CZ - ventus control boxes

Komentáře

Transkript

CZ - ventus control boxes
CZ
Kompaktní rozvaděč pro přívodní a přívodně
odvodní jednoty
VS 10-75 CG OPTIMA
VS 40-150 CG OPTIMA SUP
VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH
Technicko-provozní dokumentace
DTR-CG OPTIMA - ver.2.0 (05.2012)
CZ
Control boxes VS 10-75 CG OPTIMA; VS 40-150 CG OPTIMA SUP; VS 40-150 CG OPTIMA
SUP-EXH are designed according to the following European standards: EN 60335-1; EN
60439-1; EN 60439-3; EN 50082-1; EN 50081-1
www.vtsgroup.com
Obsah
NÁVOD K OBSLUZE............................................................................................ 3
1. POPIS REGULACE................................................................................................................................................................. 3
ÚVOD .......................................................................................................................................................................................... 3
HLAVNÍ VYPÍNAČ ...................................................................................................................................................................... 3
SIGLALIZACE STATUSU REGULÁTORU ................................................................................................................................. 3
OVLADAČ HMI OPTIMA ............................................................................................................................................................ 4
ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU......................................................................................................................................................... 5
ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ.................................................................................................................................................................... 5
RYCHLÝ START . ........................................................................................................................................................................ 5
2. ZÁKLADY APLIKACE............................................................................................................................................................ 6
HLAVNÍ MENU............................................................................................................................................................................. 6
HMI OPTIMA NASTAVENÍ & ZAPOJENÍ REGULÁTORU ......................................................................................................... 7
VÝBĚR JAZYKA English / Polski / Русский............................................................................................................................... 8
VLOŽENÍ HESLA ........................................................................................................................................................................ 8
3. CALENDAR Ú......................................................................................................................................................................... 8
CALENDAR Ò ANNUAL Ò ........................................................................................................................................................ 9
CALENDAR Ò MONTHLY Ò ..................................................................................................................................................... 9
CALENDAR Ò WEEKLY Ò ........................................................................................................................................................ 9
CALENDAR Ò DAILY Ò . ........................................................................................................................................................... 9
PŘÍKLAD KALENDÁŘE ............................................................................................................................................................10
4. PARAMETERS Ú...................................................................................................................................................................11
PARAMETERS Ò TEMPERATURES Ò . .................................................................................................................................11
PARAMETERS Ò DAMPERS Ò ..............................................................................................................................................12
PARAMETERS Ò FANS Ò .......................................................................................................................................................12
PARAMETERS Ò WATER HEATER Ò ....................................................................................................................................12
PARAMETERS Ò ELECTRIC HEATER Ò ...............................................................................................................................12
PARAMETERS Ò WATER COOLER Ò ...................................................................................................................................12
PARAMETERS Ò DX COOLER STATUS Ò ............................................................................................................................13
PARAMETERS Ò COOLER Ò .................................................................................................................................................13
PARAMETERS Ò PREHEATER Ò ..........................................................................................................................................13
PARAMETERS Ò UNIVERSAL COIL Ò ..................................................................................................................................13
PARAMETERS Ò RECOVERY RATE Ò . ................................................................................................................................14
PARAMETERS Ò ROTARY REGEN. Ò . .................................................................................................................................14
PARAMETERS Ò MIXING RATE Ò..........................................................................................................................................14
5. SETTINGS Ú.........................................................................................................................................................................14
SETTINGS Ò DEF. WORK MODE Ò .......................................................................................................................................14
SETTINGS Ò STANDBY MODE Ò ..........................................................................................................................................14
SETTINGS Ò SEASON Ò ........................................................................................................................................................15
SETTINGS Ò PERFORMANCE Ò ...........................................................................................................................................15
SETTINGS Ò TEMP. REGULATOR Ò .....................................................................................................................................16
SETTINGS Ò DAMPERS Ò .....................................................................................................................................................16
SETTINGS Ò FANS Ò . ............................................................................................................................................................17
SETTINGS Ò HEATER Ò . .......................................................................................................................................................17
SETTINGS Ò PREHEATER Ò .................................................................................................................................................19
SETTINGS Ò CLG PUMP PROT. Ò . .......................................................................................................................................19
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
1
CZ
SETTINGS Ò DX COOLER Ò ................................................................................................................................................. 20
SETTINGS Ò RECOVERY Ò .................................................................................................................................................. 20
SETTINGS Ò MIXING CHAMBER Ò ...................................................................................................................................... 20
NÁVOD PRO POKROČILÉ................................................................................. 21
6. SERVICE MENU Ú................................................................................................................................................................21
SERVICE MENU Ò SERVICE MODE Ò ..................................................................................................................................21
SERVICE MENU Ò CHOOSE APPLIC. Ò ...............................................................................................................................21
SERVICE MENU Ò CONFIGURATION Ò .............................................................................................................................. 22
SERVICE MENU Ò INPUT STATES Ò ................................................................................................................................... 23
SERVICE MENU Ò OUTPUT STATES Ò ................................................................................................................................24
SERVICE MENU Ò INPUT EMULATION Ò . ...........................................................................................................................24
SERVICE MENU Ò OUTPUT FORCING Ò .............................................................................................................................24
SERVICE MENU Ò RESTORE Tovární nastavení SETTINGS Ò ...........................................................................................24
SERVICE MENU Ò ALGORHITM LPS Ò ............................................................................................................................... 25
7. KONFIGURACE FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ...................................................................................................................... 25
8. ALARMOVÁ HLÁŠENÍ......................................................................................................................................................... 26
9. TECHNICKÁ DATA............................................................................................................................................................... 27
10. KABELÁŽ............................................................................................................................................................................ 28
11. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA..................................................................................................................................................31
CZ
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
2
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD K OBSLUZE
1. POPIS REGULACE
ÚVOD
Aplikace:
Ochrana a řízení přívodních a přívodně odvodních
jedPoznámkak vybavených:
○dvojicí ventilátorů s frekvenčními měniči
○dvojicí klapek
○chladičem nebo ohřívačem
○zpětným ziskem tepla
Zvláštní aplikace označené kódem N jsou určeny pouze
pro jednotky N-Type a jsou určeny pro jednotky vybavené
následujícími prvky:
○vodní ohřívač a chladič
○vodní ohřívač a glykolový předehřívač
○zvláštní funkcí je regulace teploty vratné vody pro
ohranu vodního ohřívače
Rozsah použití:
VS 40-150 CG OPTIMA SUP
VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH
Vzduchotechnická jednotka vybavená ventilátory s přímým
pohonem napájenými z frekvenčních měničů
do 2,2kW
do 11kW
VS 10-75 CG OPTIMA
HLAVNÍ VYPÍNAČ
Funkce:
vypnutí/zapnutí rozvaděče
SIGLALIZACE STATUSU REGULÁTORU
V horní části se nachází dvě LED diody:
1. červená – ALR – indikuje poruchu v systému
a. Nesvítí - není aktivní žádný alarm
b. Bliká – zaregistrován aktivní alarm
2. Zelená – COMM – Indikuje status komunikace ModBus master
a. Nesvítí – chybí komunikace, HMI OPTIMA nepřipojen
b. Bliká - komunikace je stabilní
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
3
CZ
!
1. Všechny rozvaděče řady VS…CG OPTIMA… musí být napájeny z hlavního rozvaděče
osazeného příslušným jističem.
2. Montáž, propojení a spuštění regulace smí být provedeno pouze oprávněným pracovníkem
3. Rozvaděče VS…CG OPTIMA… jsou určeny POUZE k instalaci uvnitř budovy
OVLADAČ HMI OPTIMA
LCD Display
Zobrazuje dostupné parametry, nastavení a aktuální data
Horní řádek – název parametru
Spodní řádek - hodnota zvoleného parametru
Poznámka! Jestliže délka řádku přesáhne limit, text se začne
posouvat
Klávesnice
▪ Levé / Pravé šipky
slouží k navigaci v menu a změnám parametrů
CZ
▪ OK
slouží k vstupu do další úrovně v menu, vstupu do parametrů,
uložení nastavených hodnot a potvrzení alarmů
▪C
opuštění aktuálního menu, zrušení nastavení a výběru
Poznámka! Značka Ú znázorňuje link na další obrazovku. Pro
vstup použijte OK.
Stiskněte tlačítko [OK] na cca 3 sekundy pro vstup do HMI menu
Stiskněte tlačítko [C] na cca 3 sekundy pro vstup do Alarm menu
Detaily jsou uvedeny v Návodu pro pokročilé
Vestavěný teplotní senzor
Meření prostorové teploty.
Poznámka! Mějte na paměti správnou instalaci HMI OPTIMA, je-li
určeno pro měření prostorové teploty!!!
LED Indikátory Alarm / comm.
Indikuje stav jednotky a HMI
▪ Nesvítí – není napájení, ztráta komunikace regulátoru, HMI
▪ Bliká zeleně – správná a stabilní komunikace s regulátorem
▪ Bliká červeně – nový alarm čeká na potvrzení
▪ Svítí červeně – potvrzený alarm vyžadující odstranění
problému
Funkce:
▪ Spouštění jednotky, nastavování a údržba
▪ Výběr aplikace
▪ Přístup do parametrů jednotlivých dílů jednotky
▪ Nastavování časových zón
▪ Zobrazení a rušení alarmových stavů, prohlížení historie alarmů
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
4
NÁVOD K OBSLUZE
!
Parametry dostupné na LCD závisí na typu jednotky a typu aplikace.Např. pro jednotku
nevybavenou vodním ohřívačem nebudou zobrazeny jeho parametry
ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
!
Provoz jednotky je blokovánpožárním čidlem, ochranou motorů ventilátorů, ochranou
elektrického ohřívače a protimrazové ochrany. Každá z těchto závad vyžaduje odstranění
příčiny a potom kvitaci (viz Návod pro pokročilé)
ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
CZ
Zapněte hlavní vypínač (Q1M). Správná funkce regulátoru je signalizována zelenou diodou LED “COMM” bliká na panelu uvnitř rozvaděče a na HMI OPTIMA
The system is ready for operation immediately after switching on.
RYCHLÝ START
1
Pro rychlý vstup jsou určeny čtyři obrazovky se základními
informacemi a nastaveními. Jsou určeny pro denní použití. Pro
rychlé spuštění jednotky udělejte:
▪ Kontrola obrazovky Unit state
Stop znamená, že jednotka je nakonfigurována bez
alarmů a jiných závad a je připravena ke spuštění
▪ Kontrola Temp. setting a případné správné nastavení
▪ Kontrola Temp.readout
▪ Vyberte Operation mode podle vašeho požadavku
1. Stop – jednotka vypnuta
2. Stage I – jednotka spuštěna - nízké otáčky
3. Stage II – jednotka spuštěna - vysoké otáčky
4. Standby – jednotka vypnuta za účelem úspory energie,
ale připravena pro automatické spuštění pro udržení
teploty v nastaveném rozmezí.
5. Calendar – Jednotka pracuje automaticky podle
nastavených časových zón
Unit state
Stop
2
Operation mode
Stop
3
Temp. setting
22.0 °C
4
Temp. readout
25.3 °C
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
5
2. ZÁKLADY APLIKACE
HLAVNÍ MENU
Unit state
Service mode
Unit state – zobrazení aktuálního stavu jednotky a regulace
▪ Stop – jednotka vypnuta
▪ Running – jednotka zapnuta a běží v módu vyžadovaném
regulátorem (větrání, ohřev, chlazení, zpětný zisk)
▪ Alarm state – Aktivován alarm
▪ Fault stop – jednotka odstavena závadou
▪ Init. heating – předehřev vodního ohřívače
▪ Service mode – jednotka je v módu změny nastavení
aplikace
CZ
Poznámka! Toto je tovární nastavení regulátoru. Viz Návod pro
pokročilé
▪ Fast heating – rychlý ohřev - speciální mod pro směšování
- zajištěno maximální recirkulací
▪ Overrun – doběh jednotky s elektrickým ohřevem vychlazení spirál ohřívače
Operation mode – Použito pro nastavení módu z HMI OPTIMA
▪ Stop – jednotka vypnuta
▪ Stage I – jednotka spuštěna - nízké otáčky
▪ Stage II – jednotka spuštěna - vysoké otáčky
▪ Standby – jednotka vypnuta za účelem úspory energie, ale
připravena pro automatické spuštění pro udržení teploty v
nastaveném rozmezí.
▪ Calendar – Jednotka pracuje automaticky podle
nastavených časových zón
Temp. setting – nastavení žádané teploty
▪ Spodní hranice: 5°C
▪ Horní hranice: 35°C
▪ Tovární nastavení: 22°C
Temp. readout – aktuální hodnota naměřená hlavním čidlem
PARAMETERS – přechod ke četní základních parametrů
CALENDAR – přechod k nastavení chodu podle kalendáře
SETTINGS – přechod k detailnímu nastavení regulátoru
SERVICE MENU – přechod k nastavení základních dat řídícího
systému (kód aplikace atd)
Operation mode
Stop
Temp. setting
22.0 °C
Temp. readout
25.3 °C
PARAMETERS Ò
CALENDAR Ò
SETTINGS Ò
SERVICE MENU Ò
EN / PL / RU Ò
Change password
v.2.1 20-04-12
VS-OPTIMA
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
6
NÁVOD K OBSLUZE
EN / PL / RU – výběr jazyka
Change password – změna hesla - ochrana proti
neutorizovanému vtsupu
v.2.1 20-04-12 – verze aplikace
VS-OPTIMA – verze regulátoru
Poznámka! Všechna menu se dynamicky mění podle použité
aplikace a úrovni zadaného hesla

Jestliže se jednotka nespustí, zkontrolujte pojistku F1
Správná funkce závisí na nastavení aplikace. Výběr a nastavení aplikace musí být
provedeno kvalifikovaným servisním pracovníkem!
HMI OPTIMA NASTAVENÍ & ZAPOJENÍ REGULÁTORU
Přidržte tlačítko [OK], vstoupíte do vnitřního menu HMI.
Choose device – použijte při použití jednoho HMI OPTIMA pro
více regulátorů.
▪ Pouze jedno zařízení – použito připojení 1:1 s jedním
regulátorem na fixované adrese “1” (doporučeno)
▪ Scan devices – vyhledávání po sběrnici přes všechny
adresy
Choose device
Communication period
0.5s
Communication timeout
0.5s
Communication period – prodleva pro aktualizaci informací v
regulátoru.
▪ Spodní hranice: 0.0s
▪ Horní hranice: 10.0s
▪ Tovární nastavení: 0.5s (doporučeno)
Communication timeout– limit pro odpověď regulátoru.
Kontrola, zda jsou použity měniče na lince.
▪ Spodní hranice: 0.0s
▪ Horní hranice: 5.0s
▪ Tovární nastavení: 0.5s (doporučeno)
Contrast / Minimal brightness / Maximal brightness –
nastavení LCD panelu
Activity time – čas na přechod do klidového stavu, pokud není
stisknuto tlačítko
After activity time – definuje chováni HMI po přepnutí do
klidového stavu
▪ Nothing – zobrazení se nemění
▪ Alarms menu – přechod do Alarm menu v případě
zaregistrování alarmu
▪ Alarms/1st page – přechod do Alarm menu v případě
zaregistrování alarmu nebo do hlavního menu
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
7
CZ
HMI com speed / RS485M com speed – nastavení rychlosti
komunikace HMI a regulátpru. První parametr odpovídá rychlosti
HMI, ostatní jsou určeny pro regulátor.
Poznámka! Rychlosti musí odpovídat jedna druhé jinak dojde ke
ztrátě komunikace.
V případě ztráty komunikace zkontrolujte rychlosti komunikace
Viz elektrická schémata
VÝBĚR JAZYKA English / Polski / Русский
HMI OPTIMA podporuje následující jazyky:
EN Angličtina
PL Polština
RU Ruština
Angličtina je nastavena jako základní jazyk.
Poznámka! Popisy alarmových stavů jsou pouze v anglickém jazyce.
VLOŽENÍ HESLA
Některá menu jsou ochráněná heslem. Pro vstup do těchto menu je potřeba zadat heslo.
CZ
Enter password
0___
Přednastavené heslo: 1111
Pro vložení čísel použijte šipky a potvrďte tlačítkem OK
3. CALENDAR Ú
Kalendář je funkce pro zajištění automatického provozu dle
přednastavených dat v reálném čase.
Set date – zorazuje aktuální datum a umožňuje jeho změnu
Set time – zorazuje aktuální čas a umožňuje jeho změnu
Poznámka! Po prvním spuštění mohou být hodiny blokovány.
Lze to snadno identifikovat dle stojících hodin na LCD. Po
nastavení času začnou hodiny normálně fungovat.
CALENDAR
Set date
Th 24-02-11
Set time
10:05.42
Annual
Annual – priorita 1 - nastavení zvláštních dat (jako svátky)
Monthly – priorita 2 - nastavení zvláštních dat v měsíčním
režimu (například sanitární den první den v měsíci).
Weekly – priorita 3 - nastavení zvláštních dat - např. víkendy
Daily – priorita 4 - nastavení denních režimů - pracovní hodiny
Clear all – vymazání všech dat
Monthly
Weekly
Daily
Clear all
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
8
NÁVOD K OBSLUZE
CALENDAR Ú ANNUAL Ú
V “Annual” menu jsou viditelné předchozí uložené programy a
zároveň k editoru nových programů “New program”.
Vložení nového programu:
New program Ò
01-01 00:00.00
02-01 07:00.00
▪ Date and Time “from” - Datum a čas "od"
▪ Date and Time “to” - datum a čas "do"
24-12 17:00.00
27-12 07:00.00
▪ Operation mode - režim práce
▪ Temperature setpoint - požadovaná teplota
Editor končí volbou SAVE - uložení. Před opuštěním musí vždy
proběhnout uložení.
Vložení existujícího programu umožňuje změnu nastavení (musí
být potvrzeno pomocí SAVE). Pro vymazání programu je k
dispozice funkce DELETE.
CALENDAR Ú MONTHLY Ú
New program Ò
Vložení nového programu:
▪ Day and Time “from” - den a čas "od"
01 18:00.00
01 23:00.00
▪ Day and Time “to” - den a čas "do"
▪ Operation mode - režim práce
▪ Temperature setpoint - požadovaná teplota
CALENDAR Ú WEEKLY Ú
New program Ò
Vložení nového programu:
▪ Week day and Time “from” - týden a čas "od"
Fr 18:00.00
Mo 07:00.00
▪ Week day and Time “to” - týden a čas "do"
▪ Operation mode - režim práce
▪ Temperature setpoint - požadovaná teplota
CALENDAR Ú DAILY Ú
New program Ò
Vložení nového programu:
07:00.00
15:00.00
▪ Time “from” - čas "od"
▪ Time “to” - čas "do"
15:00.00
17:00.00
▪ Operation mode - režim práce
▪ Temperature setpoint - požadovaná teplota
17:00.00
07:00.00
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
9
CZ
PŘÍKLAD KALENDÁŘE
vzrové nastavení pro kancelář:
1. Daily:
a. Pracovní hodiny: 7 – 15 – práce v komfortních podmínkách
b. Přesčas: 15 – 17 – práce v komfortních podmínkách s úsporou energie
c. Prázdná kancelář – bezpečnostní módy
2. Weekly:
a. Pracovní dny: Monday to Friday (PO -PÁ)
b. Víkend: bezpečnostní mód
3. Yearly:
a. Vánoce: 24 – 26.12. – bezpečnostní mód
New program Ò
CZ
Date from
24-12
Krok 1 – nastavení svátků
CALENDAR à ANNUAL à NEW PROGRAM
Date from: 24-12
Time from: 17:00.00
Date to: 27-12
Time to: 07:00.00
Operation mode: Standby
Temp. setting: 18°C
Time from
17:00.00
Date to
27-12
Time to
07:00.00
Operation mode
Standby
Poznámka! Nezapomeňte na uložení programu!
Temp. Setting
18°C
Save
New program Ò
Krok 2 – víkendové vyjímky
CALENDAR à WEEKLY à NEW PROGRAM
Week day from: Friday
Time from: 17:00.00
Week day to: Monday
Time to: 07:00.00
Operation mode: Standby
Temp. setting: 18°C
Week day from
Fr
Time from
17:00.00
Week day to
Mo
Poznámka! Nezapomeňte na uložení programu!
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
10
NÁVOD K OBSLUZE
Time to
07:00.00
Operation mode
Standby
Temp. Setting
18°C
Save
Kroky 3/4/5 – nastavení denních režimů
CALENDAR à DAILY à NEW PROGRAM
Time from: 07:00.00
Time to: 15:00.00
Operation mode: Stage II
Temp. setting: 22°C
CALENDAR à DAILY à NEW PROGRAM
Time from: 15:00.00
Time to: 17:00.00
Operation mode: StageII
Temp. setting: 21°C
CALENDAR à DAILY à NEW PROGRAM
Time from: 17:00.00
Time to: 07:00.00
Operation mode: Standby
Temp. setting: 18°C
New program Ò
Time from
07:00.00
Time to
15:00.00
Operation mode
Standby
Temp. Setting
18°C
Save
Poznámka! Nezapomeňte na uložení programu!
4. PARAMETERS Ú
Menu “Parameters” udává informace o aktuálním stavu jednotky
a regulace.
Poznámka! Data v menu “Parameters” jsou určeny pouze ke
čtení. Pro nastavení, limity, nastavení PI viz Nastavení.
PARAMETERS Ò
PARAMETERS Ú TEMPERATURES Ú
Čtení teplot
▪ Main sensor – teplota na hlavním čidle (prostorové čidlo,
potrubní čidlo přívod)
▪ Room sensor – teplota naměřená v prostoru - HMI OPTIMA
▪ Supply sensor – teplota naměřená v přívodním potrubí
▪ External sensor – venkovní teplota
▪ After recovery sensor – odváděný vzduch za rekuperací ochrana roti namrzání
TEMPERATURES Ò
Main sensor
22.6°C
Poznámka! Všechny hodnoty jsou uvedeny ve stupních Celsia
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
11
CZ
PARAMETERS Ú DAMPERS Ú
Dampers
Closed
Poloha regulačních klapek
▪ Closed - uzavřeny
▪ Opened - otevřeny
PARAMETERS Ú FANS Ú
Status ventilátorů
CZ
Fans status – informace o ventilátorech, ketré jsou v chodu
▪ Stop – žádný
▪ Supply – běží přívodní ventilátor
▪ Exhaust – běží odvodní ventilátor
▪ Supply/Exhaust – běží oba ventilátory
Supply fan rate – čtení signálu pro běh přívodního ventilátoru 0..100%
Exhaust fan rate – čtení signálu pro běh odvodního ventilátoru
- 0..100%
Fan status
Stop
Supply fan rate
0%
Exhaust fan rate
0%
Poznámka! Požadavek na běh ventilátorů je přenášen pomocí
protokolu Modbus na frekvenční měniče.
PARAMETERS Ú WATER HEATER Ú
Water heater Ò
Status vodního ohřívače
Pump status – status oběhového čerpadla
▪ Off - vypnuto
▪ On - zapnuto
Valve opening – řídící signál třícestného ventilu, rozsah 0..100%
(odpovídá výstupu 0..10V)
Pump status
Off
Valve opening
0%
PARAMETERS Ú ELECTRIC HEATER Ú
Čtení parametrů elektrického ohřívače, rozsah, rozsah 0..100%
(odpovídá výstupu 0..10V)
Electric heater
0%
PARAMETERS Ú WATER COOLER Ú
Satus vodního chladiče
Pump status – status oběhového čerpadla
▪ Off - vypnuto
▪ On - zapnuto
Valve opening – řídící signál třícestného ventilu, rozsah 0..100%
(odpovídá výstupu 0..10V)
Water cooler Ò
Pump status
Off
Valve opening
0%
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
12
NÁVOD K OBSLUZE
PARAMETERS Ú DX COOLER STATUS Ú
Status přímého výparníku
▪ Off - vypnuto
▪ On - zapnuto
Poznámka! Satus výměníku nemusí být ovlivněn pouze módem
práce jednotky. Bezpečná práce přímého výparníku vyžaduje
minimální čas práce/vypnutí kondenzační jednotky.
DX cooler status
Off
PARAMETERS Ú COOLER Ú
cooler status - stav chladících zařízení
▪ Off - vypnuto
▪ On - zapnuto
cooling rate - požadavek na výkon chlazení, Rozsah
0…100%(odpovídá hodnotě analogového výstupu 0..10V )
Poznámka! Toto je platné pouze jednotky N-Type a aplikace
označené N a nerozlišují mezi výměníkem vodním a DX.
COOLER Ò
Cooler status
Off
Cooling rate
0%
PARAMETERS Ú PREHEATER Ú
Status glykolového předehřevu
Pump status – stav oběhového čerpadla
▪ Off - vypnuto
▪ On - zapnuto
Valve opening – řídící signál trojcestného ventilu, rozsah
0..100% (odpovídá hodnotě analogového výstupu 0..10V )
PREHEATER Ò
Pump status
Off
Valve opening
0%
PARAMETERS Ú UNIVERSAL COIL Ú
Universal coil Ò
Status univerzálního výměníku ohřev/chlazení
Pump status – status oběhového čerpadla
▪ Off - vypnuto
▪ On - zapnuto
Valve opening – řídící signál třícestného ventilu, rozsah 0..100%
(odpovídá výstupu 0..10V)
Mode – aktuální režim výměníku
▪ Winter (heating) – výměník pracuje jako ohřívač. Signál se
zvyšuje je-li teplota pod žádanou hodnotou
▪ Summer (cooling) – výměník pracuje jako chladič Signál se
snižuje je-li teplota nad žádanou hodnotou
Pump status
Off
Valve opening
0%
Mode
Winter (heating)
Poznámka! Je nutné zabezpečit přepnutí mezi přívodem od
chilleru a kotle dle aktuálních povětrnostních podmínek.
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
13
CZ
PARAMETERS Ú RECOVERY RATE Ú
Čtení řídících signálů rotčního a deskového rekuperátoru, rozsah
0..100%
Recovery rate
0%
PARAMETERS Ú ROTARY REGEN. Ú
Rotary regen. Ò
Status rotačního rekuperátoru
Recovery rate - čtení požadavku na zpětný zisk energie, rozsah
0..100%
Frequency – čtení aktuální frekvence měniče
Fault code – chybové hlášení z frekvenčního měniče
Poznámka! Pro detailní informace o chybových hlášeních
měničů požijte návod k frekvenčnímu měniči!
CZ
Recovery rate
0%
Frequency
0.0Hz
Motor RPM
0 rpm
Fault code
0x00
PARAMETERS Ú MIXING RATE Ú
Čtení řídícího signálu pro směšovací klapky, rozsah 0..100%
(odpovídá výstupu 0..10V)
Mixing rate
100%
5. SETTINGS Ú
Vstup do menu,kde lze nastavit žádané hodnoty, limity, PI
regulátory a ostatní nastavitelné parametry.
SETTINGS Ú DEF. WORK MODE Ú
Definuje základní pracovní mód z kalendáře pokud žádné z
nastavení neodpovídá aktuálnímu datu a času. Toto může nastat
pokud je nastaven režim “Calendar” , ale nebyla nastavena
žádná data v kalendáři.
▪ Stop (tovární nastavení)
▪ Stage I
▪ Stage II
▪ Standby
Poznámka! V tomto případě je požita teplota z hlavního menu
nastavení teploty!
Def. work mode
Standby
SETTINGS Ú STANDBY MODE Ú
Definování podmínek, za kterých bude aktivován režim
STANDBY
Active for – aktivace funkce STANDBY pro různé typy
výměníků
▪ None – STANDBY neaktivní
▪ Heating – aktivní pro ohřev
Standby mode à
Active for
Heating/Cooling
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
14
NÁVOD K OBSLUZE
▪ Cooling – aktivní pro chlazení
▪ Heating/Cooling – aktivní pro ohřev i chlazení
Poznámka! Standby musí být nastaven podle aktuálně
osazených výměníků!
Standby hyster. - Definování maximální povolené odchylky od
žádané teploty
Poznámka! Povolený rozsah odchylky od žádané teploty se
nastavuje hysterezí +/- .
Standby hyster.
4°C
SETTINGS Ú SEASON Ú
Nastavení pro jednotky s univerzálním výměníkem. Definuje v
jaké sezóně jednotka pracuje a tím ovlivňuje regulaci teploty.
▪ Winter - univerzální výměník funguje jako ohřívač (tovární
nastavení)
▪ Summer – univerzální výměník funguje jako chladič
Season
Winter
CZ
SETTINGS Ú PERFORMANCE Ú
nastavení odpovídající výkonu ventilátorů a výměníků.
Stage I HE-limit – definuje maximální řídící signál ohřívače, kdy
ventilátory pracují na Stage I
▪ Spodní hranice: 10%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 100%
Stage I Clg-limit – definuje maximální řídící signál chladiče, kdy
ventilátory pracují na Stage I
▪ Spodní hranice: 10%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 100%
Performance
Stage I HE-limit
100%
Stage I Clg-limit
100%
Sup Fan Stage I
50%
Sup Fan Stage II
100%
Sup Fan Stage I / Exh Fan Stage I – Nastavení výkonu
ventilátorů pro Stage I
▪ Spodní hranice: 20%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 50%
Sup Fan Stage II / Exh Fan Stage II – Nastavení výkonu
ventilátorů pro Stage II
▪ Spodní hranice: 20%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 100%
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
15
SETTINGS Ú TEMP. REGULATOR Ú
CZ
Supply Tmax – Nastavení horního limitu teploty přiváděného
vzduchu
▪ Spodní hranice: 20°C
▪ Horní hranice: 50°C
▪ Tovární nastavení: 40°C
Temp. Regulator
Supply Tmin – nastavení dolního limitu teploty přiváděného
vzduchu
▪ Spodní hranice: 0°C
▪ Horní hranice: 30°C
▪ Tovární nastavení: 15°C
Supply Tmin
15°C
Min.cooling temp. - lower limit for activating the cooling.
When the external teperature falls below the limit, the cooling
functionality is disabled and the unit can only ventilate to cool
down the room.
▪ Spodní hranice: -10°C
▪ Horní hranice: 20°C
▪ Tovární nastavení: 12°C
Supply Tmax
30°C
Min.cooling temp.
15°C
Heating PI Ò
Kp for heating
Ti for heating
Heating PI / Cooling PI / Supply PI – nastavení hodnot
regulátorů PI pro řízení teploty
▪ Kp – zesílení
▪ Ti – integrační konstanta
▪ Tovární nastavení pro ohřev a chlazení: Kp=1; Ti=60s
▪ Tovární nastavení limitů přívodu: Kp=2; Ti=10s
Poznámka! PI regulátory odpovídají ohřívači, chladiči a zpětný
zisk energie.
Supply PI regulator odpovídá za udržování teploty přiváděného
vzduchu v limitech daných Supply Tmax a Supply Tmin
SETTINGS Ú DAMPERS Ú
Zvlášní nastavení pro nasávací klapku (protimrazová ochrana
rekuperace) pro jednotky VS 10-15 bez bypassu.
Min fresh air – nastavení minimální hodnoty čerstvého vzduchu
pro protimrazovou ochranu rekuperátoru
▪ Spodní hranice: 0%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 30%
Frost protection – nastavení nejnižší povolené teploty
odváděného vzduchu za rekuperací
▪ Spodní hranice: -10°C
▪ Horní hranice: 15°C
▪ Tovární nastavení: 5°C
Dampers Ò
Min fresh air
30,00%
Frost protection
3°C
Kp
10
Ti
180
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
16
NÁVOD K OBSLUZE
Dampers Ò
Kp / Ti – nastavení PI regulátoru pro protimrazovou ochranu
▪ Kp – zesílení
▪ Ti – integrační konatanta
▪ integrační konatanta: Kp=5 / Ti=10s
Min fresh air
30,00%
Frost protection
3°C
Kp
10
Ti
180
SETTINGS Ú FANS Ú
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 30s
Exh fan delay
10s
Sup fan delay – časová prodleva mezi otevřením klapky a
startem přívodního ventilátoru.
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 10s
CZ
Exh fan delay – časová prodleva mezi otevřením klapky a
startem odvodního ventilátoru.
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 10s
SETTINGS Ú HEATER Ú
Initial heating / Max T.Out – maximální teplota venkovního
vzduchu pro předehřev. Při této hodnotě se ventil začne otevírat.
▪ Spodní hranice: 0°C
▪ Horní hranice: 30°C
▪ Tovární nastavení: 8°C
Initial heating / Min T.Out – nejnižší teplota venkovního
vzduchu pro předehřev. Při této hodnotě je ventil otevřen na
100%.
▪ Spodní hranice: -40°C
▪ Horní hranice: 0°C
▪ Tovární nastavení: -15°C
Poznámka! Mezi body Max a Min T.Out je poloha ventilu
vypočtena dle lineární charakteristiky. Například uprostřed
rozsahu je ventil v poloze 50%.
Heater Ò
Initial heating Ò
Max T.Out
8°C
Min T.Out
-15°C
Preheating time
30s
Fall ramp
30s
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
17
Initial heating / Preheating time – nastavení času předehřevu.
Po uplynutí tohoto času se jednotka nastartuje a ventil začne
fungovat dle hodnot nastavených pro regulátor PI pro ohřívač.
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 30s
Initial heating / Fall ramp – čas pro uzavření ventilu po
dokončení předehřevu. Během tohoto času se ventil nastaví na
hodnotu vyslanou regulátorem, takže se zamezí zavření ventilu.
Tato funkce zamezuje aktivaci protimrazové ochrany během
startu zařízení.
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 30s
CZ
Pump work temp. – nastavení teploty venkovního vzduchu, při
které dojde k trvalému spnutí oběhového čerpadla.
▪ Spodní hranice: -20°C
▪ Horní hranice: 15°C
▪ Tovární nastavení: 8°C
Min. valve open – minimální hodnota pro otevření ventilu. Při
práci jednotky bude ventil otevřen na tuto minimální hodnotu
▪ Spodní hranice: 0%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 0%
Pump protection / Set protection – nastavení aktivace/
deaktivace oběhověho čerpadla proti zatuhnutí. Při aktivaci této
funkce bude čerpadlo pravidelně spouštěno na krátký časový
interval i v období kdy není potřeba.
▪ Neaktivní (tovární nastavení)
▪ Active - Aktivní
Heater Ò
Pump work temp.
8°C
Min. valve open
0,00%
Heater Ò
Pump protection Ò
Set protection
Not active
Stoppage period
7 days
Run time
30s
Tbwtr setpoint
Kp Tbwtr
1.0
Ti Tbwtr
60s
Pump protection / Stoppage period – Nastavení času vypnutí
čerpadla
▪ Spodní hranice: 1day
▪ Horní hranice: 30days
▪ Tovární nastavení: 7days
Pump protection / Run time – nastavení času běhu čerpadla
▪ Spodní hranice: 1s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 30s
Tbwtr setpoint - nastavení požadované teploty vratné vody z
výměníku. Při vypnuté jednotce je udržována přesně nastavená
hodnota. Při zapnuté jednotce je tato hodnota považována
za spodní hranici. V případě poklesu pod tuto hodnotu je bez
ohledu na povel regulátoru otevřen trojcestný ventil.
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
18
NÁVOD K OBSLUZE
▪ Minimální hodnota: 20°C
▪ Maximální hodnota: 70°C
▪ Tovární nastavení: 50°C
Poznámka! Při aktivaci této funkce může dojít k přehřátí
větraného prostoru. Tbwtr má vyšší prioritu než povel regulátoru.
Poznámka! Řízení teploty vratné vody je deativováno, je-li
venkovní teplota vyšší než teplota Pump work temp
▪ Kp Tbwtr - zesílení
▪ Ti Tbwtr - integrační konstanta
▪ Tovární nastavení: Kp=1 / Ti=60s
SETTINGS Ú PREHEATER Ú
Temp. setting - nastavení teploty předehřevu
Poznámka! Regulátor předehřevu porovnává nastavenou
hodnotu s aktuální hodnotu čidla B3 za účelem udržení
nastavené hodnoty
Poznámka! Pro správné umnístění čidel prostudujte schemata
aplikace
▪ Dolní mez: -24°C
▪ Horní mez: 0°C
▪ Tovární nastavení: -9°C
▪ Kp - zesílení
▪ Ti - integrační konstanta
▪ Tovární nastaven: Kp=1 / Ti=60s
Min. valve open – minimální hodnota otevření ventilu. Při
zapnuté jednotce dojde k otevření na minimálně na tuto hodnotu
▪ Dolní mez: 0%
▪ Horní mez: 100%
▪ Tovární nastavení
Pump protection / Set protection – nastavení aktivace/
deaktivace ochrany proti zatuhnutí, ke kterému může dojít při
dlouhodobé odstávce
▪ Not active - neaktivní
▪ Active - aktivní (tovární nastavení)
PREHEATER Ò
Temp.setting
-9°C
Kp
1.0
Ti
60s
Min. valve open
20%
PUMP PROTECT. Ò
Set protection
Active
Stoppage period
7d
Run time
30s
SETTINGS Ú CLG PUMP PROT. Ú
Ochrana čerpadla chladícího okruhu - volitelná funkce pro
zamezení zatuhnutí čerpadla chladícího okruhu. Viz předchozí
kapitola SETTINGS Ú HEATER Ú
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD K OBSLUZE
19
CZ
SETTINGS Ú DX COOLER Ú
Min.work time – nastavení minimálního času běhu přímého
výparníku
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 60s
Min.break time – nastavení minimálního času vypnutí přímého
výparníku
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 3600s
▪ Tovární nastavení: 60s
Min.work temp. – nastavení minimální venkovní teploty pro
deaktivaci režimu chlazení.
▪ Spodní hranice: 0°C
▪ Horní hranice: 20°C
▪ Tovární nastavení: 12°C
CZ
DX Cooler Ò
Min.work time
60s
Min.break time
60s
Min.work temp.
8°C
SETTINGS Ú RECOVERY Ú
Regulation split – definuje poměr signálu 0..100% z hlavního
regulátoru teploty určený pro zpětný zisk energie
▪ Spodní hranice: 0%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 30%
Frost protection – nastavení nejnižší přípustné teploty
odváděného vzduchu za rekuperátorem.
▪ Spodní hranice: -10°C
▪ Horní hranice: 15°C
▪ Tovární nastavení: 5°C
Kp Frost prot. / Ti Frost prot. – nastavení PI regulátoru pro
protimrazovou ochranu
▪ Kp – zesílení
▪ Ti – integrační konatanta
▪ Tovární nastavenít: Kp=5 / Ti=10s
Recovery Ò
Regulation split
30,00%
Frost protection
5°C
Kp Frost prot.
5
Ti Frost prot.
10s
SETTINGS Ú MIXING CHAMBER Ú
Mix chamber Ò
Regulation split – definuje poměr signálu 0..100% z hlavního
regulátoru teploty určený pro směšovací komoru
▪ Spodní hranice: 0%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 30%
Regulation split
30,00%
Min fresh air
30,00%
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
20
NÁVOD K OBSLUZE
Min fresh air – nastavení minimálního množství při aktivní
protimrazové ochraně
▪ Spodní hranice: 0%
▪ Horní hranice: 100%
▪ Tovární nastavení: 30%
Fast heating Ò
Fast heating / Fast heating – nastavení aktivace/deaktivace
rychlého ohřevu. V případě aktivního rychlého ohřevu a detekce
správných podmínek jednotka nastaví klapky pro přivádění
minimálního množství čerstvého vzduchu za účelem co největší
úspory energie.
▪ Neaktivní (tovární nastavení)
▪ Active - aktivní
Fast heating / Temp. setpoint – nastavení teploty pro aktivaci
rychlého ohřevu
▪ Spodní hranice: 10°C
▪ Horní hranice: 30°C
▪ Tovární nastavení: 18°C
Temp.setpoint
18°C
Fast heating
Not active
Hysteresis
4°C
Fast heating / Hysteresis – nastavení odchylky aktuální teploty
od žádané hodnoty, ketré aktivuje funkci rychlého předehřevu.y
▪ Spodní hranice: 2°C
▪ Horní hranice: 10°C
▪ Tovární nastavení: 4°C
NÁVOD PRO POKROČILÉ
6. SERVICE MENU Ú
Servisní menu obsahuje nejzákladnější nastavení potřebná pro správnou funkci systému . Servisní
menu je zde k dispozici pro zjednodušení přístupu pro údržbu a řešení potíží.available here for easy
maintenance and troubleshooting for service staff.
SERVICE MENU Ú SERVICE MODE Ú
Service mode – Aktivace/deaktivace servisního módu
▪ Off – servisní mód neaktivní, regulátor pracuje normálně
▪ On – Aktivní, regulátor připraven pro konfiguraci, jednotka nemůže být zapnuta
▪ Tovární nastavení pro první spuštění je On – servisní mód aktivní, protože regulátor vyžaduje
konfiguraci.
Poznámka! Regulátor by se neměl rozběhnout je-li nastaven do servisního režimu. Po nastavení
všech parametrů nastavte v Service mode OFF!
SERVICE MENU Ú CHOOSE APPLIC. Ú
Choose application – podmenu pro vložení kódu aplikace, který definuje typ jednotky řízený
regulátorem.
▪ Application type – tento kód je k dispozici na štítku jednotky nebo v technickém listu jednotky
▪ AD - přívodně odvodní
▪ AP - s deskovým rekuperátorem
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD PRO POKROČILÉ
21
CZ
▪ AR - s rotačním rekuperátorem
▪ AS - přívodní
▪ ND
▪ NS
▪ Application code – číslo definující vybavení jednotky
▪ 0..257
▪ Confirm code – potvrzení správnosti vloženého kódu
▪ Error – vložený kód neexistuje nebo není dostupný pro typ aplikace
▪ OK – vložený kód je správný
SERVICE MENU Ú CONFIGURATION Ú
univerzální vstup S6 – nastavení pomocného vstupu start/stop - S6 (Aux).
▪ OR – S6 pracuje s logikou NEBO s nastavením dle HMI
Poznámka! OR je tovární nastavení.
▪ AND – S6 pracuje s logikou A s nastavením HMI
CZ
DI1 input mode - konfigurace univerzálního vstupu DI1, k dispozici jsou tři různá nastavení
▪ S1F (Fire) – signál požárního alarmu -při aktivování způsobí vypnutí jednotky. Bezpotenciálový
kontakt NC
▪ xSxH (Filters) – upozornění na zanešené filtry, bez vlivu na odstavení jednotky. Bezpotenciálový
kontakt NO. Tovární nastavení
▪ S6 (Aux) – externí signál start/stop signal, bezpotenciálový kontakt NO
Poznámka! nastavení DI1 je dostupné pouze pro aplikace N, kde je vstup DI1 konfigurovatelný.
Funkce vstupu pro aplikace A a N jsou různé. Přesně následujte instrukce schematu k zapojení.
Main sensor / Main sensor – výběr hlavního čidla podle kterého se řídí teplota.
▪ T.Sup – čidlo teploty přiváděného vzduchu
▪ HMI – integrované prostorové teplotní čidlo v HMI OPTIMA
Main sensor / Max. HMI resp. time – čas pro komunikaci. Je-li překročen, je ohlášena chyba
měření teploty.
▪ Spodní hranice: 0s
▪ Horní hranice: 100s
▪ Tovární nastavení: 15s
DX protection mode – nastavení pro vstup hlášení poruchy kondenzační jednotky
▪ NC – normally closed (tovární nastavení)
▪ NO – normally opened
Supply FC / Communication – nastavení aktivace/deaktivace comunikace s frekvenčním měničem
přívodního ventilátoru
▪ Disabled - neaktivní (tovární nastavení)
▪ Enabled - aktivní
Supply FC / Modbus address – nastavení modbusové adresy frekvenčního měniče přívodního
ventilátoru
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
22
NÁVOD PRO POKROČILÉ
Supply FC / Min frequency – nejnižší povolená frekvence odpovídající požadavku na běh ventilátoru
0%.
▪ Spodní hranice: 10Hz
▪ Horní hranice: 50Hz
▪ Tovární nastavení: 20Hz
Supply FC / Max frequency – nejvyšší povolená frekvence odpovídající požadavku na běh
ventilátoru 100%.
▪ Spodní hranice: 10Hz
▪ Horní hranice: 100Hz
▪ Tovární nastavení: 60Hz
Supply FC / Acceleration – čas rozběhu přívodního ventilátoru
▪ Spodní hranice: 30s
▪ Horní hranice: 120s
▪ Tovární nastavení: 60s
Supply FC / Deceleration – nejvyšší povolená frekvence odpovídající požadavku na běh ventilátoru
100%.
▪ Spodní hranice: 20s
▪ Horní hranice: 100s
▪ Tovární nastavení: 60s
Exhaust FC / ... – nastavení dat frekvenčního měniče odvodního ventilátoru - viz přívodní ventilátor
RRG FC / ... – nastavení dat frekvenčního měniče rotačního rekuperátoru - viz přívodní ventilátor
Response timeout – nastavení maximálního komunikačního času mezi regulátorem a měniči.
Dojde-li k překročení je nahlášena chyba komunikace. Tento prametr se nedoporučuje měnit.
Tovární nastavení: 0,3s
Comm break time – nastavení prodlevy mezi odesíláním jednotlivých komunikačních paketů. Tento
parametr nedoporučujeme měnit
Tovární nastavení: 2,0s
SERVICE MENU Ú INPUT STATES Ú
Digital inputs – čtení stavu digitálních vstupů
▪ D1 – Opened (sepnutý)/ Closed (rozepnutý)
▪ D2 – Opened (sepnutý)/ Closed (rozepnutý)
▪ D3 – Opened(sepnutý)/ Closed (rozepnutý)
▪ D4 – Opened/ (sepnutý)/ Closed (rozepnutý)
Sensor inputs – čtení aktuálních hodnot z čidel typu Pt1000
▪ P1
▪ P2
▪ P3
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD PRO POKROČILÉ
23
CZ
SERVICE MENU Ú OUTPUT STATES Ú
Relay outputs – čtení stavu digitálních vystupů
▪ REL1 – Off / On
▪ REL2 – Off / On
▪ REL3 – Off / On
Analog outputs – čtení skutečných hodnot na analogových výstupů
▪ A1 – 0..10V
▪ A2 – 0..10V
SERVICE MENU Ú INPUT EMULATION Ú
Digital inputs – manuální mód pro nastavení jednotlivých vstupů
▪ D1 – None / Set opened / Set closed - bez požadavku/ nast. Rozepnutý/nast. sepnutý
▪ D2 – None / Set opened / Set closed - bez požadavku/ nast. Rozepnutý/nast. sepnutý
▪ D3 – None / Set opened / Set closed - bez požadavku/ nast. Rozepnutý/nast. sepnutý
▪ D4 – None / Set opened / Set closed - bez požadavku/ nast. Rozepnutý/nast. sepnutý
CZ
Sensor inputs – manuální mód zadání hodnoty čidla (pro testování zařízení)
▪ P1 emulate – Disabled / Enabled – neaktivní/aktivní
▪ P1 temp. - zadejte hodnotu
▪ P2 emulate – Disabled / Enabled – neaktivní/aktivní
▪ P2 temp. - zadejte hodnotu
▪ P3 emulate – Disabled / Enabled – neaktivní/aktivní
▪ P3 temp. - zadejte hodnotu
SERVICE MENU Ú OUTPUT FORCING Ú
Relay outputs – manuální zadávání stavů digitálních výstupů
▪ REL1 – None / Force Off / Force On - bez požadavku/rozepnuto/sepnuto
▪ REL2 – None / Force Off / Force On - bez požadavku/rozepnuto/sepnuto
▪ REL3 – None / Force Off / Force On - bez požadavku/rozepnuto/sepnuto
Analog outputs – manuální zadávání hodnoty analogových výstupů
▪ A1 forcing – Disabled / Enabled – neaktivní/aktivní
▪ A1 voltage – 0..10V
▪ A2 forcing – Disabled / Enabled – neaktivní/aktivní
▪ A2 voltage – 0..10V
SERVICE MENU Ú RESTORE Tovární nastavení SETTINGS Ú
Pro obnovení torvárního nastavení regulátoru stiskněte OK. Po té potvrďte ještě jednou
Poznámka! Obnovení továrního nastavení způsobí nevratné vymazání předchozích nastavení. Po
provedení tohoto úkonu je potřeba provést nové nastavení.
V případě, že nelze provést obnovu továrního nastavení, postupujte následovně:
▪ vypněte napájení
▪ nastavte veškeré dip-switche do polohy ON (zaznamenejte se původní nastavení)
▪ zapněte napájení (LED alarmu bude svítit)
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
24
NÁVOD PRO POKROČILÉ
▪ vypněte napájení
▪ nastavte dip-switche do původní polohy
▪ tovární nastavení je provedeno
SERVICE MENU Ú ALGORHITM LPS Ú
Algoritmus LPS zobrazuje rychlost chodu aplikace v “cyklech za sekundu”.
7. KONFIGURACE FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ
Vzhledem k tomu, že pro komunikaci s frekvenčními měniči je použit protokol Modbus, je potřebné
provést správnou konfiguraci zařízení před spuštěním jednotky.
Poznámka! Nesprávná konfigurace frekvenčních měničů může způsobit nesprávnou funkci s
vážnými následky!!!
Regulace typu OPTIMA může obsluhovat tři frekvenční měniče:
▪ FM pro přívodní ventilátor
▪ FM pro odvodní ventilátor
▪ FM pro rotační rekuperátor RRG
Poznámka! Dbejte na správné adresy frekvenčních měničů, ketré jsou důležité pro správnou funkci
zařízení.
Poznámka! Pro frekvenční měniče je možné provést onbovu do továrního nastavení změnou hodnoty
parametru H93 na hodnotu 1 a následným vypnutím a zapnutím (nutná časová prodleva minimálně
30s pro vybití kondenzátorů jinak hrozí nebezpoečí nenávratného poškození měniče).
Název Parametru
Kód
Hodnota
DRV
3
Modbus
zdroj referenční frekvence
Frq
iC5:8 / iG5:7
Modbus
metoda zastavení
F4
0
zdroj řízení
Poznámka
čas doběhu
Maximální výstupní frekvence
F21
100,0
Hz
Jmenovitá frekvence motoru
F22
50,0
Hz
charakteristika křivky U/f
F30
1
char. Na druhou
Ochrana motoru proti přetížení
F50
1
neaktivní
Počet pólů motoru
H31
*
viz datový štítek motoru
Jmenovitý skluz
H32
**
potřeba vypočítat
Jmenoivitý proud motoru
H33
*
viz datový štítek motoru
Proud běhu na prázdno
H34
*
1/3 jmenovitého proudu
Modbusová adresa
I60
*
2 – přívodní ventilátor
3 – odvodní ventilátor
Reakce na ztrátu komunikace
I62
2
čas zastavení
Čas pro komunikaci
I63
10,0
s
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD PRO POKROČILÉ
25
CZ
Vzorec pro výpočet jmenovitého skluzu:
H32 = (1 - H31 * rated_rpm / 6000) * 50 Hz
8. ALARMOVÁ HLÁŠENÍ
Alarmové stavy jsou signalizovány blikající LED diodou na HMI OPTIMA, sepnutím relé a LED diodou
na hlavním regulátoru v rozvaděči.
Menu alarmů je přístupné z HMI pomocí dlouhého stisku tlačítka "C" (cca 3 sekundy).
Poznámka! Podle továrního nastavení se HMI přepne do Alarmnového menu automaticky po
detekování alarmu.
Každý alarm je zobrazen následujícím způsobem:
A9_HW_ThAir
09:05.16 22-10
CZ
kde A9_HW_ThAir je určeno pro název alarmu a spodní řádek zobrazuje čas a datum zjištění
závady. Kromě zobrazeného textu začne blikat LED dioda.
Alarmy jsou rozděleny do dvou skupin:
▪ Samoodstranitelné alarmy - jednotka je automaticky spuštěna v okamžiku zmizení příčiny alarmu,
jsou označené kódy A1, A2…
▪ Alarmy s blokační funkcí - vyžadují manuální odblokování alarmového hlášení, jsou označeny kódy
A50, A51…
Pro potvrzení alarmu přidržte tlačítko OK. Nejprve však odstraňte závadu. Neučiníte-li tak bude
zobrazen symbol "*" za názvem alarmu pro podání informace o stále aktivní závadě. V tomto případě
LED dioda začne trvale svítit.
Poznámka! Každý z alarmů s blokační funkcí musí být potvrzen samostatně. Stisknutí tlačítka OK
způsobí potvrzení pouze aktuálne zobrazeného alarmu.
SEZNAM AUTOMATICKY ODBLOKOVATELKNÝCH ALARMŮ
název alarmu
Popis
Vstup
D3
Reakce regulátoru
A1_Filter
zanesení filtrů
bez reakce
A2_FCsCom
komunikace s přívodním měničem
Modbus
okamžité vypnutí jednotky
A3_FCeCom
komunikace s odvodním měničem
Modbus
okamžité vypnutí jednotky
A4_Tmain
ztráta signálu hlavního čidla
A5_Tsup
-
vypnutí jednotky
ztráta signálu přívodního čidla
P1
vypnutí jednotky
A6_Tout
ztráta signálu odvodního čidla
P2
vypnutí jednotky
A7_Trec
ztráta signálu čidla za rekuperátorem
P3
vypnutí jednotky
A8_HE_Th
přehřátí elektrického ohřívače
D2
vypnutí jednotky
A9_HW_ThAir
protimrazová ochrana vodního ohřívače
D2
vypnutí jednotky, čerpadlo
zapnuto, ventil ohřevu 100%
A10_DX
alarm kondenzační jednotky
D2
vypnutí chlazení
A11_FCrCom
komunikace s měničem rekuperátoru
Modbus
vypnutí jednotky
A12_InEmul
emulace vstupu
-
Jednotka vypnuta
A13_OutForce
nutí výstup
-
Jednotka vypnuta
A14_Troom
Ztráta signálu čidla v HMI
Modbus
Jednotka vypnuta
D3
Jednotka vypnuta
A15_preHW_ThAir protimrazová ochrana vodního předehřevu
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
26
NÁVOD PRO POKROČILÉ
SEZNAM ALARMŮ S BLOKAČNÍ FUNKCÍ
Popis
Vstup
Reakce regulátoru
A50_MotSup
přívodní motor/ochrana FM
Modbus
okamžité vypnutí jednotky
A51_MotExh
odvodní motor/ochrana FM
Modbus
okamžité vypnutí jednotky
A52_3xTmain
chyba na hlavním čidle zaregistrovaná 3x v
průběhu hodiny
A53_3xTsup
název alarmu
-
vypnutí jednotky
chyba na přívodním čidle zaregistrovaná 3x v
průběhu hodiny
P1
vypnutí jednotky
A54_3xTout
chyba na venkovním čidle zaregistrovaná 3x v
průběhu hodiny
P2
vypnutí jednotky
A55_3xTrec
chyba na čidle za rekuperací zaregistrovaná 3x
v průběhu hodiny
P3
vypnutí jednotky
A56_3xHE_Th
přehřátí elektrického ohřívače zaregistrované
3x v průběhu hodiny
D2
vypnutí jednotky
A57_3xHW_ThAir
aktivace protimrazové ochrany zaregistrovaná
3x v průběhu hodiny
D2
vypnutí jednotky, čerpadlo
zapnuto, ventil ohřevu 100%
A58_3xDX
alarm kondenzační jednotky zaregistrovaný 3x
v průběhu hodiny
D2
vypnutí chlazení
A59_MotRRG
pohon rotačnío výměníku/ochrana FM
Modbus
vypnutí jednotky
A60_Fire
požární zabezpečení aktivované na binárním
vstupu
A61_3xTroom
teplotní čidlo chyba opakovat 3x během jedné
hodiny
D1
CZ
okamžité vypnutí jednotky
-
Jednotka vypnuta
9. TECHNICKÁ DATA
Parametr
VS10-75 CG
OPTIMA
VS 40-150 CG
OPTIMA SUP
VS 40-150 CG
OPTIMA SUP-EXH
6,5
7,0
7,5
240x300x130
240x400x130
240x400x130
váha
rozměry WxHxD
Elektrické napájení
TN
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud In
~230V
3~400V
3~400V
31A
28A
49A
Jmenovité izolační napětí Ui
400V
Jmenovité maximální napětí Uimp
2.5kV
Jmenovitý krátkodobý proud Icw příslušných okruhů efektivní hodnota střídavé složky během 1 sekundy
6kA
Jmenovitý špičkový proud (Ipk) při cosφ= 0.5
10.2kA
Jmenovitý zkratový proud
6kA
Náhodný faktor
0.9
Jmenovitá frekvence
50Hz ±1Hz
Stupeň ochrany
IP20
Přípustná pracovní teplota
0..40°C
Napětí řídících okruhů
24VAC
prostředí EMC
1
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD PRO POKROČILÉ
27
PARAMETRY JIŠTĚNÍ
F1
6,3A / 250V 5x20 glass fuse
F2
6,3A / 250V 5x20 glass fuse
F3
16,0A / 250V 5x20 keramická pojistka
F4
16,0A / 250V 5x20 keramická pojistka
HARDWAROVÉ CHARAKTERISTIKY VSTUP/VÝSTUP
CZ
Digitální vstupy D1..D4
Jmenovité vstupní napětí
Horní mez
24VAC / 24 DC
15..27VAC / 16..38VDC
Měření teplot P1..P3
typ čidla
minimální odpor
čas obnovy
rozsah
přesnost
rozlišení
Pt1000
0Ω
60ms
-76..105°C
±0.5°C
8bits / °C
Analogové výstupy A1, A2
napětí
maximální zatížení
minimální odpor zatížení
rozlišení
0..10V
20mA
500Ω
7bits / V
Releové výstupy
maximální spínací napětí
minimální spínací napětí
Jmenovité napětí třídy AC1/DC1
Minimální proud
Dlouhodobé zatížení
250VAC
5VDC
8A
10mA
8A
10. KABELÁŽ
Připojte napájení napájení rozvaděče a frekvenční měniče podle Schéma.
Průřezy kabely jsou určeny pro stále zatížené ve vzduchu uložené vícežilové
kabely (uložených na podporách, mířovaných nebo perforovaných žlabech)
umístěných od stěny min. 0,3 průměru, v izolaci PVC se třemi zatíženými žilami.
Vzkledem k výběru ochany, délky a umístění kabelu metoda a zkratový proud,
viz průžezy přívodů v následující tabulce.
Typ vodiče
Obrázek vodiče
Popis vodiče
Parametry
[1]
Stíněné řídící kabely s
Jmenovité napětí: 300/500 V
měděným jádrem. Izolace
Pracovní teplota: -30 to 80°C
PVC.
[2]
Měděné jádro. Izolace
PVC
Jmenovité napětí: 450/750V
Pracovní teplota: from -40 to 70°C
[3]
Měděné jádro. Izolace
PVC
Jmenovité napětí: 150 V
Pracovní teplota: -20… 60°C
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
28
NÁVOD PRO POKROČILÉ
Název elementu / připojovací bod
Symbol
Typ kabelu
Sekce [mm2]
Vodič napájející rozvaděč
CG
[2]
Table A
regulátor
N1
-
-
požární čidlo
S1F
[2]
2x0,75
multifunkční relé
S6
[2]
2x0,75
čidlo teploty přiváděného vzduchu
B1
[1]
2x0,75
čidlo teploty venkovnho vzduchu
B3
[1]
2x0,75
čidlo teploty za zpětným ziskem
B4
[1]
2x0,75
ter. 22:23
VTS-E-0005
[2]
2x0,75
S2F
[2]
2x0,75
alarmové relé modulu VTS-E-0005
protimrazová ochrana na straně vody
ventil výměníku CWHW (ohřívač/chladič)
Y1
[1]
3x0,75
ter. 15:21
VTS-E-0005
[1]
3x0,75
stykač oběhového čerpadla vodního ohřívače
M1
[1]
3x1,5
čidlo vratné vody vodního ohřevu
B7
[4]
3x0,75
S6F
[3]
2x0,75
analogový výstup ventilu glykolového předehřevu
Y6
[4]
3x0,75
oběhové čerpadlo glykolového předehřevu
M3
[3]
3x1,0
vstup alarmu chladícího zařízení
S5F
[2]
2x0,75
vstup zařízení startu chladícího zařízení
E1
[2]
2x0,75
povel startu chladicí jednotky - 1. sekce
E2.1
[2]
2x0,75
Napájení modulu VTS-E-0005
protimrazová ochrana glykolového předehřevu
analogový výstup chladícího zařízení (ventil)
Y2
[1]
3x0,75
Frekvenční měnič rekuperátoru RRG
U1
[1] [2]
3x1,5 / 4x1,5
via Modbus
[3]
UTP 2x2
servopohon směšovací klapky
Y3
[1]
3x0,75
servopohob by-passu deskového výměníku
Y4
[1]
3x0,75
ventil výměníku CWHW (ohřívač/chladič)
Y5
[1]
3x0,75
Alarm Jednotky
E4
[2]
2x0,75
HMI OPTIMA
N3
[3]
UTP 2x2
diferenční presostat - sekundární filtr, přívod
1S1H
[2]
2x0,75
diferenční presostat - vstupní filtr, přívod
1S2H
[2]
2x0,75
diferenční presostat - kontola chodu ventilátoru - zabezpečení
elektrického ohřívače
1S3H
[2]
2x0,75
frekvenční měnič - přívod
1U1
[1] [2] [3]
Table A
UTP 2x2
servopohon klapky - přívod
1Y1
[2]
3x0,75
2S1H
[2]
3x0,75
frekvenční měnič - odvod
2U1
[1] [2] [3]
Table A
UTP 2x2
servopohon klapky - odvod
2Y1
[2]
3x0,75
alarmové relé pohonu rekuperátoru RRG
vstup startu rekuperátoru RRG
Vstup rychlosti rekuperátoru RRG
přívodní prvky
odvodní prvky
diferenční presostat - vstupní filtr, odvod
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD PRO POKROČILÉ
29
CZ
Tabulka A
Výkon
motoru
Jmenovitý
proud
motoru
[kW]
[A]
Pojistka
frekvenčního
měniče
3~230V / 50Hz
Napájecí
kabel
motoru
Napájecí kabel rozvaděče
Jmenovitý proud
rozvaděče
[mm2]
[mm2]
[mm2]
[A]
~230V / 50Hz
Přívod Odvod
Přívod
Přívod
0,55
2,5
gG10
3x1,5
4x1
3x1,5
0,75
3,0
gG10
3x1,5
4x1,5
3x2,5
1,1
4,5
gG10
3x1,5
4x1,5
3x2,5
1,5
6,0
gG20
3x2,5
4x1,5
3x4
17
2,2
8,0
gG20
3x2,5
4x1,5
3x4
20
3~400V / 50Hz
CZ
Napájecí
kabel FM
Přívod Odvod
14
14
3x Tabulka C
17
Tabulka B
3~400V / 50Hz
3,0
6,0
gG16
4x2,5
4x2,5
5x4
8 / 7,5 / 13
4,0
8,0
gG16
4x2,5
4x2,5
5x4
10 / 9,5 / 15
5,5
11,0
gG20
4x2,5
4x2,5
5x4
7,5
15,0
gG20
4x2,5
4x2,5
5x6
18 / 16,5 / 22
11,0
21,0
gG25
4x4
4x4
5x6
23 / 22,5 / 28
5x Tabulka C 13 / 12,5 / 18 Tabulka B
Tabulka B
P
0,55kW
0,75kW
1,1kW
1,5kW
2,2kW
3kW
4kW
5,5kW
7,5
11
kW
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
0,55
19
0,75
19
19
1,1
22
25
1,5
22
25
2,2
25
28
25
28
31
3
12,5 10
13
14
10
13 15,5 10
13 17,5 10
13
14 13,5 19
4
14,5 12
15
16
12
15 18,5 12
15 19,5 12
15
16 15,5 21
18 17,5 23
5,5
17,5 15
18
18
15
18 20,2 15
18 22,5 15
18
19 18,5 24
21 20,5 26
24 23,5 29
7,5
21,5 19
22
23
19
22 24,5 19
22 26,5 19
22
23 22,5 28
25 24,5 30
28 27,5 33
32 31,5 37
11
27,5 25
28
29
25
28 30,5 25
28 32,5 25
28
29 28,5 34
31 30,5 36
34 33,5 39
38 37,5 43
44 43,5 49
Tabulka C
P [kW]
0,55
0,55
4
0,75
4
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
4
1,1
4
6
1,5
6
6
6
2,2
6
10
10
10
3,0
6
6
6
6
4,0
6
6
6
6
6
6
5,5
6
6
6
10
10
10
10
7,5
10
10
10
10
10
10
10
10
11,0
10
10
10
10
10
10
16
16
6
16
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
30
NÁVOD PRO POKROČILÉ
OPTIMA
11. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
CZ
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
NÁVOD PRO POKROČILÉ
31
VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH
CZ
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
32
NÁVOD PRO POKROČILÉ
Q1
NÁVOD PRO POKROČILÉ
33
N
N
2U1
PE
2F1M
1L3
1L1
1L2
L1 L2 L3
1
2
1
2
1L3
PE
6
5
2M1
3~
4
3
N
3
T1
1L3
1L1
1L2
PE
230V
4
1
2
N
24V
5
XG0
GND
6
N1
CZ
VTS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
1L2
1L1
7
8
OK
C
EL-Piast
ALARM
COMM
10
VS 40-150 CG OPTIMA SUP
XG
24VAC
HMI - 216 Complex
9

Podobné dokumenty

Výpočtové modely tvárného porušování kovů v simulaci

Výpočtové modely tvárného porušování kovů v simulaci Závěrem jsem se pokusil shrnout postřehy, které jsem získal během řešení tohoto projektu, do několika stručných odstavců. Rady tohoto typu se v žádných pracích, se kterými jsem se setkal, nevyskytu...

Více

Sbırka ´uloh ze z´aklad ˚u matematiky 1

Sbırka ´uloh ze z´aklad ˚u matematiky 1 j) Existuje alespoň jedno záporné čı́slo, jehož druhá mocnina je menšı́ než 10. k) Každé celé čı́slo dělitelné 3 lze zapsat ve tvaru 2k + 1 pro nějaké celé čı́slo k. [ výroky jso...

Více

Brožura IV. ročníku 2016

Brožura IV. ročníku 2016 (1903 – 1993) ranks among the outstanding personalities of Czech violin teaching. After graduating from secondary school, he continued his music studies at the Prague Conservatoire in the class of ...

Více

Mig / Mag - MALINA – Safety sro

Mig / Mag - MALINA – Safety sro - speciální koaxiální kabel TB - FLEX (maximální životnost a ohebnost) - EURO - central connection

Více

5 letá nadstandardní záruka Wolf

5 letá nadstandardní záruka Wolf Pokud chcete mít i v budoucnosti užitek z investice do vytápění či větrání a užívat si mimořádně nízkých provozních nákladů, měli byste v prvé řadě sáhnout po komponentech značky Wolf. Dají se zkom...

Více

目 录 - I4Wifi

目 录 - I4Wifi Nastavení orientačního měření kapacity baterie - Indikátor baterie zobrazuje přibližnou hodnotu napětí, nikoliv kapacitu baterie! Měření se provádí na základě napětí na akumulátoru. Navíc při jízdě...

Více

Návod analyzátor BOSTON

Návod analyzátor BOSTON 3.5 Uživatelské rozhraní: Klávesnice a displej Klávesnice (On/Off): tlačítko “on/off”: zapnutí a vypnutí přístroje (šipka vlevo) a (šipka vpravo): směr pohybu Šipky mohou mít různé funkce, které js...

Více

Rozvaděč odvodních jednotek VS 21-650 CG 0-1

Rozvaděč odvodních jednotek VS 21-650 CG 0-1 Zabezpečení obvodu osvětlení jednotky. Parametry: keramická vložka o rozměru 5×20 mm F 1,25A. Zabezpečení hlavních obvodů modulu, tj. elektronických elementů a systémů, vstupů a výstupů a hlavního ...

Více

Útoky na čipové karty

Útoky na čipové karty zjištění celé tajné informace naráz, ale využívají úniku informace z nějaké odpovědi Po aplikaci několika takových příkazů s různými parametry získá útočník dostatečně mnoho informací o tajných dat...

Více