Akta provinční kapituly 2002 - Česká dominikánská provincie

Komentáře

Transkript

Akta provinční kapituly 2002 - Česká dominikánská provincie
AKTA
PROVINČNÍ KAPITULY
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE
SLAVENÉ V KONVENTU NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ
PANNY MARIE V OLOMOUCI VE DNECH 27. LEDNA AŽ 8. ÚNORA
2002
ČESKÁ DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE
PRAHA 2002
OBSAH
PROMULGACE PROVINCIÁLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SCHVÁLENÍ MAGISTREM ŘÁDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. OZNÁMENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. PODĚKOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
C. POSLÁNÍ PROVINCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D. ŘEHOLNÍ ŽIVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
E. FORMACE A INTELEKTUÁLNÍ ŽIVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
F. ŘÍZENÍ A EKONOMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
G. ZAKONČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PŘÍLOHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Zpráva provinciála o stavu provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Zpráva provinciála o vizitacích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Zpráva syndika provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Potvrzení volby provinciála České dominikánské provincie . . . .
V. Notářské osvědčení o zvolení provinciála . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
31
32
37
38
[3]
PROMULGACE PROVINCIÁLEM
Milí spolubratři,
vyhlašuji tímto listem Akta provinční kapituly České dominikánské provincie
slavené ve dnech 27. ledna až 8. února 2002 v konventu Neposkvrněného
Početí Panny Marie v Olomouci.
Akta byla doplněna a schválena listem magistra řádu fr. Carlosem Azpírozem Costou ze dne 25. dubna 2002.
Akta jsou důležitým dokumentem, který má být v současné těžké době pro
provincii také poselstvím povzbuzení a naděje pro celé společenství dominikánské rodiny. Nemají být čtena jen jako kanonický dokument, ale též jako
charismatický text, jako plod bratrské spolupráce a společné reflexe bratří i
sester, poskytující stravu pro ducha. Proto byl text Akt doplněn o úseky z povizitačního listu předchozího magistra řádu fr. Timothy Radclifa zaslaného
provincii v březnu 2000. Pozornosti bratří doporučuji celý tento list, který
má přispět k naplnění aktuálních cílů provincie a pomoci k její konsolidaci,
stabilitě a dlouhodobé prosperitě.
Tuto svou naději v perspektivu dominikánského života v naší provincii
vkládám do rukou všemohoucího Boha Otce i jeho jednorozeného Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, i v Ducha svatého, našeho Zastánce, na přímluvy
našich ochránců a patronů, především blahoslavené Panny Marie, sv. Otce
Dominika, sv. Václava, sv. Zdislavy a mnoha dalších svatých našeho řádu.
Dáno v Praze v konventu sv Jiljí, opata, dne 18. června 2002.
In sancto Patre nostro Dominico
fr. Alvarez Kodeda OP, provinciál
fr. Damián Němec OP, zast. sekretář
č.j. 75 / 2002
[5]
[6]
a
VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. AMEN.
ZAČÍNAJÍ
AKTA PROVINČNÍ KAPITULY
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE
slavené ve dnech 27. ledna až 8. února
2002
v Konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
SCHVÁLENÍ MAGISTREM ŘÁDU
Bratru Alvarezi Kodedovi, provinciálovi,
a bratřím České dominikánské provincie
Drazí bratři,
docela nedávno jsem měl radostnou příležitost navštívit tři kláštery české
provincie: bylo mi ctí modlit se u hrobu sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, setkal jsem se s provinční radou a s bratřími z Čech v Praze a setkal jsem
se s bratřími z Moravy v Olomouci. Měl jsem také příležitost navštívit mnišky
v Lysolajích a sejít se s kongregačními sestrami z Brna. To bylo mé první
setkání s českou provincií – a děkuji vám za vřelé přijetí a vaši ochotu objasnit
mně situaci ve vaší zemi a v církvi.
Společně se členy generální rady Řádu jsem prozkoumal akta vaší provinční kapituly slavené v konventu Neposkvrněného Početí Panny Marie
v Olomouci ve dnech 27. ledna až 8. února 2002. Schvaluji tímto akta vaší
kapituly; avšak rozhodl jsem se odložit schválení Statutu provincie. Zdá se,
že by pro provincii bylo užitečné se znovu zamyslet nad způsobem, jakým
formuluje základní principy svého života. Proto navrhuji, abyste si ponechali
více času k přeformulování a snad i zjednodušení Statutu. Po širší diskusi
v provincii by mohl být revidován komisí ustanovenou provinciálem s jeho
radou. Za rok by provinciál mohl svolat provinční radu rozšířenou o místní
představené za účelem závěrečné korektury Statutu předtím, než bude poslán
na schválení generální kurii. Pro srovnání byste mohli prostudovat statuty
některých jiných provincií, čímž byste mohli získat některé nové ideje, které
by napomohly životu provincie.
Kapitulu jste slavili v obtížné situaci provincie, kdy všichni trpíte četnými
[7]
odchody z Řádu. Přesto jste statečně vyjádřili touhu vytrvat ve své věrnosti
dominikánskému povolání. Jste přesvědčeni o potřebnosti poslání Řádu
v České republice a pokračujete v apoštolátu, v hlásání Božího slova. Vidíte
důležitost svého nakladatelství, časopisů Amen a Salve i kázání prostřednictvím radia a internetu. Ve všech těchto apoštolských podnicích oceňujete
spolupráci s celou dominikánskou rodinou. Oceňuji především vaše přání
spolupracovat s dominikánskou rodinou ve všech etapách své služby: v modlitbě, formaci, plánování, přijímání a realizace rozhodnutí. To je znamením
vaší naděje a ochoty učit se od druhých. Duch svatý skutečně hovoří prostřednictvím našich sester a intuice i velkorysosti našeho laikátu. Je důležité,
že chcete naslouchat jeden druhému, dovolit si být překvapeni novými perspektivami, které se objeví, a být korigováni vlídnými a stálými připomínkami
těch, kdo z lásky vyslovují bratrské napomenutí. Kapitula při specifikaci různých apoštolských aktivit zmínila mnohé promotory, ale neustanovila je.
Z důvodu limitovaného počtu bratří může být jejich ustanovení obtížné;
žádám však provinciála a jeho radu, aby to učinili co nejdříve. A pokud nebude možné pokračovat v některé iniciativě, neostýchejte se ji ukončit. Je
lépe redukovat některé aktivity, aby nebyly rozptylovány síly, než pokračovat
v příliš mnoha oblastech bez vnitřního klidu a kontemplativního přístupu,
které činí náš apoštolát plodným.
Kapitula věnovala malou pozornost vašemu společnému životu. Toto téma
má nadále být předmětem vaší sebekritiky a reflexe. Naše komunity činí přitažlivými právě kvalita mezilidských vztahů. Nikdy nemůžeme říci, že jsme
již dosáhli náležité zběhlosti v bratrské lásce, tak jako to nemůžeme říci
o modlitbě. Každý den je příležitostí se znovu učit pozornosti a zájmu o své
bratry. Značný počet bratří žije mimo komunity, tak jak jste žili v době, kdy
život v konventech nebyl možný. Je to pochopitelné a vaše volba musí být
respektována. Pamatujte však na to, že všichni jste bratry, a bratrství může být
spíše budováno malými gesty přátelství a pozornosti než právními nařízeními.
Vaše rozhodnutí spolupracovat se slovenskou provincií v oblasti formace
je nejradostnější zpráva z vaší kapituly. Jsem velmi potěšen tím, že jste pozvali
zástupce slovenské provincie na kapitulu a že jste učinili přiměřená rozhodnutí. Vzpomínka na život ve společné provincii není příliš vzdálená. Máte
dobré bratrské vztahy s bratry na Slovensku. Společně najdete více dynamismu, a to oživí obě vaše provincie.
Usnesení kapituly o řízení ukazují vaši touhu po jasně definované odpovědnosti. Je dobře, že jste v četných bodech dali přesné termíny pro vykonání
jednotlivých úkolů.
Provinční kapitula je okamžikem, kdy bratři nesoucí odpovědnost zasílají
provincii slova povzbuzení a naděje i vizi pro provincii. Obojí je plodem
dlouhé reflexe a pozváním k další modlitbě, přemýšlení a přijímání rozhodnutí. Vyzývám fr. Alvareze a celou provincii, aby se pustila do takové seriózní
[8]
reflexe. Možná byste mohli pro nadcházející čtyři roky naplánovat několik
provinčních setkání otevřených všem – bratřím, sestrám i dominikánskému
laikátu – kde se můžete zamýšlet nad posláními, které stojí před církví a
společností v České republice, nad prorockou úlohou řeholního života, nad
realitou současného světa viděnou ve světle dominikánské teologické tradice
a nad cestami obrácení vnukanými Duchem svatým. Především však máte
přemýšlet nad precizací poslání provincie viděného nejen jako souhrn práce
jednotlivých bratří, ale jako společné mínění provincie nabídnuté církvi
v České republice. Toto jsou záležitosti hodné přemýšlení!
Mějte důvěru v přítomnost Ducha svatého ve vašich srdcích a v srdcích
vašich bratří, když vedete sebe navzájem i lidi naší doby k hlubšímu setkání
s Bohem. Jako apoštolové, kteří vyšli z večeřadla osvobozeni od strachu, také
vy máte hlásat radostnou zvěst o spáse lidem své země. Duch svatý vás
povede po cestách, kde byste to nečekali!
Žádám provinciála, aby vytiskl text akt kapituly spolu s touto schvalovací
listinou, promulgoval je v provincii a zaslal pět exemplářů originálu i anglického překladu generální kurii. Nechť se za vás všechny přimlouvá Paní Zdislava, kterou řád ctí jako jednu z prvních svatých dominikánských laiků.
Dáno v Římě v konventu sv. Sabiny 25. dubna 2002.
fr. Carlos A. Azpíroz Costa OP, magistr Řádu
fr. Thomas McCarthy OP, sekretář
Prot. 12/02/379 CP
[9]
Použité zkratky:
AGK – Akta generální kapituly
APK – Akta provinční kapituly
BD – Bibliotheca Dominicana
CMTF UP – Cyrilometodějská teol. fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ČDP – Česká dominikánská provincie
GS – Generální studium sv. Tomáše Akvinského
KS – Kazatelské středisko
LCO – Kniha stanov a nařízení
LST – lektor posvátné teologie
PR – provinční rada
PRF – Provinční rozvrh formace
A. OZNÁMENÍ
1. – Provinciál svým listem z 8. 10. 2001 svolal provinční kapitulu České
dominikánské provincie na 27. 1. 2002 do konventu Neposkvrněného početí
Panny Marie v Olomouci.
2. – Provinční rada dne 19. 6. 2001 ustanovila sekretářem přípravných
prací pro provinční kapitulu fr. Efréma Jindráčka a stanovila předsedy
přípravných komisí: pro apoštolát fr. Alvareze Kodedu, pro řeholní život fr.
Augustina Prokopa a pro řízení fr. Martina Dvořáka.
3. – Provinční rada dne 18. 9. 2001 schválila složení přípravných komisí:
komise pro řeholní život – ffr. Augustin Prokop, Cyprián Suchánek, Vojtěch
Soudský, Štěpán Filip a Antonín Krasucki; komise pro řízení – ffr. Martin
Dvořák, Damián Němec, Vojtěch Soudský, Piotr Krysztofiak, Savio Řičica a
Irenej Šiklar; komise pro apoštolát – ffr. Alvarez Kodeda, Pavel Mayer,
Bernard Špaček, Jan Rajlich a Romuald Rob.
4. – Kapituly se účastnili tito bratři:
Fr. Damián Němec (exprovinciál)
Fr. Piotr Krysztofiak (převor, Praha)
Fr. Česlav Plachý (převor, Olomouc)
Fr. Savio Řičica (převor, Znojmo)
Fr. Pavel Mayer (převor, Plzeň)
Fr. Tomáš Pospíšil (socius převora, Praha)
Fr. Štěpán Filip (socius převora, Olomouc)
Fr. Alvarez Kodeda (delegát)
Fr. Benedikt Mohelník (delegát)
Fr. Martin Dvořák (doplňující delegát)
V průběhu kapituly byli zvoleni dalšími účastníky:
[ 10 ]
Fr. Antonín Krasucki (jako 2. definitor)
Fr. Romuald Rob (jako 4. definitor)
5. – Jako hosté se kapituly účastnily: S. M. Michaela Smrčková (převorka
mnišek, Znojmo), S. M. Pavla Dobalová (převorka mnišek, Lysolaje), S. M.
Slavomíra Měřičková (generální představená České kongregace sester dominikánek), S. M. Edita Mendelová (zástupkyně Rozjímavých sester sv. Dominika,
Uhříněves), pí Dagmar Ester Kopecká (moderátorka laických sdružení sv.
Dominika).
PRŮBĚH KAPITULY
neděle 27. 1. 2002
6. – Provinční kapitula začala v 18.00 pontifikální mší sv. k Duchu
svatému, kterou celebroval pomocný biskup olomoucký Mons. Josef
Hrdlička.
pondělí 28. 1. 2002
7. – Ffr. Česlav Plachý, Savio Řičica a Piotr Krysztofiak ověřili listiny
účastníků kapituly.
8. – Na plenárním jednání byl ustanoven sekretářem kapituly fr. Efrém
Jindráček a jeho asistentem fr. Cyprián Suchánek.
9. – Dále byla ustanovena organizační komise kapituly ve složení
ffr. Benedikt Mohelník, Antonín Krasucki, Efrém Jindráček a Cyprián
Suchánek.
10. – Kapituláři se rozdělili do komisí na návrh fr. Damiána Němce a
zvolili si své předsedy a zapisovatele:
a) pro řízení (řízení, ekonomie a statut) – ffr. Savio Řičica (předseda),
Martin Dvořák (zapisovatel), Damián Němec.
b) pro apoštolát (apoštolát, pastorace, dominikánská rodina) – ffr. Pavel
Mayer (předseda), Alvarez Kodeda (zapisovatel), Piotr Krysztofiak,
ssr. Slavomíra Měřičková, Edita Mendelová, pí Dagmar Ester Kopecká;
c) pro řeholní život (formace, studium, společný život a liturgie) –
ffr. Benedikt Mohelník (předseda), Štěpán Filip (zapisovatel), Česlav Plachý,
Tomáš pospíšil, ssr. Michaela Smrčková, Pavla Dobalová.
Aklamací bylo rozhodnuto, že hosté budou mít v komisích rozhodující,
nikoli pouze poradní hlas.
11. – Za definitory kapituly byli zvoleni: ffr. Alvarez Kodeda, Antonín
Krasucki, Pavel Mayer a Štěpán Filip. Fr. Antonín Krasucki byl zařazen do
komise pro řeholní život.
12. – Exprovinciál fr. Damián Němec přednesl svou zprávu o stavu provincie, o vizitacích a o osobním hospodaření a převorové o svých konventech
– ffr. Piotr Krysztofiak (Praha), Česlav Plachý (Olomouc), Savio Řičica
(Znojmo), Pavel Mayer (Plzeň), Alvarez Kodeda (Uh. Brod) a za Jablonné fr.
[ 11 ]
Damián Němec. Proběhla diskuse o činnosti provincie a úkolech provinciála
v následujícím období.
13. – V 16.00 se kapituláři shromáždili ke kající pobožnosti, kterou vedl
R. D. Dominik Doubrava OPraem. Po ní pokračovala diskuse o úkolech provincie a provinciála v následujícím období.
úterý 29. 1. 2002
14. – Volba provinciála proběhla podle liturgického obřadu za přítomnosti notářky Mgr. Libuše Jarnotové a její asistentky. Za provinciála byl
postulován fr. Alvarez Kodeda.
15. – Syndik provincie přednesl zprávu o ekonomickém stavu provincie.
16. – Večer byla magistrem Řádu schválena postulace fr. Alvareze Kodedy
za provinciála.
17. – Ve 20.00 byla v klášterním kostele vyhlášena volba provinciála.
Fr. Alvarez Kodeda volbu přijal a složil předepsané vyznání víry a přísahu
věrnosti.
středa 30. 1. 2002
18. – Definitorem byl místo fr. Alvareze Kodedy zvolen fr. Romuald Rob
a byl zařazen do komise pro apoštolát. Fr. Damián Němec byl zařazen do
organizační komise kapituly.
Práce v komisích.
čtvrtek 31. 1. 2002
19. – Fr. Damián Němec byl navržen a schválen jako peritus definitoria.
Proběhla diskuse o nahrávacím studiu Veritas. V plénu proběhlo 1. čtení
zpráv komise pro řeholní život a část zprávy komise pro apoštolát s následnou diskusí.
pátek 1. 2. 2002
20. – Práce v komisích – práce nad texty a příprava personálních návrhů.
V plénu pokračovalo 1. čtení zpráv komise pro apoštolát a komise pro
řízení.
sobota 2. 2. 2002
21. – Definitorium se zúčastnilo mše sv. a setkání řeholníků s olomouckým arcibiskupem v Arcibiskupském kněžském semináři.
Odpoledne pracovali předseda kapituly a definitoři nad texty z komisí.
neděle 3. 2. 2002
22. – Odpoledne pracovali předseda kapituly a definitoři nad texty z komisí.
pondělí 4. 2. 2002
23. – Práce předsedy kapituly a definitorů nad texty včetně personálií.
[ 12 ]
úterý 5. 2. 2002
24. – Plenární jednání – 2. čtení textu komise pro řeholní život a personalia. Odpoledne kapitulu navštívili bratři pozvaní ze Slovenska – ffr. Konštanc
Adam (provinciál), Vojtech Rakovský (regent studia a magistr kleriků) a
Marek Jurčo (socius provinciála) – a v plénu kapituly jednali o možnosti společné formace a studia.
středa 6. 2. 2002
25. – V plénu proběhlo 2. čtení textů komise pro apoštolát a pro řízení
do akt kapituly. Plénum projednalo návrhy na obsazení promotorů.
čtvrtek 7. 2. 2002
26. – V plénu proběhlo čtení zprávy komise pro řízení – statut; dále byly
diskutovány návrhy personálií a ustanoveni oficiálové, jejichž ustanovení
připadá provinční kapitule. Proběhla volba členů provinční rady: zvoleni byli
ffr. Martin Dvořák, Piotr Krysztofiak a Irenej Šiklar.
27. – Poté proběhla první část voleb pro generální kapitulu: 1. definitorem byl zvolen fr. Benedikt Mohelník, jeho sociem fr. Štěpán Filip a sociem
provinciála pro generální kapitulu fr. Martin Dvořák.
pátek 8. 2. 2002
28. – Plenární jednání – proběhla volba dvou náhradníků do provinční
rady: zvoleni byli ffr. Vojtěch Soudský a Ignác Bürgl.
29. – Dále byly dokončeny volby pro generální kapitulu: 2. definitorem
byl zvolen fr. Romuald Rob a jeho sociem fr. Pavel Mayer.
30. – PERSONALIA
Provinční oficiálové:
syndik provincie: kapitulou ustanoven fr. Martin Dvořák
socius provinciála: provinciálem a definitoriem ustanoven fr. Damián
Němec
knihovník provincie: kapitulou ustanoven fr. Efrém Jindráček
archivář provincie: kapitulou ustanoven fr. Štěpán Filip
regent studií: magistru Řádu kapitulou navržen fr. Štěpán Filip
moderátor generálního studia: kapitulou ustanoven fr. Štěpán Filip
magistr noviců: kapitulou ustanoven fr. Antonín Krasucki
magistr kleriků: kapitulou ustanoven fr. Antonín Krasucki
magistr bratří spolupracovníků: kapitulou od 1. 9. 2002 ustanoven
fr. Vojtěch Soudský
promotor pro povolání: kapitulou ustanoven fr. Česlav Plachý
promotor pro trvalou formaci: kapitulou ustanoven fr. Martin Dvořák
examinátoři kandidátů svěcení: kapitulou ustanoveni ffr. Savio Řičica,
Albert Beneš, Damián Němec, Angelik Mička, Česlav Plachý
[ 13 ]
Provinční rada:
Ex offo:
socius provinciála: fr. Damián Němec (exprovinciál)
definitoři: ffr. Antonín Krasucki (1.), Pavel Mayer (2.), Štěpán Filip (3. a
regent studia), Romuald Rob (4.)
Členové zvolení kapitulou (3):
ffr. Martin Dvořák, Piotr Krysztofiak, Irenej Šiklar
Náhradníci:
fr. Vojtěch Soudský (1.) a fr. Ignác Bürgl (2.)
Delegáti na generální kapituly:
1. definitor: fr. Benedikt Mohelník; socius 1. definitora: fr. Štěpán Filip
2. definitor: fr. Romuald Rob; socius 2. definitora: fr. Pavel Mayer
socius provinciála pro generální kapitulu: fr. Martin Dvořák
31. – Akta provinční kapituly byla po přečtení kapitulou schválena.
B. PODĚKOVÁNÍ
32. – Kapitula vyslovuje zvláštní poděkování fr. Ambroži Svatošovi za
mimořádnou oddanost, s níž se po celý svůj řeholní život věnoval záležitostem beatifikací a kanonizací, zvláště Paní Zdislavy. Jako promotor a neúnavný dělník jejího svatořečení má rozhodující podíl na tom, že jsme se při
návštěvě Sv. Otce Jana Pavla II. r. 1995 v Olomouci této radostné události
skutečně dočkali.
33. – Kapitula navrhuje udělit státní vyznamenání in memoriam fr. Mag.
S. Th. et PhDr. Metoději Habáňovi, který se nejen zasloužil o obnovu české
dominikánské provincie a vytváření podmínek pro budoucí vznik slovenské
dominikánské provincie, ale vynikl též jako společensky uznávaný odborník
ve filozofii, veřejně angažovaná osobnost a neúnavný bojovník za svobodu
a základní lidská práva v době nacistické i komunistické totality, za což byl
od r. 1948 pronásledován a několikrát vězněn.
C. POSLÁNÍ PROVINCIE
Obecné principy
34. – Obecné principy apoštolátu a pastorace jsou formulovány v LCO,
v aktech posledních generálních a provinčních kapitul (např. APK 1998 č. 75
– 78). Vhodné podněty jsou obsaženy také v listech magistra Řádu (např.
z poslední vizitace ČDP r. 2000). Kapitula doporučuje tyto dokumenty trvalé
[ 14 ]
pozornosti bratří.
35. – Z obecných principů chce kapitula především zdůraznit:
a) Vnější působení je plodem vnitřního života jednotlivých bratří i celé
komunity.
b) Je nutné společné působení dominikánské rodiny:
– ve všech fázích služby: modlitba, formace, plánování, rozhodování
o dílech, realizace;
– na třech úrovních: uvnitř vlastní komunity, na místní úrovni, na
provinční úrovni.
c) Pokud možno ať alespoň dva bratři úžeji spolupracují na konkrétní
činnosti a nesou za ni příslušný díl odpovědnosti.
36. – Kapitula doporučuje Radě vyšších představených OP, aby z důvodu
společného apoštolátu v provincii (viz č. 35 b) byl vedoucí KS jejím členem.
Priorita
37. – Ať je náš apoštolát podložen studiem posvátné teologie, které jej formuje a oživuje ve všech oblastech našeho působení, jako je kázání, vyučování,
působení KS, publikační činnost (především v časopisech Salve a Amen),
práce s internetem, produkce studia Veritas a speciální pastorace (studenti,
rodiny, nemocní, závislí apod.).
Konkrétní závěry a doporučení
38. – Společné působení dominikánské rodiny na provinční úrovni
koordinuje KS. Základ týmu KS tvoří promotor pro apoštolát a kázání
(vedoucí) a promotor pro sdělovací prostředky. Vedoucí KS ať předloží
provinční radě do 30. 9. 2002 jak návrh na složení týmu KS, tak nový statut.
39. – KS dále plní především tyto úkoly:
– vydávání a distribuce informačního měsíčníku OPusculum;
– organizování provinčního setkání dominikánské rodiny jedenkrát za
rok;
– prezentace a koordinace apoštolských aktivit a projektů provincie;
– příprava a organizace apoštolátu na internetu;
– zajišťování dostupnosti oficiálních dokumentů Řádu.
40. – Ať se na místní úrovni realizuje společné působení přizváním
zástupců dalších větví dominikánské rodiny k plánování společných projektů.
Místní představený zajistí pravidelná informační setkání zástupců dominikánské rodiny.
41. – Vzhledem k personální situaci v provincii je apoštolát na internetu
ponechán v pravomoci promotora pro sdělovací prostředky (srov. AGK Providence, č. 96). Veškeré aktivity na internetu jménem Řádu podléhají jeho
souhlasu.
42. – Kapitula pověřuje fr. Jana Rajlicha, aby do 1. 3. 2002 převzal správu
[ 15 ]
studia Veritas a co nejdříve předložil provinční radě plán jeho činnosti; také
aby ve stanoveném termínu předložil ke schválení jeho statut (srov. č. 75).
43. – Kapitula vyslovuje maximální podporu nakladatelství Krystal OP.
Pro posílení distribuce jím vydávaných knih ať představení zajistí jejich
prodej ve svém klášteře. V rámci knižního apoštolátu ať místní představení
podporují stávající knihkupectví s katolickou literaturou ve svých klášterech,
popř. zváží možnost jejich zřízení.
44. – Kapitula podporuje vydávání periodik Salve a Amen a bere na
vědomí tíživou situaci časopisu Amen.Vyzýváme všechny bratry, aby svými
články přispívali do těchto periodik.
45. – Apoštolská práce v diecézních strukturách ať je vykonávána s veškerou pečlivostí. I zde ať je využívána spolupráce s dominikánskou rodinou
a není opomíjena spolupráce s ostatním klérem, jinými řeholními instituty
a laiky ve farnosti.
D. ŘEHOLNÍ ŽIVOT
46. – Vyzýváme všechny bratry, aby si z povizitačního listu fr. Timothy
Radcliffa zaslaného provincii v březnu 2000 znovu pročetli úsek Dominikánský řeholní život. Zvlášť klademe důraz na tato slova: Musíte se naučit, jak
budovat bratrské společenství, a to je obtížnější než opravit budovu. Neplýtvejte však energií tím, že byste si nakládali rigidní strukturu, která vás neučiní
šťastnými, a tím, že navzájem zpochybňujete, zda jste dobří dominikáni.
Buďte především šťastni jako bratři, kteří žijí pospolu. Řeholní život není sám
v sobě cílem. Je to společenská struktura a živá, adaptibilní tradice, která
slouží našemu setkávání s Bohem skrze profesi a slouží našemu poslání.
Ohniskem našeho života nejsou monastické observance. Náš život je soustředěn na Krista, v jehož smrti a vzkříšení žijeme s veškerou svou křehkostí, slabostmi a omezeními. Právě proto, že jsme slabí, přece vkládáme svou naději
do Krista. Nepotřebujeme své slabosti navzájem ukrývat za zdmi svépomocné
dokonalosti. Můžeme žít jako bratři v radostné naději, protože si navzájem
důvěřujeme a důvěřujeme v Boha. Co vždycky potřebuje zlepšování je kvalita
našich lidských vztahů. Náš bratrský život musíme žít v osobní svobodě a
v radosti bratrské lásky.“
47. – Bratři jsou vyzýváni k prostému způsobu života, přičemž představení
mají zajistit, aby bylo postaráno o jejich materiální potřeby. Při asignaci do
jiné komunity si bratr vezme s sebou knihy a ostatní věci, které má k osobnímu užívání. Případnou pochybnost má vyřešit místní představený (srov. LCO
č. 38).
48. – Kapitula nařizuje každé komunitě bratří pravidelně konat společné
diskuse o teologických a pastoračních otázkách (srov. LCO č. 6).
[ 16 ]
49. – Kapitula nařizuje liturgické komisi, aby revidovala Direktář provincie a předložila ho do 30. 6. 2002 ke schválení provinciálovi. Provinciál se
postará o jeho vydání do 31. 12. 2002.
50. – Vzhledem k projevům zvýšeného zájmu o klasickou dominikánskou
liturgii (užívanou Řádem do roku 1968) jak v naší provincii, tak v zahraničí,
kapitula doporučuje liturgické komisi, aby ve spolupráci s GS a případně
s bratřími z dalších provincií podnítila teologicko-historické studium dané
otázky. Cílem tohoto studia je prohloubit pochopení základů pramenů liturgického života Řádu a jeho spirituality.
51. – Kapitula pověřuje fr. Bernarda Špačka, aby pokračoval, po dohodě
s provinciálem, v organizaci oslav 750. výročí smrti sv. Zdislavy.
52. – Nechť provinční rada nejpozději k 31. 12. 2002 jmenuje komisi pro
přípravu oslav 100. výročí znovuobnovení České provincie v roce 2005 a stanoví rámec její činnosti.
E. FORMACE A INTELEKTUÁLNÍ ŽIVOT
53. – Vyzýváme všechny bratry, aby si z povizitačního listu fr. Timothy
Radcliffa zaslaného provincii v březnu 2000 znovu pročetli úsek Formace
v provincii. Zvlášť klademe důraz na tato slova: Má životní důležitost, aby
formace mladým bratřím umožnila vyrůstat v důvěře a překonávání strachu.
... Důvěra znamená v první řadě důvěru v Boha, který nikdy neopouští své
služebníky, a důvěru v lidské vztahy. To si vyžaduje život modlitby, a to nejen
tělesnou přítomnost při Božském oficiu, ale ztotožnění se se smrtí a vzkříšením Kristovým. Podtrhuji Kristovo vzkříšení, protože opravdový křesťanský
život dává vitalitu, která tryská zevnitř osobnosti. Proto musí být v milosti
obnovena nejdříve niternost křesťana, a to vyžaduje osobní svobodu a velkodušnost. Bylo by omylem očekávat od bratří jen náležité vnější chování, které
by připomínalo jen vypulírovaný nátěr, aniž by zasáhlo vnitřní prameny
osoby. Asistence při transformaci nitra vyžaduje důvěru v přirozenou dobrotu
každého bratra, trpělivost s dozráváním podle vlastního tempa a porozumění,
které mu nechá prostor neskrývat v panice vlastní omezení. Být bratr znamená
víc, než jen účast na událostech společného života jako jsou chór, refektář,
rekreace a kapitula. Zahrnuje to i důvěřovat si tak, jak skutečně jsme, v důvěře
v bratry. Pak je možné obstát v křehkostech a selháních a přijmout je.
Formace, která učí důvěře, umožňuje bratru kázat Evangelium, podstoupit
nové experimenty a nestrachovat se, nebude-li úspěšný.“
54. – Kapitula vkládá na závěr úvodu Provinčního rozvrhu formace (dále
PRF) nový odstavec: „Formační radu provincie tvoří: magistr noviců, magistr
kleriků, magistr bratří spolupracovníků, promotor pro povolání a promotor
pro trvalou formaci. Další členy může jmenovat provinční rada. Členové
[ 17 ]
formační rady si volí ze svého středu předsedu.“
Přednoviciát
55. – Kapitula nahrazuje druhý odstavec čl. 1. Přednoviciát PRF tímto
textem: „Uchazeče přijímá do přednoviciátu promotor pro povolání; v případě
uchazečů starších 40 let rozhodne o jejich přijetí formační rada na návrh
promotora pro povolání. O přijetí do přednoviciátu promotor pro povolání
uchazeče písemně vyrozumí. První měsíce přednoviciátu vyplní především
osobní rozhovory promotora pro povolání s kandidáty. Kandidáti tráví každý
měsíc jeden víkend v klášteře. Před nastoupením do noviciátu ať jsou kandidáti minimálně jeden měsíc a maximálně tři měsíce v klášteře, nejlépe ve
větším konventu, kde by měl sídlit promotor pro povolání; mezi koncem
tohoto pobytu a začátkem noviciátu ať je doba alespoň jednoho měsíce.
Kandidáti mají účast na bohoslužebném životě konventu a zabývají se pod
vedením promotora pro povolání stanovenými tématy. Během dlouhodobého
pobytu v klášteře také manuálně pracují a kandidáti ke kněžství se učí
francouzsky.“
56. – Kapitula vkládá na závěr čl. l. Přednoviciát PRF nový odstavec:
„Smyslem přednoviciátu je zjistit přiměřenou lidskou a křesťanskou zralost
kandidátů nebo alespoň reálnou možnost jejího dosažení, seznámit se s životem v klášteře a napomáhat jejich odpovědnému rozhodnutí ohledně vstupu
do noviciátu“ (viz Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty Renovationis causam z 6. 1. 1969, č. 4).
Noviciát
57. – Kapitula doporučuje společný noviciát české a slovenské dominikánské provincie ve Zvolenu, za těchto podmínek:
– bude zajištěna náležitá přednoviciátní příprava (viz č. 55, 56);
– nebude dostatečný počet noviců pro otevření vlastního noviciátu (podle
rozhodnutí provinční rady na návrh formační rady, která také přihlédne
k aktuální situaci na Slovensku);
– bude zajištěna přiměřená účast novicmistra naší provincie na přípravě
formačního programu;
– bude existovat smlouva mezi oběma provinciemi schválená magistrem
Řádu (srov. LCO č. 391, odst. 4°).
Spolupráce se Slovenskou provincií
58. – Na základě jednání s delegací slovenské provincie v plénu kapituly
se obě strany shodly na reálné možnosti společného noviciátu ve Zvolenu a
studia teologie v Olomouci a dále na eventualitě společného studia filosofie
v Košicích.
59. – Konkrétní otázky v oblasti formace, studia a finančního zabezpečení
bude řešit smíšená komise, která také připraví návrh meziprovinční smlouvy.
[ 18 ]
Kapitula ustanovuje českou část smíšené komise ve složení: socius provinciála, magistr noviců, magistr kleriků, regent studia a syndik provincie. Za
organizaci setkání jsou zodpovědní sociové provinciálů; za českou stranu fr.
Damián Němec, za slovenskou stranu fr. Marek Jurčo.
60. – V případě uskutečnění noviciátu na území české provincie zůstává
schváleným místem noviciátu olomoucký konvent (srov. List magistra řádu
po kanonické vizitaci ČDP r. 2000, oddíl o formaci).
61. – Kapitula nařizuje, aby formační rada provincie vypracovala do 30.
6. 2002 seznam vhodných duchovních knih pro formaci noviců a kleriků.
Formace bratří spolupracovníků a kleriků
62. – Kapitula vkládá jako poslední odstavec čl. 3. Formace bratří spolupracovníků po první profesi a zároveň čl. 4. Klerikát PRF větu: „Bratři,
kterým nebrání žádná závažná osobní či zdravotní překážka, absolvují kurs
řízení motorových vozidel.“
63. – Kapitula pokládá za potřebné, aby bratři ve formaci byli seznamováni s posláním jednotlivých větví dominikánské rodiny (mnišek, sester, laiků
aj.), se specifiky jejich spirituality, s jejich základními dokumenty a s formami,
jakými se mohou podílet a podílejí na kazatelském poslání řádu. Tato formace bratří má vést k tomu, aby byli schopni v budoucnu formovat všechny
členy dominikánské rodiny k dominikánskému apoštolátu a spolupracovat
s nimi (srov. AGK Providence, 310-314.422-424).
64. – Kapitula považuje za nejvhodnější místo studia našich kleriků toulouskou provincii. Doba prázdnin ať se využije k přípravě na toto studium.
65. – Kapitula považuje za další vhodné místo studia teologie našich
kleriků CMTF UP v Olomouci, a to z důvodů přítomnosti dominikánských
vyučujících na této fakultě, zázemí teologických knihoven v Olomouci a existence formačního konventu.
66. – Kapitula vkládá za první větu prvního odstavce čl. I. Plán institučního studia Provinčního rozvrhu studia tento text: „Účast studentů na přednáškách hlavních předmětů, které určí moderátor GS, je povinná. V době
institučního studia má být pro studenty hlavní záležitostí studium filosofie a
teologie; moderátor GS však po konzultaci s magistrem kleriků může dovolit
zapsání některých jednotlivých předmětů na jiné fakultě jako mimořádné
studium.“
67. – Kapitula nahrazuje poslední dvě věty prvního odstavce čl. I. Plán
institučního studia Provinčního rozvrhu studia takto: „Výběr z okruhů, rozsah
a způsob prověření vědomostí navrhne pro každý akademický rok a ročník
moderátor GS a předloží nejpozději na první podzimní zasedání PR k projednání.“
68. – Kapitula vkládá na závěr čl. I. Plán institučního studia Provinčního
rozvrhu studia nový odstavec: „Každý klerik ať stráví během svého insti[ 19 ]
tučního studia alespoň jeden semestr v zahraničí.“
Stálé studium
69. – Kapitula vkládá na úvod čl. III. Stálé studium Provinčního rozvrhu
studia nový odstavec č. 1: „Každý bratr má právo a povinnost věnovat pravidelně určitý čas systematickému studiu v určené oblasti. Představení konventů
jsou povinni vytvořit pro toto studium potřebný čas, volnost a klid.“
70. – Kapitula nařizuje regentovi studia, aby do 31. 3. 2002 ve spolupráci
s komisí pro intelektuální život provincie stanovil pevný pravidelný termín
společné části stálého studia pro každý semestr. Představení konventů umožní
bratřím na tomto studiu účast.
71. – Kapitula ruší č. 4. čl. III. Stálé studium Provinčního rozvrhu studia.
Knihovna
72. – Knihovník provincie přizve odborníky, kteří zhodnotí situaci provinční knihovny a navrhnou její systémové řešení. Toto řešení bude předloženo k posouzení komisi pro intelektuální život provincie a pak ke schválení
provinční radě do konce r. 2002.
F. ŘÍZENÍ A EKONOMIE
73. – Zvlášť klademe důraz na tato slova z povizitačního listu fr. Timothy
Radcliffa zaslaného provincii v březnu 2000: Naší tradicí řízení není přidělovat arbitrální moc představeným. Je to umění vyzískat to nejlepší z každého
jednotlivce. Proto jsou do řízení zahrnuti všichni bratři. Moudrost Řádu vyjádřená v Konstitucích poskytuje řetězec komunitních setkání, konzultací,
kapitul, rad, schvalování zpráv. ... Dodržování těchto procedur však není jen
otázkou legalistické věrnosti konstitucím, je to otázka budování pokoje a
bratrství v komunitách. Také se tím napomáhá rozvoji individuální zralosti.
... Bratři by měli mít příležitost pravidelně se podělit v bratrském rámci o
radosti a starosti ze své práce. Dá jim to větší ochotu pokračovat. ... Každá
komunita by tedy pravidelně měla uvážit své meze a možnosti a bratrsky
plánovat svou apoštolskou práci.
74. – Česká dominikánská provincie má tato zařízení: Kazatelské středisko
(KS), Generální studium sv. Tomáše Akvinského (GS), Studio Veritas, nakladatelství Krystal OP a Bibliotheca Dominicana (BD). Středisko křesťanské
kultury (SKK) je zařízením pražského konventu.
75. – Kapitula pověřuje provinciála s radou revidovat veškeré statuty jednotlivých provinčních zařízení a společenskou smlouvu s nakladatelstvím
Krystal OP s.r.o. a revidované verze připojit ke statutu provincie s termínem
do 30. 6. 2003.
76. – Knihovník provincie nechť navrhne statut BD a do konce roku 2002
[ 20 ]
jej předloží k projednání komisi pro intelektuální život provincie a následně
k projednání a schválení provinční radě (srov. č. 75).
77. – Nechť provinciál zajistí přípravu elektronické podoby platných
dokumentů provincie (LCO, Statut ČDP, APK, provinční rozvrhy studia a
formace, Direktář ČDP, Zásady pro etiku investování, příp. též AGK
Providence) a vydá je pro vnitřní potřebu provincie na CD-ROM do 30. 9.
2002.
78. – Kapitula pověřuje fr. Piotra Krysztofiaka dopracováním textu
„Zásady pro etiku investování“ obsaženého v AGK v Calerueze na naše
podmínky, a to do 30. 6. 2002. Po jejich schválení provinční radou nechť
jsou s nimi seznámeni všichni bratři provincie a nechť jsou pravidelně
revidovány ekonomickou a provinční radou.
79. – Kapitula schvaluje záměr vydat vzorové „Směrnice provincie“ pro
oblast účetnictví, ochranu osobních údajů, daňové a mzdové povinnosti
a správu řádového majetku i jejich pracovní obsah a zásady kapitule předložené. Nechť ekonomická rada dopracuje konečný text Směrnic a předloží ke
schválení provinční radě do 31. 10. 2002. Poté nechť jsou (pokud jsou
potřebné) obdobné směrnice vypracovány, projednány a vydány jednotlivými
konventy ve spolupráci s ekonomickou radou provincie tak, aby jejich
účinnost v rámci celé provincie začala nejpozději od 1. 1. 2004.
80. – Do vypracování spravedlivého a úměrného modelu kontribucí
deleguje provinční kapitula pravomoc stanovit kontribuce provinční radě
rozšířené o představené konventů.
81. – Kapitula nařizuje provinciálovi ve spolupráci s představenými konventů splnit podmínky dané novým zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, který
v § 20 a 28 nařizuje doplnit evidenci všech církevních právnických osob
podřízených provincii o další údaje předepsané zákonem.
82. – Kapitula pokládá za vhodné dokončit proces hospodářské decentralizace, směřující k plné hospodářské samostatnosti konventů a k co největší
hospodářské samostatnosti zařízení provincie.
83. – Kapitula vyjádřila podporu dosavadní strategii oddlužení provincie.
84. – Jednacím dnem provinční rady bude úterý. První zasedání nové provinční rady se uskuteční 12. 3. 2002 v Praze.
85. – Kapitula doporučuje provinciálovi, aby do 30. 9. 2002 ustanovil sekretáře provincie.
G. ZAKONČENÍ
86. – Vyzýváme všechny bratry a komunity k modlitbám za Řád, za provincii, za její obnovu a za povolání.
[ 21 ]
87. – Vyzýváme všechny bratry a komunity, aby se modlili za všechny naše
dobrodince.
88. – Vyzýváme všechny bratry a komunity provincie, aby se modlili za
členy provincie, kteří zemřeli v uplanulých čtyřech letech. Jsou to:
Fr. P. Patrik Josef Trnečka, LST
Narodil se 16. 2. 1924 v Protivanově (Morava). Do řádu vstoupil 2. 3.
1945 v Olomouci, 1. sliby složil 3. 3. 1946 v Olomouci a slavné sliby 4. 3.
1949 v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 3. 3. 1950 v Olomouci. V roce
1950 byl nejprve internován v Broumově, od září 1950 do r. 1953 byl na
vojenské službě v PTP. Po propuštění pracoval do roku 1957 jako dělník
v okresním stavebním podniku v Blansku a pak do r. 1968 jako zahradník
v Broumově. Od r. 1968 byl v duchovní správě ve Znojmě, od r. 1974
v Želetavě. Po obnově klášterního života byl od r. 1990 v Uherském Brodě,
po onemocnění sloužil od r. 1993 jako kaplan sester sv. Kříže v Kroměříži do
začátku r. 1998. Zemřel 21. 12. 1998 ve Znojmě, tam pohřben 30. 12. 1998
do řádové hrobky.
Fr. P. Vít Jaroslav Beneš, JUDr. ICLic.
Narodil se 6. 10. 1912 v Plzni. Do řádu vstoupil jako student práv
r. 1933, prvé sliby složil 29. 9. 1934. Na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1938
v Olomouci. Nejprve působil v Praze, r. 1942 byl gestapem vykázán do Plzně,
do Prahy se vrátil r. 1945. V r. 1948 dosáhl licenciátu církevního práva
v Římě, krátce vyučoval v kněžském semináři v Litoměřicích a byl kaplanem
dominikánských mnišek. R. 1950 byl internován nejprve v Broumově a pak
v Želivě. V letech 1952 – 1955 byl vězněn. Po propuštění z vězení pracoval
v civilním zaměstnání v Plzni. R. 1968 působil krátce v duchovní správě
v Plzni, od r. 1969 jako kaplan sester dominikánek v Kadani. Po ztrátě
státního souhlasu r. 1975 žil v Plzni. Po obnově klášterů žil od r. 1990 v Plzni
a od r. 1993 v Praze. Pro nemoc byl r. 1996 přijat do péče sester dominikánek v charitním domově v Kadani, kde 23. 2. 1999 zemřel. Pohřben byl 2.
3. 1999 v Plzni.
Fr. P. Anselm Vladimír Hronek, ThDr. LST
Narodil se 27. 5. 1923 v Nitre. Do řádu vstoupil r. 1942, první sliby složil
28. 9. 1943 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1946 v Olomouci.
Roku 1950 byl internován v Broumově a v září 1950 nastoupil vojenskou
službu v PTP. Po propuštění r. 1953 pracoval ve zdravotnictví. Roku 1968
emigroval do Německa, po několika letech trvale žil a působil ve
Walberbergu, kde také 23. 3. 1999 zemřel. Pohřben byl 31. 3. 1999 na
hřbitově dominikánského kláštera ve Walberbergu.
Fr. P. Jiljí Vladimír Příkaský, Mgr.
Narodil se 30. 12. 1955 v Městečku Trnávce (na Moravě), na kněze byl
[ 22 ]
vysvěcen 24. 6. 1989 v Praze. Do řádu vstoupil 16. 10. 1989, první sliby
složil 17. 10. 1990, slavnou profesi 17. 10. 1993. V letech 1989 – 1990
působil na Svaté Hoře u Příbrami, pak až do června 1999 v Plzni u Panny
Marie Růžencové. Od konce června 1999 byl převorem v Olomouci, kde
zemřel na rakovinu 6. 6. 2000. Pohřben byl 10. 6. 2000 do řádové hrobky
v Olomouci.
Fr. P. Jindřich Václav Gajzler
Narodil se 15. 1. 1944 v Novém Městě nad Metují. Do řádu vstoupil 5.
1. 1968 na Chlumu u sv. Maří, kde též složil slavné sliby 6. 1. 1969. Na
kněze byl vysvěcen 23. 6. 1968. Od r. 1969 až do své smrti působil v Jablonném v Podještědí; v letech 1969 – 1972 veřejně, v r. 1972 mu byl odňat
státní souhlas, v r. 1974 byl na 9 měsíců uvězněn. V těchto letech pracoval
na rekonstrukci kláštera a kostela v Jablonném. Roku 1990 se znovu ujal
duchovní správy v Jablonném, odměnou pro něj byla kanonizace Paní
Zdislavy roku 1995. Zemřel náhle 25. 8. 2000 v Jablonci nad Nisou,
pohřben byl 2. 9. 2000 v kryptě baziliky v Jablonném.
Fr. coop. Gerard František Řehák
Narodil se 29. 6. 1916 v Nedašově Lhotě (Morava). Do řádu vstoupil
r. 1935, slavné sliby složil 27. 7. 1942. Působil jako krejčí v Praze, Olomouci
a Plzni. Roku 1950 byl internován v Broumově. Po propuštění pracoval od
r. 1951 v civilním zaměstnání v Hejnicích, Praze-Strahově a v Plzni. Po
obnově klášterů žil od r. 1993 v klášteře v Plzni. Zemřel 27.6.2001 v Plzni,
pohřben byl 3. 7. 2001 v Plzni.
— REQUIESCANT IN PACE —
89. – Kapitula rozhodla, že příští provinční kapitula bude zahájena 22. 1.
2006 v konventě Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci.
90. – Provinční kapitula byla zakončena konventní mší sv. a nešporami
v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.
[ 23 ]
KONČÍ
AKTA PROVINČNÍ KAPITULY
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE
slavené ve dnech 27. ledna až 8. února
2002
v Konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
_________________________
fr. Alvarez Kodeda, OP
provinciál
_________________________
fr. Antonín Krasucki, OP
1. definitor
_________________________
fr. Pavel Mayer, OP
2. definitor
_________________________
fr. Štěpán Filip, OP
3. definitor
_________________________
fr. Romuald Rob, OP
4. definitor
[ 24 ]
PŘÍLOHY
I. Zpráva provinciála o stavu provincie
Milí bratři,
podle LCO č. 356, čl. 2. Vás chci seznámit se stavem provincie k 12. říjnu
2001. Tato zpráva má pokrýt období od minulé provinční kapituly, tedy od
doby, kdy jsem byl zvolen provinciálem a tuto službu na příkaz magistra řádu
přijal. Tuto zprávu jsem opravil na základě věcných připomínek a pozdějších
skutečností, obráží nyní stav k 26. 11. 2001.
1. Nejprve chci uvést statistické údaje o provincii a dominikánské rodině
v České republice.
V současné době má naše provincie na území České republiky 6 klášterů,
a to 4 konventy a 2 domy: konvent Praha (10 bratří v komunitě, jeden z nich
je členem polské provincie, + 4 mimo klášter), konvent Plzeň (4 + 1),
konvent Olomouc (12 + 4), konvent Znojmo (4 + 2), dům Uherský Brod
(5 + 1) a dům Jablonné v Podještědí (2 + 1). Na základě doporučení
revidovat rozsah své přítomnosti v České republice daného ve vizitačním
protokolu z generální vizitace konané v lednu až únoru 2000 byla
rozhodnutím provinční rady k 15. 7. 2000 pozastavena činnost domu v Ústí
nad Labem, ekonomickou správu má na starosti fr. Jan Rajlich. V zahraničí
působí 3 bratři. Členem provincie zůstává fr. Dominik Duka, biskup
královéhradecký. Provincie tedy má 53 členů, z toho 1 biskupa, 44 kněze, 3
bratry spolupracovníky, 1 jáhna, 3 studenty a 1 novice; v provincii působí
v konventu v Praze jeden kněz z polské provincie. Zde nelze přehlédnout
úbytek oproti stavu na začátku r. 1998, kdy provincie měla 74 členů.
V době od minulé provinční kapituly odešli na věčnost: 21. 12. 1998
fr. Patrik Trnečka, pohřben 30. 12. 1998 ve Znojmě; 23. 2. 1999 fr. Vít
Beneš, pohřben 2. 3. 1999 v Plzni; 23. 3. 1999 fr. Anselm Hronek, pohřben
31. 3. 1999 ve Walberbergu; 6. 6. 2000 fr. Jiljí Příkaský, pohřben 10. 6.
2000 v Olomouci; 25. 8. 2000 fr. Jindřich Gajzler, pohřben 2. 9. 2000 v
Jablonném v Podještědí a 27. 6. 2001 fr. Gerard Řehák, pohřben 3. 7. 2001
v Plzni. Requiescant in pace!
V rámci naší provincie působí v České republice další části dominikánské
rodiny. Jsou to mnišky v klášteře sv. Kříže ve Znojmě (14 sester) a v klášteře
v Praze-Lysolajích (8 sester), Rozjímavé sestry sv. Dominika v Praze-Uhříněvsi
(5 sester), Česká kongregace sester dominikánek (působí v konventech BrnoVeveří, Bojkovice, Praha, Střelice, Litoměřice a v domech Jablonné
v Podještědí, Olomouc, Brno – Bělohorská – úhrnem 97 sester). Kongregace
řídí tato zařízení: Církevní střední odborná škola v Bojkovicích, Katolický
domov studujících v Praze, internát pro studentky v Brně a charitní domov
ve Střelicích. Dále u nás působí 2 sekulární instituty s dominikánským
PŘÍLOHY
[ 25 ]
charismatem: Dílo blažené Zdislavy se sídlem v Litoměřicích (16 sester) a
Caritas Christi, který působí ve skrytosti. Sdružení laiků sv. Dominika působí
ve 30 místních sdruženích v Čechách a na Moravě, provinční moderátorkou
je sestra Dagmar Ester Kopecká. Sdružení diecézních kněží a stálých jáhnů sv.
Dominika moderuje P. Antonín Damián Nohejl.
2. Dále chci podat souhrn služeb, které bratři vykonávají (asi nebude
kompletní, proto se omlouvám těm, jejichž službu nebudu výslovně
zmiňovat).
Provincie spravuje tato zařízení: Studium Generale v Olomouci,
Bibliotheca Dominicana (Praha, Olomouc, Jablonné v Podještědí), Středisko
křesťanské kultury v Praze, Kazatelské středisko, nahrávací rozhlasové Studio
Veritas v Praze a Nakladatelství Krystal OP v Praze, jehož činnost
z rozhodující části zajišťují členové laických sdružení sv. Dominika.
Bratři se nemalou měrou angažují v práci Hnutí Světlo a život (Oázy),
Hnutí Pro life, Společnosti pro církevní právo, Společnosti Downova
syndromu a v akademických týdnech v Novém Městě nad Metují.
Poutními místy v provincii jsou klášterní kostely v Uherském Brodě
(mariánské poutní místo) a v Jablonném v Podještědí (hrob a centrum kultu
svaté Zdislavy).
V oblasti naukového apoštolátu má své nemalé místo vyučování na
vysokých a vyšších školách: Karlova univerzita v Praze (ffr. Rajmund Tretera,
Efrém Jindráček, donedávna Jan Rajlich), Univerzita Palackého v Olomouci
(ffr. Albert Beneš, Štěpán Filip, Damián Němec, dříve během tohoto čtyřletí
fr. Jordán Vinklárek a fr. Tomáš Bahounek, krátkou dobu před zahájením
studia ve Fribourgu také fr. Benedikt Mohelník), Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem (do r. 1999 fr. Jan Rajlich) a vyšší odborná škola
sociální Caritas v Olomouci (fr. Romuald Rob). Stále rostoucí význam má
naše přítomnost a vyučování na středních školách († fr. Jiljí Příkaský, ffr.
Ignác Bürgl, Cyril Molnár, Alvarez Kodeda, Vojtěch Soudký, Savio Řičica,
Irenej Šiklar, dříve též ffr. Augustin Prokop, Antonín Krasucki a Efrém
Jindráček). Není možné tu vypsat podrobně ty, kdo vyučují náboženství na
základních školách či farách. Do oblasti naukového apoštolátu patří i členství
v oborových komisích při vládě, ministerstvech České republiky, České
biskupské konferenci apod. (ffr. Rajmund Tretera, Norbert Badal a Tomáš
Bahounek).
Součástí naší spolupráce s místními církvemi je také členství v radách či
jiných institucích jednotlivých biskupství a arcibiskupství či apoštolského
exarchátu či na úrovni biskupské konference (ffr. Vojtěch Soudský, Tomáš
Bahnounek, Albert Beneš, Bernard Špaček a Tomáš Pospíšil).
Integrální součástí dominikánského apoštolátu je práce ve sdělovacích
prostředcích: ffr. Norbert Badal (Katolický týdeník), Piotr Krysztofiak
[ 26 ]
PŘÍLOHY
(Katolická tisková agentura KAI a Vatikánský rozhlas), Metoděj Kočí (Studio
Veritas ve spolupráci se Svobodnou Evropou a Rádiem Proglas).
Provincie prostřednictvím svých zařízení vydává časopisy Salve a Amen
a ve spolupráci s dominikánským laikátem měsíčník dominikánské rodiny
OPusculum (do r. 2000 pod názvem Růža), který slouží jako chlavní prostředek výměny informací v rámci dominikánské rodiny v provincii; není
však ze strany jednotlivých konventů a domů tak využíván, nakolik by bylo
potřeba. Místní sdružení laiků sv. Dominika v Brně vydává časopis Rosa
mystica. Bratři se podílejí na práci v edičních radách časopisů: Communio,
Filosofický časopis, Revue pro církevní právo, Acta Univeritatis Carolinae –
Iuridica. Časopis Amen se potýká v tomto období nemalými těžkostmi a
v jeho vydávání nebude možno pokračovat bez většího opravdového přispění
bratří.
Nakladatelství Krystal OP vydává sice nemnohé, ale zato kvalitní publikace jak po stránce obsahové, tak po stránce technické. V tomto a příštím
roce vychází řada dominikánských historických i duchovních publikací související s výročím 700 let od založení provincie. Bratři někdy publikují i
prostřednictvím jiných nakladatelství; až na dvě bolestivé výjimky se to děje
na základě náležitého projednání s provinciálem.
Bratři žijící v komunitách spravují 4 farnosti v sídle konventů a domů
(Praha, Plzeň, Jablonné v Podještědí a Znojmo), z externích farností pouze
farnosti v Praze-Zlíchově a Praze-Jinonicích a v Prusinách u Plzně; též na
základě doporučení magistra řádu a projednání s biskupy se podařilo komunity vyvázat ze správy dalších farností v letech1999 a 2000. Bratři žijící mimo
komunity spravují farnosti v Sadské, Kostelní Lhotě a Kovanicích (fr. Martin
Fišer), Nové Pace (fr. Valentin Laburda jako kaplan), Jinošově (fr. Albert
Beneš), v Dobřanech, Chotěšově a Chlumčanech + řeckokatolickou farnost
sv. Mikuláše v Plzni (fr. Prokop Bahník).
Velký význam má speciální pastorace. Zde je třeba zmínit především
nemocniční správu v Olomouci a ve Znojmě a vězeňskou správu v Ralsku. Do
této oblasti spadá mnohotvárná služba ve společenstvích mládeže, rodin,
seniorů, duchovní obnovy a tridua, exercicie a rekolekce, misie apod. Tyto
aktivity jsou naším specifickým přínosem a je nadějné, že někteří diecézní
biskupové vybízejí k tomu, aby se řeholníci zaměřili právě na speciální služby,
nikoli na suplování či dublování běžné farní duchovní správy. Rozhodování
v této oblasti je v převážně záležitostí jednotlivých konventů a domů; na
jedné straně tu vidíme mnohé potřeby, kterým ani nejsme s to vyhovět, na
druhé straně je třeba, abychom se právě v této oblasti snažili o společné, ne
pouze individuální působení – to má být jedním z hlavních účelů komunitních
plánů apoštolátu, které jsme se dosud nenaučili náležitě vytvářet a naplňovat.
V rámci dominikánské rodiny bratří zajišťují duchovní službu jako
promotoři (pro mnišky, pro instituty zasvěceného života a pro dominikánské
PŘÍLOHY
[ 27 ]
konsociace), spirituálové (pro Českou kongregaci sester dominikánek, pro
Rozjímavé sestry sv. Dominika, pro sekulární instituty Dílo blažené Zdislavy
a Caritas Christi), kaplani jednotlivých komunit (konvent mnišek Znojmo
a konventy České kongregace sester dominikánek v Praze a Bojkovicích),
asistenti laických sdružení a v neposlední řadě jako stálí zpovědníci.
3. Důležitou oblastí života provincie je řeholní formace a studium.
V tomto období bylo přijato do řádu 5 noviců, z nich do řádu vstoupili 3
novicové. 2 bratři složili první sliby, 3 obnovili sliby a 1 bratr složil slavnou
profes. Čtyři bratři přijali službu lektora a jeden službu akolyty. Byla udělena
2 jáhenská svěcení a 7 kněžských svěcení.
Období 1998 – 2001 vykazuje velmi snížený počet obláček a dost velký
počet odchodů v době časných slibů, především však velký počet odchodů po
věčných slibech (ffr. Sadok Šícha, Rosarius Mrzílek, Michael Hrček a Tomáš
Černušák) i po přijetí kněžského svěcení do služby v diecézi (fr. Filip Stajner
a fr. Vavřinec Černý) či odchod z kněžské služby v katolické církvi
(ffr. Jeroným Vobrátil, Ondřej Hochmann, Odilo Štampach, Šebastián
Gazdag a Řehoř Mach). Tento jev je sice obecný v celé České republice,
nicméně nutí k zamyšlení nás samotné, protože v naprosté většině případů
bývají důvody na obou stranách – u odcházejících bratří i u řádových
společenství. Zde je především třeba snažit se o překonání polarizace, která
se projevila i ve výše zmíněných odchodech bratří, i o podstatné zlepšení
společného života – a to navzdory malomyslnosti, která nás mnohdy přepadá.
Z výše popsaných důvodů se razantně zmenšil počet bratří studentů. Zde
vidím jako nezbytné usilovat o formaci k důvěře Bohu a řádu a v atmosféře
vzájemné důvěry spojených s důrazem na modlitbu a ducha služby.
V intelektuální oblasti je třeba položit důraz na solidní teologickou, zvláště
však filosofickou formaci, jak k tomu vybízí encyklika Fides et ratio i závěry
letošní generální kapituly; zde vidím jako potřebné připomenout důležitý
aspekt našeho studia spojený s naším charismatem – misericordia veritatis.
Proto v situaci překonávání polarizace a vědomí některých nedostatků
formace i studia na teologické fakultě v Olomouci nás magistr řádu ve svém
vizitačním listě vyzval k hledání řešení spojeného s částečným či plným
studiem mimo Olomouc. Provinční rada ze tří možností navržených
magistrem řádu vybrala studium v toulouské provincii, to však dosud z
objektivních důvodů nebylo realizováno; slovenská viceprovinční kapitula
konaná začátkem září t.r. nabízí větší spolupráci v oblasti formace a studia –
úkolem provinční kapituly bude tyto skutečnosti uvážit a určit řešení do
budoucna.
Přes momentálně malý počet bratří v základní formaci má pro naši službu
i budoucnost studia v provincii velký význam postgraduální studium vedoucí
k řádovému lektorátu a k licenciátu i doktorátu teologie. V uplynulém
čtyřletí dosáhl lektorátu teologie fr. Benedikt Mohelník a pokračuje na studiu
[ 28 ]
PŘÍLOHY
liturgiky ve Fribourgu, kde již získal licenciát; licenciát teologie ve specializaci
filosofie získal fr. Lukáš Hušek; habilitační řízení úspěšně ukončil fr. Albert
Beneš; v postgraduálním studiu pokračují ffr. Efrém Jindráček a Romuald
Rob (k lektorátu), Jan Rajlich (k licenciátu), Lukáš Hušek, Štěpán Filip a
Damián Němec (k doktorátu). Navzdory mnoha pastoračním úkolům je
třeba, aby se další, především mladší bratři, odhodlali k postgraduálnímu
studiu a aby jim k tomu byly vytvořeny potřebné podmínky; to je třeba vzít
v úvahu též při revizi apoštolského poslání provincie.
4. V oblasti ekonomické pokračovala provincie v decentralizaci hospodářské správy, což je spojeno jak s větší odpovědností jednotlivých konventů
a domů, tak s menšími zdroji a možnostmi provincie. Provincie nadále zápasí
s důsledky předchozího období, kdy s nadějí na alespoň částečnou restituci
církevního majetku byly přijaty některé úvěry; k restituci však nedošlo a ani
asi brzo nedojde. Tato skutečnost i neplnění závazků našich dlužníků vede
k nutnosti nejen najít zdroje pro splácení úrokového zatížení, ale především
pro splacení úvěrů; z toho důvodu přijala provinční rada zásady procesu oddlužení provincie, které zahrnují bohužel také prodej některých nemovitostí,
což je nesnadná a zdlouhavá záležitost. Tíživou situaci hospodaření provincie
ztěžuje také neplnění předepsaných finančních odvodů ze strany některých
bratří či komunit (pravidelné sbírky na dorost, desátky z příjmů samostatně
žijících bratří). Proto toto období již není charakterizováno velkými rekonstrukcemi a opravami, ale pouze menšími, a to se stále rostoucím podílem
zdrojů zajišťovaných samotnými konventy a domy. Jedinou výjimkou bylo
dokončení generální opravy klášterního kostela v Olomouci poškozeného při
povodni v r. 1997, která však byla z větší části hrazena z příspěvků
ministerstva kultury, města Olomouce a zahraničních darů. Další potřebné
opravy již budou z finančních důvodů zdlouhavější a vyžádají si větší podíl
jednotlivých klášterů, ať už z jejich vlastních zdrojů, nebo na základě jejich
vyhledávání příspěvků a darů na lokální a regionální úrovni.
Velkým úkolem bylo dopracování a zpřehlednění účetnictví provincie, za
což platí velký dík fr. Martinu Dvořákovi a jeho laickým spolupracovnicím;
usiluje se také o náležité zpřehlednění a standardizaci účetnictví konventů
a domů, zde probíhá výběr vhodného software. Mnoho úsilí si vzal také
„úklid“ v některých ekonomických vztazích provincie, což se podařilo především v případě bývalého dominikánského kláštera v Jihlavě.
Celková hospodářská situace tak vede k paralyzaci určitých činností provincie, především nebylo možno náležitě realizovat úmysly provinční kapituly
týkající se jednostlivých hospodářských projektů, a to jak v oblasti věcného
naplnění, tak především v oblasti správy fondů. Zde je nutné, aby se nadále
usilovalo o oddlužení provincie, nalezení spravedlivého modelu kontribucí
a jeho dodržování a dokončení decentralizace ekonomické správy spravedliPŘÍLOHY
[ 29 ]
vým způsobem.
Podrobněji o těchto otázkách pojednává zpráva syndika provincie.
5. Jak vyplývá z výše uvedených důvodů personálních i finančních, uplynulé období nebylo obdobím vnějšího růstu, ale spíše obdobím tříbení, vyjasňování či jakéhosi „úklidu“ a revize dosavadního směru a dosavadních plánů,
tedy obdobím krize (v pozitivním i negativním smyslu slova); to všechno
vedlo k vnějšímu oslabení provincie. Jasně se tu projevily důsledky společenských a náboženských změn v České republice (deziluze, demografická situace, polarizace apod.) i našich vlastních chyb, nedostatků a selhání. Zároveň
je to období, které nás vede k větší pokoře a skromnosti i k většímu důrazu
na základní pilíře našeho života: vztah k trojjedinému Bohu a spoléhání na
jeho milosrdenství, hledání lepšího způsobu společného života (provázené
chybami a klopotností, ale i nadějí), snaha o společný apoštolát, i když ne
zdaleka u všech bratří, spolupráce v rámci dominikánské rodiny. Bylo by však
nepravdivé a nespravedlivé budit dojem, že se v těchto oblastech neudělalo
v posledních letech nic nebo jen velmi málo dobrého, ale je pravdou, že zde
máme co dohánět. Jako podnět nám může znovu sloužit vizitační protokol
magistra řádu z března 2000.
Některé plány se proto nepodařilo uskutečnit anebo uskutečnit jen
částečně. To platí také o letošním výročí 700 let založení naší provincie,
jehož připomínka neměla ve všem předpokládanou podobu.
V nejbližším období – a bude to také úkolem provinční kapituly – bude
třeba jasněji stanovit, na co budeme klást důraz a které studijní a apoštolátní
aktivity budeme nadále realizovat, a na druhé straně stanovit, co bude třeba
utlumit nebo opustit proto, abychom mohli dělat to, pro co jsme tu a pro co
jsme se náležitým způsobem rozhodli. Stejně tak je potřebné, abychom
pravdivě řekli, co jsme schopni dělat a co ne a kdo bude v jednotlivých oblastech schopen a ochoten být „tahounem“. Bez osobního nasazení to nepůjde,
navzdory zkušenosti, že nelze vždy počítat s náležitým pochopením a spoluprací ze strany druhých. Vzdát se však znamená umírat zaživa. Stejně tak je
třeba nacházet cesty spolupráce, a to jak uvnitř provincie, tak mimo ni.
V této souvislosti vyjadřuji svůj upřímný dík těm, kdo v uplynulých letech
brali na sebe nemalé břímě úkolů a odpovědností, především však našim
starším a nemocným bratřím a sestrám, kteří nás podporují svou modlitbou
a obětí, bratřím z generální kurie i bratřím ze sousedních provincií za jejich
podporu a pomoc i nabídky spolupráce.
6. Na závěr chci říci několik osobních slov. Je známo, že jsem se zdráhal
přijmout službu provinciála, a to pro vědomí obtížnosti úkolů s ní spojených
a pro omezenost svých schopností a sil. Mnohé z toho se pro mě osobně
[ 30 ]
PŘÍLOHY
potvrdilo až velmi tvrdě. Jako každý člověk mám na svém kontě nejen své
nezaviněné slabé stránky, ale i zaviněné nedostatky a selhání, někdy se
projevily důsledky mého vnitřního vyčerpání. S důvěrou v milosrdenství Boží
a vaše prosím o prominutí všeho, co jsem měl a mohl pro vás udělat, a
neudělal.
Je vidět, že nás v budoucnu čeká nemálo nesnadných úkolů, které si
vyžádají velké nasazení i ze strany příštího provinciála; navíc by bylo pro
provincii velkou pomocí, kdyby to byl člověk schopný víc iniciovat,
povzbuzovat a ukazovat směr, než to dokážu já. Zde se u mě projevuje také
velká vnitřní únava z tak nesnadného období, naplněného tolika obtížnými
jednáními. Proto prosím, abyste se opravdově modlili za volbu nového
provinciála a upřímně a pravdivě se radili o tom, kdo by mohl zastávat nejen
tuto službu (nutně to nemusí být bratr z naší provincie), ale i další odpovědné
služby.
Vás, sebe i celou provincii svěřuji do ochrany Boží, sv. Zdislavy
a sv. Václava.
V Praze dne 13. října a 26. listopadu 2001
fr. Damián Němec, OP
provinciál
II. Zpráva provinciála o vizitacích
Chci podat přehled o vizitacích konaných během čtyřletí provincialátu od
února 1998 do ledna 2002.
1998: 10. – 12.2. Olomouc
1999: 5.5. Jablonné v Podještědí; 2.6. Ústí nad Labem; 10.6. Znojmo –
bratři; 14.6. Praha – bratři; 5.11. Uh. Brod; 29.11. Znojmo – mnišky; 3.12.
Olomouc.
2000: 17.1. Praha-Lysolaje; 18.2. Uhříněves.
2001: 8. – 9.2. Olomouc (místo r. 2000); 19. – 20.10. Praha-Lysolaje;
23. – 24.10. Olomouc (socius); 29.10. Znojmo – bratři; 7.11. Plzeň; 26.11.
Praha – bratři; 3.12. Uh. Brod (socius).
2002: 10. – 11.1. Znojmo – mnišky; 16.1. Uhříněves; 25. – 26.1.
Jablonné v Podj. (socius).
Zápisy o kanonických vizitacích jsou založeny na provincialátě ve složce
č. 054, a to zápisy po všech vizitacích konaných provinciálem i jeho sociem.
Těžiště vizitací spočívalo v osobních rozhovorech, které byly většinou vedeny
upřímně, i když byla leckdy poznat větší upřímnost ze strany sester než ze
strany bratří; tam v několika případech nebyly v rámci vizitace řečeny
PŘÍLOHY
[ 31 ]
závažné skutečnosti, které doslova několik dní po vizitaci vyústily buď
v žádost o dispens od závazků ze slibů či o exklaustraci, anebo ve faktický
odchod z komunity. Ukázalo se, že vizitacím je potřeba ponechat hodně času
– obvykle asi 1 hodinu na rozhovor s bratřími, o něco více na rozhovor se
sestrami.
fr. Damián Němec, OP, provinciál
III. Zpráva syndika provincie
Pro období let 1998 – 2001 můžeme nalézt několik obecnějších
charakteristik:
I
1) Na rozdíl od předchozích let nebylo již obdobím velkých rekonstrukcí
a oprav. Jednak proto, že velké „projekty“ minulosti byly již plně či z velké
části dokončeny (rekonstrukce kláštera Olomouc, Jablonné, Uherský Brod,
Litoměřice). Jednak proto, že zdrojová část rozpočtu provincie byla pro
„nové hospodářské projekty“ vyčerpána. Výjimkou byla generální oprava
kostela NPPM v Olomouci (škody způsobené povodní), dokončená v listopadu 1998, která však byla hrazena z prostředků MK ČR vyčleněných na
odstranění následků povodně, magistrátu města Olomouce a ze zahraničních
darů. (Pan Bůh odplať všem malým i velkým dárcům!) Další oprava klášterů
(Praha, Plzeň, Znojmo, Ústí n/L.) je již pomalejší a déletrvající, vzhledem
k menšímu využitelnému množství finančních prostředků na jednotlivé roky.
Stále větší roli v ní hrají a budou hrát i prostředky daného města, regionu či
kraje. Podobně je tomu i v případě nově podaného většího projektu úprav
kláštera v Jablonném.
2) Zmíněné období však tím více bylo obdobím, ve kterém se projevily
důsledky předchozích let ve směru úrokového zatížení provincie z úvěrů
námi přijatých (potřebných pro opravy i pro zajištění běžného provozu).
Proto musela být velká část prostředků provincie směřována do této oblasti
a nemohla být využita pro jistě důležitější oblasti jakými je apoštolát, pastorace, studium. V převážné míře však směřovala pouze do oblasti úroků a jen
v malé míře do splácení jistin, což je jedním z hlavních úkolů současnosti a
blízké budoucnosti.
3) Obecným problémem s velmi konkrétním finančním dopadem do
rozpočtu provincie byla v uplynulém období insolventnost či spíše neochota
a nezájem našich dlužníků dostát svým povinnostem a smlouvám a vrátit
zapůjčené finanční prostředky v daném termínu a výši. To negativně násobilo
[ 32 ]
PŘÍLOHY
situaci popsanou v předchozím bodě.
4) Jako pozitivní důsledek uvedené „finanční vyčerpanosti“ provincie lze
uvést postupné přebírání odpovědnosti za vyrovnanost vlastního rozpočtu
kláštery samými, a to v nemalé míře i v případě kláštera Olomouc, který
z hlediska formačního domu byl vždy největší zátěží provincie. Zde se však
promítl i nízký stav dorostu provincie, který nejen snížil výdajovou část, ale
umožnil pronajmout postupně celé poslední patro olomouckého kláštera
studentům VŠ a tak posílit i příjmy kláštera z dalšího zdroje. Uvedené
skutečnosti jsou postupným naplňováním úkolu decentralizace daného
poslední provinční kapitulou.
II
Základní souhrnné informace vycházející z účetních výkazů provincie
(výsledovka a rozvaha), zahrnující i tzv. mandátní oblast v klášterech, jsou
uvedeny v příloze č. 1.
Plnění rozpočtu provincie za rok 2000 bez vlivu mandátní činnosti je
potom v příloze č. 2 a podrobný přehled pohledávek a závazků v příloze 3.
Obě přílohy jsou ryze interním materiálem provincie a nebudou součástí
zveřejňované části akt kapituly.
Plánované rozpočty provincie se v letech minulých z výše uvedených
důvodů nedařilo celkově naplnit. Pro nenaplňování příjmové stránky musely
být i v jednotlivých letech upraveny skutečné výdaje rozpočtu. Magistru řádu
byly odváděny kontribuce jednotlivých let, nebyla však provedena splátka
úroků za rok 1999, 2000 ani 2001, ani první splátky dluhu předepsané
k úhradě na rok 2001. O situaci provincie byl v dubnu 2001 informován
nový syndik řádu, který (zatím pouze ústně) přislíbil zrušení úročení našeho
dluhu u Generální kurie Řádu. Dalším z přijatých opatření v roce 2001 bylo
zvýšení počtu sloužených intencí pro odvod Magistru řádu ze čtyř v roce na
dvanáct pro každého kněze provincie.
Provoz formačního domu se do jisté míry stabilizoval, představuje roční
výdaj ze strany provincie ve výši cca 600 tis. Kč (2000 i 2001) a daří se udržet
s jen s vydatným přispěním olomouckého konventu. V rozpočtu provincie
však přesto chybí mnohé pravidelné sbírky na dorost v našich kostelech
(např. sv. Voršila, sv. Bartoloměj, sv. Filip a Jakub v Praze, sv. Michal v Brně,
sv. Apolinář v Sadské, sv. Mikuláše v Dobřanech), desátky z příjmů
samostatně žijících bratří a některé intence na podporu dorostu. Proto byli
pověřeni syndici jednotlivých klášterů, aby výše uvedené chybějící příjmy
(intence na dorost, Magistra Řádu, sbírky a desátky) od bratří asignovaných
do příslušného kláštera vyžadovali a odevzdávali syndikovi provincie vždy za
celý klášter, tj. všechny asignované bratry.
PŘÍLOHY
[ 33 ]
Postupné přenášení odpovědnosti a vyrovnanosti rozpočtu klášterů na ně
samé i nedostatek zdrojů na opravy klášterů ze strany provincie však s sebou
nese menší schopnost či neochotu klášterů plnit povinnost kontribucí
provincii. Nalezení spravedlivého modelu kontribucí zohledňujícího pokrytí
nezbytných (ne nadbytečných) potřeb kláštera (vč. bratří do něj asignovaných
ale nežijících) i nutnost společné odpovědnosti všech za osud provincie a její
hospodaření (adekvátního stejné problematice na úrovni Řád versus jednotlivé provincie) je jedním z hlavních úkolů tohoto období.
Ve vztahu k financující bance jsme byli nuceni plně splatit přijatý úvěr
z let 1995 a 1996 bez možnosti jej prodloužit, což výrazně ovlivnilo plnění
rozpočtů 1999 a 2000 a bylo nakonec řešeno prodejem nemovitosti. Přes
opakované požadavky banky se nepodařilo snížit rámec kontokorentního
úvěru. To představuje měsíčně 48 tis. Kč úroků. Blíže v odstavci o dluzích a
pohledávkách.
Na provinční zařízení byly přijaty účelové dotace, ale brzy po přijetí
musely být využity na platby palčivějších položek v rozpočtu. Tím se ve výdajích rozpočtu stabilně nedostávalo zdrojů na některá provinční zařízení a
oprávněné platby výdajů těmito zařízeními zatěžovaly rozpočet jako mimořádné. Bylo tím také zcela znemožněno plánované rozpočtování formou
fondů či hospodářských projektů. Přesto se domnívám, že všechny nezbytné
výdaje provinčních zařízení byly (sice se zpožděním) pokryty.
Ve zdrojích váznou především příjmy přijatých úroků a splátek našich
pohledávek.
K očekávanému kladnému soudnímu rozhodnutí o vrácení kláštera
v Chebu, který měl být v první fázi „vyměněn“ za Jihlavu, ve druhé fázi potom prodejem pokrýt nedostatek zdrojů, nedošlo. Provincie neuspěla ani u
odvolacího a Ústavního soudu, odvolání do Strasbourgu nebylo dle rozhodnutí PR uskutečněno.
III
Velmi složitá situace byla v oblasti závazků a pohledávek.
Pohledávky sice číselně převyšovaly závazky provincie, ale rozhodující
pohledávky z doby před rokem 1998 jsou velmi těžce dobytné, a to jak
úrokově, tak jistinně. Byly podniknuty různé právní kroky k jejich vymožení,
zatím bez většího úspěchu. V této činnosti je však nutné bezpodmínečně
a mnohem razantněji postupovat i v dalším období. Další pohledávky jsou
splatné velice pozvolna. Některé „kvazipohledávky“ vznikly jen ryze účetně
(Jablonné, více než 9 mil. Kč, aj.) a byly odepsány jako dar.
Jako jedno z pozitiv uplynulého období je nutno hodnotit finanční
vypořádání v otázce objektu v Jihlavě (viz akta minulé kapituly), kde došlo
[ 34 ]
PŘÍLOHY
ke splacení podstatné části dluhu Jihlavského místního sdružení LSSD vůči
provincii, převzetí dědictví obrazů do správy provincie a k úplnému vyvázání
řádu (bratří i laikátu) z objektu nesoucího vysoký dluh. Zde je nutné poděkovat zejména za aktivní pomoc Provincii laiků s převzetím financí jihlavského sdružení i Klášteru v Jablonném v Podještědí s převzetím depozitáře
obrazů a provozu stálé expozice Míly Doleželové.
Dalším krokem, který se za pomoci Provincie laiků zdařil, je vyvázání
objektu ve Velké Chuchli v Praze ze zástavy bance v roce 2001 a možnost
s ním znovu nakládat, což může v příštím období velice pomoci v otázce
splacení pohledávky, která provincii vznikla pomocí při nákupu i opravách
této nemovitosti.
Naše závazky (vůči bankám, Generální Kurii, Slovenské viceprovincii
a fyzickým osobám) jsou jako splatné požadovány. Splátka úvěru bance byla
sice částečně za pomoci Provincie Teutonia uskutečněna, ale částečně za cenu
dalšího úvěrového a úrokového zatížení, neboť úroky bank jsou inkasovány
automaticky a úroky dalším věřitelům placeny dle smluv. Znovu za pomoci
provincie Teutonia byla provedena částečná splátka našeho závazku,
zajišťující částečné snížení úrokového zatížení provincie.
V okruhu dlouhodobých závazků vůči konventům a zařízením provincie
jsou naše platby zatím odloženy a uskutečňovány jen mimořádně.
Závažným a potřebným krokem bylo rozhodnutí provinční rady o razantním snížení závazků provincie formou prodeje našeho neobsazeného kláštera
v Ústí nad Labem, příp. pronajatého kláštera v Litoměřicích, kde byly první
pokusy o prodej (Ústí) či nový způsob pronájmu (Litoměřice) podniknuty.
Zatím bez konečného provedení a očekávaného finančního efektu. Další
kroky jsou průběžně a dle dispozic PR podnikány. Vzhledem k vývoji situace
se jeví reálný předpoklad realizace uvedeného rozhodnutí provinční rady
v průběhu 2002.
IV
Celkové zhodnocení hospodářského stavu provincie a návrhy možného
řešení:
Hospodářský stav provincie není příliš příznivý. Jako vnější vliv se na této
skutečnosti nejvíce podílí dlouhodobě neřešený a neuzákoněný vztah církve
a státu, tj. nedokončené restituce majetku (klášter Cheb, pozemky, lesy aj.).
Na jejich příslibu byly uskutečněny v letech 1992 – 1996 zmíněné nákladné
opravy a rekonstrukce nemovitostí. Pro nedostatek prostředků byla potom
přijata většina našich závazků. Od té doby dochází k trvalému napětí
v rozpočtu provincie, násobenému insolventností našich dlužníků.
Pravidelné příjmy provincie jsou nízké a nedostačující. Zcela v nich zatím
PŘÍLOHY
[ 35 ]
chybí vhodné investice (např. podíly v různých bankovních fondech cestou
Generální kurie, možnost oprav některých nemovitostí pro získání vyššího
pronájmu aj.). Nabízené projekty ze zahraničí s sebou nesou ve většině
případů povinnost velmi vysokého finančního podílu nositele projektu tedy
provincie. Pravidelné náklady rozpočtu a očekávané požadavky zařízení
provincie se nedaří vždy uspokojivě pokrýt, což prohlubuje finanční napětí.
Před účastníky provinční kapituly tedy stojí posoudit tuto situaci a vytýčit
směry a cíle strategie hospodaření provincie v následujících letech.
V Praze, dne 10. 10. 2001
[ 36 ]
Fr. Martin Dvořák, OP
syndik provincie
PŘÍLOHY
IV. Potvrzení volby provinciála České dominikánské
provincie
MY,
fr. Carlos Alfonso Azpíroz Costa, OP,
PROFESOR POSVÁTNÉ TEOLOGIE
A POKORNÝ MAGISTR I SLUŽEBNÍK
CELÉHO ŘÁDU KAZATELŮ
Našemu milovanému bratru
Alvarezovi Kodedovi, OP
Bratři vokálové z naší České dominikánské provincie, nemajíce svého zákonného provinciála, shromáždili se, aby své Provincii opatřili schopného
představeného. Tvou schopnost znali už dřív, a právě tě kanonicky postulovali. Prosili Nás, abychom jejich prosbu schválili a potvrdili. Máme za to, že
Tvá způsobilost k tomuto oficiu je dostatečně ověřena. Vyslechli jsme některé
rozvážné bratry a jsme nakloněni mínění vokálů. Proto jsme se rozhodli
schválit uvedenou postulaci. A proto touto listinou potvrzujeme Tebe,
fr. Alvareza Kodedu, OP
za provinciála naší České dominikánské provincie
Přikazujeme Ti mocí poslušnosti, abys do pěti dnů přijal zmíněné oficium
provinciála a zavázal se k jeho zastávání nebo abys ho odmítl. Všem bratřím
řečené Provincie vcelku i jednotlivě přikazujeme, aby Tě po tvém souhlasu
přijali jako pravého a zákonitého provinciála.
VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. AMEN.
Dáno v Římě, na naší generální kurii, dne 29. ledna 2002.
Prot. N1 12/02/121 CP
fr. Carlos A. Azpíroz Costa, OP
magistr řádu
PŘÍLOHY
fr. Thomas McCarthy, OP
sekretář
[ 37 ]
V. Notářské osvědčení o zvolení provinciála
Mgr. Libuše Jarnotová
notář v Olomouci
Olomouc, Hanáckého Pluku 4
NZ 49/2002
N 55/2002
osvědčení
o průběhu a výsledku kanonické volby
provinciála České dominikánské provincie
ve smyslu § 77 zákona č. 358/92 Sb. – notářský řád – ve znění pozdějších
novel a to v části, kdy byl pronesen výrok o volbě a v části, kdy byla tato
volba potvrzena a přijata.
Za prvé. Dne 29. ledna roku 2002 jsem se jako osvědčující notář
zúčastnila volby provinciála České dominikánské provincie, která se
uskutečnila v budově KIáštera dominikánů v Olomouci, Slovenská ulice č. 14
v kapitulním sále a to v době od 8.30 hodin do 10.22 hodin s tím, že
potvrzení a přijetí volby se stalo v době od 20 hodin do 20.30 hodin téhož
dne v kostele kláštera na téže adrese.
Volbě předsedal řeholní bratr Damián Němec, který seznámil přítomné
s tím, že volba se koná v souladu s ustanoveními Kodexu kanonického práva
a Knihy stanov a nařízení bratří řádu kazatelů. Poukázal na to, že volba
proběhne tajně a má nejvýše sedm skrutinií s tím, že zvolen bude ten, kdo
dosáhne prosté většiny platných hlasů v případě volitelných osob nebo dvou
třetin platných hlasů z okruhu postulovatelných osob. Dále uvedl, že voleb
se zúčastnilo jedenáct osob z celkového možného počtu jedenácti osob, které
jsou oprávněny volit.
Volba probíhala tajně tak, že volitelé napsali na lístky, které jim byly při
každém skrutiniu rozdány, jméno volené osoby a tento lístek byl vložen do
uzavřené urny, načež sčitatelé po jejítm otevření sečetli hlasy a předsedající
vyhlásil ,jména volených v jednotlivých skrutiniích a počet hlasů, kterých
dosáhli.
Takto byl zvolen v šestém skrutiniu počtem osmi hlasů z jedenácti
odevzdaných hlasů, přičemž deset z nich bylo platných:
Ing. Petr Kodeda (řeholním jménem Alvarez), r.č. 61.06.30/0519, bytem
Plzeň 3, Dr.E. Beneše 32, PSČ 320 24.
Po vyhlášení této volby předsedajícím bratrem Damiánem Němcem bylo
jednání přerušeno do dvaceti hodin téhož dne.
Ve dvacet hodin téhož dne se kapitula opět sešla v klášterním kostele. Na
tomto shromáždění přečetl bratr Damián Němec listinu, kterou nadřízený –
[ 38 ]
PŘÍLOHY
magistr Řádu Carlos Alfonso Azpíroz Costa – potvrdil volbu Ing. Petra
(Alvareze) Kodedy jako provinciála České dominikánské provincie a odevzdal
mu potvrzovací listinu. Poté zvolený Ing. Petr (Alvarez) Kodeda učinil
prohlášení, že volbu přijímá, podepsal se on a dva svědci na potvrzovací
listině a složil kanonickým právem vyžadované vyznání víry a přísahu.
Jednání kapituly bylo ukončeno ve 20,30 hodin téhož dne.
Za druhé: O tom byl tento notářský zápis sepsán a podepsán mnou jako
osvědčujícím notářem.
Mgr. Libuše Jarnotová, v.r.
notář
PŘÍLOHY
L.S.
[ 39 ]

Podobné dokumenty