Zobrazení cévního systému v akutní/subakutní fázi CMP z

Komentáře

Transkript

Zobrazení cévního systému v akutní/subakutní fázi CMP z
Zobrazení cévního systému v
akutní/subakutní fázi CMP
z pohledu neurologa
UZ vs. CTA
-----------------------------Dagmar Sváčková
Neurologie Chomutov, KZ a.s.
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Cévní mozková příhoda
• Ischemická (cca 80%)
• Hemorhagická (cca 20%)
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Analýza registru IKTA – 2009-2012 – IC Chomutov
(Neumann J, Macko J, Kalita Z, Brabec P)
•  1512 pacientů 2009-11/2012
•  Ischemická CMP 89% (CMP, TIA)
•  Hemorhagická 11% (všechny typy)
•  9,9% pacientů léčeno IVT
•  Celková mortalita 8,9%
•  Statisticky významný vzestup mortality u hemorhagické
CMP a u pacientů s embolickým typem ischemie
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Klasifikace iktů dle etiologie (TOAST
klasifikace (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Makroangiopatie (stenosa >50% nebo okluze velké tepny) 40%
Kardioembolizace (FiS, flutter síní, trombus LS,LK) 15-20%
Mikroangiopatie (nemoc malých tepen) 20%
Jiné určené příčiny CMP (zánětlivé, disekce..)
Kombinovaná etiologie
Etiologie nezjištěna- kryptogenní iktus
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Ischemická CMP- akutní fáze
•  Snaha o rekanalizaci,
„time is brain“
• Jaká tepna je uzavřená?
• Jak to poznat?
- z klinického nálezu?
- zobrazovací metody – které a kdy?
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Ischemická CMP- akutní fáze
Jaká tepna je uzavřená?
MALÁ
Mikroangiopatie
Perforující arterie
X
VELKÁ
A. carotis interna
A. cerebri media- M1, M2
(Border-zone infarkty)
„nemoc malých tepen“
(small-vessel disease“)
Poměrně dobrý efekt IVT
Většinou malý efekt IVT
Zvažovat mechanickou rekanalizaci
– transport do KCC
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Jak to poznat?
• Klinickým vyšetřením
• CT mozku
• CT angiografie
• CT perfuse
• Neurosonologie
?
•  MRI mozku, DWI, PWI, mismatch
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Jak to poznat?
• Klinickým vyšetřením
• CT mozku
• CT angiografie
• CT perfuse
• Neurosonologie
•  MRI mozku, DWI, PWI, mismatch
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
NIHSS škála
(National Institute of Health Stroke Scale)
•  1a- úroveň vědomí
•  4- Faciální paresa
0 - plně při vědomí, spolupracující
1 - spavý, po mírné stimulaci poslechne, odpoví
2 - opakovaná stimulace k pozornosti, sopor
3 - koma (reflexní či žádná odpověď)
•  1b – slovní odpovědi
0 - obě odpovědi zcela správně
1 - jedna správně, těžká dysarthrie či jiná bariéra(OTI)
2 - obě špatně, afázie, kóma
•  1c – vyhovění výzvám
0 - oba úkoly správně
1 - jeden úkol správně
2 - žádný správně, kóma
•  2 - Okulomotorika
0 - bez patologie
1 - izol. paresa okohybného nervu, deviace či
pohledová paresa potlačitelná OC manévry
2 - nepotlačitelná deviace či pohledová paresa
•  3 – Zorné pole
0 - bez postižení
1 - částečná hemianopsie, fenomén extinkce
2 - kompletní hemianopsie
3 – oboustranná hemianopsie (slepota,včetně kortikální
slepoty)
0 - symetrický pohyb, bez postižení
1 - lehká paresa (např. asymetrie NL rýhy)
2 – úplná nebo částečná paréza dolní větve (centrální
paresa)
3 – kompletní (perif.) paréza uni- či bilaterální, koma
•  5 a 6- Motorika
0 - bez kolísání
1 – kolísání nebo pokles, bez úplného pádu na podložku
2 - určitý pohyb proti gravitaci, neudrží nad podložkou
3 - pohyb po podložce
4 - plegie, bez pohybu, koma (pro šechny konč.)
9 - amputace, ankylóza aj.příčiny patolog.
nálezu nesouvisející s příhodou
•  7- Ataxie končetin
0 - nepřítomna, nebo jen důsledek paresy. Koma.
1 - na jedné končetině
2 - přítomna na více končetinách
9 - amputace, ankylóza aj.
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
NIHSS škála - pokračování
•  8 - Senzitivita
0 - bez poruchy čití
1 – lehká a střední porucha sense
(hypestezie,hypalgezie)
2 – těžká porucha sense až anestezie uni, či bilat.
Koma.
•  9- Řeč
0 - bez afázie
1 - lehčí fatická porucha, lze porozumět
2 - těžká fatická porucha
3 - globální afázie, mutismus, kóma
•  10 – Dysarthrie
0 - nepřítomna
1 - setřelá řeč, je mu rozumět
2 - výrazně setřelá výslovnost, není rozumět, mutismus, kóma
9 - intubace, jiná bariéra
Hodnocení NIHSS skore:
•  NIHSS 4 -25 = indikace k
provedení IVT
•  NIHSS > 10 (12?) – susp.
uzávěr větší tepny
•  Vstupní NIHSS prediktorem
konečného klinického stavu
(Wahlgren et al. 2008, Koboyashi
2010, Sanak et al. 2011)
•  11 – Neglect
0 - nepřítomen
1 - neglektuje 1 kvalitu, anosognoze
2 - neglektuje více jak 1 kvalitu, kóma. -
?
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Poznáme klinickým vyšetřením postižení velké tepny?
•  Typické příznaky teritoriálního postižení (deviace hlavy,
bulbů, těžká hemiparesa, porucha čití, fatická porucha/
neglect sy….)
•  Poměrně malé % pacientů
•  Většinou u embolizačních příhod
•  NIHSS kolem 20 bodů a více
•  Bez intervence hrozí rozvoj maligní ischemie
•  Postupný trombotický uzávěr velké tepny
klinický nález velmi různý
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Akutní okluze ACI- postupný uzávěr
M.B. 75 let, levostranná
hemiparesa, 7 hod. po vzniku
potíží, NIHSS 7 bodů
Akutní okluze pravé ACI
Velmi nízké toky v pravé ACM
Při propuštění NIHSS 13,
plegie LHK, těžká
paresa LDK
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Akutní okluze ACI- postupný uzávěr
J.Z., 78 let, přechodná fatická
porucha, lehká dx hemiparesa,
3 hod. od vzniku potíží, NIHSS 5
Akutní okluze levé ACI v odstupu
Průchodná levá ACM
Oboustranná okluze
ACI- vpravo chronická,
vlevo akutní
NIHSS při propuštění 1 bod
Dostatečný kolaterální oběh
Postižení malé tepny- mikroangiopatiesmall vessel disease
•  Infarkty způsobené okluzí malých penetrujících arterií
(arteriol)
•  Častý výskyt rizikových cévních faktorů
•  Diabetes mellitus, hypertenze, hyperlipoproteinemie
•  Klinicky většinou lakunární syndromy – centr. paresa n. VII,
hemiparesa výraznější na HK, bez fatické poruchy
•  Někdy výrazný neurologický deficit (kapsulární infarkty)
•  ! Někdy může dojít k lakunárnímu infarktu i při embolizaci
(kardioembolizace, embolizace plátu distálně)
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Postižení malé tepny- migroangiopatie
F.J, 70 let, 2 dny trvající
středně těžká levostranná
hemiparesa, NIHSS 4
body
Nižší EDV, vyšší
index pulsatility a
rezistence
PI 2,06, RI 0,81
Postižení malé tepny- migroangiopatie
F.Š., 68 let, 2 hodiny trvající
těžká pravostranná
hemiparesa, NIHSS 12.
Po IVT minimální zlepšení.
Kontrolní CT –
kapsulární infarkt
vlevo
Po 11 dnech hospitalizace trvá
centr. paresa n. VII, těžká dx
hemiparesa- plegie PHK,
těžká paresa PDK,
hemihypestesie dx, NIHSS
při propuštění 8 bodů.
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Klinickým vyšetřením NEPOZNÁME postižení velké/malé tepny
Nutno použít další - zobrazovací vyšetření
CT, CTA, CT perfuse
Ultrazvuk –
extrakraniální + TCCS
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
CT mozku = nutnost
•  Vyloučení jiné etiologie než ischemie (krvácení, tumor)
•  Pátrání po časných známkách ischemie (ASPECTS)
CT perfuse
•  Nikdy nesmí vést k prodlení v podání IVT
•  Určení rozsahu nekrozy, penumbry
•  Mít na paměti omezený rozsah vyšetřované oblasti
CT angiografie
•  Okluze či stenosa velké tepny
•  Okluze a. basilaris
•  Posouzení kolaterálního oběhu
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Ultrazvuk v akutní fázi CMP
- Omezená dostupnost – personální problém
- Závislost nálezu na vyšetřujícím, jeho zkušenostech
-  Nemožnost konzultace nálezu s KCC – není možné předat
snímky ke zhodnocení před příp. intervencí
-  Možná úskalí diagnostiky- viz dále
+ Suverénní rozlišení akutní vs. chronické okluze tepny
+ Možnost jednoduše sledovat dynamiku nálezu – např.
rekanalizaci tepny
+ Sonotrombotripse, sonotrombolýza
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
UZ- akutní okluze ACI v odstupu z bifurkace
Minimální tok proti
velkému odporu –
systolické kliky
Lumen ACI zachováno,
vyplněno echogenní masou
Normální ACI
UZ- akutní okluze ACI v karotickém sifonu
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
UZ- chronická okluze ACI
EDV = 0
EDV > 0
3. Neurosonologick" interaktivní seminá# 2013
UZ- VB povodí – akutní diagnostika
Akutní okluze vertebrální tepny
Proximální okluze - častěji nedominantní, hypoplastická tepna
- zřetelné tmavé lumen, signál chybí nebo jen systolický „klik“
Chronická proximální okluze AV –
formované kolaterály, nízký
ortográdní tok ve vyšších
segmentech AV
UZ- VB povodí – akutní diagnostika
Distální okluze/obstrukce– častěji dominantní tepna, UZ nález vychází
zejména z nepřímých známek- hodnocení toků proximálně před okluzí
- snížení PSV, ale zejména EDV 0, PI >2
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
UZ- VB povodí – Trombosa a. basilaris – úskalí UZ diagnostiky
•  Jeden ze základních úkolů UZ diagnostiky, paradoxně velmi složitý
•  Různé nálezy podle lokalizace uzávěru
- Okluze jen proximální části a. basilaris
známky distální obstrukce aa. vert., průchodné po PICA
obrácení toku v prekomunik. P1 a top a. basilaris
- okluze jen středního úseku a. basilaris
známky distální obstrukce aa. vert. a v proximální AB
obrácení toku v prekomunik. P1 a top a. basilaris
- okluze jen top a. basilaris
normální aa. vert., může být i normální proximální AB!
nezobrazí se prekomunikantní P1
- okluze celé a. basilaris
známky distální obstrukce aa. vert.
nezobrazena AB, prekomunik. P1, ACP, top AB
!
!
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Normální nález při transkraniálním duplexním zobrazení –
transforaminální okno
transtemporální okno
Mesencefalon
Top a. basilaris
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Obrácení toku v prekomunikantním úseku
P1 ACP- trombosa střední části a. basilaris
Normální tok na a. basilaris
proximálně- trombosa top a.
basilaris
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Uzávěr kmene a. cerebri media – ultrazvuk- TCCS
Klasifikace průtoku dle TIBI kriterií
(Thrombolysis In Brain Ischaemia)
• 
• 
• 
• 
TIBI 0 – žádný tok (absent flow)
TIBI 1 – minimální toky (minimal flow)- nízký systolický tok
TIBI 2 – obleněný tok (blunted flow) – systola i diastola
TIBI 3 – snížený tok (dumpened flow) – systolická akcelerace toku,
toky <30% oproti druhé straně
•  TIBI 4 – stenotický tok (stenotic flow) – turbulentní toky, > o 30%
oproti druhé straně
•  TIBI 5 – normální tok (normal flow)
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
TIBI kriteria – fáze rekanalizace
TIBI 3
TIBI 0
TIBI 4
TIBI 1
TIBI 2
TIBI 5
Další příklady využití UZ v akutní diagnostice
I.J., 41 let, bolesti hlavy, zvracení,
smíšená fatická porucha a centr.
paresa n. VII vlevo, dif. Dg. SAK,
TIA, migrena?
Normální nález – CT mozku, CT
perfuse, CTA
Levá ACM – 150 cm/s
Pravá ACM – 80 cm/s
- vasospasmus- v.s. záchvat
komplikované migreny
Normální nález extrakraniálně
Souhrn- akutní fáze CMP
•  CT nativ, CT angiografie, CT perfuse - primární v akutní fázi
•  Ultrazvuk – doplňující role, sonotrombolýza, monitorování
rekanalizace tepny, doplnění informací u nejasných nálezů
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Subakutní fáze CMP, sekundární prevence
•  UZ jako základní diagnostická metoda
•  Rychlé, levné, snadno opakovatelné, bez záření
•  Vhodné pro screening všech symptomatických pacientů (tj
všech po prodělané iCMP/TIA), sledování pacientů s
patologickými nálezy
•  V případě patologií či zvažovaných výkonů doplňujeme
CTA/MRA
•  Většinou poměrně dobrá korelace nálezů UZ/CTA
•  VŽDY u symptomatických jedinců extrakraniální +
transkraniální vyšetření (limitace- neprostupné temporální
okno u cca 10-20% pacientů)
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Subakutní fáze CMP
•  Pacient před jakoukoli intervencí (CEA, PTA) by měl řádně
vyšetřen nejen CTA, ale při nálezu patologie i UZ včetně
TCCS
PROČ?
-
Charakteristika AS plátu – stabilní, nestabilní, riziko
embolizace…
Často diskrepance a rozpory v nálezech
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
stupeň a hemodynamická významnost stenos
hodnocení filiformních stenos
hodnocení odstupových stenos a. vertebralis
hodnocení kolaterálního zásobení
steal syndromy
funkční testy- vasomotorická rezerva mozkových tepen
-
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Ad 1. Stupeň a hemodynamická významnost stenos
J.R., 73 let, TIA ve VB povodí
CTA- vícečetné stenosy mozk. tepen- a.basilaris distálně 80%,
ACI v sifonu vlevo 70%, mírná stenosa M1 a P1 bilat., v
karot. bifurkaci ACI kolem 50%
Hemodynamicky významná
stenosa odstupu levé ACI cca
55%
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
CTA- vícečetné stenosy mozk. tepen- a.basilaris distálně 80%, ACI v sifonu
vlevo 70%, mírná stenosa M1 a P1 bilat., v karot. bifurkaci ACI kolem
50%
Středně významná
stenosa levé a. subclavia
Karotický sifon vlevo rozhodně bez
hemodynamicky významné stenosy
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
CTA- vícečetné stenosy mozk. tepen- a.basilaris distálně 80%, ACI v sifonu
vlevo 70%, mírná stenosa M1 a P1 bilat., v karot. bifurkaci ACI kolem 50%
Stenosa ACP – P1
ACM vlevo
Mírná stenosa jen ACM vlevo,
vpravo normální tok
ACM vpravo – norm. tok
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
CTA- vícečetné stenosy mozk. tepen- a.basilaris distálně 80%, ACI v sifonu
vlevo 70%, mírná stenosa M1 a P1 bilat., v karot. bifurkaci ACI kolem 50%
A. basilaris ještě v 82
mm normální tok,
distálně
nezobrazena
V oblasti top a. basilaris
výrazný NF šeleststenosa je
hemodynamicky
významná
Je nutno sledovat dále stenosu basil. tepny, v případě opakované
symptomatiky ke zvážení PTA, ostatní tepny nejsou k intervenci
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Ad 2. Hodnocení filiformních stenos
Stenosa ACI -
mírná < 50%
středně významná – 50-70%
těžká – 70-95%
preokluzivní > 95%
? Filiformní?
CTA, MRA – ne zcela jasně používaná kriteria pro rozlišení kritické vs.
preokluzivní stenosy – vše FILIFORMNÍ
X UZ – zásadní rozdíl v UZ nálezu kritické a preokluzivní stenosy
Kritická
•  Hemodynamicky významná
těžká stenosa ACI
•  Velmi vysoké průtokové
rychlosti (PSV> 300-400, EDV
>100 cm/s) při UZ vyšetření
•  Vysoké riziko embolizace
plátů distálně
•  Jasný benefit
endarterektomie u
symptomatického pacienta
(NASCET, ECST)
X
Preokluzivní
•  Zcela jiné hemodynamické
parametry
•  Nízké až stopové rychlosti ve
stenose při UZ vyšetření
(PSV < 50 cm/s)
•  Nízké riziko embolizace plátů
při nízkých průtocích
•  Endarterektomie s malým
efektem
Kritická stenosa levé ACI
Preokluzivní stenosa levé ACI
Preokluzivní stenosa pravé ACI
Zpětná analýza výsledků studií NASCET a ECST:
Identification, prognosis and management of patients with carotid artery
near occlusion (A.J.Fox, P.M. Rothwell et al.)
Am J Neuroradiol 26: 2086-2094, Sept 2005
Zpětné hodnocení 1216 pacientů se stenosou >= 70% dle AG
262 pacientů splňovalo 2 nebo více kriterií pro preokluzi
3-leté riziko ipsilaterálního iktu: konzervativní léčba : 15,1 %
chirurgická léčba : 10,9%
P value 0,33
Pacienti s těžkou stenosou BEZ preokluze : konzervativní léčba 26%
chirurgická léčba: 8,2%
P value 0,001
Závěr: Efekt endarterektomie u preokluzí ACI je malý
Kritéria pro hodnocení preokluzí ACI (pseudookluze, near
occlusion) dle angiografie:
§  Známky významné stenosy ACI extrakraniálně
§  Opoždění náplně kraniální části ACI v porovnání s náplní
ACE
§  Průkaz kolaterálního oběhu intrakraniálně
§  Redukce šíře ACI distálně v porovnání s kontralaterální ACI
§  Redukce šíře ACI distálně v porovnání s ipsilaterální ACE
Identification, prognosis and management of patients with carotid artery near occlusion,
A.J.Fox et al.
Am J Neuroradiol 26: 2086-2094, Sept 2005
Reanalysis of the final results of the European Carotid Surgery Trial, P.M. Rothwell et al.
Stroke 2003, 34: 514-523
Low risk of ischaemic stroke in patients with reduced internal carotid artery lumen
diameter distal to severe symptomatic carotid stenosis: cerebral protection due to low
poststenotic flow? P.M. Rothwell, C.P. Warlow,
Stroke 2000, 31: 622-630
80% stenosa odstupu ACI, normální ACI distálně ve srovnání
s druhou stranou - CTA
Normální šíře ACI
nad stenosou
Kontralaterální ACI
Preokluzivní stenosa pravé ACI s kolabovaným lumen distálně
- CTA
Téměř neviditelné
lumen ACI
nad preokluzí
Normální šíře
lumen druhostranné
ACI
Ad 3. Hodnocení odstupových stenos a. vertebralis
•  Odstupy vertebrálních arterií – segment V0 – vyšetřujeme
vždy v rámci základního neurosonologického vyšetření
•  Někdy je složité odstup najít (špatná přehlednst) a stanovit
patologii, totéž ale platí pro hodnocení CTA v této oblasti
•  Z klinického pohledu důležité – u pacientů s plánovanými
výkony na karotidách
•  U pacientů s recidivujícími CMP ve VB povodí při
hemodynamicky významné stenose V0 lze zvažovat
endovaskulární intervenci
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
J.S., 65 let
Hypertonik, kuřák. Opakovaně během měsíce (3x) amaurosis fugax vlevo
Zjištěna kritická stenosa odstupu ACI z bifurkace
CTA – dlouhá stenosa ACI 70-80% smíšeným plátem, na kraniálním
konci zakončena krátkou kritickou stenosou, prakticky obraz před
okluzí
Stenosa odstupu ACI vpravo 50-55%
Stenosa ACI v sifonu bilat. 45-50%
Hypoplazie levé a. vertebralis
UZ: kritická
90% stenosa ACI vlevo
89% dle NASCET
•  Hemodynamicky významná 70% stenosa odstupu levé a. vertebralis
•  PSV 231 cm/s, EDV 68 cm/s.
Locus minoris resistenciae při plánované CEA je i VB
povodí vzhledem ke stenose AV
Ad 4. Hodnocení kolaterálního zásobení
•  Součástí každého vyšetření s patologickým extrakraniálním nálezem je
vyšetření ofthalmické cirkulace (kmen a. ofthlamica) a transkraniální
vyšetření (kolaterální oběh přes ACoA a ACoP)
•  Zhodnotíme i plnění a. cerebri media při chron. okluzi ACI, navazují
funkční testy
Kolaterální oběh z levého do
pravého karotického povodí
Ad 5. Steal syndromy
•  Hemodynamické změny na a. vertebralis v důsledku
stenosy prevertebrální části a. subclavia nebo tr.
brachiocephalicus
•  Postupné změny průtoku: pokles a následně až obrácení
toku v a. vertebralis
•  UZ je suverénní metodou
•  Stupně steal syndromu:
- presteal (latentní steal) – ortográdní tok, propad
systolické části průtokové křivky
- kyvadlový (nekompletní) steal- ortográdní tok v
systole, retrográdní v diastole
- rozvinutý (kompletní) steal – retrográdní tok,
rezistentní
Těsná stenosa a. subclavia
Kompletní steal a.
vertebralis
ve V1 segmentu
Kyvadlový steal V4
vlevo
•  Vertebrální steal syndrom (vertebro-vertebral crossover)
•  Basilární steal syndrom (carotido-basilární crossover)
Kyvadlový steal
a. basilaris
Ad 6. Funkční testy
•  schopnost mozkové cirkulace reagovat na změny pCO2 v krvi
- BH/HV (breath holding/hyperventilation) test
- BHI (breath holding index) – měření vzestupu středního
průtoku nad a. cerebri media po apnoe (ideálně 30 s)
- norma BHI >0,7
- snížení až vymizení reaktivity k 0, příp. paradoxní
reakce při vyčerpání vasomotorické rezervy
mozek
v ohrožení
úskalí: neprostupné T okno, nespolupráce pacienta při zadržení
dechu (kuřáci, chron. bronchitici, CHOPN)
•  Další informace u pacientů s asymptomatickými stenosami
•  Symptomatická chronická okluze ACI – zvažování a indikace k
provedení EC/IC bypassu
BHI test nad a. cerebri media
při okluzi ipsilaterální ACINormální vasomotor. rezerva
TIA nebo CMP?
•  Označení TIA pro neurologický deficit trvající < 24
hod. je obsolentní
•  60-70% pacientů s TIA >30 min. má pozitivní MR
DWI
•  30-50% pacientů s TIA má nález mozkového
infarktu na MR DWI
•  TIA je závažným prediktorem následného
mozkového infarktu a smrti
•  Pacienti ve vysokém riziku recidivy příhody
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Hodnocení rizika recidivy iktu u TIA – ABCD2 skore
A.  Age - Věk > 60 let
1
B.  Blood pressure- TK >140/90
1
C.  Clinical signs - Klinické příznaky - hemiparesa 2
- porucha řeči 1
D. Duration - Trvání obtíží < 60 min.
1
> 60 min.
2
7 denní riziko
D.  Diabetes mellitus
1
recidivy iktu:
Nízké riziko – 0-3 body
Střední riziko – 4-5 bodů
Vysoké riziko – 6-7 bodů
1,2 %
Hospitalizace
5,9 %
11,7
V současnosti je kladen hlavní důraz na urgentní došetření a
zahájení terapie stejně jako u CMP
3. Neurosonologický interaktivní seminář 2013
Závěr :
•  Pro kvalitní fungování iktového centra (IC, KCC) by měla
fungovat mezioborová spolupráce
•  Radiologové a neurologové (včetně IC-KCC) by měli být v
úzkém kontaktu – zpětná vazba, korelace nálezů, další
vývoj stavu pacientů a dle toho indikace jednotlivých
vyšetření
•  UZ má své místo v akutní i neakutní diagnostice a může
přinášet doplňující informace
Děkuji za pozornost.

Podobné dokumenty

V Ý RO Č N Í ZPR Á VA 2 0 0 3

V Ý RO Č N Í ZPR Á VA 2 0 0 3 Kardiovaskulární program Program všeobecné léčebné péče

Více

Co se mění v péči o CMP

Co se mění v péči o CMP •  Doba  okna  je  4,5  hodiny  pro  IVT,  počítá  se  od   posledního  kontaktu,  ale  je  to  počátek  CMP   •  Odpověď:  studie  WAKE-­‐UP,  nábor  od ...

Více

Intimomediální šíře a aterosklerotický plát

Intimomediální šíře a aterosklerotický plát - charakter plátu, jeho složení a povrch (heterogenní pláty s exulcerovaným povrchem – u většiny stenóz nad 70% se právě tento typ

Více

Přehled nekoronárních intervenčních výkonů (MUDr. M. Želízko, CSc.)

Přehled nekoronárních intervenčních výkonů (MUDr. M. Želízko, CSc.) • Symptomatická stenosa 70–99% dle NASCET – TIA, iCMP ≤ 2 stupně modifikované Rankinovy škály – Nejdéle do 6 měsíců od příhody – pracoviště Mo/Mo ≤ 6% (*CEA - I A, *CAS – I, B)

Více

11 NEMOCI ZEVNÍHO KRKU

11 NEMOCI ZEVNÍHO KRKU zánět, nádor, úraz a vývojovou anomálii. (Systematika je dána v obsahu.) Podle postižených orgánů dělíme zbytnění na lymfonodální a extranodální. Lymfonodální postižemí může být zánětlivé, které je...

Více