zima 2011 - Obec Tlučná

Komentáře

Transkript

zima 2011 - Obec Tlučná
To, co se nedá přehlédnout
Policie informuje občany Tlučné
Pracovní četa i v tomto roce odvedla spoustu dobře
vykonané práce.
Rekapitulace letošního roku trestné činnosti v naší obci
je celkem pozitivní.
Zima 2011
Vydává Obecní úřad v Tlučné
číslo 4.
zdarma
povoleno MK ČR E 12277
Dopis Ježíškovi.
Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí...
Děkuji Ti, to mi stačí.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012
přeje všem redakce TZ.
A na co se těšit v příštím roce?
Už v únoru na MASOPUST.
Foto: Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
zprávy z radnice
6. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 8. 12. 2011 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce schválilo:
VII. a VIII. úpravu
rozpočtu obce pro rok 2011.
Návrh rozpočtu obce
Tlučná pro rok 2012.
Přijetí dotace a podpis
smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci
„Výstavba sběrného dvora odpadů
obce Tlučná“.
Finanční příspěvek ve výši
10 000,- Kč na konto Nadace pro
transplantaci kostní dřeně.
Pracovní četa
Blíží se konec
roku 2011 a nastává ten
správný čas na
bilancování. V případě
pracovní čety obecního
úřadu je to bilancování,
které ve mně vzbuzuje
obdiv, uznání a úctu.
Ale přesvědčte se sami.
K 30.11.2011 měla pracovní četa
celkem 15 stálých členů. Z toho 8
pracovníků zaměstnaných v rámci
projektu veřejně prospěšných prací se
státním příspěvkem, 3 na řádný pracovní
poměr a 4 na dohodu o pracovní činnosti.
Na dohodu o provedení práce dále
vypomáhal pan Miroslav Mottl.
Četu vedl pan Zdeněk Kobza
(nemožné ihned, zázraky do tří dnů).
Zástupcem vedoucího je pan Josef
Haštaba (ve srovnání s ním se i včeličky
flákají). Do čety pak dále patří pánové:
Luboš Štich a Jaroslav Bláha
instalatérské, údržbářské a zámečnické
práce všeho druhu (Ferda mravenec číslo
I a II).
Miroslav Mottl zednické práce,
Jaroslav Lukšík, Jaroslav Stauber
zednické práce, údržba komunikací a
veřejné zeleně, Karel Kopřiva, Václav
Lukšík, Jan Psutka, Karel Strejc, Petr
Šafhauser, Ludovít Tódor, Václav
Troubil, Josef Volráb a Václav Zikán
m
Žádost SPCCH ZO Tlučná
ohledně poskytnutí příspěvku na
činnost v roce 2012 ve výši
45 000,- Kč.
Podpis smlouvy na
provozovatele sběrného dvora
odpadů v obci Tlučná s firmou
EKO-SEPAR s. r. o., Hřbitovní
1214, Nýřany.
Zastupitelstvo vzalo na
vědomí:
Sdělení VaK a. s. Plzeň
ohledně zařazení rekonstrukce
kanalizace Lidické ul. do
investičního plánu pro rok 2012 ve
údržba komunikací a veřejné zeleně
(blesk je jejich pomalejší bratr).
Do září letošního roku pracoval v
četě také pan Ladislav Takáč. Po jeho
odchodu do zaslouženého důchodu jsme
velmi rychle zjistili, že pravidlo „každý je
nahraditelný“ v jeho případě rozhodně
neplatí.
V letošním roce měli všichni výše
uvedení práce opravdu až nad hlavu.
Nejprve to byla údržba chodníků a
komunikací v zimním období. Sněhová
nadílka byla letos opravdu bohatá. Každý,
kdo si uklízel sníh v okolí své
nemovitosti, si jistě dovede dobře
představit, co to je, když takovou práci
děláte 8 hodin denně a to nejen ve všední
výši cca 1,3 mil. Kč.
Informaci MŽP Praha
ohledně situace kolem dotace na
projekt „Intenzifikace ČOV
Tlučná, kanalizace Kamenný
Újezd, kanalizace Tlučná“ s tím,
že doposud nebylo rozhodnuto a
pokračují jednání mezi zástupci
ČR a EU.
Úplné znění usnesení
o b e c n í h o
zastupitelstva je k
dispozici na úřední
desce OÚ a na
obecních webových
stránkách.
Připravil Ing. Václav Vítek
den. Počasí si totiž nenechá poroučet a tak
bylo nutné čistit, sypat a uklízet i o
sobotách a nedělích. Nebyl to žádný med!
Následovala údržba veřejné zeleně. A
opět jsme měli výjimečný rok. Tráva
rostla jako z vody. Mimo to se rozsah
udržovaných ploch rok od roku zvětšuje.
V podstatě to byla nepřetržitá činnost od
dubna do října.
A byl tu podzim a s ním úklid
spadaného listí.
Ale nejde jen o celoroční úklid a
údržbu místních komunikací a péči o
zeleň na veřejném prostranství. Naše
pracovní četa má totiž daleko větší pole
působnosti.
Foto Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
zprávy z radnice
Pracovní četa
Konkrétně v roce 2011 pracovní četa
dále samostatně zajistila:
· demolici starého a vybudování
nového můstku přes Vejprnický potok.
· rekonstrukci 6-ti bytů a 4
balkonů v Domě s pečovatelkou službou
(instalatérské, topenářské a zednické
práce)
· rekonstrukci Pomníku padlých
na Návsi Svobody
· rekonstrukci dětského hřiště Na
Čampuli
· opravy bazénu a oplocení na
koupališti
· opravy v základní škole v době
prázdnin (instalatérské, zednické,
malířské a natěračské práce)
· práce spojené s výměnou oken a
dveří v hasičské zbrojnici
· vyčištění kanalizačních vpustí
na místních komunikacích
· vyčištění přepadové stoky za
zdravotním střediskem
· zemní práce při rekonstrukci
veřejného osvětlení
· výpomoc při výstavbě
investičních akcí nová - škola, sběrný
dvůr
· likvidaci náletových křovin v
severní části areálu tělovýchovné jednoty
a na severozápadním okraji areálu
Krimich
· zámečnické práce na oplocení
areálu TJ
· opravy a údržbu sekaček,
křovinořezů a ostatního strojního a
vozového parku v majetku obce
· operativní provádění oprav
odpadních, vodovodních a topenářských
rozvodů v domě s pečovatelskou službou,
tělocvičně a v ostatních nemovitostech v
majetku obce
·operativní provádění
zámečnických oprav
Zkrátka a dobře, bylo toho letos
požehnaně. Ale to ani zdaleka není vše.
Kompletní přehled akcí pracovní čety v
roce 2011 představuje 3 plně popsané
stránky formátu A 4.
Mimo to nejde jen o počet a rozsah
akcí. Důležitá je i finanční stránka věci.
Provedení výše uvedených akcí a činností
ve vlastní režii pracovní čety představuje
úsporu minimálně 950 000,00 Kč. A to už
je poznat! Dodavatelsky by si to naše
obec nemohla dovolit ani náhodou.
Ten soudek piva, co pan starosta
věnoval členům pracovní čety na
obecním zastupitelstvu 8. prosince, byl
zasloužený měrou vrchovatou.
Připravil Ing. Václav Vítek
Foto Václav Volf
Policie informuje
občany Tlučné
Redakce Tlučenského zpravodaje
otiskuje dopis por. Bc. Josefa Aubrechta
zaslaný obecnímu úřadu.
Vážený pane starosto.
Zasílám Vám příspěvek do
Tlučeského zpravodaje.
Pozitivní je, že v Tlučné nedošlo k
žádné závažné nebo násilné trestné
činnosti. Pokud se týká nápadu TČ bylo
spácháno na území obce celkem 26
trestných činů, z toho se podařilo v 16
případech zjistit pachatele, v ostatních
případech policisté pokračují v pátrání po
pachatelích a prověřují podezřelé osoby.
Nejčastější páchanou trestnou
činností, která trápí policisty a občany
Tlučné, je majetková trestná činnost,
především různé krádeže na stavbách,
krádeže nářadí, různých kovů a šrotu, kdy
odcizené věci a materiál většinou končí
ve sběrnách druhotných surovin.
Pokud se týká přestupků bylo jich
na území obce od počátku roku
zaevidováno celkem 255. Z toho bylo 198
objasněno a vyřízeno v blokovém řízení,
zde se jedná převážně o různé přestupky
např. v dopravě, krádeže starších jízdních
kol a případy vandalismu.
Velmi kladně ze strany policie je
hodnocena spolupráce jak s vedením
obce, tak i s pracovníky obecního úřadu
zejména se strarostou, který pravidelně
spolupracuje s místně příslušným
obvodním oddělením v Nýřanech. Je
využíván kamerový systém v obci, který
také přispívá ke snižování kriminality na
inkriminovaných místech.
V obci jsou pravidelně prováděny
ze strany, jak policistů z obvodního
oddělení, tak i pracovníkem preventivně
informačního oddělení krajského
ředitelství besedy se seniory a ve školách,
což jistě přispělo k tomu, že nebyl v
Tlučné zaznamenán žádný případ
trestného činu spáchaného na seniorech
nebo na dětech. Zároveň se zvyšuje počet
poznatků k páchání trestné činnosti od
občanů, kteří se nebojí zavolat jakoukoliv
podezřelou informaci, což často přispívá
k zjištění pachatele a objasnění případu.
Prevence v Tlučné je ze strany policistů
územního odboru Plzeň - sever
hodnocena velmi kladně. Policisté žádají
občany, pokud mají jakékoliv poznatky,
dotazy nebo informace k bezpečnostní
situaci v obci, případně připomínky k
činnosti Policie České republiky, aby se
ozvali přímo na telefonní linku na
obvodního oddělení v Nýřanech
974327760. Policistou, který má územní
odpovědnost na Tlučnou je praporčík
Marcel ŠKRIBA, vedoucím oddělní je
npor. Bc. Ladislav FRONK, v případě, že
občané budou cokoliv potřebovat,
poradit, pomoci, s důvěrou se mohou na
policisty obrátit.
S pozdravem por. Bc. Josef Aubrecht
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Nové
knihy
BELETRIE
Ayotte, M. - Oběť
Patterson, J. - Okamžik překvapení
Watt, P. - Osedlat vítr
Kaes, W. - Na vlastní pěst
Lucks, G. - Byl jsem Hitlerův poslední
rekrut
Teremová, L. - Nedovolím ti odejít
Hunter, C. C. - Zrozena o půlnoci
Deaver, J. - Lovec
Wood, B. - Zlatá země
Roberts, N. - Vítěz bere vše
Fulghum, R. - Drž mě pevně, miluj mě
zlehka
Lanczová, L. - Vstupenka do ráje
Janečková, K. - Temnota
Nowak, H. - Krvavý sníh
Klapczynski, M. - Ao medvědí muž
King, S. - Černočerná tma
Weir, A. - Princezna Alžběta
BELETRIE MLÁDEŽ
Krolupperová, D. - Zákeřné keře
Pilátová, M. - Vila Vivivíla a piráti
Jižního moře
Smith, L. J. - Upíří deníky Soumrak
Řeháčková, V. - S Viky je vše naruby
Banscherus, J. - Případ zloděje bruslí
Kratochvíl, M. - Klofáci
Řeháčková, V. - Kašlu na kluky
Dvořák, J. - Co si doma povídáme
Miler, Z. - Krtek a rybka
Jovaišiene, B. - Štěňátko Vinci na cestě
kolem světa
NAUČNÁ
Vondrušková, A. - Rodinné svátky a
oslavy
Plicka, K. - Český rok
Rytířová, H. - Párty kuchařka pro kluky
a holky
Stingl, M. - Ostrovy krásy, lásky a
lidojedů
Roland, P. - Tajemné úkazy
Hausdorf, H. - Satelity bohů
Langerová, V. - Urdu, parda, burka pět
let v Pákistánu
Sacher, R. - Dýchla na mě smrt
KNIHOVNICE DOPORUČUJE
Jiří DVOŘÁK
CO SI DOMA POVÍDÁME příběhy
předškoláků a malých školáků
- kniha je určena pro malé čtenáře, kteří
se učí číst s velkými písmeny.
Srdecne zve do knihovny
Vlasta Pospíšilová
I na podzim
se v Tlučné vítaly
nejmladší děti
Vítání občánků, které se konalo
5. října 2011 na Obecním úřadě v Tlučné,
proběhlo tradičním způsobem.
Program zpestřilo hudební
seskupení pana Václava Volfa krásným
zpěvem slečen Lucie a Dominiky
Volfových a Michaely Haišmanové s
dojatou pozorností všech přítomných.
Tento slavnostní akt řídil již
tradičně Mgr. Jiří Plaček. K rodičům
promluvil místostarosta obce Ing. Václav
Vítek.
Vše bylo zdokumentováno a je v
místní kronice. Rodiče kromě kytičky pro
maminky dostali drobné dárky a 500 Kč
dětem pro začátek života.
Přejeme všem hodně zdraví a
spokojenosti.
Za KPOZ Jan Mitrenka
Místní knihovna dále nabízí využití
Internetu zdarma
pro všechny obyvatele Tlučné
v otevírací době knihovny.
Webové stránky naší knihovny
najdete na adrese:
knihovna.obec-tlucna.cz
Přivítání byli:
CERHA Adam
NOVÁKOVÁ Eliška Marie
CHMELENSKÝ Jan
ŠILHÁN Jan
KURTINCOVÁ Aneta
KLIKOVÁ Eliška
ŠVÁBOVÁ Karin
ROTTOVÁ Nicole
KUBÍK Tomáš
SEDLÁKOVÁ Ema
ČECHOVÁ Barbora
HAIŠMANOVÁ Eliška
ŠTAUBER Ondřej
MRÁZOVÁ Kateřina
KRÁTKÁ Barbora
Komise pro občanské záležitosti
přeje občanům krásné Vánoce a
hodně spokojenosti v novém roce.
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Zprávy z hasičské zbrojnice
Mladí hasiči
Na svoji první
soutěž po prázdninách si
mladí hasiči zajeli do
Křimic, kde místní sbor
připravil již 12. ročník
pro čtyřčlenná družstva.
Úkolem bylo provést
štafetu v motání hadic,
uzlovou štafetu, útok se džberovou
stříkačkou, pokořit opičí dráhu a hod
granátem. Doplňkovou disciplínou byl
přetah lanem. Velký úspěch jsme měli ve
stáčení hadic, horší to bylo při hodu
granátem na cíl. Některé hody ohrožovaly
rozhodčí. Závěrem ale vše skončilo k naší
spokojenosti. Čtveřice Jan Bednář,
Michaela Haišmanová, Veronika a
Zuzana Kašparovy v přetahu lanem byla
nepřekonatelná. Odměnou byl dort.
8.10. odvezl velitel sboru Jan Čermák
naše nejmladší hasiče a hasičky na již 40.
ročník „Plamen 2011-2012“, který se
konal ve Štichovicích. Zde společně se 45
družstvy bojovali o co nejlepší umístění.
Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a
v požárnické všestrannosti.
Již 5. ročník „Nevřeňské
bloudění“ se konal 5.11.2011. Jednalo se
o dětskou hasičskou soutěž zařazenou do
seriálu soutěží „O pohár odborné rady
mládeže okresu Plzeň-sever“. Formou
branného závodu, pětičlenná družstva
měla za úkol projít vyznačenou trasu, na
které plnila stanovené úkoly. Akce se
zúčastnilo 78 družstev. Jednalo se o
večerní soutěž, trasa byla vyznačena
chemickými světélky. Na jednotlivých
stanovištích byli rozhodčí převlečeni za
pohádkové či jiné podivné bytosti. Jen s
pochopením rodičů, kteří nám svými auty
pomohli dopravit děti na místo soutěže, se
naši MH mohli této akce zúčastnit.
Poslední soutěž v prosinci
„Mikulášská střelba na čerta“ se konala
4.12.2011 v Ledcích. Střílelo se ze
vzduchovky, foukačky a luku.
Těchto soutěží se
zúčastnili:Veronika Kašparová, Michaela
Haišmanová, Marcela Zímová, Jan
Bednář, Anna Kocánková, Zuzana
Kašparová, Eliška Křížová, Tereza
Tetaurová, Václav Loužek, Denis
Demeter, Matyáš Longauer, Ondřej
Bednář, Daniel Demeter, Tomáš Tilňák,
Vojtěch Kolář, Pavel Kašpar, Matěj
Balázs a Daniel Chovančík.
Soutěže dospěláků
V sobotu 10.9.2011 se ve Zbůchu
konala soutěž pod názvem „Zbůšská
Foto Marcela Špachmannová
osma“.Této souteže se zúcastnilo
družstvo žen i mužu. Úkolem soutežících
byl štafetový beh labyrintem a požární
útok se stríkackou PS-8. Družstvu mužu,
doplnené o dva dorostence, se mnoho
nedarilo a nakonec obsadilo 9. místo z 11
p r í t o m n ý c h d r u ž s t e v. R e p u t a c i
zachranovaly ženy, které za úcasti 6-ti
družstev získaly druhé místo.
Další soutež se konala 24.9. v
Nýranech. Na „Memoriálu Václava
Klicky a Pavla Egermayera se ctyrclenná
družstva na okruhu cca 25 km snažila
plnit celkem 13 disciplín, napr. hod
granátem, presun po vode, stavení stanu,
vázání uzlu, první pomoc a jiné.
Za muže soutežil Stanislav Klug,
Vlastimil Žák, Kamil Križan a Jan
Bednár. Za ženy Pavla Kašparová, Ivana
Cermáková, Adéla Klausová a Eva
Jägerová.
Je zde záver roku a to se zamykají
studánky, reky, ale i hasicské souteže.
Jedna taková akce se konala 5.11.2011 v
Bolevci. Již II. ročník pod názvem
„Memoriál Míly Pytlíka – Poslední káď
roku 2011“. 22 družstev, mezi nimi i naši
muži, se přišli rozloučit s letošní soutěžní
sezónou. Naše smíšené družstvo se
loučilo 18. místem.
Funkcionáři a okres
Již druhé setkání Zasloužilých
hasičů a funkcionářů okresu Plzeň – sever
se konalo 17.9.2011 v obci Studená u
Chříče. Organizátorem této akce bylo
Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever,
obec Studená a místní sbor dobrovolných
hasičů. Pro Zasloužilé hasiče a
funkcionáře byl připraven bohatý
kulturní program a nechybělo ani kvalitní
občerstvení. Pozvání obdrželi i naši
členové V.Filipová, V. Lukšík, J. Klečka,
K.Basset, L.Filip, J.Šedivý, J.Filip a
J.Čermák. Jednu z nejlepších ukázek
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Zprávy z hasičské zbrojnice
předvedli mladí hasiči z SDH Kralovice.
Jejich dětský zásah při dopravní nehodě s
vyproštěním, poskytnutím první pomoci
a následnou likvidací požáru, která byla
navíc po celou dobu doprovázena
nahrávkou veškeré radiové komunikace
jednotky s operačním střediskem, neměla
chybu. Na závěr je čekal vřelý potlesk
diváků.
Shromáždění SDH
Představitelé sborů se tentokrát
sešli 12.11.2011 v Dobříči. Přítomní
vyslechli činnost za uplynulý rok a během
rokování došlo i na vyznamenání
některých členů. Mezi oceněnými byl i
náš starosta sboru pan Josef Filip. Za
dlouholetou záslužnou činnost převzal
„Řád sv. Floriána“.
Foto Petr Špachmann
Školení
V měsíci říjnu proběhla další
školení ZJ. Byla zaměřena na dálkovou
dopravu vody. Nejdříve teoreticky a pak s
použitím tří motorových stříkaček byla
provedena dálková doprava vody na
vzdálenost 200 metrů za pomoci
hadicových navijáků. Závěrem bylo
provedeno zazimování veškeré techniky
a věcných prostředků.
Překonal se rekord?
Také v letošním roce byli hasiči
součástí akce „Vypuštění balónků s
p ř á n í m J e ž í š k o v i “ . 9 . 1 2 . 2 0 11 v
15.15.hodin vzlétlo na nádvoří u hasičů k
nebi 160 balónků. 223 organizací se
pokusilo překonat rekord z roku 2008,
kdy bylo vypuštěno 100.858 balónků.
Výsledek se dozvíte v příštím vydání TZ.
Závěr roku
Vážení spoluobčané! Závěrečné
hodnocení naší činnosti proběhlo
10.12.2011 v 15 hodin v zasedací
místnosti HZ, při kterém nemohly chybět
děti z MŠ a naši mladí hasiči. Po jejich
vystoupení starosta Josef Filip seznámil
přítomné s činností sboru za rok 2011 a
velitel Jan Čermák s činností zásahové
jednotky. V jejich hodnocení byl důležitý
výčet 4088 brigádnických hodin, které
členové odpracovali na úkor svého
volného času. Po zásluze došlo i na
Výroční členská schůze SPCCH a Mikuláš
V sobotu 3.12.
2011 se konala výroční
členská schůze naší
organizace SPCCH.
Klubovna místních
hasičů se naplnila již
půl hodiny před
zahájením. Důvodem je
velký zájem o naše akce a celkový počet
členů 140 je toho dokladem. Předsedkyně
paní Dezortová zahájila schůzi, na které
přivítala všechny přítomné a přivítala
zástupce obecního úřadu p. ing. Vítka.
Potom vzpomenula naše členy, kteří již
nejsou mezi námi a jejichž památku
přítomní uctili minutou ticha. Byla
zhodnocena práce v uplynulém období.
V polovině dubna se konal zájezd
na kulturní akci a to do Nýřan na
dechovou kapelu Šohajka.
Koncem dubna byl organizován
rekondiční pochod do Vejprnic.Tuto akci
trochu poznamenal déšť, ale některé
odvážlivce přece neodradil a do Vejprnic
se šlo. Počasí se po takovém elánu
udobřilo a celý pochod proběhl velmi
dobře.
V květnu byl pořádán zájezd na
zámek Kynžvart, Prohlídka zámku byla
nádherná a po procházce upraveným
parkem se jelo do Mariánských Lázní.
Opět zdařilá akce.
V červnu se konal rekondiční
pobyt na Šumavě v hotelu p. Sládka na
Špičáku. Procházky v horské přírodě,
lesích , dobrá strava a ubytování udělalo z
rekondičního pobytu nezapomenutelný
zážitek.
Srpnové dny někteří z nás trávili
v Konstantinových Lázních v penzionu
vyznamenání členů. Čestné uznání sboru
převzali Vlastimil Žák, Klára Muchnová,
Ivana Čermáková, Adéla Klausová a
Kamil Křižan. Čestné uznání okresu
převzal Václav Beneš, uznání kraje
převzali Petr Špachmann a Milan
Špachmann. Medailí sv. Floriána byli
oceněni Konstantin Basset a Václav
Lukšík. Jaroslav Lukšík převzal z rukou
starosty sboru pana Josefa Filipa medaili
„Za mimořádné zásluhy“. Hudební
doprovod pana Miroslava Markvarta
zakončil úspěšné zasedání.
Na závěr mého příspěvku přeji
všem spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví a osobní
pohody do roku 2012.
Lubomír Filip
Pohoda. Prohlídky okolí a koupání v
bazénu vlily energii do žil účastníkům.
Vzhledem na velikost penzionu byl pobyt
rozdělen do dvou skupin po týdnu.
V tomto měsíci byl ještě
organizován prodloužený víkend do
Mariánských Lázní do hotelu Kossuth.
Lázeňský pobyt a krásné počasí opět
udělaly své.
Začátkem října byl pořádán zájezd
do Bečova do zámku a na hrad podívat se
na nejvzácnější klenot v českých zemích a
to relikviář sv. Maura. Jedná se o
nalezenou a rekonstruovanou vzácnou
památku, která se může rovnat s
korunovačními klenoty v Praze. Po
prohlídce jsme jeli do našich
nejznámějších lázní Karlových Varů.
V polovině měsíce se pořádal
pochod do Pankráce. Rekondiční pochod
se opět líbil.
V listopadu byl zájezd do Kdyně
do nového akvaparku.
Tento stručný přehled akcí roku
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Výroční členská schůze SPCCH a Mikuláš
2011 jasně ukazuje, že výbor organizace v
čele s předsedkyní paní Dezortovou má
nápady a dělá vše pro to, aby občané
Tlučné a zvláště invalidé a lidé s
civilizačními chorobami prožívali jeseň
svého života v pohodě a ve štěstí.
Dále proběhlo doplnění výboru
organizace o 3 nové členy za ty, kteří
odchází z výboru pro zdravotní a jiné
důvody.
Pokladní organizace paní Krocová
přednesla zprávu o hospodaření a
předseda revizní komise p. Filip potvrdil
správnost.
Místostarosta ing.Vítek popřál
všem členům hodně zdraví a úspěchů a
přislíbil na rok 2012 příspěvek od
obecního úřadu 45000,-Kč na činnost
organizace.
Dále za okresní svaz SPCCH
předala zdravici paní Rybářová.
Po diskuzi bylo podáváno malé
občerstvení a bylo cítit ve vzduchu nějaké
napětí. Vždyť možná přijde i Mikuláš a
třeba i s čertem. A také přišel. Jelikož byli
všichni hodní a pracovití, Mikuláš nechal
čerta doma a přišel sám a rozdal každému
nějaký dárek. Odstupující členky výboru
dostaly krásnou kytici za dobrou a
obětavou činnost a přání dobrého zdraví a
pohody. Nakonec zahrála na poslech a do
skoku naše známá kapela.
Je velmi dobře, že jsou ještě lidé,
kteří přiloží nezištně ruku k dílu a
připravují a organizují pro jiné akce a
rozptýlení v jejich životě.Také v
kolektivu a v družné zábavě se snadno
rozmělní běžné starosti a všichni
pookřejí. Dobrá nálada a pohoda je lék na
všechny neduhy.
Připravil: Václav Karpíšek
Foto Václav Karpíšek
Akvapark Kdyně
V druhém týdnu měsíce listopadu
byl pořádán zájezd do nového akvaparku
ve Kdyni. Je tam vybudovaný bazén,
vířivky a další vodní radovánky. Naše
organizace SPCCH se rozhodla, že je
potřeba znát okolí a tak zorganizovala
zájezd do Kdyně.
Autobus p. Bláhy nás odvezl na
koupání. Sešlo se 41 účastníků. Koupání
v akvaparku bylo pro všechny
rozptýlením i relaxací. Dobrý oběd a
občerstvení vyvrcholilo v dobré náladě
účastníků. Plavání a vodní sporty jsou pro
starší občany velmi zdravé a pomohou při
léčení obtíží spojené s pohybovým
aparátem. Spokojenost všech byla dobrou
odměnou výboru SPCCH.
Připravil Václav Karpíšek
Zájezd do Bečova
a Karlových Varů
Dne 9.10. 2011 byl uspořádán
zájezd do Bečova a Karlových Varů.
Počasí bylo nádherné a přitom jsme viděli
druhý nejdražší klenot naší historie a to
relikviář sv. Maura. Je uložen na zámku v
Bečově, kde byl také nalezen. Jeho
hodnota je srovnatelná s korunovačními
klenoty sv. Václava v Praze.
Po prohlídce jsme jeli obdivovat
naše nejznámější lázně Karlovy Vary. Při
trošce znalosti němčiny a ruštiny jsme se
tam i domluvili.
Při nástupu do autobusu nás
trochu bolely nohy, ale byli jsme naplněni
krásnými zážitky.
Václav Karpíšek
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Rekondice SPCCH
Pochod na Pankrác
16.10. 2011 byl svolán pochod na
Pankrác.Členové svazu postižených
civilizačními chorobami oblékli
sportovní oděv, nazuli pohodlné boty,
někteří vzali svá vnoučata a vyrazili na
výlet. Počasí ukázalo vlídnou tvář a tím
byl zdravý pohyb umocněn. Sraz ve 14.00
u kapličky byl splněn a šlo se. K sídlišti,
po Pankrácké cestě, po polní cestě, po
které je krásná procházka , kterou si celá
skupina řádně užila. Zakončení bylo též
výborné a to občerstvením po krásném
pochodu.
Vesnička Pankrác je bývalá
hornická osada, která vznikla na
pozemcích dolu stejného jména. V okolí
jsou pozůstatky šachtiček, které vznikaly
na místech, kde uhelné sloje vybíhaly na
povrch. Dále jsou vidět v okolních lesích
zbytky náspu, na kterém vedla kolejová
dráha a která odvážela vytěžené uhlí na
nádraží do Nýřan. V současné době byly
prováděny rekultivační práce, aby byla
zajištěna bezpečnost tam, kde byly
propadlé chodby a jámy. V obci Pankrác
stojí pomník na památku stávky horníků,
při které bylo zastřeleno několik z nich.
Připravil Václav Karpíšek
Lubomír Filip
Toníkovy kulinářské rady
OS Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
V minulém čísle
jsme Vás informovali o
zazimování zahrad. Ale
opozdilo se opadávání
listí a tak místo koulování uklízíme listí ještě
koncem listopadu a začátkem prosince.
Na Višnici nás to ale stejně táhne.
Chvilku posedíme u ohně, upečeme si
jednoho z posledních buřtů a polkneme
dvojku něčeho dobrého.
V zimě není problém potkat
některého z nás, jak se procházíme a
díváme se, jestli nás a naše sousedy
nenavštívil nějaký nenechavec.
A tak v poklidu doznívají poslední
dny roku 2011 a zanedlouho nás čeká ten
další rok 2012. Proto nám dovolte,
abychom i my popřáli lidem dobré vůle
krásné a pokojné svátky vánoční a do
nového roku 2012 zdraví a štěstí tolik,
abyste ho mohli rozdávat tam, kde ho
potřebují.
Tak, jako se vrací
ptáci každým rokem do
teplých krajin, tak se
vrací ti dříve narození
do Mariánských Lázní.
Ubytování jim
poskytuje každý rok
hotel Kossuth, ze
kterého je krásný rozhled přes údolí na
zpívající fontánu, která je součástí
nejlepšího parku v České republice.
Krátkodobý pobyt si účastníci
zpestřují návštěvou městského bazénu,
procházkou k Lesnímu prameni,
neopomenou se zastavit v Modré
cukrárně, která je součástí klidného
pobytu a doporučené terapie. Ten, kdo
navštívil tyto lázně, ví kolik lákavých
butiků se skrývá při procházce
kolonádou. I návštěva těchto míst je
součástí klidného odpočinku obzvláště
pro ženy, ale opačné pohlaví jim to rádo
dopřeje. Počasí bylo výborné a večerní
barevná fontána je nezapomenutelná.
Takže zase za rok u fontány.
Na závěr něco za zub, udělej si
sám a poděl se s ostatními.
Mocca pralinky
250 g čokolády na vaření, 60 g kakaa, 60 g
moučkového cukru, 3 lžičky jemně mleté
kávy, 1/8 vlahé sladké smetany, spařené a
oloupané půlky mandlí.
Všechny přísady utřeme do pěny,
hmotu dáme do sáčku s ozdobným
nástavcem a na olejem potřený papír
stříkáme hvězdičky. Ozdobíme mandlemi
a necháme oschnout.
Strašidla
Na párátko napíchneme hrozinku,
ořech, kandované ovoce, kousek datle,
kousek fíku a kousek nugátové čokolády.
Dobroty střídáme a pak namáčíme do
čokoládové polevy. Zpestří mísu po
stránce vzhledové i chuťové.
Cukroví ze strojku
s vařenými vejci
25 dkg tuku, 12 dkg cukru, vanilkový
cukr, citrónovou kůru, 50 dkg hladké
mouky, 2 natvrdo uvařená vejce
nastrouhaná najemno.
Uděláme těsto, dáme do mašinky
na maso s nástavcem a tlačíme různé
tvary a upečeme. Studené tvary máčíme v
čokoládě.
Kokosové Rafaello
200 g kokosové moučky, 2 cl slazeného
kondenzovaného mléka, oloupané
mandle, kokos na obalení.
Z kokosu a mléka vypracujeme
hmotu a necháme ji vychladit. Do kousku
hmoty vtlačíme mandli, zakulatíme a
obalíme v kokosu.
Kuřecí tajemství
4 kuřecí řízky, 1 banán, 2 menší kiwi
Řízky naklepeme, posypeme
kořením na kuře a osolíme. Dva řízky
naplníme banánem a dva oloupaným
kiwi. Zabalíme, spíchneme párátkem a
obalíme v mouce, rozšlehaném vejci a
strouhance smíchané se lžící sezamových
semínek. Dozlatova osmažíme na oleji.
Podáváme půlku tajemství s banánem a
půlku kiwi rozříznuté příčně napůl.
Za OS Okrašlovací spolek Tlučná a
Višnice
Antonín Cubera a Jana Šindelářová
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Anketa
Jak zvládáte každoroční předvánoční shon?
Zdeňka
Skřivanová
Vánoce mám moc
ráda, ale toho stresu si
taky užiji pěknou
porci. Nejspokojenější jsem, když už je
po večeři. To si pak
večer opravdu hezky
užiji. Musím ale taky
přiznat, že obě mé děti ochotně pomáhají,
hlavně syn, který se učí na kuchaře a taková
pomoc je opravdu příjemná.
Lenka
Jägerová
Zatím jsem na
mateřské, tak se dá i
tohle období zvládnout v pohodě. Složitější to mají maminky,
které jsou zatížené
zaměstnáním a úklid,
pečení a nákup dárků
musí stihnout po práci. Přesto si myslím, že
Vánoce by se měly prožívat bez stresu.
Monika
Kočárníková
Vlastní domácnost
teprve připravujeme, a
tak ještě letos se
budeme těšit a radovat
v rodinném kruhu u
rodičů. Vánoce mám
moc ráda, a tak to
neberu jako nějakou
zátěž. Až malá ještě trochu povyroste a bude
vnímat Vánoce jako my, tak to už bude
složitější. Ale já se na to v podstatě těším.
Emilie
Loužková
Vánoce se snažím užít
si jak nejlépe to jde.
Shon nás zatěžuje
každý den, například v
práci, s dětmi,
domácnost a další.
Moc ráda mám zimní
procházky, ale vadí
mi, že je brzy tma a pak už je to jen o tom
zdravém vzduchu. V prosinci jsou tyto
procházky obohaceny o světelnou výzdobu v
oknech, na balkónech a v zahradách.
Pavlína
Bradová
Zatím to stále není nic
hektického. Člověk je
spíše zatížen tou
každodenní starostí o
potomka. Tím neříkám, že Vánoce
nemám ráda. Co se
týče třeba klasického
pečení vánočního cukroví, mám letos
dovolenou. Vloni jsem toho napekla tolik, že
kdyby to vydrželo, máme i letos. Ale kdo ví.
Anketu připravil Václav Volf
Příroda zajímá i naše mateřáčky
Začátkem září
2011 přišla do naší
školy nabídka výukových ekologických
programů pro
předškolní děti. Ani na
okamžik jsme nezaváhaly a spojily se s
Mgr. Petrou Čechurovou z Občanského
sdružení Ekocentrum Tymián. Společně
jsme vybraly dvě témata, která by
odpovídala věku dětí a ročnímu období.
Nejstarší děti si vyslechly krátkou
pohádku O ztraceném beránkovi,
dozvěděly se, jak se nazývají jednotliví
členové ovčí rodiny, jak se staráme o
ovečky, jaký z nich máme užitek.
Povídaly si o zpracování vlny, co všechno
musíme udělat, než se z ovčího rouna
stane svetr. Na závěr si děti vyrobily
ovečku s pravým kožíškem, vyzkoušely
si tkaní na tkacích rámečcích a zahrály si
jako opravdoví pastýři na pastevecké
píšťalky.
Mladší děti skřítek Podzimníček
pozval do svého barevného podzimního
království. Naučily se poznávat listy,
přiřazovat je ke stromům, upevnily si
poznatky o tom, jak se zvířátka připravují
na zimu. Malíři pomohly namíchat barvy
na jeho malířské paletě. Obě akce byly
velice zdařilé a už plánujeme další na
zimní období.
5.12.2011 zarachotily přede
dveřmi naší MŠ řetězy, ozvalo se
bouchání, bručení a tlupa čertů s
Mikulášem a andílky vešla dovnitř.
Vykulené oči a pofňukávání malých
mateřáčků bylo až dojemné. Samozřejmě
že slibovali, ale i hrdinně se ke zlobení
přiznali. Žáci 9. třídy ZŠ byli skvělí, s
dětmi to uměli a mnozí si jistě uvědomili,
že to není tak dávno, co sami seděli v MŠ
a byla v nich také malá dušička při
návštěvě této skvělé trojice.
6.12.2011 čekalo na děti v
m
tělocvičně ještě jedno překvapení. S
mikulášskou nadílkou a pohádkou
"Sněhuláci" přijelo divadlo Dráček.
Určitě se pobavily nejen děti, ale i
dospělí. I tentokrát při výčtu zlobivých
dětí došlo na slzičky a některé zlobiče
museli doprovodit k Mikuláši a čertici
rodiče. Velký dík patří všem rodičům za
hojnou účast a pedagogickému kolektivu
za vzornou přípravu celé akce.
Vánoce se blíží mílovými kroky
a jsou tu ještě další akce, o kterých se
zmíním jen datumově.
10.12.2011 vystoupily nejstarší
děti na Výroční valné hromadě SDH v
Tlučné. Kulturní pásmo nacvičila s dětmi
paní učitelka Olga Vítová a všichni
přítomní snahu dětí ocenili potleskem.
19.12.2011 jsme se moc těšily
na obyvatele z DPS a rády jsme je
přivítaly letos u nás v MŠ. Nabídli jsme
jim prohlídku naší školičky, vystoupení
nejstarších dětí, které připravily paní
učitelky Marcela Müllerová a Dagmar
Němečková. Nechybělo malé
občerstvení a drobné dárečky.
Poslední tečkou před koncem
roku 2011 bude společné zpívání u
vánočního stromu před základní školou,
které se stalo moc pěknou tradicí v obci.
Závěrem mi zbývá poděkovat
mnoha rodičům i prarodičům za jejich
sponzorské dary, které naší mateřině
věnují, ať již v podobě hraček,
kancelářského papíru či nejrůznějších
dobrot.
Vážení spoluobčané, přeji vám
pohodové vánoční svátky v kruhu svých
nejbližších a do roku 2012 vykročte tou
správnou nohou. Děkuji za spolupráci
vedení ZŠ s MŠ Tlučná, OÚ Tlučná a
celému pedagogickému kolektivu za
tvůrčí aktivitu v uplynulém roce.
Za MŠ Tlučná: Jana Lišková
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Mikuláš přijde
ve čtvrt na čtyři
Zase po roce
jsme s našimi dětmi
čekali v Restauraci Na
Hřišti na Mikuláše a
jeho pomocníky. Již o
několik dní dříve jsem
věděl, že já svého
pomocníka a kolegu
pana Jana Mitrenku, který se omluvil ze
zdravotních důvodů, tentokrát budu
postrádat. Proto jsem si zajistil nové
pomocníky, a to svoji starší dceru Lucii,
kterou si některé děti rychle oblíbily.
Možná hlavně proto, že jim ochotně
rozdávala různé sladkosti.
Dalším výborným pomocníkem
byl pan Karel Kopejtko, který dětem
pouštěl jeden dětský hit za druhým. Vše
vylepšil barevnou hudbou. To se dětem
určitě líbilo. Posledním pomocníkem byli
rodiče a prarodiče, kteří ochotně
pomáhali při zapojování potomků do dění
v sále.
To se to potom moderuje.
Tentokrát jsem si na děti vymyslel, aby do
mikrofonu přiznaly, jak dokážou zlobit.
Dozvěděli jsme se o rozbitém
hrnečku, o lhaní, ale nejlepší hláškou
bylo, když na tvrzení dvou hochů, že
vůbec nezlobí, oponovala asi stejně stará
holčička: "Chodí do mé školky a hrozně
tam zlobí". Mohl bych se prý o tom
přesvědčit osobně, ale nejdřív mi to musí
dovolit paní učitelka.
Ve čtvrt na čtyři přišel Mikuláš s
dvěma anděly a dvěma čerty. Děti
tradičně zazpívaly nebo přednesly
básničku, za což byly odměňované.
Věřím, že všichni byli spokojeni
nejen se zábavou, ale také s nadílkou,
kterou zajišťovali tlučenští Junáci, paní
Vyorálková a Obecní úřad Tlučná částkou
5.000,- Kč.
Mikuláše jsme se i letos dočkali a
tak nezbývá, než se těšit na hezké Vánoce.
Václav Volf
Junácké
zprávy
Drakiáda 2011
Všichni příznivci dračích letů se
sešli v sobotu 22. října na tlučenském
letišti. Vítr letošnímu ročníku docela přál
a tak se všichni draci hned po registraci
vrhli do vzduchu. Na obloze bylo k vidění
okolo dvacet doma vyráběných a stejný
Foto Václav Volf
Významná výročí
66 let
Dne 15. 9. 2011 oslavili 66 let
manželského života
Milada a Václav Eksteinovi z Tlučné.
Do dalších společných let přejí vše nejlepší syn Josef
s manželkou, dcera Milada s manželem, čtyři
vnoučata s partnery a šest pravnoučat.
Srdečnou gratulaci připojuje i redakce TZ.
počet i „továrních“ draků. Letos se dařilo
zejména létavcům. Některé vítr zanesl tak
daleko od letiště, že z nich byly jen tečky.
A tak to měla porota zase o něco těžší.
Nakonec se jí ale v každé kategorii Krasavce, Létavce a Originál - podařilo
vybrat tři nej. První místa ze soutěžních
kategorií získala dračí dorty.
Stejně jako v minulém roce měly
nejoriginálnější draky Bára a Terezka
Šmákalů. Tentokrát Kuře a Včelku Máju
– dokáže je příští rok sesadit někdo z
tohoto trůnu?Sladké odměny se dočkali
ale všichni zúčastnění. Diplomy byly
rozdány, draci staženi z oblohy a my se
mohli rozloučit již z XXI. ročníkem
Drakiády.
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Smutná zpráva
Jaroslav Tomášek
Letošní říjen byl pro některé z nás
hodně smutným měsícem. Navždy nás
opustil malý velký muž pan Jaroslav
Tomášek.
Člověk, který miloval přírodu, ať
už jako nimrod se svým oddaným psem
nebo v posledních letech vášnivý rybář. V
obou těchto činnostech nacházel klid a
lásku nejen k přírodě, ale i k lidem. Jeho
životní postoj byl přímočarý. Ze svých
zásad neslevoval a byl příkladem pro
mnohé z nás.
Čas se ale nedá zastavit a smutná chvíle
přišla. Jaroslava Tomáška nám bude připomínat jeho smysl pro humor a upřímné
přátelství. Petrův zdar, kamaráde Slávo.
přežvýkavců žádá delší dobu na trávení.
Pro srnčí zvěř je ale vhodnějším krmivem
v zimním období krmivo jadrné, oves,
ječmen.
V praxi se přikrmování provádí:
- přiměřeným množstvím vhodného
krmiva (oves, ostatní obiloviny pouze ve
směsi s ovsem, krmitelné odpady z
potravinářského průmyslu) a pokud
nepanují velké mrazy, jsou vhodné i
výlisky ovoce,
krmná a cukrová řepa a další šťavnatá
krmiva
- krmivy s vhodnou energetickou
hodnotou vzhledem k danému období a
druhovému složení zvěře - stále stejnými
krmivy opakovaně v malých množstvích,
protože hlavním konzumentem je
spárkatá zvěř, která patří mezi
přežvýkavce a ti vyžadují stálost potravy
vzhledem k bachorovým mikroorganizmům v předžaludcích, které jim
pomáhají potravu trávit.
Srnčí je přežvýkavá, proto více
polehává v houští a potřebuje dostatek
času k trávení. Vysoká sněhová pokrývka
ještě více sníží dostupnost potravy a ztíží
pohyb. Zvěř se nemůže dostat přes sníh k
rostlinné potravě a může trpět hladem,
Václav Volf
Zvěř v zimě
Rok se s rokem
sešel a opět je tu zima.
Pro nás myslivce je to
období nejen společných
honů, ale také obdobím
zvýšené péče o zvěř.
Letošní zima nás zatím
ještě neobdařila sněhovými srážkami, přesto je toto období pro
zvěř velmi náročné. Každý volně žijící
živočich prochází obdobím přípravy na
dobu strádání. Na zimu se spárkaté zvěři v
důsledku omezené potravy mění
metabolismus. Zvěř přežívá na
objemném krmivu, tedy senu, které si u
proto je v zimním období a hlavně za
sněhové pokrývky větší hustota zvěře v
blízkosti krmelců. Pro zvěř je velmi
energeticky náročné pohybovat se ve
sněhu, je nezbytně nutné, aby šetřila
energií po celou zimu. Prochladnutí
znamená pro zvěř téměř jistou smrt.
Největšími nepřáteli lesní zvěře jsou v
zimě především neukáznění lidé, kteří
často zvěř plaší a nutí oslabenou zvěř k
útěku. Největší nebezpečí pro zvěř
představují volně pobíhající psi v
honitbách. Psi se dokáží velmi rychle
pohybovat na sněhu i v oranici, kde se
srnčí svými kopýtky boří a prakticky
nemá šanci na únik, mimo to ledová
krusta na sněhové pokrývce zvěř, která se
propadá, zraňuje a způsobuje v mrazu
špatně se hojící rány.
Nejen pejskaři, ale i běžkaři jsou
každým rokem pohromou pro poklidný
život zvěře. Stačí, aby nezacházeli
hluboko do lesů, nebo se nepohybovali
středem polí, kde se schovávají zajíci, ale
aby se drželi na krajích lesů.
Neukázněnost vyhání zvěř z jejích
úkrytů. Běh je pro zvěř největším rizikem,
prožene-li volně puštěný pes kus srnčí
zvěře, ta se zapotí, vydá velké množství
energie, ale pak ulehne k odpočinku.
Následuje zápal plic a nevyhnutelně i
uhynutí.
Zvěř toho od nás moc nepotřebuje,
krajinu jsme sice změnili, ale přesto je
zvěř schopná bez problémů přežít jen s
nepatrnou pomocí v podobě přikrmování,
to jim každý rok zajistí naše myslivecké
sdružení. Ale klid pro pohodlné přežití
zimy jim musíme dopřát všichni.
Zamyslete se nad tím málem co můžete
udělat, než pustíte svého pejska z vodítka.
Připravila Ing. Lenka Václavová
Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a
záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si
všimli, že u dopravních nehod má většina
zraněných u sebe mobilní telefon. U
zraněných osob, se kterými nelze
komunikovat, zásahové síly neví, koho
by měli z dlouhého seznamu adres
kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby
tedy navrhli, aby každý zadal do svého
adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba
kontaktovat v nouzovém případě, pod tu
samou zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je:
ICE = In Case of Emergency.(pro případ
záchrany). Pod touto zkratkou
zaznamenejte telefonní číslo osoby, která
bude v případě nouze kontaktována
policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více
osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.
Pošlete prosím toto hlášení všem
kamarádům a známým, aby tato zkratka
nalezla celosvětové uplatnění.
Připravil Pavel Kouřil
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Takový byl rok 2011
Foto Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2011
Hornická historie
V devadesátých
letech dvacátého století
dohází v České
republice k útlumu
t ě ž b y u h l í . To t o
postihuje i společnost
ZUD a.s. Zbůch.
Přestože na dole
Krimich v Tlučné se těží poměrně kvalitní
černé uhlí, náklady na těžbu přesahují
cenu, za kterou se prodává. Proto se
rozhodlo vedení ZUD a.s., že důl Krimich
v Tlučné půjde do likvidace. Poslední vůz
s uhlí byl vytažen 31.3.1995. Při
uzavírání dolu byly z podzemí vytaženy
stroje, které měly nějakou hodnotu a byl
předpoklad, že budou prodány, jako např.
důlní kombajny, čerpadla včetně el.
motorů, důlní lokomotivy a pod. Došlo i k
likvidaci jednoúčelových budov na
povrchu. Byla zbourána třídírna uhlí,
těžní věž na Krimichu i na Nové Hospodě,
sklad olejů, uhelná kotelna a některé další
drobnější stavby. Obě jámy byly
zasypány a počalo se s rekultivací
hlušinové haldy.
Během likvidace docházelo
postupně k odchodu zaměstnanců.
Někteří využili předčasné penze, kdy po
odfárání určitého počtu let mohli odejít do
důchodu v 50 letech, jiní si našli jiné
zaměstnání. V roce 1996 byl důl Krimich
uzavřen.
Již během likvidace vzniká nová
společnost Krimich s.r.o., kde majoritním
vlastníkem je ZUD a.s. Zbůch. Tato
společnost se nejdříve podílí na pracech
při uzavírání dolu a zároveň rozjíždí
výrobu svařovaných konstrukcí. Postaví
se nové plynové kotelny, přizpůsobují se
haly k nové výrobě, nakupují se nové
stroje hlavně výkonné svářečky s
ochranou atmosférou. Rozjíždí se výroba
hlavně palet pro automobilový průmysl.
Je zde zaměstnáno asi 50 pracovníků a
nárazově jsou využíváni přes pracovní
agentury i cizí státní příslušníci nejvíce
Ukrajinci .
Vlastníkem celého areálu je ZUD
a.s. Zbůch. Výroba palet pokračovala do
roku 2005, kdy již byl majoritním
vlastníkem ing. Josef Chmelík a kdy
výroba byla ukončena. Nedařilo se sehnat
práci za odpovídající cenu. Krimich s.r.o
nedokázal vyrábět palety kompletně
včetně lakování a různých dalších
komponentů, nedostal se přímo k
odběratelům a prodával jako subdodavatel přes prostředníky, kteří cenu
neustále tlačili dolů. Palety se v
posledních letech začaly vyrábět i v Číně
a jejich cenám se nedalo konkurovat.
V roce 1996 byla založena firma
Steel Profil s.r.o., která se zabývá výrobou
svařovaných profilů (jäklů) a trubek. Pan
ing. Miroslav Pech, CSc si pronajal
budovu bývalých šaten, kde instaloval
výrobní linku na výše uvedené výrobky.
Po počátečních potížích, souvisejících s
rozjezdem výroby a prosazením se na
trhu, dnes firma zaměstnává cca 35
pracovníků a vyrábí okolo 2000 t výrobků
měsíčně. S ohledem na požadavky trhu je
výroba dále rozšiřována a
modernizována. Mimo výroby jäklů a
trubek se dnes válcují C, L a U profily.
Válcují se i profily se stěnou tl. 4 mm.
Investovaly se i nemalé prostředky do
vybavení areálu. Byly postaveny dvě
nové skladové haly, výrobní hala z
bývalých šaten byla stavebně uzpůsobena
k výrobě trubek v délce 12 m, opraveny
téměř všechny střechy a opraveny některé
původní budovy např. bývalá budova
těžního stroje. Bývalá truhlárna, která již
nebyla využívána, musela ustoupit
požadavkům výroby. Byla zbourána a
místo, kde vznikla betonová plocha, je
využíváno ke skladování vstupního
materiálu - svitků. Byla zachována vlečka
z Nýřan a po značných opravách je dnes
využívána hlavně firmou Metrans, a.s.
Dalším větším uživatelem areálu
Krimich je firma Trhy kovového odpadu Plus s.r.o., která zpracovává a zhodnocuje
kovový odpad. Mimo těchto firem jsou v
areálu další menší firmy v nájmu, které
využívají prostory např. ke skladování
nebo drobnější výrobě.
Připravil Ing. František Klug
Foto Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Promarněná
šance!!!
Měl jsem snahu
zabývat se jiným
tématem než „A“
mužstvem oddílu
kopané, ale okolnosti
mě donutily vrátit se
zpět k právě skončené
podzimní polovině
okresního preboru. Po sestupu z krajské
souteže jsme zacali hrát práve nejvyšší
okresní trídu s predsevzetím brzkého
návratu vzhledem k tradici tlucenské
kopané a úrovni souteže.
Zacátek preboru byl ocekáván s
velkým napetím a otázkou, co s námi
udelal sestup, jak soutež zahájíme, jak
celkove uspejeme. Zacali jsme až
prekvapive dobre. Prvních osm kol bez
porážky se ziskem 34 bodu a pomerem
branek 27:6, což bylo nejvíce vstrelených
a nejméne obdržených. Výsledky slibné,
darilo se hlavne strelecky, ale herní projev
nebyl vždy ideální a presvedcivý. Že by
jsme soupere válcovali od zacátku utkání
do konce, to tak nebylo. Presto jsme si
vybudovali solidní náskok na další celky.
Nic nenasvedcovalo tomu, že se blíží
katastrofa. A prišlo 9. kolo a domácí zápas
s Kaznejovem.
Místo povinného vítezství,
studená sprcha a první porážka. Hosté
nemeli co ztratit a tak velkým nasazením,
bojovností a vulí nás prehrávali.
Najednou jsme nevedeli, co hrát. Jedno
prohrané utkání nic neznamená, nic by se
nemelo dít, to se ve sportu stává,
prekvapivé výsledky k fotbalu patrí. Ale,
co cert nechtel, i v dalších ctyrech
zápasech jsme se nedokázali
vzpamatovat a místo 15-ti bodu pribyl na
naše konto pouze jeden za nerozhodný
výsledek v derby zápase ve Vejprnicích.
V posledních peti kolech jsme vstrelili
pouze 4 branky a obdrželi 11. Solidní
náskok byl jako mávnutím kouzelného
proutku pryc a po trináctém, posledním
kole jsme obsadili ve vyrovnané tabulce
až 3. místo. Na vedoucí duo Tremošná,
Nectiny ztrácíme 3 body. Další mužstva
ale máme nebezpecne v patách. Kožlany
a Kaznejov mínus dva body, Líne ztráta tri
body.
Co bylo prícinou takového pádu,
si nedokážeme vysvetlit, hlava me to
nebere. Jedinou objektivní prícinu vidím
v casté absenci hrácu z duvodu zranení ci
sport
z pracovních nebo rodinných důvodů.
Sestava se musela často měnit, měnily se
posty hráčů a to jistě není to pravé
ořechové, sehranosti to jistě nepřidá.
Jaro bude z tohoto pohledu
velice kruté a náročné. Stále je o co hrát.
Pokud ale budeme pokračovat v takových
nepřesvědčivých výkonech jako v
posledních pěti zápasech je postup
neodvratně pryč. Nezbývá, než se vrátit k
poctivému přístupu k tréninku a zápasům,
bojovnosti, nasazení a kolektivnímu
pojetí. Jedině tak máme naději, i když ta
umírá poslední.
Všem lidem dobré vůle i všem
těm, kteří se kolem fotbalu točí přejeme
pevné zdraví, mnoho úspěchů a
porozumění v novém roce 2012, též více
radosti s tlučenským fotbalem.
Výbor FO a Jaroslav Netrval
foto Václav Volf
Florbalové soutěže žáků
Dětská florbalová liga Tlučná
V září začal 2.ročník Dětské florbalové ligy, která se koná v
tlučenské tělocvičně. Po dvou turnajových dnech a odehraných pěti
zápasech jsou naši mladší žáci v průběžném pořadí na třetím místě.
Další turnajový den se koná 15.ledna 2012. Přijďte podpořit naše
florbalové naděje. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Průběžná tabulka Dětské ligy mladší žáci
Zápasů
1. Fbk Doubravka
5
2. Sokol Koterov
5
3. FbC Tlučná
5
4. SK Kerio Plzeň
5
5. Slavia VŠ Plzeň
4
Skóre
32:15
43:11
15:23
16:43
10:24
Body
15
12
6
3
0
Česká florbalová unie ČFbU divize I. liga starších žáků
Starší žáci, pod hlavičkou společného týmu SK Kerio Plzeň/Tlučná začali sezonu
více než úspěšně. V lize starších žáků ČFbU odehráli již 7 zápasů, z toho 6 vítězných. V
průběžném pořadí jsou na 3. místě (viz tabulka).
Další těžké zápasy chlapce čekají již 10.12.2011. Přejme jim mnoho štěstí v
dalších kolech ligy.
Připravila Vlasta Růžičková
Průběžná tabulka Divize I. ČFbU - ligy starších žáků
1. DDM Stod
2. FB Hurrican Karlovy Vary
3. SK Kerio Plzeň Tlučná
4. Slavia VŠ Plzeň
5. FBC Sokol Plzeň IV
6. GO - GO Horšovský Týn
7. TJ Baník Sokolov
8. FbC Sokol Rokycany
9. Cobra Radnice
10. FLK TJ Slavoj Tachov
Zápasů
8
6
7
8
8
8
7
5
5
8
Skóre
79:27
64:8
67:24
53:27
53:33
43:50
44:42
15:66
6:61
10:86
Body
21
18
18
16
15
9
7
0
0
0
Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Ing. Václav Vítek - odpovědný vedoucí vydání,
Jan Mitrenka, Lubomír Filip, - členové redakční rady, Václav Volf - grafické a textové zpracování,
Mgr. Miroslava Troubilová - korektura, Jindra Víchová - tisk. Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.

Podobné dokumenty

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky, Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se známka a pořadí, V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB) mimo konkurenci od ...

Více

07.04.2008 Týdeník Pernštejn (Lipoltice-Živanice B)

07.04.2008 Týdeník Pernštejn (Lipoltice-Živanice B) Mert, Doležal, Urbánek- Komárek, Kruliš, Ryba, Tišl- Remeš, Suchý (Procházka, Hála, Luptovský). Slušne hrané utkání, ve kterém si domácí v 1. púlivybudovali dvougólový náskok. Hosté po zmene stran ...

Více

jaro 2014 - Obec Tlučná

jaro 2014 - Obec Tlučná Tlucenský zpravodaj

Více