vyústky difúzní

Komentáře

Transkript

vyústky difúzní
SYSTEMAIR a.s.
Sídlo firmy:
Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Kanceláře a sklad:
Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Tel : 283 910 900-2
Fax : 283 910 622
E-mail: [email protected]
http://www.systemair.cz
VYÚSTKY DIFÚZNÍ
IMOS-VDQ TECHNICKÉ
PODMÍNKY
TPI 23-07
Výrobek je chráněný užitkovým vzorem zapsaným ÚPV SR
Tyto technické podmínky určují velikosti, vlastnosti, rozsah použití a provedení difúzních výustek VDQ
vyráběných ve firmě IMOS-ASEK spol. s r.o. Platí pro projektování, objednávání, výrobu, přebírání,
dodávku a používání těchto výrobků od 1.3.2007. Tyto technické podmínky nahrazují TPI 23-94.
I. VŠEOBECNĚ
Vyústky difúzní IMOS-VDQ se používají jako koncové vzduchotechnické elementy na přívod a odvod
upraveného vzduchu. Výtoková plocha vyústky VDQ je tvořena z pevných profilových lamel. Vyústky VDQ jsou
vyráběné ve 4 provedeních - s nasměrováním listů na jednu stranu VDQ-1, na dvě strany VDQ-2, na tři strany
VDQ-3 a čtyři strany VDQ-4.
Provedení difúzní vyústky
Obr. 1
Hlavní funkční částky IMOS-VDQ
IMOS-VDQ se skládá z hliníkového obvodového rámu 1 a výplně, která je tvořena z pevných čtvrtobloukových
hliníkových listů 2. V základním provedení je IMOS-VDQ dodávaná v povrchové úpravě přírodní elox s tloušťkou
20 µm.
Regulace R1 se skládá z rámu 3 a soustavy proti sobě pohyblivých nastavitelných listů 4, které jsou vyrobené
z pozinkovaného ocelového plechu.
Upínací rámeček UR 5 je vyrobený z pozinkovaného plechu.
Obr. 2
Způsoby provedení IMOS-VDQ
2
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz
TPI 23-07
II. TECHNICKÉ POŽADAVKY
Základní parametry jsou uvedené na obrázku. Rozměrová řada a efektivní plochy jsou uvedené v tabulce.
Obr. 3 Základní rozměry a provedení IMOS - VDQ
Tab. 1 Základní rozměrová řada, volné průřezy
a
b
Návrh dle
diagr. č.
VDQ-1
Sc1
VDQ-2
Sc1=Sc2
VDQ-3
Sc1=Sc2
Sc3
0,0353
0,0443
0,0176
0,0221
0,0155
0,0200
0,0533
0,0712
0,0892
0,0266
0,0356
0,0446
0,0245
0,0335
0,0425
0,1072
0,0536
0.0515
0,0620
0,0740
0,0999
0,1249
0,0310
0,0370
0,0500
0,0625
0,0264
0,0324
0,0454
0,0579
0,1509
0,0755
0,0709
0,0927
0,1237
0,1547
0,0464
0,0618
0,0773
0,0381
0,0535
0,0690
0,1867
0,0933
0,0850
3
0,1554
0,1943
0,0777
0,0972
0,0640
0,0835
2
0,2343
0,1172
0,1035
3
248
2
1248
3
348
2
1248
648
848
1048
3
448
2
1248
848
1048
1248
VDQ-2
548
VDQ-3
VDQ-4
[kg]
[m ]
448
548
548
648
848
1048
VDQ-1
2
[mm]
648
848
1048
VDQ-4
Sc1=Sc2
Sc3=Sc4
0,0133
0,0178
0,0043
0,0092
0,0166
0,0274
1,38
1,72
1,38
1,72
1,49
1,81
1,51
1,89
2,07
2,76
3,45
2,07
2,76
3,45
2,17
2,89
3,62
2,27
3,03
3,79
0,0493
4,14
4,14
4,34
4,18
0,0218
0,0278
0,0408
0,0533
2,06
2,41
3,10
3,79
2,06
2,41
3,10
3,79
2,16
2,54
3,25
3,93
2,27
2,65
3,41
4,13
0,0633
4,48
4,48
4,70
4,93
0,0298
0,0452
0,0607
2,75
3,44
4,13
2,75
3,44
4,13
2,88
3,61
4,33
3,03
3,79
4,50
0,0767
4,82
4,82
5,06
5,31
0,0503
0,0689
3,78
4,47
3,78
4,47
3,96
4,69
4,15
4,92
5,16
5,16
5,41
5,68
0,0233
0,0313
0,0403
0,0043
0,0092
0,0166
0,0274
0,0898
Sc – celkový volný průřez
Sc1-4 – částečný volný průřez (označení na obr. 2)
3
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz
TPI 23-07
Objednávání výrobku
V objednávce je potřebné uvádět následující údaje :
Vyústka difúzní – označení :
IMOS - VDQ - X - XX - X x X
Směr proudění (viz obr. 2)
1
2
3
4
S regulací vzduchu
S upínacím rámečkem
R1
UR
Velikost - rozměry (šířka x výška)
axb
Příklad objednávky :
IMOS – VDQ – 1 – R1– 448 x 248
IMOS – VDQ – 4 – UR – 648 x 448
IMOS – VDQ – 3 – 1048 x 548
12 kusů
3 kusy
3 kusy
TPI 23-07
TPI 23-07
TPI 23-07
III. NÁVRH DIFÚZNÍCH VYÚSTEK VDQ
Obr. 4 Parametry pro výpočet IMOS-VDQ
Diagram 1 Tlaková ztráta a hlukové údaje pro VDQ-R1
4
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz
TPI 23-07
Diagram 2 Určení vzduchových parametrů pro VDQ-1 (podle tab. 1) a pro VDQ-2, VDQ-3, VDQ-4 pro
plochu Sc1 a Sc2
Diagram 3 Určení vzduchových parametrů pro VDQ-1 (podle tab. 1) a pro VDQ-3, VDQ-4 pro
plochu Sc3 a Sc4
5
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz
TPI 23-07
Diagram 4
Určení množství vzduchu pro plochy Sc1 až Sc4 pro VDQ-3, VDQ-4
Příklad č. 1
Zadané údaje :
Typ
vzdálenost od vyústky
celkový objemový průtok
rychlost vzduchu
teplotní rozdíl
Vypočítané údaje :
Částečný objem. průtok
z diagramu 2
z tab. 1
VDQ - 2
L=7m
qvo = 1000 m3.h-1
vL = 0,5 m.s-1
Δto = 6 K
z diagramu 2
qvc = 500 m3.h-1
Sc = 0,044 m2
VDQ - 2 - 648 x 448
Sc1 = 0,0464 m2
i = 12
ΔtL / Δto = 0,14
ΔtL = 0,14 x 6 = 0,84 K
Příklad č. 2
Zadané údaje :
Typ
velikost
celkový objemový průtok
Vypočítané údaje :
z tab. 1
VDQ - 4
648 x 348
3 -1
qvo = 1800 m .h
z diagramu 4
6
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Sc = 0,0999 m2
2
Sc1 = 0,0408 m
2
Sc3 = 0,0092 m
3 -1
qvc1 = qvc2 = 720 m .h
qvc3 = qvc4 = 180 m3.h-1
TPI 23-07
Vysvětlivky :
LW, LWA
Δpt
Δto
Δt
A
H1
vH1
vo
qvo
qvc
So
Sc
i
[dB]
[Pa]
[K]
[K]
[m]
[m]
[m.s-1]
[m.s-1]
[m3.h-1]
[m3.h-1]
[m2]
[m2]
hladina akustického výkonu
tlaková ztráta
rozdíl teplot mezi teplotou v místnosti a teplotou přiváděného vzduchu Δto= t + to
rozdíl teplot mezi v místnosti a teplotou ve vzdálenosti H1
vzdálenost mezi dvěma vyústkami
vzdálenost zóny pobytu od stropu
střední rychlost proudění vzduchu mezi dvěma vyústkami ve vzdálenosti H1
rychlost vzduch ve volném průřezu vyústky
objemový průtok přiváděného vzduchu vyústkou
částečný objemový průtok přiváděného vzduchu (jedním směrem)
volný průřez vyústky
částečný volný průřez vyústky (označený na obr.2)
indukce
Údaje o výrobku :
Na výrobku IMOS-VDQ jsou vyznačené následující údaje :
a) Název a sídlo firmy
b) Označení výrobku, typ, rozměry
IV. KONTROLA, PŘEBÍRÁNÍ A ZÁRUKA
Kontrola úplnosti a kvality zpracování je zabezpečena u výrobce, který poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců
od data expedice. Přebírání se provádí podle platných předpisů ve firmě IMOS-ASEK, spol. s r.o.
V. MONTÁŽ A ÚDRŽBA
Obr. 4 Montáž IMOS-VDQ
VI. BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Výrobky IMOS-VDQ jsou expedované v PVC obalech, kde vyžadujeme od odběratele, aby obal odevzdal na svoje
náklady do sběrných surovin nebo k recyklaci. Doprava sa provádí běžnými dopravními prostředky na náklady
odběratele. Doporučuje se, aby výrobky byly uskladněné v krytých a suchých prostorech do teploty 50°C.
VII. DODATEK
Všechny odchylky od těchto technických podmínek je potřeba projednat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo
na technické změny bez předchozího upozornění držitelů těchto TPI.
Související normy : STN EN 12792 (12 001) Větrání budov. Názvosloví.
STN EN 1505
Větrání budov. Kovové plechové
čtyřhranného průřezu. Rozměry.
ČSN EN 12792
ČSN EN 1505
potrubí
a tvarové
kusy
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky.
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury
pravoúhlého průřezu - Rozměry
7
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz
TPI 23-07

Podobné dokumenty

Hasičské noviny č. 20, 24. října 2014

Hasičské noviny č. 20, 24. října 2014 UDWRUQt ]NRXPiQt QDSĜtNODG PDWHULiOXQČNWHUpVLGRNiåHPHXGČODWVDPLQČNWHUpSRWĜHEXMtVSHFLDOL]RYDQpODERUDWRĜH9~VWDYXMH LRGGČOHQtYê]NXPXDYêYRMHY\XåtYiPHLMHMLFKSUiFH.G\åSDN...

Více

Projekt Eden

Projekt Eden Tým inženýrů Eden projektu přišel s požadavkem na umístění LED osvětlení dovnitř tkaninových potrubí a vyústek. Po posouzení a otestování řady tkanin z nabídky Příhoda s.r.o. byl vybrán materiál o ...

Více

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele úhlu náklonu a tvaru výstupního otvoru. Vzduch je dopravován ventilátorem. Je určeno pro vizualizační experimenty s možností zavádění mlhy do proudícího vzduchu. Systém je umístěn v laboratoři větr...

Více

ecophon sombra™ d

ecophon sombra™ d X-bass. Další informace jsou poskytnuty v brožuře „Ecophon pro kina“. Nosný rošt je vyroben z pozinkované oceli, hmotnost konstrukce je cca 4 kg/m2 (7 kg/m2 pro instalaci s X-bass). SYSTÉMOVÁ ŘADA ...

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Vzduchové potrubí šité na míru Vzduch je z tkaninové vyústky distribuován různě velkými a různě rozmístěnými otvory. Kombinace velikostí a rozmístění otvorů spolu s různou výstupní rychlostí dávaj...

Více

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125 Útlum absorbcí – silně závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci. Se stoupající frekvencí jsou útlumy vyšší. Až 22 dB/100 m jsou útlumy pro 8 kHz při relativní vlhkosti 20 %. Pro vyšší vlhk...

Více

Návody do cvičení - Mendelova univerzita v Brně

Návody do cvičení - Mendelova univerzita v Brně 1. Proveďte výpočet součinitelů přestupu tepla na straně vody a vzduchu rekuperačního výměníku tepla při různých průtocích ohřívacího media - vody, a ohřívaného media - vzduchu prostřednictvím krit...

Více

Vzduchové potrubí šité na míru

Vzduchové potrubí šité na míru TROJÚHELNÍKOVÝ (TRIANGULAR)

Více

Workplan by product - updated February 2012

Workplan by product - updated February 2012 Workplan by product - updated February 2012 This report indicates the dates at which each of the pharmaceutical products covered under the National Generics Programme framework agreements expires. ...

Více

Workplan by product - updated December 2012 This report indicates

Workplan by product - updated December 2012 This report indicates Workplan by product - updated December 2012 This report indicates the dates at which each of the pharmaceutical products covered under the National Generics Programme framework agreements expires. ...

Více