vstup do otázek a výzev „„PLACEMAKINGu

Komentáře

Transkript

vstup do otázek a výzev „„PLACEMAKINGu
vstup do otázek a výzev
„„PLACEMAKINGu“
prostřednictvím studie programu
PĚSTUJ PROSTOR
Marek Sivák
Plzeň 2015, o. p. s. / Pěstuj prostor, z. s.
OKOLNOSTI VZNIKU:
Společenská potřeba posílení „„komunitou řízeného rozvoje“ Plzně
Fragmentovanost existujících občanských aktivit, potřeba pobídky
Příležitost díky projektu EHMK 2015
(financování, záštita) hledat odpovědi na téma, které řeší všechna města
CÍLE:
Zvyšovat povědomí o veřejném prostoru, urbanismu, architektuře, umění
Zapojovat občany pomocí otevřené
výzvy a komunitních realizací
Spolupracovat s úřady: nepřebírat
jejich roli, ale doplňovat je o drobné
měřítko a komunitní témata
NÁSTROJE:
1/ Otevřená výzva (sběr a vyhodnocování podnětů občanů)
2/ Realizační část (realizační
workshopy, mezinárodní workcampy)
3/ Vzdělávací část (vzdělávací semináře, plánovací workshopy, komentované vycházky, konference, besedy)
NÁSTROJE:
1/ Otevřená výzva (sběr a vyhodnocování podnětů občanů)
2/ Realizační část (realizační
workshopy, mezinárodní workcampy)
3/ Vzdělávací část (vzdělávací semináře, plánovací workshopy, komentované vycházky, konference, besedy)
Aktivity programu
1/ otevřená výzva
O výzvě
O t e v ř e n á v ý z v a j e za m ě ř e n á n a z l e p š o v á n í v e ř e j n é h o p ro st o r u Pl z n ě . Zp o č á t k u
i d e o v á p ř e h l í d k a n á p a d ů d n e s v e ř e j n o st i
n a b í z í g ra n t o v é i n e g ra n t o v é k a t e g o r i e .
Vý z v a j e p r ů b ě ž n á , j e d n o u za ro k s e n a d
p o d n ě t y s e j d e p o ro t a s l o ž e n á z ex t e r n í c h ex p e r t ů i z e zá st u p c ů m ě st s k ý c h
o rg a n i za c í . Po ro t a v y b í rá n e j l e p š í p o d n ě t y, k t e ré z í s k á v a j í o d b o r n o u a f i n a n č n í
p o d p o r u , č i s e st á v a j í i n s p i ra c í p ro re a l i za c e Pě st u j p ro st o r, ko m u n i t n í p ro j e k t y
Pl z n ě 2 0 1 5 n e b o p ro m ě st s ké
o rg a n i za c e .
Za 2 ro č n í k y v ý z v y s e s e š l o 1 8 5 p o d n ě t ů
občanů.
7
1 . V Ý Z VA
2012–2013
8 3 p o d n ě t ů o d 4 1 a u to r ů
71 obecných podnětů
1 2 p o d n ě t ů v e s p e c i á l n í v ý z v ě ‚ Sc h o d y
p ro Pl z e ň“
P O R OTA
Pe t r M a to u š e k / so c i o l o g
J i ř í S u l ž e n ko
/ ku l t u r n í m a n a ž e r
J i ř í Z á b ra n / a rch i t e k t
M a r t i n B ax a
/ p r i m á t o r m ě st a Pl z n ě
( v a l t e r n a c i s Vl a d i m í re m L í b a l e m /
m ě st o Pl z e ň )
H a n a H r d l i č kov á / SV S M P
I re n a La n g ov á / ÚK R M P
A l ex a n d ra B ra b c o v á
/ Pl z e ň 2 0 1 5
8
V ÝS L E DK Y 1 . V Ý Z V Y
2 6 . 3 . 2 0 1 3 / D ů m h u d by
v y h l á š e n í v ý s l e d k ů v ý z v y p ro b í h á f o r m o u
s p o l e č n é b e s e d y o b č a n ů a p o ro t y. O b č a n é t a k m a j í m o ž n o st d i s k u t o v a t o s v ý c h
p ř e d st a v á c h j a k s p ř e d st a v i t e l i m ě st a ,
t a k s n e zá v i s l ý m i o d b o r n í k y
p o ro t a v 1 . v ý z v ě v y b ra l a 1 1 p o d n ě t ů ,
z t o h o 3 b y l y re a l i z o v á n y v rá m c i Pě st u j
p ro st o r ( Za p o m e n u t á za h ra d a , M ě st s k á
p l o v á r n a , Ta n č í r n a ) , 2 p ř e j a l y ex t e r n í
o rg a n i za c e ( Sc h o d y d o v o d y, Sc h o d y ke
k a p l i č c e ) a 2 b y l y i n s p i ra c í p ro d a l š í
p ro j e k t y ( G u e r i l l a g a rd e n i n g , H l a v n í n á d ra ž í )
počet návštěvníků: 60
9
2 . V Ý Z VA
2013–2014
1 0 2 p o d n ě t ů o d 6 3 a u to r ů
86 obecných podnětů
1 6 p o d n ě t ů v e s p e c i á l n í v ý z v ě ‚ Ře k a v e
m ě st ě “
C
P O R OTA
M itekt
Lu k á š B ro m / a rch
M a r k é t a Č a b l ov á - S p r i n z l ov á / ko m u n i t n í
Y
ko o rd i n á t o r
Ed i t a M a to uCMš ko v á
/ so c i á l n í g e o g ra f
MY
M i l o š Vo j tě ch o v s ký
/ t e o re t i k u m ě n í
CY
I re n a La n g ov á / ÚK R M P
Lu c i e N i ž a ra dCMY
zeová
/ SVS M P
K
C h r i st i a n Po t i ro n
/ Pl z e ň 2 0 1 5
10
V ÝS L E DK Y 2 . V Ý Z V Y
1 8 . 2 . 2 0 1 4 / D ů m h u d by
d r u h ý ro č n í k v ý z v y p ř i n e s l i n o v a c i v e f o r m ě v y h l á š e n í 2 g ra n t o v ý c h a 1 n e g ra n t o vé kategorie nazvaných Hledám podporu,
Uskutečněme to spolu, Mám nápad
p o ro t a d o p o r u č i l a 1 2 p o d n ě t ů p o d p o ř e ,
4 ke z v á ž e n í p o d p o r y a 6 p o d n ě t ů p ro
i n s p i ra c i . V s o u č a s n é d o b ě s e v rá m c i
Pě st u j p ro st o r ú s p ě š n ě re a l i z u j e 7 p ro j e k t ů , u d a l š í c h 3 p ro b ě h l a p ř í p ra v a
a 3 p o d n ě t y z re a l i z o v a l o m ě st o Pl z e ň
počet návštěvníků: 80
11
Aktivity programu
2 / ko m u n i t n í re a l i z a c e
O realizační
části
Ko m u n i t n í re a l i za c e a t v ů rč í h a p p e n i n g y
j s o u zá k l a d n í m k a m e n e m Pě st u j p ro st o r.
Ú č e l e m p ro g ra m u n e n í s b í ra t n á p a d y
o b č a n ů a t y p o t é p l n i t , a l e p o d p o ro v a t
občany v aktivním uskutečňování svých
podnětů.
Ko m u n i t n í re a l i za c e t v o ř í s i l n o u a l t e r n a t i v u k b ě ž n ý m ko m e rč n í m re a l i za c í m z e
dvou důvodů:
- l i d é s e l é p e c h o v a j í k m í st ů m a v ě c e m ,
k t e ré s a m i p o m á h a l i v y t v o ř i t
- v e ř e j n é h o p ro st o r u j e p ř í l i š m n o h o
a ro z p o č t y o b c í n e st a č í p o k r ý t ro z v o j
a ú d r ž b u v š e c h m í st .
13
L E H ÁT K O V Ý W O R K S H O P
1 8 . 5 . 2 0 1 3 / C e n t r u m a rch i te k t u r y,
C h o d s ké n á m ě st í
v ý ro b a p a l e t o v ý c h l e h á t e k s o b č a n y Pl z n ě , w o r k s h o p v z e š e l z p o d n ě t u v p ro g ra m u Pě st u j p ro st o r
l e h á t k a s l o u ž i l a k o ž i v e n í c e n t ra m ě s t a b ě h e m d l o u h o d o b ý c h i k rá t ko d o b ý c h
a kc í ( D e n M e l i n y M e rc o u r i , Ž i v á u l i c e ,
Náplavka k světu, zemník U Ježíška,
M ě st s k á p l o v á r n a a d a l š í ) , č á st l e h á t e k b y l a v ě n o v á n a l e s n í š ko l c e Vě t v i č k a
v Pl z n i - B o l e v c i
14
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 3 5
Z A P O M E N U TÁ
ZAHRADA
8 . – 9 . 7 . 2 0 1 3 / Lo ch o t í n
p ro m ě n a ( se č , ú k l i d o d p a d u , p ro ř e zá v k y,
st a v b a ko m p o st u ) o p u št ě n é h o o v o c n é h o
s a d u u B o l e v e c k ý c h ko l e j í v rá m c i m e z i n á ro d n í h o w o r kc a m p u Pě st u j p ro st o r
2013
s o u se d s k ý v e č e r v Za p o m e n u t é za h ra d ě
s ko m e n t o v a n o u p ro h l í d ko u , v ý st a v o u
h i st o r i c k ý c h m a p, z p í v á n í m u o h n ě
a pečením vuřtů
v í t ě z n ý p o d n ě t Pě st u j p ro st o r b y l re a l i z o v á n v e s p o l u p rá c i s a u t o re m p o d n ě t u
– o. s. Envic
16
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 7 0
ZEMNÍK U JEŽÍŠKA
12. – 19. 7. 2013
f re k v e n t o v a n o u c y k l o st e z k u p o d é l ř e k y
R a d b u z y j i ž 1 0 l e t l e m u j e n a m í st o p l á n o v a n é h o p a rk u n e u p ra v o v a n ý z e m n í v a l ;
t e n t v o ř í n a v á ž k a z e m i n y a st a v e b n í h o
o d p a d u z e st a v b y m o st u M i l é n i a
c í l e m w o rkc a m p u b y l o p ro m ě n i t t o t o
m í st o ‚ n i ko h o “ v c e n t r u m k u l t u r n í c h a kc í
a z p ř í st u p n i t v a l j a ko v y h l í d k u p ro k a ž dodenní využití
p ro v e d e n é ú p ra v y :
s e č , s a d o v é ú p ra v y, t ra v n í s c h o d i št ě a
ra m p a , v ý s a d b a d ý n í ( s p o l u p rá c e : E n v i c ,
o. s . a k s v ě t u , o. s . )
ú p ra v a m í st a za ko n č e n a o p e n a i r
ko n c e r t e m
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 8 0
19
P LO VÁ R N A U R A D B U Z Y
1 0 . 3 . 2 0 1 4 / OŽ P M M P
p l á n o v a c í w o r k s h o p ‚Ú p ra v y m í st a b ý v a l é
p l z e ň s ké Pl o v á r n y u R a d b u z y “ – p ř í p ra v a
n a l e t n í w o r kc a m p Pě st u j p ro st o r
Pl z n ě 2 0 1 5
s p o l e č n é h o p l á n o v á n í s e z ú č a st n i l i
zá st u p c i o rg a n i za c í : C pK P ZČ , C P P T,
E nv i c , KC Š ko d a Pl z e ň , M a j á k Pl z n ě ,
M AK ! , SVS M P, ÚK R M P, d á l e p a k
n e zá v i s l í a rc h i t e k t i a a u t o ř i p o d n ě t ů
Pě st u j p ro st o r
64
p o č e t a k t i v n í c h ú č a st n í k ů : 2 5
M Ě S T S K Á P LO VÁ R N A O Ž Í VÁ
1 4 . – 2 7 . 7 . 2 0 1 4 / b ý v a l á p l ov á r n a
u ř e ky R a d b u z y
o b n o v a b ý v a l é p l o v á r n y a sé r i e p l o v á re n s k ý c h a kc í v rá m c i m e z i n á ro d n í h o w o rkc a m p u Pě st u j p ro st o r 2 0 1 4
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 1 2 0 0
M ě st s k á p l o v á r n a v Pl z n i u ř e k y R a d b u z y
se o t e v ř e l a v ro c e 1 9 1 0 a f u n g o v a l a
d o za č á t k u 6 0 . l e t
v březnu 2013 zvítězil podnět iniciativy
M a j á k Pl z n ě n a o b n o v e n í p l o v á r n y
v p ro g ra m u Pě st u j p ro st o r
20
n a p o d z i m 2 0 1 3 za č a l y p ř í p ra v n é p rá c e
a první jednání s plzeňskými úřady
v b ř e z n u 2 0 1 4 s e ko n a l p l á n o v a c í
w o rk s h o p s e zá st u p c i m í st n í c h n e z i s ko v e k , ú ř a d ů a a rc h i t e k t ů ; v z n i k l y n á p a d y
n a p ro v o z o v á n í p ř í v o z u a b a r u , v y v ě š e n í
v l a j k y a p l o v á re n s k ý c h žá ro v e k , o b n o v u
p l o v á re n s ké h o p a rk u n e b o v ý ro b u k ř e s e l
a houpaček
P R O M Ě N A C E N T RÁ L N Í H O P LÁCKU
4 5 t u n št ě rk u , v l a j ko v ý st o žá r a p l o v á re n s k ý m o b i l i á ř
21
d í k y w o rkc a m p u s e p o d a ř i l o v y t v o ř i t
zá z e m í p ro b a r a p ř e d n á š k y, z p ř í st u p n i t za ro st l ý p a rk , o d st ra n i t t ř i s k l á d k y,
s ro v n a t c e n t rá l n í p ro st o r p o m o c í 4 5 t u n
št ě rk u , v y ř e za t ř í č n í b ř e h y, ro z zá ř i t p l o t
g ra f f i t i , v y t v o ř i t d e s í t k y l a v i č e k , k ř e s e l
a st o l ů a za v ě s i t z t e ra s o b ř í p l o v á re n s ké
houpačky
P LOT
p ro m ě n a p l o t u št ě t c e m a m e r i c ké h o
u m ě l c e N i l s e We st e rg a rd a
n a f o t c e j e št ě c h y b í v y o b ra z e n í m a t k y
p a n í B ra u n o v é – zá v o d n í p l a v k y n ě z p l o várny
23
P O ŘADAT E L É
A KO O R D I N ÁTO Ř I
M a r e k S i v á k a J a n a H o l a to v á
/ Pl z e ň 2 0 1 5
K a t e ř i n a Ví d e n ov á a A d a m Wl a z e l
/ M AK !
Lu k á š M á ch a a A d é l a Š m a u s o v á
/ M a j á k Pl z n ě
Vá c l av Č u b r / E nv i c
P LOVÁ R E N SKÝ PA RK
/ V Y H L Í DKA
ú k l i d t ř í s k l á d e k , v y s e k á n í n e p ro st u p n é h o h o u št í a o b j e v e n í ř a d y v z e m i s k r y t ý c h h i st o r i c k ý c h p r v k ů , j a ko j e t o t o
ro m a n t i c ké s c h o d i št ě
24
S P O LU P RAC OV N Í C I
Vá c l av C i n á d r / p ř ev o z n í k
N i l s We s te r g a r d / g ra f i ť á k
Pe t r H r o u z e k a Pav l a Z á r yb n i c k á
/ CPPT
Re n a t a Lu p a č o v á
/ I n ex - S DA
E v a K ra f to v á , J a n H o n o m i ch l , Te re z a
Sv á š ko v á a Fra n ç o i s e B e a u s s a n t
/ Pl z e ň 2 0 1 5
Carlos Carmonamedina
/ Open A.i.R.
Ř EKA
p ř e s za ro st l ý b ř e h n e b y l a ř e k a t é m ě ř
v i d ě t ; p ro ř e zá n í n á l e t o v é z e l e n ě
a v y s b í rá n í o d p a d k ů p ro m ě n i l o n á p l a v k u
k nepoznání
25
S E T K Á N Í S PA M Ě T N Í K Y
2 7 . 8 . 2 0 1 4 / bý v a l á p l ov á r n a u ř e ky
Radbuzy
v p r ů b ě h u č t r n á c t i d e n n í h o w o r kc a m p u
n a p l o v á r n u za v í t a l y d e s í t k y p a m ě t n í k ů
včetně potomků bývalého plavčíka nebo
m a j i t e l e p l o v á re n s ké re st a u ra c e
p a m ě t n í c i se p o d ě l i l i o ř a d u c e n n ý c h
i n f o r m a c í , h i st o r i c k ý c h f o t o g ra f i í a d o kumentů
n a ko n c i s r p n a s e ko n a l a b e s e d a s p a m ě t n í k y a n a h rá v á n í j e j i c h v z p o m í n e k v e
s p o l u p rá c i s p ro j e k t e m S k r y t é m ě st o
30
FOODING PLZEŇ 2015
7. 7. – 14. 9. 2014
d í k y p ro g ra m u O p e n A . i . R . m o h l n a
p l o v á r n ě d v a m ě s í c e h o st o v a t m ex i c k ý
u m ě l e c C a rl o s C a r m o n a m e d i n a
téměř každou neděli na plovárnu přináš e l t e m a t i k u j í d l a j a ko p ro st ř e d k u k p o s í l e n í v z t a h u k m í st u i v z t a h ů m e z i l i d m i
N E D Ě L N Í WO R KS H O P Y
Ta c o w e e ke n d
Sunday soups
Po u l i č n í s a l á t
Foto food
Ve č e ř e p ro d v a
Pi z za n i g h t !
F o o d p a ra d e
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 1 8 0
31
P Ř ED ŠKO L Í 2 1 . Z Š P LZ E Ň
p ro j e k t y žá k ů z p ro g ra m u K D Š : P P n e z ů st á v a j í j e n n a p a p í ř e , t y n e j ú s p ě š n ě j š í
m a j í š a n c i n a re a l i za c i ; p ř í k l a d e m m ů ž e
b ý t Kl á št e r n í za h ra d a M a s a r y ko v y Z Š
( o b r. n a p ř e d c h o z í st ra n ě ) n e b o p rá v ě
Př e d š ko l í 2 1 . Z Š Pl z e ň
p o ú s p ě š n é m š ko l n í m p ro j e k t u žá c i n e u st a l i a s p o l u s t ý m e m Pě st u j p ro st o r
Pl z n ě 2 0 1 5 p ř i p ra v i l i o r i g i n á l n í a rc h i t e kt o n i c ko u so u t ě ž n a ú p ra v u p ro st o r u p ř e d
š ko l o u
v n í v y z v a n é a rc h i t e k t o n i c ké t ý m y
s p o l u p ra c o v a l y s e žá k y n a ř e še n í
s o u t ě ž n í h o za d á n í , a t o f o r m o u ú v o d n í h o
w o r k s h o p u , p r ů b ě ž n é ko n z u l t a c e
a zá v ě re č n é p re z e n t a c e
78
s o u t ě ž ( s o u b ě ž n é za d á n í ) p ro b ě h l a
v k v ě t n u - č e r v n u 2 0 1 4 d l e p ra v i d e l Č K A ,
v ý s l e d n é p ro j e k t y h o d n o t i l a o d b o r n á p o ro t a , žá ko v s k á p o ro t a m ě l a p o ra d n í h l a s
soutěžní týmy:
Z á b ra n N ov á a rch i te k t i / v í t ě z
P ro j e k t s t u d i o 8
s d r u ž e n í Lo c i
p o ro t a :
A l e š K u b a l í k / a rch i t e k t
M a r t i n a Fo re j to v á / k ra j i n á ř s k á a rch .
Ka r l a K u p i l í ko v á / k ra j i n á ř s k á a rch .
Z u z a n a Š tě p á n í kov á / 2 1 . Z Š
J a n a Pe ch o v á / SV S M P
1 . e t a p a b u d e re a l i z o v á n a n a p o d z i m
2 0 1 4 za p o d p o r y M O Pl z e ň 2 – S l o v a n y,
2 . e t a p u p ř e v e z m e SVS M P
79
Realizace
městských
organizací
Ú t v a r ko n c e p c e a ro z v o j e a S p rá v a v e ř e j n é h o st a t k u re a l i z u j í n ě k t e ré p o d n ě t y
Pě st u j p ro st o r č i j e z o h l e d ň u j í v ko n cepčních dokumentech.
Př í k l a d e m j s o u Sc h o d y d o v o d y ( u C u k ro v a r s ké ) , Sc h o d y n a n á p l a v k u , st u d i e Pl o v á re n s k ý p a rk , C h y b ě j í c í s c h o d d o v o d y
( B o l e v á k ) , o p ra v a l a v i č e k v Pa p í re n s ké m
p a rk u a p o d .
D a l š í m i p o d n ě t y s e v e s v ý c h p ro j e k t e c h
i n s p i ro v a l y m ě st s ké o b v o d y.
39
Po d p o ř e n é
projekty
Pro j e k t y z o t e v ř e n é v ý z v y Pě st u j p ro st o r
re a l i z o v a n é ex t e r n ě za n a š í p o d p o r y.
Z E L E N Á Z A S TÁV K A
p ro m ě n a n á st u p i št ě a p ro st o r u ko l e m
n á d ra ž n í b u d o v y Pl z e ň – za st á v k a
z p ř í j e m n í č e k á n í n e j e n c e st u j í c í m , a l e
i ko l e m j d o u c í m a m a m i n k á m s d ě t m i ,
k t e ré t u d y d e n n ě p ro c h á z í c e st o u n a
d ě t s ké h ř i št ě
ú p ra v y e st e t i c k y z k v a l i t n í p ro st o r p ro st ř e d n i c t v í m o r i g i n á l n ě ř e š e n ý c h k v ě t i n o v ý c h t r u h l í k ů , l a v i č e k , st o j a n ů n a ko l a ,
o d p a d ko v ý c h ko š ů a t p .
re a l i z á t o r : Pl z e ň z a st ávk a
32
Po d p o ř e n é p ro j e k t y
A L M A R A P Ř E K VA P E N Í
s p e c i á l n í A l m a ra v y t v o ř e n á z e
st a ré h o t re z o r u p u t u j e p o v í c e i m é n ě
f re k v e n t o v a n ý c h m í st e c h v Pl z n i , a b y
p o d p o ř i l a a k t i v n í t rá v e n í č a s u v e
v e ř e j n é m p ro st o r u
p o z í s k á n í kó d u s e t a j e m n á a l m a ra
o t e v ř e a n á v št ě v n í k s i m ů ž e za p ů j č i t j e j í
v y b a v e n í – k n i h y, d e k y, h r y, s p o r t o v n í
a psací potřeby nebo pomůcky na
k re s l e n í
A l m a ra s e za p r v n í se z ó n u s e t k a l a s v e l ko u o d e z v o u , a i kd y ž j i k rá t c e p o o t e v ř e n í n ě kd o ‚v y b ra l “, Pl z e ň a n é s e s a m i
složili na novou výbavu
re a l i z á t o r : E nv i c , o . s .
33
Po d p o ř e n é p ro j e k t y
K Ř Í Ž K Y A V E T Ř E LC I
v e m ě st ě j e m n o h o za p o m e n u t ý c h h i s t o r i c k ý c h a u m ě l e c k ý c h o b j e k t ů , k t e ré
st o j í za t o o b j e v o v a t a p e č o v a t o n ě
K ř í ž k y a v e t ř e l c i d o k u m e n t u j í d ro b n é
p a m á t k y a u m ě l e c ké o b j e k t y n a ú z e m í
Pl z n ě , p ro v á d í re š e r š e a p o m o c í s o u t ě ž í ,
p ř e d n á še k i a n ke t u k a z u j í m í st n í m o b y v a t e l ů m a n á v št ě v n í k ů m Pl z n ě , ž e s i t a t o
d í l a za s l o u ž í p o z o r n o st
re a l i z á t o ř i : A . H e j n a , P. C v rč e k ,
M . M i l i ch ov s ký a d a l š í
34
S LAV N O ST I JA B L E K
V ZAPOMENUTÉ ZAHRADĚ
6 . 1 0 . 2 0 1 3 / Lo ch o t í n
s o u s e d s ké s l a v n o st i j a b l e k v o v o c n é m
s a d u v t é m ě ř s a m é m c e n t r u Pl z n ě
P R O G RA M
- p o d z i m n í ú k l i d za h ra d y
- sklizeň ovoce
- m o št o v á n í
- vaření povidel
- ko m e n t o v a n á p ro h l í d k a
- ko n c e r t p ř i s v í č k á c h
p o ř á d a l o o . s . E nv i c za p o d p o r y Pě s t u j
p ro s to r Pl z n ě 2 0 1 5 , p ro g ra m b y l s o u č á st í v y c h á z k y D n e a rch i te k t u r y
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 1 5 0 + 2 0 0
( D e n a rc h i t e k t u r y )
17
Po d p o ř e n é p ro j e k t y
K U LT I V A C E P R A M E N Ů N A
ROUDNÉ
ú p ra v a o ko l í ro u d e n s k ý c h p ra m e n ů se
s n a ž í v y u ž í t s i l n ý p o t e n c i á l m í st a a p o s í lit jeho genia loci
p ro j e k t za h r n u j e z p ra c o v á n í h i st o r i e
l o k a l i t y p ra m e n ů , d e s k r i p c i a a n a l ý z u
p ř e d c h o z í c h s n a h o k u l t i v a c i p ro st o r u ,
ko m u n i t n í p l á n o v á n í t e m a t i z u j í c í b u d o u c í p o d o b u m í st a a j e j í u d r ž i t e l n o st ,
v y č i št ě n í l o k a l i t y o d o d p a d k ů a n e žá d o u c í z e l e n ě se za p o j e n í m d o b ro v o l n í k ů
a z p ra c o v á n í a rc h i t e k t o n i c ké h o p ro j e k t u
ú p ra v
re a l i z á t o ř i : J. Č í ž e k , M . Ka d a n í ko v á ,
S . Č e ch a d a l š í
36
5
KO M U N I T N Í P I K N I K N A
TERASÁCH U ŘEKY
10. – 16. 7. 2013
/ t e r a s y u M ra ko d ra p u a Sv ě to v a r
ú k l i d Sv ě t o v a r u ( 1 0 . 7 . ) , d í l n a k re a t i v n í h o n á b y t k u n a p i k n i k ( 1 1 . 7 . , Sv ě t o v a r )
a p i k n i k n a t e ra s á c h ( 1 6 . 7 . ) s m e z i n á ro d n í m i d o b ro v o l n í k y v rá m c i w o r kc a m p u
Pě st u j p ro st o r 2 0 1 3
c í l e m a kc e b y l o o ž i v i t d ů l e ž i t é , a l e n e v y u ž í v a n é m í st o p ř e d b a n ko u u ř e k y R a d b u z y a p ř e d st a v i t p l z e ň a n ů m ú č a st n í k y
w o r kc a m p u p ro st ř e d n i c t v í m v l a st n o r u č n ě
p ř i p ra v e n ý c h j í d e l n í c h s p e c i a l i t z j e j i c h
d o m o v i n y ( s p o l u p rá c e : J o h a n , o. s . )
18
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 6 0
24. 9. 2013
KADAŇ
ro z m a n i t é f o r m y n á b ř e ž í M a x i p s a F í k a
J i ř í K u l h á n e k / st a ro st a Ka d a n ě
M i ch a l F i š e r / Tř i a rch i t e k t i
Pe t r Le š e k / P ro j e k t i l a rch i t e k t i
Pe t r U h l í k / U h l í k a rch i t e k t i
27. 9. 2013
SA U N A J A KO VÁ Š E Ň
přednáška a saunování
V í t Š i m e k a Š t ě p á n Ře h o ř / a t e l i é r H 3 T
a saunovací happening
58
Aktivity programu
3/ vzdělávání a inspirace
O vzdělávací
části
Př e d n á š k y, ko m e n t o v a n é v y c h á z k y, p l á n o v a c í w o rk s h o p y, ko n f e re n c e a b e s e d y
ro z v í j e j í t é m a t a , k t e rá d o Pě st u j p ro st o r
přináší sami občané. Nabízí tematický
zá b ě r o d ko m u n i t n í c h za h ra d p ř e s ř e k y
a b u l v á r y a ž p o m o d e r n í a rc h i t e k t u r u .
Př e d n á š e j í c í m i n e b o p r ů v o d c i j s o u
a rc h i t e k t i , p a m á t k á ř i , p o l i t i c i , ú ř e d n í c i ,
n a d a c e , u m ě l c i , ko m u n i t n í ko o rd i n á t o ř i ,
pamětníci, sociologové a další.
Za d v a ro k y p ro g ra m u b y l o u s k u t e č n ě n o
p ř e s 5 0 v z d ě l á v a c í c h a re a l i za č n í c h a kc í
s v í c e n e ž 3 0 0 0 ú č a st n í k y ( p o č í t á n y j e n
a kc e p ř í m o p o ř á d a n é Pě st u j p ro st o r ) .
41
N O V É R O L E A R C H I T E K TA
2 8 . 2 . 2 0 1 3 / D ů m h u d by
‚ N a i v i t a j e n a š a h l a v n á z b ra ň . J e t o zá k l a d n á č r t a n a š e j p rá c e . N á d e j m u s í b y ť
s i l n e j š i a a ko s k ú s e n o s ť . “
M a t ú š Va l l o
O l i v e r S a d o v s ký
Va l l o S a d ov s ky a rch i te c t s
p ro j e k t M ě st s ké z á s a h y
j a k v d e c h n o u t n o v ý ž i v o t za n e d b a n é m u
a u t o b u so v é m u n á d ra ž í p o d b e t o n o v ý m
m o st e m p o m o c í n ě ko l i k a k ý b l ů z e l e n é
b a r v y ; c o v še s e d á d ě l a t s d ř e v ě n ý m i
p a v i l o n y n a ko l e č k á c h
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 5 0
46
Př i p ra v u j e m e :
N Á M Ě ST Í JAKO V E Ř EJ NÝ
P R O STO R
ro l e n á m ě st í v s o u d o b é m m ě st ě
J a n Šé p k a / Š é p k a a rch i t e k t i
O n d ř e j C í s l e r / AO C
Pe t r G i b a s / A k a d e m i e v ě d Č R
Z A H RADA JAKO V E Ř EJ NÝ
P R O STO R
z e l e n é v n i t ro b l o k y a v e ř e j n é za h ra d y
s o u č a s n o st i
M a r t i n a Fo re j to v á / a t e l i é r a 0 5
Lu c i e Tl u s t á / N P Ú Ú O P v Pl z n i
H a n a H r d l i č ko v á / SV S M P
U M Ě L E CK Ý O BJ EKT
V E V E Ř EJ N É M P R O STO R U
v ý z n a m u m ě l e c ké h o o b j e k t u a p o d p o ra
veřejného umění
Ro s t i s l av Ko r yč á n e k / M G v B r n ě
D. Vá c l av o v á / 4 + 4 d n y v p o h yb u
To m á š M o rav e c / i n t e r m é d i a
71
CENTRUM ARCHITEKTURY
14. 5. – 8. 6. 2013
c y k l u s p ř e d n á še k v rá m c i f e st i v a l u Ko n t e j n e r y k s v ě t u , ko n t e j n e r C h o d s ké n á m .
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 2 5 0
14. 5. 2013
GENERACE 70S
s é r i e p re z e n t a c í p l z e ň s k ý c h a rc h i t e k t ů :
J a ro m í r Ve s e l á k
B o h u s l av S t re j c
J i ř í Z á b ra n a Te re z a N o v á
M . S l á m ov á a M . Ko n d r
Pe t r Š n e b e r g
J a n Pav e l Vl č e k
18. 5. 2013
P Ě ST UJ H U D B U
I v a n Pa l a c ký
DJ Ve g o
48
PA M Ě T I N Á B Ř E Ž Í
31. 5. 2014 / Radbuza
vycházka s odborníky a pamětníky předst a v i l a h i st o r i i v e p s a n o u d o a rc h i t e k t u r y
n e j v ý ra z n ě j š í h o p l z e ň s ké h o n á b ř e ž í
průvodci:
Pe t r Kl í m a / Pl z e ň 2 0 1 5
A l e n a K ř í ž ko v á / N P Ú
Ka re l K u t t a n / S o ko l
M a re k S i v á k / Pl z e ň 2 0 1 5
J a n So u ku p / a rch i t e k t
Lu c i e Va l d h a n s o v á / 4 A M
Pe t r Va n ě k / Pl z e ň n a ko l e
a kc e s e ko n a l a v rá m c i E v ro p s ké h o
dne sousedů
p o č e t n á v št ě v n í k ů : 4 5
67
P R O H L Í DK Y
C e n t rá l n í p o žá r n í st a n i c e H Z S
O n ko l o g i c ké c e n t r u m F N
Re ko n st r u kc e b y t u z e 6 0 . l e t
Radnice Slovany
Vi l a N a S k a l c e
Re ko n st r u kc e n á m . Re p u b l i k y a f o n t á n y
n a n á m ě st í
Pl z e ň s k ý Pra z d ro j
Fa k u l t a d e s i g n u a u m ě n í L a d i s l a v a S u t n a ra ZČU
A t l e t i c k ý st a d i o n m ě st a Pl z n ě
Řadové domy Zruč
Dům hudby
BESEDA S ARCHITEKTY
ko m p a k t n í zá st a v b a u p ro st ř e d s í d e l n í
k a š e , k v a l i t n í a rc h i t e k t u ra n a p e r i f é r i i ,
a k u p u n k t u r n í za p l ň o v á n í b í l ý c h m í st ,
v st u p s o u č a s n é a rc h i t e k t u r y d o h i st o r i c ké h o p ro st ř e d í , ko n v e r z e p r ů m y s l o v ý c h
st a v e b , v e ř e j n ý a s o u k ro m ý s e k t o r j a ko
za d a v a t e l é k v a l i t n í a rc h i t e k t u r y. . .
73
PLZEŇSKÝ
A R C H I T E K TO N I C K Ý
MANUÁL
p ro j e k t n a v a z u j í c í n a B r n ě n s k ý a rc h i t e kt o n i c k ý m a n u á l ( BA M ) j e o d b o r n ě - p o p u l a r i za č n í d a t a b á z í v í c e n e ž 2 0 0 a rc h i t e k t o n i c k ý c h o b j e k t ů a s o u b o r ů st a v e b
první poloviny
2 0 . st o l e t í v Pl z n i
st a v b y z o b d o b í ra n é m o d e r n y, n á ro d n í h o st y l u , a r t d e k a , p u r i s m u i f u n kc i o n a l i s m u j so u u s p o ř á d á n y d o 4 st e z e k :
Centrum
J i ž n í p ř e d m ě st í
B e z o vk a
Doudlevecká čtvrť
p á t e ř í p ro j e k t u , p ro t í n a j í c í j e d n o t l i v é
st e z k y, j e ‚ l o o s o v s k á l i n k a“ v ě n o v a n á
re a l i za c í m A d o l f a Lo o s e a j e h o s p o l u p ra covníků
80
O T TA I I .
1 . 4 . 2 0 1 4 / D ů m h u d by
ko n f e re n c e n a t é m a ‚Vz d ě l á v á n í a n e b
A rc h i t e k t u ra s o u č á st í zá k l a d n í h o
vzdělání“:
A R C H I P, A rc h i t e k t i v e š ko l e , A s o c i a c e
v ý t v a r n ý c h p e d a g o g ů , CC E A , Č K A , C pK P
ZČ, D ů m u m ě n í Č B , E D U i n , FA ČV U T,
G a l e r i e D 9 Č B , Kl á št e r B e c h y n ě , K r u h ,
M a n u a , M a s a r y ko v a Z Š Pl z e ň , M i n . p ro
m í st n í ro z v o j , M i n . ž i v o t n í h o p ro st ř e d í ,
M i n i - Pl z e ň , M o j e m ě st o, N a d a c e Pro m ě n y, N á ro d n í i n st i t u t p ro d a l š í v z d ě l á v á n í ,
N á ro d n í ú st a v p ro v z d ě l á v á n í , P F M U, P F
U K , Pl z e ň 2 0 1 5 , Ú st a v ú z e m n í h o ro z v o j e ,
Zá m e k B e č o v n . Te p l o u , Z Š w a l d o r f s k á
Pra h a -J i n o n i c e , Z U Š Pa rd u b i c e - Po l a b i n y
65
V Ý S TA V A N Á B Ř E Ž Í
A N Á P LAV K A
22. 6. 2013 / Anglické nábřeží
v ý st a v a d v a n á c t i p a n e l ů n a t é m a o ž i v o v á n í ř e k a n á b ř e ž í p ř i p ř í l e ž i t o st i D n e
M e l i n y M e rc o u r i 2 0 1 3 u R a d b u z y
v ý st a v n í o k r u h y : H i st o r i e p l z e ň s k ý c h ř e k ,
I n s p i ra c e z e za h ra n i č í , Po v o d n ě
autoři:
Vá c l av C í l e k
Jan Hajšman
M a r t i n M a re š
M a re k S i v á k
v ý st a v a p ů v o d n ě m ě l a b ý t za v ě š e n a n a
n á b ř e ž n í z d i n a d n á p l a v ko u , p o p ř í c h o d u
p o v o d n ě n á h ra d n í i n st a l a c e
47
PODPORA / PLZEŇ 2015
Generální partner
Hlavní partneři
Institucionální partneři
Generální mediální
partner
Hlavní mediální
partneři
Projektoví partneři Pěstuj prostor
S P O LU P R Á C E / P Ě ST UJ P R O STO R
d ě k u j e m e za s p o l u p rá c i m ě st u Pl z n i , m ě st s k ý m o b v o d ů m Pl z e ň 1 , Pl z e ň 2 – S l o v a n y a Pl z e ň 3 , S p rá v ě
v e ř e j n é h o st a t k u m ě st a Pl z n ě , Ú t v a r u ko n c e p c e a ro z v o j e m ě st a Pl z n ě , S p rá v ě i n f o r m a č n í c h t e c h n o l o g i í
m ě st a Pl z n ě , A rc h i v u m ě st a Pl z n ě , Zá p a d o č e s ké g a l e r i i v Pl z n i , Zá p a d o č e s ké m u m u z e u v Pl z n i a d a l š í m
OTÁZKY / BUDOUCNOST:
Legitimita / sdílená zodpovědnost
(rámec spolupráce, odpovědnosti,
kompetencí a úkolů)
Financování (zájem veřejné správy
na financování komunitní činnosti)
Legislativa (spolupráce na identifikování a odstraňování bariér)
DĚKUJI ZA POZORNOST.

Podobné dokumenty

RL únor 2008

RL únor 2008 Monika Kotlárová a Renata Tišerová pracují v rámci městské policie, nemají ale pravomoci strážníků. Obě se již dříve zabývaly sociální a terénní prací. Velkou výhodou obou žen je znalost mentality ...

Více

Zahraniční dobrovolnické příležitosti

Zahraniční dobrovolnické příležitosti ekologické, volnočasové, mládežnické, informační atd. Zprostředkovává poznání života a kultury ve vybrané zemi a seznámení se s novými lidmi. Nejde pouze o pomoc organizaci, ale také o novou zkušen...

Více

ZDE - Digi TV

ZDE - Digi TV International  –  Central  Europe.   Celosvětově   populární   program   Nickelodeon   přinese   zábavu   dětem,   mezi   jinými   i   kultovní   seriál   Spongebob....

Více

keplerova rovnice

keplerova rovnice nalézá na kruhové dráze, je průsečík kružnice s kolmicí vztyčenou k hlavní ose a vedenou elipsou v místě, kde se nalezne skutečné těleso m. K bodu mP je veden průvodič ze středu elipsy O, který sví...

Více

03 Mezholezy

03 Mezholezy 3. Přírodní dominanta Mezholezský rybník.

Více

Infra sauna

Infra sauna jednotlivé buňky. Zrychlená látková výměna a zahřívání tukových buněk vede k jejich rychlejšímu odbourávání a tím pádem také k formování problematických partií lidské postavy. Infračervené záření m...

Více