Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2013/14

Komentáře

Transkript

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2013/14
Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2013/14
1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE
2. OLOMOUC
3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
4. LONDON – THE CAPITAL CITY OF GREAT BRITAIN
5. THE USA
6. NEW YORK, WASHINGTON D.C.
7. TRAVELLING, TOURISM, ACCOMMODATION
8. LEISURE TIME ACTIVITIES, SPORTS AND GAMES
9. SHOPPING
10. EATING HABITS
11. WEATHER, ENVIRONMENTAL PROBLEMS
12. HOUSING
13. HEALTH AND DISEASES, AT THE DOCTOR’S
14. EDUCATION, LEARNING LANGUAGES
15. LIFE IN GREAT BRITAIN
16. MY FAMILY AND FRIENDS
17. MY DAILY ROUTINE, PLANS FOR THE FUTURE
18. AUSTRALIA
19. CANADA
20. IN THE OFFICE
21. BUSINESS AND PRIVATE LETTERS
22. CURRICULUM VITAE. JOB APPLICATION
23. MEDIA
24. THE COMMONWEALTH COUNTRIES, IRELAND, NEW ZEALAND
25. HOLIDAYS AND FESTIVALS
Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok 2013/14
1. Privatkorrespondenz
2. Handelskorrespondenz
3. Post, Bank
4. Stellenbewerbung, Lebenslauf, Zukunftspläne
5. Aussehen und Charakteristik
6. Familie und persönliche Beziehungen
7. Wohnen und Wohnkultur
8. Wohnen in der Stadt und auf dem Lande
9. Essen und Trinken
10. Kleidung und Mode
11. Einkäufe, Konsum, Werbung
12. Gesundheitspflege
13. Kulturleben
14. Sport
15. Ausbildung, Berufswahl
16. Tagesablauf
17. Freizeit
18. Reisen, Verkehr und Verkehrsmittel
19. Natur, Umweltschutz
20. Tschechische Republik, Prag
21. Meine Heimatstadt, Orientierung in der Stadt
22. Medien, Werbung
23. Deutschsprachige Länder
24. Deutschsprachige Städte
25. Deutsche Sprache und deutsche Persönlichkeiten
Maturitní témata ze španělského jazyka pro školní rok 2013/14
1. El español x el castellano
2. España
3. Historia de España
4. Madrid, capital de España
5. Un Nuevo Mundo
6. América Latina
7. América Central – la parte continental
8. América Central – la parte insular
9. América del Sur
10. República checa
11. Praga, capital de la República Checa
12. Olomouc, ciudad donde estudio
13. La España y la América Latina desde el punto de vista de los extranjeros
14. Los escritores españoles y latinoamericanos más destacados
15. Los pintores españoles e hispanoamericanos más destacados
16. Cinematografía española
17. Días de fiesta
18. Viaj
19. Mi familia
20. ¿Cómo y dónde vives?
21. Deportes
22. Mi tiempo libre
23. De compras
24. Las comidas y las bebidas
25. El hombre y la salud
Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2013/14
1. Это я
2. Наша семья
3. Наша школа
4. Место, где я живу
5. Мои друзья
6. Одежда, мода, покупки, магазины
7. Оломоуц
8. Мои интересы и увлечения, чем я занимаюсь, моё хобби
9. Прага - город исторический и современный
10. Спорт
11. Погода
12. Русская кухня
13. Система образования в Чешской Республике
14. Свободное время, выходные дни и будни
15. Что вас заинтересовало в русском искусстве?
16. Москва - столица России
17. Праздники и традиции у нас и в России
18. Планы в будущее
19. Мой режим дня
20. Санкт Петербург - Венеция севера
21. Описание внешности человека и его свойства
22. Россия - самая большая страна в мире
23. Культура (театр, кино, концерты, билеты, впечатления)
24. Путешествие (средства транспорта, где кто любит отдыхать)
25. Чешская Республика - моя страна
MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
1. Zákon o účetnictví
2. Účetní dokumentace
3. Dlouhodobý majetek
4. Materiálové zásoby
5. Evidence zásob nakoupených a evidence zásob vlastní výroby
6. Zásoby zboží
7. Investiční činnost, pořizování a vyřazování dlouhodobého majetku
8. Mzdy
9. Platební styk
10.Majetek podniku a jeho krytí
11.Časové rozlišení
12.Pohledávky
13.Kapitálové účty
14.Náklady a výnosy
15.Hospodářský výsledek a jeho použití
16.Daně, druhy, účtování
17.Účetní technika
18.Účetní uzávěrka
19.Cenné papíry
20.Rozpočetnictví a kalkulace
21.Inventarizace majetku a závazků, účtování
22.Vnitropodnikové účetnictví
23.Účetní závěrka
24.Závazky
25.Daňová evidence příjmů a výdajů
Maturitní témata z předmětu EKONOMIKA pro školní rok 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Tržní hospodářství
Národní hospodářství
Podnikání fyzických osob
Podnikání právnických osob
Zásobování
Dlouhodobý majetek
Investice a investiční činnost
Personální činnost podniku
Odměňování zaměstnanců
Výrobní činnost podniku
Odbytová (prodejní) činnost podniku
Marketing
Náklady podniku
Výnosy a hospodářský výsledek podniku
Financování podniku
Management
Hospodářská politika státu
Mezinárodní (zahraniční) obchod
Daňová soustava
Daně přímé
Daně nepřímé
Zákonná pojištění
Cenné papíry
Bankovnictví
Pojišťovnictví
Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2013/2014
1.
Základní množinové pojmy a komplexní čísla v algebraickém tvaru
2.
Reálná čísla, absolutní hodnota reálného čísla, intervaly a komplexní čísla v
goniometrickém tvaru
3.
Mocniny s reálným základem a celočíselným exponentem a Moivreova věta
4.
Algebraické výrazy, početní operace s výrazy, lomené výrazy a kružnice definice, vlastnosti, rovnice
5.
Kombinatorika - variace, variace s opakováním a goniometrické funkce
6.
Pravděpodobnost – náhodný jev, vlastnosti
kvadratických rovnic v oboru komplexních čísel
7.
Povrch, plášť a objem těles, komolý kužel a hyperbola – definice, vlastnosti,
rovnice
8.
Užití geometrické posloupnosti, jednoduché a složené úrokování a vzájemná
poloha přímky a kuželosečky
9.
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a analytické vyjádření přímky v rovině,
vzdálenost bodů a přímek
10.
Obsahy a obvody rovinných obrazců a posloupnost, její určení, vlastnosti,
aritmetická posloupnost
11.
Funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, funkce lineární a konstantní a elipsa
– definice, vlastnosti, rovnice
12.
Lineární rovnice, lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a parabola - definice,
vlastnosti, rovnice
13.
Lineární nerovnice a jejich soustavy s jednou neznámou a goniometrické rovnice
14.
Soustavy lineárních rovnic se dvěma a třemi neznámými a jejich řešení
a analytické vyjádření roviny, odchylka rovin, vzdálenost bodu od roviny
15.
Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou a klasifikace vzájemných poloh
bodů, přímek, odchylka dvou přímek
16.
Kvadratická funkce a její vlastnosti a vzájemná poloha přímek ve dvourozměrném
prostoru
17.
Kvadratické rovnice a pravděpodobnost – náhodný jev a určení jeho
pravděpodobnosti
pravděpodobnosti
a
řešení
18.
Kvadratické nerovnice a kombinace – vlastnosti kombinačních čísel
19.
Odmocniny, mocniny s racionálním exponentem a řešení obecného trojúhelníku,
sinová a kosinová věta
20.
Užití geometrické posloupnosti, střádání a povrch, plášť a objem těles, komolý
jehlan
21.
Exponenciální funkce a její vlastnosti a koule a její části, povrchy a objemy částí
koule
22.
Exponenciální rovnice a kombinatorika – permutace, vlastnosti faktoriálu
23.
Logaritmická funkce a její vlastnosti a posloupnost, její určení, geometrická
posloupnost
24.
Logaritmická rovnice a vlastnosti kombinačních čísel, binomická věta
25.
Pojem logaritmu, dekadický logaritmus, věty o logaritmech a analytická
geometrie, vektor a jeho velikost, odchylka vektorů, kolmost vektorů
MATURITNÍ TÉMATA Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 – praktická zkouška
1. Historie a základní pojmy
2. Hardware
3. Software
4. Operační systém Windows
5. Počítačové sítě
6. Internet a vyhledávání informací
7. Komunikace po síti
8. Vektorová grafika
9. Rastrová grafika
10. Tvorba webových stránek
11. Textový editor – základní editace a formátování textu
12. Objekty v běžných dokumentech textového editoru
13. Šablony a korektury, práce s obsáhlými dokumenty v textovém editoru
14. Tabulkový kalkulátor – základní operace s buňkami v kalkulační tabulce
15. Výpočty v kalkulačních tabulkách tabulkového kalkulátoru
16. Grafy v kalkulačních tabulkách tabulkového kalkulátoru
17. Finanční, matematické, statistické a logické funkce tabulkového kalkulátoru
18. Databázové nástroje v tabulkovém kalkulátoru, makra
19. Relační databázový systém, návrh databáze
20. Dotazy a formuláře v databázích
21. Sestavy a relace v databázích
22. Prezentační program – základní tvorba prezentace
23. Objekty v prezentacích
24. Animace a multimédia v prezentacích
25. Ergonomie, hygiena a bezpečnost
Skladba praktické maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška obsahuje příklady z odborných předmětů a to:

Účetnictví a ekonomika
délka 210 minut

Informační a komunikační technologie
délka 60 minut

Písemná a elektronická komunikace
délka 30 minut
Žák si losuje jednu ze dvou variant. Každá varianta obsahuje příklady z uvedených předmětů.
Příklady z předmětu Informační a komunikační technologie a Písemné elektronické
komunikace žák vypracovává na počítači.