zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV
Kláštery Český Krumlov / Klöster
Krummau
Návštěvnické centrum / Besucherzentrum
Výstava 200 let hořických
pašijových her
Tel.: +420 725 554 705
E-mail: [email protected]
Bývalý konvent klarisek
28. 5. - 28. 9. 2016 / denně 10:00–18:00
www.klasteryck.cz
Hořické pašijové hry / Höritzer
Passionsspiele
Tel.: +420 603 976 822, +420 725 832 746
E-mail: [email protected]
www.horickepasije.cz
Dvojjazyčná česko-německá výstava
a publikace 200 let hořických pašijových
her představí příběh šumavského mysteria
o životě a utrpení Ježíše Krista. Pasáže
o historii slavných her, výtvarné podobě
zbořeného divadla a životních osudech
německých i českých aktérů her doplní
velké množství fotografického materiálu
a instalace dochovaných exponátů.
Na přelomu 19. a 20. století představovaly
hořické pašijové hry významnou kulturní
událost Šumavy. Celodenní představení
s 300 herci, živými zvířaty, orchestrem
a pěveckým sborem se odehrávala v bohaté
výpravě moderního divadla pro 1554 sedících
diváků. Roku 1897 zaznamenala americká
společnost představení hořických pašijí
na filmový pás. Vznikl tak první hraný
film realizovaný na území našeho státu.
Po odsunu hořických Němců se dosídlenci
pokusili původní tradici obnovit v českém
provedení. Poúnorová likvidace pašijového
areálu souvisela se snahou vymazat tuto
významnou tradici z kolektivní paměti české
společnosti. Roku 1993 obnovené pašijové
hry dodnes připomínají někdejší slávu
šumavského mysteria.
Projekt je zaměřen především na veřejnost
z česko-rakousko-německého regionu.
Oborově zaujme milovníky divadla, filmu,
historické dokumentární fotografie,
Letak_Pasije_TISK.indd 1
PROGRAM / PROGRAMM 28. 5. - 28. 9. 2016
KONTAKT
scénografie a umění. Vzhledem k místopisné lokaci
Hořic na Šumavě přiláká projekt i zájemce o dějiny
českokrumlovského regionu spojené s odsunem
německého obyvatelstva, dosídlováním pohraničí
a proměnou kulturní krajiny.
Jan Palkovič & Ivo Janoušek
kurátoři výstavy
HOŘICE NA ŠUMAVĚ
SOBOTA 6. 8. 2016
10:00 | MUSICA VIVA: chrámové a pašijové
písně / Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
11:00 | Prohlídka expozice „Hořické pašijové
hry“ / Kulturní dům
13:00 | Slavnostní přivítání hostů
Kulturní dům
SOBOTA 28. 5. 2016
15:00 | Vernisáž výstavy a křest publikace
200 let hořických pašijových her
Velký sál bývalého konventu klarisek
17:00 | Představení hořických pašijových her
Zadní zahrada bývalého minoritského kláštera
STŘEDA 28. 9. 2016
18:00 | Jaroslav Krček & MUSICA BOHEMICA:
Vokálně-instrumentální cyklus Hořické pašije
(Mysterium Hoericense)
Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie
13:15 | Přednáška Mons. prof., Dr. Karla
Skalického, Th.D. na téma Pašije
Kulturní dům
14:00 | MUSICA DIVINA: chrámové a lidové
písně / Kulturní dům
16:30 | Představení hořických pašijových her
Amfiteátr pašijových her
SOBOTA 13. 8. 2016
16:30 | Představení hořických pašijových her
Amfiteátr pašijových her
20:30 | Představení hořických pašijových her
Amfiteátr pašijových her
Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše
Krista obsahuje scény Poslední večeře Páně,
Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí
a soud Krista u Velké rady, Soud u krále Heroda
a Piláta Pontského. Vrchol inscenace tvoří scény
Odsouzení Krista, Křížová cesta, Ukřižování
a Vzkříšení Krista. Hořické pašijové hry se konají
za každého počasí před krytým hledištěm.
Představení trvá 90 minut.
Hořické pašijové hry jsou členem mezinárodní
organizace EUROPASSION.
18.04.2016 18:58:51
Ausstellung 200 Jahre Höritzer
Passionsspiele
Ehemaliger Klarissen- Konvent
28. 5. - 28. 9. 2016 / Täglich 10:00–18:00 Uhr
Die Zweisprachige tschechisch-deutsche
Ausstellung und Publikation 200 Jahre Höritzer
Passionsspiele stellt die Geschichte über das
Leben und Leiden Jesu Christi dar: Einzelne
Passagen über die Historie der berühmten
Spiele, der Kunstform des zerstörten Theaters
und der Lebensgeschichten von deutschen und
tschechischen Schauspielern, ergänzt durch eine
große Menge an Fotomaterial und Installation
der erhaltenen Exponate.
An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
stellten die Höritzer Passionsspiele ein wichtiges
kulturelles Ereignis des gesamten Böhmerwaldes
dar. Die Ganztägige Vorstellung mit 300 Akteuren,
lebendigen Tieren, Orchester und Gesangschor
fand in einer aufwendigen Aufmachung des
modernen Theaters für 1554 sitzende Zuschauer
statt. Eine amerikanische Gesellschaft hat im
Jahre 1897 die Aufführung der Passionsspiele
auf Film aufgezeichnet. Es entstand in unserem
Land der erste gespielte Kinofilm. Nach der
Abschiebung der Höritzer-Deutschen haben die
Neusiedler versucht die ursprüngliche Tradition
in der tschechischen Aufführung vortzusetzen.
Ziel der Zerstörung des Theaterareals nach
der Februarrevolution war die Auslöschung der
bedeutenden Tradition aus dem kollektiven
Bewusstsein der tschechischen Gesellschaft.
Die im Jahr 1993 wieder eröffneten Passionsspiele
erinnern bis heute an den ehemaligen Ruhm des
Böhmerwald- Mysteriums.
Letak_Pasije_TISK.indd 2
Das Projekt ist vor allem an die Öffentlichkeit
der tschechisch-österreichisch-deutschen
Region gerichtet. Angesprochen werden
Liebhaber des Theaters, Films, historischer
Dokumentarfotografie, Szenographie und Kunst.
Aufgrund der topographischen Lage im Böhmerwald
spricht das Projekt auch die Menschen an, die
an der Geschichte der tschechisch- krumauer
Region im Zusammenhang mit der Vertreibung
und Abschiebung der deutschen Bevölkerung,
Neubesiedlung des Grenzlandes und dem Wandel
der Kulturlandschaft interessiert sind.
Jan Palkovič & Ivo Janoušek
Kuratoren der Ausstellung
HÖRITZ IM BÖHMERWALD
SAMSTAG 6. 8. 2016
10:00 Uhr | MUSICA VIVA: Kirchen und
Passionslieder / Kirche St. Katarina von Alexandria
11:00 Uhr | Besichtigung der Ausstellung
Höritzer Passionsspiele / Kulturhaus
13:00 Uhr | Feierliche Begrüßung der Gäste
Kulturhaus
13:15 Uhr | Vortrag von Mons. prof., Dr. Karel
Skalicky, Th.D. , Thema: Passion / Kulturhaus
14:00 Uhr | MUSICA DIVINA: Kirchen und
Passionslieder / Kulturhaus
16:30 Uhr | Aufführung der Höritzer
Passionsspiele / Amphitheater der Passionsspiele
SAMSTAG 28. 5. 2016
15:00 Uhr | Eröffnung der Ausstellung
und Taufe der Publikation 200 Jahre
Höritzer Passionsspiele
Großer Saal des ehemaligen Klarissen-Konvent
17:00 Uhr | Aufführung der Höritzer
Passionsspiele
Hinterer Garten des ehemaligen Minoritenklosters
MITTWOCH 28. 9. 2016
18:00 | Jaroslav Krček & MUSICA BOHEMICA:
Vokal-Instrumental-Zyklus Höritzer Passion
(Mysterium Hoericense)
Kloster- Fronleichnamkirche
SAMSTAG 13. 8. 2016
16:30 Uhr | Aufführung der Höritzer
Passionsspiele / Amphitheater der Passionsspiele
20:30 Uhr | Aufführung der Höritzer
Passionsspiele / Amphitheater der Passionsspiele
Die Geschichte erzählt über die letzten Tage
Jesu Christi und enthält Szenen von Das letzte
Abendmahl, Meditation im Garten von Gethsemane,
Gefangenschaft und Gericht über Jesus Christus
bei Großem Garten, Gericht beim König Herodes
und Pontius Pilatus. Höhepunkt der Vorführung
bildet der Kreuzweg, Kreuzigung und Auferstehung
Christi. Höritzer Passionsspiele finden bei
jedem Wetter statt vor dem regengeschütztem
Zuschauerraum. Die Vorstellung dauert 90 Minuten.
Höritzer Passionsspiele sind Mitglied der
internationalen EUROPASSION.
200
KLÖSTER KRUMMAU
LET HOŘICKÝCH
PAŠIJOVÝCH HER
divadlo / výstava
publikace / koncerty
JAHRE HÖRITZER
PASSIONSSPIELE
Theater / Ausstellung
Publikation / Konzerte
18.04.2016 18:58:53