Zpravodaj města Písku - březen 2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj města Písku - březen 2015
číslo 3 • 2015
ZPRAVODAJ
MĚSTA PÍSKU
březen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
Jarní slavnost
na Kamenném mostě
5. 4. 2015
Přivítejme jaro společně!
• foto Jan Vávra
str. 6
str. 4
Bazén
pro Písek
Město Písek bylo
oceněno na summitu
mažoretkového sportu
NOVÁ
KŘIŽOVATKA
strana 14
číslo 3 • 2015
ZPRAVODAJ
Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání
naleznete na www.mesto-pisek.cz
MĚSTA PÍSKU
březen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
• Vydává městský úřad Písek
• Adresa vydavatele: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3
• Reg. č. MK ČR E 11 440
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Eva Vanžurová, starostka
• Vychází v nákladu 14 700 kusů • Distribuce výtisků zdarma
• Tiskne Profi-tisk group s. r. o.
• Datum vydání: 26. 2. 2015
• Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání naleznete na
www.mesto-pisek.cz
RV1400359/11
RV1400363/03
RV1500076/01
• inzerce
kontakty na redakci, inzerci a distribuci
redakce:
Bc. Kristýna Barchini
tel.: 382 330 211
fax: 382 214 431
mobil: 602 141 094
e-mail: [email protected]
Městský úřad Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
inzerce a distribuce:
Andrea Hemberová
tel: 777 663 795
e-mail: [email protected]
úvodník •
Senior pas – ojedinělý projekt
na podporu obyvatelstva od 55 let
Vážení a milí čtenáři,
v uplynulých dvou letech jste se v Písku
setkávali s brožurou Senior pas. Jednalo
se o přehled kulturních, společenských,
sportovních i vzdělávacích akcí. Na základě
zpětné vazby a zájmu píseckých seniorů,
aby tento přehled byl doručován přímo do
schránky jako součást Zpravodaje města
Písku, jsme pro Vás přichystali změny. Každý
čtvrt rok, počínaje dubnem 2015, se můžete
těšit na zajímavé články a informace pro
seniory, které budou zařazeny do Zpravodaje. Město Písek se také nově zapojilo do
celostátního projektu Seniorpas.
Tento unikátní projekt, původně Jihomoravského kraje, funguje v České republice od roku 2010. V současnosti je rozšířený
i v dalších krajích České republiky. Projekt
vychází z reálného zjištění, že aktivních
seniorů čím dál více přibývá. Klade si tedy
za cíl nabídnout této cílové skupině celou
škálu možností, jak trávit volný čas. Nabízí i nové způsoby, jak začlenit seniory
znovu do aktivního života. Výhodou tohoto projektu jsou slevy a jiné bonusy od
zapojených poskytovatelů po celé České
republice. Senior pas je možné využít při
cestách s vnoučaty, za přáteli, rodinou nebo
po výletech. Mezi poskytovateli slev jsou
zařazeny například ubytovací a stravovací
zařízení, poskytovatelé z oblasti kulturních a volnočasových zařízení
jako jsou divadla, koupaliště, sportovní areály nebo např. i různá zdravotnická zařízení nebo lékárny.
Město Písek se do projektu zapojilo
ve dvou směrech. Nabízíme místním
podnikatelům
a poskytovatelům
služeb možnost zapojit se do celostátního projektu Senior pas.
Poskytovatelé mají členství v projektu ZDARMA. Platí za něj tedy pouze
poskytnutou slevou na dané zboží, či
službu. Je na každém poskytovali, jakou slevu či výhodu seniorům poskytne. Druhou naší aktivitou je zřízení
tzv. kontaktního místa v Turistickém
informačním centru ve Sladovně.
Jak to funguje v praxi?
Máte zájem stát se držitelem Senior pasu?
Zajímá Vás více informací o projektu? Od
března 2015 Vám pracovnice Turistického informačního centra rády poskytnou
potřebné informace, popřípadě s Vámi
vyplní přihlášku pro držitele Seniorpasu.
Tyto přihlášky bude na místě možné vhodit
do určeného boxu. Pravidelně se budou
odesílat do Brna – do centra projektu, kde
budou Senior pasy vystaveny a zaslány zpět.
K vyzvednutí budou tedy cca do měsíce v infocentru.
Po získání Senior pasu budete moci čerpat
slevy v provozovnách označených samolepkou „Senior pas“.
A jaká je výhoda tohoto projektu? Seniorské
slevy jsou obvykle poskytovány od věku 60
nebo 65 let. Díky Senior pasu můžete výhody
čerpat již od věku 55 let.
Jak se stát poskytovatelem projektu
Senior pas?
Poskytovatelem se může stát prodejce zboží,
či služeb na základě podepsání smlouvy. V ní
se zavazuje poskytnout slevu držiteli karty
Seniorpas. Slevu si obchodník určí sám,
má možnost zvolit dlouhodobou, sezónní
nebo i bonusovou slevu. Poskytovatel slevy
se tímto zařadí do propagačních materiálů
celého projektu i do seznamu poskytovatelů
na webových stránkách projektu – www.seniorpasy.cz.
V případě Vašeho zájmu zapojit se do projektu, neváhejte pro zprostředkování kontaktovat kancelář Destinačního managementu
Písecko.
• Bc. Lucie Holá - Destinační management Písecko
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali o probíhajícím
Průzkumu spokojenosti
obyvatel města Písek
a požádali Vás o spolupráci na tomto projektu.
Město Písek provádí
průzkum spokojenosti
obyvatel jako součást analytické fáze strategického
plánování.
Cílem průzkumu je zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí
a potřeb obyvatel města Písek. Výstupy průzkumu
nám poskytnou zmapování úrovně spokojenosti či
nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi
života a zároveň také přispějí k lepšímu zaměření
strategických záměrů města do budoucna, shrnutých v dokumentu “Strategický plán rozvoje
města Písku do roku 2025“.
Projekt je řízen odborem investic a rozvoje oddělením rozvoje Městského úřadu v Písku a poradenskou asistenci projektu poskytuje společnost
Berman Group, s.r.o. Průzkum je realizován jako
součást projektu “ Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025”.
S výsledky Průzkumu budete seznámeni začátkem
dubna 2015, přičemž Vám garantujeme důvěrnost
poskytnutých odpovědí. Dotazníky jsou anonymní, obsahují pouze základní identifikační údaje
a všechny odpovědi budou prezentovány výhradně
v agregované podobě.
Vážení spoluobčané, věřím, že tento projekt budete považovat za smysluplný a přispějete svou
účastí v něm k jeho zdárnému průběhu. Vaše názory na život v našem městě a na to, jak by mohl
být zlepšen, budou pro naši práci velmi užitečné,
neboť spokojený občan je pro nás tou největší
odměnou. Předem děkuji za Vaši ochotu zúčastnit
se tohoto, pro město Písek důležitého, projektu.
• Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písek
Dotazník je možné vyplnit
do 31. března na této webové adrese:
www.bermangroup.cz/pisek-pso
Aktuálně
Z ulic Harantova a Jaromíra Malého
zmizely telefonní budky. O volání z nich
byl totiž velmi malý zájem.
V Písku je v tuto chvíli 23 telefonních
budek. Nej­více lidé volají z té v Palackého sadech před poštou a z budky
u přechodu pro chodce na křižovatce
Mírového náměstí.
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Bazén pro Písek
Základní fakta:
• Plavecký bazén 25m s 8 drahami
• Dětský bazének pro výuku plavání
• Bazén pro zábavu a relaxaci s teplou
slanou vodou, tryskami, lehátky
a drobnými atrakcemi
• Vířivky s masážními tryskami
• Tobogán
• Venkovní zelená plocha
• Pro budoucí výstavbu bude v rámci
projektu naplánován i venkovní
bazén a wellness/saunová část
Předpokládaný
harmonogram stavby:
• Jaro 2015 – architektonická soutěž
• Září 2015 – výstava návrhů
• Podzim 2015 až podzim 2016
– projekční práce a povolení stavby
• Konec roku 2016 – zahájení stavby
• Léto 2018 – otevření bazénu
„Bazén pro Písek chceme koncipovat
primárně jako plavecký a výukový bazén
s doplňkovými relaxačně – rehabilitačními
a zábavními instalacemi, jako je menší
relaxační/dětský/zábavný bazén se slanou
vodou a omezenou hloubkou, vířivky
s masážními tryskami a s prostorem pro saunování a odpočinek. Takto pojatý plavecký
bazén je ideální nejen pro plavce, kteří
mohou po plavání relaxovat v relaxačním
bazénu a vířivkách, ale i pro rodiny s dětmi,
seniory a případné návštěvníky se zdravotním postižením. Chceme pro písecké
občany vytvořit příjemné místo ke sportu,
zábavě i odpočinku, pro Město Písek pak
provozně ekonomické zařízení se stabilní
návštěvností v každém ročním období.
Uvítáme i možnost etapizace výstavby a její
projektovou připravenost ve smyslu: I. etapa
– plavecký, výukový a relaxační bazén se
zázemím, II. etapa – venkovní bazén, III.
etapa – wellness.“
Toto je úvodní odstavec ze stavebního programu
pro připravovanou architektonickou soutěž. Jak
je vidět, budoucí bazén bude sloužit opět hlavně
plavcům. Vsadili jsme opět na 25m bazén s 8
drahami, k výuce plavání nejmenších dětí bude
sloužit malý bazén s teplejší vodou. Lákadlem
navíc bude pak relaxační/zábavná část se slanou
a teplou vodou (32 – 34°C), která bude obsahovat bazén s tryskami, lehátky, drobnými atrakcemi a s pozvolným vstupem, dále pak masážní
Bazén pro Písek navrhovali i studenti v rámci ateliérových prací na ČVUT a VŠUP v Praze v r. 2012.
Autorkou tohoto návrhu pod lesnickou školou je Renata Horová
vířivky nebo tobogán. Všechny bazény by měly
umožnit přístup hendikepovaným návštěvníkům.
Bezbariérový princip by měl být uplatněn v celé
budově. Samozřejmě nebude chybět dostatek
parkovacích míst a dobrá dopravní dostupnost
pro celý sportovní areál, včetně budoucího propojení podchodem s Výstavištěm pro pěší a cyklisty.
Okolí bazénu bude upraveno pro pobyt venku
v zeleni v letním období, v budoucnu případně
i s bazénem. Počítá se i s možnou výstavbou
wellness části s několika saunami, ochlazovacím
bazénem a plochou pro relaxaci.
Podkladem pro přípravu náplně bazénu bylo mnoho návštěv bazénů v Čechách nebo v Německu,
zkušenosti jejich provozovatelů, dlouhé diskuse
s kolegy v rámci pracovní skupiny, zkušenosti
a statistiky z provozu současného bazénu i projednání se zájmovými skupinami, které současný
bazén využívají (plavecký oddíl, škola plavání,
vodáci, záchranáři, atd.).
Vycházeli jsme ze současné obsazenosti bazénu
– dnes je využíván především pro výuku plavání
(školky, školy…), dále plaveckým oddílem, organizacemi, několika desítkami kondičních plavců
a stálých návštěvštěvníků. V této skladbě zcela
chybí skupina rodin s dětmi. Kdo má v Písku děti,
raději sedá do auta a jede se koupat do okolních
bazénů (Strakonice, Sušice, Horažďovice nebo
Třeboň). Tyto bazény nabízejí vždy něco „navíc“,
ať jsou to např. tobogány, skluzavky, teplá slaná
voda nebo vodní atrakce. Nemyslíme si, že by
nový písecký bazén musel nutně překypovat vod-
ními atrakcemi, ale kombinace teplé slané vody
(na pokožku mnohem příjemnější než klasická
chlorovaná voda) , moderní technologie úpravy
vody s minimálním obsahem chloru a několika
zábavných prvků bude dostatečným argumentem
pro pravidelné návštěvy rodičů s dětmi. Uleví
se určitě i plavcům, kteří po odlivu rekreačních
uživatelů bazénu do oddělené relaxačně/zábavné
části budou mít plavecký bazén opravdu na
plavání. Pro závodní plavání chceme zachovat
podmínky pro pořádání závodů.
Tyto argumenty jsou hlavním důvodem pro
výstavbu zcela nového městského bazénu v nové
lokalitě. Dnešní bazén neprokrývá potřeby všech
skupin ve městě, kteří by si chtěli jít do bazénu
zaplavat. Jeho provoz je přežitý a drahý. Celková
rekonstrukce byla údajně vyčíslena na 80 mil.
Kč. Pokud bychom chtěli doplnit požadovanou
relaxačně/zábavnou část, dostavba by stála
okolo 60 mil. Kč, pokud bychom byli hodně
šikovní. Součtem se dostáváme na 140 mil. Kč a to
ještě nemáme vyřešené parkoviště ani bezbariérový přístup. Navíc se musím dotknout hlavní
myšlenky petic architektů a městského referenda,
a to je možnost „vyčištění“ cenného historického
městského panorama od stavby, která na takové
místo nepatří a nikdy nepatřila. Prostor pod hradbami pak může plynule navázat na pěší propojení
mezi Kamenným mostem a lávkou přes Ostrov
a sloužit jako kultivovaný městský park, třeba
i s přírodní pláží pro koupání v řece.
• Ing. arch. Petra Trambová - členka rady města
Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
informujeme •
K otázce limitů při zadávání veřejných zakázek
Jedním z podstatných ukazatelů kvalitní komunální politiky je tříbení názorů a dialog. Není
možné se zavděčit všem, ale je možné snažit se oponenty přesvědčit o správnosti svého
názoru. Proto bychom rádi i na stránkách městského zpravodaje vytvořili prostor pro
oponentní diskusi (záměrně neuvádíme termín „opoziční“) nad zajímavými tématy, která
přináší správa věcí veřejných. Věříme, že jako naši čtenáři oceníte i tuto možnost, jak se
seznámit s názory našich zastupitelů, odborníků i občanských aktivistů.
Jistě není žádným
tajemstvím, že se řada
měst a obcí v ČR stále
více zabývá otázkou,
jaký stanovit limit
pro zadání zakázky
tzv. z volné ruky.
Hovoříme samozřejmě
o zakázkách,
na
které nespadá zákon
o zadávání veřejných
zakázek. Ten je přísný
až hrůza a další komplikace by snad ani nebyly
reálně možné.
V řadě měst se vydali natolik razantní cestou, že
zde není zadávání zakázek z volné ruky téměř
možné. Lídrem bylo město Semily, ale na jeho
zkušenosti navázala řada dalších obcí a měst,
které stanovily limit pro zadání zakázek z volné
ruky v rozmezí 10 - 25 tis. Kč. Obdobným směrem
se v r. 2011 rozhodlo jít i město Písek a snížit letitý
a hodně zastaralý limit 200 tis. Kč. Dlužno poznamenat, že přípravu nových pravidel velmi urychlil
výsledek auditu DBS, kde se ukázalo, že řetězení
zakázek pod stanovený limit v rukou několika vyvolených, je bez problému možným a bez hloubkového auditu takřka nezjistitelným jevem.
Samozřejmě jsem opět chtěl, aby Písek byl nejlepší
z nejlepších a proto jsem původně trval na limitu
10 tis. Kč. Ale po četných diskuzích a protiargumentech, kdy jsem na této částce zůstal sám, jsem
kývnul na částku 50 tis. Kč. Vznikla tak nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, kdy bylo
možné do 50 tis. Kč zadávat zakázky z volné ruky
a od této částky podléhalo zadávání zveřejnění.
Zhruba po roce jejich fungování pak došlo k drobným úpravám tak, aby byly zapracovány podněty
kontrolního výboru a příspěvkových organizací
(zejména škol a knihovny).
Nová koalice si pak dala závazek, že pravidla
dále upraví. Od listopadu minulého roku na nich
intenzivně pracovala a výsledek této práce schválila na svém zasedání 12.2.2015. Kdo by však
očekával, že tito noví, progresivní a lepší najdou
odvahu a sníží limit pro zadávání z volné ruky
pod oněch 50 tis. Kč, byl by hrubě zklamán. Nová
pravidla vracejí limit pro zadávání z volné ruky
na částku 200 tis. Kč a u stavebních prací dokonce
na 300 tis. Kč!!!!
Mám-li odpovědět na otázku v názvu článku, pak
se upřímně přiznám, že nevím. Na radě města
sice k pravidlům proběhla diskuze, ale pouze
k technické aplikaci. Nad částkami se nepoza-
Plavu si, a že vím jak!
Dobrá. Pojďme si
proces
zadávání
veřejných
zakázek
v Písku připodobnit
k aquaparku. Začneme
ve velkém vnitřním
bazénu. Zde je velká
hloubka a platí přísná
pravidla – plavou se
zde závody pod dohledem rozhodčích, jsou
vytyčené
plavecké
dráhy, nesmí se skákat do bazénu a tak dále. To
jsou zakázky velkého rozsahu regulované od
určité částky soutěžním zákonem. Pokud by někdo
při závodech místo kraula plaval znak nebo se ulil
na startu, bude vyloučen. U veřejných zakázek takovou roli zastává úřad na ochranu hospodářské
soutěže.
Venku již je režim volnější. Je zde menší a mělčí
bazén, jsou zde tobogány a skluzavky a oblíbená
atrakce divoká řeka. To jsou zakázky pod limitem
soutěžního zákona, tedy malého rozsahu. Zde si
dospělí návštěvníci užívají radovánek v souladu
s provozními pokyny (vizte ona pravidla vydaná
radou města). Pokud by je někdo nerespektoval,
upozorní ho plavčík (kontrolní výbor).
No a konečně je zde brouzdaliště pro malé děti.
Na některé dohlížejí rodiče (rada města). Přestože
v různých částech aquaparku platí jiný režim, všem
je společné jedno: nic není skryto, vše se odehrává
v čisté vodě a pod dohledem veřejnosti. Každý si
plave, jak se mu zachce, ale respektuje pravidla. Kdo
by se chtěl koupat bez plavek, strkal do ostatních
nebo dokonce plaval proti proudu, bude vykázán.
A co přináší nová pravidla? Žádné změny ve
velkém vnitřním bazénu ani ve venkovním,
stejně tak režim atrakcí zůstává stejný. Mění se
pouze pravidla pro dětský bazén, který je nyní
větší a kde se mohou dětí školou povinné koupat
bezprostředně a jíž bez dozoru rodičů. Jestliže
někdo stojící za plotem zvedá varovně prst (doufejme, že je to ukazováček a ne prostředníček) a varuje před možnými neplechami v dětském bazénu
a kalením vody, je to jen teatrální gesto. Písek
nejde proti proudu transparentnosti veřejných
zakázek. Pouze se upravila pravidla tak, aby byla
u nejmenších zakázek pružnější. Veřejnost se
o tom může přesvědčit.
• Mgr. Ing. Jiří Hořánek - místostarosta města
stavil nikdo. Můžu se tak pouze dohadovat. Nízký
limit samozřejmě přináší větší administrativní
zátěž pro zadavatele. Jenže vedle toho, že se
jedná o jasný trend, je důležitý jeden fakt. Zadavatelé hospodaří s veřejnými prostředky!!!! A je
tedy třeba udělat vše proto, aby nemohlo dojít
k opakovanému zadávání zakázek jednomu dodavateli bez soutěže a veřejné kontroly. Takové
čtyři zakázky ročně za 180 tis. Kč, to už je slušný
výdělek.
Pokud by někdo z vedení města tvrdil, že vše se
pokryje řádnou kontrolou, bude to jenom lhaní
si do kapsy. Na městském úřadě je jediná osoba,
která je schopna kontrolu řádně provést - městská
auditorka. Tak pak za rok zkontroluje maximálně
třetinu zadavatelů - chcete-li, na každého se dostane maximálně jednou za tři roky. Nemluvě o tom,
že kontrola v jednom člověku může být pouze
namátková a jak ukázal někdejší příklad DBS,
pouze hloubková kontrola prováděná několika lidmi déle než měsíc dokáže takové neřády odhalit.
Nechci tady vytvářet nějaké kauzy o korupčním
prostředí. Mezi vedoucími odborů a řediteli
organizací je jistě naprostá většina těch, kteří
jsou poctiví a ani je nenapadne možnosti, které
vytvářejí nová pravidla, využít. Přesto zde však
možnost „zneužití“ je. A mně nezbývá než konstatovat, že zatímco všude v rámci transparentnosti
dále snižují limity pro zadávání z přímé ruky,
Písek se po čtyřech letech opět vydal směrem
přesně opačným.
• JUDr. Ondřej Veselý - člen zastupitelstva města
Bike-boxy mohou
pomoci cyklistům
Bezpečně zaparkovat své kolo by mohli cyklisté
na Výstavišti, před sportovní halou nebo vlakovým nádražím. Město totiž uvažuje o pořízení tak
zvaných Bike-boxů. Pokud se na ně podaří získat
dotaci, město by investovalo 50%, tedy asi 400
tisíc korun. „Boxy s prostorem pro dvě kola by
bylo vhodné instalovat, i kdyby se dotaci získat
nepodařilo“, říká starostka Eva Vanžurová, „podle
mého bychom měli tuto službu v Písku nabídnout
v každém případě. Dnes je cena kol velmi vysoká.
Proto je důležité zajistit cyklistům bezpečné parkování.“ • Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Železniční přechod Začala rekonstrukce plovárny U sv. Václava
Opravy plovárny U sv. Václava jsou již v plném proudu. První ze tří etap začala v druhé
na Hradiště
polovině února a skončí v květnu letošního roku. Městu se podařilo získat finanční
Železniční přechod na Hradiště bude
bezpečný. Pomůže chodník i světelná signalizace se závorami.
Dlouho očekávaný vznik přechodu pro pěší
přes železniční trať na Hradiště (v ulici Na
Rozhledně) ochrání chodce i řidiče. Jeho realizaci bude hradit Správa železniční dopravní
cesty. „Na stavbě bude mít svůj podíl také
město“, vysvětluje místostarosta Josef Knot:
„K přejezdu vybudujeme přístupové chodníky v hodně 1,5 milionů korun. Současně
jsme zadali studii na prověření možné trasy
cesty pro pěší od přejezdu do obchodní zóny
u nádraží. Případná realizace této navazující
stavby by připadala v úvahu buď v roce 2016
nebo 2017, podle postupu přípravných prací
a výkupu soukromých pozemků.“
Správa železniční dopravní cesty přejezd
přes trať Protivín – Zdice kompletně opraví.
„Na severní straně bude vedle vozovky nově
přistavěn přechod pro pěší včetně navazujících chodníků na obou stranách trati
a přejezd i přechod budou osazeny světelnou
signalizací a závorami,“ vysvětluje vedoucí
odboru dopravy Michal Kovařík. V rámci
stavby bude také odstraněn přejezd bývalé
vlečky do Jitexu.
Se zahájením rekonstrukce se počítá
v průběhu měsíce srpna a hotová by měla
být do konce tohoto roku.
• Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí
spoluúčast Evropské unie z programu ROP ve výši 4,8 milionu Kč, celková investice do této
části oprav je 9,6 mil. Kč. Všechny etapy by měly stát téměř 30 milionů Kč. Ta první obsahuje
především výstavbu nového dětské brouzdaliště s herními prvky, sprchy podle původního
konceptu, pokládku sítí technické infrastruktury, bazénové technologie a nový zdroj vody
z řeky. Doplněno bude i dětské hřiště.
V dalších etapách by mělo dojít především ke kompletní rekonstrukci dětského bazénu a jeho
okolí, opravám sociálního zázemí, umístění dřevěného mola či pontonového bazénu do koryta
řeky Otavy, pokusíme se na řeku vrátit oblíbenou skluzavku. Průběžně budeme samozřejmě
pracovat na drobných opravách a vylepšeních.
• Bc Kristýna Barchini – tisková mluvčí
Město Písek bylo oceněno
na summitu mažoretkového sportu
Summit mažoretkového sportu, který se uskutečnil 14. února 2015 v Praze, zahrnoval také
předání ocenění za podporu a rozvoj mažoretkového sportu. Za podporu bylo oceněno
celkem 15 obcí České republiky, mezi nimi také jihočeský Písek, kde se v uplynulých letech
uskutečnila řada významných soutěží mažoretek. Zároveň je nutno podotknout, že písecké
mažoretky město Písek dlouhodobě velmi úspěšně reprezentují jak na národní, tak mez• Ing. Edita Kučerová - Odbor školství a kultury
inárodní úrovni.
kulturní měsíčník
SLADOVNA PÍSEK
Adresa: Velké nám. 113, 397 01 Písek, Tel.: 387 999 999, E-mail: [email protected], www.sladovna.cz, Galerie otevřeny: úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin
Dospělí: 90 Kč, děti (od 2 do 15 let) a senioři nad 65 let: 60 Kč, rodinné vstupné: 230 Kč (dva dospělí, max. 3 děti), držitelé průkazu ZTP zdarma (mimo workshopů)
ROČNÍ VSTUPENKA:
Roční vstupenka bude platit nikoli kalendářní rok,
ale rok od data zakoupení. Návštěvníci si tak mohou
zakoupit roční vstupenku kdykoli během roku a budou mít garantováno vstup do Sladovny zdarma po
následujících 365 dní. Roční vstupenka platí pro 1
dospělého a 2 děti, přičemž při zakoupení vstupenky se zaregistruje na recepci Sladovny pouze
dospělá osoba. Cena této roční vstupenky je 750
Kč. Pokud si rodinní příslušníci zakoupit dvě roční
vstupenky, dostanou jako bonus u druhé vstupenky
30% slevu, tzn. za druhou vstupenku zaplatí 525 Kč.
Dohromady tak zaplatí za dvě roční vstupenky (tzn.
2 dospělí a až 4 děti) 1.275 Kč (což je levnější než
u Karty 2014). Zlevněná vstupenka se nesmí prodávat samostatně. Držitelům roční vstupenky dále garantujeme zvýhodněné vstupné na označené akce,
jako např. workshopy, besedy, koncerty, apod.
Interaktivní výstava:
do 26. 4., Vysoké a Nízké trámy
STROJ ČASU - Interaktivní výstava pro děti
na motivy knihy Historie Evropy české ilustrátorky Renáty Fučíkové.
Ulovit mamuta nebo zachránit princeznu není
snadná věc. Kdo to nezkusil, ten to neví. Jít
zážitkům naproti je skvělá věc, ale putovat časem
v protisměru je ještě lepší! Náš stroj času teleportuje do různých epoch a je naprogramován na tyto
epochy: pravěk, Keltové, antický Řím, středověk,
renesance a 19. a 20. století. Více informací naleznete na www.sladovna.cz
úterý 3.2. - neděle 8. 3., vernisáž v úterý 3.
2. od 17.00 h
ROBERT WEBER - PŘEHLED SVOBODY
Robert Weber provokuje a upozorňuje na smyslovost, nutí zamýšlet se nad věcmi a jevy i nad pozitivním přístupem k nim. Chce žít jinak a jinak také
prožívat, jinak zobrazovat a přivést lidi k tomu,
aby se zamýšleli, aby chránili přírodu a zvířata,
aby mysleli a vedli udržitelný způsob života. Jeho
aktuální projekt Zrcadlení byl zahájen 4. října
2014 ve Vídni, bude pokračovat v Linci, Mnichově,
Norimberku, Kaiserslauternu, Düsseldorf a dalších
menších městech. Robertu Weberovi je 48 let
a působí v dolnobavorském Vilshofenu. Začínal
jako autodidakt, dnes už jako člen Svazu profe-
sionálních výtvarníků Dolní Bavorsko sesbíral
ocenění v oblasti malby a fotografie. Vernisáž se
koná v úterý 3. 2. od 17.00 h.
úterý 3. 3. – neděle 29. 3., vernisáž v úterý
3. 3. od 15.00 h
VÝSTAVA NADĚJE PÍSEK O.S.: MOJE POHÁDKOVÁ BYTOST
Vyhlášení výsledků soutěže výkresů dětí na téma
Moje pohádková bytost. Vernisáž se koná v úterý
3. 3. od 15.00 h.
čtvrtek 5. 3. – čtvrtek 26. 3., vernisáž ve
čtvrtek 5. 3. od 17.00 h
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ FSV ČVUT
KATEDRY ARCHITEKTURY V PRAZE
Výstava studentských prací FSv ČVUT katedry
architektury v Praze na projektu zástavby proluky v existující struktuře města na nároží ulic
Budějovické a Harantovy v Písku. Vernisáž se koná
ve čtvrtek 5. 3. od 17.00 h.
sobota 7. 3. od 8.00 do 18.00 h
ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY
MĚSTA PÍSKU
sobota 7. 3. od 14.00 do 15.00 h
Rodinné LiStOVáNí.cz: O PRINCI ČEKANKOVI
(PATRIK OUŘEDNÍK)
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 15 let: 40 Kč, rodinné: 200 Kč/2 dospělí + 1 a více dětí (držitelé roční
vstupenky do Sladovny mají vstupné poloviční).
za svou knihu Alice na šachovnici cenu Národní
knihovny v soutěži Nejkrásnější knihy na Slovensku 2007. Působí jako ilustrátorka dětské literatury a knižních obálek pro české nakladatelství
Albatros, Mladá Fronta a Argo. V Praze žije od roku
2010 a zabývá se ilustrací, malbami a linorytovou
grafikou. Výstava představí jak ilustrace knih pro
děti, tak volnou tvor.
úterý 10.3. - neděle 19. 4., vernisáž v úterý
10. 3. od 17.00 h
MILAN KOHOUT - GRAFICKÉ CYKLY
Ak. mal. Milan Kohout - malíř, grafik, pedagog
– spojil velkou část uměleckého i osobního života
s jižními Čechami. Osobité grafiky, které ho řadí
do popředí české výtvarné kultury, vám představí
Milan Kohout ve svých cyklech litografií vycházejících z několika inspiračních zdrojů - např. povídky
Karla Klostermanna, záznamy z cest, atd. Vernisáž
se koná v úterý 10. 3. od 17.00 h.
úterý 17. 3. od 18.00 do 19.30 h
ČKA - PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ O PÍSKU (ALOIS
NĚMEC)
Věž v královském městě Písku a její historie v čase.
Vyprávění Aloise Němce, nejdéle sloužícího
věžného.
Vstupné: 50 Kč.
úterý 10. 3. od 16.15 do 18.00 h
AUTORSKÝ WORKSHOP ORIGAMI MĚSTO PRO
DĚTI V RÁMCI VERNISÁŽE VÝSTAVY NANAKO
ISHIDA SVĚTLA MĚSTA
Během workshopu zasvětí japonská ilustrátorka
Nanako Ishida malé i velké do tajů origami. Pro děti
bude připraven materiál. Z jednotlivých domečků
na závěr postavíme origami městečko, které zahájí
ilustrátorskou výstavu autorky. Vstup volný.
úterý 17. 3. od 15.00 do 18.00 h, vernisáž
v úterý 17. 3. od 15.00 h
OTEVŘENÍ PILAŘIŠTĚ
Výtvarně-herní expozice pro děti do 6ti let.
Dovolte svým nejmenším setkat se s výtvarným
uměním a prožít ho tak, jak jim je vlastní: HROU.
Všemi smysly tu poznávají samy sebe a okolní
svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti,
tvořivost a fantazii.
Vizuální ztvárnění a koncepci inspirovala tvorba
píseckého rodáka, Radka Pilaře, umělce, který
dokázal být celý život dítětem. Vernisáž se koná
17. 3. od 15.00 h. Vstup volný na rezervaci.
úterý 10. 3. – neděle 26. 4.
NANAKO ISHIDA – SVĚTLA MĚSTA
Nanako Ishida z Tokia vystudovala magisterské
studium grafiky a ilustrace pod vedením prof.
Dušana Kállaya v Bratislavě. V roce 2007 získala
čtvrtek 19. 3. od 18.00 do 19.30 h
LiStOVáNí.cz: STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ
(DOUGLAS ADAMS)
Účinkují: Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá
Cena: 80 Kč
neděle 22. 3. od 15.00 do 15.30 h
WORKSHOP PRO CELOU RODINU: MAMUT NA
SMETANĚ
Jak jedli v pravěku? Měnily se lidem chutě napříč
historií Evropy? A jedli staří Římané opravdu
vleže? Připravili jsme pro vás dávné recepty, které
nestárnou ani v době indukční trouby. Cena: 60 Kč
za osobu, rodinné 150 Kč (2 dospělí a min. 1 dítě)
Rezervace nutná do pátku 20. 3.: [email protected]
sladovna.cz
pondělí 23. 3. od 17.00 do 19.00 h
OBČAN versus POLITIK: BAZÉN – SPORT
– MLÁDEŽ – BANKOVKY
Občanské sdružení Písecký svět pořádá další
veřejnou besedu, tentokrát na témata: Jak má
vypadat nový bazén? Co má vzniknout na místě
starého? Rozděluje město bankovky mladým
sportovcům spravedlivě? Pozvání k panelové
diskusi přijali zástupci koalice, opozice i odborné
veřejnosti. Vstup volný.
neděle 29. 3. od 9.00 do 16.00 h
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Tradiční řemeslné dílny inspirované vším, co
k Velikonocům patří. Vstup na velikonoční dílny
zdarma. Platba za jednotlivé dílny a výrobky
přímo na místě lektorům.
pondělí 6. 4. od 14.00 do 18.00 h
VELIKONOČNÍ WORKSHOP
Velikonoční pondělí věnuje Sladovna dětem,
které budou mít možnost si na workshopu vyrobit loutky postav nebo zvířátek z hlíny, pilin
a pšenice, zasadit si je do květináče v divadélku
a nechat je doma vyrůst. V rámci workshopu
se uskuteční i bohatý doprovodný program,
na kterém vystoupí zpěvačka Silvie Matičková,
folklorní soubor Písečánek nebo Písecký dětský
taneční soubor Z.I.P.
Vstupné v rámci celé Sladovny: Dospělí: 90 Kč, děti
od 2 do 15 let 60 Kč, rodinné vstupné 230 Kč (3
– 5 osob).
V PONDĚLÍ 6. 4. MÁ SLADOVNA
MIMOŘÁDNĚ OTEVŘENO!
CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s.
Adresa: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711
E-mail: [email protected], www.ckpisek.cz
POŘÁDÁ LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY:
od 10. – 14. 8. od 8.00 do 16.00 h, Velký sál
a zahrada KD - LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI
V LTŠ se děti naučí základům tanečních technik
(standardní a latinskoamerické tance, balet, výrazový tanec, salsa,…). Nebude chybět ani tvoření,
procházky, kulturní program či závěrečný karneval.
LTŠ povedou zkušené lektorky Gabriela Kroutilová
(absolventka taneční konzervatoře Duncan centre
Praha) a Tamara Houdková (držitelka mezinárodní
třídy v lat. a stt. tancích). Pro děti od 7 do 12 let.
V ceně je denně oběd, 2x svačina a pití po celý
den. Kurzovné: 1.450 Kč. Informace a přihláška:
[email protected] , pokladna CK PO-PÁ 8-16.
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
od 24. – 28. 8. od 8.00 do 16.00 h, VIP salónek
a zahrada KD - DĚTSKÝ KURZ „NÁVRAT DO TICHA“
Chcete, aby se Vaše děťátko naučilo klidu a harmonii? Na tomto kurzu budeme probírat různé techniky, které vedou k vyrovnání těla a duše či zbavení
strachů a obav. Technik bude mnoho, aby si každé
dítě mohlo najít pro sebe to nejlepší. Například
po barvách duhy a číslech vědomě sestoupíme do
„meditační zahrady“, kde se naučíme léčit, ptát se
na nejrůznější otázky a získávat odpovědi. Pro děti
od 7 do 11 let. V ceně je denně oběd, 2x zdravá
svačinka a voda po celý den. Kurzovné: 1.400
Kč. Informace a přihláška: [email protected],
pokladna CK PO-PÁ 8.00 - 16.00, 382 734 711
kulturní měsíčník
CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s.
Adresa: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711, E-mail: [email protected], www.ckpisek.cz
úterý 3. 3. od 19.00 h, Velký sál KD
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ
čtvrtek 5. 3. od 13.00 h, Velký sál KD
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU
pátek 6. 3. od 16.00 h
VÝSTAVA 55 LET KULTURNÍHO DOMU V PÍSKU
Vernisáž celoroční výstavy archivních fotografií
k jubileu Kulturního domu
pátek 6. 3. od 18.00 do 22.00 h, Velký sál KD
III. SENIOR PLES nejen pro seniory!
K tanci a poslechu hraje oblíbená písecká kapela
STRINGS. Předtančení T-Dance, taneční ukázky
TK Čížová. Nenechte se zmást názvem, ples je
vhodný pro všechny věkové kategorie, pro seniory
se slevou. Vstupné: návštěvníci nad 60 let 80 Kč,
ostatní 100 Kč.
sobota 7. 3. od 8.00 h, Velký sál KD
BURZA SBĚRATELŮ - Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč
sobota 7. 3. od 20.00 h, Velký sál KD
SPOLEČENSKÝ VEČER – EM 2015 Písek
Společenský večer pro účastníky a hosty Mistrovství Evropy v lední metané mužů a žen.
pondělí 9. 3. od 17.00 h, Loutkový sál KD
V JINÉM SVĚTĚ: POZITIVNÍ OCHRANA
A STRÁŽNÍ ANDĚLÉ
Výjimečná talk show se záhadologem Milanem
Doležalem a hercem Jarkem Hylebrantem (filmy
Hu nevíš, 7 hříchů, Případy 1. oddělení…).
Záhadolog a odborník přes hermetismus a paranormální jevy Milan Doležal se více jak dvacet
let věnuje oboru, který doslova nahání mrazení
v zádech. Profesionálně působí jako exorcista
a vyprovázeč mrtvých. Talk show V jiném světě
je v současné době jedinečným projektem
soustředícím se na záhady, tajemství a legendy
českých regionů. Vidět jste Milana Doležala
mohli v pořadu Uvolněte se, kde byl hosten Jana
Krause. Nechte se na chvilku unést do světa záhad
a nevysvětlitelných jevů!
Vstupné: děti a návštěvníci nad 65 let 100 Kč,
ostatní 120 Kč
úterý 10. 3. od 19.00 h, Velký sál KD
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ
Závěrečná lekce spojená s taneční soutěží všech
absolventských párů
čtvrtek 12. 3. od 19.30 h
LAĎA KERNDL 70
Koncert u příležitosti životního jubilea Ladi Kerndla. Po koncertě (80 minut) následuje prodej
CD, autogramiáda a přípitek sektem. Vstupné:
předprodej 270 Kč, na místě 300 Kč. Předprodej:
úterý 17. 3. od 17.00 h, Hudební sál KD
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČRS
Celoroční bilancování Českého rybářského svazu
- Místní organizace Písek
středa 18. 3. od 17.00 h, pokladna KD
ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ
čtvrtek 19. 3. - sobota 21. 3., Velký sál KD,
vstup zahradou
JARNÍ BURZA OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI
Pořádá MC Kvítek Písek.
19. 3. od 13.00 do 18.00 h - příjem
20. 3. od 9.00 do 16.30 h - prodej
21. 3. od 9.00 do 13.00 h - vyúčtování a navracení
neprodaného oblečení a potřeb
neděle 15. 3. od 15.00 h, Loutkový sál KD,
vstup zahradou
DUHOVÁ POHÁDKA
Nedělní pohádka pro děti a dospělé souboru
Copánek. Vstupné: 50 Kč.
čtvrtek 26. 3. od 19.00 h, koncertní síň Trojice
„ANIBY NEŘEKLA“ – Anna Polívková a IBY
POP: „Popůvky“
Překvapivé koncertní představení polokapely
„aniby neřekla“ Hudebně divadelní skupinu tvoří
Adresa: Tylova 69/8, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 713.
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna
v provozu. Divadlo je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
úterý 10. 3. od 19.30 h / A jaro 2015
Agentura Harlekýn Praha - VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM/
Renato Giordano a Rodolfo Sonego. Simona
Stašová a Michal Dlouhý v hlavních rolích hořkosladké komedie o zdánlivě normálním manželství.
Režie Vladimír Strnisko. Hrají: Michal Dlouhý Simona Stašová, Andrea Daňková, Vasil Fridrich/
Petr Vančura. Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč,
volný doprodej, on-line prodej.
úterý 17. 3. od 9.00 do 18.00 h, Velký sál KD,
vstup zahradou
PRODEJNÍ AKCE - PÁNSKÁ A DÁMSKÁ MÓDA
Firma RS - Tex Staré Město
pátek 13. 3. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ VEČER
Neseďte doma! Přijďte si zatančit. Je jedno, jestli
jste začátečníci nebo zkušení tanečníci. Hrajeme
klasické standardní a latinskoamerické tance
– waltz, valčík, tango, foxtrot, jive, čaču, polku,
country tance… Vstupné: předprodej: 100 Kč, na
místě 120 Kč.
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
neděle 8. 3. od 19.00 h
CIRK LA PUTYKA Praha - PLAY
Další vzrušující představení Cirku La Putyka Play,
v němž se tentokrát budou úžasné kousky odehrávat na dětském hřišti, malém světě ve velkém
městě. Autor: Maksim Komaro, Rostislav Novák
ml. Režie: Maksim Komaro. Hrají: Jiří Kohout,
Vojtěch Fülep, Jiří Weissmann, Michal Boltnar,
Daniel Komarov, Alexandr Volný a Zuzana Havrlantová. Vstupné: 350 Kč, on-line prodej.
pondělí 16. 3. od 9.00 a 10.00 h, Velký sál KD
O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI: KARLOVARSKÉ
HUDEBNÍ DIVADLO
Hraná hudební pohádka je protkána písničkami,
trvá necelou hodinu a je určena dětem 1. stupně ZŠ,
nejstarším dětem v MŠ a mladším předškolákům
pokladna KD Písek, kino Portyč před a mezi projekcemi, Divadlo Fráni Šrámka před představeními
a ON-LINE PŘEDPRODEJ NA www.ckpisek.cz
středa 25. 3. od 10.00 h
Městské divadlo Mladá Boleslav
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY/Bohumil Hrabal
Školní představení. Vstupné: 90 Kč.
středa 25. 3. od 19.30 h / B jaro 2015
Městské divadlo Mladá Boleslav
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY/Bohumil Hrabal
Tragikomedie tělesného a lidského dospívání
novopečeného železničáře Miloše Hrmy na malém
středočeském nádraží na konci druhé světové
války. Režie: Ivo Krobot. Hrají: Matouš Ruml j. h.,
Petr Halíček, Miroslav Babuský, Ivana Nováčková,
Dagmar Teichmannová, Tereza Rumlová j. h.,
Petra Nakládalová j. h., Eva Horká, Roman Teprt,
Ivo Theimer, Lucie Matoušková aj., miniorchestr
L. Šonky. Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč, volný
doprodej, on-line prodej.
čtvrtek 26. 3. od 19.00 h
VĚRA ŠPINAROVÁ
Koncert jedné z nejvýraznějších osobností popu
a rocku. Vstupné: 390 Kč.
zpěvačka Anna Poli (Anna Polívková) a kytarista
a zpěvák. Iby Pop.
neděle 29. 3. od 18.00 h, koncertní síň Trojice
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SONITUS
Jako host vystoupí pěvecký sbor ZÁBOJ Pelhřimov.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na mstě 100 Kč.
úterý 7. 4. od 19.00 h, koncertní síň Trojice
HIS MASTER'S VOICE BAND TÁBOR
Šest hlasů v působivém souzvuku, který
nepotřebuje hudební doprovod - takový je His
Master's Voice Band.
Dále připravujeme:
Katapult - zábava, pálení čarodějnic pro nejmenší
a vzpomínkový pořad na M. Tučného, Kovářovská
opona: The Greatest Hits, koncert J. Stivína v Trojici,
Mezinárodní setkání harmonikářů, Duo Jamaha,
Slavnosti svobody – dobové ukázky, koncerty
– Honza Vyčítlal, Sem Tam, Benjaming´s clan, doprovodné akce v rámci Cipískoviště (Marčík, Inka
Rybářová, Horkýže Slíže, M. Prokop a Framus 5, ...),
městskou slavnost Dotkni se Písku 2015 (historično,
pouliční divadla, Voxel, Stromboli, 100 zvířat,
Petr Spálený, Ewa Farná, No Name, cimbálovka,
Spolektiv, Železný Zekon,.…), III. Hrátky na Otavě
(lanovka, vodní zorbing, divadla – Marčík, koncerty
- Na vlastní uši band, Abraxas,…), Písecké kulturní
léto a další akce (Bratři Ebenové, D. Hůlka,..)
Informace taneční kurzy: ve středu 18. 3. zahajujeme zápis a prodej do podzimních tanečních
kurzů pro mládež (úterní a středeční kurz)
v pokladně KD od 16.00 h.
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
Adresa: Velké nám. 114, 397 01 Písek, Tel.: 382 201 111
[email protected]
www.prachenskemuzeum.cz
neděle 1. 3. – neděle 3. 5., vernisáž 1. 3.
v 15.00 h na nádvoří muzea
V PÍSKU ZTRACENÝ VENKOVAN / Václav Šebele
(1835 - 1899)
Oleje - kresby – akvarely. Vernisáž 1. 3. v 15.00 h
na nádvoří muzea. Zahraje Ritornello.
Výstava v Galerii Prácheňského muzea. Možnost
prohlídky výstavy s výtvarnou dílnou pro školní
skupiny.
čtvrtek 19. 3. od 16.00 h
HISTORICKÁ KRAJINA KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ
ZÓNY LIBĚJOVICKO – LOMECKO
Přednáší specialistka na historické zámecké zahrady Ing. Marie Pavlátová, Písek. Přednáškový sál
Prácheňského muzea / vchod přes nádvoří bývalé
Obchodní akademie.
neděle 22. 3. od 16.00 h, Památník Adolfa
Heyduka
LITERÁRNÍ ODPOLEDNE V HEYDUKOVĚ
PAMÁTNÍKU
Čestmír Vidman: Karel Havlíček Borovský. V monodramatu účinkuje Jan Řepa, člen divadelního
spolku TYL Netolice. Pořádáno ve spolupráci
s Esperantským klubem „La Ponto" Písek.
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
čtvrtek 26. 3. od 16.00 h
PO HUSOVÝCH STOPÁCH V KOSTNICI
Přednáší PhDr. Blanka Zilynská, Filosofická fakulta
Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy,
Praha.
neděle 1.3. - neděle 3. 5., vernisáž v neděli
1. 3. v 15.00 h
NA RUBU ŽÁKOVSKÝCH VÝKRESŮ / Václav
Šebele (1835 - 1899)
Obrazy z píseckého venkova. Vernisáž 1. 3. v 15.00
h na nádvoří muzea. Zahraje Ritornello. Výstava
v Galerii Prácheňského muzea.
úterý 3. 3. – neděle 29.3.
Z POKLADŮ MUZEJNÍ KNIHOVNY / Encyklopedie a slovníky do roku 1850
Výstava v Malých výstavních síních muzea.
středa 4. 3. – neděle 29. 3.
Z VÝTVARNÉ TVORBY DOC. MUDR. JAROSLAVY
MOSEROVÉ-DAVIDOVÉ, DRSC.
Výstava v Chodbě knihovny PM k nedožitým
85. narozeninám autorky. Výstava drobnějších
ukázek výtvarných prací autorky, která působila
jako lékařka a diplomat. Zároveň byla autorkou po­
vídek, filmových scénářů i divadelních her.
kulturní měsíčník
KINO PORTYČ
Adresa: Čechova 406, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711, po 17.00 h 382 734 720.
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna v provozu. Kino je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
neděle 1. 3. od 20.00 h
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY (A Walk Among
Tombstones), USA Premiéra detektivka Liam Neeson hraje posledního spolehlivého chlapa z jiných
časů! do 12 let nevhodný/titulky/113 minut/vstupné: 80 Kč
neděle 1. 3. od 17.30 h
FOTOGRAF, ČR drama
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého
českého fotografa Jana Saudka se vracíme se
k některým zásadním křižovatkám života umělce
obdařeného nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Hrají: Karel Roden, Marie
Málková, Vilma Cibulková, Zuzana Vejvodová,
Václav Neužil, Marika Procházková, Igor Orozovič,
Jenovéfa Boková. Režie: Irena Pavlásková, do 15 let
nevhodný/česká verze/133 minut/vstupné: 110 Kč
úterý 3. 3. od 20.00 h
ART FILM - DANIELŮV SVĚT, ČR Premiéra
dokument
Pedofilové jsou také jenom lidé, tvrdí tvůrci Danielova světa. Režie: Veronika Lišková, do 15 let
nevhodný/česká verze/75 minut/vstupné: 90 Kč
středa 4. 3. od 20.00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (Fifty Shades of Grey),
USA , erotický
Erotický thriller, nejočekávanější film za poslední
dva roky, který je filmových přepisem stejnojmenného knižního bestselleru. Předloha: E.L. James
(kniha). Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson,
Jennifer Ehle, Rita Ora, Aaron Taylor-Johnson,
Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Luke Grimes, Rachel Skarsten, Callum Keith
Rennie, Victor Rasuk, Dylan Neal… Režie: Sam
Taylor-Johnson, do 15 let nevhodný/titulky/123
minut/vstupné: 120 Kč
čtvrtek 5. 3. od 17.30 h 3D projekce
VELKÁ ŠESTKA (Big Hero 6), USA rodinný
animovaný. Akční super animák o geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se
naučí využívat svůj talent. Vhodné pro děti od 6 let.
Režie: Don Hall, Chris Williams. mládeži přístupný/
český dabing/102 minut/vstupné: 130 Kč
čtvrtek 5. 3. od 20.00 h
VETŘELEC: Režisérský sestřih (Alien“ The Director Cut´s, USA/V. Británie Obnovená premiéra
sci-fi. Obnovená digitální premiéra ve speciálním
režisérském sestřihu kultovního sci-fi se Sigourney
Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná
z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu
v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal
na palubu z líhně na neznámé planetě. Hrají: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright,
Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet
Kotto, Bolaji Badejo,… Režie: Ridley Scott, do 12
let nevhodný/titulky/117 minut/vstupné: 100 Kč
pátek 6. 3. od 17.30 h, sobota 7. 3. od 15.00
h, neděle 8. 3. od 15.00 h
ASTERIX: Sídliště Bohů (Astérix: Le Domaine des
dieux), Francie Premiéra animovaný, 3D projekce
Hrají: Alain Chabat, Laurent Lafitte, Géraldine
Nakache, Alexandre Astier, Elie Semoun, Lorànt
Deutsch, Roger Carel,... Režie: Režie: Alexandre
Astier, Louis Clichy, mládeži přístupný/český dabing/85 minut/vstupné: 130 Kč
pátek 6. 3. a sobota 7. 3. od 20.00 h, neděle
8. 3. od 17.30 h
GHOUL, ČR Premiéra, thriller, 3D projekce
Po úspěšném Kajínkovi přichází Petr Jákl s novým
filmem s názvem Ghoul. Ghoul vypráví o trojici
filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem
natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za
velmi podivných okolností ke kanibalismu. Film je
v původním znění, tj. anglicky a rusky s českými titulky. Hrají: Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul
S. Tracey, Debra Garza, Alina Golovlyova,… Režie:
Petr Jákl ml. Scénář: Petr Bok, Petr Jákl ml., do 15
let nevhodný/titulky/85 minut/vstupné: 130 Kč
sobota 7. 3. od 17.30 h, neděle 8. 3. od 20.00 h
DIVOČINA (Wild), USA Premiéra, drama
Scénář k filmu vznikl podle stejnojmenné autobiografické knihy Cheryl Strayedové a jeho sepsání
se ujal slavný anglický spisovatel a scenárista Nick
Hornby. I díky němu vzniklo humorem okořeněné
vyprávění o odvaze mladé ženy, která si tvrdohlavě
razí cestu k zvolenému a hodně vzdálenému cíli. Hrají:
Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern, Kevin
Rankin, W. Earl Brown, Ted Rooney, Thomas Sadoski,
Michiel Huisman, … Režie: Jean-Marc Vallée, do 12
let nevhodný/titulky/117 minut/vstupné: 110 Kč
úterý 10. 3. od 20.00 h
ART FILM - TEORIE VŠEHO (The Theory of Everything), USA Premiéra, romantické drama
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten
jeho. Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný
životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém
velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších
hlav, jakou kdy lidstvo poznalo Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson,
David Thewlis,… Režie: James Marsh, do 12 let
nevhodný/titulky/123 minut/vstupné: 110 Kč
středa 11. 3. od 20.00 h, čtvrtek 12. 3. od 17.30 h
AMERICKÝ SNIPER (An American Sniper), USA
Premiéra , válečné drama
Odstřelovač jednotek SEAL amerického
námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Film
má 6 nominaci na Oskary, 18 nominaci v dalších
soutěžích a získal již 9 cen. Hrají: Bradley Cooper,
Sienna Miller, Kyle Gallner, Luke Grimes, Jake
McDorman, Sam Jaeger,Brian Hallisay, Eric Close,
Marnette Patterson. Režie: Clint Eastwood, do 12
let nevhodný/titulky/133 minut/vstupné: 100 Kč
čtvrtek 12. 3. od 10.00 h
BIO SENIOR - POJEDEME K MOŘI, ČR, rodinný
Jeden z nejúspěšnějších filmů loňského roku. Film
je dětsky upřímný, hravý, spontánní, humorně
vyprávěný, ale místy i drsný až krutý. Film pro
celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského
pohledu na svět, film, který dojme i pobaví. Hrají:
Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr Šimčák, Jan
Maršál, Jaroslava Pokorná, Miroslav Táborský
a další. Režie a scénář: Jiří Mádl, mládeži přístupný/
česká verze/90 minut/vstupné: návštěvníci nad 65
let a děti do 15 let 50 Kč, ostatní 70 Kč
čtvrtek 12. 3. od 20.00 h, pátek 13. 3. od
17.30 h, sobota 14. 3. od 20.00 h, neděle 15.
3. od 17.30 a od 20.00 h
VYBÍJENÁ, ČR Premiéra, komedie
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových
láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. Hrají: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Krainová, Lukáš Vaculík,
Simona Babčáková, Hynek Čermák, Michal Šášinka,
Václav Matějovský, Jakub Burýšek, Kateřina Burianová-Rajmontová. Režie: Petr Nikolajev, do 12 let
nevhodný/česká verze/vstupné: 140 Kč
pátek 13. 3. od 20.00 h, sobota 14. 3. od 17.00 h
CHAPPIE, USA Premiéra, akční sci-fi
Dvojice trhlých gangsterů ze slumu (Ninja a Yolandi
Visser z kultovní rave-rappové tlupy Die Antwoord)
unese policejního robota, aby jej využila pro svůj
nekalý plán. Hrají: Hugh Jackman, Sigourney
Weaver, Sharlto Copley, Dev Patel, Jose Pablo Cantillo, Robert Hobbs, Kevin Otto... Režie: Neill Blomkamp, do 12 let nevhodný/titulky/vstupné: 140 Kč
sobota 14. 3. od 15.00 h
ZVONILKA A TVOR NETVOR (Legend of the Never
Beast), USA, rodinný animovaný, 3D projekce
Zvonilka a tvor Netvor představí další postavy
ze světa vílích kamarádek. Režie: Steve Loter,
mládeži přístupný/český dabing/76 minut/vstupné: 130 Kč
neděle 15. 3. od 15.00 h
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU, USA
rodinný animovaný-hraný, 3D projekce
Režie: Paul Tibbitt, mládeži přístupný/český dabing/84 minut/vstupné: 120 Kč
úterý 17. 3. od 20.15 h
Kino jinak/balet - LABUTÍ JEZERO (Swan Lake)
PŘÍMÝ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU
V LONDÝNĚ (ROYAL OPERA HOUSE)
Dirigent: Boris Gruzin Orchestra ( Orchestra of
the Royal Opera House ). Odette/Odile :Natalia
Osipova, Prince Siegfried : Matthew Golding,Von
Rothbart Choreography : Lev Ivanov, hudba:
Petr Iljič Čajkovský. 3 h včetně dvou přestávek.
Vstupné: 250 Kč, návštěvníci nad 65 let a děti do
15 let 200 Kč
středa 18. 3. od 9.30 h
Slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku výtvarné
soutěže pro MŠ v regionu na téma "MOJE MĚSTO,
MOJE VESNICE!“ Vyhlášení dětských autorů
nejlepších prací proběhne za účasti zástupců
pořadatelů (15. mateřská škola pod ZŠ E. Beneše
a Centrum kultury Písek o.p.s). Pro všechny děti je
po vyhlášení připraveno pohádkové pásmo Krtek
v mém městečku. Ve foyer kina budou vystaveny
soutěžní výkresy. Partnerem akce je cukrárna Café
67, Písek. Výstava potrvá do neděle 19. 4.
středa 18. 3. od 20.00 h
VETŘELEC: Režisérský sestřih (Alien“ The Director
Cut´s), USA/V. Británie Obnovená premiéra, sci-fi
Obnovená digitální premiéra ve speciálním
režisérském sestřihu kultovního sci-fi se Sigourney
Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná
z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal
na palubu z líhně na neznámé planetě. Hrají: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright,
Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet
Kotto, Bolaji Badejo,… Režie: Ridley Scott, do 12
let nevhodný/titulky/117 minut/vstupné: 100 Kč
čtvrtek 19. 3. od 17.30 h
ASTERIX: Sídliště Bohů (Astérix:Le Domaine des
dieux), Francie, animovaný, 3D projekce
Hrají: Alain Chabat, Laurent Lafitte, Géraldine
Nakache, Alexandre Astier, Elie Semoun, Lorànt
Deutsch, Roger Carel, .. Režie: Režie: Alexandre
Astier, Louis Clichy, mládeži přístupný/český dabing/85 minut/vstupné: 130 Kč
čtvrtek 19. 3. od 20.00 h
GHOUL, ČR, thriller
Po úspěšném Kajínkovi přichází Petr Jákl s novým
filmem s názvem Ghoul. Ghoul vypráví o trojici
filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem
natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za
velmi podivných okolností ke kanibalismu. Režie:
Petr Jákl ml. Scénář: Petr Bok, Petr Jákl ml., do 15
let nevhodný/titulky/85 minut/vstupné: 110 Kč
pátek 20. 3. od 17.30 h
VELKÁ ŠESTKA (Big Hero 6), USA, rodinný animovaný, 3D projekce
Akční super animák o geniálním konstruktérovi
robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí
využívat svůj talent. Vhodné pro děti od 6 let.
Režie: Don Hall, Chris Williams., mládeži přístupný/
český dabing/102 minut/vstupné: 130 Kč
pátek 20. 3. od 20.00 h
VYBÍJENÁ, ČR, komedie
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových
láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. Hrají: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Krainová, Lukáš Vaculík,
Simona Babčáková, Hynek Čermák, Michal Šášinka,
Václav Matějovský, Jakub Burýšek, Kateřina Burianová-Rajmontová. Režie: Petr Nikolajev, do 12 let
nevhodný/česká verze/vstupné: 140 Kč
sobota 21. 3. a neděle 22. 3. od 17.30 h
MY JSME NEJLEPŠÍ (We are the best), Švédsko
Premiéra, komediální drama
Dvě drsné 13-leté holky, co si ohřívají rybí prsty
v topinkovači, se rozhodnou založit punkovou
kapelu, a to i navzdory tomu, že neumí hrát na
žádný hudební nástroj. Hrají: Mira Barkhammar,
Mira Grosin, Liv LeMoyne, David Dencik, Johan
Liljemark, Mattias Wiberg, Jonathan Salomonsson… Režie: Lukas Moodysson, do 12 let nevhodný/titulky/102 minut/vstupné: 90 Kč
sobota 21. 3. od 20.00 h
KOBRY A UŽOVKY, ČR, drama
Film natočil podle scénáře debutanta Jaroslava
Žváčka režisér Jan Prušinovský, jehož si diváci
spojují zejména se zábavnými seriály Okresní
přebor a Čtvrtá hvězda. Hrají: Matěj Hádek,
Kryštof Hádek, Jan Hájek, Jana Šulcová, Lucie
Polišenská, Lucie Žáčková, David Máj… Režie: Jan
Prušinovský, do 12 let nevhodný/česká verze/111
minut/vstupné: 100 Kč
kulturní měsíčník
neděle 22. 3. od 20.00 h
REZISTENCE (Insurgens), USA Premiéra, romantická sci-fi, 3D projekce
Druhý díl knižní a filmové série Divergence. Hlavní
hrdinka pokračuje v boji s nelítostným systémem
i se svými vlastními démony. Hrají: Shailene
Woodley, TheoJames, Kate Winslett, Naomi Watts,
MaggieQ, Zoe Kravitz, JaiCourtney…Režie: Robert
Schwenke, do 12 let nevhodný/český dabing/120
minut/vstupné: 150 Kč
čtvrtek 26. 3. a pátek 27. 3. od 17.30 h
POPELKA (Cinderella), USA Premiéra, rodinný
Nová (hraná) verze slavné pohádky.
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky, jejíž
otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení
Hrají: Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley Atwell, Richard Madden, Stellan Skarsgård,Lily
James, Holliday Grainger, … Režie: Keneth Branagh, mládeži přístupný/český dabing/105 minut/
vstupné: 120 Kč
úterý 24. 3. od 20.00 h
PERNÝ DEN (A Hard Day Night), Velká Británie
Obnovená premiéra, hudební komedie, ART FILM
Zrestaurovaná digitální kopie legendárního filmu!
Hudební komedie Richarda Lestera zachycující
jeden den v životě The Beatles. Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo
Starr, Wilfrid Brambell, John Bluthal, Phil Collins,
Victor Spinetti, Margaret Nolan, Rosemarie Frankland, Anna Quayle, David Janson, Richard Vernon, Pattie Boyd,.. Režie: Richard Lester, mládeži
přístupný/titulky/87 minut/vstupné: 70 Kč
čtvrtek 26. 3. a pátek 27. 3. od 20.00 h
LOVCI A OBĚTI, ČR Premiéra, akční thriller
Film Lovci a oběti je inspirován skutečnými příběhy
a životními situacemi, ve kterých se můžete už
zítra ocitnout i Vy nebo někdo Vám blízký. Hrají:
Martin Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír Nosek, Jakub
Mohamed Ali, Martin Písařík, Karel Heřmánek
jr., Karel Heřmánek, Marek Vašut, Ivan Vyskočil,
Zdeněk Podhůrský, Nikol Kouklová,Veronika
Freimanová, Zdeněk Mahdal, Eki Sluková, Eva
Marešová, Josef Vrána, Marcus Benois Tran, Eva
Decastelo, Sarah Bočková, Jay Diesel, Kateřina
Hrachovcová-Herčíková. Režie: Marcus Benois
Tran, Do 12 let nevhodný/česká verze/104 minut
/vstupné 120 Kč
středa 25. 3. od 20.00 h
REZISTENCE (Insurgens), USA Premiéra, romantická sci-fi, 3D projekce
Druhý díl knižní a filmové série Divergence. Hlavní
hrdinka pokračuje v boji s nelítostným systémem
i se svými vlastními démony. Hrají: Shailene
Woodley, TheoJames, Kate Winslett, Naomi Watts,
MaggieQ, Zoe Kravitz, JaiCourtney,…Režie:
Robert Schwenke, do 12 let nevhodný/český dabing/120 minut/vstupné: 150 Kč
čtvrtek 26. 3. od 10.00 h
BIO SENIOR - BABOVŘESKY 3, ČR
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan
Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk,Jana
Synková, Jana Altmannová, Tereza Bebarová,
Tomáš Trapl, Lucie Bílá, Bronislav Kotiš,Jindřiška
Kikinčuková, Režie: Zdeněk Troška, do 12 let
nevhodný / česká verze / 103 minut / vstupné:
návštěvníci nad 65 let 50 Kč, ostatní 100 Kč
sobota 28. 3. a neděle 29. 3. od 15.00 h
KONEČNĚ DOMA (Home), USA Premiéra, rodinný
animovaný, 3D projekce
Naši planetu navštíví přátelští mimozemšťané,
kteří prchají vesmírem před svými protivníky.
Jednomu mimozemšťanovi se nechtěně podaří
vyzradit místo úkrytu. V doprovodu lidské dívky.
Tipy je pak nucen prchat napříč zdevastovanou
Amerikou, aby odčinil, co provedl. Oba uprchlíci při cestě zjišťují, že v sázce je mnohem více
než mezigalaktické vztahy. Režie: Tim Johnson, mládeži přístupný/český dabing/vstupné:
130 Kč
sobota 28. 3. od 17.00 a od 20.00 h
INTERSTELLAR, USA, akční sci-fi
Zánik Země nebude naším koncem. Jeden
z nejlepších scifi filmů roku 2014! Když se náš čas
na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků
pověřena nejdůležitějším posláním v lidských
dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při
které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo
nový domov. Hlavní role ve filmu uznávaného
režiséra Christophera Nolana (filmová trilogie
„Temný rytíř“, „Počátek“) „Interstellar“ ztvárnili:
držitel Oscara Matthew McConaughey („Klub
poslední naděje “), držitelka Oscara Anne Hathaway („Bídníci“), držitelka nominace na Oscara
Jessica Chastain („30 minut po půlnoci“), Bill
Irwin („Rachel se vdává“), držitelka Oscara Ellen Burstyn („Alice už tu nebydlí“) a držitel, do
12 let nevhodný/titulky/169 minut/vstupné:
70 Kč
neděle 29. 3. od 17.30 a od 20.00 h
GUNMAN: Muž na odstřel (The Gunman),
USA Premiéra, akční
Napětí jako řemen a hlavního hrdinu ostrého jako
břitva přináší akční špionážní thriller Gunman:
Muž na odstřel. Hrají: Sean Penn, Idris Elba, Javier
Bardem, Ray Winstone, Jasmine Trinca, Mark Rylance, Peter Franzén, Jd Roth-round, …. Režie:
Pierre Morel, do 12 let nevhodný/titulky/105
minut/vstupné: 110 Kč
úterý 31. 3. od 20.00 h
ART FILM - SVATÝ MIKULÁŠ, ČR Premiéra,
horor
Unikátní spolupráce kina Portyč v Písku s prvním
found footage snímkem v ČR. Film o studentech, kteří zabloudili v temnotě! Projekci bude
předcházet krátký úvod jednoho z protagonistů
filmu a po promítání bude následovat beseda
s tvůrci. Skupinka studentů FAMU točí absolventský dokumentární film o bývalém ústavu
u Svatého Mikuláše. V tomto sanatoriu prý
údajně bloudí duše pacientů dodnes. Skupinka
studentů vedena Natálii Kocurovou tento ústav
navštíví a záhy zjišťuje, že dostat se ven nebude
tak snadné, jako bylo dostat se dovnitř. Velmi
kvalitní „blérvičovina“, o režisérovi ještě v budoucnu určitě uslyšíme. Hrají: Jiří Bystřický, Petr
Smazal, Pavel Novotný, Václav Šindelář, Karel
Pilný, Daniela Alfonzová, Martin Pospíšil. Režie:
Petr Smazal, do 12 let nevhodný/česká verze/75
minut/vstupné: 100 Kč
středa 1. 4. od 20.00 h
LOVCI A OBĚTI, ČR, akční thriller
Film Lovci a oběti je inspirován skutečnými příběhy
a životními situacemi, ve kterých se můžete už
zítra ocitnout i Vy nebo někdo Vám blízký. Hrají:
Martin Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír Nosek, Jakub
Mohamed Ali, Martin Písařík, Karel Heřmánek
jr., Karel Heřmánek, Marek Vašut, Ivan Vyskočil,
Zdeněk Podhůrský, Nikol Kouklová,Veronika
Freimanová, Zdeněk Mahdal, Eki Sluková, Eva
Marešová, Josef Vrána, Marcus Benois Tran, Eva
Decastelo, Sarah Bočková, Jay Diesel, Kateřina
Hrachovcová-Herčíková. Režie: Marcus Benois
Tran, do 12 let nevhodný/česká verze/104 minut/
vstupné: 120 Kč
čtvrtek 2. 4. od 17.30 a od 20.00 h, pátek
3. 4. od 20.00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7(Fast &Furious), USA
Premiéra, akční
V sedmém pokračování snímku Rychle a zběsile
se opět objeví řada skvělých automobilů. Chybět
nebude Lykan Hypersport a spousta „realistic­
kých" kaskadérských kousků., Hrají: Dwayne
Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker,
Lucas Black, Michelle Rodriguez,Tyrese Gibson,
Tony Jaa, Djimon Hounsou, Kurt Russell, Cody
Walker, Shad Moss, Nathalie Kelley,Nathalie Emmanuel … Režie: James Van, do 12 let nevhodný/
titulky/vstupné: 120 Kč
sobota 4. 4. a neděle 5. 4. od 15.00 h
OVEČKA SHAUN VE FILMU (Shaun The Sheep),
Velká Británie Premiéra, animovaný
Z ovečky jménem Shaun se stala hodně velká
hvězda a svědčí o tom i tento nový animák pro celou rodinu. Režie: Mark Burton, mládeži přístupný/
český dabing/85 minut/vstupné: 100 Kč
Změna programu vyhrazena!!
DIVADLO POD ČAROU
Adresa: Tyršova 28, 397 01 Písek, Tel.: 774 598 332, E-mail: [email protected], www.podcarou.cz
Předprodej: Divadlo Pod čarou, Tyršova 28, Písek, tel.: 774 598 311 - pondělí-pátek 09.00-14.00 h,
Kulturní dům – Centrum kultury, nábřeží 1. máje 1605, Písek, pondělí – pátek 08.00 – 16.00 h
pátek 6. 3. od 20.30 h
SYNOVÉ VÝČEPU, INSEMINAČNÍ STANICE,
WERGLŮV PJOS
Na Božkov tour 2015 vás zvou do punku laděné
kapely. Předprodej 100 Kč na místě 130 Kč, KK
50 Kč.
sobota 7. 3. od 20.00 h
SKAUTSKÝ PLES
Letos na téma Mejdan českých osobností. K tanci
a poslechu zahrají Beelee Beat z Deellee, vstupné
120 Kč.
neděle 8. 3. od 15.00 h
SNĚHURKA - Studio dell´arte
Představení klasické lidové pohádky vycházející
z tradice rodinného divadla. Pohádka je založena
na prvcích improvizace a především na přímé spolupráci s dětmi, vstupné 60 Kč, KK zdarma.
10
pátek 13. 3. od 20.30 h
DAN BÁRTA a ILLUSTRATOSPHERE
Fenomenální zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během vystoupení průřez
celou svou tvorbou, zahraje novinky z aktuálního
úspěšného alba „Maratonika“, ale i starší v nových
úpravách. Dan Bárta je jedním z mála mužských
jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Spolu se
sestavou prvotřídních hudebníků - Filip Jelínek
- klávesy, aranžmá, Robert Balzar - kontrabas
a basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček - bicí,
předvedou famózní hudební zážitek, který okouzlí
i nejnáročnější publikum, předprodej 350 Kč, na
místě 390 Kč, KK 300 Kč.
sobota 14. 3. od 20.30 h
FOURTH FACE & PROJEKT PARABELUM
Letošní lahůdka nekompromisních hudebních vod
se jmenuje DOUBLE TOUR 2015. Spojí se v ní dvě
legendy hardcore/crossoveru kapely Fourth Face
a Projekt Parabelum. Dvě skupiny, které se s tím
opravdu moc nemazlí. Návštěvníky čeká více než
dvě hodiny tvrdé hudby, která je uzemní. Fourth
Face nedávno oslavili 20 let své existence, kdy se
po celou dobu své kariéry řadí mezi špičku svého
žánru. Projekt Parabelum do ní patří také a navíc
jsou momentálně v nejlepší formě své téměř 15ti
leté historie, předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč,
KK 50 Kč.
úterý 17. 3. od 18.00 h
OSTROVY SANDOKANA - MALAJSIE, SUMATRA,
JÁVA
Beseda se zoologem Karlem Peclem o expedici do
jihovýchodní Asie. Pestrá směs povídání, projekce,
originálních nahrávek etnické i součastné hudby
a zvuků pralesa, vstupné 40 Kč, KK zdarma.
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
pátek 20. 3. od 21.00 h
OLDIES DISCO S LASEROVOU SHOW
Rock a pop 60-tých až 90-tých let zazní od Dj Ivana Mejsnara, doplněný o velkou světelnou show,
vstupné 60 Kč, KK zdarma.
úterý 24. 3. od 19.00 h
HENDRIXOVO HUDEBNÍ POSLUCHÁRNA
Dan Hendrix Čížek pustí hudbu k poslechu, která
rozhodně stojí za to a která nemusí zrovna vévodit
různým hitparádám. (rock, blues, funky, folk,
jazz, punk, art...), vstupné dobrovolné.
sobota 28. 3. od 19.00 h
40-TKA NA KRKU aneb NAROZENINOVÝ
MINIFEST
Zbyněk Konvička vás zve na festival, kde zahrají:
ZNOUZECTNOST, 200 ZBRANÍ, NOHAMA NAD ZEMÍ,
INSPIRO a Z NIČEHO NIC, vstupné 100 Kč.
kulturní měsíčník
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Adresa: Alšovo nám. 85, 397 01 Písek, Tel.: 382 201 811, www.knih-pi.cz
pondělí 2. 3. od 9.00 – úterý 31. 3. do 17.00 h
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
vyhlašuje šestý ročník celostátní akce BŘEZEN
- měsíc čtenářů.Tento rok má motto: Tátové čtou
dětem. V rámci Března-měsíce čtenářů nabídne
Městská knihovna Písek zájemcům možnost
vyzkoušet si online přístup do zahraniční databáze LibraryPressDisplay, která zajišťuje
přístup do 3000 zahraničních deníků a populárně
naučných časopisů, a databáze AtoZ, která je obsáhlou sbírkou informací o zemích včetně map.
POZOR!!! V měsíci březnu může dětský čtenář
přivést tatínka nebo dědečka do knihovny, a ten
získá roční registraci zdarma!!! Podrobné informace v knihovně.
středa 4. 3. od 9.00 h
VYZKOUŠEJ SI SKŘÍTKA VŠEZNÁLKA: ZVÍŘÁTKA
Program zaměřený na rozvoj dětí od 2 let. Lektorka Markéta Tíchová.
středa 4. 3. od 18.15 h
Promítáme i my: JÍZDA NA HRANĚ
Před zimní olympiádou v roce 2010 vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů světa – Shauna
Whitea a Kevina Pearce. K poměření sil ale nikdy
nedojde, Kevin se totiž pár dní před začátkem her
vážně zraní při tréninku. Zatímco Shaun získává
zlatou medaili, Kevin se pomalu, za podpory
rodiny, zotavuje z kritického stavu. Jeho mozek
zůstává po nehodě poškozený. Doporučení lékařů
je jasné: neriskovat žádný další pád. Ten by totiž
v jeho případě mohl být smrtelný. Propadne Kevin
znovu své adrenalinové vášni? Bude riskovat další
nehodu a tím i potenciální doživotní závislost na
své rodině, která si už tak dost vytrpěla?
Lucy Walker / USA / 2013 / 107 min.
sobota 7. 3. od 9.00 do 12.00 h
NEJLÍP SE ČTE S TÁTOU
Tatínkové, dědečkové... přijďte do knihovny se
svými dětmi a ukažte jim knížky, které jste četli
jako malí, a oni vám zas ukážou ty své. A kdybyste
náhodou zapomněli, co jste měli rádi, jistě vám
pomůže naše výstavka oblíbených knih dnešních
i dříve narozených dětí.
pondělí 9. 3. od 15.00 h
EXKURZE DO INFOCENTRA MĚSTSKÝCH LESŮ PÍSEK
Komentovaná přednáška s prohlídkou luštírny
(sušírna semen). Slavnostní vyhlášení výsledků
literární soutěže "Paměť staré borovice" V rámci
projektu Knihovna plná života (KPŽ).
úterý 17. 3. od 16.00 h
ŠUMAVSKÉ PUTOVÁNÍ S PANÍ MARIÍ MALOU
Beseda s autorkou oblíbených knih o každodenním
nelehkém životě šumavských obyvatel v krásném
přírodním kraji. Určeno pro všechny milovníky
a obdivovatele Šumavy.
středa 18. 3. od 16.00 h
IMPROVIZAČNÍ WORKSHOP PRO MLADÉ
I ZKUŠENĚJŠÍ
Hravá dílna s improvizačními a dramatickými
prvky, při které zapomenete na starosti všedního
dne. Během času, který spolu strávíme se ponoříte
do fantazie svojí i ostatních a budeme hledat
společnou řeč. A že neumíte hrát divadlo? Na tom
nezáleží, o tom to není! Otevřeno všem generacím: děti starší osmi let, študáci, dospělí, rodiče
i prarodiče vítáni. Nutná rezervace místa v oddělení
beletrie nebo na mailu [email protected]
sobota 21. 3. od 9.00 do 12.00 h
NEJLÍP SE ČTE S TÁTOU
Tatínkové, dědečkové... přijďte do knihovny se
svými dětmi a ukažte jim knížky, které jste četli
jako malí, a oni vám zas ukážou ty své. A kdybyste
náhodou zapomněli, co jste měli rádi, jistě vám
pomůže naše výstavka oblíbených knih dnešních
i dříve narozených dětí.
úterý 24. 3. od 17.00 h
CESTA RUKOPISU OD SPISOVATELE KE ČTENÁŘI
Beseda s nakladatelem Ivo Stehlíkem o fungování
nakladatelství a obchodování s knihami.
středa 25. 3. od 17.00 h
TÁTOVÉ ČTOU DĚTEM
Veřejné čtení z dětských knih určených pro rodinné
čtení. Klubovna MěK Písek.
středa 25. 3. od 10.00 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZNÁTE SVOJI KNIHOVNU?
Zveme na Den otevřených dveří, kdy budete mít
možnost nahlédnout i do míst, kam běžně čtenář
nechodí. Uvidíte, jak se knihy pro vás nakupují, zpracovávají a můžete se knihovnic zeptat, co vás z jejich
práce zajímá. Hlaste se ve stanovených časech 10.00
h, 13.00 h a 16.00 h v oddělení beletrie.
úterý 31. 3. od 16.00 h
WORKSHOP „VELIKONOCE S KPŽ“
Vyzdobte si své domovy jarní vlastnoručně vyrobenou výzdobou z přírodních materiálů.
pondělí 2. 3. – úterý 31.3.
KLUB CESTOVATELŮ
Výstava výtvarných prací inspirovaných toulkami
světem kultury a umění, které vytvořili klienti
sociálně - terapeutických zařízení Duhy, Horizontu
a Domova svatého Linharta.
pátek 27. 3. od 19.00 h – sobota 28. 3. do 8.00 h,
Dětské oddělení - NOC S ANDERSENEM
Tradiční noc dětí v knihovně se spoustou zábavy
a pohádkami spisovatele Jana Drdy, jehož 100.
výročí narození oslavujeme v letošním roce. Pro
děti od 7 do 10 let. Bližší informace a přihlášky
v dětském oddělení.
GALERIE PORTYČ
Adresa: Čechova 406, 397 01 Písek,
Tel.: 382 734 720
Provozní doba galerie:
• út – pá: 12.00–17.30 h
• so: 9.00–13.00 h • ne, po: zavřeno
úterý 3. 3. – sobota 28. 3.
„OTISK ČLOVĚKA V KRAJINĚ“ – společná
výstava jihočeských, slovenských a bavorských
výtvarníků, kteří malbou, kresbou, plastikou
a instalacemi reagují na způsob, jakým se
člověk v minulosti i dnešku otiskuje v životním
prostředí. Vernisáž výstavy s hudební produkcí
se uskuteční v úterý 3. 3. v 17.00 h.
KAVÁRNA U VAVŘINY
Adresa: Soukenická 171,
397 01 Písek
tel.: 382 210 660, 608 971 221,
e-mail: [email protected],
www.uvavriny.cz
sobota 21. 3. od 18.00 h
COOL SET (v letošním roce v dokonalém obsazení, Kieslowski, Bohdan Blahovec, Dead western
(USA), Kuzmich Orchestra (Dorota Barová, Josef
Ostřanský, Michaela Antalová) je příprava na již
6. ročník píseckého multižánrového festivalu jednoho umělce a jeho můz Cool v plotě 2015, který
se vždy koná druhý víkend v měsíci září.
čtvrtek 5. 3. od 19.00 – čtvrtek 12. 3. do
22.30 h
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2015
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní
promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích
i sportech.
MUSIC CLUB DIVADELKA
Adresa: Tylova 69/8, Písek
sobota 28. 2. od 20.00 h
GRAND OPENING PARTY - PSH, Mooza, Dj Booick
- entry: 120 Kč /150 Kč
středa 4. 3. od 20.00 h
STUDENTS NIGHT - akce na drinky, djs - entry:
free
pátek 6. 3. od 20.00 h
DANCE A DISCO NIGHT - DJ JIRKA JEŽEK (Kiss
Jižní Čechy) - entry: Ladies free, men 40 Kč
sobota 7. 3. od 20.00 h
DJs NIGHT - entry: free
středa 11. 3. od 20.00 h
STUDENTS NIGHT - akce na drinky, djs - entry:
free
pátek 13. 3. od 20.00 h
ELEKTRO NIGHT - DJ STANDOKAN, DJ EDWARD
TRAUMAXOWSKI - entry: Ladies free, men 40 Kč
sobota 14. 3. od 20.00 h
FEEL MACHINE – Písecká metalová kapela - entry: 50 Kč
středa 18. 3. od 20.00 h
STUDENTS NIGHT - akce na drinky, djs - entry:
free
pátek 20. 3. od 20.00 h
PELLICAN NIGHT - DJ PELLICAN + DJ DENY - entry: Ladies free, men 40 Kč
sobota 21. 3. od 20.00 h
DIVADELNÍ SPOLEK PRÁCHEŇSKÁ SCÉNA
V PÍSKU - Tajemný hrad v Karpatech - entry:70 Kč
středa 25. 3. od 20.00 h
OPEN MIC NIGHT – talentový večer, volné podium pro umělce
pátek 27. 3. od 20.00 h
RnB a FUNKY NIGHT - DJ RAMEL - entry: Ladies
free, men 40 Kč
sobota 28. 3. od 20.00 h
OKREJ Oldy Krejčovese( Monkey Bussines) +
PRIMATOR DITTRICH 35LET - entry: 100 Kč
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
CAFÉ&RESTAURANT
AVION AIR - 1. letecká
kavárna a restaurace
Adresa: Palackého sady 68/9,
397 01 Písek
tel.: 732 947 707
čtvrtek 5.3. - úterý 31. 3., vernisáž ve čtvrtek
5. 3. v 18.00 h
Výstava fotografií a koláží "DRUHÁ ŘADA"
PAVLA ŠEFRNOVÁ fotografie, JITKA ŘEPOVÁ
fotografie, MARTIN ŘEPA koláže
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
NITKA
Adresa: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
e-mail: [email protected]
neděle 1. 3. od 14.00 do 14.40 h a od 15.30
do 16.15 h - O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Maňáskové loutkové divadlo o tom jaké starosti
můžou mít Kohoutek a Slepička.
neděle 15. 3. od 14.00 do 15.00 h a od 15.30
do 16.30 h - BUDULÍNEK MANDELINKA
Loutková pohádka o nezbedném rošťákovi, kterému se jeho chování nevyplatí a možná se z něho
stane poslušný chlapec.
neděle 29. 3. od 14.00 do 15.00 h a od 15.30
do 16.30 h - MÍŠA KULIČKA
Premiéra - Loutková pohádka o malém
medvědovi, který začíná poznávat svět a čekajího
nečekané dobrodružství.
VÝTVARNÁ DÍLNA
ŠIKOVNÍ VÝTVARNÍCI
Adresa: Žižkova třída 166, Písek
Tel.: 608 472 873
E-mail: [email protected]
www.sikovnivytvarnici.cz
pondělí 9. 3. od 15.00 do 16.00 h
TUPOVÁNÍ TRIČEK SVÍTÍCÍMI BARVIČKAMI
- Budeme tupovat trička přes šablony. Cena je
včetně triček.
středa 11. 3. od 17.00 do 20.00 h
KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU I. - Obsahem
celého kurzu je zvládnutí pletení košíku se skrytým pevným dnem.
pondělí 16. 3. od15.00 h
ZDOBÍME PTAČÍ BUDKY PŘÍRODNÍMI MATE­
RIÁLY - Pravidelná kreativní dílna pro děti od 6ti
let každé pondělí.
středa 18. 3. od 17.00 do 20.00 h
KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU II. - Obsahem
celého kurzu je zvládnutí pletení ošatky včetně
dna a uzávěrky.
středa 25. 3. od 17.00 h
KURZ FIMO - Přijďte se odreagovat k nám do
kreativní dílny.
pondělí 30. 3. od 15.00 h
VELIKONOČNÍ OBŘÍ VEJCE - Pravidelná kreativní
dílna pro děti od 6ti let.
KROUŽEK KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI KAŽDÉ
PONDĚLÍ (II. POLOLETÍ)
Každé pondělí od 15.00 do 16.00 h, budeme
pokaždé vyrábět něco jiného a vždy si děti odnesou výrobek domů.
11
kulturní měsíčník
DDM PÍSEK
Adresa: Švantlova 2394, 397 01 Písek
Tel.: 382 201 316
www.ddmpisek.cz
sobota 7. 3. od 10.00 do 12.00 h, neděle 8.
3. od 15.00 do 17.30 h - DVOUDENNÍ TVŮRČÍ
DÍLNA TEXTILNÍ REZERVÁŽ
Rezervace neboli také zadaná plocha je ve výtvarných technikách využívána na jakékoli materiály.
V našem případě to bude látka (triko, taška, polštář
apod.). Její podstatou je zakrytí určité plochy látky,
kam se nemá dostat další nanášená barva tzn., že
ztvárňovaná věc zůstává v barvě podkladu a barevně
se vyloupne okolí. Je to úžasná technika, protože na
nás vždy čeká příjemné překvapení. Na dílně budete
mít k dispozici látkovou tašku, můžete si přinést též
světlé jednobarevné triko nebo polštář. Rezervace
a info na č. 778 412 496 nebo e-mail [email protected]
ddmpisek.cz, Cena: 200 Kč S sebou: pracovní oděv
sobota 21. 3. – neděle 22. 3. VÍKENDOVÝ
SEMINÁŘ HISTORICKÉHO ŠERMU
Pořádáme další ze seminářů šermu školy evropských bojových umění ARMAFERRE, tentokrát
je na řadě šerm dlouhým mečem a boj s holí.
Přihlašování a informace na tel. 777 339 986 nebo
na e-mail [email protected] Cena: 1000 Kč
PÍSECKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ROZJÍŽDÍ
DRUHÝ TÝDEN V BŘEZNU JIŽ 3. KOLO JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY A VNOUČATA.
Dům dětí a mládeže v Písku chystá v rámci projektu
„Chci rozumět svým vnoučatům“ 3 kolo jazykové
výuky angličtiny a němčiny, která je určena seniorům
a jejich vnoučatům. Kurz je financován Jihočeským
krajem a pro účastníky je zdarma! Písecký DDM poskytuje prostory pro výuku, zajišťuje pedagogy a učební
pomůcky, nechává zhotovit podklady pro výuku a metodické listy u obou jazyků. Jedná se o kurz složený z 10
lekcí po 1 hodině. Výuka bude probíhat jednou týdně.
Obě generace si zde mohou osvojit některé jazykové
návyky a naučit se základní slovní zásobu ke zvládnutí běžných situací v cizině, ale také touto formou
nabízíme smysluplné trávení volného času a posílení
vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Přihlásit se
mohou prarodiče s vnoučaty předškolního a mladšího
školního věku – 5 až 10 let. Přihlášky budou k dispozici
přímo v DDM Písek nebo na internetových stránkách
www.ddmpisek.cz od 1. 2. Informační schůzka pro
přihlášené bude ve čtvrtek 5. 3. ve 14.30 h v DDM,
kurzy začínají druhý týden v březnu!
Dny pořádání kurzů:
Anglický jazyk
PONDĚLÍ – 13.00 – 14.00 h (9. 3.)
ČTVRTEK – 14.30 – 15.30 h (12. 3.)
Německý jazyk
ÚTERÝ – 15.30 – 16.30 h (10. 3.)
Kontaktní osoba: Marie Petrová
E-mail: [email protected]
Tel.: 778 412 496
AKCE
středa 4. 3. – sobota 7. 3., Zimní stadion
58. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY
V METANÉ MUŽŮ A 44. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY V METANÉ ŽEN
Otevřeného mistrovství v metané se bude konat
ve dnech 4. 3. až 7. 3. Zúčastní se ho kolem 300
mužů i žen ze států Německo, Česko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Finsko, USA, Brazílie, Švýcarsko,
Bělorusko, Německo, Kenia, Dánsko, Polsko, Ukrajina, Israel, Guatemala.
12
sobota 7. 3. od 11.00 h, Zemský hřebčinec
Písek - PŘEHLÍDKA PLEMENNÝCH KONÍ
Písecký Zemský hřebčinec státní podnik zve širokou
veřejnost na XV. Jihočeskou přehlídku plemenných
koní. Divákům budou nejprve předvedeny kolekce
teplokrevných, chladnokrevných i máločetných plemenných hřebců. Následovat bude pestrý program,
při kterém se přihlížejícím představí koně v celé řadě
disciplín a to jak pod sedlem, tak i v zápřahu. K vidění
bude například drezurní ukázka starokladrubského
hřebce, ukázka jízdy v dámském sedle, skoková
školička minikoní ze skokového centra Przechwozd
nebo předvedení plemenných hřebců v jednospřeží.
Jedním z vrcholů připraveného programu bude jezdecká čtverylka v podání zaměstnanců zemského
hřebčince. Akce se koná v sobotu 7. března v historickém areálu píseckého Zemského hřebčince v kryté
hale od 11.00 h dopoledne. Vstupné pro dospělé činí
50 Kč, děti zaplatí 30 Kč.
sobota 28. 3. od 13.00 h, Radioklub Písek
JARNÍ ROBOTICKÉ ODPOLEDNE 2015
Jarní robotické odpoledne 2015 dne 28. 3. Radioklub Písek pořádá již 7. kolo stolních robotických
soutěží v kategoriích Stopař, Rozšířený stopař, Mini
Sumo, Sklad Kečupu a Robo Carts. Podrobnější
informace, pravidla a registraci najdete na www.
kufr.cz. Pokud nemáte chuť soutěžit, přijďte se
alespoň pobavit. Registrace je nutná do 25. 3.
sobota 28. 3. – neděle 29. 3., Mohyla Jana
Žižky u Sudoměře - BITVA U SUDOMĚŘE
Historický festival, rekonstrukce bitvy u Sudoměře
na památném bojišti. Dobový jarmark, hry pro
děti, šerm, vozová hradba.
TANEC
každé úterý 3. 3. – 23. 6
LINE DANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Výuka Line dance pro začátečníky. Moderní
taneční styl pro každého. Informace na www.
czechlinedance.cz, www.tcslouisiana.cz. Vstupné
70 Kč. Čas: 18.00 h – 19.00 h, kde: tančírna TCS
Louisiana, areál Jitexu 1. patro.
každé úterý 3. 3. – 23. 6. - LINE DANCE
Výuka Line dance mírně pokročilé a pokročilé.
Moderní taneční styl pro každého. Informace
na www.czechlinedance.cz, www.tcslouisiana.
cz. Vstupné 120 Kč. Čas: 19.00 h – 21.00 h, kde:
tančírna TCS Louisiana, areál Jitexu 1. patro.
13. 3. od 19. - 21.30 h
Intuitivní tancování s Rebeccou
Kde: tělocvična ZŠ Svobodné v Písku, cena: 200 Kč
Info a přihlášky: Zuzana Dvořáková, [email protected] nebo 777 266 436
PRAVIDELNÉ TANEČNÍ KURZY KUBÁNSKÉ
SALSY PRO DOSPĚLÉ
Již 8 let pořádáme v Písku pravidelné taneční kurzy
kubánské SALSY pro dospělé. Od 2. 2. začíná opět
nová série lekcí pro úplné začátečníky a pokročilé.
Přihlášky a další info o kurzech naleznete na www.
exoticdancentre.cz nebo tel. 737 714 630
SPORT
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - REGENERACE V PORTYČI
- NOVĚ zdravotní cvičení od 60 Kč/h, pravidelná
cvičení ve skupinách max. 7 osob, nutná rezervace,
info: www.silviemasage.estranky.cz, tel: 721 472
463, protahování zkrácených svalů, posilování vahou vlastního těla, nácvik dechového stereotypu
v příjemném prostředí V Portyči 450, se na Vás těší
Bc. Silvie Habartová.
CAPOEIRA - NÁROČNÝ TRÉNINK PRO DOSPĚLÉ,
ZDRAVÝ POHYB PRO DĚTI
Capoeira je brazilské bojové umění, kombinuje
tanec, boj, akrobacii a hudbu. Tréninky v Písku vede
přímo brazilec. Dětský trénink pro 5-7let, čtvrtek od
16.30 - 17.30 h, pro dětí 8let a více čtvrtek 17.30 18.30 h. Dospělí každou středu od 20.00 – 21.00 h.
Všechny tréninky se konají v malé tělocvičně Gymnázia Písek. Během února probíhá zápis do nového
pololetí pro děti. Možné je připojit se i během roku.
tel.: 774 332 499, [email protected]
HARMONY WELLNESS CLUB
sobota 7. 3. od 17.00 do 19.00 h
RETRO ZUMBA K MDŽ
neděle 29. 3. od 9.30 do 11.30 h
ŠTRŮDL MARATON
HARMONY DĚTSKÝ KLUB
každé pondělí 2. 3. – 30. 3. od 16.00 do 17.00 h
- CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI 1-3 ROKY
každé úterý 3. 3. – 31. 3. od 15.00 do 16.00 h
- ZUMBA PRO DĚTI 4-7 LET
každé pondělí a čtvrtek 3. 3. – 26. 3. od 16.00
do 17.00 h - ZUMBA PRO DĚTI 8A VÍCE LET
každý čtvrtek 5. 3. – 26. 3. od 15.00 do 16.00 h
POHYBOVÉ HRY
12. 2. 15.00 h - 31. 3. 15.00 h
ZÁPIS LETNÍ PRÁZDNINOVÝ - SPORTOVNĚZÁŽITKOVÝ POBYT PRO DĚTI
Letní sportovně zážitkový pobyt pro děti 6-12 let.
S Harmony dětským klubem se vaše děti rozhodně
nebudou nudit! Sportovně pohybové hry, aerobik,
zumba, hry v přírodě, dětská turistika Termín: 8. 15. 8. ( 8 dní sobota-sobota) Cena 3200,- zahrnuje
ubytování ve zděné budově rekreačního zařízení cca
30 km od Písku, plnou penzi, pitný režim, základní
pojištění dětí, pomůcky, potřebný materiál, drobné
odměny atd. Zajímavý program / viz. loňský turnus,
fota a komentář na domovském webu a na fcb/.
přihlášky a více info v průběhu února na webu, Více
informací [email protected]
2. 3. – 31. 3. od 9.00 do 18.00 h
ZÁPIS CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI 1-3 ROKY
HÝBEJ SE A HRAJ SI! Zábavné cvičeníčko pro
nejmenší, básničky, písničky, překážkové dráhy
a spoustu další zábavy! Přihlášky a více info na
webu: www.harmonydeti.unas.cz, nebo tel. 775
18 20 10 pí. Zemanová
MAMINKO, TATÍNKU, BABIČKO a DĚDO, přijďte
si každé pondělí aktivně s dětmi protáhnout, zasmát se a pobavit! Cvičení již běží, ale je možno se
přidat v průběhu.
ZŠ Svobodná a MŠ Sluníčko
středa 11. 3. od 17.00 h
DĚTSKÁ DUŠE V NAŠÍ DOBĚ - Další z řady oblíbených setkání, na kterém se dozvíte nejen něco
o Vašich dětech, ale také o sobě. Přednáší známá
a zkušená psycholožka a pedagožka PhDr. Anežka
Janátová. Vstupné dobrovolné, v ZŠ SVOBODNÁ
(eurytmický sál).
sobota 21. 3. od 13.00 h
VELIKONOČNÍ JARMARK
Tradiční Velikonoční jarmark, jarní dílničky a kulturní program v ZŠ SVOBODNÁ sobota 21. 3. od
13.00 h. Od 16.30 h následuje vynášení Morany,
průvod městem k řece na Kamenný most.
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
sobota 21. 3. od 16.30 h
VYNÁŠENÍ MORANY
Vynášení Morany, průvod městem k řece na
Kamenný most. Sobota 21. 3. od 16.30 h od ZŠ
Svobodná. Navazuje na velikonoční jarmark, též
pořádaný ZŠ Svobodná od 13.00 h.
AKTIVITY RŮZNÉ
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o. s. KLUB KRTEČEK V PÍSKU
Klub Krteček poskytuje sociálně aktivizační služby
a služby sociálního poradenství rodinám s dětmi
se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením.
středa 4. 3. - KVETOUCÍ STROM - ťupkání korkem,
houbičkou (15.15 h)
pondělí 9. 3. – KERAMICKÝ KROUŽEK (15.00 h)
středa 11. 3. – TULIPÁN - KOLÁŽ (15.15 h)
středa 18. 3. – CVRLIKÁLCI - ptáčci z kamínků
(15.15 h)
pondělí 16.3. - KERAMICKÝ KROUŽEK (15.00 h)
pondělí 23.3. - KERAMICKÝ KROUŽEK (15.00 h)
středa 25. 3. - Velikonoční dekorace (15.15 h)
pondělí 30.3. - KERAMICKÝ KROUŽEK (15.00 h)
SENIORSKÝ DŮM PÍSEK A.S.
úterý 10. 3. od 9.30 do 10.30 h
"PRSTEM PO MAPĚ" - NEW YORK
Fotoprezentaci s výkladem povede Jana Kašparová,
studentka 3. ročníku OA a Jazykové školy s právem
státní zkoušky Písek. Těšit se můžete na zážitky ze
studijní cesty očima současné generace studentů
odborné školy.
pondělí 16. 3. od 9.30 do 10.30 h
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA S MUDR. JANOU FAITOVOU NA TÉMA: "PÉČE O ZDRAVÍ"
Nejen o zdraví a životním stylu, ale také o prevenci
starobních nemocí.
pondělí 16. 3. od 17.30 do 18.30 h
PÁSMO JIHOČESKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍ
Jako tradičně přivítají klienti Seniorského
domu Písek jaro s Pěveckým souborem Ludmily
Danešové pod vedením Radky Kysilkové.
úterý 17. 3. od 15.00 do 16.00 h
"CEROK" - TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
Taneční vystoupení dětí z Centra rómské kultury
Písek – ke shlédnutí budou tance s motivem krajové romské kultury.
čtvrtek 19. 3. od 15.00 do 17.00 h
"JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA"
Hudební a taneční zábava s písničkami P. Kozáka,
který bude hrát nejen všem Josefům, ale také
všem ženám k MDŽ.
středa 25. 3. od 15.45 do 16.45 h
"HELIGONKY ZE STRAKONIC"
Hudební vystoupení 7 heligonek pod vedením
Václava Taliána ze Strakonic. K poslechu zahraje
parta hudebníků, kteří chtějí dělat radost těm,
kteří to potřebují nejvíce.
VINOTÉKA GALERIE
úterý 10. 2. - sobota 14. 3.
JÁRA NOVOTNÝ - FOTOGRAFIE
17.3. - 25. 4.
BOHUSLAV HEJL - OBRAZY
Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
informujeme •
Při sběru bioodpadu je důležitá jeho kvalita a čistota
Město Písek chce touto formou informovat
občany, že od 1. 1. 2015 vešla v platnost
vyhláška Ministerstva životního prostředí
ČR č. 321/2014 Sb., která mimo jiné zavádí
povinné třídění bioodpadu. Město Písek
tento vývoj v oblasti nakládání s odpady
a třídění odpadů předvídalo, a proto
s předstihem zavedlo a úspěšně více než dva
roky provozuje svoz bioodpadu od občanů
města a z ploch veřejné zeleně v majetku
města, včetně následného zpracování na
moderní kompostárně. Pro tyto snahy města
Písek v oblasti odpadového hospodářství se
podařilo získat dotace z Evropských fondů,
a to na projekty „Svoz biologického odpadu
v Písku“, „Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku“ a „Strojové dovybavení
kompostárny v Písku“.
Dle údajů o množství svezeného bioodpadu občané města Písku možnost třídění
bioodpadu intenzivně využívají, a to nejen
prostřednictvím sběrných nádob na bioodpad (BIO), rozmístěných na území celého
města, ale i odvozem bioodpadu přímo na
moderní kompostárnu nebo do vybraných
sběrných dvorů odpadu.
Hlavním důvodem třídění bioodpadu je
minimalizace množství směsného komunálního odpadu od občanů, neboť dle rozborů
směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad v průměru 25 – 40% tohoto odpadu)
a v minulosti mnohdy bioodpad končil na
skládce komunálních odpadů. To znamená,
že čím více bioodpadu se podaří vytřídit a sebrat, tím méně směsného komunálního odpadu se bude ukládat na skládku, což může
vést k dalšímu snížení místního poplatku
za odpad v následujících letech. Je tedy
důležité, aby bioodpad, jako cenná surovina,
nekončil zbytečně na skládce komunálních
odpadů a tím byl nenávratně ztracen.
Velké rezervy jsou však v kvalitě a čistotě
bioodpadu v nádobách. Jsou totiž některé
lokality, kde se v nádobách na bioodpad
nachází PET lahve, igelitové sáčky a tašky,
kovy, psí exkrementy, ale i maso, kosti, kůže
popř. jiný směsný komunální odpad, což jsou
odpady, které do těchto nádob v žádném
případě nepatří. Chování některých občanů
tak znehodnocuje úsilí jiných a zhoršuje
kvalitu bioodpadu jako suroviny. Jsou
samozřejmě i lokality, kde občané přemýšlí
o tom, co do nádob na bioodpad vhazují,
a takto získanou surovinu pak lze snadno
zpracovat a využít k obnově travnatých
ploch a rekultivaci veřejných prostranství ve
městě.
Město Písek pro podporu třídění bioodpadu
zajišťuje již třetím rokem kompostovatelné
sáčky na bioodpad o objemu 8 litrů, které
mají občanům usnadnit třídění bioodpadu
rostlinného původu a zároveň zlepšit kvalitu
a čistotu této suroviny. Tyto sáčky lze ukládat i s bioodpadem do speciálních sběrných
nádob na bioodpad (hnědé barvy s nápisem
BIO), které jsou rozmístěny ve městě. Výhodou kompostovatelných sáčků na bioodpad
je, že se v průběhu kompostovacího procesu
zcela rozloží a tím se zamezí problémům,
které vznikají při zpracování bioodpadu
při použití běžných igelitových nebo mikrotenových sáčků. Ty do nádob BIO rozhodně
nepatří.
Kompostovatelné sáčky na bioodpad je
možno si vyzvednout na Odboru životního
prostředí Městského úřadu Písek, pracoviště
Budovcova 207, dveře č. 134. Sáčky jsou
občanům poskytovány zdarma a na jednu
domácnost se vydává 50 ks těchto sáčků na
rok (což představuje cca 1 sáček na týden).
• Marek Anděl - člen rady města
• Roman Mára - odbor živ. prostředí MěÚ Písek
Ve městě Písku byl uveden do provozu další moderní sběrný dvůr odpadu
Město Písek v rámci modernizace sběrných dvorů odpadu
v roce 2014 vybudovalo a v měsíci prosinci 2014 uvedlo
do provozu nový sběrný dvůr odpadu v lokalitě sídliště
Portyč. Sběrný dvůr se nachází v ulici Topělecká, a to
v proluce mezi prodejnou stavebnin a někdejší prodejnou
plynu. Jedná se o standardní moderní sběrný dvůr odpadu
obdobného typu, jaký město Písek vybudovalo v roce 2012
na Hradišti. Provozní doba sběrného dvora je 7 dní v týdnu
– tj. pondělí až neděle. Konkrétní provozní doba sběrného
dvora Portyč je zveřejněna na webových stránkách
Městských služeb Písek s.r.o. – www.ms-pisek.cz/odpady.
Tento moderní sběrný dvůr odpadu jednoznačně přispěje
ke zlepšení komfortu jak občanů, tak obsluhy sběrného
dvora. Jeho vybudováním došlo k dalšímu zdokonalení
služeb občanům v oblasti odpadového hospodářství.
Uvedený projekt s názvem „Vybudování nového sběrného
dvora v lokalitě sídliště Portyč – Písek“ byl spolufi nancován z prostředků Fondu Evropské Unie a Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
životní prostředí. Stavba stála více než 7 a půl milionu korun. Město se podílelo částkou 700 000 korun.
• Marek Anděl - člen rady města
13
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Řešitelem svého problému jste vy. Sociální dno nemusí být místem pro Váš život
Od 3. března 2014 působí na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních
věcí Městského úřadu v Písku terénní sociální pracovnice se zaměřením na romskou komunitu. Město Písek o dotaci na tuto
funkci žádalo již podruhé, opět úspěšně.
Terénní sociální práce je založena na důvěře
a úzké spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem. Služba se převážně odehrává v přirozeném prostředí klienta.
Terénní pracovnice věnuje jeho případu
podstatně více času, s klienty pracuje
individuálně a má prostor pro detailní
rozbor jejich situace. Jejím posláním
je předcházet sociálnímu vyloučení
a napomáhat snižování míry sociálního
vyloučení jednotlivců prostřednictvím
kvalitních a profesionálních služeb.
Terénní sociální pracovnice může
klientům pomoci zprostředkováním informací o možnostech poskytování sociál-
ních dávek, dávek důchodového pojištění,
apod., při hospodaření s jejich finančním
rozpočtem a dluhovým poradenstvím.
Dále může být nápomocna při řešení bytových podmínek klientů (poskytnutí
kontaktů na ubytovny, azylové domy,
zjištění možnosti pronájmu), při prosazování jejich práv a zájmů a může pomoci
rovněž při zprostředkování odborné
právní pomoci.
Nedílnou součástí její práce s klienty je
doprovázení k jednání s úřady, ve škole,
k lékaři apod., podpora při hledání nového
zaměstnání a při motivaci a podpoře
vzdělávání dětí.
V období od 01. 03. 2014 do 31. 12. 2014
měl terénní sociální pracovník se svými
klienty dohromady 864 kontaktů, a to
662 kontaktů typu individuální práce,
159 kontaktů typu práce s rodinou a 43
kontakty typu práce s komunitou. Terénní
Pravidla pro přidělování bytů pro osoby v tíživé životní situaci
Rada města Písku na svém zasedání dne 9. 10. 2014 schválila nová pravidla o přidělování bytů
do nájmu občanů. Změna se týká bytů pro osoby v tíživé životní situaci a pro osamělé matky
nebo otce s dětmi. Počet těchto bytů se snížil na 45 a jiná u nich bude také cena a doba nájmu.
Tu bude u nových nájemních vztahů možné prodloužit maximálně na 3 roky. U současných
nájemníků bude doba nájmu prodloužena na základě žádosti dle níže uvedené tabulky. Žadatel
o byt nebo nájemník je povinen doložit potvrzení ze strany odboru sociálních věcí o řádné
a pravidelné spolupráci.
Žádosti o přidělení bytů se včetně povinných příloh podávají na odbor pro správu majetku
MěÚ Písek. Žádosti o prodloužení doby nájmu se podávají na Domovní a bytovou správu města
Písek.
U bytů vyřazených pro osoby v tíživé životní situaci, bude po uplynutí doby nájmu nastaven
režim jako u bytů, které byly přiděleny výběrovým řízením. U těch bude žádost o prodloužení
doby nájmu adresována na Domovní a bytovou správu města Písku.
Byty v tíživé životní situaci a byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi od 01.02.2015.
Nový nájemní vztah.
Doba nájmu: První prodloužení Druhé prodloužení
Poslední prodloužení
6 měsíců
výše nájemného:
1 rok 1 rok 6 měsíců
35,-Kč/m2 za měsíc
45,-Kč/m2 za měsíc
65,-Kč/m2 za měsíc
80,-Kč/m2 za měsíc
Nájemník bydlí v bytě méně než 2 roky a uplynula sjednaná doba nájmu.
Doba nájmu: 6 měsíců
výše nájemného: 35,-Kč/m2 za měsíc
První prodloužení 1 rok 45,-Kč/m2 za měsíc
Druhé prodloužení
1 rok 65,-Kč/m2 za měsíc
Poslední prodloužení
6 měsíců
80,-Kč/m2 za měsíc
Nájemník bydlí v bytě více než 2 roky a uplynula sjednaná doba nájmu.
Doba nájmu:
30 měsíců
výše nájemného 65,-Kč/m2 za měsíc
Poslední prodloužení 6 měsíců
80,-Kč/m2 za měsíc
Seznámit se podrobněji se změnami v přidělování a užívání těchto bytů je možné na internetových stránkách města Písku nebo na odboru sociálních věcí MěÚ Písek, případně na Domovní a bytové správě města Písku. • Bc. Jiří Houdek - Domovní a bytová správa města Písek
14
sociální pracovník byl v rámci spolupráce
s OSPOD přítomen u 29 šetření v romských
rodinách.
Terénní pracovnice intenzivně spolupracuje s ostatními pracovníky odboru sociálních věcí a s dalšími státními i nestátními
institucemi. Podařilo se navázat spolupráci
s asistenty prevence kriminality, se kterými
pravidelně vyráží do terénu. Byla zahájena
spolupráce se základními školami města
Písek – přednáška na téma diskriminace,
pro děti 3. a 4. tříd.
Smyslem této služby je pomoci klientovi
v začlenění do společnosti či zabránění
prohlubování
jeho
společenskému
vylučování. Terénní sociální práce je vhodným doplňkem standartních sociálních
služeb.
• Mgr. Kateřina Svobodová
- terénní sociální pracovník
se zaměřením na romskou komunitu
Nabídka
na obsazení bytů
na základě usnesení rady města
ze dne 12. 2. 2015 vyhlašuje
výběrové řízení (do 30. 3. 2015)
na obsazení bytů
s nabídnutou výší nájemného:
• č. 7 v budově čp. 887, Kollárova ul.
v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely č. 1553
v k.ú. Písek o velikosti 1+1
• č. 8 v budově čp. 1575, Kollárova ul. v Písku, která je součástí
pozemku – stavební parcely č.
2477 v k.ú. Písek o velikosti 2+1
• č. 5 v budově čp. 382, Třebízského
ul. v Písku, která je součástí
pozemku – stavební parcely č.
5213 v k.ú. Písek o velikosti 3+1
Podrobné
informace
jsou
zveřejněny na stránkách města
www.mestopisek.cz nebo na
úřední desce městského úřadu.
• Jana Adamová
- odbor rozvoje, investic a majetku města
Zajímá nás Váš názor
Vedení města Písek připravuje setkání s občany na různá témata. „Leckdy se informace k občanům dostanou zkreslené.
A písemně nelze odpovídat na vše. Proto bychom rádi slyšeli názory, osobní zkušenosti a podněty k práci přímo od
našich občanů,“ říká starostka Eva Vanžurová. Prvním tématem setkání bude práce městské policie. S činností strážníků
a bezpečností ve městě souvisí také níže uvedený dotazník, vysvětluje místostarosta Jiří Hořánek: „Pomůže identifikovat
to, zda se lidé cítí v Písku bezpečně a jaká opatření by uvítali ke zlepšení této situace.“
MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK
Dotazník pocitu vnímání bezpečí občanů města Písek
Městská policie si dovoluje požádat občany o spolupráci při sociologickém šetření o vnímání bezpečí obyvatel města Písku. Cílem tohoto šetření je zprostředkovat zpětnou vazbu názorů a postojů obyvatel k bezpečnostní problematice. Především jde o identifikaci míry pocitu ohrožení obyvatel.
Odpovědět lze zaškrtnutím odpovědi, která je dle Vašeho názoru správná nebo se nejvíce blíží vašemu názoru. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 31. 3. 2015 prostřednictvím veřejných schránek důvěry, na podatelnách MěÚ Písek (Velké náměstí, Budovcova) a služebnách městské policie. Výsledky budou statisticky
zpracovány a zveřejněny na internetových stránkách města.
"
"
Otázka: č. 1 - Jak vnímáte pocit bezpečí ve městě Písku?
Cítím se bezpečně NEVÍM
Necítím se bezpečně
Otázka č. 2 - Stal/a jste se vy nebo členové vaší domácnosti v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činů
(nebo pokusu o trestný čin) na území města Písku?
ANO
NE
NEVÍM
Otázka: č. 3 - Považovali jste za nutné v posledních dvou
letech podniknout nějaká větší bezpečnostní opatření
k ochraně svého majetku?
ANO
NE
NEVÍM
Otázka: č. 4 - Domníváte se, že instalace kamerového systému ve městě Písku sehrává úlohu v prevenci kriminality
a odhalování protiprávního jednání?
ANO
NE
NEVÍM
Otázka: č. 5 - Cítíte se v prostoru, kde je kamerový systém
instalován, bezpečněji a méně ohroženi protiprávním jednáním?
ANO
NE
NEVÍM
Otázka: č. 6 - Jaké opatření by bylo nutné udělat vedle kamerového systému pro zlepšení bezpečnosti obyvatel?
více policistů v ulicích
větší pravomoc policie
větší zapojení obyvatel do osobní ochrany
razantnější zákroky policie
podpora zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
jiné navrhované opatření
………………………………………………………………….
Otázka: č. 7 - Která lokalita (ulice) je dle vašeho názoru
nejvíce zatížená protiprávním jednáním?
Napište prosím lokalitu (ulici):
…………………………………….……………………………
Otázka: č. 8 - Které skupiny obyvatel se dle vašeho názoru
nejvíce dopouštějí protiprávního jednání ve městě Písku?
řidiči motorových vozidel
pejskaři
cyklisté
chodci
mládež
jiné: …………………………………………………….
Otázka: č. 9 - Má přítomnost hlídek městské policie vliv na
vyšší bezpečnost?
ANO
NE
NEVÍM
Otázka: č. 10 - Obrátil/a jste se v uplynulých dvou letech
na městskou polici se žádostí o pomoc?
ANO
NE
NEVÍM
Údaje respondenta:
Váš věk: ……………………, pohlaví:…………………………
Městská policie Písek děkuje občanům
za vyplnění dotazníku.
15
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Pozvánka na HOT JÓGU – cesta
k dokonalé fyzické kondici
Na Zimním stadionu v Písku, ve
Sportovně komunitním centru
si můžete zajít na nové cvičení
hot jógy. Cvičení trvá 90 minut,
skládá se ze sestavy 26 poloh
(asán) a dvou dechových cvičení
(pránájám), při kterých se
procvičí každá část těla, všechny
orgány, cévy, šlachy a svaly za
účelem uchování optimálního
zdraví a funkce. Cvičí se při teplotě 35 – 42° C
se zvýšenou vlhkostí. Se stoupající teplotou se
jogóvá praxe stává intenzivnější, má mnohem
hlubší účinky. Cévy se rozšiřují, svaly uvolňují
a dovolí tak tělu protáhnout se do maximálních poloh, aniž by hrozilo svalové zranění
nebo křeč. Během lekcí dochází díky vysokým
teplotám k pocení a ke zvýšené detoxikaci
vnitřních orgánů. Vylepšuje se funkce svalů
i odolnost organizmu. Pročišťuje se lymfatický systém, zvyšuje se kapacita plic, posiluje
srdeční činnost a zklidňuje mysl. Cvičení je
velmi vhodné jako doplňující pro aktivní a vrcholové sportovce. Jóga pomáhá vyvarovat se
vážných zranění. Strečinkový aspekt jógy se
dokonale doplňuje s tradičním sportovním
tréninkem.
• Eva Přibylová – fitness trenér
Mistrovství Evropy
v lední metané v Písku
Písek bude ve dnech 4. až
7. března 2015 dějištěm
otevřeného Mistrovství
Evropy v lední metané.
Šampionát je pořádaný
pod záštitou starostky
města Písku a hejtmana Jihočeského kraje.
Slavnostní zahájení mistrovství proběhne na
píseckém zimním stadionu ve středu 4. března
od 19 h. Soutěže budou následně probíhat ve
čtvrtek 5. března od 8 do 20:30 h a v pátek 6.
března od 7 do 17 h. V sobotu 7. března se mezi
7 a 17:30 h uskuteční finálové zápasy a od 18
h slavnostní zakončení s předáním medailí.
Pořadatel akce, Český svaz metané, srdečně
zve všechny zájemce k návštěvě této
mimořádné akce. Ve čtvrtek a v pátek bude
možno shlédnout soutěže družstev mužů
a žen na píseckém zimním stadionu zcela
zdarma. Sobotní finále bude přístupné dětem
a mládeži do 18 let rovněž bezplatně, vstupné
pro ostatní je 100 Kč. Přijďte se seznámit
s lední metanou a podpořit medailové šance
českých reprezentantů!
Více informací k tomuto sportu naleznete na
stránkách Českého svazu metané www.metana.estranky.cz.
• Ing. Edita Kučerová - odbor školství a kultury
16
Soutěž
15. mateřská škola, Erbenova 2080, Písek
a Centrum kultury Písek o.p.s. pořádají pro
mateřské školy v regionu výtvarnou soutěž
s názvem „MOJE MĚSTO, MOJE VESNICE“
Slavnostní vyhlášení a předání cen nejlepším
malířům se uskuteční v kině Portyč v Písku ve
středu 18. března 2015 od 9.30 hodin.
Po slavnostním vyhlášení je pro děti
připraveno pásmo kreslených pohádek „Krtek
v mém městečku“. Všechny zaslané obrázky
budou vystaveny ve foyer kina Portyč od
středy 18. března do neděle 19. dubna 2015.
Partnerem akce je cukrárna Café 67, Písek. • Iveta Hodoušová – Centrum kultury Písek o.p.s.
Přijď te se svým miminkem na vítání občánků
Narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt
v Písku a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků? Město Písek
pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje
tuto slavnost v obřadní síni písecké radnice.
Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho
dítěte, jako občánka města Písek je k dispozici na odboru školství a kultury a na matrice
městského úřadu.
Tuto přihlášku je možné zaslat poštou na
Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, 397 Julie Čintálová na vítání občánků 16. února
19 Písek, nebo e-mailem na [email protected] nebo osobně doručit na odbor
školství a kultury, resp. podatelny městského úřadu, Velké náměstí 114 nebo Budovcova 207.
Přihláška bude zařazena dle kapacity na nejbližší možný termín a pozvánku Vám zašleme
poštou, cca 2 týdny před obřadem. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.
• Ing. Marie Cibulková - vedoucí odboru školství a kultury
Výstava
Výstava „Obrana a zánik Československa 1938 – 1939
a Bojové operace Čs. samostatné obrněné brigády – Dunkerq“
Partneři
projektu „Město Písek nejen
pětačtyřicátý“ zajistili pro letošní jaro
u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové
války a obnovení Československé republiky
v Písku, zajímavou výstavu - „Obrana a zánik
Československa 1938 – 1939 a Bojové operace
Čs. samostatné brigády – Dunkerq“ , kterou
zapůjčila Československá obec legionářská
Praha v rámci Projektu Legie 100. Výstavu
budou moci postupně shlédnout žáci základních a středních škol v Písku. Ve své první části
přiblíží těžkou dobu, v níž se ocitla Československá republika po nástupu fašismu v Německu.
Připomene realizaci závěrů Mnichovské dohody, půlroční agonii tzv.2. republiky a vytvoření
protektorátu Čechy – Morava.
Ve své druhé části se návštěvníci seznámí s účastí Čs. samostatné obrněné brigády při obléhání města Dunkerq.
Diskuze u jednotlivých panelů a také besedy s pamětníky jistě přispějí k posilování hrdosti na
občany, kteří neváhali nasadit i život za obranu demokratické republiky a následně i za její obnovení. Rádi doplníme výstavu také o další fakta, související s tragickým obdobím historie. Již
nyní např.nabídl kopie významných dokumentů Ing. Miroslav Krejča
O jednotlivých místech a termínech výstavy bude písecká veřejnost průběžně informována
prostřednictvím místních medií.
Za partnery projektu “Město Písek nejen čtyřicátý pátý“
Zdeněk Říha - ZO ČSBS Písek, František Rybák - Vojenské sdružení rehabilitovaných Písek

Podobné dokumenty

Zpravodaj města Písku

Zpravodaj města Písku na městskou knihovnu a komunitní centrum, se stavebními pracemi bychom mohli začít v příštím roce. V neposlední řadě budou fi nance využity na výstavbu nového plaveckého bazénu pod lesnickou školou,...

Více

červencové vydání

červencové vydání Cílem projektu je integrace osob Pracovníci Centra Paraple se kon- se zdravotním postižením do spoference aktivně účastnili se sedmi lečnosti a na trh práce. Zapojit prezentacemi. Vedoucí úseku se ...

Více

ZDE! - být lepší, než vlastní slova

ZDE! - být lepší, než vlastní slova snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže změnit. Nemožné není fakt! Je to postoj! Nemožné není tvrzení! Je to nevyužitá síla! Je to dočasný s...

Více

Zpravodaj města Písku - květen 2015

Zpravodaj města Písku - květen 2015 • Reg. č. MK ČR E 11 440 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Eva Vanžurová, starostka • Vychází v nákladu 14 700 kusů • Distribuce výtisků zdarma • Tiskne Profi-tisk group s. r. o. • Datum vydání: 30. ...

Více