elektrotechnika

Komentáře

Transkript

elektrotechnika
Malšovice, sběmý dvůr
Elektroinstalace _ zak.č.L2020
n
^ď',
rNG.
JosEF KNor - ELEKTRo
J3x-j:"#
if
lektrotech
n
i
ce
Mánesova ul' 'l580
470 01 Česká Lípa
a
@
4A7 870 411
elektro @ knotcl.net
Sběrný dvůr na p.p.č. 588/6
ka ta s t r á,Jní ilzemí M a lš ovic e
I
Z^ŘLZENÍ SIL|{oPRoUDÉ
ELEKTROTECHNIKY
I
Malšovice, sběmý dvůr
Elektroinstalace - zak. č. 12020
Obsah dokumentace:
1.
2.
3.
4.
Technická zptáva.
Stanovení vnějšíchvlivů na elektrická zaÍízení.
Výpis základruho materiálu.
Výkresová část:
EL-O1 Elektroinstalace.
EL-02 Rozvaděě RP2.
IdentiÍikačníúdaje:
Nazev
stavby:
Sběrný dvůr na p.p.č. 588/6' k.ú. Malšovice.
Místo stavby:
obecní uřad:
Malšovice p.p.ě.588/6, 180
Malšovice
Děčín
Stavební uřad:
Ústec[ý
Kraj:
lnvestor:
obec Malšovice
Hlavní projektant: Miroslav Kovařík, Děěín
Zpracoiatél Ing. Josef Knot' Česká Lípa
Čran 0500469, IČ 12077I43
Rozsah a předmět projektu:
Projekt řešíúpravu vnitřního zaÍizenl silnoproudé elektrotect-iky v prostorách
strerného dvora, k.ú.Malšovice p.p.č.58816,v rozsahu pro povolení stavby.
Malšovice, sběmý dvůr
Elektroinstalace - zak.ě.l2020
1. Technická
zprá.la:
Zá|<ladní technické ú d aj
1.1
Napěťovásoustava
-
Napájení
Měření
Jištění
Prostory
-
e:
3PEN,50Hz,3x400Yl230V, TN-C,
1NPE, 50H2, Ix230Y, TN-S.
ze stávající skříně HDS
ve stávající skříni RE, 3x 25B
ve stávající skříni RPl, lx 16C
norÍnální, nebezpečné.
ochrana před úrazem elektrickým proudem
Izolací, samočinným odpojením nadproudoými jistícími
prvky.
ZaÍízeni určeno pro obsluhubez elektrotechnické kvalifikace (schopnost lidí _ kat.
BA1)' opra\y aidržba osobami znalými s elektrotechnickou kvalifikací (kat.BA5).
l"]
Energetickábilance:
Instalovaný
ýkon
Soudobý příkon
Ročníspotřeba el.n.
l
'-1
osvětlení
ostatní
Celkem
-
-
cJ)
0,9 kw
496 kwh (1,8
0,6
0,2
0,8
kw
kw
kw
Měření odběru elektrické energie:
Měření spotřeby elektrické energie je umístěno ve skříni RE osazené vně budo\ry na
p F,"č. 180 a bude vŽdy přístupné. Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude
něření bez úprav.
Předpokládaná ročníspotřeba elektrické energie:
:-{
ocpls
PřÍkon v kW
*'l|iá@l.ll
c
f hřevTW
c
0,6
c
c
3's ie'tlení
:.'Eň!
l,|
i Čka. pračka
- aJrchotechnika
s, *atizace
!*f
Provozníhod.za rok
0
c
-rt
c
ls:atrI
0.2
:=IEM
0,
IE-{EM
v
GJ za rok
l
1 304,8C
'1
109,6C
438,0C
584,0C
164,21
657,0C
1 056,0C
18,2a
í 168'0c
a v kWh za rok
0,0c
0,0c
262,8C
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
233,6(
496.4C
,,.*",XljilJJ'1 ;ff 11 j,Tó
1.5
Napojení na rozvodnou sít', napájení z rozvaděčů:
Připojení na rozvodnou síť:
Připojení na stávající distribučnísíťČEZ Distribuce je provedeno ze stávající
kabelové distribučnísítě elektrické energie nízkéhonapětí ve stávajícípřípojkové skříni HDS
na budově p.p.č.180. Ze skříně HDS je stávajícím kabelem napájen elektroměroqý rozvaděč
RE. Jelikož nedocházi k naýšení odebíraného příkonu, bude napojení na distribučnísoustavu
bezuprav.
Napáj ení z j ednotlivých rozvaděčů:
Zrozvaďěče RE je stávajícímkabelem napájen podruŽný rozvaďěč, sběrného dvora
rozvaděč RPl.
Z rozvaděče RPl bude kabelem CYKY 3-Jx4,0 mm2 napájen podruŽný rozvaděě
sběrného dvora RP2. Z rozvaděče RP2 budou kabely CYKY napájeny zásuvkoý okruh pro
kamerový systém a světelné okruhy pro osvětlení sběrného dvora.
Náhradní a nouzové napájení:
Bezpožadavku na náhradní nebo nouzové napájení.
r.6
I.7
Osvětlovacísoustava:
osvětlení žarovkoými halogenoými světlomety. Druhy Svítidel podle výkresové
části' vnějšíchvlivů prostředí a ýpisu materiálu. ovládaní Svítidel spínačina stěně skladu
sběrného dvora a automatickými PIR spínačevně budovy. Spínačeve skladu osadit do lyšky
1-10cm od podlahy, spínačevně budovy osadit do výšky cca 3,5m od země.
Zásuvkové okruhy:
Zásuvky pro kamerový systém osadit do ýšky cca 30cm od podlahy.
1.8
1.9
Uloženívedení:
Kabelová vedení budou uloŽena ve vkládacích PVC lištách na povrchu podle
i.10
Uzemňovací soustava, ochrana před bleskem a přepětím, pospojení:
Proti úderu blesku bude na budově ponechána stávající jímacísoustava, uzemňovací
Sousta\'a také stávaj ící.
Na základě požadavku investora nebude prozatím osazena ochrana proti přepětí a
trleskorým proudům. Doporučuji na zásuvkoý okruh pro kameroý systém osadit svodič
přepetí tř.3.
ochrarrná svorkovnice rozvaděče RP2 bude pospojena na svorkovnici hlavního
pospojení EP podle ČsN:: 2OO0-4-4I.
n.n
1
Použitépodklady:
PoŽadavky zadavatele.
Stavební dokumentace.
Prohlídka místa stavby"
Malšovice' sběmý dvůr
Elektroinstalace - zak.č,.|2020
l.l2
Závérz
lnstalaci provést podle prováděcí dokumentace apožadavkůplatných ČSN (zejména
ČsN r :zoo 0-4-4l, Čsv r:zoo0-5-5 1, ČsN r gzoo 0-5-52' ČsN: :zoo0-5-54,. . ).
Po dokončení bude vypracována dokumentace skuteěného provedení, instalace bude
podléhat revizím a kontrolám poďe ČSN 33200o-6-6t a ČsN 331500.
.
Vypracoval
Ing. Josef
Knot
Malšovice, sběmý dvůr
Elek1roinstalace _ zak'ě. 12020
URČENÍvNĚJŠÍcHVLIVŮ NA ELEKTRIaKÉ znŘÍzeruÍ
č'12020/1
Název akce:
Nazev objektu:
Sběrný dvůr na p.p.č. 588/6' k.ú. Malšovice.
Sběrný dvůr.
Projektant:
Provozovatel:
Ing.Josef Knot, Česká Lípa, Mánesova č.p.1580, ČKAIT 0500469
obec Malšovice.
Podklad}' pouŽité pro v}'pracování:
Stavební dokumentace, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 20OO-4-4l.
posuzování:
Předmět
Předmětem určenívlivu na elektrické zaÍízenl jsou prostory budory sběrného
dvoru Malšovice.
Určenívněišíchvlivů:
Venkovní prostory:
1. Teplota okolí
AA3, AA4
2. Vlhkost
ABB
3' Nadmořská qýška ACl
4. Voda
AD3
5' Cizí tělesa
AE3
6. Koroze
AF2
7 . Ptaz
AG1
Vibrace
AHl
9. Rostlinstvo AK1
8.
l0.ŽivočichovéAL1
Il.Zéňení
AMl
12.Sluneční záření
l3.Seismicita
14.Bouřková činnost
15.Pohyb vzduchu
16.Vítr
17.Schopnost lidí
18.Dotyk se zemí
19.Únik
20.Látk)/ v objektu
21.Konstrukční mat.
22.Provedení budo'r,y
AN2
AP1
AQ2
AR2
AS2
BA1
BC1
BD1
BEI
CAl
CB1
Pozn.: Jedná se o venkovní prostor s teplotou okolí od -20"C do .|35oC, s možnostítrvalé
atmosférické koroze. opravy zařízení budou r,ykonávat povze osoby s elektrotechnickou
l;l alifikací a v době mimo působení vlil.u AD.
Je to prostor nebezpečný (svítidla) z hlediskaurazu elektrickým proudem.
Malšovice, sběmý dvůr
Elektroinstalace _ zak'č' 12020
1.
2.
Sklad:
Teplota okolí
Ylhkost
AA3,
AB4
AA4
3' Nadmořská vyška ACl
Voda
5 ' Cizi tělesa
6. Koroze
. Plaz
8. Vibrace
9. Rostlinstvo
4.
7
ADl
AE1
AFl
AGl
AH1
AKl
1O'ŽivočichovéALl
IL.Zé:Íení AMl
l2.Slunečnízáření
l3.Seismicita
14.Bouřková činnost
15.Pohyb vzduchu
1ó.Vítr
17.Schopnost lidí
18.Dotyk se zemí
19.Únik
z}.Látlq v objektu
21.Konstrukční mat.
22.Proveďení budovy
ANI
AP1
AQI
AR1
AS1
BAl
BC1
BDl
BE1
CA1
CBl
Pozn.: Jedná se o prostor chraněný před atmosferickými vlir,y s teplotou okolí od -10'C do
+30"C, bez regulace teploty a vlhkosti. oprar,y zatízeni budou lykonávat pouze osoby s
elekÍrotechnickou kvalifi kací.
Je to prostor nebezpečný z
hlediskaurazu elektric\ým proudem.
Zdůvodnění:
Určenívnějšíchvlivů bylo provedeno projektantem elektrického zařízení podle
obdobných zaŤízenía podle ČsN :: 2000-5-51, ČsN :: 2OOO-4-4I.
V Ceské Lipě 3l20I2
Ing. Josef Knot
Malšovice, sběmý dvůr
Elek1roinstalace _ zak.ě.12020
vÝpts zÁxtnouÍu o MATERI ÁLU
Čsto
MnoŽství
zr0010107
KoPoS'
lišta inst.vkládací KoPoS'
110010107
roh vnějšíkanálu R/C'
1100'1030í
<rab.pristrojova LK 80x28R1
2100'10351
<rab'KoPoS typ 8107' lP5zl, vč'zapojení
210t 10001
rpin.iednopol. 1P44, 3553
210110071
rutonEt.spinac osvetleni ABB 6800-0-2321 lP55
210111012
2101'.t1013
zásuvka 1 6A/250V' 55'l 8cŤA02349
zásuvka se svodičem'16A/250V - 5598GA02349 s krytem
210120401
istic bez krytu (LFE16/C/1)
21
001 01 07
lišta inst.Vkládací
LHD 20x20
3( m
LHD 40x20
3( m
KoPoS 8526
-
0200001
lvětlornet halogenový 230Vl500W lP65' Pl-llLlPs QVF415
21
020 1 099
Žárovka halogenová
21
08001 05
2'1
0800105
21
08001 06
21
08001 07
IYKY 3-Ox1.5 nm2 750V (PO)
IYKY 3-Jx l.5 nm2 750V (rc)
IYKY 3-Jx2.5 nm2 750V (PO)
IYKY 3-Jx4 nm2 750V (PO)
1
1
0800509
lY
16 nm2 (TR)
lozvaděč RP2
I(s
ks
1
01929
21
2
MJ
ks
ks
ks
ks
I
ks
1
ks
(s
200WR7s' FHlLlPs
(s
3{
't1
6(
T]
2!
TI
3(
n
3( Ťl
1
(s
QVF415l41 61417
QVF4i5 HAL-TDS50OW BK
QVF415 - Plusline Small (doub|e_ended) - 500 W
_
Čemá
QvF415l4161417 je hda kompaktních, robustních a úsporných
univerzálních světlometů s halogenoými žárovkami. odolná
konstrukce těchto svítidel vhodná do každého počasíje navržena pro
snadné čištěnía rychlou údržbu. Prvotřídní reflektory posl<ytuií účinný
paprsek pro osvětlení zespod i svrchu. Svítidlo je nastavitelné v
rozmezí více než 80' nahoru i dolů. Sadaklapekk a lamelová clona jsou
k dispozici jako volitelné příslušenstvíPro zastínění světla před přímým
pohledem, sníženíoslnění a omezení rozPtýleného světla. Univerzální
montážnÍ konzola umožňuje instalaci na stěnu či jiný povrch'
IJN;;e c D-ocjuktu
. obeclé in{omace
Kód produktu
Kód rypové řady
Kód rypu zdroje
QVF41s [QVF41s]
HAL-TDS IPlusline Small (double-
V/<on zdroje
Tňda cchnny
Kód lP
s00 w [s00 wl
CLI [Safety class l]
lP55 [ochrana před usazením prachu,
ochrana před tryskajícívodou]
lK07 j2 J reiníorced]
Kód lK
Barva
Značka EU
ended)l
BK [Cerná]
CE [CE mark]
. Prodlkrcv= iniormace
Objednávdové císlo
Název produktu
Název objednáva_
ného produktu N
Pocet kusu v balení N
Pocet balení v tran_
sportnim balení
EAN produktu
EAN transportního
871794389383699
QVF415 HAL-TDS50oW BK
QVF415 HAL-TDSsOOW BK
1
s717943893836
871 7943893850
balen í
eop 12nc
Hmotnost produktu
9'l
0503ó757l 8
0.964 kg
@@ce
893836 99
ffiffiMfuffiffiffi
se
nse
Ř$*ď
simplicity
Rozměrové výkresy
mr
I
t'
L-
!f'
- /:-
Možnosti nastavení
-----T
22"
\
20'
20"
Možroso
:x:avgí
2012, Unor 3
Změna Údajů vyhrazena
&"&^?.}*W3"'át'ř4.
st.HDS
st.RE
LEG EN DA ELEKTRO NTSALACE:
I
&
svřit-ourr
&
Y
AUToMATlcKÝ SPINAČ osvřrElNÍ 23ov/1oA, lP44, ABB
{
RP2
st.RP1
st.RE
st.HDS
HALoGENOVÝ 23ov/2oow/R7s, lP65, PHlL|PS QVF415
SÉRloVÝ PŘEPÍNAČ23ov/1oA, lP4+
ZÁSUVKA 23ov/16A, lP20
PoDRUŽNÝ RozvRoĚČ SBĚRNÉHo DVoRA 1x23ov/16A, lP54
STÁVAJÍOÍ PoDRUŽNÝ RozvRoĚČ sgĚRNÉHo DVoRA 3x4oOY/25A
STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ RoZVADĚČ BUDo\^' 2x3x4oov/25^
sTÁVAJÍcÍ HLAVNÍ DoMoVNÍ sKŘÍŇ BUDoYY 3x4ooY/25OA
Yry
3-Jx2,5
-Jxl6
mm2
CYKY J-Jx1,5 mm2
CYKY 3-Ox1,5
mm2
mm2
203
RP2-PE
QA201
201
,5 mm2
CYKY 3-Jx'l ,5 mm2
CYKY 3-Ox1
3-Jx4,O mm2
SOUSTAVA 1NPE,50Hz, 1x230V, TN-S.
PRosToRY NoRMÁLNI, NEBEZPEČNÉ'
ocHRANA sAMoČlNNÝM oDPoJENÍM.
VEDENI KABELY VE VKúDAclcH LtŠrÁcH PVc NA PoVRoHU PoDLE Čstl ss 2000-5_52.
ING. JOSEF KNOT
lNG. JosEF KNoT,
lČo 12077143
PROJEKTY ELEKTRO
ČEsKÁ LÍPA, MÁNESoVA 1580
TEL.: 467 87O 411
E-moil: [email protected]
SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č.588/6
x.Ú.
tunlŠovlcE
Č.VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE
EL-o1
(
-'iillldi
!!lll
lllrl-'-
"*;
iLltf-___Li
lt'o=
i
L
'- -
I
!
$ti
Ě-..
l
n
T'
cvry:
N
__ cY
16
.lx,
NI
CYKY 3-0x1.5
.l1!r
CYKY 3-Ox1.5
.L
o.
.L
Ol
I
-l
r
+
--/
N
PE
:a_
q
x
o
fl
YI
-t
X
I
a
oX
J
rQ
N
x
--)
r.)
ý)
řr)
Y
:<
)<
I
I
O
O
X
A
201
202
203
0,2kw
0,4kw
0,2kw
soUsTAVA íNPE' 50Hz' 1x230V, TN_s.
PRosToRY NEBEzPEČNÉ(AB4).
L-._ J L-,-.J
oR202 AA202
oCHRANA sAMočlNr.IÝM oDPoJENIM.
Pi
=
0,8 kW
ln='16A
lkm<6kA
sKŘlŇ NÁSTĚNNÁ' lP65,24mod., HENSEL FP'.l215
Qs1
FA1_3
KM1-2
x1
VYPÍNAČoEz LEToHMD APN_32_1
JlsTČ oEz LEToHMD LPE
swKAČ oEz LEToHMD Rsl_2o-2o-M3o-M
ŘnoovÉ sVoRl(Y RsA4
ING. JOSEF KNOT
lNG. JosEF KNoT'
lČo 12077143
PROJEKTY ELEKTRO
ČEsKÁ LÍPA, MÁNESoVA 1580
TEL.: 487 E1O 411
E-moil: [email protected]
sBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6
r.Ú. unlŠovlcE
RoZVADĚČ npz

Podobné dokumenty

GEFR.TIFlK/ÁT

GEFR.TIFlK/ÁT Vyhovuje: CSN EN 1221O zatíženivětrem tňda Čsru eru 12207 pŇvzdušnost třída 4; ČsN eru 12208 vodotěsnost třída 9A; ČsN eru 14351-1+Aí odolnost omezovačůotevíranía aretaěniho zaííŽení350 N; ČsN zs 0...

Více

CZ010_901 - Editor dat dPP

CZ010_901 - Editor dat dPP Vodo!:ospodářnký orgán NVP na zá]d.aďé nárrrhu podníku Povodí. \rlta'.ry Jako správce toku Bot,iěe na úzeilí hl..n. Pra}\y v přednětnén úseku starrorrlL

Více

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie automobilů dojde naopak ke sníženíintenziq, o 5 l-ozidel za den. Navrženo je svedení dešťoých

Více

Polný náčrt

Polný náčrt pro snadnější kres|eni podkládáme tvrdou pod|ožkou n.bo do b.|oku formátu 44 s tvrdými deškami. Kresbu se snažímeprovádět přibližrě v nrěřítku l : 50 pro dobrou přehlednost naJnu a pro lrtvoření do...

Více