FLS

Komentáře

Transkript

FLS
FLS
Workforce management
Plánování termínů a tras
Mobilní řešení
„Pro nás
k FLS VISITOURU vlastně
žádná alternativa
“
neexistovala
Jörn Kröpelin, vedoucí projektu Inteligentní elektroměry společnosti EnBW
für 1100 Kundenaufträge
Optimalizace
s FLS VISITOUR
pro Tag
Většina organizací s vnější službou řeší stejný
problém: Na jedné straně musí najít termíny, které
uspokojí jejich zákazníky – a sice pokud možno
okamžitě – a na druhé straně musí rozplánovat tu
spoustu termínů tak, aby výsledkem byly trasy
koncipované co nejhospodárněji. Na první pohled
se zdá, že tyto dva aspekty se dají sloučit
pod jednou střechou jen obtížně – obzvlášť, když
to pravidelně komplikují momentální aktuální
požadavky. Dokud ovšem na druhý pohled nezjistíte, že tu je FLS VISITOUR:
FLS VISITOUR je software pro optimální plánování
termínů a tras pro servisní organizace s navázanou
vnější službou. Pomocí FLS VISITOURU můžete
plánovat termíny a trasy komplexně a zohlednit
při tom stejnou měrou takové aspekty, jako jsou
zaměření na servis, optimalizace nákladů a efektivní využívání zdrojů.
FLS VISITOUR totiž disponuje inteligentním
zadáváním termínů v reálném čase (inbound/
online) s optimalizací pro všechny zakázky.
Kromě toho program dokáže předem naplánovat
mnoho tisíc návštěv pro potřeby jejich následného
odsouhlasení se zákazníky a je schopen rozplánovat termíny v plánovacím horizontu dnů nebo
týdnů předem. FLS VISITOUR můžete používat
pro centrální i decentrální plánování i pro plánování
vlastních zásahů samotnými pracovníky Vaší firmy.
FLS VISITOUR plánuje návštěvy s tzv. dobou doběhu
od několika minut až k zásahům jdoucím řádově
nad rámec několika dní - a to buď v jasně strukturovaných okrscích, nebo bez přihlédnutí k hranicím
těchto oblastí.
4 FLS VISITOUR
Váš prospěch
Naše technologie
FLS VISITOUR Vás bude podporovat při Vašem
každodenním plánování termínů a tras pro technickou vnější službu – abyste mohli vykázat úspěchy,
které se dají změřit: žádné zbytečné kilometry
na trase, žádné zdvojené termíny, zato však více
servisu, maximální spokojenost zákazníků a prokazatelné úspory nákladů až do výše 20 %. A všechno
běží automaticky v reálném čase: počínaje přijetím
jednotlivé zakázky přes sjednání termínů během
několika sekund a dynamickou optimalizaci trasy
a mobilním připojením konče.
Integrovaná digitální karta
FLS VISITOUR obsahuje jako integrální konstrukční
prvek digitální kartu firmy Tele Atlas, která je
jedničkou na světovém trhu. Tato karta společně
s bleskově rychlými trasovými a matricovými algoritmy tvoří základnu pro plánování v reálném čase
s přesností na jednotlivé ulice.
Naše garance
Vaši zákazníci dostanou přímo při prvním zavolání
nebo na internetu návrh optimálního termínu,
na který se mohou spolehnout.
Dynamická optimalizace vede k výrazně lepší úrovni servisu. A Vaši zákazníci budou potěšeni, že
čekací lhůta je tak krátká.
V důsledku optimálního plánování tras se neproduktivní čas trávený na cestách promění v drahocenný čas u zákazníka. To vede ke klesajícím
nákladům při zároveň narůstajícím počtu návštěv
za den.
Plánování a dispečink se stanou výrazně
efektivnějšími. Rovněž náklady na komunikaci se
výrazně sníží. Mnoho telefonátů se stane
zbytečnými.
Velká část plánování se děje automaticky. Momenty,
které představující ohrožení pro úroveň servisu,
například dopravní zácpy nebo prodloužení doby
návštěvy, jsou včas identifikovány. Díky tomu mají
i pracovníci vnitřní služby přímo ve firmě více času
na to, co je podstatné: na Vaše zákazníky.
Podstatou Vašeho úspěchu je rovnoměrné a spravedlivé vytěžování pracovníků vnější služby a méně
přesčasů díky zlepšenému plánování kapacit.
Technologie webového serveru
FLS VISITOUR je postaven na webovém aplikačním
serveru (WAS) a nabízí společně s vícejazyčným
uživatelským prostředím Windows Thin Client
typickou ryzí strukturu klient-server. Uživatelské
prostředí (GUI), které nemusí být instalováno
decentrálně, může být využíváno přes internet.
Jako protokol se dle vlastní volby používá HTTP
nebo HTTPS.
für 1100 Kundenaufträge pro Tag
POWEROPT šetří až 20% Vašich nákladů
Komunikace
Server FLS VISITOURu je zároveň kompletní
komunikační platforma SOAP/XML. Systémy
zbožního hospodářství nebo servisních řešení
stejně jako mobilní koncové přístroje se k ní mohou
jednoduše připojit prostřednictvím standardizovaných webových služeb.
Škálovatelnost
Server FLS VISITOURu je škálovatelný na libovolně
velké organizace a díky integrovanému
bezpečnostnímu konceptu se systémem stand-by
snadno dostupný.
SAP INTEGRATION SUITE
Na bázi rozhraní, která jsou ze strany SAPu certifikována a která byla u zákazníků opakovaně
a s úspěchem ověřena, lze FLS VISITOUR a SAP
navzájem bez problémů propojit. Funkce FLS
VISITOURu jsou synchronně realizovány přes webové služby (webservices) na bázi SOAP/XML. Díky
tomu je možné využívat vynikající výkonnost
a dynamické plánování FLS VISITOURu pro optimální plánování zásahů i v SAPu.
FLS VISITOUR používá jako jediné řešení na světě technologii POWEROPT, která umožňuje - a to dynamicky a ekonomicky racionálním způsobem - přizpůsobit během několika sekund plánování tras s přesností
na jednotlivé ulice změněné výchozí situaci. Jen tak je totiž možné již před zarezervováním určitého
termínu zohlednit například změny nákladů, které vznikají v důsledku nezbytného přeplánování.
6 FLS VISITOUR
Jak dynamicky
chcete plánovat?
Poloautomaticky?
Vypadá Vaše současné
plánování takhle?
Plně automaticky?
užitek
Manuálně?
plně automaticky
fls visitour
basic
Jde to lépe!
poloautomaticky
fls visitour
visitour service
Ať už se rozhodnete pro
jakýkoli stupeň automatizace, FLS VISITOUR se Vaší
individuální plánovací situaci
dokáže dokonale přizpůsobit.
fls visitour
manuálně
fls visitour
poloautomaticky
fls visitour
plně automaticky
Pomocí manuální realizace FLS
VISITOURu můžete své servisní
procesy zobrazovat digitálně
a znázorňovat své termíny přehledně a v barevném
rozlišení. Tak budete nejen
kdykoli vědět, kde se nacházejí Vaši pracovníci, díky řízení
eskalace budete také moci včas
reagovat na nepředvídané změny
plánování.
Pomocí poloautomatické realizace FLS VISITOURu můžete
své termíny postupně plánovat
optimálním způsobem. Při tom
můžete kdykoli zcela individuálně
určit stupeň optimalizace.
Činnosti, které nepředpokládají
žádné nezbytné sjednání termínu, nebo u kterých je termínový
rámec již dán, mohou být pomocí
FLS VISITOURu naplánovány plně
automaticky. Při tom můžete kdykoli svobodně rozhodnout, které
zakázky mají být rozplánovány
manuálně, poloautomaticky
či plně automaticky.
Vaše výhody na jeden pohled:
→ stanovení validních návrhů
termínu během několika
sekund pro Vaše zákazníky
při prvním zavolání
für 1100 Kundenaufträge pro Tag
→ manuální plánování zásahů
technikou drag and drop
(„táhni a pusť“) v plánu
zásahů (seznam zakázek
a eskalací, Ganttův diagram
a digitální karta)
→plánovací software pro disp nenta: digitální zobrazování
servisních procesů
fls visitour
stupeň automatizace
→ poloautomatické plánování
termínů a tras
Vaše výhody na jeden pohled:
→ přehledné znázornění
všech pracovníků, zakázek
a zákazníků
manuálně
Vaše výhody na jeden pohled:
→prověřování pravidel plán vání, jako např. kvalifikace,
priority a SLA (Service Level
Agreements)
→dynamické rozplánování
a optimalizace s přihlédnutím
k dominovým efektům
→současné sledování různých
cílů podniku, jako např.
minimalizování nákladů,
zvyšování spokojenosti
zákazníků
→ plně automatické plánování
termínů a tras
→ rezervace termínů, aniž je
k tomu zapotřebí zásahu
disponenta
→ operativní plánování
v časovém předstihu
a znázorňování různých
scénářů, jako např.
vytížení pracovníků nebo
modely pracovní doby
→ zobrazování komplexních
zakázek, jako např.
zásahů více pracovníků
najednou nebo zásahů
trvajících více dní
→ prokazatelné úspory nákladů
až do výše 20 %
8 FLS VISITOUR
Spolehlivé plánování termínů
Vícejazyčné uživatelské rozhraní (GUI) pro sjednávání termínů v call-centru, analogické přijímání
zakázek ve Vašem plánování podnikových zdrojů
(ERP=Enterprise Ressource Planning), např.
v SAPu, nebo přes internet.
Stanovení optimálních návrhů termínů během
několika sekund na bázi aktuálního plánu zásahů
a eventuálních posunů a dominových efektů.
Zohlednění Dohod o úrovni poskytovaných služeb
(SLA=Service Level Agreements), dovedností,
priorit, otvíracích dob, toho, jak budou k dispozici
náhradní díly, jízdních časů s přesností na jednotlivé ulice.
fürznamení
ve
1100 Kundenaufträge
maximální spokojenosti
pro Tag zákazníků
Wennzačne
Když
die Waschmaschine
stávkovat pračkastreikt
nebo službu
oder der
vypoví
Fern-
ein Teil imjižLager
okamžitě
během
bestellt
sjednávání
werden
termínu
muss,
powird
telefo-
televizor,
seher
seinen
jsou Dienst
spotřebitelé
versagt,
odkázáni
sind Verbraucher
na rychlou
auf schnelle
pomoc.
Zákazníci
Hilfemohou
angewiesen.
po telefonu
Per Telefon
a přes interund
überprovedením
net
das Internet
opravy
können
zábavní
Kunden
techniky
das Untera donehmenelektrospotřebičů
mácích
Technik Service všech
24 bundesweit
značek pověřit
mit der
Reparatur von
společnost
TechnikService
Unterhaltungselektronik
24 kdekoli v celém
und
Elektro-Haushaltsgeräten
Německu.
40 pracovníků v hamburském
aller Markencallbeauftragen.přijímá od zákazníků denně 1.100 zakázek,
centru
40 Mitarbeiter
ročně
jich je celkem
im Hamburger
270.000. Call-Center nehmen pro Tag 1100 Kundenaufträge an, insgesamt
O
čem270.000
se jednotlivý
pro Jahr.
pracovník nedoví:
Kdesi v pozadí již FLS VISITOUR prověřuje, který
Was
ze
160
der
vlastních
Mitarbeiter
techniků
selbst
a 240
nicht
servisních
mitbekommt:
Im Hintergrund
partnerů
v příslušné
prüftoblasti
VisiTour
může
Service
danoubereits,
zakázku
welchera der
převzít
který
160
den.
eigenen Techniker und 240
Service-Partner
Kromě
toho program
in dem
prověřuje
jeweiligen
také,Gebiet
zda máden
k disAuftrag
pozici
náhradní
an welchem
díly, které
Tag übernehmen
bude k provedení
kann.
opravy
Außerdem checkt
pravděpodobně
potřebovat.
das Programm,
Pokud jeobtřeba
er wahrnějaký
scheinlich
díl
objednatbenötigte
ve skladě,Ersatzteile
zohlední sedabei
tato okolnost
hat. Wenn
nu. Na
dies
bei
celou
der matematickou
Terminvereinbarung
proceduru
am včetně
Telefon
umgehend berücksichtigt.
naplánování
trasy potřebujeFür
FLSdie
VISITOUR
gesamte
necelou
Rechenprozedur inklusive der Routenplanung
sekundu.
benötigt das FLS-Programm weniger als eine
Sekunde
„Naši
technici
Zeit.navštíví 97 procent zákazníků
„Unserepěti
během
Techniker
dní po obdržení
besuchen
zakázky.
97 Prozent
A v 80der
proKun­­den případů
centech
innerhalb
dokáží
von fünf
přístroje
Tagen
opravit
nach okamžitě“,
Auftragseingang. Und
vysvětluje
vedoucí
in 80call-centra
Prozent der
vynikající
Fälle können
výsledky,
sie die dosažení
jejichž
Geräte sofort
umožnil
reparieren“,
v neposlední
erläuterte
řadě právě
der
Call-Center-Chef
FLS
VISITOUR. die hervorragenden Ergebnisse, die nicht zuletzt durch VisiTour Service
möglich werden.
mehr > www.fls.info/referenzen
10 FLS VISITOUR
Integrované řízení zdrojů
ve znamení inteligentního plánování zásahů
Společnost International Business Machines
FLS VISITOUR se během několika sekund postará
Corporation (IBM) je jedním ze špičkových
o inteligentní naplánování, s přihlédnutím
světových podniků pro hardware, software
a služby v oblasti IT a zároveň i jednou
z největších poradenských firem. V současné
době podnik na celém světě zaměstnává více než
380.000 pracovníků, z toho v Německu kolem
21.000. Firma IBM Deutschland Customer
Support Services GmbH je německý podnik poskytující služby v oblasti IT a stoprocentní dcera
IBM, která provádí instalace, údržbu a opravy
pro oblast „eClient“.
k požadovaným dovednostem a převezme
nákladově optimální alokaci servisních techniků,
přičemž respektuje úpravy řízení provozu
i zákonné povinnosti.
Technická vnější služba IBM je řízena centrálně
prostřednictvím csg Helpline Centra v Erfurtu.
Pokud nelze nějaký problém odstranit na dálku
(remote), je s pomocí FLS VISITOURu okamžitě
organizováno odstranění chyby přímo na místě
v rámci dohodnutých servisních časů.
Plánování vlastních techniků a servisních partnerů
s individuálním místem startu a cílovým místem.
Zohledňování dovedností, oblastí odbornosti,
stupně vyškolení, kmenových zákazníků,
regionálních oblasti nasazení, rámcových tras,
kapacit, přiřazení do týmů.
Individuální úpravy pracovní doby a přestávek.
Plánování dovolených, nepřítomnosti, regionálních
svátků a přenocování.
Flexibilní zohledňování dob držení pohotovosti
a zásahů pohotovostní služby.
Náhradní díly se dodávají do depotů (např. expozitury/filiálky firmy nebo čerpací stanice) just in
time („právě včas“) a jejich dostupnost je při plánování zohledňována.
V projektu je FLS VISITOUR provozován na IBM
xSeries s databankou IBM DB2 / IBM Tivoli
Storage Managerem.
12 FLS VISITOUR
Telekomunikace a distributoři
Nová ustanovení zákonů, změněné podmínky
Údržba a inspekce
hospodářské soutěže a reorganizace pracovních
procesů a organizačních forem určují situaci
Telekomunikační a distribuční branže zajišťuje
systémy veřejných sítí infrastruktury. Provozování
servisních organizací telekomunikačních
a distribučních podniků.
telefonní, elektrárenské, plynárenské nebo vodárenské sítě podléhá přísným požadavkům
a kontrolám. FLS VISITOUR pomáhá díky plánování
v časovém předstihu plánovat dlouhodobě zdroje pro pravidelné inspekce a údržbu optimálním
způsobem.
Komplexní zakázky
Dalším společným charakteristickým rysem je
komplexnost plánování. Zakázky/transakce
skládající se z několika částí, získávání instrukcí,
flexibilní vytváření týmů a plánování nástrojů
a speciální vozový park, to vše jsou další dodatečné
faktory, které jsou prostřednictvím FLS VISITOURu
zohledňovány, a to jak při manuálním, tak při optimalizovaném automatizovaném plánování.
Ne všechna plánovací dispoziční rozhodnutí
v komplexním prostředí, jak tomu je u distribučních
firem lze činit plně automaticky. FLS VISITOUR
proto podporuje v každé fázi plně automatické, poloautomatické i manuální plánování. A to nikoli per
definitionem, nýbrž tak, jak to vyžaduje situace.
Rychlá reakce v případech nouze
Co nejrychlejší reakci v případě poruch je třeba
zajistit jak během denní služby, tak během pohotovostní služby. FLS VISITOUR při řešení tohoto úkolu
podporuje dispečink s jistotou a účinně.
Transparence bez monitorování pomocí GPS
FLS VISITOUR vytváří komfortní transparenci
stejnou měrou pro dispečink i pro techniky, aniž je
třeba být při tom odkázán na „hlídání, monitorování“ využívající GPS.
ve znamení rychlejšího odstraňování poruch,
lepší image a více zákazníků
„Pro potřeby evidování pracovních procesů
nenty relativně komplexní. Řízení se odehrávalo
techniků naší vnější služby pro nás společnost
FLS vyvinula speciální mobilní řešení. S pomocí
této aplikace, propojení mezi laptopem a UMTS,
můžeme nyní své techniky řídit podstatně lépe.“
centrálně ze strany projektového managementu
naší společnosti NetCologne. V tomto ohledu
probíhala spolupráce s FLS bez problémů a hladce. Díky efektivní spolupráci se nám podařilo náš
ambiciózní harmonogram dodržet, takže jsme
mohli FLS VISITOUR začít produktivně využívat
během několika málo týdnů.“ Alexander Leenen,
Michael Scaramozza, Field Service
Při výběru softwarového řešení pro nás bylo
m. j. důležité přizpůsobení softwaru speciálním
potřebám naší branže. Tento aspekt byl ze strany FLS jednoznačně naplněn! V důsledku toho,
že používáme FLS VISITOUR, jsou naše pracovní
procesy výrazně optimalizovány.“
Wilfried Herter, vedoucí útvaru odstraňování poruch
a vnější služby
„Celý projekt byl v důsledku našlapaného harmonogramu, většího počtu účastníků, úprav
na FLS VISITOURu a vývoje nové mobilní kompo-
vedoucí projektového managementu
14 FLS VISITOUR
Facility Management
ve znamení mobilního servisu pro nemovitosti
Společnost Deutsche Annington, největší
ci prázdné časové okno, je přes mobilní funkci
německý bytový podnik, jehož ústředí sídlí
v Bochumi, se stará v Německu o 220.000 bytů,
z toho je 190.000 v jeho vlastnictví.
plnění plně automaticky určena optimální následná zakázka.
Ve znamení zlepšeného servisu pro zákazníky
a profesionálního eskalačního managementu
sází Deutsche Annington na FLS VISITOUR. Alokace celkem 280 pracovníků vnější služby
ve čtyřech oblastech nasazení řídí pomocí softwaru čtyři disponenti.
Pracovníci termínují tickety přes mobilní koncové přístroje přímo v SAP CRM, od FLS VISITOURu
dostanou návrhy termínů s optimalizovanými
trasami a některý z těchto návrhů pak v rámci
CRM potvrdí. V případě, že po optimalizaci
nenásleduje žádný další zásah nebo je k dispozi-
Sjednávání termínů s pomocí FLS VISITOURu je
kompletně zasazeno do modulu SAP CRM. FLS VISITOUR při tom neukládá žádná data, nýbrž si veškeré
informace vyžaduje v reálném čase od CRM, resp.
od mobilních koncových přístrojů.
Container function (Kontejnerová funkce)
Během dojezdu k nějaké zakázce vyhledává FLS
VISITOUR dynamicky a uvnitř volně zvolitelného okruhu vhodné a dosud nerozplánované zakázky. Tyto
kontejnerové tickety se pak přenášejí současně
s vhodným termínem. Pokud je to s ohledem na čas
možné, může pracovník vnější služby tyto zakázky
vyřídit podle svého uvážení.
Key Management (Správa klíčů)
Pokud je některé zakázce přiřazena nezbytnost manipulace s klíčem, založí hlavní systém úkol vyzvednout klíč, hlavní zakázku a úkol vrátit klíč. Tak FLS
VISITOUR automaticky pozná, že v daném případě je
třeba např. klíč od domu, a pracovník vnější služby si
může před začátkem zakázky klíč vyzvednout
a potom zase odevzdat.
Eventuální hluchá místa bez příjmu byla
vyhodnocena předem a jsou při dynamickém
přidělování termínu zohledňována.
16 FLS VISITOUR
ve znamení 3.100 kompetentních techniků
zákaznických služeb
Integrace SAP z jedné ruky
Společnost Jungheinrich patří v mezinárod-
plánovacího procesu a plánování techniků
ním měřítku ke špičkovým podnikům v oblastech skladištní přepravní techniky, skladištní
techniky a techniky zabezpečující tok materiálu. Jungheinrich se vyvinul v poskytovatele
logistických služeb, který je zároveň výrobcem, a zákazníkům nabízí rozsáhlý program
vyráběných produktů, jako jsou vysokozdvižné
vozíky, regálové systémy a služby pro kompletní
intralogistiku.
pomocí plánovacího softwaru FLS VISITOUR.
Do spektra poskytovaných služeb patří celoevropská servisní síť s více než 600 odbornými
poradci a zhruba 3.100 mobilními techniky zákaznických služeb, kteří se starají o celoplošné,
kompetentní poradenství a rozsáhlý servis.
Od roku 2006 dochází k postupné reorganizaci
Pomocí VISITOUR SAP INTEGRATION SUITE lze
na základě rozhraní certifikovaných ze strany SAP
a opakovaně vyzkoušených zákazníky FLS
VISITOUR a SAP bez jakýchkoli problémů propojit.
Funkce FLS VISITOURu jsou přes webservis
prováděny na bázi SOAP/XML synchronně
a bez časové prodlevy - termínováním, rezervováním a schvalováním počínaje a prováděním
změn, mazáním a zpětnými hlášeními servisních
zásahů konče.
Od dlouhodobě plánovatelných provádění údržby až
po případy akutní nouze mohou být všechny zakázky, procesy nebo hlášení přenášeny buď na FLS
VISITOUR a tam rozplánovávány, nebo rezervovány
přímo na fixní termíny nebo do variabilních termínových oken. Kromě toho plánuje FLS VISITOUR
i komplexní zakázky včetně získávání instrukcí,
vytváření týmů a speciálních zdrojů, a to dle vlastní
volby manuálně, poloautomaticky nebo automaticky.
„Velkou výzvou při optimalizovaném plánování
zásahů s pomocí FLS VISITOURu je v případě
společnosti Jungheinrich kombinace plánovatelných (údržeb) a neplánovatelných zakázek
(oprav). Společně se softwarovou firmou FLS
se zde podařilo vytvořit jedinečné řešení, které
nás ve svém důsledku přesvědčilo o kvalitách
produktu FLS VISITOUR i jeho výrobce.“
Nils Lastig, vedoucí projektu Dispo-Tool,
Jungheinrich AG
18 FLS VISITOUR
SAP INTEGRATION SUITE od firmy FLS
Poté, co si do svého programu SAP-CS/PM nebo
do systému SAP CRM prostřednictvím příkazu
k instalaci nahrajete SAP INTEGRATION SUITE je
FLS Cockpit pro rozhraní FLS VISITOUR v SAPu
k dispozici. V důsledku toho máte okamžitě k využití
připraveny četné funkcionality, jako je např. konfigurace komunikace via SAP Middleware a/nebo
SAP Netweaver, mapping mezi SAPem a FLS
VISITOURem, monitorovací funkce, testovací funkce
a exception handling (řešení výjimek).
SAP INTEGRATION SUITE firmy FLS poskytuje
k dispozici různé funkce, jako jsou např. vyhledávání, sjednávání a rezervace termínů, možnost
změnit, schválit a vymazat termín a (mobilní)
zpětné hlášení ze zásahů. Stavy (status), které se
během procesu plánování mění, jsou aktualizovány
i v SAPu. Jednoduché i komplexní zakázky lze
pomocí FLS VISITOURu optimálně a rychle termínovat přímo ze SAPu. Díky své vynikající výkonnosti
jsou funkce FLS VISITOURu přes webservis na bázi
SOAP/XML prováděny synchronně.
ve znamení výrazného snížení nákladů
FLS VISITOUR a jeho integrace do SAP ERP
tak výrazně, že budete svůj servisní program
(Enterprise Ressource Planning / plánování podnikových zdrojů) nebo SAP CRM obdržíte díky
našemu specializovanému oddělení SAP z jedné
ruky. Náš SAPovský tým se skládá z expertů
s dlouholetými profesními zkušenostmi
s prostředím SAPu a dokáže propojit FLS
VISITOUR s pomocí vlastní vyvinuté SAP INTEGRATION SUITE s Vaším SAPem během několika
dní. SAP INTEGRATION SUITE sníží náročnost
a náklady Vašeho projektu integrace do SAPu
moci optimalizovat během extrémně krátké doby
a s minimálními náklady. Ani změna přenosu
na SAP neznamená žádné dodatečné problémy
nebo náklady, protože SAP INTEGRATION SUITE
používá standardní rozhraní, která SAP poskytuje
ve standardu a která podléhají údržbě ze strany
SAPu. Integrace byla experty společnosti SAP
certifikována. V případě Vašeho zájmu Vám rádi
předvedeme integraci FLS VISITOURu do standardního SAP ERP nebo SAP CRM osobně.
20 FLS VISITOUR
Microsoft Dynamics NAV a FLS VISITOUR
Ve spolupráci s naším partnerem R+M Business
Software GmbH nabízíme certifikované rozhraní
pro Microsoft Dynamics NAV. S tímto rozhraním lze
provádět celkové plánování zásahů prostřednictvím
AddIn v obvyklém prostředí Microsoft Dynamics NAV
– samozřejmě včetně správy všech časových
procesů, přiřazování k servisním smlouvám
a vyúčtování. Zatímco disponent provádí plánování
tras ve známém prostředí Microsoft Dynamics NAV,
komunikuje aplikace v reálném čase přes http s FLS
VISITOURem. Přes komunikační platformu SOAP/
XML serveru FLS VISITOURu jakožto černou
skříňkou (blackbox) v pozadí funguje tato komunikace v obou směrech, takže každá změna dat
v některém mobilním koncovém přístroji vede
ve stejnou dobu zároveň k aktualizaci odpovídajících
dat v Microsoft Dynamics NAVu. Následkem toho
jsou používaná data stále aktuální, i když přístup
k nim se realizuje přes několik platforem.
ve znamení servisu, kterému nic neunikne
Společnost Coffema prodává již více než 35 let
„S pomocí dynamického schedulingu FLS
plně automatické komerční kávovary, jež vyhoví
jakýmkoli nárokům. Označení Coffema je synonymem inovativní techniky spjaté s příkladným
a nevídaným servisem, jenž sahá od instalace
až po údržbu a opravy. Velký podíl na vysoké
spokojenosti zákazníků mají Technické zákaznické služby, které ze 100% tvoří vlastní pracovníci. Osmdesát našich výborně roškolených
a vysoce motivovaných techniků pečuje o své
zákazníky v Německu, Rakousku a v Nizozemí.
O efektivní a optimalizované plánování zásahů
se při tom v jakoukoli dobu stará FLS VISITOUR.
Všechny poruchy a opravy jsou v centrálním
telefonickém servisním středisku zaevidovány
v systému plánování podnikových zdrojů Navision a s pomoci FLS VISITOURu jsou termínovány a rozplánovány.
VISITOURu jsme mohli kvalitu našich služeb
zákazníkům ještě jednou zvýšit.“
Jürgen Ludwig,
odpovědný vedoucí projektu společnosti Coffema
22 FLS VISITOUR
Odborné výkonové charakteristiky
Klidně porovnejte
FLS VISITOUR
s nějakým srovnatelným produktem.
Uvidíte, že žádný
takový neexistuje.
Funkcionalita
Možnosti
Stanovení návrhů optimálních termínu během několika sekund i v případě termínů
jdoucích řádově nad rámec několika dnů, a to v reálném čase / online s přihlédnutím
k dominovým efektům, které při tom eventuálně vzniknou
Několikadenní zakázky
Permanentní procesově orientovaná dynamická optimalizace: Nejsou nutné žádné
optimalizační běhy
Cílová optimalizační funkce na bázi nákladů s přesně ovlivnitelnými individuálními pravidly
a nákladovými parametry, jako jsou náklady na cestu, čas, fixní náklady na (každou) zakázku, přesčasové hodiny, přenocování a různé další kvalitativní faktory
Rovnoměrné vytížení jako parametrizovatelná cílová funkce vedle optimalizace nákladů
Kompletní zobrazení prací (calls) od přidělení termínu až po vyřízení
Zohlednění SLA, priorit, dovedností, přiřazení kmenových techniků, specifických otvíracích
dob během jednotlivých dnů v týdnu, dostupnosti náhradních dílů atd.
Dispečink v reálném čase se sledováním stavu a eskalačním managementem dle vlastní
volby s pomocí FLS MOBILE nebo jiných mobilních řešení
Optimalizace tras s přesností na čísla domů
Zohledňování nářadí (tools) a speciálních vozidel
Zohledňování získávání instrukcí pro práci
Trasy s přenocováním
Outbound modul pro aktivní přidělování termínu v callcentru na bázi daných pravidel
Připojení TAPI Generování dopisů s termínem (Word, Text, Mail)
Série návštěv
Dočasné dovednosti (skills)
Hlavní nosné zakázky
Emergency calls (co nejrychlejší vyslání technika v reálném čase, dle vlastního uvážení
s přerušením aktuálních prací nebo bez jejich přerušení)
Uživatelské rozhraní (GUI)
Plánování zakázek s účastí dvou nebo více lidí
Velmi rychlý, dynamický Gantt
Plánování dovolené, řízení časových kont, regionální svátky, úprava přestávek atd. Drag and Drop (Táhni a Pusť) zároveň v Ganttu i na mapě
Individuální rychlost práce a jízdní doby na každého pracovníka Rozdělení odborných oblastí a regionů podle disciplin pro uživatele/techniky
Eskalační management s funkcí analýzy a návrhy řešení Správa uživatelů na bázi rolí
Optimalizace bez omezení v důsledku hranic regionů možná Intuitivní ovládání
Funkce plnění s cílem optimálního doplňování plánu netermínovanými prácemi (calls),
resp. prácemi s nízkou prioritou nebo zakázkami na provedení údržby Vícejazyčné uživatelské rozhraní (GUI) Plánování v časovém předstihu a plánování kapacit na týdny nebo měsíce předem možné
Plná flexibilita s FLS MOBILE
V plánu zásahů lze
najít veškeré relevantní informace k dané
zakázce
Digitální mapy
zobrazí optimální
příjezdovou trasu
→ Připojením mobilního řešení k Vašemu systému
VISITOUR v celém rozsahu plně zautomatizujete
svůj servisní řetězec a výrazně snížíte čas potřebný
ke zpracování (zakázky).
Váš VISITOUR server komunikuje v reálném čase
s mobilním přístrojem. Váš pracovník dostává své
aktuálně zafixované zakázky a – bude-li si to přát
– i výhled týkající se plánu dalších tras. Po vyřízení
zakázky je status odeslán na VISITOUR server, který
na přání v reálném čase zjistí, která navazující
zakázka je v daném případě optimální. V případě,
že dochází ke zpoždění termínu, v případě změny
očekávané délky návštěvy nebo stavu (statusu) tak
může být iniciováno automatické předisponování.
Svou dosavadní mobilní aplikaci s jejími stávajícími
komunikačními cestami můžete používat dále,
jenom ji jednoduchým připojením webových služeb
VISITOUR MOBILE Webservices rozšíříte
o další dodatečné funkce.
Nebo budete dle vlastního uvážení používat FLS
MOBILE jako aplikaci laptopu, PDA, BlackBerry nebo
iPhone.
Zpětné hlášení do
centrály se děje v
reálném čase
Podpis zákazníka
potvrzuje provedení
zakázky
26 FLS MOBILE
Mobilní management zakázek
S cílem zvýšit spokojenost svých zákazníků se
pro moderní management zakázek pomocí FLS
VISITOURu a FLS MOBILE rozhodla Pražská energetika (PRE). FLS MOBILE pro PDA umožňuje
technikům vnější služby, aby ke všem centrálně
naplánovaným a prováděným činnostem podali
zpětné hlášení bez papírování. Kromě toho jsou
mobilně k dispozici mj. management zakázek,
management stavů (status), management
dokumentů, správa formulářů atd. – a to vše
přirozeně v příslušném mateřském jazyce.
Přehledné a uživatelsky přátelské prostředí FLS
MOBILE se při tom stará o intuitivní a jednoduché
ovládání.
ve znamení přímého drátu k vnější službě
Skupina PRE se sídlem v Praze je třetím
Díky kombinaci FLS VISITOURU jakožto cen-
největším distributorem elektřiny v České
republice. PRE zaměstnává na 1.300 pracovníků
a zásobuje elektřinou kolem 750.000 zákazníků.
Aby si na silně konkurenčním trhu s energiemi
vybudovala ještě lepší pozici, rozhodla se zavést
profesionální management pracovních sil (workforce management).
trálního plánovacího softwaru a FLS MOBILE
pro mobilní aplikace bude teď práce techniků
plánována efektivně, ekonomicky a optimálně.
Výsledkem bude, že PRE se bude moci radovat
nejenom ze zjednodušení a větší spolehlivosti
plánovacích procesů, ale i z menších nákladů
a větší spokojenosti zákazníků.
28 FLS MOBILE
Plánování s FLS VISITOURem a navigování s TomTom
Pokud používáte navigační systém TomTom WORK,
je v daném případě optimální zakázka automaticky
FLS VISITOURem v reálném čase přenesena
na navigační přístroj TomTom Vašeho pracovníka.
FLS VISITOUR nastaví automatickou výměnu dat
s Vaší navigací TomTom a přenese na ni vždy
pro daný případ aktuální plán.
Řidič zadá v navigaci TomTom začátek své práce.
A můžeme vyrazit: Navigování za první zakázkou
začíná.
Hlášení stavu, jako např. příjezd, začátek práce
na zakázce, vyřízení zakázky i textová hlášení,
přestávky nebo dopravní zácpy odesílá pracovník
FLS VISITOURu přímo z přístroje TomTom
v reálném čase.
Mobilní manipulace s materiálem
für 1100 Kundenaufträge
pro Tag
(material
handling)
S mobilní manipulací materiálem od firmy FLS jsou
stavy přes rezervace materiálu (pohyby zboží)
z mobilních aplikací nebo z některého systému plánování podnikových zdrojů (ERP) udržovány na aktuální úrovni. Rezervace se provádějí prakticky
v reálném čase z mobilní aplikace pomocí synchronizace nebo přes existující webservis. Objednávky
materiálu se evidují přes mobilní aplikace nebo se
zpracovávají pomocí webservisu. Díky tomu jsou
Vám ve všech otázkách týkajících se materiálů
a zásob kdykoli k dispozici aktuální informace.
Zobrazovány jsou mj. následující funkce:
→ zobrazení a správa skupin materiálů
→ zobrazení a správa kmenového záznamu materiálu
→ zobrazení a správa míst uskladnění
→ zobrazení a správa materiálových zásob /
množství materiálu
→ manipulace se serializovanými materiály
→ zúčtovávání pohybů materiálu
→ vytváření (generování) objednávek
30 FLS MOBILE
Klidně porovnejte FLS
MOBILE s nějakým srovnatelným produktem.
Uvidíte, že žádný takový
neexistuje.
für 1100 Kundenaufträge
Odborné
výkonové charakteristiky
pro Tag FLS MOBILE
Flexibilní editor formulářů
Funkcionalita
Transmise (předání) zakázky: přehled a detaily k zakázkám v digitálním a mobilním plánu
zásahů pro pracovníky vnější služby
Evidence nových zakázek nebo následných zakázek
Připojení v reálném čase s managementem stavů: předávání stavových hlášení,
jako např. příjezd, začátek práce, vyřízení, přerušení, zbytková pracovní doba atd.
Online a offline funkcionalita
Dynamické plánování v reálném čase
Evidence pracovní doby: Evidence a transmise začátku práce, doby přestávek a konce
pracovní doby, nepřítomnosti a havarijních služeb
Management zakázek: zpracovávání zakázkových zpráv a formulářů
Management dokumentů: Transmise (předání) a zpracování fotografií,
souborů ve formátech pdf, Word a Excel, atd.
Potvrzovací funkce k zakázce: podpis zákazníka
Připojení navigačního softwaru, jako např. TomTom, CoPilot atd.
Pomocí editoru formulářů firmy FLS může uživatel
sám na noteboocích a chytrých telefonech digitálně
vytvářet individuální předlohy zpráv a formulářů
pro mobilní nasazení – a to aniž by k tomu
potřeboval znalosti programování. Editor formulářů
můžete komfortně obsluhovat v prostředí Windows,
na které jste zvyklí, a své formuláře, které aktuálně
používáte v papírové podobě, můžete nejenom sami
navrhovat, ale i kdykoli měnit nebo je aktualizovat.
K tomuto účelu jsou Vám po kliknutí myší k dispozici četné ovládací prvky, jako např. registrační stránky, skupinové rámečky (group boxes), textová pole,
různá menu nebo designové prvky. Stanovováním
podmínek můžete pole ve svém digitálním
formuláři propojovat a vytvářet tak určitý automatický workflow. Ani zobrazování kontrol správnosti
nepředstavuje žádný problém. Vašim externím
pracovníkům se tak dostává inteligentní podpory
a dochází i k minimalizaci zdrojů chyb v případě
citlivých zpráv (reports).
Tracking a Tracing
Mobilní manipulace s materiálem
32 FLS VISITOUR
FLS TEAM
Tato strana: Stojící zleva doprava: Jochen Ehringhaus // Miriam Hagge // Frank Ullmann
Matthias Walz // Klaus Seebrecht // Gregor Lausberg // Bodo Körner // Dr. Wolfgang Ness // André Bock
Stefanie Knopp // Edgar Hinz
Sedící zleva doprava: Sascha Reiche // Doortje Ahlers // Marcel Soens // Christophe Pain
Jako v každém podniku závisí i úspěch společnosti FLS
přirozeně obzvláštní měrou na našich zaměstnancích.
V uplynulých 20 letech prokázal kontinuálně se rozrůstající
tým, který v současné době čítá 35 vysoce kvalifikovaných
pracovníků, užitečnost našeho softwaru dosud ve více než
200
úspěšných
projektech. Zanedbatelná
für 1100
Kundenaufträge
pro Tag fluktuace personálu přitom garantuje maximální míru kompetentnosti
a zachování kontinuity v projektech. A o mimořádné výsledky se stará naše vášnivé zaujetí pro věc a radost z práce.
Tato strana: Stojící zleva doprava: Andreas Greune // Madlen Schwalenberg // Susanne Rahl
Benjamin Wunderlich // Sascha Reich // Eva Vorčáková // Philippe Take // Oliver Graack // René Ebeltjes
Jingjing Lang // Christoph Gertung // Thomas Brechtel
Sedící zleva doprava: Dr. Florian Diedrich // Andreas Böhme // Thorsten Wendt
34
Reference
BDF
G
CKE
FLS VISITOUR je špičkový software na plánování termínů
a tras. Jeho inovativní algoritmy garantují spolehlivě
maximální efektivitu plánování a vedou k prokazatelným
úsporám nákladů až ve výši 20 %. Pro Vás to znamená, že na
své zákazníky budete mít víc času.
Investice do FLS VISITOURU se amortizuje za méně než
6 měsíců. V neposlední řadě proto, že implementace „out of
the box“ funguje tak rychle a snadno.
Každý den je více než 30.000 pracovníků vnější služby v celé
Evropě koordinováno prostřednictvím našeho softwaru,
protože platí: špičkové podniky sázejí na FLS VISITOUR,
počínaje IBM, firmou Jungheinrich pokračuje a společností
EnBW či PRE konče. A co můžeme udělat pro VÁS?
FLS GmbH
Eva Vorčáková
Schlosskoppelweg 8
T +49. (0)431.239 71-20
24226 Heikendorf
[email protected]
T +49. (0)431.239 71-0
www.fastleansmart.com/cz
Německo

Podobné dokumenty