Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Komentáře

Transkript

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)
Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)
Č ÍSLO 4
( ROČNÍK I.)

N OVEMBER 2011

P ESTOVATEĽOM
ČeskoSlovenské řepky na konci září 2011
Již na začátek konstatujeme, že koncem le‐
tošního září a skoro celý říjen byl a je ohrom‐
ný rozdíl mezi řepkami ČR a SR. V Česku kdo zasel, dobře nebo špatně, včas nebo opoždě‐
ně má díky několika optimálním dešťům po‐
rosty zapojené, leckde přerostlé, již od 5.9. velmi často regulované azoly Naopak Sloven‐
sko a malá část ČR na slovenských hranicích měla na konci září řepky nevzešlé, nebo meze‐
rovité, v nejlepším případě (Liptovský Miku‐
láš) slabé. Relativně nejzelenější pole byly na východním Slovensku, ale jen tam, kde se selo kolem 15.‐20.8. – naše pokusy bohužel tento termín nestihly. Přehled výsledků ukazuje ma‐
pa. Základní příčinou slovenských potíží bylo sucho bez rosy přibližně od 5.8. do 23.9. nepr‐
šelo. Prvé deště přišly až po 6.10., tedy po našich hodnoceních. Deště ale byly málo, tak‐
že slabé, někdy i nevzešlé řepky zůstaly v SR i na konci října. Legenda: Uvedené číselné hodnoty značí: počet listů / hmotnost nadz. biom. / počet rostlin.
Stanoviště
Humburky
Hrotovice
Chrášťany
Nové Město
Vstiš
Petrovice
Kelč
Rostěnice
Červený Újezd
Hul
Ždaňa
Liptovský Mikuláš
Prašice
(platí cca u ¼ plochy)
Počet listů na rostlině
7
6
6
5
3
6
2 listy
6
7
děložní lístky
nevzešlo
5
Hmotnost nadz. biomasy (g/m2)
2415
1319
343
388
71
454
1 - 10
725
869
0-2
nevzešlo
135
Počet rostlin
34
42
33
24
59
62
vzchází
28
44
vzchází
nevzešlo
25
5
147
22
PORADCA
PESTOVATEĽA
Porost v Hrotovicích (na snímku Ing. H. Zukalová)
Takto vypadají řepky v Hulu, pouze klíčí.
Porost řepky v Liptovském Mikuláši
(na snímku Ing. Peter Bokor).
Nyní vzniká otázka, jak to dopadne a co dě‐
lat. Odpovědi jsou poměrně jasné. Pokud řep‐
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 2
ka vzešla – a to i tam, kde ležela měsíc v půdě ‐ nezaoráváme a nečekáme výnosový debakl. Toto tvrzení opíráme nejen o mnoho let zku‐
šeností, ale hlavně o konkrétní čísla a fakta (tab.1). Je vidět, že ani tak nezáleží na velikos‐
ti rostliny, protože i velmi slabé nitkovité řep‐
ky, pokud je jich více než 30/m 2 dokáží celkem bez problémů dát nad 3t/ha výnosy semen. Naopak mohutně narostlé porosty (viz Vstiš 2010 a 2011) dají sice vynikající (nad 4 t/ha), ale ne rekordní úrody. Zpravidla vítězí zlatý střed. Nikdy nelze na konci září říci, kolik řep‐
ka dá. To se poprvé daří až kolem poloviny listopadu, kdy již nerostou listy. Ale i v této době je pravděpodobnost odhadu výnosů jen kolem 30%. Pochopitelně platí, že porosty vzešlé až na konci září a v říjnu, před zimou slabé, často i mezerovité, nemohou být rekordní. Tohle tvrzení je ale v rozporu s tím, když uvádíme, že ani nemusíme čekat debakl. Zdůvodnění je jednoduché – praxe i při výnosu 4 t/ha seme‐
ne využije jen cca 48% z reálně u nás dosaže‐
ného výnosu (8,27 t/ha – francouzský hybrid) – tab.2. Proto všechny ty chyby – pozdní setí, přehoustlé porosty, žádné či špatné regulace a hnojení, chyby v ochraně, desikaci a sklizni atd. – jen občas končí tragicky. To se dá doložit i několika údaji z našich pokusů zaměřených na opožděné výsevy. V sice mimořádné zimě 2006/7 (přezimovala i bílá hořčice a výdroly ozimé řepky začaly kvést již 5.3.2007) jsme zaseli jeden zapome‐
nutý pokus s Brasanem u ozimé řepky až 20.11.2006. Dosažený výnos semen činil 0,74t/ha! Pravda, bylo to jen 15,5% % proti výsevům na konci augusta ( 4,78 t/ha), byl mimořádný rok, ale stejně! Výsev jarní řepky v roce 2007 jsme vůbec nesklízeli, protože v extrémně suché vegetaci 2007 (jarní ječmen měl přes 15% bílkovin) vlastně vůbec nenasa‐
dila do šešulí semeno. Kdyby bylo na jaře vlh‐
ko, tento osev z konce listopadu by dal určitě kolem 2 t/ha. I špatná ozimá řepka je lepší než dobrá jarní. Víme to také proto, že řadu let vyséváme pro pokusné účely jarní olejku kon‐
cem augusta. Skoro vždy přezimuje, ale výno‐
sově je jen na polovině až dvou třetinách vedle ní pěstované řepky ozimé. PORADCA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
PESTOVATEĽA
STRANA 3
Tab.1. Fakta o stavu řepek koncem září a výnosech semen 2010 a 2011.
Poloprovozní pokusy: 9 lokalit v ČR, odrůda Californium.
Ukazatel
Počet rostlin/m2
Nejvíce
Nejméně
Počet listů
(ks/rostlinu)
Hmotnost jedné
rostliny (svěží nadzemní část) v g
Hmotnost svěží
nadzemní biomasy
(g/m2)
Nejvyšší výnos
Nejnižší výnos
Nejvíce
Nejméně
Nejvíce
Nejméně
Nejvíce
Nejméně
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2009/10
Rok 2010/11
Výnos semen
Výnos semen
Lokalita
(t/ha)
Lokalita
(t/ha)
100%=3,70 t/ha
100%=3,99 t/ha
42
2,65
56
3,68
(Kelč o.Vsetín)
(72%)
(Petrovice o.Benešov)
(92%)
13 (Humburky
2,82
31
4,23
o.H.Králové)
(76%)
(N.Město o.Žďár/S.)
(106%)
9,5 (Rostěnice
3,45
6,3
4,67
o.Vyškov)
(93%)
(Vstiš o.Plzeň)
(117%)
5,7
2,65
3,0 (Chrášťany
3,33
(Kelč o.Vsetín)
(72%)
o. Rakovník)
(83%)
74,6
4,17
27,0
4,67
(Vstiš o.Plzeň)
(113%)
(Vstiš o.Plzeň)
(117%)
12,4
2,65
1,2 (Chrášťany
3,33
(Kelč o.Vsetín)
(72%)
o.Rakovník)
(83%)
3059
4,17
1241,8
4,67
(Vstiš o.Plzeň)
(113%)
(Vstiš o.Plzeň)
(117%)
309 (Humburky
2,82
68,1 (Chrášťany
3,33
o.H.Králové)
(76%)
o.Rakovník)
(83%)
4,76 t/ha (129%) Petrovice o.Benešov, 34 r/m2 a 1453 g/m2 biomasy
5,49 t/ha (138%) Humburky o.Hr.Králové, 34 r/m2 a 335 g/m2
2,82 t/ha (76%) Humburky o.Hr.Králové, 13 r/m2 a 309 g/m2
1,82 t/ha (46%) Hrotovice o.Třebíč, 43 r/m2 a 272 g/m2
Tab.2 Výnosový potenciál a struktura porostu řepky ozimé.
Výnosy semen*
Počet rostlin na
1 m2
Rekordní (8,27 t/ha)
V praxi obvyklé (3 t/ha)
* po odpočtu cca 3‐7% ztrát 35
45
Šešulí
(ks/rostlinu)
Semen v šešuli
Hmotnost 1000
semen (g)
250
90
20
17
5
4,5
Doporučení:

přečtěte Poradca pestovateľa č.3 
nezaorávat, počkat na jaro. Vždy si uvě‐
domit mimořádnou regenerační schop‐
nost řepky: „kulturné buriny“ 
věnujte se právě slabým a pozdě vzešlým řepkám: dejte 45 kg/ha močoviny, třeba i na počátku listopadu. Jen by bylo dobré, aby na močovinu co nejdříve zapršelo, aby neunikl amoniak. Dusík podpoří růst kořenů, protože ty rostou i při půdních teplotách +2°C, často celou zimu. Vypočtený
výnos semen
v t/ha (%)
8,75 (100%)
3,10 (35%)

Čas azolů už minul – potřebují k účinku noční růstové teploty vzduchu nad +5°C . Přijde ale jaro a azol při výšce stonku 10‐
20 cm pomůže k rozvětvení a posílení sla‐
bých větví 
co nejdříve na jaře pohnojit N, zajistit řádnou ochranu a stimulovat (Atonik, bór, do všech postřiků mimo herbicidy 5 kg/ha močoviny či DAM) Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Helena Zukalová. CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2534, e‐mail: [email protected] PORADCA
PESTOVATEĽA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 4
Zhodnotenie výskytu chorôb v poloprevádzkových pokusoch
repky ozimnej v roku 2011
Pri hodnotní zdravotného stavu sme v po‐
rastoch repky v roku 2011 najčastejšie pozo‐
rovali verticíliové vädnutie repky, bielu hnilobu na repke a fómovú hnilobu stoniek repky. K najrozšírenejším chorobám repky v roku 2011 patrili verticíliové vädnutie a biela hniloba. Výskyt rastlín so symptómami týchto ochorení sme pozorovali prakticky na všetkých hodnotených lokalitách. Zdravotný stav porastov repky sme hodnotili pred zbe‐
rom na 2 lokalitách na Slovensku (Hul a Prašice) a na 7 lokalitách v ČR (Hrotovice, Kelč, Nové Město, Humburky Chrášťany, Pet‐
rovice a Vstiš). Len na niektorých lokalitách bol zistený vyšší výskyt bielej hniloby repky. Na lokalite Kelč bolo zistených 3,3 – 56,7 % rastlín napadnutých hubou Sclerotinia sclero‐
tiorum. Pri hybridoch bolo zistené napadnutie 5,8 – 56,7 %, pričom vo väčšine hybridov bolo zistených viac ako 10 % napadnutých rastlín. Napadnutie odrôd sa pohybovalo v rozmedzí od 3,3 – 18,3 % a pri väčšine odrôd nebolo napadnutých viac ako 10 % rastlín. Nižší vý‐
skyt bielej hniloby bol zistený na lokalitách Humburky (do 29 %), Petrovice (do 27 %) a Nové Město na Morave (do 18,3 %), pričom pri väčšine odrôd a hybridov napadnutie ne‐
prekročilo hranicu 10 %. Nízke napadnutie, maximálne 8,3 %, bolo zaznamenané na loka‐
lite Chrášťany a pri väčšine hodnotených vari‐
antov nebolo napadnutie vyššie ako 3,3 %. Najmenej rastlín repky so symptómami bielej hniloby bolo zistených na lokalitách Vstiš (do 2,5 %) a Hrotovice (do 0,8 %), keď napadnutie bolo zistené len v štyroch variantoch. Pri hod‐
notení zdravotného stavu rastlín bol najnižší výskyt bielej hniloby zistený pri odrodách Arot, Ontario, Californium, Benefit, Ladoga, NK Diamont. Na Slovensku bol výskyt bielej hniloby v pokusoch s repkou v tomto roku veľmi nízky. Na lokalite Hul bolo napadnutie rastlín repky zistené len na troch variantoch (maximálne 10 %). Na lokalite v Prašiciach bolo napadnu‐
tých najviac 8 % rastlín a napadnuté rastliny boli zistené asi v polovici variantov. Nízky vý‐
skyt bielej hniloby v porastoch repky ozimnej na Slovensku v tomto roku pravdepodobne súvisí s minimálnymi alebo žiadnymi úhrnmi zrážok v mesiacoch apríl, máj a jún v mnohých oblastiach juhozápadného Slovenska. Takýto priebeh počasia výrazne obmedzil výskyt skle‐
rotíniovej hniloby rastlín repky. Rastliny sú väčšinou infikované v čase kvitnutia a dokvi‐
tania askospórami patogéna, ktoré sú uvoľňo‐
vané z vreciek, uložených v plodničkách – apotéciách. K tvorbe a uvoľneniu askospór je potrebná dostatočná vlhkosť, čo v danom ob‐
dobí nebolo. V ČR boli zrážky rozložené rov‐
nomernejšie a v porovnaní so Slovenskom sa nevyskytlo dlhšie obdobie bez zrážok. Všeo‐
becne však môžeme povedať, že oproti minu‐
lým rokom bol v Čechách nižší výskyt chorôb v porastoch repky. Pravdepodobne lokálne zrážky spôsobili vyšší výskyt bielej hniloby v niektorých oblastiach (lokalita Kelč). Len na lokalite Prašice bola zistená fómová hniloba koreňov a stonky repky. Toto ochore‐
nie je veľmi nebezpečné, lebo rastliny môžu byť infikované už na jeseň a tieto postupne vädnú a odumierajú. Počet napadnutých rast‐
lín v jednotlivých variantoch sa pohyboval od 1 do 43 %. Najnižší výskyt tohto ochorenia bol zistený pri hodnotení odrôd Exocet, Komando, ES Venus, ES Merkure, ES Lutece, Exagone, Xenon a Jimmy. Na ďalších hodnotených loka‐
litách symptómy fómovej hniloby neboli za‐
znamenané. Veľmi rozšíreným ochorením repky v roku 2011 bolo verticíliové vädnutie. So symptó‐
mami vädnutia sme sa stretli na všetkých hodnotených lokalitách okrem Prašíc. Naj‐
vyššie napadnutie rastlín repky sme zistili na lokalite Hul, keď sme pri hodnotení v jednotlivých variantoch zaznamenali až 20 – 80 % napadnutých rastlín. Pri hodnotení odrôd Lutece, Rasputin, Siska a Jimmy bolo zistených najmenej napadnutých rastlín. Vysoký počet rastlín so symptómami verti‐
cíliového vädnutia bol zistený aj na lokalitách Hrotovice (6 – 86 %) a Vstiš (3,3 – 6 %). Nižšie napadnutie bolo zistené na lokalitách Hum‐
PORADCA
PESTOVATEĽA
burky 2,5 – 27,5 % a Chrášťany 0 – 17,5 %. Minimálne napadnutie sme zaznamenali na lokalitách Petrovice (0 – 5,8 %) a Kelč (0 – 2,8) a takmer žiadne napadnutie na lokalite Nové Město na Morave (0,8 % napadnutých rastlín len v jednom z hodnotených variantov). Na‐
jmenej rastlín so symptómami verticíliového vädnutia repky sme zistili pri hodnotení odrôd Benefit a Goya a hybridov Exagone, DK Exqui‐
site a ES Alpha. Symptómy verticíliového vädnutia sa na rastlinách repky objavujú až v druhej polovici vegetačnej doby. Ochorenie sa vo zvýšenej miere v porastoch repky vyskytuje najmä v posledných rokoch. Príčinou môže byť vyššie zastúpenie repky ozimnej v osevnom postupe. Patogén prežíva mikroskleróciami v pôde, kde môžu pretrvať veľmi dlhý čas (aj 10 rokov). Infekcia rastlín môže vzniknúť najmä pri teplo‐
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 5
tách 23°C a teplote pôdy 15 – 19 °C. Stres spôsobený suchom zvyšuje škodlivosť ochore‐
nia kvôli oslabenej funkcii koreňov a cievnych zväzkov. Celkovo môžeme konštatovať, že zdravotný stav porastov repky ozimnej bol dobrý. Najo‐
bávanejšie choroby, ku ktorým patria biela hniloba a verticíliové vädnutie sa v tomto roku objavili vo vyššej miere len na niektorých lokalitách (najmä v ČR) a ich škodlivosť nebola vysoká. V posledných rokoch sa veľmi nebez‐
pečným ochorením repky stáva verticíliové vädnutie repky čo predstavuje veľké riziko predčasného, núdzového dozrievania a výraz‐
né zníženie dosahovaných úrod, najmä pri dlhšie pretrvávajúcom období bez zrážok. Viac informácií o chorobách repky ozimnej bude uvedených aj v pripravovanom zborníku Prosperujúce olejniny 2011. Foto 1: Políhanie rastliny repky po odumretí spodnej časti stonky po napadnutí hubou Phoma lingam.
Foto 2: Fómová hniloba koreňov a stonky, detail odumretia spodnej časti stonky a úplné oddelenie od koreňa.
PORADCA
PESTOVATEĽA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 6
Foto 3: Dobre viditeľné vybielené stonky po zbere repky svedčia o výskyte bielej hniloby.
Foto 4: Vo vybielených stonkách sa nachádzajú skleróciá, čo je nezvratným dôkazom napadnutia repky hubou
Sclerotinia sclerotiorum, pôvodcom bielej hniloby.
PORADCA
PESTOVATEĽA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 7
Foto 5: Symptómy verticíliového vädnutia viditeľné takmer na všetkých stonkách rastlín svedčia o vysokom stupni napadnutia.
Foto 6: Verticíliové vädnutie môžeme diagnostikovať podľa hranatých stoniek a prítomnosti mikrosklerócií, viditeľných ako drobné, čierne bodkovité útvary na stonke.
Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra e‐mail: [email protected] PORADCA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
PESTOVATEĽA
STRANA 8
Agrárny trh budúceho roku – optimizmus trvá
Študujeme októbrové údaje 2011 podľa štatistík Ministerstva poľnohospodárstva USA. Zaujíma nás svet a najmä EÚ. Odhady svetovej produkcie obilnín i olejnín každý mesiac mier‐
ne rastú, a tak má súčasný drobný pokles ich cien logiku. Medziročný rozdiel v produkcii obilnín bol o 3,7% vyšší (o 80 mil. ton, takže skoro se‐
demnásobok celkového zberu ČR+SR), ale oproti roku 2009, ktorý nás deptal nízkymi cenami to bolo iba o 1,7% viac. Nárast neznamená veľa, pretože spotreba obilnín ročne raste asi o 1,7%, a to ako odozva rastu počtu ľudí a životnej úrovne. Olejnaté semená – vo svete sa jedná hlavne o sóju, doplnkovo o repku – vykázali medziročný prí‐
rastok iba 0,15%, v porovnaní s rokom 2009 síce 2,5%. To ale vôbec nestačí, pretože spo‐
treba rastie tempom vyšším ako 5%. Z časti to síce zachraňuje palma olejná, ktorá nie je v tejto štatistike, ale sama o sebe nie je schopná tento prepad nahradiť. EÚ, ktorá má trh s obilninami fakticky uza‐
tvorený, sa ale vôbec nedarí. Medziročne pro‐
dukcia obilnín vzrástla o 1,7% (o 4,8 mil. t), ale oproti roku 2009 výrazne (o 4,7%) klesla. Európske olejniny, teda predovšetkým repka, doplnkovo slnečnica, podľa očakávaní sklamali. Medziročne sa ich vyprodukovalo o 2,1% menej (o 600 tis. ton), oproti roku 2009 pred‐
stavoval prepad dokonca 4,7% (1,4 mil. t). Aj keď olejnaté semená, tuky a oleje nemajú nejaké významnejšie obmedzenia pre dovozy na trh EÚ, tak platí, že nejaké lacné dovozy zo zámoria či exSSSR nehrozia. Svetové ceny bý‐
vajú často mimo EÚ vyššie než v EÚ a k tomu sa ešte pripočítavajú náklady na dopravu, po‐
istenie atď. Keď k týmto číslam pridáme ešte ekono‐
mickú politiku, budeme občiansky nespokojní, ako poľnohospodári, ale v kľude. Jedná sa o tie podivné úchylky, ktoré spoločnosť ochu‐
dobňujú: biopalivá, solárne a veterné elek‐
trárne, zábery pôdy pre skládky a logistické centra, nevyužívanie prirodzených zdrojov bohatstva ‐ vedenie domácnosti, záhrady, dvory, tráva atď. A to ďalej pokračuje. Novo pripravované regule EÚ hovoria o greeningu ‐ ozelenení. Uberie ďalšiu pôdu, pridá ďalšie úkryty pre slimáky, škodce, choroby, buriny. Kde zostane plocha pre výrobu repky na bio‐
naftu? A takto to reálne funguje. Poľnohospodá‐
rom skôr k prospechu. Takže aj prvé zmluvné ceny pre rok 2012 sú logicky dobré, prijateľné. Repku už niektorí na časť produkcie podpísali za 9500 Kč/t, takže pri súčasnom kurze za asi 380 €/t. Cena za zber bude síce zrejme lepšia ‐ producenti bionafty majú väčšie kapacity než je surovín, euro i dolár nie sú v porovnaní s komoditami spoľahlivé, zásoby sú na nízkej úrovni ‐ ale cena je určitou istotou v tom na‐
šom euroamerickom bankovom lietadle plnom dlhov. Aj keď je Slovensko aj po polovici ok‐
tóbra stále deptané suchom, je potrebné sa rozhodnúť o zaorávkach repky až podľa jarnej reality. Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2534, e‐mail: [email protected] PORADCA
PESTOVATEĽA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 9
Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku
v roce 2010/11
Počet registrovaných odrůd řepky ozimé je v ČR (89 registrací) i SR (90 registrací) téměř totožný. To platí, i při více jak poloviční výmě‐
ře řepky na Slovensku. Vedle registrovaných odrůd je v nabídce každé země 20‐30 materiá‐
lů z EU katalogu, který obsahuje celkem asi 800 odrůd jarní a ozimé řepky. Většina odrůd, které se pěstují na Slovensku je známá i v Če‐
chách a naopak. Přitom podmínky obou zemí pro pěstování jsou poměrně velmi odlišné. O tom svědčí i současný podzimní stav poros‐
tů a tradičně nižší výnosy řepky na Slovensku. Slovensko pod vlivem kontinentálního klimatu velmi často trpí suchem. Pokud přijde sucho po setí (letošní podzim) je to pro řepku kritic‐
ké. Stejně jako tvrdší zimy bez sněhu a ná‐
sledně větší vyorávky řepky. Výsledky odrůdových pokusů nemají zpra‐
vidla nikdy jasného favorita. Pořadí odrůd se mění dle lokality a hlavně podle ročníku. Na základě výsledků si můžeme všimnout odrůd, které se v každém roce „drží“ a jsou tedy vý‐
nosově stabilní a plastické. Proto se dlouho udržel Lirajet, v Česku i Jesper, v ČR/SR drží Ontario a Ladoga. Mění se také podíl hybrid‐
ních odrůd, který letos v ČR odhadujeme na 60 % a v SR na 40 %. V ČR podle výsledků poloprovozních poku‐
sů 2010/11 ze sedmi stanovišť výnosově nej‐
lépe vyšly: Artoga, DK Exquisite, Sitro a DK Exfile (vše hybridy). Z linií byly nejlepší Arot (páté místo) a Ladoga (šesté místo). Podrob‐
nější výsledky odrůdových pokusů v ČR budou obsahem některého dalšího vydání Poradca pestovateľa. Výsledky slovenských pokusů jsou hůře vy‐
hodnotitelné, protože na každé lokalitě byl jiný počet odrůd (od 34 v Bánovcích po 56 v Prašicích). Nejlepším zhodnocením odrůd je pořadový test. Máme výsledky z šesti lokalit: PD Agrocoop Húl, RD Petrova Ves, Lúčnica s.r.o., Korpod Lesenice, PPD Prašice a MVL Bánovce n. Bebravou. Aby byly údaje dosta‐
tečně vypovídající hodnotíme pouze odrůdy, které jsme sklidili na min. polovině (tedy 3) lokalitách. Jak je patrné z tabulky 1 nejlepších výsledků dosáhla linie ES Astrid, následovaná dalšími liniemi Minotaur, ES Lutece a Koman‐
do. Nejlepšími z hybridů jsou pátý Xenon, šes‐
tý PR46W20 a sedmý polotrpasličí hybrid PR44D06. ES Astrid se na třech lokalitách, kde byl vyset, umístil vždy na prvním místě! Opa‐
koval se částečně rok 2004/05, kdy odrůda ES Astrid, ještě s odrůdou ES Nectar odolaly pozdním jarním mrazům a překonaly výnosově jiné odrůdy. I letošní jaro se vyznačovalo po‐
čátkem mája příchodem těchto pozdních mra‐
zů a následně velkými opady květů a šešulek. Přehled nejvýnosnějších odrůd na každé lokalitě ukazuje tab. 2. V první desítce se nej‐
častěji (tj. třikrát) umístily: Arot, ES Astrid, Minotaur a PR44D06. Svoji výkonnost na dvou lokalitách z šesti potvrdily: Albatros, EGC 912, ES Lutece, Exocet, Komando, Labrador, Lado‐
ga, NK Morse, Sensation, Traviata, Visby a Xenon. Hybridy dosáhly v pokusech velmi dobrých výsledků, ale v řadě případů je překonaly li‐
nie. Hybridům se dařilo v Prašicích, Bánovcích a Lesenicích. Naopak v Petrově Vsi byl mezi deseti nejlepšími pouze jeden hybrid (PR46W14). Na prvním místě se hybridy umís‐
tily u poloviny lokalit: v Prašicích ‐ Xenon, v Bánovcích ‐ Albatros a v Lesenici ‐ PR46W30. Při výběru odrůd by mělo platit pravidlo „spoléhat na jistoty a zkoušet novinky“. Spo‐
lehnout se můžeme s přihlédnutím k výsled‐
kům ÚKSÚP a poloprovozům ČR z hybridů na: Artoga, DK Exquisite, Exocet (do sucha), NK Linus (víceletý průměr), NK Petrol, PR hybridy od Pioneeru (např. PR44D06), Rohan a z linií na: Adriana, ES Astrid, Goya, Chagall, Jimmy, Komando, Labrador, Ladoga, NK Morse, Onta‐
rio, Tatra. Novinkami na odzkoušení jsou u hybridů Albatros, ES Alonso, Dobrava, hyb‐
ridní novinky od Pioneeru, Sensation, Travia‐
ta, Visby, Xenon a u linií Arot, ES Alicia (superraná), ES Lutece, Minotaur. PORADCA
PESTOVATEĽA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
STRANA 10
Tabulka č. 1: Pořadí nejvýnosnějších odrůd řepky ozimé v roce 2010/11
(odrůdové poloprovozní pokusy SR).
celkové výnopočet
odrůda
linie/hybrid
sové pořadí
hodnocených lokalit
1
linie
3
ES ASTRID
2
linie
3
MINOTAUR
3
linie
3
ES LUTECE
4
linie
6
KOMANDO
5
hybrid
6
XENON
6
hybrid
6
PR46W20
7
hybrid
6
PR44D06
8
hybrid
6
PR45D04
9
linie
6
AROT
10
hybrid
6
TRAVIATA
11
hybrid
5
EXOCET
12
linie
3
TATRA
13
linie
5
ADRIANA
14
hybrid
4
ARTOGA
15
hybrid
4
PR46W21
16
hybrid
5
DK EXQUSITE
17
hybrid
5
EXAGONE
18
linie
5
CHAGALL
19
linie
4
VITTEK
20
hybrid
5
ALBATROS
21
linie
6
VISION
22
hybrid
4
ROHAN
23
linie
4
ES ALIENOR
24
linie
4
NK MORSE
25
linie
3
EGC 912
26
linie
6
JIMMY
27
hybrid
3
NK PETROL
28
linie
5
LADOGA
29
hybrid
5
DOBRAVA
30
linie
5
SHERLOCK
31
hybrid
4
VISBY
32
linie
6
GOYA
33
linie
4
SISKA
34
linie
6
ROBUST
35
hybrid
6
SITRO
36
linie
4
NK DIAMOND
37
hybrid
5
ES ALONSO
38
hybrid
3
EXOTIC
39
linie
6
LABRADOR
40
linie
4
ES VENUS
41
linie
5
DIGGER
42
linie
4
RASPUTIN
43
linie
3
OSPREY
44
linie
4
LESIA
45
linie
3
ES BOURBON
pozn. V tabulce jsou uvedeny pouze odrůdy, které byly vysety na 3 a více lokalitách z celkem 6. Celkové pořadí vypočteno podle průměrného pořadí na jednotlivých lokalitách variabilita pořadí
1.-1.
3.-5.
3.-27.
4.-24.
1.-32.
2.-44.
8.-37.
5.-36.
5.-51.
4.-35.
6.-44.
7.-32.
10.-30.
10.-47.
9.-28.
3.-47.
3.-34.
15.-28.
15.-28.
1.-38.
7.-38.
7.-40.
13.-37.
2.-48.
7.-50.
3.-54.
20.-29.
4.-48.
5.-42.
12.-38.
9.-45.
12.-36.
10.-43.
9.-41.
14.-45.
17.-45.
4.-41.
16.-47.
6.-52.
11.-46.
19.-45.
27.-53.
31.-47.
24.-50.
35.-49.
PORADCA
NOVEMBER 2011, ČÍSLO 4
PESTOVATEĽA
STRANA 11
Tabulka č. 2: Deset nejvýnosnějších odrůd na každém poloprovozu v roce 2010/11
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
průměr
všech
odrůd
PD Agrocoop Húl
PPD Prašice
Bánovce nad Bebravou
Odrůda a výnos v t/ha
Odrůda a výnos v t/ha
Odrůda a výnos v t/ha
ES ASTRID
NK MORSE
ES LUTECE
KOMANDO
MINOTAUR
AROT
EGC 912
PR44D06
XENON
LABRADOR
5,72
5,64
5,56
5,52
5,49
5,49
5,49
5,40
5,39
5,34
XENON
PR46W20
EXAGONE
ES ALONSO
TRAVIATA
EXOCET
MINOTAUR
PR44D06
ALBATROS
ARTOGA
5,00
4,79
4,67
4,64
4,56
4,55
4,51
4,49
4,49
4,45
ALBATROS
NK MORSE
DK EXQUISITE
SENSATION
DOBRAVA
EXOCET
LADOGA
PR44D06
VISBY
SISKA
5,99
5,90
5,79
5,77
5,70
5,70
5,67
5,52
5,52
5,44
47 odrůd
celkem
(18 H)
5,11
56 odrůd
celkem
(24 H)
3,91
34 odrůd
celkem
(18 H)
5,19
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
průměr
všech
odrůd
RD Petrova Ves
Lúčnica s.r.o.
Korpod Lesenice
Odrůda a výnos v t/ha
Odrůda a výnos v t/ha
Odrůda a výnos v t/ha
ES ASTRID
ES NECTAR
JIMMY
LADOGA
KOMANDO
LABRADOR
VISION
AROT
PR46W14
ADRIANA
5,00
4,95
4,85
4,55
4,55
4,49
4,48
4,43
4,42
4,34
ES ASTRID
MH 06 E4
MINOTAUR
REMY
AROT
SENSATION
ROHAN
ES LUTECE
ROBUST
EGC 912
6,51
6,42
6,21
6,12
6,03
6,03
6,02
6,00
5,98
5,95
PR46W30
X08W9851
PR44W29
TRAVIATA
PR45D04
PR44W22
TATRA
LENNY
PR46W21
VISBY
5,99
4,19
3,99
3,87
3,62
3,51
3,50
3,45
3,44
3,42
47 odrůd
celkem
(23 H)
3,94
41 odrůd
celkem
(23 H)
5,69
40 odrůd
celkem
(19 H)
3,04
pozn. v závorce uveden počet hybridních odrůd na dané lokalitě, tučně zvýrazněny hybridy Ing. David Bečka, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2531, e‐mail: [email protected] P O R A D C A P E S T O V A T E Ľ A – internetový občasník pre slovenských pestovateľov. Vydáva Iniciatíva Prosperujúce olejniny; tajomníčka Ing. Petra Chromčová ([email protected]), adresa: PREFERT ‐ OSIVÁ s.r.o., Štrková 1, 946 32 Marcelová. Distribuce e‐mailom bezplatne záujemcom v SR. Vychádza najmenej 8x ročne v technologicky a marketingovo významnom období pre repku a ďalšie olejniny. Výkonný redaktor: Ing. Vlastimil Mikšík ([email protected]). Redakční rada: Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. – předseda (Va‐
[email protected]), Ing. David Bečka, Ph.D. ([email protected]), Ing. Ladislav Bittó, Ing. Anton Bogáň, Ing. Peter Bokor, Ph.D. ([email protected]), Ing. Soňa Holková ([email protected]), Ing. Jarmila Petrovičová (Petrovico‐
[email protected]), Ing. Ľubomír Rakyta ([email protected]‐racio.sk), Ing. Ondrej Takáč ([email protected]), Ing. Marta Vojteková ([email protected]). Napsali: DAVID BEČKA, PETER BOKOR, VLASTIMIL MIKŠÍK, JAN VAŠÁK, HELENA ZUKA‐
LOVÁ; grafická úprava: VLASTIMIL MIKŠÍK, tel.: +420776572321. 

Podobné dokumenty

Meeting Point č. 2

Meeting Point č. 2 sa sama vnárala do príbehu a znázorňovala prebiehajúce situácie. Odkrývala kúsok zo seba, jej vzťah k tej druhej, samej sebe, našu rozpoltenosť v určitých životných etapách. Keďže sa jednalo o kaba...

Více

Číslo 1 - Poradca

Číslo 1 - Poradca Pictor)  a  u  nich  je  nejvhodnější  doba  aplikace  před  rozkvětem,  kdy  se  ještě  dají  kombinovat  s insekticidy.  Novinkou  je  biopreparát  Poly‐ versum.  Nejlepší  je  časná  aplikace  –...

Více

BIOPALIVA, METHYLESTERY A SMĚSNÁ PALIVA (legislativa

BIOPALIVA, METHYLESTERY A SMĚSNÁ PALIVA (legislativa v základních dokumentech EU nastavenu cestu k výrazné expanzi. /eská republika by nem*la být nijak zasko ena, neboT programDm podpory výroby biopaliv je v /R již více jak 12 let v*nována významná p...

Více

ke stažení ZDE. - ZNZ Přeštice, as

ke stažení ZDE. - ZNZ Přeštice, as střední/vyšší střední střední střední střední střední nižší/střední střední střední střední střední střední střední střední nižší/střední střední střední nižší/střední nižší/střední nižší/střední

Více

Ceny osiv olejnin a technických plodin Tab. č.: 28

Ceny osiv olejnin a technických plodin Tab. č.: 28 Poznámky *: Od 1.1.2014 není možno užívat osivo olejnin mořené tzv. neonikotinoidy (např. Cruiser 0SR, Chinook 200 FS, Modesto). Za příplatek cca 90-100 Kč za výsevní jednotku je možno osivo domoři...

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) V ČR  na  rozdíl  od  SR  ve  velkém  poškodil  řepky  mráz  kolem  18.5.2012.  Poškození  na  prvý  pohled  připomínalo  bejlomorku,  na  dru‐ hý  plíseň  kapustovou,  ale  po  analýze  a  řád‐ né...

Více

Zborník anotácií - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zborník anotácií - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Recenzenti zborníka: Peter Bielik, Hana Borsuková , Emília Fulková , Klá ra Hennyeyová , František Kuzma, Alojz Podolá k, Dušan Šimo, Marek Dvořá k Technická úprava príspevkov: Janka Balá žiová , R...

Více