4.UOZ - Obec Staré Křečany

Komentáře

Transkript

4.UOZ - Obec Staré Křečany
Obec Staré Křečany
Staré Křečany 38
407 61 Staré Křečany
__________________________________________________________________________________________
Ve Starých Křečanech, dne 27 února 2015
USNESENÍ
------------------------ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného dne 25.února
2015 v prostorách zasedací místnosti budovy obecního úřadu Staré Křečany
Pracovní část:
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo ověřovatele zápisu ze 4. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Staré Křečany ve složení:Kateřina Maxinová, Kristina Kunzeová.
Schválilo Zápis z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany .
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo upravený , rozšířený program jednání
4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. Zastupitelstvo obce Staré
Křečany bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Staré Křečany.
___________________________________________________________________________
1/1
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje propachtování pozemku:
2811/1 o výměře 11452 m2 TTP
2806/3 o výměře 8550 m2 TTP
2824/1 o výměře 5760 m2 TTP
2569/1 o výměře 4003 m2 TTP, vše v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,10 Kč/1m2 za rok.
Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Žadatel p. Maxin.
1/2
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje koupi pozemku 3819 ost. komunikace o
výměře 90 m2, která vznikla oddělením ze st. p. č. 695 a p.č. 1986/7 v k.ú. Staré
Křečany, v ceně 100,- Kč/1m2. Obec Staré Křečany pozemek kupuje manželů
Kremsových. Veškeré poplatky a výlohy s uzavřením, vyhotovením a vkladem smlouvy
do katastru nemovitostí, jakož i daň z převodu nemovitých věcí, hradí Obec Staré
Křečany.
1/3
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje směnu komunikací mezi Obcí Staré
Křečany, která má ve vlastnictví pozemek 2806/1 o výměře 275 m2 v k.ú. Staré Křečany
a podílovými spoluvlastníky 1/3 R. Kraušnerem, 1/3 T. Kraušnerem a 1/3 H.
Ullrichovou, kteří mají ve vlastnictví pozemek 2718 díl "c" o výměře 276 m2 v k.ú. Staré
Křečany. Náklady hradí Obec Staré Křečany.
1/4
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje propachtování pozemku 2839 TTP o
výměře 1457 m2 v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatelé :
manželé Abíkovi.
1/5
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje propachtování pozemku 3025/3 zahrady o
výměře 468 m2 v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatel : L.
Halamka.
1/6
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje propachtování části pozemku 1495/1
zahrady v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatel : V. Škodová.
1/7
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje propachtování pozemku p.č.1482/4
komunikace o výměře 506 m2, p. č.1482/5 ost. komunikace o výměře 122 m2, p.č. 1480
komunikace o výměře 1259 m2 a p. č. 1476/2 ost. komunikace o výměře 2138 m2 v k.
ú. Brtníky, v ceně 0,10 Kč/1m2 za rok. Žadatel : I. Maxin.
1/8
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje odkoupení fary čp. 32 se st.p. 176, p.č.846,
p.č.847 a p.č.848 vše v k.ú. Staré Křečany, od Římskokatolické farnosti Staré Křečany
za cenu 756.460,- Kč do vlastnictví Obce Staré Křečany dle předložené kupní smlouvy.
1/9
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na bezúplatný převod budovy bez
čp. se st.p. 793 a p.p.č. 1430/1 v k.ú. Staré Křečany z majetku TJ Jistra, Staré Křečany,
IČ: 1838513, do vlastnictví Obce Staré Křečany. Obec Staré Křečany zároveň zřizuje
věcné břemeno bezplatného užívání převáděných nemovitých věcí pro TJ Jistra, Staré
Křečany. Veškeré poplatky a výlohy s uzavřením, vyhotovením a vkladem smlouvy do
katastru nemovitostí, jakož i daň z převodu nemovitých věcí, hradí Obec Staré Křečany.
2
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje finanční příspěvek KČT
odbor Rumburk, 407 79 Mikulášovice 907, ve výši 3.000,- Kč na akci 36. ročník
„Stezky odvahy“, turistický pochod pro děti s rodiči všech věkových kategorií.
3
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Zprávu nájemce SCHÄFER
a SÝKORA s. r. o. Cihlářská 1000/2 , 408 01 Rumburk o hospodaření na pronajatém
lesním majetku v roce 2014
4
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č.EP-12-4002759, DC - St.Křečany, u čp.38 , úprava KNN mezi obcí Staré Křečany
a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín , Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02 .
a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany zmocňuje starostu k podpisu smlouvy
5
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje vypracovanou a předloženou
inventarizační zprávu za rok 2014 bez výhrad.
6
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Roční účetní uzávěrku Obce
Staré Křečany za rok 2014 dle předložených výkazů Rozvahy územního
samosprávného celku, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy bez výhrad.
7
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Inventarizační zprávu
Základní školy a Mateřské školy Staré Křečany za rok 2014 dle předloženého
materiálu.
8
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje roční účetní uzávěrku
Základní školy a Mateřské školy Staré Křečany za rok 2014 dle předložených výkazů
Rozvahy,Výkaz Zisků a ztrát a přílohy bez výhrad.
9
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje převedení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Staré Křečany za rok 2014 ve výši
115 362,37 Kč do rezervního fondu.
10
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje vyřazení majetku Základní
školy a Mateřské školy Staré Křečany za rok 2014 dle předloženého návrhu a ukládá:
a) vyřazený majetek bude přednostně nabídnut zřizovateli – Obci Staré Křečany , kde
bude prostřednictvím starosty popřípadě pověřených osob rozhodnuto, zda majetek
nebude využit na Obci Staré Křečany a následně bude rozhodnuto o jeho likvidaci.
11
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje odstoupení odborného
zástupce v povolení k provozování vodovodů a kanalizace p. Josefa Bauma DiS a
schvaluje odborným zástupcem v povolení k provozování vodovodů a kanalizace na
základě předloženého rozhodnutí p. Vladimíra Končala.
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje
pod Čj: 4449/ZPZ/2014/ PVK – 84
b) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k podpisu Plné moci a zmocnění osoby
Vladimír Končal
c) Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje Mandátní smlouvu mezi obcí Staré
Křečany a Vladimírem Končalem a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
12
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje členský příspěvek
Euroregionu Nisa na rok 2015 ve výši 6.325,-Kč.
13
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Smlouvu mezi obcí Staré
Křečany a nájemníkem p. Dostálovou v bytovém domě čp.127, kdy předmětem
smlouvy je užívání bytové jednotky - bytu č.06 v 1. nadzemním podlaží, kdy se jedná o
smlouvu na dobu určitou.
a) Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
14
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Smlouvu mezi obcí Staré
Křečany a nájemníkem J. Maczko v bytovém domě Staré Křečany čp.61 , kdy
předmětem smlouvy je užívání bytové jednotky - bytu č.07 v 1. nadzemním podlaží,
kdy se jedná o smlouvu na dobu určitou.
a) Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
15
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje žádost pana Karla
Koldovského, SK Metalpower Nový Bor, Smetanová 893, 473 01 Nový Bor,
IČ:22821392, ve věci bezplatného pronájmu Kulturního domu v termínu 16. - 17. 5.
2015 na pořádání tradičního Mezinárodního Mistrovství České a Slovenské republiky
v Benschpressu. Obec Staré Křečany vydává souhlas se zveřejněním a použitím znaku
obce a symbolů a dále bude uvedena reklama v prezentačních materiálech, jako
spolupořadatele a sponzora této akce.
16
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje žádost pana Lukáše
Černého, bytem Staré Křečany čp.484, 407 61 Staré Křečany na uspořádání akce
Expediční kamera v prostorách Polyfunkčního domu Staré Křečany v termínu 4.4.2015
a ukládá:
a) Obec Staré Křečany zajistí bezplatný pronájem malého sálu Polyfunkčního domu
Staré Křečany čp.39 za účelem uspořádání akce a tímto aktem se bude podílet obec
jako sponzor akce.
b) Obec Staré Křečany vydá souhlas se zveřejněním a použitím znaku obce a symbolů
na reklamních a prezentačních materiálech jako spolupořadatel akce.
17/1
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí právní rozbor ve věci
doplacení kupní ceny bytového domu čp. 369 a ukládá:
a) Dluh bude nadále placen ve splátkách 10 tis. Kč v termínu do 20.dne v měsíci
b) Smlouva bude obsahovat doložku přímé vykonatelnosti a ztrátu výhody splátek
c) Pokud smlouva bude obsahovat požadované skutečnosti právního zástupce obce,
pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k podpisu smlouvy.
17/2
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a revokuje usnesení z 3. veřejného
zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany ze dne 30. ledna 2015 , bod číslo 13, kde bylo
schváleno odměňování stavební komise na základě Dohody o provedení práce.
a) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany schvaluje nově odměňování
zastupitelů - členů stavební komise dle Nařízení vlády č.37/2003
b) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany ukládá , že občané (členi
stavební komise z řad občanů) budou odměňováni dle schváleného paušálu jako výkon
funkce, v režimu funkčního požitku.
c) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje výši odměn stavební
komise následovně:
Starosta a člen st. Komise:
0,-Kč
( spadá do výkonu funkce)
Člen zastupitelstva a člen komise: 880,-Kč/měsíc
Člen zastupitelstva, člen st.komise a předseda výboru : 2110,-Kč/měsíc
Občan a člen st. Komise – l x účast na zasedání stavební komise paušálně 300,-Kč
1 x domluvená schůzka, konzultace, šetření a jiná jednání
100,- Kč
Za výkon funkce je funkční požitek , který se řídí Nařízením vlády č.37/2003 Sb.
d) O každém jednání a zasedání stavební komise bude veden zápis, nebo úřední záznam
( záznam ve stavebním deníku apod. )
e) Finanční vypořádání se členy komise bude provedeno měsíčně ve výplatním termínu
měsíce v příslušném roce.
17/3
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Dodatek smlouvy o nákupu
zpracování a distribuci knižních fondů pro Obecní knihovnu Staré Křečany a ukládá:
Obec Staré Křečany poskytne Městské knihovně Děčín na nákup knižních fondů pro
Obecní knihovnu Staré Křečany na rok 2015 částku 29.000 ,- Kč.“
17/4
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje dle písemné předlohy
Pravidla o zajištění svobodného přístupu k informacím Obce Staré Křečany dle zákona
č. 106/1999 Sb., v jeho platném znění, vydaná dle § 103, odst.4 písm. e ), zákona č. 128/
2000 Sb., O obcích, v platném znění. Pravidla o zajištění svobodného přístupu k
informacím Obce Staré Křečany nabývají platnosti a účinnosti dne 1. března 2015
Místostarosta obce Staré Křečany:
Starosta obce Staré Křečany :
Jindřiška Rejzková
František Moravec
Datum zveřejnění:……………………….
Datum sejmutí:………………………….

Podobné dokumenty