Instalační manuál PC 5100

Komentáře

Transkript

Instalační manuál PC 5100
Instalační
manuál
PC 5100
Verze 1.0
DSC-8020-1
OBSAH
UVEDENÍ DO PROVOZU.....................................................................3
1.1
SPECIFIKACE ....................................................................................3
NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ .................................................................4
2.1
2.2
2.3
2.4
PŘIPOJENÍ MODULU PC5100 .............................................................4
KALKULACE PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ ....................................................4
PŘIPOJENÍ PRVKŮ K DVOUDRÁTOVÉ AML SMYČCE .................................5
PŘIPOJENÍ TAMPERU PC5100 ............................................................6
PROGRAMOVÁNÍ PC5100..................................................................7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
JAK PROGRAMOVAT ...........................................................................7
PŘIHLÁŠENÍ ADRESOVATELNÝCH PRVKŮ ................................................7
PROGRAMOVÁNÍ ZÓN .........................................................................7
KONTROLA PRVKŮ A MODULŮ V SYSTÉMU .............................................8
VYJMUTÍ AML PRVKU ........................................................................8
PŘEMÍSTĚNÍ AML PRVKU ...................................................................8
OSTATNÍ PROGRAMOVÁNÍ ...................................................................8
TESTOVÁNÍ SYSTÉMU .........................................................................9
PROGRAMOVACÍ TABULKY.............................................................10
2
Uvedení do provozu
KAPITOLA 1
1.1
Specifikace
PC5100 interface dvoudrátové sběrnice adresovatelných zařízení
· Modul PC5100 je interface, který spolupracuje s ústřednami PC5010 a
PC5015. Modul používá dvoudrátovou adresovatelnou sběrnici k připojení
adresovatelných detektorů k systému Power.
· Proudový odběr modulu 40 mA
· Maximální zatížení adresovatelné smyčky je 170 mA
· Možnost připojení až 32 adresovatelných detektorů
· Kompatibilní s PC5010 a PC5015 v2.x a vyšší
Multiplexní adresovatelná smyčka
Adresovatelné detektory DSC používají dvoudrátovou sběrnici k napájení i
přenosu dat do ústředny. Kombinace nízké spotřeby, jednoduché instalace a
snížení počtu rozšiřovacích modulů zvyšuje efektivitu montáže.
UPOZORNĚNÍ: K adresovatelné smyčce připojujte pouze prvky DSC. Jiná
zařízení nebudou fungovat. Z adresovatelné smyčky nelze napájet žádná jiná
zařízení, jejich napájení je nutno řešit odděleně.
Proudové odběry adresovatelných detektorů
Detektor
Popis
AMS-220/220T Detektor kouře
AMB-300
Detektor pohybu
AMB-500
Stropní detektor pohybu
AMB-600
Detektor pohybu
s eliminací malých zvířat
AMA-100
Detektor tříštění skla
AMP-700/701
Kontakt
3
Připraveno
0,8 mA
2,5 mA
2,5 mA
3,5 mA
Poplach
1,5 mA
2,5 mA
2,5 mA
3,5 mA
Test
1,5 mA
5,0 mA
5,0 mA
6,5 mA
3,5 mA
0,8 mA
3,5 mA
0,8 mA
5,5 mA
0,8 mA
Nastavení a připojení
KAPITOLA 2
2.1
Připojení modulu PC5100
POZNÁMKA: Vypněte veškeré napájení před připojováním modulu PC5100 ke
sběrnici Keybus.
Připojení modulu PC5100 se provede podle následujícího schématu.
POZNÁMKA: Jestliže modul PC5100 není umístěn v základní skříni, je napájení
řešeno z modulu PC5204 následujícím způsobem.
Po připojení kabeláže zapněte napájení. Systém automaticky detekuje přítomnost
nového modulu.
2.2
Kalkulace proudového zatížení
K modulu PC5100 lze připojit až 32 adresovatelných detektorů a lze ji zatížit
proudem maximálně 170 mA. Odběr proudu kalkulujte podle použitých detektorů
podle následující tabulky:
4
NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ
Model
Popis
AMS-220
AMB-300
AMB-500
AMB-600
Detektor kouře
X
Detektor pohybu
X
Stropní detektor pohybu
X
Detektor pohybu
X
s eliminací malých zvířat
Detektor tříštění skla
X
3,5 mA =
Kontakt
X
0,8 mA =
Kontakt – vstupový modul
X
0,8 mA =
Celkový proudový odběr /maximálně 170 mA =
AMA-100
AMP-700
AMP-701
2.3
Počet
Odběr režim Celkový
Připraveno
odběr
0,8 mA =
2,5 mA =
2,5 mA =
3,5 mA =
Připojení prvků k dvoudrátové AML smyčce
Adresovatelné detektory se připojují do
svorek STR+ a STR- na modulu
PC5100. Smyčku koncipujte podle
následujícího schématu.
Zapojení každé části adresovatelné smyčky zvolte v závislosti na vzdálenosti a
proudovém odběru (viz kapitola 2.2). Použijte tabulku, která je na následující
straně.
Pro dosažení větší délky adresovatelné smyčky je možné její rozdělení na dvě
nebo více částí připojené do
svorek STR. Například připojení
32 AMB-300 o celkovém odběru
80 mA. Při použití kabelu
s průřezem 0,8 mm2 umožňuje
maximální
délku
220m.
Rozdělením na dvě části po 16
detektorech se zvýší maximální
délka jedné části smyčky na 529
m při použití kabelu s týmž
průřezem. Viz vedlejší nákres.
5
NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ
POZNÁMKA: Do jedné svorky by neměly být připojeny více než čtyři vodiče o
průřezu 0,2 mm2 jinak nebude zaručena správná funkce.
Každý detektor musí být
správně přiřazen jedné zóně
systému (viz kapitola 3.2).
POZNÁMKA:
Jestliže
systémová
klávesnice
indikuje
tamper
modulu
PC5100 nebo je některá zóna
otevřená nebo ve zkratu
může to značit zkrat AML
smyčky. Modul PC5100 a
zóny se neobnoví dokud
bude zkrat trvat
2.4
Proud smyčkou délky
2
Celkový
Průřez 0,32 Průřez 0,8 mm
2
proud
mm
délka [m]
smyčky [mA]
délka [m]
10
878
1568
20
494
1111
30
308
768
40
235
529
50
183
381
60
152
298
70
122
244
80
98
220
90
76
152
100
61
95
110
50
67
120
41
47
130
35
39
140
32
38
150
30
37
160
29
36
170
28
35
Připojení tamperu PC5100
PC5100 má na desce plošných spojů umístěn tamper spínač. Používáte-li externí
tamper spínač zapojte ho podle následujícího schématu.
POZNÁMKA: Jestliže není použit tamper spínač je třeba spojit svorky TAM a
BLK jinak se bude zobrazovat poruchové hlášení.
6
Programování PC5100
KAPITOLA 3
3.1
Jak programovat
Modul PC5100 se programuje z libovolné systémové klávesnice v instalačním
režimu, do kterého se dostanete po vložení povelu[*][8][Instalační kód]
POZNÁMKA: Zkontrolujte každou zadávanou hodnotu v sekci zadávání
sériového identifikačního čísla. Jestliže zadáte data, která nebudou akceptována,
programové změny se neprojeví a sériová čísla se navrátí na tovární nastavení
[00000].
3.2
Přihlášení adresovatelných prvků
Adresovatelné prvky se přihlašují následujícím způsobem:
1. Na systémové klávesnici postupně zadejte [*] [8] [Instalační kód], tím
vstoupíte do programovacího režimu.
2. Zadejte číslo sekce [805].
3. Vložte dvojmístné číslo (01–32) určující zónu, kterou adresovatelný prvek obsadí.
POZNÁMKA: Nelze přiřadit jeden adresovatelný detektor více zónám současně.
POZNÁMKA: Jestliže je adresovatelný detektor použit na vnitřní a zpožděné
zóně, zpožděná zóna musí mít pořadové číslo nižší než vnitřní. Například zóna 4
je typ zpožděná a vnitřní zóna používající AML detektor je typ vnitřní a musí mít
pořadové číslo 5 nebo vyšší. Systém kde je naprogramována AML zpožděná
zóna s nižším pořadovým číslem než vnitřní AML nemusí pracovat korektně a
může to být příčinou falešných poplachů.
4. Zadejte pět míst sériového čísla adresovatelného detektoru.
5. Po přihlášení zapište sériové číslo spolu s odpovídajícím číslem zóny do
programovacích tabulek na konci tohoto manuálu.
6. Zopakováním bodů 3–5 přihlaste postupně všechny adresovatelné prvky.
7. Programování ukončíte stiskem [#].
POZNÁMKA: Po přihlášení všech adresovatelných detektorů je třeba zadat ještě
AML kód. Více podrobnosti je v kapitole 3.7.
3.3
Programování zón
Adresovatelné detektory nebudou fungovat správně dokud nenaprogramujete
správně definici zón v sekcích [001] – [004].
Je třeba také správně naprogramovat atribut bezdrátová/adresovatelná každé
adresovatelné zóně v sekcích [101] – [132]. Další informace najdete v Instalačním
manuálu ústředny PC5010.
U požárních adresovatelných detektorů je třeba nastavit typ zóna na [87]
zpožděná nebo [88] standardní požární zóna.
7
PROGRAMOVÁNÍ
3.4
Kontrola prvků a modulů v systému
Znovunačtení modulů kontrolovaných ústřednou PC5010 se aktivuje vstupem do
sekce [903]. Jestliže ústředna zjistí přítomnost modulu PC5100, rozsvítí LED
kontrolku 15 na LED klávesnici a na LCD klávesnici se zobrazí hláška “PC5100“.
Prvky jsou kontrolovány jako zóny. Úroveň ochrany pro AML prvky je stejná jako
pro zóny ( NC smyčka, jednoduché, dvojité zakončovací rezistory)
Další informace najdete v instalačním manuálu ústředny PC5010.
3.5
Vyjmutí AML prvku
Před odpojením AML prvku je nutné ho nejprve odhlásit ze systému. Podle
popisu v kapitole 3.2 zadejte na místo sériového čísla vyjímanému prvku [00000].
POZNÁMKA: Je vhodné vypnout veškeré napájení ústředny aby byly vymazány
poruchy odhlašovaného prvku.
3.6
Přemístění AML prvku
Přemístění se provádí následovně. Nejprve je nutné prvek odhlásit postupem
v kapitole 3.5 a pak znovu přihlásit podle postupu v kapitole 3.2.
3.7
Ostatní programování
Sekce [01] – [32]: Čísla zón
V těchto sekcích se přiřazují jednotlivým zónám adresovatelné prvky. Viz kapitola
3.2.
Sekce [97]
Volba 1 Test chůzí kontrolka ZAP Zapnutím této volby bude při Tesu chůzí
zapnutá LED kontrolka na pohybových detektorech a na detektorech tříštění skla.
Budou-li detektory pracovat správně, LED kontrolka bude indikovat jejich funkci.
POZNÁMKA: Tato funkce nezapíná vlastní Test chůzí, ale zapíná LED kontrolky
na detektorech. Průběh Testu chůzí je popsán v instalačním manuálu ústředny
PC5010.
PIR detektory budou reagovat na pohyb. Jestliže se rozsvítí LED kontrolka, je
detektor v činnosti.
K testování detektorů tříštění skla je třeba také zapnout volbu 4. Více podrobností
o testování najdete v instalačním manuálu k detektoru AMA-100.
Jakmile ukončíte Test chůzí, přepněte volbu 1 v sekci [97] na Vypnuto.
Volba 2: Test kouřových detektorů po ukončení instalace
Tuto volbu zapněte před testem adresovatelných detektorů. Test se spustí,
jakmile vystoupíte z instalačního režimu. Modul PC5100 testuje každý kouřový
detektor následovně:
Aktivuje testovací výstup každého detektoru a sleduje jeho alarmový stav.
8
PROGRAMOVÁNÍ
Vypne testovací výstup kouřového detektoru a sleduje jeho reset.
Jestliže modul PC5100 nepřijme alarmový signál z adresovatelného kouřového
detektoru, po skončení testu bude generována porucha. Porucha se odstraní,
když následující test proběhne bez závad. Jestliže modul PC5100 nepřijme signál
obnovení z kouřového detektoru, po skončení testu zůstane detektor ve stavu
alarmu. Alarm se utiší po obnově zóny.
Po spuštění testu nevstupujte do instalačního režimu následujících 60 sekund.
Modul PC5100 vypne tuto volbu jakmile bude test kompletní.
POZNÁMKA: Jestliže v době testu se dostane do detektoru kouř, zóna bude
v poplachovém stavu jakmile bude test kompletní.
Volba 3: 24-hodinový test
Po zapnutí této volby bude ústředna pravidelně denně v 11:00 odpoledne
provádět test kouřových detektorů.
Volba 4: Test detektorů tříštění skla
Touto volbou se zapíná test detektorů tříštění skla AMA-100 pomocí testeru AFT100. Po zapnutí této volby pokračujte postupem popsaným v instalačním manuálu
ústředny PC5010.
Detektor AMA-100 nebude reagovat na tester AFT-100 dokud nebude tato volba
zapnuta. Vypnutím této volby ukončíte test detektorů tříštění skla.
Sekce [98] AML kód
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Je velmi důležité naprogramovat AML kód
k zajištění bezpečnosti systému.
AML kód je dvoumístné číslo, které funguje jako bezpečnostní zámek pro AML
detektory. Po přihlášení všech AML detektorů musí být změněn z továrního
nastavení 00 na libovolné hexadecimální číslo (01–FF). Změněný kód je odeslán
do všech detektorů. Žádný detektor s jinak nastaveným kódem nebude fungovat.
Při odhlašování detektoru ze systému se jeho kód změní zpět na 00, aby jej bylo
možné přihlásit do jiného systému.
Sekce [99] Reset na tovární nastavení
K návratu na tovární hodnoty zadejte číslo sekce [99] a potom [55]
POZNÁMKA: Před dalším programováním modulu PC5100 je nutné vystoupit
pomocí klávesy # z instalačního programování. Pak je možné znovu vstoupit do
instalačního režimu povelem [*] [8] [Instalační kód].
3.8
Testování systému
Ověřte zda každý prvek pracuje podle předpokladu. Po ukončení instalace je
třeba provést Test chůzí. Vlastní průběh testu je popsán v kapitole 3.7
9
Programovací tabulky
KAPITOLA 4
[805] PC5100 rozšířené programování
Zóna sériové registrační číslo Implicitně 00000
[01] Zóna 1
½___½___½___½___½___½
[17] Zóna 17
½___½___½___½___½___½
[02] Zóna 2
½___½___½___½___½___½
[18] Zóna 18
½___½___½___½___½___½
[03] Zóna 3
½___½___½___½___½___½
[19] Zóna 19
½___½___½___½___½___½
[04] Zóna 4
½___½___½___½___½___½
[20] Zóna 20
½___½___½___½___½___½
[05] Zóna 5
½___½___½___½___½___½
[21] Zóna 21
½___½___½___½___½___½
[06] Zóna 6
½___½___½___½___½___½
[22] Zóna 22
½___½___½___½___½___½
[07] Zóna 7
½___½___½___½___½___½
[23] Zóna 23
½___½___½___½___½___½
[08] Zóna 8
½___½___½___½___½___½
[24] Zóna 24
½___½___½___½___½___½
[09] Zóna 9
½___½___½___½___½___½
[25] Zóna 25
½___½___½___½___½___½
[10] Zóna 10
½___½___½___½___½___½
[26] Zóna 26
½___½___½___½___½___½
[11] Zóna 11
½___½___½___½___½___½
[27] Zóna 27
½___½___½___½___½___½
[12] Zóna 12
½___½___½___½___½___½
[28] Zóna 28
½___½___½___½___½___½
[13] Zóna 13
½___½___½___½___½___½
[29] Zóna 29
½___½___½___½___½___½
[14] Zóna 14
½___½___½___½___½___½
[30] Zóna 30
½___½___½___½___½___½
[15] Zóna 15
½___½___½___½___½___½
[31] Zóna 31
½___½___½___½___½___½
[16] Zóna 16
½___½___½___½___½___½
[32] Zóna 32
½___½___½___½___½___½
[97] Speciální funkce volby 1-3 (Implicitně VYP)
Volba
Zap
Vyp
½_______½
1
Test chůzí LED zapnuta
Test chůzí LED vypnuta
½_______½
2
Test kouř. det. po instalaci
Kouřový test vypnut
½_______½
3
24hod test kouřových det.
24hod test vypnut
½_______½
4
Test det. tříštění skla
Test detektorů tříštění vypnut
5-8
Pro budoucí použití
½_______½
[98] AML kód (Implicitně 00)
½___½___½
[99] Reset na tovární nastavení
Vložením [55] v této sekci se modul PC5100 vrátí do továrního nastavení.
10
Ó KELCOM International 2002
Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové
Tel: 495 513 886 Fax: 495 513 882 E-mail: [email protected]
Vytištěno v České republice

Podobné dokumenty

PC1616/PC1832/PC1864 Instalační příručka

PC1616/PC1832/PC1864 Instalační příručka účinnost mohou snížit. Je tedy důležité pravidelně systém revidovat a zjišťovat jeho efektivnost. V případě zjištění, že již neposkytuje očekávanou ochranu je nutné jej modernizovat nebo vyměnit.

Více

Instalační manuál

Instalační manuál POZNÁMKA: Použijete-li výstupy na základní desce i na modulu PC5208, bude PGM3 fungovat stejně jako první výstup na PC5208 a PGM4 jako druhý výstup na PC5208.

Více

uživatelská příručka escort 5580

uživatelská příručka escort 5580 1, Zadejte přístupový kód a systém odpoví Turning {Partition One} Off (Vypínám {blok 1}) 2, Jestliže nejsou v paměti zaznamenány žádné poplachy ozve se No Alarm Memory (Žádný alarm v paměti). Byl-l...

Více

Základní deska

Základní deska = Mainboard je univerzální deska plošného spoje = Na základní desce jsou také propojky, které nám umožní nastavit některé parametry desky = Jde o skupinu kontaktů (pinů) = Nastavení je uvedeno v do...

Více

MBAce in Management for Competitiveness

MBAce in Management for Competitiveness Druhá kapitola, navazující popisná část, představuje klíčový prostor, ve kterém identifikujete organizaci jako takovou, klíčové reálie, historii a veškeré relevantní informace o současném stavu. V ...

Více

Instalační manuál

Instalační manuál techniky, které jejich účinnost mohou snížit. Je tedy důležité pravidelně systém revidovat a zjišťovat jeho efektivnost. V případě zjištění, že již neposkytuje očekávanou ochranu je nutné jej moder...

Více

Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Umístění a připojení

Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Umístění a připojení Bezdrátové ovladače neobsazují žádné zóny. V systému může pracovat až 8 bezdrátových ovladačů.

Více