Hlas sv. Cyrila a Metoda - Vánoce 2012

Komentáře

Transkript

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Vánoce 2012
Vánoce roku 2012
Bůh vzal na sebe lidskou slabost, aby z ní učinil sílu
a abychom ji dokázali snáze přijímat u sebe i u druhých.
Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013!
přejí duchovní, redakce a administrace tohoto listu
Tři krátké vánoční meditace
Bůh se vtělil
Nejvlastnější dar
Nezapomeňme při množství dárků, které nakupujeme
a dostáváme, na ten nejvlastnější dar: darovat sami
sebe. Darovat si navzájem čas.
Otevřít náš čas Bohu. Tak zmizí hektičnost. Tak se
objeví radost, tak nastanou pravé svátky. Mysleme při
svátečním stolování na slovo Páně: Když strojíš večeři,
nezvi ty, kteří by tě také pozvali; ale pozvi ty, které nikdo
nezve a kteří tě také nemohou pozvat.
Nechť vánoční svátky naplní srdce všech lidí pokojem
a mírem! (Benedikt XVI.)
Daleké se stalo blízké.
Bůh se stal dítětem.
Každý z nás je poutníkem – tmou a zimou
Každý z nás dostal plamen světla - aby jej uchoval a
předával dále. Každému z nás plamen někdy skomírá, či
dokonce zhasne. Každý někdy klopýtneme. Každý máme
někdy světla na rozdávání, jindy ho potřebujeme
přijmout od druhých. Vždycky jde ale o to, neztratit své
zaměření k cíli a zůstat nositelem i dárcem obdrženého
světla. Někdy je to námaha a bolest. Ale i radost, kterou
svět nemůže dát. Šťastnou cestu!
Nyní už nemám strach.
Je-li Bůh dítětem
položeným tam na slámě v jeskyni,
pak mi už nic nenahání strach.
Strach mohu mít z čehokoliv,
ale ne z dítěte.
Z dítěte, které hladím
a které se ke mně vine.
Už nemám strach.
Jedinou námahu,
kterou musím vynaložit, je věřit.
Věřím-li, pokračuji tím v procesu,
kterým Ježíš - Dítě přichází na svět.
(Carlo Caretto)
Tříkrálové dary: zlato, kadidlo a myrha
Kadidlo, které přinesli mudrci do Betléma, je
vonná pryskyřice. Získává se z kmene stromu
kadidelníku (Boswellia). Kadidelník roste
v Jemenu, Ománu, Somálsku a v dalších zemích.
Myrha je pryskyřice z keře myrhovníku
(Commiphora). Používala se k balzamování. Roste
v Somálsku a Etiopii. Je vzácnější i dražší než
kadidlo. Často se myrha a kadidlo míchá.
Obr.: vlevo kadidelník, vpravo myrhovník
NAŠE VÁNOCE:
FRANKFURT-OBERRAD
Herz-Jesu-Kirche, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt am Main
sobota 15. prosince, 3. neděle adventní v 16 00 hodin – P. Waldemar
ZIRNDORF
Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche), Bergstr. 20, 90513 Zirndorf (blízko nádraží)
neděle 23. prosince, 4. neděle adventní v 15 00 hodin
neděle 6. ledna 2013, Tři králové v 15 00 hodin
STUTTGART
St. Stephan, Rotenwaldstr. 98, 70197 Stuttgart
neděle 16. prosince, 3. neděle adventní ve 14 30 hodin v české řeči
pondělí 24. prosince, půlnoční ve 22 00 hodin ve slovenské řeči
středa 26. prosince, Sv. Štěpán ve 14 30 hodin v české řeči
MNICHOV
pondělí 24. prosince
úterý 25. prosince
středa 26. prosince
neděle 30. prosince
úterý 1. ledna
neděle 6. ledna 2013
St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
půlnoční
ve 23 00 hodin
ve slovenské řeči
Boží Hod Vánoční
v 9 45 hodin
v české řeči
sv. Štěpán
v 9 45 hodin
ve slovenské řeči
Svátek Svaté rodiny
v 9 45 hodin
ve slovenské řeči
Nový rok 2013
v 9 45 hodin
v české řeči
ve slovenské řeči
Tři králové
v 9 45 hodin
Srdečně zveme na vánoční bohoslužby.
„SPRECHER“ – vedoucí české duchovní služby v Německu
2. září: Bohoslužba pro „hospodyňky“ na pouti v Sušici.
22. – 26. září: Konference kněží působících mezi krajany. Konference
se konala v kanadském Torontu, vedl ji Otec biskup Mons. Petr Esterka.
30. září: Gottesdienst der Nationen v Mnichově.
6. – 12. října: Výroční zasedání Velehradu v Římě.
Z Německa se zasedání zúčastnili P. Jiří Kopic SDB. a „bývalí krajané“
- dnes už z vlasti: jáhen Josef Jonáš a Marie Hanáková.
25. října: Účast na recepci u příležitosti státního svátku ČR,
pořádané generálním konzulem Mgr. Josefem Hlobilem v Mnichově.
26. října: Pohřeb P. Josefa Gleicha, dobrodince církve v ČSSR. Otec Sepp
k nám v době totality „poslal“ mnoho aut, přispíval na budování Centra
mládeže v Příchovicích i jinde. Pohřeb se konal v Ottmaringu u Augsburgu.
Postní duchovní obnova na Svaté Hoře
u Příbrami bude 15. – 17. března 2013.
Duchovní doprovod: prelát Mons. Josef Žák,
generální vikář plzeňské diecéze.
Spolupracují: jáhen Josef Jonáš, P. Bohuslav Švehla.
Cena za pobyt a jídlo: 950 Kč
V exercičním domě jsou většinou dvoulůžkové pokoje.
Dopravu si každý organizuje sám.
Přihlášky zašlete nebo zatelefonujte do konce února 2013
na Velehrad v Mnichově.
poutní místo Svatá Hora u Příbrami
Pouť na moravský Velehrad – výročí 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
5. – 6. července 2013 církev ve vlasti připravuje jubilejní pouť na Velehrad.
Bylo by krásné se k této pouti přidat. Pokud by byl dostatek zájemců z řad krajanů, posunuli bychom naši
pouť do Ellwangen o týden dopředu.
Pevný termín naší pouti do Ellwangen bude oznámen ve velikonočním Hlasu.
41. Česká národní pouť ke sv. Metodějovi
do Ellwangen – bude 30. 6. nebo 6. 7. 2013.
Je třeba mít alespoň jednou za rok možnost navzájem se setkat
z různých koutů Německa a společně slavit bohoslužbu.
Pouť v Ellwangen patří k tradicím České duchovní služby
v Německu.
Na obr. vlevo je milostný oltář v Ellwangen,
vpravo anděl shlížející do basiliky.
POMOZTE NÁM POMÁHAT!
Vašeho dárku (přiložená složenka) pod vánoční stromek
duchovní služby bude použito pro náklady spojené s vydáváním
a distribucí Hlasu, pro potřebné krajany
v Německu i pro podporu církve ve vlasti. Děkujeme!
Z Vašich darů jsme letos mohli sponzorovat exercicie na Svaté Hoře, pouť
do Ellwangen, zaplatit poštovné pro Hlas, sociální výdaje a mnohé další.
Rok víry 11. října 2012 – 24. listopadu 2013
Loni ohlásil Svatý Otec Benedikt XVI., že na podzim roku 2012 pro celou církev vyhlásí Rok víry.
Použil přitom především slovesa v činném rodě: dodat, vést, posílit, darovat a hlásat. Papež by chtěl Rok víry
pojmout jako impuls pro celou církev. Rok víry má tedy být čímsi činným – má probudit živou víru. Heslo zní
„impuls.“ Akce, setkání, bohoslužby a koncerty sice nenabízejí řešení na otázky, které vyvstávají, ale mohou tyto
otázky vynést na povrch. Pro něco takového se aktivity dobře hodí – nastolují témata.
Rok víry je pokračováním toho, co bylo cílem říjnového biskupského synodu, hledat cesty Nové evangelizace.
Církvi prospěje, když se bude celý rok zabývat otázkou hlásání víry v dnešním světě a bude přitom vědět, že to dělají
všichni katolíci. Právě to chce Rok víry podnítit. O zbytek se jako obvykle musí postarat všední den.
Naposledy Rok víry vyhlásil papež Pavel VI. v roce 1967.
Obrázky zleva:
Svatý Otec Benedikt se v předvečer vyhlášení Roku víry setkal s více než 400 kardinály a biskupy světa v aule Pavla VI..
Logo Roku víry: Loďka a stěžeň – církev a kříž, JHS – Jesus Hominum Salvator (Ježíš Spasitel lidstva), slunce – eucharistie.
Slavnostní mše svatá - náměstí sv. Petra v Římě ve čtvrtek 11. října 2012. Podle odhadů se slavnosti zúčastnilo asi 40 tisíc lidí.
Začátek Roku víry se shoduje s výročím dvou
významných událostí, které zanechaly v životě církve naší
doby výraznou stopu. Jde o 50. výročí zahájení
II. vatikánského koncilu, svolaného blahoslaveným
papežem Janem XXIII. (11. října 1962), a 20. výročí
vyhlášení „Katechismu katolické církve,“ který dal církvi
blahoslavený papež Jan Pavel II. (11. října 1992).
BRÁNA VÍRY NÁM OTEVÍRÁ CESTU PRO CELÝ ŽIVOT.
Vstoupit do brány víry znamená vydat se na cestu, která
trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem a končí tehdy,
když smrtí projdeme do věčného života.
Celá církev se musí jako Kristus vydat na cestu z pouště
na místo života, k přátelství s Božím Synem, k Tomu, který
dává život, a to život v plnosti. Často se stává, že křesťané
mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky
své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém
předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však není
samozřejmý a je i popírán. Dnes velké množství lidí
postihla hluboká krize víry.
VÍRA JE NAŠÍM CELOŽIVOTNÍM SPOLEČNÍKEM, DÍKY NÍ
MŮŽEME VNÍMAT ÚŽASNÁ DÍLA, JEŽ PRO NÁS BŮH ČINÍ.
Nemůžeme se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť
a světlo zůstalo skryto. Musíme znovu objevit chuť nechat
se krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi,
a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům.
Benedikt XVI.
Co znamená Rok víry?
V celé církvi byl Rok víry slavnostně vyhlášen.
Biskupové napsali pastýřské listy.
V mnoha farnostech se vytvářejí modlitební skupinky,
organizují se přednášky, koncerty, sbírky pro potřebné.
Plnomocné odpustky k Roku víry
Ve všech diecézích byla vyhlášena místa, kde je možné
získat plnomocné odpustky: na poutních místech
(Hostýn, Vranov, Želiv, Svatá Hora, Klokoty, Cvilín,
Zlaté Hory, Nepomuk a na dalších místech), ve všech
diecézních katedrálách. V každé diecézi byl zveřejněn
jejich seznam.
Kromě toho je možné získat odpustky i na místě,
kde jsme byli pokřtěni.
Podmínky jsou obvyklé: sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Sv. Otce. Při návštěvě místa
vlastního křtu je třeba obnovit křestní sliby.
Odpustky je možné získat i na hlavní svátky církevního
roku a při slavnosti patrona kostela.
Katechismus katolické církve
Součástí Roku víry je četba a studium katechismu. Naše
víra se upevňuje a roste, když jí poznáváme, studujeme.
Další plánované aktivity v roce 2013:
Světový den mládeže v Rio de Janeiro 16. – 28. 7.
Pouť na Velehrad 4. – 5. července
Národní pouť do Svaté země 8. – 10. listopadu
Prezident vyznamenal hrdiny!
V neděli 28. října 2012 předával prezident ČR Dr. Václav Klaus na Pražském hradě státní vyznamenání.
Mezi 22 laureáty byl Mons. Karel Fořt z Mnichova a Ota Filip z Murnau. Srdečně blahopřejeme!
Otce Karla doprovázeli manželé Třebínovi z Rudolfova a P. Bohuslav Švehla z Mnichova. Velikou pomocí byla
přítomnost členů Hradní stráže. Spisovatele Otu Filipa doprovázela manželka Marie a dcera Hana.
Vladislavský sál Pražského hradu byl přeplněn, mnoho
dalších účastníků sledovalo slavnostní ceremoniál
na obrazovkách ve Španělském sálu a v dalších sálech.
Mezi přítomnými byla vláda, parlament, členové
politických stran, rektoři a profesoři vysokých škol,
starostové a hetmani, zástupci církve, Akademie věd,
vědeckých a kulturních společností. Nechyběla armáda,
policie, nositelé vyznamenání z minulých let, herci,
hudebníci a další osobnosti veřejného a kulturního života.
Vše přenášela Česká televize.
Hymny a fanfáry hrála hudba Hradní stráže.
Všichni vyznamenaní byli v půlkruhu na židlích na pódiu,
členové Hradní stráže stáli za nimi, doprovod měl své
vyhrazené místo v hledišti.
Slavnost byla zahájena přinášením historických praporů a
standarty České republiky. Pak přišlo několik prominentů,
manželka pana prezidenta Livie spolu s paní Dagmar
Havlovou. Jako poslední přichází i Dr. Václav Klaus.
Po projevu pana prezidenta následovalo předávání
ocenění. Každý vyznamenaný byl krátce představen.
Pak zazněla státní hymna. Tím ceremoniál skončil.
V prostorách Pražského hradu bylo výborné pohoštění.
Byla příležitost potkat se s mnoha známými osobnostmi,
pozdravit pana kardinála Duku i další.
Profily našich vyznamenaných, jak byly představeny
ve Vladislavském sále:
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua
Masaryka Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi za
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity
a lidská práva.
Mons. Karel Fořt byl za války za svou aktivitu ve skautském
hnutí vězněn nacisty a prodělal totální nasazení. Po válce
po studiu teologie působil jako kněz na Šumavě, odkud se mu
v roce 1950 podařilo před hrozícím zatčením uprchnout
na Západ.
Působil nejprve jako misionář v Alžírsku a poté od roku 1960
v České misii v Mnichově. Stal se vedoucím duchovní služby
pro Čechy v SRN. Po roce 1968 všestranně pomáhal nové
vlně emigrantů jak po stránce duchovní, tak existenční.
Až do roku 1995 vedl náboženskou redakci Rádia Svobodná
Evropa.
Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy Otu
Filipovi za zásluhy o stát v oblasti umění.
Ota Filip je významný český exilový spisovatel, autor
rozsáhlého románového a publicistického díla psaného česky
i německy, které obohatilo českou i německou literaturu.
Po maturitě vystřídal mnohá zaměstnání. V roce 1970 byl
odsouzen za podvracení republiky a po propuštění z vězení se
v roce 1974 vystěhoval do SRN. Působí jako publicista
a komentátor v předních německých denících, je držitelem
mnoha prestižních ocenění a stal se členem Bavorské
akademie věd a umění.
fotografie zleva:
manželé Třebínovi a sestra Goretti, kardinál Duka a manželé Steigerovi, Řád TGM, vyznamenaný Ota Filip
V sobotu 13. října prohlásil Angelo kardinál Amato v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
14 pražských františkánských mučedníků ze 17. století za blahoslavené.
V podzimním Hlasu jsme přinesli zprávu o chystaném
blahoslavení 14 františkánů, kteří působili (1604 – 1611)
při kostele Panny Marie Sněžné v Praze na Novém Městě
a 15. února 1611 byli brutálně vyvražděni.
Takovou návštěvu pražská katedrála za poslední roky
nepamatuje, organizátoři odhadli účast na 6 000 lidí.
V presbytáři bylo několik set kněží. Průvod ministrantů
sahal od brány Pražského hradu až k arcibiskupskému
paláci.
Na počátku slavnosti zazněl příběh mučedníků a po něm
přečetl Angelo kardinál Amato list, jímž Svatý Otec
prohlásil 14 mučedníků za blahoslavené.
Pak františkáni odhalili beatifikační obraz. Do katedrály
vešel průvod s palmovými ratolestmi a přinášel nový
relikviář vyrobený ze 300 let starého dubu s ostatky
mučedníků.
Přítomen byl také generální ministr františkánského řádu
br. José Rodríguez Carballo OFM a bývalý nuncius
Giovanni kardinál Coppa.
„Mučedníci pobízejí lidskou společnost k usmíření
a bratrství v pokojném soužití. Tyto oběti zla, které se
neustále staví proti dobru, nás vyzývají, abychom byli
milosrdní, pevní a ve své lásce bez hranic důslední.“
„I dnes se nepřítel světla snaží potírat církev, ne až tak
zabíjením křesťanů – i když v některých krajích se to
děje stále, jako spíš výsměchem, pohrdáním, odmítáním
Ježíšova slova a Božích přikázání.
Této vlně protievangelijní nenávisti má křesťan čelit
s odvahou, bez falešných lidských ohledů a má
upevňovat ducha lásky.“
Angelo kardinál Amato
fotografie zleva:
- relikviář s ostatky mučedníků
- žehnající Angelo kardinál Amato
- františkánské sestry s palmovými ratolestmi
- beatifikační obraz mučedníků
Německo – naše farnost
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
℡ 089/2016 793, fax: 089/1895 9715
sál Velehradu: Dachauerstr. 23, 80335 München
℡ 089/2603331
www.misie-nemecko.com; email: [email protected]
bankovní spojení: LigaBank München; konto 2124017, BLZ 750 90 300
Prelát Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, 94032 Passau
P. Waldemar Obrębski CMF
Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, 60599 Frankfurt
Mons. Karel Fořt, Rheinstr. 39, 80803 München
Kněžský domov, Želivského 3, 370 06 České Budějovice
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen
Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein
Jáhen Josef Jonáš, Černín 73, 267 51 Zdice u Berouna
℡ 0173/ 6939 600
℡ 089/349 894
℡ 00420/387 021 622
℡ 08137/99265
℡ 00420/311 686 334
Slovenské katolické misie v Německu:
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39
Pfr. Arpád Bernath (zodpovědný za Norimberk), Friedrichstr. 6
Pfr. Peter Ceľuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13
Pfr. Peter Hudymač, August Bebel Str. 49
80339 München
95119 Veitsbronn
60486 Frankfurt am Main
68199 Mannheim
(089) 500 3510
(0911) 751446
(069) 77 8319
(0621) 81 4595
Dvě vatikánská jmenování:
Nový biskup pro Regensburg
6. prosince 2012 byl jmenován profesor Dr. Rudolf Voderholzer (53) diecézním biskupem v Regensburgu.
Prof. Dr. Rudolf Voderholzer se narodil 9. 10. 1959 v Mnichově, kněžské svěcení přijal v r. 1987.
Byl kaplanem v Traunreuth, Haar a Zorneding; učil dogmatickou teologii v Mnichově.
Působí na universitách v Fribourg a Trier.
Vede komisi pro kompletní vydání díla Josepha Ratzingera v Regensburgu.
Jmenování prefekta Papežského domu
Osobní sekretář Benedikta XVI. Mons. Georg Gänswein (56) se 7. prosince 2012 stal prefektem Papežského domu.
V úřadu vystřídá arcibiskupa Jamese Michaela Harveye, kterému byl při poslední listopadové konzistoři udělen
kardinálský titul a zároveň byl jmenován arciknězem baziliky Sv. Pavla za hradbami.
Arcibiskup Georg Gänswein (* 30. 7. 1956) Waldshut (Schwarzwald), kněžské svěcení přijal v roce 1984.
Vystudoval kanonické právo na mnichovské univerzitě a poté působil jako soudce při diecézním tribunálu
v arcidiecézi Freiburg im Breisgau. Od roku 1996 byl osobním sekretářem Josepha kardinála Ratzingera.
Po volbě kardinála Ratzingera papežem zůstal jeho osobním sekretářem.
Prefektura Papežského domu organizuje státní návštěvy u Svatého stolce, soukromé i generální audience Svatého
Otce, papežské bohoslužby s výjimkou liturgické stránky, duchovní cvičení Svatého Otce, kardinálského sboru
a římské kurie i papežovy cesty po Římě a Itálii.
Fotografie zleva:
Dóm St. Peter v Regenburgu; Prof. Dr. Rudolf Voderholzer; Papežský dům ve Vatikánu; arcibiskup Georg Gänswein
Přísaha gardistů ve Vatikánu
neděle 6. května 2012, Aula Pavla VI.
„Přísahám, že budu věrně, čestně a poctivě sloužit papeži
Benediktu XVI. a jeho legitimním nástupcům.
Vší silou jsem připraven jej chránit a pokud bude třeba,
nasadím za něj i svůj život.
Stejnou službu prokáži i kolegiu kardinálů, pokud nebude
stolec obsazen.
Slibuji respekt, věrnost a poslušnost svým velitelům
a nadřízeným. Přísahám, že budu zachovávat všechno,
co odpovídá cti mého stavu.“
Pak šli rekruti každý zvlášť ke stolu, kde byla
rozprostřena vlajka Švýcarské gardy. Levou ruku položili
na vlajku a pravou zdvihli k přísaze: „Já, Martin
Holeček, slibuji, že budu svědomitě a pečlivě
zachovávat vše, co bylo řečeno. Tak přísahám, k tomu
ať mi pomáhá Bůh a všichni svatí!“ (v němčině)
Přitom mají přísahající vzpřímené tři prsty pravé ruky
(symbol Nejsvětější Trojice).
Heslo gardistů: Odvaha a věrnost.
Martin Holeček je první český gardista ve Vatikánu.
Syn Jitky a Stanislava Holečkových z Luzernu,
vnuk manželů Antonína a Jitky Hinštových z Mnichova.
* Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratři * Jsme jedna rodina *
Svátost křtu:
Amálie Marie Mrtvá, Mnichov
Opustil nás:
Josef Skořepa, Schafftlach
25. 11. 2012
Naši jubilanti:
40 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
77 let
80 let
85 let
Radka Tuháčková, Norimberk
(24. 10.)
Sr. Savia Maria Kroková, Mnichov
(28. 11.)
pastorační asistentka na Slovenské misii v Mnichově
Blanka Fajkusová, Mnichov
(13. 11.)
Jarmila Podubecká, Mnichov - opožděně
(16. 8.)
Zdeněk Homolka, Norimberk
(15. 10.)
Roman Hanzal, Praha, dříve Frankfurt
(15. 11.)
Mons. ThDr. Karel Janoušek, Mikulov
(27. 10.)
bývalý farář v Mnichově
Vladimír Plučinský, Waldkraiburg
(30. 10.)
ThLic. Václav Steiner, Mariazell, Rakousko
(20. 11.)
Dušan Pokorný, Kirchheim
(22. 11.)
Stefan Rauer, Morava - Stuttgart
( 5. 9.)
Adolf Ullmann, Höchberg
(13. 10.)
Hana Žižková, Fürth + Istria, Chorvatsko
(14. 10.)
Christa Ullmann, Höchberg
(20. 11.)
Marta Kögler, Pfullinger
(15. 12.)
Dagmar Wouterson, Wendelstein
(24. 10.)
Mons. Josef Šupa, plukovník duch.služby, USA (14. 11.)
Dagmar Zdražilová, Luhačovice
(19. 11.)
Josef Blažek, Brno (dříve Mnichov)
(29. 12.)
Mons. Petr Esterka, Kalifornie, USA
(14. 11.)
biskup pro Čechy v zahraničí
Marie Illberg, Mnichov
( 6. 12.)
Mons. Johann Tasler, Mnichov
(22. 12.)
duchovní rádce Ackermann- Gemeinde
Antonín Mikita, Mnichov
(24. 12.)
P. Jiří Kopic SDB., Ensdorf
(24. 12.)
Děkovná mše sv. bude v Ensdorfu 26. 12. 2012 v 10 hodin.
P. Jan Birka, Stará Boleslav
(17. 12.)
Pokřtění ať vytrvají,
v manželství ať pokoj mají,
zemřelé vem´ do nebe,
prosíme, Pane, tebe!
A jubilantům? Živió, živió, ….
bývalý duchovní správce pro Čechy v Luzern ve Švýcarsku
88 let
90 let
91 let
Ivo Buroš, Mnichov
(23. 12.)
Zdeněk Kollinger, Mnichov
(20. 10.)
Mons. Karel Fořt, Mnichov + Č. Budějovice ( 8. 11.)
Věra Omocík, Mnichov
(16. 11.)
a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvěděli.
Výročí ordinace – 25 let kněžského svěcení:
P. Ing. Martin Holík, Brno, ředitel Rádia Proglas – tajně vysvěcen biskupem Krátkým
Výročí ordinace – 20 let biskupského svěcení
Mons. Josef Kajnek, světící biskup Hradec Králové
13. 12. 1987
12. 12. 1992
Jedno moudro a přání:
„Dobrý večer, tady Ježíšek. Chystám se k Vám na Vánoce. Doufám, že to nebudete přehánět s pečením a uklízením.
Narodil jsem se ve chlévě, a tak se chci u Vás cítit jako doma.“
Upřímnou radost ze slavnosti Narození Dítěte Ježíše přejí P. Bohuslav Švehla, starostka Svatava Tutschka
a sekretariát misie: Marie Popeláková a Vendula Bílková.
Sv. Cyrila a Metoda – Seelsorgebrief – Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge
Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, Plzeň

Podobné dokumenty