 24,6 mm, NR Cheb 2009, s. 26-28
0/0
813.-Milostín, Emil Helch, 1/4 CHMEL
Zn., 21 mm, Ca. č. 900
1/1
814. Milostín, vbito JH/24 (Josef Hejda čp. 24) ZNÁMKA NA CHMEL
ZnNi., 22,5 mm, Ca nezná
1/1
815.Teplá-klášter, znak kláštera / hodnota ,,1“
Ni, 20,1 mm Po 224
0/0
816.- dtto, hodnota ,,10“, Mosaz, 22,7 mm
R 0/0
817. Cheb, 950 let od první písemné zmínky 1061-2011
Mosaz, bílá mosaz, starobronz, 30 mm, NR Cheb 2010, s. 16
3 x kapsle
0/0
818. Františkovy Lázně, sedící František na kouli/Františkův pramen
(1793). Mosaz, bílá mosaz, starobronz, 30 mm, 3 x kapsle
NR Cheb 2012, s. 22-23
3 ks 0/0
819.-Františkovy Lázně, Dr. B. Adler/ Františkův pramen,
Mosaz, 30 mm, kapsle NR Cheb 2013, s. 56
Císař František I./Františkův pramen
Mosaz, starobronz, 30 mm, kapsle, NR Cheb 2009, s. 37 3 ks 0/0
820.Plzeň, Spolkový dům dělníků Škodových závodů
Hodnota ,,12“, Cu, 20 x 24 mm, NR Cheb 1995, č. 51
0/0
821.- dtto, hodnota ,,16“, NR Cheb 1995, č. 54
skvr. 0/0
822.Plzeň, Obecná kuchyně ,,MALÝ OBĚD“, NR Cheb 1995. č. 81 -1/1823.Telefonní známky , 2 typy Č + M, Zn.
7 ks 1/1
824. 32 kusů žetonů-různé, 12 ks bez ražby-prázdných
32 ks 0-1
80….
220….
800….
90….
90….
90….
80….
60….
380….
550….
90….
90….
90….
80….
80….
45….
100….
100….
DEKORACE
825.Karlovy Vary, K. K. Priv. Schützenkorps 1732-1882 / znak
Karlových Varů
Cu, 42 mm, původní ouško
hr. 1/1
-36-
600….
826.ČSR, ČSSR, Československý válečný kříž 1939 VM - 11b
Pražské vydání 1945 + stužka, etue
1/1/1 600….
827.-Pamětní medaile II. národního odboje VM-20 + stužka,etue 1/1/1 150….
828.-Řád 25. února III. třída VM - 28 + stužka
1/1/ 150….
829.-Vyznamenání ,,Za zásluhy o výstavbu“, II. vydání-po roce
1960
VM - 33
Ag, puncováno, č. 19990, razil ZUKOV, etue
1/1/1 250….
830.-Vyznamenání ,,Za vynikající práci“, I. vydání 1951-1960,
č. 3153
VM - 34
1/1/1 200….
831.-Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
VM - 53
1/1/1
70….
832.-Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února + stužka
VM - 57
1/1/1
60….
833.-Pamětní medaile 30. výročí osvobození
VM - 59
1/1/1
50….
834.-Pamětní medaile 33. Pěšího pluku ,,Doss Alto“ VM - 109
etue
RR 1/1/1 25000….
835.-Čestná medaile,,Zasloužilý bojovník proti fašismu“
,,Zlatá medaile“
VM - 217a
1/1/1
60….
836.-ˇdtto, ,,Stříbrná medaile“ VM - 217b
1/1/1
50….
837.SNB, Medaile ,,Za službu v SNB“ Kubeš 2
1/1/1
80….
838.- ,,Za dlouholetou práci“/ v pavéze hvězda, srp a kladivo
Kubeš 3
1/1/1
80….
839.MV ČSPB, Praha 5.5.-9.5.1945, Hradčany/Výbor pražského
povstání, 40
Bronz, 33,5 mm, na kovové smaltované závěsce-barvy: žlutáčervená
1/1/1
50….
840.PS, Čestný odznak ,,Za ochranu hranic ČSSR“ 1962-1972
Tombak 30,3 x 42,4 mm, smaltováno, č. 0803, šroub, razil
ZUKOV, + miniatura 15 x 20,8 mm, jehlice, razil ZUKOV
Krubl 31/2 ř. 1, 31/1ř. 1, původní etue
R 0/-, 1/- 2000….
841.Odznak, Mezinárodní policejní asociace ČESKÁ SEKCE,
49,7 mm, zlaceno, pérová spona
1/- 200….
842.SČSP. ,,Za šíření pravdy o Sovětském Svazu“ /Aurora
Bílý kov, 27 mm, kovová závěska
0/0
90….
PAPÍROVÁ PLATIDLA
843. Mariánské Lázně-Místní správní komise, 10 % obecní dávka
z nápojů, 20 h., č. 682264
1/844. Německo, poukázky říšské kreditní banky pro okupovaná
území b.l. (1939-1945)
1 RM S 259, 2 RM O, 5 RM Q 7m. číslovač
P-R 136-138
3 ks N
-37-
90….
100….
845.Německo, nouzovky města Canta b.l. 25, 50 2 x různé
4 ks
846.- městské nouzovky, 20 léta, 20. století, různé
20 ks
847.- městské nouzovký, 20 léta, 20. století, různé
20 ks
848.- II. světová válka-potravinové lístky pro vojáky na dovolené
z fronty, na 1 týden, II. vydání
849.-Vietnam, 200 Dong 1987
N
N
N
40….
100….
100….
N
90….
N
30….
Literatura, různé
850. Dr. Karl Siegl, Führer durch das Städtische Museum die Alte
Kaiserburg, Eger 1927. J. Kobrts & Gschihay
zach.
851. R. Jaroslav Slavík- Chebský průvodce 1947, 96 s.
zach.
852. Luxusní koženkový kufřík na mince se 6 ks plat:
2 ks = 24, velikost 46 x 46 mm
2 ks = 40, velikost 35 x 35 mm
2 ks = 48, velikost 28 x 28 mm
plata barva bordó
Nové
853. Dřevěná kazeta na mince se dvěma platy na 24 ks mincí,
medailí do Ø 55 mm, plata barva modrá
velmi zach.
50….
70….
400….
250….
Tabulka výsledků podle položek Cheb č. 61 z 13. června 2015
2/5000, 3/5500, 4/3000, 5/80000, 6/3600, 7/4800, 8/5000, 9/14000, 12/4000,
13/5500, 14/6000, 15/6000, 17/3500, 18/3500, 20/2000, 21/125000, 23/200,
30/2600, 33/2600, 34/2600, 36/1400, 37/85, 38/600, 39/200, 40/1300, 41/70,
42/100, 43/90, 44/90, 45/90, 46/90, 48/90, 49/90, 52/90, 53/90, 54/110, 61/180,
65/90, 67/480, 70/700, 72/650, 77/300, 79/220, 81/60, 83/440, 84/140, 85/120,
86/140, 88/90, 89/70, 90/80, 91/8000, 94/300, 95/190, 96/380, 97/3000, 98/90,
99/260,
100/80, 101/200, 102/120, 103/280, 106/110, 108/200, 110/300, 111/240, 112/400,
113/400, 114/650, 115/850, 116/200, 117/80, 118/300, 119/70, 120/460, 121/500,
124/44, 125/90, 126/200, 128/340, 129/130, 130/40, 131/500, 132/160, 133/280,
134/240, 135/460, 137/80, 138/80, 140/75, 141/550, 142/180, 143/70, 144/60,
146/100, 147/150, 148/500, 152/440, 153/350, 155/180, 156/320, 157/100,
1580/150, 159/100, 160/240, 162/180, 164/180, 165/190, 166/180, 167/190,
168/120, 170/160, 171/220, 172/200, 173/230, 174/220, 175/220, 176/200,
177/200, 178/200, 179/220, 180/220, 181/150, 182/150, 183/220, 184/70, 185/70,
186/85, 188/50, 189/90, 190/10, 191/17, 192/150, 193/65, 195/500, 196/300,
197/30, 198/360, 199/150,
201/150, 202/280, 203/750,204/260, 205/180, 206/160, 207/120,208/220, 209/140,
-38-
210/140, 211/220, 212/220, 213/150, 214/160, 215/3600, 216/34, 217/40,218/80,
220/140, 222/20, 223/4000, 224/95, 225/95, 226/120, 227/220, 228/19, 229/140,
230/1000, 231/500, 232/500, 233/420, 234/420, 235/650, 236/460, 237/260,
239/4000, 241/500, 244/140, 245/60, 247/1700, 249/150, 255/70, 258/2600,
259/80, 261/20, 262/260, 263/200, 264/30, 266/300, 269/280, 270/280, 271/900,
273/180, 274/240, 275/180, 276/260, 277/180, 278/200, 279/320, 280/340,
281/340, 282/150, 283/110, 284/240, 285/170, 286/220, 287/220, 290/220,
293/190, 294/190, 295/200, 296/200, 297/440, 298/440, 299/460,
301/250, 302/250, 303/1300, 304/270, 305/180, 307/650, 308/900,
311/360, 313/330, 314/260, 316/260, 317/340, 318/400, 319/420,
321/380, 322/400, 323/280, 324/220, 325/360, 326/280, 327/600,
329/280, 330/200, 331/600, 332/200, 333/200, 335/250, 336/200,
344/240, 345/140, 349/750, 352/240, 354/650, 355/1000, 356/600,
360/260, 362/260, 363/240, 366/240, 368/300, 372/180, 373/180,
375/300, 376/260, 379/800, 380/700, 381/600, 382/1200, 383/340,
385/750, 386/1600, 387/2000, 388/260, 389/300, 390/300, 391/320,
393/300, 394/300, 395/420, 396/420, 397/450, 398/450, 399/300,
309/280,
320/280,
328/220,
343/120,
357/280,
374/280,
384/340,
392/320,
400/300, 401/300, 402/300, 403/320,
408/300, 409/300, 410/300, 411/300,
416/300, 418/350, 419/300, 420/300,
425/300, 426/300, 427/480, 428/420,
433/300, 434/300, 435/350, 436/350,
442/400, 443/280, 444/300, 445/350,
450/300, 451/320, 452/300, 453/300,
458/320, 459/320, 460/320, 461/320,
466/300, 4660/280, 467/300, 468/300,
473/340, 474/320, 475/320, 476/320,
481/320, 482/300, 483/320, 484/1000,
489/320, 490/320, 491/300, 492/280,
498/300, 499/300,
407/300,
415/300,
424/300,
432/300,
441/400,
449/320,
457/320,
465/300,
472/340,
480/320,
488/360,
496/300,
404/320,
412/300,
421/300,
429/340,
437/300,
446/350,
454/320,
462/320,
469/300,
477/320,
485/300,
493/420,
405/300,
413/300,
422/300,
430/320,
438/300,
447/300,
455/480,
463/360,
470/300,
478/320,
486/320,
494/420,
406/300,
414/300,
423/300,
431/300,
439/300,
448/300,
456/500,
464/360,
471/300,
497/320,
487/360,
495/300,
500/300, 501/300, 502/300, 503/300, 504/300, 506/300, 507/300, 508/300,
509/300, 510/300, 511/300, 512/300, 513/300, 514/300, 515/300, 516/1000,
517/280, 518/280, 519/280, 520/280, 521/300, 522/300, 523/280, 524/280,
525/280, 526/280, 527/280, 528/280, 529/280, 530/28. 531/280, 532/280, 538/280,
539/280, 542/300, 543/300, 546/300, 547/300, 548/280, 549/280, 550/300,
551/300, 570/240, 571/240, 572/300, 573/360, 574/2500, 578/400, 590/60,
591/900, 592/30, 593/35, 598/50, 599/50,
600/50, 604/50, 606/55, 607/50, 608/50, 610/50, 615/50, 617/50, 621/50, 622/50,
-39-
624/50, 625/7000, 630/110, 631/750, 632/380, 633/65, 634/50, 635/100, 636/160,
637/650, 638/320, 639/190, 640/150, 641/100, 642/50, 643/25, 644/20, 645/20,
646/40, 647/40, 648/380, 649/180, 651/90, 652/120, 653/130, 654/120, 655/120,
656/120, 657/140, 658/120, 659/140, 660/130, 661/150, 662/120, 663/120,
664/120, 668/500, 670/20, 673/240, 674/500, 675/130, 676/110, 678/100, 679/60,
6790/140, 680/120, 681/120, 682/130, 683/130, 684/700, 685/35, 687/170,
688/110, 691/80, 692/70, 695/240, 698/65,
700/200, 701/260, 702/220, 706/75, 707/46, 708/75, 709/75, 710/85, 711/150,
712/160, 713/85, 714/55, 715/210, 716/210, 717/110, 718/110, 719/110, 720/65,
722/50, 723/90, 724/90, 725/80, 726/80, 727/80, 728/80, 734/80, 735/70, 740/100,
741/500, 742/320, 743/75, 744/70, 745/65, 746/70, 747/70, 748/65, 749/70,
750/70, 751/85, 754/2200, 755/800, 756/900, 758/110, 761/240, 762/300, 763/150,
764/2400, 765/6000, 767/90, 769/200, 770/650, 771/200, 773/90, 774/600,
776/140, 777/1000, 778/3600, 779/120, 780/170, 782/200, 783/550, 784/450,
785/260, 786/200, 787/150, 788/120, 790/450, 791/200, 792/140, 793/110,
807/2400, 809/380, 810/380, 811/380, 814/75, 816/150, 819/300, 820/400,
824/1200, 825/550, 826/2800, 827/400, 828/120, 830/80, 832/420, 834/70, 835/80,
836/110, 837/120, 838/50, 842/2000, 844/260, 847/220, 849/70, 850/220,
851/1500, 852/420, 853/500, 854/40, 855/70, 856/450, 857/130, 858/600, 859/650,
860/700, 862/150, 863/350, 864/1600, 865/420, 872/800, 873/100, 874/90,
875/400, 876/400, 877/300, 878/60, 879/220, 880/320, 881/300, 882/90, 883/750,
884/40, 885/75, 886/240, 887/200, 888/380, 889/80, 890/360, 891/130, 892/80,
893/80, 894/80, 896/40, 897/65, 898/50,
900/18, 901/85, 903/200, 911/60, 913/150, 914/400, 915/100, 916/250, 917/140,
918/90, 919/350, 920/200, 921/180, 922/140, 923/170, 914/95, 925/220, 926/85,
928/60, 929/200, 930/360, 931/9500, 932/45, 933/1700, 934/1000, 935/70, 937/35,
938/50, 939/240, 944/50, 945/3400, 946/2000, 947/20000, 948/300, 949/420,
950/700, 951/850, 952/1000, 953/44, 954/60, 955/70, 956/60, 957/90, 658/110,
959/30, 961/200, 962/140, 963/40, 964/150, 965/300.
-40-
Seznam citované literatury:
Cn.
Casttelin Karel: O chebském mincovnictví 12. a 13. století. Numismatický časopis Ročník XX., NSČs Praha 1951
Část. Castelin Karel: Chebské mincovnictví v době grošové (1305-1520), Numismatický
Sborník – ročník III., ČSAV Praha 1956
ČS. Čermák Kliment, Skrbek Bedřich: Mince království českého za panování rodu Habsburského od roku 1526, Pardubice 1891-1913
D-H Daněk J., Holna J.: Československá nouzová a táborová platidla v letech 1914-1945,
Praha-Elektris 2006
F-Š. Formánek J., Šimůnek P.: Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, Praha
2007
Haim. Haimann P.: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků,
Praha 2006
Hal. Halačka I.: Vládní mincovnictví na našem území 1526-1740, 2 díly, ČNS Brno 1982
Slg. Whiting: Collection Prof. B. Whiting, Martin Luther und die Reformation auf Münzen und
Medaillen, Auktion Spink & Son. Zürich 1983
Schnell: Schnell H.: Martin Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen, München
1983
Nov. Novák E.: Naši presidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-2008, Veduta Štíty
2008
-41-
ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU LIMITNÍ LÍSTEK NA AUKCI Jméno a příjmení Adresa a PSČ e‐mail Připočtěte poplatek za katalog p.č. pol. číslo limit Kč ANO p.č. NE pol. číslo limit Kč p.č. pol. číslo limit Kč 1 21
41 2 22
42 3 23
43 4 24
44 5 25
45 6 26
46 7 27
47 8 28
48 9 29
49 10 30
50 11 31
51 12 32
52 13 33
53 14 34
54 15 35
55 16 36
56 17 37
57 18 38
58 19 39
59 20 40
Podávám limity na Datum: http://www.sweb.cz/cns.cheb/ položek. 60 Prohlašuji, že jsem členem ČNS pobočka Podpis e‐mail: [email protected]
ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU LIMITNÍ LÍSTEK NA AUKCI Jméno a příjmení Adresa a PSČ e‐mail Připočtěte poplatek za katalog p.č. pol. číslo limit Kč ANO p.č. NE pol. číslo limit Kč p.č. pol. číslo limit Kč 1 21
41 2 22
42 3 23
43 4 24
44 5 25
45 6 26
46 7 27
47 8 28
48 9 29
49 10 30
50 11 31
51 12 32
52 13 33
53 14 34
54 15 35
55 16 36
56 17 37
57 18 38
58 19 39
59 20 40
Podávám limity na Datum: http://www.sweb.cz/cns.cheb/ položek. 60 Prohlašuji, že jsem členem ČNS pobočka Podpis e‐mail: [email protected]

Podobné dokumenty

česká numismatická společnost pobočka v chebu

česká numismatická společnost pobočka v chebu Aukce se koná podle aukčního řádu ČNS. Narušování tohoto řádu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci. Vystavování a nabízení nenumismatického materiálu je zakázáno. Limity se přijímají pouze o...

Více

Stáhnout

Stáhnout 283549_RD

Více

6.číslo Únor 2012 Ročník XXIII.

6.číslo Únor 2012 Ročník XXIII. potřebovali pomoct od Vás všech. V měsíci pořádáme spoustu akcí a je trochu škoda, že se o tom, jak jsme se na nich měli a co jsme podnikali, nedozvídají naši čtenáři a rodiče. Jako redakce vyzývám...

Více

MINCE DUKAT 56N AK.indd

MINCE DUKAT 56N AK.indd Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona). Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat ...

Více

izolační desky Grenaisol

izolační desky Grenaisol - Jednoduché a hospodárné řešení - stavební a izolační materiál v jednom. - Minimální nároky na prostor - tenká deska s dobrými izolačními vlastnostmi. Při práci s tímto materiálem nevzniká žádný p...

Více

katalog jaro 2015.indd

katalog jaro 2015.indd 1h - 1000h Hradčany s některými odstíny barev. Například 25h ultramarin, 200h modrá, 300h tmavá a 1000h modrofialová. Chybí hodnoty 10h, 20h a 30h.

Více