VIII-IS-A Maturita 2016

Komentáře

Transkript

VIII-IS-A Maturita 2016
Anglický jazyk
The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be
balanced 30%.
Speaking
Writing 1
Writing 2
40%
30%
30%
10-12
30 minutes
30 minutes
minutes
The written exam will not be topic based, but will require students to respond to two
separate tasks. The student will have an hour to complete both tasks.
The text types they might encounter are:
Formal letter or email
Informal letter or email
Article
Report
Review
Story
For-and-against composition
Essay
The first part of the written will be non-optional; they will have a prompt and they must
respond to it. The second part of the written will provide a choice of three prompts from
which they must choose one.
Both written parts will be graded on:
* Appropriateness of register, tone, and style
* Accurate formatting of the text type and overall organization, including the use of
signposting language and cohesive language
* Diversity, range, appropriateness, accuracy, and overall usage of grammar and
vocabulary
* Appropriate and accurate punctuation, spelling, and sentence structure
* How well the student responds to the prompt (the level of detail, evidence, support,
and/or example, where appropriate, and the clarity, coherency, and development of
thought)
Writing
Part 1
Part 2
30 minutes
The student will respond to a given prompt. The
length of the writing will be a minimum of 250
words.
30 minutes
The student will respond to one prompt out of
three given choices. The length of the response
will depend on the style of text type, but on
average it will be between 200-300 words.
The speaking exam will consist of three parts: student presentation, interactive
discussion, and reflective discussion. The student will have fifteen minutes to prepare.
Speaking
Part 1
Part 2
Part 3
4-5 minutes
The student will speak on his or
her own for about five minutes
on a chosen topic, with prompts
to help guide the presentation.
4-5 minutes
The student and examiner will
engage
in
an
interactive
discussion based on the topic in
part one. It will be the student’s
responsibility to maintain the flow
of the discussion.
2-3 minutes
The student will respond to a
series of reflective questions
concerning their education in
English.
Speaking Topics
1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time,
tourism)
2. Ostrava: Economy and opportunity
3. Ostrava: Culture and free time
4. Czech Republic: Geography, nature, demographics
5. Czech Republic: History, tourism, culture
6. Czech customs and behavior, food and drink, getting around, dangers,
clothing, accommodation, etc.
7. Hometown (location, features, history, demographics, culture)
8. Comparing and contrasting systems of education in the Czech and
English-speaking countries
9. Comparing and contrasting holidays and festivals in the Czech Republic
and around the English-speaking world
10. Environmental issues now and in the future
11. Global issues and current events
12. Sports
13. Cuisine
14. Art and Music
15. Media and Communication
16. Technology and Innovation
17. The Sciences
18. Getting involved (charities, volunteering, helping others, improving the world)
19. Intercultural understanding / internationalism
20. Great Britain
21. United States and Canada
22. Europe and the European Union
23. Literature: Books and literature (genre, plot, character, setting, theme,
connections between books, books you have read in English Literature classes
at ISO)
Biologie
Písemná zkouška:
- délka 30 minut
- obsahem je průřezový test všech maturitních témat
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr jednoho z 22 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 1/3 a
váha ústní zkoušky je 2/3.
Témata ústní zkoušky:
1. Buňka
a. buněčná teorie
b. prokaryotická buňka
c. eukaryotická buňka
2. Dělení buněk
a. mitóza
b. meióza
3. Základní chemické sloučeniny v živých soustavách
a. voda, její vlastnosti a funkce
b. plazmatická membrána a její role při výměně řivin
4. Přírodní makromolekuly
a. karbohydráty
b. lipidy
c. bílkoviny
5. DNA
a.
b.
c.
d.
struktura
replikace
transkripce
translace
6. Energie v živých systémech
a. buněčné dýchání
b. fotosyntéza
7. Genetika
a. chromozomy
b. geny
c. alely
d. dihybridismus
e. mutace
8. Genetické inženýrství a biotechnologie
a. základní principy
b. genetika populací
c. Hardy-Weinbergův zákon
9. Ekologie
a. ekosystémy
b. skleníkový efekt
c. populace
d. biomy
10. Klasifikace organismů
a. K. Linné
b. fylogram
c. kladogram
11. Trávicí soustava
a. stavba
b. funkce
c. trávicí enzymy
12. Dýchací soustava
a. stavba
b. funkce
13. Cévní soustava
a. stavba
b. funkce
c. imunitní systém
14. Homeostáza
a. krev
b. výměna plynů
c. co s odpadním materiálem
d. imunita
15. Řídící procesy
a. nervový systém
b. hormonální soustava
c. zpětná vazba
16.
a.
b.
c.
d.
17.
Rozmnožování
rozmnožovací soustava muže
rozmnožovací soustava ženy
spermatogeneze
ovulační a menstruační cyklus
Vrozené a získané chování
a. reflexy
b. imprint
c. Pavlovovy experimenty
18. Smysly
a. oko
b. ucho
19. Neurobiologie
a. Vývoj nervové trubice
b. Mozek (vývoj, funkce)
c. Sympaticus a parasympatikus
20. Rostliny
a. struktura rostlin
b. transport
c. reprodukce
21. Soustavy zajišťující pohyb člověka
a. svalová soustava
b. kosterní soustava
22. Vylučovací soustava
a. stavba
b. funkce
c. nefron
Dějepis
Písemná zkouška:
- délka 45 minut
- obsahem je průřezový test všech maturitních témat
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr jednoho z 29 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 1/3 a
váha ústní zkoušky je 2/3.
Témata ústní zkoušky:
1. POČÁTKY CIVILIZACE (3,700,000 př.n.l. – 1200 př.n.l.)
Hominidé, hmotné prameny, kultura, omezené informace o této době
Donald Johanson, Mary Leakey
Evoluce člověka
První lidé, lovci a sběrači
Neandrtálci
Neolitická revoluce
Podmínky pro vznik prvních civilizací
Charakteristika civilizace
Pravěk v Českých zemích-Keltové, Germáni a příchod Slovanů
2. PRVNÍ CIVILIZACE (6000 př.n.l. – 587 př.n.l.)
Starověká Mezopotámie-Sumer, Akkad, Asýrie, Babylonie
Chetité
Persie
Fénicie a Lýdie
Hebrejci – Abraham a 12 kmenů Israele, exodus, Desatero božích přikázání, založení
Palestiny
Starověký Egypt – společnost, rozdělení dějin, nejvýznamnější panovníci, náboženství,
3. STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA (2500 př.n.l. – 550 n.l.)
Harapská civilizace
Indo-Arijská migrace
Kastovní systém
Kultura
Buddhismus, Hinduismus, Džinismus
Říše Maurijů – Ašóka
Společnost ve starověké Indii – mnohoženství, sati
Zeměpis Číny-řeky a izolace
Dynastie Čou a Čhin
Čínská filozofie- jin & jang, Konfucianismus, Taoismus, Legismus a Budhismus
Čínské vynálezy-5 vědeckých a technických objevů
4. STAROVĚKÉ ŘECKO (2000 př.n.l. – 146 př.n.l.)
Počátky řecké civilizace-Kréta, Mykény
Společnost ve Spartě, vojenství a vláda
Vývoj demokracie v Athénách – Draco, Solón, Peisistratus, Kleistenes
Řecko-Perské války
Doba Perikla & Peloponézské války
Řecká architektura a sochařství
Řecká filozofie, historie a divadlo
Makedonská nadvláda v Řecku-Filip II. a Alexandr Veliký
5. STAROVĚKÝ ŘÍM (1000 př.n.l. – 476 n.l.)
Založení Říma
Raná Římská republika – senát, shromáždění
Punské války
Oslabení republiky – bratři Grachové, boje, Sulla
Julius Caesar & první triumvirát
Římské císařství a Octavián, první císař
Příčiny pádu Západořímské říše
Kultura starověkého Říma
6. ČESKÉ DĚJINY, BYZANTSKÁ ŘÍŠE A KYJEVSKÁ RUS,ISLÁMSKÝ SVĚT (600 –
900)
Slované, Avaři a Sámova říše
Justinián, Theodora
Moc Byzantské říše
Velkomoravská říše
Cyril a Metoděj
Založení Kyjevské Rusi, Rurikovci
Prorok Mohamed a vznik Islámu
Rozdělení Islamu-Šiité a Sunité
Arabská kultura a vzdělanost
7. RANÝ STŘEDOVĚK (432-1328)
Feudální systém
Politická funkce církve-kanonické
svatokupectví, inkvizice
Francká říše- Merovejci, Karel Veliký
Svatá říše Římská
Vikingové
Británie – Magna Charta & Parlament
právo,
exkomunikace,
8. POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU, PŘEMYSLOVCI (9.- 14. stol)
Vznik Českého státu
Svatý Václav
Vláda Boleslava I. A Boleslava II.
První čeští králové-Vratislav II. a Vladislav II.
9. ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
Přemysl Otakar I. a Zlatá Bula Sicilská
Přemysl Otakar II. a územní zisky za jeho vlády
Václav II., Václav III.
Nástup Lucemburků
10. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (1000-1500)
Křížové výpravy
Německá kolonizace a rozmach měst
Románský sloh, Gotická kultura
Stoletá válka
11. ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ,
Lucemburkové na českém trůně
Jan Lucemburský
Karel IV.
Václav IV.
Mor-černá smrt
Události vedoucí k Husitské revoluci
12. HUSITSKÁ REVOLUCE
Husitská revoluce, její příčiny a důsledky
Jan Žižka a vojenská taktika Husitů
Jiří z Poděbrad
Ladislav Pohrobek
kacířství,
desátky,
13. RENESANCE A REFORMACE (1350-1700)
Definice a příčiny renesance
Renesanční umění v Itálii a v severní Evropě
Příčiny reformace
Protestantské církve: Luteráni, Kalvinismus
Anglikánská církev a Jindřich VIII.
Náboženské války ve Francii
Protireformace
14. OBJEVNÉ PLAVBY A EXPANZE (1400-1800)
Vědecká revoluce
Koperník, Kepler, Galileo, Newton
Objevitelé: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Kolumbus, Vespucci a Magalhães
Reconquista a Španělská koloniální říše
Indiánské říše v Americe
Karel V. a Filip II.
Vzestup Holandska
15. ABSOLUTISMUS V RUSKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ (1500-1800)
Petr Veliký-původ, zahraniční politika, přibližování se západu a reformy
Kateřina Veliká a její zahraniční politika
Trojí dělení Polska
Habsburská monarchie, reformy Marie Terezie a Josefa II., Pragmatická sankce
Hohenzollernové – Fridrich II (Veliký)
Války o dědictví Rakouské
Sedmiletá válka
16. ČESKÉ DĚJINY 1471–1800
Vladislav Jagellónský
Kutnohorský náboženský mír
Volba Ferdinanda I. Habsburského českým králem
Maximiliánova Konfese a Majestát Rudolfa II.
Pražská defenestrace
Bitva na Bílé Hoře a Třicetiletá válka
Ferdinand II.
17. OSVÍCENSTVÍ – REVOLUCE V AMERICE (1550-1789)
Osvícenští filozofové: Montesquieu, Voltaire
Příčiny Americké revoluce
Vyhlášení nezávislosti
George Washington a válka o nezávislost
18. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEON (1789-1815)
Příčiny revoluce
Deklarace práv člověka a občana, Národní shromáždění
Zákonodárný sbor (konzervativci, umírnění a radikálové) a válka
Založení republiky a vláda teroru
Direktoriát a nástup Napoleona k moci
Napoleon jako císař a jeho zisky, bitvy
Vídeňský kongres, Svatá Aliance, éra Metternicha
19. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE (1800-1901)
Příhodné podmínky k výrobě ve Velké Británii
Mechanizace textilního průmyslu
Parní stroj, ocel, stroje,
Rozvoj dopravy
Telegraf
Podmínky dělníků v továrnách & rozvoj střední třídy
Socialismus a Karel Marx
Růst měst: populace, kanalizace, veřejný pořádek, předměstí, strava
Británie jako koloniální velmoc za vlády královny Victorie
20. DOBA REFOREM (1791-1911)
Otroctví a občanská válka ve Spojených státech
Francouzská revoluce 1848 a vznik Druhé republiky
Ludvík-Napoleon (Napoleon III), převrat, plebiscit a vznik druhého císařství
Francouzsko-Pruská válka
Imperialismus
21. NACIONALISMUS V EVROPĚ (1806-1913)
Vedoucí osobnosti boje za sjednocení Itálie – král Emmanuel II, Garibaldi
Sjednocení Německa
Bismark a Německo – industrializace, kulturkampf, antisocialistická kampaň
Revoluční rok 1848, vznik Dualismu 1867
22. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Nacionalismus, imperialismus a militarismus
Trojspolek a Trojdohoda
Vyhrocená situace na Balkáně
Centrální mocnosti versus spojenci
Inovace v boji
USA a první světová válka
Versailleský systém
23. SVĚTOVÁ KRIZE A VZESTUP TOTALITARIANISMU
Příčiny krize
Růst fašismu v Itálii
Vzestup Hitlera a nacistické strany
Nacistická ideologie a cíle
Rusko pod nadvládou Lenina: družstva, měnící se role žen, vzdělání
Stalinovy Pětiletky
Stalinova diktatura, Politbyro, čistky, Komiterna
24. ČEKÉ DĚJINY 1914 – 1939
Změna českého postoje k habsburské monarchii
Český zahraniční odboj za doby První světové války- Masaryk Beneš, Štefánik
28. říjen 1918
Ustanovení hranic a problémy-Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina
T.G. Masaryk a principy, na kterých bylo Československo založeno
Ekonomická prosperita dvacátých let a krize let třicátých
Vzestup Sudetoněmecké strany, Diplomatická spojenectví a Mnichovská dohoda
25. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
příčiny
Nacisticko-Sovětský pakt o neútočení
Válka v sedě, Skandinávie,
Pád Francie a francouzský odboj
Bitva o Británii
Zapojení USA
Holocaust
Německý útok na Sovětský Svaz a japonský útok na Pearl Harbour
Heydrichiáda
Konec a výsledek války
26. POČÁTKY STUDENÉ VÁLKY
Jaltská a Postupimská konference
Znovunačrtnutí hranic, demilitarizace, Norimberské procesy
Organizace spojených národů
Konec spojenectví a počátek studené války
Trumanova doktrína
Marshallův Plán & RVHP
Rozdělení Německa, blokáda Berlína
NATO a Varšavská smlouva
Komunistický převrat v Československu v roce 1948
27. SVĚTOVÉ KONFLIKTY OD ROKU 1945
Čína pod vedeníím Mao Ce Tunga
Válka v Koreji
Válka ve Vietnamu
Genocida v Kambodži
Karibská krize
Konflikty v Afganistánu a Iráku
28. PÁD KOMUNISMU
Gorbačovovy reformy
Konec Sovětského Svazu
konec komunismu ve východní Evropě
Rozpad Jugoslávie
Čína po Maovi: Deng Xiaoping a jeho politika
29. ČESKÉ DĚJINY 1968 – 2004
Počátky Pražského jara
Sovětská invaze a normalizace
Charta 77
Sametová revoluce 1989
Rozdělení Československa a vznik České republiky
“Amerikanizace” a další společenské změny
Hlavní ekonomické problémy a privatizace
Česko a svět: NATO, EU
Ekonomie
1. Poptávka a nabídka
2. Tržní ekvilibrium a efektivnost
3. Elasticita
4. Vládní intervence
5. Tržní selhání
6. Měření národní ekonomické produkce
7. Agregátní nabídka a agregátní poptávka
8. Nezaměstnanost
9. Inflace
10. Ekonomický růst
11. Rovnost v distribuci příjmů
12. Fiskální politika
13. Monetární politika
14. Politika nabídky
15. Mezinárodní obchod
16. Protekcionismus
17. Směnný kurz
18. Platební bilance
19. Ekonomická integrace
20. Úvod do ekonomického vývoje
Francouzský jazyk
Písemná zkouška:
- délka 90 minut
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr jednoho z 25 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 40% a
váha ústní zkoušky je 60%.
Témata ústní zkoušky:
1. Ma famille
Présentez votre famille, parlez des qualités de ses membres. L´avenir de la famille – à
votre avis, quel âge est idéal pour se marier, les problèmes des générations etc.
2. Le travail
Qu´est-ce que vous voulez faire dans l´avenir ? Quels faits sont d´après vous les plus
importants- le salaire, les collègues, l´atmosphère dans le lieu de travail ? Voulez vous
travailler dans un pays étranger ? Pourquoi? Jeu de rôle: l´entretien d´embauche.
3. Les loisirs
Comment vous passez votre temps libre ? Quels sont vos dadas ? Comment est-ce que
les personnes âgées et les jeunes gens passent leur temps libre ? Est-ce qu´il y a des
problèmes?
4. Ma ville, ma région
Où est-ce que vous habitez ? Vous préférez la vie dans la ville ou à la campagne ?
Quels sont les avantages et les inconvénients ? Habitez-vous dans une maison ou dans
un appartement ? Décrivez les. Décrivez votre chemin de chez vous à l´école.
5. Les activités pendant la journée
Qu´est-ce que vous faites pendant la journée (pendant la semaine ou pendant weekend) ? Comment vous aimez passez vos journées ?
6. Présentez-vous
Jeu de rôle : imaginez que vous rencontrez une Française, essayez de vous présenter dites où vous habitez, parlez de vos études, plans pour l´avenir, les choses qui vous
intéressent etc.
7. Le voyage
Est-ce que vous aimez voyager ? Parlez des lieux intéressants que vous avez déjà
visités.
Quels pays vous voudriez visiter dans l´avenir ? Quels moyens de transport vous
connaissez et quel est votre favori?
8. Le repas
Qu´est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous connaissez quelques plats
typiques de la cuisine française? Comparez le repas typique de Noël pour la France et
la République tchèque. Jeu de rôle : demandez le repas au restaurant.
9. L´éducation
Comparez le système d´éducation en République Tchèque et en France. Qu´est-ce que
vous voulez étudier à l´avenir ? Voulez vous étudier dans un pays étranger ?
10. Les fêtes
Comparez les fêtes en France et en République tchèque. Comment vous célébrez
Noël, Pâques?
11. La santé
Comment on peut protéger notre santé ? Comment la santé est-elle influencée par
l´alimentation? Est-ce que vous êtes souvent malade ? Jeu de rôle: Imaginez que vous
avez la grippe en France et que vous devez aller chez le médecin, décrivez lui vos
problèmes.
12. Le racisme.
Est-ce que vous pensez que le racisme est un grand problème d´aujourd´hui? Est-ce
qu´on peut faire quelque chose pour améliorer la situation.
13. L´environnement
Est-ce qu´il faut davantage protéger l´environnement ? Qu’est-ce que vous pensez des
organisations qui s´occupent de l´écologie ? Est-ce que vous faites quelque chose pour
protéger l´environnement ? Aimez-vous les animaux? Avez-vous des animaux chez
vous? Est-ce qu´on peut faire quelque chose pour protéger les animaux qui sont
menacés?
14. La politique.
Est-ce que vous êtes intéressés par la politique ? Comparez le système politique en
France et en République tchèque.
15. Les problèmes mondiaux
Quels sont à votre avis les plus grands problèmes dans le monde contemporain ?
La pauvreté, les guerres, la famine, les armes nucléaires, la mondialisation ou quelque
chose d´autre ?
16. L´Union Européenne
Est-ce une bonne chose que nous soyons devenus membres de l´Union ? Quels sont
les avantages et les inconvénients ? Vous connaissez les plus importantes institutions
de l´UE et les programmes pour les étudiants?
17. Les médias
Est-ce que vous regardez la télévision ? Vous lisez des journaux ? Est-ce que vous
connaissez des journaux français ? Vous préférez voir un film au cinéma ou à la
télévision ? Aimez-vous lire les livres ? Avez-vous des auteurs préférés ? Connaissezvous les écrivains, les chanteurs ou les acteurs français ?
18. La République tchèque
Présentez votre pays à un étranger, parlez de son histoire et géographie. Qu´est-ce
qu´il y a de typique ? (le repas, les produits etc.)
19. Les pays de langue française
Dans quels pays le français est-il la langue officielle ? Avez-vous visité quelques pays
francophones ? Quels pays francophones vous aimeriez visiter ? Connaissez vous
quelque chose d’intéressant sur un pays francophone choisi ?
20. La France
Qu´est-ce que vous savez de la France (concernant la géographie et sa division
politique). Parlez d´une région que vous avez visitée ou vous voulez visiter.
21. Les vacances
Où vous avez passé vos dernières vacances? Qu´est-ce que vous aimez faire quand
vous êtes
en vacances? Si vous aviez beaucoup d´argent, quelle destination vous choisiriez pour
les vacances? Quel type de méteo vous préférez? Quelle saison de l´année vous aimez
? Quelles sont les choses typiques pour chaque saison? Quelle saison est idéale pour
les vacanses d´après vous ?
22. L´histoire de France
Quelles sont les époque les plus importantes de l´histoire de France ?
Quels sont les personnage histotiques les plus importants et connus ? Que savez vous
de l´histoire de la langue française ?
23. Paris
Que savez vous de Paris, son histoire ?
Quels sont les monuments les plus importants ?
24. Les achats, la mode
Aimez-vous faire des achats? Est-ce que vous faites des courses souvent? Quel type
de magasins vous aimez? Quels sont les avantages et les inconvénients des grands
magasins? Est-ce que vous vous intéressez à la mode ? Qu´est-ce que vous aimez
porter ? La mode et les âges différents, la mode et l´influence des médias, les
vêtements pour les occasions différentes. Jeu de rôle: dans le magasin
25. La culture française
Qu´est-ce que vous savez de la culture française? Connaissez-vous des écrivains ou
des musiciens connus et leur travail?
Fyzika
1. Obsah a význam fyziky, fyzikální pole
(Základní vývoj fyziky, rozdělení fyziky. Základní veličiny popisující fyzikální děje.
Význam fyziky v dnešní době, její přínos. Měření ve fyzice)
2. Zákony zachování ve fyzice
(Izolovaná soustava. Zákon zachování hmotnosti. Zákon zachování hybnosti. Zákon
zachování mechanické energie. Zákony zachování v mechanice kapalin a plynů.
Kalorimetrická rovnice. Další zákony zachování)
3. Kinematika
(Fyzikální model „hmotný bod“, další modely používané ve fyzice. Proč ve fyzice
používáme modely? Druhy pohybu tělesa (dělení pohybu podle rychlosti, podle tvaru
trajektorie). Vztažná soustava: konkrétní příklady vztažných soustav. Grafické a početní
skládání vektorů, konkrétní příklady skládání rychlostí. Veličiny charakterizují pohyb,
jejich značky a jednotky.
Druhy pohybu, veličiny a základní vztahy popisující tyto pohyby. Pohyb rovnoměrný
přímočarý, pohyb rovnoměrně zrychlený, volný pád, pohyb rovnoměrný po kružnici.
Vrhy)
4. Dynamika
(Síla: její účinky, čím je určena, její znázornění, skládaní dvou sil působících na těleso.
Newtonovy pohybové zákony: objasni je na příkladech. Hybnost tělesa, Impuls síly:
jejich souvislost. Zákon zachování hybnosti. Dostředivá síla)
5. Mechanická práce a energie
(Mechanická práce. Druhy energie. Mechanická energie: kinetická a potenciální
energie. Zákon zachování mechanické energie. Výkon. Účinnost)
6. Kinetická teorie látek, popis tepelných dějů
(Koncept termiky, termodynamika. Tepelný pohyb: Difúze, Brownův pohyb. Struktura
látek, síly působící mezi částicemi látek. Vnitřní energie tělesa. Teplo, měrná tepelná
kapacita. Kalorimetrie: kalorimetr, kalorimetrická rovnice)
7. Struktura a vlastnosti plynů
(Ideální plyn. Stavová rovnice pro ideální plyn. Jednoduché děje s ideálním plynem:
izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický děj. První termodynamický zákon.
Druhý termodynamický zákon. Entropie)
8. Kmitavý pohyb
(Periodický pohyb, harmonický pohyb. Mechanický oscilátor. Kinematika kmitavého
pohybu. Dynamika kmitavého pohybu. Energie oscilátoru, Tlumené kmity, nucené
kmity, rezonance)
9. Mechanické vlnění
(Vlnění jako zvláštní případ pohybu. Druhy vlnění, rovnice postupného vlnění. Postupné
a stojaté vlnění – jejich využití. Grafické znázornění vlnění. Zvuk a jeho vlastnosti:
rychlost zvuku, hlasitost a intenzita zvuku. Ultrazvuk)
10. Mechanické vlnění
(Huygensův princip, vlastnosti mechanického vlnění. Dopplerův efekt. Interference,
ohyb. Odraz a lom)
11. Elektrický proud v látkách
(Elektrický potenciál, zdroje elektrického proudu. Elektrický proud v kovech: elektronová
vodivost, zákony pro elektrický proud v kovech. Elektrický proud v polovodičích jeho
zákonitosti. Elektrický proud v kapalinách a jeho zákonitosti. Elektrický proud v plynech
a jeho zákonitost. Závislost odporu na délce a průřezu vodiče, materiálu. Závislost
odporu na teplotě)
12. Obvod stejnosměrného proudu
(Vznik stejnosměrného proudu, elektrický zdroj. Ohmův zákon, elektrický odpor, měření
odporu vodiče, měření odporu ve složitějších obvodech. Spojování rezistorů. Kapacita
vodiče, kondenzátor, spojování kondenzátorů. Měření elektrického proudu a napětí.
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu)
13. Elektromagnetická indukce, střídavý proud
(Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce,
vlastní indukce. Vznik střídavého proudu, jeho základní charakteristiky. Obvod
střídavého proudu s R, L, C. Výkon střídavého proudu. Třífázový proud, transformátor,
využití energie a střídavého proudu – energetika. Přenos a distribuce střídavého
proudu)
14. Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli
(Gravitace: Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole. Potenciál a energie.
Centrální radiální pole, homogenní pole, siločáry. Gravitační pole Země. Gravitační a
tíhové zrychlení, gravitační a tíhová síla. Práce v homogenním gravitačním poli. Pohyby
v gravitačním poli. Keplerovy zákony)
15. Elektrické pole, látky v elektrickém poli
(Elektrický náboj a jeho vlastnosti. Coulombův zákon, intenzita el. pole, siločáry. Práce
v homogenním elektrickém poli, elektrický potenciál, energie, ekvipotenciální plochy.
Elektrické napětí. Vodič a izolant v elektrickém poli)
16. Magnetické pole
(Magnetické pole a jeho charakteristiky, magnetická indukční čára. Magnetická síla a
magnetická indukce. Zákony magnetismu. Magnetické pole vodičů s proudem, látky
v magnetickém poli. Magnetické materiály v praxi)
17. Atomová a jaderná fyzika
(Atom, stavba atomového jádra, charakteristiky jádra, jaderné síly. Jaderné reakce,
přirozená a umělá radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a syntéza jader.
Alfa, beta, gama záření. Poločas rozpadu. Experimentální metody jaderné fyziky,
detekce částic, urychlovač částic)
18. Energie a jejich přeměny
(Druhy energie a její přeměny. Úbytek energie a výroba energie. Zdroje energie – fosilní
paliva, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Druhy elektráren – elektrárny na fosilní
paliva, jaderná elektrárna, sluneční elektrárna, hydroelektrárna, větrná elektrárna.
Energie získaná z moře)
19. Energie – globální oteplování
(Skleníkové plyny. Skleníkový efekt. Albedo. Globální oteplování. Prevence proti tvorbě
skleníkových plynů. Možný vývoj a následky globálního oteplování)
20. Elektromagnetické vlnění
(Elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti, šíření vlnění.
Rozdělení a šíření elektromagnetického vlnění používaného v radiotechnice. Přehled
elektromagnetického záření – zdroje, využití. Tepelné záření, záření černého tělesa)
21. Světlo
(Světlo, jeho dělení, zdroje světla. Odraz, lom. Rozklad světla hranolem. Interference,
ohyb, polarizace, resoluce. Zobrazení odrazem: zrcadla, zobrazovací rovnice kulových
zrcadel. Zobrazení lomem:čočky, zobrazovací rovnice čoček. Oko jako optická
soustava, vady oka, brýle, zorný úhel. Lupa, mikroskop, dalekohled)
22. Základní pojmy kvantové fyziky
(Fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoefektu. Kvantum, spektrum z hlediska
kvantové teorie. Comptonův jev. Vlnové vlastnosti částic . Schrödingerova kočka)
23. Digitální technologie
(Analogový vs. Digitální signál. Binární systém – bit a byte, kód ASCII, UNICODE.
Nosiče
analogové: LP desky, magnetické pásky, digitální: CD, DVD. Zobrazení signálu)
24. Astrofyzika
(Tělesa a pohyb ve vesmíru. Sluneční soustava. Vývoj hvězd (stádia). Typy hvězd –
Hertzsprung – Russellův diagram. Hvězdné záření, zářivost a vyzařování
(luminiscence). Spektrum a její klasifikace, informace o hvězdách získané ze spektra.
Hvězdná vzdálenost a hvězdná velikost)
25. Kosmologie
(Newtonův model a Olberův paradoxon, Big Bang, Důkazy expanze vesmíru, Hubblův
zákon, Historie vesmíru a teorie o jeho budoucím vývoji)
Chemie
Písemná zkouška:
- délka 30 minut
- obsahem je průřezový test všech maturitních témat
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr jednoho z 22 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 1/3 a
váha ústní zkoušky je 2/3.
Témata ústní zkoušky:
1. Základní chemické pojmy
a. Hmota, rozdělení látek (podle složení, skupenství + příklady),
b. dělení směsí + příklady, hmotnost atomů a molekul, mol
2. Jádro, radioaktivita
a. Modely atomů (+ příslušní vědci), složení jádra, protonové a
nukleonové číslo, hmotnostní defekt, izotop a nuklid,
b. radioaktivita, typy jaderné reakce, rozpadové řady, typy radioaktivních
záření (alfa, + a – beta, gama), poločas rozpadu, využití radioaktivity,
určení počtu částic v atomu
3. Elektronový obal
a. Modely atomů (+ příslušní vědci), složení obalu, orbital a jeho
znázornění, kvantová čísla,
b. Pauliho princip, Hundovo pravidlo, výstavbový princip, typy orbitalů,
určení elektronové konfigurace atomů, kationtů a aniontů, valenční
elektrony, excitovaný a základní stav,
c.
hybridizace
4. Periodická soustava prvků, periodický zákon
a. Historie, objevitelé, periodický zákon, trendy v PSP (ionizační energie,
elektronegativita, poloměr atomu,…),
b. skupiny a periody,
c.
dělení prvků podle skupenství, kovového charakteru,
5. Chemická vazba
a. Vznik vazby, silné a slabé vazby,
b. Typy vazeb: kovalentní, polární, iontová, koordinačně kovalentní,
jednoduchá, násobná, sigma, pí
6. Chemické reakce, chemická termodynamika
a. Definice, třídění (podle skupenství, podle vnějších změn, podle částic,
podle energie, podle reakční kinetiky), zápis
b. chemické reakce. Chemická termodynamika – stavové veličiny, typy
soustav, exergonická a endergonická reakce.
c.
Termochemie - entalpie, exotermická a endotermická reakce,
reakční teplo, termochemické zákony – Lavoisierd) LaPlaceův, Hessův
zákon. Stadartní tepla – slučovací a spalné. Entropie.
7. Reakční kinetika
a. Definice, teorie přeměny látek (srážková, aktivovaný komplex),
izolované a simultánní reakce, reakční rychlost – prizmatem látkového
množství a molární koncentrace,
b. faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, katalyzátory a inhibitory.
8. Acidobazické rovnováhy (teorie kyselin a zásad), pH
a. Rovnovážný stav, dynamická rovnováha, Guldberg-Waagův zákon,
rovnovážná konstanta, faktory ovlivňující chemické rovnováhy, třídění
chemických rovnováh.
b. Acidobazické rovnováhy – Arrheniova teorie, Broenstedova teorie,
Lewisova teorie.
c. Autoprotolýza vody. Definice pH, vlastnosti pH, výpočet pH silných
kyselin a zásad.
9. Redoxní reakce
a.
oxidace a redukce
b.
elektrochemický článek
10. Základy organické chemie, rozdělení, typy vzorců
a. Základ organické chemie – uhlík a jeho hybridizace ve sloučeninách;
dělení sloučenin (dle řetězce, tyu vazeb, navázaných skupin; typy
vzorců s příklady (empirický (= stechiometrický), sumární (=
molekulový), geometrický, racionální (= funkční), strukturní (=
konstituční), konformace,
b. indukční a mezomerní efekt
11. Nasycené uhlovodíky
a. Alkany, cykloalkany; obecný vzorec, názvosloví, typ hybridizace,
fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické
reakce, druhy reakcí), příprava, výroba, zástupci;
b. konformace, krakování
12. Nenasycené uhlovodíky
a. Alkeny, dieny, alkyny; obecné vzorce, názvosloví, typy hybridizace,
cis-trans izomerie; fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční
mechanismus typické reakce, druhy reakcí), příprava, výroba,
zástupci;
b. kumulovaní, izolované a konjugované systémy dvojných vazeb;
13. Proteiny
a.
b.
c.
d.
e.
f.
14. Lipidy
a.
b.
aminokyseliny
struktura
elektroforéza
funkce
rozdělení
význam
Funkce, dělení, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, jednoduché
(tuky, vosky) a složené lipidy (fosfolipidy,
glykolipidy, lipoproteiny); hydrolýza (zmýdelnění, kyselá hydrolýza),
oxidace, ztužování olejů, zástupci
c. lipoproteiny
15. Enzymy
a. kinetika
b. principy reakce
c. inhibice
16. Steroidy
a. steran
b. anabolika
17. Carbohydráty
a. monosacharidy
b. disacharidy
c. polysacharidy
18. Vitamíny
a.
b.
c.
d.
19. Xenobiotika
a.
b.
c.
d.
klasifikace
vitamín C
vitamín A
vitamín D
definice
biodegradabilní plasty
DDT
zelená chemie
20. Nukleové kyseliny
a. rozdělení
b. struktura
c. funkce
d. GMO
21. Biologické pigmenty
a. chromofory
b. antokyany
c. karotenoidy
d. hem
e. chlorofyl
f. cytochromy
22. Stereochemie
a. D a L systém
b. alfa a beta formy sacharidů
c. cis a trans systém
Matematika
Písemná zkouška:
- délka 120 minut
- obsahuje učivo probrané v hodinách matematiky sedmého a osmého ročníku
osmiletého gymnázia
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr z 20 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 2/3 a
váha ústní zkoušky
●
●
●
●
●
1. Množiny a výroková logika
základní pojmy
množinové operace - sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk, Vennovy diagramy
rozdělení číselných oborů (N, Z, Q, R), vztahy mezi nimi
intervaly a operace s nimi
výrok a jeho negace, složený výrok (konjunkce, disjunkce, implikace,
ekvivalence)
●
●
●
●
●
●
2. Pojem funkce
definice funkce a možnosti jejího zápisu
definiční obor a obor hodnot funkce
složená funkce
inverzní funkce
lineární lomená funkce a definice asymptot
užití funkcí při řešení slovních úloh
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3. Lineární funkce a rovnice
definice, vlastnosti funkce (rostoucí, klesající, sudá, lichá, prostá, omezená,
periodická)
graf lineární funkce, geometrický význam parametrů a, b v přepisu y = ax + b
graf lineární funkce s absolutními hodnotami
konstantní funkce, funkce přímá úměra
funkce inverzní k dané funkci, složená funkce, transformace grafu
definiční obor a obor hodnot rovnice
lineární rovnice o jedné neznámé a rovnice s neznámou ve jmenovateli
vyjádření neznámé ze vzorce
rovnice obsahující výrazy s neznámou v absolutní hodnotě
početní i grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
(metoda sčítací, dosazovací, srovnávací, grafická)
řešení soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých
užití rovnice při řešení slovních úloh
4. Kvadratické funkce a rovnice
● definice, vlastnosti a graf kvadratické funkce (i s absolutní hodnotou), grafy
vzniklé posunutím
● určení vrcholu paraboly z dané funkce - využití kvadratické funkce ve tvarech
●
●
●
●
●
●
definiční obor a obor hodnot
význam parametrů a, b, c v předpisu kvadratické funkce y = ax2 + bx + c
inverzní funkce, složená funkce, transformace grafu
ryze kvadratická (neúplná) rovnice, kvadratická rovnice bez absolutního členu
řešení pomocí diskriminantu, využitím Vietových vztahů, graficky
užití kvadratické rovnice při řešení slovní úlohy
5. Exponenciální funkce a rovnice
● definice, vlastnosti a graf exponenciální funkce v závislosti na exponentu,
posunutí grafu
● definiční obor a obor hodnot
● inverzní funkce (souvislost s logaritmickou funkcí)
● exponenciála při základu e (souvislost s přirozeným logaritmem)
● řešení rovnic, kde se neznámá nachází v exponentu
● užití rovnic při řešení slovních úloh
6. Logaritmické funkce a rovnice
● definice, vlastnosti a graf logaritmické funkce v závislosti na exponentu, posunutí
grafu
● definiční obor a obor hodnot
● přirozený logaritmus
●
●
●
●
●
●
●
●
●
a dekadický logaritmus
, logaritmus o jiném
základu
inverzní funkce (souvislost s exponenciální funkcí)
vzorce pro počítání s logaritmy
řešení rovnic, kde se neznámá nachází v argumentu nebo základu logaritmu
užití rovnic při řešení slovních úloh
7. Goniometrické funkce a rovnice – sinus a kosinus
definice, vlastnosti a grafy funkcí sinus a kosinus, posunutí grafu
definiční obor a obor hodnot, perioda funkce
orientovaný úhel (velikosti v míře stupňové a obloukové)
hodnoty goniometrických funkcí základních úhlů pomocí ostrého úhlu (z grafu
nebo jednotkové kružnice)
délka oblouku kružnice, obsah kruhové výseče
● graf goniometrické funkce
a
, význam
parametrů a, b, c, d
● Pythagorova věta
● sinová a kosinová věta a jejich využití při řešení slovních úloh
● řešení goniometrických rovnic
● základní vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí, využití goniometrických
vzorců (
)
8. Goniometrické funkce a rovnice – tangens a kotangens
definice, vlastnosti a grafy funkcí tangens a kotangens, posunutí grafu
definiční obor a obor hodnot, perioda funkce
orientovaný úhel (velikosti v míře stupňové a obloukové)
hodnoty goniometrických funkcí základních úhlů pomocí ostrého úhlu (z grafu
nebo jednotkové kružnice)
● základní vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí v pravoúhlém
trojúhelníku
● řešení goniometrických rovnic
● základní vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí, využití goniometrických
●
●
●
●
vzorců (
● goniometrické funkce tangens a směrnice přímky
)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
9. Aritmetická posloupnost a aritmetická řada
Pojem posloupnost, definice aritmetické posloupnosti a aritmetické řady,
diference, vlastnosti aritmetické posloupnosti
vzorec pro n-tý člen, rekurentní zadání posloupnosti, graf posloupnosti
součet prvních n členů aritmetické řady
užití aritmetické posloupnosti při řešení slovních úloh
10. Geometrická posloupnost a geometrická řada
pojem posloupnost, definice geometrické posloupnosti a geometrické řady,
kvocient, vlastnosti geometrické posloupnosti
vzorec pro n-tý člen, rekurentní zadání posloupnosti, graf posloupnosti
definice geometrické posloupnosti, kvocient, vlastnosti
součet prvních n členů geometrické řady, součet nekonečné geometrické řady
užití geometrické posloupnosti při řešení slovních úloh
11. Binomická věta
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Výpočet binomických koeficientů za využití Pascalova trojúhelníku a
Binomická věta a její užití ve slovních úlohách
Binomické rozdělení pravděpodobností
Aritmetický průměr a směrodatná odchylka binomického rozdělení
12. Vektory
soustava souřadnic, vzdálenost dvou bodů, souřadnice středu úsečky
vektory - jejich zavedení, značení souřadnic, velikost
početní operace s vektory
značení vektorů a jejich vyjádření
jednotkové vektory, vektory i, j, k , nulové vektory,
skalární součin, odchylka dvou vektorů, kolmost vektorů, rovnoběžnost vektorů
parametrické vyjádření přímky v rovině a v prostoru obecná rovnice
ax + by + c = 0
směrnicový tvar rovnice přímky v rovině y = kx + q
vzdálenost dvou bodů, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou přímek
vzájemné polohy dvou přímek v rovině
odchylky dvou přímek v rovině
řešení slovních úloh
13. Statistika
● základní pojmy ve statistice
● rozdíly v diskrétní a spojité proměnné
● grafické znázornění (histogram, sloupcový graf, koláčový graf, graf
kumulativních četností, krabicový graf - Box and Whisker Plot), tabulka
četností
● charakteristiky polohy a variability (rozpětí – průměr - modus - medián percentil kvartily – rozptyl -, směrodatná odchylka)
● korelační diagram
● řešení reálných problémů
14. Pravděpodobnost
● základní pojmy (pokus, množina možných výsledků, jevy, universální
množina, doplňkové/opačné jevy, nemožné jevy, jisté jevy, disjunktní jevy,
závislé a nezávislé jevy)
● Vennovy diagramy, tabulka možných výstupů, diagramy
● sjednocení a průnik dvou jevů, využití Vennových diagramů
● pravděpodobnosti jevů, vzorce pro určení pravděpodobnosti jevů
● podmínečná pravděpodobnost
● pravděpodobnost s a bez opakování výstupůřešení reálných problémů
15. Limity
● definice limity
● zápis limity
● pravidla pro počítání s limitami
● určování asymptot pomocí limit
● souvislost limit funkcí a derivací funkcí
● gradient funkce
● řešení reálných problémů
16. Diferenciální počet – pravidla derivování a použití derivací v praxi
● derivace funkcí obecně a různé způsoby zápisu
● derivace funkce v bodě
● základní pravidla derivování
● derivace složené funkce (the chain rule), derivace součinu (the produkt rule) a
podílu funkcí (the quatient rule)
● určení tečny a normály dané funkce v bodě
● druhá derivace funkcí
● průběh funkce (lokální maximum a minimum, inflexní body, rostoucí a
klesající průběh)
● řešení reálných problémů
17. Diferenciální počet – derivace funkcí
●
●
●
●
●
●
derivace funkcí
derivace funkce v bodě
základní pravidla derivování
derivace složené funkce
derivace součinu a podílu funkcí
řešení reálných problémů
a různé způsoby zápisu
18. Integrální počet
● pojem primitivní funkce
● neurčitý integrál
● pravidla pro počítání s určitými integrály
● pravidla pro výpočet integrálů
● integrování funkcí ve tvaru
● určitý integrál a jeho využití při výpočtu obsahu plochy vytvořený mezi
dvěma křivkami
● využití určitého integrálu pro určení objemu rotačních těles
● řešení reálných problémů (úlohy o pohybu, posunutí, rychlost, zrychlení,
celková vzdálenost a další)
19. Statistické rozdělení diskrétní náhodné proměnné
● základní pojmy (náhodná proměnná, diskrétní náhodná proměnná)
● grafické znázornění rozdělení pravděpodobností výpočet očekávaných
výstupů binomické rozdělení pravděpodobností
● řešení reálných problémů
20. Statistické rozdělení spojité náhodné proměnné
● základní pojmy (náhodná proměnná, spojitá náhodná proměnná)
● normální rozdělení a jeho vlastnosti, standardní normální rozdělení (Zrozdělení)
● kvantity (k – hodnoty)
● řešení reálných problémů
Německý jazyk
Písemná zkouška:
- délka 90 minut
Témata písemné zkoušky :
1. Kommunikation und Medien
2. Globale Fragen
3. Soziale Beziehungen
4. Gesundheit
5. Freizeit
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr jednoho z 20 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 40% a
váha ústní zkoušky je 60%.
Témata ústní zkoušky:
1. Tschechische Republik, Prag
2. BRD, Berlin
3. Österreich, Wien
4. Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
5. Wichtige Ereignisse der deutschsprachigen Länder
6. Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder
7. Kommunikation und Medien
8. Umweltschutz
9. Schule und Bildung
10. Feste und Bräuche
11. Sport und Kultur
12. Alltag und Freizeit
13. Europäische Union
14. Gesundheit, Lebensstil
15. Globalisierung und Migration
16. Familie und Familienbeziehungen, Freunde
17. Reisen und Tourismus
18. Deutsche Sprache
19. Essgewohnheiten, typische Küche
20. Einkaufen und Geschäfte, Werbung
Španělský jazyk
Písemná zkouška:
- délka 90 minut
Témata písemné zkoušky:
1. La lengua y la cultura
1. Los medios de comunicación tradicionales y su impacto
2. El medio ambiente
3. Las costumbres, creencias y tradiciones
4. El ocio
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr jednoho z 20 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 40% a
váha ústní zkoušky je 60%.
Témata ústní zkoušky:
1. El español como lengua mundial
2. Fiestas, costumbres y tradiciones en los países hispanohablantes
3. La gastronomía checa y la española
4. Geografía e historia de España
5. Geografía e historia de Hispanoamérica
6. Música y pintura en España e Hispanoamérica
7. El país de América Latina que me atrae (historia, cultura, personalidades)
8. La vida y obra de un personaje hispanohablante
9. El cuerpo humano, salud y enfermedades
10. Los derechos humanos, la inmigración, la discriminación
11. Los medios de comunicación tradicionales y nuevos
12. Vacaciones y turismo; lugares de interés en España
13. Compras y servicios; la publicidad
14. La escuela y la educación
15. La familia y los amigos
16. El trabajo y desempleo
17. El medio ambiente y su protección
18. La República Checa
19. La Unión Europea
20. El tiempo libre y los deportes
Základy společenských věd
Formou maturitní zkoušky je písemná maturitní práce a ústní obhajoba této práce před
komisí.
Výsledná známka je tvořena z výsledků dvou částí, kdy váha maturitní práce je 70% a
váha ústní zkoušky (obhajoby) je 30%.
Zeměpis
Písemná zkouška:
- délka 45 minut
- průřezový test všemi tématy, max. 100 bodů
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- příprava 15 minut
- ústní zkouška 15 minut
- výběr z 22 témat
Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 1/3 a
váha ústní zkoušky je 2/3.
Témata ústní zkoušky:
1. Země jako vesmírné těleso
2. Počasí, klimatické poměry a vegetační oblasti Země
3. Zemský povrch, vodstvo a přírodní zdroje
4. Geografie obyvatelstva, kulturně-historická geografie
5. Hospodářská a politická geografie
6. Geografické informace a zdroje dat, kartografie
7. Geografie ČR
8. Geografie střední Evropy
9. Geografie jižní Evropy
10. Geografie severní Evropy
11. Geografie východní Evropy
12. Geografie západní Evropy
13. Geografie Ruska a střední Asie
14. Geografie severní Afriky a jihozápadní Asie
15. Geografie subsaharské Afriky
16. Geografie jižní Asie
17. Geografie jihovýchodní Asie
18. Geografie Číny a východní Asie
19. Geografie Austrálie a tichomořských ostrovů
20. Geografie severní Ameriky
21. Geografie Mexika a střední Ameriky
22. Geografie jižní Ameriky

Podobné dokumenty

4-IS-B Maturita 2016

4-IS-B Maturita 2016 Imperialismus 21. NACIONALISMUS V EVROPĚ (1806-1913) Vedoucí osobnosti boje za sjednocení Itálie – král Emmanuel II, Garibaldi Sjednocení Německa Bismark a Německo – industrializace, kulturkampf, a...

Více

VIII-IS

VIII-IS 2. Tržní ekvilibrium a efektivnost 3. Elasticita 4. Vládní intervence 5. Tržní selhání 6. Měření národní ekonomické produkce 7. Agregátní nabídka a agregátní poptávka 8. Nezaměstnanost 9. Inflace 1...

Více

ANGLICKÝ JAZYK 1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks

ANGLICKÝ JAZYK 1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks Imperialismus 21. NACIONALISMUS V EVROPĚ (1806-1913) Vedoucí osobnosti boje za sjednocení Itálie – král Emmanuel II, Garibaldi Sjednocení Německa Bismark a Německo – industrializace, kulturkampf, a...

Více