90 (8.4.-22.4.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

Komentáře

Transkript

90 (8.4.-22.4.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Chrámový pěvecký sbor a Jednota sv. Josefa Jaroměřice nad Rokytnou
Vás zvou na
K O N C E R T
Katedrálního pěveckého sboru
z Sheffieldu - Anglie
Jaroměřice nad Rokytnou, chrám sv. Markéty
sobota 14. dubna 2012 v 17 hodin
vstupné dobrovolné
neděle 8. 4. 2012 - neděle 22. 4. 2012
Přání od Mons. Josefa Valeriána
Radost a sílu z této Pravdy vyprošuje
a žehná Vám
hebrejsky SHALOM,
byla první slova,
jimiž se vzkříšený Mistr obrátil
na své učedníky.
„Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není tu, byl vzkříšen!“ (Luk 24,5-6)
Pořadí
1.
2.
3.
Kalendář:
Jméno
David Šplíchal
Fanda Celý
Vítek Pokorný
Matěj Kaidl
Michal Sigmund
Marek Vecheta
Účast na mši svaté
5
4
3
3
3
3
Tajenka: Důležitá postava je MARIE MAGDALSKÁ
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
Redakční rada : P. Jan Kovář, telefon: 736523628
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Jan Vlček, e-mail: [email protected], telefon: 776303384
Miroslava Prokopová, e-mail: [email protected], telefon: 724510727
Marie Vorlíčková, e-mail: [email protected], telefon: 605720952
Jana Kopečková, e-mail: [email protected], telefon: 777014575
Tento pozdrav shrnuje celé
velikonoční poselství.
Kristus totiž nezměnil svět
násilím a zbraněmi,
ale poselstvím míru,
pokoje a lásky.
Ať v tomto duchu
prožíváte i vy svoje Velikonoce.
Spolu s žalmistou můžeme zvolat:
„Hospodin kraluje, zajásej země!“
(Ž 96)
 každý čtvrtek od 15 30 hod. kroužek
Broučci
 od 9.4. budou mše sv. i ve všední den
v kostele (už ne v boční kapli)
 10.4. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše sv.
se svátostí nemocných, od 17 hod. zpověď
 10.4. v 19 hod. setkání Modliteb matek
v LD
 11.4 . po mši sv. setkání dětí k 1. svatému
přijímání
 13.4. od 14 hod. Bleší trh v LD
 14.4. v 8 hod. udělení Svátosti nemocných při
mši svaté v kostele
 22.4. ve 14 30 hod. modlitba za úrodu
u kaple sv. Tekly
 1.5. od 15 hod. Ochutnávka vín v LD
 8.5. pouť dětí
Mimo naši farnost:
 14.4. od 9 hod. pochod „Od
křížku - ke křížku“ v Náměšti n.O.
 4.-7.5. v Cizkrajově duchovní
obnova pro mládež od 14 let
 8.5. III. Pěší pouť žen a dívek
z Mor. Budějovic do Kost. Vydří
STRÁNKA 2
Milí farníci,
co si dnes většina lidí představuje pod pojmem Velikonoce? To, co děti. To, co
zbylo z pohanských zvyků a symbolů jara, kterým už mnozí nerozumí, co
znamenají.
Co znamenají Velikonoce pro nás, věřící křesťany? Když řeknu všechno,
nebudu daleko od pravdy. To, na čem je postavena naše víra a naděje, to
nejpodstatnější a nejdůležitější – na ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Ježíši. V něm
je naše naděje na celou věčnost. Tradice, které jsou s tímto obdobím spojeny, mají
jen vyjadřovat naši hlubokou radost z toho, co nám
Ten, jemuž jen láska je
bylo zaslouženo a darováno Kristem, který sám, jak se vlastní,
zpívá v rytmické písni, je život, radost, pokoj, láska, s pokorou tiché ovečky
pravda, vítěz, domov, cesta s námi. Ale jak si vážit svým křížem našim
života bez setkání se se smrtí, radosti bez zármutku,
křížům dal cíl
pokoje bez rozervanosti srdce, lásky, když a připsal nám své
nepoznáváme, co je to pravá oběť a darování se, vítězství.
František Trtílek
pravdy, když nejsme vnitřně svobodní, vítězství bez
boje, domova bez opuštěnosti, cesty bez bloudění, blízkosti Krista bez vyprahlosti
duše? Radostné Velikonoce, co to je, kde je nalézt, jak si je „vyrobit“, aby byly
opravdové, i bez vnějších okras, v jádru naší duše? Nelze je vyvolat sebelepší
výzdobou, jídlem, ani společností a zábavou. Velikonoční pokoj a radost, které si
přejeme, vyvěrá z přátelství s Ježíšem, který je pro mě život, radost, láska ….
záruka pravdivosti. Z tohoto přátelství a z víry v jeho slovo potom pro mě platí
všechna zaslíbení, vše, co pro mě Ježíš vykonal. Jsem s ním spojen na život a na
smrt skrze svátost křtu, kterou žiji jako Kristův učedník, který mu svěřil
a odevzdal svůj život, svůj čas, svůj majetek, své vztahy, své tělo a duši.
„Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl
vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme
s ním srostli tak, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni i v jeho
zmrtvýchvstání…. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že s ním také budeme
žít… tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem
Ježíšem.“
Když slyšíme v Noci všech nocí tato slova, měla by se nám hluboko vrýt do
srdce i paměti a nechat se jimi proměňovat. Neměly by se už vynořovat
pochybnosti, zda jsem hříchu umřel a žiji novým životem. Vždyť pokud jsem se
těšil na setkání s milosrdným Ježíšem ve svátosti smíření, nechal se obejmout
v jeho láskyplném náručí, děkoval za drahocennou krev Beránkovu, která mě
znovu vrátila do křestní nevinnosti, prožil setkání s Živým, Zmrtvýchvstalým –
nemohu odejít bez radosti, pokoje a rozhodnutí: Pane, chci žít pro tebe, jako ty jsi
žil pro mě, denně umírat hříchu – smrti, protože cena za moji záchranu, spásu,
radost věčnou byla tak vysoká, že i kdybych se snažil žít co nejvíc svatě, bude moje
vděčnost naprosto nedostatečná.
Z Velikonoční obnovy křestního slibu bychom měli oživit a renovovat svůj
Pořad bohoslužeb
Den
Liturgická oslava
Čas
7 30
neděle
8.4.
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
pondělí sv. Marie
9.4.
Kleofášova
úterý
10.4.
středa
11.4.
čtvrtek
12.4.
pátek
13.4.
sobota
14.4.
11 00
19 00
7 30
za farníky
za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu,
Svobodovu a duše v očistci
za rodiče Kremláčkovy, syna, dvoje rodiče
a celou přízeň
za živou a zemřelou rodinu Klímovu,
Burianovu a Marii a Bedřicha Dvořákovy
19 00
za Milana Němce a dvoje rodiče
sv. Michael de
Sanctis
19 00
za manžele Hobzovy, za Waicovy
a celou jejich přízeň
sv. Stanislav
17 30
za rodiče Blažkovy a duše v očistci
sv. Julius
19 00
za kněžská a řeholní povolání
sv. Martin I.
19 00
za rodinu Jansovu, Hálovu, děti a příbuzné
sv. Lambert
19 00
za rodiče Dufkovy a vnuka Jana
2. neděle
neděle velikonoční 15.4. Božího
milosrdenství
pondělí sv. Bernadetta
16.4. Soubirousová
úterý
sv. Inocenc
17.4.
středa sv. Krescenc
18.4. (Rostislav)
čtvrtek
sv. Ema
19.4.
pátek
sv. Hugo
20.4.
sobota
sv. Anselm
21.4.
7 30
11
00
3. neděle
velikonoční
za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče
za rodiče Papouškovy a Slezákovy
19 00
za Ludvíka Špačka, manželku a syna
19 00
za Eduarda Pokorného, vnuka Romana
a vnučku Radku
19 00
na poděkování
17 30
za rodinu Dvořákovu a Majzlíkovu
19 00
za kněžská a řeholní povolání
19 00
za Jaroslava Kubu a rodiče
19 00
na poděkování za Boží pomoc a ochranu
11 00
za rodiče Svobodovy, Roupcovy
a Miroslava Dvořáka
za rodinu Hodermarsku
19 00
za rodiče Mácovy a Perničkovy
7 30
neděle
22.4.
Bohoslužby
STRÁNKA 6
STRÁNKA 3
Něco pro děti
Najdi a zaškrtej všechna níže napsaná
slova ve vedlejší osmisměrce.
Zbývající písmena pak vytvoří jméno
důležité postavy, která se setkala
s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání.
PÁTEK
PŘÁTELÉ
VCHOD
HROB
DVA
OČI
ANDĚL
JEŽÍŠ
UTÉCT
MUŽ
OTEVŘEN
ODVALEN
NOVINA
SOBOTA
PLÁČ
KÁMEN
HROBKA
DOBRÝ
další duchovní život. Často nepodařená
a křečovitá postní předsevzetí (pokud vůbec byla)
by se měla přetvořit v radostnou svobodu
vykoupených Božích dětí, které na každý impuls
bolestný i radostný, zvenku i zevnitř, odpovídají
upřímnou vděčností, že Ježíš s námi počítá
v plánu spásy naší i odpovědnosti, kterou nám
svěřuje, abychom pokračovali v hlásání evangelia
– jsem Živý, jsem s vámi. Intenzivní a přetvářející
zkušenost s Ježíšem, který nám naslouchá,
pomáhá, očisťuje, živí, který se nám daroval
a stále po nás touží vyprošuje
Požehnané Velikonoce!!!
Důležitá postava je: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kalendář velikonoční liturgie
(Pokračování ze stránky 4)
7. 4. Bílá sobota
Pastor na moment ztichl. „Kolik chceš za ty ptáky, synku?" „Cóó? Na co by
vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou
pěkní." „Kolik?" znovu se ptá pastor. Chlapec si ho přeměřil, jako kdyby se
zbláznil, a vyhrkne: „10 dolarů!" Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku.
Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk. Pastor zdvihl klícku a opatrně
ji nesl na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel
dvířka a něžným ťukáním na mřížku přiměl ptáky, aby vyletěli. Pustil je na
svobodu.
To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelně a pastor začal vyprávět tento
příběh: Jednoho dne si povídal Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské
zahrady a škodolibě se chlubil: „Nuž, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí.
Nastražil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!"
„Co s nimi budeš dělat," zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: „Cha, budu se bavit!
Budu je učit, jak se mají brát a potom rozvádět, jak se mají nenávidět a ubližovat
si, naučím je pít, kouřit, fetovat a rouhat se. Naučím je vynalézat pušku a bomby
a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"
„A co uděláš potom?" zeptal se Ježíš. „Zabiju je!" hrdě vypjal Satan, „všechny
je zabiju!" „Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš. „Snad bys ty lidi nechtěl?! Není
v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou
tě jenom nenávidět. Naplivají na tebe, budou tě
proklínat a zabijí tě! Určitě o ně nestojíš!" „Co za
ně chceš?" zeptal se znovu. Satan pohlédl na Ježíše
a zašklebil se: „Všechny tvoje slzy a všechnu tvoji
krev!" Ježíš řekl: „Máš je mít!" a zaplatil.
Pastor zdvihl klícku a odešel od kazatelny.





Liturgické texty
Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Sk 10, 34a. 37-43
2. čtení: Kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9
2. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 4, 32-35
2. čtení: 1 Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20, 19-31
3. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 3, 13-15. 17-19
2. čtení: 1 Jan 2, 1-5a
Evangelium: Lk 24, 35-48
v 8 hodin nácvik ministrantů
v 9 hodin modlitba breviáře
celý den služby u Božího hrobu
ve 20 hodin obřady Velikonoční vigilie,
agapé po mši svaté – jako vloni
8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

v 7 30 a v 11 hodin mše svaté s žehnáním
pokrmů a večer v 19 hodin mše svatá
9. 4. Velikonoční pondělí

Ptá se kudlanka
nábožná jetele:
"Jeteli, proč se
nemodlíš?"
Jetel smutně
odpoví:
"Já nechci být
spasen."
v 7 30 a v 19 hodin mše svatá
MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou
zve všechny na
5. ročník
ochutnávky moravských vín
v neděli 1. května 2012 od 15 00 do 20 00 hod.
do Lidového domu v Jaroměřicích n. Rok.
za lidové ceny:
vstupné 30,- Kč, jeden pohár 5,- Kč, ostatní pohoštění zdarma
STRÁNKA 4
STRÁNKA 5
Kola pro Afriku
„Otevřete si dveře do jiného života"
Chystáte se vyzbrojit své děti do nové cyklistické sezóny
a zůstane vám doma kolo "na ocet"? Nebo máte nějaké starší,
na kterém by už vaše děti nevyjely? Nebo je celkem zánovní, ale
něco mu chybí a vám se to už nechce opravovat? Máte doma náhradní díly, nebo
nářadí na kola, které už nepoužijete?
Nabízíme řešení, jak se zbavit přebytečného harampádí a přitom poskytnout
velký dar někomu druhému. Pomozte charitativnímu projektu "KOLA PRO
AFRIKU". Vaše nepotřebné kolo může pomoci dětem v rozvojových zemích
získat vzdělání.
Kola shromažďuje pan Jaroslav Karmazín, Na Vyhlídce 904 v Náměšti, nebo
je můžete přivézt v sobotu 14.4.2012 a 19.5.2012 od 9:00 do 15:00 na farní dvůr.
Každý dárce obdrží potvrzení o převzetí. Více o projektu naleznete na
www.kolaproafriku.cz
Kristovým zmrtvýchvstáním bylo nám všem dosvědčeno, že smrt není tečka,
ale dvojtečka. Za ní je naděje. Naděje v jiný, nový život. Před nějakým časem jsme
mohli okolo silnic vidět velkoplošné billboardy, na kterých byla vyobrazena pouze
jedna nepatrná, všední věc. A to klika od dveří a u ní byl nápis „Otevřete si dveře
do jiného života.“ U toho nápisu jsem se zastavil a pomyslil si: naplnění této výzvy
v tom duchovním slova smyslu bych přál každému, kdo nepoznal Krista. On nám
říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn“(Jan 10,9). Otevřít tyto
dveře do nového
života může každý.
Ji stě bu de mi le
přivítán. Naše naděje
spočívá v tom, že
Kristus je dveře, my
máme kliku. Nic nám
ne b rá ní v t om,
abychom vešli. A tak se
připojuji k této výzvě:
Otevřme si dveře do
jiného života. Teď je ta
nejvhodnější chvíle.
+K
Poděkování
Od letošních Velikonoc dochází v naší farnosti k jedné změně. Po letech
obětavé, precizní a mravenčí práce přenechává paní Marie Čechová výzdobu
našeho kostela paní Janě Kopečkové a Marii Chaloupkové.
Chtěl bych touto cestou za nás všechny ze srdce poděkovat paní Čechové za
vše, co pro naši farnost udělala. Myslím, že jen málokdo z nás si umí představit, co
starost o výzdobu chrámu obnáší. Jako samozřejmost všichni bereme, že jsou na
oltáři a v celém kostele vždy čerstvé, citlivě upravené květiny, v souladu s liturgií.
Děkuji i všem ženám, které paní Čechové pomáhaly a všem, kteří nosí do kostela
květiny. Doufám, že to tak bude i nadále.
Přejme novému týmu, který se této činnosti ujímá, hodně odvahy a vytrvalosti.
Buďme k nim velkorysí.
P. Jan
Ptačí klec
Pastor Georg Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor,
přišel jednou jednoho velikonočního rána do kostela a nesl rezavou starou ptačí
klec, kterou položil vedle kazatelny. Věřící udiveně nadzdvihli obočí.
Když pastor promluvil, vyprávěl, jak se včera procházel po městě a uviděl
chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachy.
Zastavil ho a zeptal se: „Co to tam máš, synku?" „Jen pár starých ptáků,"
odpověděl. „Co s nimi chceš udělat?" ptá se pastor. Vzít si je domů a hrát si
s nimi," odpovídal hoch. „Budu je dráždit a vytrhávat jim pera, aby se porvali.
Vsadím se, že se pobavím." „Ale dříve či později jich budeš mít dost a přestane tě
to bavit. Co uděláš potom?" „Mám pár koček," povídá kluk, „dám je jim, rády si
na nich pochutnají..."
(Pokračování na stránce 6)
Z historického kalendáře
16. dubna 1927 narozen papež Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger), v březnu
1977 ustanoven arcibiskupem v Mnichově a Freisingu a téhož roku v červnu
jmenován kardinálem. Po smrti papeže Jana Pavla II. byl dne 19. 4. 2005 zvolen
kardinály jeho nástupcem a vybral si jméno Benedikt.
22. dubna 1787 přijal biskupské svěcení druhý biskup brněnský Jan Křtitel
Lachenbauer, OCr. (správu diecéze převzal 23. května 1787)
Farnost Jaroměřice nad Rokytnou pořádá
Kdy: v pátek 13. dubna 2012 od 14 00 do 18 00 hodin
Kde: velký sál Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou
Letos nevybíráme zboží předem, je možné jej přinést až v pátek odpoledne na
místo. Akce proběhne pod heslem „VŠE ZA 10 Kč“

Podobné dokumenty

105 (30.12.2012 – 13.1.2013) - Římskokatolická farnost Jaroměřice

105 (30.12.2012 – 13.1.2013) - Římskokatolická farnost Jaroměřice Někdy v polovině roku jsem doma našla dva velké pytle úplně nových triček. Dodnes nevím, který anděl je přinesl. Proto alespoň takhle dodatečně děkuji. Trička se budou nabízet v obchodě Baltazar po...

Více

177 (14.-28.2.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

177 (14.-28.2.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou lustroval Božím světlem. (Jen v něm můžem správně vidět). Je nutné odhalit svoji spolupráci se zlem. Z roztrženého srdce nechat vyhřeznout harampádí hříchu. Dovolit, aby svatý Chirurg vyčistil, seš...

Více

136 (27.4.-11.5.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

136 (27.4.-11.5.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou chybí? Myslím si, že v době mého dětství a dospívání fungovaly mnohem aktivněji schůzky ministrantů a mládeže, mívali jsme pravidelně „spolča“ a chodili jsme tam moc rádi. Chodívali jsme na výlety,...

Více

166 (13.-27.9.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

166 (13.-27.9.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Přijměte srdečné pozvání! Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou

Více

Zatím jsou nám poodhaleny jen širší nominace a ani sami

Zatím jsou nám poodhaleny jen širší nominace a ani sami Nominace na Czech Grand Design 2015 jsou venku! ­ CZECHDESIGN.CZ

Více

jiljí - Moravské Budějovice

jiljí - Moravské Budějovice rozkvete nový život skrze Krista, našeho Pána. Anselm Grün Moje modlitební kniha Vážení farníci,

Více